ROČNÍK 4 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč) ČÍSLO 16 Autoškola PEML POZVÁNKA NA OTEV ENÍ 113. LÁZE SKÉ SEZÓNY V BOHDAN I

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍK 4 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč) 26. 4. 2010-2. 5. 2010 ČÍSLO 16 Autoškola PEML POZVÁNKA NA OTEV ENÍ 113. LÁZE SKÉ SEZÓNY V BOHDAN I"

Transkript

1 ROČNÍK 4 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč) ČÍSLO 16 Autoškola PEML Autoškola, která u í! Pražská 12, P elou, Tel.: KRAJ FINAN N PODPO Í OBNOVU PAMÁTEK POZVÁNKA NA OTEV ENÍ 113. LÁZE SKÉ SEZÓNY V BOHDAN I str. 2 str. 4 str. 8 PARDUBICE - PO P TI LETECH PÁTÝ TITUL DLUHŮM. arod jnice v pivovaru, zábava pro celou rodinu ZAJISTÍME KRIZOVÉ REFINANCOVÁNÍ HYPOTÉK. Ve er kouzel, ár, taj a div HOLICKO - Op t se blíží - lipojakubská noc s arod jnickými rejdy. Ve v tšin obcí se najde p íznivec t chto tajuplností a p ipraví na poslední dubnový den (v pátek 30. dubna) arod jnice. V Holicích je oznamován rej arod jnic na 19 hodin u kulturního domu, kde divým ženám zakoncertuje Dechová hudba KD Holice, uskute ní se sout že v b hu a v hodu košt tem. Poté se pr vod odebere na sportovní stadion, kde bude zapálena hranice, prob hne diskotéka a po setm ní bude odpálen velký oh ostroj. - Horní Jelení dává v d t, že tajuplný rej kolem ohnivé hranice vypukne v 19 hodin u vodojemu, v B le ku p ipravují ve er kouzel a taj kolem ohn na h išti u školy též v 19 hodin. Pálení arod jnic je hlášeno rovn ž od rybníka z Horních edic, z kopce u Ost etína i z dalších míst. (mkm) Kv tnové zasedání holických zastupitel HOLICE - V pond lí 3. kv tna v 18 hodin se sejdou m stští zastupitelé na ve ejném zasedání. Na programu je zpráva o hospoda- ení Dobrovolného svazku obcí Holicka v roce 2009, projednání projektu protipovod ových opat ení, vyhlášky o daních z nemovitostí a odpadech. Projednány budou rozpo tové zm ny, p íprava voleb do Poslanecké sn movny, návrh na ud lení Ceny m sta Holic a sd lení starosty. Možnost vznést p ipomínky dostanou také ob ané, ktet í jsou tímto na zasedání srde n zváni. (mkm) Muzeum slaví jubileum PARDUBICE Zdejší Ob- anské sdružení Pardubický spolek historie železni ní dopravy vstupuje již do jubilejní desáté sezóny muzea. V budov bývalé vodárny v Rosicích nad Labem, kde je umíst no železni ní muzeum a expozice MHD, se návšt vník m otev ou dve e k prohlídce o prvním kv tnovém víkendu. Ti zde mohou mimo jiné obdivovat zahradní železni ku LGB, maketu lokomotivy T 47.0, parní stroje pana Malinovského, výstavku historických nákladních voz a stabilní motor Slavia v chodu. Zájemci mohou rovn ž využít svezení zvláštními historickými vlaky a trolejbusy v ned li 2. kv tna zavítat na exkurzi do p ipravované expozice ve Slati anech. (pav) P EDPLA TE SI TÝDENÍK za 416 K na rok tel Sledujte každý den nové zprávy na Sobotní po así p álo nejenom brusla m a cyklist m, ale i šedesátinám dopravního podniku v Pardubicích. Den otev ených dve í, který p ichystali jeho zam stnanci k tomuto výro í, p ilákal více než dva tisíce zájemc. Ti si prohlédli veškeré zázemí rmy i s odborným výkladem. Obyvatelé Pardubic se pak mohli svést v historických vozidlech, která jezdila po m st. Foto: SVATOPLUK KODET PARDUBICE Sobotní odpoledne nepat il areál pardubického pivovaru Pernštejn výrob piva, ale jeho konzumaci. Na nádvo í podniku se konala velkolepá oslava arod jnic, která byla ur ena opravdu pro celou rodinu. Nabídky bohatého programu pro velké i malé využilo n kolik tisícovek lidí. Pro d ti zde byly p ipraveny nafukovací atrakce, esání malých arod jnic, opékání bu t, loutkové divadlo, malování s Janem Honzou Lušovským a koncert Saxany - Petry ernocké. Pro starší generaci pak zahrála populární dechovka Pernštejnka, pro mladší skupina Doklobouku. Krom programu na podiu se v pivovaru odehrávaly i kuliná ské hody s pestrou nabídkou pe ených, smažených a dalších pochoutek. Vše se zapíjelo vynikajícím pivem Pernštejn, speciálem Porter, nebo prémiovou jedenáctkou Ozzobír. S pr b hem odpoledne byl jist spokojen i editel pivovaru Jan Kvasni ka, na fotogra ích uprost ed vlevo. V podve er byla zapálena hranice a na záv r zahrála skupina Stresor. Foto a text: SVATOPLUK KODET Kraj rozd lí miliony PARDUBICE - Rada Pardubického kraje doporu ila zastupitelstvu, aby schválilo návrh na rozd lení ástky 6,5 milionu korun na zajišt ní regionální p sobnosti Východo eského divadla a Komorní lharmonie Pardubice. Ob instituce se o prost edky ucházely v rámci speciálního dota ního programu kraje. Jejich projekty posoudila odborná komise, která také vyslechla prezentace zástupc obou organizací a doporu ila rozd lení prost edk z programu. Dotace ve výši 3,6 mil. K navržená pro Východo eské divadlo Pardubice podpo í regionální p sobnost divadla jako ve ejné služby pro ob any celého Pardubického kraje. Práv v regionálním záb ru spat ila komise nejv tší rezervy projektu divadla. V minulém roce bylo pouze dvanáct p edstavení odehráno na jiných místech kraje, uvedla radní pro školství, kulturu a památkovou pé i Jana Pernicová. Komise také p ihlédla k v tším možnostem samo nancování organizace. Pro Komorní lharmonii Pardubice navrhla komise dotaci ve výši 2,9 mil. K. Kladn byla hodnocena zejména vysoká um lecká úrove t lesa, stále se rozši ující regionální p sobnost a pravidelné za azování d l um lc z kraje do repertoáru. Mn osobn velmi zaujal p ipravovaný projekt Adeste Fideles, v rámci kterého lharmonie odehraje dva mimo ádné váno ní koncerty za spoluú asti zp vá k z celého kraje. D ti si pod vedením zkušeného sbormistra vyzkouší ú inkování s profesionálním hudebním t lesem, uvedla Jana Pernicová. Rada kraje se s návrhem komise ztotožnila a doporu ila krajskému zastupitelstvu schválení dotací v navrhované výši. Kone né rozhodnutí padne 29. dubna. (lcha) NOVÉ VESTAVBY DO VOZIDEL Populární multifunk ní muž Dan Landa navštívil stánek Enterie Pardubice na mezinárodním stavebním veletrhu v Brn. Chystají s jednatelem spole nosti Liborem Joskou, po úsp šném lmu Kvaska, další spole ný projekt? Více se do tete na stran 3. Zasedání obecních zastupitel v Ost etín OST ETÍN - Ve st edu 28. dubna v 19 hodin se v zasedací síni obecního ú adu sejdou místní zastupitelé na ve ejném zasedání. Na programu budou rozpo tové a majetkové záležitosti, informace o pln ní plánovaných akcí, sd lení starosty a p ipomínky zastupitel i ob an. (mkm) Na sobotním setkání v ela pod Kun tickou horou se sešla více než stovka zájemc o tuto zálibu. V ad p ednášek se zde mohli dozv d t žhavé novinky z oboru nebo si ve stánku zakoupit v ela ské pot eby. Velký zájem byl i o knížku známého Pardubického odborníka Evžena Báchora, která mapuje sto let moderního v ela ství na Pardubicku. Foto: SVATOPLUK KODET

