Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma Brodský zpravodaj. Radnice - symbol městské samosprávy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Radnice - symbol městské samosprávy"

Transkript

1 Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma Brodský zpravodaj Radnice - symbol městské samosprávy

2 Nádherný večer v Domě kultury, v němž se snoubil pověstný francouzský šanson zastoupený Joelem Brosem a Světlanou Nálepkovou, s moravským, v podání Gabriely Vermelho či FS Jakub, se uskutečnil díky projektu Gymnázia JAK Naše Evropa-Můj kraj. Více str. 13. Foto: Markéta Švehlíková První dáma českého folku Pavlína Jíšová zahrála a zazpívala společně se svou dcerou Adélou Jonášovou. Více str. 14. Foto: Markéta Švehlíková Výstava, která za pár dní končí v Q-studiu, představuje obrazy a kresby Zdeny Höhmové a skleněné objekty Karla Fuksy. Na vernisáži se objevil i herec Arnošt Goldflam a rektor JAMU Ivo Medek. Více str. 15. Foto: Markéta Švehlíková Komorně laděná výstava Karla Táborského pohladila návštěvníky Café Clubu. Více str. 15. Foto: Markéta Švehlíková Folklorní soubor Holúbek se s pásmem Pěkná je ta naše královna probojoval do národního kola v Jihlavě. Více str. 14. Foto: Markéta Švehlíková Děti z výtvarného oboru ZUŠ připravily pozoruhodnou výstavu plnou barev a fantazie, jejíž vernisáž doplnily krásným divadelně-tanečním vystoupením. Více str. 15. Foto: Markéta Švehlíková Brodský zpravodaj

3 fotogalerie Delegace Uherského Brodu vedená místostarostou Petrem Vránou se v polském Lešnu zúčastnila festivalu Dialog Kultur i Narodów. Foto: Markéta Gajdůšková Majálesu příliš nepřálo počasí, přesto si to studenti pěkně užili. Králem se letos stal Jan Sladký Komenský, který s přehledem vyhrál všechny soutěžní disciplíny. Foto: Elen Sladká Knihovna uspořádala tradiční pasování prvňáků na čtenáře. Foto: Markéta Švehlíková V kině Máj proběhla předpremiéra pohádky Kovář z Podlesí. Zúčastnili se také autoři v čele s brodským režisérem Pavlem Göblem. Foto: Elen Sladká V areálu dopravního hřiště u ZŠ Na Výsluní se konala okrsková soutěž školních družin, která se v našem městě pořádá již dvacet sedm let. Více na Foto: Markéta Švehlíková ŠD Pod Vinohrady uspořádala preventivní akci s názvem Pomáhat a chránit. Více str. 12. Foto: archiv ŠD Vítání ptačího zpěvu na Maršově. Více na Foto: archiv DDM Brodský zpravodaj

4 pozvánky TJ TATRAN Havřice Vás srdečně zve na den plný soutěží, tance, her a překvapení Hurá prázdniny s bratry Chabičovskými v sobotu na fotbalovém hřišti TJ TATRAN v Havřicích začátek soutěžení je ve 12,30 hod, poslední soutěžící vyběhne na trasu v 14,30 hod. prázdniny Dùm dìtí a mládeže Uherský Brod Pøemysla Otakara II.è.38, tel.: Letní SLUNÍÈKOVÝ TÁBOR Pobytový pro rodièe s dìtmi v hotelu Jelenovská u Valašských Klobúk. Výlety, hry, výuka plavání, cena: 4.520Kè/dospìlý, 3.070Kè/dítì do 12 let, 650Kè/dítì do 3let (bez nároku na lùžko). Info: M. Kadlecová TAJEMSTVÍ PÁNA POKLADÙ Pøímìstský tábor pro dìti od 6 let. Staò se udatným bojovníkem èi pøekrásnou princeznou a najdi ukradený poklad...cena: 1.150Kè, info: M. Jílková BOJ O PØEŽITÍ DRAÈÍ DOUPÌ SOUSTØEDÌNÍ DRAMA ÁÈKÙ Pobytový tábor na Maršovì pro dìti od 10 let. Vyzkoušej