Návod k použití. Mikrovlnná trouba EMS17216

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití. Mikrovlnná trouba EMS17216"

Transkript

1 Návod k použití Mikrovlnná trouba EMS17216

2 2 electrolux bezpečnostní informace We were thinking of you when we made this product

3 electrolux 3 CS CS CS Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 7 Před prvním použitím 9 Použití 10 Tabulky programů 16 Recepty 20 Údržba a čištění 23 Co dělat, když Technické údaje 24 Instalace 25 Upozornění k ochraně životního prostředí 27 Záruka / služba zákazníkům 28

4 4 electrolux bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte ho pro další použití. Opatření proti požáru Zapnutou mikrovlnnou troubu nesmíte ponechat bez dozoru. U příliš vysokých stupňů výkonu nebo u příliš dlouhých dob pečení se mohou jídla přehřát a způsobit požár. Elektrická zásuvka musí být snadno přístupná, aby mohl být spotřebič v případě potřeby rychle odpojen od sítě. Neukládejte a nepoužívejte tento spotřebič venku. Jestliže se začne z ohřívaného jídla kouřit, NEOTVÍREJTE DVÍŘKA. Vypněte troubu a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky, a počkejte, až se z jídla přestane kouřit. Otevření dvířek v případě, že se z jídla kouří, může způsobit požár. Používejte jen obaly a nádoby vhodné pro mikrovlny. Nenechávejte mikrovlnnou troubu bez dozoru, zvláště pokud při tepelné úpravě požíváte papír, umělé hmoty nebo jiné hořlavé nádoby. Po použití vyčistěte kryt vlnovodu, vnitřek trouby, otočný talíř i držák otočného talíře. Musejí být suché a bez mastnoty. Nahromaděný tuk se může přehřát a začít kouřit nebo se vznítit. Do blízkosti trouby nebo větracích otvorů nedávejte hořlavé materiály. Nezakrývejte větrací otvory. Odstraňte všechna kovová těsnění, drátěné sponky apod. z jídla i obalů. Elektrický oblouk na kovových plochách může způsobit požár. Nepoužívejte mikrovlnnou troubu k ohřívání oleje pro fritování v olejové lázni. Teplotu oleje není možné regulovat a olej se může vznítit. K přípravě popcornu používejte jen speciální nádoby vhodné pro mikrovlny. V troubě neskladujte jídlo ani jiné předměty. Po spuštění trouby zkontrolujte nastavení, zda odpovídá vašim požadavkům. Viz příslušné tipy v tomto Návodu k použití. Opatření proti poranění Upozornění: poškozenou nebo špatně fungující troubu nepoužívejte. Před použitím zkontrolujte následující: a) Dvířka; zkontrolujte, zda dvířka dokonale přiléhají, jsou vyrovnaná a nejsou zkřivená. b) Závěsy a bezpečnostní západky dvířek; zkontrolujte, zda nejsou poškozené nebo uvolněné. c) Těsnění dvířek a těsnicí plochy; zkontrolujte, zda nejsou poškozené. d) Vnitřek trouby nebo vnitřní strana dvířek; zkontrolujte, zda tam nejsou důlky. e) Napájecí kabel a zástrčka; zkontrolujte, zda nejsou poškozené. Nikdy sami troubu neseřizujte, neopravujte ani ji neupravujte. Servisní zásahy nebo opravy, u kterých je nutné sejmout kryty chránící před mikrovlnami, jsou nebezpečné - tyto činnosti smí provést pouze odborně vyškolený technik.

5 Nespouštějte troubu při otevřených dvířkách, ani neupravujte žádným způsobem bezpečnostní západky dvířek. Nezapínejte troubu s jakýmkoli předmětem mezi těsněním dvířek a těsnícími plochami. Stále odstraňujte mastné usazeniny nebo zbytky jídel kolem dvířek. Řiďte se pokyny v části "Údržba a čištění". Nebudete-li troubu udržovat čistou, může dojít k poškození povrchu a tedy ke zkrácení životnosti spotřebiče a případně i vytvoření nebezpečné situace. Osoby s KARDIOSTIMULÁTORY by se měly ohledně používání mikrovlnné trouby poradit se svým lékařem nebo výrobcem kardiostimulátoru. Opatření proti úrazu elektrickým proudem Za žádných okolností nedostraňujte vnější skříňku. Do otvorů v dveřním zámku nikdy nezasunujte žádné předměty, ani do nich nic nelijte. V případě vylití okamžitě vypněte troubu, vytáhněte napájecí kabel a zavolejte autorizovaného technika střediska ELECTROLUX. Napájecí kabel ani zástrčku neponořujte do vody či jiné tekutiny. Napájecí kabel nesmí vést přes žádný horký nebo ostrý povrch, například v prostoru s horkým vzduchem v zadní horní části trouby. Nepokoušejte se sami vyměňovat žárovku trouby; žárovku smí vyměnit pouze autorizovaný pracovník společnosti ELECTROLUX. V případě poruchy žárovky se obraťte na svého prodejce nebo autorizovaného technika ELECTROLUX. Je-li napájecí kabel spotřebiče poškozený, je nutné ho vyměnit za speciální kabel. Kabel smí vyměnit pouze autorizovaný servisní technik ELECTROLUX. electrolux bezpečnostní informace 5 Opatření proti výbuchu a náhlému varu Upozornění: tekutiny a jiné potraviny se nesmějí ohřívat v hermeticky uzavřených nádobách, protože by mohly vybuchnout. Nikdy nepoužívejte hermeticky utěsněné nádoby. Před použitím odstraňte těsnění a víka. Utěsněné nádoby mohou vybuchnout nahromaděným tlakem i po vypnutí trouby. Dávejte pozor při ohřívání nápojů mikrovlnami. Používejte široké nádoby, odkud mohou bubliny uniknout. Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může mít za následek opožděný perlivý var, proto je nutné s nádobou zacházet opatrně. Aby nedošlo k náhlému výbuchu vařící tekutiny a možnému opaření: 1. Před ohříváním/opětovným ohříváním tekutiny zamíchejte. 2. Při ohřevu doporučujeme vložit do tekutiny skleněnou tyčinku nebo podobné náčiní. 3. Tekutinu nechte nejméně 20 vteřin po ukončení vaření stát, aby nedošlo k opožděnému výbušnému varu. Mikrovlnnou troubu nepoužívejte na vaření vajec se skořápkou a vejce uvařená natvrdo v ní neohřívejte, protože by mohla puknout i po dokončení vaření s mikrovlnami. Chcete-li vařit nebo ohřívat vejce jinak, než jako míchaná vejce, musíte propíchnout žloutky i bílky, jinak vejce mohou puknout. Vejce uvařená natvrdo před ohříváním v mikrovlnné troubě oloupejte a nakrájejte. Slupku potravin jako brambor, uzenin nebo ovoce před vložením do trouby propíchněte, jinak mohou rovněž prasknout. Opatření proti popálení Při vyjímání nádob s jídlem z trouby použijte držáky nádob nebo rukavice.

