V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY"

Transkript

1 V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

2 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie spoleãnosti 11 Zpráva o podnikatelské ãinnosti 1 Organizaãní struktura 16 Vztah k ovládající osobû 19 Roãní úãetní závûrka 1 Anal za finanãního hospodafiení 5 Zpráva auditora 31 Zpráva dozorãí rady 3 Statutární orgány a vedení spoleãnosti 3 Grafická ãást 35 Kontaktní údaje RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

3 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 3 Profil spoleãnosti RM-SYSTÉM, a. s., je drïitelem jediné licence organizátora mimoburzovního trhu s cenn mi papíry v âr. Licence byla spoleãnosti potvrzena v plném rozsahu Komisí pro cenné papíry v roce 1999, v rámci procesu pfielicencování subjektû kapitálového trhu. RM-SYSTÉM je ve smyslu uvedené licence oprávnûn organizovat poptávku a nabídku registrovan ch cenn ch papírû, investiãních instrumentû, které nejsou cenn mi papíry, pfiípadnû jin ch instrumentû kapitálového trhu. Základním prvkem promptního trhu RM-S je obchodní systém fiízen anonymními obchodními pfiíkazy podávan mi do kontinuálnû probíhající aukce. RM-S umoïàuje na svém trhu také provádûní neanonymních pfiím ch koupí a prodejû a poskytuje dal í sluïby jako je nab vání a vracení cenn ch papírû, organizování rozsáhl ch nabídek na odkup cenn ch papírû apod. RM-SYSTÉM je zaloïen a provozován podle zákona ã. 591/199 Sb., o cenn ch papírech ve znûní jeho pozdûj ích zmûn a doplàkû. Základním pfiedpisem, upravujícím vztahy RM-S k jeho zákazníkûm, je TrÏní fiád, kter podléhá schválení Komise pro cenné papíry a je souãástí povolení k organizování mimoburzovního trhu. RM-SYSTÉM vyuïívá dokonalé technické zázemí své matefiské firmy PVT, a. s., která je jedin m akcionáfiem spoleãnosti a je jedním z nejv znamnûj ích systémov ch integrátorû v oboru informaãních a komunikaãních technologií v âeské republice. Obchodování na trhu je plnû elektronické, probíhá on-line v reálném ãase s okamïit m vypofiádáním. V znamná ãást obchodû se uskuteãàuje pomocí internetu. RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

4 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 RM-SYSTÉM není zaloïen na ãlenství vybrané skupiny obchodníkû. VyuÏívá zákaznick princip a umoïàuje tedy vstup na trh v em zákazníkûm bez jakéhokoli zprostfiedkování. To nijak nesniïuje úlohu profesionálních obchodníkû s cenn mi papíry, kter m RM-S poskytuje statut zvlá tních zákazníkû a jejichï pûsobení na trhu se vyznaãuje nûkter mi odli nostmi oproti bûïn m zákazníkûm. RM-SYSTÉM disponuje sítí obchodních míst, která jsou spojena s centrem pevn mi linkami a dávají i drobn m zákazníkûm moïnost obchodovat na trhu v reálném ãase pfii znalosti okamïitého stavu nabídky a poptávky. Systém umoïàuje také v pfiípadû, Ïe nabídka cenn ch papírû byla úspû ná rychlou v platu získan ch penûïních prostfiedkû v fiádu desítek minut. RM-SYSTÉM umoïàuje na svém trhu obchodování prostfiednictvím internetu pomocí speciální programové aplikace nebo pomocí webov ch stránek s vyuïitím mobilního telefonu. Systém zaruãuje vysokou bezpeãnost a nezamûnitelnost obchodních pokynû. RM-SYSTÉM pfiijímal od svého vzniku na svûj trh v echny vefiejnû obchodovatelné cenné papíry. V prûbûhu roku 1 byla ve smyslu novely zákona o cenn ch papírech provedena kontrola, na jejímï základû byly z trhu vylouãeny ty emise cenn ch papírû, které nesplàují poïadavky pro jejich registraci dané touto zákonnou normou. RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

5 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 5 Základní údaje o spoleãnosti Obchodní firma: RM-SYSTÉM, a. s. Identifikaãní ãíslo: Sídlo: Podvinn ml n 178/6, Praha 9 LibeÀ Pfiedmût podnikání: organizování mimoburzovního trhu s cenn mi papíry Den zápisu do obchodního rejstfiíku: 8. ledna 1993 Obchodní firma: je zapsaná v oddíle B, vloïka 1867 v obchodním rejstfiíku u Mûstského soudu v Praze Den udûlení licence: 19. bfiezna 1993 Potvrzení licence Komisí pro cenné papíry: 3. ãervna 1999 Základní právní normy: zákon ã. 591/199 Sb., o cenn ch papírech TrÏní fiád RM-S, obecnû platné zákony vztahující se ke spoleãnosti jako k podnikatelskému subjektu Základní kapitál: 15,- Kã Akcionáfii: jedin m akcionáfiem a ovládající osobou je PVT, a. s., zakladatel spoleãnosti Státní dozor: vykonává Komise pro cenné papíry a dal í orgány státní správy ve vymezen ch oblastech. RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

6 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 6 Základní ukazatele Ukazatel Celkové v nosy (tis.kã) Zisk z bûïné ãinnosti (tis.kã) âist zisk (tis.kã) PenûÏní prostfi. na úãtû (tis.kã) Celková aktiva netto (tis.kã) Základní jmûní (tis.kã) Nerozdûlen zisk z min. let stav k (tis.kã) Poãet obchodních míst (k 31.1.) Objem obchodû celkem (mil.kã) Z toho: Objem aukãních obchodû (mil.kã) Objem pfiím ch a blokov ch obchodû (mil.kã) Poãet titulû obchodovan ch na trhu RM-S Pozn.: Ke konci roku 1 probûhlo vyfiazení emisí, nesplàujících podmínky zákona o cenn ch papírech. Z uveden ch 519 emisí bylo u 13 pozastaveno obchodování. RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

7 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 7 Struktura v nosû (v tis. Kã) Poplatky za obchodování Fixní poplatky sazba B TrÏby obchodních míst TrÏby za sluïby SCP TrÏby od zvlá tních zákazníkû Ostatní trïby a v nosy Celkové v nosy RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

8 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 8 Úvodní slovo V voj ãeského kapitálového trhu v roce 1 nevykázal Ïádné pozitivní tendence ve srovnání s pfiedchozími roky. Pokud by byl posuzován pouze z hlediska akciového trhu, pak lze mluvit nikoliv o stagnaci, ale o krizi. Ani v roce 1 nebyla zaznamenána Ïádná nová emise akcií a celkové objemy obchodu s tûmito cenn mi papíry zaznamenaly v znamn propad na obou vefiejn ch trzích. V voj trhu je jednoznaãnû závisl na postoji zahraniãních investorû, pfiiãemï podstatná ãást jejich poptávky se i za optimální situace na trhu soustfieìuje pouze na nûkolik málo emisí. Nedostatek kvalitních emisí na trhu pak limituje zájem zahraniãních investorû o cel ãesk trh. V této souvislosti je nutné pfiipomenout, Ïe tendence v voje obchodû s dluhopisy jsou v âr opaãné, tedy v raznû pozitivní. Tyto obchody v ak jsou uzavírány témûfi bez v jimky jin mi cestami, a i kdyï jsou pokládány za obchody uskuteãnûné na daném trhu, jsou pomocí vefiejn ch trhû prakticky pouze vypofiádávány. Obchody s dluhopisy tak tvofií v znamn faktor pfii hodnocení obratu vefiejn ch trhû, protoïe jsou zahrnuty do celkového objemu uskuteãnûn ch obchodû jako tzv. blokové ãi pfiímé obchody. Postavení RM-S je v této oblasti jiï od roku silnû ovlivàováno roz ífiením nepravdivé informace o neregulérnosti provádûní a vypofiádání pfiím ch obchodû na na em trhu. Negativní dopady této informace pfietrvávají i pfiesto, Ïe celá záleïitost byla opakovanû vysvûtlována zákazníkûm, projednávána s Komisí pro cenné papíry a v závûreãné fázi byl zákazníkûm a dal ím subjektûm zaslán dopis KCP, potvrzující stanovisko RM-S a tedy oprávnûnost uzavírání pfiím ch obchodû na jeho trhu tak, jak vypl vá z TrÏního fiádu RM-S. RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

