V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY"

Transkript

1 V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

2 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie spoleãnosti 11 Zpráva o podnikatelské ãinnosti 1 Organizaãní struktura 16 Vztah k ovládající osobû 19 Roãní úãetní závûrka 1 Anal za finanãního hospodafiení 5 Zpráva auditora 31 Zpráva dozorãí rady 3 Statutární orgány a vedení spoleãnosti 3 Grafická ãást 35 Kontaktní údaje RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

3 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 3 Profil spoleãnosti RM-SYSTÉM, a. s., je drïitelem jediné licence organizátora mimoburzovního trhu s cenn mi papíry v âr. Licence byla spoleãnosti potvrzena v plném rozsahu Komisí pro cenné papíry v roce 1999, v rámci procesu pfielicencování subjektû kapitálového trhu. RM-SYSTÉM je ve smyslu uvedené licence oprávnûn organizovat poptávku a nabídku registrovan ch cenn ch papírû, investiãních instrumentû, které nejsou cenn mi papíry, pfiípadnû jin ch instrumentû kapitálového trhu. Základním prvkem promptního trhu RM-S je obchodní systém fiízen anonymními obchodními pfiíkazy podávan mi do kontinuálnû probíhající aukce. RM-S umoïàuje na svém trhu také provádûní neanonymních pfiím ch koupí a prodejû a poskytuje dal í sluïby jako je nab vání a vracení cenn ch papírû, organizování rozsáhl ch nabídek na odkup cenn ch papírû apod. RM-SYSTÉM je zaloïen a provozován podle zákona ã. 591/199 Sb., o cenn ch papírech ve znûní jeho pozdûj ích zmûn a doplàkû. Základním pfiedpisem, upravujícím vztahy RM-S k jeho zákazníkûm, je TrÏní fiád, kter podléhá schválení Komise pro cenné papíry a je souãástí povolení k organizování mimoburzovního trhu. RM-SYSTÉM vyuïívá dokonalé technické zázemí své matefiské firmy PVT, a. s., která je jedin m akcionáfiem spoleãnosti a je jedním z nejv znamnûj ích systémov ch integrátorû v oboru informaãních a komunikaãních technologií v âeské republice. Obchodování na trhu je plnû elektronické, probíhá on-line v reálném ãase s okamïit m vypofiádáním. V znamná ãást obchodû se uskuteãàuje pomocí internetu. RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

4 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 RM-SYSTÉM není zaloïen na ãlenství vybrané skupiny obchodníkû. VyuÏívá zákaznick princip a umoïàuje tedy vstup na trh v em zákazníkûm bez jakéhokoli zprostfiedkování. To nijak nesniïuje úlohu profesionálních obchodníkû s cenn mi papíry, kter m RM-S poskytuje statut zvlá tních zákazníkû a jejichï pûsobení na trhu se vyznaãuje nûkter mi odli nostmi oproti bûïn m zákazníkûm. RM-SYSTÉM disponuje sítí obchodních míst, která jsou spojena s centrem pevn mi linkami a dávají i drobn m zákazníkûm moïnost obchodovat na trhu v reálném ãase pfii znalosti okamïitého stavu nabídky a poptávky. Systém umoïàuje také v pfiípadû, Ïe nabídka cenn ch papírû byla úspû ná rychlou v platu získan ch penûïních prostfiedkû v fiádu desítek minut. RM-SYSTÉM umoïàuje na svém trhu obchodování prostfiednictvím internetu pomocí speciální programové aplikace nebo pomocí webov ch stránek s vyuïitím mobilního telefonu. Systém zaruãuje vysokou bezpeãnost a nezamûnitelnost obchodních pokynû. RM-SYSTÉM pfiijímal od svého vzniku na svûj trh v echny vefiejnû obchodovatelné cenné papíry. V prûbûhu roku 1 byla ve smyslu novely zákona o cenn ch papírech provedena kontrola, na jejímï základû byly z trhu vylouãeny ty emise cenn ch papírû, které nesplàují poïadavky pro jejich registraci dané touto zákonnou normou. RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

5 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 5 Základní údaje o spoleãnosti Obchodní firma: RM-SYSTÉM, a. s. Identifikaãní ãíslo: Sídlo: Podvinn ml n 178/6, Praha 9 LibeÀ Pfiedmût podnikání: organizování mimoburzovního trhu s cenn mi papíry Den zápisu do obchodního rejstfiíku: 8. ledna 1993 Obchodní firma: je zapsaná v oddíle B, vloïka 1867 v obchodním rejstfiíku u Mûstského soudu v Praze Den udûlení licence: 19. bfiezna 1993 Potvrzení licence Komisí pro cenné papíry: 3. ãervna 1999 Základní právní normy: zákon ã. 591/199 Sb., o cenn ch papírech TrÏní fiád RM-S, obecnû platné zákony vztahující se ke spoleãnosti jako k podnikatelskému subjektu Základní kapitál: 15,- Kã Akcionáfii: jedin m akcionáfiem a ovládající osobou je PVT, a. s., zakladatel spoleãnosti Státní dozor: vykonává Komise pro cenné papíry a dal í orgány státní správy ve vymezen ch oblastech. RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

6 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 6 Základní ukazatele Ukazatel Celkové v nosy (tis.kã) Zisk z bûïné ãinnosti (tis.kã) âist zisk (tis.kã) PenûÏní prostfi. na úãtû (tis.kã) Celková aktiva netto (tis.kã) Základní jmûní (tis.kã) Nerozdûlen zisk z min. let stav k (tis.kã) Poãet obchodních míst (k 31.1.) Objem obchodû celkem (mil.kã) Z toho: Objem aukãních obchodû (mil.kã) Objem pfiím ch a blokov ch obchodû (mil.kã) Poãet titulû obchodovan ch na trhu RM-S Pozn.: Ke konci roku 1 probûhlo vyfiazení emisí, nesplàujících podmínky zákona o cenn ch papírech. Z uveden ch 519 emisí bylo u 13 pozastaveno obchodování. RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

7 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 7 Struktura v nosû (v tis. Kã) Poplatky za obchodování Fixní poplatky sazba B TrÏby obchodních míst TrÏby za sluïby SCP TrÏby od zvlá tních zákazníkû Ostatní trïby a v nosy Celkové v nosy RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

8 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 8 Úvodní slovo V voj ãeského kapitálového trhu v roce 1 nevykázal Ïádné pozitivní tendence ve srovnání s pfiedchozími roky. Pokud by byl posuzován pouze z hlediska akciového trhu, pak lze mluvit nikoliv o stagnaci, ale o krizi. Ani v roce 1 nebyla zaznamenána Ïádná nová emise akcií a celkové objemy obchodu s tûmito cenn mi papíry zaznamenaly v znamn propad na obou vefiejn ch trzích. V voj trhu je jednoznaãnû závisl na postoji zahraniãních investorû, pfiiãemï podstatná ãást jejich poptávky se i za optimální situace na trhu soustfieìuje pouze na nûkolik málo emisí. Nedostatek kvalitních emisí na trhu pak limituje zájem zahraniãních investorû o cel ãesk trh. V této souvislosti je nutné pfiipomenout, Ïe tendence v voje obchodû s dluhopisy jsou v âr opaãné, tedy v raznû pozitivní. Tyto obchody v ak jsou uzavírány témûfi bez v jimky jin mi cestami, a i kdyï jsou pokládány za obchody uskuteãnûné na daném trhu, jsou pomocí vefiejn ch trhû prakticky pouze vypofiádávány. Obchody s dluhopisy tak tvofií v znamn faktor pfii hodnocení obratu vefiejn ch trhû, protoïe jsou zahrnuty do celkového objemu uskuteãnûn ch obchodû jako tzv. blokové ãi pfiímé obchody. Postavení RM-S je v této oblasti jiï od roku silnû ovlivàováno roz ífiením nepravdivé informace o neregulérnosti provádûní a vypofiádání pfiím ch obchodû na na em trhu. Negativní dopady této informace pfietrvávají i pfiesto, Ïe celá záleïitost byla opakovanû vysvûtlována zákazníkûm, projednávána s Komisí pro cenné papíry a v závûreãné fázi byl zákazníkûm a dal ím subjektûm zaslán dopis KCP, potvrzující stanovisko RM-S a tedy oprávnûnost uzavírání pfiím ch obchodû na jeho trhu tak, jak vypl vá z TrÏního fiádu RM-S. RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

9 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 9 Vefiejné trhy se v prûbûhu roku 1 musely vyrovnat s úkoly, které jim uloïila novela zákona o cenn ch papírech, úãinná od 1. ledna 1. Za nejdûleïitûj í lze pokládat zmûnu v pojetí vefiejné obchodovatelnosti cenn ch papírû. Pfienesení rozhodovacích pravomocí pokud jde o registraci cenn ch papírû na vefiejné trhy znamenalo pro tyto trhy také nutnost vytvofiit systém hodnocení jednotliv ch emisí. JestliÏe bylo na poãátku roku 1 registrováno na na em trhu 1 83 emisí cenn ch papírû a k se poãet registrovan ch cenn ch papírû sníïil na 519, pak je nutné fiíci, Ïe vût ina vylouãen ch emisí nespl- Àovala podmínky zákona o cenn ch papírech. Samozfiejmû, Ïe existovala fiada dal ích dûvodû pro vyfiazení nûkter ch emisí, jako napfi. rozhodnutí emitenta, vyhlá ení konkurzu, likvidace spoleãnosti atd., ale rozhodující ãást 9 emisí - byla vylouãena z trhu právû pro nesplnûní podmínek dan ch novelou zákona. Komisi pro cenné papíry bylo pfiedáno k rozhodnutí celkem 13 odvolání proti rozhodnutí RM-S. Rozhodování RM-S o vylouãení cenn ch papírû z trhu je totiï provádûno v rámci správního fiízení a RM-S musí respektovat zákonná pravidla tohoto procesu vãetnû moïnosti odvolání dotãen ch subjektû proti tomuto rozhodnutí. Emise, kter ch se to t ká, byly ponechány na trhu do koneãného rozhodnutí Komise pro cenné papíry. Vyluãování v znamné ãásti emisí z trhu signalizovala na e spoleãnost prakticky jiï ve druhém ãtvrtletí roku 1 a pfii rûzn ch pfiíleïitostech byly informace o harmonogramu a rozsahu vyluãování poskytovány vefiejnosti prostfiednictvím v ech typû medií. Soustfiedûní zájmu akcionáfiû o prodej akcií vyluãovan ch z trhu do posledních t dnû roku 1 znamenalo v razné zatíïení obchodních míst, ale pfiineslo i Ïádoucí zv ení trïeb a tím i celkov ch v nosû RM-S. V roce 1 do lo, bohuïel, k dal ímu poklesu poãtu zvlá tních zákazníkû, pracujících s vlastním on-line terminálem. ProtoÏe tato skupina zákazníkû je pfieváïnû tvofiena licencovan mi obchodníky s cenn mi papíry, lze i z této skuteãnosti odvodit nûkteré obecné závûry k existujícím tendencím kapitálového trhu. DÛvod spoãívá nepochybnû ve stále se zmen ujících moïnostech obchodování pfii relativnû stoupajících nákladech brokersk ch firem. Za této situace vykazuje pfiíznivé hospodáfiské v sledky pouze omezená skupina velk ch obchodníkû s cenn mi papíry, pfiiãemï stále vût í úlohu v této skupinû hrají banky vzhledem k tomu, RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

