ROČNÍK 4 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč) ČÍSLO 16 Autoškola PEML POZVÁNKA NA OTEV ENÍ 113. LÁZE SKÉ SEZÓNY V BOHDAN I

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍK 4 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč) 26. 4. 2010-2. 5. 2010 ČÍSLO 16 Autoškola PEML POZVÁNKA NA OTEV ENÍ 113. LÁZE SKÉ SEZÓNY V BOHDAN I"

Transkript

1 ROČNÍK 4 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč) ČÍSLO 16 Autoškola PEML Autoškola, která u í! Pražská 12, P elou, Tel.: KRAJ FINAN N PODPO Í OBNOVU PAMÁTEK POZVÁNKA NA OTEV ENÍ 113. LÁZE SKÉ SEZÓNY V BOHDAN I str. 2 str. 4 str. 8 PARDUBICE - PO P TI LETECH PÁTÝ TITUL DLUHŮM. arod jnice v pivovaru, zábava pro celou rodinu ZAJISTÍME KRIZOVÉ REFINANCOVÁNÍ HYPOTÉK. Ve er kouzel, ár, taj a div HOLICKO - Op t se blíží - lipojakubská noc s arod jnickými rejdy. Ve v tšin obcí se najde p íznivec t chto tajuplností a p ipraví na poslední dubnový den (v pátek 30. dubna) arod jnice. V Holicích je oznamován rej arod jnic na 19 hodin u kulturního domu, kde divým ženám zakoncertuje Dechová hudba KD Holice, uskute ní se sout že v b hu a v hodu košt tem. Poté se pr vod odebere na sportovní stadion, kde bude zapálena hranice, prob hne diskotéka a po setm ní bude odpálen velký oh ostroj. - Horní Jelení dává v d t, že tajuplný rej kolem ohnivé hranice vypukne v 19 hodin u vodojemu, v B le ku p ipravují ve er kouzel a taj kolem ohn na h išti u školy též v 19 hodin. Pálení arod jnic je hlášeno rovn ž od rybníka z Horních edic, z kopce u Ost etína i z dalších míst. (mkm) Kv tnové zasedání holických zastupitel HOLICE - V pond lí 3. kv tna v 18 hodin se sejdou m stští zastupitelé na ve ejném zasedání. Na programu je zpráva o hospoda- ení Dobrovolného svazku obcí Holicka v roce 2009, projednání projektu protipovod ových opat ení, vyhlášky o daních z nemovitostí a odpadech. Projednány budou rozpo tové zm ny, p íprava voleb do Poslanecké sn movny, návrh na ud lení Ceny m sta Holic a sd lení starosty. Možnost vznést p ipomínky dostanou také ob ané, ktet í jsou tímto na zasedání srde n zváni. (mkm) Muzeum slaví jubileum PARDUBICE Zdejší Ob- anské sdružení Pardubický spolek historie železni ní dopravy vstupuje již do jubilejní desáté sezóny muzea. V budov bývalé vodárny v Rosicích nad Labem, kde je umíst no železni ní muzeum a expozice MHD, se návšt vník m otev ou dve e k prohlídce o prvním kv tnovém víkendu. Ti zde mohou mimo jiné obdivovat zahradní železni ku LGB, maketu lokomotivy T 47.0, parní stroje pana Malinovského, výstavku historických nákladních voz a stabilní motor Slavia v chodu. Zájemci mohou rovn ž využít svezení zvláštními historickými vlaky a trolejbusy v ned li 2. kv tna zavítat na exkurzi do p ipravované expozice ve Slati anech. (pav) P EDPLA TE SI TÝDENÍK za 416 K na rok tel Sledujte každý den nové zprávy na Sobotní po así p álo nejenom brusla m a cyklist m, ale i šedesátinám dopravního podniku v Pardubicích. Den otev ených dve í, který p ichystali jeho zam stnanci k tomuto výro í, p ilákal více než dva tisíce zájemc. Ti si prohlédli veškeré zázemí rmy i s odborným výkladem. Obyvatelé Pardubic se pak mohli svést v historických vozidlech, která jezdila po m st. Foto: SVATOPLUK KODET PARDUBICE Sobotní odpoledne nepat il areál pardubického pivovaru Pernštejn výrob piva, ale jeho konzumaci. Na nádvo í podniku se konala velkolepá oslava arod jnic, která byla ur ena opravdu pro celou rodinu. Nabídky bohatého programu pro velké i malé využilo n kolik tisícovek lidí. Pro d ti zde byly p ipraveny nafukovací atrakce, esání malých arod jnic, opékání bu t, loutkové divadlo, malování s Janem Honzou Lušovským a koncert Saxany - Petry ernocké. Pro starší generaci pak zahrála populární dechovka Pernštejnka, pro mladší skupina Doklobouku. Krom programu na podiu se v pivovaru odehrávaly i kuliná ské hody s pestrou nabídkou pe ených, smažených a dalších pochoutek. Vše se zapíjelo vynikajícím pivem Pernštejn, speciálem Porter, nebo prémiovou jedenáctkou Ozzobír. S pr b hem odpoledne byl jist spokojen i editel pivovaru Jan Kvasni ka, na fotogra ích uprost ed vlevo. V podve er byla zapálena hranice a na záv r zahrála skupina Stresor. Foto a text: SVATOPLUK KODET Kraj rozd lí miliony PARDUBICE - Rada Pardubického kraje doporu ila zastupitelstvu, aby schválilo návrh na rozd lení ástky 6,5 milionu korun na zajišt ní regionální p sobnosti Východo eského divadla a Komorní lharmonie Pardubice. Ob instituce se o prost edky ucházely v rámci speciálního dota ního programu kraje. Jejich projekty posoudila odborná komise, která také vyslechla prezentace zástupc obou organizací a doporu ila rozd lení prost edk z programu. Dotace ve výši 3,6 mil. K navržená pro Východo eské divadlo Pardubice podpo í regionální p sobnost divadla jako ve ejné služby pro ob any celého Pardubického kraje. Práv v regionálním záb ru spat ila komise nejv tší rezervy projektu divadla. V minulém roce bylo pouze dvanáct p edstavení odehráno na jiných místech kraje, uvedla radní pro školství, kulturu a památkovou pé i Jana Pernicová. Komise také p ihlédla k v tším možnostem samo nancování organizace. Pro Komorní lharmonii Pardubice navrhla komise dotaci ve výši 2,9 mil. K. Kladn byla hodnocena zejména vysoká um lecká úrove t lesa, stále se rozši ující regionální p sobnost a pravidelné za azování d l um lc z kraje do repertoáru. Mn osobn velmi zaujal p ipravovaný projekt Adeste Fideles, v rámci kterého lharmonie odehraje dva mimo ádné váno ní koncerty za spoluú asti zp vá k z celého kraje. D ti si pod vedením zkušeného sbormistra vyzkouší ú inkování s profesionálním hudebním t lesem, uvedla Jana Pernicová. Rada kraje se s návrhem komise ztotožnila a doporu ila krajskému zastupitelstvu schválení dotací v navrhované výši. Kone né rozhodnutí padne 29. dubna. (lcha) NOVÉ VESTAVBY DO VOZIDEL Populární multifunk ní muž Dan Landa navštívil stánek Enterie Pardubice na mezinárodním stavebním veletrhu v Brn. Chystají s jednatelem spole nosti Liborem Joskou, po úsp šném lmu Kvaska, další spole ný projekt? Více se do tete na stran 3. Zasedání obecních zastupitel v Ost etín OST ETÍN - Ve st edu 28. dubna v 19 hodin se v zasedací síni obecního ú adu sejdou místní zastupitelé na ve ejném zasedání. Na programu budou rozpo tové a majetkové záležitosti, informace o pln ní plánovaných akcí, sd lení starosty a p ipomínky zastupitel i ob an. (mkm) Na sobotním setkání v ela pod Kun tickou horou se sešla více než stovka zájemc o tuto zálibu. V ad p ednášek se zde mohli dozv d t žhavé novinky z oboru nebo si ve stánku zakoupit v ela ské pot eby. Velký zájem byl i o knížku známého Pardubického odborníka Evžena Báchora, která mapuje sto let moderního v ela ství na Pardubicku. Foto: SVATOPLUK KODET

2 STRANA 2 POND LÍ 26. DUBNA 2010 K v ci P lmaraton Pardubice šlechtí i trápí Miroslav Vá a, poslanec Parlamentu R za SSD Pardubice -Bez výhrad jsem pro to, aby se m sto Pardubice prezentovalo na sportovním poli a nem lo by to být jen v našem vynikajícím hokeji. Pardubický vina ský p lmaratón, který vytrvale p ipravuje nezdolný Old ich Bujnoch, se konal minulou sobotu, zanechal pon kud smíšené dojmy. P ijeli obdivuhodní Ke ané, p ijely i stovky dalších sportovc. Organizáto i sice vše zvládli, ale m sto se nevyznamenalo. Už kolem deváté ráno byla doprava na pokraji kolapsu, v deset to bylo skoro tragické. Zbyte n, protože objízdné trasy mohly být lépe p ipraveny a p edevším vyzna eny. Stovky idi vyjížd ly, aniž by tušily, že je eká trauma. V drtivé v tšin byli trp liví. Ostudné bylo pro m sto Pardubice ale p edevším to, že návrat k normálnímu provozu byl naprosto nekoordinovaný a nezvládnutý. P íklad? Vít zové hlavních závod dob hli t sn po 13. hodin, ale závory a dopravní zna ky, zakazující vjezd do Husovy nebo Saka ovy ulice nebyly odstran ny ani o dv hodiny pozd ji. Dopravní k e byla v té dob naprosto zbyte ná. Je to zkušenost, na kterou by si m li lidé z magistrátu a rem ízených m stem, zodpov dní za podobné akce, vzpomenout už za átkem kv tna, kdy se v Pardubicích pojede cyklistický K ivk v memoriál. Neschopnost odrazuje diváky i sponzory.. Poznávejte Pardubický kraj na kole Roman Línek, nám stek hejtmana pov ený jeho zastupováním Pardubice - Co ech, to cyklista. Alespo tak to vypadá p i pohledu na cyklostezky a silnice v prvních slune ných dnech tohoto roku. eská republika totiž pat í k zemím, kde se nejrychleji rozr stá sí cyklistických tras. Podle pr zkum je u nás tém ty icet tisíc kilometr stezek, stejn jako v N mecku. Sousední zem je ovšem p tkrát v tší. Pardubický kraj drží hned po Praze prvenství v hustot cyklotras, které se navíc stále rozr stají a vylepšují. Ke kompletní spokojenosti však nesta í pouze existence samotných stezek, ale je pot eba budovat také kvalitní zázemí a dopl kové služby. Tomu nyní napomáhá nov otev ená cyklop j ovna v Chrudimi na nádraží s výhodným uplatn ním rodinných pas, které jsme v Pardubickém kraji zavedli a podporujeme je. Díky tomuto ojedin lému projektu mohou milovníci výlet na kole z širokého okolí pohodln ji poznávat krásy našeho kraje. Do Chrudimi každý dojede vlakem, p j í si kolo a m že vyrazit na cestu do Železných hor, do Hlinska na Veselý Kopec nebo t eba do Slati an na Ko i í hrádek. Sám jsem v nedávné dob strávil dva víkendy na kole v Železných horách a m žu takový výlet jenom doporu it. Roman-linek.cz, Zelení slibují zelená pracovní místa PARDUBICE - Strana zelených v Pardubickém kraji p edstavila na tiskové konferenci své kandidáty a volební program. Zelení vyráží do voleb s krajskými tématy - nevy ešené likvidace vlastních i cizích odpad, stavbou jižní varianty rychlostní silnice R 35 a silnice R 37 i odmítnutím nedomyšleného plavebního kanálu v P elou i. Zelení budou prosazovat boj s korupcí, v oblasti zam stnanosti se p i iní o vznik 70 tisíc zelených pracovních míst. Chceme investovat do v dy i vzd lání a šet it tam, kde je to smysluplné. Do ela kandidátky byla zvolena Lucie Horváthová, sociální antropoložka, která mimo jiné pracovala jako romská poradkyn na Magistrátu m sta Pardubic a realizovala adu projekt s multikulturní a integra ní tematikou na lokální úrovni. (VeP) PARDUBICE/CHRUDIM- P edseda TOP 09 Karel Schwarzenberg navštívil minulý týden Chrudim a Pardubice, aby p ed nadcházejícími parlamentními volbami propagoval program této pravicové strany. Na setkáních se starosty, podnikateli a p edstaviteli ve ejných institucí vysv tloval zejména ekonomické aspekty programu TOP 09. Na záv r pobytu besedoval v klubu Žlutý pes se studenty pardubické univerzity. Foto: VERONIKA PATEROVÁ Slet arod jnic na Dubin arod jná cesta za pohádkou ŽIVANICE Zdejší rodi e a d ti p ipravily na pátek 30. dubna akci pod názvem arod jnou cestou za pohádkou. Sraz ú astník je v 17 hodin u Základní školy Živanice. Jako zápisné na arod jnou cestu sta í pytlík bonbónu. Zakon ením cesty je lampiónový pr vod, pálení arod jnic a opékání bu t. Akce se koná pouze za p íznivého po así, pr vod vychází v 18 hodin od školy. (pav) K est Chleban PARDUBICE - V pardubické kavárn Evropa byla pok t na kniha Jany Klime kové Chlebani. Jde o rodinnou ságu z prost edí polabských vesnic v pr b hu tém stovky let, od poloviny 19 století do období t sn po druhé sv tové válce. Ve své obsáhlé práci vytvo ila Klime ková zajímavou zprávu o život v našem regionu a proto lze jen doporu it zakoupení Chleban. Kmotrou knihy byla senátorka Ludmila Millerová. Na snímku Svatopluka Kodeta Jana Klime ková s hercem Zde kem Rumpíkem, který slavnostním odpolednem provázel. (VeP) PARDUBICE - Poskytnutí grant a dotací v oblasti památkové pé e projednala na jednání Rada Pardubického kraje. Rozhodla o tom, že poskytne nan ní prost edky na obnovu 59 objekt v celkové výši 5,61 milion korun. Celkem p ijalo odd lení kultury a památkové pé e krajského ú adu 188 žádostí s celkovými požadavky na tém 77 milion korun, uvedla radní zodpov dná za oblast školství, kultury a památkové pé e Jana Pernicová. Rada rovn ž na základ doporu ení grantové komise navrhla rozd lení dalších prost edk ve výši 3,27 mil. korun, rozhodnutí o p id lení t chto grant je však v kompetenci dubnového zastupitelstva. Kraj nan n podporuje obnovu kulturních památek na svém území již od svého vzniku. Od roku 2002 do roku 2009 poskytl kraj vlastník m památek dotace v celkové výši více než 120 milion korun, z toho v posledních t ech letech to bylo vždy p ijme brigádníky na zajišt ní víkendových akcí v Pardubicích a okolí Požadujeme: ob anskou bezúhonnost ( istý výpis z rejst íku trest ) dobrý zdravotní stav - (fyzická náro nost) komunikativní a profesionální jednání a vystupování Nabízíme: Kvalitní práci v týmu profesionál za velmi dobrých platových podmínek Tel. kontakt: p. Sigmund PARDUBI- CE - T etí m stský pardubický obvod a Kulturní centrum zve všechny p íznivce arod jnických rej na tradi ní Slet arodejnic. Sraz je 30. dubna v 17 hodin na prostranství p ed ZŠ Dubina. Na programu bude pr vod masek, arod jnická diskotéka a vystoupení mažoretek. Nebude chyb t velký ohe s možností opékání vu t ani sout ž o nejhez í masku. Další sout že doprovodí i oh ová show a zahraje kapela Šmehydlo. (zr) Kraj nan n podpo í obnovu památek M sto myslí na chodce CHRUDIM Hned dva nové p echody pro chodce plánuje m sto vybudovat pro zvýšení bezpe nosti chodc i cyklist ješt v letošním roce ve velice frekventované Pardubické ulici. První nový p echod vznikne u pr myslové zóny Sever p es silnici I/37. Sou ástí této investi ní akce bude také prodloužení cyklostezky do Medlešic v úseku od vjezdu do pr myslové zóny k vybudovanému p echodu. Druhý nový p echod zde m sto plánuje u sídlišt Leguma v míst u autobusové zastávky. Projekt rovn ž po ítá i s opravou stávajících chodník p ed domy.p. 530, 468 a 467 v Pardubické ulici. (pav) více než 20 milion. Letos lze p edpokládat, že bude tato ástka vlivem krizových opat ení o n co nižší, dodala Jana Pernicová. K tomu je však t eba p i- íst náklady na obnovy památek, které kraj sám vlastní. Ty se rovn ž pohybují v ádech stamilion. Nap íklad jen na obnovu pardubického zámku vynaložil kraj od roku 2001 do dnešního dne cca 85 milion, také letos je v krajském rozpo tu p ipraveno p t milion na dokon- ení opravy hradeb. (mva)

