Hlavní důvody špatné úrovně finanční gramotnosti by se daly shrnout do tří bodů:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní důvody špatné úrovně finanční gramotnosti by se daly shrnout do tří bodů:"

Transkript

1

2 1. Systém vzdělávání Pro realizaci předloženého projektu, zaměřeného na další vzdělávání obyvatelstva z rurálních oblastí, byl zvolen modulární systém výuky. Celá výuka bude rozdělena do 4 oblastí (finanční gramotnost, základy podnikání, IT dovednosti a právní vzdělávání). Každá oblast obsahuje určitý omezený (3 nebo 4) počet modulů zaměřený na konkrétní problematiku. Celkem je sestaveno 15 modulů, přičemž každý modul bude proškolen 4-5x, a to v závislosti na poptávce. Celkový počet odškolených modulů bude 64. Tyto moduly budou tvořit širší základ dané problematiky (1. stupeň). Pro vybrané zájemce pak budou připraveny další tzv. nadstavbové moduly (2. stupeň), které budou probíhat po proškolení veškerých základních modulů. Tyto nadstavbové moduly již nebudou školit interní lektoři, ale budou využity osoby z praxe, které mají rozsáhlé znalosti dané problematiky. Díky tomu budou schopni nejen lektorovat, ale zároveň poskytovat účastníkům cenné rady z praxe. Tento systém by měl nastavit funkční model, díky němuž dojde k selekci osob, jež mají skutečný zájem o problematiku, která bude v daném oblasti vzdělávána. 2. Finanční gramotnost Rozšiřování nabídky finančních nástrojů, rostoucí množství poskytovatelů finančních služeb, informační asymetrie a souběžně s tím konzervativní postoj k úsporám, tendence k rychlé spotřebě i ochota občanů se zadlužovat jsou zcela v souladu se začleňováním se České republiky mezi moderní tržní ekonomiky. Je nutné brát v úvahu i změny v životním stylu, jako například častější změny zaměstnání, rostoucí rozvodovost nebo život bez partnera, zvyšující se využívání poskytovaných úvěrů, prodlužování délky života a podobně. Tyto aspekty současného života vyvolávají potřebu orientace občanů ve světě financí. Znalost rizik a dlouhodobých důsledků svých rozhodnutí bývá velmi často důvod, který si značná část občanů i přes velmi snadný přístup k informacím v dnešní době neuvědomuje, a proto je finanční gramotnost na velmi nízké úrovni. Toho velmi často využívají společnosti pohybující se v šedé zóně ekonomiky a parazitují právě na neznalosti základních finančních pojmů a úkonů obyvatel. Hlavní důvody špatné úrovně finanční gramotnosti by se daly shrnout do tří bodů: - bankovnictví je regulováno v prostředí globální ekonomiky, která je stále složitější - rozvoj sofistikovaných marketingových metod a postupů, ovlivňování spotřebitele reklamou, výhodnými nabídkami, bonusy, slevou s možností rychlé dostupnosti úvěru, konzumní přístup k životu - nedostatečné finanční vzdělávání na všech stupních škol (ZŠ, SŠ, VŠ) Ohroženou skupinou jsou především mladí lidé, kteří jsou obecně méně konzervativní a ochotni více riskovat. Z aktuálních grafů společnosti CCB (Czech Credit Bureau) vyplývá, že za posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno osobních bankrotů, což je o bankrotů více než o rok dříve. Meziročně se počet osobních bankrotů zvýšil pouze o 10 %, dynamika je tedy podstatně nižší než v předchozích letech. Nejvíce osobních bankrotů bylo v uplynulém roce vyhlášeno ve Středočeském kraji (2 489), nejrychleji se jejich počet meziročně zvýšil v Jihomoravském a Zlínském kraji. V pěti krajích se však počet osobních bankrotů meziročně snižoval, nejvíce v Plzeňském a v Karlovarském kraji, dále pak v kraji Královéhradeckém, Pardubickém a Olomouckém. 1 1 Zdroj: osobn%c3%adch-a-479-firemn%c3%adch-bankrot%c5%af-.aspx 1

