Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma Brodský zpravodaj. Radnice - symbol městské samosprávy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Radnice - symbol městské samosprávy"

Transkript

1 Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma Brodský zpravodaj Radnice - symbol městské samosprávy

2 Nádherný večer v Domě kultury, v němž se snoubil pověstný francouzský šanson zastoupený Joelem Brosem a Světlanou Nálepkovou, s moravským, v podání Gabriely Vermelho či FS Jakub, se uskutečnil díky projektu Gymnázia JAK Naše Evropa-Můj kraj. Více str. 13. Foto: Markéta Švehlíková První dáma českého folku Pavlína Jíšová zahrála a zazpívala společně se svou dcerou Adélou Jonášovou. Více str. 14. Foto: Markéta Švehlíková Výstava, která za pár dní končí v Q-studiu, představuje obrazy a kresby Zdeny Höhmové a skleněné objekty Karla Fuksy. Na vernisáži se objevil i herec Arnošt Goldflam a rektor JAMU Ivo Medek. Více str. 15. Foto: Markéta Švehlíková Komorně laděná výstava Karla Táborského pohladila návštěvníky Café Clubu. Více str. 15. Foto: Markéta Švehlíková Folklorní soubor Holúbek se s pásmem Pěkná je ta naše královna probojoval do národního kola v Jihlavě. Více str. 14. Foto: Markéta Švehlíková Děti z výtvarného oboru ZUŠ připravily pozoruhodnou výstavu plnou barev a fantazie, jejíž vernisáž doplnily krásným divadelně-tanečním vystoupením. Více str. 15. Foto: Markéta Švehlíková Brodský zpravodaj

3 fotogalerie Delegace Uherského Brodu vedená místostarostou Petrem Vránou se v polském Lešnu zúčastnila festivalu Dialog Kultur i Narodów. Foto: Markéta Gajdůšková Majálesu příliš nepřálo počasí, přesto si to studenti pěkně užili. Králem se letos stal Jan Sladký Komenský, který s přehledem vyhrál všechny soutěžní disciplíny. Foto: Elen Sladká Knihovna uspořádala tradiční pasování prvňáků na čtenáře. Foto: Markéta Švehlíková V kině Máj proběhla předpremiéra pohádky Kovář z Podlesí. Zúčastnili se také autoři v čele s brodským režisérem Pavlem Göblem. Foto: Elen Sladká V areálu dopravního hřiště u ZŠ Na Výsluní se konala okrsková soutěž školních družin, která se v našem městě pořádá již dvacet sedm let. Více na Foto: Markéta Švehlíková ŠD Pod Vinohrady uspořádala preventivní akci s názvem Pomáhat a chránit. Více str. 12. Foto: archiv ŠD Vítání ptačího zpěvu na Maršově. Více na Foto: archiv DDM Brodský zpravodaj

