REZIDENCE AURUM Bytový dům Na Pláni, Praha 5 parc. č. 1430/7,1430/20, 4910/1 KÚ Smíchov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REZIDENCE AURUM Bytový dům Na Pláni, Praha 5 parc. č. 1430/7,1430/20, 4910/1 KÚ Smíchov"

Transkript

1 REZIDENCE AURUM Bytový dům Na Pláni, Praha 5 parc. č. 1430/7,1430/20, 4910/1 KÚ Smíchov PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ HLUKOVÁ STUDIE 31. května 2010 zpráva číslo 54-SHR-10 Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, Praha 6, IČO , DIČ CZ , akustika.cz tel , , , fax ,

2 Zadání Na objednávku pana Ing. arch. Martina Belici, ZONA architekti s.r.o. je zpracována hluková studie k projektu novostavby bytového domu u ulice Na Pláni 979/10, Praha 5 Smíchov. Studie je součástí dokumentace pro stavební řízení. Podklady 1) nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 2) REZIDENCE AURUM, bytový dům Na Pláni, Praha 5 Smíchov, dokumentace pro stavební řízení (Ing. arch Martin Belica, 5/2010) 3) ČSN Akustika Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků Požadavky Předepsané hodnoty Stavební činnost Podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. se nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina (hygienický limit) akustického tlaku A, L Aeq, s, způsobená činnostmi spojenými s výstavbou v době od 7 do 21 hodin v chráněném venkovním prostoru vypočítá tak, že se k nejvyšší přípustné hladině (v daném případě L Aeq = 50 db) připočítá korekce +15 db. Trvají-li v této době práce kratší dobu, je nejvyšší přípustná hodnota (hygienický limit) dána vztahem kde t 1 L Aeq, T L Aeq, s = L Aeq, T + 10 log [(429 + t 1 )/t 1 ], je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v období 7:00 21:00 hod. nejvyšší přípustná hladina akustického tlaku A v posuzovaném místě stanovená podle 12 odst. 2 nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Tyto nejvyšší přípustné hladiny po dobu výstavby v chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a chráněných ostatních venkovních prostorech ve smyslu přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb 1., jsou, vypočítané podle uvedeného vztahu, v následující tabulce I. Hodnoty platí pouze pro dobu mezi 7 a 21 hod. Tabulka I Nejvyšší přípustné hladiny akustického tlaku při době činnosti kratší než 14 hodin (vně) Čas [hod] L Aeq, s [db] Projektovaný objekt Podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací je hygienický limit v chráněných venkovních prostorech ostatních staveb a v chráněných ostatních venkovních prostorech stanoven základní hladinou L Aeq,T = 50 db a korekcí podle přílohy 3 k uvedenému nařízení. Hluk ze stacionárních zdrojů je v denní době hodnocen po dobu osmi nejhlučnějších hodin, v noci po dobu jedné hodiny. Při výskytu tónových složek nebo výrazném informačním charakteru hluku (řeč, hudba) se uplatňuje další korekce 5 db. 1 tj. v místech, kde jsou nejvyšší přípustné hladiny odvozovány od základní hladiny L Aeq, T = 50 db Strana 2 (celkem 11)