3 Graf 1: Osobní bankroty Mimo výše uvedené body ovlivňuje značně finanční gramotnost i vzdělanost. Z hlediska sociálních skupin představují velmi rizikovou skupinu především osoby, které nově vstoupily na trh práce a po ukončení studia mají značné finanční problémy. Dle průzkumů se finanční situace právě u mladých lidí během posledních pěti let rapidně zhoršila. Mimoto existuje logická vazba finanční gramotnosti i na geografické rozmístění. Nižší finanční gramotnost je především v rurálních oblastech, kde občané neřeší běžné finanční úkony, což snižuje jejich potenciál v této oblasti. Z výše uvedených statistik a také na základě výzkumů vyplývá, že lidé pociťují finanční problémy, čímž roste potřeba finančně vzdělaného obyvatelstva. Zájem o zvyšování finanční gramotnosti vychází tedy nejen z potřeb samotných občanů, ale také ze státních finančních institucí. Připravené vzdělávání do oblasti finanční gramotnosti je rozdělení do následujících modulů: Finanční gramotnost Modul 1 Vše o hypotékách Modul 2 Jak udělat a optimalizovat daňové přiznání Modul 3 Rodinný rozpočet Modul 4 Dluhy a exekuce 2

4 SYLABUS Název vzdělávacího modulu: Vše o hypotékách Seminář by měl pomoci v základní orientaci při využití tohoto bankovního produktu, jeho čerpání, zajištění, splácení a řešení v případě výpadků splátek. V rámci semináře budou posluchačům nastíněny následující pojmy: úvod do problematiky hypotečních úvěrů; účely čerpání hypotečního úvěru; zajištění hypotečního úvěru a jeho vliv na úrokovou sazbu; anuitní a degresní typ splácení; scoring, žádost a registry; podmínky čerpání hypotečního úvěru u výstavby, dostavby; koupě a refinancování; smluvní dokumentace; splácení hypotečního úvěru, předčasné splacení a sankce; možnosti řešení hypotečního úvěru v případě výpadku příjmů; refinancování hypotečního úvěru a náklady s ním spojené. V úvodní části kurzu dojde k hromadné výuce formou přednášky vedené lektorem na téma finanční gramotnosti a hypoték. Během prezentace budou mít účastníci možnost seznámit se s jednotlivými formuláři a náležitostmi jejich vyplňování. Na základě reklamních letáků jednotlivých poskytovatelů služeb se pak účastníci naučí pomocí konstruktivního myšlení metody efektivní komparace. Na závěr kurzu bude prostor pro dotazy či případné individuální konzultace. určitý stupeň vzdělání a vstoupili popř. vstupují na trh práce. Blíže je pak kurz určen občanům a podnikatelům z řad fyzických osob, kteří uvažují o hypotečním úvěru nebo hypoteční úvěr již mají; finančním poradcům a všem ostatním, kteří se o tuto problematiku zajímají. Seminář si bere za cíl seznámit širokou veřejnost se základními a nejdůležitějšími náležitostmi hypotečního financování. Účastníci budou na základě semináře schopni porovnat nabídky jednotlivých poskytovatelů hypotéčních úvěrů a vybrat si ten nejvýhodnější. Název vzdělávacího modulu: Jak udělat a optimalizovat daňové přiznání Obsah semináře bude rozdělen do dvou bloků, kdy v prvním dojde k teoretickému výkladu a posluchači budou seznámeni s tím, kdo má povinnost podat daňové přiznání, princip zdaňování fyzických osob, jednotlivé druhy příjmů, příjmy osvobozené od daně, příjmy spolupracujících osob, způsoby uplatňování výdajů (ve skutečné výši, procentem z příjmů), odčitatelné a nezdanitelné částky od základu daně, slevy na dani. V praktické části bude představena metodika zpracování daňového přiznání na konkrétním příkladě. V úvodní části kurzu dojde k hromadné výuce formou přednášky vedené lektorem na téma finanční gramotnosti a daňového