svoji odvahu, tábornické dovednosti v pøírodì s kamarády. Cena: 1.900Kè, info: M. Kadlecová Pøímìstský tábor pro dìti od 6 let. Boj se zlem o záchranu èarovné øíše a jejích legendárních hrdinù. Cena: 1.300Kè, info: M. Jílková Pøímìstský tábor nejen pro dìti z divadelních kroužkù DDM, základy hraní pøed publikem, práce s trémou, výlet na Maršov. Vždy od do ve velkém sále. Cena: 300Kè, info: M. Mlèochová KYTAROVÝ CAMP TÝDEN ZDRAVÍ Pobytový kytarový tábor. Dobrodružství na ranèi ROVNÁ, lanové aktivity, jízda na koni, hry, kamarádi. Cena: 2.900Kè, info: J. Smítal Prožitkové setkání s vynikajícími terapeuty. Posílení zdraví, zlepšení stavu páteøe, psychiky, léèení pøírodou, arteterapie. Cena: 3.550Kè (lektorné, pná penze, pomùcky), info: L. Skoèovská KOÒSKÝ TÁBOR ÈESKOAMERICKÝ TÁBOR Cena: 1.100Kè, info: J. Smítal CESTOU POKLADÙ KERAMICKÉ DÍLNY Pobytový sportovnì výtvarný pro dìti od 8 let na Vyškovci. Cena: 3.800Kè, kapacita max.12 dìtí, info: P. Bzirská Pøímìstský 4-denní sportovní s fotbalisty z USA SUPERHRDINOVÉ VOLEJBALOVÉ SOUSTØEDÌNÍ BLÁZNIVÉ PRÁZDNINY S MADAGASKAREM 2013 Cyklogeocachingový tábor pro zdatnìjší dìti a zájemce o GPS. Ubytování v chatkách autokempu Salaška, cena: 2.300Kè, info: M. Kadlecová Tradièní tvoøení v keramické dílnì DDM pro zaèáteèníky a pokroèilé od 6 do 99let. Pøihlášky a platby pøedem (kapacita dílny max.12lidí), info: R.Benešová Pøímìstský tábor. Staò se superhrdinou, pojï s námi do bitvy dobra proti zlu. Týmové hry s kamarády, výlety, ukázky moderní vojenské techniky. Cena: 1.200Kè, info: M. Mlèochová Pobytový tábor v chatkách v Sidonii. Cena: 2.800Kè, zahrnuje dopravu, stravu, trenéry, sportovní materiál. Info: M. Kadlecová Pøímìstský 5-denní tábor. Dobrodružství se zvíøátky. Pomoz jim vytvoøit vlastní tropický ostrov a zachránit kamarády. Cena: 1.200Kè, info: J. Smítal PØIHLÁŠKY na všechny akce odevzdávejte a ZÁLOHY pla te PØEDEM v recepci DDM! INFO tamtéž nebo KNIHOVNA V ÚJEZDCI 120. výročí fotbalu v Uherském Brodě Výstava potrvá celý červen a můžete ji navštívit každou středu od do a každou neděli od 9.00 do Vážení přátelé, přijměte pozvánku na 1. veřejné setkání ke komunitnímu plánování sociálních služeb (KPSS) města Uherský Brod, které se uskuteční 18. června 2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti ZM městského úřadu (přízemí, vchod z boční strany). PROGRAM: 1. Úvodní slovo: Bc. Gabriela Fellingerová (CpKP východní Morava) 2. Představení projektu: Bc. Gabriela Fellingerová (CpKP východní Morava) Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod. 3. Přínosy a principy komunitního plánování sociálních služeb: Mgr. Josef Zdražil (metodik KPSS) 4. Diskuse a doprovodný program: v 16 hod vystoupení dětského folklorního souboru Dovoluji si Vás tímto co nejsrdečněji pozvat. Připojte se k našemu cíli dlouhodobého zvýšení kvality, dostupnosti a efektivnosti poskytovaných sociálních služeb současně s naplánováním a zavedením nových forem sociální pomoci. Může to být velká šance pro Vaše organizace, klienty, přátele, známé a všechny lidi dobré vůle, kteří mají zájem aktivně se podílet na dění kolem sebe. Těšíme se na spolupráci s Vámi. Centrum pro komunitní práci východní Morava 4 Brodský zpravodaj