9 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 9 Vefiejné trhy se v prûbûhu roku 1 musely vyrovnat s úkoly, které jim uloïila novela zákona o cenn ch papírech, úãinná od 1. ledna 1. Za nejdûleïitûj í lze pokládat zmûnu v pojetí vefiejné obchodovatelnosti cenn ch papírû. Pfienesení rozhodovacích pravomocí pokud jde o registraci cenn ch papírû na vefiejné trhy znamenalo pro tyto trhy také nutnost vytvofiit systém hodnocení jednotliv ch emisí. JestliÏe bylo na poãátku roku 1 registrováno na na em trhu 1 83 emisí cenn ch papírû a k se poãet registrovan ch cenn ch papírû sníïil na 519, pak je nutné fiíci, Ïe vût ina vylouãen ch emisí nespl- Àovala podmínky zákona o cenn ch papírech. Samozfiejmû, Ïe existovala fiada dal ích dûvodû pro vyfiazení nûkter ch emisí, jako napfi. rozhodnutí emitenta, vyhlá ení konkurzu, likvidace spoleãnosti atd., ale rozhodující ãást 9 emisí - byla vylouãena z trhu právû pro nesplnûní podmínek dan ch novelou zákona. Komisi pro cenné papíry bylo pfiedáno k rozhodnutí celkem 13 odvolání proti rozhodnutí RM-S. Rozhodování RM-S o vylouãení cenn ch papírû z trhu je totiï provádûno v rámci správního fiízení a RM-S musí respektovat zákonná pravidla tohoto procesu vãetnû moïnosti odvolání dotãen ch subjektû proti tomuto rozhodnutí. Emise, kter ch se to t ká, byly ponechány na trhu do koneãného rozhodnutí Komise pro cenné papíry. Vyluãování v znamné ãásti emisí z trhu signalizovala na e spoleãnost prakticky jiï ve druhém ãtvrtletí roku 1 a pfii rûzn ch pfiíleïitostech byly informace o harmonogramu a rozsahu vyluãování poskytovány vefiejnosti prostfiednictvím v ech typû medií. Soustfiedûní zájmu akcionáfiû o prodej akcií vyluãovan ch z trhu do posledních t dnû roku 1 znamenalo v razné zatíïení obchodních míst, ale pfiineslo i Ïádoucí zv ení trïeb a tím i celkov ch v nosû RM-S. V roce 1 do lo, bohuïel, k dal ímu poklesu poãtu zvlá tních zákazníkû, pracujících s vlastním on-line terminálem. ProtoÏe tato skupina zákazníkû je pfieváïnû tvofiena licencovan mi obchodníky s cenn mi papíry, lze i z této skuteãnosti odvodit nûkteré obecné závûry k existujícím tendencím kapitálového trhu. DÛvod spoãívá nepochybnû ve stále se zmen ujících moïnostech obchodování pfii relativnû stoupajících nákladech brokersk ch firem. Za této situace vykazuje pfiíznivé hospodáfiské v sledky pouze omezená skupina velk ch obchodníkû s cenn mi papíry, pfiiãemï stále vût í úlohu v této skupinû hrají banky vzhledem k tomu, RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

10 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 1 Ïe poãet nebankovních obchodníkû s cenn mi papíry se stále sniïuje. Tento trend se projevuje na obou vefiejn ch trzích a je velmi pravdûpodobné, Ïe bude pokraãovat v dal ím období. Ve sv ch dûsledcích pûsobí proti základní funkci kapitálového trhu, kterou je poskytování finanãních prostfiedkû na rozvoj spoleãností. Banky mají totiï nespornû zcela odli né zájmy pokud jde o jejich angaïovanost ve financování podnikû. Pozitivní je v ak v voj obchodování na na em trhu pomocí internetu. K pûsobilo na trhu témûfi estnáct set internetov ch zákazníkû, obchodujících pomocí speciální aplikace, a témûfi dvû stû zákazníkû vyuïilo k obchodování webové stránky RM-S. Tuto moïnost nabídl RM-S právû v prûbûhu roku 1. Podíl obchodû, uzavíran ch internetov mi zákazníky, dosahoval v jednotliv ch mûsících roku aï 16 % celkov ch aukãních obchodû. Pfies stále vy í pfiínos internetu do lo v roce 1 k dal ímu poklesu objemu obchodû, uzavfien ch na na em trhu. To se projevilo i v poklesu v nosû oproti pfiedcházejícím letûm. V prûbûhu roku byla v ak pfiijata také fiada opatfiení ke sníïení nákladû a vytvofien zisk svûdãí o pomûrné úspû nosti tûchto opatfiení. Souãasn stav kapitálového trhu v âr nepovzbuzuje k optimistick m úvahám o vysok ch cílech pro rok. Pfiesto jsme rozhodnuti pokraãovat ve strategick ch zámûrech, které jsou v rûzn ch fázích rozpracovanosti, a zahájit práce na nov ch projektech, které by mûly pfiinést nejenom vy í efektivnost na í práce, ale zejména dal í zv ení komfortu zákazníkû a roz ífiení na ich sluïeb. Ing. Lubomír tícha pfiedseda pfiedstavenstva a fieditel spoleãnosti RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

11 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s Strategie spoleãnosti Strategické zámûry RM-S pro rok a dal í léta byly schváleny pfiedstavenstvem spoleãnosti V nejbliï ím období bude pozornost RM-S zamûfiena zejména na projekty: internetového obchodování, kde budou cílenû provádûny zmûny zvy ující komfort uïivatelû a roz ifiující okruh poskytovan ch sluïeb; zmûny se dotknou nejen koncepce obchodování prostfiednictvím zákaznické internetové aplikace, ale zejména obchodování pomocí webov ch stránek; obchodování se zahraniãními cenn mi papíry, kde klíãov m momentem bude najít spolupracující zahraniãní trh a zajistit souãinnost s nûkter m jeho ãlenem; získání obecnû platné licence pro vypofiádání obchodû s cenn mi papíry dle 7b zákona o cenn ch papírech, jeï by umoïnila roz ífiit okruh dosud poskytovan ch sluïeb zákazníkûm v oblasti repo operací, custody pfievodû, buy-sell operací atd.; alternativního vypofiádání pfiím ch obchodû prostfiednictvím vypofiádacího centra ânb, které fie í nûkteré kritické pfiipomínky velk ch zákazníkû k souãasnému systému finanãního vypofiádání obchodû, uzavfien ch na trhu RM-S, v hradnû cestou âsob; spolupráce s VídeÀskou burzou v oblasti obchodování s deriváty; realizace projektu dokonãeného jiï v roce 1998 je podmínûna dohodou regulaãních orgánû âr a Rakouska. RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