přiznání. K praktickému procvičení vyplnění daňového přiznání budou připraveny přehledy příjmů fiktivních osob, postihující nejběžnější případy z praxe. Samotné vyplňování daňových přiznání bude probíhat na základě promítané a komentované instruktáže lektora. Na závěr kurzu bude prostor pro dotazy či případné individuální konzultace. určitý stupeň vzdělání a vstoupili popř. vstupují na trh práce. Blíže je pak kurz určen všem, kteří budou vyplňovat sami přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2013 a rádi by se naučili, jak správně postupovat; účetním, ekonomickým pracovníkům a daňovým poradcům Účastníci semináře budou schopni samostatně vyplnit přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2013 dle platné zákonné úpravy. 3

5 Název vzdělávacího modulu: Rodinný rozpočet Rodinný rozpočet je ucelený přehled o finančním fungování domácnosti sloužící jako podklad pro sestavení plánu hospodaření. Jeho vytvoření a samotné vedení je předpokladem k efektivnějšímu fungování ekonomické situace dané rodiny a snižuje riziko zadlužování. Jedním ze základních aspektů problémů většiny domácností není nedostatečný příjem, ale nedisciplinovanost v oblasti financí, zejména pak výdajů. Obtížnější kontrola rodinných financí je částečně způsobena vzrůstajícím množstvím virtuálních plateb a převodů. Cílem kurzu je seznámení účastníků se zásadami tvorby rodinného rozpočtu za účelem zvýšení finanční gramotnosti, optimalizace rodinných výdajů a tvorby rezerv pro významnější výdaje či investice v budoucnosti. Účastníci budou seznámeni s klasifikací a analýzou výdajů (nezbytné, nutné a zbytné), nástroji pro tvorbu rodinného rozpočtu, stanovováním cílů a ohroženími rodinného rozpočtu. V úvodní části kurzu dojde k hromadné výuce formou přednášky vedené lektorem na téma finanční gramotnosti a rodinného rozpočtu. Dále pomohou lektoři účastníkům osvojit si nejmodernější ekonomické postupy tvorby rodinného rozpočtu prostřednictvím osobních počítačů, které budou mít účastníci k dispozici, a tabulkového editoru. Na základě předem vytvořených rozpočtů budou představeny metody kritického myšlení a analýzy, které pomohou účastníkům klasifikovat jednotlivé typy výdajů a dle výsledku rozpočtu stanovit cíle, jakožto východiska pro finanční plánování. Na závěr kurzu bude prostor pro dotazy či případné individuální konzultace. určitý stupeň vzdělání a vstoupili popř. vstupují na trh práce. Blíže je pak kurz určen všem, kteří chtějí optimalizovat rodinné výdaje a příjmy; plánují velkou investiční akci v budoucnosti; finančním poradcům, a všem ostatním, kteří se o tuto problematiku zajímají. Účastníci semináře získají praktické dovednosti tvorby rodinného rozpočtu, který slouží jako podklad pro zajištění finanční stability rodiny a budoucích investičních akcí. Seminář si bere za cíl zvýšení finanční gramotnosti jedinců, zvláště pak v klasifikaci výdajů a jejich nezbytnosti. Název vzdělávacího modulu: Dluhy a exekuce Problematika dluhů a exekucí je v současné době velmi aktuální, především mezi slabšími sociálními skupinami, a velmi souvisí se současnou ekonomickou situací občanů a jejich nízkou finanční gramotností. Náplň kurzu si bere za cíl poskytnou komplexní znalosti v oblasti prevence nadměrného zadlužování, práv a povinností v případě neschopnosti dlužníka splácet své závazky až ke krajnímu případu uvalení exekuce - podmínky nařízení exekuce, důvody a lhůty opravných prostředků, práva oprávněného a povinného v rámci exekuce. Na praktických příkladech budou uvedeny zásady vedení rozpočtu a správy dluhů, možnosti ochrany