Návod k použití. Mikrovlnná trouba EMS17216

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití. Mikrovlnná trouba EMS17216"

Transkript

1 Návod k použití Mikrovlnná trouba EMS17216

2 2 electrolux bezpečnostní informace We were thinking of you when we made this product

3 electrolux 3 CS CS CS Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 7 Před prvním použitím 9 Použití 10 Tabulky programů 16 Recepty 20 Údržba a čištění 23 Co dělat, když Technické údaje 24 Instalace 25 Upozornění k ochraně životního prostředí 27 Záruka / služba zákazníkům 28

4 4 electrolux bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte ho pro další použití. Opatření proti požáru Zapnutou mikrovlnnou troubu nesmíte ponechat bez dozoru. U příliš vysokých stupňů výkonu nebo u příliš dlouhých dob pečení se mohou jídla přehřát a způsobit požár. Elektrická zásuvka musí být snadno přístupná, aby mohl být spotřebič v případě potřeby rychle odpojen od sítě. Neukládejte a nepoužívejte tento spotřebič venku. Jestliže se začne z ohřívaného jídla kouřit, NEOTVÍREJTE DVÍŘKA. Vypněte troubu a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky, a počkejte, až se z jídla přestane kouřit. Otevření dvířek v případě, že se z jídla kouří, může způsobit požár. Používejte jen obaly a nádoby vhodné pro mikrovlny. Nenechávejte mikrovlnnou troubu bez dozoru, zvláště pokud při tepelné úpravě požíváte papír, umělé hmoty nebo jiné hořlavé nádoby. Po použití vyčistěte kryt vlnovodu, vnitřek trouby, otočný talíř i držák otočného talíře. Musejí být suché a bez mastnoty. Nahromaděný tuk se může přehřát a začít kouřit nebo se vznítit. Do blízkosti trouby nebo větracích otvorů nedávejte hořlavé materiály. Nezakrývejte větrací otvory. Odstraňte všechna kovová těsnění, drátěné sponky apod. z jídla i obalů. Elektrický oblouk na kovových plochách může způsobit požár. Nepoužívejte mikrovlnnou troubu k ohřívání oleje pro fritování v olejové lázni. Teplotu oleje není možné regulovat a olej se může vznítit. K přípravě popcornu používejte jen speciální nádoby vhodné pro mikrovlny. V troubě neskladujte jídlo ani jiné předměty. Po spuštění trouby zkontrolujte nastavení, zda odpovídá vašim požadavkům. Viz příslušné tipy v tomto Návodu k použití. Opatření proti poranění Upozornění: poškozenou nebo špatně fungující troubu nepoužívejte. Před použitím zkontrolujte následující: a) Dvířka; zkontrolujte, zda dvířka dokonale přiléhají, jsou vyrovnaná a nejsou zkřivená. b) Závěsy a bezpečnostní západky dvířek; zkontrolujte, zda nejsou poškozené nebo uvolněné. c) Těsnění dvířek a těsnicí plochy; zkontrolujte, zda nejsou poškozené. d) Vnitřek trouby nebo vnitřní strana dvířek; zkontrolujte, zda tam nejsou důlky. e) Napájecí kabel a zástrčka; zkontrolujte, zda nejsou poškozené. Nikdy sami troubu neseřizujte, neopravujte ani ji neupravujte. Servisní zásahy nebo opravy, u kterých je nutné sejmout kryty chránící před mikrovlnami, jsou nebezpečné - tyto činnosti smí provést pouze odborně vyškolený technik.

5 Nespouštějte troubu při otevřených dvířkách, ani neupravujte žádným způsobem bezpečnostní západky dvířek. Nezapínejte troubu s jakýmkoli předmětem mezi těsněním dvířek a těsnícími plochami. Stále odstraňujte mastné usazeniny nebo zbytky jídel kolem dvířek. Řiďte se pokyny v části "Údržba a čištění". Nebudete-li troubu udržovat čistou, může dojít k poškození povrchu a tedy ke zkrácení životnosti spotřebiče a případně i vytvoření nebezpečné situace. Osoby s KARDIOSTIMULÁTORY by se měly ohledně používání mikrovlnné trouby poradit se svým lékařem nebo výrobcem kardiostimulátoru. Opatření proti úrazu elektrickým proudem Za žádných okolností nedostraňujte vnější skříňku. Do otvorů v dveřním zámku nikdy nezasunujte žádné předměty, ani do nich nic nelijte. V případě vylití okamžitě vypněte troubu, vytáhněte napájecí kabel a zavolejte autorizovaného technika střediska ELECTROLUX. Napájecí kabel ani zástrčku neponořujte do vody či jiné tekutiny. Napájecí kabel nesmí vést přes žádný horký nebo ostrý povrch, například v prostoru s horkým vzduchem v zadní horní části trouby. Nepokoušejte se sami vyměňovat žárovku trouby; žárovku smí vyměnit pouze autorizovaný pracovník společnosti ELECTROLUX. V případě poruchy žárovky se obraťte na svého prodejce nebo autorizovaného technika ELECTROLUX. Je-li napájecí kabel spotřebiče poškozený, je nutné ho vyměnit za speciální kabel. Kabel smí vyměnit pouze autorizovaný servisní technik ELECTROLUX. electrolux bezpečnostní informace 5 Opatření proti výbuchu a náhlému varu Upozornění: tekutiny a jiné potraviny se nesmějí ohřívat v hermeticky uzavřených nádobách, protože by mohly vybuchnout. Nikdy nepoužívejte hermeticky utěsněné nádoby. Před použitím odstraňte těsnění a víka. Utěsněné nádoby mohou vybuchnout nahromaděným tlakem i po vypnutí trouby. Dávejte pozor při ohřívání nápojů mikrovlnami. Používejte široké nádoby, odkud mohou bubliny uniknout. Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může mít za následek opožděný perlivý var, proto je nutné s nádobou zacházet opatrně. Aby nedošlo k náhlému výbuchu vařící tekutiny a možnému opaření: 1. Před ohříváním/opětovným ohříváním tekutiny zamíchejte. 2. Při ohřevu doporučujeme vložit do tekutiny skleněnou tyčinku nebo podobné náčiní. 3. Tekutinu nechte nejméně 20 vteřin po ukončení vaření stát, aby nedošlo k opožděnému výbušnému varu. Mikrovlnnou troubu nepoužívejte na vaření vajec se skořápkou a vejce uvařená natvrdo v ní neohřívejte, protože by mohla puknout i po dokončení vaření s mikrovlnami. Chcete-li vařit nebo ohřívat vejce jinak, než jako míchaná vejce, musíte propíchnout žloutky i bílky, jinak vejce mohou puknout. Vejce uvařená natvrdo před ohříváním v mikrovlnné troubě oloupejte a nakrájejte. Slupku potravin jako brambor, uzenin nebo ovoce před vložením do trouby propíchněte, jinak mohou rovněž prasknout. Opatření proti popálení Při vyjímání nádob s jídlem z trouby použijte držáky nádob nebo rukavice.