12 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 1 Zpráva o podnikatelské ãinnosti Krizov stav ãeského kapitálového trhu vedl v roce 1 k v raznému poklesu intenzity obchodování s akciemi na vefiejn ch trzích. NejdÛleÏitûj ím úkolem spoleãnosti v roce 1 bylo tedy eliminovat nepfiíznivé dopady této situace a udrïet rentabilitu spoleãnosti na pfiimûfiené úrovni. DosaÏen zisk svûdãí o pomûrné úspû nosti této snahy a zabezpeãuje splnûní v ech povinností spoleãnosti vûãi fondûm zfiízen m podle zákona nebo podle interních smûrnic vãetnû závazkû, vypl vajících z kolektivní smlouvy spoleãnosti. Je v ak zfiejmé, Ïe souãasn stav trhu nemûïe stimulovat v znamnûj í rozvojové tendence jak u organizátorû vefiejn ch trhû, tak u obchodníkû s cenn mi papíry. Pfiesto lze konstatovat, Ïe nejdûleïitûj í rozvojov zámûr rozvoj internetového obchodování na trhu RM-S byl v roce 1 plnûn a vytváfií tak pozitivní pfiedpoklady pro pfiipojení urãité kategorie zákazníkû na trh RM-S. Do této kategorie patfií zejména mlad í zákazníci se stfiedo kolsk m nebo vysoko kolsk m vzdûláním, ktefií chtûjí rozhodovat o sv ch investiãních zámûrech sami na podkladû informací, poskytovan ch trhem on-line v reálném ãase. Pfiedstavenstvo spoleãnosti pokládá tuto skuteãnost za velmi dûleïitou a do znaãné míry klíãovou pro budoucnost trhu. Organizátor trhu má z hlediska ãesk ch zákonn ch norem silnû omezenou moïnost rozvíjet dal í sluïby, které by jakkoliv zasahovaly do okruhu ãinností, vymezen ch zákonem pro obchodníky s cenn mi papíry. Pozornost RM-S tedy musí b t zamûfiena prakticky v hradnû na zdokonalování sluïeb, které i pfii velmi pfiísném pohledu regulátora nevyboãují z rámce licence organizátora mimoburzovního trhu. Obchodování pomocí internetu je právû takovou sluïbou a navíc plnû odpovídá základnímu principu projektu RM-S, coï je pfiím vstup zákazníkû na trh. V prûbûhu roku do lo nejen k v raznému zv ení poãtu zákazníkû, ale RM-S jim také nabídl variantní fie ení pro podávání obchodních pokynû. Kromû obchodování pomocí speciální zákaznické softwarové aplikace umoïàuje RM-S podávat pokyny RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

13 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s cestou webov ch stránek. Nov m bezpeãnostním prvkem je vyuïívání mobilního telefonu zákazníka pro potvrzení pokynû. Celkov poãet internetov ch zákazníkû RM-S se blíïí osmnácti stûm, kdyï zatím silnû pfievaïují zákazníci vyuïívající speciální internetovou aplikaci. V bfieznu 1 byl zprovoznûn projekt realizace nabídek pfievzetí akcií podle novely obchodního zákoníku. Projekt RM-S jako jedin na ãeském trhu splàuje v echny podmínky dané touto novelou. Celkem bylo v uplynulém roce zaregistrováno 9 nabídek pfievzetí dle nov ch pravidel a dokonãeno 3 rozsáhl ch odkupû cenn ch papírû dle pûvodního znûní obchodního zákoníku. DÛleÏit m zámûrem pro rok 1 bylo roz ífiení sluïeb RM-S na primárním trhu, zejména v oblasti vydávání a vracení podílov ch listû. Pfiipravené návrhy na dal í roz ífiení spolupráce se spoleãností DOS, s. r. o., která je na í sesterskou firmou v rámci skupiny PVT, a. s., v ak nebyly realizovány v dûsledku nového v kladu pfiíslu n ch ustanovení zákona o cenn ch papírech. Tento v klad neumoïàuje RM-S zprostfiedkovávat vydávání a vracení podílov ch listû otevfien ch podílov ch fondû na bázi pfiedchozího pojetí této ãinnosti, tj. s vyuïitím ustanovení 33b zákona o cenn ch papírech. Lze konstatovat, Ïe uveden v klad KCP v této oblasti znev hodàuje RM-S, protoïe vyïaduje, aby v echny emise podílov ch listû na trhu splàovaly podmínku registrace na rozdíl od distribuce podílov ch listû pomocí dealersk ch firem a bank. V dûsledku toho nebylo moïné sluïby RM-S v této oblasti roz ifiovat na více podílov ch fondû a v souvislosti s koneãn m termínem vyluãování neregistrovan ch cenn ch papírû z trhu byla vypovûzena vût ina uzavfien ch smluv o distribuci podílov ch listû na trhu RM-S. Poãet emisí podílov ch listû na primárním trhu RM-S tedy poklesl z na pouhé emise. Ani v roce 1 nebyly v âr vytvofieny podmínky pro otevfiení trhu s deriváty a realizace projektu, kter RM-S vytvofiil spolu s VídeÀskou burzou, byla tedy odloïena. Stálé odklady v ak silnû komplikují vztahy RM-S se spolupracujícími subjekty, zejména rakousk mi. Smlouvy o spolupráci s VídeÀskou burzou a Erste Bank Sparkassen byly po vzájemné dohodû zru eny a bude nutné uzavfiít nové na základû souãasného stavu obchodních vztahû a aktualizovaného projektu. RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

14 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 1 Na systémovém pojetí na eho trhu nedo lo k Ïádn m zásadním zmûnám. Základním principem zûstává i nadále pfiím vstup zákazníkû, obchodování on-line v reálném ãase s vypofiádáním v ãase T+O. V roce 1 byla vedena fiada jednání s Komisí pro cenné papíry o roz- ífiení moïnosti RM-S v oblasti vypofiádání neobchodních operací (repo, custody, buysell). Na základû tûchto jednání jsou pfiipravovány podklady k Ïádosti o povolení k vypofiádávání obchodû dle 7b zákona o cenn ch papírech. V uplynulém roce byly zahájeny práce na novém zákonû o podnikání na kapitálovém trhu. RM-SYSTÉM se aktivnû úãastní na práci komise, utvofiené k tomuto úãelu ministerstvem financí âr. Pfies urãitou rozdílnost názorû, které jsou v této pracovní komisi prezentovány rozhodujícími subjekty, tj. ministerstvem financí a Komisí pro cenné papíry, je pravdûpodobné, Ïe po vydání nového zákona dojde k urãit m zmûnám v právním postavení RM-S. Nebude v ak zfiejmû nutné mûnit uveden základní princip pfiímého vstupu zákazníkû. Nepochybnû bude ale nutné zahájit v roce práce na pfiípravû a realizaci transformaãních opatfiení, zejména pokud bude snaha státních orgánû smûfiovat k dodrïení pûvodnû stanoveného termínu úãinnosti zákona o podnikání na kapitálovém trhu, tj Stejnû jako v minul ch letech vyuïíval RM-SYSTÉM servisní sluïby matefiské spoleãnosti PVT, a. s., která je jedním z nejv znamnûj ích podnikatelsk ch subjektû v oblasti informaãních technologií v âeské republice. Kromû centrálního zpracování a projekãních kapacit zaji Èuje PVT, a. s. provoz obchodních míst RM-S, která jsou lokalizována na stfiediscích sluïeb PVT. V roce 1 nedo lo k v razn m zmûnám v poãtu ani lokalizaci obchodních míst RM-S. V souãasné dobû pokr vá síè obchodních míst prakticky v echna okresní mûsta a rozhodující obvody v Praze. Rozbor hospodáfisk ch v sledkû spoleãnosti je uveden v dal ích ãástech zprávy. Je v ak nutné pfiipomenout, Ïe sniïující se objem obchodû, uzavfien ch na trhu RM-S, nutnû ovlivàuje v nosy spoleãnosti. Celkové v nosy spoleãnosti se oproti roku sníïily o %. RM-S se v prûbûhu roku aktivnû úãastnil fie ení aktuálních problémû ãeského kapitálového trhu prací v odborn ch skupinách Asociace pro kapitálov trh. V roce 1 se RM-S stal navíc pfiidruïen m ãlenem Unie investiãních spoleãností a bude tedy spolupracovat i na formulaci návrhû, fie ících otázky kolektivního investování. RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