3 POND LÍ 26. DUBNA 2010 STRANA 3 K v ci Hokej jako naše vizitka. Jsme hokejoví mist i, slavme! Ladislav Libý, poslanec P R za ODS a Pardubický kraj Chrudim - Po letech jsou hokejisté Pardubic op t hokejovými mistry R, když ve nálové sérii suverénn rozst íleli Vítkovice. Po pr m rném za átku sout že se naši hokejisté stále zlepšovali a nakonec celou sout ž zasloužen vyhráli. Stejn tak nestárnoucí gólman Dominik Hašek zrál postupn jako víno a ve nále už nem l mezi branká i konkurenci, a to navzdory jeho v ku, kdy už je v tšina hrá v hokejovém d chodu. P ed našimi hokejisti a slavným Dominátorem, jako pravidelný návšt vník pardubického hokeje, hluboce smekám a d kuji jim, že nám ud lali radost a reprezentují náš kraj na výbornou. Mnoho kritik se pohoršuje nad tím, že m sto a další organizace sponzorují výhradn hokej a nedostává se tak na jiné sporty. Ano, nic se nesmí p ehán t a hnát do extrému. Dnes se ale ukazuje, že investovat do kvalitní zna ky se vyplácí. Náš kraj je podle statistik nejmén navšt vovaným, a to je ur it škoda. Jako region máme p ece co nabídnout. Tento úsp ch je nejlepší reklamou pro náš kraj, aby se o n m mluvilo a dostal se více do podv domí lidí. Bu me tedy hrdí na naše hokejisty a podporujme nadále to, co náš kraj zdobí. Zatím deset návrh na ocen ní PARDUBICE - Magistrát po átkem roku vyzval ob any k zaslání návrh na ud lení ocen ní za lo ský rok. Do konce b ezna p išlo na radnici deset návrh, které posoudí p íslušné komise rady m sta. Na kv tnovém zastupitelstvu bude p edložen návrh na jmenování len komitétu, který pak následn vydá doporu ující i nedoporu ující stanoviska k jednotlivým návrh m. Ty budou následn p edloženy rad i zastupitelstvu m sta ke schválení. (AlT) Do káme se kone n regulace hazardu? Na své dubnové sch zi poslanecká sn movna schválila ve t etím tení novelu zákona o loteriích navrženého sociální demokracií. Je to skoro malý zázrak. Již deset let z stává totiž tento zákon nezm n n, zastaralý a nefunk ní. Všechny pokusy o legislativní zm ny dosud narážely na tuhý odpor n kterých poslaneckých klub, nej ast ji ob anských demokrat a komunist. V p edvolební dob se kone n ledy pohnuly a novela eká na jednání v senátu. Zákon o loteriích z po átku devadesátých let zdaleka nesta- í rychlému vývoji, který technický pokrok do hazardních her p ináší. Dle zákona, který dosud platí, sice mohou obce povolovat a kontrolovat hrací automaty na svém území. P esto je dnes situace taková, že už mohou jen bezmocn p ihlížet, jaký hazard je u nich provozován. Vznikly totiž zcela nové typy interaktivních video-loterijních terminál, na které zmín ný zákon nepamatuje a které m že tudíž povolit pouze ministerstvo nancí. Tato za ízení jsou dokonce podstatn mén kontrolovatelná než nap. klasická kasina, která musí spl ovat alespo n jaké podmínky. Nefunk ní starý zákon tak p ímo nahrává podnikatel m v oblasti hazardu. Nové typy agresivních a nebezpe ných hazardních her postupn vytla ují staré herní automaty a obchody s nimi jen kvetou. Alespo áste ným východiskem z marasmu by mohl být výše zmín ný p ijatý návrh, který p enáší rozhodovací pravomoci na obce a eší tak ten nejpal iv jší problém. Doposud to je skupina ú edník na ministerstvu nancí, která bez spole enské kontroly rozdává jak na b žícím pásu povolení k provozování heren, na kterých jejich majitelé nestoudn vyd lávají. Obce pak hledají v rozpo tu každou korunu na ešení problém s gamblerstvím, p idruženou kriminalitou, zadlužováním rodin. Zabránit ší ení nebezpe né diagnózy p itom nemohou. Každého asi v této chvíli napadne, co v této situaci d lá vláda. Ta už dlouho slibuje úpln nový komplexní a moderní zákon o loteriích. Zatím ale jen slibuje. A to v situaci, kdy je v esku heren jako v celé EU dohromady a Praha jich má tolik jako celé N mecko! eši do nich ro n naházejí stovky milion korun. Jenom v lo ském roce tak prohráli 128,5 miliardy korun, což je ástka, kterou nap íklad stát vydá za p l roku na d chody. Do káme se u nás kone n rozumné regulace hazardu, p estanou na nás ta obludná monstra blikat odevšad, kam p ijdeme? Není to jisté. Loterijní lobby je velmi silná, uvidíme, jak na novele popracuje senát. Kone né slovo by pak m la 18. kv tna íci sn movna. LADISLAVA ZELENKOVÁ poslankyn SSD Pardubická Enteria se prezentovala na mezinárodním stavebním veletrhu v Brn Mezinárodní stavební veletrh v Brn je bezesporu jednou z nejv tších událostí eského stavebnictví. Letošního ro níku, který se uskute nil ve dnech dubna se již tradi n zú astnil pardubický stavební holding Enteria a.s. V jeho expozici jsme zastihli generálního editele Ing. Libora Josku a zeptali se ho na pr b h a p ínosy veletrhu, sou asnou situaci ve stavebnictví, a také jak se v této složité dob da í holdingu enteria. Enteria se prezentuje na stavebním veletrhu i p esto, že mnoho významných stavebních rem letos svou ú ast od- eklo Ano, máte pravdu, letošní rok to zde v Brn vypadá dost smutn. Vystavovatel je tu opravdu málo a krize se zde projevuje v plné mí e. Náš stavební holding Enteria se všemi dce inými rmami se i v tomto roce zú ast- uje veletrhu, protože kdy jindy než te je t eba reklamy, zviditeln ní našich služeb, vyhledávání nových kontakt a udržovaní našich pozic u stávajících zákazník. My jsme naši expozici pojali letos malinko úsporn ji, ale jinak jsme s pr b hem a p ínosy velice spokojeni. Jak vidíte sou asnou situaci na stavebním trhu? Jak se holding vyrovnává s projevy ekonomické krize? Situace na stavebním trhu je v letošním roce dle mého nejhorší v novodobé historii eské republiky. Za prvé díky ekonomické krizi scházejí nance na zainvestování stavebnictví, a to jak ve státním, tak soukromém sektou. Za druhé díky stavebnímu boomu minulých let vzrostly razantn kapacity na našem trhu a najednou není co d lat, na zakázkách a v konkuren ním boji zna n p ituhuje, ceny nesmysln padají dol, a to až na 50% normálu - a to je pro rmy s nedobrou ekonomickou situací tém likvida ní. Pokud si investo i myslí, že s t mito cenami ušet í, tak se taky mýlí! Bu jim takovíto dodavatelé zkrachují p ed o ima a p ímo na stavb, nebo výsledná kvalita stavby bude velice špatná a brzo ušet ené peníze stejn budou muset vynaložit zp t. Prost ani p íliš drahá ani dumpingová cena není dob e. Bude to chvíli trvat, než se to srovná, a jelikož se dá jen t žko v dohledné dob p edpokládat více pen z do stavebnictví, tak je dost pravd podobné, že ne všechny rmy tuto dobu p ežijí. No a t etí d vod, pro není zrovna dob- D ti navštíví hronovickou scénu Za pardubickými d tmi se ve tvrtek a v pátek 29. a 30.dubna vypraví královéhradecké Hudební divadlo d tem s hudební pohádkou R ženka a Kop iv nka. Více než 1000 p edškolák a školák se bude moci zaposlouchat, ale také se vytancovat p i krásných písni kách autorky i hlavní p edstavitelky p edstavení Michaely Novozámské. Ta se b hem necelé hodiny zm ní n kolikrát svoji podobu, aby vypráv la poutavý p íb h provon ný kv tinami. Jarní písni ková R ženka a Kop ív nka vznikla na motivy klasické francouzské pohádky Víly, která i dnes dokáže oslovit naše nejmenší a poutav ukázat principy dobra a zla. P edstavení prob hne hned dvakrát denn, v 8,30 a 10 hodin v sále Hronovické scény. (zr) Unikátní d ev ná stavba SE Nedaleko Se ské p ehrady se nachází unikátní d ev né potrubí, které bylo vybudováno v letech Potrubí p ivádí vodu z p ehrady do elektrárny k pohonu vodních turbín. P esto že se v mnoha materiálech uvádí, že se jedná o technickou památku, nebylo potrubí nikdy za památku prohlášeno. Sou asný majitel To, že i t lesn postižení lidé se mohou aktivn v novat sportu je v c již všeobecn známá, stejn tak, že pot ebují každou pomoc, nebo jejich možnosti jsou omezené. Jedním z t ch, kdo podporují stolní tenistku Spomenku Hab tínkovou Tomi z oddílu Lokomotiva Pardubice je spole nost Enteria. Na snímku Svatopluka Kodeta zleva starosta V. m stského obvodu Jaroslav K ava, generální editel stavebního holdingu Enteria Libor Joska a František Hab tínek, spole n s úsp šnou sportovkyní. e ve stavebnictví a v republice, je stav politiky v našem stát - a to nechávám být s jediným komentá em, že nyní drtiv vít zí zájem jednotlivce nad zájmem o spole nost, o zemi. Škoda. Jak si v tomto všem vede holding enteria? Složit, ale zatím to zvládáme. Práce je mén, ale je. Jen to vše stojí mnohem více úsilí, musíme více energie v novat obchodu a vyhledávání p íležitostí. Letos p edpokládáme, že nám meziro n poklesnou tržby o cca 20%. Samoz ejm i ziskovost jde rapidn dol, ale nep edpokládáme propoušt ní, zavádíme úsporná opat ení a další racionalizace uvnit rmy, ale chceme udržet kvalitu produkce a spolehlivost našich rem. Enteria a zejména CHT podporují adu sportovních a kulturních akcí. Loni jste se stali GP Aviatické pouti. Co chystáte pro Pardubáky letos? My jsme si pro letošní rok dali velice t žké p edsevzetí, že i p es nižší tržby a zisk udržíme množství pen z ur ených na podporu regionu, r zných sportovních Šestinásobný vít z Velké Pardubické Josef Vá a navštívil Libora Josku ve stánku rmy Enteria na Mezinárodním stavebním veletrhu v Brn potrubí se snažil a dlouhodob jednal s adou rem o nutné rekonstrukci. Bohužel, nenašel žádnou, která by byla ochotna akci uskute nit a p evzít alespo 5 10 letou záruku nad stavbou a bude v nejbližší dob vym n no. Zájemci tak mají nyní jedine nou p íležitost tuto ojedin lou stavbu si na poslední chvíli prohlédnout. (pav) kulturních a sociálních v cí na úrovni roku My si myslíme na rozdíl od mnohých nadnárodních rem v R, že pomoct se má hlavn, když to je pot eba - a ne když mají všichni dost. Mn se práv výmluvy o krizi a šet- ení t chto nadnárodních spole ností a bank prost nelíbí a p ipadá mi to zbab lé! Takže tam, kde jste Chládek a Tint ra i Enterii a další dce iné rmy vid li vloni, je uvidíte i letos! Ba co víc, stali jsme se generálním partnerem slavné a skv lé Smetanovy Litomyšle, navýšili jsme p ísp vek na jubilejní Aviatickou pou, stali jsme se generálními partnery všech aktivit zp váka Dana Landy a lehce prozradím, že Dan práv natá í po úsp šné Kvasce nový lm z prost edí rally. No a v neposlední ad jsme významnou ástkou letos p isp li mnohonásobnému vít zi Velké Pardubické panu Josefu Vá ovi na jeho koní ky a na další vít zství u nás v Pardubicích. Také d kuji t mto dvou pán m, že nás navštívili na Brn nském veletrhu a pod lili se s návšt vníky o svoje názory a rozdali tisíce autogram. (zr)

4 STRANA 4 POND LÍ 26. DUBNA 2010 Kulturní servis M stské divadlo a hod. - J. Kahoun Z. Tomeš M. Sajlerová: Zimní p íhody v elích medvídk hod. - N. Coward: Nahá s houslemi hod. P. Shaffer: erná komedie hod. - W. Shakespeare: Hamlet hod. - T. McNally D. Yazbek: Donaha! hod. - W. Spier P. Fischer: istírna hod. - P. Shaffer: Amadeus hod. - L.Aškenazy J. Borna: Jak jsem zdtratil aneb Malá váno ní povídka ( Divadlo v Dlouhé). Jevištní zkušebna hod. - P. Vogel: Nejstarší emeslo. Divadlo Exil hod. - Prezidentky hod. - Postelová fraška hod. - Limonádový Joe DK Dukla KINO: hod. - Vtá kovia, siroty a blázni Východo eské muzeum VÝSTAVY: Do Vážky eské republiky ve fotogra i. Do Klukovský sen, hol i kám vstup dovolen. Kdo z nás nezná slovo angli ák? EXPOZICE: rytí ské sály pardubického zámku; eské sklá ské tvorby; pohlednic Orbis pictus; zbraní; numismatická expozice Peníze v echách ; p íroda východního Polabí; expozice hra ek Bylo, nebylo... P EDNÁŠKY: CYKLUS O HISTORII LÉTÁNÍ NEJEN V PARDUBICÍCH: Pardubické letišt od 50. do 80. let 20. století - Otto Janoušek. P ednáška se koná vždy od 18 hodin v p ednáškovém sále muzea. Lázn Bohdane hod. - Ve er s tóny Lubica Smitková hod. - Výtvarná dílna arod jnice a kv tinové obrázky hod. - Ze zlatého fondu eského country kapela Brzda i hod. - Afrika Cestova tel. p. Rybá hod. - Tane ní ve er DUO SKARABEUS. ÁDKOVÁ PRODÁM registra ní pokladu v. zásuvky a te ky kódu. Levn. Tel.: D m kultury Holice KINO: hod. - Deš- ová víla. D m kultury Chvaletice KINO: hod. - tvrtý druh Chrudim M stské kino: hod. - Ženy v pokušení hod. - Vlkodlak hod. - Vlkodlak hod. - Brat i hod. - Zahraj to znovu, Same a 20 hod. - Prokletý ostrov. He man v M stec KINO MÍR: hod. - Katka hod. - Ch va v akci hod. - Pevné pouto hod. - Smrt eká všude hod. - Milý Johne. Choce KINO MÁJ: hod. Muž z Londýna hod. - Ch va v akci hod. - Prokletý ostrov hod. - Doktor od jezera hroch. Litomyšl KINO Sokol: hod. - Do pohádky za zví átky hod. - Ženy v pokušení hod. - Kv t poušt. Svitavy KINO VESMÍR: hod. - Katka hod. - Hlad hod. - Kawasakiho r že hod. Souboj Titán. Vysoké Mýto KINO Šemberovo Divadlo: hod. - Doktor od jezera hroch hod. - Big Lebowski hod. - Percy Jackson: Zlod j blesku Ústí nad Orlicí KINO MÁJ: hod. Prokletý ostrov hod. PRODÁM zahradu v jižní ásti Pardubic, 680 m2. Cena dohodou. Tel.: KOUPÍM zahradní trakt rek na se ení trávy. Tel.: NUTS II Severovýchod O tom, jak se v Pardubickém kraji da í erpat unijní prost edky z Regionálního opera ního programu NUTS II Severovýchod, se ve st edu 14. dubna p esv d- ili noviná i, zástupci m st, Regionální rady i kraje. Den s RO- Pem v Pardubickém kraji, který v rámci ROPfóra 2010 zorganizovala Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, za al v Chrudimi, pokra oval ve Vysokém Mýt a skon il v Poli ce. T i projekty realizované na území Pardubického kraje, na jejichž nancování se významn podílely dotace z Regionálního opera ního programu NUTS II Severovýchod, potažmo pak z Evropského fondu pro regionální rozvoj, si ve st edu 14. dubna prohlédl nám stek pardubického hejtmana Jan Tichý, editel Ú adu Regionální rady Zden k Semorád a noviná i. Den s ROPem, který zahájil již t etí ro ník velké informa ní akce ROPfórum 2010, za al na chrudimské radnici. Zástupci m sta p edstavili projekt Rekrea ních les Podh ra, na který získali více než 13,6 milion korun z ROP Severovýchod. M sto je p i erpání evropských dotací úsp šné. Získali jsme podporu i z dalších opera ních program, nejen z ROP Severovýchod, ekl starosta Jan echovský. Projekt byl dokon en loni v kv tnu. B hem dalších ty m síc využilo lezecké centrum instalované v p irozené borovicové vegetaci podh rských les, venkovní t locvi nu a také upravené b žecké a p ší trasy s hipostezkami p t tisíc návšt vník, dodal místostarosta Petr ezní ek. e byla v Chrudimi také o podh rské rozhledn Bára, kterou p ed dv ma lety doslova smetlo tornádo. Rozhlednu jsme postavili znovu a letos v lét posíláme její p timetrový model na Bienále do Benátek, zmínil starosta. Den s ROPem dále pokra oval ÁDKOVÁ PRONAJMU kompletn za ízený byt 2+1 v Pardubicích, sídlišt Dukla u zastávky MHD. P vodní, udržovaný stav obytných místností, nové koberce, lino. Koupelna s vanou a toaleta po rekonstrukci. Kuchy ská linka, lednice, pra ka, telefon, možnost parkování u domu zdarma. Možno i pro 3-4 studenty (obytná kuchy ). Nájem 7.000, zálohy na energie. Tel.: PRODEJNY PIVOVARKA Jste majitelem gastronomické provozovny, po ádáte zahradní party, hledáte vhodný dárek pro své blízké nebo si jen doma chcete vychutnat n které z piv Pernštejn? Pak práv pro Vás jsou remní prodejny Pivovarka. Najdete zde veškeré výrobky Pivovaru Pernštejn a.s., a to za nejlepší ceny ve m st, široký sortiment lihovin zna ky R. Jelínek nebo vína od spole nosti Soare. Jako dopln k zde naleznete r zná dárkové balení, sladkosti, i slané pe ivo. M žete si zap j it vý epní za ízení, nebo si nechat sto it víno a pivo do vlastních nádob. Palackého 250 (Pivovar Pernštejn), Pardubice Kontakt: Otevírací doba: Po 12:00-17:00, Út - t 9:00-11:30, 12:00-17:00, Pá 9:00-11:30, 12:00-18:00, So 9:00:12:00 CS. Armády 52 (Areál Hv zda SKP), Pardubice Kontakt: Otevírací doba: Po - Pá 9:30-12:00, 12:30-17:30, So 8:30-12:00 V této prodejn, vzhledem k malému prostoru, naleznete omezený sortiment dopl kového zboží. U Stadionu (v areálu Chrudimka), Chrudim Kontakt: Otevírací doba: Po 13:00-17:30, Út - Pá 9:00-12:00, 12:30-17:30, So 8:30-12:00 PRÁCI NABÍZÍ Zveme Vás na pálení čarodějnic v Penzionu NAP, U Stadionu 2030 v Pardubicích v pátek 30. dubna od 17 hodin U ohně Vám nabídneme buřty k opékání a o zábavu se postará kytarový doprovod ROPfórum 2010 za alo v Pardubickém kraji ve Vysokomýtské nemocnici, kde došlo v lo ském roce na Radiologickém odd lení k modernizaci p ístrojového vybavení. Dotaci 9,1 milionu korun z ROP Severovýchod erpal Pardubický kraj coby z izovatel nemocnice. Dotaci ocenila editelka nemocnice Romana Mrázová i primá ka odd lení Hana Tobková. V nemocnici hovo il také starosta m sta Martin Krejsa o Centru sociálních služeb, na n ž Vysoké Mýto erpá dotaci z ROP Severovýchod. Nám stek hejtmana zase zmínil koncepci zdravotnictví Pardubického kraje. V sou- asné dob p ipravujeme nální návrh na zm nu v Regionálním opera ním programu. Rádi bychom p evedli prost edky do oblasti zam ené na rozvoj m st, Pozvánka na p ednášku PARDUBICE - Masarykova spole nost a Krajská knihovna zvou na p ednášku PhDr. Eduarda Stehlíka z Vojenského historického ústavu v Praze na téma Vojenský odboj v Pardubicích v letech P ednáška se uskute ní v Universálním sále Krajské knihovny Pardubice ve tvrtek 29. dubna v 16 hodin. (zr) kde je možné podpo it mimo jiné také zdravotnická za ízení. Letos na podzim bychom m li znát jasné stanovisko Evropské komise, uvedl editel Ú adu Regionální rady Zden k Semorád. Den s ROPem kon il v odpoledních hodinách v Poli ce. Nám stek hejtmana Jan Tichý spolu se starostou Jaroslavem Martin nejprve zahájili putovní plakátovou výstavu projekt realizovaných v Pardubickém kraji, která bude ve vstupních prostorách m stského ú adu k vid ní do 27. dubna. Nejv tší pozornost ale poutala budova bývalé m š- anské školy, loni rekonstruovaná s dotací p esahující 21,8 milion korun z ROP Severovýchod. V jejích prostorách vzniklo Centrum Bohuslava Martin s interaktivní expozicí v novanou m stu, ale zejména odkazu Bohuslava Martin, skladatele, který se v Poli ce narodil a po n mž je pojmenováno nejen Centrum, ale také ZUŠ a ada místních spolk. Centrum pat í k nejvyužívan jším kulturním budovám ve m st, ekla místostarosta Marie Tomanová, která upozornila také na rozší ení pr myslové zóny nebo regeneraci Palackého nám stí, dva další projekty, na n ž získalo m sto dotace z ROP Severovýchod. Odpolední program uzav el festival symbolicky pojmenovaný Mládí a Bohuslav Martin, který od 12. dubna probíhal v prostorách Centra a Tylova domu v Poli ce. Ceny p edal laureát m festivalu tam jší ZUŠ nám stek hejtmana spolu s editelkou školy Renatou Pechancovou. ROPfórum 2010 pokra uje 28. dubna v Libereckém kraji. EVA JOUKLOVÁ Sb r starého papíru E ANY NAD LABEM Zdejší základní škola p ipravila na tvrtek 29. dubna jednodenní sb r starého papíru. Ten se bude p ijímat v areálu školy od 8 do 17 hodin. Vybírat se budou pouze pevn svázané balí ky novin, barevných leták, magazínu, asopis a kancelá ského papíru. Kartony a lepenka nebudou do sb ru p ijímány. Výt žek ze sb ru bude v nován do fondu SRPŠ, z kterého bude p ispíváno na školy v p írod a lyža ské kurzy. (pav) M sto se chystá na 113. Otevírání láze ské sezóny LÁZN BOHDANE První kv tnový den otev e Láze ské centrum už 113. sezónu. Kulturní a zábavní program bude probíhat v celém areálu Lé ebných lázní Bohdane. P ipraven bude bohatý program, ze kterého si vybere každý. Pestrý program m žete shlédnout v prostorách p ed radnicí, kde budou celodenní oslavy zahájeny slavnostní fanfárou. Dále bude program probíhat na podiu pod altánem v areálu lázní, p ed pavilony Go ár a Bílý. Ob erstvit se m žete ve velkém stanu a po Vychází Turistické noviny PARDUBICKÝ KRAJ - Destina ní spole nost Východní echy vydává již t etí íslo Turistických novin pro region Východní echy, pracovn nazvané letní. Ke tená m a všem, kte í mají rádi pam tihodnosti, zajímavosti, lidovou kulturu i p írodu, zamí í na za átku kv tna a op t nabídne poutavé tení a množství cenných informací. Celkový náklad Turistických novin bude op t init sedmdesát tisíc výtisk. (OKO) celém areálu lázní. Oslavy vyvrcholí ve velkém sále, v kavárn a v restauraci spole enským ve erem, na kterém vystoupí i Janek Ledecký. No ní párty bude pokra ovat až do 4 hodin do rána. Vstupenky na ve er v cen 240,- K si m žete zakoupit v hlavní recepci Lé ebných lázní Bohdane nebo v Informa ních centrech Pardubice i Lázn Bohdane. Podrobné informace o programu najdete na Doprava z Pardubic bude u vybraných trolejbus zdarma. (zr)