6 6 electrolux bezpečnostní informace Vždy otvírejte vaničky, nádoby na pražení popcornu, sáčky pro vaření v troubě apod. směrem od obličeje i rukou, abyste se nepopálili párou. Vždy zkontrolujte teplotu jídla, zamíchejte ho před podáváním abyste se nepopálili, a věnujte zvláštní pozornost teplotě jídel a nápojů pro kojence, děti a starší osoby. Teplota nádoby neukazuje přesně na teplotu jídla nebo nápoje; vždy teplotu jídla zkontrolujte. Při otvírání dveří trouby vždy odstupte, aby mohla nahromaděná pára nebo teplo uniknout, a nespálila vás. Plněná pečená jídla po ohřátí nakrájejte, aby mohla uniknout pára a nespálila vás. Děti se nesmějí k dvířkám přibližovat, aby se nespálily. Opatření před zneužitím dětmi Upozornění: děti smějí používat mikrovlnnou troubu bez vašeho dohledu pouze tehdy, když jste jim dali patřičné pokyny tak, aby byly schopny používat troubu bezpečně a chápaly nebezpečí spojená s nevhodným používáním. Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče. Na děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály. Neviste ani se nehoupejte na dvířkách trouby. S troubou si nehrajte, ani ji nepoužívejte jako hračku. Dětem byste měli vysvětlit všechny důležité bezpečnostní pokyny: použití držáků nádobí, opatrného odstranění víček jídel; nutnosti zvláštní kontroly obalů (např. samozahřívacích materiálů) určených k vytvoření kůrčičky na jídle, protože mohou být velmi horké. Další upozornění: Nikdy žádným způsobem troubu neupravujte. Tato trouba je určena pouze pro přípravu jídel v domácnosti a pouze pro vaření jídla. Není určena pro obchodní nebo laboratorní účely. Opatření k provozu trouby bez poruch a poškození Nikdy nezapínejte prázdnou troubu. Zapékací nádobu nebo samozahřívací materiál je nutné vždy položit na žáruvzdornou izolaci, např. porcelánový talíř, aby se tepelnou zátěží nepoškodil otočný talíř a držák otočného talíře. Nepřekračujte čas předehřátí uvedený na pokynech k jídlu. Nepoužívejte kovové nádobí, které odráží mikrovlny, a může způsobit elektrický oblouk. Do mikrovlnné trouby nedávejte plechovky. Používejte jen otočný talíř a držák otočného talíře určené pro tuto troubu. Nezapínejte troubu bez nasazeného otočného talíře. Aby se otočný talíř nerozbil: a) Nechte ho před umytím vodou vychladnout. b) Na studený otočný talíř nedávejte horké jídlo ani horké nádobí. c) Na horký otočný talíř nedávejte studené jídlo ani studené nádobí. Na zapnutou troubu nic nepokládejte. Důležité upozornění: Pokud si nejste jisti, jak troubu připojit, obraťte se na autorizovaného kvalifikovaného elektrikáře. Výrobce ani prodejce nepřijímá odpovědnost za poškození trouby nebo zranění osob, pokud nebyl dodržen správný postup elektrického připojení. Na stěnách trouby nebo okolo těsnění dvířek či na těsnicích plochách se mohou někdy tvořit vodní kapky. Je to normální jev a neznamená to prosakování nebo poruchu trouby.

7 Popis spotřebiče electrolux popis výrobku 7 1 Přední lišta 2 Žárovka trouby 3 Ovládací panel 4 Tlačítko otevření dvířek 5 Kryt vlnovodu 6 Vnitřek trouby 7 Těsnění 8 Těsnění dvířek a těsnicí plochy 9 Připevňovací body (4 body) 10 Větrací otvory 11 Vnější kryt 12 Zadní skříňka 13 Napájecí kabel Zkontrolujte, zda je u trouby následující příslušenství: (1) Otočný talíř (2) a držák otočného talíře (3) 4 připevňovací šrouby (nejsou na obrázku) Držák otočného talíře nasaďte na příslušné těsnění na dně trouby. Pak na něj položte otočný talíř. Talíře nebo nádoby při vytahování z trouby nadzdvihněte nad okraj otočného talíře, abyste ho nepoškodili. Důležité upozornění: Při objednávání příslušenství sdělte prosím svému prodejci nebo autorizovanému servisnímu technikovi ELECTROLUX dva údaje: název dílu a název modelu.

8 8 electrolux popis výrobku Ovládací panel 1 Ukazatele digitálního displeje Mikrovlny Hodiny Fáze vaření Plus/Mínus Automatické rozmrazování chleba Automatické rozmrazování Váha 2 Ukazatele AUTOMATICKÉHO VAŘENÍ 3 Tlačítko AUTOMATICKÉ VAŘENÍ 6 Tlačítko AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVÁNÍ 5 Tlačítko STUPEŇ VÝKONU 6 Ovladač ČASOVAČ/VÁHA 7 Tlačítko START/+30 8 Tlačítko STOP 8 Tlačítko OTEVŘENÍ DVÍŘEK

9 electrolux před prvním použitím 9 Před prvním použitím Režim Econ Tato trouba je nastavena na ENERGETICKY ÚSPORNÝ režim (Econ). 1. Připojte troubu k síti. 2. Displej je prázdný. 3. Otevřete dvířka, zapne se napájení. 4. Zavřete dvířka a zobrazí se slovo Econ. 5. DISPLEJ začne odpočítávat od 3:00 do nuly. 6. Po dosažení nuly se trouba přepne do režimu Econ a displej bude prázdný. 7. Chcete-li režim Econ zrušit, nastavte hodiny. 8. Chcete-li nastavit režim Econ, když jsou nastavené hodiny, stiskněte na 5 vteřin Start, stiskněte Stop, a pak zavřete dvířka. Nastavení hodin Trouba má 12hodinový formát hodin. Příklad: Nastavení hodin na 11: Připojte troubu k síti. 2. Displej je prázdný. 3. Otevřete dvířka, zapne se napájení. 4. Nechte otevřené dveře a otočte ovladačem ČASOVAČ/VÁHA k nastavení hodiny. 5. Stiskněte jednou tlačítko START/+30, pak otočte ovladačem ČASOVAČ/VÁHA k nastavení minut. 6. Stiskněte tlačítko START /+30. Zkontrolujte displej: 7. Zavřete dvířka. Důležité upozornění: 1. Ovladačem ČASOVAČ/VÁHA můžete otáčet ve směru doprava nebo doleva. 2. Energeticky úsporný režim nelze nastavit, jsou-li nastavené hodiny. Nastavení času, jsou-li nastavené hodiny, nebo je trouba v režimu Econ Příklad: Nastavení hodin na 12: Otevřete dvířka. 2. Stiskněte a podržte tlačítko Start/+30 na 5 vteřin. Zazní zvukový signál. Otáčejte ovladačem ČASOVAČ/VÁHA, až se zobrazí správná hodina. 3. Stiskněte jednou tlačítko START/+30, pak otočte ovladačem ČASOVAČ/VÁHA k nastavení minut. 4. Stiskněte tlačítko START /+30. Zkontrolujte displej: Použití tlačítka STOP Tlačítko STOP používejte k: 1. Vymazání chyby při programování. 2. Dočasnému zastavení trouby během vaření, stiskněte jednou. 3. Zrušení programu během vaření, stiskněte dvakrát. Dětská bezpečnostní pojistka Trouba je vybavena bezpečnostní funkcí, která brání náhodnému spuštění trouby dětmi. Po nastavení dětské pojistky nelze použít žádnou funkci mikrovlnné trouby, dokud dětskou pojistku nezrušíte. Příklad: Nastavení dětské pojistky. 1. Stiskněte a podržte na tlačítko Stop na 5 vteřin. Dvakrát zazní zvukový signál a na displeji se objeví LOC': Poznámka : Chcete-li dětskou bezpečnostní pojistku zrušit, stiskněte a podržte tlačítko Stop na 5 vteřin; dvakrát zazní zvukový signál a zobrazí se denní čas. Dětskou bezpečnostní pojistku nelze nastavit, pokud nejsou nastavené hodiny.

