Otázky a odpovědi. k dotačnímu titulu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Otázky a odpovědi. k dotačnímu titulu"

Transkript

1 Otázky a odpovědi k dotačnímu titulu Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2015 Plzeňský kraj ( ) Čl. V., odst. 27 Smlouvy (Čl. IV, odst. 26. Pověření) Příjemce dotace je oprávněn, po předchozím souhlasu Poskytovatele, provádět přesuny v rámci konkrétní služby v rozpočtu čerpání Dotace obsažené v žádosti o poskytnutí dotace. Co je myšleno přesunem v rozpočtu čerpání dotace? Jakým konkrétním úkonem dojde k případnému přečerpání rozpočtu dotace je tím myšleno zaúčtování nákladu do odděleného účetnictví dotace? Tzn., že náklad může být fakticky uhrazen před schválením změny rozpočtu, k jeho zaúčtování do rozpočtu dotace by mělo dojít až po schválení změn rozpočtu. Protože Smlouva/Pověření nespecifikuje povinnost týkající se data úhrady nákladů ve vztahu k datu schválení změn rozpočtu, lze za provedení změny rozpočtu čerpání dotace považovat až zaúčtování nákladů do odděleně vedeného účetnictví dotace. Tzn., že náklady uhrazené v období před schválením změny rozpočtu, zaúčtované do účetnictví dotace po schválení změny rozpočtu, byly vynaloženy v souladu s ustanovením Smlouvy a není povinností příjemce dotace je vrátit. Pokud by však bylo při kontrole zjištěno, že k zaúčtování nákladů (které jsou předmětem změny rozpočtu) do odděleně vedeného účetnictví dotace došlo v období před schválením změny rozpočtu, je povinností příjemce dotaci ve výši přesunutých finančních prostředků vrátit. ( ) Čl. V., odst. 18 Smlouvy (Čl. IV, odst. 17. Pověření) V případě, že Příjemci dotace byla na rok 2015 přidělena Dotace ve výši 3 milióny a více, je povinen do odboru sociálních věcích KÚPK předložit: a) výrok auditora a vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté Dotace v případě Příjemce dotace, na kterého se podle 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje povinnost ověřování účetní závěrky auditorem, b) vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté Dotace v případě ostatních poskytovatelů sociálních služeb Jakou formu má mít zpráva auditora? Má být předložena za všechny dotované sociální služby daného subjektu dohromady nebo má být pro každou sociální službu zpracována jedna zpráva auditora? Dále není zřejmé, zda se hranice 3 mil. Kč posuzuje k výši dotace přidělené právnické osobě nebo k výši dotace na jednotlivou službu. Hranice 3 mil. Kč, kdy vzniká povinnost předložení výroku auditora a/nebo vyjádření auditora, je posuzována vzhledem k celkové poskytnuté dotaci poskytovateli sociálních služeb v daném roce a nikoli k výši dotace poskytnuté na jednotlivou sociální službu. Tzn., že pokud poskytovatel obdržel 1

2 dotaci v celkové výši Kč na poskytování 3 sociálních služeb, kdy každá ze služeb byla dotována částkou Kč, vzniká pro něj povinnost předložit výrok auditora a/nebo vyjádření auditora, přestože jednotlivé služby jsou dotovány částkou nižší než 3 mil. Kč. Tento dokument bude předložen jako jedna společná zpráva za všechny dotované sociální služby dohromady. ( ) Čl. V., odst. 21 Smlouvy (Čl. IV, odst. 20. Pověření) V případě vzniku důvodů pro vrácení finančních prostředků nebo zaplacení odvodu, poukáže je Příjemce dotace (Poskytovatel) bez výzvy neprodleně na účet Poskytovatele (Plzeňského kraje), popřípadě ve lhůtě určené ve výzvě KÚPK, a to na č. ú.:... Převod případné vratky dotace z důvodu nevyčerpání dotace nebo nadměrné vyrovnávací platby má být proveden dle Smlouvy/Pověření na účet Plzeňského kraje. Není ale zřejmé, zda musí být vratka dotace 18. ledna 2016 již připsána na účet Plzeňského kraje nebo je dostačující, když 18. ledna 2016 bude ze strany příjemce dotace proveden bankovní převod. Datum 18. ledna 2016 je nejzazším datem, kdy je možné provést bankovní převod případné vratky nevyčerpané dotace (nebo nadměrné vyrovnávací platby) na účet Plzeňského kraje. Zároveň je třeba dodržet další povinnosti vyplývající z ustanovení Smlouvy (Pověření), jako je např. zaslání písemného avíza současně s realizovanou platbou. ( ) Čl. IV, odst. 4. Pověření (Čl. V., odst. 4 Smlouvy) Poskytovatel (Příjemce dotace) je povinen odděleně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, respektive výnosech a nákladech vzniklých při poskytování sociální služby. Je zdravotní péče poskytovaná v pobytových zařízeních sociálních služeb dle 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, považována za základní činnost sociální služby? Lze do nákladů sociální služby zahrnout náklady na zdravotnický personál a do výnosů úhrady od zdravotních pojišťoven? Poskytování zdravotní péče nepatří mezi základní činnosti sociální služby a není financováno formou vyrovnávací platby za poskytování SOHZ (služeb obecného hospodářského zájmu). Do nákladů vynaložených v souvislosti s poskytováním základních činností sociální služby proto nelze zahrnovat náklady na zdravotnický personál ani jiné náklady na zdravotní péči a do výnosů z poskytování základních činností sociální služby nelze zahrnovat úhrady od zdravotních pojišťoven. Tyto náklady se neprojeví ve vyúčtování vyrovnávací platby. Pokud vycházíme ze systematického členění právního předpisu, v tomto případě se o základní činnost nejedná, neboť zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách definuje základní činnosti sociálních služeb v 35 a poskytování zdravotní péče respektive ošetřovatelské a rehabilitační péče zde neuvádí. Poskytování zdravotní péče je upraveno v 36 tohoto zákona. Dle obecného výkladu právních předpisů, je-li název umístěn pod číslem paragrafu, označuje pouze text tohoto paragrafu. Pokud by do základních činností sociální služby patřilo i poskytování zdravotní péče, nadpis Základní 2