5 Vážení spoluobčané, v čísle 11/2011 Brodského zpravodaje jsem vás seznámil s pravidly zavedení zpoplatnění komunikací v centru našeho města. Po víc jak roce a půl fungování tohoto systému si můžeme otevřeně říci, že pokud navštívíte centrum, tak vždy pohodlně zaparkujete. Protože každá novinka, která se zavádí, má jisté nedostatky, dospělo se k názoru provést změny na základě poznatků vás, občanů řidičů. Ceny parkovacích karet do 1 a 2 zóny zůstaly stejné. Změna nastala pro občany, kteří mají trvalé bydliště v ulicích, které sousedí s ulicí zpoplatněnou. Tito občané mají nyní možnost si zakoupit kartu na kalendářní rok za 300 Kč. Novinkou je zavedení karet s platností na 15 nebo 30 dní. Placené stání v lokalitě sídliště Střed zlevnilo díky přechodu na druhou zónu. Platí se zde ve všední dny od 8 hodin do 17 hodin. Na patrovém parkovišti v této lokalitě je ve všední dny první hodina parkování zdarma. Další započatá hodina stojí 10 Kč. V sobotu, neděli a ve svátky je zde parkování zdarma. První parkovací zóna se zúžila pouze na Masarykovo náměstí a ulici Bří Lužů po křižovatku s ulicí Seichertova. Zde se platí ve všední dny od 8 do 17 hodin. V sobotu od 8 do 11 hodin, ale za sazbu zóny č. 2, tedy první dvě hodiny za 10 Kč. Druhá zóna se rozšířila, jednoduše řečeno, o ulice uvnitř hradeb, kde to bylo vzhledem k dostatečné šířce komunikace možné. Ke zrušení placeného stání došlo v ulici Přemysla Otakara II. nad muzeem. Vznikla parkovací zóna č. 3, a to parkoviště u starého hřbitova. Zde se platí za celý den 10 Kč. Podle mých dosavadních zkušeností jako strážníka Městské policie i řidiče bych chtěl navrhnout, aby zde došlo ke změně režimu, a to tak, že první hodina parkování na tomto parkovišti bude také zdarma. Toto parkoviště se stalo frekventovaným záchytným parkovištěm pro střed města a občané již k němu mají plnou důvěru. Dále bych chtěl navrhnout převedení té části ul. Hradišťská, která je mimo památkovou zónu, do třetí parkovací zóny. úvodník/zpravodajství Vzhledem k nárůstu automobilové dopravy v našem městě Rada města zřídila v dubnu tohoto roku jako svůj poradní a iniciativní orgán Dopravní komisi. Její členové budou vytvářet podklady pro koncepci, strategii a politiku v oblasti dopravy, iniciovat změny a nové návrhy. Dopravní komise bude vyhodnocovat a předkládat kvalifikovaná stanoviska a aktuální informace a podklady pro rozhodování Rady města. Bude se také zabývat projednáváním návrhů, podnětů a stížnosti občanů či organizací a příslušných odborů působících na území města v oblastech, které spadají do působnosti komise (pokud se na komisi přímo obrátí). Svou práci bude vykonávat Dopravní komise prostřednictvím svých členů; v případě potřeby si může na konkrétní problematiku přizvat experty. Jejím předsedou byl zvolen Dalibor Jiříček. Členy Dopravní komise byli jmenováni Ing. Miroslav Borák, MUDr. Miroslav Černý, Mgr. Vít Doležálek, Mgr. Jan Hýžďal, Ing. Michal Mrákota a Ing. Daniel Kolařík. Dopravní komise se ihned pustila do práce. V současné době se zabývá zejména zjednosměrněním ulice Pořádí a tím zlegalizování parkování v této lokalitě, rozšířením komunikace v ulici Na Chmelnici a umožnění parkování v souvislosti s plánovanou okružní křižovatkou v napojení na lokalitu Nad Zámkem. Jednala také o uzavření myší díry na příjezdu na sídliště Olšava pod komunikací I/50 nebo o umístění parabolického zrcadla v místě nepřehledné zatáčky za mostem Bajovec. Další problematikou, kterou se nově vzniklá komise zabývá, je zrušení stání vozidel v ulici Hradišťská u bývalé prodejny Dony, či řešení nebezpečných dopravních situacích, vznikajících při dovozu a odvozu dětí do Mateřské školky Svatopluka Čecha. Dalibor Jiříček Městský úřad vypisuje výběrové Město zavádí sběr bioodpadu řízení na prodej Zastupitelstvo města schválilo zavedení volné bytové jednotky č. 18 v bytovém domě č.p. 1817, ul. Rychtalíkova Specifikace bytu: byt velikosti 2+1 ve 3. NP celková podlahová plocha 57,72 m 2 (2 x pokoj, předsíň, kuchyně, koupelna, WC, šatna, sklep. kóje, balkon). Minimální nabídková cena Kč. volné bytové jednotky č. 9 v bytovém domě č.p. 2216, sídl. Olšava. Specifikace bytu: byt velikosti 3+1 ve 4. NP celková podlahová plocha 72,81 m 2 (3x pokoj, předsíň, kuchyně, koupelna, WC, balkon, komora, sklep.kóje). Minimální nabídková cena Kč. Obě výběrová řízení končí Podrobné podmínky jsou umístěny na úřední desce města a na webu města. Bližší informace poskytne odbor majetku města pí Eva Chludová, tel systému odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRO), a to od Na sběr bioodpadu budou použity plastové nádoby o objemu 120 l (k rodinným domům) a 240 litrů (k bytovým domům). Nádoby zajistí a odpad bude svážet společnost Rumpold UHB. Četnost svozu směsného komunálního odpadu (SKO) bude ve všech lokalitách snížena na polovinu, čímž dojde k úsporám včetně nižšího poplatku za menší množství SKO ukládaného na skládku. Úspora může být tak velká, že pokryje náklady se zaváděním odděleného sběru BRO. Zavedení sběru BRO má snížit množství skládkovaného odpadu o cca t ročně. Město tak reaguje na nařízení vlády (které vychází ze směrnice EU), v němž požaduje snižování biologicky rozložitelného odpadu ukládaného na venkovní skládky. V současné době mají občané zdarma rozděleno 1000 ks zahradních kompostérů, na území města je pro sběr bioodpadu rozmístěno 24 kontejnerů o objemu 660l a další sběr probíhá v rámci sběrných dvorů a při údržbě veřejné zeleně. Vše pak zpracovává kompostárna Králov. mva- Naše zprávy přímo na váš mail! POZOR - Informace o veškerých nových zprávách, článcích a upozorněních, které zveřejníme na portálu ub.cz, si můžete nechat bezplatně zasílat přímo do vaší ové stránky. Stačí zadat svoji ovou adresu. Službu najdete na webu města (zcela dole v šedém rámečku pod názvem Mailing list) nebo po zadání do vašeho vyhledávače. Uzavření přechodové lávky Upozorňujeme občany, že ve dnech června nebo ve dnech června (v závislosti na počasí) bude uzavřena přechodová lávka. Budou zde probíhat reklamační opravy pochůzí hydroizolace. VYCHÁZÍ PRVNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI. UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE 10. ČERVENCE 2013, DALŠÍ ČÍSLO VYJDE 25. ČERVENCE 2013 Brodský zpravodaj - vydává město Uherský Brod jako měsíčník. Adresa vydavatele: Masarykovo náměstí 100, Uherský Brod, IČ: Registrační číslo MK ČR E Odpovědný redaktor: Elen Sladká, tel.: , Redaktor: Markéta Švehlíková. Redakční rada: Ing. Petr Vrána - předseda, Markéta Gajdůšková, PhDr. Irena Krejsová, Mgr. Věra Lovecká, PhDr. Hana Všetečková, Radek Šustek, Aleš Řezníček, Mgr. Petr Gabriel. Korektury: Mgr. Lenka Šišperová. Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/2-570/95 ze dne Sazba, Grafická úprava: Q studio s.r.o., Osvit, Tisk: EUROTISK Navrátil s.r.o., tel.: Brodský zpravodaj

