MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV"

Transkript

1 MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV VÝROČ Í ZPRÁVA r o k Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ředitel Adresa : 28. října 1000, Turnov IČO Zřizovatel: Město Turnov

2 Obsah Vedení městské nemocnice.. 3 Úvodní slovo ředitele... 4 Výsledky úseku léčebně-preventivní péče. 5-8 Ošetřovatelský úsek Ekonomické a personální informace THS úsek Nempra s.r.o Přílohy - Přehled pracovišť dle IČP - Přehled zařazených přístrojových investic - Přehled nejvýznamnějších vzdělávacích akcí a školení - Výrok auditora k přezkoumání účetní závěrky

3 Vedoucí pracovníci Městské nemocnice Turnov: stav k ŘEDITEL NÁMĚSTEK LPP SPRÁVCE HLAVNÍ SESTRA VEDOUCÍ ADMINISTRATIVY Ing. T. Sláma MUDr. M. Hrubý M. Sedlák Bc. E. Chaloupková Ing. M. Dobešová PRIMÁŘI A VRCHNÍ SESTRY ODDĚLENÍ : INTERNÍ CHIRURGICKÉ GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ RDG PATOLOGICKO-ANATOMICKÉ KLINICKÉ BIOCHEMIE a HEMATOLOGIE NÁSLEDNÉ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE DOMÁCÍ PÉČE MUDr. J. Tomášek E. Kubíková MUDr. D. Berndt Bc. M. Mazurová MUDr. A. Mikl Bc. I. Hašková MUDr. J. Patka M. Nováková MUDr. J. Frömel J. Černá MUDr. J. Kolombová L. Loumová MUDr. Z. Marková I. Vavříková MUDr. J. Tichý Z. Syrová RNDr. P. Brzák Z. Drobníková MUDr. D. Pospíšil Bc. M. Mazurová J. Mužíčková Vedoucí pracovníci THP : Vedoucí dietní sestra Vedoucí kuchyně Vedoucí provozního oddělení Vedoucí údržby Vedoucí úseku zdravotnických informací Vedoucí úseku PaM Vedoucí ekonomického úseku M. Obertová J. Horák J. Pavlasová J. Pastorek H. Lajtkepová Z. Kozelková J. Richtrová 3

4 Úvodní slovo ředitele Dovolte na úvod neskromné konstatování, že rok 2006 byl pro nás rokem velmi úspěšným. K tomuto tvrzení mám důvody, o které se v následujících řádkách s vámi rád podělím. Díky našemu zřizovateli, městu Turnov, jsme mohli v březnu zahájit klíčovou akci - zásadní stavební a technologické proměny prostor sterilizace. Provedli jsme jak přístavbu k stávající hlavní budově nemocnice tak kompletní přístrojové obměny a doplnění o další komponenty. Podrobně o této události informujeme rovněž na našich webových stránkách ( Dle plánu proběhla rovněž technologicky návazná akce - rekonstrukce technologie pro výrobu a rozvod tepla u naší dceřinné společnosti Nempra s.r.o. Z dalších pro nás finančně poměrně náročných investičních akcí bych rád zmínil zásadní obměnu a doplnění monitorovací techniky, včetně centrály, infúzních pump a lineomatů, na oddělení ARO. Uvedené akce proběhly za významného finančního přispění Kraje Liberec. Pro rok 2007 a další chystáme propojení mezi hlavní budovou a dětským oddělením spojovacím tunelem, včetně přístavby schodiště, výtahů a celkové rekonstrukce budovy dětského oddělení. Tato akce je projekčně připravena a má pro nás prioritu. V hodnocení roku 2005 jsem se zmínil o snížení platů zaměstnanců formou úpravy platových stupňů, které jsme se souhlasem zaměstnanců nastavili pro rok Oprávněné nároky zdravotníků na navýšení finančního ohodnocení své nelehké práce jsme s ohledem na zmíněný souhlas realizovali v omezené míře dle našich možností. Je zřejmé, že i toto opatření významně přispělo ke snížení ztráty za rok 2006 a lepšímu hospodářskému výsledku ve srovnání s rokem V minulé výroční zprávě jsem se rovněž zmínil o případné změně právní formy nemocnice a to z příspěvkové organizace na Panochovu nemocnici s.r.o., která vznikla rozhodnutím zastupitelstva. K této změně ani v roce 2006 nedošlo. Rámcové smlouvy se zdravotními pojišťovnami byly prodlouženy do konce roku Je ale dosti pravděpodobné, že v uvedeném roce dojde k opětovným tzv. výběrovým řízením pro poskytovatele zdravotní péče v celém Libereckém kraji. Tyto by měli být pro zdravotní pojišťovny vodítkem pro uzavření smluvního vztahu. Na závěr dovolte, abych i touto cestou tradičně poděkoval všem zaměstnancům za dobrou práci a vzájemnou toleranci a vyslovil naději, že i do dalších let budeme poskytovat služby, které se od nás čekají, tj. léčit nemocné. Ing. Tomáš Sláma ředitel 4

5 Úsek léčebně-preventivní péče Rok 2006 nepřinesl změny ve struktuře pracovišť MN Turnov. Zůstala stejná kapacita akutních lůžek i lůžek následné péče, stejně tak nedošlo ke změně ambulantních pracovišť. Oddělení Počet lůžek Chirurgie 37 Interna Int JIP 36 4 Gynekologie.porodnictví 30 Pediatrie 30 ARO Chir.JIP 4 3 ásledná péče RHB 18 ásledná péče ošetřovatelská 18 Ošetřovací doba lůžka akutní 5,8 5,9 5,8 5,7 lůžka NP 24,4 26,3 25,6 28,9 Obložnost akutní lůžka 87,4 85,7 83,7 81,7 lůžka NP 99,6 99,5 96,5 97 MNT celkem 89,9 88,5 86,3 84,9 5

6 akutní body(tis) akutní body(tis) Lůžkodny OD

7 Počet operačních výkonů počet operací-součet gyn.-por chir rok Počet porodů Turnov 41,00% 41,27% 39.62% 45.7% 49.7% 47.9% Lomnice 4,00% 4,25% 7.3% 3.4% 2.2% 1.8% n. P. Semily 10,30% 9,67% 9.0% 7.7% 7.1% 9.7% Jablonec 10,30% 12,5% 14.9% 16.0% 17.9% 17.9% n.. Liberec 14,20% 14,39% 14.2% 11.1% 9.6% 10.3% Jičín 2,60% 1,89% 1.7% 0.6% 0.8% 2.6% Mladá 14.7% 12,97% 9.9% 11.1% 10.4% 7.5% Boleslav ostatní 2,80% 3,07% 3.5% 4.3% 2.5% 2.3% Celkový výkon zařízení, vyjádřený v bodech Sazebníku se meziročně zvýšil, což bylo ale způsobeno zejména navýšením bodové hodnoty pro jednotlivé výkony. Zvýšení bylo způsobeno dojednanou navýšenou hodnotou práce lékaře. Absolutní objem poskytnuté péče však se však odbornost od odbornosti liší. To je způsobeno zejména záměrem nenavyšovat objem péče, která by nebyla hrazena pojišťovnami. 7

