Návod k použití. Mikrovlnná trouba EMS17216

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití. Mikrovlnná trouba EMS17216"

Transkript

1 Návod k použití Mikrovlnná trouba EMS17216

2 2 electrolux bezpečnostní informace We were thinking of you when we made this product

3 electrolux 3 CS CS CS Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 7 Před prvním použitím 9 Použití 10 Tabulky programů 16 Recepty 20 Údržba a čištění 23 Co dělat, když Technické údaje 24 Instalace 25 Upozornění k ochraně životního prostředí 27 Záruka / služba zákazníkům 28

4 4 electrolux bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte ho pro další použití. Opatření proti požáru Zapnutou mikrovlnnou troubu nesmíte ponechat bez dozoru. U příliš vysokých stupňů výkonu nebo u příliš dlouhých dob pečení se mohou jídla přehřát a způsobit požár. Elektrická zásuvka musí být snadno přístupná, aby mohl být spotřebič v případě potřeby rychle odpojen od sítě. Neukládejte a nepoužívejte tento spotřebič venku. Jestliže se začne z ohřívaného jídla kouřit, NEOTVÍREJTE DVÍŘKA. Vypněte troubu a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky, a počkejte, až se z jídla přestane kouřit. Otevření dvířek v případě, že se z jídla kouří, může způsobit požár. Používejte jen obaly a nádoby vhodné pro mikrovlny. Nenechávejte mikrovlnnou troubu bez dozoru, zvláště pokud při tepelné úpravě požíváte papír, umělé hmoty nebo jiné hořlavé nádoby. Po použití vyčistěte kryt vlnovodu, vnitřek trouby, otočný talíř i držák otočného talíře. Musejí být suché a bez mastnoty. Nahromaděný tuk se může přehřát a začít kouřit nebo se vznítit. Do blízkosti trouby nebo větracích otvorů nedávejte hořlavé materiály. Nezakrývejte větrací otvory. Odstraňte všechna kovová těsnění, drátěné sponky apod. z jídla i obalů. Elektrický oblouk na kovových plochách může způsobit požár. Nepoužívejte mikrovlnnou troubu k ohřívání oleje pro fritování v olejové lázni. Teplotu oleje není možné regulovat a olej se může vznítit. K přípravě popcornu používejte jen speciální nádoby vhodné pro mikrovlny. V troubě neskladujte jídlo ani jiné předměty. Po spuštění trouby zkontrolujte nastavení, zda odpovídá vašim požadavkům. Viz příslušné tipy v tomto Návodu k použití. Opatření proti poranění Upozornění: poškozenou nebo špatně fungující troubu nepoužívejte. Před použitím zkontrolujte následující: a) Dvířka; zkontrolujte, zda dvířka dokonale přiléhají, jsou vyrovnaná a nejsou zkřivená. b) Závěsy a bezpečnostní západky dvířek; zkontrolujte, zda nejsou poškozené nebo uvolněné. c) Těsnění dvířek a těsnicí plochy; zkontrolujte, zda nejsou poškozené. d) Vnitřek trouby nebo vnitřní strana dvířek; zkontrolujte, zda tam nejsou důlky. e) Napájecí kabel a zástrčka; zkontrolujte, zda nejsou poškozené. Nikdy sami troubu neseřizujte, neopravujte ani ji neupravujte. Servisní zásahy nebo opravy, u kterých je nutné sejmout kryty chránící před mikrovlnami, jsou nebezpečné - tyto činnosti smí provést pouze odborně vyškolený technik.

5 Nespouštějte troubu při otevřených dvířkách, ani neupravujte žádným způsobem bezpečnostní západky dvířek. Nezapínejte troubu s jakýmkoli předmětem mezi těsněním dvířek a těsnícími plochami. Stále odstraňujte mastné usazeniny nebo zbytky jídel kolem dvířek. Řiďte se pokyny v části "Údržba a čištění". Nebudete-li troubu udržovat čistou, může dojít k poškození povrchu a tedy ke zkrácení životnosti spotřebiče a případně i vytvoření nebezpečné situace. Osoby s KARDIOSTIMULÁTORY by se měly ohledně používání mikrovlnné trouby poradit se svým lékařem nebo výrobcem kardiostimulátoru. Opatření proti úrazu elektrickým proudem Za žádných okolností nedostraňujte vnější skříňku. Do otvorů v dveřním zámku nikdy nezasunujte žádné předměty, ani do nich nic nelijte. V případě vylití okamžitě vypněte troubu, vytáhněte napájecí kabel a zavolejte autorizovaného technika střediska ELECTROLUX. Napájecí kabel ani zástrčku neponořujte do vody či jiné tekutiny. Napájecí kabel nesmí vést přes žádný horký nebo ostrý povrch, například v prostoru s horkým vzduchem v zadní horní části trouby. Nepokoušejte se sami vyměňovat žárovku trouby; žárovku smí vyměnit pouze autorizovaný pracovník společnosti ELECTROLUX. V případě poruchy žárovky se obraťte na svého prodejce nebo autorizovaného technika ELECTROLUX. Je-li napájecí kabel spotřebiče poškozený, je nutné ho vyměnit za speciální kabel. Kabel smí vyměnit pouze autorizovaný servisní technik ELECTROLUX. electrolux bezpečnostní informace 5 Opatření proti výbuchu a náhlému varu Upozornění: tekutiny a jiné potraviny se nesmějí ohřívat v hermeticky uzavřených nádobách, protože by mohly vybuchnout. Nikdy nepoužívejte hermeticky utěsněné nádoby. Před použitím odstraňte těsnění a víka. Utěsněné nádoby mohou vybuchnout nahromaděným tlakem i po vypnutí trouby. Dávejte pozor při ohřívání nápojů mikrovlnami. Používejte široké nádoby, odkud mohou bubliny uniknout. Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může mít za následek opožděný perlivý var, proto je nutné s nádobou zacházet opatrně. Aby nedošlo k náhlému výbuchu vařící tekutiny a možnému opaření: 1. Před ohříváním/opětovným ohříváním tekutiny zamíchejte. 2. Při ohřevu doporučujeme vložit do tekutiny skleněnou tyčinku nebo podobné náčiní. 3. Tekutinu nechte nejméně 20 vteřin po ukončení vaření stát, aby nedošlo k opožděnému výbušnému varu. Mikrovlnnou troubu nepoužívejte na vaření vajec se skořápkou a vejce uvařená natvrdo v ní neohřívejte, protože by mohla puknout i po dokončení vaření s mikrovlnami. Chcete-li vařit nebo ohřívat vejce jinak, než jako míchaná vejce, musíte propíchnout žloutky i bílky, jinak vejce mohou puknout. Vejce uvařená natvrdo před ohříváním v mikrovlnné troubě oloupejte a nakrájejte. Slupku potravin jako brambor, uzenin nebo ovoce před vložením do trouby propíchněte, jinak mohou rovněž prasknout. Opatření proti popálení Při vyjímání nádob s jídlem z trouby použijte držáky nádob nebo rukavice.