6 zpravodajství Představujeme odbory městského úřadu Odbor majetku města Obor majetku města (OMM) sídlí přímo ve druhém patře historické budovy radnice na Masarykově náměstí 100. Jeho vedoucím je Ing. Ivo Štěpánek, který pracuje na městském úřadě od listopadu Má 52 let, je ženatý a má syna. Mezi jeho koníčky patří sport, konkrétně fotbal a lyžování, chalupa a fotografování. Žije a bydlí v Uherském Brodě. Čím se váš odbor zabývá? Náš odbor tvoří dvě samostatná oddělení, a to oddělení majetkoprávní a oddělení správy a údržby majetku města. Oddělení majetkoprávní vede evidenci nemovitého majetku města, vyřizuje majetkoprávní záležitosti týkající se užívání nemovitého majetku (pronájmy a výpůjčky), nabývání a převody nemovitého majetku (výkupy, prodeje, dary, směny, nepeněžité vklady), zřizování věcných břemen a zástavních práv. Také zpracovává podklady k projednání těchto záležitostí v Radě a Zastupitelstvu města. Zveřejňuje záměry města a vypisuje výběrová řízení na prodej a pronájem nemovitého majetku města. Vede evidenci bytů v majetku města a vyřizuje a chystá pro Radu města žádosti o byty, bytové náhrady a směny bytů. Na základě pověření starostou zastupuje město vlastníka nemovitého majetku - jako účastníka v řízeních dle stavebního zákona. Přebírá do správy realizované investiční akce města a řídí a kontroluje dispozice s movitým a nemovitým majetkem města vloženým do obchodních společností založených městem nebo vložených do správy příspěvkovým organizacím a org. složkám města. Oddělení správy a údržby majetku měs- ta zajišťuje, jak ostatně vyplývá z názvu, opravy a údržbu nemovitého majetku města, zabezpečuje drobné opravy kulturních památek. Spravuje nemovitý majetek, a co hlavně zajišťuje opravy budov a vnitřního zařízení, kontroluje odběry energií, kontroluje dodržování bezpečnostních předpisů, zajišťuje chod rekreačního zařízení Lopeník, spravuje vodohospodářské stavby, spravuje dopravní stavby (silnice, chodníky, mosty, parkoviště), spravuje veřejné osvětlení (zajišťuje jeho chod, opravy, odběry el. energie, revize). Zabezpečuje a odpovídá za správné označení ulic a domů. Je provozovatelem a zajišťuje správu městských hřbitovů. Provádí kompletní administraci veřejných zakázek, které jsou financovány z rozpočtu odboru. Zabezpečuje provoz a údržbu veřejných WC. Zajišťuje údržbu a opravy místních a účelových komunikací, včetně chodníků, jejich strojní a ruční čištění, zimní údržbu, údržbu a změny dopravního značení. Ve spolupráci s Odborem životního prostředí zajišťuje také údržbu veřejné zeleně a dětských hřišť. Tyto činnosti přímo vykonává Místní hospodářství, které je také součástí Odboru majetku města. S jakými problémy nejčastěji občanům pomáháte, s jakými otázkami se na vás obracejí? Často vyřizujeme občanům výpůjčky nebo nájmy pozemků města, které jsou spojeny se stavebním řízením. Jedná se o vjezdy, přípojky energií apod. Mnoho občanů také žádá o nájmy v městských bytech, v ubytovacím zařízení č.p nebo v domech s pečovatelskou službou (DPS). Dále přijímáme a vyřizujeme podněty občanů týkající se špatného stavu chodníků a místních i účelových komunikací, nedostatků na hřbitovech, poruch veřejného osvětlení. Také se vyjadřujeme k dočasným záborům veřejného prostranství, hlavně chodníků a komunikací. Kolik pracovníků má váš odbor? OMM má 22 stálých zaměstnanců - vedoucího, 6 zaměstnanců v oddělení majetkoprávním, 4 zaměstnance v oddělení správy a údržby majetku. Místní hospodářství má 14 stálých zaměstnanců a sezónně 9-15 pracovníků, kteří vykonávají veřejně prospěšné práce. Na odboru každoročně vykonává praxi stážista. Jaký největší nebo nejdůležitější úkol řešíte v současné době? V současné době na oddělení majetkoprávním vypořádáváme nemovitosti dotčené stavbami Dopravní terminál Uherský Brod II. etapa, cyklistická stezka Újezdec - napojení na cyklostezku do Šumic, chodník ke hvězdárně, revitalizace Nivničky a obnova mlýnského náhonu, ZTV Lokalita Nad Zámkem. Dále připravujeme vypořádání nemovitostí dotčených plánovanými stavbami Protipovodňová opatření na řece Olšava, Odkanalizování některých částí Uherského Brodu, Parkoviště Na Chmelnici, ZTV Lokalita Díly, Veřejné osvětlení pro lokalitu Králov a dále směnu nemovitostí v areálu u sokolovny, převod ZTV v lokalitě Hořenůšky do majetku města, další etapu nepeněžitých vkladů vodohospodářského majetku do společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., výběrová řízení na provozovatele Čistírny odpadních vod Uherský Brod a provozovatele restaurace a kavárny Domu kultury Uherský Brod. V oblasti bytové byla s platností od schválena nová Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem, která přinesla změnu v systému přidělování obytných místností a bytů. Probíhají výběrová řízení na prodej bytů a připravujeme prodeje dalších bytů formou elektronických aukcí. Spolupracujeme s Odborem rozvoje města a správcem REGIO UB, s.r.o. při průběhu realizace stavby Rekonstrukce bytového domu č.p. 1382, Větrná. Na Oddělení správy a údržby majetku města se připravuje přechod provozování městských hřbitovů z externího správce přímo na město Uherský Brod. Bylo ukončeno výběrové řízení na opravy a údržbu pěších komunikací pro rok 2013 a práce již byly zahájeny. V letošním roce proběhne oprava komunikace ul. Škrlovec, u bytových domů v ul. Osvoboditelů (devadesátka), úprava prostoru malých schodů, úprava části komunikace ul. Nerudova a další drobné opravy komunikací. Připravuje se výběrové řízení na zimní údržbu komunikací. V červnu až srpnu 2013 bude realizováno nasvětlení přechodů pro chodce u finančního úřadu, u Šmigurovy vily, v ul. Vlčnovská u LIDLu, v křižovatce u železničního přejezdu a v křižovatce u obchodního domu Kvanto. To vše v rámci stavby Rekonstrukce veřejného osvětlení 3. etapa. Dokončila se oprava rekreačního zařízení chaty Lopeník, které bude provozováno v souladu s rozhodnutím rady města externím správcem. V lokalitě Větrná připravujeme rozšíření skladových a manipulačních prostor pro provoz místního hospodářství. V budově radnice proběhne v roce 2013 kompletní rekonstrukce sociálního zařízení. V bytovém domě v č.p letos proběhnou opravy vnitřních instalací, v bytových domech Neradice zateplení stropů nad garážemi a sklepy a oprava hydroizolace. Elen Sladká UPOZORNĚNÍ MěÚ Uherský Brod upozorňuje všechny občany, že poplatek za komunální odpad je splatný nejpozději do Brodský zpravodaj