8 Přesto zůstává v průměru vysoká výkonnost nemocnice jako celku, nemocnice si tak udržuje dobrou efektivitu. Z hlediska provozu dominovaly tři zásadní skutečnosti: V roce 2006 jsme plně využívali novou diagnostickou modalitu, computerovou tomografii (CT). Vysoce je potřeba hodnotit rychlost, s jakou si novou technologii osvojil personál RTG oddělení a to jak lékaři tak laborantky. Díky jim jsme mohli velmi záhy zahájit nepřetržitý provoz tohoto pracoviště. Výsledkem byl výrazně rychlejší diagnostický i léčebný závěr, z čehož zejména profitují naši pacienti. Možnost odeslat CT snímky elektronicky k posouzení do specializovaného centra (neurocentrum, traumacentrum), potom došlo k výraznému snížení transportů pacientů mezi nemocnicemi a byly zrealizovány pouze překlady ke konkrétnímu výkonu. Velmi kladně rovněž můžeme hodnotit i funkci digitalizované archivace RTG dokumentace PACS. Systém byl kliniky přijat velmi kladně, rychlý přístup k veškeré dokumentaci rovněž urychluje diagnostiku a velmi ulehčuje klinikům práci. Od dubna do konce roku probíhala výstavba nové centrální sterilizace. Po celou dobu bylo zřízeno dočasné náhradní sterilizační centrum. Zde byl instalován jeden z nových autoklávů, určených pro centrální sterilizaci. Díky jeho bezchybné funkci jsme se v průběhu celého roku nedostali do provozních obtíží, a tak výstavba neměla žádný vliv na chod zdravotnického zařízení. V posledních týdnech roku potom došlo k zahájení činnosti v nových prostorách, což si vyžádalo velké úsilí od všech zúčastněných, ale změna proběhla bez vážnějších obtíží. Samozřejmě, veškeré změny organizace práce a doladění zejména práce s informačním systémem Medix, ve kterém se registruje, kontroluje a řídí chod centrální sterilizace, zabere ještě řadu měsíců. Kritický nedostatek lékařů na interním oddělení. Ve velmi rychlém sledu odešli dvě lékařky a jeden lékař. Vzhledem k absolutnímu nedostatku kvalifikovaných lékařů na trhu znamená takovéto oslabení velmi závažný problém. Za situace, kdy průměrné platy lékařů jsou v naší nemocnici mírně podprůměrné se můžeme dostat do situace, kdy nové lékaře budeme jen velmi obtížně shánět. Je proto nutné očekávat výrazný tlak na růst platů lékařů. Vzhledem k omezenému počtu lékařů prakticky ve všech týmech je totiž ztráta kteréhokoliv kvalifikovaného lékaře velmi bolestná. Stav se ještě zhoršuje zavedením nového systému postgraduálního studia, kdy jsou vyžadovány stáže v jiných zařízeních v délce až 2 a více let. Protože systém je již platný, ale nejsou vyřešeny zásadní organizační okolnosti, zejména z jakých prostředků bude pobyt a plat lékaře v průběhu stáže placen, je situace velmi nejasná. Z hlediska nových právních úprav potom stojí za zmínku nový zákon o zdravotnické dokumentaci, který zejména přináší povinnost zavedení tzv. informovaných souhlasů. V důsledku velmi široce definovaného rámce informovaných souhlasů jsme přepracovali celou řadu již v minulosti používaných dokumentů, které jsme potom začali zavádět. Množství dokumentace, které pacient musí při příchodu do nemocnice nastudovat a svým podpisem potvrdit tak velmi brzy dosáhne velkého objemu, přitom skutečný význam takto široce pojaté dokumentace je sporná. MUDr. Martin Hrubý náměstek LPP 8

9 O š e t ř o v a t e l s k ý ú s e k 1. Ošetřovatelská dokumentace. Od dubna roku 2007 vešla v platnost vyhláška o zdravotnické dokumentaci. V ošetřovatelské dokumentaci má dojít k významné změně, která se týká zdokumentování celého ošetřovatelského procesu. V první fázi tohoto procesu sestra stanoví ošetřovatelskou anamnézu získá základní informace o pacientovi, ve druhé fázi stanoví ošetřovatelskou diagnózu /problém/, který pacienta tíží, ve třetí fázi stanoví plán ošetřovatelské péče, ve čtvrté provede vlastní realizaci oš. činnosti a v páté a poslední fázi hodnotí dosažený výsledek. Ošetřovatelský proces zaznamenávají do sesterské dokumentace sestry. Na některých standardních odděleních provádíme dokumentování tohoto procesu již déle a není pro nás novinkou, ale bylo třeba sestrám vytvořit podmínky pro jeho rychlé zapsání do dokumentace Zvolili jsme předtištěné tiskopisy, ve kterých sestry najdou potřebné údaje a vyplní je formou zaškrtávání, tím vznikne prostor pro realizaci všech fází oš. procesu. V této souvislosti proběhlo několik změn: a) příprava inovačních změn ošetřovatelské dokumentace dle příslušné legislativy na standardních odděleních (interní, chirurgické, dětské a rehabilitační) b) příprava nové sesterské dokumentace HINZ proběhla na gynekologicko-porodnickém oddělení c) příprava nové sesterské dokumentace JIP interního oddělení d) příprava nové sesterské dokumentace ARO 2. Pracovní náplně. Podle příslušné vyhlášky byly přepracované náplně nelékařských pracovníků. Máme vytvořené tři druhy pracovních náplní sester, které se od sebe liší svými kompetencemi, vycházející ze zákona o nelékařích 96/ skupinu tvoří absolventky a neregistrované sestry 2. skupinu tvoří sestry absolvující adaptační proces a registrované sestry 3. skupinu tvoří sestry specialistky mající PSS Nižší zdravotničtí pracovníci mají dané kompetence již zmíněnou vyhláškou a jsou děleny do 3 skupin. 1. skupinu tvoří zdravotnický asistent 2. skupinu tvoří ošetřovatelky 3. skupinu sanitáři 3. Hodnocení kvality a) spokojenosti hospitalizovaných klientů dospělých a dětského věku Lze konstatovat, že vzorek odevzdaných dotazníků je stále ještě malý, budeme hledat příčinu. Výsledky jsou však uspokojivé, jsou prezentovány na poradách vrchních sester a v případě potřeb bývá zajištěna ihned náprava. Velmi kladně e hodnoceno pacienty přemístění kiosku do lepších prostor nemocnice. b) hlášení mimořádných událostí Nejčastěji se vyskytující mimořádnou událostí jsou pády na následných lůžkách. Nejrizikovější skupinou v loňském roce byli pacienti ve věku od 80 do 90 let. 9