6 6 electrolux bezpečnostní informace Vždy otvírejte vaničky, nádoby na pražení popcornu, sáčky pro vaření v troubě apod. směrem od obličeje i rukou, abyste se nepopálili párou. Vždy zkontrolujte teplotu jídla, zamíchejte ho před podáváním abyste se nepopálili, a věnujte zvláštní pozornost teplotě jídel a nápojů pro kojence, děti a starší osoby. Teplota nádoby neukazuje přesně na teplotu jídla nebo nápoje; vždy teplotu jídla zkontrolujte. Při otvírání dveří trouby vždy odstupte, aby mohla nahromaděná pára nebo teplo uniknout, a nespálila vás. Plněná pečená jídla po ohřátí nakrájejte, aby mohla uniknout pára a nespálila vás. Děti se nesmějí k dvířkám přibližovat, aby se nespálily. Opatření před zneužitím dětmi Upozornění: děti smějí používat mikrovlnnou troubu bez vašeho dohledu pouze tehdy, když jste jim dali patřičné pokyny tak, aby byly schopny používat troubu bezpečně a chápaly nebezpečí spojená s nevhodným používáním. Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče. Na děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály. Neviste ani se nehoupejte na dvířkách trouby. S troubou si nehrajte, ani ji nepoužívejte jako hračku. Dětem byste měli vysvětlit všechny důležité bezpečnostní pokyny: použití držáků nádobí, opatrného odstranění víček jídel; nutnosti zvláštní kontroly obalů (např. samozahřívacích materiálů) určených k vytvoření kůrčičky na jídle, protože mohou být velmi horké. Další upozornění: Nikdy žádným způsobem troubu neupravujte. Tato trouba je určena pouze pro přípravu jídel v domácnosti a pouze pro vaření jídla. Není určena pro obchodní nebo laboratorní účely. Opatření k provozu trouby bez poruch a poškození Nikdy nezapínejte prázdnou troubu. Zapékací nádobu nebo samozahřívací materiál je nutné vždy položit na žáruvzdornou izolaci, např. porcelánový talíř, aby se tepelnou zátěží nepoškodil otočný talíř a držák otočného talíře. Nepřekračujte čas předehřátí uvedený na pokynech k jídlu. Nepoužívejte kovové nádobí, které odráží mikrovlny, a může způsobit elektrický oblouk. Do mikrovlnné trouby nedávejte plechovky. Používejte jen otočný talíř a držák otočného talíře určené pro tuto troubu. Nezapínejte troubu bez nasazeného otočného talíře. Aby se otočný talíř nerozbil: a) Nechte ho před umytím vodou vychladnout. b) Na studený otočný talíř nedávejte horké jídlo ani horké nádobí. c) Na horký otočný talíř nedávejte studené jídlo ani studené nádobí. Na zapnutou troubu nic nepokládejte. Důležité upozornění: Pokud si nejste jisti, jak troubu připojit, obraťte se na autorizovaného kvalifikovaného elektrikáře. Výrobce ani prodejce nepřijímá odpovědnost za poškození trouby nebo zranění osob, pokud nebyl dodržen správný postup elektrického připojení. Na stěnách trouby nebo okolo těsnění dvířek či na těsnicích plochách se mohou někdy tvořit vodní kapky. Je to normální jev a neznamená to prosakování nebo poruchu trouby.

7 Popis spotřebiče electrolux popis výrobku 7 1 Přední lišta 2 Žárovka trouby 3 Ovládací panel 4 Tlačítko otevření dvířek 5 Kryt vlnovodu 6 Vnitřek trouby 7 Těsnění 8 Těsnění dvířek a těsnicí plochy 9 Připevňovací body (4 body) 10 Větrací otvory 11 Vnější kryt 12 Zadní skříňka 13 Napájecí kabel Zkontrolujte, zda je u trouby následující příslušenství: (1) Otočný talíř (2) a držák otočného talíře (3) 4 připevňovací šrouby (nejsou na obrázku) Držák otočného talíře nasaďte na příslušné těsnění na dně trouby. Pak na něj položte otočný talíř. Talíře nebo nádoby při vytahování z trouby nadzdvihněte nad okraj otočného talíře, abyste ho nepoškodili. Důležité upozornění: Při objednávání příslušenství sdělte prosím svému prodejci nebo autorizovanému servisnímu technikovi ELECTROLUX dva údaje: název dílu a název modelu.