5 POND LÍ 26. DUBNA 2010 SPORT STRANA 5 DIVIZE C DIVIZE C DIVIZE C Živanice se protrápily k vít zství Živanice - FKP Turnov 1:0 (0:0) Branka: 84. erník. ŽIVANICE: Mare ek - Fer ák, Vrážel, Michal, Mocanu (80. erník) - Gorol, Hrmo, Jedli ka (45. Balog), Podlipný - Kaciá, Merganc (63. Melechovský). TURNOV: Metelka - Ko átko, Hnízdo, Vítek, Selinger, Moravec, Vacek, Mrkas, Zdražil, Kusák, Hurt. Rozhod í: Melichar - Myška, Št pánek. ŽK: Fer ák, erník - Moravec, Mrkas. K: 66. Mrkas (Turnov). Divák : 125. V podpr m rném utkání ob mužstva dlouho dokazovala, že se s herní formou dlouho nepotkala. Ve h e obou týmu bylo hodn nep esností, vázla kombinace a úto né akce kon ily v tšinou p ed vápnem. Živani tí se snažili o nakopávané mí e. Ty ale nem ly proti vysokému branká i Metelkovi šanci na úsp ch. První náznak šance m li hosté ve 25. minut, kdy se po zp tné p íh e jednoho z živanických tla il do zakon ení turnovský Mrkas, branká Mare ek však v asných výb hem šanci zneškodnil. Ve 33. minut se po faulu p ed vápnem postavil k mí i Hrmo, ale jeho st ela vedle podtrhovala živanickou mizérii. Ve 35. minut dvakrát nebezpe n odcentroval agilní Mrkas, ale živanická obrana byla p ipravená. První polo as tak skon il bez branek. Do druhé p le nastoupily Živanice jako domací celek aktivn ji, ale srážela je nep esná kombinace. Domácí kou Machá- ek se snažil oživit úto nou fázi a vyst ídal nevýrazného Mergance mladíkem Melechovským. D ležitý okamžik p inesla 66. minuta, 1.A T ÍDA 1.A T ÍDA 1.A T ÍDA Valy remizovaly v He manov M stci Opatovice - Chvojenec 2:2 (1:1). Branky: Bartoní ek P., Hladík Jan - Pavlí ek, Silbernágl. OPATOVICE: Nový - Valenta, Vo íšek, Nosek, Ji ínský - Hladík Jan, Práchenský, Jánoš R., Svoboda F. - Bartoní- ek P., Doležal (Vandas, Veselský J., Novotný). CHVOJE- NEC: Pavlí ek - Mare ek, Silbernágl, Centner, Slezák - Št pánek, Zajíc, Nechvíle, Cach - Velinský, Pavlí ek (Smutný, Vrbata, Šrom). ŽK: 1:1 K: 1:0 (82. Práchenský). Divák : 150. Domácí bez šesti hrá základní sestavy nastupili v sestav se ty mi dorostenci. I p esto byli po celý zápas rovnocenným soupe em t etímu celku tabulky a zasloužen získali bod za remízu. Ve druhém polo ase m li také více ze hry, což jim p ineslo v 78. min. vyrovnání. kdy se hostující Mrkas tak dlouho roz iloval na rozhod ího, až mu ukázal žlutou kartu a jelikož byla druhá, šel Mrkas ven. Turnov se poté zatáhl na svoji p li a vyrážel k ojedin lým protiútok m. Živanice v domi si p evahy jednoho muže v poli více tla ily, ale nedokázaly výrazn ji ohrozit branku host. Výjimkou byl centr Gorola ze 73. minuty, který se ve vápn odrazil k volnému Balogovi, jehož p ízemní st elu však branká lapil. V 83. minut se po ohromných zmatcích v živanické obran dostal ke st ele hostující Vacek, ale Mare ek skv le zasáhl. Rozhodnutí padlo o minutu pozd ji. Domácí zahrávali volný p ímý kop, branká Metelka nedokázal zkrotit mí a pro volného Jakuba erníka nebyl problém dohlavi kovat mí do brány 1-0. V utkání nevalné kvality byli nakonec š astn jší domácí a p ipsali si t i body. Podpr m rný výkon p edvedli i rozhod í, kte í svými výroky n kolikrát pobou ili ob lavi ky. FK Pardubice - N. Paka 3:0 (3:0) Branky: 22. Petrus, 27. Škvr ák, 39. Brychta. PCE: Shejbal - Fidra, Hudec, Tischler, Voženílek - Škvr- ák (81. Chvála), Kudrna, Je ábek, Rešetár (64. Vanžura) - Petrus, Brychta (71. Fikejz). PAKA: Ottmar - Kout, okina, Ptá ek, Novák - Jisl, Mindl, Král (57. Ma í, 62. Musil), Jelínek (46. Bažík), Rozséva - Ja išin. Rozhod í: Cupl - Janoch, Kubec. ŽK: 1:3. Divák : 220. Jedenácté domácí utkání jedenáctá výhra - taková je bilance Pardubic na h išti Pod Vinicí. Tuto sérii nedokázal zlomit ani nová ek z Nové Paky, který po celý zápas tém nic neukázal. Naopak to byli domácí, kte í b hem první p le nast íleli t i branky a rozhodli o svém vít zství. Skóre zápasu otev el ve 22. minut po p íh e Rešetára st elou Petrus. Druhý gól padl také po spolupráci Rešetár - Petrus. Petrusovu st elu však obrana zblokovala, ale odražený mí si našel Škvr- ák 2-0. T etí zá ez si domácí p ipravili do 39. minuty, kdy centroval Petrus a pro Brychtu nebyl problém skórovat. Druhá p le sice nabídla adu domácích šancí, ale skóre se již nem nilo. Ostatní výsledky: eský Dub - AFK Chrudim 0:2 Ústí n/o. - Dobrovice 0:0 Velim - Letohrad 2:0, H.M cholupy - Hr. Králové B 2:2, P evýšov - Náchod-Deštné 3:2 N.Bydžov - D.Králové 0:2 Dohrávky: Turnov - H.M cholupy 0:1..Dub - Velim 2:2. P íští kolo: so AFK Chrudim - P n ín-turnov, so 17 Dobrovice - Pardubice, ne 17 N.Bydžov - Živanice. LIBOR IHÁK 1. FK Pardubice : H.M cholupy : Letohrad : AFK Chrudim : Dv r Králové : Nový Bydžov : Nová Paka : Velim : Ústí n/o : Hr.Králové B : P n ín-turnov : ŽIvanice : Náchod-Deštné : eský Dub : P evýšov : Dobrovice :41 10 T emošnice - SK Chrudim 1:1. Branky: Šebek (pen.) - Lištván. CHRUDIM: Vrbka Pudil Michal, Moty ka, Lankaš, Pudil Martin Hýsek, Hauf, Tesa, Lištván Veverka, Svoboda (Wenzl, Fantl, K íž, Holec). Ob mužstva p edvád la p kný fotbal a zápas m l oboustrann dobrou úrove. Domácí zahrozili hned v úvodu, ale hostující branká Vrbka stoprocentní tutovku zlikvidoval. O n kolik minut pozd ji se vyznamenal domácí branká Vojá ek, na kterého nevyzrál chrudimský Svoboda. Ve 30. minut se domácí Šebek dostal do šestnáctky hostí, kde byl faulován a na ízenou penaltu sám prom nil 1:0. Hosté se snažili o vyrovnání, ale neda ila se jim kombinace. Druhou p li v 50. minut m li možnost zahrávat pokutový kop i hosté, po faulu na Tesa e, ale hostující exekutor Lištván výborného branká e domácích Vojá ka nep elstil. Hosté se snažili svou hrou zvýšit aktivitu a dostat domácí pod tlak, ale ti velmi dob- e bránili a podnikali nebezpe né protiútoky. Když se již zdálo, že domácí t sné vedení udrží, tak se potvrdilo pravidlo nedáš - dostaneš v praxi. Po jedné z šancí domácích v 85. minut, hosté p ipravili bleskový protiútok a po ose Pudil Michal, Wenzl, Lištván posledn jmenovaný srovnal stav utkání st elou k ty i 1:1. Na konci zápasu se již nic dramatického nestalo a tak se soupe i rozešli smírn 1:1. Moravany - Semanín 1:0 (1:0). Branka: 39. Záleský. MORAVA- NY: Ruml - Krpata T., Záleský, P lpán, K enek - Kulhánek (81. Madák), Englich (79. Imramovský), Lukas Hynek - K íž, Fišer (59. Veselý). Rozhod í: Obajdin. ŽK: 1:0. Divák : 150. Domácí neprom nili spoustu šancí a celé utkání m li pod svojí kontrolou. Hosté jen sporadicky vyráželi do útoku a byli bez st elby na bránu. Dolní Újezd - Staré Hradišt 0:1 (0:1). Branka: Tomi. Staré Hradišt : Habivský - Deutsch, Hejhal, Tamchyna, Smutný - Kostka, Bakule, Tesner, Hýsek - Götz, Tomi (Kouba, Filípek). Rozhod í: Lukeš. ŽK: 2:1. Ve 20. minut chytil hostující Habivský jasný gól. Ve 30. minut Bakule p ihrál Tomi ovi, který tvrdou st elou p ekonal hostujícího gólmana. V druhé p li v 53. minut Tesner hlavi koval p esn na branká e. V poslední šanci Tamchyna st ílel t sn vedle šibenice. POZVÁNKA: Pokud nevíte, kam na arod jnice, po ádá pro vás v pátek 30. dubna TJ Sokol Hradišt arod jnický rej. Od 18:00 se m žete t šit na hodnocení arod jnic, sout že pro arod jnice, opékání špeká ku na ohni a další ob erstvení ze stánku. H.M stec - Valy 2:2 (0:1). Branky: Sal cký, Volejník M. - Budinský, Bažant. VALY: Skalický - P lpán, Polák, Budínský, Zetek - Petrlík (85. Zelinka), Ka írek, Kolman, Doležal (87. Veselý) - Bažant, Ha ko. Rozhod í: Šejna. ŽK: 1:3. Divák : 200. V 7. minut p ímý kop Budinského zapadl do sít Raby. Ve 45. minut chytil Skalický vyloženou šanci domácím. V 50. minut p ímý kop Jana Volejníka lízl Sal cký hlavou 1-1. V 70. minut se po dlouhém nákopu Budinského prosadil Bažant. Domácí srovnali hned v následující minut Martinem Volejníkem. V 80. minut na pas Bažanta Ha ko nedosáhl. Ostatní výsledky: Litomyšl - Na- ešice 1:0 Choce B - Slati any 2:0 Morašice - Prachovice 2:1 Dohrávka: Prachovice - Moravany 0:7. P íští kolo: so 17 Valy - Morašice, Prachovice - D.Újezd, St.Hradišt - T emošnice, ne 17 H.M stec - Moravany. JI Í VALENTA 1. SK Chrudim : T emošnice : Moravany : H.M stec : Dolní Újezd : Na ešice : St.Hradišt : Litomyšl : Slati any : Morašice : Valy : Semanín : Choce B : Prachovice :72 4 KRAJSKÝ P EBOR KRAJSKÝ P EBOR Srch op t nedokázal zvít zit Srch - Choce 1:3 (0:1) Branky: 90. Kusý Sou- ek, 74. Smola, 90. Vera. SRCH: Mi jan - B íza, Kusý, Tryner, Trupl, Hausner, Sam enko, Münzberger, Dušek - Haná ek, Šprynar (Víšek, Urbanec). CHOCE : Ger- ák - Seidenglanz, Lesák, Dostál, Gr z - Smejkal, Baborák, Kaplan, Smola - Sou ek, Bálek (Vera, Krejza, Chleboun). Rozhod í: Odehnal - Schejbal, Volný. ŽK: 2:1. Divák : 130. V Srchu se hrál otev ení vyrovnaný fotbal nahoru dolu. Bohužel pro domácí op t se špatným koncem. Srch se tak nebezpe n p ibližuje sestupu. Má stejn bod jako poslední Letohrad, který prohrál s Hlinskem 0:3. V18. minut šance na obou stranách. Ve 22 minut domácí hrá Dušek p ihrál do vápna spoluhrá i Šprynarovi, jenže p ihrávka nebyla p esná. Ve 29. minut dostal domácí Trupl žlutou kartu a ve 33. minut se hostující hrá i ujímají vedení, když se po centru hlavou prosadil Sou ek. Ve 40. minut domácí vyst ídali (místo Špry ara p išel na h išt Urbanec). Minutu p ed koncem první p le hosté zahrozili ješt jednou - Dušek centruje na branku a mí šel 2 metry od levé ty ky. Ve druhé p li v 52. minut domácí Haná ek v první v tší šanci, jenže nedal. V 72. minut st ídali op t domácí - odešel B íza a místo n ho p išel do h išt Víšek. O dv minuty pozd ji hostující Smola po p ihrávce do malého vápna zvýšil náskok hostí na 0:2. V 77. minut se st ídání do kali i hosté odešel Baborák a místo n ho do h išt p išel Chleboun. V 80. minut domácí hrá st ílí a mí se odrazil od hostujícího Dostála, ale branká hostí Ger- ák pohotov zareagoval. Posléze dostává Trupl druhou žlutou kartu (ale není vylou en!). B žela 83. minuta - po chyb domácího kapitána Sam enka se dostal k balonu hostující Dostál, jenže domácího branká e nep ekonal. V 86. minut hosté op t vyst ídali. Odešel Smejkal a místo n ho p išel Vera. V 90. minuta op t hostující hrá sám na branká e a zase nedal. Posléze nato st ídali ješt hosté - odešel Bálek a do h išt p išel Krejza. Rozhod í nastavil 3 minuty a v nich snížil domácí Kusý, ale za hosty zvyšoval Vera. Za svle ení dresu obdržel žlutou kartu. Domácí tak ekají na první výhru na ja e dále..t ebová - AS Pardubice 3:1 (1:1). Branka AS: Sadílek. PAR- DUBICE: Hrdina, - Lukeš, Kova- ík Jan, Šmeral, Moravec - Felcman, Kop iva, Sadílek, Kova ík Jak. - Ko í, Ujec. Do vedení šel Slovan díky tref Sadílka. Zvýšit z vyložené šance mohl Ujec, ale domácí pak Myšákem z penalty vyrovnali na 1:1. Ve druhé p li domácí z další penalty zvýšili na 2:1 a po další tref zvít zili 3:1. Rozhod í m l ost ejší píš alku na Slovan. FK Pce B - Holice 1:2 (1:1). Branky: 17. Je ábek a 48. Englich. FK Pardubice B: Zav el - Cincibuch, Pospíšil, Buriánek, Vanžura - Dvo ák (62. Hofman), Uhlí, Uhlí F., Kavka (80. Uhlí J.), Tm j (46. 1.B T ÍDA 1.B T ÍDA 1.B T ÍDA Vedoucí celek prohrál v Rosicích OKRESNÍ P EBOR OKRESNÍ P EBOR OKRESNÍ P EBOR e any stáhly na vedoucí Pardubice C jen jeden bod Choltice - D íte 4:3 (3:1). Branky: 32. a 89. Horák J., 13. Hudec, 34. Korbel ástek, 50. Haan, 92. Vondrouš. CHOLTICE: Zá ecký, Korbel, Šmerda, Ráliš, Bravenec (46. Kohoutek Jan), Horák T., Ve erník, Hudec (76. Kohoutek Ji í), Horák J., Augustin, Svoboda. D ÍTE : Vávra, Tesa, Strej- ek, Morávek, Drahokoupil, Mužík (46. Haan), Nývlt, Kroupa, Pe inka, Benák (75. Vondrouš), ástek. Rozhod í: Bedná. ŽK: 2:0. Divák : 90. V prvním polo asu ovládli hru domácí, když p evahu vyjád- ili t emi góly. Hosté se do zápasu vrátili díky trefám z konce první p le a ze za átku druhé. V záv ru p išla pojistka domácích, na kterou hosté op t odpov d li. Na vyrovnání host m však nezbyl as a mohou jen litovat n kolika zahozených šancí v první p li. Lipoltice - Rove 2:2 (1:2). Branky: Kotraš J., Plavec - Melc 2. LIPOLTICE: Macha - Rokyta, Rormánek Balán Vlasák - Oliva, Hladík, Nedv d, Švejda - Plavec, Kotraš Jan. Rozhod í: Oulický. ŽK: 1:2. Divák : 70. Vyrovnané utkání, hosté m li v tší šance, které neprom nili. Remíza zasloužená. Zdechovice - Pardubi ky 1:2 (0:0). Branky: Novák - Navrátil 2. Rozhod í: Havlík, bez karet. ZDECHOVICE: Cincibus - Bureš, Novák, Linhart, Tavacko - Henc, ehá ek, Kolín, Smolík - Fencl - Rambousek. V 55. minut Novák hlavou ze standartky poslal domácí do vedení. Ani bojovnost domácích nep inesla první body, nebo hosté b hem p ti minut (71. a 75.) vývoj zápasu obrátili. Vyrovnání umožnil po hrubé chyb branká domácích. Újezd - Paramo 4:1 (2:0). Branky: Strnad P. 2, Svato, Svoboda - Hamerský. ÚJEZD: Hývl - Matys, Svoboda, Zima, Bendžik O. - Pet í ek J., Bendžik T., erný, Doležal - Svato, Strnad P. (Hladík, Pet í ek J., Rozséva J). PARAMO: Novotný - Bramb rek, Stan k, Topi, Olísek - erný, Veselý, Hamerský, Ilovský - Pla ek, Kunart ( áp, Cink, Staroba). Rozhod í: Syr ek, bez karet. Divák : 70. Domácí v prvním polo asu lepším týmem, mnoho nevyužitých šancí. Paramo se zvedlo díky brance na za átku druhé p le, ale branká Hývl zlikvidoval t i jasné gólovky. Domácí pak zvyšovali Svobodou v 78. na kone ných 4:1 a zápas se už dohrával. Libišany - e any 1:1 (1:0). Branka Libišan: Kuric. LIBI- ŠANY: Vida - Bidman T., Voltr, Vích, Zadrobílek - Bidman J., Rychtera (55. Hlub ek), Pithrat L., Morávek - Kuric, Picka (50. Neruda). Rozhod í: ermák. ŽK: 3:1. Divák : 80. V první p li domácí lepší. Hosté druhou p li hru vyrovnali a t i minuty p ed konce se jim poda- ilo vyrovnat i skóre. Zasloužená remíza. Sezemice - FK Pce C 3:1. Branky: 63. Št rovský, 69. Kašpar T., 90. Brychta M. 73. Veverka. SEZEMICE: Levinský Hrdý, Blažek, Šutto, Popilka Plechá ek M., Kašpar Tomáš, K íž, Paš alka - Št rovský, Pleva (Holub, Brychta M., Plechá ek Z.). Rozhod í: Strnad D. - Halas J., Putnar) - Veverka, Je ábek. SK Holice: Svoboda - Valenta, Ru ka, Velínský J., Skalický - Udržal, Machatý, Velinský D., Krpata (84. Ku era) - Röhrich (63. Hrubý), Englich. Rozhod í: Je ábek. ŽK: 2:2. Divák : 80. První polo as vyrovnaný. Ve druhém domácí dostali rychlý gól, odpov d li na n j v 51. minut ty kou Veverky. Poté tla ili, ale Holice si ob tavou hrou vít zství pohlídaly. Ostatní výsledky: Letohrad B - Hlinsko 0:3. Poli ka - V.Mýto 3:0 Lanškroun - Žamberk 4:0. Stolany - Dob íkov 2:2 Svitavy - M.T ebová 0:2. Dohrávky: Poli ka - Lanškroun 3:1, Dob íkov - Letohrad 1:3, Žamberk - Svitavy 3:1. P íští kolo: so 17 Dob íkov - Srch, Holice - Poli ka, ne AS Pce - FK Pce B. Dohrávky: st 17 Lanškroun - FK Pce B, Srch - Poli ka, M.T ebová - Holice, Dob íkov - AS Pce. LUDVÍK BARACZ 1. AS Pardubice 2. Svitavy 3. Hlinsko 4. FK Pardubice B 5. Choce 6. Poli ka 7. Dob íkov 8. Lanškroun 9. M.T ebová 10. Žamberk 11. Stolany 12..T ebová 13. Holice 14. Vysoké Mýto 15. Srch 16. Letohrad B : : : : : : : : : : : : : : : :35 18 Rosice - P elou 2:1 (1:0) ROSICE: Frinta Skokan, Urbánek, Pavel, Rössler Pokorný (80. Zelinka), Ujec, Záveský, Malý Wöhlhofner, Koukal. Trenér: Krupi ka Václav. P ELOU : Po- íz Ulrych, Hladík, Dušek, He mánek Novák, Janecký, Novotný, Ro ín Cichra, Koch. Trenér: Slavík Václav. Branky: 37 a 47. Koukal (pen.) Ro ín. Rozhod í: Kudýn Vestec, Chrudim. ŽK: Skokan, Pavel, Zelinka Dušek. Divák : 150. V 11. minut po kombinaci host zprava, Ullrych p edložil mí Kochovi v poslední chvíli zažehnal nebezpe í Pavel odkopem na rohový kop. V 15. samostatný pr nik Cichry do pokutového území hasili domácí zablokováním st ely. Ve 20. domácí Záveský st ílel nad. Ve 27. po p ihrávce Wöhlhofnera zprava, st ílel z velké šance Záveský, ale mezi t i ty e netre l. Ve 29. znovu agilní Záveský zleva v šanci, ale tre- l jen obránce host. Ve 33. se za- al zast elovat domácí Koukal. Jeho první st elu zblokovali hosté na rohový kop. Po rohu Ujce Koukal st ílel vedle. Ve 35. se dostali do šance hosté. Koch p ihrál Cichrovi, jenže ten tre l jen do gólmana Frinty. Ve 37. se d razný Koukal v pokutovém území obto il kolem dvou hrá- z P elou e a st elou k ty i dal vedoucí branku domácích 1:0. Ve 44. hostující Ro ín z p ímého kopu st ílel z 25 m na gólmana Rosic, který si však s mí em poradil. První p le byla vcelku vyrovnaná. Hned v úvodu druhého polo asu se prosadil op t pr bojný Koukal, který se uvolnil v pokutovém území a p ízemní st elou zvýšil na 2:0. Hosté tímto stavem byli vyzváni k úto né h e a ve druhém polo ase si vytvo ili územní p evahu, s kterou však naráželi na dob e organizovanou obranu Rosic v ele s gólmanem Frintou. V 50. byl ve vyložené šanci hostující Ro ín, jeho st ela po pr niku Kocha zprava, šla p es branku Rosic. V 54. unikl zleva Koch, zp tn p ihrával Novotnému, ale ten tre l jen dob e postaveného obránce domácích na brankové á e. V 58. domácí v brejku Wöhlhofner st ílel do Po íze. V 63. akce host Novák, Ulrych zprava nální p ihrávku vystihl výborný gólman Frinta. V 65. p ihrával zprava Koch, Cichrovu st elu nádherným zákrokem vyrážel op t Frinta. Nadále p evaha host, ale brankov se se stavem nic ned lo. N kolik výhodných standardních situací hosté nevyužili, a už p etažením mí e za brankovou áru anebo nep esným rozehráním na spoluhrá e. V 78. po rohovém kopu host, Dušek hlavou dal vedle branky Rosic. Až t sn p ed koncem, po centru Hladíka z levé strany, byl faulován hostující hrá v pokutovém území a Ro ín z penalty snížil na kone ných 2:1 pro domácí. Hosté se st elecky trápili, ur- it m li minimáln na zisk bodu. Zahráli jim Ulrych a Novotný. Trenér Rosic Krupi ka byl spokojen se ziskem t í bod. Ze svých hrá chválil výborného gólmana Frintu, dále st elce obou branek Koukala a z dob e bránícího celku zvlášt za druhou p li Pavla. Holice B - SK Chrudim B 1:1 (1:0). Branky: 36. Hrubý Wenzl. Holice B: Ondrá ek - Udržal, Kopa, Zb hlík, Valenta - Röhrich, Šedivka, Flasch (46. Lembej), Frydrych, - Ku era, Hrubý. Rozhod í: Kaplan, bez karet. Divák : 50. V první p li mírná p evaha host, nicmén z branky se radovali domácí, když po p ihrávce Šedivky obešel oba stopery Hrubý a st elou k pravé ty i nedal branká i šanci. Vyrovnání se do kali hrá i Chrudimi hned po p estávce. P i rohovém kopu zaváhal Ondrá ek a pro Wenzla nebyl problém hlavou skórovat. Šanci na vedení m li domácí v 68. minut, kdy pálil Zb hlík t sn nad bránu. Další st ely se neujaly na obou stranách, a tak se body d lily. Mikulovice - Zámrsk 1:1 (0:1). Branky: Vencl J. - Jiráský. MIKU- LOVICE: Tomáš - Hanzl, Nentvich, Karlík, Bondor - Stefanov, Carda, Šmejda, Valský - Vencl J., Vencl P. (Pr ša, Hyxa). Rozhod í: ad. ŽK: 2:2. Divák : 80. Na šance 2:2. První p le vyrovnaná hra, po chyb domácích se hosté ujali vedení. Ve 37. minut nebyla domácím uznána branka kv li ofsajdu. V druhé p li se domácím poda- ilo vyrovnat a zápas tak skon il remízou. Ostatní výsledky: Horní Jelení - Bítovany 1:3 Prose - Rozhovice 2:0 Kameni ky - AFK Chrudim B 2:1 Hlinsko B - Prosetín 0:2 P íští kolo: so 17 Rosice n/l. - Prose, P elou - Hlinsko B, ne 17 Prosetín - Mikulovice, Zámrsk - Holice B, AFK Chrudim B - H.Jelení. JI Í VALENTA 1. Prosetín 2. P elou 3. Horní Jelení : : : AFK Chrudim B : Rosice n/l : Rozhovice : Kameni ky : SK Chrudim B 9. Holice B 10. Bítovany 11. Hlinsko B 12. Mikulovice 13. Prose 14. Zámrsk : : : : : : :38 13 Plechá ek (laik). ŽK: 0:1 Vedoucí celek padl po dvou slepených gólech domácích. P íští kolo: so 17 D íte - Opatovice, Chvojenec - Libišany, Paramo - Zdechovice, ne 17 Sezemice - Lipoltice, FK Pce C - Choltice, e any - Újezd, Pardubi ky - Rove. JI Í VALENTA 1. FK Pardubice C : e any n/l : Chvojenec : Rove : Choltice : Pardubi ky : Sezemice : Újezd : Zdechovice : Opatovice n/l : D íte : Lipotice : Paramo : Libišany :52 10 Likvidace autovrak Rozhovice. Tel.: Niš ák AKCE K za každý autovrak - s vystavením dokladu o ekolog. likvidaci