10 4. Bylo vytvořeno 20 standardů sestrami s pomaturitním specializačním studiem, odsouhlaseno Radou pro standardizaci a uvedeno do praxe. Nejvíce ošetřovatelských postupů bylo vytvořeno v gynekologicko-porodnické oblasti 5. Dezinfekční řády byly aktualizovány na všech lůžkových odděleních a komplementu. 6. Celoživotní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků organizuji formou: a) ústavních seminářů Trvají několik hodin a odborné organizace jim na požádání přidělují souhlasná stanoviska a počet kreditních bodů, které nelékaři po zaregistrování v NCO NZO sbírají. Účastní se jich především zdravotníci MN Turnov. b) odborné konference Trvají celý den, jsou zváni nelékaři z celé ČR a jsou lépe hodnoceny kreditními body pro delší odborný program. 3. Další celoživotní vzdělávání organizuje NCO NZO formou: a) pomaturitních specializačních studií Tyto brzy již akreditované kurzy jsou prodloužené na 3 roky, zvýšil se počet teoretických přednášek a praktických kurzů, tím došlo k navýšení nákladů o polovinu. Od roku 2007 budou zaměstnanci vázáni kvalifikační dohodou. 4. Vzdělávání pomocných pracovníků proběhlo formou: a) akreditovaného rekvalifikačního kurzu - všeobecný sanitář Tento kurz v roce 2006 zdárně ukončili čtyři pomocní pracovníci. Úřad práce v Semilech hradil částku Kč z fondu pro rekvalifikace zaměstnanců. Další rekvalifikace budou probíhat podle předem stanoveného plánu. Bc. Chaloupková Eva hlavní sestra MN Turnov 10

11 Ekonomický úsek 1. áklady a výnosy V roce 2006 hospodařila nemocnice dle se ztrátou ve výši 4790 tis. Kč. Oproti roku 2005 došlo tak k zásadnímu zlepšení hospodářského výsledku, a to o 2739tis Kč. Uvedená ztráta je způsobená zejména každoročním navýšením mezd v důsledku příslušných nařízení ze strany státu. Je nutné zmínit skutečnost, že mzdový nárůst zaměstnanců byl významně snížen úpravou platových stupňů Na negativním výsledku se podílelo rovněž zvýšení cen tepla a i jeho zvýšená spotřeba vlivem klimatických podmínek. Snížení přímých nákladů jde na vrub plánu a následným motivačním pobídkám pro oddělení. Významné navýšení odpisů jde na vrub nově zařazeným investicím zejména CT a RTG přístroje. Dalším vlivem zhoršujícím hospodaření je významné provozní dotace. Finanční podpora zřizovatele byla orientována do investic. áklady a výnosy 2005, 2006 (v tis. Kč) Účet ázev položky rozdíl index04/03 50X Přímý materiál, prodej kiosek , Energie ,15 51x Opravy, služby ,12 52x Mzdové náklady ,06 53x, 54x Fin. nákl., ostatní nákl ,12 55x Odpisy ,68 CELKEM ÁKLADY ,07 6xx Výnosy od zdravotních pojišťoven ,09 6xx Ostatní výnosy, pronájmy, strava , Dotace ,60 CELKEM VÝ OSY ,09 HOSP. VÝSLEDEK Významné navýšení u výnosů od zdravotních pojišťoven jde na vrub proplacením nákladů za tzv. drahé pacienty (léčba převyšující částku 1 mil Kč na pacienta), dále proplácením nové kapacity CT (s výjimkou VZP) a zvýšenou produkcí zdravotních výkonů a jejich ohodnocení.0 11

12 Strukrura nákladů r Přímý materiál, prodej kiosek Energie Opravy, služby Mzdové náklady Fin. nákl., ostatní nákl. Odpisy Vybrané účty nezdravotnického přímého materiálu a energií za roky 2005, 2006 v tis. Kč. Účet Název účtu rok 2005 rok 2006 Rozdíl %Rozdíl Paliva automobilová Spotřeba potravin Údržbářský materiál Prádlo a OOP Knihy a učební pomůcky Prací a čisticí prostředky Materiál DKP nad 3000 Kč Materiál DKP od 1001 do 3000 Kč Elektrická energie Voda Spotřeba tepla

13 Struktura výnosů r Výnosy od zdravotních pojišťoven Ostatní výnosy, pronájmy, strava Dotace 2. Aktiva a pasiva Stav aktiv a pasiv se v roce 2006 oproti roku 2005 zvýšil, a to zejména v souvislosti s akcí rekonstrukce a přístrojové vybavení oddělení centrální sterilizace a nákupu monitorovací a infuzní techniky a oddělení ARO, a to vlivem navýšení jak stavu hmotného investičního majetku na straně aktiv tak navýšením krátkodobých závazků na straně pasiv. Vysoký zůstatek v položce finanční majetek je díky dotaci zřizovatele na úhradu faktur zmíněné akce. Na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji i nadále nemocnice využívá formu revolvingového úvěru. Rozvaha za rok 2005, AKTIVA Stav k Stav k A. Stálá aktiva Nehmotný investiční majetek Oprávky k nehmotnému investičnímu majetku Hmotný investiční majetek Oprávky k hmotnému investičnímu majetku Finanční investice B. Oběžná aktiva Zásoby Pohledávky Finanční majetek Přechodové účty aktivní AKTIVA CELKEM

14 PASIVA C. Vlastní zdroje Majetkové fondy Finanční fondy Hospodářský výsledek, vč. min. let D. Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní výpomoci a půjčky Přechodné účty pasivní PASIVA CELKEM Personální a mzdová oblast. Průměrný plat celkem v tis Kč Průměrná hrubá mzda Rok Skupina Celkem Bez přesčasů a pohotovostí Celkem Bez přesčasů a pohotovostí Lékaři SZP NZP,PZP THP Dělníci Celkem Přepočtený stav pracovníků rok 2005 rok 2006 index06/05 Lékaři 43,92 42,26 0,98 SZP 178,59 176,27 0,97 NZP,PZP 26,95 26,4 1,02 THP 24,26 23,44 0,99 Dělníci 53,28 54,48 1,02 Celkem ,85 0,99 14