majetku, náležitosti odvolání a splátkového kalendáře, důsledků osobního bankrotu. Ve stěžejní části kurzu dojde k hromadné výuce formou přednášky vedené lektorem na téma finanční gramotnosti, dluhů a exekucí. Dále budou účastníků prakticky představeny metody rozpočtování a správy dluhů v tabulkovém editoru. Na závěr kurzu bude prostor pro dotazy či případné individuální konzultace. určitý stupeň vzdělání a vstoupili popř. vstupují na trh práce. Blíže je pak kurz určen všem, kteří mají v současné době závazky, kterým nejsou schopni dostát; kteří se nacházejí v obtížné finanční situaci; finančním poradcům; sociálním pracovníkům a všem ostatním, kteří se o tuto problematiku zajímají. Hlavním cílem tohoto semináře je poskytnou komplexní znalosti v oblasti prevence nadměrného zadlužování. Účastníci si osvojí metody rozpočtování a správy dluhů, které k tomuto cíli mají přispět. V případě již vzniklých dluhů se posluchači dozví nejdůležitější náležitosti, které napomohou k zamezení dalšího růstu dluhu. 4

6 3. Základy podnikání Pracovní trh lze označit jako specifický trh, kde se střetává nabídka s poptávkou. Trh práce je velmi heterogenní trh, jelikož zde existuje velké množství poptávajících práci a zároveň i velké množství práci nabízející. V současné době se velmi často setkáváme se situací, kdy nabídka výrazně převyšuje poptávku po práci, čímž vzniká nezaměstnanost. Nezaměstnanost je běžný jev pro společnost působící v tržním hospodářství a dle některých názorů se jedná o běžný jev reflektující fungování trhu práce. Avšak v případě vysoké míry nezaměstnanosti, která přetrvává delší dobu, se stává z toho běžného projevu vážný ekonomický a zároveň sociální problém. Státy za účelem snížení nezaměstnanosti formulují strategie, kterými se řídí a které pomáhají alespoň částečně tento negativní projev eliminovat. V České republice se jedná například o Státní politiku nezaměstnanosti, která stanoví opatření pro zajištění rovnováhy na trhu práce. Cílem je dosáhnout plné zaměstnanosti. V současné době se nezaměstnanost v České republice pohybuje na úrovni 8,6 % Jednou z možností jak efektivně eliminovat nezaměstnanost je zahájení vlastní podnikatelské aktivity. Dle výzkumu provedeného European Foundation for the improvement of living and working conditions existují mnohé motivace k výkonu SVČ. Osoby volí formu sebezaměstnání, protože zde cítí větší uspokojení z práce než v případě pracovního úvazku. Pro mnohé z nich je důležitý tvůrčí charakter své činnosti a svoboda při rozhodování. Jak bylo již popsáno výše, vliv na rozhodování jedinců má situace na trhu práce a poptávka po zboží a službách, ale také dosažitelnost finančních prostředků ve formě úvěrů a přístup státu k podpoře podnikání. Sebezaměstnaní mají téměř trojnásobně vyšší možnost ovlivnit svoji pracovní dobu než ostatní pracovníci. Pro rozšíření podnikatelského prostředí a znalostí o samotném podnikání byly zvoleny tyto moduly: Základy podnikání Modul 1 Základní pravidla o zakládání právnických osob Modul 2 Získání finančních prostředků pro realizaci podnikatelského záměru Modul 3 Sociální podnikání Modul 4 Přehled dotačních příležitostí pro podnikatele 5