10 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 1 Ïe poãet nebankovních obchodníkû s cenn mi papíry se stále sniïuje. Tento trend se projevuje na obou vefiejn ch trzích a je velmi pravdûpodobné, Ïe bude pokraãovat v dal ím období. Ve sv ch dûsledcích pûsobí proti základní funkci kapitálového trhu, kterou je poskytování finanãních prostfiedkû na rozvoj spoleãností. Banky mají totiï nespornû zcela odli né zájmy pokud jde o jejich angaïovanost ve financování podnikû. Pozitivní je v ak v voj obchodování na na em trhu pomocí internetu. K pûsobilo na trhu témûfi estnáct set internetov ch zákazníkû, obchodujících pomocí speciální aplikace, a témûfi dvû stû zákazníkû vyuïilo k obchodování webové stránky RM-S. Tuto moïnost nabídl RM-S právû v prûbûhu roku 1. Podíl obchodû, uzavíran ch internetov mi zákazníky, dosahoval v jednotliv ch mûsících roku aï 16 % celkov ch aukãních obchodû. Pfies stále vy í pfiínos internetu do lo v roce 1 k dal ímu poklesu objemu obchodû, uzavfien ch na na em trhu. To se projevilo i v poklesu v nosû oproti pfiedcházejícím letûm. V prûbûhu roku byla v ak pfiijata také fiada opatfiení ke sníïení nákladû a vytvofien zisk svûdãí o pomûrné úspû nosti tûchto opatfiení. Souãasn stav kapitálového trhu v âr nepovzbuzuje k optimistick m úvahám o vysok ch cílech pro rok. Pfiesto jsme rozhodnuti pokraãovat ve strategick ch zámûrech, které jsou v rûzn ch fázích rozpracovanosti, a zahájit práce na nov ch projektech, které by mûly pfiinést nejenom vy í efektivnost na í práce, ale zejména dal í zv ení komfortu zákazníkû a roz ífiení na ich sluïeb. Ing. Lubomír tícha pfiedseda pfiedstavenstva a fieditel spoleãnosti RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

11 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s Strategie spoleãnosti Strategické zámûry RM-S pro rok a dal í léta byly schváleny pfiedstavenstvem spoleãnosti V nejbliï ím období bude pozornost RM-S zamûfiena zejména na projekty: internetového obchodování, kde budou cílenû provádûny zmûny zvy ující komfort uïivatelû a roz ifiující okruh poskytovan ch sluïeb; zmûny se dotknou nejen koncepce obchodování prostfiednictvím zákaznické internetové aplikace, ale zejména obchodování pomocí webov ch stránek; obchodování se zahraniãními cenn mi papíry, kde klíãov m momentem bude najít spolupracující zahraniãní trh a zajistit souãinnost s nûkter m jeho ãlenem; získání obecnû platné licence pro vypofiádání obchodû s cenn mi papíry dle 7b zákona o cenn ch papírech, jeï by umoïnila roz ífiit okruh dosud poskytovan ch sluïeb zákazníkûm v oblasti repo operací, custody pfievodû, buy-sell operací atd.; alternativního vypofiádání pfiím ch obchodû prostfiednictvím vypofiádacího centra ânb, které fie í nûkteré kritické pfiipomínky velk ch zákazníkû k souãasnému systému finanãního vypofiádání obchodû, uzavfien ch na trhu RM-S, v hradnû cestou âsob; spolupráce s VídeÀskou burzou v oblasti obchodování s deriváty; realizace projektu dokonãeného jiï v roce 1998 je podmínûna dohodou regulaãních orgánû âr a Rakouska. RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

12 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 1 Zpráva o podnikatelské ãinnosti Krizov stav ãeského kapitálového trhu vedl v roce 1 k v raznému poklesu intenzity obchodování s akciemi na vefiejn ch trzích. NejdÛleÏitûj ím úkolem spoleãnosti v roce 1 bylo tedy eliminovat nepfiíznivé dopady této situace a udrïet rentabilitu spoleãnosti na pfiimûfiené úrovni. DosaÏen zisk svûdãí o pomûrné úspû nosti této snahy a zabezpeãuje splnûní v ech povinností spoleãnosti vûãi fondûm zfiízen m podle zákona nebo podle interních smûrnic vãetnû závazkû, vypl vajících z kolektivní smlouvy spoleãnosti. Je v ak zfiejmé, Ïe souãasn stav trhu nemûïe stimulovat v znamnûj í rozvojové tendence jak u organizátorû vefiejn ch trhû, tak u obchodníkû s cenn mi papíry. Pfiesto lze konstatovat, Ïe nejdûleïitûj í rozvojov zámûr rozvoj internetového obchodování na trhu RM-S byl v roce 1 plnûn a vytváfií tak pozitivní pfiedpoklady pro pfiipojení urãité kategorie zákazníkû na trh RM-S. Do této kategorie patfií zejména mlad í zákazníci se stfiedo kolsk m nebo vysoko kolsk m vzdûláním, ktefií chtûjí rozhodovat o sv ch investiãních zámûrech sami na podkladû informací, poskytovan ch trhem on-line v reálném ãase. Pfiedstavenstvo spoleãnosti pokládá tuto skuteãnost za velmi dûleïitou a do znaãné míry klíãovou pro budoucnost trhu. Organizátor trhu má z hlediska ãesk ch zákonn ch norem silnû omezenou moïnost rozvíjet dal í sluïby, které by jakkoliv zasahovaly do okruhu ãinností, vymezen ch zákonem pro obchodníky s cenn mi papíry. Pozornost RM-S tedy musí b t zamûfiena prakticky v hradnû na zdokonalování sluïeb, které i pfii velmi pfiísném pohledu regulátora nevyboãují z rámce licence organizátora mimoburzovního trhu. Obchodování pomocí internetu je právû takovou sluïbou a navíc plnû odpovídá základnímu principu projektu RM-S, coï je pfiím vstup zákazníkû na trh. V prûbûhu roku do lo nejen k v raznému zv ení poãtu zákazníkû, ale RM-S jim také nabídl variantní fie ení pro podávání obchodních pokynû. Kromû obchodování pomocí speciální zákaznické softwarové aplikace umoïàuje RM-S podávat pokyny RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

13 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s cestou webov ch stránek. Nov m bezpeãnostním prvkem je vyuïívání mobilního telefonu zákazníka pro potvrzení pokynû. Celkov poãet internetov ch zákazníkû RM-S se blíïí osmnácti stûm, kdyï zatím silnû pfievaïují zákazníci vyuïívající speciální internetovou aplikaci. V bfieznu 1 byl zprovoznûn projekt realizace nabídek pfievzetí akcií podle novely obchodního zákoníku. Projekt RM-S jako jedin na ãeském trhu splàuje v echny podmínky dané touto novelou. Celkem bylo v uplynulém roce zaregistrováno 9 nabídek pfievzetí dle nov ch pravidel a dokonãeno 3 rozsáhl ch odkupû cenn ch papírû dle pûvodního znûní obchodního zákoníku. DÛleÏit m zámûrem pro rok 1 bylo roz ífiení sluïeb RM-S na primárním trhu, zejména v oblasti vydávání a vracení podílov ch listû. Pfiipravené návrhy na dal í roz ífiení spolupráce se spoleãností DOS, s. r. o., která je na í sesterskou firmou v rámci skupiny PVT, a. s., v ak nebyly realizovány v dûsledku nového v kladu pfiíslu n ch ustanovení zákona o cenn ch papírech. Tento v klad neumoïàuje RM-S zprostfiedkovávat vydávání a vracení podílov ch listû otevfien ch podílov ch fondû na bázi pfiedchozího pojetí této ãinnosti, tj. s vyuïitím ustanovení 33b zákona o cenn ch papírech. Lze konstatovat, Ïe uveden v klad KCP v této oblasti znev hodàuje RM-S, protoïe vyïaduje, aby v echny emise podílov ch listû na trhu splàovaly podmínku registrace na rozdíl od distribuce podílov ch listû pomocí dealersk ch firem a bank. V dûsledku toho nebylo moïné sluïby RM-S v této oblasti roz ifiovat na více podílov ch fondû a v souvislosti s koneãn m termínem vyluãování neregistrovan ch cenn ch papírû z trhu byla vypovûzena vût ina uzavfien ch smluv o distribuci podílov ch listû na trhu RM-S. Poãet emisí podílov ch listû na primárním trhu RM-S tedy poklesl z na pouhé emise. Ani v roce 1 nebyly v âr vytvofieny podmínky pro otevfiení trhu s deriváty a realizace projektu, kter RM-S vytvofiil spolu s VídeÀskou burzou, byla tedy odloïena. Stálé odklady v ak silnû komplikují vztahy RM-S se spolupracujícími subjekty, zejména rakousk mi. Smlouvy o spolupráci s VídeÀskou burzou a Erste Bank Sparkassen byly po vzájemné dohodû zru eny a bude nutné uzavfiít nové na základû souãasného stavu obchodních vztahû a aktualizovaného projektu. RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

