ROČNÍK 4 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč) ČÍSLO 16 Autoškola PEML POZVÁNKA NA OTEV ENÍ 113. LÁZE SKÉ SEZÓNY V BOHDAN I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍK 4 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč) 26. 4. 2010-2. 5. 2010 ČÍSLO 16 Autoškola PEML POZVÁNKA NA OTEV ENÍ 113. LÁZE SKÉ SEZÓNY V BOHDAN I"

Transkript

1 ROČNÍK 4 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč) ČÍSLO 16 Autoškola PEML Autoškola, která u í! Pražská 12, P elou, Tel.: KRAJ FINAN N PODPO Í OBNOVU PAMÁTEK POZVÁNKA NA OTEV ENÍ 113. LÁZE SKÉ SEZÓNY V BOHDAN I str. 2 str. 4 str. 8 PARDUBICE - PO P TI LETECH PÁTÝ TITUL DLUHŮM. arod jnice v pivovaru, zábava pro celou rodinu ZAJISTÍME KRIZOVÉ REFINANCOVÁNÍ HYPOTÉK. Ve er kouzel, ár, taj a div HOLICKO - Op t se blíží - lipojakubská noc s arod jnickými rejdy. Ve v tšin obcí se najde p íznivec t chto tajuplností a p ipraví na poslední dubnový den (v pátek 30. dubna) arod jnice. V Holicích je oznamován rej arod jnic na 19 hodin u kulturního domu, kde divým ženám zakoncertuje Dechová hudba KD Holice, uskute ní se sout že v b hu a v hodu košt tem. Poté se pr vod odebere na sportovní stadion, kde bude zapálena hranice, prob hne diskotéka a po setm ní bude odpálen velký oh ostroj. - Horní Jelení dává v d t, že tajuplný rej kolem ohnivé hranice vypukne v 19 hodin u vodojemu, v B le ku p ipravují ve er kouzel a taj kolem ohn na h išti u školy též v 19 hodin. Pálení arod jnic je hlášeno rovn ž od rybníka z Horních edic, z kopce u Ost etína i z dalších míst. (mkm) Kv tnové zasedání holických zastupitel HOLICE - V pond lí 3. kv tna v 18 hodin se sejdou m stští zastupitelé na ve ejném zasedání. Na programu je zpráva o hospoda- ení Dobrovolného svazku obcí Holicka v roce 2009, projednání projektu protipovod ových opat ení, vyhlášky o daních z nemovitostí a odpadech. Projednány budou rozpo tové zm ny, p íprava voleb do Poslanecké sn movny, návrh na ud lení Ceny m sta Holic a sd lení starosty. Možnost vznést p ipomínky dostanou také ob ané, ktet í jsou tímto na zasedání srde n zváni. (mkm) Muzeum slaví jubileum PARDUBICE Zdejší Ob- anské sdružení Pardubický spolek historie železni ní dopravy vstupuje již do jubilejní desáté sezóny muzea. V budov bývalé vodárny v Rosicích nad Labem, kde je umíst no železni ní muzeum a expozice MHD, se návšt vník m otev ou dve e k prohlídce o prvním kv tnovém víkendu. Ti zde mohou mimo jiné obdivovat zahradní železni ku LGB, maketu lokomotivy T 47.0, parní stroje pana Malinovského, výstavku historických nákladních voz a stabilní motor Slavia v chodu. Zájemci mohou rovn ž využít svezení zvláštními historickými vlaky a trolejbusy v ned li 2. kv tna zavítat na exkurzi do p ipravované expozice ve Slati anech. (pav) P EDPLA TE SI TÝDENÍK za 416 K na rok tel Sledujte každý den nové zprávy na Sobotní po así p álo nejenom brusla m a cyklist m, ale i šedesátinám dopravního podniku v Pardubicích. Den otev ených dve í, který p ichystali jeho zam stnanci k tomuto výro í, p ilákal více než dva tisíce zájemc. Ti si prohlédli veškeré zázemí rmy i s odborným výkladem. Obyvatelé Pardubic se pak mohli svést v historických vozidlech, která jezdila po m st. Foto: SVATOPLUK KODET PARDUBICE Sobotní odpoledne nepat il areál pardubického pivovaru Pernštejn výrob piva, ale jeho konzumaci. Na nádvo í podniku se konala velkolepá oslava arod jnic, která byla ur ena opravdu pro celou rodinu. Nabídky bohatého programu pro velké i malé využilo n kolik tisícovek lidí. Pro d ti zde byly p ipraveny nafukovací atrakce, esání malých arod jnic, opékání bu t, loutkové divadlo, malování s Janem Honzou Lušovským a koncert Saxany - Petry ernocké. Pro starší generaci pak zahrála populární dechovka Pernštejnka, pro mladší skupina Doklobouku. Krom programu na podiu se v pivovaru odehrávaly i kuliná ské hody s pestrou nabídkou pe ených, smažených a dalších pochoutek. Vše se zapíjelo vynikajícím pivem Pernštejn, speciálem Porter, nebo prémiovou jedenáctkou Ozzobír. S pr b hem odpoledne byl jist spokojen i editel pivovaru Jan Kvasni ka, na fotogra ích uprost ed vlevo. V podve er byla zapálena hranice a na záv r zahrála skupina Stresor. Foto a text: SVATOPLUK KODET Kraj rozd lí miliony PARDUBICE - Rada Pardubického kraje doporu ila zastupitelstvu, aby schválilo návrh na rozd lení ástky 6,5 milionu korun na zajišt ní regionální p sobnosti Východo eského divadla a Komorní lharmonie Pardubice. Ob instituce se o prost edky ucházely v rámci speciálního dota ního programu kraje. Jejich projekty posoudila odborná komise, která také vyslechla prezentace zástupc obou organizací a doporu ila rozd lení prost edk z programu. Dotace ve výši 3,6 mil. K navržená pro Východo eské divadlo Pardubice podpo í regionální p sobnost divadla jako ve ejné služby pro ob any celého Pardubického kraje. Práv v regionálním záb ru spat ila komise nejv tší rezervy projektu divadla. V minulém roce bylo pouze dvanáct p edstavení odehráno na jiných místech kraje, uvedla radní pro školství, kulturu a památkovou pé i Jana Pernicová. Komise také p ihlédla k v tším možnostem samo nancování organizace. Pro Komorní lharmonii Pardubice navrhla komise dotaci ve výši 2,9 mil. K. Kladn byla hodnocena zejména vysoká um lecká úrove t lesa, stále se rozši ující regionální p sobnost a pravidelné za azování d l um lc z kraje do repertoáru. Mn osobn velmi zaujal p ipravovaný projekt Adeste Fideles, v rámci kterého lharmonie odehraje dva mimo ádné váno ní koncerty za spoluú asti zp vá k z celého kraje. D ti si pod vedením zkušeného sbormistra vyzkouší ú inkování s profesionálním hudebním t lesem, uvedla Jana Pernicová. Rada kraje se s návrhem komise ztotožnila a doporu ila krajskému zastupitelstvu schválení dotací v navrhované výši. Kone né rozhodnutí padne 29. dubna. (lcha) NOVÉ VESTAVBY DO VOZIDEL Populární multifunk ní muž Dan Landa navštívil stánek Enterie Pardubice na mezinárodním stavebním veletrhu v Brn. Chystají s jednatelem spole nosti Liborem Joskou, po úsp šném lmu Kvaska, další spole ný projekt? Více se do tete na stran 3. Zasedání obecních zastupitel v Ost etín OST ETÍN - Ve st edu 28. dubna v 19 hodin se v zasedací síni obecního ú adu sejdou místní zastupitelé na ve ejném zasedání. Na programu budou rozpo tové a majetkové záležitosti, informace o pln ní plánovaných akcí, sd lení starosty a p ipomínky zastupitel i ob an. (mkm) Na sobotním setkání v ela pod Kun tickou horou se sešla více než stovka zájemc o tuto zálibu. V ad p ednášek se zde mohli dozv d t žhavé novinky z oboru nebo si ve stánku zakoupit v ela ské pot eby. Velký zájem byl i o knížku známého Pardubického odborníka Evžena Báchora, která mapuje sto let moderního v ela ství na Pardubicku. Foto: SVATOPLUK KODET

2 STRANA 2 POND LÍ 26. DUBNA 2010 K v ci P lmaraton Pardubice šlechtí i trápí Miroslav Vá a, poslanec Parlamentu R za SSD Pardubice -Bez výhrad jsem pro to, aby se m sto Pardubice prezentovalo na sportovním poli a nem lo by to být jen v našem vynikajícím hokeji. Pardubický vina ský p lmaratón, který vytrvale p ipravuje nezdolný Old ich Bujnoch, se konal minulou sobotu, zanechal pon kud smíšené dojmy. P ijeli obdivuhodní Ke ané, p ijely i stovky dalších sportovc. Organizáto i sice vše zvládli, ale m sto se nevyznamenalo. Už kolem deváté ráno byla doprava na pokraji kolapsu, v deset to bylo skoro tragické. Zbyte n, protože objízdné trasy mohly být lépe p ipraveny a p edevším vyzna eny. Stovky idi vyjížd ly, aniž by tušily, že je eká trauma. V drtivé v tšin byli trp liví. Ostudné bylo pro m sto Pardubice ale p edevším to, že návrat k normálnímu provozu byl naprosto nekoordinovaný a nezvládnutý. P íklad? Vít zové hlavních závod dob hli t sn po 13. hodin, ale závory a dopravní zna ky, zakazující vjezd do Husovy nebo Saka ovy ulice nebyly odstran ny ani o dv hodiny pozd ji. Dopravní k e byla v té dob naprosto zbyte ná. Je to zkušenost, na kterou by si m li lidé z magistrátu a rem ízených m stem, zodpov dní za podobné akce, vzpomenout už za átkem kv tna, kdy se v Pardubicích pojede cyklistický K ivk v memoriál. Neschopnost odrazuje diváky i sponzory.. Poznávejte Pardubický kraj na kole Roman Línek, nám stek hejtmana pov ený jeho zastupováním Pardubice - Co ech, to cyklista. Alespo tak to vypadá p i pohledu na cyklostezky a silnice v prvních slune ných dnech tohoto roku. eská republika totiž pat í k zemím, kde se nejrychleji rozr stá sí cyklistických tras. Podle pr zkum je u nás tém ty icet tisíc kilometr stezek, stejn jako v N mecku. Sousední zem je ovšem p tkrát v tší. Pardubický kraj drží hned po Praze prvenství v hustot cyklotras, které se navíc stále rozr stají a vylepšují. Ke kompletní spokojenosti však nesta í pouze existence samotných stezek, ale je pot eba budovat také kvalitní zázemí a dopl kové služby. Tomu nyní napomáhá nov otev ená cyklop j ovna v Chrudimi na nádraží s výhodným uplatn ním rodinných pas, které jsme v Pardubickém kraji zavedli a podporujeme je. Díky tomuto ojedin lému projektu mohou milovníci výlet na kole z širokého okolí pohodln ji poznávat krásy našeho kraje. Do Chrudimi každý dojede vlakem, p j í si kolo a m že vyrazit na cestu do Železných hor, do Hlinska na Veselý Kopec nebo t eba do Slati an na Ko i í hrádek. Sám jsem v nedávné dob strávil dva víkendy na kole v Železných horách a m žu takový výlet jenom doporu it. Roman-linek.cz, Zelení slibují zelená pracovní místa PARDUBICE - Strana zelených v Pardubickém kraji p edstavila na tiskové konferenci své kandidáty a volební program. Zelení vyráží do voleb s krajskými tématy - nevy ešené likvidace vlastních i cizích odpad, stavbou jižní varianty rychlostní silnice R 35 a silnice R 37 i odmítnutím nedomyšleného plavebního kanálu v P elou i. Zelení budou prosazovat boj s korupcí, v oblasti zam stnanosti se p i iní o vznik 70 tisíc zelených pracovních míst. Chceme investovat do v dy i vzd lání a šet it tam, kde je to smysluplné. Do ela kandidátky byla zvolena Lucie Horváthová, sociální antropoložka, která mimo jiné pracovala jako romská poradkyn na Magistrátu m sta Pardubic a realizovala adu projekt s multikulturní a integra ní tematikou na lokální úrovni. (VeP) PARDUBICE/CHRUDIM- P edseda TOP 09 Karel Schwarzenberg navštívil minulý týden Chrudim a Pardubice, aby p ed nadcházejícími parlamentními volbami propagoval program této pravicové strany. Na setkáních se starosty, podnikateli a p edstaviteli ve ejných institucí vysv tloval zejména ekonomické aspekty programu TOP 09. Na záv r pobytu besedoval v klubu Žlutý pes se studenty pardubické univerzity. Foto: VERONIKA PATEROVÁ Slet arod jnic na Dubin arod jná cesta za pohádkou ŽIVANICE Zdejší rodi e a d ti p ipravily na pátek 30. dubna akci pod názvem arod jnou cestou za pohádkou. Sraz ú astník je v 17 hodin u Základní školy Živanice. Jako zápisné na arod jnou cestu sta í pytlík bonbónu. Zakon ením cesty je lampiónový pr vod, pálení arod jnic a opékání bu t. Akce se koná pouze za p íznivého po así, pr vod vychází v 18 hodin od školy. (pav) K est Chleban PARDUBICE - V pardubické kavárn Evropa byla pok t na kniha Jany Klime kové Chlebani. Jde o rodinnou ságu z prost edí polabských vesnic v pr b hu tém stovky let, od poloviny 19 století do období t sn po druhé sv tové válce. Ve své obsáhlé práci vytvo ila Klime ková zajímavou zprávu o život v našem regionu a proto lze jen doporu it zakoupení Chleban. Kmotrou knihy byla senátorka Ludmila Millerová. Na snímku Svatopluka Kodeta Jana Klime ková s hercem Zde kem Rumpíkem, který slavnostním odpolednem provázel. (VeP) PARDUBICE - Poskytnutí grant a dotací v oblasti památkové pé e projednala na jednání Rada Pardubického kraje. Rozhodla o tom, že poskytne nan ní prost edky na obnovu 59 objekt v celkové výši 5,61 milion korun. Celkem p ijalo odd lení kultury a památkové pé e krajského ú adu 188 žádostí s celkovými požadavky na tém 77 milion korun, uvedla radní zodpov dná za oblast školství, kultury a památkové pé e Jana Pernicová. Rada rovn ž na základ doporu ení grantové komise navrhla rozd lení dalších prost edk ve výši 3,27 mil. korun, rozhodnutí o p id lení t chto grant je však v kompetenci dubnového zastupitelstva. Kraj nan n podporuje obnovu kulturních památek na svém území již od svého vzniku. Od roku 2002 do roku 2009 poskytl kraj vlastník m památek dotace v celkové výši více než 120 milion korun, z toho v posledních t ech letech to bylo vždy p ijme brigádníky na zajišt ní víkendových akcí v Pardubicích a okolí Požadujeme: ob anskou bezúhonnost ( istý výpis z rejst íku trest ) dobrý zdravotní stav - (fyzická náro nost) komunikativní a profesionální jednání a vystupování Nabízíme: Kvalitní práci v týmu profesionál za velmi dobrých platových podmínek Tel. kontakt: p. Sigmund PARDUBI- CE - T etí m stský pardubický obvod a Kulturní centrum zve všechny p íznivce arod jnických rej na tradi ní Slet arodejnic. Sraz je 30. dubna v 17 hodin na prostranství p ed ZŠ Dubina. Na programu bude pr vod masek, arod jnická diskotéka a vystoupení mažoretek. Nebude chyb t velký ohe s možností opékání vu t ani sout ž o nejhez í masku. Další sout že doprovodí i oh ová show a zahraje kapela Šmehydlo. (zr) Kraj nan n podpo í obnovu památek M sto myslí na chodce CHRUDIM Hned dva nové p echody pro chodce plánuje m sto vybudovat pro zvýšení bezpe nosti chodc i cyklist ješt v letošním roce ve velice frekventované Pardubické ulici. První nový p echod vznikne u pr myslové zóny Sever p es silnici I/37. Sou ástí této investi ní akce bude také prodloužení cyklostezky do Medlešic v úseku od vjezdu do pr myslové zóny k vybudovanému p echodu. Druhý nový p echod zde m sto plánuje u sídlišt Leguma v míst u autobusové zastávky. Projekt rovn ž po ítá i s opravou stávajících chodník p ed domy.p. 530, 468 a 467 v Pardubické ulici. (pav) více než 20 milion. Letos lze p edpokládat, že bude tato ástka vlivem krizových opat ení o n co nižší, dodala Jana Pernicová. K tomu je však t eba p i- íst náklady na obnovy památek, které kraj sám vlastní. Ty se rovn ž pohybují v ádech stamilion. Nap íklad jen na obnovu pardubického zámku vynaložil kraj od roku 2001 do dnešního dne cca 85 milion, také letos je v krajském rozpo tu p ipraveno p t milion na dokon- ení opravy hradeb. (mva)