8 8 electrolux popis výrobku Ovládací panel 1 Ukazatele digitálního displeje Mikrovlny Hodiny Fáze vaření Plus/Mínus Automatické rozmrazování chleba Automatické rozmrazování Váha 2 Ukazatele AUTOMATICKÉHO VAŘENÍ 3 Tlačítko AUTOMATICKÉ VAŘENÍ 6 Tlačítko AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVÁNÍ 5 Tlačítko STUPEŇ VÝKONU 6 Ovladač ČASOVAČ/VÁHA 7 Tlačítko START/+30 8 Tlačítko STOP 8 Tlačítko OTEVŘENÍ DVÍŘEK

9 electrolux před prvním použitím 9 Před prvním použitím Režim Econ Tato trouba je nastavena na ENERGETICKY ÚSPORNÝ režim (Econ). 1. Připojte troubu k síti. 2. Displej je prázdný. 3. Otevřete dvířka, zapne se napájení. 4. Zavřete dvířka a zobrazí se slovo Econ. 5. DISPLEJ začne odpočítávat od 3:00 do nuly. 6. Po dosažení nuly se trouba přepne do režimu Econ a displej bude prázdný. 7. Chcete-li režim Econ zrušit, nastavte hodiny. 8. Chcete-li nastavit režim Econ, když jsou nastavené hodiny, stiskněte na 5 vteřin Start, stiskněte Stop, a pak zavřete dvířka. Nastavení hodin Trouba má 12hodinový formát hodin. Příklad: Nastavení hodin na 11: Připojte troubu k síti. 2. Displej je prázdný. 3. Otevřete dvířka, zapne se napájení. 4. Nechte otevřené dveře a otočte ovladačem ČASOVAČ/VÁHA k nastavení hodiny. 5. Stiskněte jednou tlačítko START/+30, pak otočte ovladačem ČASOVAČ/VÁHA k nastavení minut. 6. Stiskněte tlačítko START /+30. Zkontrolujte displej: 7. Zavřete dvířka. Důležité upozornění: 1. Ovladačem ČASOVAČ/VÁHA můžete otáčet ve směru doprava nebo doleva. 2. Energeticky úsporný režim nelze nastavit, jsou-li nastavené hodiny. Nastavení času, jsou-li nastavené hodiny, nebo je trouba v režimu Econ Příklad: Nastavení hodin na 12: Otevřete dvířka. 2. Stiskněte a podržte tlačítko Start/+30 na 5 vteřin. Zazní zvukový signál. Otáčejte ovladačem ČASOVAČ/VÁHA, až se zobrazí správná hodina. 3. Stiskněte jednou tlačítko START/+30, pak otočte ovladačem ČASOVAČ/VÁHA k nastavení minut. 4. Stiskněte tlačítko START /+30. Zkontrolujte displej: Použití tlačítka STOP Tlačítko STOP používejte k: 1. Vymazání chyby při programování. 2. Dočasnému zastavení trouby během vaření, stiskněte jednou. 3. Zrušení programu během vaření, stiskněte dvakrát. Dětská bezpečnostní pojistka Trouba je vybavena bezpečnostní funkcí, která brání náhodnému spuštění trouby dětmi. Po nastavení dětské pojistky nelze použít žádnou funkci mikrovlnné trouby, dokud dětskou pojistku nezrušíte. Příklad: Nastavení dětské pojistky. 1. Stiskněte a podržte na tlačítko Stop na 5 vteřin. Dvakrát zazní zvukový signál a na displeji se objeví LOC': Poznámka : Chcete-li dětskou bezpečnostní pojistku zrušit, stiskněte a podržte tlačítko Stop na 5 vteřin; dvakrát zazní zvukový signál a zobrazí se denní čas. Dětskou bezpečnostní pojistku nelze nastavit, pokud nejsou nastavené hodiny.

10 10 electrolux použití Rady k vaření s mikrovlnami Chcete-li v mikrovlnné troubě vařit/rozmrazovat potraviny, musí mít energie možnost procházet nádobou, aby mohla ohřát jídlo. Proto je velmi důležité vybrat vhodnou nádobu. Doporučujeme zvolit raději kulaté nebo oválné nádoby, protože ve čtvercových nebo obdélníkových se může jídlo v rozích přehřívat. K rovnoměrnému prohřátí je nutné jídlo obrátit, přerovnat nebo zamíchat. Po vaření nechte jídlo dojít, aby se teplo v jídle rovnoměrně rozptýlilo. Vlastnosti jídel Složení Hustota Množství Velikost Tvar Teplota potravin Jídla s vysokým obsahem tuku nebo cukru (např. vánoční pudink, vánoční koláč s kandovaným ovocem) vyžadují kratší dobu ohřevu. Jídla je nutné sledovat, protože při přehřátí může dojít k požáru. Hustota potravin ovlivňuje potřebnou dobu vaření. Lehká porézní jídla, např. koláče nebo chléb se připraví rychleji než těžká a hustá jídla, např. pečeně nebo dušené maso se zeleninou. Jestliže se zvýší množství jídla, vloženého do trouby, zvýší se i doba vaření. Např. čtyři brambory se budou vařit déle než dva. Malé množství potravin a malé kousky se vaří rychleji než velké, protože mikrovlny mohou ze všech stran proniknout do středu potravin. K rovnoměrnému vaření proto použijte stejně velké kousky. U potravin s nepravidelným tvarem jako kuřecí prsa nebo stehýnka bude pro silnější části potřeba více času. Kulaté kousky se v mikrovlnné troubě propečou rovnoměrněji než čtvercové kousky. Původní teplota potravin ovlivňuje délku vaření. Chlazené potraviny se budou vařit déle než jídla s pokojovou teplotou. Jídla s náplní jako například koblihy nařízněte, aby se mohla uvolnit pára a horko. Způsob vaření Rozložení Zakrytí Propíchnutí Zamíchání, obrácení nebo přerovnání Dojití Ochrana Nejsilnější části jídla položte směrem ven z talíře. Např. kuřecí stehýnka. Jídlo zakryjte větranou přilnavou fólií pro mikrovlny nebo vhodnou pokličkou. Jídlo se skořápkou, slupkou nebo membránou je nutné před vařením nebo ohříváním na několika místech propíchnout, protože se v nich hromadí pára a mohla by vybuchnout, např. brambory, ryba, kuře, klobásy. Důležité upozornění: Mikrovlnnou troubu nepoužívejte na vaření vajec, protože by mohla puknout i po ukončení tepelné úpravy; to platí i vejce vařená bez skořápky ve vodě nebo vejce natvrdo. K rovnoměrnému vaření je nutné jídlo při vaření míchat, obracet a přerovnávat. Vždy jídlo míchejte a přerovnávejte z vnější strany směrem do středu. Dojití jídla po uvaření je velmi důležité a umožňuje rovnoměrné rozptýlení tepla. Některé rozmrazované části jídla se mohou hodně zahřát. Horké části, např. stehna a křidélka u kuřete zakryjte malými kousky fólie, která odráží mikrovlny.