14 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 1 Na systémovém pojetí na eho trhu nedo lo k Ïádn m zásadním zmûnám. Základním principem zûstává i nadále pfiím vstup zákazníkû, obchodování on-line v reálném ãase s vypofiádáním v ãase T+O. V roce 1 byla vedena fiada jednání s Komisí pro cenné papíry o roz- ífiení moïnosti RM-S v oblasti vypofiádání neobchodních operací (repo, custody, buysell). Na základû tûchto jednání jsou pfiipravovány podklady k Ïádosti o povolení k vypofiádávání obchodû dle 7b zákona o cenn ch papírech. V uplynulém roce byly zahájeny práce na novém zákonû o podnikání na kapitálovém trhu. RM-SYSTÉM se aktivnû úãastní na práci komise, utvofiené k tomuto úãelu ministerstvem financí âr. Pfies urãitou rozdílnost názorû, které jsou v této pracovní komisi prezentovány rozhodujícími subjekty, tj. ministerstvem financí a Komisí pro cenné papíry, je pravdûpodobné, Ïe po vydání nového zákona dojde k urãit m zmûnám v právním postavení RM-S. Nebude v ak zfiejmû nutné mûnit uveden základní princip pfiímého vstupu zákazníkû. Nepochybnû bude ale nutné zahájit v roce práce na pfiípravû a realizaci transformaãních opatfiení, zejména pokud bude snaha státních orgánû smûfiovat k dodrïení pûvodnû stanoveného termínu úãinnosti zákona o podnikání na kapitálovém trhu, tj Stejnû jako v minul ch letech vyuïíval RM-SYSTÉM servisní sluïby matefiské spoleãnosti PVT, a. s., která je jedním z nejv znamnûj ích podnikatelsk ch subjektû v oblasti informaãních technologií v âeské republice. Kromû centrálního zpracování a projekãních kapacit zaji Èuje PVT, a. s. provoz obchodních míst RM-S, která jsou lokalizována na stfiediscích sluïeb PVT. V roce 1 nedo lo k v razn m zmûnám v poãtu ani lokalizaci obchodních míst RM-S. V souãasné dobû pokr vá síè obchodních míst prakticky v echna okresní mûsta a rozhodující obvody v Praze. Rozbor hospodáfisk ch v sledkû spoleãnosti je uveden v dal ích ãástech zprávy. Je v ak nutné pfiipomenout, Ïe sniïující se objem obchodû, uzavfien ch na trhu RM-S, nutnû ovlivàuje v nosy spoleãnosti. Celkové v nosy spoleãnosti se oproti roku sníïily o %. RM-S se v prûbûhu roku aktivnû úãastnil fie ení aktuálních problémû ãeského kapitálového trhu prací v odborn ch skupinách Asociace pro kapitálov trh. V roce 1 se RM-S stal navíc pfiidruïen m ãlenem Unie investiãních spoleãností a bude tedy spolupracovat i na formulaci návrhû, fie ících otázky kolektivního investování. RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

15 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s Strategické zámûry pro rok a dal í léta byly schváleny pfiedstavenstvem spoleãnosti DÛraz je kladen zejména na dal í rozvoj internetového obchodování a zvy ování komfortu ostatních sluïeb. To vytváfií podmínky pro dal í existenci a rozvoj RM-SYSTÉMU v nov ch podmínkách, které nastaly na ãeském kapitálovém trhu po vylouãení vût iny emisí z vefiejn ch trhû. RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

16 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s Organizaãní struktura spoleãnosti V roce 1 nebyly provádûny Ïádné zásahy do organizaãní struktury spoleãnosti a k fungovala tedy následující organizace centrálního pracovi tû RM-S s vazbami na dodavatele sluïeb PVT, a. s. statutární orgány spoleãnosti, pfiedstavenstvo, dozorãí rada fieditel kontrolnû právní sekce provozní úsek obchodní úsek úsek strategického fiízení ekonomick úsek dodavatel sluïeb PVT, a. s. fieditel produktu kapitálové trhy obchodní místa RM-SYSTÉM centrální zpracování v voj a údrïba systému RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

17 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s V prûbûhu roku 1 byly pfiipraveny a schváleny zásadní zmûny v organizaci PVT, a. s. Dne byla schválena také dílãí zmûna v organizaci centrálního pracovi tû RM-S, která spoãívala ve spojení úseku obchodního s úsekem strategie do jednoho organizaãního útvaru. Zmûna organizace byla realizována k 1.1. a jejím dûsledkem bylo mimo jiné sníïení poãtu pracovníkû centrálního pracovi - tû o 13 %. Hlavním cílem uvedeného zásahu do struktury pracovi È byla racionalizace fiízení procesû, av ak souãasnû bylo nutno vzít v úvahu zhor ující se podmínky na ãeském kapitálovém trhu a omezené moïnosti RM-S realizovat nové sluïby a nabízet nové produkty na svém trhu s ohledem na souãasn postoj regulaãního orgánu. Provedené zmûny v organizaci PVT, a. s. v znamnû ovlivní vztahy mezi PVT jako dodavatelskou firmou a RM-S. Vytvofiení specializovan ch obchodních úsekû a zafiazení RM-S mezi odbûratele v péãi úseku finanãních institucí bude znamenat posun v dosavadních vztazích, kdy byla jedním organizaãním útvarem fie ena ekonomická i technická hlediska spolupráce. Nadále budou jednotlivé aspekty vzájemné spolupráce fie it specializované útvary. RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

18 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s Organizaãní struktura spoleãnosti platná od 1.1. statutární orgány spoleãnosti, pfiedstavenstvo, dozorãí rada fieditel kontrolnû právní sekce ekonomická sekce provozní úsek úsek strategie a marketingu dodavatel sluïeb PVT, a. s. úsek v voje úsek finanãních institucí úsek provozu v voj a údrïba systému obchodní místa RM-SYSTÉM centrální zpracování servis zákaznick ch terminálû RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

19 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s Vztah k ovládající osobû Majitel 1 % akcií spoleãnosti je PVT, a. s. se sídlem v Praze 9, Kovanecká 3. Ve vztahu k PVT, a. s. je tedy RM-S osobou ovládanou ve smyslu 66a obchodního zákoníku. PVT, a.s. jako osoba ovládající je souãasnû zakladatelem a majitelem 1 % akcií spoleãnosti DOS, s. r. o. a spoleãnosti 1. CA, a. s., které jsou tedy ve vztahu k RM-S propojen mi osobami. V roce 1 byly v platnosti následující smlouvy mezi PVT, a. s. a RM-SYSTÉM, a. s.: a) Smlouva mezi PVT, a. s. jako dodavatelem a RM-S jako odbûratelem o zabezpeãení sluïeb spojen ch s organizováním mimoburzovního trhu s cenn mi papíry v âeské republice ze dne Smlouva upravuje podmínky outsourcingu, tedy komplexní obsluhy sítû obchodních míst, komunikací, zpracování dat a souvisejících slu- Ïeb. Centrální pracovi tû RM-S fiídí sv mi silami prûbûïnou aukci a spolupracuje s v konn mi útvary PVT, a. s., av ak v echny kapacitnû nároãné práce v uveden ch oblastech zaji Èuje PVT, a. s. Tato forma úzké spolupráce byla navázána jiï v roce 1993, tedy pfii vzniku RM-S jako organizátora mimoburzovního trhu, a plnû se osvûdãila. V souladu s podmínkami této smlouvy vyfakturovala PVT, a. s. v souhrnu za poskytnuté sluïby v uplynulém roce tis. Kã. Cena za sluïby byla stanovena na základû plánovaného v voje v nosû a nákladû a proveden ch kalkulací na rok 1. b) Smlouva mezi RM-S jako dodavatelem a PVT, a. s. jako odbûratelem o zaji tûní vybran ch sluïeb pro Stfiedisko cenn ch papírû ze dne Smlouva fie í podmínky poskytování vybran ch sluïeb SCP na obchodních místech RM-S pro PVT, a. s. jako v hradního dodavatele sluïeb pro SCP. RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

20 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Na základû této smlouvy vyfakturoval RM-S v souhrnu za rok 1 odbûrateli sluïeb celkem tis. Kã. c) Nájemní smlouva o uïívání kanceláfisk ch ploch v budovû PVT, a. s. Podvinn ml n ã. 6 vãetnû dodávky energií ze dne 9... Na základû této smlouvy bylo v roce 1 vyfakturováno 665 tis. Kã. Kromû toho hradil RM-S nad rámec smlouvy odpovídající podíl nákladû na telefonní linky. d) Smlouva o pronájmu movit ch vûcí ze dne Smlouva stanoví podmínky pronájmu kanceláfiské techniky, která je majetkem PVT, a. s. Na základû této smlouvy bylo uhrazeno v roce 1 celkem 137 tis. Kã. e) Smlouva o spolupráci pfii realizaci licenãní smlouvy FTCI. Smlouva stanoví podmínky spolupráce pfii provádûní kolící ãinnosti v oblasti derivátû. V dûsledku neudûlení pfiíslu n ch licencí ze strany regulaãního orgánu poklesl zájem o tyto kurzy a v roce 1 nebyl organizován ani jedin. Smlouva je uzavfiena do 31.1., kdy také konãí platnost licenãní smlouvy s FTCI VídeÀ. f) V souvislosti s pfiechodem pracovníka centrálního pracovi tû do vedoucí funkce na ústfiedí PVT, a. s. byla dne uzavfiena smlouva o prodeji osobního automobilu KODA OCTAVIA. Tento automobil uïíval na základû manaïerské smlouvy uveden pracovník a obdobnû bude automobil vyuïíván i v roce. Prodej byl realizován za úãetní zûstatkovou cenu Kã poãátkem roku. Ve keré smluvní vztahy jsou fie eny standardními postupy na základû obvykl ch cenov ch relací. Akciové spoleãnosti RM-SYSTÉM jako ovládané osobû nevznikla plnûním uveden ch smluvních vztahû Ïádná újma. V roce 1 nebyly uzavfieny Ïádné smlouvy mezi a. s. RM-SYSTÉM a tzv. propojen mi osobami, tedy sestersk mi spoleãnostmi v rámci skupiny PVT, a. s. Stejnû tak nebyly provádûny v zájmu tûchto osob Ïádné právní úkony ani nebyla pfiijata jakákoliv opatfiení, která by jakkoliv po kodila a. s. RM-SYSTÉM. RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

21 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 1 Roãní úãetní závûrka ROZVAHA k tis. Kã AKTIVA Aktiva celkem Pohledávky za upsané vlast.jmûní Stálá aktiva celkem nehmotn dlouhodob majetek hmotn dlouhodob majetek ObûÏná aktiva celkem zásoby dlouhodobé pohledávky krátkodobé pohledávky finanãní majetek Ostatní aktiva PASIVA Pasiva celkem Vlastní kapitál celkem základní kapitál kapitálové fondy fondy tvofiené ze zisku hospodáfisk v sledek minul ch let hospodáfisk v sledek úãet. období Cizí zdroje celkem rezervy dlouhodobé závazky krátkodobé závazky bank.úvûry a v pomoci Ostatní pasiva RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