3 Hluk z pozemní dopravy po veřejných komunikacích je hodnocen za celou denní respektive celou noční dobu. Podle uvedené přílohy je v denní době hygienický limit pro hluk ze silniční dopravy po veřejných komunikacích L Aeq,16h = 55 db, v noční době L Aeq,8h = 45 db. V okolí hlavních komunikací, kde hluk z dopravy po těchto komunikacích je převažující a v ochranném pásmu drah se použije korekce +10 db, tj. hygienický limit ve dne je L Aeq,16h = 60 db, v noci L Aeq,8h = 50 db. Podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. ze dne 27. listopadu 2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací je ve stavbách pro bydlení a ve stavbách občanského vybavení hygienický limit hluku ze zdrojů hluku vně budovy stanoven základní hladinou L Aeq = 40 db a korekcí podle přílohy č. 2, přihlížející k využití prostoru a k denní době. Pro byty je v denní době stanovena korekce 0 db, v noční době 10 db. V denní době nesmí zdroje vně objektu způsobit v bytě ekvivalentní hladinu akustického tlaku vyšší než L Aeq,8h = 40 db, v noční době L Aeq,1h = 30 db. Při výskytu tónových složek nebo výrazném informačním charakteru hluku (řeč, hudba) se uplatňuje další korekce 5 db. Podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací je hygienický limit v chráněném vnitřním prostoru staveb pro bydlení a občanského vybavení pro hluky mající původ uvnitř domu dána součtem základní hladiny akustického tlaku L Amax = 40 db a korekcí přihlížejících k využití prostorů a denní době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. Pro obytné místnosti včetně kuchyní, hotelové pokoje a denní dobu (6,00 22,00 hod.) je stanovena korekce 0 db, pro noční dobu (22,00 6,00 hod.) korekce 10 db. Tomu odpovídají hygienické limity hluku L Amax = 40 db pro denní dobu a L Amax = 30 db pro noční dobu. Při výskytu tónových složek či výrazném informačním charakteru hluku (řeč, hudba) se uplatňuje další korekce 5 db. Nejnižší přípustné hodnoty zvukové izolace vnitřních dělicích konstrukcí budov stanoví ČSN Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků - Požadavky. Obytné místnosti bytů musí být odděleny od dalších pokojů a od společných prostor stropy a stěnami s váženou stavební neprůzvučností přinejmenším R w = 53 db. Pro oddělení garáží, průjezdů a provozoven s otevírací dobou do 22:00 je třeba neprůzvučnost přinejmenším R w = 57 db. Neprůzvučnost vstupních dveří bytů je předepsána R w = 32 db. Popis Obsahem projektu pro stavební povolení je výstavba sedmipodlažního bytového domu, respektive osmipodlažního domu, kde je nejspodnější podlaží, konstrukčně nutné kvůli strmosti svahu, ale prakticky nevyužitelné, šest podlaží je bytových a jedno slouží garážím. Na pozemku stojí dnes třípodlažní objekt garáží z montovaného železobetonového skeletu, který bude celý odstraněn, s výjimkou základových konstrukcí. Poloha projektovaného domu je na následujícím obrázku 1. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými stěnami. Obvodové stěny a vnitřní příčné stěny v 1. a 2.PP jsou navrženy o tloušťce 250 mm. Stěny okolo komunikačního pole jsou tloušťky 200 mm po celé výšce objektu. Obvodové stěny a příčné vnitřní stěny v 1. až 4. NP jsou tloušťky 200 mm, tyto stěny v 5.NP lze uvažovat o tloušťce 150 mm. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy z monolitické železobetonové desky o tloušťce 250 mm ve všech podlažích s výjimkou desky nad patkami, která je navržena v tloušťce 300 mm. Do této desky jsou kotveny balkónové desky o tloušťce 180 mm vloženými termoizolačními kotevními prvky (např. od firmy Shöck). Střešní konstrukce nad 5.NP je šikmá, stoupá směrem k jihu a je prodloužena ocelovými nosníky, které jsou navrženy jako konzoly vetknuté do stropní desky. Mezi nosníky je uložen trapézový plech. Strana 3 (celkem 11)