2 STRANA 2 POND LÍ 26. DUBNA 2010 K v ci P lmaraton Pardubice šlechtí i trápí Miroslav Vá a, poslanec Parlamentu R za SSD Pardubice -Bez výhrad jsem pro to, aby se m sto Pardubice prezentovalo na sportovním poli a nem lo by to být jen v našem vynikajícím hokeji. Pardubický vina ský p lmaratón, který vytrvale p ipravuje nezdolný Old ich Bujnoch, se konal minulou sobotu, zanechal pon kud smíšené dojmy. P ijeli obdivuhodní Ke ané, p ijely i stovky dalších sportovc. Organizáto i sice vše zvládli, ale m sto se nevyznamenalo. Už kolem deváté ráno byla doprava na pokraji kolapsu, v deset to bylo skoro tragické. Zbyte n, protože objízdné trasy mohly být lépe p ipraveny a p edevším vyzna eny. Stovky idi vyjížd ly, aniž by tušily, že je eká trauma. V drtivé v tšin byli trp liví. Ostudné bylo pro m sto Pardubice ale p edevším to, že návrat k normálnímu provozu byl naprosto nekoordinovaný a nezvládnutý. P íklad? Vít zové hlavních závod dob hli t sn po 13. hodin, ale závory a dopravní zna ky, zakazující vjezd do Husovy nebo Saka ovy ulice nebyly odstran ny ani o dv hodiny pozd ji. Dopravní k e byla v té dob naprosto zbyte ná. Je to zkušenost, na kterou by si m li lidé z magistrátu a rem ízených m stem, zodpov dní za podobné akce, vzpomenout už za átkem kv tna, kdy se v Pardubicích pojede cyklistický K ivk v memoriál. Neschopnost odrazuje diváky i sponzory.. Poznávejte Pardubický kraj na kole Roman Línek, nám stek hejtmana pov ený jeho zastupováním Pardubice - Co ech, to cyklista. Alespo tak to vypadá p i pohledu na cyklostezky a silnice v prvních slune ných dnech tohoto roku. eská republika totiž pat í k zemím, kde se nejrychleji rozr stá sí cyklistických tras. Podle pr zkum je u nás tém ty icet tisíc kilometr stezek, stejn jako v N mecku. Sousední zem je ovšem p tkrát v tší. Pardubický kraj drží hned po Praze prvenství v hustot cyklotras, které se navíc stále rozr stají a vylepšují. Ke kompletní spokojenosti však nesta í pouze existence samotných stezek, ale je pot eba budovat také kvalitní zázemí a dopl kové služby. Tomu nyní napomáhá nov otev ená cyklop j ovna v Chrudimi na nádraží s výhodným uplatn ním rodinných pas, které jsme v Pardubickém kraji zavedli a podporujeme je. Díky tomuto ojedin lému projektu mohou milovníci výlet na kole z širokého okolí pohodln ji poznávat krásy našeho kraje. Do Chrudimi každý dojede vlakem, p j í si kolo a m že vyrazit na cestu do Železných hor, do Hlinska na Veselý Kopec nebo t eba do Slati an na Ko i í hrádek. Sám jsem v nedávné dob strávil dva víkendy na kole v Železných horách a m žu takový výlet jenom doporu it. Roman-linek.cz, Zelení slibují zelená pracovní místa PARDUBICE - Strana zelených v Pardubickém kraji p edstavila na tiskové konferenci své kandidáty a volební program. Zelení vyráží do voleb s krajskými tématy - nevy ešené likvidace vlastních i cizích odpad, stavbou jižní varianty rychlostní silnice R 35 a silnice R 37 i odmítnutím nedomyšleného plavebního kanálu v P elou i. Zelení budou prosazovat boj s korupcí, v oblasti zam stnanosti se p i iní o vznik 70 tisíc zelených pracovních míst. Chceme investovat do v dy i vzd lání a šet it tam, kde je to smysluplné. Do ela kandidátky byla zvolena Lucie Horváthová, sociální antropoložka, která mimo jiné pracovala jako romská poradkyn na Magistrátu m sta Pardubic a realizovala adu projekt s multikulturní a integra ní tematikou na lokální úrovni. (VeP) PARDUBICE/CHRUDIM- P edseda TOP 09 Karel Schwarzenberg navštívil minulý týden Chrudim a Pardubice, aby p ed nadcházejícími parlamentními volbami propagoval program této pravicové strany. Na setkáních se starosty, podnikateli a p edstaviteli ve ejných institucí vysv tloval zejména ekonomické aspekty programu TOP 09. Na