3 POND LÍ 26. DUBNA 2010 STRANA 3 K v ci Hokej jako naše vizitka. Jsme hokejoví mist i, slavme! Ladislav Libý, poslanec P R za ODS a Pardubický kraj Chrudim - Po letech jsou hokejisté Pardubic op t hokejovými mistry R, když ve nálové sérii suverénn rozst íleli Vítkovice. Po pr m rném za átku sout že se naši hokejisté stále zlepšovali a nakonec celou sout ž zasloužen vyhráli. Stejn tak nestárnoucí gólman Dominik Hašek zrál postupn jako víno a ve nále už nem l mezi branká i konkurenci, a to navzdory jeho v ku, kdy už je v tšina hrá v hokejovém d chodu. P ed našimi hokejisti a slavným Dominátorem, jako pravidelný návšt vník pardubického hokeje, hluboce smekám a d kuji jim, že nám ud lali radost a reprezentují náš kraj na výbornou. Mnoho kritik se pohoršuje nad tím, že m sto a další organizace sponzorují výhradn hokej a nedostává se tak na jiné sporty. Ano, nic se nesmí p ehán t a hnát do extrému. Dnes se ale ukazuje, že investovat do kvalitní zna ky se vyplácí. Náš kraj je podle statistik nejmén navšt vovaným, a to je ur it škoda. Jako region máme p ece co nabídnout. Tento úsp ch je nejlepší reklamou pro náš kraj, aby se o n m mluvilo a dostal se více do podv domí lidí. Bu me tedy hrdí na naše hokejisty a podporujme nadále to, co náš kraj zdobí. Zatím deset návrh na ocen ní PARDUBICE - Magistrát po átkem roku vyzval ob any k zaslání návrh na ud lení ocen ní za lo ský rok. Do konce b ezna p išlo na radnici deset návrh, které posoudí p íslušné komise rady m sta. Na kv tnovém zastupitelstvu bude p edložen návrh na jmenování len komitétu, který pak následn vydá doporu ující i nedoporu ující stanoviska k jednotlivým návrh m. Ty budou následn p edloženy rad i zastupitelstvu m sta ke schválení. (AlT) Do káme se kone n regulace hazardu? Na své dubnové sch zi poslanecká sn movna schválila ve t etím tení novelu zákona o loteriích navrženého sociální demokracií. Je to skoro malý zázrak. Již deset let z stává totiž tento zákon nezm n n, zastaralý a nefunk ní. Všechny pokusy o legislativní zm ny dosud narážely na tuhý odpor n kterých poslaneckých klub, nej ast ji ob anských demokrat a komunist. V p edvolební dob se kone n ledy pohnuly a novela eká na jednání v senátu. Zákon o loteriích z po átku devadesátých let zdaleka nesta- í rychlému vývoji, který technický pokrok do hazardních her p ináší. Dle zákona, který dosud platí, sice mohou obce povolovat a kontrolovat hrací automaty na svém území. P esto je dnes situace taková, že už mohou jen bezmocn p ihlížet, jaký hazard je u nich provozován. Vznikly totiž zcela nové typy interaktivních video-loterijních terminál, na které zmín ný zákon nepamatuje a které m že tudíž povolit pouze ministerstvo nancí. Tato za ízení jsou dokonce podstatn mén kontrolovatelná než nap. klasická kasina, která musí spl ovat alespo n jaké podmínky. Nefunk ní starý zákon tak p ímo nahrává podnikatel m v oblasti hazardu. Nové typy agresivních a nebezpe ných hazardních her postupn vytla ují staré herní automaty a obchody s nimi jen kvetou. Alespo áste ným východiskem z marasmu by mohl být výše zmín ný p ijatý návrh, který p enáší rozhodovací pravomoci na obce a eší tak ten nejpal iv jší problém. Doposud to je skupina ú edník na ministerstvu nancí, která bez spole enské kontroly rozdává jak na b žícím pásu povolení k provozování heren, na kterých jejich majitelé nestoudn vyd lávají. Obce pak hledají v rozpo tu každou korunu na ešení problém s gamblerstvím, p idruženou kriminalitou, zadlužováním rodin. Zabránit ší ení nebezpe né diagnózy p itom nemohou. Každého asi v této chvíli napadne, co v této situaci d lá vláda. Ta už dlouho slibuje úpln nový komplexní a moderní zákon o loteriích. Zatím ale jen slibuje. A to v situaci, kdy je v esku heren jako v celé EU dohromady a Praha jich má tolik jako celé N mecko! eši do nich ro n naházejí stovky milion korun. Jenom v lo ském roce tak prohráli 128,5 miliardy korun, což je ástka, kterou nap íklad stát vydá za p l roku na d chody. Do káme se u nás kone n rozumné regulace hazardu, p estanou na nás ta obludná monstra blikat odevšad, kam p ijdeme? Není to jisté. Loterijní lobby je velmi silná, uvidíme, jak na novele popracuje senát. Kone né slovo by pak m la 18. kv tna íci sn movna. LADISLAVA ZELENKOVÁ poslankyn SSD Pardubická Enteria se prezentovala na mezinárodním stavebním veletrhu v Brn Mezinárodní stavební veletrh v Brn je bezesporu jednou z nejv tších událostí eského stavebnictví. Letošního ro níku, který se uskute nil ve dnech dubna se již tradi n zú astnil pardubický stavební holding Enteria a.s. V jeho expozici jsme zastihli generálního editele Ing. Libora Josku a zeptali se ho na pr b h a p ínosy veletrhu, sou asnou situaci ve stavebnictví, a také jak se v této složité dob da í holdingu enteria. Enteria se prezentuje na stavebním veletrhu i p esto, že mnoho významných stavebních rem letos svou ú ast od- eklo Ano, máte pravdu, letošní rok to zde v Brn vypadá dost smutn. Vystavovatel je tu opravdu málo a krize se zde projevuje v plné mí e. Náš stavební holding Enteria se všemi dce inými rmami se i v tomto roce zú ast- uje veletrhu, protože kdy jindy než te je t eba reklamy, zviditeln ní našich služeb, vyhledávání nových kontakt a udržovaní našich pozic u stávajících zákazník. My jsme naši expozici pojali letos malinko úsporn ji, ale jinak jsme s pr b hem a p ínosy velice spokojeni. Jak vidíte sou asnou situaci na stavebním trhu? Jak se holding vyrovnává s projevy ekonomické krize? Situace na stavebním trhu je v letošním roce dle mého nejhorší v novodobé historii eské republiky. Za prvé díky ekonomické krizi scházejí nance na zainvestování stavebnictví, a to jak ve státním, tak soukromém sektou. Za druhé díky stavebnímu boomu minulých let vzrostly razantn kapacity na našem trhu a najednou není co d lat, na zakázkách a v konkuren ním boji zna n p ituhuje, ceny nesmysln padají dol, a to až na 50% normálu - a to je pro rmy s nedobrou ekonomickou situací tém likvida ní. Pokud si investo i myslí, že s t mito cenami ušet í, tak se taky mýlí! Bu jim takovíto dodavatelé zkrachují p ed o ima a p ímo na stavb, nebo výsledná kvalita stavby bude velice špatná a brzo ušet ené peníze stejn budou muset vynaložit zp t. Prost ani p íliš drahá ani dumpingová cena není dob e. Bude to chvíli trvat, než se to srovná, a jelikož se dá jen t žko v dohledné dob p edpokládat více pen z do stavebnictví, tak je dost pravd podobné, že ne všechny rmy tuto dobu p ežijí. No a t etí d vod, pro není zrovna dob- D ti navštíví hronovickou scénu Za pardubickými d tmi se ve tvrtek a v pátek 29. a 30.dubna vypraví královéhradecké Hudební divadlo d tem s hudební pohádkou R ženka a Kop iv nka. Více než 1000 p edškolák a školák se bude moci zaposlouchat, ale také se vytancovat p i krásných písni kách autorky i hlavní p edstavitelky p edstavení Michaely Novozámské. Ta se b hem necelé hodiny zm ní n kolikrát svoji podobu, aby vypráv la poutavý p íb h provon ný kv tinami. Jarní písni ková R ženka a Kop ív nka vznikla na motivy klasické francouzské pohádky Víly, která i dnes dokáže oslovit naše nejmenší a poutav ukázat principy dobra a zla. P edstavení prob hne hned dvakrát denn, v 8,30 a 10 hodin v sále Hronovické scény. (zr) Unikátní d ev ná stavba SE Nedaleko Se ské p ehrady se nachází unikátní d ev né potrubí, které bylo vybudováno v letech Potrubí p ivádí vodu z p ehrady do elektrárny k pohonu vodních turbín. P esto že se v mnoha materiálech uvádí, že se jedná o technickou památku, nebylo potrubí nikdy za památku prohlášeno. Sou asný majitel To, že i t lesn postižení lidé se mohou aktivn v novat sportu je v c již všeobecn známá, stejn tak, že pot ebují každou pomoc, nebo jejich možnosti jsou omezené. Jedním z t ch, kdo podporují stolní tenistku Spomenku Hab tínkovou Tomi z oddílu Lokomotiva Pardubice je spole nost Enteria. Na snímku Svatopluka Kodeta zleva starosta V. m stského obvodu Jaroslav K ava, generální editel stavebního holdingu Enteria Libor Joska a František Hab tínek, spole n s úsp šnou sportovkyní. e ve stavebnictví a v republice, je stav politiky v našem stát - a to nechávám být s jediným komentá em, že nyní drtiv vít zí zájem jednotlivce nad zájmem o spole nost, o zemi. Škoda. Jak si v tomto všem vede holding enteria? Složit, ale zatím to zvládáme. Práce je mén, ale je. Jen to vše stojí mnohem více úsilí, musíme více energie v novat obchodu a vyhledávání p íležitostí. Letos p edpokládáme, že nám meziro n poklesnou tržby o cca 20%. Samoz ejm i ziskovost jde rapidn dol, ale nep edpokládáme propoušt ní, zavádíme úsporná opat ení a další racionalizace uvnit rmy, ale chceme udržet kvalitu produkce a spolehlivost našich rem. Enteria a zejména CHT podporují adu sportovních a kulturních akcí. Loni jste se stali GP Aviatické pouti. Co chystáte pro Pardubáky letos? My jsme si pro letošní rok dali velice t žké p edsevzetí, že i p es nižší tržby a zisk udržíme množství pen z ur ených na podporu regionu, r zných sportovních Šestinásobný vít z Velké Pardubické Josef Vá a navštívil Libora Josku ve stánku rmy Enteria na Mezinárodním stavebním veletrhu v Brn potrubí se snažil a dlouhodob jednal s adou rem o nutné rekonstrukci. Bohužel, nenašel žádnou, která by byla ochotna akci uskute nit a p evzít alespo 5 10 letou záruku nad stavbou a bude v nejbližší dob vym n no. Zájemci tak mají nyní jedine nou p íležitost tuto ojedin lou stavbu si na poslední chvíli prohlédnout. (pav) kulturních a sociálních v cí na úrovni roku My si myslíme na rozdíl od mnohých nadnárodních rem v R, že pomoct se má hlavn, když to je pot eba - a ne když mají všichni dost. Mn se práv výmluvy o krizi a šet- ení t chto nadnárodních spole ností a bank prost nelíbí a p ipadá mi to zbab lé! Takže tam, kde jste Chládek a Tint ra i Enterii a další dce iné rmy vid li vloni, je uvidíte i letos! Ba co víc, stali jsme se generálním partnerem slavné a skv lé Smetanovy Litomyšle, navýšili jsme p ísp vek na jubilejní Aviatickou pou, stali jsme se generálními partnery všech aktivit zp váka Dana Landy a lehce prozradím, že Dan práv natá í po úsp šné Kvasce nový lm z prost edí rally. No a v neposlední ad jsme významnou ástkou letos p isp li mnohonásobnému vít zi Velké Pardubické panu Josefu Vá ovi na jeho koní ky a na další vít zství u nás v Pardubicích. Také d kuji t mto dvou pán m, že nás navštívili na Brn nském veletrhu a pod lili se s návšt vníky o svoje názory a rozdali tisíce autogram. (zr)