4 Obrázek 1: Rezidence AURUM, Na Pláni, Praha 5 - Smíchov Postup stavebních prací Vzhledem ke shodné půdorysné stopě bytového domu a původního objektu garáží bude množství výkopů minimální. Rozsah staveniště neumožňuje zeminu deponovat na pozemku stavby, bude nutný odvoz na trvalou skládku. Přístup na pozemky stavby je umožněn z ulice Na Pláni, která je v tomto místě tvořena obousměrnou komunikací s živičným povrchem s chodníky po obou stranách. Demolicí původního objektu garáží se tento projekt nezabývá. Výstavba domu bude probíhat standardním postupem, tj. bude postupně po podlažích betonován železobetonový skelet domu, který bude následně vyzdíván. Po osazení výplní otvorů již bude kromě zateplování fasády většina prací probíhat uvnitř objektu. Pro zásobování objektu lze předpokládat příjezd nejvýše 6 nákladních vozidel během hodiny (po převážnou část prací méně), včetně domíchávačů s betonovou směsí. Tato bude dopravována do potřebných míst betonovou pumpou, do vyšších podlaží též stacionárním jeřábem v bádiích. Sypké stavební materiály budou na stavbu dopravovány valníky. Bednění vč. stojek bude montováno ručně. Kusový stavební materiál bude na staveniště dopravován nákladními vozidly s hydraulickou rukou. Omítky, potěry podlah apod. budou prováděny pomocí čerpací techniky, při těchto pracích se uvažuje s umístěním sila na stavební pozemek. Dále se uvažuje s využitím ručního elektrického nářadí (vrtačka, ruční okružní pila, úhlová bruska, motorová pila. Strana 4 (celkem 11)

5 Stavební konstrukce Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými stěnami. Obvodové stěny a vnitřní příčné stěny v 1. a 2.PP jsou navrženy o tloušťce 250 mm. Stěny okolo komunikačního pole jsou tloušťky 200 mm po celé výšce objektu. Obvodové stěny a příčné vnitřní stěny v 1. až 4. NP jsou tloušťky 200 mm, tyto stěny v 5.NP lze uvažovat o tloušťce 150 mm. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy z monolitické železobetonové desky o tloušťce 250 mm ve všech podlažích s výjimkou stropně základové desky nad patkami, která je navržena o tloušťce 300 mm. V následujícím přehledu jsou uvedeny pouze konstrukce, které je třeba posoudit z hlediska zvukové izolace: Svislá stěna nad terénem kontaktní zateplovací systém + probarvená omítka (tepelná izolace 140 mm) železobeton cca 200mm (lokálně možná bude POROTHERM 24 P+D) okna celé okno min. 1,2 W/m 2 K Meziokenní konstrukce na severní fasádě rámová jacklová konstrukce z profilu 50/50 (výplň tepelná izolace, zevnitř SDK) podbití desky CETRIS 1x 24 mm kontaktní zateplovací systém + probarvená omítka (tepelná izolace cca 180mm) Mezibytové konstrukce POROTHERM 300 P+D AKU Podlahy (1.np 5.np) Dřevo tl. 18 mm (koupelny keramika 8mm) Lepidlo 2 mm Anhydrid 40 mm (koupelny anhydrid 50mm) Separační folie Tepelná izolace 40 mm Železobetonová stropní deska Strop nad 1.pp (garáže) 100 mm tepelná izolace minerál + omítka Podlaha 1. pp (garáže) polyuretanová stěrka se vsypem betonová deska s KARI výztuží 100mmm separační folie tepelná izolace 150mm Železobetonová stropní deska Podlahy (2.pp) Dřevo tl. 18 mm (koupelny keramika 8mm) Lepidlo 2 mm Anhydrit 40 mm (koupelny anhydrit 50mm) Separační folie Tepelná izolace 150 mm Železobetonová stropní deska Technická zařízení Výtah KONE PW08/ 10-19, hluk v horní části šachty od stroje výtahu L Amax = 70 db Strana 5 (celkem 11)