záv r pobytu besedoval v klubu Žlutý pes se studenty pardubické univerzity. Foto: VERONIKA PATEROVÁ Slet arod jnic na Dubin arod jná cesta za pohádkou ŽIVANICE Zdejší rodi e a d ti p ipravily na pátek 30. dubna akci pod názvem arod jnou cestou za pohádkou. Sraz ú astník je v 17 hodin u Základní školy Živanice. Jako zápisné na arod jnou cestu sta í pytlík bonbónu. Zakon ením cesty je lampiónový pr vod, pálení arod jnic a opékání bu t. Akce se koná pouze za p íznivého po así, pr vod vychází v 18 hodin od školy. (pav) K est Chleban PARDUBICE - V pardubické kavárn Evropa byla pok t na kniha Jany Klime kové Chlebani. Jde o rodinnou ságu z prost edí polabských vesnic v pr b hu tém stovky let, od poloviny 19 století do období t sn po druhé sv tové válce. Ve své obsáhlé práci vytvo ila Klime ková zajímavou zprávu o život v našem regionu a proto lze jen doporu it zakoupení Chleban. Kmotrou knihy byla senátorka Ludmila Millerová. Na snímku Svatopluka Kodeta Jana Klime ková s hercem Zde kem Rumpíkem, který slavnostním odpolednem provázel. (VeP) PARDUBICE - Poskytnutí grant a dotací v oblasti památkové pé e projednala na jednání Rada Pardubického kraje. Rozhodla o tom, že poskytne nan ní prost edky na obnovu 59 objekt v celkové výši 5,61 milion korun. Celkem p ijalo odd lení kultury a památkové pé e krajského ú adu 188 žádostí s celkovými požadavky na tém 77 milion korun, uvedla radní zodpov dná za oblast školství, kultury a památkové pé e Jana Pernicová. Rada rovn ž na základ doporu ení grantové komise navrhla rozd lení dalších prost edk ve výši 3,27 mil. korun, rozhodnutí o p id lení t chto grant je však v kompetenci dubnového zastupitelstva. Kraj nan n podporuje obnovu kulturních památek na svém území již od svého vzniku. Od roku 2002 do roku 2009 poskytl kraj vlastník m památek dotace v celkové výši více než 120 milion korun, z toho v posledních t ech letech to bylo vždy p ijme brigádníky na zajišt ní víkendových akcí v Pardubicích a okolí Požadujeme: ob anskou bezúhonnost ( istý výpis z rejst íku trest ) dobrý zdravotní stav - (fyzická náro nost) komunikativní a profesionální jednání a vystupování Nabízíme: Kvalitní práci v týmu profesionál za velmi dobrých platových podmínek Tel. kontakt: p. Sigmund PARDUBI- CE - T etí m stský pardubický obvod a Kulturní centrum zve všechny p íznivce arod jnických rej na tradi ní Slet arodejnic. Sraz je 30. dubna v 17 hodin na prostranství p ed ZŠ Dubina. Na programu bude pr vod masek, arod jnická diskotéka a vystoupení mažoretek. Nebude chyb t velký ohe s možností opékání vu t ani sout ž o nejhez í masku. Další sout že doprovodí i oh ová show a zahraje kapela Šmehydlo. (zr) Kraj nan n podpo í obnovu památek M sto myslí na chodce CHRUDIM Hned dva nové p echody pro chodce plánuje m sto vybudovat pro zvýšení bezpe nosti chodc i cyklist ješt v letošním roce ve velice frekventované Pardubické ulici. První nový p echod vznikne u pr myslové zóny Sever p es silnici I/37. Sou ástí této investi ní akce bude také prodloužení cyklostezky do Medlešic v úseku od vjezdu do pr myslové zóny k vybudovanému p echodu. Druhý nový p echod zde m sto plánuje u sídlišt Leguma v míst u autobusové zastávky. Projekt rovn ž po ítá i s opravou stávajících chodník p ed domy.p. 530, 468 a 467 v Pardubické ulici. (pav) více než 20 milion. Letos lze p edpokládat, že bude tato ástka vlivem krizových opat ení o n co nižší, dodala Jana Pernicová. K tomu je však t eba p i- íst náklady na obnovy památek, které kraj sám vlastní. Ty se rovn ž pohybují v ádech stamilion. Nap íklad jen na obnovu pardubického zámku vynaložil kraj od roku 2001 do dnešního dne cca 85 milion, také letos je v krajském rozpo tu p ipraveno p t milion na dokon- ení opravy hradeb. (mva)