7 Název vzdělávacího modulu: Základní pravidla o zakládání právnických osob V rámci kurzu budou posluchači seznámeni s právními aspekty a důležitými dokumenty spojenými s procesem zakládáním obchodních společností - společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti a družstva. V procesu zakládání společnosti budou probrány náležitosti uzavření společenské smlouvy, splacení vkladů a jejich správa, získání podnikatelského oprávnění, doložení právního důvodu sídla, na které navazují náležitosti samotného vzniku společnosti - zápis do obchodního rejstříku, přílohy, poplatky a lhůty. V úvodní části kurzu dojde k hromadné výuce formou přednášky vedené lektorem na téma zakládání právnických osob. Účastníci kurzu budou mít možnost si prostudovat náležitosti jednotlivých smluv, které s procesem zakládání a vzniku společnosti souvisí, a pod vedením lektora si je vyplnit. Na závěr kurzu bude prostor pro dotazy či případné individuální konzultace. určitý stupeň vzdělání a vstoupili popř. vstupují na trh práce. Blíže je pak kurz určen všem občanům a podnikatelům z řad fyzických osob, kteří mají v úmyslu založit jednu z výše zmíněných společností; finančním poradcům a všem ostatním, kteří se o tuto problematiku zajímají. V rámci semináře získají účastníci znalosti, které uplatní při zakládání obchodních společností za účelem komerčního rozvoje svých podnikatelských záměrů. Název vzdělávacího modulu: Získání finančních prostředků pro zahájení podnikání V rámci kurzu budou probrány jednotlivé možnosti zahájení podnikání z hlediska získání vstupního kapitálu. Nejdříve bude posluchačům vysvětlen princip tvorby podnikatelského záměru, jeho druhy a vliv na získání finančních prostředků. Ty lze získat od přátel a příbuzných, bankovního sektoru, obchodních partnerů (dodavatelé, odběratelé), leasingových společností (rozdíl mezi leasingem a úvěrem), prostřednictvím dotací (poradenské agentury), úřadů práce a od soukromých investorů. U jednotlivých poskytovatelů budou probrány náležitosti související s žádostí o poskytnutí finančních prostředků a způsoby jednání zvyšující Vaši šanci na jejich získání. Seminář se také zaměří na služby podnikatelských inkubátorů pro začínající podnikatele a vysvětlí pojmy jako start up, business angels, atd. V úvodní části kurzu dojde k hromadné výuce formou přednášky vedené lektorem na téma zahájení podnikání z hlediska získání vstupního kapitálu. Na základě přednášky budou mít uchazeči za úkol sestavit cvičný elevator pitch, pro fiktivní podnikatelský záměr. Ten bude následně podroben hodnocení lektorů a skupinové diskuzi. Součástí kurzu bude práce se smluvními podmínkami jednotlivých poskytovatelů finančních prostředků, jež bude mít za úkol osvojení si praktik účelné komparace nabídky poskytovaných produktů a jejich optimálního výběru. Za účelem získání investora pro vlastní podnikatelský záměr budou u posluchačů rozvíjeny soft skills především v oblasti komunikace a sebeprezentace inscenačními formami výuky. určitý stupeň vzdělání a vstoupili popř. vstupují na trh práce. Blíže je pak kurz určen všem občanům a podnikatelům z řad fyzických osob, kteří mají v úmyslu založit vlastní společnost a hledají způsob financování; všem s podnikatelskými záměry; finančním poradcům a všem ostatním, kteří se o tuto problematiku zajímají. Posluchači získají komplexní znalosti možností získání finančních prostředků pro zahájení vlastního podnikání. Budou schopni kvalitně zpracovat podnikatelský záměr a efektivně ho prosazovat u jednotlivých poskytovatelů. 6