22 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 V KAZ ZISKÒ A ZTRÁT tis. Kã Ukazatel V kony a prodej zboïí V konová spotfieba a náklady na prodané zboïí Pfiidaná hodnota Osobní náklady Odpisy nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku Zúãtování rezerv, opr. poloïek a ãas. rozl. provozních v nosû Tvorba rezerv, oprav. poloïek a ãas. rozl. provozních nákladû Jiné provozní v nosy Jiné provozní náklady Provozní hospodáfisk v sledek Zúãtování rezerv a opr. poloïek do finanãních v nosû Tvorba rezerv a opravn ch poloïek na finanãní náklady Jiné finanãní v nosy Jiné finanãní náklady Hospodáfisk v sledek z finanãních operací Hospodáfisk v sledek za bûïnou ãinnost Mimofiádné v nosy Mimofiádné náklady Mimofiádn hospodáfisk v sledek Hospodáfisk v sledek za úãetní období RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

23 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 3 Pfiehled o penûïních tocích (cash flow) tis. Kã Stav penûïních prostfiedkû na zaãátku úãetního období Hlavní v dûleãná ãinnost Úãetní zisk z bûïné ãinnosti Úpravy o nepenûïní operace Odpisy stál ch aktiv a odpis pohledávek Zmûna zûstatkû rezerv, oprav.poloïek a pfiechod.úãtû Zisk (ztráta) z prodeje stál ch aktiv V nosy z dividend a podílû na zisku - Vyúãtované úroky âist penûïní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním, zmûnami pracovního kapitálu a mimofiádn mi poloïkami Zmûna potfieby pracovního kapitálu Zmûna stavu pohledávek z provozní ãinnosti Zmûna stavu krátkodob ch závazkû z provoz.ãinnosti Zmûna stavu zásob âist penûïní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním a mimofiádn mi poloïkami V daje z plateb úrokû Pfiijaté úroky Zaplacená daà z pfiíjmû za bûïnou ãinnost Pfiíjmy a v daje spojené s mimofi.úã.pfiípady âist penûïní tok z provozní ãinnosti RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

24 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Investiãní ãinnost V daje spojené s pofiízením stál ch aktiv Pfiíjmy z prodeje stál ch aktiv PÛjãky a úvûry spfiíznûn m osobám âist penûïní tok vztahující se k investiãní ãinnosti Finanãní ãinnost Zmûna stavu dlouhodob ch závazkû Dopady zmûn vlastního jmûní na penûïní prostfiedky Zv ení základního jmûní - Vyplacení podílu na vlastním jmûní - PenûÏní dary a dotace - Pfiímé platby na vrub fondû Vyplacené podíly na zisku (tantiémy) Pfiijaté dividendy a podíly na zisku âist penûïní tok z finanãní ãinnosti âisté zv ení penûïních prostfiedkû Stav penûïních prostfiedkû na konci úãetního období RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

25 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 5 Anal za finanãního hospodafiení (Pfiíloha k roãní úãetní závûrce) Úãetní metody a zásady Úãetnictví RM-SYSTÉM, a.s. bylo vedeno a úãetní závûrka byla sestavena v souladu se zákonem ã. 536/1991 Sb., o úãetnictví, ve znûní platném pro rok 1, opatfiením ministerstva financí, kter m se stanoví úãtová osnova a postupy úãtování pro podnikatele, a opatfiením ministerstva financí, kter m se stanoví obsah úãetní závûrky pro podnikatele, rovnûï ve znûní platném pro rok 1. Úãetnictví spoleãnosti respektovalo obecné úãetní zásady, pfiedev ím zásadu o oceàování majetku historick mi cenami, zásadu úãtování ve vûcné a ãasové souvislosti, zásadu opatrnosti a zji tûní pfiedpokladû o schopnosti spoleãnosti pokraãovat v jejích aktivitách. RM-SYSTÉM, a.s. má vypracován úãtov rozvrh pfiizpûsoben podmínkám spoleãnosti a vnitfiní smûrnice upravující obûh úãetních dokladû, odpisov plán, úãtování a oceàování zásob, zásady úãtování ãasového rozli ení nákladû a v nosû, tvorby a ãerpání rezerv a tvorby a pouïívání opravn ch poloïek, inventarizaci majetku a závazkû, zpûsob pouïívání kursû pro pfiepoãet cizích mûn na Kã, poskytování a úãtování cestovních náhrad a evidenci spotfieby pohonn ch hmot. Tyto metodické pfiedpisy byly vydány pfiíkazem fieditele RM-S ã. 3/1. Nakupovan dlouhodob majetek i nakupované zásoby se oceàují skuteãnou pofiizovací cenou vã. nákladû s jejich pofiízením souvisejících; pfii oceàování úbytku zásob se pouïívá metoda FIFO. Pro stanovení úãetních odpisû dlouhodobého majetku se pouïívá rovnomûrn zpûsob odpisování, roãní odpis je stanoven podle roãní odpisové sazby pro pfiíslu nou odpisovou skupinu dle zákona o daních z pfiíjmû a provádûn mûsíãnû 1/1 roãního odpisu. Odpisování se zahajuje v mûsíci následujícím po mûsíci pofiízení. Jako drobn hmotn dlouhodob majetek se eviduje majetek se vstupní cenou 5 1,- Kã aï,- Kã, kter se pfii zafiaze- RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

26 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 6 ní do pouïívání jednorázovû odepí e. Opravné poloïky byly v roce 1 vytvofieny k pohledávkám za odbûrateli i k nûkter m ostatním pohledávkám, evidovan m k , v celkové v i 33 tis. Kã. Z této ãástky ãinily pfies 197 tis. Kã daàovû uznávané opravné poloïky ve v i odpovídající zákonu o daních z pfiíjmû a zákonu o rezervách v platném znûní, dal ích 137 tis. Kã ãinily opravné poloïky vût inou do 1 % v e u tûch pohledávek, u nichï je oprávnûná pochybnost o moïnosti jejich úhrady a daàovû úãinné opravné poloïky nebylo moïno tvofiit. Z provedené inventarizace nevyplynula nutnost tvorby jin ch opravn ch poloïek. Po zhodnocení probíhajících soudních sporû a dal ích problémov ch oblastí, které by mohly mít negativní dopad do hospodáfisk ch v sledkû spoleãnosti v dal ích obdobích, bylo rozhodnuto vytvofiit tfii provozní rezervy v celkové v i 3 3 tis. Kã. úrokû z prodlení do v nosû, jinak hlavnû zmûny terminologické), pfiíp. zmûn daàov ch zákonû. Jedinou zmûnou, ovlivàující strukturu rozvahy, bylo úãtování sráïek z mezd (spofiení, poji tûní atd.) od do jin ch závazkû oproti dfiívûj ímu úãtování do ostatních závazkû z obchodního styku. K Ïádn m jin m zmûnám v uspofiádání a obsahovém vymezení poloïek úãetní závûrky nedo lo. V voj majetku a závazkû âistá aktiva spoleãnosti se zv ila proti stavu na konci roku témûfi o %. ZÛstatková hodnota dlouhodobého majetku se pfiitom témûfi o 5 % sníïila. Ve struktufie dlouhodobého majetku pfiedstavuje rozhodující ãást stále v poãetní technika. V roce 1 nebyly realizovány Ïádné v znamnûj í zmûny proti pfiedchozímu úãetnímu období ve zpûsobu oceàování, postupech odpisování a úãtování s v jimkou zmûn vypl vajících ze zmûn postupû úãtování a vykazování poloïek (pfiedev ím úãtování neuhrazen ch RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

27 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 7 Struktura dlouhodobého majetku (v tis. Kã) Pofiizovací cena Oprávky ZÛstatková hodnota Druh Software Budovy a stavby Samost. mov.vûci stroje + zafiízení doprav. prostfiedky inventáfi Drobn HDM Celkem Stav zásob se v návaznosti na zmûny ve zpûsobu obchodování dlouhodobû sniïuje uï od roku 1995, pokles pokraãoval i v roce 1. K se zásoby na celkovém stavu ãist ch aktiv podílely pouze, % a lze pfiedpokládat, Ïe ani v budoucnosti nebudou zásoby pfiedstavovat v znamnûj í poloïku aktiv spoleãnosti. Stav penûïních prostfiedkû na bankovních úãtech se ve srovnání se stavem na konci roku zv il o 38, %, pfiitom stav na JUMBOúãtu, na nûjï vkládají klienti penûïní prostfiedky k obchodování s cenn mi papíry, se zv il o 3,1 %. Toto v razné zv ení, korespondující s mimofiádn m zv ením zájmu o obchodování s cenn mi papíry na trhu RM-S v závûru roku 1, bylo ov em krátkodobé, v prûbûhu ledna se stav penûïních prostfiedkû na JUMBO-úãtu vrátil na prûmûr roku 1. Krátkodobé pohledávky z obchodního styku brutto proti stavu na poãátku roku vzrostly o tis. Kã, tj. o 37,6 %. Na tomto nárûstu se ov em podílelo v hradnû zv ení provozních záloh, které jsou v rozhodující mífie tvofieny trïbami na obchodních místech za mûsíc prosinec, odvádûn mi jako zálohy pro PVT, a.s. a zúãtovan mi vïdy v následujícím období, zpûsobené zcela mimofiádn m nárûstem tûchto trïeb v prosinci 1 vzhledem k vyfiazování v znamné ãástí emisí z trhu RM-S k Pohledávky za odbûrateli naopak v prûbûhu roku o 11,6 % poklesly. Pohledávky více neï 18 dní po termínu splatnosti se sice také sníïily, ov em jejich podíl na celkové v i pohledávek za odbûrateli se zv il ze 71 % k na 73,7 % k RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

28 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 8 Krátkodobé pohledávky z obchodního styku v tis. Kã (brutto) Druh pohledávek Pohledávky za odbûrateli v tuzemsku Provozní zálohy Ostatní krátkodobé pohledávky Celkem Dlouhodobé pohledávky z obchodního styku, v nichï jsou evidovány dlouhodobé zálohy ve v i 1 tis. Kã a smûneãná pohledávka ve v i 79 tis. Kã, splatná 3.6.3, se proti stavu na konci roku nezmûnily. Základní kapitál se v prûbûhu roku 1 nemûnil. âiní 15 tis. Kã, je pfiedstavován 1 5 ks kmenov ch akcií s nominální hodnotou 1 Kã. Vlastní kapitál pfies niï í tvorbu ãistého zisku po zdanûní v roce 1 vzrostl proti stavu na konci roku o,6 %, a to v dûsledku plného pfiídûlu zisku z roku do rizikového a sociálního fondu. Dlouhodobé závazky pfiedstavují pfiedev ím kauce zvlá tních zákazníkû. Proti stavu na konci roku tyto závazky témûfi o % poklesly. Krátkodobé závazky proti stavu k o 6 % vzrostly, pfiitom krátkodobé závazky z obchodního styku se zv ily o 7,8 %. Struktura závazkû z obchodního styku v tis. Kã Druh krátkodob ch závazkû Dodavatelé Pfiijaté zálohy 6 6 Ostatní závazky Závazky vûãi klientûm Celkem RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