3 činnosti při poskytování sociálních služeb by byl uveden nad číslem 35, neboť označuje-li se několik paragrafů společným nadpisem, uvádí se společný nadpis vždy nad pořadovým číslem prvního paragrafu příslušné skupiny. Lze na úhradu mzdových nákladů pracovníků ve zdravotních službách, jejichž náplní práce je kromě poskytování zdravotní péče dle 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách také poskytování základních činností sociální služby dle 35 tohoto zákona (např. funkce klíčového pracovníka, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání a změně poloh atp.), použít také část příspěvku na péči? Pokud je v náplni práce pracovníka ve zdravotních službách uvedeno také poskytování Vámi jmenovaných úkonů základních činností sociální služby, je možné část mzdy tohoto pracovníka hradit také z příspěvku na péči. Tato část mzdových nákladů by měla být účtována na středisko dané sociální služby a do výnosů této sociální služby budou účtovány příspěvky na péči. Je však nezbytné, aby toto vyčlenění části úvazku pracovníka ve zdravotních službách bylo ošetřeno písemně, tj. vyčleněním části úvazku pracovníka pro práci v sociální službě a odpovídající úpravou náplně práce tohoto pracovníka. Mají být na účetní středisko zdravotní péče účtovány kromě osobních nákladů na zdravotnické pracovníky a zdravotnický materiál také jiné přímé náklady (např. školení zdravotnického personálu, ochranné pracovní pomůcky, čistící a úklidové prostředky, drobný majetek apod.) a poměrná část režijních nákladů (např. spotřebu energií na sesternách, nákladů na likvidaci odpadů, nákladů na ekonomický úsek, který vede účetnictví a mzdy)? Náklady na zdravotní služby účtované na účetní středisko zdravotní služby mohou mimo osobních nákladů na zdravotnické pracovníky a zdravotnický materiál zahrnovat i jiné přímé náklady a poměrnou část režijních nákladů. Výnosy na tomto středisku představuje kromě úhrad od zdravotních pojišťoven např. příspěvek na provoz od zřizovatele (v případě příspěvkových organizací) a další výnosy související s poskytováním zdravotní služby. Jakým způsobem máme řešit předpokládanou ztrátu na účetním středisku zdravotní péče? Co se týče výsledku hospodaření na účetním středisku zdravotní péče, poskytování zdravotní péče nesouvisí s poskytnutou vyrovnávací platbou, která je účelově vázána na poskytování základních činností sociální služby a ztráta na účetním středisku zdravotní péče by měla pokryta úhradami od zdravotních pojišťoven, příspěvkem na provoz od zřizovatele a dalšími výnosy souvisejícími s poskytováním zdravotní péče. Pro pokrytí ztráty na účetním středisku zdravotní péče není možné využít případný zisk vzniklý na účetním středisku sociálních služeb. ( ) Čl. II, odst. 5. Pověření (Určeno pro příspěvkové organizace Plzeňského kraje) V případě, že výše veškerých finančních prostředků získaných od Plzeňského kraje či jiných 3

4 subjektů na úhradu nákladů služby, včetně příjmů služby, přesahuje výši nákladů vynaložených v souvislosti s poskytováním služby, je Poskytovatel povinen částku odpovídající rozdílu mezi náklady na poskytování služby a finančními prostředky získanými na úhradu nákladů služby (včetně příjmů služby) vrátit. V době finančního vypořádání vyrovnávací platby není ve většině organizací příjemců vyrovnávací platby jasné, zda jim vznikne daňová povinnost k dani z příjmu právnických osob. Je daň z příjmu právnických osob možné zahrnout do nákladů sociální služby? Naše organizace bude povinna odvádět tuto daň (nemáme daňově uznatelné odpisy). Mohu uplatnit dohadnou položku na tuto daň? Tento postup je možný a do nákladů sociální služby je možné zahrnout také předpokládanou výši odvodu daně z příjmu právnických osob. ( ) Čl. II, odst. 5. Pověření (Smlouvy) V případě, že výše veškerých finančních prostředků získaných od Plzeňského kraje (Poskytovatele) či jiných subjektů na úhradu nákladů služby, včetně příjmů služby, přesahuje výši nákladů vynaložených v souvislosti s poskytováním služby, je Poskytovatel (Příjemce dotace) povinen částku odpovídající rozdílu mezi náklady na poskytování služby a finančními prostředky získanými na úhradu nákladů služby (včetně příjmů služby) vrátit. Je možné zahrnout do nákladů sociální služby také tzv. dohadné položky, tj. náklady, které věcně a časově souvisí s obdobím, na které byla poskytnuta dotace, ale v době vyúčtování dotace ještě není známá jejich přesná výše, která je odhadována? V rámci finančního vypořádání vyrovnávací platby v lednu následujícího roku je možné zahrnout do nákladů sociální služby dohadné položky, tj. např. úhrady zálohových faktur za energie. U těchto dohadných položek, které věcně a časově patří do účetního období předchozího roku, není v době vypořádání vyrovnávací platby známá konečná výše částky, která bude v rámci vyúčtování záloh uhrazena nebo přijata. Částku je však možné kvalifikovaně odhadnout (např. vzhledem k předchozím obdobím), přičemž se vychází ze známých skutečností a do nákladů sociální služby takto stanovené náklady zahrnout. Pro zjednodušení vyúčtování dotace však doporučujeme, pokud je to možné, dohodnout s dodavateli termín vyúčtování záloh tak, aby bylo možné konečnou fakturu zahrnout do vyúčtování vyrovnávací platby předkládaného do ( ) Čl. IV., odst. 13. Pověření (Čl. V., odst. 14. Smlouvy) Poskytovatel je povinen provést vyúčtování poskytnuté Vyrovnávací platby vůči Plzeňskému kraji v souladu s tímto pověřením. Toto vyúčtování poskytnutých finančních prostředků je Poskytovatel povinen předložit Plzeňskému kraji v termínu do 18. ledna

5 Je možné tento termín na základě odůvodnění posunout a předložit vyúčtování později? Do kdy je třeba převést Plzeňskému kraji zpět vratku nevyčerpané dotace? Datum 18. ledna 2016 je mezním termínem pro předložení vyúčtování vyrovnávací platby, vč. vyúčtování poskytnuté finanční dotace a současně pro převedení případné vratky vyrovnávací platby (dotace) na účet Plzeňského kraje dle článku IV. odst. 20 Pověření (článku V., odst. 21 Smlouvy). ( ) Čl. II., bod 4. Pověření (Smlouvy) Poskytovatel (Příjemce dotace) je povinen informovat Plzeňský kraj (Poskytovatele), že obdržel finanční prostředky (dotaci) na shodný účel uvedený v čl. I odst. 4 tohoto pověření (této smlouvy) od jiného subjektu. Jaké finanční prostředky (dotace) jsou tímto ustanovením Pověření (Smlouvy) myšleny, v jaké lhůtě a jakou formou má být Plzeňský kraj informován? Spadají do této oznamovací povinnosti příspěvky z Úřadu práce na aktivní politiku v nezaměstnanosti a příjmy od klientů sociální služby (příspěvek na péči)? Finančními prostředky (dotací) jsou myšleny finanční prostředky (dotace) z veřejných rozpočtů, tzn., že příspěvky z ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti podléhají oznamovací povinnosti, zatímco příjmy od uživatelů do oznamovací povinnosti nespadají. Co se týče termínu oznámení, platí povinnost informovat o této skutečnosti bezodkladně poté, co poskytovatel sociálních služeb (příjemce dotace) finanční prostředky (dotaci) obdržel. V případě, že by oznamovací povinnost pro poskytovatele sociální služby (příjemce dotace) znamenala velkou administrativní zátěž, lze hlášení výnosů sumarizovat do měsíčního výkazu. Pro hlášení o obdržení finančních prostředků z veřejných rozpočtů je možné použít Formulář pro oznámení změn, který naleznete na webových stránkách Plzeňského kraje: Toto oznámení je nutné podat písemně či datovou schránkou prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Plzeňského kraje. ( ) Čl. II., bod 4. Pověření (Smlouvy) Poskytovatel (Příjemce dotace) je povinen zajistit, aby celková částka finančních prostředků (dotací) od Plzeňského kraje (Poskytovatele) a jiných subjektů nepřekročila 100 % celkových nákladů. Jaké jiné subjekty jsou tímto ustanovením Pověření (Smlouvy) myšleny? Co je myšleno pod pojmem celkové náklady? 5