7 Město zahájí začátkem prázdnin zateplení dalších objektů s dotací EU z OPŽP V současné době jsou ve městě zatepleny již 4 základní školy: Pod Vinohrady, Výsluní, Újezdec a Havřice. Z mateřských škol se jedná o školky Olšava, Obchodní, Svatopluka Čecha a Mariánské náměstí. Na podzim budou dokončeny práce na zateplení dalších dvou školek a jedné školy ve městě. Jedná se o MŠ Těšov, MŠ Primátora Hájka a ZŠ Mariánské náměstí. Kromě školských zařízení bude v letošním roce zateplena také budova Domu s pečovatelskou službou, Za Humny Všechny projekty jsou finančně podpořeny v rámci Operačního programu životní prostředí, podoblast podpory Realizace úspor energie. Projekt MŠ Těšov a MŠ Primátora Hájka, Uherský Brod - realizace úspor energie je zaměřen na stavební úpravy obálek budov, vedoucí ke zlepšení jejich energetických vlastností. V MŠ Těšov budou zatepleny obvodové stěny, strop a vyměněna okna a dveře. V MŠ Primátora Hájka bude kromě obvodových stěn zateplena také střecha. Samozřejmostí je výměna oken a dveří. Realizací projektu dojde ke snížení emisí CO2 o cca 21 t/rok a k úspoře energie cca 371 GJ/rok. Stavební práce budou zahájeny 1. července a dokončeny 24. října tohoto roku. Celkové náklady na realizaci u obou školek činí 4,1 mil. Kč, z toho je dotace 2,1 mil. Kč. Dotace je tvořena z 85 % příspěvkem z Fondu soudržnosti a 5 % ze Státního fondu Životního prostředí (EU + SFŽP). Další ze zahajovaných projektů ZŠ Mariánské náměstí Uherský Brod realizace úspor energie řeší stavební úpravy na objektu jídelny, konkrétně vnější zateplení obvodových stěn, zateplení střešní konstrukce a výměnu vstupních dveří. Realizací projektu dojde ke snížení emisí CO2 o cca 14 t/ rok a k úspoře energie cca 258 GJ/rok. Celkové náklady na zateplení dosahují 1,7 mil. Kč s dotací (EU+SFŽP) ve výši téměř 1,1 mil. Kč. Práce na zateplení budou zahájeny 24. června a dokončeny 23. srpna Souběžně se zateplováním objektu jídelny bude zahájena výměna oken, dveří a stavební úpravy sociálních zařízení. Výměna oken a dveří je rozdělena do dvou realizačních etap s dokončením v srpnu Sociální zařízení budou dokončena do konce prázdnin Okna, dveře a sociální zařízení plně hradí město Uherský Brod ze svého rozpočtu. Jedná se o částku téměř 8,8 mil. Kč. Posledním letos realizovaným projektem bude DPS Za Humny 2292, Uherský Brod realizace úspor energie. Projekt řeší výměnu oken, dveří a zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem. Realizací se sníží emise CO2 o cca 52 t/rok a uspoří energie cca 946 GJ/rok. Celkové náklady na tyto stavební úpravy činí 10,4 mil. Kč. Podíl dotace (EU + SFŽP) činí přibližně 4,1 mil. Kč. Realizace bude probíhat do 24. října Realizované projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Oddělení dotací a rozvoje města zpravodajství Výzva k podání žádosti o poskytnutí podpory z fondu kultury V rámci podpory je možno podporovat především projekty zaměřené na: - doprovodné programy k 100. výročí úmrtí JUDr. Václava Roberta hraběte z Kounic - doprovodné programy k tradiční Růžencové pouti - programy, sborníky a materiály prezentující město Uherský Brod a rozšiřující povědomí o životě města - tradiční kulturní akce pravidelně pořádané na území města - pořádání kulturních akcí souvisejících s významnými svátky Žádosti jsou přijímány do na předepsaných formulářích způsobem stanoveným Fondem kultury. Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění na adrese Mimořádná výzva k podání žádosti o poskytnutí VFP pro kulturní spolky V rámci podpory je možno podporovat především žádosti zaměřené na: - obnovu, opravy a pořízení neinvestičního majetku - příspěvek na dopravu a ubytování členů spolku při prezentaci zájmové umělecké činnosti spolku mimo území města Uherský Brod - propagaci spolku Žádosti jsou přijímány do na předepsaných formulářích způsobem stanoveným Pravidly pro poskytování VFP pro kulturní spolky. Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění na adrese Uklízejte po svých psech! Sáčky jsou k dispozici zdarma Stále se bohužel v ulicích města setkáváme s pejskaři, kteří si vůbec nelámou hlavu s úklidem exkrementů po svém miláčkovi. Zřejmě spoléhají na to, že je nikdo nevidí a možná si ani neuvědomují, že za takové jednání jim hrozí postih za znečišťování veřejného prostranství. Přesný počet psů na území města zjistit nelze, poplatek za psa či více psů odvádí ročně průměrně 680 občanů. Po zaplacení má každý možnost si kdykoliv vyzvednout speciální zelené sáčky určené pro sběr exkrementů. Sáčky jsou k dispozici na pokladně MěÚ (kachlíkárna) nebo na Odboru životního prostředí v Nerudově ulici. Problematiku znečišťování veřejného prostranství sleduje a řeší Městská policie. Odhalit původce tohoto nešvaru není snadné, málokdy se totiž stane, že by občan po svém psovi neuklidil, když vidí strážníka. Podaří-li se však strážníkovi takového provinilce přistihnout, hrozí mu postih v podobě blokové pokuty, případně přestupkové řízení, protože se podle příslušného paragrafu zákona o přestupcích jedná o přestupek. Praxe je taková, že strážníci při kontrolní činnosti, v případě, že zastihnou majitele s vyprazdňujícím se psem, upozorní majitele na nutnost úklidu a ten zpravidla uposlechne, říká velitel Městské policie Radek Šustek. Městská policie také dohlíží na dodržování vyhlášky města, která stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. V souvislosti se psy jsme od počátku letošního roku zaznamenali celkem 9 přestupků, přičemž všechny byly řešeny blokovou pokutou, dodává Radek Šustek. Úklid exkrementů po nezodpovědných majitelích pak zajišťuje město pomocí speciálních vysavačů, které se používají např. i na úklid cigaretových nedopalků. Největší nápor, co se úklidu týká, je samozřejmě po zimních měsících, když roztaje sníh. Zaměřujeme se hlavně na oblast sídliště Pod Vinohrady, Olšava, Střed, Úlehly a prostor za muzeem, říká vedoucí Oddělení místního hospodářství MěÚ Drahomír Nevařil. V současné době je to s úklidem trochu složitější kvůli vysokému travnímu porostu. Naši zaměstnanci však provádí sběr odpadků v nejfrekventovanějších územích města denně a samozřejmě pokud narazí na exkrement na chodníku, neprodleně jej odstraní, dodává Drahomír Nevařil. Markéta Švehlíková Knihovna Františka Kožíka Uherský Brod Oddělení pro dospělé čtenáře vás zve na v 9.30 hodin Těšíme se na vás v čítárně knihovny! Brodský zpravodaj