11 electrolux použití 11 Nádoby vhodné pro mikrovlny Nádoby Nádoby z hliníkové fólie/fólie Zapékací nádoby Vhodné pro mikrovlny / Poznámky Malé kousky hliníkové fólie ale můžete použít k ochraně míst, která by se mohla přehřát. Fólie musí být nejméně 2 cm od stěn trouby, aby nedošlo k elektrickému oblouku. Fóliové vaničky nepoužívejte, pokud je výrobce výslovně nedoporučí, např. Microfoil (r), vždy dodržujte pečlivě pokyny. Vždy dodržujte pokyny výrobců. Nepřekračujte uvedené časy ohřevu. Buďte velmi opatrní, protože toto nádobí se může zahřát na vysokou teplotu. Porcelán a / Porcelán, keramika, glazurovaná kamenina a kostní porcelán keramika jsou obvykle vhodné, s výjimkou nádob s kovovými ozdobami. Skleněné Vaření je nutné sledovat, protože jemné skleněné nádobí se nádobí např. může při rychlém zahřátí rozbít nebo prasknout. Pyrex (r) Kov Kovové nádobí není pro použití s mikrovlnným výkonem vhodné, protože vzniká elektrický oblouk, a může dojít k požáru. Plast / Je nutné dávat pozor, protože některé vaničky se mohou při polystyren, vysoké teplotě začít kroutit, roztavovat se nebo měnit barvu. např. vaničky na rychlé občerstvení Přilnavá fólie Nesmí se dotýkat jídla a musí se propíchnout, aby mohla unikat pára. Sáčky na Musí se propíchnout, aby mohla unikat pára. Vždy se ujistěte, mražení / že jsou vhodné pro mikrovlnnou troubu. Nepoužívejte plastové pečení masa nebo kovové svorky, mohou se roztavit nebo způsobit elektrický Papír - talíře, šálky a kuchyňský papír Slaměné nebo dřevěné nádoby Recyklovaný papír a noviny oblouk. Používejte pouze k ohřevu nebo pohlcení vlhkosti. Ohřev je nutné sledovat, protože při přehřátí může dojít k požáru. Troubu je vždy nutné sledovat, protože při použití těchto materiálů může dojít k požáru. Mohou obsahovat částice kovu a může vzniknout elektrický oblouk a následným požárem.

12 12 electrolux použití Vaření s mikrovlnami Troubu můžete naprogramovat až na 90 minut. Zadávací časová jednotka může být od 10 vteřin až po pět minut. Závisí na celkové délce vaření, jak vidíte dále v tabulce. Rozmrazování s ručním nastavením Při rozmrazování v ručním režimu (bez funkce automatického rozmrazování) zvolte 240 W. Po výběru stupně výkonu se v okénku objeví symbol rozmrazování. Doba vaření Zvýšení po 0-5 minut 10 vteřin 5-10 minut 30 vteřin minut 1 minuta minut 5 minut Stupně výkonu mikrovln Tato trouba je vybavena 6 stupni výkonu: Nastavení Doporučené použití výkonu 800 W/ VYSOKÝ Používá se pro rychlé vaření nebo ohřívání, např. polévek, masa se zeleninou, hotových jídel, horkých nápojů, zeleniny, ryb apod. 560 W Používá se pro delší vaření hutných jídel jako pečení, karbanátků, připravených porcí jídla a také pro choulostivá jídla jako sýrové omáčky a piškotové koláče. Při tomto sníženém nastavení omáčky nepřetečou a jídlo se provaří nebo propeče rovnoměrně bez převaření okrajů. 400 W Pro hutná jídla, která se při tradičním vaření dlouho vaří; toto nastavení doporučujeme např. při přípravě jídel z hovězího masa, aby bylo maso měkké. 240 W/ ROZMRAZOVÁNÍ K rozmrazování zvolte tento výkon, aby se jídlo rovnoměrně rozmrazilo. Toto nastavení je také ideální k mírnému vaření rýže, těstovin, knedlíků a vaječného krému. 80 W Pro šetrné rozmrazování, např. dortů se šlehačkou nebo moučníků. 0 W K dojití/minutka W = WATT Příklad: Ohřev polévky na 2 minuty a 30 vteřin s mikrovlnným výkonem 560 W. 1. Stiskněte tlačítko Stupeň výkonu dvakrát. 2. Zadejte čas otáčením ovladače ČASOVAČ/VÁHA doprava/doleva, až se zobrazí 2: Stiskněte tlačítko START / Zkontrolujte displej: Důležité upozornění: Pokud stupeň výkonu nezvolíte, automaticky se nastaví stupeň VYSOKÝ/800 W.

