Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma Brodský zpravodaj. Radnice - symbol městské samosprávy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Radnice - symbol městské samosprávy"

Transkript

1 Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma Brodský zpravodaj Radnice - symbol městské samosprávy

2 Nádherný večer v Domě kultury, v němž se snoubil pověstný francouzský šanson zastoupený Joelem Brosem a Světlanou Nálepkovou, s moravským, v podání Gabriely Vermelho či FS Jakub, se uskutečnil díky projektu Gymnázia JAK Naše Evropa-Můj kraj. Více str. 13. Foto: Markéta Švehlíková První dáma českého folku Pavlína Jíšová zahrála a zazpívala společně se svou dcerou Adélou Jonášovou. Více str. 14. Foto: Markéta Švehlíková Výstava, která za pár dní končí v Q-studiu, představuje obrazy a kresby Zdeny Höhmové a skleněné objekty Karla Fuksy. Na vernisáži se objevil i herec Arnošt Goldflam a rektor JAMU Ivo Medek. Více str. 15. Foto: Markéta Švehlíková Komorně laděná výstava Karla Táborského pohladila návštěvníky Café Clubu. Více str. 15. Foto: Markéta Švehlíková Folklorní soubor Holúbek se s pásmem Pěkná je ta naše královna probojoval do národního kola v Jihlavě. Více str. 14. Foto: Markéta Švehlíková Děti z výtvarného oboru ZUŠ připravily pozoruhodnou výstavu plnou barev a fantazie, jejíž vernisáž doplnily krásným divadelně-tanečním vystoupením. Více str. 15. Foto: Markéta Švehlíková Brodský zpravodaj

3 fotogalerie Delegace Uherského Brodu vedená místostarostou Petrem Vránou se v polském Lešnu zúčastnila festivalu Dialog Kultur i Narodów. Foto: Markéta Gajdůšková Majálesu příliš nepřálo počasí, přesto si to studenti pěkně užili. Králem se letos stal Jan Sladký Komenský, který s přehledem vyhrál všechny soutěžní disciplíny. Foto: Elen Sladká Knihovna uspořádala tradiční pasování prvňáků na čtenáře. Foto: Markéta Švehlíková V kině Máj proběhla předpremiéra pohádky Kovář z Podlesí. Zúčastnili se také autoři v čele s brodským režisérem Pavlem Göblem. Foto: Elen Sladká V areálu dopravního hřiště u ZŠ Na Výsluní se konala okrsková soutěž školních družin, která se v našem městě pořádá již dvacet sedm let. Více na Foto: Markéta Švehlíková ŠD Pod Vinohrady uspořádala preventivní akci s názvem Pomáhat a chránit. Více str. 12. Foto: archiv ŠD Vítání ptačího zpěvu na Maršově. Více na Foto: archiv DDM Brodský zpravodaj

4 pozvánky TJ TATRAN Havřice Vás srdečně zve na den plný soutěží, tance, her a překvapení Hurá prázdniny s bratry Chabičovskými v sobotu na fotbalovém hřišti TJ TATRAN v Havřicích začátek soutěžení je ve 12,30 hod, poslední soutěžící vyběhne na trasu v 14,30 hod. prázdniny Dùm dìtí a mládeže Uherský Brod Pøemysla Otakara II.è.38, tel.: Letní SLUNÍÈKOVÝ TÁBOR Pobytový pro rodièe s dìtmi v hotelu Jelenovská u Valašských Klobúk. Výlety, hry, výuka plavání, cena: 4.520Kè/dospìlý, 3.070Kè/dítì do 12 let, 650Kè/dítì do 3let (bez nároku na lùžko). Info: M. Kadlecová TAJEMSTVÍ PÁNA POKLADÙ Pøímìstský tábor pro dìti od 6 let. Staò se udatným bojovníkem èi pøekrásnou princeznou a najdi ukradený poklad...cena: 1.150Kè, info: M. Jílková BOJ O PØEŽITÍ DRAÈÍ DOUPÌ SOUSTØEDÌNÍ DRAMA ÁÈKÙ Pobytový tábor na Maršovì pro dìti od 10 let. Vyzkoušej svoji odvahu, tábornické dovednosti v pøírodì s kamarády. Cena: 1.900Kè, info: M. Kadlecová Pøímìstský tábor pro dìti od 6 let. Boj se zlem o záchranu èarovné øíše a jejích legendárních hrdinù. Cena: 1.300Kè, info: M. Jílková Pøímìstský tábor nejen pro dìti z divadelních kroužkù DDM, základy hraní pøed publikem, práce s trémou, výlet na Maršov. Vždy od do ve velkém sále. Cena: 300Kè, info: M. Mlèochová KYTAROVÝ CAMP TÝDEN ZDRAVÍ Pobytový kytarový tábor. Dobrodružství na ranèi ROVNÁ, lanové aktivity, jízda na koni, hry, kamarádi. Cena: 2.900Kè, info: J. Smítal Prožitkové setkání s vynikajícími terapeuty. Posílení zdraví, zlepšení stavu páteøe, psychiky, léèení pøírodou, arteterapie. Cena: 3.550Kè (lektorné, pná penze, pomùcky), info: L. Skoèovská KOÒSKÝ TÁBOR ÈESKOAMERICKÝ TÁBOR Cena: 1.100Kè, info: J. Smítal CESTOU POKLADÙ KERAMICKÉ DÍLNY Pobytový sportovnì výtvarný pro dìti od 8 let na Vyškovci. Cena: 3.800Kè, kapacita max.12 dìtí, info: P. Bzirská Pøímìstský 4-denní sportovní s fotbalisty z USA SUPERHRDINOVÉ VOLEJBALOVÉ SOUSTØEDÌNÍ BLÁZNIVÉ PRÁZDNINY S MADAGASKAREM 2013 Cyklogeocachingový tábor pro zdatnìjší dìti a zájemce o GPS. Ubytování v chatkách autokempu Salaška, cena: 2.300Kè, info: M. Kadlecová Tradièní tvoøení v keramické dílnì DDM pro zaèáteèníky a pokroèilé od 6 do 99let. Pøihlášky a platby pøedem (kapacita dílny max.12lidí), info: R.Benešová Pøímìstský tábor. Staò se superhrdinou, pojï s námi do bitvy dobra proti zlu. Týmové hry s kamarády, výlety, ukázky moderní vojenské techniky. Cena: 1.200Kè, info: M. Mlèochová Pobytový tábor v chatkách v Sidonii. Cena: 2.800Kè, zahrnuje dopravu, stravu, trenéry, sportovní materiál. Info: M. Kadlecová Pøímìstský 5-denní tábor. Dobrodružství se zvíøátky. Pomoz jim vytvoøit vlastní tropický ostrov a zachránit kamarády. Cena: 1.200Kè, info: J. Smítal PØIHLÁŠKY na všechny akce odevzdávejte a ZÁLOHY pla te PØEDEM v recepci DDM! INFO tamtéž nebo KNIHOVNA V ÚJEZDCI 120. výročí fotbalu v Uherském Brodě Výstava potrvá celý červen a můžete ji navštívit každou středu od do a každou neděli od 9.00 do Vážení přátelé, přijměte pozvánku na 1. veřejné setkání ke komunitnímu plánování sociálních služeb (KPSS) města Uherský Brod, které se uskuteční 18. června 2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti ZM městského úřadu (přízemí, vchod z boční strany). PROGRAM: 1. Úvodní slovo: Bc. Gabriela Fellingerová (CpKP východní Morava) 2. Představení projektu: Bc. Gabriela Fellingerová (CpKP východní Morava) Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod. 3. Přínosy a principy komunitního plánování sociálních služeb: Mgr. Josef Zdražil (metodik KPSS) 4. Diskuse a doprovodný program: v 16 hod vystoupení dětského folklorního souboru Dovoluji si Vás tímto co nejsrdečněji pozvat. Připojte se k našemu cíli dlouhodobého zvýšení kvality, dostupnosti a efektivnosti poskytovaných sociálních služeb současně s naplánováním a zavedením nových forem sociální pomoci. Může to být velká šance pro Vaše organizace, klienty, přátele, známé a všechny lidi dobré vůle, kteří mají zájem aktivně se podílet na dění kolem sebe. Těšíme se na spolupráci s Vámi. Centrum pro komunitní práci východní Morava 4 Brodský zpravodaj