10 10 electrolux použití Rady k vaření s mikrovlnami Chcete-li v mikrovlnné troubě vařit/rozmrazovat potraviny, musí mít energie možnost procházet nádobou, aby mohla ohřát jídlo. Proto je velmi důležité vybrat vhodnou nádobu. Doporučujeme zvolit raději kulaté nebo oválné nádoby, protože ve čtvercových nebo obdélníkových se může jídlo v rozích přehřívat. K rovnoměrnému prohřátí je nutné jídlo obrátit, přerovnat nebo zamíchat. Po vaření nechte jídlo dojít, aby se teplo v jídle rovnoměrně rozptýlilo. Vlastnosti jídel Složení Hustota Množství Velikost Tvar Teplota potravin Jídla s vysokým obsahem tuku nebo cukru (např. vánoční pudink, vánoční koláč s kandovaným ovocem) vyžadují kratší dobu ohřevu. Jídla je nutné sledovat, protože při přehřátí může dojít k požáru. Hustota potravin ovlivňuje potřebnou dobu vaření. Lehká porézní jídla, např. koláče nebo chléb se připraví rychleji než těžká a hustá jídla, např. pečeně nebo dušené maso se zeleninou. Jestliže se zvýší množství jídla, vloženého do trouby, zvýší se i doba vaření. Např. čtyři brambory se budou vařit déle než dva. Malé množství potravin a malé kousky se vaří rychleji než velké, protože mikrovlny mohou ze všech stran proniknout do středu potravin. K rovnoměrnému vaření proto použijte stejně velké kousky. U potravin s nepravidelným tvarem jako kuřecí prsa nebo stehýnka bude pro silnější části potřeba více času. Kulaté kousky se v mikrovlnné troubě propečou rovnoměrněji než čtvercové kousky. Původní teplota potravin ovlivňuje délku vaření. Chlazené potraviny se budou vařit déle než jídla s pokojovou teplotou. Jídla s náplní jako například koblihy nařízněte, aby se mohla uvolnit pára a horko. Způsob vaření Rozložení Zakrytí Propíchnutí Zamíchání, obrácení nebo přerovnání Dojití Ochrana Nejsilnější části jídla položte směrem ven z talíře. Např. kuřecí stehýnka. Jídlo zakryjte větranou přilnavou fólií pro mikrovlny nebo vhodnou pokličkou. Jídlo se skořápkou, slupkou nebo membránou je nutné před vařením nebo ohříváním na několika místech propíchnout, protože se v nich hromadí pára a mohla by vybuchnout, např. brambory, ryba, kuře, klobásy. Důležité upozornění: Mikrovlnnou troubu nepoužívejte na vaření vajec, protože by mohla puknout i po ukončení tepelné úpravy; to platí i vejce vařená bez skořápky ve vodě nebo vejce natvrdo. K rovnoměrnému vaření je nutné jídlo při vaření míchat, obracet a přerovnávat. Vždy jídlo míchejte a přerovnávejte z vnější strany směrem do středu. Dojití jídla po uvaření je velmi důležité a umožňuje rovnoměrné rozptýlení tepla. Některé rozmrazované části jídla se mohou hodně zahřát. Horké části, např. stehna a křidélka u kuřete zakryjte malými kousky fólie, která odráží mikrovlny.

11 electrolux použití 11 Nádoby vhodné pro mikrovlny Nádoby Nádoby z hliníkové fólie/fólie Zapékací nádoby Vhodné pro mikrovlny / Poznámky Malé kousky hliníkové fólie ale můžete použít k ochraně míst, která by se mohla přehřát. Fólie musí být nejméně 2 cm od stěn trouby, aby nedošlo k elektrickému oblouku. Fóliové vaničky nepoužívejte, pokud je výrobce výslovně nedoporučí, např. Microfoil (r), vždy dodržujte pečlivě pokyny. Vždy dodržujte pokyny výrobců. Nepřekračujte uvedené časy ohřevu. Buďte velmi opatrní, protože toto nádobí se může zahřát na vysokou teplotu. Porcelán a / Porcelán, keramika, glazurovaná kamenina a kostní porcelán keramika jsou obvykle vhodné, s výjimkou nádob s kovovými ozdobami. Skleněné Vaření je nutné sledovat, protože jemné skleněné nádobí se nádobí např. může při rychlém zahřátí rozbít nebo prasknout. Pyrex (r) Kov Kovové nádobí není pro použití s mikrovlnným výkonem vhodné, protože vzniká elektrický oblouk, a může dojít k požáru. Plast / Je nutné dávat pozor, protože některé vaničky se mohou při polystyren, vysoké teplotě začít kroutit, roztavovat se nebo měnit barvu. např. vaničky na rychlé občerstvení Přilnavá fólie Nesmí se dotýkat jídla a musí se propíchnout, aby mohla unikat pára. Sáčky na Musí se propíchnout, aby mohla unikat pára. Vždy se ujistěte, mražení / že jsou vhodné pro mikrovlnnou troubu. Nepoužívejte plastové pečení masa nebo kovové svorky, mohou se roztavit nebo způsobit elektrický Papír - talíře, šálky a kuchyňský papír Slaměné nebo dřevěné nádoby Recyklovaný papír a noviny oblouk. Používejte pouze k ohřevu nebo pohlcení vlhkosti. Ohřev je nutné sledovat, protože při přehřátí může dojít k požáru. Troubu je vždy nutné sledovat, protože při použití těchto materiálů může dojít k požáru. Mohou obsahovat částice kovu a může vzniknout elektrický oblouk a následným požárem.