13 electrolux použití 13 Poznámka : Při každém otevření dvířek během vaření se čas vaření na digitálním displeji automaticky zastaví. Doba vaření se začne znovu odpočítávat, jakmile dvířka zavřete a stisknete tlačítko START/+ 30. Chcete-li zjistit stupeň výkonu během vaření, stiskněte jednou tlačítko VÝKON. Během vaření můžete nastavený čas zvýšit nebo snížit otáčením ovladače ČASOVAČ/VÁHA. Stupeň výkonu můžete během vaření změnit stiskem tlačítka VÝKON. Chcete-li zrušit program během vaření, dotkněte se tlačítka STOP dvakrát. Kuchyňská minutka Příklad: Nastavení kuchyňské minutky na 7 minut. 1. Stiskněte tlačítko stupně výkonu 7x. 2. Zadejte čas otáčením ovladače ČASOVAČ/VÁHA doprava/doleva, až se zobrazí 7: Stiskněte tlačítko START / Zkontrolujte displej: Poznámka: Chcete-li minutku vypnout před uplynutím nastavené doby, stiskněte tlačítko STOP. Chcete-li funkci obnovit, stiskněte START/+30, k ukončení stiskněte opět STOP. Přidání 30 vteřin Tlačítko START/+30 umožňuje spuštění těchto dvou funkcí: 1. Přímý start Stisknutím tlačítka START/+30 můžete na 30 vteřin přímo spustit vaření s mikrovlnným výkonem 900 W/VYSOKÝ. 2. Prodloužení doby vaření Dobu vaření můžete prodlužovat po 30 vteřinách stisknutím tlačítka za chodu trouby. Poznámka : Tuto funkci nelze použít s funkcemi AUTOMATICKÉ VAŘENÍ a AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVÁNÍ. Plus a mínus Funkce PLUS a MÍNUS umožňují snížit nebo zvýšit naprogramovaný čas při použití automatických programů. Máte-li rádi vařené brambory, které jsou sice uvařené, ale pevné, použijte MÍNUS Máte-li raději měkčí brambory, použijte PLUS. Příklad: Vaření 0,3 kg brambor, měkké. 1. Zvolte požadovanou nabídku dvojím stiskem tlačítka AUTOMATICKÉ VAŘENÍ.

14 14 electrolux použití 2. Otočte ovladačem ČASOVAČ/VÁHA, až se zobrazí 0,3 kg. Fáze 2 1. Stiskněte tlačítko výkonu 4x. 3. Jedním stisknutím tlačítka výkonu zvolte nastavení PLUS. 2. Zadejte požadovaný čas vaření otáčením ovladače ČASOVAČ/VÁHA doprava, až se zobrazí 16: Stiskněte tlačítko START / Zkontrolujte displej: Poznámka : Chcete-li nastavení PLUS/MÍNUS zrušit, stiskněte tlačítko stupeň výkonu 3x. Zvolíte-li PLUS, na displeji se objeví. Zvolíte-li MÍNUS, na displeji se objeví. Vícefázové vaření 3. Stiskněte jednou tlačítko START/+30 ke spuštění vaření. 4. Zkontrolujte displej: Trouba se spustí na 5 minut s 800 W, a pak na 16 minut s 240 W. Můžete naprogramovat 3 fáze (maximálně) s použitím MIKROVLN. Příklad: Vaření: 5 minut s výkonem 800 W (fáze 1) 16 minut při 240 W (fáze 2) Fáze 1 1. Stiskněte jednou tlačítko výkonu. 2. Zadejte požadovaný čas otáčením ovladače ČASOVAČ/VÁHA doprava, až se zobrazí 5: Zkontrolujte displej:

15 electrolux použití 15 Režim Automatické vaření a Automatické rozmrazování AUTOMATICKÉ VAŘENÍ a AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVÁNÍ automaticky nastaví správný režim a dobu vaření a rozmrazování. Můžete si vybrat z 6 nabídek AUTOMATICKÉHO VAŘENÍ a ze 2 nabídek AUTOMATICKÉHO ROZMRAZOVÁNÍ. Automatické vaření Automatické vaření Symbol Nápoje Vařené brambory/ Brambory ve slupce Mražená zelenina Čerstvá zelenina Mražená hotová jídla Rybí filé s omáčkou Příklad: Vaření 0,3 kg brambor. 1. Zvolte požadovanou nabídku dvojím stiskem tlačítka AUTOMATICKÉ VAŘENÍ. Na konci automatického vaření se program automaticky zastaví. Zazní zvukový signál a na displeji bude blikat symbol vaření. Po 1 minutě zazní připomínkový zvukový signál a zobrazí se denní čas. Automatické rozmrazování Automatické vaření Maso/ryba/drůbež Chléb Symbol Příklad: Rozmrazování 0,2 kg chleba. 1. Zvolte požadovanou nabídku dvojím stiskem tlačítka AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVÁNÍ. 2. Otočte ovladačem ČASOVAČ/VÁHA, až se zobrazí 0,2 kg. 3. Stiskněte tlačítko START / Otočte ovladačem ČASOVAČ/VÁHA, až se zobrazí 0,3 kg. 3. Stiskněte tlačítko START / Zkontrolujte displej: Když od vás trouba vyžaduje nějaký krok (např. obrácení jídla), zastaví se, zazní zvukový signál a na displeji bude blikat zbývající doba vaření a příslušná kontrolka. Chcete-li ve vaření pokračovat, stiskněte tlačítko START/ Zkontrolujte displej: Když od vás trouba vyžaduje nějaký krok (např. obrácení jídla), zastaví se, zazní zvukový signál a na displeji bude blikat zbývající doba vaření a příslušná kontrolka. Chcete-li ve vaření pokračovat, stiskněte tlačítko START/+30. Na konci automatického rozmrazování se program automaticky zastaví. Zazní zvukový signál a na displeji bude blikat symbol vaření. Po 1 minutě zazní připomínkový zvukový signál a zobrazí se denní čas.