5 Vážení spoluobčané, v čísle 11/2011 Brodského zpravodaje jsem vás seznámil s pravidly zavedení zpoplatnění komunikací v centru našeho města. Po víc jak roce a půl fungování tohoto systému si můžeme otevřeně říci, že pokud navštívíte centrum, tak vždy pohodlně zaparkujete. Protože každá novinka, která se zavádí, má jisté nedostatky, dospělo se k názoru provést změny na základě poznatků vás, občanů řidičů. Ceny parkovacích karet do 1 a 2 zóny zůstaly stejné. Změna nastala pro občany, kteří mají trvalé bydliště v ulicích, které sousedí s ulicí zpoplatněnou. Tito občané mají nyní možnost si zakoupit kartu na kalendářní rok za 300 Kč. Novinkou je zavedení karet s platností na 15 nebo 30 dní. Placené stání v lokalitě sídliště Střed zlevnilo díky přechodu na druhou zónu. Platí se zde ve všední dny od 8 hodin do 17 hodin. Na patrovém parkovišti v této lokalitě je ve všední dny první hodina parkování zdarma. Další započatá hodina stojí 10 Kč. V sobotu, neděli a ve svátky je zde parkování zdarma. První parkovací zóna se zúžila pouze na Masarykovo náměstí a ulici Bří Lužů po křižovatku s ulicí Seichertova. Zde se platí ve všední dny od 8 do 17 hodin. V sobotu od 8 do 11 hodin, ale za sazbu zóny č. 2, tedy první dvě hodiny za 10 Kč. Druhá zóna se rozšířila, jednoduše řečeno, o ulice uvnitř hradeb, kde to bylo vzhledem k dostatečné šířce komunikace možné. Ke zrušení placeného stání došlo v ulici Přemysla Otakara II. nad muzeem. Vznikla parkovací zóna č. 3, a to parkoviště u starého hřbitova. Zde se platí za celý den 10 Kč. Podle mých dosavadních zkušeností jako strážníka Městské policie i řidiče bych chtěl navrhnout, aby zde došlo ke změně režimu, a to tak, že první hodina parkování na tomto parkovišti bude také zdarma. Toto parkoviště se stalo frekventovaným záchytným parkovištěm pro střed města a občané již k němu mají plnou důvěru. Dále bych chtěl navrhnout převedení té části ul. Hradišťská, která je mimo památkovou zónu, do třetí parkovací zóny. úvodník/zpravodajství Vzhledem k nárůstu automobilové dopravy v našem městě Rada města zřídila v dubnu tohoto roku jako svůj poradní a iniciativní orgán Dopravní komisi. Její členové budou vytvářet podklady pro koncepci, strategii a politiku v oblasti dopravy, iniciovat změny a nové návrhy. Dopravní komise bude vyhodnocovat a předkládat kvalifikovaná stanoviska a aktuální informace a podklady pro rozhodování Rady města. Bude se také zabývat projednáváním návrhů, podnětů a stížnosti občanů či organizací a příslušných odborů působících na území města v oblastech, které spadají do působnosti komise (pokud se na komisi přímo obrátí). Svou práci bude vykonávat Dopravní komise prostřednictvím svých členů; v případě potřeby si může na konkrétní problematiku přizvat experty. Jejím předsedou byl zvolen Dalibor Jiříček. Členy Dopravní komise byli jmenováni Ing. Miroslav Borák, MUDr. Miroslav Černý, Mgr. Vít Doležálek, Mgr. Jan Hýžďal, Ing. Michal Mrákota a Ing. Daniel Kolařík. Dopravní komise se ihned pustila do práce. V současné době se zabývá zejména zjednosměrněním ulice Pořádí a tím zlegalizování parkování v této lokalitě, rozšířením komunikace v ulici Na Chmelnici a umožnění parkování v souvislosti s plánovanou okružní křižovatkou v napojení na lokalitu Nad Zámkem. Jednala také o uzavření myší díry na příjezdu na sídliště Olšava pod komunikací I/50 nebo o umístění parabolického zrcadla v místě nepřehledné zatáčky za mostem Bajovec. Další problematikou, kterou se nově vzniklá komise zabývá, je zrušení stání vozidel v ulici Hradišťská u bývalé prodejny Dony, či řešení nebezpečných dopravních situacích, vznikajících při dovozu a odvozu dětí do Mateřské školky Svatopluka Čecha. Dalibor Jiříček Městský úřad vypisuje výběrové Město zavádí sběr bioodpadu řízení na prodej Zastupitelstvo města schválilo zavedení volné bytové jednotky č. 18 v bytovém domě č.p. 1817, ul. Rychtalíkova Specifikace bytu: byt velikosti 2+1 ve 3. NP celková podlahová plocha 57,72 m 2 (2 x pokoj, předsíň, kuchyně, koupelna, WC, šatna, sklep. kóje, balkon). Minimální nabídková cena Kč. volné bytové jednotky č. 9 v bytovém domě č.p. 2216, sídl. Olšava. Specifikace bytu: byt velikosti 3+1 ve 4. NP celková podlahová plocha 72,81 m 2 (3x pokoj, předsíň, kuchyně, koupelna, WC, balkon, komora, sklep.kóje). Minimální nabídková cena Kč. Obě výběrová řízení končí Podrobné podmínky jsou umístěny na úřední desce města a na webu města. Bližší informace poskytne odbor majetku města pí Eva Chludová, tel systému odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRO), a to od Na sběr bioodpadu budou použity plastové nádoby o objemu 120 l (k rodinným domům) a 240 litrů (k bytovým domům). Nádoby zajistí a odpad bude svážet společnost Rumpold UHB. Četnost svozu směsného komunálního odpadu (SKO) bude ve všech lokalitách snížena na polovinu, čímž dojde k úsporám včetně nižšího poplatku za menší množství SKO ukládaného na skládku. Úspora může být tak velká, že pokryje náklady se zaváděním odděleného sběru BRO. Zavedení sběru BRO má snížit množství skládkovaného odpadu o cca t ročně. Město tak reaguje na nařízení vlády (které vychází ze směrnice EU), v němž požaduje snižování biologicky rozložitelného odpadu ukládaného na venkovní skládky. V současné době mají občané zdarma rozděleno 1000 ks zahradních kompostérů, na území města je pro sběr bioodpadu rozmístěno 24 kontejnerů o objemu 660l a další sběr probíhá v rámci sběrných dvorů a při údržbě veřejné zeleně. Vše pak zpracovává kompostárna Králov. mva- Naše zprávy přímo na váš mail! POZOR - Informace o veškerých nových zprávách, článcích a upozorněních, které zveřejníme na portálu ub.cz, si můžete nechat bezplatně zasílat přímo do vaší ové stránky. Stačí zadat svoji ovou adresu. Službu najdete na webu města (zcela dole v šedém rámečku pod názvem Mailing list) nebo po zadání do vašeho vyhledávače. Uzavření přechodové lávky Upozorňujeme občany, že ve dnech června nebo ve dnech června (v závislosti na počasí) bude uzavřena přechodová lávka. Budou zde probíhat reklamační opravy pochůzí hydroizolace. VYCHÁZÍ PRVNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI. UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE 10. ČERVENCE 2013, DALŠÍ ČÍSLO VYJDE 25. ČERVENCE 2013 Brodský zpravodaj - vydává město Uherský Brod jako měsíčník. Adresa vydavatele: Masarykovo náměstí 100, Uherský Brod, IČ: Registrační číslo MK ČR E Odpovědný redaktor: Elen Sladká, tel.: , Redaktor: Markéta Švehlíková. Redakční rada: Ing. Petr Vrána - předseda, Markéta Gajdůšková, PhDr. Irena Krejsová, Mgr. Věra Lovecká, PhDr. Hana Všetečková, Radek Šustek, Aleš Řezníček, Mgr. Petr Gabriel. Korektury: Mgr. Lenka Šišperová. Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/2-570/95 ze dne Sazba, Grafická úprava: Q studio s.r.o., Osvit, Tisk: EUROTISK Navrátil s.r.o., tel.: Brodský zpravodaj