6 Garážová vrata elektricky ovládaná vrata (Hörmann) Ohřev vody - 2 plynové kondenzační zásobníky TUV A.O.SMITH BFC 50 (m. č , L Aeq = 45 db) Topení - 2 kondenzační závěsné plynové kotle ZBR 42 3A (m č , L Amax = 40 db) Chlazení místnosti Vnější jednotka LG S12AT UE35 (zařízení 7.001) na severní fasádě v 1.pp vedle vjezdových vrat (křížení os D-3), L Aeq = 45 db, vnitřní jednotka LG ST12AT Chlazení bytu 21 - Vnější jednotka LG MU5M30 U4O (zařízení 6.001) na střeše objektu, mezi B-C x 2, L Aeq = 53 db, vnitřní jednotky LG CC07AW, CC07AW, CC07AW, CC012AW Chlazení bytu 22 - Vnější jednotka LG MU4M25 UEO (zařízení 6.002) na střeše objektu mezi B-C x 3, L Aeq = 52 db, vnitřní jednotky LG CC07AW, CC07AW, CC012AW Chlazení bytu 23 - Vnější jednotka LG MU5M30 U4O (zařízení 6.002), na střeše objektu mezi B-C x 4, L Aeq = 52 db, vnitřní jednotky LG CC07AW, CC07AW, CC012AW Větrání chodeb před byty TH 500/160 (zařízení 5.001), Elektrodesign TH 500/160, na střeše objektu - instalační šachta, L Aeq = 50 db Odvětrání koupelen, wc, šaten, komor, Elektrodesign Silent U90, L Aeq = 42 db/1 m 2.pp , , , , , np , , , , , , , , , np , , , , , , , , , , , np , , , , , , , , , , , np , , , , , , , , , , , np , , , , , , , , Odvětrání digestoří, L Aeq = 53 db 2.pp , , , np , , , np , , , np , , , np , , , np , , Garáže (sklípky) přívod vzduchu (zařízení 4.001), Alteko TERNO-S 250 K-15-VTR-Z- FM, m. č křížení os C-5, okolí L Aeq = 59,8 db(a) + mřížka do východní fasády, sání L wa = 66,5 db, výtlak L wa = 78,4 db Garáže (sklípky) motor pro pohyb vzduchu (zařízení 4.002), Alteko TERNO-S 250 K- 15-VTR-Z-FM, m. č křížení os B-5, okolí L Aeq = 58,9 db, sání L wa = 76,2 db, výtlak L wa = 77,6 db Garáže (sklípky) odtah na střechu (zařízení 4.003), Alteko VDA 180/2 EC, na střeše objektu mezi C x 2, L Aeq = 58 db Strana 6 (celkem 11)

7 Ochrana před hlukem Stavební práce Při předpokládaném postupu výstavby nehrozí, že by hluk ze stavební činnosti překročil v chráněných venkovních prostorech okolních staveb hygienický limit (L Aeq = 65 db) platný po dobu stavebních prací v čase mezi 7. a 21. hodinou. Stavba bude probíhat výhradně v tuto dobu. Podkladem pro toto tvrzení je zpracovaná studie hluku z demolice objektu garáží, kdy budou na staveništi pracovat stroje s hladinou akustického výkonu o 10 db vyšší. Konstrukce Neprůzvučnost výše popsaných svislých konstrukcí (220 mm železobeton, Porotherm30 AKU) splňují požadavky ČSN , tj. R = 53 db. Je ovšem třeba zajistit, že stěny budou vyzděny v souladu s doporučeními výrobce Wienerberger Porotherm (typ a množství malty). Neprůzvučnost stropů mezi byty je (viz výpočet v příloze) R w = 56 db. takže pro vzájemné oddělení bytů vyhovuje. Pro oddělení garáží je strop (nosná deska tloušťky 250 mm) též vyhovující viz výpočet v příloze: strop nad garáží R w = 58 db, strop pod garáží R w = 60 db. Technická zařízení Všechny zdroje uvnitř domu musí být umístěny a upevněny tak, aby nerušily chráněné prostory v domě. Je nutné pružné upevnění ventilátorů ke konstrukcím domu i k navazujícím potrubím a podle zvolených typů viz projekt vzduchotechniky bude část potrubí od ventilátoru z měkkých hadic tlumicích zvuk (SONORBER, SONOFLEX apod.). Pokud dodavatel zařízení pro větrání a klimatizaci nezaručuje dostatečné oddělení pohonných agregátů od konstrukce jednotek, je třeba zařízení ve strojovně (1. PP) i na střeše uložit na pružné podložky (například Pragoelast, Sylomer apod.). Při udaném hluku klimatizačních jednotek bude za současného provozu všech jednotek na střeše před nejbližším oknem obytné místnosti (pod jednotkami), částečně stíněným atikou hladina akustického tlaku v denní době L Aeq = 42 db, v noční době L Aeq = 37 db. Před tímto oknem je z pohledu zdrojů hluku (klimatizační jednotky a výdechy vzt na střeše) nejbližší chráněný venkovní prostor i chráněný venkovní prostor staveb. Výtah je veden samostatnou železobetonovou šachtou, která nesouvisí v jednotlivých bytových podlažích s nosným železobetonovým skeletem domu. Vrata garáží i pohonná jednotka vrat musí být ke konstrukci domu upevněna pružně nebo (pokud by pružné uchycení komplikovalo provoz vrat) na samostatném rámu nesouvisejícím s konstrukcí domu. Závěr Zdroje hluku v okolí projektovaného domu nevyvolají v chráněném venkovním prostoru domu hluk překračující hygienické limity pro denní i noční dobu, takže není třeba chráněný venkovní prostor či chráněný venkovní prostor stavby speciálně chránit. Potřebná neprůzvučnost oken obytných místností pro zajištění dostatečné ochrany před hlukem je R w = 27 db. Strana 7 (celkem 11)