16 16 electrolux tabulky programů Tabulky programů Tabulky automatického vaření a rozmrazování Automatické vaření Nápoje (čaj/káva) Váha (zvyšující se jednotka) / nádobí 1-4 šálky 1 šálek = 200 ml Tlačítko Program Šálek postavte ke kraji otočného talíře. Vařené brambory a brambory ve slupce Mražená zelenina Čerstvá zelenina Mražená hotová jídla (míchatelná) Rybí filé s omáčkou 0,1-0,8 kg (100 g) Mísa a poklička 0,1-0,6 kg (100 g) Mísa a poklička 0,1-0,6 kg (100 g) Mísa a poklička 0,3-1,0 kg (100 g) Mísa a poklička 0,4-1,2 kg* (100 g) Zapékací nádoba a přilnavá fólie pro mikrovlny Vařené brambory: Oloupejte brambory a nakrájejte je na stejně velké kousky. Brambory ve slupce: Zvolte brambory podobné velikosti a omyjte je. Brambory vložte v obou případech do mísy. Přilijte požadovaný objem vody (na 100 g), asi 2 lžíce a trochu soli. Zakryjte pokličkou. Když zazní zvukový signál, zamíchejte a znovu zakryjte. Po uvaření nechte dojít asi 2 min. Přidejte 1 lžíci vody na 100 g a osolte podle chuti. (K houbám není nutné přilévat vodu.) Zakryjte pokličkou. Když zazní zvukový signál, zamíchejte a znovu zakryjte. Po uvaření nechte dojít asi 2 min. Důležité upozornění: Pokud je mražená zelenina stlačená dohromady, vařte s ručním nastavením. Nakrájejte na malé kousky - proužky, kostičky nebo plátky. Přidejte 1 lžíci vody na 100 g a osolte podle chuti. (K houbám není nutné přilévat vodu.) Zakryjte pokličkou. Když zazní zvukový signál, zamíchejte a znovu zakryjte. Po uvaření nechte dojít asi 2 min. Jídlo vložte do vhodné nádoby pro mikrovlny. Přidejte vodu podle doporučení výrobce. Zakryjte pokličkou. Pokud to výrobce doporučuje, vařte bez pokličky. Když zazní zvukový signál, zamíchejte a znovu zakryjte. Po uvaření zamíchejte a nechte dojít asi 2 min. Viz recepty pro "Rybí filé s omáčkou" na straně 18. * Celková váha všech přísad. Důležité upozornění: Chlazená jídla se vaří z teploty 5 C, mražená jídla z -18 C.

17 electrolux tabulky programů 17 Automatické vaření Ryby, maso Drůbež Váha (zvyšující se jednotka) / nádobí 0,2-0,8 kg (100 g) Koláčová forma (Celá ryba, rybí řízky, rybí filety, kuřecí stehna, kuřecí prsa, mleté maso, nakrájené steaky, karbanátky, uzeniny) Chléb 0,1-1,0 kg (100 g) Koláčová forma Tlačítko Program Jídlo vložte do koláčové formy doprostřed otočného talíře. Když zazní zvukový signál, jídlo obraťte, přerovnejte a oddělte. Tenké části a horká místa zakryjte alobalem. Po rozmrazení zabalte do hliníkové fólie na asi min, až do úplného rozmrazení. Poznámka : není vhodné pro celé drůbež. Mleté maso: Když zazní zvukový signál, jídlo obraťte. Pokud možno odstraňte rozmrazené části. Položte do koláčové formy doprostřed otočného talíře. Množství 1 kg položte přímo na otočný talíř. Když zazní zvukový signál, obraťte, přerovnejte a odstraňte rozmrazené plátky. Po rozmrazení zabalte do hliníkové fólie na asi 5-15 min. až do úplného rozmrazení. Důležité upozornění: Chlazená jídla se vaří z teploty 5 C, mražená jídla z -18 C. Poznámka : Můžete vařit pouze množství uvedené v tabulkách programů. Chcete-li vařit množství nebo jídla neuvedená v tabulkách programů, řiďte se tabulkami v části s kuchařkou. Zadejte pouze váhu jídla. Odečtěte váhu nádoby. Pro jídla s vyšší nebo nižší váhou/množstvím, než je uvedeno v tabulce Automatické vaření a rozmrazování, použijte programy s ručním nastavením. Konečná teplota se bude lišit podle původní teploty jídla. Po vaření zkontrolujte, zda je jídlo řádně ohřáté. Když od vás trouba vyžaduje nějaký krok (např. obrácení jídla), zastaví se, zazní zvukový signál a na displeji bude blikat zbývající doba vaření a příslušná kontrolka. Chcete-li ve vaření pokračovat, stiskněte tlačítko START/+30. Po mikrovlnném režimu se může zapnout chladicí ventilátor. Pokud jste nenařídili hodiny, zapne se asi 3 minuty po dovaření režim Econ. Důležité upozornění: Automatické rozmrazování 1. Stejky a kotlety musí být zmrazené v jedné vrstvě. 2. Mleté maso musí být zmrazené do slabého kusu. 3. Po obrácení zakryjte rozmrazené porce malými rovnými kousky alobalu. 4. Drůbež je nutné zpracovat okamžitě za rozmrazení.

18 18 electrolux tabulky programů Recepty pro automatické vaření Rybí filé s pikantní omáčkou 0,4 kg 0,8 kg 1,2 kg 140 g 280 g 420 g rajčata v plechovce (okapaná) 40 g 80 g 120 g kukuřice 4 g 8 g 12 g čili omáčka 12 g 24 g 36 g cibule (najemno nakrájená) 1 lžička 1-2 lžičky 2 lžičky červené víno, ocet hořčice, tymián a kajenský pepř 200 g 400 g 600 g rybí filé sůl Rybí filé hovězí plátky s curry omáčkou. 0,4 kg 0,8 kg 1,2 kg 200 g 400 g 600 g rybí filé sůl 40 g 80 g 120 g banán (na plátky) 160 g 320 g 480 g hotová curry omáčka 1. Smíchejte všechny přísady na omáčku. 2. Rybí filé vložte do kulaté zapékací mísy slabými konci směrem doprostřed a trochu posolte. 3. Polijte ho máčkou. 4. Zakryjte přilnavou fólií pro mikrovlny a vařte s funkcí AUTOMATICKÉHO VAŘENÍ, "Rybí filé s omáčkou". 5. Po uvaření nechte dojít asi 2 min. 1. Rybí filé vložte do kulaté zapékací mísy slabými konci směrem doprostřed a trochu posolte. 2. Posypte ho banánem a hotovou curry omáčkou. 3. Zakryjte přilnavou fólií pro mikrovlny a vařte s funkcí AUTOMATICKÉHO VAŘENÍ, "Rybí filé s omáčkou". 4. Po uvaření nechte dojít asi 2 min. Tabulky vaření Používané zkratky lž. = lžíce šálek = plný šálek g = gram ml = mililitr min = minuty lžič. = čajová lžička kg = kilogram l = litr cm = centimetr Ohřívání jídel a nápojů Jídlo / nápoj Množství Výkon Čas Pokyny -g/ml- -stupeň- -min- Mléko 1 šálek W asi 1 nezakrývejte Voda 1 šálek W 1-2 nezakrývejte 6 šálků W nezakrývejte 1 talíř W nezakrývejte Jedna porce jídla (zelenina, maso a obloha) W 3-6 omáčku postříkejte trochou vody, zakryjte, uprostřed zahřívání zamíchejte