4 pozvánky TJ TATRAN Havřice Vás srdečně zve na den plný soutěží, tance, her a překvapení Hurá prázdniny s bratry Chabičovskými v sobotu na fotbalovém hřišti TJ TATRAN v Havřicích začátek soutěžení je ve 12,30 hod, poslední soutěžící vyběhne na trasu v 14,30 hod. prázdniny Dùm dìtí a mládeže Uherský Brod Pøemysla Otakara II.è.38, tel.: Letní SLUNÍÈKOVÝ TÁBOR Pobytový pro rodièe s dìtmi v hotelu Jelenovská u Valašských Klobúk. Výlety, hry, výuka plavání, cena: 4.520Kè/dospìlý, 3.070Kè/dítì do 12 let, 650Kè/dítì do 3let (bez nároku na lùžko). Info: M. Kadlecová TAJEMSTVÍ PÁNA POKLADÙ Pøímìstský tábor pro dìti od 6 let. Staò se udatným bojovníkem èi pøekrásnou princeznou a najdi ukradený poklad...cena: 1.150Kè, info: M. Jílková BOJ O PØEŽITÍ DRAÈÍ DOUPÌ SOUSTØEDÌNÍ DRAMA ÁÈKÙ Pobytový tábor na Maršovì pro dìti od 10 let. Vyzkoušej svoji odvahu, tábornické dovednosti v pøírodì s kamarády. Cena: 1.900Kè, info: M. Kadlecová Pøímìstský tábor pro dìti od 6 let. Boj se zlem o záchranu èarovné øíše a jejích legendárních hrdinù. Cena: 1.300Kè, info: M. Jílková Pøímìstský tábor nejen pro dìti z divadelních kroužkù DDM, základy hraní pøed publikem, práce s trémou, výlet na Maršov. Vždy od do ve velkém sále. Cena: 300Kè, info: M. Mlèochová KYTAROVÝ CAMP TÝDEN ZDRAVÍ Pobytový kytarový tábor. Dobrodružství na ranèi ROVNÁ, lanové aktivity, jízda na koni, hry, kamarádi. Cena: 2.900Kè, info: J. Smítal Prožitkové setkání s vynikajícími terapeuty. Posílení zdraví, zlepšení stavu páteøe, psychiky, léèení pøírodou, arteterapie. Cena: 3.550Kè (lektorné, pná penze, pomùcky), info: L. Skoèovská KOÒSKÝ TÁBOR ÈESKOAMERICKÝ TÁBOR Cena: 1.100Kè, info: J. Smítal CESTOU POKLADÙ KERAMICKÉ DÍLNY Pobytový sportovnì výtvarný pro dìti od 8 let na Vyškovci. Cena: 3.800Kè, kapacita max.12 dìtí, info: P. Bzirská Pøímìstský 4-denní sportovní s fotbalisty z USA SUPERHRDINOVÉ VOLEJBALOVÉ SOUSTØEDÌNÍ BLÁZNIVÉ PRÁZDNINY S MADAGASKAREM 2013 Cyklogeocachingový tábor pro zdatnìjší dìti a zájemce o GPS. Ubytování v chatkách autokempu Salaška, cena: 2.300Kè, info: M. Kadlecová Tradièní tvoøení v keramické dílnì DDM pro zaèáteèníky a pokroèilé od 6 do 99let. Pøihlášky a platby pøedem (kapacita dílny max.12lidí), info: R.Benešová Pøímìstský tábor. Staò se superhrdinou, pojï s námi do bitvy dobra proti zlu. Týmové hry s kamarády, výlety, ukázky moderní vojenské techniky. Cena: 1.200Kè, info: M. Mlèochová Pobytový tábor v chatkách v Sidonii. Cena: 2.800Kè, zahrnuje dopravu, stravu, trenéry, sportovní materiál. Info: M. Kadlecová Pøímìstský 5-denní tábor. Dobrodružství se zvíøátky. Pomoz jim vytvoøit vlastní tropický ostrov a zachránit kamarády. Cena: 1.200Kè, info: J. Smítal PØIHLÁŠKY na všechny akce odevzdávejte a ZÁLOHY pla te PØEDEM v recepci DDM! INFO tamtéž nebo KNIHOVNA V ÚJEZDCI 120. výročí fotbalu v Uherském Brodě Výstava potrvá celý červen a můžete ji navštívit každou středu od do a každou neděli od 9.00 do Vážení přátelé, přijměte pozvánku na 1. veřejné setkání ke komunitnímu plánování sociálních služeb (KPSS) města Uherský Brod, které se uskuteční 18. června 2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti ZM městského úřadu (přízemí, vchod z boční strany). PROGRAM: 1. Úvodní slovo: Bc. Gabriela Fellingerová (CpKP východní Morava) 2. Představení projektu: Bc. Gabriela Fellingerová (CpKP východní Morava) Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod. 3. Přínosy a principy komunitního plánování sociálních služeb: Mgr. Josef Zdražil (metodik KPSS) 4. Diskuse a doprovodný program: v 16 hod vystoupení dětského folklorního souboru Dovoluji si Vás tímto co nejsrdečněji pozvat. Připojte se k našemu cíli dlouhodobého zvýšení kvality, dostupnosti a efektivnosti poskytovaných sociálních služeb současně s naplánováním a zavedením nových forem sociální pomoci. Může to být velká šance pro Vaše organizace, klienty, přátele, známé a všechny lidi dobré vůle, kteří mají zájem aktivně se podílet na dění kolem sebe. Těšíme se na spolupráci s Vámi. Centrum pro komunitní práci východní Morava 4 Brodský zpravodaj