15 Úsek HTS V roce 2006 byl ve znamení rekonstrukce a přístavby centrální sterilizace. Centrální sterilizace je sice prvek provozu, který pacient běžně nepozná, avšak pro provoz zdravotnického zařízení je naprosto nezbytný. Vzhledem ke stále rostoucím požadavkům na kvalitu sterilizačního procesu, jsme byli nuceni provést rekonstrukci stávajícího provozu jak po stránce technologické tak i prostorovém uspořádání. Celá akce se plánovala již v minulých letech a na konci roku 2005 jsme ve spolupráci se zřizovatelem dokončili projektovou dokumentaci a získali stavební povolení. Jediným řešením bylo provést rekonstrukci stávajících prostor a přístavba nové části. Akce byla zahájena v dubnu 2006 a dokončena v listopadu. Zkušební provoz byl zahájen v polovině prosince. V průběhu bylo nutné kompletně vyměnit stávající vodovod a kanalizaci v rekonstruovaných prostorách. Akce byla hrazena z dotace města a to ve výši 15 mil. Kč stavba a 15 mil. Kč technologie. Provoz sterilizace změnil technologii a to hlavně ve smyslu primárních zdrojů, což bylo impulsem pro dodavatele tepla na změnu vytápění z parního na teplovodní. Rekonstrukce vyvolala několik provozních problémů přesuny prostor pro personál a některé provozy. Proto jsme přestěhovali prodejnu kiosku, což přispělo k lepšímu přístupu a hlavně dostupnosti pro pacienty a návštěvníky. Dále jsme provedli kompletní opravu a nátěry střech na monobloku nemocnice. Tato akce přispěla k odstranění některých drobných problémů a hlavně ošetřila stávající krytinu proti povětrnostním vlivům. M. Sedlák správce EMPRA s.r.o. Městská nemocnice je jediným zakladatelem a majitelem uvedené společnosti. Společnost je řádně zapsána v obchodním rejstříku. Funkci valné hromady vykonává ředitel MN Turnov. V roce 2006 nedošlo ke změně statutárních orgánů. Nempra s.r.o. má jediného jednatele. Je jím p. Miroslav Pokorný. Členy dozorčí rady jsou: MUDr. Eckert, p. Rambousek a pí Dudová. Společnost dosáhla v uvedeném roce provozní zisk 223tis. Kč. Tento zisk bude vypořádán na úhradu ztráty z hospodářského výsledku z minulých let. 15

16 Přílohy Příloha č. 1 Přehled oddělení dle IČP Městská nemocnice Turnov, seznam IČP, odborností, počet lůžek IČO IČZ počet IČP odbornost lůžek název Interna H1 36 interna klasické lůžko I1 4 interna JIP interní ambulance CB interní ambulance B kardiologická ambulance diabetická poradna gastroenterologická amb. Chirurgie H1 37 chirurgie klasické lůžko chirurgická ambulance CB chirurgická ambulance B chirurgická amb.traumatol mammologická poradna urologická ambulance Gyn - Por H3 14 gynekologie klasické lůžko H3 16 porodnice gynekologická ambulance CB gynekologická ambulance B ARO + JIP I8 4 ARO I1 3 chir. JIP Dětské H1 19 dětské klasické lůžko I1 3 dětské JIP H4 1 nedonošenci klasické lůžko H4 7 novorozenci dětská ambulance CB dětská gastroenterologická amb dětská nefrologická ambulance amb.pro rizikové koj. a novoroz dětská kardiologická ambulance dětská endokrinologická amb dětská psychiatrická ambulance dětská LSPP Ostatní rehabilitace SZŠ osteologická poradna rehabilitace ambulance 16

17 TRN alergologie ARO ambulance CB anestezie ambulance léčby bolesti OKBH hematologie - autotransfuze patologie endokrinologická ambulance neurologická ambulance dopravní služba RTG home care Následné péče IČP odbornost počet lůžek název U7 18 ošetřovatelská následná péče U7 18 rehabilitační následná péče Ambulace akutní péče IČP odbornost počet lůžek název ambulance akutní péče Praktický lékař IČP odbornost praktický lékař 17

18 Příloha č. 2 - Přehled zařazených přístrojových investic Pozn.: Investice pod pořadovým č byly pořízeny v rámci grantu LBC Kraje, Od č jsou investice pořízených z prostředků zřizovatele na akci Centrální sterilizace. Investice č. 2600, 2601 a 2608 jsou z dotací zřizovatele a kraje LBC. Přehled investic zařazených v roce 2006 cislo nazev cena 2590 Auto Škoda Fabia Clasic 1.2 2L Program Steiner RTG Program Vision Videogastroskop GIF - Q Klimatizační jednotka ARTEL Program na vyhod. SMS Screeningu Lednice přenosná C Kardiotokograf - dvojčata Auto Fabia 2L Ultrazvuk ALOKA SSD sonda Centrála Monitory PHILIPS 7ks Infuzní pumpy BRAUN PHYACTION Guidance E Autokláv HP ED Autokláv HP ED Kontin. svářečka ster. ob Sterilizátor Euroformomat Čistič Karcher HD 6/16 M Plus Úpravna vody GORO MID Sterilizátor Unisteri ED SERVER MERKURY MX 501 HS Software sterilizace Myčka MIELE G Myčka MIELE G Regál RK 59 atyp Regál RK 59 atyp Síto traumatol.vel.nástr Síto traumatol. vel.násr Síto císař Síto Laparotomie chirurická Síto gynekologické Síto gynekologické Síto základní Síto základní Regál pojízdný Regál pojízdný Stolek instrumentární Stůl mycí 1800x700x CELKEM Kč

19 Příloha č. 3 Přehled nejdůležitějších vzdělávacích akcí v roce 2006 MUDr. Martin Hrubý Studijní pobyt USA, robotická chirurgie - Světový kongres IFSO Austrálie - Gastroenterologický kongres Karlovy Vary MUDr. Kolombová Symposium Osteoporózy Jablonec nad Nisou - Sjezd MM Olomouc MUDr. Berndt Koloproktologický den PRAHA Ing. T. Sláma Congress of the European Association of Hospital Managers, Dublin, Irsko 19

20 III. VÝROK AUDITORA a základě výsledků provedeného auditu konstatujeme, že byly zjištěny některé nedostatky v postupech účtování a sestavení účetní závěrky. Lze však konstatovat, že v podstatných souvislostech je účetnictví příspěvkové organizace Městská nemocnice Turnov vedeno v souladu s účetními předpisy platnými v ČR, zejména zákonem č. 563/91 Sb. o účetnictví. Výrok auditora je založen na předpokladu, že organizaci nevznikne povinnost k dani z příjmů za rok 2006 (daňové přiznání k datu ukončení prověrky nebylo zpracováno). Při respektování uvedených skutečností můžeme konstatovat, že podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace organizace k a výsledku hospodaření za rok 2006 v souladu s účetními předpisy České republiky V Turnově, dne zprávu auditora předkládá AUDITEX s.r.o. Rumjancevova ul Liberec číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorských společností: 9 Audit provedli auditoři Ing. Arnošt Fischer, číslo osvědčení 087 a Ing. Lumír Šubert, číslo osvědčení 1431, a asistent auditora Ing. Vlastislav Cejnar, číslo osvědčení 713. Zpráva auditora se předává organizaci ve třech vyhotoveních Jménem auditorské společnosti zprávu auditora vypracoval: Ing. Lumír Šubert auditor, číslo osvědčení 1431 jednatel společnosti 20

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV. r o k 2 0 0 3. Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ředitel

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV. r o k 2 0 0 3. Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ředitel MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV VÝROČ Í ZPRÁVA r o k 2 0 0 3 Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ředitel Obsah Úvodní slovo ředitele.. 3 Vedení městské nemocnice 4 Výsledky úseku léčebně-preventivní péče. 5-12 Ošetřovatelský

Více

Partner Vašeho zdraví

Partner Vašeho zdraví Partner Vašeho zdraví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NEMOCNICE TŘEBÍČ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PURKYŇOVO NÁM. 2 674 01 TŘEBÍČ Úvodní slovo ředitele: Rok 2009 rokem změn Uplynulý rok lze charakterizovat jako rok změn.