29 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 9 Îádn ze závazkû vûãi dodavatelûm nemûl pfiekroãenu lhûtu splatnosti. Zvlá tní postavení v závazcích spoleãnosti pfiedstavují stále závazky vûãi klientûm RM-S, které jsou tvofieny penûïními vklady klientû na nákup cenn ch papírû, pfiíp. nepfieveden mi penûïními prostfiedky získan mi prodejem cenn ch papírû. K ãinil stav tûchto záloh klientû tis. Kã, coï pfiedstavuje pfies 98 % celkov ch krátkodob ch závazkû RM-S z obchodního styku. DÛvody v razného nárûstu proti závûru roku (témûfi o 5 %) byly komentovány v pfiedcházející ãásti. Doba, po kterou zûstávají penûïní prostfiedky klientû na bankovních úãtech RM-S, je ovlivàována v hradnû samotn mi klienty. Spoleãnost v roce 1 ãerpala pouze rezervy na kursové ztráty ve v i necel ch tis. Kã. Z dûvodû popsan ch v e v ak vytvofiila ostatní rezervy ve v i 3 3 tis. Kã, takïe stav ostatních rezerv se zv il z 5 tis. Kã na poãátku úãetního období na 3 57 tis. Kã na konci úãetního období. V sledky hospodafiení za rok 1 V echny v nosy z bûïné ãinnosti za rok 1 v celkové v i tis. Kã pocházely z hlavní ãinnosti spoleãnosti, tj. z organizování mimoburzovního trhu s cenn mi papíry a ãinností souvisejících, pfiíp. z finanãních v nosû (úroky) z penûïních prostfiedkû uloïen ch v penûïních ústavech a ze smûnky. Rozhodující ãást v nosû byla realizována v tuzemsku. Ve srovnání s rokem se v nosy z bûïné ãinnosti sníïily témûfi o 39,3 mil. Kã, tj. o %. V razn pokles trïeb za zboïí a sluïby (o 17,1 % proti roku ) byl ovlivnûn pfiedev ím poklesem poplatkû za realizované obchody v dûsledku poklesu objemu realizovan ch obchodû proti pfiedchozímu roku (aukãních obchodû témûfi o %, celkov ch obchodû na necelou tfietinu), zpûsobeného zejména celkovou depresí ãeského kapitálového trhu a zmûnou poãtu i struktury klientû. SníÏení trïeb za ostatní sluïby, v nichï rozhodující podíl mají stálé platby od zvlá tních zákazníkû za obchodování prostfiednictvím technick ch prostfiedkû, souviselo hlavnû s dal ím v razn m poklesem poãtu zvlá tních zákazníkû. TrÏby za sluïby realizované na obchodních místech naproti tomu o 37,7 % vzrostly, na tomto nárûstu se podílely jednak cenové vlivy, pfiedev ím v ak zcela mimofiádn nárûst zájmu o prodej cenn ch papírû vesmûs je tû z kupónové privatizace na obchodních místech v posledních dvou mûsících roku pfied vyfiazováním emisí z trhu RM-S na základû podmínek, stanoven ch novelou zákona o cenn ch papírech. RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

30 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 3 Na poklesu celkov ch v nosû z bûïné ãinnosti se podílelo i sníïení pfiijat ch úrokû proti roku o více neï %; pokles finanãních v nosû souvisel v hradnû s v znamn m poklesem úroãení JUMBO-úãtu i bûïného úãtu, protoïe prûmûrn stav finanãních prostfiedkû na bankovních úãtech odpovídal prûmûru roku. V prûbûhu roku se dynamika v voje v nosû mûnila v návaznosti na celkov v voj na trhu RM-S, zejména pak na v voj objemu aukãních obchodû. Zatímco v nosy dosaïené v prvním pololetí se na celoroãních v nosech z bûïné ãinnosti podílely 5,1 % (1. ãtvrtletí 3,3 % a. ãtvrtletí 1,8 %), podíl druhého pololetí ãinil 5,9 %, pfiiãemï v raznû nejvy í byl podíl. ãtvrtletí, kdy vrcholil v prodej" cenn ch papírû emisí vyfiazovan ch z trhu 33,9 % z v nosû celoroãních. SníÏení v nosû vyvolalo nutnost maximální úspornosti ve v ech nákladov ch oblastech, takïe celkové náklady z bûïné ãinnosti za rok 1 ve v i tis. Kã byly o 19, % niï í neï v roce. Spotfieba materiálu, energie a sluïeb poklesla o,5 %. Nejv znamnûj í sloïkou nákladû zûstaly náklady na sluïby PVT a SCP, pfiitom v ak právû u tûchto nákladov ch poloïek do lo k nejvy ímu absolutnímu poklesu proti roku. Celkové osobní náklady se sníïily proti roku o 1, %, finanãní náklady poklesly témûfi o %. K v raznému nárûstu do lo pouze u ostatních provozních nákladû v dûsledku jiï komentované tvorby rezerv, jejímï hlavním dûvodem byla minimalizace moïn ch rizik v dal ích úãetních obdobích, kdy lze pfiedpokládat pokraãující negativní dopad vyfiazení emisí z trhu do v nosû RM-S. Celkové v nosy vãetnû v nosû mimofiádn ch dosáhly za rok 1 v e tis. Kã, celkové náklady po zapoãtení mimofiádn ch nákladû ãinily tis. Kã. Vzhledem k uveden m v sledkûm skonãilo hospodafiení RM-S v roce 1 s celkov m hospodáfisk m v sledkem pfied zdanûním - hrub m úãetním ziskem - ve v i 1 tis. Kã. DaÀová povinnost za rok 1 dosáhla v e 3 17 tis. Kã, coï je o 31,1 % ménû neï v roce. Po zapoãtení doúãtování danû z pfiíjmû za rok a danû z pfiíjmû odloïené dosáhl celkov hospodáfisk v sledek po zdanûní ãist úãetní zisk v roce 1 v e 1 8 tis. Kã, coï pfiedstavuje 7,1 % ãistého zisku dosaïeného v roce. RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

31 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s Zpráva auditora urãená akcionáfiûm akciové spoleãnosti RM-SYSTÉM, a. s. Auditorská firma BDO CS s. r. o. provedla v souladu se zákonem ã. 5/ Sb., o auditorech a s auditorsk mi smûrnicemi, jeï vydala Komora auditorû âeské republiky, ovûfiení pfiiloïené úãetní závûrky spoleãnosti RM-SYSTÉM, a. s. sestavené k Za vedení a sestavení úãetní závûrky je odpovûdn statutární orgán spoleãnosti. Na í úlohou je vydat na základû auditu v rok k této úãetní závûrce. Auditorské smûrnice poïadují plánovat a provést audit tak, aby auditor získal pfiimûfiené uji tûní o tom, Ïe úãetní závûrka neobsahuje v znamné nesprávnosti. Audit zahrnuje v bûrové ovûfiení úplnosti a prûkaznosti ãástek a informací uveden ch v úãetní závûrce a posouzení úãetních postupû a v znamn ch odhadû proveden ch spoleãností a rovnûï posouzení celkové prezentace úãetní závûrky. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe proveden audit poskytuje pfiimûfien podklad pro vydání na eho v roku bez v hrad. Ovûfiili jsme soulad informací o auditované spoleãnosti za uplynulé období, uveden ch v této zprávû, s ovûfienou úãetní závûrkou. Podle na eho názoru jsou tyto informace ve v ech v znamn ch ohledech v souladu s úãetní závûrkou, z níï byly pfievzaty. Za úplnost a správnost zprávy o vztazích mezi propojen mi osobami odpovídá statutární orgán spoleãnosti. Ovûfiili jsme vûcnou správnost údajû uveden ch v této zprávû a nezjistili jsme v znamné nesprávnosti. V Praze dne 1. bfiezna. BDO CS s. r. o. Olbrachtova 5, 1 Praha Osvûdãení KA âr ã. 18 Ing. Radomír Kosina auditor osvûdãení ã. 119 partner BDO CS s. r. RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

32 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 3 Zpráva dozorãí rady V roce 1 vykonávala dozorãí rada svoji ãinnost ve sloïení Marco Anderegg, Ing. Ivan Meloun, JUDr. Ing. Ján Luãan. Pfii v konu své funkce vycházela zejména z legislativních norem t kajících se spoleãnosti, zákona ã. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znûní pozdûj ích právních pfiedpisû a Stanov spoleãnosti. Svoji ãinnost smûfiovala ke kontrole bodû stanoven ch v roãním plánu spoleãnosti. Prvofiad m úkolem dozorãí rady byla kontrola pfiedstavenstva pfii naplàování obchodního plánu a projektû dan ch strategick mi zámûry spoleãnosti. Dozorãí rada se rovnûï soustfiedila na v voj, cíl a naplàování strategie spoleãnosti z hlediska zmûny legislativních podmínek na kapitálovém trhu v âeské republice a jejich vlivu na mimoburzovní trh. Trend posledních let na kapitálovém trhu v âeské republice se nezmûnil ani v roce 1 a v znamnû ovlivnil i hospodafiení mimoburzovního trhu RM-SYSTÉM, a.s. Objem celkov ch obchodû poklesl oproti roku o 68,1 %. Z toho pokles objemu aukãních obchodû ãinil 3,78 % a pokles objemu pfiím ch a blokov ch obchodû 7,9 %. Odliv zahraniãních investorû, ktefií se zamûfiili prakticky v hradnû na cenné papíry obchodované v burzovním systému SPAD a ztratili zájem o ostatní akciové tituly, mûl v znamn dopad na objem obchodû realizovan ch na mimoburzovním trhu. Takto markantním sníïením objemu obchodû byly poznamenány celkové v nosy spoleãnosti, které ve srovnání s uplynul mi roky dosáhly nejniï í úrovnû, v porovnání s rokem poklesly o cca 19,95 %. Pokles v nosû nevykompenzovalo ani v razné sníïení nákladû na ãinnost spoleãnosti a ta vykázala oproti roku niï í zisk z bûïné ãinnosti. Obdobnû jako v uplynul ch letech se dozorãí rada zab vala v vojem a splatností pohledávek, spokojeností a rozsahem poskytovan ch sluïeb klientûm vyjádfien ch poãtem reklamací a stíïností a jejich vyfiizováním s cílem uspokojit klienty spoleãnosti. V pfiedmûtn ch zále- Ïitostech nebyly shledány Ïádné nedostatky v ãinnosti vedení spoleãnosti. RovnûÏ vzájem- RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