5 Vážení spoluobčané, v čísle 11/2011 Brodského zpravodaje jsem vás seznámil s pravidly zavedení zpoplatnění komunikací v centru našeho města. Po víc jak roce a půl fungování tohoto systému si můžeme otevřeně říci, že pokud navštívíte centrum, tak vždy pohodlně zaparkujete. Protože každá novinka, která se zavádí, má jisté nedostatky, dospělo se k názoru provést změny na základě poznatků vás, občanů řidičů. Ceny parkovacích karet do 1 a 2 zóny zůstaly stejné. Změna nastala pro občany, kteří mají trvalé bydliště v ulicích, které sousedí s ulicí zpoplatněnou. Tito občané mají nyní možnost si zakoupit kartu na kalendářní rok za 300 Kč. Novinkou je zavedení karet s platností na 15 nebo 30 dní. Placené stání v lokalitě sídliště Střed zlevnilo díky přechodu na druhou zónu. Platí se zde ve všední dny od 8 hodin do 17 hodin. Na patrovém parkovišti v této lokalitě je ve všední dny první hodina parkování zdarma. Další započatá hodina stojí 10 Kč. V sobotu, neděli a ve svátky je zde parkování zdarma. První parkovací zóna se zúžila pouze na Masarykovo náměstí a ulici Bří Lužů po křižovatku s ulicí Seichertova. Zde se platí ve všední dny od 8 do 17 hodin. V sobotu od 8 do 11 hodin, ale za sazbu zóny č. 2, tedy první dvě hodiny za 10 Kč. Druhá zóna se rozšířila, jednoduše řečeno, o ulice uvnitř hradeb, kde to bylo vzhledem k dostatečné šířce komunikace možné. Ke zrušení placeného stání došlo v ulici Přemysla Otakara II. nad muzeem. Vznikla parkovací zóna č. 3, a to parkoviště u starého hřbitova. Zde se platí za celý den 10 Kč. Podle mých dosavadních zkušeností jako strážníka Městské policie i řidiče bych chtěl navrhnout, aby zde došlo ke změně režimu, a to tak, že první hodina parkování na tomto parkovišti bude také zdarma. Toto parkoviště se stalo frekventovaným záchytným parkovištěm pro střed města a občané již k němu mají plnou důvěru. Dále bych chtěl navrhnout převedení té části ul. Hradišťská, která je mimo památkovou zónu, do třetí parkovací zóny. úvodník/zpravodajství Vzhledem k nárůstu automobilové dopravy v našem městě Rada města zřídila v dubnu tohoto roku jako svůj poradní a iniciativní orgán Dopravní komisi. Její členové budou vytvářet podklady pro koncepci, strategii a politiku v oblasti dopravy, iniciovat změny a nové návrhy. Dopravní komise bude vyhodnocovat a předkládat kvalifikovaná stanoviska a aktuální informace a podklady pro rozhodování Rady města. Bude se také zabývat projednáváním návrhů, podnětů a stížnosti občanů či organizací a příslušných odborů působících na území města v oblastech, které spadají do působnosti komise (pokud se na komisi přímo obrátí). Svou práci bude vykonávat Dopravní komise prostřednictvím svých členů; v případě potřeby si může na konkrétní problematiku přizvat experty. Jejím předsedou byl zvolen Dalibor Jiříček. Členy Dopravní komise byli jmenováni Ing. Miroslav Borák, MUDr. Miroslav Černý, Mgr. Vít Doležálek, Mgr. Jan Hýžďal, Ing. Michal Mrákota a Ing. Daniel Kolařík. Dopravní komise se ihned pustila do práce. V současné době se zabývá zejména zjednosměrněním ulice Pořádí a tím zlegalizování parkování v této lokalitě, rozšířením komunikace v ulici Na Chmelnici a umožnění parkování v souvislosti s plánovanou okružní křižovatkou v napojení na lokalitu Nad Zámkem. Jednala také o uzavření myší díry na příjezdu na sídliště Olšava pod komunikací I/50 nebo o umístění parabolického zrcadla v místě nepřehledné zatáčky za mostem Bajovec. Další problematikou, kterou se nově vzniklá komise zabývá, je zrušení stání vozidel v ulici Hradišťská u bývalé prodejny Dony, či řešení nebezpečných dopravních situacích, vznikajících při dovozu a odvozu dětí do Mateřské školky Svatopluka Čecha. Dalibor Jiříček Městský úřad vypisuje výběrové Město zavádí sběr bioodpadu řízení na prodej Zastupitelstvo města schválilo zavedení volné bytové jednotky č. 18 v bytovém domě č.p. 1817, ul. Rychtalíkova Specifikace bytu: byt velikosti 2+1 ve 3. NP celková podlahová plocha 57,72 m 2 (2 x pokoj, předsíň, kuchyně, koupelna, WC, šatna, sklep. kóje, balkon). Minimální nabídková cena Kč. volné bytové jednotky č. 9 v bytovém domě č.p. 2216, sídl. Olšava. Specifikace bytu: byt velikosti 3+1 ve 4. NP celková podlahová plocha 72,81 m 2 (3x pokoj, předsíň, kuchyně, koupelna, WC, balkon, komora, sklep.kóje). Minimální nabídková cena Kč. Obě výběrová řízení končí Podrobné podmínky jsou umístěny na úřední desce města a na webu města. Bližší informace poskytne odbor majetku města pí Eva Chludová, tel systému odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRO), a to od Na sběr bioodpadu budou použity plastové nádoby o objemu 120 l (k rodinným domům) a 240 litrů (k bytovým domům). Nádoby zajistí a odpad bude svážet společnost Rumpold UHB. Četnost svozu směsného komunálního odpadu (SKO) bude ve všech lokalitách snížena na polovinu, čímž dojde k úsporám včetně nižšího poplatku za menší množství SKO ukládaného na skládku. Úspora může být tak velká, že pokryje náklady se zaváděním odděleného sběru BRO. Zavedení sběru BRO má snížit množství skládkovaného odpadu o cca t ročně. Město tak reaguje na nařízení vlády (které vychází ze směrnice EU), v němž požaduje snižování biologicky rozložitelného odpadu ukládaného na venkovní skládky. V současné době mají občané zdarma rozděleno 1000 ks zahradních kompostérů, na území města je pro sběr bioodpadu rozmístěno 24 kontejnerů o objemu 660l a další sběr probíhá v rámci sběrných dvorů a při údržbě veřejné zeleně. Vše pak zpracovává kompostárna Králov. mva- Naše zprávy přímo na váš mail! POZOR - Informace o veškerých nových zprávách, článcích a upozorněních, které zveřejníme na portálu ub.cz, si můžete nechat bezplatně zasílat přímo do vaší ové stránky. Stačí zadat svoji ovou adresu. Službu najdete na webu města (zcela dole v šedém rámečku pod názvem Mailing list) nebo po zadání do vašeho vyhledávače. Uzavření přechodové lávky Upozorňujeme občany, že ve dnech června nebo ve dnech června (v závislosti na počasí) bude uzavřena přechodová lávka. Budou zde probíhat reklamační opravy pochůzí hydroizolace. VYCHÁZÍ PRVNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI. UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE 10. ČERVENCE 2013, DALŠÍ ČÍSLO VYJDE 25. ČERVENCE 2013 Brodský zpravodaj - vydává město Uherský Brod jako měsíčník. Adresa vydavatele: Masarykovo náměstí 100, Uherský Brod, IČ: Registrační číslo MK ČR E Odpovědný redaktor: Elen Sladká, tel.: , Redaktor: Markéta Švehlíková. Redakční rada: Ing. Petr Vrána - předseda, Markéta Gajdůšková, PhDr. Irena Krejsová, Mgr. Věra Lovecká, PhDr. Hana Všetečková, Radek Šustek, Aleš Řezníček, Mgr. Petr Gabriel. Korektury: Mgr. Lenka Šišperová. Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/2-570/95 ze dne Sazba, Grafická úprava: Q studio s.r.o., Osvit, Tisk: EUROTISK Navrátil s.r.o., tel.: Brodský zpravodaj