12 12 electrolux použití Vaření s mikrovlnami Troubu můžete naprogramovat až na 90 minut. Zadávací časová jednotka může být od 10 vteřin až po pět minut. Závisí na celkové délce vaření, jak vidíte dále v tabulce. Rozmrazování s ručním nastavením Při rozmrazování v ručním režimu (bez funkce automatického rozmrazování) zvolte 240 W. Po výběru stupně výkonu se v okénku objeví symbol rozmrazování. Doba vaření Zvýšení po 0-5 minut 10 vteřin 5-10 minut 30 vteřin minut 1 minuta minut 5 minut Stupně výkonu mikrovln Tato trouba je vybavena 6 stupni výkonu: Nastavení Doporučené použití výkonu 800 W/ VYSOKÝ Používá se pro rychlé vaření nebo ohřívání, např. polévek, masa se zeleninou, hotových jídel, horkých nápojů, zeleniny, ryb apod. 560 W Používá se pro delší vaření hutných jídel jako pečení, karbanátků, připravených porcí jídla a také pro choulostivá jídla jako sýrové omáčky a piškotové koláče. Při tomto sníženém nastavení omáčky nepřetečou a jídlo se provaří nebo propeče rovnoměrně bez převaření okrajů. 400 W Pro hutná jídla, která se při tradičním vaření dlouho vaří; toto nastavení doporučujeme např. při přípravě jídel z hovězího masa, aby bylo maso měkké. 240 W/ ROZMRAZOVÁNÍ K rozmrazování zvolte tento výkon, aby se jídlo rovnoměrně rozmrazilo. Toto nastavení je také ideální k mírnému vaření rýže, těstovin, knedlíků a vaječného krému. 80 W Pro šetrné rozmrazování, např. dortů se šlehačkou nebo moučníků. 0 W K dojití/minutka W = WATT Příklad: Ohřev polévky na 2 minuty a 30 vteřin s mikrovlnným výkonem 560 W. 1. Stiskněte tlačítko Stupeň výkonu dvakrát. 2. Zadejte čas otáčením ovladače ČASOVAČ/VÁHA doprava/doleva, až se zobrazí 2: Stiskněte tlačítko START / Zkontrolujte displej: Důležité upozornění: Pokud stupeň výkonu nezvolíte, automaticky se nastaví stupeň VYSOKÝ/800 W.

13 electrolux použití 13 Poznámka : Při každém otevření dvířek během vaření se čas vaření na digitálním displeji automaticky zastaví. Doba vaření se začne znovu odpočítávat, jakmile dvířka zavřete a stisknete tlačítko START/+ 30. Chcete-li zjistit stupeň výkonu během vaření, stiskněte jednou tlačítko VÝKON. Během vaření můžete nastavený čas zvýšit nebo snížit otáčením ovladače ČASOVAČ/VÁHA. Stupeň výkonu můžete během vaření změnit stiskem tlačítka VÝKON. Chcete-li zrušit program během vaření, dotkněte se tlačítka STOP dvakrát. Kuchyňská minutka Příklad: Nastavení kuchyňské minutky na 7 minut. 1. Stiskněte tlačítko stupně výkonu 7x. 2. Zadejte čas otáčením ovladače ČASOVAČ/VÁHA doprava/doleva, až se zobrazí 7: Stiskněte tlačítko START / Zkontrolujte displej: Poznámka: Chcete-li minutku vypnout před uplynutím nastavené doby, stiskněte tlačítko STOP. Chcete-li funkci obnovit, stiskněte START/+30, k ukončení stiskněte opět STOP. Přidání 30 vteřin Tlačítko START/+30 umožňuje spuštění těchto dvou funkcí: 1. Přímý start Stisknutím tlačítka START/+30 můžete na 30 vteřin přímo spustit vaření s mikrovlnným výkonem 900 W/VYSOKÝ. 2. Prodloužení doby vaření Dobu vaření můžete prodlužovat po 30 vteřinách stisknutím tlačítka za chodu trouby. Poznámka : Tuto funkci nelze použít s funkcemi AUTOMATICKÉ VAŘENÍ a AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVÁNÍ. Plus a mínus Funkce PLUS a MÍNUS umožňují snížit nebo zvýšit naprogramovaný čas při použití automatických programů. Máte-li rádi vařené brambory, které jsou sice uvařené, ale pevné, použijte MÍNUS Máte-li raději měkčí brambory, použijte PLUS. Příklad: Vaření 0,3 kg brambor, měkké. 1. Zvolte požadovanou nabídku dvojím stiskem tlačítka AUTOMATICKÉ VAŘENÍ.

14 14 electrolux použití 2. Otočte ovladačem ČASOVAČ/VÁHA, až se zobrazí 0,3 kg. Fáze 2 1. Stiskněte tlačítko výkonu 4x. 3. Jedním stisknutím tlačítka výkonu zvolte nastavení PLUS. 2. Zadejte požadovaný čas vaření otáčením ovladače ČASOVAČ/VÁHA doprava, až se zobrazí 16: Stiskněte tlačítko START / Zkontrolujte displej: Poznámka : Chcete-li nastavení PLUS/MÍNUS zrušit, stiskněte tlačítko stupeň výkonu 3x. Zvolíte-li PLUS, na displeji se objeví. Zvolíte-li MÍNUS, na displeji se objeví. Vícefázové vaření 3. Stiskněte jednou tlačítko START/+30 ke spuštění vaření. 4. Zkontrolujte displej: Trouba se spustí na 5 minut s 800 W, a pak na 16 minut s 240 W. Můžete naprogramovat 3 fáze (maximálně) s použitím MIKROVLN. Příklad: Vaření: 5 minut s výkonem 800 W (fáze 1) 16 minut při 240 W (fáze 2) Fáze 1 1. Stiskněte jednou tlačítko výkonu. 2. Zadejte požadovaný čas otáčením ovladače ČASOVAČ/VÁHA doprava, až se zobrazí 5: Zkontrolujte displej:

15 electrolux použití 15 Režim Automatické vaření a Automatické rozmrazování AUTOMATICKÉ VAŘENÍ a AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVÁNÍ automaticky nastaví správný režim a dobu vaření a rozmrazování. Můžete si vybrat z 6 nabídek AUTOMATICKÉHO VAŘENÍ a ze 2 nabídek AUTOMATICKÉHO ROZMRAZOVÁNÍ. Automatické vaření Automatické vaření Symbol Nápoje Vařené brambory/ Brambory ve slupce Mražená zelenina Čerstvá zelenina Mražená hotová jídla Rybí filé s omáčkou Příklad: Vaření 0,3 kg brambor. 1. Zvolte požadovanou nabídku dvojím stiskem tlačítka AUTOMATICKÉ VAŘENÍ. Na konci automatického vaření se program automaticky zastaví. Zazní zvukový signál a na displeji bude blikat symbol vaření. Po 1 minutě zazní připomínkový zvukový signál a zobrazí se denní čas. Automatické rozmrazování Automatické vaření Maso/ryba/drůbež Chléb Symbol Příklad: Rozmrazování 0,2 kg chleba. 1. Zvolte požadovanou nabídku dvojím stiskem tlačítka AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVÁNÍ. 2. Otočte ovladačem ČASOVAČ/VÁHA, až se zobrazí 0,2 kg. 3. Stiskněte tlačítko START / Otočte ovladačem ČASOVAČ/VÁHA, až se zobrazí 0,3 kg. 3. Stiskněte tlačítko START / Zkontrolujte displej: Když od vás trouba vyžaduje nějaký krok (např. obrácení jídla), zastaví se, zazní zvukový signál a na displeji bude blikat zbývající doba vaření a příslušná kontrolka. Chcete-li ve vaření pokračovat, stiskněte tlačítko START/ Zkontrolujte displej: Když od vás trouba vyžaduje nějaký krok (např. obrácení jídla), zastaví se, zazní zvukový signál a na displeji bude blikat zbývající doba vaření a příslušná kontrolka. Chcete-li ve vaření pokračovat, stiskněte tlačítko START/+30. Na konci automatického rozmrazování se program automaticky zastaví. Zazní zvukový signál a na displeji bude blikat symbol vaření. Po 1 minutě zazní připomínkový zvukový signál a zobrazí se denní čas.