6 Pro kontrolu, zda nedošlo k nadměrné vyrovnávací platbě dle Rozhodnutí komise 2012/21/EU, je povinností Plzeňského kraje zkontrolovat, zda celkové výnosy sociální služby nepřesahují celkové náklady sociální služby. Celkovými náklady jsou myšleny celkové náklady vztahující se k poskytování sociální služby v rozsahu základních činností sociální služby vč. neuznatelných nákladů dotace. Celkovými výnosy sociální služby jsou myšleny celkové výnosy vztahující se k poskytování sociální služby v rozsahu základních činností sociální služby. Co se týče pojmu jiné subjekty, jsou myšleny všechny ostatní subjekty, které se podílejí na financování nákladů vztahujících se k poskytování sociální služby v rozsahu základních činností sociální služby (tj. například i úhrady od klientů). ( ) Čl. II., odst. 5 Pověření (Smlouvy) V případě, že výše veškerých finančních prostředků získaných od Plzeňského kraje (Poskytovatele) či jiných subjektů na úhradu nákladů služby, včetně příjmů služby, přesahuje výši nákladů vynaložených v souvislosti s poskytováním služby, je Poskytovatel (Příjemce dotace) povinen částku odpovídající rozdílu mezi náklady na poskytování služby a finančními prostředky získanými na úhradu nákladů služby (včetně příjmů služby) vrátit. Jaký je správný postup rozúčtování nákladů a výnosů organizace poskytující sociální služby na jednotlivá účetní střediska? Jakým poměrem rozúčtovat náklady společné pro několik služeb (např. náklady na energie)? Jsou vyúčtované smluvní pokuty dodavatelům výnosem sociální služby? Pohlíží se na bankovní výnosové úroky jako na výnosy sociální služby? V rámci jednotlivých účetních středisek (dle počtu poskytovaných sociálních služeb) by měly být zahrnuty jak veškeré náklady vztahující se k poskytování sociální služby v rozsahu základních činností sociální služby (tj. např. včetně odpisů), tak i veškeré výnosy vztahující se k poskytování sociální služby v rozsahu základních činností sociální služby (tj. například i úhrady od klientů služby). Rozhodnutí, kam konkrétní náklad/výnos zaúčtovat, je na rozhodnutí účetní jednotky. Při rozhodování je třeba brát v úvahu, zda náklad/výnos souvisí s poskytováním sociální služby v rozsahu základních činností sociální služby, potom je účtován na účetní středisko dané služby. Nebo zda souvisí s poskytováním fakultativní služby či doplňkové činnosti, potom je účtován na účetní středisko fakultativní služby či doplňkové činnosti. Mezi jednotlivá střediska je pak nutné určeným poměrem rozúčtovat také náklady společné pro více služeb (např. náklady na energie, odpisy, bankovní poplatky atd.). O postupu stanovení poměru dělení společných nákladů rozhoduje účetní jednotka. Tento postup by měl být stanoven předem ve vnitřní směrnici organizace a účetní jednotka by měla být schopna si zvolený způsob obhájit. Cílem rozdělení nákladů a výnosů by mělo být rozdělení do středisek, která budou zahrnovat veškeré náklady a výnosy vztahující se k poskytování sociální služby v rozsahu základních činností dané 6

7 sociální služby, a to včetně neuznatelných nákladů dotace i poměrné části nákladů společných pro více služeb. Určení, zda jsou smluvní pokuty a bankovní výnosové úroky výnosem sociální služby, je na účetní jednotce. Neexistuje závazný postup určení, zda vůbec a v jakém poměru jsou tyto výnosy generovány v souvislosti s poskytování základních činností sociální služby. Vždy je třeba vycházet z konkrétní situace. ( ) Čl. IV, odst. 4. Pověření (Čl. V., odst. 4 Smlouvy) Poskytovatel (Příjemce dotace) je povinen odděleně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, respektive výnosech a nákladech vzniklých při poskytování sociální služby. Jakým klíčem mají být rozděleny osobní a provozní náklady na stravovací úsek, který vaří pro klienty, zaměstnance a cizí strávníky a počet strávníků se mění? O postupu stanovení poměru dělení nákladů na stravovací úsek (osobní a provozní náklady) rozhoduje účetní jednotka sama. Náklady související s přípravou jídla pro klienty a zaměstnance jsou vynakládány v souvislosti s poskytováním sociální služby v rozsahu základních činností sociální služby a měly by tedy být zaúčtovány na středisko dané služby. Náklady související s přípravou jídla pro cizí strávníky by měly být zaúčtovány na středisko doplňkové činnosti. ( ) Čl. IV, odst. 5. Pověření (Čl. V., odst. 5 Smlouvy) Poskytovatel (Příjemce dotace) je povinen mít jednotlivé originály účetních dokladů označené tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o výdaj hrazený na základě tohoto pověření (příslušné smlouvy). Je povinnost splněna, pokud budou pouze doklady a částky na něm, kterými bude čerpána vyrovnávací platba (dotace), označeny číslem pověření a číslem registrace služby a doklady, kterými nebude čerpána vyrovnávací platba (dotace) budou označeny pouze příslušným střediskem? Pouze originály účetních dokladů (faktury, pokladní doklady apod.), které byly zcela nebo zčásti hrazeny vyrovnávací platbou, musí být označeny částkou, která byla uhrazena vyrovnávací platbou, číslem Pověření (Smlouvy) a identifikátorem sociální služby. Způsob označení originálů účetních dokladů, které nebyly hrazeny vyrovnávací platbou, není v rámci dotačního titulu stanoven. ( ) Část V., odst. 11 a 12 Metodiky Plzeňského kraje Lze z dotace hradit zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele dle vyhlášky č. 125/1993 Sb.? 7

8 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele dle vyhlášky č. 125/1993 Sb. je uznatelným nákladem, protože se jedná o další osobní náklady, které je zaměstnavatel za zaměstnance podle platných předpisů povinen odvádět. Je uznatelným nákladem nákup drobného dlouhodobého majetku účtovaný na SÚČ 558? V případě, že se účetní jednotka rozhodla (je povinna) účtovat nákup drobného dlouhodobého majetku na účet 558 a účty dlouhodobého majetku (účtová třída 0), je takový nákup drobného dlouhodobého majetku neuznatelným nákladem. Je uznatelným nákladem povinný audit roční účetní závěrky? Provedení účetního auditu je neuznatelným nákladem mimo případů, kdy je audit povinně vyžadován (viz Pověření čl. IV., odst. 17; Smlouva čl. V., odst. 18). Bankovní poplatky jsou dle účetních předpisů účtovány na SÚČ 518 (Metodika PK uvádí účtovou skupinu 54), mohou být z vyrovnávací platby hrazeny? Bankovní poplatky jsou dle Metodiky Plzeňského kraje neuznatelným nákladem. Jsou náklady na DPH, které nebylo možno uplatnit na vstupu po zkrácení koeficientem uznatelným nákladem? Náklady na DPH, které nebylo možno uplatnit na vstupu po zkrácení koeficientem, jsou uznatelným nákladem, pokud o jejich vrácení nebylo možné podle příslušného právního předpisu žádat. Patří do dalších osobních nákladů, které je zaměstnavatel za zaměstnance podle platných předpisů povinen odvádět, odvod do FKSP? Odvod do FKSP (Fondu kulturních a sociálních potřeb) je zahrnován do dalších osobních nákladů, které je zaměstnavatel za zaměstnance podle platných předpisů povinen odvádět, např. v případě příspěvkových organizací (dle 33 zákona č. 250/2000 Sb.). V případě, kdy je tvorba FKSP pro poskytovatele sociální služby povinná ze zákona, je uznatelným nákladem v rámci dotačního titulu dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Patří plat a související ostatní náklady na kuchařku, která vaří pro klienty, zaměstnance i pro cizí strávníky, do nákladů souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby? 8