6 zpravodajství Představujeme odbory městského úřadu Odbor majetku města Obor majetku města (OMM) sídlí přímo ve druhém patře historické budovy radnice na Masarykově náměstí 100. Jeho vedoucím je Ing. Ivo Štěpánek, který pracuje na městském úřadě od listopadu Má 52 let, je ženatý a má syna. Mezi jeho koníčky patří sport, konkrétně fotbal a lyžování, chalupa a fotografování. Žije a bydlí v Uherském Brodě. Čím se váš odbor zabývá? Náš odbor tvoří dvě samostatná oddělení, a to oddělení majetkoprávní a oddělení správy a údržby majetku města. Oddělení majetkoprávní vede evidenci nemovitého majetku města, vyřizuje majetkoprávní záležitosti týkající se užívání nemovitého majetku (pronájmy a výpůjčky), nabývání a převody nemovitého majetku (výkupy, prodeje, dary, směny, nepeněžité vklady), zřizování věcných břemen a zástavních práv. Také zpracovává podklady k projednání těchto záležitostí v Radě a Zastupitelstvu města. Zveřejňuje záměry města a vypisuje výběrová řízení na prodej a pronájem nemovitého majetku města. Vede evidenci bytů v majetku města a vyřizuje a chystá pro Radu města žádosti o byty, bytové náhrady a směny bytů. Na základě pověření starostou zastupuje město vlastníka nemovitého majetku - jako účastníka v řízeních dle stavebního zákona. Přebírá do správy realizované investiční akce města a řídí a kontroluje dispozice s movitým a nemovitým majetkem města vloženým do obchodních společností založených městem nebo vložených do správy příspěvkovým organizacím a org. složkám města. Oddělení správy a údržby majetku měs- ta zajišťuje, jak ostatně vyplývá z názvu, opravy a údržbu nemovitého majetku města, zabezpečuje drobné opravy kulturních památek. Spravuje nemovitý majetek, a co hlavně zajišťuje opravy budov a vnitřního zařízení, kontroluje odběry energií, kontroluje dodržování bezpečnostních předpisů, zajišťuje chod rekreačního zařízení Lopeník, spravuje vodohospodářské stavby, spravuje dopravní stavby (silnice, chodníky, mosty, parkoviště), spravuje veřejné osvětlení (zajišťuje jeho chod, opravy, odběry el. energie, revize). Zabezpečuje a odpovídá za správné označení ulic a domů. Je provozovatelem a zajišťuje správu městských hřbitovů. Provádí kompletní administraci veřejných zakázek, které jsou financovány z rozpočtu odboru. Zabezpečuje provoz a údržbu veřejných WC. Zajišťuje údržbu a opravy místních a účelových komunikací, včetně chodníků, jejich strojní a ruční čištění, zimní údržbu, údržbu a změny dopravního značení. Ve spolupráci s Odborem životního prostředí zajišťuje také údržbu veřejné zeleně a dětských hřišť. Tyto činnosti přímo vykonává Místní hospodářství, které je také součástí Odboru majetku města. S jakými problémy nejčastěji občanům pomáháte, s jakými otázkami se na vás obracejí? Často vyřizujeme občanům výpůjčky nebo nájmy pozemků města, které jsou spojeny se stavebním řízením. Jedná se o vjezdy, přípojky energií apod. Mnoho občanů také žádá o nájmy v městských bytech, v ubytovacím zařízení č.p nebo v domech s pečovatelskou službou (DPS). Dále přijímáme a vyřizujeme podněty občanů týkající se špatného stavu chodníků a místních i účelových komunikací, nedostatků na hřbitovech, poruch veřejného osvětlení. Také se vyjadřujeme k dočasným záborům veřejného prostranství, hlavně chodníků a komunikací. Kolik pracovníků má váš odbor? OMM má 22 stálých zaměstnanců - vedoucího, 6 zaměstnanců v oddělení majetkoprávním, 4 zaměstnance v oddělení správy a údržby majetku. Místní hospodářství má 14 stálých zaměstnanců a sezónně 9-15 pracovníků, kteří vykonávají veřejně prospěšné práce. Na odboru každoročně vykonává praxi stážista. Jaký největší nebo nejdůležitější úkol řešíte v současné době? V současné době na oddělení majetkoprávním vypořádáváme nemovitosti dotčené stavbami Dopravní terminál Uherský Brod II. etapa, cyklistická stezka Újezdec - napojení na cyklostezku do Šumic, chodník ke hvězdárně, revitalizace Nivničky a obnova mlýnského náhonu, ZTV Lokalita Nad Zámkem. Dále připravujeme vypořádání nemovitostí dotčených plánovanými stavbami Protipovodňová opatření na řece Olšava, Odkanalizování některých částí Uherského Brodu, Parkoviště Na Chmelnici, ZTV Lokalita Díly, Veřejné osvětlení pro lokalitu Králov a dále směnu nemovitostí v areálu u sokolovny, převod ZTV v lokalitě Hořenůšky do majetku města, další etapu nepeněžitých vkladů vodohospodářského majetku do společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., výběrová řízení na provozovatele Čistírny odpadních vod Uherský Brod a provozovatele restaurace a kavárny Domu kultury Uherský Brod. V oblasti bytové byla s platností od schválena nová Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem, která přinesla změnu v systému přidělování obytných místností a bytů. Probíhají výběrová řízení na prodej bytů a připravujeme prodeje dalších bytů formou elektronických aukcí. Spolupracujeme s Odborem rozvoje města a správcem REGIO UB, s.r.o. při průběhu realizace stavby Rekonstrukce bytového domu č.p. 1382, Větrná. Na Oddělení správy a údržby majetku města se připravuje přechod provozování městských hřbitovů z externího správce přímo na město Uherský Brod. Bylo ukončeno výběrové řízení na opravy a údržbu pěších komunikací pro rok 2013 a práce již byly zahájeny. V letošním roce proběhne oprava komunikace ul. Škrlovec, u bytových domů v ul. Osvoboditelů (devadesátka), úprava prostoru malých schodů, úprava části komunikace ul. Nerudova a další drobné opravy komunikací. Připravuje se výběrové řízení na zimní údržbu komunikací. V červnu až srpnu 2013 bude realizováno nasvětlení přechodů pro chodce u finančního úřadu, u Šmigurovy vily, v ul. Vlčnovská u LIDLu, v křižovatce u železničního přejezdu a v křižovatce u obchodního domu Kvanto. To vše v rámci stavby Rekonstrukce veřejného osvětlení 3. etapa. Dokončila se oprava rekreačního zařízení chaty Lopeník, které bude provozováno v souladu s rozhodnutím rady města externím správcem. V lokalitě Větrná připravujeme rozšíření skladových a manipulačních prostor pro provoz místního hospodářství. V budově radnice proběhne v roce 2013 kompletní rekonstrukce sociálního zařízení. V bytovém domě v č.p letos proběhnou opravy vnitřních instalací, v bytových domech Neradice zateplení stropů nad garážemi a sklepy a oprava hydroizolace. Elen Sladká UPOZORNĚNÍ MěÚ Uherský Brod upozorňuje všechny občany, že poplatek za komunální odpad je splatný nejpozději do Brodský zpravodaj