6 zpravodajství Představujeme odbory městského úřadu Odbor majetku města Obor majetku města (OMM) sídlí přímo ve druhém patře historické budovy radnice na Masarykově náměstí 100. Jeho vedoucím je Ing. Ivo Štěpánek, který pracuje na městském úřadě od listopadu Má 52 let, je ženatý a má syna. Mezi jeho koníčky patří sport, konkrétně fotbal a lyžování, chalupa a fotografování. Žije a bydlí v Uherském Brodě. Čím se váš odbor zabývá? Náš odbor tvoří dvě samostatná oddělení, a to oddělení majetkoprávní a oddělení správy a údržby majetku města. Oddělení majetkoprávní vede evidenci nemovitého majetku města, vyřizuje majetkoprávní záležitosti týkající se užívání nemovitého majetku (pronájmy a výpůjčky), nabývání a převody nemovitého majetku (výkupy, prodeje, dary, směny, nepeněžité vklady), zřizování věcných břemen a zástavních práv. Také zpracovává podklady k projednání těchto záležitostí v Radě a Zastupitelstvu města. Zveřejňuje záměry města a vypisuje výběrová řízení na prodej a pronájem nemovitého majetku města. Vede evidenci bytů v majetku města a vyřizuje a chystá pro Radu města žádosti o byty, bytové náhrady a směny bytů. Na základě pověření starostou zastupuje město vlastníka nemovitého majetku - jako účastníka v řízeních dle stavebního zákona. Přebírá do správy realizované investiční akce města a řídí a kontroluje dispozice s movitým a nemovitým majetkem města vloženým do obchodních společností založených městem nebo vložených do správy příspěvkovým organizacím a org. složkám města. Oddělení správy a údržby majetku měs- ta zajišťuje, jak ostatně vyplývá z názvu, opravy a údržbu nemovitého majetku města, zabezpečuje drobné opravy kulturních památek. Spravuje nemovitý majetek, a co hlavně zajišťuje opravy budov a vnitřního zařízení, kontroluje odběry energií, kontroluje dodržování bezpečnostních předpisů, zajišťuje chod rekreačního zařízení Lopeník, spravuje vodohospodářské stavby, spravuje dopravní stavby (silnice, chodníky, mosty, parkoviště), spravuje veřejné osvětlení (zajišťuje jeho chod, opravy, odběry el. energie, revize). Zabezpečuje a odpovídá za správné označení ulic a domů. Je provozovatelem a zajišťuje správu městských hřbitovů. Provádí kompletní administraci veřejných zakázek, které jsou financovány z rozpočtu odboru. Zabezpečuje provoz a údržbu veřejných WC. Zajišťuje údržbu a opravy místních a účelových komunikací, včetně chodníků, jejich strojní a ruční čištění, zimní údržbu, údržbu a změny dopravního značení. Ve spolupráci s Odborem životního prostředí zajišťuje také údržbu veřejné zeleně a dětských hřišť. Tyto činnosti přímo vykonává Místní hospodářství, které je také součástí Odboru majetku města. S jakými problémy nejčastěji občanům pomáháte, s jakými otázkami se na vás obracejí? Často vyřizujeme občanům výpůjčky nebo nájmy pozemků města, které jsou spojeny se stavebním řízením. Jedná se o vjezdy, přípojky energií apod. Mnoho občanů také žádá o nájmy v městských bytech, v ubytovacím zařízení č.p nebo v domech s pečovatelskou službou (DPS). Dále přijímáme a vyřizujeme podněty občanů týkající se špatného stavu chodníků a místních i účelových komunikací, nedostatků na hřbitovech, poruch veřejného osvětlení. Také se vyjadřujeme k dočasným záborům veřejného prostranství, hlavně chodníků a komunikací. Kolik pracovníků má váš odbor? OMM má 22 stálých zaměstnanců - vedoucího, 6 zaměstnanců v oddělení majetkoprávním, 4 zaměstnance v oddělení správy a údržby majetku. Místní hospodářství má 14 stálých zaměstnanců a sezónně 9-15 pracovníků, kteří vykonávají veřejně prospěšné práce. Na odboru každoročně vykonává praxi stážista. Jaký největší nebo nejdůležitější úkol řešíte v současné době? V současné době na oddělení majetkoprávním vypořádáváme nemovitosti dotčené stavbami Dopravní terminál Uherský Brod II. etapa, cyklistická stezka Újezdec - napojení na cyklostezku do Šumic, chodník ke hvězdárně, revitalizace Nivničky a obnova mlýnského náhonu, ZTV Lokalita Nad Zámkem. Dále připravujeme vypořádání nemovitostí dotčených plánovanými stavbami Protipovodňová opatření na řece Olšava, Odkanalizování některých částí Uherského Brodu, Parkoviště Na Chmelnici, ZTV Lokalita Díly, Veřejné osvětlení pro lokalitu Králov a dále směnu nemovitostí v areálu u sokolovny, převod ZTV v lokalitě Hořenůšky do majetku města, další etapu nepeněžitých vkladů vodohospodářského majetku do společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., výběrová řízení na provozovatele Čistírny odpadních vod Uherský Brod a provozovatele restaurace a kavárny Domu kultury Uherský Brod. V oblasti bytové byla s platností od schválena nová Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem, která přinesla změnu v systému přidělování obytných místností a bytů. Probíhají výběrová řízení na prodej bytů a připravujeme prodeje dalších bytů formou elektronických aukcí. Spolupracujeme s Odborem rozvoje města a správcem REGIO UB, s.r.o. při průběhu realizace stavby Rekonstrukce bytového domu č.p. 1382, Větrná. Na Oddělení správy a údržby majetku města se připravuje přechod provozování městských hřbitovů z externího správce přímo na město Uherský Brod. Bylo ukončeno výběrové řízení na opravy a údržbu pěších komunikací pro rok 2013 a práce již byly zahájeny. V letošním roce proběhne oprava komunikace ul. Škrlovec, u bytových domů v ul. Osvoboditelů (devadesátka), úprava prostoru malých schodů, úprava části komunikace ul. Nerudova a další drobné opravy komunikací. Připravuje se výběrové řízení na zimní údržbu komunikací. V červnu až srpnu 2013 bude realizováno nasvětlení přechodů pro chodce u finančního úřadu, u Šmigurovy vily, v ul. Vlčnovská u LIDLu, v křižovatce u železničního přejezdu a v křižovatce u obchodního domu Kvanto. To vše v rámci stavby Rekonstrukce veřejného osvětlení 3. etapa. Dokončila se oprava rekreačního zařízení chaty Lopeník, které bude provozováno v souladu s rozhodnutím rady města externím správcem. V lokalitě Větrná připravujeme rozšíření skladových a manipulačních prostor pro provoz místního hospodářství. V budově radnice proběhne v roce 2013 kompletní rekonstrukce sociálního zařízení. V bytovém domě v č.p letos proběhnou opravy vnitřních instalací, v bytových domech Neradice zateplení stropů nad garážemi a sklepy a oprava hydroizolace. Elen Sladká UPOZORNĚNÍ MěÚ Uherský Brod upozorňuje všechny občany, že poplatek za komunální odpad je splatný nejpozději do Brodský zpravodaj