4 STRANA 4 POND LÍ 26. DUBNA 2010 Kulturní servis M stské divadlo a hod. - J. Kahoun Z. Tomeš M. Sajlerová: Zimní p íhody v elích medvídk hod. - N. Coward: Nahá s houslemi hod. P. Shaffer: erná komedie hod. - W. Shakespeare: Hamlet hod. - T. McNally D. Yazbek: Donaha! hod. - W. Spier P. Fischer: istírna hod. - P. Shaffer: Amadeus hod. - L.Aškenazy J. Borna: Jak jsem zdtratil aneb Malá váno ní povídka ( Divadlo v Dlouhé). Jevištní zkušebna hod. - P. Vogel: Nejstarší emeslo. Divadlo Exil hod. - Prezidentky hod. - Postelová fraška hod. - Limonádový Joe DK Dukla KINO: hod. - Vtá kovia, siroty a blázni Východo eské muzeum VÝSTAVY: Do Vážky eské republiky ve fotogra i. Do Klukovský sen, hol i kám vstup dovolen. Kdo z nás nezná slovo angli ák? EXPOZICE: rytí ské sály pardubického zámku; eské sklá ské tvorby; pohlednic Orbis pictus; zbraní; numismatická expozice Peníze v echách ; p íroda východního Polabí; expozice hra ek Bylo, nebylo... P EDNÁŠKY: CYKLUS O HISTORII LÉTÁNÍ NEJEN V PARDUBICÍCH: Pardubické letišt od 50. do 80. let 20. století - Otto Janoušek. P ednáška se koná vždy od 18 hodin v p ednáškovém sále muzea. Lázn Bohdane hod. - Ve er s tóny Lubica Smitková hod. - Výtvarná dílna arod jnice a kv tinové obrázky hod. - Ze zlatého fondu eského country kapela Brzda i hod. - Afrika Cestova tel. p. Rybá hod. - Tane ní ve er DUO SKARABEUS. ÁDKOVÁ PRODÁM registra ní pokladu v. zásuvky a te ky kódu. Levn. Tel.: D m kultury Holice KINO: hod. - Deš- ová víla. D m kultury Chvaletice KINO: hod. - tvrtý druh Chrudim M stské kino: hod. - Ženy v pokušení hod. - Vlkodlak hod. - Vlkodlak hod. - Brat i hod. - Zahraj to znovu, Same a 20 hod. - Prokletý ostrov. He man v M stec KINO MÍR: hod. - Katka hod. - Ch va v akci hod. - Pevné pouto hod. - Smrt eká všude hod. - Milý Johne. Choce KINO MÁJ: hod. Muž z Londýna hod. - Ch va v akci hod. - Prokletý ostrov hod. - Doktor od jezera hroch. Litomyšl KINO Sokol: hod. - Do pohádky za zví átky hod. - Ženy v pokušení hod. - Kv t poušt. Svitavy KINO VESMÍR: hod. - Katka hod. - Hlad hod. - Kawasakiho r že hod. Souboj Titán. Vysoké Mýto KINO Šemberovo Divadlo: hod. - Doktor od jezera hroch hod. - Big Lebowski hod. - Percy Jackson: Zlod j blesku Ústí nad Orlicí KINO MÁJ: hod. Prokletý ostrov hod. PRODÁM zahradu v jižní ásti Pardubic, 680 m2. Cena dohodou. Tel.: KOUPÍM zahradní trakt rek na se ení trávy. Tel.: NUTS II Severovýchod O tom, jak se v Pardubickém kraji da í erpat unijní prost edky z Regionálního opera ního programu NUTS II Severovýchod, se ve st edu 14. dubna p esv d- ili noviná i, zástupci m st, Regionální rady i kraje. Den s RO- Pem v Pardubickém kraji, který v rámci ROPfóra 2010 zorganizovala Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, za al v Chrudimi, pokra oval ve Vysokém Mýt a skon il v Poli ce. T i projekty realizované na území Pardubického kraje, na jejichž nancování se významn podílely dotace z Regionálního opera ního programu NUTS II Severovýchod, potažmo pak z Evropského fondu pro regionální rozvoj, si ve st edu 14. dubna prohlédl nám stek pardubického hejtmana Jan Tichý, editel Ú adu Regionální rady Zden k Semorád a noviná i. Den s ROPem, který zahájil již t etí ro ník velké informa ní akce ROPfórum 2010, za al na chrudimské radnici. Zástupci m sta p edstavili projekt Rekrea ních les Podh ra, na který získali více než 13,6 milion korun z ROP Severovýchod. M sto je p i erpání evropských dotací úsp šné. Získali jsme podporu i z dalších opera ních program, nejen z ROP Severovýchod, ekl starosta Jan echovský. Projekt byl dokon en loni v kv tnu. B hem dalších ty m síc využilo lezecké centrum instalované v p irozené borovicové vegetaci podh rských les, venkovní t locvi nu a také upravené b žecké a p ší trasy s hipostezkami p t tisíc návšt vník, dodal místostarosta Petr ezní ek. e byla v Chrudimi také o podh rské rozhledn Bára, kterou p ed dv ma lety doslova smetlo tornádo. Rozhlednu jsme postavili znovu a letos v lét posíláme její p timetrový model na Bienále do Benátek, zmínil starosta. Den s ROPem dále pokra oval ÁDKOVÁ PRONAJMU kompletn za ízený byt 2+1 v Pardubicích, sídlišt Dukla u zastávky MHD. P vodní, udržovaný stav obytných místností, nové koberce, lino. Koupelna s vanou a toaleta po rekonstrukci. Kuchy ská linka, lednice, pra ka, telefon, možnost parkování u domu zdarma. Možno i pro 3-4 studenty (obytná kuchy ). Nájem 7.000, zálohy na energie. Tel.: PRODEJNY PIVOVARKA Jste majitelem gastronomické provozovny, po ádáte zahradní party, hledáte vhodný dárek pro své blízké nebo si jen doma chcete vychutnat n které z piv Pernštejn? Pak práv pro Vás jsou remní prodejny Pivovarka. Najdete zde veškeré výrobky Pivovaru Pernštejn a.s., a to za nejlepší ceny ve m st, široký sortiment lihovin zna ky R. Jelínek nebo vína od spole nosti Soare. Jako dopln k zde naleznete r zná dárkové balení, sladkosti, i slané pe ivo. M žete si zap j it vý epní za ízení, nebo si nechat sto it víno a pivo do vlastních nádob. Palackého 250 (Pivovar Pernštejn), Pardubice Kontakt: Otevírací doba: Po 12:00-17:00, Út - t 9:00-11:30, 12:00-17:00, Pá 9:00-11:30, 12:00-18:00, So 9:00:12:00 CS. Armády 52 (Areál Hv zda SKP), Pardubice Kontakt: Otevírací doba: Po - Pá 9:30-12:00, 12:30-17:30, So 8:30-12:00 V této prodejn, vzhledem k malému prostoru, naleznete omezený sortiment dopl kového zboží. U Stadionu (v areálu Chrudimka), Chrudim Kontakt: Otevírací doba: Po 13:00-17:30, Út - Pá 9:00-12:00, 12:30-17:30, So 8:30-12:00 PRÁCI NABÍZÍ Zveme Vás na pálení čarodějnic v Penzionu NAP, U Stadionu 2030 v Pardubicích v pátek 30. dubna od 17 hodin U ohně Vám nabídneme buřty k opékání a o zábavu se postará kytarový doprovod ROPfórum 2010 za alo v Pardubickém kraji ve Vysokomýtské nemocnici, kde došlo v lo ském roce na Radiologickém odd lení k modernizaci p ístrojového vybavení. Dotaci 9,1 milionu korun z ROP Severovýchod erpal Pardubický kraj coby z izovatel nemocnice. Dotaci ocenila editelka nemocnice Romana Mrázová i primá ka odd lení Hana Tobková. V nemocnici hovo il také starosta m sta Martin Krejsa o Centru sociálních služeb, na n ž Vysoké Mýto erpá dotaci z ROP Severovýchod. Nám stek hejtmana zase zmínil koncepci zdravotnictví Pardubického kraje. V sou- asné dob p ipravujeme nální návrh na zm nu v Regionálním opera ním programu. Rádi bychom p evedli prost edky do oblasti zam ené na rozvoj m st, Pozvánka na p ednášku PARDUBICE - Masarykova spole nost a Krajská knihovna zvou na p ednášku PhDr. Eduarda Stehlíka z Vojenského historického ústavu v Praze na téma Vojenský odboj v Pardubicích v letech P ednáška se uskute ní v Universálním sále Krajské knihovny Pardubice ve tvrtek 29. dubna v 16 hodin. (zr) kde je možné podpo it mimo jiné také zdravotnická za ízení. Letos na podzim bychom m li znát jasné stanovisko Evropské komise, uvedl editel Ú adu Regionální rady Zden k Semorád. Den s ROPem kon il v odpoledních hodinách v Poli ce. Nám stek hejtmana Jan Tichý spolu se starostou Jaroslavem Martin nejprve zahájili putovní plakátovou výstavu projekt realizovaných v Pardubickém kraji, která bude ve vstupních prostorách m stského ú adu k vid ní do 27. dubna. Nejv tší pozornost ale poutala budova bývalé m š- anské školy, loni rekonstruovaná s dotací p esahující 21,8 milion korun z ROP Severovýchod. V jejích prostorách vzniklo Centrum Bohuslava Martin s interaktivní expozicí v novanou m stu, ale zejména odkazu Bohuslava Martin, skladatele, který se v Poli ce narodil a po n mž je pojmenováno nejen Centrum, ale také ZUŠ a ada místních spolk. Centrum pat í k nejvyužívan jším kulturním budovám ve m st, ekla místostarosta Marie Tomanová, která upozornila také na rozší ení pr myslové zóny nebo regeneraci Palackého nám stí, dva další projekty, na n ž získalo m sto dotace z ROP Severovýchod. Odpolední program uzav el festival symbolicky pojmenovaný Mládí a Bohuslav Martin, který od 12. dubna probíhal v prostorách Centra a Tylova domu v Poli ce. Ceny p edal laureát m festivalu tam jší ZUŠ nám stek hejtmana spolu s editelkou školy Renatou Pechancovou. ROPfórum 2010 pokra uje 28. dubna v Libereckém kraji. EVA JOUKLOVÁ Sb r starého papíru E ANY NAD LABEM Zdejší základní škola p ipravila na tvrtek 29. dubna jednodenní sb r starého papíru. Ten se bude p ijímat v areálu školy od 8 do 17 hodin. Vybírat se budou pouze pevn svázané balí ky novin, barevných leták, magazínu, asopis a kancelá ského papíru. Kartony a lepenka nebudou do sb ru p ijímány. Výt žek ze sb ru bude v nován do fondu SRPŠ, z kterého bude p ispíváno na školy v p írod a lyža ské kurzy. (pav) M sto se chystá na 113. Otevírání láze ské sezóny LÁZN BOHDANE První kv tnový den otev e Láze ské centrum už 113. sezónu. Kulturní a zábavní program bude probíhat v celém areálu Lé ebných lázní Bohdane. P ipraven bude bohatý program, ze kterého si vybere každý. Pestrý program m žete shlédnout v prostorách p ed radnicí, kde budou celodenní oslavy zahájeny slavnostní fanfárou. Dále bude program probíhat na podiu pod altánem v areálu lázní, p ed pavilony Go ár a Bílý. Ob erstvit se m žete ve velkém stanu a po Vychází Turistické noviny PARDUBICKÝ KRAJ - Destina ní spole nost Východní echy vydává již t etí íslo Turistických novin pro region Východní echy, pracovn nazvané letní. Ke tená m a všem, kte í mají rádi pam tihodnosti, zajímavosti, lidovou kulturu i p írodu, zamí í na za átku kv tna a op t nabídne poutavé tení a množství cenných informací. Celkový náklad Turistických novin bude op t init sedmdesát tisíc výtisk. (OKO) celém areálu lázní. Oslavy vyvrcholí ve velkém sále, v kavárn a v restauraci spole enským ve erem, na kterém vystoupí i Janek Ledecký. No ní párty bude pokra ovat až do 4 hodin do rána. Vstupenky na ve er v cen 240,- K si m žete zakoupit v hlavní recepci Lé ebných lázní Bohdane nebo v Informa ních centrech Pardubice i Lázn Bohdane. Podrobné informace o programu najdete na Doprava z Pardubic bude u vybraných trolejbus zdarma. (zr)