Více

Za období 1.1. 31.12.2008. Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem

Za období 1.1. 31.12.2008. Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem tel. 416 858 111, fax 416 831 163 Bank.sp GECB,a.s. Roudn ice n.l., č.ú.159714777/0600, IČO 25

Více

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV VÝROČ Í ZPRÁVA r o k 2 0 0 7 Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ředitel Adresa : 28. října 1000, Turnov IČO 00192651 Zřizovatel: Město Turnov Obsah Vedení městské nemocnice.. 3 Úvodní

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

1. ÚVODNÍ SLOVO...2. 1.1. Vedení nemocnice...3. 1.2. Rada nemocnice...3. 1.3. Kontaktní údaje...3 2. PŘEHLED ODDĚLENÍ...4 3. LÉKAŘSKÝ ÚSEK...

1. ÚVODNÍ SLOVO...2. 1.1. Vedení nemocnice...3. 1.2. Rada nemocnice...3. 1.3. Kontaktní údaje...3 2. PŘEHLED ODDĚLENÍ...4 3. LÉKAŘSKÝ ÚSEK... OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO...2 1.1. Vedení nemocnice...3 1.2. Rada nemocnice...3 1.3. Kontaktní údaje...3 2. PŘEHLED ODDĚLENÍ...4 3. LÉKAŘSKÝ ÚSEK...5 3.1. Poradní orgány...6 3.2. Základní kapacitní a výkonové

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 5

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 5 V ý r o č n í z p r á v a 2 5 N e m o c n i c e Pís e k V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 5 Obsah 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o Nemocnici Písek 3. Organizační struktura 4. Lůžkový fond

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Nemocnice Třebíč, p.o. Výroční zpráva o hospodaření Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo náměstí 2 674 01 Třebíč Datum vydání: 31. 3. 2014 Verze č. 1 Nemocnice Třebíč, p.o. Organizační schema

Více

Metodika oceňování hospitalizačního případu

Metodika oceňování hospitalizačního případu Metodika oceňování hospitalizačního případu pro rok 2016 Autor / Autoři: Hlavní autor: Ing. Markéta Bartůňková, Ing. Petr Mašek Spoluautoři: Tým DRG Restart, zástupci referenčních nemocnic Verze: 1.0 Datum:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2015.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2015. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2015. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

Dodatek k výroční zprávě 2014

Dodatek k výroční zprávě 2014 Dodatek k výroční zprávě 2014 Nad rámec informací ve výroční zprávě za rok 2014 zde uvádíme některé další zajímavosti. ARO CEDR GAST GYP V roce 2014 byl zakoupen nový defibrilátor, transportní ventilátor

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Výroční zpráva. Rokycanská nemocnice, a.s.

Výroční zpráva. Rokycanská nemocnice, a.s. Výroční zpráva Rokycanská nemocnice, a.s. 2008 Organizační schéma Rokycanské nemocnice, a.s. Představenstvo společnosti člen představenstva a ředitel společnosti Náměstek pro LPP Ekonomický náměstek Provozně-technický

Více

R O Č N Í Z P R Á V A 2013

R O Č N Í Z P R Á V A 2013 R O Č N Í Z P R Á V A 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH MUDr. Vladislav Žižka, ředitel PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH Ústavní ul., 334 41 Dobřany IČO 00669792 Základní údaje o organizaci Psychiatrická

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 214 Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo náměstí 133/2 674 1 Třebíč ÚVODNÍ SLOVO Úvodní slovo ředitelky: Vážené dámy, vážení pánové, vážené kolegyně, vážení

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E Z A R O K 2 0 0 8

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E Z A R O K 2 0 0 8 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E Z A R O K 2 0 0 8 A. OBECNÉ ÚDAJE Obec Šilheřovice je dle zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění základním územně samosprávným celkem s právní subjektivitou a vlastním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC Krajská nemocnice Liberec, Husova 10, 460 63, Liberec. tel.+420 485 311 111, fax.+420 485 101 119, nemlib@nemlib.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC OBSAH: 1. Úvodní slovo

Více

Úvodní slovo ředitele:

Úvodní slovo ředitele: Výroční zpráva za rok 2011 Úvodní slovo ředitele: Dovolte mi zhodnotit rok 2011 z pohledu ředitele a předsedy představenstva Orlickoústecké nemocnice, a.s. Uplynulý rok byl pro naši nemocnici náročný,

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA Bc. Mária Dobešová VZNIK NEMOCNICE V ROCE 1912 V OSTRAVĚ VÍÍTKOVIC TKOVICÍÍCH. CH. PŘESUN TÉTO TO NEMOCNICE DO NOVĚ VYBUDOVANÉHO PORUBSKÉHO AREÁLU V ROCE 1995. SCHÉMA ZÁKLADN

Více

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV. r o k 2 0 0 5

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV. r o k 2 0 0 5 MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV VÝROČ Í ZPRÁVA r o k 2 0 0 5 Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ředitel Adresa : 28. října 1000, Turnov IČO 00192651 Zřizovatel: Město Turnov Obsah Úvodní slovo ředitele.. 3 Vedení městské

Více

Zajištění komplexních úklidových služeb Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Zajištění komplexních úklidových služeb Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. s. r. o. společnost pro zadávání veřejných zakázek a organizaci výběrových řízení Všem zájemcům Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Liberec CC/OŘ/NJBC1/14 Hujerová/481 030 368 01.08.2014

Více

- 23 - OBSAH. Pavilon oddìlení klinické biochemie horní areál. Prádelna horní areál. Pavilon oddìlení pracovního lékaøství horní areál

- 23 - OBSAH. Pavilon oddìlení klinické biochemie horní areál. Prádelna horní areál. Pavilon oddìlení pracovního lékaøství horní areál - 23 - OBSAH Dozorèí rada................................................................ 3 Vedení nemocnice............................................................. 5 Základní údaje o nemocnici.....................................................