8 Název vzdělávacího modulu: Sociální podnikání V rámci kurzu budou posluchači seznámeni s pojmy, vymezením, smyslem a cíli, jakož i konkrétními atributy sociálního podnikání a sociálních podniků. Blíže budou rozvedeny výhody tohoto druhu podnikání, jeho právní formy, možnosti financování a podpory ze strany veřejných rozpočtů. Účastníkům budou představeny úspěšně působící společnosti na lokálních trzích a jejich sdružení, na kterých budou popsány faktory úspěchu a postupy při zakládání sociálního podnikání. Kurz si bere za cíl akcentovat pozornost sociálního rozměru podnikání jako možného nástroje naplňování nejen podnikatelských, ale i veřejně-prospěšných cílů. Stěžejní část kurzu bude probíhat formou přednášky vedené lektorem na téma sociálního podnikání v ČR. Účastníci se pod vedením lektora seznámí s náležitostmi financování ze strany veřejných rozpočtů a tvorbou žádosti o poskytnutí finančních prostředků. V průběhu kurzu dojde k diskuzi s úspěšnými podnikateli v této oblasti. V závěrečné části bude poskytnut prostor pro dotazy či případné individuální konzultace. určitý stupeň vzdělání a vstoupili popř. vstupují na trh práce. Blíže je pak kurz určen všem občanům, kteří mají v úmyslu založit sociální podnik nebo podnikatelům z řad fyzických osob, kteří by rádi rozšířili své podnikání o jeho aspekty; finančním poradcům, sociálním pracovníkům a všem ostatním, kteří se o tuto problematiku zajímají. Posluchači získají ucelený přehled o sociálním podnikání a náležitostech při jeho založení. Z hlediska financování budou schopni identifikovat dotační možnosti ze strany veřejných rozpočtů a sestavit žádost o jejich poskytnutí. Název vzdělávacího modulu: Přehled dotačních příležitostí pro podnikatele V rámci kurzu budou účastníci seznámeni s dotačními příležitostmi, které jsou poskytovány z národních či evropských zdrojů. Bude jim vysvětleno, jak funguje dotační systém, na jaké aktivity bylo v minulosti možné žádat a na jaké budou moci žádat v budoucnu. Také zde bude nastíněna možnost propojení těchto dotací s konkrétními podnikatelskými oblastmi. Hlavní část celého kurzu bude probíhat formou přednášky vedené lektorem na téma evropské a národní dotace. Účastníci se pod vedením lektora seznámí s náležitostmi získání konkrétních dotačních prostředků. V průběhu kurzu dojde k diskuzi v této oblasti. V závěrečné části bude poskytnut prostor pro dotazy či případné individuální konzultace, kde již budou zodpovězeny dotazy, ke konkrétním možnostem dotací pro určité podniky či podnikatelské záměry. určitý stupeň vzdělání a vstoupili popř. vstupují na trh práce. Blíže je pak kurz určen všem občanům, kteří mají v úmyslu začít podnikat či podpořit své současné podnikání nebo zájemcům z řad fyzických osob, které by se rádi dozvěděli něco nového o dotačních možnostech; finančním poradcům a všem ostatním, kteří se o tuto problematiku zajímají. Posluchači získají ucelený přehled o dotačních možnostech pro podnikatele a náležitostech při jejich získání. Z hlediska financování budou schopni identifikovat dotační možnosti ze strany veřejných rozpočtů. 7

9 4. IT dovednosti Dle základních informací ČSÚ mají téměř všechny domácnosti, které mají doma počítač zároveň i připojení k internetu. V roce 2012 mělo celkem 65 % domácností připojení k internetu, tj. 97 % z těch, co měli doma osobní počítač ve srovnání s rokem 2005 došlo k výraznému růst, neboť v tomto roce byly pouze dvě třetiny domácností vybavené počítačem zároveň připojeny k internetu. V roce 2007 bylo k internetu připojeno 32 % domácnosti, tedy o 1,4 milionu domácností méně než v roce V roce 2012 používalo osobní počítač 6 milionů jednotlivců, tj. 70 % populace starší 16 let. Za posledních 5 let počet uživatelů osobního počítače vzrostl o 1,5 milionu. V roce 2012 navíc poprvé všichni uživatelé osobního počítače uváděli, že zároveň používají také internet Stejně jako v případě osobního počítače, i v případě internetu tedy platí, že jej používalo sedm z deseti dospělých. K hlavnímu rozmachu v používání internetu však u