33 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s ná spolupráce pfiedstavenstva a managementu s dozorãí radou spoleãnosti byla hodnocena na velmi vysoké úrovni a v raznû pfiispûla k v konu kontrolní ãinnosti samotné dozorãí rady. Dozorãí rada pfiezkoumala zprávu o vztazích mezi PVT, a. s. jako osobou ovládající a RM-SYSTÉM, a. s. jako osobou ovládanou. Tato zpráva tvofií souãást v roãní zprávy spoleãnosti za rok 1. Dozorãí rada pokládá uvedenou zprávu za vyãerpávající. Akciové spoleãnosti RM-SYSTÉM nevzniká v souvislosti se vztahem k ovládající osobû Ïádná újma. Na základû sv ch zji tûní o pûsobení pfiedstavenstva spoleãnosti a s ohledem na prûbûïné hodnocení dosaïen ch hospodáfisk ch v sledkû dozorãí rada konstatovala, Ïe nebyly shledány Ïádné nedostatky v hospodáfiské ãinnosti spoleãnosti a vyslovila souhlas s roãní úãetní závûrkou k RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

34 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 3 Statutární orgány a vedení spoleãnosti Statutární orgány spoleãnosti byly ustaveny na základû rozhodnutí jediného akcionáfie ze dne Od poãátku roku 1 tedy pracovaly v následujícím sloïení: Pfiedstavenstvo: Pfiedseda: Místopfiedseda: âlenové: Ing. Lubomír tícha Ing. Jan Fofit Ing. Jifií Fabián Ing. Miroslav evãík, CSc. Ing. Jaroslav írek Dne rezignoval na funkci pfiedsedy dozorãí rady i na ãlenství v dozorãí radû pan Marco Anderegg. Tuto rezignaci akceptoval jedin akcionáfi.1.1. Do konce roku 1 nebyl jmenován nov ãlen dozorãí rady. Nov m pfiedsedou dozorãí rady byl zvolen Ing. Ivan Meloun. Nov m ãlenem dozorãí rady byl rozhodnutím jediného akcionáfie ze dne.. s úãinností od 1.3. jmenován Ing. Milo Houska. Management spoleãnosti: Dozorãí rada: Pfiedseda: âlenové: Marco Anderegg Ing. Ivan Meloun JUDr. Ing. Ján Luãan Ing. Lubomír tícha fieditel Ing. Jan Fofit námûstek pro strategii Ing. Jaroslav írek provozní námûstek Ing. Vladimír Stecher obchodní námûstek K 1.1. do lo ke zmûnám v organizaci centrálního pracovi tû, jejichï souãástí je i spojení obchodního úseku s úsekem strategie. ízením úseku je povûfien Ing. Jan Fofit jako námûstek fieditele pro strategii a marketing. RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

Obsah. Na e vize 3. Profil spoleãnosti 3. Základní údaje o spoleãnosti 5. Slovo úvodem 6. Základní ukazatele 8. Strategie spoleãnosti 9

Obsah. Na e vize 3. Profil spoleãnosti 3. Základní údaje o spoleãnosti 5. Slovo úvodem 6. Základní ukazatele 8. Strategie spoleãnosti 9 w w w. r m s y s t e m. c z V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0 Obsah Na e vize 3 Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Slovo úvodem 6 Základní ukazatele 8 Strategie spoleãnosti 9 2 Zpráva

Více

P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA

P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA R OZVAHA K 31 PROSINCI 2001 - AKTIVA v tisících Kã. PoloÏka BûÏné úãetní období Min. úã. období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 4 770 519-2 244 861 2 525 658 2 673

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

KOM E R â N Í B A N K A, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA

KOM E R â N Í B A N K A, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1998 KOM E R â N Í B A N K A, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1998 KOMERâNÍ BANKA, A.S. V ROâNÍ ZPRÁVA Komerãní banka, a. s. Na Pfiíkopû 33, Po tovní pfiihrádka 839, 114 07 Praha 1 tel.: (02) 224 32111, fax: (02)

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 7 ROâNÍK 19 Ministr práce zahájil pfiípravu vûcné novely zákoníku práce ustanovením expertního panelu vedeného JUDr. Petrem Bezou kou, PhD. ze Západoãeské univerzity PlzeÀ. Vzhledem k tomu, Ïe pod

Více

150 názorných přehledů, 33 tabulek a 8 příloh

150 názorných přehledů, 33 tabulek a 8 příloh Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáře nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

'05. v roãní zpráva. annual report

'05. v roãní zpráva. annual report '05 v roãní zpráva annual report v roãní zpráva annual report 05 obsah Úvodní slovo 4 Zpráva pfiedstavenstva 6 Zpráva dozorãí rady 10 Údaje o spoleãnosti 11 Hlavní ukazatele podle IFRS 12 Vztahy s propojen

Více

kolská soustava âeské republiky

kolská soustava âeské republiky kolská soustava âeské republiky Základní údaje o zemi Obyvatelstvo: 10,2 milionu Rozloha: 7 4 km 2 Hustota obyvatelstva: 130 obyvatel na km 2 HDP na obyvatele: 13 300 EUR (01) Struktura zamûstnanosti:

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 6 ROâNÍK 19 Proã stávkovalo skoro 300 000 zamûstnancû a dal- ích více neï 600 000 hodinovou v straïnou stávku podporovalo? Proti nespravedlivé daàové reformû, která chud m bere a bohat m dává, proti

Více

Daňové přiznání k dani silniční 2013

Daňové přiznání k dani silniční 2013 TÉMA MĚSÍCE DAŇ Z PŘÍJMŮ DAŇ SILNIČNÍ REKODIFIKACE JUDIKATURA Změny v zákoně o daních z příjmů od 1. 1. 2014 Daň z nemovitých věcí v roce 2014 Daňové přiznání k dani silniční 2013 Smlouva o výkonu funkce

Více

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA )

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo zemûdûlství âr â.j.: 3793/2007-0000 PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 203 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo

Více

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA )

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo zemûdûlství âr â.j.: 37193/2007-10000 PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo

Více

Obsah Profil spoleãnosti Finanãní ãást Nejv znamnûj í události ve v voji burzy Vybrané ukazatele Hlavní pfiedstavitelé o burze

Obsah Profil spoleãnosti Finanãní ãást Nejv znamnûj í události ve v voji burzy Vybrané ukazatele Hlavní pfiedstavitelé o burze Burza cenných papírů Praha, a.s. V roãní zpráva 2000 Obsah 1 Profil spoleãnosti 2 Nejv znamnûj í události ve v voji burzy 3 Vybrané ukazatele 7 Hlavní pfiedstavitelé o burze 8 Úvodní slovo pfiedsedy burzovní

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 8 ROâNÍK 18 Vzhledem k tomu, Ïe máme uzavfieny celkové v sledky za první pololetí leto ního roku a víme, co nás je tû letos ãeká, lze se k v sledkûm hospodafiení svazu vyjádfiit uï v této dobû. Vláda

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 165 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 28. února 2005 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka Ústeckého

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka2_fin.qxd 7.4.2006 14:06 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 2 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 11. P o k y n obecné povahy

Více

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Vybraná finanční data za poslední tři roky Rozvaha (v tis. Kč) 1999 2000 2001 Stálá aktiva 383 986 451 208 463 867 Oběžná aktiva 82 315 86 226 59

Více

P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE

P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE ZPRAVODAJ OSBD OKRESNÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUÎSTVO âeská LÍPA www.osbd.cz âíslo 21 ÍJEN 2000 Z OBSAHU: Stûhujeme neplatiãe na ubytovnu Vymáhání pohledávek v roce 2000 Zmûna kapaliny v mûfiiãích tepla Termoregulace

Více

www.osbd.cz âíslo 24 KVùTEN 2001 P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE

www.osbd.cz âíslo 24 KVùTEN 2001 P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE ZPRAVODAJ OSBD OKRESNÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUÎSTVO âeská LÍPA www.osbd.cz âíslo 24 KVùTEN 2001 Z OBSAHU: Jarní ShromáÏdûní delegátû Hospodáfisk v sledek roku 2000 Vyúãtování zálohov ch plateb za rok 2000

Více

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 2002 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád stolního tenisu,

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 2 ROâNÍK 17 BlíÏí se konec druhého roku volebního období a je tfieba zaãít rekapitulovat, co se svazu podafiilo splnit a co je v plánu na roky následující. Sjezd schválil program svazu na léta 2004

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2006

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2006 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2006 Každý den se něco děje Krátké i dlouhé úseky našich životů jsou spojeny s nejrůznějšími místy, událostmi, lidmi. Dennodenně zažíváme něco nového a jedinečného.

Více

V roãní zpráva. ÎB-Asset Management, a.s.

V roãní zpráva. ÎB-Asset Management, a.s. V roãní zpráva 2004 ÎB-Asset Management, a.s. Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva..................................................... 3 Orgány spoleãnosti...................................................................

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 6-7 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 10 2004 Projekty pûstební a tûïební ãinnosti Strategie pouïití krytokofienn ch sazenic V kon funkce odborného lesního hospodáfie Ke stinnosti jedle otázky zûstávají

Více

Sazebník EU 9033/1/E. MedUNIQA

Sazebník EU 9033/1/E. MedUNIQA Sazebník EU 9033/1/E MedUNIQA Zdravotní poji tûní - MedUNIQA Obecné informace o systému zdravotnictví v âr V daje na zdravotnictví v âr v roce 2007 ãinily cca 220 mld. Kã. âr má s 87% jeden z nejvy ích

Více

V roãní zpráva za rok 2006

V roãní zpráva za rok 2006 V roãní zpráva za rok 2006 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva VáÏení akcionáfii, pfiedkládáme Vám V roãní zprávu o ãinnosti spoleãnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. za rok 2006. Tento rok probíhal

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 1998 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád, kter je závazn

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Ruská cesta 404, Jifiice, 289 22. ORGANIZAâNÍ ÁD. Vypracovala: Simona Trávníãková. Schválil: Mgr.

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Ruská cesta 404, Jifiice, 289 22. ORGANIZAâNÍ ÁD. Vypracovala: Simona Trávníãková. Schválil: Mgr. Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, 289 22 ORGANIZAâNÍ ÁD Vypracovala: Simona Trávníãková Schválil: Mgr. Jan Beer Pedagogická rada projednala dne: 7. 3. 2014 kolská rada schválila

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 3 ROâNÍK 19 7. DUBNA 2008 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS Dne 3. 3. 2008 vyhlásila Rada âmkos stávkovou pohotovost DÛvodem jsou reformy realizované i pfiipravované souãasnou vládou Selhání zastupitelské

Více

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup.