5 POND LÍ 26. DUBNA 2010 SPORT STRANA 5 DIVIZE C DIVIZE C DIVIZE C Živanice se protrápily k vít zství Živanice - FKP Turnov 1:0 (0:0) Branka: 84. erník. ŽIVANICE: Mare ek - Fer ák, Vrážel, Michal, Mocanu (80. erník) - Gorol, Hrmo, Jedli ka (45. Balog), Podlipný - Kaciá, Merganc (63. Melechovský). TURNOV: Metelka - Ko átko, Hnízdo, Vítek, Selinger, Moravec, Vacek, Mrkas, Zdražil, Kusák, Hurt. Rozhod í: Melichar - Myška, Št pánek. ŽK: Fer ák, erník - Moravec, Mrkas. K: 66. Mrkas (Turnov). Divák : 125. V podpr m rném utkání ob mužstva dlouho dokazovala, že se s herní formou dlouho nepotkala. Ve h e obou týmu bylo hodn nep esností, vázla kombinace a úto né akce kon ily v tšinou p ed vápnem. Živani tí se snažili o nakopávané mí e. Ty ale nem ly proti vysokému branká i Metelkovi šanci na úsp ch. První náznak šance m li hosté ve 25. minut, kdy se po zp tné p íh e jednoho z živanických tla il do zakon ení turnovský Mrkas, branká Mare ek však v asných výb hem šanci zneškodnil. Ve 33. minut se po faulu p ed vápnem postavil k mí i Hrmo, ale jeho st ela vedle podtrhovala živanickou mizérii. Ve 35. minut dvakrát nebezpe n odcentroval agilní Mrkas, ale živanická obrana byla p ipravená. První polo as tak skon il bez branek. Do druhé p le nastoupily Živanice jako domací celek aktivn ji, ale srážela je nep esná kombinace. Domácí kou Machá- ek se snažil oživit úto nou fázi a vyst ídal nevýrazného Mergance mladíkem Melechovským. D ležitý okamžik p inesla 66. minuta, 1.A T ÍDA 1.A T ÍDA 1.A T ÍDA Valy remizovaly v He manov M stci Opatovice - Chvojenec 2:2 (1:1). Branky: Bartoní ek P., Hladík Jan - Pavlí ek, Silbernágl. OPATOVICE: Nový - Valenta, Vo íšek, Nosek, Ji ínský - Hladík Jan, Práchenský, Jánoš R., Svoboda F. - Bartoní- ek P., Doležal (Vandas, Veselský J., Novotný). CHVOJE- NEC: Pavlí ek - Mare ek, Silbernágl, Centner, Slezák - Št pánek, Zajíc, Nechvíle, Cach - Velinský, Pavlí ek (Smutný, Vrbata, Šrom). ŽK: 1:1 K: 1:0 (82. Práchenský). Divák : 150. Domácí bez šesti hrá základní sestavy nastupili v sestav se ty mi dorostenci. I p esto byli po celý zápas rovnocenným soupe em t etímu celku tabulky a zasloužen získali bod za remízu. Ve druhém polo ase m li také více ze hry, což jim p ineslo v 78. min. vyrovnání. kdy se hostující Mrkas tak dlouho roz iloval na rozhod ího, až mu ukázal žlutou kartu a jelikož byla druhá, šel Mrkas ven. Turnov se poté zatáhl na svoji p li a vyrážel k ojedin lým protiútok m. Živanice v domi si p evahy jednoho muže v poli více tla ily, ale nedokázaly výrazn ji ohrozit branku host. Výjimkou byl centr Gorola ze 73. minuty, který se ve vápn odrazil k volnému Balogovi, jehož p ízemní st elu však branká lapil. V 83. minut se po ohromných zmatcích v živanické obran dostal ke st ele hostující Vacek, ale Mare ek skv le zasáhl. Rozhodnutí padlo o minutu pozd ji. Domácí zahrávali volný p ímý kop, branká Metelka nedokázal zkrotit mí a pro volného Jakuba erníka nebyl problém dohlavi kovat mí do brány 1-0. V utkání nevalné kvality byli nakonec š astn jší domácí a p ipsali si t i body. Podpr m rný výkon p edvedli i rozhod í, kte í svými výroky n kolikrát pobou ili ob lavi ky. FK Pardubice - N. Paka 3:0 (3:0) Branky: 22. Petrus, 27. Škvr ák, 39. Brychta. PCE: Shejbal - Fidra, Hudec, Tischler, Voženílek - Škvr- ák (81. Chvála), Kudrna, Je ábek, Rešetár (64. Vanžura) - Petrus, Brychta (71. Fikejz). PAKA: Ottmar - Kout, okina, Ptá ek, Novák - Jisl, Mindl, Král (57. Ma í, 62. Musil), Jelínek (46. Bažík), Rozséva - Ja išin. Rozhod í: Cupl - Janoch, Kubec. ŽK: 1:3. Divák : 220. Jedenácté domácí utkání jedenáctá výhra - taková je bilance Pardubic na h išti Pod Vinicí. Tuto sérii nedokázal zlomit ani nová ek z Nové Paky, který po celý zápas tém nic neukázal. Naopak to byli domácí, kte í b hem první p le nast íleli t i branky a rozhodli o svém vít zství. Skóre zápasu otev el ve 22. minut po p íh e Rešetára st elou Petrus. Druhý gól padl také po spolupráci Rešetár - Petrus. Petrusovu st elu však obrana zblokovala, ale odražený mí si našel Škvr- ák 2-0. T etí zá ez si domácí p ipravili do 39. minuty, kdy centroval Petrus a pro Brychtu nebyl problém skórovat. Druhá p le sice nabídla adu domácích šancí, ale skóre se již nem nilo. Ostatní výsledky: eský Dub - AFK Chrudim 0:2 Ústí n/o. - Dobrovice 0:0 Velim - Letohrad 2:0, H.M cholupy - Hr. Králové B 2:2, P evýšov - Náchod-Deštné 3:2 N.Bydžov - D.Králové 0:2 Dohrávky: Turnov - H.M cholupy 0:1..Dub - Velim 2:2. P íští kolo: so AFK Chrudim - P n ín-turnov, so 17 Dobrovice - Pardubice, ne 17 N.Bydžov - Živanice. LIBOR IHÁK 1. FK Pardubice : H.M cholupy : Letohrad : AFK Chrudim : Dv r Králové : Nový Bydžov : Nová Paka : Velim : Ústí n/o : Hr.Králové B : P n ín-turnov : ŽIvanice : Náchod-Deštné : eský Dub : P evýšov : Dobrovice :41 10 T emošnice - SK Chrudim 1:1. Branky: Šebek (pen.) - Lištván. CHRUDIM: Vrbka Pudil Michal, Moty ka, Lankaš, Pudil Martin Hýsek, Hauf, Tesa, Lištván Veverka, Svoboda (Wenzl, Fantl, K íž, Holec). Ob mužstva p edvád la p kný fotbal a zápas m l oboustrann dobrou úrove. Domácí zahrozili hned v úvodu, ale hostující branká Vrbka stoprocentní tutovku zlikvidoval. O n kolik minut pozd ji se vyznamenal domácí branká Vojá ek, na kterého nevyzrál chrudimský Svoboda. Ve 30. minut se domácí Šebek dostal do šestnáctky hostí, kde byl faulován a na ízenou penaltu sám prom nil 1:0. Hosté se snažili o vyrovnání, ale neda ila se jim kombinace. Druhou p li v 50. minut m li možnost zahrávat pokutový kop i hosté, po faulu na Tesa e, ale hostující exekutor Lištván výborného branká e domácích Vojá ka nep elstil. Hosté se snažili svou hrou zvýšit aktivitu a dostat domácí pod tlak, ale ti velmi dob- e bránili a podnikali nebezpe né protiútoky. Když se již zdálo, že domácí t sné vedení udrží, tak se potvrdilo pravidlo nedáš - dostaneš v praxi. Po jedné z šancí domácích v 85. minut, hosté p ipravili bleskový protiútok a po ose Pudil Michal, Wenzl, Lištván posledn jmenovaný srovnal stav utkání st elou k ty i 1:1. Na konci zápasu se již nic dramatického nestalo a tak se soupe i rozešli smírn 1:1. Moravany - Semanín 1:0 (1:0). Branka: 39. Záleský. MORAVA- NY: Ruml - Krpata T., Záleský, P lpán, K enek - Kulhánek (81. Madák), Englich (79. Imramovský), Lukas Hynek - K íž, Fišer (59. Veselý). Rozhod í: Obajdin. ŽK: 1:0. Divák : 150. Domácí neprom nili spoustu šancí a celé utkání m li pod svojí kontrolou. Hosté jen sporadicky vyráželi do útoku a byli bez st elby na bránu. Dolní Újezd - Staré Hradišt 0:1 (0:1). Branka: Tomi. Staré Hradišt : Habivský - Deutsch, Hejhal, Tamchyna, Smutný - Kostka, Bakule, Tesner, Hýsek - Götz, Tomi (Kouba, Filípek). Rozhod í: Lukeš. ŽK: 2:1. Ve 20. minut chytil hostující Habivský jasný gól. Ve 30. minut Bakule p ihrál Tomi ovi, který tvrdou st elou p ekonal hostujícího gólmana. V druhé p li v 53. minut Tesner hlavi koval p esn na branká e. V poslední šanci Tamchyna st ílel t sn vedle šibenice. POZVÁNKA: Pokud nevíte, kam na arod jnice, po ádá pro vás v pátek 30. dubna TJ Sokol Hradišt arod jnický rej. Od 18:00 se m žete t šit na hodnocení arod jnic, sout že pro arod jnice, opékání špeká ku na ohni a další ob erstvení ze stánku. H.M stec - Valy 2:2 (0:1). Branky: Sal cký, Volejník M. - Budinský, Bažant. VALY: Skalický - P lpán, Polák, Budínský, Zetek - Petrlík (85. Zelinka), Ka írek, Kolman, Doležal (87. Veselý) - Bažant, Ha ko. Rozhod í: Šejna. ŽK: 1:3. Divák : 200. V 7. minut p ímý kop Budinského zapadl do sít Raby. Ve 45. minut chytil Skalický vyloženou šanci domácím. V 50. minut p ímý kop Jana Volejníka lízl Sal cký hlavou 1-1. V 70. minut se po dlouhém nákopu Budinského prosadil Bažant. Domácí srovnali hned v následující minut Martinem Volejníkem. V 80. minut na pas Bažanta Ha ko nedosáhl. Ostatní výsledky: Litomyšl - Na- ešice 1:0 Choce B - Slati any 2:0 Morašice - Prachovice 2:1 Dohrávka: Prachovice - Moravany 0:7. P íští kolo: so 17 Valy - Morašice, Prachovice - D.Újezd, St.Hradišt - T emošnice, ne 17 H.M stec - Moravany. JI Í VALENTA 1. SK Chrudim : T emošnice : Moravany : H.M stec : Dolní Újezd : Na ešice : St.Hradišt : Litomyšl : Slati any : Morašice : Valy : Semanín : Choce B : Prachovice :72 4 KRAJSKÝ P EBOR KRAJSKÝ P EBOR Srch op t nedokázal zvít zit Srch - Choce 1:3 (0:1) Branky: 90. Kusý Sou- ek, 74. Smola, 90. Vera. SRCH: Mi jan - B íza, Kusý, Tryner, Trupl, Hausner, Sam enko, Münzberger, Dušek - Haná ek, Šprynar (Víšek, Urbanec). CHOCE : Ger- ák - Seidenglanz, Lesák, Dostál, Gr z - Smejkal, Baborák, Kaplan, Smola - Sou ek, Bálek (Vera, Krejza, Chleboun). Rozhod í: Odehnal - Schejbal, Volný. ŽK: 2:1. Divák : 130. V Srchu se hrál otev ení vyrovnaný fotbal nahoru dolu. Bohužel pro domácí op t se špatným koncem. Srch se tak nebezpe n p ibližuje sestupu. Má stejn bod jako poslední Letohrad, který prohrál s Hlinskem 0:3. V18. minut šance na obou stranách. Ve 22 minut domácí hrá Dušek p ihrál do vápna spoluhrá i Šprynarovi, jenže p ihrávka nebyla p esná. Ve 29. minut dostal domácí Trupl žlutou kartu a ve 33. minut se hostující hrá i ujímají vedení, když se po centru hlavou prosadil Sou ek. Ve 40. minut domácí vyst ídali (místo Špry ara p išel na h išt Urbanec). Minutu p ed koncem první p le hosté zahrozili ješt jednou - Dušek centruje na branku a mí šel 2 metry od levé ty ky. Ve druhé p li v 52. minut domácí Haná ek v první v tší šanci, jenže nedal. V 72. minut st ídali op t domácí - odešel B íza a místo n ho p išel do h išt Víšek. O dv minuty pozd ji hostující Smola po p ihrávce do malého vápna zvýšil náskok hostí na 0:2. V 77. minut se st ídání do kali i hosté odešel Baborák a místo n ho do h išt p išel Chleboun. V 80. minut domácí hrá st ílí a mí se odrazil od hostujícího Dostála, ale branká hostí Ger- ák pohotov zareagoval. Posléze dostává Trupl druhou žlutou kartu (ale není vylou en!). B žela 83. minuta - po chyb domácího kapitána Sam enka se dostal k balonu hostující Dostál, jenže domácího branká e nep ekonal. V 86. minut hosté op t vyst ídali. Odešel Smejkal a místo n ho p išel Vera. V 90. minuta op t hostující hrá sám na branká e a zase nedal. Posléze nato st ídali ješt hosté - odešel Bálek a do h išt p išel Krejza. Rozhod í nastavil 3 minuty a v nich snížil domácí Kusý, ale za hosty zvyšoval Vera. Za svle ení dresu obdržel žlutou kartu. Domácí tak ekají na první výhru na ja e dále..t ebová - AS Pardubice 3:1 (1:1). Branka AS: Sadílek. PAR- DUBICE: Hrdina, - Lukeš, Kova- ík Jan, Šmeral, Moravec - Felcman, Kop iva, Sadílek, Kova ík Jak. - Ko í, Ujec. Do vedení šel Slovan díky tref Sadílka. Zvýšit z vyložené šance mohl Ujec, ale domácí pak Myšákem z penalty vyrovnali na 1:1. Ve druhé p li domácí z další penalty zvýšili na 2:1 a po další tref zvít zili 3:1. Rozhod í m l ost ejší píš alku na Slovan. FK Pce B - Holice 1:2 (1:1). Branky: 17. Je ábek a 48. Englich. FK Pardubice B: Zav el - Cincibuch, Pospíšil, Buriánek, Vanžura - Dvo ák (62. Hofman), Uhlí, Uhlí F., Kavka (80. Uhlí J.), Tm j (46. 1.B T ÍDA 1.B T ÍDA 1.B T ÍDA Vedoucí celek prohrál v Rosicích OKRESNÍ P EBOR OKRESNÍ P EBOR OKRESNÍ P EBOR e any stáhly na vedoucí Pardubice C jen jeden bod Choltice - D íte 4:3 (3:1). Branky: 32. a 89. Horák J., 13. Hudec, 34. Korbel ástek, 50. Haan, 92. Vondrouš. CHOLTICE: Zá ecký, Korbel, Šmerda, Ráliš, Bravenec (46. Kohoutek Jan), Horák T., Ve erník, Hudec (76. Kohoutek Ji í), Horák J., Augustin, Svoboda. D ÍTE : Vávra, Tesa, Strej- ek, Morávek, Drahokoupil, Mužík (46. Haan), Nývlt, Kroupa, Pe inka, Benák (75. Vondrouš), ástek. Rozhod í: Bedná. ŽK: 2:0. Divák : 90. V prvním polo asu ovládli hru domácí, když p evahu vyjád- ili t emi góly. Hosté se do zápasu vrátili díky trefám z konce první p le a ze za átku druhé. V záv ru p išla pojistka domácích, na kterou hosté op t odpov d li. Na vyrovnání host m však nezbyl as a mohou jen litovat n kolika zahozených šancí v první p li. Lipoltice - Rove 2:2 (1:2). Branky: Kotraš J., Plavec - Melc 2. LIPOLTICE: Macha - Rokyta, Rormánek Balán Vlasák - Oliva, Hladík, Nedv d, Švejda - Plavec, Kotraš Jan. Rozhod í: Oulický. ŽK: 1:2. Divák : 70. Vyrovnané utkání, hosté m li v tší šance, které neprom nili. Remíza zasloužená. Zdechovice - Pardubi ky 1:2 (0:0). Branky: Novák - Navrátil 2. Rozhod í: Havlík, bez karet. ZDECHOVICE: Cincibus - Bureš, Novák, Linhart, Tavacko - Henc, ehá ek, Kolín, Smolík - Fencl - Rambousek. V 55. minut Novák hlavou ze standartky poslal domácí do vedení. Ani bojovnost domácích nep inesla první body, nebo hosté b hem p ti minut (71. a 75.) vývoj zápasu obrátili. Vyrovnání umožnil po hrubé chyb branká domácích. Újezd - Paramo 4:1 (2:0). Branky: Strnad P. 2, Svato, Svoboda - Hamerský. ÚJEZD: Hývl - Matys, Svoboda, Zima, Bendžik O. - Pet í ek J., Bendžik T., erný, Doležal - Svato, Strnad P. (Hladík, Pet í ek J., Rozséva J). PARAMO: Novotný - Bramb rek, Stan k, Topi, Olísek - erný, Veselý, Hamerský, Ilovský - Pla ek, Kunart ( áp, Cink, Staroba). Rozhod í: Syr ek, bez karet. Divák : 70. Domácí v prvním polo asu lepším týmem, mnoho nevyužitých šancí. Paramo se zvedlo díky brance na za átku druhé p le, ale branká Hývl zlikvidoval t i jasné gólovky. Domácí pak zvyšovali Svobodou v 78. na kone ných 4:1 a zápas se už dohrával. Libišany - e any 1:1 (1:0). Branka Libišan: Kuric. LIBI- ŠANY: Vida - Bidman T., Voltr, Vích, Zadrobílek - Bidman J., Rychtera (55. Hlub ek), Pithrat L., Morávek - Kuric, Picka (50. Neruda). Rozhod í: ermák. ŽK: 3:1. Divák : 80. V první p li domácí lepší. Hosté druhou p li hru vyrovnali a t i minuty p ed konce se jim poda- ilo vyrovnat i skóre. Zasloužená remíza. Sezemice - FK Pce C 3:1. Branky: 63. Št rovský, 69. Kašpar T., 90. Brychta M. 73. Veverka. SEZEMICE: Levinský Hrdý, Blažek, Šutto, Popilka Plechá ek M., Kašpar Tomáš, K íž, Paš alka - Št rovský, Pleva (Holub, Brychta M., Plechá ek Z.). Rozhod í: Strnad D. - Halas J., Putnar) - Veverka, Je ábek. SK Holice: Svoboda - Valenta, Ru ka, Velínský J., Skalický - Udržal, Machatý, Velinský D., Krpata (84. Ku era) - Röhrich (63. Hrubý), Englich. Rozhod í: Je ábek. ŽK: 2:2. Divák : 80. První polo as vyrovnaný. Ve druhém domácí dostali rychlý gól, odpov d li na n j v 51. minut ty kou Veverky. Poté tla ili, ale Holice si ob tavou hrou vít zství pohlídaly. Ostatní výsledky: Letohrad B - Hlinsko 0:3. Poli ka - V.Mýto 3:0 Lanškroun - Žamberk 4:0. Stolany - Dob íkov 2:2 Svitavy - M.T ebová 0:2. Dohrávky: Poli ka - Lanškroun 3:1, Dob íkov - Letohrad 1:3, Žamberk - Svitavy 3:1. P íští kolo: so 17 Dob íkov - Srch, Holice - Poli ka, ne AS Pce - FK Pce B. Dohrávky: st 17 Lanškroun - FK Pce B, Srch - Poli ka, M.T ebová - Holice, Dob íkov - AS Pce. LUDVÍK BARACZ 1. AS Pardubice 2. Svitavy 3. Hlinsko 4. FK Pardubice B 5. Choce 6. Poli ka 7. Dob íkov 8. Lanškroun 9. M.T ebová 10. Žamberk 11. Stolany 12..T ebová 13. Holice 14. Vysoké Mýto 15. Srch 16. Letohrad B : : : : : : : : : : : : : : : :35 18 Rosice - P elou 2:1 (1:0) ROSICE: Frinta Skokan, Urbánek, Pavel, Rössler Pokorný (80. Zelinka), Ujec, Záveský, Malý Wöhlhofner, Koukal. Trenér: Krupi ka Václav. P ELOU : Po- íz Ulrych, Hladík, Dušek, He mánek Novák, Janecký, Novotný, Ro ín Cichra, Koch. Trenér: Slavík Václav. Branky: 37 a 47. Koukal (pen.) Ro ín. Rozhod í: Kudýn Vestec, Chrudim. ŽK: Skokan, Pavel, Zelinka Dušek. Divák : 150. V 11. minut po kombinaci host zprava, Ullrych p edložil mí Kochovi v poslední chvíli zažehnal nebezpe í Pavel odkopem na rohový kop. V 15. samostatný pr nik Cichry do pokutového území hasili domácí zablokováním st ely. Ve 20. domácí Záveský st ílel nad. Ve 27. po p ihrávce Wöhlhofnera zprava, st ílel z velké šance Záveský, ale mezi t i ty e netre l. Ve 29. znovu agilní Záveský zleva v šanci, ale tre- l jen obránce host. Ve 33. se za- al zast elovat domácí Koukal. Jeho první st elu zblokovali hosté na rohový kop. Po rohu Ujce Koukal st ílel vedle. Ve 35. se dostali do šance hosté. Koch p ihrál Cichrovi, jenže ten tre l jen do gólmana Frinty. Ve 37. se d razný Koukal v pokutovém území obto il kolem dvou hrá- z P elou e a st elou k ty i dal vedoucí branku domácích 1:0. Ve 44. hostující Ro ín z p ímého kopu st ílel z 25 m na gólmana Rosic, který si však s mí em poradil. První p le byla vcelku vyrovnaná. Hned v úvodu druhého polo asu se prosadil op t pr bojný Koukal, který se uvolnil v pokutovém území a p ízemní st elou zvýšil na 2:0. Hosté tímto stavem byli vyzváni k úto né h e a ve druhém polo ase si vytvo ili územní p evahu, s kterou však naráželi na dob e organizovanou obranu Rosic v ele s gólmanem Frintou. V 50. byl ve vyložené šanci hostující Ro ín, jeho st ela po pr niku Kocha zprava, šla p es branku Rosic. V 54. unikl zleva Koch, zp tn p ihrával Novotnému, ale ten tre l jen dob e postaveného obránce domácích na brankové á e. V 58. domácí v brejku Wöhlhofner st ílel do Po íze. V 63. akce host Novák, Ulrych zprava nální p ihrávku vystihl výborný gólman Frinta. V 65. p ihrával zprava Koch, Cichrovu st elu nádherným zákrokem vyrážel op t Frinta. Nadále p evaha host, ale brankov se se stavem nic ned lo. N kolik výhodných standardních situací hosté nevyužili, a už p etažením mí e za brankovou áru anebo nep esným rozehráním na spoluhrá e. V 78. po rohovém kopu host, Dušek hlavou dal vedle branky Rosic. Až t sn p ed koncem, po centru Hladíka z levé strany, byl faulován hostující hrá v pokutovém území a Ro ín z penalty snížil na kone ných 2:1 pro domácí. Hosté se st elecky trápili, ur- it m li minimáln na zisk bodu. Zahráli jim Ulrych a Novotný. Trenér Rosic Krupi ka byl spokojen se ziskem t í bod. Ze svých hrá chválil výborného gólmana Frintu, dále st elce obou branek Koukala a z dob e bránícího celku zvlášt za druhou p li Pavla. Holice B - SK Chrudim B 1:1 (1:0). Branky: 36. Hrubý Wenzl. Holice B: Ondrá ek - Udržal, Kopa, Zb hlík, Valenta - Röhrich, Šedivka, Flasch (46. Lembej), Frydrych, - Ku era, Hrubý. Rozhod í: Kaplan, bez karet. Divák : 50. V první p li mírná p evaha host, nicmén z branky se radovali domácí, když po p ihrávce Šedivky obešel oba stopery Hrubý a st elou k pravé ty i nedal branká i šanci. Vyrovnání se do kali hrá i Chrudimi hned po p estávce. P i rohovém kopu zaváhal Ondrá ek a pro Wenzla nebyl problém hlavou skórovat. Šanci na vedení m li domácí v 68. minut, kdy pálil Zb hlík t sn nad bránu. Další st ely se neujaly na obou stranách, a tak se body d lily. Mikulovice - Zámrsk 1:1 (0:1). Branky: Vencl J. - Jiráský. MIKU- LOVICE: Tomáš - Hanzl, Nentvich, Karlík, Bondor - Stefanov, Carda, Šmejda, Valský - Vencl J., Vencl P. (Pr ša, Hyxa). Rozhod í: ad. ŽK: 2:2. Divák : 80. Na šance 2:2. První p le vyrovnaná hra, po chyb domácích se hosté ujali vedení. Ve 37. minut nebyla domácím uznána branka kv li ofsajdu. V druhé p li se domácím poda- ilo vyrovnat a zápas tak skon il remízou. Ostatní výsledky: Horní Jelení - Bítovany 1:3 Prose - Rozhovice 2:0 Kameni ky - AFK Chrudim B 2:1 Hlinsko B - Prosetín 0:2 P íští kolo: so 17 Rosice n/l. - Prose, P elou - Hlinsko B, ne 17 Prosetín - Mikulovice, Zámrsk - Holice B, AFK Chrudim B - H.Jelení. JI Í VALENTA 1. Prosetín 2. P elou 3. Horní Jelení : : : AFK Chrudim B : Rosice n/l : Rozhovice : Kameni ky : SK Chrudim B 9. Holice B 10. Bítovany 11. Hlinsko B 12. Mikulovice 13. Prose 14. Zámrsk : : : : : : :38 13 Plechá ek (laik). ŽK: 0:1 Vedoucí celek padl po dvou slepených gólech domácích. P íští kolo: so 17 D íte - Opatovice, Chvojenec - Libišany, Paramo - Zdechovice, ne 17 Sezemice - Lipoltice, FK Pce C - Choltice, e any - Újezd, Pardubi ky - Rove. JI Í VALENTA 1. FK Pardubice C : e any n/l : Chvojenec : Rove : Choltice : Pardubi ky : Sezemice : Újezd : Zdechovice : Opatovice n/l : D íte : Lipotice : Paramo : Libišany :52 10 Likvidace autovrak Rozhovice. Tel.: Niš ák AKCE K za každý autovrak - s vystavením dokladu o ekolog. likvidaci