9 Náklady související s přípravou jídla pro klienty a zaměstnance jsou vynakládány v souvislosti s poskytováním sociální služby v rozsahu základních činností sociální služby a měly by tedy být zaúčtovány na středisko dané služby a jsou uznatelným nákladem v rámci dotačního titulu dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Náklady související s přípravou jídla pro cizí strávníky by měly být zaúčtovány na středisko doplňkové činnosti a jsou neuznatelným nákladem v rámci dotačního titulu. ( ) Čl. II., odst. 5 Pověření (Smlouvy) V případě, že výše veškerých finančních prostředků získaných od Plzeňského kraje (Poskytovatele) či jiných subjektů na úhradu nákladů služby, včetně příjmů služby, přesahuje výši nákladů vynaložených v souvislosti s poskytováním služby, je Poskytovatel (Příjemce dotace) povinen částku odpovídající rozdílu mezi náklady na poskytování služby a finančními prostředky získanými na úhradu nákladů služby (včetně příjmů služby) vrátit. Čl. 5, odst. 1. Rozhodnutí komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 Výše vyrovnávací platby (dotace) nepřesáhne rozsah nezbytný k pokrytí čistých nákladů vynaložených při plnění závazků veřejné služby, včetně přiměřeného zisku. Hospodářským výsledkem účetního střediska, kde jsou odděleně účtovány náklady a výnosy vztahující se k poskytování sociální služby v rozsahu základních činností, by měla být ztráta nebo by měl být roven nule. Co bude následovat v případě, že hospodářským výsledkem na tomto středisku bude zisk? Je možné část zisku využít ve prospěch jiných poskytovaných služeb nebo dané sociální služby v následujícím roce? V případě, že výsledkem hospodaření na účetním středisku sociální služby bude zisk, je poskytovatel sociální služby (příjemce dotace) povinen část dotace odpovídající rozdílu mezi výnosy a náklady, které se vztahují k poskytování sociální služby v rozsahu základních činností sociální služby, vrátit Plzeňskému kraji. Vzhledem k tomu, že termín přiměřený zisk není v Metodice Plzeňského kraje pro rok 2015 uvažován, není možné s ním v rámci vyúčtování vyrovnávací platby kalkulovat, a to mimo jiné s ohledem na stávající právní úpravu v oblasti poskytování dotací. Přiměřený zisk tedy nemůže být z dotace financován. ( ) Čl. IV., odst. 4. Pověření (Čl. V., odst. 4. Smlouvy) Poskytovatel (Příjemce dotace) je povinen své příjmy a výdaje (výnosy a náklady) mít vedeny transparentně s jednoznačnou vazbou ke konkrétní sociální službě identifikátoru služby (např. analytické účty, účetní střediska, zakázky). Aktuálně máme všechny účetní případy související s jednotlivými sociálními službami označeny čísly účetních středisek dané sociální služby. V číselníku účetních středisek 9

10 v oběhu účetních dokladů, máme uvedeny i identifikátory a názvy jednotlivých sociálních služeb. Je tento způsob dostatečný? Nebo musíme uvádět identifikátor např. i u jednotlivých úhrad od klientů nebo nákladových položek za nákup potravin, služeb či energie, tedy u položek nesouvisejících s poskytnutou dotací (vyrovnávací platbou)? Každý účetní případ související s poskytováním sociální služby v rozsahu základních činností (vč. neuznatelných nákladů i poměrné části nákladů společných pro více služeb) musí být účtován s jednoznačnou vazbou ke konkrétní sociální službě, odděleně od nákladů a výnosů dalších sociálních služeb. Váš dosavadní postup účtování (oddělené účtování nákladů a výnosů sociálních služeb na střediska, která jsou označena čísly identifikovanými/vysvětlenými v číselníku účetních středisek s jednoznačnou vazbou ke konkrétní sociální službě) je tedy dostatečný. ( ) Čl. IV. odst. 6. písm. b) Pověření (Čl. V., odst. 6. písm. b) Smlouvy) a dále Čl. IV. odst. 26. Pověření (Čl. V., odst. 27. Smlouvy) Jaké změny rozpočtu je nutné předem hlásit, jedná se pouze o změny týkající se čerpání dotace (vyrovnávací platby) a nikoli všech nákladů a výnosů sociální služby? Změny jsou posuzovány k rozpočtu uvedenému v žádosti o dotaci? Je nutné informovat o změně počtu zaměstnanců v případě, že se nemění rozpočet na platy? Je nutné informovat o změně počtu zaměstnanců v případě, že se mění rozpočet na platy, ale nedochází k přesunům v rozpočtu čerpání dotace (vyrovnávací platby)? Změny rozpočtu sociální služby, které je třeba předem ohlásit a nechat je předem schválit ze strany KÚPK, se týkají pouze nákladových položek rozpočtu poskytnuté dotace (vyrovnávací platby). Konkrétně se jedná o změny spočívající v přečerpání některé z nákladových položek, na kterou vám byla přidělena dotace (vyrovnávací platba). Změny v rozpočtu sociální služby, které je nutné hlásit do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, se týkají také pouze nákladových položek rozpočtu poskytnuté dotace (vyrovnávací platby). Jedná se o veškeré další změny rozpočtu, kdy nedochází k přečerpání některé z nákladových položek (např. nulové čerpání nákladové položky rozpočtu). Veškeré změny jsou posuzovány vzhledem k Rozpočtu služby a požadavku na dotaci dle nákladových položek uvedenému v žádosti. Změny v rozpočtu služby, které se týkají nákladů hrazených z jiných zdrojů, než z námi poskytnuté dotace (vyrovnávací platby), není nutné nechat předem schválit, ani je ohlašovat do 10 pracovních dnů, protože se týkají jiného poskytovatele dotace. 10

11 Změnu personálního zajištění služby je vaší povinností hlásit v tom případě, kdy v souvislosti se změnou personálního zajištění dojde ke změně rozpočtu, kterou je třeba hlásit předem (viz první odstavec). Je potřeba vzít v úvahu také skutečnost, že v případě ambulantních a terénních služeb byla celková výše úvazků podkladem k výpočtu výše přidělené dotace a změna tohoto údaje by mohla být důvodem pro posouzení, zda nedošlo k přidělení dotace v nepřiměřené výši vzhledem ke skutečné výši úvazků. ( ) Čl. IV. odst. 15. Pověření (určeno pro Příspěvkové organizace Plzeňského kraje) Majetek pořízený, zhodnocený nebo opravený za použití finančních prostředků nesmí být bez písemného souhlasu Plzeňského kraje po dobu 3 let do poskytnutí Vyrovnávací platby Finančními prostředky jsou myšleny pouze prostředky z vyrovnávací platby (dotace)? Ano, finančními prostředky jsou myšleny pouze prostředky vyrovnávací platby (dotace). ( ) Čl. IV. odst. 13. Pověření (Čl. V., odst. 14. Smlouvy) Poskytovatel (Příjemce dotace) je povinen provést vyúčtování poskytnuté Vyrovnávací platby (Dotace) vůči Plzeňskému kraji v souladu s tímto Pověřením (touto Smlouvou). Toto vyúčtování poskytnutých finančních prostředků (poskytnuté dotace) je Poskytovatel (Příjemce dotace) povinen předložit Plzeňskému kraji v termínu do 18. ledna 2016 (dostačující je razítko pošty ). Bude toto datum také rozhodné pro určení a převod případné vratky finančních prostředků dle čl. II bod 5.? Ano, datum 18. ledna 2016 je datem, ke kterému jste povinni převést případnou vratku vyrovnávací platby (dotace) na účet Plzeňského kraje dle článku IV. odst. 20 Pověření (článku V., odst. 21 Smlouvy). ( ) Čl. II. odst. 4. a 5. Pověření (Čl. II., odst. 4. a 5. Smlouvy) Zahrnuje se do vyúčtování nákladů a výnosů sociální služby i neinvestiční příspěvek od zřizovatele na havárie (mimořádné opravy)? Do vyúčtování nákladů a výnosů sociální služby by měly být zahrnuty veškeré náklady a výnosy v rozsahu poskytování základních činností dané sociální služby, a to včetně neuznatelných nákladů dotace i poměrné části nákladů společných pro více služeb. Vámi uváděný neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele určený na havárie, by tedy měl být rozúčtován na účetní střediska (včetně středisek jednotlivých poskytovaných sociálních služeb), a to stanoveným poměrem, který by účetní jednotka měla být schopna obhájit. Postup stanovení poměru rozúčtování společných nákladů (výnosů) by měl být uveden ve vnitřní směrnici organizace. 11