Více

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle 1. Úvod Výroční zpráva za rok 2010 CSS J. Hradec Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních služeb v Jihočeském

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 212 PLATNÁ K 31. PROSINCI ROKU 212 Stránka 2 z 14 ZPRÁVA O ČINNOSTI NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009.

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009. Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2009 Obsah Sídlo organizace Vznik a postavení organizace Zaměření a organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti...3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující investiční akce

Více

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

OSTATNÍ 14. Název materiálu: Informace o turnovské nemocnici, Valná hromada KNL

OSTATNÍ 14. Název materiálu: Informace o turnovské nemocnici, Valná hromada KNL Podklady na zasedání ZM dne: 26.02.2015 OSTATNÍ 14. Název materiálu: Informace o turnovské nemocnici, Valná hromada KNL Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Zúčastní se projednávání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Zařízení školního stravování Opava příspěvková organizace Otická 24 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627 Tel. 555557076 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 O B S A H 1. Úvod.... 3 2. Vzdělávání

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E

Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E 2015 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2015 Chovánek dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace je nestátní

Více

Výroční zpráva o činnosti Kroměřížské nemocnice a.s. za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Kroměřížské nemocnice a.s. za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti Kroměřížské nemocnice a.s. za rok 26 Výroční zpráva o činnosti Kroměřížské nemocnice a.s. za rok 26 Strana 1 (celkem 65) Výroční zpráva o činnosti Kroměřížské nemocnice a.s. za

Více

Z á p i s. Ing. Pačesný, MUDr. Tichý, MVDr. Ing. Hejzlar, MUDr. Švábl

Z á p i s. Ing. Pačesný, MUDr. Tichý, MVDr. Ing. Hejzlar, MUDr. Švábl Z á p i s z 12. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, které se konalo dne 9. 6. 2014, od 14.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka N2.903 RegioCentrum Nový pivovar, Hradec

Více

KALKULAČNÍ VZOREC PRO VÝPOČET BODOVÉ HODNOTY VÝKONU V SEZNAMU ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ S BODOVÝMI HODNOTAMI

KALKULAČNÍ VZOREC PRO VÝPOČET BODOVÉ HODNOTY VÝKONU V SEZNAMU ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ S BODOVÝMI HODNOTAMI KALKULAČNÍ VZOREC PRO VÝPOČET BODOVÉ HODNOTY VÝKONU V SEZNAMU ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ S BODOVÝMI HODNOTAMI Současný kalkulační vzorec, který je používán pro výpočet bodové hodnoty zdravotních výkonů v Seznamu

Více

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. 2014 14 Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Pro podnikání v oblasti pravidelné autobusové dopravy je v posledních letech typický trvale klesající počet přepravených cestujících a snaha o

Více

Ing. Petr Mayer ředitel. Nemocnice Třebíč - Partner Vašeho zdraví

Ing. Petr Mayer ředitel. Nemocnice Třebíč - Partner Vašeho zdraví Partner Vašeho zdraví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNIICE TŘEBÍÍČ,, PŘÍÍSPĚVKOVÁ ORGANIIZACE PURKYŇOVO NÁM.. 2 674 01 TŘEBÍÍČ Úvodníí sllovo řřediittelle:: Rok důležitých kroků a rozhodnutí. Rok 2008 byl v

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Moravskoslezský kraj počet obyvatel: 1 247 373 řadí se mezi nejlidnatější regiony, strukturou obyvatelstva patří spíše mezi stárnoucí regiony, kdy

Moravskoslezský kraj počet obyvatel: 1 247 373 řadí se mezi nejlidnatější regiony, strukturou obyvatelstva patří spíše mezi stárnoucí regiony, kdy I. Moravskoslezský kraj počet obyvatel: 1 247 373 řadí se mezi nejlidnatější regiony, strukturou obyvatelstva patří spíše mezi stárnoucí regiony, kdy index stáří je 101,2 ( průměr ČR je 105,2). V MSK je

Více

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a 2006 Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva a.s. - 3 2. Identifikační údaje společnosti - 4 3. Založení společnosti - 4 4. Vznik společnosti - 4 5. Předmět podnikání -

Více

V Y H L Á Š K A. které se koná dne. 26.11. 2013 od 16:00 hod. PROGRAM JEDNÁNÍ:

V Y H L Á Š K A. které se koná dne. 26.11. 2013 od 16:00 hod. PROGRAM JEDNÁNÍ: V Y H L Á Š K A Starosta města Litoměřic svolává mimořádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Litoměřic, které se koná dne 26.11. 2013 od 16:00 hod. v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích PROGRAM

Více

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV. r o k 2 0 0 4

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV. r o k 2 0 0 4 MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV VÝROČ Í ZPRÁVA r o k 2 0 0 4 Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ředitel Adresa : 28. října 1000, Turnov IČO 00192651 Zřizovatel: Město Turnov Obsah Úvodní slovo ředitele.. 3 Vedení městské

Více

MĚSTSKÁ NEMOCNICE TURNOV. r o k 1 9 9 9. Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ředitel

MĚSTSKÁ NEMOCNICE TURNOV. r o k 1 9 9 9. Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ředitel MĚSTSKÁ NEMOCNICE TURNOV VÝROČNÍ ZPRÁVA r o k 1 9 9 9 Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ředitel Obsah Úvodní slovo ředitele.. 3 Vedení městské nemocnice 4 Výsledky úseku léčebně-preventivní péče. 5 Ekonomické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Podhorská nemocnice a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Podhorská nemocnice a.s. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Podhorská nemocnice a.s. Obsah výroční zprávy společnosti Podhorská nemocnice a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Významné události uplynulého kalendářního

Více

Kroky zvyšující efektivitu nemocnice - příklady zpraxe

Kroky zvyšující efektivitu nemocnice - příklady zpraxe Kroky zvyšující efektivitu nemocnice - příklady zpraxe INMED 2013 MUDr. Tomáš Jedlička, Nemocnice Mělník 15.11.2013 Co je příčinou neefektivity nemocnic? mají optimální velikost a strukturu péče? jsou

Více

Výroční zpráva 2014. Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou

Výroční zpráva 2014. Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou Výroční zpráva 2014 Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou Obsah 1. Základní údaje organizace 2. Úvodní slovo 3. Údaje o činnosti 3.1 Předmět činnosti organizace 3.2 Cíle organizace

Více

Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod, Telefon: 569 472 111, e-mail: nemocnice@onhb.cz

Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod, Telefon: 569 472 111, e-mail: nemocnice@onhb.cz Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod, Telefon: 569 472 111, e-mail: nemocnice@onhb.cz Obsah: 1 Úvodní slovo ředitele... 3 2 Organizační struktura... 4 3 Léčebná péče v roce 2009 z pohledu náměstka pro léčebnou

Více

1.Nemocnice jsou složitou strukturou

1.Nemocnice jsou složitou strukturou 1.Nemocnice jsou složitou strukturou 2.Provozní toky nemocnice 1.ambulantní pacienti 2.hospitalizovaní pacienti 3.pacienti v akutním stavu 4.pacienti v ohrožení života 5.návštěvy 6.personál 7.čistý, sterilní

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Nemocnice Litoměřice, a.s.