6 6 electrolux bezpečnostní informace Vždy otvírejte vaničky, nádoby na pražení popcornu, sáčky pro vaření v troubě apod. směrem od obličeje i rukou, abyste se nepopálili párou. Vždy zkontrolujte teplotu jídla, zamíchejte ho před podáváním abyste se nepopálili, a věnujte zvláštní pozornost teplotě jídel a nápojů pro kojence, děti a starší osoby. Teplota nádoby neukazuje přesně na teplotu jídla nebo nápoje; vždy teplotu jídla zkontrolujte. Při otvírání dveří trouby vždy odstupte, aby mohla nahromaděná pára nebo teplo uniknout, a nespálila vás. Plněná pečená jídla po ohřátí nakrájejte, aby mohla uniknout pára a nespálila vás. Děti se nesmějí k dvířkám přibližovat, aby se nespálily. Opatření před zneužitím dětmi Upozornění: děti smějí používat mikrovlnnou troubu bez vašeho dohledu pouze tehdy, když jste jim dali patřičné pokyny tak, aby byly schopny používat troubu bezpečně a chápaly nebezpečí spojená s nevhodným používáním. Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče. Na děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály. Neviste ani se nehoupejte na dvířkách trouby. S troubou si nehrajte, ani ji nepoužívejte jako hračku. Dětem byste měli vysvětlit všechny důležité bezpečnostní pokyny: použití držáků nádobí, opatrného odstranění víček jídel; nutnosti zvláštní kontroly obalů (např. samozahřívacích materiálů) určených k vytvoření kůrčičky na jídle, protože mohou být velmi horké. Další upozornění: Nikdy žádným způsobem troubu neupravujte. Tato trouba je určena pouze pro přípravu jídel v domácnosti a pouze pro vaření jídla. Není určena pro obchodní nebo laboratorní účely. Opatření k provozu trouby bez poruch a poškození Nikdy nezapínejte prázdnou troubu. Zapékací nádobu nebo samozahřívací materiál je nutné vždy položit na žáruvzdornou izolaci, např. porcelánový talíř, aby se tepelnou zátěží nepoškodil otočný talíř a držák otočného talíře. Nepřekračujte čas předehřátí uvedený na pokynech k jídlu. Nepoužívejte kovové nádobí, které odráží mikrovlny, a může způsobit elektrický oblouk. Do mikrovlnné trouby nedávejte plechovky. Používejte jen otočný talíř a držák otočného talíře určené pro tuto troubu. Nezapínejte troubu bez nasazeného otočného talíře. Aby se otočný talíř nerozbil: a) Nechte ho před umytím vodou vychladnout. b) Na studený otočný talíř nedávejte horké jídlo ani horké nádobí. c) Na horký otočný talíř nedávejte studené jídlo ani studené nádobí. Na zapnutou troubu nic nepokládejte. Důležité upozornění: Pokud si nejste jisti, jak troubu připojit, obraťte se na autorizovaného kvalifikovaného elektrikáře. Výrobce ani prodejce nepřijímá odpovědnost za poškození trouby nebo zranění osob, pokud nebyl dodržen správný postup elektrického připojení. Na stěnách trouby nebo okolo těsnění dvířek či na těsnicích plochách se mohou někdy tvořit vodní kapky. Je to normální jev a neznamená to prosakování nebo poruchu trouby.

7 Popis spotřebiče electrolux popis výrobku 7 1 Přední lišta 2 Žárovka trouby 3 Ovládací panel 4 Tlačítko otevření dvířek 5 Kryt vlnovodu 6 Vnitřek trouby 7 Těsnění 8 Těsnění dvířek a těsnicí plochy 9 Připevňovací body (4 body) 10 Větrací otvory 11 Vnější kryt 12 Zadní skříňka 13 Napájecí kabel Zkontrolujte, zda je u trouby následující příslušenství: (1) Otočný talíř (2) a držák otočného talíře (3) 4 připevňovací šrouby (nejsou na obrázku) Držák otočného talíře nasaďte na příslušné těsnění na dně trouby. Pak na něj položte otočný talíř. Talíře nebo nádoby při vytahování z trouby nadzdvihněte nad okraj otočného talíře, abyste ho nepoškodili. Důležité upozornění: Při objednávání příslušenství sdělte prosím svému prodejci nebo autorizovanému servisnímu technikovi ELECTROLUX dva údaje: název dílu a název modelu.

8 8 electrolux popis výrobku Ovládací panel 1 Ukazatele digitálního displeje Mikrovlny Hodiny Fáze vaření Plus/Mínus Automatické rozmrazování chleba Automatické rozmrazování Váha 2 Ukazatele AUTOMATICKÉHO VAŘENÍ 3 Tlačítko AUTOMATICKÉ VAŘENÍ 6 Tlačítko AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVÁNÍ 5 Tlačítko STUPEŇ VÝKONU 6 Ovladač ČASOVAČ/VÁHA 7 Tlačítko START/+30 8 Tlačítko STOP 8 Tlačítko OTEVŘENÍ DVÍŘEK

9 electrolux před prvním použitím 9 Před prvním použitím Režim Econ Tato trouba je nastavena na ENERGETICKY ÚSPORNÝ režim (Econ). 1. Připojte troubu k síti. 2. Displej je prázdný. 3. Otevřete dvířka, zapne se napájení. 4. Zavřete dvířka a zobrazí se slovo Econ. 5. DISPLEJ začne odpočítávat od 3:00 do nuly. 6. Po dosažení nuly se trouba přepne do režimu Econ a displej bude prázdný. 7. Chcete-li režim Econ zrušit, nastavte hodiny. 8. Chcete-li nastavit režim Econ, když jsou nastavené hodiny, stiskněte na 5 vteřin Start, stiskněte Stop, a pak zavřete dvířka. Nastavení hodin Trouba má 12hodinový formát hodin. Příklad: Nastavení hodin na 11: Připojte troubu k síti. 2. Displej je prázdný. 3. Otevřete dvířka, zapne se napájení. 4. Nechte otevřené dveře a otočte ovladačem ČASOVAČ/VÁHA k nastavení hodiny. 5. Stiskněte jednou tlačítko START/+30, pak otočte ovladačem ČASOVAČ/VÁHA k nastavení minut. 6. Stiskněte tlačítko START /+30. Zkontrolujte displej: 7. Zavřete dvířka. Důležité upozornění: 1. Ovladačem ČASOVAČ/VÁHA můžete otáčet ve směru doprava nebo doleva. 2. Energeticky úsporný režim nelze nastavit, jsou-li nastavené hodiny. Nastavení času, jsou-li nastavené hodiny, nebo je trouba v režimu Econ Příklad: Nastavení hodin na 12: Otevřete dvířka. 2. Stiskněte a podržte tlačítko Start/+30 na 5 vteřin. Zazní zvukový signál. Otáčejte ovladačem ČASOVAČ/VÁHA, až se zobrazí správná hodina. 3. Stiskněte jednou tlačítko START/+30, pak otočte ovladačem ČASOVAČ/VÁHA k nastavení minut. 4. Stiskněte tlačítko START /+30. Zkontrolujte displej: Použití tlačítka STOP Tlačítko STOP používejte k: 1. Vymazání chyby při programování. 2. Dočasnému zastavení trouby během vaření, stiskněte jednou. 3. Zrušení programu během vaření, stiskněte dvakrát. Dětská bezpečnostní pojistka Trouba je vybavena bezpečnostní funkcí, která brání náhodnému spuštění trouby dětmi. Po nastavení dětské pojistky nelze použít žádnou funkci mikrovlnné trouby, dokud dětskou pojistku nezrušíte. Příklad: Nastavení dětské pojistky. 1. Stiskněte a podržte na tlačítko Stop na 5 vteřin. Dvakrát zazní zvukový signál a na displeji se objeví LOC': Poznámka : Chcete-li dětskou bezpečnostní pojistku zrušit, stiskněte a podržte tlačítko Stop na 5 vteřin; dvakrát zazní zvukový signál a zobrazí se denní čas. Dětskou bezpečnostní pojistku nelze nastavit, pokud nejsou nastavené hodiny.