8 zpravodajství Kam na výlet? Přece do Uherského Brodu Ačkoliv jaro na sebe nechalo letos čekat poněkud déle, turistická sezona byla zahájena a Městské informační centrum (MIC) připravilo několik novinek. V současné době pracuje MIC na aktualizaci webových stránek Turista. Byla zprovozněna nová úvodní strana, kde je možné zveřejňovat novinky a zprávy týkající se Městského informačního centra, turistiky, ale také kultury a dalších zajímavostí. Průběžně probíhá aktualizace jednotlivých informací, týkajících se např. ubytování, přírody, tipů na výlet, propagačních materiálů, kultury a také doplnění fotografií. Budou přidány také další složky určené pro turisty, jako doprava ve městě, parkování, pověsti. Byla provedena inovace turistické mapy. Byly přidány nové vrstvy: folklor, hipoturistika, vinařské stezky a běžkařské trasy. Nyní pracují pracovnice MIC na aktualizaci informací jednotlivých obcí ORP. MIC ve spolupráci s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy připravilo nový propagační materiál s názvem Tip na výlet Uherský Brod a okolí. Materiál je zaměřen především na školy a byl rozeslán zhruba do základních škol z Moravy (4 moravské kraje) a středních škol Bojujme společně proti černým skládkám Problematika černých skládek trápí dlouhodobě prakticky každou obec a nejinak je tomu i u nás. Z nezabezpečené černé skládky mohou unikat škodlivé či jedovaté látky do ovzduší, půdy i vody, což může vážně poškozovat lokální ekosystém a ohrožovat např. zdroje pitné vody. Na těchto skládkách, pokud obsahují zbytky potravin nebo vytváří vhodné úkryty, se často vyskytují hlodavci, kteří mohou přenášet různá infekční onemocnění. Podle druhu materiálu může hrozit i nebezpečí samovznícení skládky a následného požáru okolí (suché trávy, lesa, budov apod.). Odstraňování černých skládek je poměrně nákladnou záležitostí (odstraňování ve většině případů provádí specializované firmy) a váže finanční prostředky, které by mohly být využity smysluplnějším způsobem. Naše město se jako jedno z prvních zapojilo do iniciativy ZmapujTo.cz, což je ekologický projekt, jehož cílem je boj proti nelegálním skládkám odpadu v České republice. Zúčastnit se ho může každý, komu se nelíbí černé skládky v našem městě, v přírodě v okolí našeho města a především chce alespoň nějakým způsobem s řešením tohoto problému pomoci. Díky mobilní aplikaci ZmapujTo dokáže každý uživatel chytrého telefonu jednoduše a rychle nahlásit objevenou černou skládku. V této chvíli je mobilní aplikace ZmapujTo dostupná pro platformy Android a iphone (další platformy přibudou postupně). Uživatelé si ji mohou stáhnout zcela zdarma přímo z jejich telefonu. Mobilní aplikace byla vytvořena s přihlédnutím na potřeby uživatelů a umožňuje každému uživateli bezprostředně po nainstalování černou skládku nahlásit. Netrvá to ani 30 sekund, přičemž každé hlášení obsahuje GPS po- lohu, fotografie, velikost a typy odpadů nelegální skládky a případně může i obsahovat volitelný komentář. Kromě mobilní aplikace lze nelegální skládky nahlásit také i přímo na webových stránkách projektu pomocí webového formuláře. Vaše mobilní hlášení se po nezbytné kontrole automaticky objeví na mapě černých skládek na webu ZmapujTo.cz a je také zobrazeno v administraci našeho úřadu a my tak můžeme na základě obdržených informací neprodleně zahájit kroky ke zjednání nápravy. Znamená to především kontaktování vlastníka pozemku, zjištění původce odpadu a snaha o zjednání nápravy. Případně poté, po selhání všech předchozích možností (pokud bude charakter skládky přímo ohrožovat životní prostředí nebo zdraví lidí), zajistit její úklid na náklady města. Přestože systém nezabrání zcela vzniku nových skládek, zrychlí se díky němu vzájemná komunikace, nově vznikající skládky jsou dříve odhaleny a předejde se tak jejich nekontrolovanému rozrůstání. Nově můžete také do systému ZmapujTo.cz