7 Město zahájí začátkem prázdnin zateplení dalších objektů s dotací EU z OPŽP V současné době jsou ve městě zatepleny již 4 základní školy: Pod Vinohrady, Výsluní, Újezdec a Havřice. Z mateřských škol se jedná o školky Olšava, Obchodní, Svatopluka Čecha a Mariánské náměstí. Na podzim budou dokončeny práce na zateplení dalších dvou školek a jedné školy ve městě. Jedná se o MŠ Těšov, MŠ Primátora Hájka a ZŠ Mariánské náměstí. Kromě školských zařízení bude v letošním roce zateplena také budova Domu s pečovatelskou službou, Za Humny Všechny projekty jsou finančně podpořeny v rámci Operačního programu životní prostředí, podoblast podpory Realizace úspor energie. Projekt MŠ Těšov a MŠ Primátora Hájka, Uherský Brod - realizace úspor energie je zaměřen na stavební úpravy obálek budov, vedoucí ke zlepšení jejich energetických vlastností. V MŠ Těšov budou zatepleny obvodové stěny, strop a vyměněna okna a dveře. V MŠ Primátora Hájka bude kromě obvodových stěn zateplena také střecha. Samozřejmostí je výměna oken a dveří. Realizací projektu dojde ke snížení emisí CO2 o cca 21 t/rok a k úspoře energie cca 371 GJ/rok. Stavební práce budou zahájeny 1. července a dokončeny 24. října tohoto roku. Celkové náklady na realizaci u obou školek činí 4,1 mil. Kč, z toho je dotace 2,1 mil. Kč. Dotace je tvořena z 85 % příspěvkem z Fondu soudržnosti a 5 % ze Státního fondu Životního prostředí (EU + SFŽP). Další ze zahajovaných projektů ZŠ Mariánské náměstí Uherský Brod realizace úspor energie řeší stavební úpravy na objektu jídelny, konkrétně vnější zateplení obvodových stěn, zateplení střešní konstrukce a výměnu vstupních dveří. Realizací projektu dojde ke snížení emisí CO2 o cca 14 t/ rok a k úspoře energie cca 258 GJ/rok. Celkové náklady na zateplení dosahují 1,7 mil. Kč s dotací (EU+SFŽP) ve výši téměř 1,1 mil. Kč. Práce na zateplení budou zahájeny 24. června a dokončeny 23. srpna Souběžně se zateplováním objektu jídelny bude zahájena výměna oken, dveří a stavební úpravy sociálních zařízení. Výměna oken a dveří je rozdělena do dvou realizačních etap s dokončením v srpnu Sociální zařízení budou dokončena do konce prázdnin Okna, dveře a sociální zařízení plně hradí město Uherský Brod ze svého rozpočtu. Jedná se o částku téměř 8,8 mil. Kč. Posledním letos realizovaným projektem bude DPS Za Humny 2292, Uherský Brod realizace úspor energie. Projekt řeší výměnu oken, dveří a zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem. Realizací se sníží emise CO2 o cca 52 t/rok a uspoří energie cca 946 GJ/rok. Celkové náklady na tyto stavební úpravy činí 10,4 mil. Kč. Podíl dotace (EU + SFŽP) činí přibližně 4,1 mil. Kč. Realizace bude probíhat do 24. října Realizované projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Oddělení dotací a rozvoje města zpravodajství Výzva k podání žádosti o poskytnutí podpory z fondu kultury V rámci podpory je možno podporovat především projekty zaměřené na: - doprovodné programy k 100. výročí úmrtí JUDr. Václava Roberta hraběte z Kounic - doprovodné programy k tradiční Růžencové pouti - programy, sborníky a materiály prezentující město Uherský Brod a rozšiřující povědomí o životě města - tradiční kulturní akce pravidelně pořádané na území města - pořádání kulturních akcí souvisejících s významnými svátky Žádosti jsou přijímány do na předepsaných formulářích způsobem stanoveným Fondem kultury. Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění na adrese Mimořádná výzva k podání žádosti o poskytnutí VFP pro kulturní spolky V rámci podpory je možno podporovat především žádosti zaměřené na: - obnovu, opravy a pořízení neinvestičního majetku - příspěvek na dopravu a ubytování členů spolku při prezentaci zájmové umělecké činnosti spolku mimo území města Uherský Brod - propagaci spolku Žádosti jsou přijímány do na předepsaných formulářích způsobem stanoveným Pravidly pro poskytování VFP pro kulturní spolky. Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění na adrese Uklízejte po svých psech! Sáčky jsou k dispozici zdarma Stále se bohužel v ulicích města setkáváme s pejskaři, kteří si vůbec nelámou hlavu s úklidem exkrementů po svém miláčkovi. Zřejmě spoléhají na to, že je nikdo nevidí a možná si ani neuvědomují, že za takové jednání jim hrozí postih za znečišťování veřejného prostranství. Přesný počet psů na území města zjistit nelze, poplatek za psa či více psů odvádí ročně průměrně 680 občanů. Po zaplacení má každý možnost si kdykoliv vyzvednout speciální zelené sáčky určené pro sběr exkrementů. Sáčky jsou k dispozici na pokladně MěÚ (kachlíkárna) nebo na Odboru životního prostředí v Nerudově ulici. Problematiku znečišťování veřejného prostranství sleduje a řeší Městská policie. Odhalit původce tohoto nešvaru není snadné, málokdy se totiž stane, že by občan po svém psovi neuklidil, když vidí strážníka. Podaří-li se však strážníkovi takového provinilce přistihnout, hrozí mu postih v podobě blokové pokuty, případně přestupkové řízení, protože se podle příslušného paragrafu zákona o přestupcích jedná o přestupek. Praxe je taková, že strážníci při kontrolní činnosti, v případě, že zastihnou majitele s vyprazdňujícím se psem, upozorní majitele na nutnost úklidu a ten zpravidla uposlechne, říká velitel Městské policie Radek Šustek. Městská policie také dohlíží na dodržování vyhlášky města, která stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. V souvislosti se psy jsme od počátku letošního roku zaznamenali celkem 9 přestupků, přičemž všechny byly řešeny blokovou pokutou, dodává Radek Šustek. Úklid exkrementů po nezodpovědných majitelích pak zajišťuje město pomocí speciálních vysavačů, které se používají např. i na úklid cigaretových nedopalků. Největší nápor, co se úklidu týká, je samozřejmě po zimních měsících, když roztaje sníh. Zaměřujeme se hlavně na oblast sídliště Pod Vinohrady, Olšava, Střed, Úlehly a prostor za muzeem, říká vedoucí Oddělení místního hospodářství MěÚ Drahomír Nevařil. V současné době je to s úklidem trochu složitější kvůli vysokému travnímu porostu. Naši zaměstnanci však provádí sběr odpadků v nejfrekventovanějších územích města denně a samozřejmě pokud narazí na exkrement na chodníku, neprodleně jej odstraní, dodává Drahomír Nevařil. Markéta Švehlíková Knihovna Františka Kožíka Uherský Brod Oddělení pro dospělé čtenáře vás zve na v 9.30 hodin Těšíme se na vás v čítárně knihovny! Brodský zpravodaj