6 STRANA 6 SPORT POND LÍ 26. DUBNA 2010 LIGA DOROSTU STARŠÍ. Hr.Králové B - Pardubice 1:2. P íští kolo: so Pardubice - Sparta Praha B. MLADŠÍ. Hr.Králové B - Pardubice 0:0. P íští kolo: so Pardubice - Sparta Praha B. DIVIZE DOROSTU STARŠÍ. Kolín - Pardubice B 0:0. P íští kolo: ne Pardubice B - P n ín-turnov MLADŠÍ. Kolín - Pardubice B 0:3. P íští kolo: ne Pardubice B - P n ín-turnov KP DOROSTU STARŠÍ. Poli ka - P elou 1:0 (1:0). P ELOU : Fidra - Šourek, Hajn, Rokyta, Cápay - Macha ný - Pokorný, Mina ík, Pleskot, Klas - Mužík (Jára, Vojá ek, Krej í, Kosek). Host m chyb la v základní sestav hned tve ice hrá - mj. Novák a Janecký hráli v dosp lých, se zran ním museli navíc st ídat Macha ný a Pleskot. I díky tomu byli v úto né fázi bezzubí. Domácí tým toho dop edu také moc nep edvedl. Nicmén ve 23. minut, když gólmanem vyražený mí skon il na ty i a domácí úto ník široko daleko sám ve vápn, uklidil mí do brány. Hlinsko - H.Jelení 2:1. AFK Chrudim B - FK Pce C 0:0 Dohrávka: H.Jelení - Letohrad 0:1. P íští kolo: so 9.30 H.Jelení - AFK Chrudim B, so 10 FK Pce C - SK Chrudim, ne P elou - Hlinsko MLADŠÍ. Poli ka - P elou 4:1 (1:1). Branka P elou e: 28. Bureš. P ELOU : erník - Krej í, Melicher, Votápek, Slavík, B ezina, Kosek, Laburda, Bureš, Roubí ek, Jára, (Slavík, Mužik, He man, Kmoní ek). Krutá porážka pro hosty. Hned ve druhé minut se domácí dostali po chyb erníka do vedení. Po centru Laburdy rovnal na polo asových 1:1 Bureš. V druhé p li se po faulu Melichara kopala penalta (62.) a domácí šli do vedení. Hosté potom otev eli hru a domácí trestali v 70. a 76. minut. Hlinsko - H.Jelení 5:0. AFK Chrudim B - FK Pce C 1:0. Dohrávka: H.Jelení - Letohrad 1:2. P íští kolo: so 12 H.Jelení - AFK Chrudim B, so FK Pce C - SK Chrudim, ne P elou - Hlinsko I. T ÍDA DOROSTU Mi etice - Pardubi ky 1:0 (1:0). Dašice - Torpedo 5:1 (4:0). Branky: vl. (Vrabata), Dlesk, Šmejda P., Vajer, Sciranka J. - Jarmar. DA- ŠICE: Metelka - Demeter, Šmejda J., Šibal, Ku era - Šmejda O., Král, Vajer, Dlesk - Šmejda P., Sciranka J. (Sciranka M., Buchtele, Polák). TORPEDO: Guldan - Kore- ek, Vrbata, Jarmar, Hurta, Kmošek (46. Klinecký) - Hanousek, Mareš, Šimonek (46. Kváša), Kaciá (46. Karlík), Karlík. Rozhod í: Svoboda A. ŽK: 1:3. Divák : 70. Vlastní branka hostí v úvodu zápasu, kdy Vrbata malou dom p ehodil svého branká e, pomohla domácím hrá m k uklidn ní a vst elení dalších t í branek do konce polo asu. Nejv tší šanci hostujícího mužstva v prvním polo ase bylo nast elené b evno. Ve druhém polo ase snížil krásnou hlavi kou do pravého rohu Metelkovi branky Jarmar, na kone ných 5:1 pe etil výsledek Sciranka. Fotbalov pohledný zápas se poté v poklidu dohrál. Ost etín - Pardubi ky B 2:4 (1:0). Branky Pardubi ky: ezní ek (pen.), Ková 2, Meller. PARDU- BI KY: Marší ek, Jonáš D., ezní ek, Bedná, Jonáš T., Luptovský, Sokol, Ková, Mrázek, Meller, Sedmák (K ížek, u álek). D ležitá výhra hostí. Ost ešany - Opatovice B 3:0 (0:0). Branky: Fendrych, Hájek (pen.), Drbohlav. OST EŠANY: Pechmann, Vilím, Drábek O., Drábek T., ívice B - Mikulovice B 0:0. Í- VICE: ihák - Kopa, Kvapil st., K ivka L., Suchý Jan - Ptá ek M., Kope ný, Plíšek P., Kvapil ml., Vrtá ek D. Vrtá ek L. (Málek). Rozhod í: Halas, bez karet. Divák : 30. V první p li lepší Mikulovice, ale své šance nedokázali prom nit - vynikají branká ihák lapil všechny jejich pokusy. V druhé p li p evzali taktovku zápasu domácí, ale ani oni nedokázali vsítit branku. Veliny - Paramo B 2:1 (1:0). Branky: Koubek, Stárek - Knížek. VE- LINY: Šafránek - Novák, Jane ek, Šejnoha, Faltys - Blažek, Koubek, N mec, Molnár - Železný, Stárek (Zollmann, Ka kovský). Rozhod- í: Pražák F. ŽK: 1:1. Divák : 50. Domácí se ujali vedení, když Koubek p ekvapil hostujícího branká e p ímo z rohu. Po druhé brance Stárka ve 2. polo ase, se host m po záv re ném náporu poda ilo pouze snížit. Pochvala pro domácí, kte- í hosty p ekvapili aktivní hrou dop edu. Býš - Sezemice B 1:3 (0:2). Branky: Šttros - Knížek, Plechá ek R., Zbudil. BÝŠ : Blažek - Kolín, Vratný, Rychter, Kaplan - Dostál, Je ábek, Vilím, esalín - Šttros, Kožka. K i e - Chrast 2:0 (0:0). Hackenberg, Biath. K I E : Št pánek - Gruna, Nosek, Hynek, Hackenberg - Hanzl D., Koki, Hanzl L., Hladík - Ryšavý, Gloza D. (Biath, Baracz, Gloza F.) V první p li vyrovnané utkání s dv mi šancemi na každé stran, le bez gólového úsp chu. Do druhého polo- asu nasadili domácí svoje úto né eso D. Biatha a sv j tlak korunovali dv ma brankami po standartních situacích a exklusivních centrech L. Hanzla. Zasloužené vít zství domácích. Holice - e any n/l. 0:1 (0:1). HO- LICE: Krátký - Van ura, Bidlo, Sekyra, Beran - Morávek, Flasch, Jedli ka, B ezina - Pekárek, Lembej (Faltys, Pelc). Vyrovnané utkání. Na holické kopa ky se snesla velká sm la, nebo dvakrát nast elili b evno a t ikrát ty. Jediný gól padl po chyb domácí obrany ve vápn. AFK Pce - Sezemice 1:4 (1:1). Branky: Novák - Valenta 2, Blažek, Knaute. PCE: Karela - Bydžovský, Kalhous, N mec, Klempí, Ove ka, Tomyška, Bartoš, erník, Šimunka, Novák. Mikulovice - Moravany 0:2 (0:0). P íští kolo: so Živanice - Holice, so16 AFK Pce - K i e, ne Moravany - Stolany, ne Pardubi ky - Chrast, ne Sezemice- Mikulovice, e any n/l.- Vítanov LIGA ŽÁK STARŠÍ. Pardubice - Plze 1:2 (0:2). PARDUBICE: R ži ka - Scuhánek, Bárta, Pa ízek, Vojí, ezní ek, Ba- eš, Pražák, Kopecký, Vavrouš, erník (Strnad, Koblížek, Pipek). P íští kolo: so 10 Sparta Praha - Pardubice MLADŠÍ. Pardubice - Plze 2:1 (2:1). Branky Pce: 2. a 40. Nešický. PARDUBICE: Hr í, Svato, Stan k, Kaštánek, Doležal, Šlégr, Zelenka, Gašpar, Bydžovský, Nešický, Ludví- ek (Rezek, Šimek, Bulis, Karvánek, Zbudil). P íští kolo: so Sparta Praha - Pardubice DIVIZE ŽÁK STARŠÍ. Kolín - Pardubice B 4:1. P íští kolo: pá Pardubice B - áslav. MLADŠÍ. Kolín - Pardubice B 5:1. P íští kolo: pá 17 Pardubice B - áslav. KP ŽÁK 3. T ÍDA HOLICKO Vít zství vedoucích celk Bobek, Novák, Hájek, Paštyka, Kasal, Drbohlav, Hodás (Fendrych, Jinoch, Ledvinka). Rozhod í: Májek. ŽK: 1:1. Divák : 90. Domácí v první p li aktivn jší, ale platonické pološance nevyužili. Obrat po p estávce, poté co nastoupil Fendrych a tre l se hlavou. V 75. minut prom nil Hájek penaltu a na 3:0 pe etil Drbohlav. Srch B - H. edice 4:0 (2:0). Branky: Haná ek 2, Kusý, Levínský. SRCH: K emenák - Bárta, Biško, Urbanec - Sivák, Hlavá, Jahl, Dolejský - Levínský, Haná ek, Kusý (Nikl, Jirá, Slabý). Rozhod í: Sklená, bez karet. Divák : 60. Zasloužené vít zství domácích. Hosté šli dvakrát sami na branká e, ale neprom nili. Naopak st elecky se inil Haná ek. Lit tiny - St.Hradišt B 2:1 (1:0). Branky: Cabicar, Plžík - Mára. LI- T TINY: Sluka - Kaplan, Jirout, Rázek, Cerman - P kný, Cabicar, Ro ek, Jan o - Plžík, Schejbal P. (Michalcov, Dušek, Gállik). Rozhod í: Prážák Fr. ŽK: 0:2. Divák : 90. Domácí vedli od 7. minuty díky Cabicarovi. Na 2:0 zvyšoval v 68. minut Plžík. Hosté snížili v 73. minut Márou. V pr b hu utkání vyrovnaná hra. Hosté se v záv ru snažili o vyrovnání, což jim nevyšlo. Jaroslav - Moravany B 1:1 (0:1). Branky: Trunec S. - Houžví ek. JAROSLAV: Šimberský - Trunec 4. T ÍDA HOLICKO Veliny porazily t etí Paramo B Hosté lepší a d razn jší. Rove B - Popkovice 6:2 (2:1). Branky Popkovic: Zvolenský, Bahník. POPKOVICE: Vav ín J. - Štolfa, Zvolenský, Šlesarik, Manich - Turina, Bahník, Kavánek Z., Vejd lek, Nev ala. Domácí v první p li lepším týmem. Na každé stran dv penalty. První penalty jak hrá Rovn, tak Popkovic prom nil. Druhé ani jeden. Hosté v druhé p li lepší, ale prohráli. Mate ov B - Dražkovice 1:2 (0:0). Branky: Zach - Mazánek J., Kuta. MATE OV: Doležal - Šustr, Zach, Hromádka P. ml., Klíma - Hromádka P. st., Kopp, Holek, Pich - Ha ka, Fenyk (Bradshaw, K iklava, Honzí ek). Rozhod í: Fojtík. ŽK: 0:1. Divák : 80. Vyrovnané utkání, druhá p le v režii mladších hrá Dražkovic. Pohledný zápas dobré úrovn. FK 1899 Pce - D íte B 1:2 (0:2). Branky: Luká - Holuš 2. PCE: Klimá ek - Vala, Závodník, Hoffman, Háva - Eisner, Luká, Cirkl, Lukáš - Van k, Vybíral. Rozhod- í: Baracz. K: Hofmann. Divák : 30. Domácí v sou asné dob jsou pouze stínem podzimní sezóny a dát gól je ne ešitelný problém. AFK Pce - V.Chvojno 2:1 (2:0). MLÁDEŽ MLÁDEŽ MLÁDEŽ STARŠÍ. Rosice n/l.- P elou 0:0. ROSICE: Dostálek - Bahník, Janout, Va ásek, Stehlík - Lébl, Lukáš, Beran, Šprync Hroch, Launa (Lesk, Kabelá ). P ELOU : Záruba - Navrátil, Pokorný, Votápek, Kmoní ek - b ezina, Wiesner, Milá ek, Linhart - Bureš, Doležálek (Mencl, Ruprecht) Hosté m li územní p evahu, v druhé p li pak dv neprom n né šance. Domácí spálili dv tutovky (jednu m l Hroch, druhou Lukáš). Bezgólová remíza spravedlivá. Hosté byli fyzicky zdatn jší, na domácích se projevilo tréninkové manko zp sobené nemocí. FK Pce C - Lanškroun 3:1. Dohrávky: H.Újezd - Rosice 1:3. Hroch 2, Launa. Milosrdná porážka Újezda, Rosice tre li ty ikrát ty. Hlinsko - FK Pce C 2:1. P íští kolo: so 9.30 P elou - Junior, Choce - FK Pce C, ne 9.30 Rosice n/l. -.T ebová. Dohrávka: út Lanškroun - P elou. MLADŠÍ. Rosice n/l.- P elou 1:4 (0:4). Branky: Jonáš - Plavec 2, Chalopský, Mach. ROSICE: Holub - Voženílek, Jonáš, Šebek, Kadlec - Launa, Lébl, Truchlá, Novotný - Nekova ík, Bohu ek (Pešek, Liška, Midlochová). P ELOU : Václavek) Provazník, Bolek, Mach, Novotný - Heblík, Chaloupský, Urbánek - Plavec, Fencl - Vaší ek (Kopiš, Hudec). První p le jasn v režii host, kte í ji p etavili slepenými góly (10. Plavec st ela z 20 metr a 12. minuta Chaloupský st ela z velkého vápna a 28. Plavec st ela ve vápn a 29. po rohu Mach) ve ty gólové vedení. V druhé p li hosté polevili a domácí vyrovnali hru. Na víc než branku Jonáše ze záv ru se ale nezmohli. Pochvalu zaslouží Jonáš a z týmu hostí Plavec a Chaloupský. FK Pce C - Lanškroun 10:0. S., Šretr, Hájek - Syrový, Bartaloš O., Trunec J. Šebetka Procházka, Vojtíšek, Pištora (Friml, Buriánek, Bartaloš J.). Rozhod í: Vávra. ŽK: 1:4. Divák : 90. Hosté v první p li vsítili branku, domácí š astn vyrovnali v 90. minut po hrubé chyb hostující gólmana. Mn tice - Nemošice 3:2 (2:1). Branky Mn tice: Vácha 2. Tláskal. MN TICE: Vafka - Hašek, Šlégr, Václavek, Štefanovi J. - Morávek, Závorka, Turek, Doležal - Tláskal, Vácha. Rozhod í: Sponner, bez karet. Divák : 100. Regionální derby p ilákalo do ochoz 100 divák. Š astn jším celkem byli nakonec domácí. P íští kolo: so 17 Nemošice - Jaroslav, Moravany B - Lit tiny, Opatovice B - Ost etín, Pardubi ky B - Torpedo, ne 17 Mn tice - Dašice, St.Hradišt B - Srch B, H. edice - Ost ešany. 1. Dašice : Ost ešany :19 40 Branky AFK: Ždárský, Vaculík. AFK: ernohubý - Chládek, Vaculík, N mec Klimeš - Jankovský, Movsevjan, Mrkos, Horá ek - Ždárský, Kle ka (Levai). Rozhod í: Valtera T. ŽK: 3:1. K: 1:0. Divák : 25. Zasloužené vít zství domácích, kte- í spálili adu vyložených šancí. Lichotivý výsledek pro hosty. P íští kolo: so 17. V.Chvojno - FK 1899 Pce, Dražkovice - Veliny, ne 17 AFK Pce - Býš, D íte B - Mate ov B, Paramo B- ívice B, Mikulovice B - Rove B, Popkovice- Sezemice B. Služba v redakci Ned le sobotní výsledky Ned le ned lní výsledky mobil , telefon Za sd lené výsledky p edem d kujeme 3. Pardubi ky B : St.Hradišt B : Mn tice : Srch B : Lit tiny : Torpedo : Jaroslav : Moravany B : Opatovice n/l. B : Horní edice : Nemošice : Ost etín : AFK Pardubice 2. Sezemice B 3. Rove B 4. Mikulovice B 5. Paramo B 6. Pardubice V.Chvojno 8. Popkovice 9. D íte B 10. Dražkovice 11. Býš 12. St.Mate ov B 13. St. ívice B 14. Veliny : : : : : : : : : : : : : :63 6 Stránku p ipravili: Libor ihák, Ludvík Baracz a Ji í Valenta 3. T ÍDA P ELOU SKO Dolany spadly na poslední místo Rybitví - P elovice 2:1 (1:0). Branky: N mec, Levai - Vohralík. RYBITVÍ: Dušek - ehák, Peterka, ada, Bok - Vlk, Bo il, N mec, Kopsa - Levai, Šáravec (Malinský). Rozhod í: Oulický. ŽK: 2:3. Divák : 100. Hosté byli v zápasu fotbalov jší, ale domácí bojovali ze všech sil a po zásluze vyhráli. Na první branku N mce, ješt sta il odpov d t Vohralík. Vít zství vyst elil domácím Levai. Valy B - Dolany 3:1 (3:1). Branky: Kolman, Veselý, Doležal - Shejbal. VALY: Forman - Novotný, Van ura, Krutský, Šrámek - Zetek, Kolman, ástek, Veselý - Drábek, Synek (Petrlík). Výhra domácích se zrodila již v první p li, když dokázali vst elit t i branky po chybách v hostující obran. Ze standartky pak Shejbal snižoval na 1:3, ale více branek ve vyrovnané druhé p li nepadlo. Chvaletice - Mate ov 3:1 (1:1). Branky: 20. (pen.) Hrbek, 83. vl. (Mynka), 85. Šourek K ížek. CHVALETICE: Vondrák - Kuch J., Hrbek, Kredba, Meško, Ma ata, Kosprt, Brunclík, Hyhlík, Šourek, Kuch P. (Doležal). Rozhod í: ermák. ŽK: 0:4. Divák : 60. Ve 20. minut otev el skóre Hrbek penaltou a hosté snižovali minutu p ed koncem polo asu. Host m se pak nepoda ilo prom nit svoje šance a asto faulovali. Po vlastním gólu z 83. minuty, Šourek v 85. minut zvýšil vedení po p ihrávce P. Kucha Kolesa - Semín 0:2 (0:1). Branky: Kalousek 2. KOLESA: Strnad - Fábera, Fofo ka, Samši ák, Kola ík - Zá ecký Mich, S ra, Grande, Beránek - Blažek, Kurka (Strnad Mar., Musil, Svoboda) Rozhod í: Rokyta. ŽK: 4:2. Divák : 50 Nevýrazný fotbal, kdy domácí nic nevymysleli. Hosté si po gólech - první hlavou z rohu Kalouska a druhém po samostatném uniku stejného hrá e - odvezli t i body. B lá - ívice 2:1 (0:0). Branky: Rejsek, Šebek - Horá ek. B LÁ: Kunt - Posko il, Kolmaš, Havelka O., Rejsek - Sejkora, Morávek, Kosinka, Tišl - Št pánek, Post (Šebek). Rozhod í: Rambousek, bet karet. Divák : 50. Domácí o ten jeden gól lepším týmem. Vedení domácím zajistil st elou z hranice šestnácky Rejsek. Hosté srovnali Horá kem, který hlavou umístil centr. Hned poté vyst ídal Šebek a ani ne po minut na h išti zajistil dorážkou centru vít zství pro domácí. Lány - K i e 4:1 (1:1). Branky: Beneš, Šram, Tomiška, umpl - Hladík. LÁNY: Moty ka - Marek, Krpata, Horák, umpl - Tomiška, Beneš, Kožený, Šedivý - Zezulka, Šrám (Kubík, Lintner). Rozhod í: Gernát. ŽK: 3:1. Divák : 40. Hosté se ujali vedení 0:1, domácí ale sta ili do polo asu vyrovnat. A to ješt domácí kapitán Krpata neprom nil penaltu. Druhou p li ovládli lépe st ílející hrá i Lán. Ždánice - P elou B 3:0 (1:0). Branky: Pleskot R. 2 (jednou pen.), Voženílek. ŽDÁNICE: Pokorný - Svejštil, Vodi ka, P lpán, Ivanov - Bartoš, Valenta T., Pleskot R., Rezler - Hák, Valenta M. (Pleskot O., Voženílek). Rozhod í: Šindler. Divák : 70. Hosté sice fotbalov jší, produktivní ale domácí. P íští kolo: so Mate ov - Valy B, ne 17 Ždánice - Rybitví, P elou B - B lá, ívice - Lány, K i e - Kolesa, Semín - Chvaletice, Dolany - P elovice. 1. P elovice : Chvaletice : Rybitví : Lány : Valy B : Kolesa : P elou B : R. B lá : St. ívice : St.Mate ov : K i e : Semín : St.Ždánice : Dolany : T ÍDA P ELOU SKO Choltice B si upevnily první p í ku Bukovka - Újezd 0:6 (0:2). Branky: Rozséva 2, Erbom, Sir ek, Zahradník, Hladík. BUKOVKA: Pil á ek - Balšay, Grešák, Štrobich, Urbiš - Bauer, Kvapil, Vondrouš, Peml - Ryška, Sodomek (Branský, Dobrovolný J., Dobrovolný Š.). Rozhod í: Buchta. ŽK: 4:0. K: 1:0. Divák : 50. Utkání, v n mž jednozna n zvít zil Újezd, prob hlo pod taktovkou pana rozhod ího Buchty. Kojice - Semín B 4:0 (1:0). Branky: Svoboda T., Provazník, Hloušek (pen.), Janák. KOJICE: Jeník - Macha, Žampach, Hloušek, Novotný - Provazník, Svoboda T., Janák, Herman - Franta, Záleský. Rozhod- í: ížek M. ŽK: 1:2. První polo as byl ze strany domácích ve znamení zahození ty vyložených šancí. Ujala se pouze šance ve 35. minut, když po rychlém zatažení po pravé stran a následném centru skóroval s p ehledem Svoboda T. Hosté, jenž p ijeli neposíleni o hrá e A týmu, kte í ve stejnou dobu hráli v Kolesách, se v druhém polo asu pouze bránili a pro domácí bylo jen otázkou asu, kdy vst elí Dohrávky: H.Újezd - Rosice 1:1 (1:0). Rosický Bohun k zajistil svoji brankou Rosicím remízu. Hlinsko - FK Pce C 1:5. P íští kolo: so P elou - Junior, Choce - FK Pce C, ne Rosice n/l. -.T ebová. Dohrávka: út Lanškroun - P elou. I. T ÍDA ŽÁK STARŠÍ. Pardubi ky - Stolany 4:0 (3:0). Branky: Kaška, Šendera, Pochobradský, Duha. PARDUBI KY: Lauterkranc - Kaška, Chmátal, Jezdínský, Marší ek, Musil D., Šendera, Blažek, Pochobradský, Duha, erný (Jirá ek, Jirout, Kroulík, Veleba, Musil F.) V první p li aktivn jší domácí. Úvodní gól padl ve 14. minut po akci dua Marší ek - Duha. Ve 20. minut jistil Šendera a po minut se z volného p ímého kopu trefuje domácí Kaška. Aktivn jší vstup m ly Pardubi ky i do druhé p le, ale postupn se dostávaly pod tlak Stolan. Po rychlém protiútoku se však prosadili op t domácí, když Musil p ihrál Pochobradskému. Hosté se nejblíže gólu dostali v 66. minut, kdy nast elili ty. Holice - H.M stec 1:2 (1:1). Branka Holice: Vrátil. HOLICE: Vik - Mimra, Vrátil, Štrof, Branda - Langr, Nechvíle, Martinec, Dušek - Stárek, B ezina (Komárek T., Komárek F.). Utkání by více slušela remíza. První branku vst elili hosté po st ele, na níž Vik nedosáhl. Vyrovnání si domácí schovali na trestný kop, kdy Vrátil tre- l p esn šibenici. V druhém polo asu Holice úto ily, ale z protiútoku vst elili rozhodující branku hosté. Sezemice - AFK Chrudim C 0:7. Branky: Zr st Jan 3, Melichar D. 2, Dostál F. 2. P íští kolo: so 9.30 SK Chrudim - Sezemice, AFK Chrudim C - Pardubi ky, ne 9.30 Stolany - Holice MLADŠÍ. Pardubi ky Stolany 3:0 (1:0). Branky: Vltavský 2, Havlí ek. Pardubi ky: Mareš, Havlí ek, Veleba, Musil, Jirout, Jirá ek, Faltýnek, Vltavský, Wagner, Kroulík, Blažek (Janó, Mazuch) Hra byla hodn vyrovnaná pro oba týmy, jenže hosté svoje šance nevyužili Až v 25. minut domácí Havlí ek dává po samostatném úniku úvodní gól. Ve druhé polovin utkání v 53. minut domácí zahrozili - Jirá ek p ihrál Vltavskému a ten p itukl mí do branky. V 57. minut faulován domácí Kroulík a Vltavský te uje balon, který se dokutálel za hostujícího branká e. Holice - H.M stec 1:4 (0:2). Branka Holice: Komárek F. HOLICE: Navrátil - erný, Lukacz, D di - Slabý, Koubek, K en, Welsch - Roztlapil, Rožek, Horák (Moty ka, Komárek F., Langr). Hern zahráli domácí hezký zápas, soupe ale st ílel branky. Za domácí zaznamenal estný úsp ch st ídající Filip Komárek po samostatném úniku. Sezemice - AFK Chrudim C 1:4. Branky: Kmetík - Pila L., Pila T., Vinš D., Zr st T. P íští kolo: so Mi etice - FK Pce D, SK Chrudim - Sezemice, AFK Chrudim C - Pardubi ky, ne Stolany - Holice OP dorostu a žák DOROST. Opatovice - Bukovka 9:3 (3:2). Branky: Richter J. 2x, Veselský J. 2x, Hladík Jan 2x, Š astný 2x, Vandas - Dytrt, Ji ínský P., Mávr. OPATOVICE: Hampl - ebí ek, Luža, Ku era, Žižka - Duchan, Jánoš R., Š astný, Vandas - Richter J., Veselský J. (Bartoní ek P., Hladík Jan, Klimek). Srch - Ost ešany 0:7 (0:3). Branky: Tejský 3, Halosek a Hodas po 2. SRCH: Jirá Jan - Jirá Josef, Mužík, Chvojka, Mergl - Jícha, Mou ka, ezní ek, Novák - Slabý, Ková. OST EŠANY: Medv d - Moravec, Havelka, Vilím, Hrubeš - Tajnecký, Hodas, Paštika, Hochman - Halousek, Beran (Ježek). Dašice - Rove 0:0. DAŠICE: Skala - Padli, Dlesk, Veselský, Je ábek - Racek, Vyhnálek, Demeter, Zuš ák - Buchtele, Ku era (Nálevka). další branky. Za zmínku stojí prom n ní pokutového kopu domácím kapitánem Hlouškem, který tím dovršil hranici 100 gól v karié e. T sn p ed koncem zápasu upravil na kone ný stav utkání Janák. Sop e - Choltice B 1:5 (1:3). Branky Sop e : Chaloupka. SOP E : Štochl - Žemli ka, hrdý, Boudiš Ji í, Valášek - Smolík, Hamrník, Kalina, Chaloupka - Kadirov, Han il (Boudiš Jaroslav, Votápka). Rozhod í: Strnad K., bez karet. Divák : 40. Jednozna n pro fotbalov jší hosty. Rohoznice - Selmice 2:2 (1:1). Branky Selmic: Hofmann 2. SEL- MICE: Cincibus - Radil, Štekl J., Janák, Kalina Jan, Moravec, Vav ín, Benadík, Kalina P., Hofmann, K ivka. První p le vyrovnaná, ve druhé p li hosté vedli a p t minut p ed koncem domácí vyrovnali. B lá B - Chvaletice B 3:2 (3:1). Branky: Wohlhöfner 2, Tochá ek - Šlechta 2 (jeden pen.). B LÁ: Régl - Posko il, Petr, He mánek, Havelka O. - Kone ný, Horyna, Rejsek, Tochá ek - Wohlhöfner, Pilský (Kadavý). Rozhod í: Ledajaks. ŽK: 2:0. Valy - Chvojenec 3:0, (1:0). Branky: Bu ka 3. VALY: Halda T., Mzyk, Kaválek, Št rba, Holek, Ž árský, Hloušek, Ro ák, Jonáš, Bu ka, K ížek (Ž ára). P íští kolo: so 14 ívice - Srch, Chvojenec - Opatovice, Rove - Ost ešany, so St.Hradišt - Valy, ne 10 Bukovka - Dašice. STARŠÍ ŽÁCI. Dašice - Ost ešany 0:13 (0:6). Branky: K ivka 5, Ko ínek 4, Piska 2, Karlík, Krigovsky. DAŠICE: Obst - Pátek, Vina, Je ábek, Vlasák - Pátková, Endr, Šprta, Špulák - Št pánek, Köhler (Žídková, Novotný, Hegar). Rove - Bukovka 1:1 (1:1). Branka Bukovka: ezní ek. BUKOV- KA: Kr má - ezni ek, Abbrent, efelín, T ma - Bohatý P., Bohatý D., Antoch, Abbrentová, Vaší ek, Markalouš. Domácí vst elili první branku po penalt po nast elené ruce. Hosté vyrovnali p ímým kopem ezní ka vyst eleným p esn pod víko. Újezd - e any 1:4 (0:1). Branky: Šebek - Pelant 3, Valášek. Ždánice - St.Hradišt 1:3 (0:0). Branky: Hospodka - Horák 2, Makula. ŽDÁNICE: Jezdinský - Št pánek, Dostálek, Zeman, Štumr, Pet í ek V., Pet í ek R., Lakatos, Hospodka, ech M., ech P. P íští kolo: so e any- Ost ešany, so Opatovice - Ždánice, so15 Bukovka - Újezd, ne 10 H.Jelení - Dašice, ne St.Hradišt - Rove MLADŠÍ ŽÁCI. Pardubi ky B Choltice 4:2 (2:1). Branky: Vaverka, Menšík, Blažek, Teplý - Novotný 2. PARDUBI KY: ezní ek - Havlí ek, Štef ek, Hanzlík, Blažek - Svoboda, Teplý, Netušil, Kubík - B lohlávek, Menšík (Mazuch, Krejhanzl, Vaverka). Moravany - Chvaletice 11:1. Branka Chvaletice: Svoboda. CHVALE- TICE: Van ura - Munzar, Vrzal, Janouch, Hroba, Musil, Šnajdr, Svoboda, Brunclík, Ferenc, Hre ín. FK Pce E - Mikulovice 4:0 (3:0). DFO Pce - e any 1:1 (1:1). Branka Pce: erná. DFO: P íští kolo: so Chvaletice - Živanice, ne 10 Choltice - FK Pce E, ne e any - Moravany, ne 15 Mikulovice - DFO Pce. Divák : 40. P elovice B - Tetov 5:1. (1:0). Branky: Balada 2, Vrba, Doležal, Khun - Doležílek. P ELOVICE: Kalous - Dlask P., Pracz, Uhlí, Mrštík - Vrba, Hrab, Khun, Hladík L. - Urban, Balada, (Doležal, Pavelka). Rozhod í: Jakoubek. ŽK: 0:1. Divák : 70. Domácí m li celý zápas pod kontrolou. P edvedli n kolik p kných kombina ních akcí a vst elili p t branek. Za výkon zaslouží pochvalu. P íští kolo: so 17 Tetov - B lá B, Chvaletice B - Jankovice, Semín B - Rohoznice, Choltice - Újezd B, ne 17 P elovice B - Bukovka, Selmice - Sop e. 1. Choltice B 2. Rohoznice 3. Újezd B 4. Selmice 5. P elovice B 6. Kojice 7. Tetov 8. R.B lá B 9. Bukovka 10. Chvaletice B 11. Jankovice 12. Sop e 13. Semín B : : : : : : : : : : : : :50 8