7 Město zahájí začátkem prázdnin zateplení dalších objektů s dotací EU z OPŽP V současné době jsou ve městě zatepleny již 4 základní školy: Pod Vinohrady, Výsluní, Újezdec a Havřice. Z mateřských škol se jedná o školky Olšava, Obchodní, Svatopluka Čecha a Mariánské náměstí. Na podzim budou dokončeny práce na zateplení dalších dvou školek a jedné školy ve městě. Jedná se o MŠ Těšov, MŠ Primátora Hájka a ZŠ Mariánské náměstí. Kromě školských zařízení bude v letošním roce zateplena také budova Domu s pečovatelskou službou, Za Humny Všechny projekty jsou finančně podpořeny v rámci Operačního programu životní prostředí, podoblast podpory Realizace úspor energie. Projekt MŠ Těšov a MŠ Primátora Hájka, Uherský Brod - realizace úspor energie je zaměřen na stavební úpravy obálek budov, vedoucí ke zlepšení jejich energetických vlastností. V MŠ Těšov budou zatepleny obvodové stěny, strop a vyměněna okna a dveře. V MŠ Primátora Hájka bude kromě obvodových stěn zateplena také střecha. Samozřejmostí je výměna oken a dveří. Realizací projektu dojde ke snížení emisí CO2 o cca 21 t/rok a k úspoře energie cca 371 GJ/rok. Stavební práce budou zahájeny 1. července a dokončeny 24. října tohoto roku. Celkové náklady na realizaci u obou školek činí 4,1 mil. Kč, z toho je dotace 2,1 mil. Kč. Dotace je tvořena z 85 % příspěvkem z Fondu soudržnosti a 5 % ze Státního fondu Životního prostředí (EU + SFŽP). Další ze zahajovaných projektů ZŠ Mariánské náměstí Uherský Brod realizace úspor energie řeší stavební úpravy na objektu jídelny, konkrétně vnější zateplení obvodových stěn, zateplení střešní konstrukce a výměnu vstupních dveří. Realizací projektu dojde ke snížení emisí CO2 o cca 14 t/ rok a k úspoře energie cca 258 GJ/rok. Celkové náklady na zateplení dosahují 1,7 mil. Kč s dotací (EU+SFŽP) ve výši téměř 1,1 mil. Kč. Práce na zateplení budou zahájeny 24. června a dokončeny 23. srpna Souběžně se zateplováním objektu jídelny bude zahájena výměna oken, dveří a stavební úpravy sociálních zařízení. Výměna oken a dveří je rozdělena do dvou realizačních etap s dokončením v srpnu Sociální zařízení budou dokončena do konce prázdnin Okna, dveře a sociální zařízení plně hradí město Uherský Brod ze svého rozpočtu. Jedná se o částku téměř 8,8 mil. Kč. Posledním letos realizovaným projektem bude DPS Za Humny 2292, Uherský Brod realizace úspor energie. Projekt řeší výměnu oken, dveří a zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem. Realizací se sníží emise CO2 o cca 52 t/rok a uspoří energie cca 946 GJ/rok. Celkové náklady na tyto stavební úpravy činí 10,4 mil. Kč. Podíl dotace (EU + SFŽP) činí přibližně 4,1 mil. Kč. Realizace bude probíhat do 24. října Realizované projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Oddělení dotací a rozvoje města zpravodajství Výzva k podání žádosti o poskytnutí podpory z fondu kultury V rámci podpory je možno podporovat především projekty zaměřené na: - doprovodné programy k 100. výročí úmrtí JUDr. Václava Roberta hraběte z Kounic - doprovodné programy k tradiční Růžencové pouti - programy, sborníky a materiály prezentující město Uherský Brod a rozšiřující povědomí o životě města - tradiční kulturní akce pravidelně pořádané na území města - pořádání kulturních akcí souvisejících s významnými svátky Žádosti jsou přijímány do na předepsaných formulářích způsobem stanoveným Fondem kultury. Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění na adrese Mimořádná výzva k podání žádosti o poskytnutí VFP pro kulturní spolky V rámci podpory je možno podporovat především žádosti zaměřené na: - obnovu, opravy a pořízení neinvestičního majetku - příspěvek na dopravu a ubytování členů spolku při prezentaci zájmové umělecké činnosti spolku mimo území města Uherský Brod - propagaci spolku Žádosti jsou přijímány do na předepsaných formulářích způsobem stanoveným Pravidly pro poskytování VFP pro kulturní spolky. Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění na adrese Uklízejte po svých psech! Sáčky jsou k dispozici zdarma Stále se bohužel v ulicích města setkáváme s pejskaři, kteří si vůbec nelámou hlavu s úklidem exkrementů po svém miláčkovi. Zřejmě spoléhají na to, že je nikdo nevidí a možná si ani neuvědomují, že za takové jednání jim hrozí postih za znečišťování veřejného prostranství. Přesný počet psů na území města zjistit nelze, poplatek za psa či více psů odvádí ročně průměrně 680 občanů. Po zaplacení má každý možnost si kdykoliv vyzvednout speciální zelené sáčky určené pro sběr exkrementů. Sáčky jsou k dispozici na pokladně MěÚ (kachlíkárna) nebo na Odboru životního prostředí v Nerudově ulici. Problematiku znečišťování veřejného prostranství sleduje a řeší Městská policie. Odhalit původce tohoto nešvaru není snadné, málokdy se totiž stane, že by občan po svém psovi neuklidil, když vidí strážníka. Podaří-li se však strážníkovi takového provinilce přistihnout, hrozí mu postih v podobě blokové pokuty, případně přestupkové řízení, protože se podle příslušného paragrafu zákona o přestupcích jedná o přestupek. Praxe je taková, že strážníci při kontrolní činnosti, v případě, že zastihnou majitele s vyprazdňujícím se psem, upozorní majitele na nutnost úklidu a ten zpravidla uposlechne, říká velitel Městské policie Radek Šustek. Městská policie také dohlíží na dodržování vyhlášky města, která stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. V souvislosti se psy jsme od počátku letošního roku zaznamenali celkem 9 přestupků, přičemž všechny byly řešeny blokovou pokutou, dodává Radek Šustek. Úklid exkrementů po nezodpovědných majitelích pak zajišťuje město pomocí speciálních vysavačů, které se používají např. i na úklid cigaretových nedopalků. Největší nápor, co se úklidu týká, je samozřejmě po zimních měsících, když roztaje sníh. Zaměřujeme se hlavně na oblast sídliště Pod Vinohrady, Olšava, Střed, Úlehly a prostor za muzeem, říká vedoucí Oddělení místního hospodářství MěÚ Drahomír Nevařil. V současné době je to s úklidem trochu složitější kvůli vysokému travnímu porostu. Naši zaměstnanci však provádí sběr odpadků v nejfrekventovanějších územích města denně a samozřejmě pokud narazí na exkrement na chodníku, neprodleně jej odstraní, dodává Drahomír Nevařil. Markéta Švehlíková Knihovna Františka Kožíka Uherský Brod Oddělení pro dospělé čtenáře vás zve na v 9.30 hodin Těšíme se na vás v čítárně knihovny! Brodský zpravodaj