8 zpravodajství Kam na výlet? Přece do Uherského Brodu Ačkoliv jaro na sebe nechalo letos čekat poněkud déle, turistická sezona byla zahájena a Městské informační centrum (MIC) připravilo několik novinek. V současné době pracuje MIC na aktualizaci webových stránek Turista. Byla zprovozněna nová úvodní strana, kde je možné zveřejňovat novinky a zprávy týkající se Městského informačního centra, turistiky, ale také kultury a dalších zajímavostí. Průběžně probíhá aktualizace jednotlivých informací, týkajících se např. ubytování, přírody, tipů na výlet, propagačních materiálů, kultury a také doplnění fotografií. Budou přidány také další složky určené pro turisty, jako doprava ve městě, parkování, pověsti. Byla provedena inovace turistické mapy. Byly přidány nové vrstvy: folklor, hipoturistika, vinařské stezky a běžkařské trasy. Nyní pracují pracovnice MIC na aktualizaci informací jednotlivých obcí ORP. MIC ve spolupráci s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy připravilo nový propagační materiál s názvem Tip na výlet Uherský Brod a okolí. Materiál je zaměřen především na školy a byl rozeslán zhruba do základních škol z Moravy (4 moravské kraje) a středních škol Bojujme společně proti černým skládkám Problematika černých skládek trápí dlouhodobě prakticky každou obec a nejinak je tomu i u nás. Z nezabezpečené černé skládky mohou unikat škodlivé či jedovaté látky do ovzduší, půdy i vody, což může vážně poškozovat lokální ekosystém a ohrožovat např. zdroje pitné vody. Na těchto skládkách, pokud obsahují zbytky potravin nebo vytváří vhodné úkryty, se často vyskytují hlodavci, kteří mohou přenášet různá infekční onemocnění. Podle druhu materiálu může hrozit i nebezpečí samovznícení skládky a následného požáru okolí (suché trávy, lesa, budov apod.). Odstraňování černých skládek je poměrně nákladnou záležitostí (odstraňování ve většině případů provádí specializované firmy) a váže finanční prostředky, které by mohly být využity smysluplnějším způsobem. Naše město se jako jedno z prvních zapojilo do iniciativy ZmapujTo.cz, což je ekologický projekt, jehož cílem je boj proti nelegálním skládkám odpadu v České republice. Zúčastnit se ho může každý, komu se nelíbí černé skládky v našem městě, v přírodě v okolí našeho města a především chce alespoň nějakým způsobem s řešením tohoto problému pomoci. Díky mobilní aplikaci ZmapujTo dokáže každý uživatel chytrého telefonu jednoduše a rychle nahlásit objevenou černou skládku. V této chvíli je mobilní aplikace ZmapujTo dostupná pro platformy Android a iphone (další platformy přibudou postupně). Uživatelé si ji mohou stáhnout zcela zdarma přímo z jejich telefonu. Mobilní aplikace byla vytvořena s přihlédnutím na potřeby uživatelů a umožňuje každému uživateli bezprostředně po nainstalování černou skládku nahlásit. Netrvá to ani 30 sekund, přičemž každé hlášení obsahuje GPS po- lohu, fotografie, velikost a typy odpadů nelegální skládky a případně může i obsahovat volitelný komentář. Kromě mobilní aplikace lze nelegální skládky nahlásit také i přímo na webových stránkách projektu pomocí webového formuláře. Vaše mobilní hlášení se po nezbytné kontrole automaticky objeví na mapě černých skládek na webu ZmapujTo.cz a je také zobrazeno v administraci našeho úřadu a my tak můžeme na základě obdržených informací neprodleně zahájit kroky ke zjednání nápravy. Znamená to především kontaktování vlastníka pozemku, zjištění původce odpadu a snaha o zjednání nápravy. Případně poté, po selhání všech předchozích možností (pokud bude charakter skládky přímo ohrožovat životní prostředí nebo zdraví lidí), zajistit její úklid na náklady města. Přestože systém nezabrání zcela vzniku nových skládek, zrychlí se díky němu vzájemná komunikace, nově vznikající skládky jsou dříve odhaleny a předejde se tak jejich nekontrolovanému rozrůstání. Nově můžete také do systému ZmapujTo.cz