12 Zahrnuje se do vyúčtování nákladů a výnosů sociální služby: Účelový dar Reklama zveřejněná v rámci jedné konkrétní akce Reklama zveřejněná v domově v průběhu roku Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace Finanční neúčelový dar od fyzické nebo právnické osoby Vámi uváděné příklady výnosů je možné zaúčtovat na účetní střediska (včetně středisek jednotlivých poskytovaných sociálních služeb) na základě rozhodnutí, zda souvisí s poskytováním sociální služby v rozsahu poskytování základních činností či nikoli. Neexistuje závazný postup určení, zda vůbec a v jakém poměru jsou tyto výnosy generovány v souvislosti s poskytování základních činností sociální služby. Vždy je třeba vycházet z konkrétní situace. ( ) Čl. IV. odst. 3. Pověření (Čl. V., odst. 3. Smlouvy) Při čerpání Vyrovnávací platby (dotace) je Poskytovatel (Příjemce dotace) povinen postupovat v souladu s údaji v žádosti o poskytnutí dotace, a dodržet skutečnosti mající vliv na poskytování sociálních služeb, kterou jsou uvedeny v této žádosti. Za porušení této povinnosti činí odvod za porušení rozpočtové kázně 1 5 % z celkové částky Vyrovnávací platby (dotace) V žádosti o dotaci jsou osobní náklady na zaměstnance ředitelství rozpočteny do jednotlivých sociálních služeb, a to podle výše úvazků, kterými se zaměstnanci podílejí na poskytování sociálních služeb. Je možné v průběhu roku měnit poměr rozdělení úvazků zaměstnanců? Pokud nové rozdělení úvazků nebude mít vliv na výši čerpání rozpočtu uvedeného v žádosti o dotaci, podléhá změna rozdělení úvazků nějaké ohlašovací nebo jiné povinnosti? Poměr, kterým se jednotliví zaměstnanci podílejí svými úvazky na realizaci základních činností sociálních služeb, je možné v průběhu roku měnit. Změnu personálního zajištění služby je vaší povinností hlásit v tom případě, kdy v souvislosti se změnou personálního zajištění dojde ke změně rozpočtu, kterou je třeba hlásit předem (viz výše). Je potřeba vzít v úvahu také skutečnost, že v případě ambulantních a terénních služeb byla celková výše úvazků podkladem k výpočtu výše přidělené dotace a změna tohoto údaje by mohla být důvodem pro posouzení, zda nedošlo k přidělení dotace v nepřiměřené výši vzhledem ke skutečné výši úvazků. ( ) Kde najdeme pravidla pro užívání loga a symbolů Plzeňského kraje Informace týkající se užívání loga a symbolů Plzeňského kraje naleznete na 12

13 ( ) Účelové vázání prostředků dotace na mzdy/platy a jejich navýšení Částka dotace účelově vázaná na mzdy/platy a jejich navýšení je minimální částkou, kterou je poskytovatel sociální služby povinen použít na mzdy/platy a jejich navýšení. Maximální částka použitelná na mzdy/platy a jejich navýšení nesmí přesáhnout částku požadovanou poskytovatelem sociální služby v položce 1 osobní náklady v rozpočtu služby. V nezbytných případech lze položku osobní náklady po předchozím písemném souhlasu KÚPK navýšit formou přesunů v rozpočtu. ( ) Povinná příloha pro příspěvkové organizace obcí Do příloh této sekce byl vložen vzor povinné přílohy "Prohlášení zřizovatele u PO obcí o souhlasu s podáním žádosti", která je požadovaná v žádosti o dotace pro rok ( ) Přílohy požadované Plzeňským krajem v žádosti o dotaci V žádosti o dotaci pro rok 2015 Plzeňský kraj vyžaduje přílohu Rozdělení nákladů a dotace podle formy a krajů působnosti, v případě žadatelů o dotaci, kteří poskytují pouze jednu formu sociální služby a v působnosti jednoho kraje (Plzeňského), postačí do daného formuláře (který je přístupný ke stažení v přílohách této sekce) vyplnit nuly a do jednoho řádku napsat výše zmíněné skutečnosti o poskytování služeb. ( ) Stanovisko k podmínce bezdlužnosti pro žadatele o dotaci, který má sjednán splátkový kalendář Žadatel o dotaci, který má sjednán splátkový kalendář a plní svůj závazek řádně a včas dle uzavřeného splátkového kalendáře, není v prodlení, a tudíž se nemůže jednat o závazek po lhůtě splatnosti. ( ) Prostředky na navýšení osobních nákladů v roce 2015 (Usnesení Vlády České Republiky ze dne č. 619, o posílení prostředků na financování sociálních služeb v roce 2015) Vzhledem k tomu, že dosud není ze strany MPSV ČR vyřešen postup vedoucí k naplnění Usnesení Vlády České Republiky ze dne č. 619, o posílení prostředků na financování sociálních služeb v roce 2015, rádi bychom upozornili případné žadatele o dotaci na poskytování sociálních služeb, že finanční prostředky na navýšení odměňování zaměstnanců budou moci být konkrétnímu poskytovateli sociálních služeb poskytnuty pouze v případě, že poskytovatel sociálních služeb požádá, v rámci dotačního titulu Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2015 Plzeňský kraj, skutečně o poskytnutí dotace na úhradu osobních nákladů. Rozšiřování kapacit v roce 2015 oproti roku 2014 Poskytování dotací v rámci tohoto dotačního titulu je úzce navázáno na schválený Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb PK a na síť, která byla v jeho rámci vydefinována. V rámci tohoto dotačního 13