10 10 electrolux použití Rady k vaření s mikrovlnami Chcete-li v mikrovlnné troubě vařit/rozmrazovat potraviny, musí mít energie možnost procházet nádobou, aby mohla ohřát jídlo. Proto je velmi důležité vybrat vhodnou nádobu. Doporučujeme zvolit raději kulaté nebo oválné nádoby, protože ve čtvercových nebo obdélníkových se může jídlo v rozích přehřívat. K rovnoměrnému prohřátí je nutné jídlo obrátit, přerovnat nebo zamíchat. Po vaření nechte jídlo dojít, aby se teplo v jídle rovnoměrně rozptýlilo. Vlastnosti jídel Složení Hustota Množství Velikost Tvar Teplota potravin Jídla s vysokým obsahem tuku nebo cukru (např. vánoční pudink, vánoční koláč s kandovaným ovocem) vyžadují kratší dobu ohřevu. Jídla je nutné sledovat, protože při přehřátí může dojít k požáru. Hustota potravin ovlivňuje potřebnou dobu vaření. Lehká porézní jídla, např. koláče nebo chléb se připraví rychleji než těžká a hustá jídla, např. pečeně nebo dušené maso se zeleninou. Jestliže se zvýší množství jídla, vloženého do trouby, zvýší se i doba vaření. Např. čtyři brambory se budou vařit déle než dva. Malé množství potravin a malé kousky se vaří rychleji než velké, protože mikrovlny mohou ze všech stran proniknout do středu potravin. K rovnoměrnému vaření proto použijte stejně velké kousky. U potravin s nepravidelným tvarem jako kuřecí prsa nebo stehýnka bude pro silnější části potřeba více času. Kulaté kousky se v mikrovlnné troubě propečou rovnoměrněji než čtvercové kousky. Původní teplota potravin ovlivňuje délku vaření. Chlazené potraviny se budou vařit déle než jídla s pokojovou teplotou. Jídla s náplní jako například koblihy nařízněte, aby se mohla uvolnit pára a horko. Způsob vaření Rozložení Zakrytí Propíchnutí Zamíchání, obrácení nebo přerovnání Dojití Ochrana Nejsilnější části jídla položte směrem ven z talíře. Např. kuřecí stehýnka. Jídlo zakryjte větranou přilnavou fólií pro mikrovlny nebo vhodnou pokličkou. Jídlo se skořápkou, slupkou nebo membránou je nutné před vařením nebo ohříváním na několika místech propíchnout, protože se v nich hromadí pára a mohla by vybuchnout, např. brambory, ryba, kuře, klobásy. Důležité upozornění: Mikrovlnnou troubu nepoužívejte na vaření vajec, protože by mohla puknout i po ukončení tepelné úpravy; to platí i vejce vařená bez skořápky ve vodě nebo vejce natvrdo. K rovnoměrnému vaření je nutné jídlo při vaření míchat, obracet a přerovnávat. Vždy jídlo míchejte a přerovnávejte z vnější strany směrem do středu. Dojití jídla po uvaření je velmi důležité a umožňuje rovnoměrné rozptýlení tepla. Některé rozmrazované části jídla se mohou hodně zahřát. Horké části, např. stehna a křidélka u kuřete zakryjte malými kousky fólie, která odráží mikrovlny.

11 electrolux použití 11 Nádoby vhodné pro mikrovlny Nádoby Nádoby z hliníkové fólie/fólie Zapékací nádoby Vhodné pro mikrovlny / Poznámky Malé kousky hliníkové fólie ale můžete použít k ochraně míst, která by se mohla přehřát. Fólie musí být nejméně 2 cm od stěn trouby, aby nedošlo k elektrickému oblouku. Fóliové vaničky nepoužívejte, pokud je výrobce výslovně nedoporučí, např. Microfoil (r), vždy dodržujte pečlivě pokyny. Vždy dodržujte pokyny výrobců. Nepřekračujte uvedené časy ohřevu. Buďte velmi opatrní, protože toto nádobí se může zahřát na vysokou teplotu. Porcelán a / Porcelán, keramika, glazurovaná kamenina a kostní porcelán keramika jsou obvykle vhodné, s výjimkou nádob s kovovými ozdobami. Skleněné Vaření je nutné sledovat, protože jemné skleněné nádobí se nádobí např. může při rychlém zahřátí rozbít nebo prasknout. Pyrex (r) Kov Kovové nádobí není pro použití s mikrovlnným výkonem vhodné, protože vzniká elektrický oblouk, a může dojít k požáru. Plast / Je nutné dávat pozor, protože některé vaničky se mohou při polystyren, vysoké teplotě začít kroutit, roztavovat se nebo měnit barvu. např. vaničky na rychlé občerstvení Přilnavá fólie Nesmí se dotýkat jídla a musí se propíchnout, aby mohla unikat pára. Sáčky na Musí se propíchnout, aby mohla unikat pára. Vždy se ujistěte, mražení / že jsou vhodné pro mikrovlnnou troubu. Nepoužívejte plastové pečení masa nebo kovové svorky, mohou se roztavit nebo způsobit elektrický Papír - talíře, šálky a kuchyňský papír Slaměné nebo dřevěné nádoby Recyklovaný papír a noviny oblouk. Používejte pouze k ohřevu nebo pohlcení vlhkosti. Ohřev je nutné sledovat, protože při přehřátí může dojít k požáru. Troubu je vždy nutné sledovat, protože při použití těchto materiálů může dojít k požáru. Mohou obsahovat částice kovu a může vzniknout elektrický oblouk a následným požárem.

12 12 electrolux použití Vaření s mikrovlnami Troubu můžete naprogramovat až na 90 minut. Zadávací časová jednotka může být od 10 vteřin až po pět minut. Závisí na celkové délce vaření, jak vidíte dále v tabulce. Rozmrazování s ručním nastavením Při rozmrazování v ručním režimu (bez funkce automatického rozmrazování) zvolte 240 W. Po výběru stupně výkonu se v okénku objeví symbol rozmrazování. Doba vaření Zvýšení po 0-5 minut 10 vteřin 5-10 minut 30 vteřin minut 1 minuta minut 5 minut Stupně výkonu mikrovln Tato trouba je vybavena 6 stupni výkonu: Nastavení Doporučené použití výkonu 800 W/ VYSOKÝ Používá se pro rychlé vaření nebo ohřívání, např. polévek, masa se zeleninou, hotových jídel, horkých nápojů, zeleniny, ryb apod. 560 W Používá se pro delší vaření hutných jídel jako pečení, karbanátků, připravených porcí jídla a také pro choulostivá jídla jako sýrové omáčky a piškotové koláče. Při tomto sníženém nastavení omáčky nepřetečou a jídlo se provaří nebo propeče rovnoměrně bez převaření okrajů. 400 W Pro hutná jídla, která se při tradičním vaření dlouho vaří; toto nastavení doporučujeme např. při přípravě jídel z hovězího masa, aby bylo maso měkké. 240 W/ ROZMRAZOVÁNÍ K rozmrazování zvolte tento výkon, aby se jídlo rovnoměrně rozmrazilo. Toto nastavení je také ideální k mírnému vaření rýže, těstovin, knedlíků a vaječného krému. 80 W Pro šetrné rozmrazování, např. dortů se šlehačkou nebo moučníků. 0 W K dojití/minutka W = WATT Příklad: Ohřev polévky na 2 minuty a 30 vteřin s mikrovlnným výkonem 560 W. 1. Stiskněte tlačítko Stupeň výkonu dvakrát. 2. Zadejte čas otáčením ovladače ČASOVAČ/VÁHA doprava/doleva, až se zobrazí 2: Stiskněte tlačítko START / Zkontrolujte displej: Důležité upozornění: Pokud stupeň výkonu nezvolíte, automaticky se nastaví stupeň VYSOKÝ/800 W.