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup. Chápeme Vá poïadavek - pofiídit elektronicky dokumenty a data rozhodující pro Va e kaïdodenní operace co moïná nejrychleji a nepfiesnûji. âím lep í a kvalitnûj í zobrazení získáte ze svého skenování, tím

Více

PLZE ROZPOâET MùSTA PLZNù V ROCE 2005 ZPRÁVA O HOSPODA ENÍ MùSTA PLZNù ZA ROK 2005

PLZE ROZPOâET MùSTA PLZNù V ROCE 2005 ZPRÁVA O HOSPODA ENÍ MùSTA PLZNù ZA ROK 2005 PLZE ROZPOâET MùSTA PLZNù V ROCE 2005 ZPRÁVA O HOSPODA ENÍ MùSTA PLZNù ZA ROK 2005 OBSAH 2 Rozpoãet mûsta Plznû v roce 2005 9 Zpráva o hospodafiení mûsta Plznû za rok 2005 9 Pfiíloha k úãetní závûrce ÚVODNÍ

Více

TOYOTA Financial Services Czech s.r.o. V roãní zpráva 2006

TOYOTA Financial Services Czech s.r.o. V roãní zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah Úvod 6 O Spoleãnosti 8 Vznik Spoleãnosti a její historie 8 Produkty a sluïby 10 Wholesale 18 Strategie pro hospodáfisk rok 2007 19 Zpráva nezávisl ch auditorû a úãetní závûrka

Více

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace V roãní zpráva za rok 2004 Obsah 1. Vznik organizace 2. Poslání obãanského sdruïení 3. Dlouhodobé cíle organizace 4. Organizaãní struktura sdruïení Valná hromada Rada sdruïení Revizor úãtu V konn t m Sbor

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY KOMERČNÍ BANKY, A. S. 9 PROFIL SPOLEČNOSTI 11 ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE KOMERČNÍ BANKY, A. S. 13

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY KOMERČNÍ BANKY, A. S. 9 PROFIL SPOLEČNOSTI 11 ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE KOMERČNÍ BANKY, A. S. 13 výročnízpráva 2 obsah ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY KOMERČNÍ BANKY, A. S. 9 PROFIL SPOLEČNOSTI 11 ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE KOMERČNÍ BANKY, A. S. 13 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 15 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI

Více

Použití ustanovení o odloženém vzniku společenství

Použití ustanovení o odloženém vzniku společenství Vy lo 21. 11. 2007 11/2007 VERLAG DASHÖFER Aktuální informace, tipy a praktická doporučení pro bezproblémové vedení společenství vlastníků jednotek Text ustanovení Použití ustanovení o odloženém vzniku

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009 ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ 1 Obsah: Zpráva auditora Prohlášení statutárních orgánů Oddíl I. Individuální účetní závěrka - Výsledovka k

Více

3 CENY A NÁKLADY 3.1 SPOT EBITELSKÉ CENY

3 CENY A NÁKLADY 3.1 SPOT EBITELSKÉ CENY 3 CENY A NÁKLADY Inflace v eurozónû se v lednu pfiiblíïila k 2,4 %. I kdyï krátkodob m pohybûm HICP dominují v kyvy cen energií, poslední ukazatele svûdãí o tom, Ïe sekundární dopady nedávného zv - ení

Více

P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE

P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE ZPRAVODAJ OSBD OKRESNÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUÎSTVO âeská LÍPA Z OBSAHU: âíslo 15 âerven âervenec 1999 ShromáÏdûní delegátû 27. 5. 1999 Zemûdûlská bytová v stavba u OSBD Usnesení SD z 27. 5. 1999 Pfievod druïstevních

Více

Alternativy kurzové politiky v období pfied vstupem do eurozóny: empirická anal za

Alternativy kurzové politiky v období pfied vstupem do eurozóny: empirická anal za DT: 338.23:336.748 klíčová slova: přistupující země kurzový režim empirická analýza Alternativy kurzové politiky v období pfied vstupem do eurozóny: empirická anal za Ray BARRELL Dawn HOLLAND Kateřina

Více

VOLVO BLUE KONTRAKT. Nejãastûj í otázky

VOLVO BLUE KONTRAKT. Nejãastûj í otázky Nejãastûj í otázky Zahrnuje Volvo Blue kontrakt i servis systému vstfiikování AdBlue? Servisní ãinnost, která je spojena s údrïbou systému vstfiikování AdBlue, tzn. práce, materiál a ãi tûní nádrïe, je

Více

Povinnosti a odpovědnost jednatelů a ředitelů s. r. o.: efektivní správa společnosti, minimalizace rizik, řešení krizových situací... str.

Povinnosti a odpovědnost jednatelů a ředitelů s. r. o.: efektivní správa společnosti, minimalizace rizik, řešení krizových situací... str. STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ Povinnosti a odpovědnost představenstva, dozorčí rady a vedení a. s.: efektivní správa společnosti, minimalizace rizik, řešení krizových situací...str. 108 Povinnosti a odpovědnost jednatelů

Více

V roãní zpráva 2003. Wüstenrot, Ïivotní poji Èovna, a.s. nám. Kinsk ch 602/2 150 00 Praha 5

V roãní zpráva 2003. Wüstenrot, Ïivotní poji Èovna, a.s. nám. Kinsk ch 602/2 150 00 Praha 5 V roãní zpráva 2003 Wüstenrot, Ïivotní poji Èovna, a.s. nám. Kinsk ch 602/2 150 00 Praha 5 Základní ukazatele Základní ukazatele 2 v mil. Kã 1999 2000 2001 2002 2003 Pfiedepsané pojistné 7,8 53,6 103,8

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

âeská republika, Ministerstvo pro místní rozvoj 2004>2006 Národní rozvojov plán

âeská republika, Ministerstvo pro místní rozvoj 2004>2006 Národní rozvojov plán âeská republika, Ministerstvo pro místní rozvoj 2004>2006 Národní rozvojov plán Národní rozvojov plán Redakãní uzávûrka: bfiezen 2003 Zpracoval: kolektiv pracovníkû odboru integrace a strukturálních fondû,

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech pracovnûprávních

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech pracovnûprávních P EHLED JUDIKATURY ve vûcech pracovnûprávních Úvod............................... 19 A. ODPOVùDNOST ZAMùSTNANCE ZA KODU.................... 21 I. OBECNÁ ODPOVùDNOST...... 21 1. Vylouãení odpovûdnosti zamûstnance

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání Celkový pohled na výrobek Prosévačky kompostu a substrátu typ: PKS 1 Výrobce: STS

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PRO âeskou REPUBLIKU V EVROPù 21. STOLETÍ

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PRO âeskou REPUBLIKU V EVROPù 21. STOLETÍ REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PRO âeskou REPUBLIKU V EVROPù 21. STOLETÍ REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ FORUM CZ Pavel HroboÀ Tomá Macháãek Tomá Julínek Tato publikace navazuje na principy zmûny systému zdravotnictví v

Více

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Malebná krajina kolem Velkého Bfiezna. JAK BUDE ROZVOJ VELKÉHO B EZNA A VALTÍ OVA? Dvacet let po Sametové revoluci se obãas setkáme s názorem nûkter ch

Více

Strana 925 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 P ÍLOHA H. Imisní studie. DRUH A POSOUZENÍ ZNEâI TùNÍ OVZDU Í

Strana 925 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 P ÍLOHA H. Imisní studie. DRUH A POSOUZENÍ ZNEâI TùNÍ OVZDU Í pfiíloha H 925-1046 29.3.2005 16:31 Stránka 925 Strana 925 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 P ÍLOHA H Imisní studie DRUH A POSOUZENÍ ZNEâI TùNÍ OVZDU Í 1. ÚVOD Imisní studie

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1998 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 HISTORIE SPOLEÈNOSTI...

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1998 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 HISTORIE SPOLEÈNOSTI... OMNIPOL a. s. V ý r o č n í z p r á v a 1 9 9 8 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1998 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI......................

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno - střed Pololetní zpráva zpracovaná k 30. červnu 2009 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního orgánu OHL

Více

obálka zvût ená 22.9.2005 17:38 Stránka 1 ÎENY &MUÎI v datech ISBN 80-250-1092-9 Vydalo v záfií 2005 KÓD PUBLIKACE: 1415-05

obálka zvût ená 22.9.2005 17:38 Stránka 1 ÎENY &MUÎI v datech ISBN 80-250-1092-9 Vydalo v záfií 2005 KÓD PUBLIKACE: 1415-05 obálka zvût ená 22.9.2005 17:38 Stránka 1 2005 ÎENY &MUÎI v datech ISBN 80-250-1092-9 Vydalo v záfií 2005 KÓD PUBLIKACE: 1415-05 R_obálka âsú 2005 28.9.2005 23:00 Stránka a ublikace Îeny a muïi v datech

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Příloha k účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou

Více

Založení podniku, právní formy podnikání, výhody, nevýhody, možnosti získávání fin. zdrojů

Založení podniku, právní formy podnikání, výhody, nevýhody, možnosti získávání fin. zdrojů Založení podniku, právní formy podnikání, výhody, nevýhody, možnosti získávání fin. zdrojů I. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU Nad čím by se měl zamyslet zakladatel podniku? - vymezit předmět

Více

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 5. Závěrečný účet Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 132 133 134 Komentář závěrečného účtu Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie za rok 2007 Na

Více

Jihoãeský zelený list

Jihoãeský zelený list Číslo 7 červenec 2007 Jihoãeský zelený list Rada jihoãeské krajské organizace Strany zelených Milí čtenáfii, Zatímco minulé ãíslo ovládly pfiíspûvky Petra Draho e, dne ní ãíslo zabral Martin Kolík. Jednou

Více

------------- 24 -- Informace pro akcionáfie. Obsah:

------------- 24 -- Informace pro akcionáfie. Obsah: Pololetní zpráva 2002 3 Pololetní zpráva 2002 Obsah: ------------- 02 -- Kalendáfi klíãov ch událostí prvního pololetí roku 2002 03 -- Spoleãn dopis pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele akcionáfiûm

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 4 ROâNÍK 17 V â Í S L E : Revizní komise OS UNIOS informuje (str. 3) DaÀ z pfievodu nemovitosti (str. 4) Z jednání sjezdu (str. 5) Odboráfii k volbám Nebylo to moïné pfiehlédnout. BlíÏící se parlamentní

Více

I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3. I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11. II.1 Organizaèní schéma 12

I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3. I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11. II.1 Organizaèní schéma 12 1998 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA ÈNB 1 I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3 I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11 II.1 Organizaèní schéma 12 III. MÌNOVÁ