16 16 electrolux tabulky programů Tabulky programů Tabulky automatického vaření a rozmrazování Automatické vaření Nápoje (čaj/káva) Váha (zvyšující se jednotka) / nádobí 1-4 šálky 1 šálek = 200 ml Tlačítko Program Šálek postavte ke kraji otočného talíře. Vařené brambory a brambory ve slupce Mražená zelenina Čerstvá zelenina Mražená hotová jídla (míchatelná) Rybí filé s omáčkou 0,1-0,8 kg (100 g) Mísa a poklička 0,1-0,6 kg (100 g) Mísa a poklička 0,1-0,6 kg (100 g) Mísa a poklička 0,3-1,0 kg (100 g) Mísa a poklička 0,4-1,2 kg* (100 g) Zapékací nádoba a přilnavá fólie pro mikrovlny Vařené brambory: Oloupejte brambory a nakrájejte je na stejně velké kousky. Brambory ve slupce: Zvolte brambory podobné velikosti a omyjte je. Brambory vložte v obou případech do mísy. Přilijte požadovaný objem vody (na 100 g), asi 2 lžíce a trochu soli. Zakryjte pokličkou. Když zazní zvukový signál, zamíchejte a znovu zakryjte. Po uvaření nechte dojít asi 2 min. Přidejte 1 lžíci vody na 100 g a osolte podle chuti. (K houbám není nutné přilévat vodu.) Zakryjte pokličkou. Když zazní zvukový signál, zamíchejte a znovu zakryjte. Po uvaření nechte dojít asi 2 min. Důležité upozornění: Pokud je mražená zelenina stlačená dohromady, vařte s ručním nastavením. Nakrájejte na malé kousky - proužky, kostičky nebo plátky. Přidejte 1 lžíci vody na 100 g a osolte podle chuti. (K houbám není nutné přilévat vodu.) Zakryjte pokličkou. Když zazní zvukový signál, zamíchejte a znovu zakryjte. Po uvaření nechte dojít asi 2 min. Jídlo vložte do vhodné nádoby pro mikrovlny. Přidejte vodu podle doporučení výrobce. Zakryjte pokličkou. Pokud to výrobce doporučuje, vařte bez pokličky. Když zazní zvukový signál, zamíchejte a znovu zakryjte. Po uvaření zamíchejte a nechte dojít asi 2 min. Viz recepty pro "Rybí filé s omáčkou" na straně 18. * Celková váha všech přísad. Důležité upozornění: Chlazená jídla se vaří z teploty 5 C, mražená jídla z -18 C.

17 electrolux tabulky programů 17 Automatické vaření Ryby, maso Drůbež Váha (zvyšující se jednotka) / nádobí 0,2-0,8 kg (100 g) Koláčová forma (Celá ryba, rybí řízky, rybí filety, kuřecí stehna, kuřecí prsa, mleté maso, nakrájené steaky, karbanátky, uzeniny) Chléb 0,1-1,0 kg (100 g) Koláčová forma Tlačítko Program Jídlo vložte do koláčové formy doprostřed otočného talíře. Když zazní zvukový signál, jídlo obraťte, přerovnejte a oddělte. Tenké části a horká místa zakryjte alobalem. Po rozmrazení zabalte do hliníkové fólie na asi min, až do úplného rozmrazení. Poznámka : není vhodné pro celé drůbež. Mleté maso: Když zazní zvukový signál, jídlo obraťte. Pokud možno odstraňte rozmrazené části. Položte do koláčové formy doprostřed otočného talíře. Množství 1 kg položte přímo na otočný talíř. Když zazní zvukový signál, obraťte, přerovnejte a odstraňte rozmrazené plátky. Po rozmrazení zabalte do hliníkové fólie na asi 5-15 min. až do úplného rozmrazení. Důležité upozornění: Chlazená jídla se vaří z teploty 5 C, mražená jídla z -18 C. Poznámka : Můžete vařit pouze množství uvedené v tabulkách programů. Chcete-li vařit množství nebo jídla neuvedená v tabulkách programů, řiďte se tabulkami v části s kuchařkou. Zadejte pouze váhu jídla. Odečtěte váhu nádoby. Pro jídla s vyšší nebo nižší váhou/množstvím, než je uvedeno v tabulce Automatické vaření a rozmrazování, použijte programy s ručním nastavením. Konečná teplota se bude lišit podle původní teploty jídla. Po vaření zkontrolujte, zda je jídlo řádně ohřáté. Když od vás trouba vyžaduje nějaký krok (např. obrácení jídla), zastaví se, zazní zvukový signál a na displeji bude blikat zbývající doba vaření a příslušná kontrolka. Chcete-li ve vaření pokračovat, stiskněte tlačítko START/+30. Po mikrovlnném režimu se může zapnout chladicí ventilátor. Pokud jste nenařídili hodiny, zapne se asi 3 minuty po dovaření režim Econ. Důležité upozornění: Automatické rozmrazování 1. Stejky a kotlety musí být zmrazené v jedné vrstvě. 2. Mleté maso musí být zmrazené do slabého kusu. 3. Po obrácení zakryjte rozmrazené porce malými rovnými kousky alobalu. 4. Drůbež je nutné zpracovat okamžitě za rozmrazení.