19 electrolux tabulky programů 19 Ohřívání jídel a nápojů Jídlo / nápoj Množství Výkon Čas Pokyny -g/ml- -stupeň- -min- Polévka / dušené W 1-2 zakryjte, po ohřátí zamíchejte maso se zeleninou Zelenina W pokud je třeba, přilijte trochu vody, zakryjte, uprostřed zahřívání zamíchejte Maso, 1 plátek* W 3-4 povrch lehce potřete omáčkou, zakryjte Rybí filé* W 2-3 zakryjte Koláč, 1 kus W 1/2 položte do koláčové formy Dětské jídlo, 1 sklenička Rozpouštění margarínu nebo másla* W asi 1 přemístěte do nádoby vhodné pro mikrovlnné použití, po zahřátí dobře zamíchejte a zkontrolujte teplotu W 1/2 zakryjte Rozpouštění čokolády W 2-3 občas zamíchejte * chlazené Rozmrazování Jídlo Množství Výkon Čas Pokyny Doba -g- -stupeň- -min- dojití - -min- Guláš W 8-12 uprostřed rozmrazování zamíchejte Koláč, 1 kus W 2-5 položte do koláčové formy 5 Ovoce např. třešně, W 4-5 rovnoměrně rozložte, 5 jahody, maliny, švestky uprostřed rozmrazování obraťte Časy uvedené v této tabulce jsou jen orientační, mohou se lišit podle teploty zmrazení, kvality a váhy potravin. Rozmrazování a vaření Jídlo Množství Výkon Čas Pokyny Doba -g- -stupeň- -min- dojití - -min- Rybí filé W zakryjte 2 Jedna porce jídla W 9-11 zakryjte, za 6 minut zamíchejte 2 Pečení masa a ryb Jídlo Množství Výkon Čas Pokyny Doba -g- -stupeň- -min- dojití - -min- Pečeně (vepřová, telecí, jehněčí) W 400 W W Rostbíf (střední) W 400 W 19-21* * * 5-7 ochuťte podle přání, vložte do mělké koláčové formy, obraťte za * ochuťte podle přání, vložte do mělké koláčové formy, obraťte za * Rybí filé W 3-4 ochuťte podle přání, vložte do mělké koláčové formy, zakryjte

20 20 electrolux recepty Recepty Všechny recepty v tomto návodu jsou pro 4 porce, pokud není uvedeno jinak. Úprava receptů pro mikrovlnnou troubu Pokud si chcete upravit své oblíbené recepty pro mikrovlnnou troubu, uvědomte si následující: Doby vaření je nutné zkrátit na třetinu až polovinu. Řiďte se příklady receptů v této knize. Hodně vlhká jídla jako ryby, maso, drůbež, zelenina, ovoce, dušené maso se zeleninou a polévky připravíte v mikrovlnné troubě bez problémů. Houbová polévka Nádobí: mísa s pokličkou (objem 2 l) Přísady 200 g nakrájené houby 50 g cibule, najemno nakrájená 300 ml masového vývaru 300 ml smetana 25 g mouka 25 g máslo nebo margarín sůl a pepř 1 vejce 150 g smetana U sušších jídel jako například obložených mís je třeba povrch jídla před ohříváním nebo pečením nejprve navlhčit. Množství tekutiny, která se přidává k syrovým potravinám, které chcete dusit, snižte v porovnání s originálním receptem o dvě třetiny. Podle potřeby můžete další tekutinu přidat během vaření. Rovněž množství přidávaného tuku lze značně snížit. K ochucení jídla stačí malé množství másla, margarínu nebo oleje. Mikrovlnná trouba se proto vynikajícím způsobem hodí pro přípravu nízkotučných jídel jako součásti diety. 1. Zeleninu a vývar nalijte do mísy, zakryjte a vařte. 8-9 min. 800 W 2. Smíchejte všechny přísady v mixéru. 3. Smíchejte mouku s máslem v těstíčko a vmíchejte do polévky. Osolte a opepřete, zakryjte a vařte. Po uvaření zamíchejte. 4-6 min. 800 W 4. Smíchejte vaječný žloutek se smetanou a postupně je vmíchejte do polévky. Krátce ohřejte, ale ne až do varu! 1-2 min. 800 W Po uvaření nechte dojít asi 5 min. Míchaná zelenina na oleji Nádobí: mísa s pokličkou (objem 2 l) Přísady 5 lžic olivový olej 1 stroužek česnek, rozdrcený 50 g cibule, nakrájená na plátky 250 g lilek, na kostičky 200 g cuketa, na kostičky 200 g paprika, velké kostky 75 g fenykl, velké kostky 1 svazeček bylinek 200 g artyčoková srdíčka z plechovky, nakrájená na čtvrtky sůl a pepř 1. Do mísy nalijte olivový olej a přidejte česnek. Přidejte připravenou zeleninu s výjimkou artyčokových srdíček, opepřete. Potom přidejte svazeček bylinek, zakryjte a vařte, jednou zamíchejte min. 800 W Na posledních 5 minut přidejte artyčoková srdíčka a vařte dál. 2. Míchanou zeleninu osolte a opepřete podle chuti. Před podáváním bylinky odstraňte. Po uvaření nechte dojít asi 2 minuty.