6 STRANA 6 SPORT POND LÍ 26. DUBNA 2010 LIGA DOROSTU STARŠÍ. Hr.Králové B - Pardubice 1:2. P íští kolo: so Pardubice - Sparta Praha B. MLADŠÍ. Hr.Králové B - Pardubice 0:0. P íští kolo: so Pardubice - Sparta Praha B. DIVIZE DOROSTU STARŠÍ. Kolín - Pardubice B 0:0. P íští kolo: ne Pardubice B - P n ín-turnov MLADŠÍ. Kolín - Pardubice B 0:3. P íští kolo: ne Pardubice B - P n ín-turnov KP DOROSTU STARŠÍ. Poli ka - P elou 1:0 (1:0). P ELOU : Fidra - Šourek, Hajn, Rokyta, Cápay - Macha ný - Pokorný, Mina ík, Pleskot, Klas - Mužík (Jára, Vojá ek, Krej í, Kosek). Host m chyb la v základní sestav hned tve ice hrá - mj. Novák a Janecký hráli v dosp lých, se zran ním museli navíc st ídat Macha ný a Pleskot. I díky tomu byli v úto né fázi bezzubí. Domácí tým toho dop edu také moc nep edvedl. Nicmén ve 23. minut, když gólmanem vyražený mí skon il na ty i a domácí úto ník široko daleko sám ve vápn, uklidil mí do brány. Hlinsko - H.Jelení 2:1. AFK Chrudim B - FK Pce C 0:0 Dohrávka: H.Jelení - Letohrad 0:1. P íští kolo: so 9.30 H.Jelení - AFK Chrudim B, so 10 FK Pce C - SK Chrudim, ne P elou - Hlinsko MLADŠÍ. Poli ka - P elou 4:1 (1:1). Branka P elou e: 28. Bureš. P ELOU : erník - Krej í, Melicher, Votápek, Slavík, B ezina, Kosek, Laburda, Bureš, Roubí ek, Jára, (Slavík, Mužik, He man, Kmoní ek). Krutá porážka pro hosty. Hned ve druhé minut se domácí dostali po chyb erníka do vedení. Po centru Laburdy rovnal na polo asových 1:1 Bureš. V druhé p li se po faulu Melichara kopala penalta (62.) a domácí šli do vedení. Hosté potom otev eli hru a domácí trestali v 70. a 76. minut. Hlinsko - H.Jelení 5:0. AFK Chrudim B - FK Pce C 1:0. Dohrávka: H.Jelení - Letohrad 1:2. P íští kolo: so 12 H.Jelení - AFK Chrudim B, so FK Pce C - SK Chrudim, ne P elou - Hlinsko I. T ÍDA DOROSTU Mi etice - Pardubi ky 1:0 (1:0). Dašice - Torpedo 5:1 (4:0). Branky: vl. (Vrabata), Dlesk, Šmejda P., Vajer, Sciranka J. - Jarmar. DA- ŠICE: Metelka - Demeter, Šmejda J., Šibal, Ku era - Šmejda O., Král, Vajer, Dlesk - Šmejda P., Sciranka J. (Sciranka M., Buchtele, Polák). TORPEDO: Guldan - Kore- ek, Vrbata, Jarmar, Hurta, Kmošek (46. Klinecký) - Hanousek, Mareš, Šimonek (46. Kváša), Kaciá (46. Karlík), Karlík. Rozhod í: Svoboda A. ŽK: 1:3. Divák : 70. Vlastní branka hostí v úvodu zápasu, kdy Vrbata malou dom p ehodil svého branká e, pomohla domácím hrá m k uklidn ní a vst elení dalších t í branek do konce polo asu. Nejv tší šanci hostujícího mužstva v prvním polo ase bylo nast elené b evno. Ve druhém polo ase snížil krásnou hlavi kou do pravého rohu Metelkovi branky Jarmar, na kone ných 5:1 pe etil výsledek Sciranka. Fotbalov pohledný zápas se poté v poklidu dohrál. Ost etín - Pardubi ky B 2:4 (1:0). Branky Pardubi ky: ezní ek (pen.), Ková 2, Meller. PARDU- BI KY: Marší ek, Jonáš D., ezní ek, Bedná, Jonáš T., Luptovský, Sokol, Ková, Mrázek, Meller, Sedmák (K ížek, u álek). D ležitá výhra hostí. Ost ešany - Opatovice B 3:0 (0:0). Branky: Fendrych, Hájek (pen.), Drbohlav. OST EŠANY: Pechmann, Vilím, Drábek O., Drábek T., ívice B - Mikulovice B 0:0. Í- VICE: ihák - Kopa, Kvapil st., K ivka L., Suchý Jan - Ptá ek M., Kope ný, Plíšek P., Kvapil ml., Vrtá ek D. Vrtá ek L. (Málek). Rozhod í: Halas, bez karet. Divák : 30. V první p li lepší Mikulovice, ale své šance nedokázali prom nit - vynikají branká ihák lapil všechny jejich pokusy. V druhé p li p evzali taktovku zápasu domácí, ale ani oni nedokázali vsítit branku. Veliny - Paramo B 2:1 (1:0). Branky: Koubek, Stárek - Knížek. VE- LINY: Šafránek - Novák, Jane ek, Šejnoha, Faltys - Blažek, Koubek, N mec, Molnár - Železný, Stárek (Zollmann, Ka kovský). Rozhod- í: Pražák F. ŽK: 1:1. Divák : 50. Domácí se ujali vedení, když Koubek p ekvapil hostujícího branká e p ímo z rohu. Po druhé brance Stárka ve 2. polo ase, se host m po záv re ném náporu poda ilo pouze snížit. Pochvala pro domácí, kte- í hosty p ekvapili aktivní hrou dop edu. Býš - Sezemice B 1:3 (0:2). Branky: Šttros - Knížek, Plechá ek R., Zbudil. BÝŠ : Blažek - Kolín, Vratný, Rychter, Kaplan - Dostál, Je ábek, Vilím, esalín - Šttros, Kožka. K i e - Chrast 2:0 (0:0). Hackenberg, Biath. K I E : Št pánek - Gruna, Nosek, Hynek, Hackenberg - Hanzl D., Koki, Hanzl L., Hladík - Ryšavý, Gloza D. (Biath, Baracz, Gloza F.) V první p li vyrovnané utkání s dv mi šancemi na každé stran, le bez gólového úsp chu. Do druhého polo- asu nasadili domácí svoje úto né eso D. Biatha a sv j tlak korunovali dv ma brankami po standartních situacích a exklusivních centrech L. Hanzla. Zasloužené vít zství domácích. Holice - e any n/l. 0:1 (0:1). HO- LICE: Krátký - Van ura, Bidlo, Sekyra, Beran - Morávek, Flasch, Jedli ka, B ezina - Pekárek, Lembej (Faltys, Pelc). Vyrovnané utkání. Na holické kopa ky se snesla velká sm la, nebo dvakrát nast elili b evno a t ikrát ty. Jediný gól padl po chyb domácí obrany ve vápn. AFK Pce - Sezemice 1:4 (1:1). Branky: Novák - Valenta 2, Blažek, Knaute. PCE: Karela - Bydžovský, Kalhous, N mec, Klempí, Ove ka, Tomyška, Bartoš, erník, Šimunka, Novák. Mikulovice - Moravany 0:2 (0:0). P íští kolo: so Živanice - Holice, so16 AFK Pce - K i e, ne Moravany - Stolany, ne Pardubi ky - Chrast, ne Sezemice- Mikulovice, e any n/l.- Vítanov LIGA ŽÁK STARŠÍ. Pardubice - Plze 1:2 (0:2). PARDUBICE: R ži ka - Scuhánek, Bárta, Pa ízek, Vojí, ezní ek, Ba- eš, Pražák, Kopecký, Vavrouš, erník (Strnad, Koblížek, Pipek). P íští kolo: so 10 Sparta Praha - Pardubice MLADŠÍ. Pardubice - Plze 2:1 (2:1). Branky Pce: 2. a 40. Nešický. PARDUBICE: Hr í, Svato, Stan k, Kaštánek, Doležal, Šlégr, Zelenka, Gašpar, Bydžovský, Nešický, Ludví- ek (Rezek, Šimek, Bulis, Karvánek, Zbudil). P íští kolo: so Sparta Praha - Pardubice DIVIZE ŽÁK STARŠÍ. Kolín - Pardubice B 4:1. P íští kolo: pá Pardubice B - áslav. MLADŠÍ. Kolín - Pardubice B 5:1. P íští kolo: pá 17 Pardubice B - áslav. KP ŽÁK 3. T ÍDA HOLICKO Vít zství vedoucích celk Bobek, Novák, Hájek, Paštyka, Kasal, Drbohlav, Hodás (Fendrych, Jinoch, Ledvinka). Rozhod í: Májek. ŽK: 1:1. Divák : 90. Domácí v první p li aktivn jší, ale platonické pološance nevyužili. Obrat po p estávce, poté co nastoupil Fendrych a tre l se hlavou. V 75. minut prom nil Hájek penaltu a na 3:0 pe etil Drbohlav. Srch B - H. edice 4:0 (2:0). Branky: Haná ek 2, Kusý, Levínský. SRCH: K emenák - Bárta, Biško, Urbanec - Sivák, Hlavá, Jahl, Dolejský - Levínský, Haná ek, Kusý (Nikl, Jirá, Slabý). Rozhod í: Sklená, bez karet. Divák : 60. Zasloužené vít zství domácích. Hosté šli dvakrát sami na branká e, ale neprom nili. Naopak st elecky se inil Haná ek. Lit tiny - St.Hradišt B 2:1 (1:0). Branky: Cabicar, Plžík - Mára. LI- T TINY: Sluka - Kaplan, Jirout, Rázek, Cerman - P kný, Cabicar, Ro ek, Jan o - Plžík, Schejbal P. (Michalcov, Dušek, Gállik). Rozhod í: Prážák Fr. ŽK: 0:2. Divák : 90. Domácí vedli od 7. minuty díky Cabicarovi. Na 2:0 zvyšoval v 68. minut Plžík. Hosté snížili v 73. minut Márou. V pr b hu utkání vyrovnaná hra. Hosté se v záv ru snažili o vyrovnání, což jim nevyšlo. Jaroslav - Moravany B 1:1 (0:1). Branky: Trunec S. - Houžví ek. JAROSLAV: Šimberský - Trunec 4. T ÍDA HOLICKO Veliny porazily t etí Paramo B Hosté lepší a d razn jší. Rove B - Popkovice 6:2 (2:1). Branky Popkovic: Zvolenský, Bahník. POPKOVICE: Vav ín J. - Štolfa, Zvolenský, Šlesarik, Manich - Turina, Bahník, Kavánek Z., Vejd lek, Nev ala. Domácí v první p li lepším týmem. Na každé stran dv penalty. První penalty jak hrá Rovn, tak Popkovic prom nil. Druhé ani jeden. Hosté v druhé p li lepší, ale prohráli. Mate ov B - Dražkovice 1:2 (0:0). Branky: Zach - Mazánek J., Kuta. MATE OV: Doležal - Šustr, Zach, Hromádka P. ml., Klíma - Hromádka P. st., Kopp, Holek, Pich - Ha ka, Fenyk (Bradshaw, K iklava, Honzí ek). Rozhod í: Fojtík. ŽK: 0:1. Divák : 80. Vyrovnané utkání, druhá p le v režii mladších hrá Dražkovic. Pohledný zápas dobré úrovn. FK 1899 Pce - D íte B 1:2 (0:2). Branky: Luká - Holuš 2. PCE: Klimá ek - Vala, Závodník, Hoffman, Háva - Eisner, Luká, Cirkl, Lukáš - Van k, Vybíral. Rozhod- í: Baracz. K: Hofmann. Divák : 30. Domácí v sou asné dob jsou pouze stínem podzimní sezóny a dát gól je ne ešitelný problém. AFK Pce - V.Chvojno 2:1 (2:0). MLÁDEŽ MLÁDEŽ MLÁDEŽ STARŠÍ. Rosice n/l.- P elou 0:0. ROSICE: Dostálek - Bahník, Janout, Va ásek, Stehlík - Lébl, Lukáš, Beran, Šprync Hroch, Launa (Lesk, Kabelá ). P ELOU : Záruba - Navrátil, Pokorný, Votápek, Kmoní ek - b ezina, Wiesner, Milá ek, Linhart - Bureš, Doležálek (Mencl, Ruprecht) Hosté m li územní p evahu, v druhé p li pak dv neprom n né šance. Domácí spálili dv tutovky (jednu m l Hroch, druhou Lukáš). Bezgólová remíza spravedlivá. Hosté byli fyzicky zdatn jší, na domácích se projevilo tréninkové manko zp sobené nemocí. FK Pce C - Lanškroun 3:1. Dohrávky: H.Újezd - Rosice 1:3. Hroch 2, Launa. Milosrdná porážka Újezda, Rosice tre li ty ikrát ty. Hlinsko - FK Pce C 2:1. P íští kolo: so 9.30 P elou - Junior, Choce - FK Pce C, ne 9.30 Rosice n/l. -.T ebová. Dohrávka: út Lanškroun - P elou. MLADŠÍ. Rosice n/l.- P elou 1:4 (0:4). Branky: Jonáš - Plavec 2, Chalopský, Mach. ROSICE: Holub - Voženílek, Jonáš, Šebek, Kadlec - Launa, Lébl, Truchlá, Novotný - Nekova ík, Bohu ek (Pešek, Liška, Midlochová). P ELOU : Václavek) Provazník, Bolek, Mach, Novotný - Heblík, Chaloupský, Urbánek - Plavec, Fencl - Vaší ek (Kopiš, Hudec). První p le jasn v režii host, kte í ji p etavili slepenými góly (10. Plavec st ela z 20 metr a 12. minuta Chaloupský st ela z velkého vápna a 28. Plavec st ela ve vápn a 29. po rohu Mach) ve ty gólové vedení. V druhé p li hosté polevili a domácí vyrovnali hru. Na víc než branku Jonáše ze záv ru se ale nezmohli. Pochvalu zaslouží Jonáš a z týmu hostí Plavec a Chaloupský. FK Pce C - Lanškroun 10:0. S., Šretr, Hájek - Syrový, Bartaloš O., Trunec J. Šebetka Procházka, Vojtíšek, Pištora (Friml, Buriánek, Bartaloš J.). Rozhod í: Vávra. ŽK: 1:4. Divák : 90. Hosté v první p li vsítili branku, domácí š astn vyrovnali v 90. minut po hrubé chyb hostující gólmana. Mn tice - Nemošice 3:2 (2:1). Branky Mn tice: Vácha 2. Tláskal. MN TICE: Vafka - Hašek, Šlégr, Václavek, Štefanovi J. - Morávek, Závorka, Turek, Doležal - Tláskal, Vácha. Rozhod í: Sponner, bez karet. Divák : 100. Regionální derby p ilákalo do ochoz 100 divák. Š astn jším celkem byli nakonec domácí. P íští kolo: so 17 Nemošice - Jaroslav, Moravany B - Lit tiny, Opatovice B - Ost etín, Pardubi ky B - Torpedo, ne 17 Mn tice - Dašice, St.Hradišt B - Srch B, H. edice - Ost ešany. 1. Dašice : Ost ešany :19 40 Branky AFK: Ždárský, Vaculík. AFK: ernohubý - Chládek, Vaculík, N mec Klimeš - Jankovský, Movsevjan, Mrkos, Horá ek - Ždárský, Kle ka (Levai). Rozhod í: Valtera T. ŽK: 3:1. K: 1:0. Divák : 25. Zasloužené vít zství domácích, kte- í spálili adu vyložených šancí. Lichotivý výsledek pro hosty. P íští kolo: so 17. V.Chvojno - FK 1899 Pce, Dražkovice - Veliny, ne 17 AFK Pce - Býš, D íte B - Mate ov B, Paramo B- ívice B, Mikulovice B - Rove B, Popkovice- Sezemice B. Služba v redakci Ned le sobotní výsledky Ned le ned lní výsledky mobil , telefon Za sd lené výsledky p edem d kujeme 3. Pardubi ky B : St.Hradišt B : Mn tice : Srch B : Lit tiny : Torpedo : Jaroslav : Moravany B : Opatovice n/l. B : Horní edice : Nemošice : Ost etín : AFK Pardubice 2. Sezemice B 3. Rove B 4. Mikulovice B 5. Paramo B 6. Pardubice V.Chvojno 8. Popkovice 9. D íte B 10. Dražkovice 11. Býš 12. St.Mate ov B 13. St. ívice B 14. Veliny : : : : : : : : : : : : : :63 6 Stránku p ipravili: Libor ihák, Ludvík Baracz a Ji í Valenta 3. T ÍDA P ELOU SKO Dolany spadly na poslední místo Rybitví - P elovice 2:1 (1:0). Branky: N mec, Levai - Vohralík. RYBITVÍ: Dušek - ehák, Peterka, ada, Bok - Vlk, Bo il, N mec, Kopsa - Levai, Šáravec (Malinský). Rozhod í: Oulický. ŽK: 2:3. Divák : 100. Hosté byli v zápasu fotbalov jší, ale domácí bojovali ze všech sil a po zásluze vyhráli. Na první branku N mce, ješt sta il odpov d t Vohralík. Vít zství vyst elil domácím Levai. Valy B - Dolany 3:1 (3:1). Branky: Kolman, Veselý, Doležal - Shejbal. VALY: Forman - Novotný, Van ura, Krutský, Šrámek - Zetek, Kolman, ástek, Veselý - Drábek, Synek (Petrlík). Výhra domácích se zrodila již v první p li, když dokázali vst elit t i branky po chybách v hostující obran. Ze standartky pak Shejbal snižoval na 1:3, ale více branek ve vyrovnané druhé p li nepadlo. Chvaletice - Mate ov 3:1 (1:1). Branky: 20. (pen.) Hrbek, 83. vl. (Mynka), 85. Šourek K ížek. CHVALETICE: Vondrák - Kuch J., Hrbek, Kredba, Meško, Ma ata, Kosprt, Brunclík, Hyhlík, Šourek, Kuch P. (Doležal). Rozhod í: ermák. ŽK: 0:4. Divák : 60. Ve 20. minut otev el skóre Hrbek penaltou a hosté snižovali minutu p ed koncem polo asu. Host m se pak nepoda ilo prom nit svoje šance a asto faulovali. Po vlastním gólu z 83. minuty, Šourek v 85. minut zvýšil vedení po p ihrávce P. Kucha Kolesa - Semín 0:2 (0:1). Branky: Kalousek 2. KOLESA: Strnad - Fábera, Fofo ka, Samši ák, Kola ík - Zá ecký Mich, S ra, Grande, Beránek - Blažek, Kurka (Strnad Mar., Musil, Svoboda) Rozhod í: Rokyta. ŽK: 4:2. Divák : 50 Nevýrazný fotbal, kdy domácí nic nevymysleli. Hosté si po gólech - první hlavou z rohu Kalouska a druhém po samostatném uniku stejného hrá e - odvezli t i body. B lá - ívice 2:1 (0:0). Branky: Rejsek, Šebek - Horá ek. B LÁ: Kunt - Posko il, Kolmaš, Havelka O., Rejsek - Sejkora, Morávek, Kosinka, Tišl - Št pánek, Post (Šebek). Rozhod í: Rambousek, bet karet. Divák : 50. Domácí o ten jeden gól lepším týmem. Vedení domácím zajistil st elou z hranice šestnácky Rejsek. Hosté srovnali Horá kem, který hlavou umístil centr. Hned poté vyst ídal Šebek a ani ne po minut na h išti zajistil dorážkou centru vít zství pro domácí. Lány - K i e 4:1 (1:1). Branky: Beneš, Šram, Tomiška, umpl - Hladík. LÁNY: Moty ka - Marek, Krpata, Horák, umpl - Tomiška, Beneš, Kožený, Šedivý - Zezulka, Šrám (Kubík, Lintner). Rozhod í: Gernát. ŽK: 3:1. Divák : 40. Hosté se ujali vedení 0:1, domácí ale sta ili do polo asu vyrovnat. A to ješt domácí kapitán Krpata neprom nil penaltu. Druhou p li ovládli lépe st ílející hrá i Lán. Ždánice - P elou B 3:0 (1:0). Branky: Pleskot R. 2 (jednou pen.), Voženílek. ŽDÁNICE: Pokorný - Svejštil, Vodi ka, P lpán, Ivanov - Bartoš, Valenta T., Pleskot R., Rezler - Hák, Valenta M. (Pleskot O., Voženílek). Rozhod í: Šindler. Divák : 70. Hosté sice fotbalov jší, produktivní ale domácí. P íští kolo: so Mate ov - Valy B, ne 17 Ždánice - Rybitví, P elou B - B lá, ívice - Lány, K i e - Kolesa, Semín - Chvaletice, Dolany - P elovice. 1. P elovice : Chvaletice : Rybitví : Lány : Valy B : Kolesa : P elou B : R. B lá : St. ívice : St.Mate ov : K i e : Semín : St.Ždánice : Dolany : T ÍDA P ELOU SKO Choltice B si upevnily první p í ku Bukovka - Újezd 0:6 (0:2). Branky: Rozséva 2, Erbom, Sir ek, Zahradník, Hladík. BUKOVKA: Pil á ek - Balšay, Grešák, Štrobich, Urbiš - Bauer, Kvapil, Vondrouš, Peml - Ryška, Sodomek (Branský, Dobrovolný J., Dobrovolný Š.). Rozhod í: Buchta. ŽK: 4:0. K: 1:0. Divák : 50. Utkání, v n mž jednozna n zvít zil Újezd, prob hlo pod taktovkou pana rozhod ího Buchty. Kojice - Semín B 4:0 (1:0). Branky: Svoboda T., Provazník, Hloušek (pen.), Janák. KOJICE: Jeník - Macha, Žampach, Hloušek, Novotný - Provazník, Svoboda T., Janák, Herman - Franta, Záleský. Rozhod- í: ížek M. ŽK: 1:2. První polo as byl ze strany domácích ve znamení zahození ty vyložených šancí. Ujala se pouze šance ve 35. minut, když po rychlém zatažení po pravé stran a následném centru skóroval s p ehledem Svoboda T. Hosté, jenž p ijeli neposíleni o hrá e A týmu, kte í ve stejnou dobu hráli v Kolesách, se v druhém polo asu pouze bránili a pro domácí bylo jen otázkou asu, kdy vst elí Dohrávky: H.Újezd - Rosice 1:1 (1:0). Rosický Bohun k zajistil svoji brankou Rosicím remízu. Hlinsko - FK Pce C 1:5. P íští kolo: so P elou - Junior, Choce - FK Pce C, ne Rosice n/l. -.T ebová. Dohrávka: út Lanškroun - P elou. I. T ÍDA ŽÁK STARŠÍ. Pardubi ky - Stolany 4:0 (3:0). Branky: Kaška, Šendera, Pochobradský, Duha. PARDUBI KY: Lauterkranc - Kaška, Chmátal, Jezdínský, Marší ek, Musil D., Šendera, Blažek, Pochobradský, Duha, erný (Jirá ek, Jirout, Kroulík, Veleba, Musil F.) V první p li aktivn jší domácí. Úvodní gól padl ve 14. minut po akci dua Marší ek - Duha. Ve 20. minut jistil Šendera a po minut se z volného p ímého kopu trefuje domácí Kaška. Aktivn jší vstup m ly Pardubi ky i do druhé p le, ale postupn se dostávaly pod tlak Stolan. Po rychlém protiútoku se však prosadili op t domácí, když Musil p ihrál Pochobradskému. Hosté se nejblíže gólu dostali v 66. minut, kdy nast elili ty. Holice - H.M stec 1:2 (1:1). Branka Holice: Vrátil. HOLICE: Vik - Mimra, Vrátil, Štrof, Branda - Langr, Nechvíle, Martinec, Dušek - Stárek, B ezina (Komárek T., Komárek F.). Utkání by více slušela remíza. První branku vst elili hosté po st ele, na níž Vik nedosáhl. Vyrovnání si domácí schovali na trestný kop, kdy Vrátil tre- l p esn šibenici. V druhém polo asu Holice úto ily, ale z protiútoku vst elili rozhodující branku hosté. Sezemice - AFK Chrudim C 0:7. Branky: Zr st Jan 3, Melichar D. 2, Dostál F. 2. P íští kolo: so 9.30 SK Chrudim - Sezemice, AFK Chrudim C - Pardubi ky, ne 9.30 Stolany - Holice MLADŠÍ. Pardubi ky Stolany 3:0 (1:0). Branky: Vltavský 2, Havlí ek. Pardubi ky: Mareš, Havlí ek, Veleba, Musil, Jirout, Jirá ek, Faltýnek, Vltavský, Wagner, Kroulík, Blažek (Janó, Mazuch) Hra byla hodn vyrovnaná pro oba týmy, jenže hosté svoje šance nevyužili Až v 25. minut domácí Havlí ek dává po samostatném úniku úvodní gól. Ve druhé polovin utkání v 53. minut domácí zahrozili - Jirá ek p ihrál Vltavskému a ten p itukl mí do branky. V 57. minut faulován domácí Kroulík a Vltavský te uje balon, který se dokutálel za hostujícího branká e. Holice - H.M stec 1:4 (0:2). Branka Holice: Komárek F. HOLICE: Navrátil - erný, Lukacz, D di - Slabý, Koubek, K en, Welsch - Roztlapil, Rožek, Horák (Moty ka, Komárek F., Langr). Hern zahráli domácí hezký zápas, soupe ale st ílel branky. Za domácí zaznamenal estný úsp ch st ídající Filip Komárek po samostatném úniku. Sezemice - AFK Chrudim C 1:4. Branky: Kmetík - Pila L., Pila T., Vinš D., Zr st T. P íští kolo: so Mi etice - FK Pce D, SK Chrudim - Sezemice, AFK Chrudim C - Pardubi ky, ne Stolany - Holice OP dorostu a žák DOROST. Opatovice - Bukovka 9:3 (3:2). Branky: Richter J. 2x, Veselský J. 2x, Hladík Jan 2x, Š astný 2x, Vandas - Dytrt, Ji ínský P., Mávr. OPATOVICE: Hampl - ebí ek, Luža, Ku era, Žižka - Duchan, Jánoš R., Š astný, Vandas - Richter J., Veselský J. (Bartoní ek P., Hladík Jan, Klimek). Srch - Ost ešany 0:7 (0:3). Branky: Tejský 3, Halosek a Hodas po 2. SRCH: Jirá Jan - Jirá Josef, Mužík, Chvojka, Mergl - Jícha, Mou ka, ezní ek, Novák - Slabý, Ková. OST EŠANY: Medv d - Moravec, Havelka, Vilím, Hrubeš - Tajnecký, Hodas, Paštika, Hochman - Halousek, Beran (Ježek). Dašice - Rove 0:0. DAŠICE: Skala - Padli, Dlesk, Veselský, Je ábek - Racek, Vyhnálek, Demeter, Zuš ák - Buchtele, Ku era (Nálevka). další branky. Za zmínku stojí prom n ní pokutového kopu domácím kapitánem Hlouškem, který tím dovršil hranici 100 gól v karié e. T sn p ed koncem zápasu upravil na kone ný stav utkání Janák. Sop e - Choltice B 1:5 (1:3). Branky Sop e : Chaloupka. SOP E : Štochl - Žemli ka, hrdý, Boudiš Ji í, Valášek - Smolík, Hamrník, Kalina, Chaloupka - Kadirov, Han il (Boudiš Jaroslav, Votápka). Rozhod í: Strnad K., bez karet. Divák : 40. Jednozna n pro fotbalov jší hosty. Rohoznice - Selmice 2:2 (1:1). Branky Selmic: Hofmann 2. SEL- MICE: Cincibus - Radil, Štekl J., Janák, Kalina Jan, Moravec, Vav ín, Benadík, Kalina P., Hofmann, K ivka. První p le vyrovnaná, ve druhé p li hosté vedli a p t minut p ed koncem domácí vyrovnali. B lá B - Chvaletice B 3:2 (3:1). Branky: Wohlhöfner 2, Tochá ek - Šlechta 2 (jeden pen.). B LÁ: Régl - Posko il, Petr, He mánek, Havelka O. - Kone ný, Horyna, Rejsek, Tochá ek - Wohlhöfner, Pilský (Kadavý). Rozhod í: Ledajaks. ŽK: 2:0. Valy - Chvojenec 3:0, (1:0). Branky: Bu ka 3. VALY: Halda T., Mzyk, Kaválek, Št rba, Holek, Ž árský, Hloušek, Ro ák, Jonáš, Bu ka, K ížek (Ž ára). P íští kolo: so 14 ívice - Srch, Chvojenec - Opatovice, Rove - Ost ešany, so St.Hradišt - Valy, ne 10 Bukovka - Dašice. STARŠÍ ŽÁCI. Dašice - Ost ešany 0:13 (0:6). Branky: K ivka 5, Ko ínek 4, Piska 2, Karlík, Krigovsky. DAŠICE: Obst - Pátek, Vina, Je ábek, Vlasák - Pátková, Endr, Šprta, Špulák - Št pánek, Köhler (Žídková, Novotný, Hegar). Rove - Bukovka 1:1 (1:1). Branka Bukovka: ezní ek. BUKOV- KA: Kr má - ezni ek, Abbrent, efelín, T ma - Bohatý P., Bohatý D., Antoch, Abbrentová, Vaší ek, Markalouš. Domácí vst elili první branku po penalt po nast elené ruce. Hosté vyrovnali p ímým kopem ezní ka vyst eleným p esn pod víko. Újezd - e any 1:4 (0:1). Branky: Šebek - Pelant 3, Valášek. Ždánice - St.Hradišt 1:3 (0:0). Branky: Hospodka - Horák 2, Makula. ŽDÁNICE: Jezdinský - Št pánek, Dostálek, Zeman, Štumr, Pet í ek V., Pet í ek R., Lakatos, Hospodka, ech M., ech P. P íští kolo: so e any- Ost ešany, so Opatovice - Ždánice, so15 Bukovka - Újezd, ne 10 H.Jelení - Dašice, ne St.Hradišt - Rove MLADŠÍ ŽÁCI. Pardubi ky B Choltice 4:2 (2:1). Branky: Vaverka, Menšík, Blažek, Teplý - Novotný 2. PARDUBI KY: ezní ek - Havlí ek, Štef ek, Hanzlík, Blažek - Svoboda, Teplý, Netušil, Kubík - B lohlávek, Menšík (Mazuch, Krejhanzl, Vaverka). Moravany - Chvaletice 11:1. Branka Chvaletice: Svoboda. CHVALE- TICE: Van ura - Munzar, Vrzal, Janouch, Hroba, Musil, Šnajdr, Svoboda, Brunclík, Ferenc, Hre ín. FK Pce E - Mikulovice 4:0 (3:0). DFO Pce - e any 1:1 (1:1). Branka Pce: erná. DFO: P íští kolo: so Chvaletice - Živanice, ne 10 Choltice - FK Pce E, ne e any - Moravany, ne 15 Mikulovice - DFO Pce. Divák : 40. P elovice B - Tetov 5:1. (1:0). Branky: Balada 2, Vrba, Doležal, Khun - Doležílek. P ELOVICE: Kalous - Dlask P., Pracz, Uhlí, Mrštík - Vrba, Hrab, Khun, Hladík L. - Urban, Balada, (Doležal, Pavelka). Rozhod í: Jakoubek. ŽK: 0:1. Divák : 70. Domácí m li celý zápas pod kontrolou. P edvedli n kolik p kných kombina ních akcí a vst elili p t branek. Za výkon zaslouží pochvalu. P íští kolo: so 17 Tetov - B lá B, Chvaletice B - Jankovice, Semín B - Rohoznice, Choltice - Újezd B, ne 17 P elovice B - Bukovka, Selmice - Sop e. 1. Choltice B 2. Rohoznice 3. Újezd B 4. Selmice 5. P elovice B 6. Kojice 7. Tetov 8. R.B lá B 9. Bukovka 10. Chvaletice B 11. Jankovice 12. Sop e 13. Semín B : : : : : : : : : : : : :50 8