18 18 electrolux tabulky programů Recepty pro automatické vaření Rybí filé s pikantní omáčkou 0,4 kg 0,8 kg 1,2 kg 140 g 280 g 420 g rajčata v plechovce (okapaná) 40 g 80 g 120 g kukuřice 4 g 8 g 12 g čili omáčka 12 g 24 g 36 g cibule (najemno nakrájená) 1 lžička 1-2 lžičky 2 lžičky červené víno, ocet hořčice, tymián a kajenský pepř 200 g 400 g 600 g rybí filé sůl Rybí filé hovězí plátky s curry omáčkou. 0,4 kg 0,8 kg 1,2 kg 200 g 400 g 600 g rybí filé sůl 40 g 80 g 120 g banán (na plátky) 160 g 320 g 480 g hotová curry omáčka 1. Smíchejte všechny přísady na omáčku. 2. Rybí filé vložte do kulaté zapékací mísy slabými konci směrem doprostřed a trochu posolte. 3. Polijte ho máčkou. 4. Zakryjte přilnavou fólií pro mikrovlny a vařte s funkcí AUTOMATICKÉHO VAŘENÍ, "Rybí filé s omáčkou". 5. Po uvaření nechte dojít asi 2 min. 1. Rybí filé vložte do kulaté zapékací mísy slabými konci směrem doprostřed a trochu posolte. 2. Posypte ho banánem a hotovou curry omáčkou. 3. Zakryjte přilnavou fólií pro mikrovlny a vařte s funkcí AUTOMATICKÉHO VAŘENÍ, "Rybí filé s omáčkou". 4. Po uvaření nechte dojít asi 2 min. Tabulky vaření Používané zkratky lž. = lžíce šálek = plný šálek g = gram ml = mililitr min = minuty lžič. = čajová lžička kg = kilogram l = litr cm = centimetr Ohřívání jídel a nápojů Jídlo / nápoj Množství Výkon Čas Pokyny -g/ml- -stupeň- -min- Mléko 1 šálek W asi 1 nezakrývejte Voda 1 šálek W 1-2 nezakrývejte 6 šálků W nezakrývejte 1 talíř W nezakrývejte Jedna porce jídla (zelenina, maso a obloha) W 3-6 omáčku postříkejte trochou vody, zakryjte, uprostřed zahřívání zamíchejte

19 electrolux tabulky programů 19 Ohřívání jídel a nápojů Jídlo / nápoj Množství Výkon Čas Pokyny -g/ml- -stupeň- -min- Polévka / dušené W 1-2 zakryjte, po ohřátí zamíchejte maso se zeleninou Zelenina W pokud je třeba, přilijte trochu vody, zakryjte, uprostřed zahřívání zamíchejte Maso, 1 plátek* W 3-4 povrch lehce potřete omáčkou, zakryjte Rybí filé* W 2-3 zakryjte Koláč, 1 kus W 1/2 položte do koláčové formy Dětské jídlo, 1 sklenička Rozpouštění margarínu nebo másla* W asi 1 přemístěte do nádoby vhodné pro mikrovlnné použití, po zahřátí dobře zamíchejte a zkontrolujte teplotu W 1/2 zakryjte Rozpouštění čokolády W 2-3 občas zamíchejte * chlazené Rozmrazování Jídlo Množství Výkon Čas Pokyny Doba -g- -stupeň- -min- dojití - -min- Guláš W 8-12 uprostřed rozmrazování zamíchejte Koláč, 1 kus W 2-5 položte do koláčové formy 5 Ovoce např. třešně, W 4-5 rovnoměrně rozložte, 5 jahody, maliny, švestky uprostřed rozmrazování obraťte Časy uvedené v této tabulce jsou jen orientační, mohou se lišit podle teploty zmrazení, kvality a váhy potravin. Rozmrazování a vaření Jídlo Množství Výkon Čas Pokyny Doba -g- -stupeň- -min- dojití - -min- Rybí filé W zakryjte 2 Jedna porce jídla W 9-11 zakryjte, za 6 minut zamíchejte 2 Pečení masa a ryb Jídlo Množství Výkon Čas Pokyny Doba -g- -stupeň- -min- dojití - -min- Pečeně (vepřová, telecí, jehněčí) W 400 W W Rostbíf (střední) W 400 W 19-21* * * 5-7 ochuťte podle přání, vložte do mělké koláčové formy, obraťte za * ochuťte podle přání, vložte do mělké koláčové formy, obraťte za * Rybí filé W 3-4 ochuťte podle přání, vložte do mělké koláčové formy, zakryjte

20 20 electrolux recepty Recepty Všechny recepty v tomto návodu jsou pro 4 porce, pokud není uvedeno jinak. Úprava receptů pro mikrovlnnou troubu Pokud si chcete upravit své oblíbené recepty pro mikrovlnnou troubu, uvědomte si následující: Doby vaření je nutné zkrátit na třetinu až polovinu. Řiďte se příklady receptů v této knize. Hodně vlhká jídla jako ryby, maso, drůbež, zelenina, ovoce, dušené maso se zeleninou a polévky připravíte v mikrovlnné troubě bez problémů. Houbová polévka Nádobí: mísa s pokličkou (objem 2 l) Přísady 200 g nakrájené houby 50 g cibule, najemno nakrájená 300 ml masového vývaru 300 ml smetana 25 g mouka 25 g máslo nebo margarín sůl a pepř 1 vejce 150 g smetana U sušších jídel jako například obložených mís je třeba povrch jídla před ohříváním nebo pečením nejprve navlhčit. Množství tekutiny, která se přidává k syrovým potravinám, které chcete dusit, snižte v porovnání s originálním receptem o dvě třetiny. Podle potřeby můžete další tekutinu přidat během vaření. Rovněž množství přidávaného tuku lze značně snížit. K ochucení jídla stačí malé množství másla, margarínu nebo oleje. Mikrovlnná trouba se proto vynikajícím způsobem hodí pro přípravu nízkotučných jídel jako součásti diety. 1. Zeleninu a vývar nalijte do mísy, zakryjte a vařte. 8-9 min. 800 W 2. Smíchejte všechny přísady v mixéru. 3. Smíchejte mouku s máslem v těstíčko a vmíchejte do polévky. Osolte a opepřete, zakryjte a vařte. Po uvaření zamíchejte. 4-6 min. 800 W 4. Smíchejte vaječný žloutek se smetanou a postupně je vmíchejte do polévky. Krátce ohřejte, ale ne až do varu! 1-2 min. 800 W Po uvaření nechte dojít asi 5 min. Míchaná zelenina na oleji Nádobí: mísa s pokličkou (objem 2 l) Přísady 5 lžic olivový olej 1 stroužek česnek, rozdrcený 50 g cibule, nakrájená na plátky 250 g lilek, na kostičky 200 g cuketa, na kostičky 200 g paprika, velké kostky 75 g fenykl, velké kostky 1 svazeček bylinek 200 g artyčoková srdíčka z plechovky, nakrájená na čtvrtky sůl a pepř 1. Do mísy nalijte olivový olej a přidejte česnek. Přidejte připravenou zeleninu s výjimkou artyčokových srdíček, opepřete. Potom přidejte svazeček bylinek, zakryjte a vařte, jednou zamíchejte min. 800 W Na posledních 5 minut přidejte artyčoková srdíčka a vařte dál. 2. Míchanou zeleninu osolte a opepřete podle chuti. Před podáváním bylinky odstraňte. Po uvaření nechte dojít asi 2 minuty.