8 Pokud se týká zdrojů hluku souvisejících s provozem domu (vzduchotechnika, topení, klimatizace, výtah), tak při výše uvedených parametrech nehrozí nebezpečí, že by docházelo k překročení hygienického limitu hluku v denní či v noční době vně či uvnitř domu. V Praze dne 31. května 2010 Ing. Tomáš Rozsíval Akustika Praha s.r.o. Strana 8 (celkem 11)

9 Výpočet vážené neprůzvučnosti Rw [db] Popis konstrukce: anhydrit 40 mm + pochozí vrstva (18 mm) polystyren 40 mm betonový strop 250 mm. vzduchová mezera 0,03 m Index vzduchové neprůzvučnosti Ri dílčích plošné hmotnosti dílčích stěn [kg/m2]: konstrukcí a index R celé konstrukce m1 : m2 : v třetinooktávových kmitočtových pásmech spektr. spektr. 95,0 550,0 pro C pro C tr f [Hz] R1 [db] R2 [db] R [db] possk(r) [db] [db] ,1 34,6 37, , , ,0 37,8 38, , , ,2 41,4 38, , , ,2 44,5 42, , , ,2 45,9 44, , , ,2 47,4 47, , ,08 Vážená neprůzvučnost ,2 49,0 49, , ,05 podle ČSN ISO ,2 50,4 52, , ,04 Rw = 56 db ,2 51,9 55, , , ,9 53,5 56, ,02-9 0, ,1 55,0 58, ,01-8 0, ,4 56,4 60, ,01-9 0, ,0 58,0 62, , , ,5 59,5 63, , , ,9 60,9 64, , , ,4 62,4 66, , ,00 suma nepříznivých odchylek = 31,12 C = -2 C tr = -6 65,0 Kmitočtová závislost neprůzvučnosti R [db] v porovnání s posunutou směrnou křivkou SK(R) 60,0 55,0 R [db] 50,0 45,0 40,0 35, f [Hz] L nw = 89,36-0,033m - Ξ L w = 71,21-27 = 44 db Strana 9 (celkem 11)

10 Výpočet vážené neprůzvučnosti Rw [db] Popis konstrukce: anhydrit 40 mm + pochozí vrstva (18 mm) polystyren 40 mm betonový strop 250 mm orsil 150 mm + omítka 10 mm vzduchová mezera 0,15 m Index vzduchové neprůzvučnosti Ri dílčích plošné hmotnosti dílčích stěn [kg/m2]: konstrukcí a index R celé konstrukce m1 : m2 : v třetinooktávových kmitočtových pásmech spektr. spektr. 20,8 550,0 pro C pro C tr f [Hz] R1 [db] R2 [db] R [db] possk(r) [db] [db] ,9 37,5 34, , , ,8 38,3 33, , , ,9 38,9 37, , , ,9 42,3 42, , , ,8 44,7 47, , , ,8 47,2 52, , ,02 Vážená neprůzvučnost ,9 49,9 57, , ,01 podle ČSN ISO ,8 52,4 62, , ,00 Rw = 58 db ,4 55,0 64, , , ,4 56,7 66, ,00-9 0, ,4 58,4 67, ,00-8 0, ,4 60,2 69, ,00-9 0, ,4 62,0 71, , , ,4 63,4 72, , , ,4 64,9 74, , , ,7 66,4 75, , ,00 suma nepříznivých odchylek = 31,00 C = -3 C tr = -9 80,0 Kmitočtová závislost neprůzvučnosti R [db] v porovnání s posunutou směrnou křivkou SK(R) 75,0 70,0 65,0 60,0 R [db] 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30, f [Hz] Strana 10 (celkem 11)