Více

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a 2006 Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva a.s. - 3 2. Identifikační údaje společnosti - 4 3. Založení společnosti - 4 4. Vznik společnosti - 4 5. Předmět podnikání -

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 48171590 Obchodní firma Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Ulice Novoměstská 626 Obec Chrudim PSČ 53728 E-mail vak@vakcr.cz

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti...3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující investiční akce

Více

A) Základní cíle a souvislosti Programu

A) Základní cíle a souvislosti Programu Pfiíloha ã. 1 k nafiízení Libereckého kraje ã. 4/2004 Program sniïování emisí Libereckého kraje A) Základní cíle a souvislosti Programu Základním cílem Programu je dosáhnout k roku 2010 doporuãen ch hodnot

Více

VyuÏijte moïnosti získat grant

VyuÏijte moïnosti získat grant Z OBSAHU TOHOTO âísla Pfiidûlování sociálních dávek bude pfiísnûj í (str. 3) Obãané se obracejí se sv mi problémy na úfiedníky (str. 4) ZvaÏujete stavbu rodinného domu? (str. 5) OvlivÀuje negativnû zdraví

Více

Descartesovy ceny 2007: Tým z Univerzity Karlovy součástí konsorcia, které získalo Descartesovu cenu za projekt HESS

Descartesovy ceny 2007: Tým z Univerzity Karlovy součástí konsorcia, které získalo Descartesovu cenu za projekt HESS 1/2007 Descartesovy ceny 2007: Tým z Univerzity Karlovy součástí konsorcia, které získalo Descartesovu cenu za projekt HESS GMES mladší sourozenec Galilea Problematika financování projektů 7. RP Témata

Více

Dovoz a v voz zboïí po 1. 1. 2009 vãetnû zmûn platn ch od 1. 12. 2008

Dovoz a v voz zboïí po 1. 1. 2009 vãetnû zmûn platn ch od 1. 12. 2008 OZ A VÝVOZ ZBOŽÍ PO 1. 1. 2009 VČETNĚ ZMĚN PLATNÝCH str. 1 III Dovoz a v voz zboïí po 1. 1. 2009 vãetnû zmûn platn ch od 1. 12. 2008 Bc. Jana Nesrstová 3, 47, 48, 48a, pfiíloha ã. 1 a 2 zákona ã. 235/2004

Více

CONQUEST ENTERTAINMENT A.S.

CONQUEST ENTERTAINMENT A.S. CONQUEST ENTERTAINMENT A.S. 31. března 2013 Výroční zpráva 2012 Obsah S L O V O P Ř E D S E D Y D O Z O R Č Í R A D Y.... 2 S L O V O P Ř E D S E D Y P Ř E D S T A V E N S T V A... 3 S T R U K T U R A

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 16. 5. 2007 embargo do 14:00 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. ČTVRTLETÍ 2007) Skupina ČSOB meziročně zvýšila objem obchodních úvěrů o 32 %. Provozní zisk bez mimořádných položek v 1. čtvrtletí

Více

OBSAH 1. POPIS SPOLEČNOSTI A VYMEZENÍ KONSOLIDAČNÍHO CELKU... 4 1.1 ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 4 1.2 HLAVNÍ VLASTNÍCI SPOLEČNOSTI... 4 1.3 ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 8 ROâNÍK 19 Kdo z vás se dûkladnû zamyslel nad tím, Ïe aãkoli mu stále roste plat, za svoje pfiíjmy si kupuje stále stejné mnoïství zboïí? PovaÏujete nepfietrïitû rostoucí ceny za samozfiejmost,

Více

11/ Pfiíroda a krajina

11/ Pfiíroda a krajina Krajina není Jifií Sádlo na jedné ze sv ch pfiedná ek na téma krajina jako interpretovan text fiekl, Ïe ve keré povídání na toto téma lze shrnout jedinou tezí, totiï krajina je. Podobná teze tûïko mûïe

Více

Několik poznámek ke zdanění derivátů Jan Čapek, Tereza Růžičková. Nad daňovými benefity v roce 2013 Lubomír Janoušek

Několik poznámek ke zdanění derivátů Jan Čapek, Tereza Růžičková. Nad daňovými benefity v roce 2013 Lubomír Janoušek ODBORNÝ DAŇOVÝ ČASOPIS DaÀov 4 2013 EXPERT Několik poznámek ke zdanění derivátů Jan Čapek, Tereza Růžičková Nad daňovými benefity v roce 2013 Lubomír Janoušek Nová právní úprava nestátních neziskových

Více

Z televizní historie, ATO v ãasové pfiímce. V roãní valná hromada 2002 ve fotografii

Z televizní historie, ATO v ãasové pfiímce. V roãní valná hromada 2002 ve fotografii A S O C I A C E T E L E V I Z N Í C H O R G A N I Z A C Í 5 let ATO 1 9 9 7-2 0 0 2 I. Úvodem II. III. IV. Z televizní historie, ATO v ãasové pfiímce Kdo je kdo v ATO âlenská základna V. Jak se mûfií sledovanost

Více

1945> >1989 III. KAPITOLA

1945> >1989 III. KAPITOLA 1945> >1989 III. KAPITOLA Období pováleãné a období centrálnû fiízené ekonomiky 1945 1989 III. KAPITOLA 1945> >1989 Jako v ude v republice, tak také v Elektrick ch podnicích praïské obce se od prvních

Více

V R O â N Í Z P R ÁVA #99

V R O â N Í Z P R ÁVA #99 V ROâNÍ ZPRÁVA #99 moderní kvalitakomunikac víc neï jen slova spolehliv efektiv technolog OBSAH ZAVÁZALI JSME SE POSKYTOVAT KVALITNÍ SLUÎBY ZÁKAZNÍKÒM 2 STÁLE LEP Í V SLEDKY PRO NA E AKCIONÁ E 3 FINANâNÍ

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: BH Štěrboholy a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 27878635 Na Záhonech 1 14100 PRAHA 41

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: BH Štěrboholy a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 27878635 Na Záhonech 1 14100 PRAHA 41 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.213 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: BH Štěrboholy a.s. 1 8 3 9 5 213 12 27878635 Na Záhonech 1 141 PRAHA 41

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond, a. s. Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 31. července Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí Hlavní události 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 1 369,5 mil. EUR na 1 481,8 mil. EUR (+8,2 %) Čisté příjmy z poplatků

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými

Více

8. Odložená daňová pohledávka

8. Odložená daňová pohledávka ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 465 05 091 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky DAKO-CZ, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Rapid, akciová společnost Na Cihlářce 1340/11, 150 00 Praha 5 IČ: 00001040 DIČ: CZ00001040 Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 27 Obsah: I.

Více

První Signální, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1.1.2002 31.3.2003

První Signální, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1.1.2002 31.3.2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA Úvodní slovo ředitele Období, které je hodnoceno touto zprávou bylo jistě nejsložitějším v krátké historii společnosti. Přes více problémových faktorů prokázala společnost díky svým zaměstnancům

Více

Výroèní zpráva T Machinery a.s.

Výroèní zpráva T Machinery a.s. Výroèní zpráva 2007 I. SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA Vážený akcionáøi, vážení obchodní pøátelé, v roce 2007 naše spoleènost T Machinery a. s. pokraèovala již ètvrtým rokem v stanovené tendenci rùstu tržeb.

Více

Smlouva mandátní a smlouva komisionářská

Smlouva mandátní a smlouva komisionářská DAŇ Z PŘÍJMŮ REKODIFIKACE PRÁVO PODNIKÁNÍ JUDIKATURA Dopady NOZ do zdaňování nemovitých věcí v roce 2014 Rekodifikace soukromého práva od 1. 1. 2014 Smlouva mandátní a smlouva komisionářská Dopady pravidla

Více

OTÁZKY K ABSOLUTORIU

OTÁZKY K ABSOLUTORIU OTÁZKY K ABSOLUTORIU PŘEDMĚT: EKONOMIKA A INFORMAČNÍ SYSTÉM PODNIKU ŠKOLNÍ ROK: 2015/2016 1. Národní hospodářství. 1.1. Vysvětlete pojem národní hospodářství a jeho členění. 1.2. Popište koloběh v národním

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2015 Řádná valná hromada 27. dubna 2016 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2015... 6 Pojišťovnictví

Více

PROSTUPNÉ BYDLENÍ 4 1. stupeà azylové bydlení 5 2. stupeà ubytovny 8 3. stupeà nájemní byty 12 Kontakt k prostupnému bydlení 13

PROSTUPNÉ BYDLENÍ 4 1. stupeà azylové bydlení 5 2. stupeà ubytovny 8 3. stupeà nájemní byty 12 Kontakt k prostupnému bydlení 13 OBSAH Úvod 2 PROSTUPNÉ BYDLENÍ 4 1. stupeà azylové bydlení 5 2. stupeà ubytovny 8 3. stupeà nájemní byty 12 Kontakt k prostupnému bydlení 13 STARTOVACÍ BYTY 14 Kontakt k startovacím bytûm 14 MùSTSKÉ BYTY

Více

Obsah. 5. Ostatní údaje 14 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2008 1

Obsah. 5. Ostatní údaje 14 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2008 1 V Litovli srpen 2008 Pololetní zpráva R O K 2 0 0 8 Obsah 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 2 Obchodní firma 2 Založení a přeměny 2 Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku

Více

Pololetní zpráva 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE Obsah Základní bezpeãnostní zásady str. 4 V eobecná upozornûní 6 Informace o kotli 8 Uvedení do provozu 10 Doãasné vypnutí 13 Dlouhodobé vyfiazení z provozu 14 âi tûní 15 ÚdrÏba

Více

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky. pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky. pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/10 EU 5164/1 Obecná

Více

Soubor pojistn ch podmínek pro ALZA

Soubor pojistn ch podmínek pro ALZA Soubor pojistn ch podmínek pro ALZA V eobecné pojistné podmínky EU 2141/1/E V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 V eobecné pojistné podmínky poji tûní majetku pro pfiípad po kození nebo zniãení

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 26. listopadu 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních devět

Více

Základní znalosti o upevàování

Základní znalosti o upevàování kotev a hmoïdinek Jak pfii projektování, tak pfii montáïi, ale i pfii prodeji a zákaznickém servisu je dûleïité znát základní podmínky, které mají vliv na pouïití a v bûr vhodn ch hmoïdinek. Proto pfiiná

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 8 ROâNÍK 13 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS 31. ÍJNA 2002 Nûkolik neváïn ch slov k váïn m vûcem Setkáváme se spolu po urãité odmlce, i po váïn ch událostech minul ch dnû a mûsícû. UÏ probûhly volby,

Více