13 electrolux použití 13 Poznámka : Při každém otevření dvířek během vaření se čas vaření na digitálním displeji automaticky zastaví. Doba vaření se začne znovu odpočítávat, jakmile dvířka zavřete a stisknete tlačítko START/+ 30. Chcete-li zjistit stupeň výkonu během vaření, stiskněte jednou tlačítko VÝKON. Během vaření můžete nastavený čas zvýšit nebo snížit otáčením ovladače ČASOVAČ/VÁHA. Stupeň výkonu můžete během vaření změnit stiskem tlačítka VÝKON. Chcete-li zrušit program během vaření, dotkněte se tlačítka STOP dvakrát. Kuchyňská minutka Příklad: Nastavení kuchyňské minutky na 7 minut. 1. Stiskněte tlačítko stupně výkonu 7x. 2. Zadejte čas otáčením ovladače ČASOVAČ/VÁHA doprava/doleva, až se zobrazí 7: Stiskněte tlačítko START / Zkontrolujte displej: Poznámka: Chcete-li minutku vypnout před uplynutím nastavené doby, stiskněte tlačítko STOP. Chcete-li funkci obnovit, stiskněte START/+30, k ukončení stiskněte opět STOP. Přidání 30 vteřin Tlačítko START/+30 umožňuje spuštění těchto dvou funkcí: 1. Přímý start Stisknutím tlačítka START/+30 můžete na 30 vteřin přímo spustit vaření s mikrovlnným výkonem 900 W/VYSOKÝ. 2. Prodloužení doby vaření Dobu vaření můžete prodlužovat po 30 vteřinách stisknutím tlačítka za chodu trouby. Poznámka : Tuto funkci nelze použít s funkcemi AUTOMATICKÉ VAŘENÍ a AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVÁNÍ. Plus a mínus Funkce PLUS a MÍNUS umožňují snížit nebo zvýšit naprogramovaný čas při použití automatických programů. Máte-li rádi vařené brambory, které jsou sice uvařené, ale pevné, použijte MÍNUS Máte-li raději měkčí brambory, použijte PLUS. Příklad: Vaření 0,3 kg brambor, měkké. 1. Zvolte požadovanou nabídku dvojím stiskem tlačítka AUTOMATICKÉ VAŘENÍ.

14 14 electrolux použití 2. Otočte ovladačem ČASOVAČ/VÁHA, až se zobrazí 0,3 kg. Fáze 2 1. Stiskněte tlačítko výkonu 4x. 3. Jedním stisknutím tlačítka výkonu zvolte nastavení PLUS. 2. Zadejte požadovaný čas vaření otáčením ovladače ČASOVAČ/VÁHA doprava, až se zobrazí 16: Stiskněte tlačítko START / Zkontrolujte displej: Poznámka : Chcete-li nastavení PLUS/MÍNUS zrušit, stiskněte tlačítko stupeň výkonu 3x. Zvolíte-li PLUS, na displeji se objeví. Zvolíte-li MÍNUS, na displeji se objeví. Vícefázové vaření 3. Stiskněte jednou tlačítko START/+30 ke spuštění vaření. 4. Zkontrolujte displej: Trouba se spustí na 5 minut s 800 W, a pak na 16 minut s 240 W. Můžete naprogramovat 3 fáze (maximálně) s použitím MIKROVLN. Příklad: Vaření: 5 minut s výkonem 800 W (fáze 1) 16 minut při 240 W (fáze 2) Fáze 1 1. Stiskněte jednou tlačítko výkonu. 2. Zadejte požadovaný čas otáčením ovladače ČASOVAČ/VÁHA doprava, až se zobrazí 5: Zkontrolujte displej:

15 electrolux použití 15 Režim Automatické vaření a Automatické rozmrazování AUTOMATICKÉ VAŘENÍ a AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVÁNÍ automaticky nastaví správný režim a dobu vaření a rozmrazování. Můžete si vybrat z 6 nabídek AUTOMATICKÉHO VAŘENÍ a ze 2 nabídek AUTOMATICKÉHO ROZMRAZOVÁNÍ. Automatické vaření Automatické vaření Symbol Nápoje Vařené brambory/ Brambory ve slupce Mražená zelenina Čerstvá zelenina Mražená hotová jídla Rybí filé s omáčkou Příklad: Vaření 0,3 kg brambor. 1. Zvolte požadovanou nabídku dvojím stiskem tlačítka AUTOMATICKÉ VAŘENÍ. Na konci automatického vaření se program automaticky zastaví. Zazní zvukový signál a na displeji bude blikat symbol vaření. Po 1 minutě zazní připomínkový zvukový signál a zobrazí se denní čas. Automatické rozmrazování Automatické vaření Maso/ryba/drůbež Chléb Symbol Příklad: Rozmrazování 0,2 kg chleba. 1. Zvolte požadovanou nabídku dvojím stiskem tlačítka AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVÁNÍ. 2. Otočte ovladačem ČASOVAČ/VÁHA, až se zobrazí 0,2 kg. 3. Stiskněte tlačítko START / Otočte ovladačem ČASOVAČ/VÁHA, až se zobrazí 0,3 kg. 3. Stiskněte tlačítko START / Zkontrolujte displej: Když od vás trouba vyžaduje nějaký krok (např. obrácení jídla), zastaví se, zazní zvukový signál a na displeji bude blikat zbývající doba vaření a příslušná kontrolka. Chcete-li ve vaření pokračovat, stiskněte tlačítko START/ Zkontrolujte displej: Když od vás trouba vyžaduje nějaký krok (např. obrácení jídla), zastaví se, zazní zvukový signál a na displeji bude blikat zbývající doba vaření a příslušná kontrolka. Chcete-li ve vaření pokračovat, stiskněte tlačítko START/+30. Na konci automatického rozmrazování se program automaticky zastaví. Zazní zvukový signál a na displeji bude blikat symbol vaření. Po 1 minutě zazní připomínkový zvukový signál a zobrazí se denní čas.

16 16 electrolux tabulky programů Tabulky programů Tabulky automatického vaření a rozmrazování Automatické vaření Nápoje (čaj/káva) Váha (zvyšující se jednotka) / nádobí 1-4 šálky 1 šálek = 200 ml Tlačítko Program Šálek postavte ke kraji otočného talíře. Vařené brambory a brambory ve slupce Mražená zelenina Čerstvá zelenina Mražená hotová jídla (míchatelná) Rybí filé s omáčkou 0,1-0,8 kg (100 g) Mísa a poklička 0,1-0,6 kg (100 g) Mísa a poklička 0,1-0,6 kg (100 g) Mísa a poklička 0,3-1,0 kg (100 g) Mísa a poklička 0,4-1,2 kg* (100 g) Zapékací nádoba a přilnavá fólie pro mikrovlny Vařené brambory: Oloupejte brambory a nakrájejte je na stejně velké kousky. Brambory ve slupce: Zvolte brambory podobné velikosti a omyjte je. Brambory vložte v obou případech do mísy. Přilijte požadovaný objem vody (na 100 g), asi 2 lžíce a trochu soli. Zakryjte pokličkou. Když zazní zvukový signál, zamíchejte a znovu zakryjte. Po uvaření nechte dojít asi 2 min. Přidejte 1 lžíci vody na 100 g a osolte podle chuti. (K houbám není nutné přilévat vodu.) Zakryjte pokličkou. Když zazní zvukový signál, zamíchejte a znovu zakryjte. Po uvaření nechte dojít asi 2 min. Důležité upozornění: Pokud je mražená zelenina stlačená dohromady, vařte s ručním nastavením. Nakrájejte na malé kousky - proužky, kostičky nebo plátky. Přidejte 1 lžíci vody na 100 g a osolte podle chuti. (K houbám není nutné přilévat vodu.) Zakryjte pokličkou. Když zazní zvukový signál, zamíchejte a znovu zakryjte. Po uvaření nechte dojít asi 2 min. Jídlo vložte do vhodné nádoby pro mikrovlny. Přidejte vodu podle doporučení výrobce. Zakryjte pokličkou. Pokud to výrobce doporučuje, vařte bez pokličky. Když zazní zvukový signál, zamíchejte a znovu zakryjte. Po uvaření zamíchejte a nechte dojít asi 2 min. Viz recepty pro "Rybí filé s omáčkou" na straně 18. * Celková váha všech přísad. Důležité upozornění: Chlazená jídla se vaří z teploty 5 C, mražená jídla z -18 C.