3 POND LÍ 26. DUBNA 2010 STRANA 3 K v ci Hokej jako naše vizitka. Jsme hokejoví mist i, slavme! Ladislav Libý, poslanec P R za ODS a Pardubický kraj Chrudim - Po letech jsou hokejisté Pardubic op t hokejovými mistry R, když ve nálové sérii suverénn rozst íleli Vítkovice. Po pr m rném za átku sout že se naši hokejisté stále zlepšovali a nakonec celou sout ž zasloužen vyhráli. Stejn tak nestárnoucí gólman Dominik Hašek zrál postupn jako víno a ve nále už nem l mezi branká i konkurenci, a to navzdory jeho v ku, kdy už je v tšina hrá v hokejovém d chodu. P ed našimi hokejisti a slavným Dominátorem, jako pravidelný návšt vník pardubického hokeje, hluboce smekám a d kuji jim, že nám ud lali radost a reprezentují náš kraj na výbornou. Mnoho kritik se pohoršuje nad tím, že m sto a další organizace sponzorují výhradn hokej a nedostává se tak na jiné sporty. Ano, nic se nesmí p ehán t a hnát do extrému. Dnes se ale ukazuje, že investovat do kvalitní zna ky se vyplácí. Náš kraj je podle statistik nejmén navšt vovaným, a to je ur it škoda. Jako region máme p ece co nabídnout. Tento úsp ch je nejlepší reklamou pro náš kraj, aby se o n m mluvilo a dostal se více do podv domí lidí. Bu me tedy hrdí na naše hokejisty a podporujme nadále to, co náš kraj zdobí. Zatím deset návrh na ocen ní PARDUBICE - Magistrát po átkem roku vyzval ob any k zaslání návrh na ud lení ocen ní za lo ský rok. Do konce b ezna p išlo na radnici deset návrh, které posoudí p íslušné komise rady m sta. Na kv tnovém zastupitelstvu bude p edložen návrh na jmenování len komitétu, který pak následn vydá doporu ující i nedoporu ující stanoviska k jednotlivým návrh m. Ty budou následn p edloženy rad i zastupitelstvu m sta ke schválení. (AlT) Do káme se kone n regulace hazardu? Na své dubnové sch zi poslanecká sn movna schválila ve t etím tení novelu zákona o loteriích navrženého sociální demokracií. Je to skoro malý zázrak. Již deset let z stává totiž tento zákon nezm n n, zastaralý a nefunk ní. Všechny pokusy o legislativní zm ny dosud narážely na tuhý odpor n kterých poslaneckých klub, nej ast ji ob anských demokrat a komunist. V p edvolební dob se kone n ledy pohnuly a novela eká na jednání v senátu. Zákon o loteriích z po átku devadesátých let zdaleka nesta- í rychlému vývoji, který technický pokrok do hazardních her p ináší. Dle zákona, který dosud platí, sice mohou obce povolovat a kontrolovat hrací automaty na svém území. P esto je dnes situace taková, že už mohou jen bezmocn p ihlížet, jaký hazard je u nich provozován. Vznikly totiž zcela nové typy interaktivních video-loterijních terminál, na které zmín ný zákon nepamatuje a které m že tudíž povolit pouze ministerstvo nancí. Tato za ízení jsou dokonce podstatn mén kontrolovatelná než nap. klasická kasina, která musí spl ovat alespo n jaké podmínky. Nefunk ní starý zákon tak p ímo nahrává podnikatel m v oblasti hazardu. Nové typy agresivních a nebezpe ných hazardních her postupn vytla ují staré herní automaty a obchody s nimi jen kvetou. Alespo áste ným východiskem z marasmu by mohl být výše zmín ný p ijatý návrh, který p enáší rozhodovací pravomoci na obce a eší tak ten nejpal iv jší problém. Doposud to je skupina ú edník na ministerstvu nancí, která bez spole enské kontroly rozdává jak na b žícím pásu povolení k provozování heren, na kterých jejich majitelé nestoudn vyd lávají. Obce pak hledají v rozpo tu každou korunu na ešení problém s gamblerstvím, p idruženou kriminalitou, zadlužováním rodin. Zabránit ší ení nebezpe né diagnózy p itom nemohou. Každého asi v této chvíli napadne, co v této situaci d lá vláda. Ta už dlouho slibuje úpln nový komplexní a moderní zákon o loteriích. Zatím ale jen slibuje. A to v situaci, kdy je v esku heren jako v celé EU dohromady a Praha jich má tolik jako celé N mecko! eši do nich ro n naházejí stovky milion korun. Jenom v lo ském roce tak prohráli 128,5 miliardy korun, což je ástka, kterou nap íklad stát vydá za p l roku na d chody. Do káme se u nás kone n rozumné regulace hazardu, p estanou na nás ta obludná monstra blikat odevšad, kam p ijdeme? Není to jisté. Loterijní lobby je velmi silná, uvidíme, jak na novele popracuje senát. Kone né slovo by pak m la 18. kv tna íci sn movna. LADISLAVA ZELENKOVÁ poslankyn SSD Pardubická Enteria se prezentovala na mezinárodním stavebním veletrhu v Brn Mezinárodní stavební veletrh v Brn je bezesporu jednou z nejv tších událostí eského stavebnictví. Letošního ro níku, který se uskute nil ve dnech dubna se již tradi n zú astnil pardubický stavební holding Enteria a.s. V jeho expozici jsme zastihli generálního editele Ing. Libora Josku a zeptali se ho na pr b h a p ínosy veletrhu, sou asnou situaci ve stavebnictví, a také jak se v této složité dob da í holdingu enteria. Enteria se prezentuje na stavebním veletrhu i p esto, že mnoho významných stavebních rem letos svou ú ast od- eklo Ano, máte pravdu, letošní rok to zde v Brn vypadá dost smutn. Vystavovatel je tu opravdu málo a krize se zde projevuje v plné mí e. Náš stavební holding Enteria se všemi dce inými rmami se i v tomto roce zú ast- uje veletrhu, protože kdy jindy než te je t eba reklamy, zviditeln ní našich služeb, vyhledávání nových kontakt a