15 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s Strategické zámûry pro rok a dal í léta byly schváleny pfiedstavenstvem spoleãnosti DÛraz je kladen zejména na dal í rozvoj internetového obchodování a zvy ování komfortu ostatních sluïeb. To vytváfií podmínky pro dal í existenci a rozvoj RM-SYSTÉMU v nov ch podmínkách, které nastaly na ãeském kapitálovém trhu po vylouãení vût iny emisí z vefiejn ch trhû. RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

16 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s Organizaãní struktura spoleãnosti V roce 1 nebyly provádûny Ïádné zásahy do organizaãní struktury spoleãnosti a k fungovala tedy následující organizace centrálního pracovi tû RM-S s vazbami na dodavatele sluïeb PVT, a. s. statutární orgány spoleãnosti, pfiedstavenstvo, dozorãí rada fieditel kontrolnû právní sekce provozní úsek obchodní úsek úsek strategického fiízení ekonomick úsek dodavatel sluïeb PVT, a. s. fieditel produktu kapitálové trhy obchodní místa RM-SYSTÉM centrální zpracování v voj a údrïba systému RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

17 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s V prûbûhu roku 1 byly pfiipraveny a schváleny zásadní zmûny v organizaci PVT, a. s. Dne byla schválena také dílãí zmûna v organizaci centrálního pracovi tû RM-S, která spoãívala ve spojení úseku obchodního s úsekem strategie do jednoho organizaãního útvaru. Zmûna organizace byla realizována k 1.1. a jejím dûsledkem bylo mimo jiné sníïení poãtu pracovníkû centrálního pracovi - tû o 13 %. Hlavním cílem uvedeného zásahu do struktury pracovi È byla racionalizace fiízení procesû, av ak souãasnû bylo nutno vzít v úvahu zhor ující se podmínky na ãeském kapitálovém trhu a omezené moïnosti RM-S realizovat nové sluïby a nabízet nové produkty na svém trhu s ohledem na souãasn postoj regulaãního orgánu. Provedené zmûny v organizaci PVT, a. s. v znamnû ovlivní vztahy mezi PVT jako dodavatelskou firmou a RM-S. Vytvofiení specializovan ch obchodních úsekû a zafiazení RM-S mezi odbûratele v péãi úseku finanãních institucí bude znamenat posun v dosavadních vztazích, kdy byla jedním organizaãním útvarem fie ena ekonomická i technická hlediska spolupráce. Nadále budou jednotlivé aspekty vzájemné spolupráce fie it specializované útvary. RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

18 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s Organizaãní struktura spoleãnosti platná od 1.1. statutární orgány spoleãnosti, pfiedstavenstvo, dozorãí rada fieditel kontrolnû právní sekce ekonomická sekce provozní úsek úsek strategie a marketingu dodavatel sluïeb PVT, a. s. úsek v voje úsek finanãních institucí úsek provozu v voj a údrïba systému obchodní místa RM-SYSTÉM centrální zpracování servis zákaznick ch terminálû RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

19 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s Vztah k ovládající osobû Majitel 1 % akcií spoleãnosti je PVT, a. s. se sídlem v Praze 9, Kovanecká 3. Ve vztahu k PVT, a. s. je tedy RM-S osobou ovládanou ve smyslu 66a obchodního zákoníku. PVT, a.s. jako osoba ovládající je souãasnû zakladatelem a majitelem 1 % akcií spoleãnosti DOS, s. r. o. a spoleãnosti 1. CA, a. s., které jsou tedy ve vztahu k RM-S propojen mi osobami. V roce 1 byly v platnosti následující smlouvy mezi PVT, a. s. a RM-SYSTÉM, a. s.: a) Smlouva mezi PVT, a. s. jako dodavatelem a RM-S jako odbûratelem o zabezpeãení sluïeb spojen ch s organizováním mimoburzovního trhu s cenn mi papíry v âeské republice ze dne Smlouva upravuje podmínky outsourcingu, tedy komplexní obsluhy sítû obchodních míst, komunikací, zpracování dat a souvisejících slu- Ïeb. Centrální pracovi tû RM-S fiídí sv mi silami prûbûïnou aukci a spolupracuje s v konn mi útvary PVT, a. s., av ak v echny kapacitnû nároãné práce v uveden ch oblastech zaji Èuje PVT, a. s. Tato forma úzké spolupráce byla navázána jiï v roce 1993, tedy pfii vzniku RM-S jako organizátora mimoburzovního trhu, a plnû se osvûdãila. V souladu s podmínkami této smlouvy vyfakturovala PVT, a. s. v souhrnu za poskytnuté sluïby v uplynulém roce tis. Kã. Cena za sluïby byla stanovena na základû plánovaného v voje v nosû a nákladû a proveden ch kalkulací na rok 1. b) Smlouva mezi RM-S jako dodavatelem a PVT, a. s. jako odbûratelem o zaji tûní vybran ch sluïeb pro Stfiedisko cenn ch papírû ze dne Smlouva fie í podmínky poskytování vybran ch sluïeb SCP na obchodních místech RM-S pro PVT, a. s. jako v hradního dodavatele sluïeb pro SCP. RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

20 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Na základû této smlouvy vyfakturoval RM-S v souhrnu za rok 1 odbûrateli sluïeb celkem tis. Kã. c) Nájemní smlouva o uïívání kanceláfisk ch ploch v budovû PVT, a. s. Podvinn ml n ã. 6 vãetnû dodávky energií ze dne 9... Na základû této smlouvy bylo v roce 1 vyfakturováno 665 tis. Kã. Kromû toho hradil RM-S nad rámec smlouvy odpovídající podíl nákladû na telefonní linky. d) Smlouva o pronájmu movit ch vûcí ze dne Smlouva stanoví podmínky pronájmu kanceláfiské techniky, která je majetkem PVT, a. s. Na základû této smlouvy bylo uhrazeno v roce 1 celkem 137 tis. Kã. e) Smlouva o spolupráci pfii realizaci licenãní smlouvy FTCI. Smlouva stanoví podmínky spolupráce pfii provádûní kolící ãinnosti v oblasti derivátû. V dûsledku neudûlení pfiíslu n ch licencí ze strany regulaãního orgánu poklesl zájem o tyto kurzy a v roce 1 nebyl organizován ani jedin. Smlouva je uzavfiena do 31.1., kdy také konãí platnost licenãní smlouvy s FTCI VídeÀ. f) V souvislosti s pfiechodem pracovníka centrálního pracovi tû do vedoucí funkce na ústfiedí PVT, a. s. byla dne uzavfiena smlouva o prodeji osobního automobilu KODA OCTAVIA. Tento automobil uïíval na základû manaïerské smlouvy uveden pracovník a obdobnû bude automobil vyuïíván i v roce. Prodej byl realizován za úãetní zûstatkovou cenu Kã poãátkem roku. Ve keré smluvní vztahy jsou fie eny standardními postupy na základû obvykl ch cenov ch relací. Akciové spoleãnosti RM-SYSTÉM jako ovládané osobû nevznikla plnûním uveden ch smluvních vztahû Ïádná újma. V roce 1 nebyly uzavfieny Ïádné smlouvy mezi a. s. RM-SYSTÉM a tzv. propojen mi osobami, tedy sestersk mi spoleãnostmi v rámci skupiny PVT, a. s. Stejnû tak nebyly provádûny v zájmu tûchto osob Ïádné právní úkony ani nebyla pfiijata jakákoliv opatfiení, která by jakkoliv po kodila a. s. RM-SYSTÉM. RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