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

RECEPTY JÍDLO MNOŽSTVÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ TIPY ŽÁRUVZDORNÁ 800 G - 1,5 KG 300 G - 1 KG TALÍŘ CRISP 500 G - 1,2 KG

RECEPTY JÍDLO MNOŽSTVÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ TIPY ŽÁRUVZDORNÁ 800 G - 1,5 KG 300 G - 1 KG TALÍŘ CRISP 500 G - 1,2 KG PEČENĚ 800 G - 1,5 KG ŽÁRUVZDORNÁ NÁDOBA VHODNÁ PRO MIKROVLNY NA NÍZKÉ MŘÍŽCE OCHUŤTE a vložte do chladné trouby. FILETY (V PÁŘE) 300 G - 800 G PAŘÁK OCHUŤTE a položte na síto pařáku. Přilijte 100 ml vody

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ČESKY - ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI POPIS PRVNÍ POUŽITÍ Odstraňte obalový materiál z vnitřní části zmrzlinového stroje. Nádoby, lopatku a víko omyjte

Více

návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60021X

návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60021X návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60021X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Instalace 3 Popis spotřebiče

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

www.whirlpool.com CZ 1

www.whirlpool.com CZ 1 www.whirlpool.com 1 INSTALACE PŘED PŘIPOJENÍM ZKONTROLUJTE, ZDA NAPĚTÍ na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti. NESNÍMEJTE KRYTY VSTUPU MIKROVLN umístěné na vnitřní boční straně trouby. Chrání

Více

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití MOD. 638 Zmrzlinovač Návod k použití 10 1 2 9 3 4 5 6 8 7 Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

AMW 450 AMW 460 AMW 461

AMW 450 AMW 460 AMW 461 Návod k použití AMW 450 AMW 460 AMW 461 www.whirlpool.com 1 INSTALACE PŘED PŘIPOJENÍM Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti. Nesnímejte kryty vstupu mikrovln umístěné

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CS 2 OBSAH CS 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová)

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání SLOW COOKER NÁVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání v budoucnosti. Horkého povrchu vařiče

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

návod k použití Mikrovlnná trouba EMS26415

návod k použití Mikrovlnná trouba EMS26415 návod k použití Mikrovlnná trouba EMS26415 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Před prvním použitím 4 Popis spotřebiče

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

Gastro speciality na objednávku

Gastro speciality na objednávku Gastro speciality na objednávku Grilované sele (20-30 kg) (1,10) (chléb, okurek, křen, hořčice) objednávka 7 dní předem Pečená kačena - pro 4 osoby (1,3,7) (předkrm, 2 druhy zelí, 3 druhy knedlíků, dezert,

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

AMW 518. Www.whirlpool.com

AMW 518. Www.whirlpool.com AMW 518 Www.whirlpool.com 1 INSTALACE PŘED PŘIPOJENÍM Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti. Nesnímejte kryty vstupu mikrovln umístěné na vnitřní boční straně trouby.

Více

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO 6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM NÁVOD K POUŽITÍ VLASTNOSTI CHLADNIČKY ZÁSADY BEZPEČNÉHO PROVOZU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE POUŽITÍ SPOTŘEBIČE ÚDRŽBA SERVISNÍ

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES Návod k obsluze TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES design předmětů v Paříži Design: CREA CREA 1 Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální

Více

AMW 494 AMW 496 INSTALLATION, QUICK START

AMW 494 AMW 496 INSTALLATION, QUICK START AMW 494 AMW 496 INSTALLATION, QUICK START INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INSTALACIÓN, GUÍA DE INICIO RÁPIDO INSTALAÇÃO,

Více

Vařič vajec Návod k obsluze

Vařič vajec Návod k obsluze Vařič vajec Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Salát z brokolice a květáku se zálivkou z ančoviček

Salát z brokolice a květáku se zálivkou z ančoviček Salát z brokolice a květáku se zálivkou z ančoviček Na 4 porce Přísady: 400 g brokolice 400 g květáku 2 vejce 1-2 stroužkyčesneku 6 PL olivovéhooleje 2-3 ančovičky 3 PL octa z červeného vína Pepř, sůl

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Návod k obsluze a údržbě ELEKTRICKÁ VÍCEÚČELOVÁ PÁNEV SOLID EP1001 SMAŽENÍ ZAPÉKÁNÍ PEČENÍ - GRILOVÁNÍ VAŘENÍ OHŘÍVÁNÍ

Návod k obsluze a údržbě ELEKTRICKÁ VÍCEÚČELOVÁ PÁNEV SOLID EP1001 SMAŽENÍ ZAPÉKÁNÍ PEČENÍ - GRILOVÁNÍ VAŘENÍ OHŘÍVÁNÍ CZ Návod k obsluze a údržbě ELEKTRICKÁ VÍCEÚČELOVÁ PÁNEV SOLID EP1001 Výrobky značky SOLID dodává: SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz SMAŽENÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Chladicí vinotéka. Návod na obsluhu

Chladicí vinotéka. Návod na obsluhu Chladicí vinotéka Návod na obsluhu OBSAH Popis a vlastnosti....................................................................... 4 Důležité bezpečnostní pokyny..............................................................

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

150g Cuketový salátek s grilovaným hermelínem, toast 99,- 1ks Šunková rolka s křenovou šlehačkou 40,-

150g Cuketový salátek s grilovaným hermelínem, toast 99,- 1ks Šunková rolka s křenovou šlehačkou 40,- Apetizéry 150g Cuketový salátek s grilovaným hermelínem, toast 99,- 1ks Šunková rolka s křenovou šlehačkou 40,- 150g Grilovaný balkánský sýr balený v parmské šunce, toast 95,- 100g Tatarský biftek, 3ks

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana 501931902055.book Page 108 Thursday, June 4, 2009 4:21 PM ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,-

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- Předkrmy 100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- 60 g Kuřecí prso pečené v panchettě se salátem tzatziky a česnekovou bagetou 62,- 80 g Tatarský biftek z lososa s kopečkem

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l

Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l Product Catalogue Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l Extra panenský olivový olej Benoit s lehkou ovocnou chutí a jemným dotykem vůně květin je lisovaný za studena výlučně mechanickým

Více

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..25 do..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Buchty s mákem, Malkao, Čaj se sirupem (A:,,) hovězí s játrovou zavářkou (A:,,,,,,)

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

"Original" Odborné recepty s Balkánským sýrem značky

Original Odborné recepty s Balkánským sýrem značky Odborné recepty s Balkánským sýrem značky "Original" Neven 7 s.r.o. Zavřená 27, Brno, PSČ 634 00 Mobil: +420775263544 info@neven.cz www.balkansky-syr.cz, www.sirene.cz Obsah 1. Gratinované brambory se

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. RESTAURACE OBZOR 22.7.2013 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu

JÍDELNÍ LÍSTEK. RESTAURACE OBZOR 22.7.2013 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu 1 ks Utopenec s cibulí, chléb 34,- 100g Nakládaný hermelín, chléb 59,- 100g Syrečky s hořčicí a feferonkou, chléb 59,- 100g Třená niva, 3ks opečený toustový chléb 59,-