udržovaní našich pozic u stávajících zákazník. My jsme naši expozici pojali letos malinko úsporn ji, ale jinak jsme s pr b hem a p ínosy velice spokojeni. Jak vidíte sou asnou situaci na stavebním trhu? Jak se holding vyrovnává s projevy ekonomické krize? Situace na stavebním trhu je v letošním roce dle mého nejhorší v novodobé historii eské republiky. Za prvé díky ekonomické krizi scházejí nance na zainvestování stavebnictví, a to jak ve státním, tak soukromém sektou. Za druhé díky stavebnímu boomu minulých let vzrostly razantn kapacity na našem trhu a najednou není co d lat, na zakázkách a v konkuren ním boji zna n p ituhuje, ceny nesmysln padají dol, a to až na 50% normálu - a to je pro rmy s nedobrou ekonomickou situací tém likvida ní. Pokud si investo i myslí, že s t mito cenami ušet í, tak se taky mýlí! Bu jim takovíto dodavatelé zkrachují p ed o ima a p ímo na stavb, nebo výsledná kvalita stavby bude velice špatná a brzo ušet ené peníze stejn budou muset vynaložit zp t. Prost ani p íliš drahá ani dumpingová cena není dob e. Bude to chvíli trvat, než se to srovná, a jelikož se dá jen t žko v dohledné dob p edpokládat více pen z do stavebnictví, tak je dost pravd podobné, že ne všechny rmy tuto dobu p ežijí. No a t etí d vod, pro není zrovna dob- D ti navštíví hronovickou scénu Za pardubickými d tmi se ve tvrtek a v pátek 29. a 30.dubna vypraví královéhradecké Hudební divadlo d tem s hudební pohádkou R ženka a Kop iv nka. Více než 1000 p edškolák a školák se bude moci zaposlouchat, ale také se vytancovat p i krásných písni kách autorky i hlavní p edstavitelky p edstavení Michaely Novozámské. Ta se b hem necelé hodiny zm ní n kolikrát svoji podobu, aby vypráv la poutavý p íb h provon ný kv tinami. Jarní písni ková R ženka a Kop ív nka vznikla na motivy klasické francouzské pohádky Víly, která i dnes dokáže oslovit naše nejmenší a poutav ukázat principy dobra a zla. P edstavení prob hne hned dvakrát denn, v 8,30 a 10 hodin v sále Hronovické scény. (zr) Unikátní d ev ná stavba SE Nedaleko Se ské p ehrady se nachází unikátní d ev né potrubí, které bylo vybudováno v letech Potrubí p ivádí vodu z p ehrady do elektrárny k pohonu vodních turbín. P esto že se v mnoha materiálech uvádí, že se jedná o technickou památku, nebylo potrubí nikdy za památku prohlášeno. Sou asný majitel To, že i t lesn postižení lidé se mohou aktivn v novat sportu je v c již všeobecn známá, stejn tak, že pot ebují každou pomoc, nebo jejich možnosti jsou omezené. Jedním z t ch, kdo podporují stolní tenistku Spomenku Hab tínkovou Tomi z oddílu Lokomotiva Pardubice je spole nost Enteria. Na snímku Svatopluka Kodeta zleva starosta V. m stského obvodu Jaroslav K ava, generální editel stavebního holdingu Enteria Libor Joska a František Hab tínek, spole n s úsp šnou sportovkyní. e ve stavebnictví a v republice, je stav politiky v našem stát - a to nechávám být s jediným komentá em, že nyní drtiv vít zí zájem jednotlivce nad zájmem o spole nost, o zemi. Škoda. Jak si v tomto všem vede holding enteria? Složit, ale zatím to zvládáme. Práce je mén, ale je. Jen to vše stojí mnohem více úsilí, musíme více energie v novat obchodu a vyhledávání p íležitostí. Letos p edpokládáme, že nám meziro n poklesnou tržby o cca 20%. Samoz ejm i ziskovost jde rapidn dol, ale nep edpokládáme propoušt ní, zavádíme úsporná opat ení a další racionalizace uvnit rmy, ale chceme udržet kvalitu produkce a spolehlivost našich rem. Enteria a zejména CHT podporují adu sportovních a kulturních akcí. Loni jste se stali GP Aviatické pouti. Co chystáte pro Pardubáky letos? My jsme si pro letošní rok dali velice t žké p edsevzetí, že i p es nižší tržby a zisk udržíme množství pen z ur ených na podporu regionu, r zných sportovních Šestinásobný vít z Velké Pardubické Josef Vá a navštívil Libora Josku ve stánku rmy Enteria na Mezinárodním stavebním veletrhu v Brn potrubí se snažil a dlouhodob jednal s adou rem o nutné rekonstrukci. Bohužel, nenašel žádnou, která by byla ochotna akci uskute nit a p evzít alespo 5 10 letou záruku nad stavbou a bude v nejbližší dob vym n no. Zájemci tak mají nyní jedine nou p íležitost tuto ojedin lou stavbu si na poslední chvíli prohlédnout. (pav) kulturních a sociálních v cí na úrovni roku My si myslíme na rozdíl od mnohých nadnárodních rem v R, že pomoct se má hlavn, když to je pot eba - a ne když mají všichni dost. Mn se práv výmluvy o krizi a šet- ení t chto nadnárodních spole ností a bank prost nelíbí a p ipadá mi to zbab lé! Takže tam, kde jste Chládek a Tint ra i Enterii a další dce iné rmy vid li vloni, je uvidíte i letos! Ba co víc, stali jsme se generálním partnerem slavné a skv lé Smetanovy Litomyšle, navýšili jsme p ísp vek na jubilejní Aviatickou pou, stali jsme se generálními partnery všech aktivit zp váka Dana Landy a lehce prozradím, že Dan práv natá í po úsp šné Kvasce nový lm z prost edí rally. No a v neposlední ad jsme významnou ástkou letos p isp li mnohonásobnému vít zi Velké Pardubické panu Josefu Vá ovi na jeho koní ky a na další vít zství u nás v Pardubicích. Také d kuji t mto dvou pán m, že nás navštívili na Brn nském veletrhu a pod lili se s návšt vníky o svoje názory a rozdali tisíce autogram. (zr)