21 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 1 Roãní úãetní závûrka ROZVAHA k tis. Kã AKTIVA Aktiva celkem Pohledávky za upsané vlast.jmûní Stálá aktiva celkem nehmotn dlouhodob majetek hmotn dlouhodob majetek ObûÏná aktiva celkem zásoby dlouhodobé pohledávky krátkodobé pohledávky finanãní majetek Ostatní aktiva PASIVA Pasiva celkem Vlastní kapitál celkem základní kapitál kapitálové fondy fondy tvofiené ze zisku hospodáfisk v sledek minul ch let hospodáfisk v sledek úãet. období Cizí zdroje celkem rezervy dlouhodobé závazky krátkodobé závazky bank.úvûry a v pomoci Ostatní pasiva RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

22 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 V KAZ ZISKÒ A ZTRÁT tis. Kã Ukazatel V kony a prodej zboïí V konová spotfieba a náklady na prodané zboïí Pfiidaná hodnota Osobní náklady Odpisy nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku Zúãtování rezerv, opr. poloïek a ãas. rozl. provozních v nosû Tvorba rezerv, oprav. poloïek a ãas. rozl. provozních nákladû Jiné provozní v nosy Jiné provozní náklady Provozní hospodáfisk v sledek Zúãtování rezerv a opr. poloïek do finanãních v nosû Tvorba rezerv a opravn ch poloïek na finanãní náklady Jiné finanãní v nosy Jiné finanãní náklady Hospodáfisk v sledek z finanãních operací Hospodáfisk v sledek za bûïnou ãinnost Mimofiádné v nosy Mimofiádné náklady Mimofiádn hospodáfisk v sledek Hospodáfisk v sledek za úãetní období RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

23 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 3 Pfiehled o penûïních tocích (cash flow) tis. Kã Stav penûïních prostfiedkû na zaãátku úãetního období Hlavní v dûleãná ãinnost Úãetní zisk z bûïné ãinnosti Úpravy o nepenûïní operace Odpisy stál ch aktiv a odpis pohledávek Zmûna zûstatkû rezerv, oprav.poloïek a pfiechod.úãtû Zisk (ztráta) z prodeje stál ch aktiv V nosy z dividend a podílû na zisku - Vyúãtované úroky âist penûïní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním, zmûnami pracovního kapitálu a mimofiádn mi poloïkami Zmûna potfieby pracovního kapitálu Zmûna stavu pohledávek z provozní ãinnosti Zmûna stavu krátkodob ch závazkû z provoz.ãinnosti Zmûna stavu zásob âist penûïní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním a mimofiádn mi poloïkami V daje z plateb úrokû Pfiijaté úroky Zaplacená daà z pfiíjmû za bûïnou ãinnost Pfiíjmy a v daje spojené s mimofi.úã.pfiípady âist penûïní tok z provozní ãinnosti RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

24 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Investiãní ãinnost V daje spojené s pofiízením stál ch aktiv Pfiíjmy z prodeje stál ch aktiv PÛjãky a úvûry spfiíznûn m osobám âist penûïní tok vztahující se k investiãní ãinnosti Finanãní ãinnost Zmûna stavu dlouhodob ch závazkû Dopady zmûn vlastního jmûní na penûïní prostfiedky Zv ení základního jmûní - Vyplacení podílu na vlastním jmûní - PenûÏní dary a dotace - Pfiímé platby na vrub fondû Vyplacené podíly na zisku (tantiémy) Pfiijaté dividendy a podíly na zisku âist penûïní tok z finanãní ãinnosti âisté zv ení penûïních prostfiedkû Stav penûïních prostfiedkû na konci úãetního období RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

25 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 5 Anal za finanãního hospodafiení (Pfiíloha k roãní úãetní závûrce) Úãetní metody a zásady Úãetnictví RM-SYSTÉM, a.s. bylo vedeno a úãetní závûrka byla sestavena v souladu se zákonem ã. 536/1991 Sb., o úãetnictví, ve znûní platném pro rok 1, opatfiením ministerstva financí, kter m se stanoví úãtová osnova a postupy úãtování pro podnikatele, a opatfiením ministerstva financí, kter m se stanoví obsah úãetní závûrky pro podnikatele, rovnûï ve znûní platném pro rok 1. Úãetnictví spoleãnosti respektovalo obecné úãetní zásady, pfiedev ím zásadu o oceàování majetku historick mi cenami, zásadu úãtování ve vûcné a ãasové souvislosti, zásadu opatrnosti a zji tûní pfiedpokladû o schopnosti spoleãnosti pokraãovat v jejích aktivitách. RM-SYSTÉM, a.s. má vypracován úãtov rozvrh pfiizpûsoben podmínkám spoleãnosti a vnitfiní smûrnice upravující obûh úãetních dokladû, odpisov plán, úãtování a oceàování zásob, zásady úãtování ãasového rozli ení nákladû a v nosû, tvorby a ãerpání rezerv a tvorby a pouïívání opravn ch poloïek, inventarizaci majetku a závazkû, zpûsob pouïívání kursû pro pfiepoãet cizích mûn na Kã, poskytování a úãtování cestovních náhrad a evidenci spotfieby pohonn ch hmot. Tyto metodické pfiedpisy byly vydány pfiíkazem fieditele RM-S ã. 3/1. Nakupovan dlouhodob majetek i nakupované zásoby se oceàují skuteãnou pofiizovací cenou vã. nákladû s jejich pofiízením souvisejících; pfii oceàování úbytku zásob se pouïívá metoda FIFO. Pro stanovení úãetních odpisû dlouhodobého majetku se pouïívá rovnomûrn zpûsob odpisování, roãní odpis je stanoven podle roãní odpisové sazby pro pfiíslu nou odpisovou skupinu dle zákona o daních z pfiíjmû a provádûn mûsíãnû 1/1 roãního odpisu. Odpisování se zahajuje v mûsíci následujícím po mûsíci pofiízení. Jako drobn hmotn dlouhodob majetek se eviduje majetek se vstupní cenou 5 1,- Kã aï,- Kã, kter se pfii zafiaze- RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