17 electrolux tabulky programů 17 Automatické vaření Ryby, maso Drůbež Váha (zvyšující se jednotka) / nádobí 0,2-0,8 kg (100 g) Koláčová forma (Celá ryba, rybí řízky, rybí filety, kuřecí stehna, kuřecí prsa, mleté maso, nakrájené steaky, karbanátky, uzeniny) Chléb 0,1-1,0 kg (100 g) Koláčová forma Tlačítko Program Jídlo vložte do koláčové formy doprostřed otočného talíře. Když zazní zvukový signál, jídlo obraťte, přerovnejte a oddělte. Tenké části a horká místa zakryjte alobalem. Po rozmrazení zabalte do hliníkové fólie na asi min, až do úplného rozmrazení. Poznámka : není vhodné pro celé drůbež. Mleté maso: Když zazní zvukový signál, jídlo obraťte. Pokud možno odstraňte rozmrazené části. Položte do koláčové formy doprostřed otočného talíře. Množství 1 kg položte přímo na otočný talíř. Když zazní zvukový signál, obraťte, přerovnejte a odstraňte rozmrazené plátky. Po rozmrazení zabalte do hliníkové fólie na asi 5-15 min. až do úplného rozmrazení. Důležité upozornění: Chlazená jídla se vaří z teploty 5 C, mražená jídla z -18 C. Poznámka : Můžete vařit pouze množství uvedené v tabulkách programů. Chcete-li vařit množství nebo jídla neuvedená v tabulkách programů, řiďte se tabulkami v části s kuchařkou. Zadejte pouze váhu jídla. Odečtěte váhu nádoby. Pro jídla s vyšší nebo nižší váhou/množstvím, než je uvedeno v tabulce Automatické vaření a rozmrazování, použijte programy s ručním nastavením. Konečná teplota se bude lišit podle původní teploty jídla. Po vaření zkontrolujte, zda je jídlo řádně ohřáté. Když od vás trouba vyžaduje nějaký krok (např. obrácení jídla), zastaví se, zazní zvukový signál a na displeji bude blikat zbývající doba vaření a příslušná kontrolka. Chcete-li ve vaření pokračovat, stiskněte tlačítko START/+30. Po mikrovlnném režimu se může zapnout chladicí ventilátor. Pokud jste nenařídili hodiny, zapne se asi 3 minuty po dovaření režim Econ. Důležité upozornění: Automatické rozmrazování 1. Stejky a kotlety musí být zmrazené v jedné vrstvě. 2. Mleté maso musí být zmrazené do slabého kusu. 3. Po obrácení zakryjte rozmrazené porce malými rovnými kousky alobalu. 4. Drůbež je nutné zpracovat okamžitě za rozmrazení.

18 18 electrolux tabulky programů Recepty pro automatické vaření Rybí filé s pikantní omáčkou 0,4 kg 0,8 kg 1,2 kg 140 g 280 g 420 g rajčata v plechovce (okapaná) 40 g 80 g 120 g kukuřice 4 g 8 g 12 g čili omáčka 12 g 24 g 36 g cibule (najemno nakrájená) 1 lžička 1-2 lžičky 2 lžičky červené víno, ocet hořčice, tymián a kajenský pepř 200 g 400 g 600 g rybí filé sůl Rybí filé hovězí plátky s curry omáčkou. 0,4 kg 0,8 kg 1,2 kg 200 g 400 g 600 g rybí filé sůl 40 g 80 g 120 g banán (na plátky) 160 g 320 g 480 g hotová curry omáčka 1. Smíchejte všechny přísady na omáčku. 2. Rybí filé vložte do kulaté zapékací mísy slabými konci směrem doprostřed a trochu posolte. 3. Polijte ho máčkou. 4. Zakryjte přilnavou fólií pro mikrovlny a vařte s funkcí AUTOMATICKÉHO VAŘENÍ, "Rybí filé s omáčkou". 5. Po uvaření nechte dojít asi 2 min. 1. Rybí filé vložte do kulaté zapékací mísy slabými konci směrem doprostřed a trochu posolte. 2. Posypte ho banánem a hotovou curry omáčkou. 3. Zakryjte přilnavou fólií pro mikrovlny a vařte s funkcí AUTOMATICKÉHO VAŘENÍ, "Rybí filé s omáčkou". 4. Po uvaření nechte dojít asi 2 min. Tabulky vaření Používané zkratky lž. = lžíce šálek = plný šálek g = gram ml = mililitr min = minuty lžič. = čajová lžička kg = kilogram l = litr cm = centimetr Ohřívání jídel a nápojů Jídlo / nápoj Množství Výkon Čas Pokyny -g/ml- -stupeň- -min- Mléko 1 šálek W asi 1 nezakrývejte Voda 1 šálek W 1-2 nezakrývejte 6 šálků W nezakrývejte 1 talíř W nezakrývejte Jedna porce jídla (zelenina, maso a obloha) W 3-6 omáčku postříkejte trochou vody, zakryjte, uprostřed zahřívání zamíchejte

19 electrolux tabulky programů 19 Ohřívání jídel a nápojů Jídlo / nápoj Množství Výkon Čas Pokyny -g/ml- -stupeň- -min- Polévka / dušené W 1-2 zakryjte, po ohřátí zamíchejte maso se zeleninou Zelenina W pokud je třeba, přilijte trochu vody, zakryjte, uprostřed zahřívání zamíchejte Maso, 1 plátek* W 3-4 povrch lehce potřete omáčkou, zakryjte Rybí filé* W 2-3 zakryjte Koláč, 1 kus W 1/2 položte do koláčové formy Dětské jídlo, 1 sklenička Rozpouštění margarínu nebo másla* W asi 1 přemístěte do nádoby vhodné pro mikrovlnné použití, po zahřátí dobře zamíchejte a zkontrolujte teplotu W 1/2 zakryjte Rozpouštění čokolády W 2-3 občas zamíchejte * chlazené Rozmrazování Jídlo Množství Výkon Čas Pokyny Doba -g- -stupeň- -min- dojití - -min- Guláš W 8-12 uprostřed rozmrazování zamíchejte Koláč, 1 kus W 2-5 položte do koláčové formy 5 Ovoce např. třešně, W 4-5 rovnoměrně rozložte, 5 jahody, maliny, švestky uprostřed rozmrazování obraťte Časy uvedené v této tabulce jsou jen orientační, mohou se lišit podle teploty zmrazení, kvality a váhy potravin. Rozmrazování a vaření Jídlo Množství Výkon Čas Pokyny Doba -g- -stupeň- -min- dojití - -min- Rybí filé W zakryjte 2 Jedna porce jídla W 9-11 zakryjte, za 6 minut zamíchejte 2 Pečení masa a ryb Jídlo Množství Výkon Čas Pokyny Doba -g- -stupeň- -min- dojití - -min- Pečeně (vepřová, telecí, jehněčí) W 400 W W Rostbíf (střední) W 400 W 19-21* * * 5-7 ochuťte podle přání, vložte do mělké koláčové formy, obraťte za * ochuťte podle přání, vložte do mělké koláčové formy, obraťte za * Rybí filé W 3-4 ochuťte podle přání, vložte do mělké koláčové formy, zakryjte