4 STRANA 4 POND LÍ 26. DUBNA 2010 Kulturní servis M stské divadlo a hod. - J. Kahoun Z. Tomeš M. Sajlerová: Zimní p íhody v elích medvídk hod. - N. Coward: Nahá s houslemi hod. P. Shaffer: erná komedie hod. - W. Shakespeare: Hamlet hod. - T. McNally D. Yazbek: Donaha! hod. - W. Spier P. Fischer: istírna hod. - P. Shaffer: Amadeus hod. - L.Aškenazy J. Borna: Jak jsem zdtratil aneb Malá váno ní povídka ( Divadlo v Dlouhé). Jevištní zkušebna hod. - P. Vogel: Nejstarší emeslo. Divadlo Exil hod. - Prezidentky hod. - Postelová fraška hod. - Limonádový Joe DK Dukla KINO: hod. - Vtá kovia, siroty a blázni Východo eské muzeum VÝSTAVY: Do Vážky eské republiky ve fotogra i. Do Klukovský sen, hol i kám vstup dovolen. Kdo z nás nezná slovo angli ák? EXPOZICE: rytí ské sály pardubického zámku; eské sklá ské tvorby; pohlednic Orbis pictus; zbraní; numismatická expozice Peníze v echách ; p íroda východního Polabí; expozice hra ek Bylo, nebylo... P EDNÁŠKY: CYKLUS O HISTORII LÉTÁNÍ NEJEN V PARDUBICÍCH: Pardubické letišt od 50. do 80. let 20. století - Otto Janoušek. P ednáška se koná vždy od 18 hodin v p ednáškovém sále muzea. Lázn Bohdane hod. - Ve er s tóny Lubica Smitková hod. - Výtvarná dílna arod jnice a kv tinové obrázky hod. - Ze zlatého fondu eského country kapela Brzda i hod. - Afrika Cestova tel. p. Rybá hod. - Tane ní ve er DUO SKARABEUS. ÁDKOVÁ PRODÁM registra ní pokladu v. zásuvky a te ky kódu. Levn. Tel.: D m kultury Holice KINO: hod. - Deš- ová víla. D m kultury Chvaletice KINO: hod. - tvrtý druh Chrudim M stské kino: hod. - Ženy v pokušení hod. - Vlkodlak hod. - Vlkodlak hod. - Brat i hod. - Zahraj to znovu, Same a 20 hod. - Prokletý ostrov. He man v M stec KINO MÍR: hod. - Katka hod. - Ch va v akci hod. - Pevné pouto hod. - Smrt eká všude hod. - Milý Johne. Choce KINO MÁJ: hod. Muž z Londýna hod. - Ch va v akci hod. - Prokletý ostrov hod. - Doktor od jezera hroch. Litomyšl KINO Sokol: hod. - Do pohádky za zví átky hod. - Ženy v pokušení hod. - Kv t poušt. Svitavy KINO VESMÍR: hod. - Katka hod. - Hlad hod. - Kawasakiho r že hod. Souboj Titán. Vysoké Mýto KINO Šemberovo Divadlo: hod. - Doktor od jezera hroch hod. - Big Lebowski hod. - Percy Jackson: Zlod j blesku Ústí nad Orlicí KINO MÁJ: hod. Prokletý ostrov hod. PRODÁM zahradu v jižní ásti Pardubic, 680 m2. Cena dohodou. Tel.: KOUPÍM zahradní trakt rek na se ení trávy. Tel.: NUTS II Severovýchod O tom, jak se v Pardubickém kraji da í erpat unijní prost edky z Regionálního opera ního programu NUTS II Severovýchod, se ve st edu 14. dubna p esv d- ili noviná i, zástupci m st, Regionální rady i kraje. Den s RO- Pem v Pardubickém kraji, který v rámci ROPfóra 2010 zorganizovala Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, za al v Chrudimi, pokra oval ve Vysokém Mýt a skon il v Poli ce. T i projekty realizované na území Pardubického kraje, na jejichž nancování se významn podílely dotace z Regionálního opera ního programu NUTS II Severovýchod, potažmo pak z Evropského fondu pro regionální rozvoj, si ve st edu 14. dubna prohlédl nám stek pardubického hejtmana Jan Tichý, editel Ú adu Regionální rady Zden k Semorád a noviná i. Den s ROPem, který zahájil již t etí ro ník velké informa ní akce ROPfórum 2010, za al na chrudimské radnici. Zástupci m sta p edstavili projekt Rekrea ních les Podh ra, na který získali více než 13,6 milion korun z ROP Severovýchod. M sto je p i erpání evropských dotací úsp šné. Získali jsme podporu i z dalších opera ních program, nejen z ROP Severovýchod, ekl starosta Jan echovský. Projekt byl dokon en loni v kv tnu. B hem dalších ty m síc využilo lezecké centrum instalované v p irozené borovicové vegetaci podh rských les, venkovní t locvi nu a také upravené b žecké a p ší trasy s hipostezkami p t tisíc návšt vník, dodal místostarosta Petr ezní ek. e byla v Chrudimi také o podh rské rozhledn Bára, kterou p ed dv ma lety doslova smetlo tornádo. Rozhlednu jsme postavili znovu a letos v lét posíláme její p timetrový model na Bienále do Benátek, zmínil starosta. Den s ROPem dále pokra oval ÁDKOVÁ PRONAJMU kompletn za ízený byt 2+1 v Pardubicích, sídlišt Dukla u zastávky MHD. P vodní, udržovaný stav obytných místností, nové koberce, lino. Koupelna s vanou a toaleta po rekonstrukci. Kuchy ská linka, lednice, pra ka, telefon, možnost parkování u domu zdarma. Možno i pro 3-4 studenty (obytná kuchy ). Nájem 7.000, zálohy na energie. Tel.: PRODEJNY PIVOVARKA Jste majitelem gastronomické provozovny, po ádáte zahradní party, hledáte vhodný dárek pro své blízké nebo si jen doma chcete vychutnat n které z piv Pernštejn? Pak práv pro Vás jsou remní prodejny Pivovarka. Najdete zde veškeré výrobky Pivovaru Pernštejn a.s., a to za nejlepší ceny ve m st, široký sortiment lihovin zna ky R. Jelínek nebo vína od spole nosti Soare. Jako dopln k zde naleznete r zná dárkové balení, sladkosti, i slané pe ivo. M žete si zap j it vý epní za ízení, nebo si nechat sto it víno a pivo do vlastních