7 POND LÍ 26. DUBNA 2010 SPORT PARDUBI TÍ BASKETBALISTÉ VSTOUPILI DO PLAY OFF MATTONI NBL VÍT ZN! ŽENSKÝ FOTBAL BK SYNTHESIA PARDUBICE BK D ÍN 84:70 (22:17, 41:37, 60:51) Stav série: 1-0 Pardubi tí fanoušci basketbalu se do kali prvního zápasu o ekávaného vrcholu sezóny play-off. Do EZ Arény si jich našlo cestu Domácí hrá- i slušnou diváckou návšt vu odm nili velmi dobrým výkonem a ud lali první krok za postupem do vysn ného semi nále Mattoni NBL. Ale hezky popo ádku. Tým trenéra Slowiaka nastoupil pon kud p ekvapiv od za átku bez Dereka Wrighta. Dirigentskou taktovku v základní sestav p ebral Tóth, na k ídlech s Hamptonem a Sýkorou. Pivotmanskou dvojici tvo ili Pospíšil s Arnoldem. Naopak trenér Budinský s žádným p ekvapením v zahajovací sestav nep išel. D ín nastoupil do utkání v obvyklé sestav : Hatcher, Mulligan, Ali, Soukup a Houška. Domácím chyb l nemocný sniper Pavel Miloš, hosté m li na lavi ce již uzdraveného Jakuba Houšku, který do utkání nakonec nenastoupil. Na za átku utkání se projevila nervozita obou tým z úvodního utkání v play-off. Beksu v první tvrtin táhl p edevším Maurice Hampton, který zaznamenal více než polovinu domácích vst elených bod (12 bod ). Na stran severo ech držel st elecký prapor Admir Ali (10 bod ). Pro další vývoj utkání velmi d ležitá první desetiminutovka vyzn la lépe pro domácí (22:17). Ve druhé tvrtin s vynikající úsp šností st ílející D ín dokázal skóre na chvilku obrátit, ale domácí družina se vzchopila a o polo ase šla do šaten s náskokem ty bod (41:37). Pardubi tí basketbalisté zasadili Severo ech m rozhodující úder na konci t etí a za átku tvrté tvrtiny, kdy dokázali ovládnout tento úsek hry v pom ru 16:2! Od této chvíle m li již pardubi tí zápas pod kontrolou a nedovolili d - ínským jeho zdramatizování. Kone ný výsledek 84:70 byl tak zcela zaslouženým vyúst ním koncentrovaného výkonu týmu Beksy. Nejlepším hrá em utkání byl vyhlášen Maurice Hampton, který podal fantastický výkon. Za 35 minut na h išti zatížil konto soupe e 27 body s vynikající úsp šností st elby ze st ední i dlouhé vzdálenosti (st elba za 2 body 10/7, za 3 body 7/4), navíc si p ipsal 5 doskok. Nejlepší hrá utkání komentoval zápas následovn : Bylo to první utkání série, a proto jsme se na to cht li co nejlépe p ipravit. Opravdu jsme se snažili poctiv koncentrovat hlavn na tréninku a co nejlépe se p ipravit. To se nám povedlo. Druhým nevytížen jším hrá em domácích byl Marcus Arnold, který si do statistik p ipsal 22 bod, 6 dosko- ených mí a také 4 asistence. Martin Sýkora ke svým obraná ským schopnostem p idal 12 bod a 5 doskok. Druhé utkání play-off hraje BEKSA v D ín ve st edu od 18:30 hodin v D ín. Více informací o zájezdu na toto utkání získáte na klubových stránkách. Komentá e trenér k utkání: Jan Slowiak (trenér Pardubic): Úvod byl nervózní, byly tam ztráty na obou stranách, nicmén týmy z nervozity vyvedli Maurice Hampton a Admir Ali jejich úsp šnou st elbou. Našt stí D ínu nevydržela trojková úsp šnost z první p le. Naši III. LŽ. FK Jehn dí SK Starý Mate ov 1:3 (0:2). Medunová Michaela 2x, Hu á ková Eva. Mate ov: Sálová - Klímová A., Sehnoutková V., Sehnoutková D., Pemlová - Klímová Š., Hu á ková, Cyrusová, Šlorová - Medunová, Kapustová (Braunová, Horáková). Rozhod í ehák, bez karet. Divák 20. Za átek hry byl v režii domácích, druhou ást prvního polo asu již hrál Mate ov, trápení neprom n ných šancí zachránila dv ma góly Medunová. Druhý polo as se hrál na ob strany, domácí snížily na 1:2, ale do dalších vážných šancí se již nedostaly. V posledních minutách utkání potvrdila 3 body pro Mate ov Hu á ková. (zr) Nejlepší hrá utkání pardubický Hampton obchází v úniku d ínského Pišteckého. FOTO: Milan K i ek pivoti hráli dob e, to bylo podle m rozhodující k získání rozhodujícího náskoku. Myslím, že to bylo divácky velice atraktivní utkání. Byla tady nejlepší atmosféra, kterou jsem zažil. Je jasné, že ta série bude mít grády. Doufám, že na další domácí zápas p ijde zase o n kolik divák víc. Pavel Budínský (trenér D ína): Gratuluji soupe i k vít zství. Na m j vkus to bylo hodn nervózní utkání. Za alo se opatrn, v prvním polo ase jsme d lali hodn nevynucených chyb a nemohli jsme se dostat do našeho obvyklého tempa. Nervozita nás trošku svazovala, ale já bych II.liga muž. Podhorní Újezd Opatovice n/l. 23:31 (12:15). Sestava a branky: Pospíšil, Richter - K ovák, Živ ák, J. Hruška, Janura - Z. Hruška, Z. Bittner 21, Štefan a 3, M. Bittner 2, Práchenský, V. Bittner 5. V p ímém souboji se utkali dva dlouhodob nejlepší kanoný i sout že, domácí Patrik Bajer a opatovický Zden k Bittner. Oba soupe i jinak nastoupili v nejsiln jších sestavách, domácí v etn všech t í posil z Dobrušky. Hrála se úto ná házená, kterou ob obrany zkoušely eliminovat zvýšenou tvrdostí, branká i se snažili s velkými problémy alespo ob as chytit vyslané projektily, ale jejich úsp šnost byla nízká. V záv ru prvního polo asu se p ece jen poda ilo host m utéct ekl, že Pardubice pak našly lídra v Maurici Hamptonovi, který tým uklidnil. Pardubice hlavn využily svých p edností, což je hra pivot, hlavn Marcus Arnold hrál ve druhé polovin výborn. My jsme hráli opravdu slab, první tvrtinu bez faulu, což je neuv itelné. My se musíme z této porážky pou it a p ipravit se na druhé utkání. Hlavn v hlav n kte í hrá i, protože nep edvedli výkon, o který bychom se mohli op ít. Statistiky utkání: Pardubice: Hampton 27, Arnold 22, Sýkora 12, Pospíšil 9, Wright 7, Marek 3, Peterka 2, Tóth 2. NÁRODNÍ HÁZENÁ ve skóre. Od druhé p le za ali praktikovat domácí tvrdou osobní obranu na st elce Z. Bittnera. Zvýšeného zájmu o lídra útoku opatovických využili ostatní hrá i host ke vst elení n kolika branek. Opatovi tí tak prodloužili sérii utkání bez prohry a stále si udržují jasné vedení v tabulce II. ligy. P íští víkend sehrají utkání II. ligy na svém h išti. Nejprve v sobotu od 16 hodin proti Albrechti kám a v ned li od 10,30 s Osekem nad Be vou. Oblastní p ebor - muži: Podhorní Újezd B - Opatovice B 26:19 (14:11). R.Stan k 8, V.Práchenský 4, M.Bittner 3, M. Stan k 2, P.Jan ík a V.Bittner po 1. Dorost: Opatovice - Kr ín 34:8 (19:2). V.Bittner 16, R.Stan k 11, M.Poledno 3, P.Štefka a D ín: Ali 18, Hatcher 13, Houška Pavel 12, Mulligan 12, Novotný 5, Soukup 5, Pomikálek 3, Pišt cký 2 Trojky: 7-10 Fauly: TH: 11/15 10/12 Doskoky: Rozhod í: Vyklický Robert, Dolinek Ivo, Ku era Martin. Ostatní výsledky tvrt nále play-off Mattoni NBL: EZ Basketbal Nymburk BC Kolín 105:61 (stav série: 1-0) Mlékárna Miltra Nový Ji ín - BK B & W Opava 88:73 (1:0) BK Prost jov - USK Praha 95:55 (1:0). (jr) M.Straník po 2. Podhorní Újezd - Opatovice 7:17 (3:12). V. Bittner a R.Stan k po 7, P.Štefka 2, M.Poledno 1. St.žáci: Opatovice - Kr ín A 14:16 (6:8). J.Bureš 6, D.Boudyš 5, F.Pechánek 2, P.Hruška 1. Opatovice - Kr- ín B 10:11 (3:2). P.Hruška 4, D. Boudyš 3, F.Pechánek 2, J.Bureš 1. Podhorní Újezd - Opatovice 7:11 (4:5). J.Bureš 6, F.Pechánek 3, P.Hruška 2. St.žkyn : Dobruška - Opatovice 4:22 (1:13). Petra Janková 10, Pavla Janková a B.Bittnerová po 5, E. urinová 1 a L.Knížková po 1. Ml.žáci: Opatovice - Kr- ín 9:14 (4:7). F.Pechánek 8, E. Lyson k 1. Ml.žkyn : Dobruška - Opatovice 14:22 (7:12). B. Bittnerová 12, N.Prudi ová 9, M.Kubelková 1. (zr) STRANA 7 VÝSLEDKY OP BASKETBALU USK B : BAD COPIES 74 : 102 (32 : 54) St elci USK B : Hejný 17, Rolenc 15, Bartošek 15, Tomáš 13. Bad Copies : Ujec 29, Tomáš 27, Píša 15, Scholze 13. Basket Dallas : Sokol Pardubice 100 : 69 (47 : 31) St elci Basket Dallas : Svoboda 38, Bartoš 16, Bartoš ml. 16, Krej- í 12. Sokol Pardubice : M. Pokorný 18, Kuth 16, ervinka 13, P.Pokorný 8. (jr) P EDPLA TE SI REGIONÁLNÍ TÝDENÍK PERNŠTEJN TÝDENÍK PRO PARDUBICKO CHRUDIMSKO A HOLICKO za 416 K na rok tel PRODEJ - CHRUDIM - Dvougenera ní secesní vila v centru 6+2, garáž, zahrada. CENA: ,-K tel.: PRODEJ OPATOVICE NAD LABEM Komer ní areál, výrobní haly, kancelá e, sklady, pozemky 5232 m2, CENA: ,-K tel.: PRODEJ KRASKOV U SE E Dvou genera ní RD Chalupa 8+2, zahrada 1890 m2, klidné místo CENA ,-K tel.: liga SV. HC SKP Pardubice - Loko Louny 36:26 (16:9). Sestava a branky: Culka, Šev ík, ekal - Nosil 4, Bakalá 8, Hasala 3, Šmidrkal 5, Faltejsek 10/1, Hrubý 3, Novotný 2, Urbanec, Morávek 1, Štika, Forman. Trené i Kocián a Deml. 50 divák, rozhod í Kábrt a Van ek. ŽK 2:3, 2 min. 4:4, K 0:1 7 m 1/1-4/3. Skv lý víkend pardubické házené završilo A družstvo muž porážkou vedoucího týmu druholigové sout že. Základem úsp chu byla jako p i každém vít zství poctivá d ina v obran. Tentokrát umocn ná vynikajícím branká em Culkou. V útoku vynikli tahouni Bakalá a Faltejsek. Je ovšem t eba konstatovat, že celý tým dal do tohoto zápasu všechno a p ekvapivý výsledek je kolektivním dílem. V tomto utkání se ukázala skute ná síla týmu, který v této sezón hrál asto pod své možnosti. Pr b h ovlivnily tyto asové úseky: vyda ený za átek (v 11. minut 6:1), lounští sice stáhli v 23. minut na 10:9, ale posledních 7 minut 6:0. 2. p le již byla vyrovnan jší, hosté se snažili HÁZENÁ dotahovat, ale domácí si vít zství zkušen pohlídali a získali dva body d ležité pro záchranu. P íští týden v sobotu zajížd jí pardubi tí do Mladé Boleslavi. Oblastní p ebor V muži: Turnov - HC SKP Pardubice 25:29 (9:16). Sestava: Šev ík - Šmidrkal 7, Hrubý 3, P lpán 6, Novotný 3, Urbanec 3, Morávek 1, Valenta 1, íha 5/2. Rozhod í Halí, Neuwirth. ŽK 2:2, 2 min. 6:4, 7 m 1/1-2/2, Divák : 31. Hosté za ali velmi dob e a celý první polo as drželi vývoj zápasu pevn ve svých rukou. Po zm n stran se nevyrovnali výpadk mezi 33. a 40. minutou (0:6) a 45. až 50. minutou (0:3) a domácí stáhli rozdíl na 1 branku, záv r však již op t pat il pardubickým, kte í zaznamenali vít zství. Oblastní p ebor V minižáci: 2. turnaj ve D.Králové. Pardubice - Dv r Králové 10:4, Pardubice - Havlí k v Brod 8:4, Pardubice - Ji ín B 10:5, Pardubice - Lede n/s. 8:6. Sestava: Biško - Sychra V., Šmahel, Kutílek, Sychra J., Faikl, Klátil, Dušánek, Hortenský, Hrabánek. Trené i Ke t, Sychra. Hrá i bojovali, je dob e, že se ve h e objevili prvky, kterým jsme se v novali na tréninku (nahrávka na pivota). P i zápasech chyb la p esn jší muška z v tší vzdálenosti a okénka se objevila i v obran. Ml.dorostenky. SHK D-P Pardubice Háje JM Praha 27:37 (12:19). Sestava a branky: Lišková a Vlasáková - Jirásková Eva 3 a Kate ina 1, Rázková 3, Mikolášková 6, Hainzová 3, B ezovjaková 1, Schonbeková 5, Novotná 1, Kutílková, Smolná 2, Kutíková 2 a Pekárková. Za átek zápasu byl velmi rozpa itý. Z p emíry snahy pramenily chyby a soupe ky si lehce vytvo ily p ti brankový náskok. P išlo malé probuzení a hra se vyrovnala. Jenže branky dávaly zase soupe ky, a to velmi lehce. V druhém polo ase se dalo chvílemi na hru našich d v at i dívat. Nechyb la bojovnost a chu dokázat všem p ítomným co v nich je. Jenže soupe je zkušený a i když našim dívkám dovolil hodn, vít zství si vzít nedal. (zr) PLOCHÁ DRÁHA Plochá dráha naplno Praha / Pardubice Koloto závod nové plochodrážní sezóny se už rozto il na plné obrátky. Pardubický AMK Zlatá p ilba úsp šn vstoupil do extraligové sout že výhrou s pražským PSK Olymp na jeho dráze. Pražané p es polovinu závodu vedli. Ve 13. jízd Pardubi tí srovnali krok po vít zství Lukáše Drymla a v poslední jízd zásluhou Aleše Drymla a Ferjana rozhodli o t sném triumfu. Výsledky: Zlatá p ilba 47 (A. Dryml 15, L. Dryml 13, Ferjan, H 12, Gomolski, PL 5, Dudek, Slaný 2) Olymp 43. V pátek 30. dubna od 18 hodin se bude závodit ve Svítkov. Na po adu bude premiéra Poháru R jednotlivc a družstev. Novinku v domácím kalendá i nám p iblížil Petr Moravec z AMK Zlatá p ilba. Závod je klasi kován sou asn pro jednotlivce i p ihlášená družstva, p i emž pro umíst ní každého týmu je ur ující bodový sou et jeho dvou nejlepších jezdc. Páte ní závod je sou asn vypsán jako tvrt nále M R jednotlivc. Mimo jiné uvidíme Štichauera a Simotu a v pardubickém dresu dále Petráka, Višvádera, Vidnera, Velinského a J zu. Po skon ení závodu se u restaurace uskute ní tradi ní pálení arod jnic. (trs) PRODEJ PARDUBICE Komer ní areál, admin. budovy se sklady a výr. prostory ve tvaru U 2194 m2, Vhodné pro DEVELORERSKÝ PROJEKT CENA info v RK tel.: PRODEJ - E ANY NAD LABEM Dvou-genera ní RD 5+2, s dílnou, garáží a zahradou. CENA ,-K tel.: PRODEJ - CHVALETICE Komer ní objekt s prodejnou, bytem 3+kk, výtahem. Celé podsklepeno. CENA ,-K tel.: ALL CREDIT REALITY Masarykovo nám. 900, Chrudim tel.: ,