14 titulu tudíž budou podpořeny pouze služby, které jsou uvedeny v této síti a také pouze v rámci tam uvedených kapacit. Současně je třeba, aby údaje uváděné v žádosti skutečně odpovídaly údajům, které jsou zaneseny v registru poskytovatelů sociálních služeb (včetně tzv. doplňkových souborů v rámci doplňkových údajů o sociální službě). Důležité pro hodnocení žádosti je zejména to, aby personální zajištění služby v žádosti odpovídalo údajům, které má žadatel o dotaci uvedené v registru poskytovatelů sociálních služeb (popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb). V případě, že má žadatel o dotaci z jakéhokoli důvodu v registru neaktuální soubor personálního zajištění, je třeba toto uvést do souladu. V případě nejasností musí být žadatel o dotaci schopen na vyžádání pracovníků poskytovatele dotace v žádosti uváděné skutečnosti objasnit a podat doplňující vysvětlení. Žádosti o dotace souběh s financováním z IP Žádost je třeba vyplnit za celou sociální službu (1 sociální služba = 1 identifikátor; žádost obsahuje údaje za celou sociální službu = celý rozpočet, všichni zaměstnanci atd.). Tabulky rozpočtu, personálního zajištění, zdrojů financování musí obsahovat tedy údaje za celou službu. V komentářích je třeba slovně jasně popsat situaci a rozdělení ohledně financování sociální služby z IP a z dotace v rámci tohoto dotačního titulu je třeba, aby v žádosti bylo popsáno, zda se jedná o případ, kdy je služba celá financována 9 měsíců z IP a zbytek roku požaduje dotaci v rámci tohoto dotačního titulu nebo zda se jedná o jinou kombinaci financování (např. různé cílové skupiny, kdy některá není vůbec z IP financována a je požadována dotace na její financování v rámci tohoto dotačního titulu v průběhu celého roku apod.) a tento způsob financování musí být popsán. V případě nejasností musí být žadatel o dotaci schopen na vyžádání pracovníků poskytovatele dotace v žádosti uváděné skutečnosti objasnit a podat doplňující vysvětlení. Dotační program B Realizace tohoto programu spadá i nadále do gesce MPSV. Kdy bude vyhlášeno dotační řízení kraje pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2015? Předpokládaný termín je druhá polovina měsíce září

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příloha č. 2 Číslo smlouvy u poskytovatele dotace: VZOR Číslo smlouvy u příjemce dotace: VZOR SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEIVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB uzavřená v souladu s ust. 10a odst. 5

Více

PROGRAM č. 1/2015/P obce Troubelice, pro poskytování dotací z rozpočtu obce Troubelice

PROGRAM č. 1/2015/P obce Troubelice, pro poskytování dotací z rozpočtu obce Troubelice Obec TROUBELICE tel./fax: +420 585 032 108 Program č: 1 Rok vydání: 2015 Datum účinnosti: 12. 3. 2015 Typ: platné Označení programu: 1/2015/P PROGRAM č. 1/2015/P obce Troubelice, pro poskytování dotací

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory Příloha k Příkazu ministra č. 7/2011 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ. Článek 1 Úvodní ustanovení

PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ. Článek 1 Úvodní ustanovení PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Obce Železné je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy: a)

Více

k příkazu ministryně č. 21/2015

k příkazu ministryně č. 21/2015 Příloha k příkazu ministryně č. 21/2015 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006 P o d m í n k y poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (dále jen PODMÍNKY ) - obecná část - Evidenční číslo

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory Příloha k Příkazu ministra č. 7/2011 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

Smluvní strany. Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč. evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /.

Smluvní strany. Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč. evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského

Více

Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu (kapitoly MPSV) krajům pro rok 2006

Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu (kapitoly MPSV) krajům pro rok 2006 Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu (kapitoly MPSV) krajům pro rok 2006 Program podpory sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi

Více

S MLOUVA O POSKYTNUTÍ VYROVNÁVACÍ PLATBY ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU. č. OLP /xxxx/2015

S MLOUVA O POSKYTNUTÍ VYROVNÁVACÍ PLATBY ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU. č. OLP /xxxx/2015 Smluvní strany: S MLOUVA O POSKYTNUTÍ VYROVNÁVACÍ PLATBY ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU č. OLP /xxxx/2015 schválená Radou Libereckého kraje dne xxx, usnesením č. xxx/15/rk Liberecký

Více

1. ÚVOD 2. VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

1. ÚVOD 2. VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti podpory rodiny pro rok 2011. 1. ÚVOD Ministerstvo práce a sociálních

Více

VYBRANÉ KLÍČOVÉ ZMĚNY V PŘÍRUČCE PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU VE VERZI 3 PLATNÉ OD 30. 6. 2008

VYBRANÉ KLÍČOVÉ ZMĚNY V PŘÍRUČCE PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU VE VERZI 3 PLATNÉ OD 30. 6. 2008 VYBRANÉ KLÍČOVÉ ZMĚNY V PŘÍRUČCE PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU VE VERZI 3 PLATNÉ OD 30. 6. 2008 Tento dokument slouží pouze jako orientační pro zachycení nejdůležitějších změn v příručce pro žadatele

Více

METODIKA. pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví projekty podpory zdraví. pro rok 2015

METODIKA. pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví projekty podpory zdraví. pro rok 2015 DOTAČNÍ PROGRAM MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ METODIKA pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví projekty podpory zdraví Ministerstvo zdravotnictví

Více

P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU (Podmínky pro poskytování programové dotace) Článek I. OBECNÁ

Více

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015 Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015 Schváleno Radou města Českých Budějovic dne 18.12.2014 na základě usnesení č. 2014/2014 1 Obsah: ÚVOD... 3 1. ZÁKLADNÍ RÁMEC

Více

Schváleno Zastupitelstvem města Ústí nad Labem: 30. 5. 2016 usn. č. 207/16

Schváleno Zastupitelstvem města Ústí nad Labem: 30. 5. 2016 usn. č. 207/16 Program pro poskytování dotací na kulturní akce, projekty, kulturní činnost a reprezentaci v oblasti kultury v roce 2016 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem Schváleno Zastupitelstvem města Ústí

Více

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2012

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2012 Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2012 Schváleno Radou města Českých Budějovic dne 8. 2. 2012 na základě usnesení č. 190/2012 1 Obsah: ÚVOD... 3 1. ZÁKLADNÍ

Více

Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory služeb sociální prevence. Pardubický kraj

Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory služeb sociální prevence. Pardubický kraj Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory služeb sociální prevence (v rámci realizace projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji) Pardubický kraj v souladu se zákonem č.

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ PARDUBICKÝ KRAJ Směrnice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ VNITŘNÍ NORMA VN/13/2015 Platnost od 18. 9. 2015 Účinnost od 18. 9. 2015 Platnost do Závaznost pro všechny zaměstnance kraje zařazené do

Více

Příloha č. 3. Evidenční číslo smlouvy:...

Příloha č. 3. Evidenční číslo smlouvy:... Příloha č. 3 Evidenční číslo smlouvy:... Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Jiří Struček, náměstek hejtmana pro oblast školství, sportu, cestovního ruchu a projektu

Více

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015 DOTAČNÍ PROGRAM Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015

Více

GRANTOVÝ PROGRAM MOVITÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ

GRANTOVÝ PROGRAM MOVITÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM MOVITÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ PRAVIDLA Vypracoval: OKPP Schválil: ZK 7. 2. 2012 Platná od: 7. 2. 2012 Účinná od: 10. 2. 2012 Rozsah působnosti: Jihočeský kraj Struktura a obsah

Více

DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ

DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ Dotační titul č. 4 Podpora cestovního ruchu v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava PRAVIDL A 1. Název dotačního programu

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Smluvní strany: - 1 - Smlouva č..../12/orr 1. Jihomoravský kraj zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje sídlo: Žerotínovo

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení MČ Praha 1 v oblasti zdravotnictví pro rok 2009

Pravidla a podmínky grantového řízení MČ Praha 1 v oblasti zdravotnictví pro rok 2009 Pravidla a podmínky grantového řízení MČ Praha 1 v oblasti zdravotnictví pro rok 2009 A. Základní informace Městská část Praha1 vypsáním grantů chce podpořit činnost nestátních neziskových organizací a

Více

Obecné zásady poskytování individuálních (mimořádných) dotací z rozpočtu města Hodonína. na rok 2016

Obecné zásady poskytování individuálních (mimořádných) dotací z rozpočtu města Hodonína. na rok 2016 Obecné zásady poskytování individuálních (mimořádných) dotací z rozpočtu města Hodonína na rok 2016 Schváleno zastupitelstvem města Hodonína dne: 15.12.2015 1. Úvod Město Hodonín může v souladu se zákonem