nádob. Palackého 250 (Pivovar Pernštejn), Pardubice Kontakt: Otevírací doba: Po 12:00-17:00, Út - t 9:00-11:30, 12:00-17:00, Pá 9:00-11:30, 12:00-18:00, So 9:00:12:00 CS. Armády 52 (Areál Hv zda SKP), Pardubice Kontakt: Otevírací doba: Po - Pá 9:30-12:00, 12:30-17:30, So 8:30-12:00 V této prodejn, vzhledem k malému prostoru, naleznete omezený sortiment dopl kového zboží. U Stadionu (v areálu Chrudimka), Chrudim Kontakt: Otevírací doba: Po 13:00-17:30, Út - Pá 9:00-12:00, 12:30-17:30, So 8:30-12:00 PRÁCI NABÍZÍ Zveme Vás na pálení čarodějnic v Penzionu NAP, U Stadionu 2030 v Pardubicích v pátek 30. dubna od 17 hodin U ohně Vám nabídneme buřty k opékání a o zábavu se postará kytarový doprovod ROPfórum 2010 za alo v Pardubickém kraji ve Vysokomýtské nemocnici, kde došlo v lo ském roce na Radiologickém odd lení k modernizaci p ístrojového vybavení. Dotaci 9,1 milionu korun z ROP Severovýchod erpal Pardubický kraj coby z izovatel nemocnice. Dotaci ocenila editelka nemocnice Romana Mrázová i primá ka odd lení Hana Tobková. V nemocnici hovo il také starosta m sta Martin Krejsa o Centru sociálních služeb, na n ž Vysoké Mýto erpá dotaci z ROP Severovýchod. Nám stek hejtmana zase zmínil koncepci zdravotnictví Pardubického kraje. V sou- asné dob p ipravujeme nální návrh na zm nu v Regionálním opera ním programu. Rádi bychom p evedli prost edky do oblasti zam ené na rozvoj m st, Pozvánka na p ednášku PARDUBICE - Masarykova spole nost a Krajská knihovna zvou na p ednášku PhDr. Eduarda Stehlíka z Vojenského historického ústavu v Praze na téma Vojenský odboj v Pardubicích v letech P ednáška se uskute ní v Universálním sále Krajské knihovny Pardubice ve tvrtek 29. dubna v 16 hodin. (zr) kde je možné podpo it mimo jiné také zdravotnická za ízení. Letos na podzim bychom m li znát jasné stanovisko Evropské komise, uvedl editel Ú adu Regionální rady Zden k Semorád. Den s ROPem kon il v odpoledních hodinách v Poli ce. Nám stek hejtmana Jan Tichý spolu se starostou Jaroslavem Martin nejprve zahájili putovní plakátovou výstavu projekt realizovaných v Pardubickém kraji, která bude ve vstupních prostorách m stského ú adu k vid ní do 27. dubna. Nejv tší pozornost ale poutala budova bývalé m š- anské školy, loni rekonstruovaná s dotací p esahující 21,8 milion korun z ROP Severovýchod. V jejích prostorách vzniklo Centrum Bohuslava Martin s interaktivní expozicí v novanou m stu, ale zejména odkazu Bohuslava Martin, skladatele, který se v Poli ce narodil a po n mž je pojmenováno nejen Centrum, ale také ZUŠ a ada místních spolk. Centrum pat í k nejvyužívan jším kulturním budovám ve m st, ekla místostarosta Marie Tomanová, která upozornila také na rozší ení pr myslové zóny nebo regeneraci Palackého nám stí, dva další projekty, na n ž získalo m sto dotace z ROP Severovýchod. Odpolední program uzav el festival symbolicky pojmenovaný Mládí a Bohuslav Martin, který od 12. dubna probíhal v prostorách Centra a Tylova domu v Poli ce. Ceny p edal laureát m festivalu tam jší ZUŠ nám stek hejtmana spolu s editelkou školy Renatou Pechancovou. ROPfórum 2010 pokra uje 28. dubna v Libereckém kraji. EVA JOUKLOVÁ Sb r starého papíru E ANY NAD LABEM Zdejší základní škola p ipravila na tvrtek 29. dubna jednodenní sb r starého papíru. Ten se bude p ijímat v areálu školy od 8 do 17 hodin. Vybírat se budou pouze pevn svázané balí ky novin, barevných leták, magazínu, asopis a kancelá ského papíru. Kartony a lepenka nebudou do sb ru p ijímány. Výt žek ze sb ru bude v nován do fondu SRPŠ, z kterého bude p ispíváno na školy v p írod a lyža ské kurzy. (pav) M sto se chystá na 113. Otevírání láze ské sezóny LÁZN BOHDANE První kv tnový den otev e Láze ské centrum už 113. sezónu. Kulturní a zábavní program bude probíhat v celém areálu Lé ebných lázní Bohdane. P ipraven bude bohatý program, ze kterého si vybere každý. Pestrý program m žete shlédnout v prostorách p ed radnicí, kde budou celodenní oslavy zahájeny slavnostní fanfárou. Dále bude program probíhat na podiu pod altánem v areálu lázní, p ed pavilony Go ár a Bílý. Ob erstvit se m žete ve velkém stanu a po Vychází Turistické noviny PARDUBICKÝ KRAJ - Destina ní spole nost Východní echy vydává již t etí íslo Turistických novin pro region Východní echy, pracovn nazvané letní. Ke tená m a všem, kte í mají rádi pam tihodnosti, zajímavosti, lidovou kulturu i p írodu, zamí í na za átku kv tna a op t nabídne poutavé tení a množství cenných informací. Celkový náklad Turistických novin bude op t init sedmdesát tisíc výtisk. (OKO) celém areálu lázní. Oslavy vyvrcholí ve velkém sále, v kavárn a v restauraci spole enským ve erem, na kterém vystoupí i Janek Ledecký. No ní párty bude pokra ovat až do 4 hodin do rána. Vstupenky na ve er v cen 240,- K si m žete zakoupit v hlavní recepci Lé ebných lázní Bohdane nebo v Informa ních centrech Pardubice i Lázn Bohdane. Podrobné informace o programu najdete na Doprava z Pardubic bude u vybraných trolejbus zdarma. (zr)