20 20 electrolux recepty Recepty Všechny recepty v tomto návodu jsou pro 4 porce, pokud není uvedeno jinak. Úprava receptů pro mikrovlnnou troubu Pokud si chcete upravit své oblíbené recepty pro mikrovlnnou troubu, uvědomte si následující: Doby vaření je nutné zkrátit na třetinu až polovinu. Řiďte se příklady receptů v této knize. Hodně vlhká jídla jako ryby, maso, drůbež, zelenina, ovoce, dušené maso se zeleninou a polévky připravíte v mikrovlnné troubě bez problémů. Houbová polévka Nádobí: mísa s pokličkou (objem 2 l) Přísady 200 g nakrájené houby 50 g cibule, najemno nakrájená 300 ml masového vývaru 300 ml smetana 25 g mouka 25 g máslo nebo margarín sůl a pepř 1 vejce 150 g smetana U sušších jídel jako například obložených mís je třeba povrch jídla před ohříváním nebo pečením nejprve navlhčit. Množství tekutiny, která se přidává k syrovým potravinám, které chcete dusit, snižte v porovnání s originálním receptem o dvě třetiny. Podle potřeby můžete další tekutinu přidat během vaření. Rovněž množství přidávaného tuku lze značně snížit. K ochucení jídla stačí malé množství másla, margarínu nebo oleje. Mikrovlnná trouba se proto vynikajícím způsobem hodí pro přípravu nízkotučných jídel jako součásti diety. 1. Zeleninu a vývar nalijte do mísy, zakryjte a vařte. 8-9 min. 800 W 2. Smíchejte všechny přísady v mixéru. 3. Smíchejte mouku s máslem v těstíčko a vmíchejte do polévky. Osolte a opepřete, zakryjte a vařte. Po uvaření zamíchejte. 4-6 min. 800 W 4. Smíchejte vaječný žloutek se smetanou a postupně je vmíchejte do polévky. Krátce ohřejte, ale ne až do varu! 1-2 min. 800 W Po uvaření nechte dojít asi 5 min. Míchaná zelenina na oleji Nádobí: mísa s pokličkou (objem 2 l) Přísady 5 lžic olivový olej 1 stroužek česnek, rozdrcený 50 g cibule, nakrájená na plátky 250 g lilek, na kostičky 200 g cuketa, na kostičky 200 g paprika, velké kostky 75 g fenykl, velké kostky 1 svazeček bylinek 200 g artyčoková srdíčka z plechovky, nakrájená na čtvrtky sůl a pepř 1. Do mísy nalijte olivový olej a přidejte česnek. Přidejte připravenou zeleninu s výjimkou artyčokových srdíček, opepřete. Potom přidejte svazeček bylinek, zakryjte a vařte, jednou zamíchejte min. 800 W Na posledních 5 minut přidejte artyčoková srdíčka a vařte dál. 2. Míchanou zeleninu osolte a opepřete podle chuti. Před podáváním bylinky odstraňte. Po uvaření nechte dojít asi 2 minuty.

KUCHAŘKA MIKROVLNNÁ TROUBA

KUCHAŘKA MIKROVLNNÁ TROUBA KUCHAŘKA MIKROVLNNÁ TROUBA Blahopřejeme vám k zakoupení mikrovlnné trouby Whirlpool. S touto knihou receptů objevíte skutečné možnosti nového spotřebiče a a vychutnáte si je. Budete překvapeni, jak rychle

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

MAX 24 EKOLOGICKÉ TIPY TECHNICKÉ ÚDAJE. www.whirlpool.com

MAX 24 EKOLOGICKÉ TIPY TECHNICKÉ ÚDAJE. www.whirlpool.com Whirlpool Sweden AB 12 Krabici, v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat, jak dokládá recyklační symbol. Při její likvidaci se řiďte místními předpisy. Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM VARNÉ DESKY RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 14 PŘED POUŽITÍM

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

Obsah. Ochrana životního prostředí Popis ohřívače nádobí Bezpečnostní zásady Montáž Zabudování Použití ohřívače nádobí Čištění a údržba

Obsah. Ochrana životního prostředí Popis ohřívače nádobí Bezpečnostní zásady Montáž Zabudování Použití ohřívače nádobí Čištění a údržba CZ Obsah Ochrana životního prostředí Popis ohřívače nádobí Bezpečnostní zásady Montáž Zabudování Použití ohřívače nádobí Čištění a údržba OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Obalové materiály použité na tento

Více

Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539

Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539 Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Připravte potraviny PEČENÍ

Připravte potraviny PEČENÍ CS PEČENÍ Nikdy přístroj nezapínejte prázdný. Nepřetěžujte misku, dodržujte doporučená množství. Tento výrobek není určen na vaření klasických fritovaných jídel (nenaplňujte misku olejem). popis A Víko

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 DŮLEŽITÉ INFORMACE INSTALACE SPOTŘEBIČE SPOTŘEBIČ se smí používat jen tehdy, když byl správně vestavěn (instalován). PŘI INSTALACI SPOTŘEBIČE se řiďte samostatnými přiloženými

Více

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 PŘED PŘIPOJENÍM INSTALACE Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. K zajištění dostatečné ventilace je třeba

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

Mikrovlnná trouba pro vestavbu

Mikrovlnná trouba pro vestavbu Mikrovlnná trouba pro vestavbu MIC 232 EX Návod k obsluze 1 Obsah Informace výrobce...3 Technické údaje...3 Nejdříve si přečtěte!...3 Důležité bezpečnostní informace...4 Pokyny k použití...5 Bezpečnost

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený M i k r o v l n n á t r o u b a M I C 2 0 2 X N á v o d k p o u ž i t í M o n t á ž n í n á v o d Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

Před prvním použitím. Připravte potraviny PEČENÍ POPIS RYCHLÁ PŘÍPRAVA

Před prvním použitím. Připravte potraviny PEČENÍ POPIS RYCHLÁ PŘÍPRAVA CS PEČENÍ Nikdy přístroj nezapínejte prázdný. Nepřetěžujte misku, dodržujte doporučená množství. Tento výrobek není určen na vaření klasických fritovaných jídel (nenaplňujte misku olejem). POPIS A Víko

Více

JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK SPOTŘEBIČ ODMRAZOVAT A ČISTIT JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK SPOTŘEBIČ ODMRAZOVAT A ČISTIT JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 6cz33013.fm5 Page 11 Tuesday, July 2, 2002 4:30 PM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE OVLÁDACÍ PANEL PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ VYUŽITÍ VNITŘNÍHO

Více

67670K-MN. indukční varná deska

67670K-MN. indukční varná deska 67670K-MN Návod k použití Sklokeramická indukční varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

MWD 208 MWD 308. www.whirlpool.com

MWD 208 MWD 308. www.whirlpool.com MWD 208 MWD 308.hirlpool.com 1 INSTALACE PŘED PŘIPOJENÍM ZKONTROLUJTE, ZDA NAPĚTÍ na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti. MIKROVLNNOU TROUBU POSTAVTE NA ROVNOU A STABILNÍ PLOCHU, která unese

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

ST-FP9084. Ruční mixér Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-FP9084. Ruční mixér Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-FP9084 Ruční mixér Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

PRVNÍ POUŽITÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE

PRVNÍ POUŽITÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE PRVNÍ POUŽITÍ Připojte spotřebič k přívodu elektrické energie. Teploty pro ideální uchování potravin byly nastaveny již ve výrobě. Pokud zazní zvukový signál, znamená to poplach teploty: stiskněte a podržte