7 POND LÍ 26. DUBNA 2010 SPORT PARDUBI TÍ BASKETBALISTÉ VSTOUPILI DO PLAY OFF MATTONI NBL VÍT ZN! ŽENSKÝ FOTBAL BK SYNTHESIA PARDUBICE BK D ÍN 84:70 (22:17, 41:37, 60:51) Stav série: 1-0 Pardubi tí fanoušci basketbalu se do kali prvního zápasu o ekávaného vrcholu sezóny play-off. Do EZ Arény si jich našlo cestu Domácí hrá- i slušnou diváckou návšt vu odm nili velmi dobrým výkonem a ud lali první krok za postupem do vysn ného semi nále Mattoni NBL. Ale hezky popo ádku. Tým trenéra Slowiaka nastoupil pon kud p ekvapiv od za átku bez Dereka Wrighta. Dirigentskou taktovku v základní sestav p ebral Tóth, na k ídlech s Hamptonem a Sýkorou. Pivotmanskou dvojici tvo ili Pospíšil s Arnoldem. Naopak trenér Budinský s žádným p ekvapením v zahajovací sestav nep išel. D ín nastoupil do utkání v obvyklé sestav : Hatcher, Mulligan, Ali, Soukup a Houška. Domácím chyb l nemocný sniper Pavel Miloš, hosté m li na lavi ce již uzdraveného Jakuba Houšku, který do utkání nakonec nenastoupil. Na za átku utkání se projevila nervozita obou tým z úvodního utkání v play-off. Beksu v první tvrtin táhl p edevším Maurice Hampton, který zaznamenal více než polovinu domácích vst elených bod (12 bod ). Na stran severo ech držel st elecký prapor Admir Ali (10 bod ). Pro další vývoj utkání velmi d ležitá první desetiminutovka vyzn la lépe pro domácí (22:17). Ve druhé tvrtin s vynikající úsp šností st ílející D ín dokázal skóre na chvilku obrátit, ale domácí družina se vzchopila a o polo ase šla do šaten s náskokem ty bod (41:37). Pardubi tí basketbalisté zasadili Severo ech m rozhodující úder na konci t etí a za átku tvrté tvrtiny, kdy dokázali ovládnout tento úsek hry v pom ru 16:2! Od této chvíle m li již pardubi tí zápas pod kontrolou a nedovolili d - ínským jeho zdramatizování. Kone ný výsledek 84:70 byl tak zcela zaslouženým vyúst ním koncentrovaného výkonu týmu Beksy. Nejlepším hrá em utkání byl vyhlášen Maurice Hampton, který podal fantastický výkon. Za 35 minut na h išti zatížil konto soupe e 27 body s vynikající úsp šností st elby ze st ední i dlouhé vzdálenosti (st elba za 2 body 10/7, za 3 body 7/4), navíc si p ipsal 5 doskok. Nejlepší hrá utkání komentoval zápas následovn : Bylo to první utkání série, a proto jsme se na to cht li co nejlépe p ipravit. Opravdu jsme se snažili poctiv koncentrovat hlavn na tréninku a co nejlépe se p ipravit. To se nám povedlo. Druhým nevytížen jším hrá em domácích byl Marcus Arnold, který si do statistik p ipsal 22 bod, 6 dosko- ených mí a také 4 asistence. Martin Sýkora ke svým obraná ským schopnostem p idal 12 bod a 5 doskok. Druhé utkání play-off hraje BEKSA v D ín ve st edu od 18:30 hodin v D ín. Více informací o zájezdu na toto utkání získáte na klubových stránkách. Komentá e trenér k utkání: Jan Slowiak (trenér Pardubic): Úvod byl nervózní, byly tam ztráty na obou stranách, nicmén týmy z nervozity vyvedli Maurice Hampton a Admir Ali jejich úsp šnou st elbou. Našt stí D ínu nevydržela trojková úsp šnost z první p le. Naši III. LŽ. FK Jehn dí SK Starý Mate ov 1:3 (0:2). Medunová Michaela 2x, Hu á ková Eva. Mate ov: Sálová - Klímová A., Sehnoutková V., Sehnoutková D., Pemlová - Klímová Š., Hu á ková, Cyrusová, Šlorová - Medunová, Kapustová (Braunová, Horáková). Rozhod í ehák, bez karet. Divák 20. Za átek hry byl v režii domácích, druhou ást prvního polo asu již hrál Mate ov, trápení neprom n ných šancí zachránila dv ma góly Medunová. Druhý polo as se hrál na ob strany, domácí snížily na 1:2, ale do dalších vážných šancí se již nedostaly. V posledních minutách utkání potvrdila 3 body pro Mate ov Hu á ková. (zr) Nejlepší hrá utkání pardubický Hampton obchází v úniku d ínského Pišteckého. FOTO: Milan K i ek pivoti hráli dob e, to bylo podle m rozhodující k získání rozhodujícího náskoku. Myslím, že to bylo divácky velice atraktivní utkání. Byla tady nejlepší atmosféra, kterou jsem zažil. Je jasné, že ta série bude mít grády. Doufám, že na další domácí zápas p ijde zase o n kolik divák víc. Pavel Budínský (trenér D ína): Gratuluji soupe i k vít zství. Na m j vkus to bylo hodn nervózní utkání. Za alo se opatrn, v prvním polo ase jsme d lali hodn nevynucených chyb a nemohli jsme se dostat do našeho obvyklého tempa. Nervozita nás trošku svazovala, ale já bych II.liga muž. Podhorní Újezd Opatovice n/l. 23:31 (12:15). Sestava a branky: Pospíšil, Richter - K ovák, Živ ák, J. Hruška, Janura - Z. Hruška, Z. Bittner 21, Štefan a 3, M. Bittner 2, Práchenský, V. Bittner 5. V p ímém souboji se utkali dva dlouhodob nejlepší kanoný i sout že, domácí Patrik Bajer a opatovický Zden k Bittner. Oba soupe i jinak nastoupili v nejsiln jších sestavách, domácí v etn všech t í posil z Dobrušky. Hrála se úto ná házená, kterou ob obrany zkoušely eliminovat zvýšenou tvrdostí, branká i se snažili s velkými problémy alespo ob as chytit vyslané projektily, ale jejich úsp šnost byla nízká. V záv ru prvního polo asu se p ece jen poda ilo host m utéct ekl, že Pardubice pak našly lídra v Maurici Hamptonovi, který tým uklidnil. Pardubice hlavn využily svých p edností, což je hra pivot, hlavn Marcus Arnold hrál ve druhé polovin výborn. My jsme hráli opravdu slab, první tvrtinu bez faulu, což je neuv itelné. My se musíme z této porážky pou it a p ipravit se na druhé utkání. Hlavn v hlav n kte í hrá i, protože nep edvedli výkon, o který bychom se mohli op ít. Statistiky utkání: Pardubice: Hampton 27, Arnold 22, Sýkora 12, Pospíšil 9, Wright 7, Marek 3, Peterka 2, Tóth 2. NÁRODNÍ HÁZENÁ ve skóre. Od druhé p le za ali praktikovat domácí tvrdou osobní obranu na st elce Z. Bittnera. Zvýšeného zájmu o lídra útoku opatovických využili ostatní hrá i host ke vst elení n kolika branek. Opatovi tí tak prodloužili sérii utkání bez prohry a stále si udržují jasné vedení v tabulce II. ligy. P íští víkend sehrají utkání II. ligy na svém h išti. Nejprve v sobotu od 16 hodin proti Albrechti kám a v ned li od 10,30 s Osekem nad Be vou. Oblastní p ebor - muži: Podhorní Újezd B - Opatovice B 26:19 (14:11). R.Stan k 8, V.Práchenský 4, M.Bittner 3, M. Stan k 2, P.Jan ík a V.Bittner po 1. Dorost: Opatovice - Kr ín 34:8 (19:2). V.Bittner 16, R.Stan k 11, M.Poledno 3, P.Štefka a D ín: Ali 18, Hatcher 13, Houška Pavel 12, Mulligan 12, Novotný 5, Soukup 5, Pomikálek 3, Pišt cký 2 Trojky: 7-10 Fauly: TH: 11/15 10/12 Doskoky: Rozhod í: Vyklický Robert, Dolinek Ivo, Ku era Martin. Ostatní výsledky tvrt nále play-off Mattoni NBL: EZ Basketbal Nymburk BC Kolín 105:61 (stav série: 1-0) Mlékárna Miltra Nový Ji ín - BK B & W Opava 88:73 (1:0) BK Prost jov - USK Praha 95:55 (1:0). (jr) M.Straník po 2. Podhorní Újezd - Opatovice 7:17 (3:12). V. Bittner a R.Stan k po 7, P.Štefka 2, M.Poledno 1. St.žáci: Opatovice - Kr ín A 14:16 (6:8). J.Bureš 6, D.Boudyš 5, F.Pechánek 2, P.Hruška 1. Opatovice - Kr- ín B 10:11 (3:2). P.Hruška 4, D. Boudyš 3, F.Pechánek 2, J.Bureš 1. Podhorní Újezd - Opatovice 7:11 (4:5). J.Bureš 6, F.Pechánek 3, P.Hruška 2. St.žkyn : Dobruška - Opatovice 4:22 (1:13). Petra Janková 10, Pavla Janková a B.Bittnerová po 5, E. urinová 1 a L.Knížková po 1. Ml.žáci: Opatovice - Kr- ín 9:14 (4:7). F.Pechánek 8, E. Lyson k 1. Ml.žkyn : Dobruška - Opatovice 14:22 (7:12). B. Bittnerová 12, N.Prudi ová 9, M.Kubelková 1. (zr) STRANA 7 VÝSLEDKY OP BASKETBALU USK B : BAD COPIES 74 : 102 (32 : 54) St elci USK B : Hejný 17, Rolenc 15, Bartošek 15, Tomáš 13. Bad Copies : Ujec 29, Tomáš 27, Píša 15, Scholze 13. Basket Dallas : Sokol Pardubice 100 : 69 (47 : 31) St elci Basket Dallas : Svoboda 38, Bartoš 16, Bartoš ml. 16, Krej- í 12. Sokol Pardubice : M. Pokorný 18, Kuth 16, ervinka 13, P.Pokorný 8. (jr) P EDPLA TE SI REGIONÁLNÍ TÝDENÍK PERNŠTEJN TÝDENÍK PRO PARDUBICKO CHRUDIMSKO A HOLICKO za 416 K na rok tel PRODEJ - CHRUDIM - Dvougenera ní secesní vila v centru 6+2, garáž, zahrada. CENA: ,-K tel.: PRODEJ OPATOVICE NAD LABEM Komer ní areál, výrobní haly, kancelá e, sklady, pozemky 5232 m2, CENA: ,-K tel.: PRODEJ KRASKOV U SE E Dvou genera ní RD Chalupa 8+2, zahrada 1890 m2, klidné místo CENA ,-K tel.: liga SV. HC SKP Pardubice - Loko Louny 36:26 (16:9). Sestava a branky: Culka, Šev ík, ekal - Nosil 4, Bakalá 8, Hasala 3, Šmidrkal 5, Faltejsek 10/1, Hrubý 3, Novotný 2, Urbanec, Morávek 1, Štika, Forman. Trené i Kocián a Deml. 50 divák, rozhod í Kábrt a Van ek. ŽK 2:3, 2 min. 4:4, K 0:1 7 m 1/1-4/3. Skv lý víkend pardubické házené završilo A družstvo muž porážkou vedoucího týmu druholigové sout že. Základem úsp chu byla jako p i každém vít zství poctivá d ina v obran. Tentokrát umocn ná vynikajícím branká em Culkou. V útoku vynikli tahouni Bakalá a Faltejsek. Je ovšem t eba konstatovat, že celý tým dal do tohoto zápasu všechno a p ekvapivý výsledek je kolektivním dílem. V tomto utkání se ukázala skute ná síla týmu, který v této sezón hrál asto pod své možnosti. Pr b h ovlivnily tyto asové úseky: vyda ený za átek (v 11. minut 6:1), lounští sice stáhli v 23. minut na 10:9, ale posledních 7 minut 6:0. 2. p le již byla vyrovnan jší, hosté se snažili HÁZENÁ dotahovat, ale domácí si vít zství zkušen pohlídali a získali dva body d ležité pro záchranu. P íští týden v sobotu zajížd jí pardubi tí do Mladé Boleslavi. Oblastní p ebor V muži: Turnov - HC SKP Pardubice 25:29 (9:16). Sestava: Šev ík - Šmidrkal 7, Hrubý 3, P lpán 6, Novotný 3, Urbanec 3, Morávek 1, Valenta 1, íha 5/2. Rozhod í Halí, Neuwirth. ŽK 2:2, 2 min. 6:4, 7 m 1/1-2/2, Divák : 31. Hosté za ali velmi dob e a celý první polo as drželi vývoj zápasu pevn ve svých rukou. Po zm n stran se nevyrovnali výpadk mezi 33. a 40. minutou (0:6) a 45. až 50. minutou (0:3) a domácí stáhli rozdíl na 1 branku, záv r však již op t pat il pardubickým, kte í zaznamenali vít zství. Oblastní p ebor V minižáci: 2. turnaj ve D.Králové. Pardubice - Dv r Králové 10:4, Pardubice - Havlí k v Brod 8:4, Pardubice - Ji ín B 10:5, Pardubice - Lede n/s. 8:6. Sestava: Biško - Sychra V., Šmahel, Kutílek, Sychra J., Faikl, Klátil, Dušánek, Hortenský, Hrabánek. Trené i Ke t, Sychra. Hrá i bojovali, je dob e, že se ve h e objevili prvky, kterým jsme se v novali na tréninku (nahrávka na pivota). P i zápasech chyb la p esn jší muška z v tší vzdálenosti a okénka se objevila i v obran. Ml.dorostenky. SHK D-P Pardubice Háje JM Praha 27:37 (12:19). Sestava a branky: Lišková a Vlasáková - Jirásková Eva 3 a Kate ina 1, Rázková 3, Mikolášková 6, Hainzová 3, B ezovjaková 1, Schonbeková 5, Novotná 1, Kutílková, Smolná 2, Kutíková 2 a Pekárková. Za átek zápasu byl velmi rozpa itý. Z p emíry snahy pramenily chyby a soupe ky si lehce vytvo ily p ti brankový náskok. P išlo malé probuzení a hra se vyrovnala. Jenže branky dávaly zase soupe ky, a to velmi lehce. V druhém polo ase se dalo chvílemi na hru našich d v at i dívat. Nechyb la bojovnost a chu dokázat všem p ítomným co v nich je. Jenže soupe je zkušený a i když našim dívkám dovolil hodn, vít zství si vzít nedal. (zr) PLOCHÁ DRÁHA Plochá dráha naplno Praha / Pardubice Koloto závod nové plochodrážní sezóny se už rozto il na plné obrátky. Pardubický AMK Zlatá p ilba úsp šn vstoupil do extraligové sout že výhrou s pražským PSK Olymp na jeho dráze. Pražané p es polovinu závodu vedli. Ve 13. jízd Pardubi tí srovnali krok po vít zství Lukáše Drymla a v poslední jízd zásluhou Aleše Drymla a Ferjana rozhodli o t sném triumfu. Výsledky: Zlatá p ilba 47 (A. Dryml 15, L. Dryml 13, Ferjan, H 12, Gomolski, PL 5, Dudek, Slaný 2) Olymp 43. V pátek 30. dubna od 18 hodin se bude závodit ve Svítkov. Na po adu bude premiéra Poháru R jednotlivc a družstev. Novinku v domácím kalendá i nám p iblížil Petr Moravec z AMK Zlatá p ilba. Závod je klasi kován sou asn pro jednotlivce i p ihlášená družstva, p i emž pro umíst ní každého týmu je ur ující bodový sou et jeho dvou nejlepších jezdc. Páte ní závod je sou asn vypsán jako tvrt nále M R jednotlivc. Mimo jiné uvidíme Štichauera a Simotu a v pardubickém dresu dále Petráka, Višvádera, Vidnera, Velinského a J zu. Po skon ení závodu se u restaurace uskute ní tradi ní pálení arod jnic. (trs) PRODEJ PARDUBICE Komer ní areál, admin. budovy se sklady a výr. prostory ve tvaru U 2194 m2, Vhodné pro DEVELORERSKÝ PROJEKT CENA info v RK tel.: PRODEJ - E ANY NAD LABEM Dvou-genera ní RD 5+2, s dílnou, garáží a zahradou. CENA ,-K tel.: PRODEJ - CHVALETICE Komer ní objekt s prodejnou, bytem 3+kk, výtahem. Celé podsklepeno. CENA ,-K tel.: ALL CREDIT REALITY Masarykovo nám. 900, Chrudim tel.: ,