K ava p ed úterní sch zí onemocn l

K ava p ed úterní sch zí onemocn l www.tydenikpernstejn.cz PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO....... LETIŠT OSTROUHALO, KRAJ CHCE JEHO STO MILION CELKEM DEVATENÁCT LET PRO BRUTÁLNÍ LUPI E Z PARDUBIC str. 2 str. 4 str. 8 POKRA OVALA HALOVÁ

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč Masopust v Rokytnici - potřetí! čtěte uvnitř Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O. h.......str. 2-3 Reprezenta ní ples M sta Rokytnice...str. 5 Náš rozhovor

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti KUNRATICKÝ zpravodaj 5/2009 Otázky na ředitele pražské ZOO Petra Fejka jen pršely (foto ing. Jaroslav Vrba). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství strany 5 6 Kulturní a společenské

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ).

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). KUNRATICKÝ zpravodaj 4/2009 Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství

Více

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost Milí spoluobčané, čas neúprosně běží a zdá se nám, že to bylo nedávno, co jsme oslavili začátek roku 2007. Ale za několik dní budeme oslavovat a vítat rok nový a mladý, plni očekávání, co nám nachystá.

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

POVOLEBNÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT AK NÍ CENY BRANDT LIEBHERR. Prodejna stroj a ná adí. B loveská 168, Náchod. Velký výběr ručního nářadí.

POVOLEBNÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT AK NÍ CENY BRANDT LIEBHERR. Prodejna stroj a ná adí. B loveská 168, Náchod. Velký výběr ručního nářadí. Příští Echo vychází 11, června 2010 REDAKCE KRÁMSKÁ 29 NÁCHOD www.novinyecho.cz Ro ník 17/ íslo 16/4. ervna 2010 ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY 24 000 výtisk www.e-nachodsko.cz portál náchodského regionu www.e-nachodsko.cz

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice:

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice: DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, letošní mírná zima nám pomalu kon í a první jarní úpln k ur il termín Velikonoc svátk jara. Hezké po así nás láká ven k procházkám

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Praha 2006 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Škola je zařazena v programu SZ Škola podporující zdraví Školní vzdělávací program pro

Více

Titulní strana. estavlky

Titulní strana. estavlky Titulní strana estavlky Redakce úvodem Z obsahu Zprávy obce Borovnice: Co se d je v obci - záznam z ve ejného zasedání Další informace: Stomatologická léka ská pohotovost Ve ejná vyhláška a informace k

Více

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13.

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13. RO NÍK 4 ZÁ Í 2010 Generální partner AHR R ESKÉHO POHOSTINSTVÍ Exkluzivní partner AHR R Foto: Gregor909/sxc.hu Chceme bydlet také u vás! Vaše hotelové hvězdičky Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení

Více

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce.

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. VÝRO NÍ ZPRÁVA 2006 Úvodní slovo Vážení p átelé a partne i, v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. Rok 2006 prob

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY P EDVÁNO NÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT. krizové ceny LCD, PLAZEM, DVD MY EK - PRA EK SPORÁK I SUŠI EK. Pf 2010

ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY P EDVÁNO NÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT. krizové ceny LCD, PLAZEM, DVD MY EK - PRA EK SPORÁK I SUŠI EK. Pf 2010 Příští Echo vychází 15, ledna 2010 Výsledky LAGUNA CUPU v bowlingu dnes na www.novinyecho.cz Ro ník 16/ íslo 35/18. prosince 2009 ww w.e-nac hod s k o. cz ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY p or tá l n ác h o ds k

Více

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová Dobrovolnictví pro všechny Bc. Ilona Hofbauerová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Diplomová práce se v nuje dobrovolnictví. Je zde p edstaveno tak, aby si každý uv domil, že dobrovolnictví má mnoho podob

Více

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit CENTRAL EUROPE Project 1CE084P4 ReSOURCE www.resource-ce.eu Název: Strategie využití dědictví hornictví v regionu Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit Číslo: 4.3.2

Více

Tak nám op t za aly Vánoce. Obchodní domy se p edhán jí v nabídce zboží a nabízejí dárky, které jsou RO NÍK 9 ÍSLO 12.

Tak nám op t za aly Vánoce. Obchodní domy se p edhán jí v nabídce zboží a nabízejí dárky, které jsou RO NÍK 9 ÍSLO 12. LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC prosinec 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 12 B h nestvo il ženu z mužovy hlavy, aby mu porou ela, ani z jeho nohou, aby byla jeho otrokyní, nýbrž z jeho boku, aby byla blízká

Více

Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání ve fotbalu. Václav Mitáš a kolektiv

Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání ve fotbalu. Václav Mitáš a kolektiv Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání ve fotbalu Václav Mitáš a kolektiv Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Opera

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

POěÁDÁ A ZVE OBýANSKÉ SDRUŽENÍ "ZA VENKOV", o.s. TČšíme se na Vás!

POěÁDÁ A ZVE OBýANSKÉ SDRUŽENÍ ZA VENKOV, o.s. TČšíme se na Vás! Csibriová 2 / 2013 Další info: : start v 18:00 hodin, konec turnaje dlouho po p lnoci... : startovné K 100,-/ pár : závazné p ihlášky do 12.8.2013 na emailech jjirimalek@seznam.cz, radka.filingerova@seznam.cz

Více