Více

Příručka o bezpečnosti a ochraně zdraví a Průvodce instalací

Příručka o bezpečnosti a ochraně zdraví a Průvodce instalací Příručka o bezpečnosti a ochraně zdraví a Průvodce instalací CZ ČEŠTINA Příručka o bezpečnosti a ochraně zdraví 3 Průvodce instalací 6 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY CZ JE DŮLEŽITÉ SE S NIMI SEZNÁMIT A DODRŽOVAT

Více

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV Česky Popis a Víko b Nádrž c Držák filtru d Ohřívací destička e Tlačítko zapnout/vypnout nebo ovládací panel f Odměrná lžíce g Konvice nebo izolovaná nádoba

Více

ST-FP9064. Ponorný mixér Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-FP9064. Ponorný mixér Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-FP9064 Ponorný mixér Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele MIKROVLNNÁ TROUBA Model: BM1240AX Příručka pro uživatele Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku

Více

Parní Vařič First FA-5102-1 s nastavitelným časovačem

Parní Vařič First FA-5102-1 s nastavitelným časovačem Parní Vařič First FA-5102-1 s nastavitelným časovačem NÁVOD K OBSLUZE 1 Bezpečnostní opatření: Při používání parního vařiče se řiďte základními bezpečnostními opatřeními souvisejícími s obsluhou elektrických

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

EURONAKUPY.CZ www.euronakupy.cz Návod ZMRZLINOVAČ

EURONAKUPY.CZ www.euronakupy.cz Návod ZMRZLINOVAČ Návod ZMRZLINOVAČ DŮLEŽÍTÉ 1. Tento přístroj je určen pouze k domácímu použití. 2. Používejte tento přístroj pouze tak, jak je popsáno v tomto manuálu. 3. Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozen napájecí

Více

Návod k použití HF 170.. S-199-01

Návod k použití HF 170.. S-199-01 Návod k použití HF 170.. S-199-01 2 Vaření v této mikrovlnné troubě Vám bude potěšením. Abyste mohli využít všechny technické přednosti, přečtěte si, prosím, tento návod k použití. Na začátku návodu k

Více

NÁVOD K OBSLUZE NAPĚŇOVAČ MLÉKA MODEL: CRM8008A PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD A PONECHTE SI HO PRO PŘÍPAD DALŠÍ POTŘEBY!

NÁVOD K OBSLUZE NAPĚŇOVAČ MLÉKA MODEL: CRM8008A PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD A PONECHTE SI HO PRO PŘÍPAD DALŠÍ POTŘEBY! NÁVOD K OBSLUZE NAPĚŇOVAČ MLÉKA MODEL: CRM8008A PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD A PONECHTE SI HO PRO PŘÍPAD DALŠÍ POTŘEBY! ZÁKLADNÍ PRAVIDLA BEZBEČNOSTI Před prvním použitím si pozorně přečtěte

Více

KLARSTEIN GEHEIMVERSTECK 17 L, 50 W, A +, MINIBAR, MINI LEDNIČKA

KLARSTEIN GEHEIMVERSTECK 17 L, 50 W, A +, MINIBAR, MINI LEDNIČKA KLARSTEIN GEHEIMVERSTECK 17 L, 50 W, A +, MINIBAR, MINI LEDNIČKA 10028010 10028011 10030496 Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit si produkt značky Klarstein. Prosíme, při používání

Více

Návod k použití RACLETTE GRIL R-274

Návod k použití RACLETTE GRIL R-274 Návod k použití RACLETTE GRIL R-274 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití HM 2 Ruční mixér CZ Návod k použití Ovládání Madlo vysunutí vysunutí Tělo Šlehací nástavce Hnětací nástavce Rychlost Regulace rychlosti TURBO zapnutí/ vypnutí Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E41.243-1M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher CZ Návod k použití Elektrická konvice Wasserkocher CZ Obsah Bezpečnostní pokyny...3 Vybalení...5 Požadavky pro místo instalace...5 Před prvním použitím...5 Vaření vody...5 Filtr vodního kamene...5 Ochrana

Více

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK0018 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro spotřebitele M1711N. Trouba...2. Příslušenství...2

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro spotřebitele M1711N. Trouba...2. Příslušenství...2 MIKROVLNNÁ TROUBA Příručka pro spotřebitele M1711N Údaje o vaření a pečení mají informativní charakter. Produkt je určen pro použití v domácnosti. Záruka zaniká, pokud je přístroj používán jinak než v

Více

SPAGHETTI COOKER & PASTA

SPAGHETTI COOKER & PASTA SPAGHETTI COOKER & PASTA 1 Spaghetti & Pasta Cooker Je ideální nejen pro přípravu těstovin, ale i zeleniny, brambor, masa, salátů a mnoha dalších pokrmů. Slouží zároveň jako cedník. Před použitím si pečlivě

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Trouba FNP 612X. Návod k obsluze

Trouba FNP 612X. Návod k obsluze Trouba FNP 612X Návod k obsluze 1 Všeobecná upozornění Děkujeme za výběr jednoho z našich produktů. Pro dosažení maxima z naší vám doporučujeme: Pozorně si přečtěte návod k použití: obsahuje důležité pokyny

Více

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky Návod k použití GRIL R-251 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

RECEPTY JÍDLO MNOŽSTVÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ TIPY ŽÁRUVZDORNÁ 800 G - 1,5 KG 300 G - 1 KG TALÍŘ CRISP 500 G - 1,2 KG

RECEPTY JÍDLO MNOŽSTVÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ TIPY ŽÁRUVZDORNÁ 800 G - 1,5 KG 300 G - 1 KG TALÍŘ CRISP 500 G - 1,2 KG PEČENĚ 800 G - 1,5 KG ŽÁRUVZDORNÁ NÁDOBA VHODNÁ PRO MIKROVLNY NA NÍZKÉ MŘÍŽCE OCHUŤTE a vložte do chladné trouby. FILETY (V PÁŘE) 300 G - 800 G PAŘÁK OCHUŤTE a položte na síto pařáku. Přilijte 100 ml vody

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E4403-5-A. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Obsah. 160 MCD2540E-m

Obsah. 160 MCD2540E-m 160 MCD2540E-m Obsah Bezpečnostní pokyny 161 Popis spotřebiče 166 Příslušenství 167 Před prvním použitím 168 Provoz 169 Tabulky programů 171 Čištění a údržba 171 Technické údaje 172 instalace 172 Rady

Více

EURONAKUPY.CZ KONTAKTNÍ GRIL. Kontaktní gril 3v1 Beem D2000730. www.euronakupy.cz Strana 1 (celkem 1)

EURONAKUPY.CZ KONTAKTNÍ GRIL. Kontaktní gril 3v1 Beem D2000730. www.euronakupy.cz Strana 1 (celkem 1) KONTAKTNÍ GRIL Kontaktní gril 3v1 Beem D2000730 www.euronakupy.cz Strana 1 (celkem 1) Vážený zákazníku, Před použitím přístroje si prosím přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu na použití, o bezpečnosti,

Více

OBOUSTRANNÁ PÁNEV KNIHA RECEPTŮ

OBOUSTRANNÁ PÁNEV KNIHA RECEPTŮ OBOUSTRANNÁ PÁNEV KNIHA RECEPTŮ Před použitím si pečlivě přečtěte následující pokyny: Péče a údržba: před prvním použitím Oboustrannou pánev umyjte v horké mýdlové vodě. Opláchněte a osušte. Vnitřní strany

Více

6132M-MN Návod k použití Sklokeramická varná deska

6132M-MN Návod k použití Sklokeramická varná deska 6132M-MN Návod k použití Sklokeramická varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer CZ Návod k použití Zpěňovač mléka Milchaufschäumer Obsah Bezpečnost... 3 Vybalení... 4 Požadavky pro místo instalace... 5 Před prvním použitím... 5 Zpěnění mléka... 5 Horká čokoláda a instantní nápoje...