26 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 6 ní do pouïívání jednorázovû odepí e. Opravné poloïky byly v roce 1 vytvofieny k pohledávkám za odbûrateli i k nûkter m ostatním pohledávkám, evidovan m k , v celkové v i 33 tis. Kã. Z této ãástky ãinily pfies 197 tis. Kã daàovû uznávané opravné poloïky ve v i odpovídající zákonu o daních z pfiíjmû a zákonu o rezervách v platném znûní, dal ích 137 tis. Kã ãinily opravné poloïky vût inou do 1 % v e u tûch pohledávek, u nichï je oprávnûná pochybnost o moïnosti jejich úhrady a daàovû úãinné opravné poloïky nebylo moïno tvofiit. Z provedené inventarizace nevyplynula nutnost tvorby jin ch opravn ch poloïek. Po zhodnocení probíhajících soudních sporû a dal ích problémov ch oblastí, které by mohly mít negativní dopad do hospodáfisk ch v sledkû spoleãnosti v dal ích obdobích, bylo rozhodnuto vytvofiit tfii provozní rezervy v celkové v i 3 3 tis. Kã. úrokû z prodlení do v nosû, jinak hlavnû zmûny terminologické), pfiíp. zmûn daàov ch zákonû. Jedinou zmûnou, ovlivàující strukturu rozvahy, bylo úãtování sráïek z mezd (spofiení, poji tûní atd.) od do jin ch závazkû oproti dfiívûj ímu úãtování do ostatních závazkû z obchodního styku. K Ïádn m jin m zmûnám v uspofiádání a obsahovém vymezení poloïek úãetní závûrky nedo lo. V voj majetku a závazkû âistá aktiva spoleãnosti se zv ila proti stavu na konci roku témûfi o %. ZÛstatková hodnota dlouhodobého majetku se pfiitom témûfi o 5 % sníïila. Ve struktufie dlouhodobého majetku pfiedstavuje rozhodující ãást stále v poãetní technika. V roce 1 nebyly realizovány Ïádné v znamnûj í zmûny proti pfiedchozímu úãetnímu období ve zpûsobu oceàování, postupech odpisování a úãtování s v jimkou zmûn vypl vajících ze zmûn postupû úãtování a vykazování poloïek (pfiedev ím úãtování neuhrazen ch RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

27 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 7 Struktura dlouhodobého majetku (v tis. Kã) Pofiizovací cena Oprávky ZÛstatková hodnota Druh Software Budovy a stavby Samost. mov.vûci stroje + zafiízení doprav. prostfiedky inventáfi Drobn HDM Celkem Stav zásob se v návaznosti na zmûny ve zpûsobu obchodování dlouhodobû sniïuje uï od roku 1995, pokles pokraãoval i v roce 1. K se zásoby na celkovém stavu ãist ch aktiv podílely pouze, % a lze pfiedpokládat, Ïe ani v budoucnosti nebudou zásoby pfiedstavovat v znamnûj í poloïku aktiv spoleãnosti. Stav penûïních prostfiedkû na bankovních úãtech se ve srovnání se stavem na konci roku zv il o 38, %, pfiitom stav na JUMBOúãtu, na nûjï vkládají klienti penûïní prostfiedky k obchodování s cenn mi papíry, se zv il o 3,1 %. Toto v razné zv ení, korespondující s mimofiádn m zv ením zájmu o obchodování s cenn mi papíry na trhu RM-S v závûru roku 1, bylo ov em krátkodobé, v prûbûhu ledna se stav penûïních prostfiedkû na JUMBO-úãtu vrátil na prûmûr roku 1. Krátkodobé pohledávky z obchodního styku brutto proti stavu na poãátku roku vzrostly o tis. Kã, tj. o 37,6 %. Na tomto nárûstu se ov em podílelo v hradnû zv ení provozních záloh, které jsou v rozhodující mífie tvofieny trïbami na obchodních místech za mûsíc prosinec, odvádûn mi jako zálohy pro PVT, a.s. a zúãtovan mi vïdy v následujícím období, zpûsobené zcela mimofiádn m nárûstem tûchto trïeb v prosinci 1 vzhledem k vyfiazování v znamné ãástí emisí z trhu RM-S k Pohledávky za odbûrateli naopak v prûbûhu roku o 11,6 % poklesly. Pohledávky více neï 18 dní po termínu splatnosti se sice také sníïily, ov em jejich podíl na celkové v i pohledávek za odbûrateli se zv il ze 71 % k na 73,7 % k RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

28 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 8 Krátkodobé pohledávky z obchodního styku v tis. Kã (brutto) Druh pohledávek Pohledávky za odbûrateli v tuzemsku Provozní zálohy Ostatní krátkodobé pohledávky Celkem Dlouhodobé pohledávky z obchodního styku, v nichï jsou evidovány dlouhodobé zálohy ve v i 1 tis. Kã a smûneãná pohledávka ve v i 79 tis. Kã, splatná 3.6.3, se proti stavu na konci roku nezmûnily. Základní kapitál se v prûbûhu roku 1 nemûnil. âiní 15 tis. Kã, je pfiedstavován 1 5 ks kmenov ch akcií s nominální hodnotou 1 Kã. Vlastní kapitál pfies niï í tvorbu ãistého zisku po zdanûní v roce 1 vzrostl proti stavu na konci roku o,6 %, a to v dûsledku plného pfiídûlu zisku z roku do rizikového a sociálního fondu. Dlouhodobé závazky pfiedstavují pfiedev ím kauce zvlá tních zákazníkû. Proti stavu na konci roku tyto závazky témûfi o % poklesly. Krátkodobé závazky proti stavu k o 6 % vzrostly, pfiitom krátkodobé závazky z obchodního styku se zv ily o 7,8 %. Struktura závazkû z obchodního styku v tis. Kã Druh krátkodob ch závazkû Dodavatelé Pfiijaté zálohy 6 6 Ostatní závazky Závazky vûãi klientûm Celkem RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

29 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 9 Îádn ze závazkû vûãi dodavatelûm nemûl pfiekroãenu lhûtu splatnosti. Zvlá tní postavení v závazcích spoleãnosti pfiedstavují stále závazky vûãi klientûm RM-S, které jsou tvofieny penûïními vklady klientû na nákup cenn ch papírû, pfiíp. nepfieveden mi penûïními prostfiedky získan mi prodejem cenn ch papírû. K ãinil stav tûchto záloh klientû tis. Kã, coï pfiedstavuje pfies 98 % celkov ch krátkodob ch závazkû RM-S z obchodního styku. DÛvody v razného nárûstu proti závûru roku (témûfi o 5 %) byly komentovány v pfiedcházející ãásti. Doba, po kterou zûstávají penûïní prostfiedky klientû na bankovních úãtech RM-S, je ovlivàována v hradnû samotn mi klienty. Spoleãnost v roce 1 ãerpala pouze rezervy na kursové ztráty ve v i necel ch tis. Kã. Z dûvodû popsan ch v e v ak vytvofiila ostatní rezervy ve v i 3 3 tis. Kã, takïe stav ostatních rezerv se zv il z 5 tis. Kã na poãátku úãetního období na 3 57 tis. Kã na konci úãetního období. V sledky hospodafiení za rok 1 V echny v nosy z bûïné ãinnosti za rok 1 v celkové v i tis. Kã pocházely z hlavní ãinnosti spoleãnosti, tj. z organizování mimoburzovního trhu s cenn mi papíry a ãinností souvisejících, pfiíp. z finanãních v nosû (úroky) z penûïních prostfiedkû uloïen ch v penûïních ústavech a ze smûnky. Rozhodující ãást v nosû byla realizována v tuzemsku. Ve srovnání s rokem se v nosy z bûïné ãinnosti sníïily témûfi o 39,3 mil. Kã, tj. o %. V razn pokles trïeb za zboïí a sluïby (o 17,1 % proti roku ) byl ovlivnûn pfiedev ím poklesem poplatkû za realizované obchody v dûsledku poklesu objemu realizovan ch obchodû proti pfiedchozímu roku (aukãních obchodû témûfi o %, celkov ch obchodû na necelou tfietinu), zpûsobeného zejména celkovou depresí ãeského kapitálového trhu a zmûnou poãtu i struktury klientû. SníÏení trïeb za ostatní sluïby, v nichï rozhodující podíl mají stálé platby od zvlá tních zákazníkû za obchodování prostfiednictvím technick ch prostfiedkû, souviselo hlavnû s dal ím v razn m poklesem poãtu zvlá tních zákazníkû. TrÏby za sluïby realizované na obchodních místech naproti tomu o 37,7 % vzrostly, na tomto nárûstu se podílely jednak cenové vlivy, pfiedev ím v ak zcela mimofiádn nárûst zájmu o prodej cenn ch papírû vesmûs je tû z kupónové privatizace na obchodních místech v posledních dvou mûsících roku pfied vyfiazováním emisí z trhu RM-S na základû podmínek, stanoven ch novelou zákona o cenn ch papírech. RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