8 STRANA 8 SPORT POND LÍ 26. DUBNA 2010 Fantastická série, titul mistr extraligy, celé Pardubice slaví! PARDUBICE - Mist i, mist i to je snad nej ast ji sklo ované slovo v t chto dnech. Fantastická jízda, kterou p edvedli hokejisté HC Eaton Pardubice v letošní play off nemá v historii obdoby. Ve tvrtek se naši borci radovali z pátého titulu na h išti Vítkovic, po neuv itelném vyrovnání p i powerplay necelé dv minuty p ed koncem a Somíkov gólu na za átku prodloužení tvrtého - nálového zápasu. Celé krajské m sto bylo v tu chvíli na nohou a za alo slavit. Na vít zný tým ekalo n kolik tisícovek fanoušk na Pernštýnském nám stí až tém do tvrt na t i v noci. Než se v centru objevil klubový autobus, starali se o zábavu kapela Vypsaná xa a moderátor Pavel Cejnar. Ten podle našich informací dostal od š astného manažera klubu Zby ka Kusého permanentku na p íští sezónu. P t minut po druhé se však Pernštý ák zm nil v rudé peklo, když nep ekonatelný branká Dominik Hašek spolu se svými spoluhrá i zvedl nad hlavu pohár. Oslavy pokra ovaly i v ned li p ímo v EZ Aren, kde novým extraligovým mistr m, krom nadšených fanoušk poblahop ál písní Být stále mlád i náš asi nejznám jší um lec Karel Gott. SVATOPLUK KODET, Foto: MILAN K I EK T emošnice P ídomkem z titulku lze bez nadsázky ozna it druhý podnik P eboru SMS Pardubice na trati pod Kubíkovými duby. Jednak p ijelo 187 jezdc a p edevším, po adatelé museli zajistit náhradní léka skou službu za p ítomnou, ale náhle indisponovanou léka ku asový harmonogram tak nabral hodinové zpožd ní. P i systému dvou závod v každé z devíti vypsaných kategorií to bylo znát. NEREGISTROVANÍ Pardubice Kuželká i mají dohráno v mistrovských i amatérských sout žích družstev. M stská Liga neregistrovaných skon- ila 9. kolem. V prestižní T íd A ho vyhrála Housata, ale celkové prvenství má á ko Ost ešan, jemuž na posledním turnaji sta- ilo ke kone nému triumfu 3. místo. Dnes p inášíme výsledky kola, v p íštím ísle pak naleznete kone né tabulky. (trs) T ÍDA A 1. Housata 2. Malna 3. Ost ešany A 4. Elaz 5. KK Pohoda 6. Sokol Brozany A 7. Telefónica 8. Ost ešany B 9. Sahara 10. Kanárci 11. DPmP Motokrosový maratón Týdeníku Pernštejn se poda ilo zajistit alespo stav pr b žného po adí p eboru. T ída 65 ccm: 1. Novotný (Cermen racing team), 2. Klejch (Dukla racing team), 3. P. Grof (SMS Pce). T ída 80 ccm: 1. Procházka, 2. D. Grof (oba SMS Pce), 3. Chvojka. T ída MX 2: 1. J. M uk (M uk motokros team V. Mýto), 2. Bárta, 3. Sixta. T ída Open: 1. Votroubek (M uk motokros team. V. Mýto), 2. Marek STOLNÍ TENIS Dvojnásobná p ebornice Pardubice Tereza Sedlá ková z oddílu stolního tenisu TJ Tesla vybojovala dva tituly krajské p ebornice v kategorii mladšího žactva. K prvenství v singlu p idala spolu s Jílkovou vít zství v sout ži družstev. Bé ko Tesly, v sestav Voženílková, Karla Sedlá ková skon ilo t etí za Vysokým Mýtem. Dodejme, že Tereza postoupila na mistrovství R. Bohužel, z dalších oddíl pardubického regionu se do sout ží nikdo nep ihlásil Po- adí chlapc : 1. L. Chrudim (Rubeš, Joksa,Násada), 2. Ústí n / O., 3. Choce. Skute B TJ Sokol edice A 9:6 v odvet play out Krajské sout že muž. Za hosty Kubín 3, Pohl, Vaší ek a Maroši po 1. edice vedly 5:2, ale soupe dokázal oto it a vyhrál zasloužen. Skute tí si po p edchozí výh e 9:3 udrželi nad ji na záchranu, zatímco hosté v Krajské sout ži kon í. SLÁVEK TROJAN T ÍDA B 1. Komici 2. Povodí Labe A 3. Autoplyn 4. Futuro SK Kašpárci 6. KC Pivoj 7. Hatek 8. LB Koule 9. Bahamiko 10. Havikop T ÍDA C 1. Povodí Labe B 2. Šmoulové 3. Pralinky 4. Sokol Brozany B 5. DC Veská 6. 4x Oáza 8. Prá ata 9. P tka (Cerman racing team), 3. Hendrych. Veterán I: 1. Špa ek (Bonmoto.cz racing team), 2. Nesejt (SMS Pce), 3. Va ous (X Sports racing team). Veterán II: 1. R ži ka (Remate racing team Pce), 2. Kruml, 3. Kroupa (SMS Pce). Veterán III: 1. Gregor, 2. Ptá ek (oba SMS Pce), 3. Rož ák (SMS Morava). Mezi hobíky vede Povolný T ídu MX2 resp Jílek (Conccete MX team) t ídu Open. SLÁVEK TROJAN KUŽELKY V. DIVIZE: TJ Tesla Pardubice A Solnice A 10:6 (2618:2589), za domácí Talacko 471, Van k ml. 462, Zemánek 441, Šic 436, Kova ík 415, V. Veselý 393 za hosty nejvíce Pí 488. V. P EBOR B: Náchod D Tesla Pce B 10:6 (2538:2465), Adam 452, - Holý 454, Rubišarová 414, Nováková 406, Synek 404, Richter 401, Novák 386. V. SOU- T Ž B: Tesla Pce D Solnice C 6:4 (1542:1553), Krumlová 401, Lišková 394, Drábková 379, J. Hubá ek 368 Cíglerová 406, P elou C Tesla Pce C 6:4 (1635:1627), Elis 434, Macík 400, Zelenka 408, Samek 393 Donátová 432, Bulisová 432, Putich 429, Crlík 334. (trs) PAMAKO PAMAKO PAMAKO DIVIZE A Bad Boys Rosice - FC Mazáci 1:1. Lukáš J.- Ml ek M. Medv dí Ucho Red Devils 7:1. Hribik J.3.,Suchánek P.2.,Sedmák P.,- Dibelka L. Chvátil P. Bad Boys Rosice - PC Loosers 5:2. Lukáš J.2.,Kopsa P.,Bouška M.,Stanislav J. Jílek K.2. Medv dí Ucho Algida 5:2. Hribik J.3.,Ulrich L.,Hron L. Forman M.,Sedliský D. Bad Boys Rosice - PFC Hertogh 4:5. Klimá ek A.,Lukáš J.,Kopsa P.,Stanislav J. Zelinka J.2.,Janura F.,Janura T.,Bartoš E. Medv dí Ucho - Dynamo Polabiny 1:1. Dibelka L. Slabý P. PFC Herogh - PC Loosers 3:4. Janura F.2., Janura T. - Jílek K.2.,Kotleba M.2. Dynamo Polabiny Algida 4:5. Žipaj N.3.,Tom ala D. Forman M.4., Ku era L. PFC Herogh - FC Mazáci 2:2. Janura F.2 N mec L., Karvánek O. Dynamo Polabiny - Red Devils 3:1. Žipaj N., Tom ala D., Slabý P. Vébr J. FC Mazáci - PC Loosers 2:5. Kope ný J.,Višváder J. Procházka P.4.,- Firich L. Red Devils Algida 4:7. Bydžovský D.2.,Buka P.,Cimburek Š. Forman Martin.5., Forman Miroslav 2. 1.Bad Boys Rosice : PFC Herogh : Medv dí Ucho : FC Mazáci : PC Loosers : Dynamo Polabiny : Red Devils 8.Algida : :84 15 DIVIZE B FC Jeníkovice Apendix 2:4. Beran Jml.Kašpar J. - Oulický J. 2., Kubát T., Schmoranzel J. FC Jeníkovice FC emus 3:0. Beran J ml. 2., Kejklí ek J. FC Jeníkovice - Stera :2. Benešovský Z. 2., Kelnar T. Korpas P.,Va átko J. 1.FC Bá a Boys - Skórující Sandál 4:2. Formánek J., Špi ka M., Kolomý T., Rouš R. Vina., Mati ka J. FC Bá a Boys Bespo 1:5. Menšl P. Ku era J.2., Fliger P.2., Vondrá ek P. FC Bá a Boys Ebrana 0:5. Sychra L. 2., Jank J., Semerád M., Doruf M. Stera FC emus 6:3.Korpas P. 3., Andrej D.,Pulda J., Va átko J. Šindelá R ml. 2.,Verner M. Stera 3000 Apendix 4:4. Antoš M., Andrej D., Korpas P., Va átko J. Kubát T.3., Melník M. Apendix - FC emus 11:3. Kubát T. 5., Melník M.3., Oulický J., Kutílek T., Schmoranzel J. - Šindelá R. ml., Verner M., Pulpán L. Ebrana Bespo 3:4. Semerád M., Pechá ek O., Škurna P. - Ku era J. 3., Fliger P. Ebrana - Skórující Sandál 3:5. Jank J., Semerád M., Doruf M. Mati ka J. 2., Suchánek J., Plch J., Moravec M. Skórující Sandál Bespo 5:6. Zima L., Moravec M., Mati ka J., Vina M., Fišar M. - Ku era J. 3., Fliger P. 2., Marek O. 1.Ebrana : Apendix : Stera : FC emus : FC Bá a Boys 6.Bespo 7.Skórující Sandál 8.FC Jeníkovice : : : :58 21 VETERÁNI Junio i Kindr Špílu - Milk Star 2:2. Ku era J. 2 - Št rba J., K ivka L. Mida Sport - The Old Elephants 2:0. Martínek D., Veverka M. Ob ti 24.srpna - FK Trofok 0:0. Titanic Top - H.B.H. Stavba i 2:5. Vy ítal L., Kvapil J. - Holanec S. 2, Koš ál M., Dan k Z., Š astný J. FK Boca Seniors - SP.HR.Nálada 2:2. Korbel K., Hanousek L. - Faltus J., Schmied S. FC Sharp - Ponorka 2:0. Nev ala R., Šlégr J. FC Capoušek - FK VKV 4:1. Pilný M. a Novotný J. po 2 - Bedná M. Junio i Kindr Špílu - The Old Elephants 2:0 6:0. Luká M., Semerád M. po 2, Ku era J., Novák P. Mida Sport - FK Trofok 4:2. Dvo ák P., Veleba M., Martínek D., Pila L. - Hoffman J., Shejbal P. Ob ti 24.srpna - H.B.H. Stavba i 1:2. ermák P. - Holanec S., Š astný J. FC Boca Seniors - Titanic Top 3:1. Francl Z., Hanousek L. - Vy ítal F. FC Sharp - SP.HR.Nálada 2:0. Šlégr J., Vlasák J. FC Capoušek - Ponorka 2:4. Pilný M., Cibulka D. - Vávra R., Záleský M., Papoušek T., Havlí ek D. Milk Star - FK VKV 8:1. Šmahel M. 3, K ivka L. 2, Kv to J., Št rba J., Vaší ek L. - Lahu ký D. Junio i Kindr Špílu - FK Trofok 6:1. Luká M. a Semerád M. po 2, Ž árský J., Ku era J. - Bydžovský T. Mida Sport - H.B.H. Stavba i 1:1. Pila L. - Dan k Z. Ob ti 24.srpna - FC Boca Seniors 0:2. Korbel K., Hác J. FC Sharp - Titanic Top 4:3. Henzl M., Šlégr J., Zo ek M., Pitthard L. - Jáhl M., Kvapil J., Pohanka P. FC Capoušek - SP.HR.Nálada 3:1. Zeman Z., Pilný M., Novotný J. - Blažek L. Milk Star - Ponorka 6:0. K ivka L. 3, Šmahel M. 2, Št rba. The Old Elephants - FK VKV 1:3. Šedivý P. - Remeš F., Bedná M., Stojánek M. (zr) 1. FK Boca Seniors : Mida Sport : H.B.H. Stavba i : Junio i Kindr Špílu : FC Capoušek : Sharp : Ob ti 24.srpna : Ponorka : Titanic Top : Milk Star : FK Trofok : FK VKV : The Old Elephants : SP.HR.Nálada :72 10 TÝDENÍK PERNŠTEJN - regionální noviny Pardubicka a Chrudimska vychází 1x týdn v pond lí vydává Pardubický Porter, s.r.o., sídlo redakce: Štefánikova 704, Pardubice výkonný editel spole nosti Svatopluk Kodet, tel.: inzerce: tel.: sport: Libor ihák, tel.: , web: rozši uje PNS a.s., p edplatné - objednávky p ijímá písemn, telefonicky nebo faxem Mediaservis s.r.o., zákaznické centrum, Kounicova 2b, Brno, reklamace: , tisk: VLP a.s., P átelství 986, Praha MK R E ISSN