Více

........ CS TROUBA RECEPTY

........ CS TROUBA RECEPTY ...... CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com AUTOMATICKÉ PROGRAMY Číslo programu Název programu 1 HOVĚZÍ PEČENĚ 2 VEPŘOVÁ PEČENĚ 3 CELÉ KUŘE 4 PIZZA 5 MUFFIN 6 SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ 7 BÍLÝ CHLÉB 8 ZAPEČENÉ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X CZ NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI Mikrovlnná trouba DME715X 2 OBSAH Důležité bezpečnostní pokyny. Pozorně si je pročtěte a uschovejte si je pro příští použití. Pokyny k ochraně životního prostředí...........................

Více

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

Návod k použití MUZ 7 EB1 B-594-01

Návod k použití MUZ 7 EB1 B-594-01 Návod k použití MUZ 7 EB1 B-594-01 Výrobník zmrzliny Pročtěte si rovněž návod k použití základního spotřebiče. Pokyny pro likvidaci Chladicí nádoba je naplněna tekutinou, která je z ekologického a zdravotního

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4101-5-B. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a *podle modelu / * pod a modelu ČESKY Ochrana životního prostředí " Váš spotřebič byl navržen tak, aby jste ho mohli používat po mnoho let. Rozhodnete-li

Více

3cz53171.fm5 Page 44 Thursday, January 10, 2002 4:25 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

3cz53171.fm5 Page 44 Thursday, January 10, 2002 4:25 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 3cz53171.fm5 Page 44 Thursday, January 10, 2002 4:25 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ KUCHAŘSKÉ TIPY JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE PÉČE A ÚDRŽBA JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Návod k použití GRIL R-253

Návod k použití GRIL R-253 Návod k použití GRIL R-253 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13 6cz33013.fm5 Page 10 Thursday, February 8, 2001 6:03 PM CZ NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 VÝMĚNA ŽÁROVKY STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA

Více

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ AKP 230 CZ Poslední úroveň První úroveň Hliníkový plech na moučníky: Hluboký plech: PŘÍSLUŠENSTVÍ POPIS VÝROBKU 1. Ovládací panel 2. Chladicí ventilátor (není vidět) 3. Horní topné těleso 4. Topné těleso

Více

Multifunkční elektrická pánev

Multifunkční elektrická pánev Multifunkční elektrická pánev DPP-3840 NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Při ignorování bezpečnostních pokynů není výrobce odpovědný za případná poškození Nepoužívejte tento spotřebič s poškozeným přívodním

Více

Vestavné spotřebiče Sklokeramická varná deska PPV 604/1 PPV 605/1

Vestavné spotřebiče Sklokeramická varná deska PPV 604/1 PPV 605/1 Vestavné spotřebiče Sklokeramická varná deska PPV 604/1 PPV 605/1 Návod k obsluze zařízení Vážený uživateli, děkujeme za výběr našeho výrobku. Jsme si jisti, že tato sklokeramická varná deska bude zcela

Více

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C.

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C. Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! TLAČÍTKO VOLBY PROGRAMU Stiskněte několikrát tlačítko Programy, až se rozsvítí

Více

MATFER 3kW indukční vařič NÁVOD K POUŽITÍ

MATFER 3kW indukční vařič NÁVOD K POUŽITÍ MATFER 3kW indukční vařič NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH 1. Popis... 4 2. Bezpečnostní opatření... 4 3. Popis funkce výrobku... 5 4. Technické údaje... 6 5. Poruchy funkce: Příčiny a jejich odstranění... 7 6. Údržba...

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ. NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘED POUŽITÍM SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY INSTALACE PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SKLOKERAMICKÉ

Více

Celkový pohled. Bezpečnostní pokyny. Pokyny pro likvidaci. Ovládání

Celkový pohled. Bezpečnostní pokyny. Pokyny pro likvidaci. Ovládání MUM 74.. B-212-01 2 Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte pouze pro taková množství a v takových časových intervalech, které jsou pro použití v domácnosti obvyklé,

Více

HMT 9626, HMT 9656 B-197-01

HMT 9626, HMT 9656 B-197-01 HMT 9626, HMT 9656 B-197-01 2 S touto mikrovlnnou troubou se pro Vás stane pečení zábavou. Abyste mohli využít všech technických předností, přečtěte si prosím návod na použití. Na začátku návodu Vám řekneme

Více

Návod k použití GRIL R-256

Návod k použití GRIL R-256 Návod k použití GRIL R-256 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60021X

návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60021X návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60021X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Instalace 3 Popis spotřebiče

Více

Návod k použití MW 911P2 S-567-01

Návod k použití MW 911P2 S-567-01 Návod k použití MW 911P2 S-567-01 2 3 cz czz Spotřebič není dovoleno používat pro živnostenské účely. Spotřebič je určen výlučně pro použití v domácnosti. Maximální nosnost: 2000 g / 5 Ib Tento návod na

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ČESKY - ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI POPIS PRVNÍ POUŽITÍ Odstraňte obalový materiál z vnitřní části zmrzlinového stroje. Nádoby, lopatku a víko omyjte

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV CS Návod k použití Trouba ZOB10401XV Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím 5 Denní používání 6 Doplňkové funkce 6 Tipy a rady 7 Čištění a údržba 11

Více

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-CM 7083 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

Instalace a zapojení

Instalace a zapojení Instalace a zapojení Prohlédněte mikrovlnnou troubu Troubu vybalte, odstraňte veškerý obalový materiál a pečlivě ji prohlédněte, zda není poškozená, zda na ní nejsou promáčknutá místa, není poškozená západka

Více

3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM VARNÉ DESKY RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE PÉČE A ÚDRŽBA

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo)

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka TLAČÍTKO ZAPNUTO UKAZATEL PORUCH A ČASU MYTÍ Při normálním provozu udává zbývající čas (h:mm), ale u volby Odložený udává čas zbývající do spuštění programu (hh). Objeví-li se ukazatel

Více

POPIS SPOTŘEBIČE. Uspořádání varné desky. Uspořádání ovládacího panelu. 6 Popis spotřebiče

POPIS SPOTŘEBIČE. Uspořádání varné desky. Uspořádání ovládacího panelu. 6 Popis spotřebiče Popis spotřebiče Pokud použijete ochrannou skříň (dodatečné příslušenství), není nutné zachovat přední větrací prostor mm a instalovat ochranné dno přímo pod spotřebičem. POPIS SPOTŘEBIČE Uspořádání varné

Více

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16 40024bCz.fm5 Page 11 Tuesday, August 22, 2000 10:48 AM OBSAH CZ PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU

Více

Výrobník nápojového ledu ZP-15

Výrobník nápojového ledu ZP-15 Návod k používání Výrobník nápojového ledu ZP-15 ELKTRICKÝ VÝROBNÍK LEDU ZP - 15 Důležité provozní požadavky: - Teplota vzduchu 10º C - 40º C - Teplota vody 5º C - 20º C - Kapacita výroby ledu 15kg/24h

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Mikrovlnná trouba MW 7848

Mikrovlnná trouba MW 7848 Mikrovlnná trouba MW 7848 Návod k obsluze Příklady programů Opětovný ohřev jedné porce jídla (přibližně 450 g) Otočte ovládacím knoflíkem (displej A1) + stiskněte + otáčejte ovládacím knoflíkem, až se

Více

(viz popis funkcí vpravo)

(viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! (viz popis funkcí vpravo) OVLÁDACÍ PANEL SE U TÉTO MYČKY AKTIVUJE STISKEM JAKÉHOKOLI

Více