30 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 3 Na poklesu celkov ch v nosû z bûïné ãinnosti se podílelo i sníïení pfiijat ch úrokû proti roku o více neï %; pokles finanãních v nosû souvisel v hradnû s v znamn m poklesem úroãení JUMBO-úãtu i bûïného úãtu, protoïe prûmûrn stav finanãních prostfiedkû na bankovních úãtech odpovídal prûmûru roku. V prûbûhu roku se dynamika v voje v nosû mûnila v návaznosti na celkov v voj na trhu RM-S, zejména pak na v voj objemu aukãních obchodû. Zatímco v nosy dosaïené v prvním pololetí se na celoroãních v nosech z bûïné ãinnosti podílely 5,1 % (1. ãtvrtletí 3,3 % a. ãtvrtletí 1,8 %), podíl druhého pololetí ãinil 5,9 %, pfiiãemï v raznû nejvy í byl podíl. ãtvrtletí, kdy vrcholil v prodej" cenn ch papírû emisí vyfiazovan ch z trhu 33,9 % z v nosû celoroãních. SníÏení v nosû vyvolalo nutnost maximální úspornosti ve v ech nákladov ch oblastech, takïe celkové náklady z bûïné ãinnosti za rok 1 ve v i tis. Kã byly o 19, % niï í neï v roce. Spotfieba materiálu, energie a sluïeb poklesla o,5 %. Nejv znamnûj í sloïkou nákladû zûstaly náklady na sluïby PVT a SCP, pfiitom v ak právû u tûchto nákladov ch poloïek do lo k nejvy ímu absolutnímu poklesu proti roku. Celkové osobní náklady se sníïily proti roku o 1, %, finanãní náklady poklesly témûfi o %. K v raznému nárûstu do lo pouze u ostatních provozních nákladû v dûsledku jiï komentované tvorby rezerv, jejímï hlavním dûvodem byla minimalizace moïn ch rizik v dal ích úãetních obdobích, kdy lze pfiedpokládat pokraãující negativní dopad vyfiazení emisí z trhu do v nosû RM-S. Celkové v nosy vãetnû v nosû mimofiádn ch dosáhly za rok 1 v e tis. Kã, celkové náklady po zapoãtení mimofiádn ch nákladû ãinily tis. Kã. Vzhledem k uveden m v sledkûm skonãilo hospodafiení RM-S v roce 1 s celkov m hospodáfisk m v sledkem pfied zdanûním - hrub m úãetním ziskem - ve v i 1 tis. Kã. DaÀová povinnost za rok 1 dosáhla v e 3 17 tis. Kã, coï je o 31,1 % ménû neï v roce. Po zapoãtení doúãtování danû z pfiíjmû za rok a danû z pfiíjmû odloïené dosáhl celkov hospodáfisk v sledek po zdanûní ãist úãetní zisk v roce 1 v e 1 8 tis. Kã, coï pfiedstavuje 7,1 % ãistého zisku dosaïeného v roce. RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

31 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s Zpráva auditora urãená akcionáfiûm akciové spoleãnosti RM-SYSTÉM, a. s. Auditorská firma BDO CS s. r. o. provedla v souladu se zákonem ã. 5/ Sb., o auditorech a s auditorsk mi smûrnicemi, jeï vydala Komora auditorû âeské republiky, ovûfiení pfiiloïené úãetní závûrky spoleãnosti RM-SYSTÉM, a. s. sestavené k Za vedení a sestavení úãetní závûrky je odpovûdn statutární orgán spoleãnosti. Na í úlohou je vydat na základû auditu v rok k této úãetní závûrce. Auditorské smûrnice poïadují plánovat a provést audit tak, aby auditor získal pfiimûfiené uji tûní o tom, Ïe úãetní závûrka neobsahuje v znamné nesprávnosti. Audit zahrnuje v bûrové ovûfiení úplnosti a prûkaznosti ãástek a informací uveden ch v úãetní závûrce a posouzení úãetních postupû a v znamn ch odhadû proveden ch spoleãností a rovnûï posouzení celkové prezentace úãetní závûrky. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe proveden audit poskytuje pfiimûfien podklad pro vydání na eho v roku bez v hrad. Ovûfiili jsme soulad informací o auditované spoleãnosti za uplynulé období, uveden ch v této zprávû, s ovûfienou úãetní závûrkou. Podle na eho názoru jsou tyto informace ve v ech v znamn ch ohledech v souladu s úãetní závûrkou, z níï byly pfievzaty. Za úplnost a správnost zprávy o vztazích mezi propojen mi osobami odpovídá statutární orgán spoleãnosti. Ovûfiili jsme vûcnou správnost údajû uveden ch v této zprávû a nezjistili jsme v znamné nesprávnosti. V Praze dne 1. bfiezna. BDO CS s. r. o. Olbrachtova 5, 1 Praha Osvûdãení KA âr ã. 18 Ing. Radomír Kosina auditor osvûdãení ã. 119 partner BDO CS s. r. RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

32 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 3 Zpráva dozorãí rady V roce 1 vykonávala dozorãí rada svoji ãinnost ve sloïení Marco Anderegg, Ing. Ivan Meloun, JUDr. Ing. Ján Luãan. Pfii v konu své funkce vycházela zejména z legislativních norem t kajících se spoleãnosti, zákona ã. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znûní pozdûj ích právních pfiedpisû a Stanov spoleãnosti. Svoji ãinnost smûfiovala ke kontrole bodû stanoven ch v roãním plánu spoleãnosti. Prvofiad m úkolem dozorãí rady byla kontrola pfiedstavenstva pfii naplàování obchodního plánu a projektû dan ch strategick mi zámûry spoleãnosti. Dozorãí rada se rovnûï soustfiedila na v voj, cíl a naplàování strategie spoleãnosti z hlediska zmûny legislativních podmínek na kapitálovém trhu v âeské republice a jejich vlivu na mimoburzovní trh. Trend posledních let na kapitálovém trhu v âeské republice se nezmûnil ani v roce 1 a v znamnû ovlivnil i hospodafiení mimoburzovního trhu RM-SYSTÉM, a.s. Objem celkov ch obchodû poklesl oproti roku o 68,1 %. Z toho pokles objemu aukãních obchodû ãinil 3,78 % a pokles objemu pfiím ch a blokov ch obchodû 7,9 %. Odliv zahraniãních investorû, ktefií se zamûfiili prakticky v hradnû na cenné papíry obchodované v burzovním systému SPAD a ztratili zájem o ostatní akciové tituly, mûl v znamn dopad na objem obchodû realizovan ch na mimoburzovním trhu. Takto markantním sníïením objemu obchodû byly poznamenány celkové v nosy spoleãnosti, které ve srovnání s uplynul mi roky dosáhly nejniï í úrovnû, v porovnání s rokem poklesly o cca 19,95 %. Pokles v nosû nevykompenzovalo ani v razné sníïení nákladû na ãinnost spoleãnosti a ta vykázala oproti roku niï í zisk z bûïné ãinnosti. Obdobnû jako v uplynul ch letech se dozorãí rada zab vala v vojem a splatností pohledávek, spokojeností a rozsahem poskytovan ch sluïeb klientûm vyjádfien ch poãtem reklamací a stíïností a jejich vyfiizováním s cílem uspokojit klienty spoleãnosti. V pfiedmûtn ch zále- Ïitostech nebyly shledány Ïádné nedostatky v ãinnosti vedení spoleãnosti. RovnûÏ vzájem- RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