8 STRANA 8 SPORT POND LÍ 26. DUBNA 2010 Fantastická série, titul mistr extraligy, celé Pardubice slaví! PARDUBICE - Mist i, mist i to je snad nej ast ji sklo ované slovo v t chto dnech. Fantastická jízda, kterou p edvedli hokejisté HC Eaton Pardubice v letošní play off nemá v historii obdoby. Ve tvrtek se naši borci radovali z pátého titulu na h išti Vítkovic, po neuv itelném vyrovnání p i powerplay necelé dv minuty p ed koncem a Somíkov gólu na za átku prodloužení tvrtého - nálového zápasu. Celé krajské m sto bylo v tu chvíli na nohou a za alo slavit. Na vít zný tým ekalo n kolik tisícovek fanoušk na Pernštýnském nám stí až tém do tvrt na t i v noci. Než se v centru objevil klubový autobus, starali se o zábavu kapela Vypsaná xa a moderátor Pavel Cejnar. Ten podle našich informací dostal od š astného manažera klubu Zby ka Kusého permanentku na p íští sezónu. P t minut po druhé se však Pernštý ák zm nil v rudé peklo, když nep ekonatelný branká Dominik Hašek spolu se svými spoluhrá i zvedl nad hlavu pohár. Oslavy pokra ovaly i v ned li p ímo v EZ Aren, kde novým extraligovým mistr m, krom nadšených fanoušk poblahop ál písní Být stále mlád i náš asi nejznám jší um lec Karel Gott. SVATOPLUK KODET, Foto: MILAN K I EK T emošnice P ídomkem z titulku lze bez nadsázky ozna it druhý podnik P eboru SMS Pardubice na trati pod Kubíkovými duby. Jednak p ijelo 187 jezdc a p edevším, po adatelé museli zajistit náhradní léka skou službu za p ítomnou, ale náhle indisponovanou léka ku asový harmonogram tak nabral hodinové zpožd ní. P i systému dvou závod v každé z devíti vypsaných kategorií to bylo znát. NEREGISTROVANÍ Pardubice Kuželká i mají dohráno v mistrovských i amatérských sout žích družstev. M stská Liga neregistrovaných skon- ila 9. kolem. V prestižní T íd A ho vyhrála Housata, ale celkové prvenství má á ko Ost ešan, jemuž na posledním turnaji sta- ilo ke kone nému triumfu 3. místo. Dnes p inášíme výsledky kola, v p íštím ísle pak naleznete kone né tabulky. (trs) T ÍDA A 1. Housata 2. Malna 3. Ost ešany A 4. Elaz 5. KK Pohoda 6. Sokol Brozany A 7. Telefónica 8. Ost ešany B 9. Sahara 10. Kanárci 11. DPmP Motokrosový maratón Týdeníku Pernštejn se poda ilo zajistit alespo stav pr b žného po adí p eboru. T ída 65 ccm: 1. Novotný (Cermen racing team), 2. Klejch (Dukla racing team), 3. P. Grof (SMS Pce). T ída 80 ccm: 1. Procházka, 2. D. Grof (oba SMS Pce), 3. Chvojka. T ída MX 2: 1. J. M uk (M uk motokros team V. Mýto), 2. Bárta, 3. Sixta. T ída Open: 1. Votroubek (M uk motokros team. V. Mýto), 2. Marek STOLNÍ TENIS Dvojnásobná p ebornice Pardubice Tereza Sedlá ková z oddílu stolního tenisu TJ Tesla vybojovala dva tituly krajské p ebornice v kategorii mladšího žactva. K prvenství v singlu p idala spolu s Jílkovou vít zství v sout ži družstev. Bé ko Tesly, v sestav Voženílková, Karla Sedlá ková skon ilo t etí za Vysokým Mýtem. Dodejme, že Tereza postoupila na mistrovství R. Bohužel, z dalších oddíl pardubického regionu se do sout ží nikdo nep ihlásil Po- adí chlapc : 1. L. Chrudim (Rubeš, Joksa,Násada), 2. Ústí n / O., 3. Choce. Skute B TJ Sokol edice A 9:6 v odvet play out Krajské sout že muž. Za hosty Kubín 3, Pohl, Vaší ek a Maroši po 1. edice vedly 5:2, ale soupe dokázal oto it a vyhrál zasloužen. Skute tí si po p edchozí výh e 9:3 udrželi nad ji na záchranu, zatímco hosté v Krajské sout ži kon í. SLÁVEK TROJAN T ÍDA B 1. Komici 2. Povodí Labe A 3. Autoplyn 4. Futuro SK Kašpárci 6. KC Pivoj 7. Hatek 8. LB Koule 9. Bahamiko 10. Havikop T ÍDA C 1. Povodí Labe B 2. Šmoulové 3. Pralinky 4. Sokol Brozany B 5. DC Veská 6. 4x Oáza 8. Prá ata 9. P tka (Cerman racing team), 3. Hendrych. Veterán I: 1. Špa ek (Bonmoto.cz racing team), 2. Nesejt (SMS Pce), 3. Va ous (X Sports racing team). Veterán II: 1. R ži ka (Remate racing team Pce), 2. Kruml, 3. Kroupa (SMS Pce). Veterán III: 1. Gregor, 2. Ptá ek (oba SMS Pce), 3. Rož ák (SMS Morava). Mezi hobíky vede Povolný T ídu MX2 resp Jílek (Conccete MX team) t ídu Open. SLÁVEK TROJAN KUŽELKY V. DIVIZE: TJ Tesla Pardubice A Solnice A 10:6 (2618:2589), za domácí Talacko 471, Van k ml. 462, Zemánek 441, Šic 436, Kova ík 415, V. Veselý 393 za hosty nejvíce Pí 488. V. P EBOR B: Náchod D Tesla Pce B 10:6 (2538:2465), Adam 452, - Holý 454, Rubišarová 414, Nováková 406, Synek 404, Richter 401, Novák 386. V. SOU- T Ž B: Tesla Pce D Solnice C 6:4 (1542:1553), Krumlová 401, Lišková 394, Drábková 379, J. Hubá ek 368 Cíglerová 406, P elou C Tesla Pce C 6:4 (1635:1627), Elis 434, Macík 400, Zelenka 408, Samek 393 Donátová 432, Bulisová 432, Putich 429, Crlík 334. (trs) PAMAKO PAMAKO PAMAKO DIVIZE A Bad Boys Rosice - FC Mazáci 1:1. Lukáš J.- Ml ek M. Medv dí Ucho Red Devils 7:1. Hribik J.3.,Suchánek P.2.,Sedmák P.,- Dibelka L. Chvátil P. Bad Boys Rosice - PC Loosers 5:2. Lukáš J.2.,Kopsa P.,Bouška M.,Stanislav J. Jílek K.2. Medv dí Ucho Algida 5:2. Hribik J.3.,Ulrich L.,Hron L. Forman M.,Sedliský D. Bad Boys Rosice - PFC Hertogh 4:5. Klimá ek A.,Lukáš J.,Kopsa P.,Stanislav J. Zelinka J.2.,Janura F.,Janura T.,Bartoš E. Medv dí Ucho - Dynamo Polabiny 1:1. Dibelka L. Slabý P. PFC Herogh - PC Loosers 3:4. Janura F.2., Janura T. - Jílek K.2.,Kotleba M.2. Dynamo Polabiny Algida 4:5. Žipaj N.3.,Tom ala D. Forman M.4., Ku era L. PFC Herogh - FC Mazáci 2:2. Janura F.2 N mec L., Karvánek O. Dynamo Polabiny - Red Devils 3:1. Žipaj N., Tom ala D., Slabý P. Vébr J. FC Mazáci - PC Loosers 2:5. Kope ný J.,Višváder J. Procházka P.4.,- Firich L. Red Devils Algida 4:7. Bydžovský D.2.,Buka P.,Cimburek Š. Forman Martin.5., Forman Miroslav 2. 1.Bad Boys Rosice : PFC Herogh : Medv dí Ucho : FC Mazáci : PC Loosers : Dynamo Polabiny : Red Devils 8.Algida : :84 15 DIVIZE B FC Jeníkovice Apendix 2:4. Beran Jml.Kašpar J. - Oulický J. 2., Kubát T., Schmoranzel J. FC Jeníkovice FC emus 3:0. Beran J ml. 2., Kejklí ek J. FC Jeníkovice - Stera :2. Benešovský Z. 2., Kelnar T. Korpas P.,Va átko J. 1.FC Bá a Boys - Skórující Sandál 4:2. Formánek J., Špi ka M., Kolomý T., Rouš R. Vina., Mati ka J. FC Bá a Boys Bespo 1:5. Menšl P. Ku era J.2., Fliger P.2., Vondrá ek P. FC Bá a Boys Ebrana 0:5. Sychra L. 2., Jank J., Semerád M., Doruf M. Stera FC emus 6:3.Korpas P. 3., Andrej D.,Pulda J., Va átko J. Šindelá R ml. 2.,Verner M. Stera 3000 Apendix 4:4. Antoš M., Andrej D., Korpas P., Va átko J. Kubát T.3., Melník M. Apendix - FC emus 11:3. Kubát T. 5., Melník M.3., Oulický J., Kutílek T., Schmoranzel J. - Šindelá R. ml., Verner M., Pulpán L. Ebrana Bespo 3:4. Semerád M., Pechá ek O., Škurna P. - Ku era J. 3., Fliger P. Ebrana - Skórující Sandál 3:5. Jank J., Semerád M., Doruf M. Mati ka J. 2., Suchánek J., Plch J., Moravec M. Skórující Sandál Bespo 5:6. Zima L., Moravec M., Mati ka J., Vina M., Fišar M. - Ku era J. 3., Fliger P. 2., Marek O. 1.Ebrana : Apendix : Stera : FC emus : FC Bá a Boys 6.Bespo 7.Skórující Sandál 8.FC Jeníkovice : : : :58 21 VETERÁNI Junio i Kindr Špílu - Milk Star 2:2. Ku era J. 2 - Št rba J., K ivka L. Mida Sport - The Old Elephants 2:0. Martínek D., Veverka M. Ob ti 24.srpna - FK Trofok 0:0. Titanic Top - H.B.H. Stavba i 2:5. Vy ítal L., Kvapil J. - Holanec S. 2, Koš ál M., Dan k Z., Š astný J. FK Boca Seniors - SP.HR.Nálada 2:2. Korbel K., Hanousek L. - Faltus J., Schmied S. FC Sharp - Ponorka 2:0. Nev ala R., Šlégr J. FC Capoušek - FK VKV 4:1. Pilný M. a Novotný J. po 2 - Bedná M. Junio i Kindr Špílu - The Old Elephants 2:0 6:0. Luká M., Semerád M. po 2, Ku era J., Novák P. Mida Sport - FK Trofok 4:2. Dvo ák P., Veleba M., Martínek D., Pila L. - Hoffman J., Shejbal P. Ob ti 24.srpna - H.B.H. Stavba i 1:2. ermák P. - Holanec S., Š astný J. FC Boca Seniors - Titanic Top 3:1. Francl Z., Hanousek L. - Vy ítal F. FC Sharp - SP.HR.Nálada 2:0. Šlégr J., Vlasák J. FC Capoušek - Ponorka 2:4. Pilný M., Cibulka D. - Vávra R., Záleský M., Papoušek T., Havlí ek D. Milk Star - FK VKV 8:1. Šmahel M. 3, K ivka L. 2, Kv to J., Št rba J., Vaší ek L. - Lahu ký D. Junio i Kindr Špílu - FK Trofok 6:1. Luká M. a Semerád M. po 2, Ž árský J., Ku era J. - Bydžovský T. Mida Sport - H.B.H. Stavba i 1:1. Pila L. - Dan k Z. Ob ti 24.srpna - FC Boca Seniors 0:2. Korbel K., Hác J. FC Sharp - Titanic Top 4:3. Henzl M., Šlégr J., Zo ek M., Pitthard L. - Jáhl M., Kvapil J., Pohanka P. FC Capoušek - SP.HR.Nálada 3:1. Zeman Z., Pilný M., Novotný J. - Blažek L. Milk Star - Ponorka 6:0. K ivka L. 3, Šmahel M. 2, Št rba. The Old Elephants - FK VKV 1:3. Šedivý P. - Remeš F., Bedná M., Stojánek M. (zr) 1. FK Boca Seniors : Mida Sport : H.B.H. Stavba i : Junio i Kindr Špílu : FC Capoušek : Sharp : Ob ti 24.srpna : Ponorka : Titanic Top : Milk Star : FK Trofok : FK VKV : The Old Elephants : SP.HR.Nálada :72 10 TÝDENÍK PERNŠTEJN - regionální noviny Pardubicka a Chrudimska vychází 1x týdn v pond lí vydává Pardubický Porter, s.r.o., sídlo redakce: Štefánikova 704, Pardubice výkonný editel spole nosti Svatopluk Kodet, tel.: inzerce: tel.: sport: Libor ihák, tel.: , web: rozši uje PNS a.s., p edplatné - objednávky p ijímá písemn, telefonicky nebo faxem Mediaservis s.r.o., zákaznické centrum, Kounicova 2b, Brno, reklamace: , tisk: VLP a.s., P átelství 986, Praha MK R E ISSN