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01 Návod k použití HEV 230250 B-447-01 Obsah Na co musíte dávat pozor.................. 4 Před montáží............................. 4 Bezpečnostní pokyny....................... 5 Takto zabráníte škodám na

Více

návod k použití Pračka EWF 10771 W

návod k použití Pračka EWF 10771 W návod k použití Pračka EWF 10771 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel 5 Při prvním

Více

Návod na použití. Italian Česky Français MWHA 424

Návod na použití. Italian Česky Français MWHA 424 Návod na použití Italian Česky Français MWHA 424 INFORMACE PRO UŽIVATELE INFORMACE PRO UŢIVATELE Princip funkce..... 2 Ochrana ţivotního prostředí... 2 Bezpečnostní pokyny...... 3 INSTALACE Před zapojením...

Více

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba FR EN NL DA PT CS GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGIDS BETJENINGSVEJLEDNING MANUAL DE UTILIZAÇÃO NÁVOD K POUŽITÍ Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven

Více

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ČÁST 1: PŘED POUŽITÍM Bezpečnostní upozornění Doporučení ČÁST : INSTALACE Odstranění přepravních šroubů Seřízení nožiček Připojení k elektrické síti Připojení

Více

Návod k použití B-513-01

Návod k použití B-513-01 Návod k použití KGV 26610 FF B-513-01 Obsah Pokyny k likvidaci, 3 Likvidace dosloužilého spotřebiče 3 Likvidace obalu nového spotřebiče 3 Bezpečnostní pokyny 4 Ustanovení 5 Seznámení se spotřebičem 5 Celkový

Více

Návod k obsluze HBN 231E1L

Návod k obsluze HBN 231E1L Návod k obsluze HBN 231E1L Q4ACZM1215 1 Abyste měli z vaření takové potěšení jako z jídla přečtěte si, prosím, tento návod k obsluze. Poté budete moci využívat všechny technologické přednosti svého nového

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg

BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg NÁVOD K VAŠEMU PŘÍSTROJI BAUMATIC BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg POZNÁMKA: Tato Uživatelská příručka obsahuje důležité informace,

Více

Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK

Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK Obsah Instalace Umístění a vyrovnání Elektrické připojení Připojení plynu Přizpůsobení jinému typu plynu Tabulka specifikací hořáků a trysek Tabulka charakteristiky KN6T62SA/I

Více

HMT 75M421 HMT 75M451

HMT 75M421 HMT 75M451 HMT 75M421 HMT 75M451 Aby vám vaření přinášelo stejně velkou radost jako stolování, pročtěte si pozorně tento návod k použití. Pak dokážete využít všechny technické přednosti své nové mikrovlnné trouby.

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit

Více

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967 Návod k použití ESPRESSO R-967 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

AT90 A120786 V5/0613

AT90 A120786 V5/0613 AT90 A120786 V5/0613 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace... 200

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

Návod k pouţití PRAČKA. Obsah WMD 722. Instalace. Popis pračky. Chod pracího cyklu. Prací cykly a volitelné funkce. Prací prostředky a prádlo

Návod k pouţití PRAČKA. Obsah WMD 722. Instalace. Popis pračky. Chod pracího cyklu. Prací cykly a volitelné funkce. Prací prostředky a prádlo Návod k pouţití Obsah PRAČKA Instalace Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje WMD 722 Popis pračky Ovládací panel Displej Chod pracího cyklu Prací cykly

Více

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Vážení zákazníci, Váš nový přístroj kombinuje nejmodernější technologii s elegantním designem. Díky zcela nové a jedinečné

Více

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče...

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče... KTR 18420 B-408-01 Obsah Pokyny k likvidaci... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Seznámení se spotřebičem... 5 Ovládací panel... 5 Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6 Připojení spotřebiče... 6 Zapnutí

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

OVLÁDACÍ PANEL. HU 13d SK 13e. 13a. 13b 13c. 13g PL. 14a 14b 14c 14d. 14e 14f 14g 14h POPIS

OVLÁDACÍ PANEL. HU 13d SK 13e. 13a. 13b 13c. 13g PL. 14a 14b 14c 14d. 14e 14f 14g 14h POPIS OVLÁDACÍ PANEL 13a 13b 13c 13d 13e 13f CS 13g 14a 14b 14c 14d POPIS 1. Parní koš 2. Rysky pro vodu a rýži 3. Vyjímatelná keramická nádoba 4. Odměrka 5. Lžíce na rýži 6. Polévková lžíce 7. Víko 8. Vnitřní

Více

EURONAKUPY. CZ. ZMIRZLINOVAČ S KOMPRESOREM Model 21138. Přečtěte si tuto příručku pozorně před použitím přístroje a uchovejte ji pro budoucí potřeby

EURONAKUPY. CZ. ZMIRZLINOVAČ S KOMPRESOREM Model 21138. Přečtěte si tuto příručku pozorně před použitím přístroje a uchovejte ji pro budoucí potřeby ZMIRZLINOVAČ S KOMPRESOREM Model 21138 Přečtěte si tuto příručku pozorně před použitím přístroje a uchovejte ji pro budoucí potřeby Strana 1 (celkem 9) NÁVOD K POUŽITÍ Jedná se o automatický samo-chladící

Více

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a použití BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek

Více

1. Bezpečnostní opatření...3. 2. Nastavení/Připojení ke zdroji energie/vnitřní osvětlení/vypnutí a zapnutí zařízení...4

1. Bezpečnostní opatření...3. 2. Nastavení/Připojení ke zdroji energie/vnitřní osvětlení/vypnutí a zapnutí zařízení...4 CZ Vinotéka 1 CZ Obsah Str. 1. Bezpečnostní opatření...3 2. Nastavení/Připojení ke zdroji energie/vnitřní osvětlení/vypnutí a zapnutí zařízení...4 3. Nastavení teploty/kompenzace nízké teploty/akustický

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více