11 Výpočet vážené neprůzvučnosti Rw [db] Popis konstrukce: beton 150 mm + stěrka minerální izolace 150 mm betonový strop 250 mm. vzduchová mezera 0,15 m Index vzduchové neprůzvučnosti Ri dílčích plošné hmotnosti dílčích stěn [kg/m2]: konstrukcí a index R celé konstrukce m1 : m2 : v třetinooktávových kmitočtových pásmech spektr. spektr. 285,0 550,0 pro C pro C tr f [Hz] R1 [db] R2 [db] R [db] possk(r) [db] [db] ,5 34,6 38, , , ,5 37,8 41, , , ,5 41,4 45, , , ,9 44,5 48, , , ,1 45,9 50, , , ,5 47,4 52, , ,02 Vážená neprůzvučnost ,7 49,0 54, , ,02 podle ČSN ISO ,1 50,4 56, , ,02 Rw = 60 db ,7 51,9 57, , , ,2 53,5 59, ,01-9 0, ,7 55,0 60, ,01-8 0, ,1 56,4 62, ,01-9 0, ,7 58,0 63, , , ,2 59,5 65, , , ,6 60,9 66, , , ,1 62,4 68, , ,00 suma nepříznivých odchylek = 31,34 C = -2 C tr = -6 70,0 Kmitočtová závislost neprůzvučnosti R [db] v porovnání s posunutou směrnou křivkou SK(R) 65,0 60,0 R [db] 55,0 50,0 45,0 40, f [Hz] L nw = 89,36-0,033m - 0 L w = 71,21-29 = 42 db Strana 11 (celkem 11)

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ Množství akustického

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.rockwool.cz Plovoucí podlaha základ zvukové pohody v interiéru Proč používat tepelné a akustické izolace? Tepelné izolace používáme

Více

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.zacnetesetrit.cz Podporujeme program Zelená úsporám Plovoucí podlaha základ zvukové pohody v interiéru Proč používat tepelné a akustické

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich Tepelná technika II Ing. Pavel Heinrich Produkt manažer heinrich@heluz.cz 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich 1 Tepelná technika II Zdivo a ČSN 73 0540-2:2011 Konstrukční detaily Vzduchotechnika Technologie zdění

Více

Seminář dne 31. 10. 2011 Lektoři: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.

Seminář dne 31. 10. 2011 Lektoři: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. Seminář dne 31. 10. 2011 Lektoři: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. SŠSaD Frýdek-Místek, Pionýrů 2069 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000 A B C výška zídky 1270 mm od sousední terasy sousední dům hranice domů navrhované podkroví 29060 8 4480 3920 1790 P08 2795 1230 1440 1440 0 1660 1370 495 2550 3380 P08 606 1160 585 340 1.11 9,76 m 0,100

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

14. Zvuková izolace. 14.1 Základní pojmy a definice. c 1

14. Zvuková izolace. 14.1 Základní pojmy a definice. c 1 14. Zvuková izolace Zvuková izolace 14.1 Základní pojmy a definice Zvuk je mechanické vlnění a pohyb částic pružného prostředí kolem rovnovážné polohy. Slyšitelný zvuk je akustické kmitání v kmitočtech,

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc.