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

www.tydenikpernstejn.cz Nové prodejní místo Týdeníku Pernštejn v Autoškole PEML PARDUBICKO A CHRUDIMSKO PERNŠTEJNpro str. 3 str. 4 str.

www.tydenikpernstejn.cz Nové prodejní místo Týdeníku Pernštejn v Autoškole PEML PARDUBICKO A CHRUDIMSKO PERNŠTEJNpro str. 3 str. 4 str. www.tydenikpernstejn.cz Nové prodejní místo Týdeníku Pernštejn v Autoškole PEML PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO. str. 3 str. 4 str. 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 30.10.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Martina

Více

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad:

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R.

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R. CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE V DOPRAV První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R Desná Nabíjecí stanice:

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY!

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! Letos se poprvé soub žn s našimi veletrhy Sb ratel, Investor a Minerály a drahé kameny uskute ní v sousední hale v termínu od pátku 7. do soboty 8. zá í veletrh World of Beauty

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení BASF Stavební hmoty eská republika s.r.o. Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení ednášející: Mgr. Ji í P lpytel Tel.: 724 521 171 Email: jiri.pulpytel@basf.com 23.9.2013 1 BASF SE BASF je celosv

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

BESEDA S JANEM OPAT ILEM

BESEDA S JANEM OPAT ILEM Záv r projektu ŠKOLA NANE ISTO Pasování na žáky ZŠ TGM Ve tvrtek 26. kv tna se uskute nilo v rámci projektu Škola nane isto záv re né setkání p edškolák, pedagog a rodi. Po úvodním p ivítání vystoupily

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Význam kapitálového trhu, vazby na ekonomický r st Alternativní zp sob získaní kapitálu

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení S laskavým svolením Andrey Polokové a slovenského sdružení na podporu kojení o.z.mamila www.mamila mamila.sk Mlá ata jsou rozd lena na cache, carry

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

P O S O U Z E N Í. Alternativní koncepce komunika ní sít. v širším okolí brn nské aglomerace. Objednatel: ZO SOP VERONICA Panská 9, 602 00 Brno

P O S O U Z E N Í. Alternativní koncepce komunika ní sít. v širším okolí brn nské aglomerace. Objednatel: ZO SOP VERONICA Panská 9, 602 00 Brno P O S O U Z E N Í Alternativní koncepce komunika ní sít v širším okolí brn nské aglomerace Objednatel: ZO SOP VERONICA Panská 9, 602 00 Brno Zhotovitel: Ing.Milan Strnad autorizovaný inženýr Keltská 109,

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Krajský p ebor skupina B Zpravodaj. 6 /2012-2013

Krajský p ebor skupina B Zpravodaj. 6 /2012-2013 V Litom icích 4.11.2012 Vedoucí sout že: Martin Vrbata Op t za ínají být ve v tší mí e v nepo ádku zaslané zápisy o utkání, nedopln né nap.o jméno rozhod ího, as utkání, teplota, platnost kolaudace a hlavn

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM PR MYSLOVÁ ZÓNA SYLVÁROV Adresa: nám stí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dv r Králové nad Labem I O: 277 819 Telefon/Fax: 499 320 111 / 499 320 134 www: www.mudk.cz, www.dvurkralove.cz

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Komunitní plánování v Jiho eském kraji

Komunitní plánování v Jiho eském kraji Komunitní plánování v Jiho eském kraji Community planning in the Region of South Bohemia Ji í Dušek Ladislav Sko epa Anotace: P ísp vek se zabývá vytvá ením komunitních plán v Jiho eském kraji. V sou asné

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 Charakteristika kol ACADEMIA MERCUII je st ední kola, která integruje t i studijní obory: Gymnázium, Ekonomické lyceum a Cestovní ruch. kola

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy INVENTÁ E A KATALOGY ARCHIVU HLAVNÍHO M STA PRAHY 050200/03 Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy (1940) 1945 1948 (1953) p ír stkové íslo AMP: sign. AMP: POM 153 Tomáš Rataj

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

VIZE 2020 DLOUHOV KOST

VIZE 2020 DLOUHOV KOST Tento programový dokument vzniká v otev ené diskusi odborník a politik jako podklad pro práci Ob anské demokratické strany. Zabývá se celým komplexem spole enských zm n spojených s prodlužováním života,

Více

3.11 Ob anská vybavenost

3.11 Ob anská vybavenost 3.11 Ob anská vybavenost Do sociální infrastruktury zahrnujeme zejména za ízení charakteru ve ejných služeb, která z podstatné ásti jsou zabezpe ována ve ejnou správou (stát, kraj, obec). Za ízení republikové

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více