33 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s ná spolupráce pfiedstavenstva a managementu s dozorãí radou spoleãnosti byla hodnocena na velmi vysoké úrovni a v raznû pfiispûla k v konu kontrolní ãinnosti samotné dozorãí rady. Dozorãí rada pfiezkoumala zprávu o vztazích mezi PVT, a. s. jako osobou ovládající a RM-SYSTÉM, a. s. jako osobou ovládanou. Tato zpráva tvofií souãást v roãní zprávy spoleãnosti za rok 1. Dozorãí rada pokládá uvedenou zprávu za vyãerpávající. Akciové spoleãnosti RM-SYSTÉM nevzniká v souvislosti se vztahem k ovládající osobû Ïádná újma. Na základû sv ch zji tûní o pûsobení pfiedstavenstva spoleãnosti a s ohledem na prûbûïné hodnocení dosaïen ch hospodáfisk ch v sledkû dozorãí rada konstatovala, Ïe nebyly shledány Ïádné nedostatky v hospodáfiské ãinnosti spoleãnosti a vyslovila souhlas s roãní úãetní závûrkou k RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

34 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 3 Statutární orgány a vedení spoleãnosti Statutární orgány spoleãnosti byly ustaveny na základû rozhodnutí jediného akcionáfie ze dne Od poãátku roku 1 tedy pracovaly v následujícím sloïení: Pfiedstavenstvo: Pfiedseda: Místopfiedseda: âlenové: Ing. Lubomír tícha Ing. Jan Fofit Ing. Jifií Fabián Ing. Miroslav evãík, CSc. Ing. Jaroslav írek Dne rezignoval na funkci pfiedsedy dozorãí rady i na ãlenství v dozorãí radû pan Marco Anderegg. Tuto rezignaci akceptoval jedin akcionáfi.1.1. Do konce roku 1 nebyl jmenován nov ãlen dozorãí rady. Nov m pfiedsedou dozorãí rady byl zvolen Ing. Ivan Meloun. Nov m ãlenem dozorãí rady byl rozhodnutím jediného akcionáfie ze dne.. s úãinností od 1.3. jmenován Ing. Milo Houska. Management spoleãnosti: Dozorãí rada: Pfiedseda: âlenové: Marco Anderegg Ing. Ivan Meloun JUDr. Ing. Ján Luãan Ing. Lubomír tícha fieditel Ing. Jan Fofit námûstek pro strategii Ing. Jaroslav írek provozní námûstek Ing. Vladimír Stecher obchodní námûstek K 1.1. do lo ke zmûnám v organizaci centrálního pracovi tû, jejichï souãástí je i spojení obchodního úseku s úsekem strategie. ízením úseku je povûfien Ing. Jan Fofit jako námûstek fieditele pro strategii a marketing. RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 6, Praha 9, tel.: / ,

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 10. srpna 2015 OBSAH 1. PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ... 3 2. VÝNOSY A NÁKLADY... 4 3. ROZVAHA... 6 4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY... 7 5. FINANČNÍ

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestaveno k..0 IČO: 00 Název: Obec Střezetice Sídlo: Střezetice, Střezetice BĚŽNÉ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE MINULÉ OBDOBÍ NETTO AKTIVA CELKEM, 0,0 0, 0, 0,0 0,0,0,,00 0,00,00 0,00 A Stálá aktiva Dlouhodobý

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Závazky z obchodního styku k 31. 12. 2007 (v tis. Kč)

Závazky z obchodního styku k 31. 12. 2007 (v tis. Kč) PŘÍLOHA č. 1 1. 5. PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ k 31. 12. 2007 1. POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍHO STYKU Lhůta splatnosti pohledávek byla vnitřní směrnicí pro odběratele stanovena 15-ti denní, u pohledávek v zahraničí

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Město Hostomice; IČO 00233269; Tyršovo náměstí 165, 267 24 Hostomice Obec nebo městská část hlavního

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Eš; IČO 00511366; 395 01 Eš 41 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti sestavena

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Francova Lhota; IČO 00303755; 756 14 Francova Lhota 325 Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Svazek obcí Jestřebí hory; IČO 69155372; Pod městem 624, 542 32 Úpice Svazek obcí Předmět činnosti

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Průzkum k novele zákona o dani z pfiíjmu

Průzkum k novele zákona o dani z pfiíjmu Průzkum k novele zákona o dani z pfiíjmu základní informace o průzkumu vzorek: manažefii/ky a fieditelé/ky personálních oddělení a fieditelé/ky společností velikost vzorku: 46 období dotazování: 24.8.2005

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Jičíněves; IČO 00271641; 507 31 Jičíněves 82 Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2013

Více

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

O b s a h 10. 11. 12. 13. 14.

O b s a h 10. 11. 12. 13. 14. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 1 9 9 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A [1] 1 9 9 9 [2] Obsah 1. Naše vize 4 2. Profil společnosti 5 3. Základní údaje o společnosti 6 4. Základní ukazatele 9 5. Slovo úvodem10 6. Strategie

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ČESKÉ TELEVIZE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ČESKÉ TELEVIZE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ČESKÉ TELEVIZE ZA ROK 2014 Zpráva je vypracována na základě výsledků hospodaření za rok 2014 před provedením statutárního auditu. Konečné auditované výsledky hospodaření

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Vodovod Pomoraví, svazek obcí; IČO 47921129; Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané Název položky Zatím neurčeno Předmět

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10 Obsah Předmluva.................................................... 12 Seznam ostatních zkratek........................................ 11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů.................

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce; IČO 70911088; 285 21 Zbraslavice 7 Název položky Sdružení (svaz, spolek,

Více

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34 MÚZO PRAHA - 2009/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 5 Název nadřízeného orgánu: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. KČ na dvě des.místa) Ústavní soud ve znění pozdějších

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec Název 007566 Okamžik sestavení: 6..0 0:: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 066 068 79,6 5 706 68,5 7 6 08, 680 6 577,08 007 57 5,9 5 706 68,5 65 80 8, 68 006 85,78 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 870 56,85

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 00542881 Název: Obec Rozsíčka Sestavená k

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Terezín, 78 69614, Obec, IČ:00488461

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Terezín, 78 69614, Obec, IČ:00488461 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Terezín, 78 69614, Obec, IČ:00488461 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 13/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni

9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni Účetnictví, daně a právo v praxi Rubrika 9 strana 1/14 9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. Nejvýznamnějším metodickým prvkem účetnictví je bezesporu oceňování. Pouze díky

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 Zpracoval: Monika Niedobová Okamžik sestavení: 21.04.2015 8h 6m51s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I Č O :00576930 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Vělopolí územní samosprávné celky, svazky

Více

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 28.01.2015 12:14:09 Okamžik sestavení: 28.01.2015 12h14m10s Strana: 1 BILANCE za období : 12/2014 ROZVAHA - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti (v Kč, s přesností

Více

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy: Jmenování likvidátora CONSUS investiční fond, a. s. v stoupil na základě usnesení valné hromady ze dne 30. 12. 2003 dnem 1. 1. 2004

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 Licence:D8UR ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGURUA 20012014 Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 26.03.2015 11h39m 8s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I Č O

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014 Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 05.06.2015 8h10m13s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014 I Č O :46276041 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Křekov územní samosprávné celky, svazky obcí,

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Licence: D1QU XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:

Více