hlásit i přeplněné kontejnery. Pokud Vám není životní prostředí v našem městě lhostejné, neváhejte a mobilní aplikaci si nainstalujte, nikdy nevíte, kdy a kde na černou skládku narazíte. Pro ostatní občany připomínáme telefonní kontakt na Odbor životního prostředí našeho úřadu: , kde černou skládku můžete nahlásit také. Prostřednictvím systému ZmapujTo nám můžete ohlásit nález černé skládky nejen ve městě, ale i na celém území správního obvodu města Uherský Brod. Další informace o mapování černých skládek naleznete na v České republice. Tipy na výlet obsahují stručný popis města Uherský Brod a rozvržení programu, který je však možné upravovat a doplňovat. Následuje popis jednotlivých pamětihodností a objektů, které je možné navštívit v Uherském Brodě, a také přehled atraktivit v okolí. Mimo tradiční objekty jako Muzeum J. A. Komenského, dominikánský kostel či Pivovar Uherský Brod nově nabízíme také prohlídku města a židovského hřbitova (musí být schválen jednotný ceník). Daný materiál je vhodný také pro rodiny s dětmi, pro skupiny seniorů a sportovců. Proto je postupně rozesílán do okolních informačních center, lázní, center seniorů aj. a prezentován na různých akcích, např. Dny Země, Na kole vinohrady, Miniveletrh cestovního ruchu na Slovácku. Byla vydána aktualizovaná cyklomapa Na kole Uherskobrodskem a informační leták Orloje Uherskobrodska. Průběžně probíhá aktualizace letáků Stezky městskou památkovou zónou. Všechny prospekty jsou dostupné v elektronické podobě na webu a jako letáky v MIC. Letos bude doplněna virtuální prohlídka města, a to o 20 nových 3D pohledů. Celkem jich tedy bude již 24. Zmapovány budou nově jednotlivé pamětihodnosti a objekty města, např. Japonská zahrada přátelství, chrám Mistra Jana Husa, kostely města, ale také Dům kultury, Hvězdárna DK aj. Další novinkou, kterou realizuje MIC ve spolupráci s firmou DARUMA, je inovace informačních a orientačních panelů ve Zlíně, kde má Uherský Brod prezentaci. Zvukový průvodce umožní atraktivní multimediální prezentaci s video a audio spoty. Vznikne tak ucelená a moderní prezentace města přímo na ulici (součástí je text o Uherském Brodě, fotografie, navigace aj.). Otevírací doba Městského informačního centra je denně od 7.30 do 16:30 hodin. Od června do září je poté prodloužena o víkendy, kdy je otevřeno v sobotu a neděli od 8.00 do hodin. Na turistickou sezonu má MIC připraveny také novinky prodejního sortimentu, naleznete zde nové pohlednice, magnety, publikace, keramiku, mapy a další předměty. Ke 100. výročí úmrtí JUDr. Václava Roberta hraběte z Kounic, které připadá na 14 října, bude zpracován materiál o jeho životě. -es- Anketa rozhodla o dětském hřišti na Babí Louce Do prázdnin se děti z lokality Babí Louka dočkají nového dětského hřiště. Vyroste za bytovým domem C a jeho součástí bude i pískoviště. V rozpočtu města je na realizaci vyčleněna částka Kč. O vybudování hřiště, jeho umístění i herních prvcích, se rozhodlo na základě anketního šetření mezi obyvateli celkem 9 bytových domů v lokalitách Babí Louka a části ulice Švermova (po schodiště k České zbrojovce). Žádost o vybudování vzešla přímo z řad obyvatel domů na Babí Louce v roce Na veřejném projednání, které bylo uspořádáno v souladu s principem místní Agendy 21, kdy se do rozhodování zapojuje veřejnost, byli obyvatelé seznámeni s návrhy umístění hřiště a herními prvky. Návrhy zohledňovaly bezpečnost dětí, sklon terénu i orientaci na zastíněnou stranu. Po diskuzi s obyvateli se do dotazníku zapracovala další dvě navrhovaná umístění hřiště, z nichž jedno bylo posléze kvůli podzemnímu vedení vyřazeno. Všechny návrhy a připomínky, které vzešly z téměř dvouhodinového projednávání, byly zapracovány do ankety. Z 92 roznesených dotazníků se vrátilo vyplněných 48. Podrobnější informace najdete na webu města. -mva-, -kg- Spoustu nových fotogalerií najdete na 8 Brodský zpravodaj