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Jan Bárta SEZNAM PŘÍLOH 1. Průvodní zpráva 2. Půdorys

Více

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29 x = max. 900 mm Index zvukové pohltivosti 3 2.4 α w = 0,25 0,85 (dle vzoru a ) Koeficient potlačení hluku NRC 0,45 0,90 l = max. 320 mm 2.3 2.1 1 2.5 2.2 y = max. 1 000 mm Zvuková nebylo měřeno Alternativy

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

VÝPIS OKEN. D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN. Česká republika - ČSSZ. OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)

VÝPIS OKEN. D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN. Česká republika - ČSSZ. OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy A (i.č. akce SMVS : 113V222002201) c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 5, 5 8 Praha 5 tel.: +4 57 6, fax: +4 57 6 86 e-mail: posta@cssz.cz PROJEKTANT: ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL:

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o.

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Výroba a montáž Výroba jednotlivých částí domu probíhá ve výrobních halách v Rýmařově. Zde se za pomoci moderní automatické výrobní linky připravují obvodové

Více

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y?

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y? Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková, ČKA 3817

Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková, ČKA 3817 - 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková,

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

Systém pro nosné konstrukce fasád a stěn KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY. z tenkostěnných C a U profilů

Systém pro nosné konstrukce fasád a stěn KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY. z tenkostěnných C a U profilů KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY Konstrukce průběžné fasády Konstrukce vestavěné fasády Dělící stěny Systém pro nosné konstrukce fasád a stěn z tenkostěnných C a U profilů voestalpine PROFILFORM s.r.o. www.voestalpine.com/profilform-cz

Více

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.490.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Ing. Jaroslav Šafránek,CSc Centrum stavebního inženýrství a.s. Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Zavádí nové požadavky na energetickou náročnost budov Revize zák. č. 406/2000 Sb. ve znění zák. č. 318/2012

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH. Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK

ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH. Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK 1 ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK 2 ÚVOD PASIVNÍ DOMY JSOU OBJEKTY S VELMI NÍZKOU POTŘEBOU ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ PRO DOSAŽENÍ TOHOTO STAVU

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv -1600 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv -1600 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal. Betonové transformační stanice typu Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.com Betonové transformační stanice Popis Transformační stanice typu jsou určeny pro kabelové sítě využívané energetickými

Více

NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. IZOLACE puren PIR. Prezentující : Luděk Kovář

NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. IZOLACE puren PIR. Prezentující : Luděk Kovář NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA IZOLACE puren PIR Prezentující : Luděk Kovář SP-T zateplená střecha na trapézovém plechu s tepelnou izolací z PIR desek, mechanicky kotvená, [U=0,22

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

CENÍK OD 1. 3. 2013. Dejte Vaší stavbě zelenou

CENÍK OD 1. 3. 2013. Dejte Vaší stavbě zelenou CENÍK OD 1. 3. 2013 Dejte Vaší stavbě zelenou Tvárnice Tvárnice s kapsou, perem a drážkou (P3 550) objem [m 3 /ks] za m 3 za ks za m 3 za ks za m 2 za m 2 [ks/m 2 ] [ks/paleta] paleta [m 3 ] tvárnic [kg/ks]

Více

DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM

DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM DIGITÁNÍ PANETÁRIUM p.p.č. 280/7 k.ú. Kluky F.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST BETONOVÉ KONSTRUKCE 3 D - stavebně konstrukční část BK OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:... 3 ZADÁNÍ:... 3 F.1.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA...

Více

KONSTRUKČNÍ SYSTÉM. Konstrukční systém SFS. z tenkostěnných C a U - profilů. voestalpine PROFILFORM s.r.o. www.voestalpine.

KONSTRUKČNÍ SYSTÉM. Konstrukční systém SFS. z tenkostěnných C a U - profilů. voestalpine PROFILFORM s.r.o. www.voestalpine. KONSTRUKČNÍ SYSTÉM Konstrukční systém SFS z tenkostěnných C a U - profilů voestalpine PROFILFORM s.r.o. www.voestalpine.com/profilform-cz Konstrukční systémy METSEC jméno, kterému můžete věřit a které

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Požárně bezpečnostní řešení Název stavby : 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina Místo stavby : Sokolov,

Více

pasivní dům v Hradci Králové

pasivní dům v Hradci Králové pasivní dům v Hradci Králové o b s a h p r o j e k t základní popis poloha architektonické modely architektonický koncept parametrický model studie výsledný návrh vizualizace skladby detaily vytápění,