8 zpravodajství Kam na výlet? Přece do Uherského Brodu Ačkoliv jaro na sebe nechalo letos čekat poněkud déle, turistická sezona byla zahájena a Městské informační centrum (MIC) připravilo několik novinek. V současné době pracuje MIC na aktualizaci webových stránek Turista. Byla zprovozněna nová úvodní strana, kde je možné zveřejňovat novinky a zprávy týkající se Městského informačního centra, turistiky, ale také kultury a dalších zajímavostí. Průběžně probíhá aktualizace jednotlivých informací, týkajících se např. ubytování, přírody, tipů na výlet, propagačních materiálů, kultury a také doplnění fotografií. Budou přidány také další složky určené pro turisty, jako doprava ve městě, parkování, pověsti. Byla provedena inovace turistické mapy. Byly přidány nové vrstvy: folklor, hipoturistika, vinařské stezky a běžkařské trasy. Nyní pracují pracovnice MIC na aktualizaci informací jednotlivých obcí ORP. MIC ve spolupráci s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy připravilo nový propagační materiál s názvem Tip na výlet Uherský Brod a okolí. Materiál je zaměřen především na školy a byl rozeslán zhruba do základních škol z Moravy (4 moravské kraje) a středních škol Bojujme společně proti černým skládkám Problematika černých skládek trápí dlouhodobě prakticky každou obec a nejinak je tomu i u nás. Z nezabezpečené černé skládky mohou unikat škodlivé či jedovaté látky do ovzduší, půdy i vody, což může vážně poškozovat lokální ekosystém a ohrožovat např. zdroje pitné vody. Na těchto skládkách, pokud obsahují zbytky potravin nebo vytváří vhodné úkryty, se často vyskytují hlodavci, kteří mohou přenášet různá infekční onemocnění. Podle druhu materiálu může hrozit i nebezpečí samovznícení skládky a následného požáru okolí (suché trávy, lesa, budov apod.). Odstraňování černých skládek je poměrně nákladnou záležitostí (odstraňování ve většině případů provádí specializované firmy) a váže finanční prostředky, které by mohly být využity smysluplnějším způsobem. Naše město se jako jedno z prvních zapojilo do iniciativy ZmapujTo.cz, což je ekologický projekt, jehož cílem je boj proti nelegálním skládkám odpadu v České republice. Zúčastnit se ho může každý, komu se nelíbí černé skládky v našem městě, v přírodě v okolí našeho města a především chce alespoň nějakým způsobem s řešením tohoto problému pomoci. Díky mobilní aplikaci ZmapujTo dokáže každý uživatel chytrého telefonu jednoduše a rychle nahlásit objevenou černou skládku. V této chvíli je mobilní aplikace ZmapujTo dostupná pro platformy Android a iphone (další platformy přibudou postupně). Uživatelé si ji mohou stáhnout zcela zdarma přímo z jejich telefonu. Mobilní aplikace byla vytvořena s přihlédnutím na potřeby uživatelů a umožňuje každému uživateli bezprostředně po nainstalování černou skládku nahlásit. Netrvá to ani 30 sekund, přičemž každé hlášení obsahuje GPS po- lohu, fotografie, velikost a typy odpadů nelegální skládky a případně může i obsahovat volitelný komentář. Kromě mobilní aplikace lze nelegální skládky nahlásit také i přímo na webových stránkách projektu pomocí webového formuláře. Vaše mobilní hlášení se po nezbytné kontrole automaticky objeví na mapě černých skládek na webu ZmapujTo.cz a je také zobrazeno v administraci našeho úřadu a my tak můžeme na základě obdržených informací neprodleně zahájit kroky ke zjednání nápravy. Znamená to především kontaktování vlastníka pozemku, zjištění původce odpadu a snaha o zjednání nápravy. Případně poté, po selhání všech předchozích možností (pokud bude charakter skládky přímo ohrožovat životní prostředí nebo zdraví lidí), zajistit její úklid na náklady města. Přestože systém nezabrání zcela vzniku nových skládek, zrychlí se díky němu vzájemná komunikace, nově vznikající skládky jsou dříve odhaleny a předejde se tak jejich nekontrolovanému rozrůstání. Nově můžete také do systému ZmapujTo.cz