hlásit i přeplněné kontejnery. Pokud Vám není životní prostředí v našem městě lhostejné, neváhejte a mobilní aplikaci si nainstalujte, nikdy nevíte, kdy a kde na černou skládku narazíte. Pro ostatní občany připomínáme telefonní kontakt na Odbor životního prostředí našeho úřadu: , kde černou skládku můžete nahlásit také. Prostřednictvím systému ZmapujTo nám můžete ohlásit nález černé skládky nejen ve městě, ale i na celém území správního obvodu města Uherský Brod. Další informace o mapování černých skládek naleznete na v České republice. Tipy na výlet obsahují stručný popis města Uherský Brod a rozvržení programu, který je však možné upravovat a doplňovat. Následuje popis jednotlivých pamětihodností a objektů, které je možné navštívit v Uherském Brodě, a také přehled atraktivit v okolí. Mimo tradiční objekty jako Muzeum J. A. Komenského, dominikánský kostel či Pivovar Uherský Brod nově nabízíme také prohlídku města a židovského hřbitova (musí být schválen jednotný ceník). Daný materiál je vhodný také pro rodiny s dětmi, pro skupiny seniorů a sportovců. Proto je postupně rozesílán do okolních informačních center, lázní, center seniorů aj. a prezentován na různých akcích, např. Dny Země, Na kole vinohrady, Miniveletrh cestovního ruchu na Slovácku. Byla vydána aktualizovaná cyklomapa Na kole Uherskobrodskem a informační leták Orloje Uherskobrodska. Průběžně probíhá aktualizace letáků Stezky městskou památkovou zónou. Všechny prospekty jsou dostupné v elektronické podobě na webu a jako letáky v MIC. Letos bude doplněna virtuální prohlídka města, a to o 20 nových 3D pohledů. Celkem jich tedy bude již 24. Zmapovány budou nově jednotlivé pamětihodnosti a objekty města, např. Japonská zahrada přátelství, chrám Mistra Jana Husa, kostely města, ale také Dům kultury, Hvězdárna DK aj. Další novinkou, kterou realizuje MIC ve spolupráci s firmou DARUMA, je inovace informačních a orientačních panelů ve Zlíně, kde má Uherský Brod prezentaci. Zvukový průvodce umožní atraktivní multimediální prezentaci s video a audio spoty. Vznikne tak ucelená a moderní prezentace města přímo na ulici (součástí je text o Uherském Brodě, fotografie, navigace aj.). Otevírací doba Městského informačního centra je denně od 7.30 do 16:30 hodin. Od června do září je poté prodloužena o víkendy, kdy je otevřeno v sobotu a neděli od 8.00 do hodin. Na turistickou sezonu má MIC připraveny také novinky prodejního sortimentu, naleznete zde nové pohlednice, magnety, publikace, keramiku, mapy a další předměty. Ke 100. výročí úmrtí JUDr. Václava Roberta hraběte z Kounic, které připadá na 14 října, bude zpracován materiál o jeho životě. -es- Anketa rozhodla o dětském hřišti na Babí Louce Do prázdnin se děti z lokality Babí Louka dočkají nového dětského hřiště. Vyroste za bytovým domem C a jeho součástí bude i pískoviště. V rozpočtu města je na realizaci vyčleněna částka Kč. O vybudování hřiště, jeho umístění i herních prvcích, se rozhodlo na základě anketního šetření mezi obyvateli celkem 9 bytových domů v lokalitách Babí Louka a části ulice Švermova (po schodiště k České zbrojovce). Žádost o vybudování vzešla přímo z řad obyvatel domů na Babí Louce v roce Na veřejném projednání, které bylo uspořádáno v souladu s principem místní Agendy 21, kdy se do rozhodování zapojuje veřejnost, byli obyvatelé seznámeni s návrhy umístění hřiště a herními prvky. Návrhy zohledňovaly bezpečnost dětí, sklon terénu i orientaci na zastíněnou stranu. Po diskuzi s obyvateli se do dotazníku zapracovala další dvě navrhovaná umístění hřiště, z nichž jedno bylo posléze kvůli podzemnímu vedení vyřazeno. Všechny návrhy a připomínky, které vzešly z téměř dvouhodinového projednávání, byly zapracovány do ankety. Z 92 roznesených dotazníků se vrátilo vyplněných 48. Podrobnější informace najdete na webu města. -mva-, -kg- Spoustu nových fotogalerií najdete na 8 Brodský zpravodaj