Více

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12 STANDARD MODERN II. Standardy bytového domu/společných prostor 1 Standardy bytu 2 Standardní vybavení Standard MODERN II. 3-12 Standardy bytového domu / společných prostor Základy železobetonová základová

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Půdní vestavba ZŠ Dolní Bečva Místo : Dolní Bečva k.ú. Dolní Bečva, parcela č.: st. 939, 229/1 Investor : Obec Dolní Bečva Dolní Bečva

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

CÍSAŘSKÁ FALC V CHEBU

CÍSAŘSKÁ FALC V CHEBU archeologická situace - pozitiv dle výzkumu Phr. Šebesty archeologická situace - negativ dle výzkumu Phr. Šebesty archeologická situace - teoret. doplněno dle výzkumu Phr. Šebesty archeologická situace

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Doplňující údaje: 0 12. 2012 1.vydání Ing. Kreuziger Ing. Kreuziger Mgr. Bussinow RNDr. Bosák v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: MALOCH spol.

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce Obvodová stěna s předstěnou U=0,18 W/m 2.K Materiál l [W.m 1.K 1 ] m Třída 12,5 Sádrovláknitá deska Fermacell 0,320 13,00 A2 40 Dřevovláknitá izolace Steico Flex/ latě 40x50 0,038 0,50 E 160 Dřevovláknitá

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝUKY VE STAVEBNÍCH OBORECH. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/01.0017

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝUKY VE STAVEBNÍCH OBORECH. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/01.0017 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝUKY VE STAVEBNÍCH OBORECH Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/01.0017 Vítáme Vás na pracovním semináři k projektu Zvyšování kvality výuky ve stavebních oborech, který pořádá

Více

Polyfunkční dům Nároží 2.NP 9.NP. Standardní vybavení bytových jednotek

Polyfunkční dům Nároží 2.NP 9.NP. Standardní vybavení bytových jednotek Polyfunkční dům Nároží 2.NP 9.NP Standardní vybavení bytových jednotek Konstrukce Základy vrtané piloty, železobetonové patky a pasy Svislé nosné konstrukce železobetonový nosný skelet, vyzdívky- cihelné

Více

MLADÁ BOLESLAV - LAURINOVA II a III

MLADÁ BOLESLAV - LAURINOVA II a III VARIANTA PÁSOVÁ OKNA 3 643 245,04 V majetku družstva LAURINOVA II 1 971 883,96 1. Systém pásového okna - plastové okno běžného provedení (pětikomorové) se zasklení z izolačního dvojskla, kombinace otevíravých

Více

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTU

TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTU TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU: Rodinný dům s komíny SCHIEDEL JMÉNO A PŘIJÍMENÍ AUTORA: Luděk Šimoník JMÉNO A PŘIJÍMENÍ VEDOUCÍHO PROJEKTU: ing. Libor Dubčák NÁZEV ŠKOLY: Střední průmyslová škola

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Důlní výztuž 4 Hydraulické stojky 10 Spojovací materiál pro důlní výztuž 12 Kontakt 14 Důlní výztuž 2 Důlní ocelová výztuž se používá při zakládání dlouhých důlních děl uhelných

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

POPIS STAVBY A VÝKONŮ

POPIS STAVBY A VÝKONŮ A Podrobný přehled dodávek Projektová dokumentace projektová dokumentace pro ohlášení stavby resp. stavební povolení 4 paré Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) PENB Hasicí přístroj a kouřový hlásič

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení AKCE Půdní vestavba klubovny Fugnerova 366, Kolín STAVEBNÍK Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I STUPEŇ PD Dokumentace pro stavební povolení DATUM Prosinec 2014 VYPRACOVALA

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Rezidence AURUM Na pláni, Praha 5 - Smíchov STUDIE PROSLUNĚNÍ A DENNÍHO OSVĚTLENÍ Vypracovala: Ing. Daniela Bošová, Ph.D. Spolupráce:

Více

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011 INVESTOR: Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: Energetická studie VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011 Mistral ENERGY, spol. s r.o. SÍDLO: VÍDEŇSKÁ

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více