hlásit i přeplněné kontejnery. Pokud Vám není životní prostředí v našem městě lhostejné, neváhejte a mobilní aplikaci si nainstalujte, nikdy nevíte, kdy a kde na černou skládku narazíte. Pro ostatní občany připomínáme telefonní kontakt na Odbor životního prostředí našeho úřadu: , kde černou skládku můžete nahlásit také. Prostřednictvím systému ZmapujTo nám můžete ohlásit nález černé skládky nejen ve městě, ale i na celém území správního obvodu města Uherský Brod. Další informace o mapování černých skládek naleznete na v České republice. Tipy na výlet obsahují stručný popis města Uherský Brod a rozvržení programu, který je však možné upravovat a doplňovat. Následuje popis jednotlivých pamětihodností a objektů, které je možné navštívit v Uherském Brodě, a také přehled atraktivit v okolí. Mimo tradiční objekty jako Muzeum J. A. Komenského, dominikánský kostel či Pivovar Uherský Brod nově nabízíme také prohlídku města a židovského hřbitova (musí být schválen jednotný ceník). Daný materiál je vhodný také pro rodiny s dětmi, pro skupiny seniorů a sportovců. Proto je postupně rozesílán do okolních informačních center, lázní, center seniorů aj. a prezentován na různých akcích, např. Dny Země, Na kole vinohrady, Miniveletrh cestovního ruchu na Slovácku. Byla vydána aktualizovaná cyklomapa Na kole Uherskobrodskem a informační leták Orloje Uherskobrodska. Průběžně probíhá aktualizace letáků Stezky městskou památkovou zónou. Všechny prospekty jsou dostupné v elektronické podobě na webu a jako letáky v MIC. Letos bude doplněna virtuální prohlídka města, a to o 20 nových 3D pohledů. Celkem jich tedy bude již 24. Zmapovány budou nově jednotlivé pamětihodnosti a objekty města, např. Japonská zahrada přátelství, chrám Mistra Jana Husa, kostely města, ale také Dům kultury, Hvězdárna DK aj. Další novinkou, kterou realizuje MIC ve spolupráci s firmou DARUMA, je inovace informačních a orientačních panelů ve Zlíně, kde má Uherský Brod prezentaci. Zvukový průvodce umožní atraktivní multimediální prezentaci s video a audio spoty. Vznikne tak ucelená a moderní prezentace města přímo na ulici (součástí je text o Uherském Brodě, fotografie, navigace aj.). Otevírací doba Městského informačního centra je denně od 7.30 do 16:30 hodin. Od června do září je poté prodloužena o víkendy, kdy je otevřeno v sobotu a neděli od 8.00 do hodin. Na turistickou sezonu má MIC připraveny také novinky prodejního sortimentu, naleznete zde nové pohlednice, magnety, publikace, keramiku, mapy a další předměty. Ke 100. výročí úmrtí JUDr. Václava Roberta hraběte z Kounic, které připadá na 14 října, bude zpracován materiál o jeho životě. -es- Anketa rozhodla o dětském hřišti na Babí Louce Do prázdnin se děti z lokality Babí Louka dočkají nového dětského hřiště. Vyroste za bytovým domem C a jeho součástí bude i pískoviště. V rozpočtu města je na realizaci vyčleněna částka Kč. O vybudování hřiště, jeho umístění i herních prvcích, se rozhodlo na základě anketního šetření mezi obyvateli celkem 9 bytových domů v lokalitách Babí Louka a části ulice Švermova (po schodiště k České zbrojovce). Žádost o vybudování vzešla přímo z řad obyvatel domů na Babí Louce v roce Na veřejném projednání, které bylo uspořádáno v souladu s principem místní Agendy 21, kdy se do rozhodování zapojuje veřejnost, byli obyvatelé seznámeni s návrhy umístění hřiště a herními prvky. Návrhy zohledňovaly bezpečnost dětí, sklon terénu i orientaci na zastíněnou stranu. Po diskuzi s obyvateli se do dotazníku zapracovala další dvě navrhovaná umístění hřiště, z nichž jedno bylo posléze kvůli podzemnímu vedení vyřazeno. Všechny návrhy a připomínky, které vzešly z téměř dvouhodinového projednávání, byly zapracovány do ankety. Z 92 roznesených dotazníků se vrátilo vyplněných 48. Podrobnější informace najdete na webu města. -mva-, -kg- Spoustu nových fotogalerií najdete na 8 Brodský zpravodaj