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO. www.tydenikpernstejn.cz

PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO. www.tydenikpernstejn.cz www.tydenikpernstejn.cz PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - str. 2 str. 4 str. 6 - - - - - - na nebo na telefonu - - MELESIA polohovací křeslo MALLORCA přístřešek

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci.

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

Zápis z 16. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 26.3.2009

Zápis z 16. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 26.3.2009 Zápis z 16. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 26.3.2009 Přítomni: p. Bohuslav, p.berenreiter, p. Ing. Kraus, pí. Vyletová, p. Krisman, p. Štaif, PhDr. Koubová, pí. Boudová,

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/13/11, konaného dne 11.05.2011 od 16.00 hod. na radnici Švihov č.p. 38.. Zasedání Zastupitelstva města Švihov

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/47/13, konaného dne 24.07.2013 od 16.00 hod. v kanceláři starosty - Švihov, nám. Dr.E.Beneše 38. Zasedání

Více

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007 Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2007 V roce 2007 se česká, moravská a slezská města opět zapojila do celoevropské akce Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září),

Více

Musíme se pochlubit. Ročník VIII, číslo 30, květen 2013

Musíme se pochlubit. Ročník VIII, číslo 30, květen 2013 Ročník VIII, číslo 30, květen 2013 Dobrý den, přinášíme Vám nové číslo STROOMOVIN. Od jejich posledního vydání se u nás ve STROOMu opět konalo hodně zajímavých akcí. Tak si je společně pojďme připomenout!

Více

ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání

ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání ČESKÁ AGENTRURA NA PODPORU OBCHODU Název zakázky: ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání Firma: ABC, s.r.o. íslo zakázky: 123456789 Zpracoval: Datum zpracování: CzechTrade

Více

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Přítomni: Mgr. Martykánová, PhDr. Brázda, Mgr. Čoupek, PhD., Bc. Dostálek, p. Víchová, Mgr. Pavlicová, p. Prachman, p. Střelcová Omluven:

Více

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 30. 5. 2012

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 30. 5. 2012 Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 30. 5. 2012 Přítomni: Ing. Vladimír Mikulec - předseda PhDr. Eva Baslerová PhDr. Petr Hanuška Karol Chwistek

Více

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová ZÁPIS ze společného zasedání Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje a Kulturní komise rady Libereckého kraje konaného v úterý 17. 6. 2014 od 14 hod. v Kamenářském

Více

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 1/2014 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková, Simona

Více

let kopané mezi vltavou a sázavou

let kopané mezi vltavou a sázavou 40 let kopané mezi vltavou a sázavou Předkládaná publikace se pokusila zdokumentovat historii TJ Krňany od doby jejího založení v roce 1974 včetně zmínky o poválečném období let 1947 1950. Při sestavování

Více

USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 26. 5. 2010 (č. usnesení 753/2010-778/2010)

USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 26. 5. 2010 (č. usnesení 753/2010-778/2010) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 26. 5. 2010 (č. usnesení 753/2010-778/2010) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Výroční zpráva. za rok 2009

Výroční zpráva. za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 leden 2010 Obsah: Členská základna 3 Činnost výboru 3 Uskutečněné akce 4 Zájezd do knihoven Příbramska 4 Zájezd na happening do Vsetína 4 Klubka dětských knihoven 5 Další činnosti

Více

U 17.12.2008 U 72 ZMP

U 17.12.2008 U 72 ZMP U s n e s e n í z 19.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 17.12.2008 U 72 ZMP bere na vědomí: 1. zprávu o práci Rady města Planá od 17.jednání. 2. informaci o kontrole plnění uložených úkolů.

Více

Leden. 22. ledna v deset hodin oddal starosta na obecním úřadu paní Melkovou a pana Víška

Leden. 22. ledna v deset hodin oddal starosta na obecním úřadu paní Melkovou a pana Víška Leden 1.1. oblačno 3 C, 2.1. zataženo, sníh s deštěm 2 C, 3.1. zataženo, sníh s deštěm 2 C, 4.1. oblačno 3 C, 5.1. polojasno -7 C, 6.1. zataženo -2 C, 7.1. polojasno -3 C, 8.1. zataženo, sněžení -2 C,

Více

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Zpracoval: Mgr. Jindřich Vašíček Únor 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hodonín za rok 20079 Strana 2 Obsah 1. Úvod 3 2. Personální obsazení 3 3. Činnosti

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A.