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Identifikační číslo: MAD 31 Příloha Operačního manuálu N Neřízená kopie elektronická 22.8.2007 Číslo vydání: 2

Více

Formulář ke zveřejnění informací o Dotačním titulu

Formulář ke zveřejnění informací o Dotačním titulu Formulář ke zveřejnění informací o Dotačním titulu 1 Název dotačního programu Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj PAŽIT - 2016 2 Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Administrace finančních prostředků z MV ČR (14JPO03) Smlouva č.: xxx kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

DOTAČNÍ TITUL KARLOVARSKÉHO KRAJE

DOTAČNÍ TITUL KARLOVARSKÉHO KRAJE DOTAČNÍ TITUL KARLOVARSKÉHO KRAJE PODPORA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE PRAVIDLA pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru regionálního rozvoje

Více

ZÁSADY poskytování účelových dotací pro sociální oblast

ZÁSADY poskytování účelových dotací pro sociální oblast ZÁSADY poskytování účelových dotací pro sociální oblast Za účelem zabezpečení a rozvoje sociální péče a uspokojování potřeb občanů ve smyslu ustanovení 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU č. 2

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU č. 2 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU č. 2 Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů,

Více

Podpora rozvoje dětských skupin jako alternativních forem péče o předškolní děti pro rok 2015

Podpora rozvoje dětských skupin jako alternativních forem péče o předškolní děti pro rok 2015 Výzva k podání žádostí o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu Podpora rozvoje dětských skupin jako alternativních forem péče o předškolní děti pro rok 2015 vyhlášeného Jihomoravským krajem

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP009G04P* SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY uzavřená dle ust. 1746 ods. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Článek I. SMLUVNÍ

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Přehled hlavních změn vyplývajících

Více

Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost

Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Písek rozhodlo dne 05.11.2015 usnesením zastupitelstva města č. 264/15 vydat tyto Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost (dále zásady

Více

VZOR Příloha č. 4. Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby

VZOR Příloha č. 4. Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby VZOR Příloha č. 4 Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (v případě

Více

Kategorie způsobilých výdajů. Způsobilé jsou výdaje na úhradu: osobních nákladů

Kategorie způsobilých výdajů. Způsobilé jsou výdaje na úhradu: osobních nákladů 1. Dotace je určena pouze na způsobilé výdaje. Způsobilý je výdaj, který: je v souladu s právními předpisy (tj. zejména legislativou EU a ČR), je v souladu s pravidly programu (OPZ) a s podmínkami poskytnutí

Více

Grantové schéma. Síť sociální integrace 2004. Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy

Grantové schéma. Síť sociální integrace 2004. Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy Grantové schéma Síť sociální integrace 2004 Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy POČET STRAN PŘÍLOHY: 13 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní informace o grantovém schématu... 3 2.1 Číslo grantového

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č.... (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) Název: Zlínský kraj Sídlo: tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín IČO: 70891320

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/2145/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/2145/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/2145/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

OBEC DVORY NAD LUŽNICÍ. SMĚRNICE č. 1/2015. Pravidla pro poskytování dotací a peněžních darů z rozpočtu obce Dvory nad Lužnicí. Jan Herzog, starosta

OBEC DVORY NAD LUŽNICÍ. SMĚRNICE č. 1/2015. Pravidla pro poskytování dotací a peněžních darů z rozpočtu obce Dvory nad Lužnicí. Jan Herzog, starosta OBEC DVORY NAD LUŽNICÍ SMĚRNICE č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací a peněžních darů z rozpočtu obce Dvory nad Lužnicí Jan Herzog, starosta Pravidla pro poskytování dotací a peněžních darů z rozpočtu

Více

PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY

PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY VENKOVA PLZEŇSKÉHO KRAJE 2016 Rada Plzeňského kraje vyhlásila usnesením č. 4194/15 ze dne 14. 12. 2015 Program

Více

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem

Více

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2014 1. O B E C N Á Č Á S T

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2014 1. O B E C N Á Č Á S T I. Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2014 1. O B E C N Á Č Á S T Zásady 1. Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo o vyhlášení výběrového

Více

na provedení auditu národních projektů Úřadu práce Brno - město

na provedení auditu národních projektů Úřadu práce Brno - město ČR Úřad práce Brno město Křenová 25/27 659 59 Brno Výzva více zájemcům k podání nabídky v Brně 4. 6. 2008 Česká republika - Úřad práce Brno-město jako zadavatel Vás tímto oslovuje k podání nabídky na provedení

Více

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění Ministerstvo zemědělství Č.j.: 44469/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní partnerství v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Více

PRAVIDLA pro poskytování dotací

PRAVIDLA pro poskytování dotací ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název PRAVIDLA pro poskytování dotací Číslo dokumentu: SAM 3231 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 09.12.2015 Účinnost od : 01.01.2016 Platnost do: Zpracoval: JUDr. Jitka Kubová,

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0 PODMÍNKY dotace v rámci prioritní osy 4. Inovace, oblasti podpory 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků, programu INOVACE, podporované aktivity Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Číslo

Více

PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016

PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016 PRAVIDLA PROGRAMU 1 Vyhlašovatel: Jihomoravský

Více

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění Ministerstvo zemědělství Č.j.: 147779/2012-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní partnerství v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ S M L O U V A o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje

VEŘEJNOPRÁVNÍ S M L O U V A o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje Smlouva se uzavírá mezi: VEŘEJNOPRÁVNÍ S M L O U V A o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje Karlovarský kraj Se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 Zastoupen:

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) 1. Může se do vyhlášené výzvy přihlásit s projektem jakýkoliv subjekt, který splňuje parametry oprávněného žadatele, nebo je jejich počet omezen na ty kraje, s nimiž bylo

Více

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

PRACOVNÍ VERZE ZÁSADY. pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality 2016

PRACOVNÍ VERZE ZÁSADY. pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality 2016 MINISTERSTVO VNITRA odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Č.j.: MV-xxxxx-5/OBP-2015 PRACOVNÍ VERZE ZÁSADY pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu

Více

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 1. Způsobilé výdaje Způsobilé výdaje musí být vynaloženy na stanovený účel a v rámci období

Více

DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OBLAST KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

Vymezení oprávněných žadatelů, partnerů a míra podpory rozpad zdrojů financování

Vymezení oprávněných žadatelů, partnerů a míra podpory rozpad zdrojů financování Příloha č. 1 Vymezení oprávněných žadatelů, partnerů a míra podpory rozpad zdrojů financování 1. Vymezení oprávněných žadatelů (bod 3.3 Výzvy) Obecně může být dle pravidel OPZ oprávněným žadatelem pouze:

Více

Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence

Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 115-20/2015/ZK

Více

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka Rámcová smlouva - tonery, náplně a další spotřební materiál Zadavatel veřejné zakázky:

Více

Ústecký kraj. na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 vyhlašuje

Ústecký kraj. na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 vyhlašuje Ústecký kraj na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 vyhlašuje DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ V ÚSTECKÉM KRAJI PRO ROK 2016 I. Název dotačního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní

Více

S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje podprogramu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje podprogramu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje podprogramu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji č. OLP/2215/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne

Více

Metodika finančních toků a kontroly pro Program švýcarsko-české spolupráce

Metodika finančních toků a kontroly pro Program švýcarsko-české spolupráce Metodika finančních toků a kontroly pro Program švýcarsko-české spolupráce s platností od 16. února 2009 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 VYMEZENÍ POJMŮ... 3 ČÁST I: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 6 1. VYBRANÉ PRÁVNÍ