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

ODBOR SPRÁVY MAJETKU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010

ODBOR SPRÁVY MAJETKU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Předkládá : Ing. Jaroslav Polášek ODBOR SPRÁVY MAJETKU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Obsah: 1. ODBOR SPRÁVY MAJETKU - ČINNOST A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 2. ODDĚLENÍ

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Rozpočtový výhled Města Uherský Brod pro období informativní

Rozpočtový výhled Města Uherský Brod pro období informativní Rozpočtový výhled Města Uherský Brod pro období 2013-2020 informativní Příjmy (v tis. Kč) A Daňové příjmy - třída 1. 185 906 185 288 187 938 187 761 189 085 193 178 197 394 201 737 206 209 210 816 215

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

Město Uherský Brod. Kampaň TADY ŽIJU

Město Uherský Brod. Kampaň TADY ŽIJU Město Uherský Brod Kampaň TADY ŽIJU Představení města Uherský Brod Počet obyvatel v Uherském Brodě: 16 631 Představení města Uherský Brod - poloha Město Uherský Brod se nachází na jihovýchodě Moravy ve

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 Příjmy: Kapitálové příjmy Běžné příjmy daňové Běžné příjmy nedaňové Přijaté dotace Příjmy celkem: 1 250 22 492 9 686 3 495 36 923 Výdaje: Běžné výdaje Akce města

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 51 ze dne 4. ledna Přítomni. Ing. Anna Mikulášková František Kapsa Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 51 ze dne 4. ledna Přítomni. Ing. Anna Mikulášková František Kapsa Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 51 ze dne 4. ledna 2017 Přítomni Mgr. Petr Viceník Ing. Zdeňka Ondrušková Ing. Anna Mikulášková František Kapsa Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá Ing. Josef Mlček

Více

Důvodová zpráva Přehled o připravovaných a zrelizovaných cyklistických stezkách

Důvodová zpráva Přehled o připravovaných a zrelizovaných cyklistických stezkách Důvodová zpráva Přehled o připravovaných a zrelizovaných cyklistických stezkách Úvodem Cyklostezky plní tři funkce: 1. umožňují rovnocenný, bezpečný a ekologický způsob dopravy obyvatel z a do Uherského

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Rozpočet Město Starý Plzenec (v Kč) (rozpočet byl schválen ZM ) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2015

Rozpočet Město Starý Plzenec (v Kč) (rozpočet byl schválen ZM ) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 - Město Starý Plzenec (v Kč) (rozpočet byl schválen ZM 15.12.2014) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2015 1111 DPFO ze záv. činnosti 9 900 000,00 1112 DPFO z podnikání 800

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 Město Železný Brod náměstí 3. května 1 IČO 00262633 Návrh rozpočtu na rok 2017 členění dle rozp.skl. Zdroj příjmu Příjmy Celkem Daňové příjmy 77 170 1111 Daň ze závislé činnosti 15 790 1112 Daň z příjmu

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.04.2015

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.04.2015 Rada města CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.04.2015 Rada města Uherský Brod usnesením číslo 256/R11/15 ze dne 02.03.2015 schvaluje v souladu

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD Rada města CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.10.2014 Rada města Uherský Brod usnesením číslo 3368/R106/14 ze dne 18.08.2014 schvaluje v

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Přehled projektů, na jejichž realizaci město žádalo či již získalo dotaci (v období 11/ /2011)

Přehled projektů, na jejichž realizaci město žádalo či již získalo dotaci (v období 11/ /2011) Přehled projektů, na jejichž realizaci město žádalo či již získalo dotaci (v období 11/2010 12/2011) akce dotace od v rámci programu výše dotace celkové náklady termíny realizace Snížení energetické náročnosti

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k / I. Obce. obecně

Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k / I. Obce. obecně Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k 17. 3. 2004/ I. Obce 1. zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a vyhlášení závazné části územně pozdějších předpisů - 29 odst. 3 plánovací

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Jak získat příspěvek ze SFDI. na opatření zvyšující bezpečnost dopravy Ministerstvo dopravy, 23. října 2015 Ing. Karel Havlíček

Jak získat příspěvek ze SFDI. na opatření zvyšující bezpečnost dopravy Ministerstvo dopravy, 23. října 2015 Ing. Karel Havlíček Jak získat příspěvek ze SFDI na opatření zvyšující bezpečnost dopravy Ministerstvo dopravy, 23. října 2015 Ing. Karel Havlíček Příspěvkové programy I. Příspěvky na zvyšování bezpečnosti II. Příspěvky na