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Nemocnice Litoměřice, a.s. MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Nemocnice Litoměřice, a.s. telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla telefonní

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2004. Dětská psychiatrická léčebna Opařany

ROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2004. Dětská psychiatrická léčebna Opařany ROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004 Zpracovatel: Dětská psychiatrická léčebna Opařany sídlo: 391 61 Opařany 221 IČ: 00667421 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel: MZ ČR kontakt: adresa: DPL Opařany, 391

Více

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs.armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs.armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs.armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ od 1.1. do 31.12.2008 vypracovaná dle ustanovení 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení akcionáři, vážení občané,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení akcionáři, vážení občané, 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚVODNÍ SLOVO Vážení akcionáři, vážení občané, dovolte, abych Vám předložil Výroční zprávu akciové společnosti Silnice LK za rok 2012, ve které bych Vás chtěl informovat o tom, jak si

Více

NEMOCNICE SUŠICE o.p.s. Pod Nemocnicí 116 342 01 SUŠICE

NEMOCNICE SUŠICE o.p.s. Pod Nemocnicí 116 342 01 SUŠICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 NEMOCNICE SUŠICE o.p.s. Pod Nemocnicí 116 342 01 SUŠICE 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o nemocnici 3. Organizační struktura 3.1 Struktura řízení 3.2 Správní rada 3.3 Dozorčí

Více

Výroční zpráva SZZ Krnov za rok 2008

Výroční zpráva SZZ Krnov za rok 2008 Úvodní slovo ředitele Je za námi další rok, rok 2008. Bylo to období, ve kterém se podařilo již plně stabilizovat nemocnici, pro většinu oddělení získat odborné akreditace MZČR a v rámci celého zařízení

Více

Zpráva o plnění auditora

Zpráva o plnění auditora Zpráva o plnění auditora určená akcionářům společnosti TS HRÁDEK s.r.o., zpracovaná na základě rozhodnutí zastupitelstva města Hrádek nad Nisou, která je důvěrného charakteru FS Audit, s. r. o. březen

Více

Nákladová analýza několika vybraných nemocničních oddělení a doporučení změn

Nákladová analýza několika vybraných nemocničních oddělení a doporučení změn Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Institut managementu zdravotnických služeb Nákladová analýza několika vybraných nemocničních oddělení a doporučení změn Vypracoval:

Více

akreditované zdravotnické zařízení

akreditované zdravotnické zařízení SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV příspěvková organizace akreditované zdravotnické zařízení Úvodní slovo ředitele Od úvodního slova ředitele se většinou očekává pozitivní shrnutí minulého období a ještě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI STŘEDOMORAVSKÁ NEMOCNIČNÍ A.S. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI STŘEDOMORAVSKÁ NEMOCNIČNÍ A.S. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI STŘEDOMORAVSKÁ NEMOCNIČNÍ A.S. ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI STŘEDOMORAVSKÁ NEMOCNIČNÍ A.S. ZA ROK 2013 01. Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 V Ostravě dne 12. 3. 2009 Ing. Tamara Šeligová ředitelka organizace Obsah: Strana I. Úvod 1-2 II. Tabulky 3-14 1. Základní ukazatele 3-4

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 Brno, únor 2011 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

1. Všemi legálními dostupnými prostředky chránit opodstatněné existenční a ekonomické zájmy svých členů.

1. Všemi legálními dostupnými prostředky chránit opodstatněné existenční a ekonomické zájmy svých členů. Sdružení Ambulantních Specialistů České republiky (dříve Sdružení smluvních lékařů ČR) pokračovatel Spolku pokladenských lékařů, založeného v prosinci 1906 190 00 Praha 9 Vysočany, Pod pekárnami 243/6

Více

Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s.

Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s. 2014 14 Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s. Rok 2014 znamenal pro ČSAD Uherské Hradiště další úspěšné období, ve kterém došlo jak k dalšímu rozvoji společnosti, tak bylo dosaženo výborných hospodářských

Více

Úvodní zpráva k záměru transformace NNP Ryjice a NNP Most na Krajskou zdravotní, a.s.

Úvodní zpráva k záměru transformace NNP Ryjice a NNP Most na Krajskou zdravotní, a.s. Úvodní zpráva k záměru transformace NNP Ryjice a NNP Most na Krajskou zdravotní, a.s. V návaznosti na rozhodnutí představenstva KZ č. 24/11/2013 poskytnout Krajskému úřadu Ústeckého kraje plnou součinnost

Více

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, Česká Lípa 470 06 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK Denní a pobytové sociální služby (DPSS) poskytují péči dospělým osobám,

Více

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 200 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

Hospodaření s fondy příspěvkových organizací. Bc. Alena Opatřilová, Ing. Martin Minář Oddělení ekonomické podpory neškolských PO, OE

Hospodaření s fondy příspěvkových organizací. Bc. Alena Opatřilová, Ing. Martin Minář Oddělení ekonomické podpory neškolských PO, OE Hospodaření s fondy příspěvkových organizací Bc. Alena Opatřilová, Ing. Martin Minář Oddělení ekonomické podpory neškolských PO, OE Finanční řízení PO Interní směrnice Zásady vztahů orgánů JMK k řízení

Více

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Předkládá: Ing. Jitka Richterová Zpracován: únor 2016 Název: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Sídlo: Školní 104, 79070

Více

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 OBSAH: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s.... 6 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI... 7 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Více

V ý r o č n í z p r á v a o hospodaření za rok 2015. pro shromáždění delegátů

V ý r o č n í z p r á v a o hospodaření za rok 2015. pro shromáždění delegátů STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ SOKOLOV 356 01 SOKOLOV, NÁDRAŽNÍ 42 IČ 00041254 V ý r o č n í z p r á v a o hospodaření za rok 2015 pro shromáždění delegátů SBD vzniklo 29. listopadu 1966 a do obchodního

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

Postup při uzavírání smluv s poskytovateli ambulantní diagnostické péče

Postup při uzavírání smluv s poskytovateli ambulantní diagnostické péče Postup při uzavírání smluv s poskytovateli ambulantní diagnostické péče (jedná se o pracoviště smluvní odbornosti 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 822, 222, 820)

Více

CONQUEST ENTERTAINMENT A.S.