Více

Pomazánka s vejci a olivami

Pomazánka s vejci a olivami Pomazánka s Tofu Uzené tofu Sýr měkký Olivový olej extra virgine Trochu soli Případně jarní cibulku Postup Uzené tofu rozmixujte do hladka s olivovým olejem, až vznikne hladká krémová hmota. Tu smíchejte

Více

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 CZ Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 Výrobky značky PRAKTIK dodává: SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz Technická data: Typ:

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Minutky restaurace : Ryby :

Minutky restaurace : Ryby : Studené předkrmy : 60 g Nakládaný kozí sýr v olivovém oleji s paprikou, česnekem a bylinkami podávaný s rozpečenou bagetkou 59,- 60 g Matjesy ala losos ložené na jablečném salátku s cibulí, zdobené kapary

Více

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 1.4. ST * Hrachová polévka s majoránkou 2. Smažený kuřecí řízek s plátkem citrónu podávaný s tymiánovou bramborovou kaší 5. / GF, DF, V/ hrachová s majoránkou Lečo s bramborem z páry*cibule*rajče*paprika*vejce*brambory*sůl*olivový

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 Ajeto FIRMA ROKU 2014

Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 Ajeto FIRMA ROKU 2014 Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 PŘEDKRMY 80g 80g 100g CARPACCIO AJETO marinované plátky svíčkové v bylinkách, olivový olej, hobliny parmazánu, balsamico Rozpečený kozí sýr s ořechy a medovou zálivkou,

Více

Příručka pro uživatele Mikrovlnná trouba ZNC12X

Příručka pro uživatele Mikrovlnná trouba ZNC12X Příručka pro uživatele Mikrovlnná trouba ZNC12X OBSAH Důležité bezpečnostní pokyny... 2-4 Spotřebič a příslušenství... 5 Ovládací panel... 6 Před uvedením do provozu... 7 Nastavení hodin... 7 Pokyny pro

Více

MAX 28 TECHNICKÉ ÚDAJE

MAX 28 TECHNICKÉ ÚDAJE Whirlpool Sweden AB TECHNICKÉ ÚDAJE V souladu s normou IEC 60705. Mezinárodní elektrotechnická komise SC. 59H vytvořila normu pro srovnávací testování výkonu ohřevu různých mikrovlnných trub. Pro tuto

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka spotřebitele a pokyny pro přípravu pokrmů CE1071 / CE1071A / CE1071AT

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka spotřebitele a pokyny pro přípravu pokrmů CE1071 / CE1071A / CE1071AT MIKROVLNNÁ TROUBA Příručka spotřebitele a pokyny pro přípravu pokrmů CE1071 / CE1071A / CE1071AT Údaje o vaření a pečení mají informativní charakter. Produkt je určen pro použití v domácnosti. Záruka zaniká,

Více

OBLOŽENÉ MÍSY MALÁ JÍDLA NEJEN K VÍNU A PIVU

OBLOŽENÉ MÍSY MALÁ JÍDLA NEJEN K VÍNU A PIVU POCHUTINY ŽVÝKAČKY 26,- BOHEMIA ARAŠÍDY 33,- BOHEMIA CHIPS (slané, paprikové,slanina) 37,- MANDLE ČERSTVÉ PRAŽENÉ SOLENÉ (100g) 70,- BRAMBOROVÉ SPIRÁLY 48,- OBLOŽENÉ MÍSY 250g VARIACE SÝRŮ A UZENIN PRO

Více

Mikrovlnná trouba MEE 3150. Návod k obsluze

Mikrovlnná trouba MEE 3150. Návod k obsluze Mikrovlnná trouba MEE 3150 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážení zákazníci, Vážení zákazníci, Využíváme této příležitosti, abychom

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,-

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- Studené předkrmy 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- 100 g Mozarella s rajčaty a bazalkou, toast 75,- 50 g Carpaccio s hoblinkami parmazánu

Více

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj Pondělí 1.9.2014 Zeleninová s kapáním Vepřové v mrkví, brambor Houska, šunka, rajče, mléko, čaj Kobliha, čaj Úterý 2.9,2014 Hovězí vývar s játrovou rýží Boloňské špagety, sýr Chléb, vaječná pomazánka,

Více

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01 Návod k montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře 300614 7085468-01 ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Přeprava přístroje 1 všeobecné bezpečnostní

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Mikrovlnná trouba

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Mikrovlnná trouba CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Mikrovlnná trouba Vážená zákaznice, vážený zákazníku, objevovat výrobky De Dietrich znamená zakoušet jedinečné emoce, které mohou být vyvolány pouze hodnotnými předměty. Okouzlení

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více

-150g Smažené žampiony 85,- -250g Omeleta s lososem, rajčaty a nivou 99,- -250g Houbové rizoto s parmazánem 99,-

-150g Smažené žampiony 85,- -250g Omeleta s lososem, rajčaty a nivou 99,- -250g Houbové rizoto s parmazánem 99,- Bezmasá a vaječná jídla -150g Smažené žampiony 85,- -250g Omeleta s lososem, rajčaty a nivou 99,- (rajčata, eidam, uzený sýr, niva) -250g Houbové rizoto s parmazánem 99,- (houby, cibulka, žampiony, parmazán)

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa:

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa: Studený předkrm: 60g Šunková rolka s křenovou šlehačkou 35,- Kč 115g Tresčí játra (tresčí játra, citron, cibule) 80,-Kč Polévka: dle denní nabídky 30,- Kč Teplé předkrmy: 200g Skalská topinka (topinka,

Více

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 JÍDELNÍ LÍSTEK POLÉVKY Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 PŘEDKRMY TATARÁKY Hovězí tatarák 150g 215,00 čerstvě připravený, namíchaný a podáváme se čtyřmi

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ:

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ: DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOSTT I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JE VELICE DŮLEŽITÁ. Tento návod i samotný spotřebič je opatřen důležitými zprávami ohledně bezpečnosti, které je třeba si přečíst

Více

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace 1.6.2015 2.6.2015 3.6.2015 4.6.2015 5.6.2015 Snídaně Džem, med, máslo, pečivo, čaj Polévka Slepičí s těstovinou Oběd 1 Čevabčiči, brambory, hořčice, cibule Oběd 2 Rizoto pražského uzenáře Večeře Gulášová

Více

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů Předkrmy: (doba přípravy 20-25 min) 1011 100g Grilovaný hermelín s brusinkami a vlašskými ořechy, 99,- domácí pečivo (1,5,7,8) 2284 70g Kachní paštika s mandlemi na pomerančích, 99,- domácí pečivo (1,5,8)

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice Studené předkrmy 0,33l Sklenička zvěřinové paštiky podávaná s chlebem (pro 2 aţ 3 osoby) (dle denní nabídky) 100g Obloţený talíř (50g eidam, 50g dušená šunka) Polévky 0,33l Myslivecká česnečka se sýrem

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více