Více

Hodnocení žádosti o neinvestiční dotaci na podporu fungující rodiny pro rok 2005. 1.část obsahové (věcné) hodnocení projektu

Hodnocení žádosti o neinvestiční dotaci na podporu fungující rodiny pro rok 2005. 1.část obsahové (věcné) hodnocení projektu Hodnocení žádosti o neinvestiční dotaci na podporu fungující rodiny pro rok 2005 1.část obsahové (věcné) hodnocení projektu Pokyny pro hodnotitele: a) Formulář je třeba vyplnit na počítači. b) Hodnotitel

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami ( 17 zákona

Více

2. Jakým způsobem má poskytovatel zohledňovat rozmístění domácností v dané obci, či místě?

2. Jakým způsobem má poskytovatel zohledňovat rozmístění domácností v dané obci, či místě? Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy Nejčastěji kladené dotazy při konzultacích a výkladu kritérií transformace (leden 2013) Obsah 1. Jak je určována kapacita nově vzniklé sociální služby?...1 2. Jakým

Více

Výzva č. 5/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 5/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 5/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ WWW.ESFCR.CZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu

Více

Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu. Podpora rozvoje kultury a památkové péče v roce 2013

Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu. Podpora rozvoje kultury a památkové péče v roce 2013 Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu Podpora rozvoje kultury a památkové péče v roce 2013 Důležité termíny: podání písemných žádostí o změnu akce do 15.11.2013 změny rozpočtu,

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 4.2: POSÍLENÍ KAPACIT KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH

Více

Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory volného času. pro rok 2016

Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory volného času. pro rok 2016 Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory volného času pro rok 2016 I. Úvodní ustanovení 1. Program podpory volného času je určen k podpoře volnočasových aktivit dětí, mládeže a spolkové činnosti

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA VZORY SMLUV Níže uvedené vzory jsou pouze ilustrativní a obecné. Nejsou uzpůsobeny individuálním požadavkům jednotlivých případů. Město Třebíč neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s poskytnutými

Více

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Kotnovská 137, 390 01 Tábor Tel./fax: 381 213 332 e-mail:apsscr@apsscr.cz, www.apsscr.cz Pravidla hospodaření Asociace poskytovatelů sociálních služeb České

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Dotační program: Zdravé obce, města, mikroregiony JMK

Dotační program: Zdravé obce, města, mikroregiony JMK Dotační program: Zdravé obce, města, mikroregiony JMK Obsah Článek I. Vyhlašovatel... 2 Článek II. Cíl dotačního programu... 2 Oddíl 2.01... 2 Oddíl 2.02... 2 Článek III. Okruh žadatelů... 2 Oddíl 3.01...

Více

Část I. Úvodní ustanovení

Část I. Úvodní ustanovení 3. Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování příspěvku na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) formou dotace ze státního rozpočtu krajům, obcím s rozšířenou

Více

Zadávací dokumentace. Podpora Řídícího orgánu Integrovaného operačního programu v oblasti výkonu kontrol

Zadávací dokumentace. Podpora Řídícího orgánu Integrovaného operačního programu v oblasti výkonu kontrol Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), s názvem Podpora Řídícího

Více

I. Zákonná úprava. Užití sociálního fondu se řídí pravidly pro hospodaření s fondy v.v.i. schválené radou instituce podle 18 odst. 2 písmeno d).

I. Zákonná úprava. Užití sociálního fondu se řídí pravidly pro hospodaření s fondy v.v.i. schválené radou instituce podle 18 odst. 2 písmeno d). Sociální fond u veřejných výzkumných institucí (dále jen v.v.i.) I. Zákonná úprava Sociální fond u veřejných výzkumných institucí je řešený v 27 zákona č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucí,

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. 3. Dodatek č. 15 ke Směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. 3. Dodatek č. 15 ke Směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz ROČNÍK XIII, ČERVENEC 2013, ČÁSTKA 7 OBSAH 1. Dodatek č. 2 ke Směrnici MŽP č. 7/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního

Více

Podmínky a informace pro přidělení dotace na realizaci inženýrských sítí na akci Pěší zóna tř. Míru Sladkovského ul.

Podmínky a informace pro přidělení dotace na realizaci inženýrských sítí na akci Pěší zóna tř. Míru Sladkovského ul. Podmínky a informace pro přidělení dotace na realizaci inženýrských sítí na akci Pěší zóna tř. Míru Sladkovského ul. 1.O dotaci může žádat fyzická nebo právnická osoba písemně na předepsaném formuláři

Více

Výzva 02_16_019 Excelentní výzkum

Výzva 02_16_019 Excelentní výzkum Výzva 02_16_019 Excelentní výzkum Nejčastěji kladené dotazy Obecné dotazy 1) Definice výzkumného centra Termín výzkumné centrum je definován v Pravidlech pro žadatele a příjemce specifická část, kde je

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OSA KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA MUZEÍ A GALERIÍ

Více

- 1 - SMĚRNICE Č. 5/2015 ze dne 27. října 2015 o cestovních náhradách. Kvestor vydává tuto směrnici Janáčkovy akademie múzických umění v Brně:

- 1 - SMĚRNICE Č. 5/2015 ze dne 27. října 2015 o cestovních náhradách. Kvestor vydává tuto směrnici Janáčkovy akademie múzických umění v Brně: - 1 - SMĚRNICE Č. 5/2015 ze dne 27. října 2015 o cestovních náhradách Kvestor vydává tuto směrnici Janáčkovy akademie múzických umění v Brně: ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Čl. 1 Právní úprava (1) Poskytování

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍHO GRANTU Z ROZPOČTU MĚSTA VESELÍ NAD MORAVOU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍHO GRANTU Z ROZPOČTU MĚSTA VESELÍ NAD MORAVOU Agend.číslo: OS/0146/2016/E SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍHO GRANTU Z ROZPOČTU MĚSTA VESELÍ NAD MORAVOU Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 1746

Více

ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Oddíl I. 1 Účel zákona

ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Oddíl I. 1 Účel zákona Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 592 ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Oddíl I 1 Účel zákona Tento zákon upravuje výši pojistného

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2. 5. 2014 Počet stran: 77 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Podmínky pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu Městské části Praha 8

Podmínky pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu Městské části Praha 8 Příloha usnesení č. Usn RMC 0125/2016 Rady městské části Praha 8 ze dne 2. 3. 2016 Podmínky pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti kultury a volnočasových nesportovních

Více

Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro sportovní organizace (dále jen "Zásady")

Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro sportovní organizace (dále jen Zásady) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro sportovní organizace.

Více

SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY. číslo 04/2008 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ. PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY. číslo 04/2008 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ. PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM OBEC ČAKOVIČKY Kojetická 32, pošta Mratín, PSČ: 250 63, okr. Mělník 315 682 286, 725 081 025, < ou.cakovicky@seznam.cz Počet listů: 9 Přílohy: 2/2 Čakovičky 10. září 2008 SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY číslo

Více

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

Příloha 2 Pokyny pro žadatele o podporu v rámci 3. výzvy dle příloh V směrnice Program podpory vodohospodářských aktivit

Příloha 2 Pokyny pro žadatele o podporu v rámci 3. výzvy dle příloh V směrnice Program podpory vodohospodářských aktivit Příloha 2 Pokyny pro žadatele o podporu v rámci 3. výzvy dle příloh V směrnice Program podpory vodohospodářských aktivit 1 SEZNAM ZKRATEK ČR MŽP OPŽP SFŽP ČR Česka republika Ministerstvo životního prostředí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více