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.04.2015

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.04.2015 Rada města CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.04.2015 Rada města Uherský Brod usnesením číslo 256/R11/15 ze dne 02.03.2015 schvaluje v souladu

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 2011 1 Obnova kaple Sv. Jana Nepomuckého v Municích Město Hluboká nad Vltavou získalo prostřednictvím Místní akční skupiny Hlubocko Lišovsko dotaci ve výši 332 688,-

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

FOND VYSOČINY 2012 1

FOND VYSOČINY 2012 1 FOND VYSOČINY 2012 1 Co je to Fond Vysočiny? -účelový rozvojový Fond Vysočiny založen jako systém grantové a dotační politiky kraje v březnu 2002 nástroj regionální politiky - FOND sdružuje část rozvojových

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Předkládá: Jiří Kočandrle, 1. místostarosta města Město Česká Lípa

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR podprogram Cestování dostupné všem seminář pro žadatele 9. prosince 2015 Národní program podpory cestovního ruchu dotační

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky...

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Turistický portál www.region-vysocina.cz komplexní informace pro návštěvníky turistické atraktivity tipy na výlety možnosti koupání, lyžování volnočasové

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

Třinec přátelský rodině

Třinec přátelský rodině TŘINEC Třinec přátelský rodině Město Třinec vítěz Soutěže Obec přátelská rodině v kategorii od 10 001 do 50 000 obyvatel Dne 12.03.2013 byly ministryní práce a sociálních věcí Ing. Müllerovou slavnostně

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

Jak získat příspěvek ze SFDI. na opatření zvyšující bezpečnost dopravy Ministerstvo dopravy, 23. října 2015 Ing. Karel Havlíček

Jak získat příspěvek ze SFDI. na opatření zvyšující bezpečnost dopravy Ministerstvo dopravy, 23. října 2015 Ing. Karel Havlíček Jak získat příspěvek ze SFDI na opatření zvyšující bezpečnost dopravy Ministerstvo dopravy, 23. října 2015 Ing. Karel Havlíček Příspěvkové programy I. Příspěvky na zvyšování bezpečnosti II. Příspěvky na

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč.

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč. P Ř Í J M Y vodní hospodářství 424 100,00 Kč z toho: vodné 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009 odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za

Více

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí)

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí) Městys Nehvizdy 1. Úvod ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE NEHVIZDY ZA ROK 2011 V souladu s kapitolou 5.2 strategického plánu (dále také SP ) spočívá kontrola jeho vlastní realizace

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014 číslo 37/1 Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíce únor a březen 2014 číslo 37/2 Rozpočtové změny - zvýšení rozpočtu

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem P o ř a d j e d n á n í 15. zasedání Rady města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 10. 6. 2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Rady

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČO 00278742, DIČ CZ00278742 Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y DPFO - závislá činnost 4191900,00 DPFO - SVČ -(sdílená i teritoriální) 810900,00 DPFO - kapitálové

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Rozpočtové změny (Ing. Rambousková)

USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Rozpočtové změny (Ing. Rambousková) USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 28.7.2014 Usnesení 409/2014 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Bytové záležitosti (Ing. Vránek) 3. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Oprava schodiště

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 30.12.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Příjmy Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu Poplatek ze psů 115 117 570,00 102,23 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 Podprogram pro rok 2012 Cestování dostupné všem Prezentaci připravily firmy REDEA Žamberk s.r.o. a OHGS s.r.o. s využitím materiálů Ministerstva pro místní

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 přijaté usnesení č. 109/2014 - N 3289 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00 Rozpočet na rok 2012 a)příjmy paragraf název rok 2012 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 1 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 900 000,00 1113 Daň z příjmů fyz. osob z

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 13. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 20. 06. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: ZO 3/71 Úkoly uložené 3. zasedáním Zastupitelstva

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více