CONQUEST ENTERTAINMENT A.S. CONQUEST ENTERTAINMENT A.S. 31. března 2013 Výroční zpráva 2012 Obsah S L O V O P Ř E D S E D Y D O Z O R Č Í R A D Y.... 2 S L O V O P Ř E D S E D Y P Ř E D S T A V E N S T V A... 3 S T R U K T U R A

Více

Vedení nemocnice. Rada nemocnice Předseda Petr Vobořil (místostarosta města Jablonec nad Nisou)

Vedení nemocnice. Rada nemocnice Předseda Petr Vobořil (místostarosta města Jablonec nad Nisou) Výroční zpráva 2010 2 Organizační struktura Vedení nemocnice Ředitel MUDr. Vít Němeček, MBA Náměstek HTS Ing. Milan Trpišovský, MBA Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Jitka Řehořová Rada nemocnice

Více

motto: Člověk je na světě pro člověka

motto: Člověk je na světě pro člověka Výroční Zpráva o činnosti a hospodaření DD Šumperk za r. 2009 motto: Člověk je na světě pro člověka Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace,u sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČO: 75 00 40 11 tel.583

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

POSTAVENÍ A ÚLOHA MĚSTSKÉ NEMOCNICE ČÁSLAV V REGIONU.

POSTAVENÍ A ÚLOHA MĚSTSKÉ NEMOCNICE ČÁSLAV V REGIONU. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Škola veřejného zdravotnictví Ruská 85, 100 05 Praha 10, tel./fax: 02/748462, E-mail: Alena Petrákova ipvz.cz VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ SPECIALIZAČNÍ PŘÍPRAVA

Více

Barometr v českých nemocnicích a zdravotních pojišťovnách 2010

Barometr v českých nemocnicích a zdravotních pojišťovnách 2010 Barometr v českých nemocnicích a zdravotních pojišťovnách 2010 Pravidelný prŧzkum mezi řediteli nemocnic a ZP Květen 2010 Nobody s Unpredictable Obsah Marketingové pozadí a cíle výzkumu 3 Metodologie 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE BŘECLAV 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE BŘECLAV 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE BŘECLAV 2002-1 - ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Motto: quo usque tandem?? Vážení kolegové, kolegyně, čtenáři naší výroční zprávy! Na dalších stranách tohoto textu se přesvědčíte, o těžkostech

Více

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2007 Obsah textové části I. Rozpočtový proces 1. Příprava rozpočtu kraje 2007 str. 1 2. Schválený

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Vodohospodářské sdružení Turnov

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Vodohospodářské sdružení Turnov 1 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ TURNOV ZA ROK 2010 Prověřovaný subjekt: Adresa: Právní forma: IČ: 49295934 DIČ: CZ 49295934 Auditorská společnost: AUDITEX s. r. o.

Více

Informace z kontrolní akce č. 10/32 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Český statistický úřad za rok 2009

Informace z kontrolní akce č. 10/32 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Český statistický úřad za rok 2009 Informace z kontrolní akce č. 10/32 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Český statistický úřad za rok 2009 Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

Konference k projektu Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb Roudnice n/l 16/06/15

Konference k projektu Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb Roudnice n/l 16/06/15 Konference k projektu Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb Roudnice n/l 16/06/15 Zásadní událost roku 2015 vyřazení několika poskytovatelů za sítě a ztráta prostředků v úrovni cca 8 milionu korun

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Výroční zpráva. za rok 2014 Městské nemocnice, a.s. Dvůr Králové nad Labem

Výroční zpráva. za rok 2014 Městské nemocnice, a.s. Dvůr Králové nad Labem Výroční zpráva za rok 2014 Městské nemocnice, a.s. Dvůr Králové nad Labem Základní údaje o společnosti Obchodní jméno: Městská nemocnice, a.s. Sídlo: 54401 Dvůr Králové nad Labem, Vrchlického 1504, okres

Více

P Ř I H L Á Š K A. 1. Název projektu. 2. Název organizace Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa p.o. Purkyňova ul. 1849 470 01 Česká Lípa

P Ř I H L Á Š K A. 1. Název projektu. 2. Název organizace Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa p.o. Purkyňova ul. 1849 470 01 Česká Lípa 7. ročník ceny o nejlepší personální projekt HR Excellence Award 1. Název projektu TOP 21 (I. a II.) Manažerská akademie P Ř I H L Á Š K A 2. Název organizace Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa p.o. Purkyňova

Více

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV. r o k 2 0 0 2

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV. r o k 2 0 0 2 MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV VÝROČ Í ZPRÁVA r o k 2 0 0 2 Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ředitel Obsah Úvodní slovo ředitele.. 3 Vedení městské nemocnice 4 Výsledky úseku léčebně-preventivní péče. 5-11 Ekonomické

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Horní Libchava, IČ 00555444 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Horní Libchava, IČ 00555444 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0050/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Horní Libchava, IČ 00555444 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 19. 11. 2013

Více

Obsah. Úvodní slovo ředitele 4. Dozorčí rada, představenstvo nemocnice 5. Oddělení nemocnice 6. Základní údaje, lůžkový fond 7

Obsah. Úvodní slovo ředitele 4. Dozorčí rada, představenstvo nemocnice 5. Oddělení nemocnice 6. Základní údaje, lůžkový fond 7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 Obsah Úvodní slovo ředitele 4 Dozorčí rada, představenstvo nemocnice 5 Oddělení nemocnice 6 Základní údaje, lůžkový fond 7 Rozvaha, výsledek hospodaření 9 Výrok auditora

Více

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 27. 2. 2009 Úvod Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014 Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2014

Více

PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE. VÝROČNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2014

PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE. VÝROČNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2014 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2014 Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 1 z 40 Výroční zpráva za 1. pololetí 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA PARDUBICKÉ KRAJSKÉ NEMOCNICE, a.s. ZA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

2. Organizační struktura nemocnice 4 3. Dary (Ing. Pačisková Ladislava) 5. 4. Počet ošetřovacích dnů, průměrný počet lůžek 6

2. Organizační struktura nemocnice 4 3. Dary (Ing. Pačisková Ladislava) 5. 4. Počet ošetřovacích dnů, průměrný počet lůžek 6 1. Úvod (MUDr. Kadlec Zdeněk) 2 1.1 Aktivity v rámci oddělení a nemocnice (MUDr. Musilová Vlasta) 3 2. Organizační struktura nemocnice 4 3. Dary (Ing. Pačisková Ladislava) 5 3.1 Přijaté dary 5 3.2 Nejštědřejší

Více

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov K č.j.: HSKV- 526-2/2014-SO Sokolov 14. b ezna 2014 Počet listů : 1 P ílohy : 0 JURICA a.s. Ul.

Více

ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Historie nemocnice Monumentální areál pod vyšehradskými hradbami na břehu Vltavy v Praze, vznikl před l. světovou válkou jako realizace myšlenky prof.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ Pardubický kraj Dětské centrum Svitavy U kojeneckého ústavu 520/2 Svitavy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Pardubický kraj Dětské centrum Svitavy ---------------------------------------------------------------------------------------

Více