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A. Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (dále jen jako město ) vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen jako ZÁKON ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

FÓRUM Zdravého města Ústí nad Labem

FÓRUM Zdravého města Ústí nad Labem Zahájení: FÓRUM Zdravého města Ústí nad Labem Datum konání: středa, 4. 6. 2014 Čas konání: 17:00 19:30 Místo konání: Zákl. škola, Anežky České 702/17, ÚnL (Krásné Březno) Starostka MO Neštěmice Miloslava

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Městské kulturní středisko Horní Slavkov, příspěvková organizace Dlouhá 717, 357 31 Horní Slavkov Zpracovala Mgr. Soňa Kvasničková, ředitelka MKS Únor

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.09.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.09.2013 Zastupitel Miroslav Sládek V Písku dne:05.09.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.09.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádost občanského sdružení Buddies Písek o.s. o podporu Města Písek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2015 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2015 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Schválený rozpočet obce na rok 2015 1.2. Kontejnéry na biologický odpad 1.3.

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Prohlídka zámeckých interiérů

Prohlídka zámeckých interiérů Malebný barokní zámek, který byl postaven hrabětem Janem Ludvíkem Harbuval Chamaré v roce 1749, je ideálním místem pro malé i velké, pro jednotlivce i skupiny, pro ty co hledají historii a kulturu, ale

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

POKYNY K SOUTĚŽÍM 29. 8. - 2. 9. 2012. EURO HRY DOKSY 2012, http://ehd.doksy.com

POKYNY K SOUTĚŽÍM 29. 8. - 2. 9. 2012. EURO HRY DOKSY 2012, http://ehd.doksy.com POKYNY K SOUTĚŽÍM 29. 8. - 2. 9. 2012 01. Cyklistika Hlavní rozhodčí: Radek Ženíšek, tel. 604 758 289 sobota - kriterium dvojic : start závodu v 18,30 hodin, k závodu nastupují za každý tým 2 závodníci

Více

------------------------------------------------------------- 4. volební období. výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

------------------------------------------------------------- 4. volební období. výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 2003 ------------------------------------------------------------- 4. volební období výbor pro vědu, vzdělání, kulturu,

Více

Semestrální práce z NUR Uživatelské rozhraní pro automat MHD. Michal Samek (samekmic)

Semestrální práce z NUR Uživatelské rozhraní pro automat MHD. Michal Samek (samekmic) Semestrální práce z NUR Uživatelské rozhraní pro automat MHD Michal Samek (samekmic) Zadání: Návrh uživatelského rozhraní pro automat MHD v Pardubicích, kde se kromě klasických papírových jízdenek využívá

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Závěrečná zpráva 2015 Dům Světluška

Závěrečná zpráva 2015 Dům Světluška Závěrečná zpráva 2015 Dům Světluška Dům Světluška poskytuje služby lidem, kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením. Sídlí v ústecké lokalitě Střekov, která je známá vysokou koncentrací lidí, kteří se ocitli

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 9.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou strana 1/5 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 9.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 7.února 2008 od 17:00 hod. v

Více

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku Podještědský měsíčník Sdružení obcí Podještědí ekarolinka Ročník XVII. Číslo 5. Květen 2012 e Hasičská zbrojnice v Trávničku Z mikroregionu Již podle obrázku na titulní stránce je možno poznat, který měsíc

Více

N á v r h Úprava rozpočtu 2.rozpočtové opatření

N á v r h Úprava rozpočtu 2.rozpočtové opatření Odbor finanční Zastupitelstvo města Dne 17.2.2016 N á v r h Úprava rozpočtu 2.rozpočtové opatření Zpráva se předkládá z důvodu: zákona o obcích 128/2000 Sb. Zprávu vypracoval: ing.ivana Polenová vedoucí

Více

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce Poslání a cíl naší práce Posláním našeho azylového domu je poskytnutí celkového hmotného zaopatření a sociálně psychologická pomoc lidem, kteří se vlivem různých životních situací ocitli na pokraji lidské

Více

Nová Ves u Nového Města na Moravě

Nová Ves u Nového Města na Moravě 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žd ár nad Sázavou, příspěvková organizace Nová Ves u Nového Města na Moravě 70 592 31 Nové Město na Moravě

Více

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY II. INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY Podnětem ke zpracování tohoto materiálu je změna působení jednotek

Více

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí.

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. Tento certifikát má hodnotu jedné ivé a zdravé kozy. Díky pomoci eských dárc nakupuje lov k v tísni tato veselá zví ata pro rodiny v chudých zemích Afriky a Asie.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014 Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, zvolených ve volbách 10. a 11.10.2014 (viz prezenční listina), omluven Jiří Pecl, pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková,

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 3 konané dne 16. 12. 2014

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 3 konané dne 16. 12. 2014 Zápis byl upraven pro potřeby vyvěšení na elektronické úřední desce z důvodu ochrany osobních údajů Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 3 konané dne 16. 12. 2014 Zasedání se konalo v budově obecního

Více

Prosadíme výstavbu t locvi ny u ZŠ referendum ke klí ovým problém m výstavbu koupališt

Prosadíme výstavbu t locvi ny u ZŠ referendum ke klí ovým problém m výstavbu koupališt 10. -11. íjna 2014 p ij te k volbám Prosadíme výstavbu t locvi ny u ZŠ referendum ke klí ovým problém m výstavbu koupališt 1. Miloslav Landa DiS. k: 42 let, zem lec, Hrbov 2. Josef Mlyná k: 71 let, d chodce,

Více

MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE

MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.2.00/05.01975 Za vlády Jana Lucemburského se v Sušici plně rozvinula výstavba veřejných objektů, mezi něž

Více

PRÁZDNINOVÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ INDIÁNSKÉ LÉTO

PRÁZDNINOVÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ INDIÁNSKÉ LÉTO PRÁZDNINOVÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ INDIÁNSKÉ LÉTO DĚTSKÝ DEN Na konci měsíce května uspořádali dobrovolní hasiči pro děti dětský den. Přípravy začaly už v brzkých ranních hodinách, aby vše bylo připraveno

Více

Zápis č. 1/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drozdov konaného dne 10.2.2011 v přísálí kulturního domu

Zápis č. 1/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drozdov konaného dne 10.2.2011 v přísálí kulturního domu Zápis č. 1/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drozdov konaného dne 10.2.2011 v přísálí kulturního domu Přítomni: Vojtěch Šín, Bc. Marek Karger, Ladislav Karn, Jiří Merta, Milan Mrázek, Libor

Více

Strategie rozvoje obce Nová Ves 2011-2016

Strategie rozvoje obce Nová Ves 2011-2016 Strategie rozvoje obce Nová Ves 2011-2016 - zpracováno na základě veřejné diskuse Zpracoval: Miroslav Pokorný Strategie rozvoje obce Nová Ves pro období 2011-2016 Tento materiál je výchozím podkladem pro

Více

Zápis číslo 12 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 10. 5. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 12 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 10. 5. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 12 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 10. 5. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Na úvod starosta obce Petr Šváb přivítal zastupitele a hosty. Zasedání

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Ve Studené dne 24.2.2015 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015

ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015 ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015 Celkový počet členů komise: 17 Přítomno dle prezenční listiny: 10 Hosté: Klára Vlková, Jana Čejková Omluveni: p. Chuchlíková, p. Jansa, p. Kotrmanová,

Více

VOLEBNÍ SPECIÁL ČSSD EDITORIAL. Ing. František Koníček. měsíčník vydávaný obcí Jinočany mimořádné číslo. Proč kandiduji? Bc. Iva Jandová, redakce JZ

VOLEBNÍ SPECIÁL ČSSD EDITORIAL. Ing. František Koníček. měsíčník vydávaný obcí Jinočany mimořádné číslo. Proč kandiduji? Bc. Iva Jandová, redakce JZ měsíčník vydávaný obcí Jinočany mimořádné číslo EDITORIAL Vážení občané Jinočan, v pátek 10. října a v sobotu 11. října se otevřou dveře volební místnosti a my se vydáme vhodit do urny volební lístek a

Více

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů ZPRÁVY Z OBCE Očkování psů Oznamujeme občanům, že p. Bartoš provede každoroční očkování psů proti vzteklině ve středu 18. května 2016 v tomto pořadí a časovém sledu: na točně v 13:30 hod., horní zastávka

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali.

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-731/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70284083 Identifikátor 600126111 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Dům

Více

POLNÁ místo pro všechny generace

POLNÁ místo pro všechny generace 32 33 POLNÁ místo pro všechny generace S tímto heslem jde KDU- SL Polná do komunálních voleb, které se uskute ní 10. a 11. íjna. Sv j volební program strana oficiáln p edstaví v rámci akce Odpoledne s

Více

Z á p i s. p. Fialová, MUDr. Veselý, MUDr. Koblása, MUDr. Tichý, p. Fiala

Z á p i s. p. Fialová, MUDr. Veselý, MUDr. Koblása, MUDr. Tichý, p. Fiala Z á p i s z 30. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2012 od 14.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka (N2.903) RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 27. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 09.12.2015 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC

ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC 1 ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC 39. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Zastupitelstva obce Dubenec konaného dne 13.03.2014 Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 19:05 hodin. Přítomno bylo 6 členů ZO: Jaroslav Huňat,

Více

Muzeum Šumavy Sušice přístavba, nástavba a stavební úpravy

Muzeum Šumavy Sušice přístavba, nástavba a stavební úpravy Muzeum Šumavy Sušice přístavba, nástavba a stavební úpravy Muzeum Šumavy Sušice získalo ocenění v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2013 Ve středu 28. května 2014 proběhlo v prostorách Měšťanské besedy

Více

Soutěžní ročník 2015/2016 5. kolo Pražského přeboru Sobota, 19. září 2015 v 16:30 ABC Braník FC Zličín

Soutěžní ročník 2015/2016 5. kolo Pražského přeboru Sobota, 19. září 2015 v 16:30 ABC Braník FC Zličín X Soutěžní ročník 2015/2016 5. kolo Pražského přeboru Sobota, 19. září 2015 v 16:30 ABC Braník FC Zličín Úvodní slovo Vážení diváci, vítejte na dalším kole Pražského přeboru. Po delším čase opět hrajeme

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 17. 12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad

Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 17. 12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 17. 12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad Dne: 17. 12. 2014 Začátek: 19,00 hodin Konec: 21,20 hodin Počet členů

Více

Zápis z jednání Rady města Lanškroun ze dne 6. 1. 2003

Zápis z jednání Rady města Lanškroun ze dne 6. 1. 2003 Přítomni: dle prezenční listiny Přizváni: Firma Hold - Albert 13.15 hod. Zápis z jednání Rady města Lanškroun ze dne 6. 1. 2003 Program jednání : Schválení programu Ohlášené návštěvy Kontrola úkolů Interpelace

Více

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko Město Blansko, nám. Svobody

Více

VÝZKUM. KRAJE V ČESKÉ REPUBLICE: vytvoření modelu efektivity. Moravská vysoká škola Olomouc Grantová agentura České republiky

VÝZKUM. KRAJE V ČESKÉ REPUBLICE: vytvoření modelu efektivity. Moravská vysoká škola Olomouc Grantová agentura České republiky VÝZKUM KRAJE V ČESKÉ REPUBLICE: vytvoření modelu efektivity Moravská vysoká škola Olomouc Grantová agentura České republiky Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli, v zimě jsme se na Vás obrátili

Více

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími.

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími. Vážení občané Letošní první číslo se Vám dostává do rukou v době, kdy nám zima ukázala, že se ještě nechce vzdát své vlády. Snad to byl poslední záchvěv a my se budeme těšit z paprsků jarního sluníčka.všichni

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. 1. Základní ustanovení. 2. Řízení soutěží. 3. Účastníci soutěže 1.1

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. 1. Základní ustanovení. 2. Řízení soutěží. 3. Účastníci soutěže 1.1 SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení 1.1 Tento řád vstupuje v platnost 1.8.2006 a je závazným řádem pro Milevskou ligu (dále jen ML) v malé kopané a týmy vstupují do ML s tím, že jej berou plně na vědomí

Více

Po rozhlednách v okolí Boskovic

Po rozhlednách v okolí Boskovic Po rozhlednách v okolí Boskovic Za podporu d kuje projektový tým ve složení Jakub Chuda, Lukáš Chuda, Vojt ch Borkovec, Patrik Pr ša, Patrik Trávní ek, Martin Lasl, Michal erný a ostatní d ti z D tského

Více

Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 2/2015 konaného dne 6. 3. 2015

Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 2/2015 konaného dne 6. 3. 2015 Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 2/2015 konaného dne 6. 3. 2015 Přítomni: 1. Petr Vaněk 6. Václav Kodet, ml. 2. Stanislava Prokešová 7. Jan Matějů

Více

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Soňa Černá, JUDr. Marek Starý, Petr Bolina, Jan Franc,

Více

USNESENÍ Z 2. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne 22. 12. 2004

USNESENÍ Z 2. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne 22. 12. 2004 Z 2. JEDNÁNÍ konaného dne 22. 12. 2004 Tento přehled obsahuje usnesení Z/12/04 až Z/21/04 Schválený program jednání: 1. Zahájení 2. Informace hejtmana o činnosti Rady Pardubického kraje 3. Návrh rozpočtu

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 16 /2009 konané dne 10.11.2009 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000

Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000 Město Králíky Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000 Přítomní členové MZ: Ing. Zima, ing. Tóth, PaedDr. Krsek, pí Ettelová, p.zezulka ing.rýc,, ing. Danielová, p.juránek,, MUDr.Bartáková,

Více

Zpráva z auditu programu Ekoškola

Zpráva z auditu programu Ekoškola Zpráva z auditu programu Ekoškola Název školy Adresa školy Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Datum auditu Jména auditorů Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 Ratibořická

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z 22. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 6.5.2010

Zápis z 22. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 6.5.2010 Zápis z 22. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 6.5.2010 Přítomni: p. Bohuslav, p.berenreiter, p. Ing. Kraus, pí. Vyletová, p. Krisman, p. Štaif, PhDr. Koubová, pí. Boudová,

Více

Z á p i s. ízení I. ustavujícího zasedání Zastupitelstva m stské ásti Brno- abov esky se ujal starosta JUDr. Ji í Helán.

Z á p i s. ízení I. ustavujícího zasedání Zastupitelstva m stské ásti Brno- abov esky se ujal starosta JUDr. Ji í Helán. Z á p i s z I. ustavujícího zasedání Zastupitelstva m stské ásti Brno- abov esky, konaného dne 11.11.2010 v Dom spolkových aktivit Rubínek, Pozna ská 10, Brno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 Odbor dopravy V Písku dne: 11.11.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádosti o udělení výjimky k vydání rezidentní parkovací karty NÁVRH USNESENÍ Rada města,

Více

ervenoújezdský zpravodaj 1/2015 tvrtletní vydání evidován na MK R

ervenoújezdský zpravodaj 1/2015 tvrtletní vydání evidován na MK R ervenoújezdský zpravodaj 1/2015 tvrtletní vydání evidován na MK R pod.mk R E 18579 Nahlédnutí do matriky K 31.12.2014 bylo v obci p ihlášeno k trvalému pobytu 1113 obyvatel. Muž bylo 548 a žen 565. Z obce

Více

V pátek 15. 5. 2015 jsme se dostali podruhé do České knihy rekordů s největší sekerou v České republice!

V pátek 15. 5. 2015 jsme se dostali podruhé do České knihy rekordů s největší sekerou v České republice! červen 2015 MěKS Konice srdečně zve všechny příznivce dechovky na Předseda Oděvního družstva Moděva Konice uspěl v soutěži MANAŽER ROKU 2014 V letošním 22. ročníku prestižní manažerské soutěže MANAŽER

Více

Národní park umava. 9. kv tna Hnutí Duha

Národní park umava. 9. kv tna Hnutí Duha Národní park umava 9. kv tna 2011 Hnutí Duha Hlavní cíle a metodika Hlavní cíle et ení Cílem výzkumu Factum Invenio bylo zjistit, jak ob ané R vnímají problematiku hypotetické výstavby lanovek a sjezdovek

Více

SK MARILA Votice - zpravodaj 04-5/08. DIVIZE A jaro 2008. náš dnešní soupeř. Jiskra Třeboň. sobota 17.května 2008 17:00 25.

SK MARILA Votice - zpravodaj 04-5/08. DIVIZE A jaro 2008. náš dnešní soupeř. Jiskra Třeboň. sobota 17.května 2008 17:00 25. DIVIZE A jaro 2008 náš dnešní soupeř Jiskra Třeboň sobota 17.května 2008 17:00 25.kolo DIVIZE A 1. Viktorka Žižkov 24 18 3 3 54:16 21 57 2. Králův Dvůr 24 17 4 3 54:23 19 55 3. Marila Votice 24 16 3 5

Více

M stská ást Praha-Dolní Chabry Rada m stské ásti. Zápis. 029/11/RM ze dne 4.6. 2012

M stská ást Praha-Dolní Chabry Rada m stské ásti. Zápis. 029/11/RM ze dne 4.6. 2012 M stská ást Praha-Dolní Chabry Rada m stské ásti Zápis. 029/11/RM ze dne 4.6. 2012 P ítomni: 5 Omluveni: 0 Hosté: - Ov ovatelé zápisu: Ing. Nigrinová, p. Malý Navržený program 29. zasedání Rady M : 1)

Více

Zápis č. 06/Z6 z 6. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. dubna 2011

Zápis č. 06/Z6 z 6. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. dubna 2011 Zápis č. 06/Z6 z 6. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. dubna 2011 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 9 zastupitelů (dle prezenční listiny) 8 hostů (6 studentů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 MAS BLANSKÝ LES NETOLICKO o.p.s. Vznik o.p.s.: 7.12.2004, MAS Blanský les - Netolicko o.p.s. je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

U s n e s e n í ze 22.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 13.5.2009 U 86 ZMP bere na vědomí: U 87 ZMP schválilo: U 88 ZMP rozhodlo:

U s n e s e n í ze 22.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 13.5.2009 U 86 ZMP bere na vědomí: U 87 ZMP schválilo: U 88 ZMP rozhodlo: U s n e s e n í ze 22.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 13.5.2009 U 86 ZMP bere na vědomí: 1. zprávu o práci Rady od 21.jednání ZMP. 2. splnění úkolu uloženého usnesením č. 85/1 3. informaci

Více

SBORNÍK ODBORNÝ ŘEMESLNÝ KEMP PRO DŘEVOOBORY A KOVOOBORY 23. - 26. ČERVNA 2014

SBORNÍK ODBORNÝ ŘEMESLNÝ KEMP PRO DŘEVOOBORY A KOVOOBORY 23. - 26. ČERVNA 2014 Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji registrační číslo: CZ.1.07/1.2.03/02.0001 SBORNÍK ODBORNÝ ŘEMESLNÝ KEMP PRO DŘEVOOBORY A KOVOOBORY 23. - 26. ČERVNA 2014 WWW.PODPORATALENTU.CZ TENTO PROJEKT

Více

ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA

ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA prosinec 2012 Číslo: 8/2012 ZDARMA SPORTOVNÍ ÚSPĚCH MLÁDEŽE V sobotu 1. prosince se konal jeden z turnajů O pohár Králického venkova, který pořádala Komise pro Osadní výbory

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více