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD BŘEZEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 3/2014 UŽ SA FAŠANK KRÁTÍ... foto: Markéta Švehlíková

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD BŘEZEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 3/2014 UŽ SA FAŠANK KRÁTÍ... foto: Markéta Švehlíková VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD BŘEZEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 3/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ UŽ SA FAŠANK KRÁTÍ... foto: Markéta Švehlíková KULTURNÍ FOTOGALERIE Muzeum J. A. Komenského obsadili predátoři ptačí říše

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LISTOPAD 2013 ZDARMA WWW.UB.CZ 11/2013. Podzim čaruje v parku. foto: Markéta Švehlíková

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LISTOPAD 2013 ZDARMA WWW.UB.CZ 11/2013. Podzim čaruje v parku. foto: Markéta Švehlíková VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LISTOPAD 2013 ZDARMA WWW.UB.CZ 11/2013 BRODSKÝ ZPRAVODAJ Podzim čaruje v parku foto: Markéta Švehlíková KULTURNÍ FOTOGALERIE Malá dáma s velkým hlasem vyprodala Dům kultury. O

Více

Vydává město Uherský Brod únor 2012 číslo 02 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Panský dům čekají velké změny

Vydává město Uherský Brod únor 2012 číslo 02 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Panský dům čekají velké změny Vydává město Uherský Brod únor číslo zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Panský dům čekají velké změny Formace Please The Trees hrající indie-rock vystoupila v kině Máj. Více str. 1 Foto: Jiří Zerzáň Monumentální

Více

Vydává město Uherský Brod únor 2013 číslo 2 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Fašanku, fašanku, Veliká noc bude...

Vydává město Uherský Brod únor 2013 číslo 2 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Fašanku, fašanku, Veliká noc bude... Vydává město Uherský Brod únor číslo zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Fašanku, fašanku, Veliká noc bude Na sedmdesát účinkujících se představilo v krásném pořadu s živým betlémem v atriu Muzea J. A.

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n 2 0 0 9 č í s l o 6 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Krásné léto přeje redakce Brodského zpravodaje

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Krásné léto přeje redakce Brodského zpravodaje VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ Krásné léto přeje redakce Brodského zpravodaje potok Hořenůšek v Újezdci foto: Markéta Švehlíková FOTOGALERIE

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 6 č í s l o 2 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Cenu města získal Jiří Rosenfeld Podrobné výsledky komunálních

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

6/2012. Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví. Darujte krev. Prázdniny budou atraktivní

6/2012. Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví. Darujte krev. Prázdniny budou atraktivní Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví 6/2012 Prázdniny budou atraktivní 4 Darujte krev 6 Okénko z útulku 8 staré fotky Vážení přátelé starých fotek,

Více

Pomůže ministr s domovem pro seniory?

Pomůže ministr s domovem pro seniory? informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XIX. ročník číslo 2 duben 2011 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Bezpečné Slovany nejenom na papíře - str.3 j Kam za odpočinkem a rekreací? Na Božkovský

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

Vydává město Uherský Brod březen 2013 číslo 3 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Jaro nad muzeem

Vydává město Uherský Brod březen 2013 číslo 3 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Jaro nad muzeem Vydává město Uherský Brod březen 2013 číslo 3 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Jaro nad muzeem Stanislav Hodický Foťte naše město 2008 Stanislav Žampach poodkryl další rozměr své umělecké tvorby. V Cafe

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková.

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková. ČÍSLO 2 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová Foto: Nikola Adlerová PRVNÍHO ZÁŘÍ ŠKOLY I ŠKOLKY VE ŽĎÁŘE OPĚT OŽILY Jak

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Výstavba bytů nad nádražím se rozbíhá V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novinky v CPA Delfín. Setkání Brodů podeváté. Pozvánka do knihovny

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Výstavba bytů nad nádražím se rozbíhá V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novinky v CPA Delfín. Setkání Brodů podeváté. Pozvánka do knihovny V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 5 č í s l o 1 9 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novinky v CPA Delfín Výstavba bytů nad nádražím se rozbíhá Setkání

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Radniční listy 5 / 2015. Měsíčník občanů statutárního města Olomouce. Titulní foto Jan Andreáš

Radniční listy 5 / 2015. Měsíčník občanů statutárního města Olomouce. Titulní foto Jan Andreáš Radniční listy 5 / 2015 Měsíčník občanů statutárního města Olomouce Dům přírody láká turisty Téma: Co dělat v létě v Olomouci? str. 10 13 Moravské divadlo chystá jedenáct premiér str. 21 Výstava připomíná

Více

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu ČÍSLO 2 DUBEN 2011 www.mujicin.cz Zápisy do mateřských škol a nabídka univerzitního studia Na začátku května proběhnou zápisy dětí do mateřských škol v Jičíně. Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze stále

Více

ROSA NA KOLEJÍCH. Apríl 2011. Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě

ROSA NA KOLEJÍCH. Apríl 2011. Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě ROSA NA KOLEJÍCH Apríl 2011 Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě Z OBSAHU: Informace pro občany Babic.......................... 4 Slovo starosty................................... 6 Výpis z usnesení

Více

DALŠÍ HERNY NEVZNIKNOU

DALŠÍ HERNY NEVZNIKNOU LITOMĚŘICE Radniční zpravodaj DVOUMĚSÍČNÍK ČÍSLO 8 ROČNÍK VII 1. dubna 2014 ZDARMA SLOVO STAROSTY Milí Litoměřičané, s příchodem jara přišlo Zdravé město Litoměřice s myšlenkou uklidit vybrané části města

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více