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Zápis z 1. jednání Komise pro rozvoj obce Šenov u Nového Jičína

Zápis z 1. jednání Komise pro rozvoj obce Šenov u Nového Jičína Zápis z 1. jednání Komise pro rozvoj Šenov u Nového Jičína Dne: 14.1.2015 od 16:00 Místo: Obecní úřad Účast: Ing. Frömel, p.horák, Mgr. Kovář, p., Ing. Pozvaní hosté: starosta JUDr. Třetina, stavební úsek

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Předkládá: Jiří Kočandrle, 1. místostarosta města Město Česká Lípa

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2012 Květen 2013 Vypracoval: Jan Kadlec vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starosty

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 01/2009,

Obecně závazná vyhláška č. 01/2009, Obecně závazná vyhláška č. 01/2009, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Uherský Brod a vymezují prostory pro volné pobíhání psů Zastupitelstvo města Uherský Brod

Více

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Základní charakteristika respondentů

Základní charakteristika respondentů ZÁKLADNÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko proběhlo v měsících únoru a březnu roku 2014 elektronické dotazníkové šetření mezi obyvateli

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu)

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu) Příjmy Schválený Pol. Org UZ Schválený Daňové příjmy 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti 60,00 1113 0000 Daň

Více

M Ě S T O B O J K O V I C E Sušilova 952, Bojkovice, okres Uherské Hradiště Rada města

M Ě S T O B O J K O V I C E Sušilova 952, Bojkovice, okres Uherské Hradiště Rada města M Ě S T O B O J K O V I C E Sušilova 952, 687 71 Bojkovice, okres Uherské Hradiště Rada města Nařízení města Bojkovice č. 1 / 2015 o zimní údržbě komunikací ( chodníků ) na území města Bojkovice Rada města

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Rozpočet města Nového Města na Moravě na rok 2006

Rozpočet města Nového Města na Moravě na rok 2006 Rozpočet města Nového Města na Moravě na rok Rozpočet příjmů na rok Text Daňové příjmy celkem 102 860,0 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 17 500,0 Daň z příjmů FO ze SVČ 16 500,0 Daň z příjmů

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova je na rok 2014 koncipován s ohledem na stabilizaci financí. Vzhledem k velkým výdajům v roce 2013, bude následující rok finančně sledovat

Více

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Příprava a schválení Strategie regionálního rozvoje 2014+ Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje Hlavní aktivity pro rok 2012 Příprava a schválení

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR podprogram Cestování dostupné všem seminář pro žadatele 9. prosince 2015 Národní program podpory cestovního ruchu dotační

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

Třinec přátelský rodině

Třinec přátelský rodině TŘINEC Třinec přátelský rodině Město Třinec vítěz Soutěže Obec přátelská rodině v kategorii od 10 001 do 50 000 obyvatel Dne 12.03.2013 byly ministryní práce a sociálních věcí Ing. Müllerovou slavnostně

Více

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 2011 1 Obnova kaple Sv. Jana Nepomuckého v Municích Město Hluboká nad Vltavou získalo prostřednictvím Místní akční skupiny Hlubocko Lišovsko dotaci ve výši 332 688,-

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2017

Rozpočet města Třešť na rok 2017 Rozpočet města Třešť na rok 2017 schválen na 16. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 188/S,OS/2016-12/12-Z ze dne 12. 12. 2016 Město Třešť Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Zápis č. 13/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 21. května 2013 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 13/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 21. května 2013 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 13/2013 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 21. května 2013 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, František Skála, Karel Hloušek, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková 13. zasedání

Více

Seznam všech dosud platných vyhlášek, nařízení a pravidel vydaných městem Louny k

Seznam všech dosud platných vyhlášek, nařízení a pravidel vydaných městem Louny k Seznam všech dosud platných vyhlášek, nařízení a pravidel vydaných městem Louny k 31.12.2016 1 Seznam platných vyhlášek 1991 žádná platná vyhláška 1992 č. 1 1993 žádná platná vyhláška 1994 žádná platná

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Dořešení pozemků a souhlasu vlastníků s vedením sítě Obec odbor investic Termín 2013

Dořešení pozemků a souhlasu vlastníků s vedením sítě Obec odbor investic Termín 2013 Prioritní oblasti 1 Bezpečné a zdravé prostředí Dobudování kanalizační sítě centrum obce Dořešení pozemků a souhlasu vlastníků s vedením sítě odbor investic 2013 3 mil. Kč Pořízení kropícího vozu Je podána

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Naše obec má novou aplikaci pro chytré telefony Stáhněte si aplikaci do Vašeho mobilu a otestujte všechny užitečné funkce

Naše obec má novou aplikaci pro chytré telefony Stáhněte si aplikaci do Vašeho mobilu a otestujte všechny užitečné funkce Naše obec má novou aplikaci pro chytré telefony Stáhněte si aplikaci do Vašeho mobilu a otestujte všechny užitečné funkce Vážení občané, jak jistě víte, přistoupili jsme k modernizaci komunikace mezi radnicí

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČO 00278742, DIČ CZ00278742 Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y DPFO - závislá činnost 4191900,00 DPFO - SVČ -(sdílená i teritoriální) 810900,00 DPFO - kapitálové

Více

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Město Děčín U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Usnesení č. 48/02 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a usnesení č. 1294/01 - tajemník MěÚ VzDK, usnesení

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne 17.12.2012 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2016 Město Trmice

Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2016 Město Trmice Příjmy Návrh rozpočtu na rok IČ: 00674010 Pol. Org UZ Návrh rozpočtu Daňové příjmy tis. Kč 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam.

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,-

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,- ROZPOČET OBCE 2017 PŘÍJMY ROZPOČTU Paragraf Položka Text obsah položky Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 620.000,- 1112 Daň z příjmu fyzických osob s výjimkou výnosů 150.000,- 1113

Více

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ostřešany, které se konalo dne 17.12. 2014 v budově OÚ v Ostřešanech. Přítomno : 12 členů zastupitelstva, omluveni paní Havlíčková, pan Drábek a pan Koprivňanský Jednání

Více