nás došlo především v posledních cca deseti letech. Na počátku nového tisíciletí měla přístup k internetu jen relativně omezená skupina lidí. Nejčastěji šlo o studenty vysokých škol, IT odborníky, ale také o vybrané zaměstnance podniků s připojením k internetu. V roce 2002, tj. před deseti lety, používala internet pouze pětina, tj. přibližně 1,9 milionu jednotlivců. Nejrychleji přibývají uživatelé internetu v těch skupinách populace, které informační technologie používaly nejméně. Internet nejčastěji používáme ke komunikaci a vyhledávání různých informací. Pro uživatele internetu se dnes stalo samozřejmostí nejen používání elektronické pošty, ale čím dál více lidí využívá internet i k telefonování. Jestliže v roce 2005 využilo tuto možnost přibližně půl milionu našich občanů, v roce 2012 se jednalo již o 3,2 milionů. Mezi další časté činnosti prováděné jednotlivci na internetu patří i čtení on-line zpráv, novin a časopisů, které v roce 2012 provádělo 58% dospělé populace (85 % z uživatelů internetu). Obrovský rozmach v posledních letech zaznamenalo užívání sociálních sítí. Ve 2. čtvrtletí roku 2012 je u nás využívalo již 2,7 milionu jednotlivců starších 16 let oproti půl milionu před třemi roky. Zatímco využívání u je napříč všemi věkovými skupinami vyrovnané, využití sociálních sítí jednoznačně převládá u mladších věkových skupin a mezi studenty. V podnicích nedochází k významnému nárůstu počtu osob, které k e své práci využívají počítač. Z 40% v roce 2011 narostl tento počet na 43 %. Zaměstnanci nejčastěji používají internet, kancelářské balíky a specifické systémové aplikace jako jsou například účetní softwary apod. Společnost AVG Technologies, poskytovatel internetové a mobilní bezpečnosti, soukromí a optimalizace pro 150 milionů aktivních uživatelů, zveřejnila výsledky výzkumu Parents, Schools and the Digital Divide. Podle výsledků výzkumu by 86 % zúčastněných rodičů uvítalo školení v oblasti online bezpečnosti mohlo by tak zaplnit mezeru mezi svým vzděláním a znalostmi svých dětí. Rodiče by potom bylo schopni svoje děti lépe poučit o online bezpečnosti. Z výzkumu provedeného na rodičů dále vyplývá, že se zvyšuje význam, který je online bezpečnosti v rodině přisuzován. Jeden z deseti rodičů dokonce přiznává, že kdyby měl v současné době hledat pro svoje dítě novou školu, byla by pro něj výuka online bezpečnosti klíčovým bodem. Výběr vzdělávacích modulů pro oblast IT vycházel z výše uvedených faktů, a to že internet funguje nejčastěji jako prostředek pro komunikaci. Dále, že v rámci pracovní náplně je velmi častým požadavkem zaměstnavatele znalost práce s kancelářským balíkem. Poslední modul se pak zaměřuje na bezpečnost na internetu, kterou vzhledem k výš popsanému exponenciálnímu růstu připojených domácnosti na web vnímá velká část rodičů jako reálný problém. 8

10 Modul 1 Základy ovládání PC se zaměřením na komunikační a sociální aplikace IT vzdělávání Modul 2 Práce s kancelářskými balíky MS Office Modul 3 IT bezpečnost pro rodiče Název vzdělávacího modulu: Základy ovládání PC se zaměřením na komunikační a sociální aplikace V rámci kurzu budou posluchači seznámeni s běžně užívanými komunikačními a sociálními aplikacemi a osvojí si techniky jejich účelného ovládání a užití. Pro účely soukromé komunikace a navazování vztahů dojde k představení programu Skype (vytvoření profilu, základní nastavení a synchronizace s periferiemi, vyhledání konkrétního kontaktů a jeho přidání, systematizace kontaktů do skupin, jednoduchý hovor, konferenční hovor) a sociálních sítí Facebook (založení účtu, možnosti personalizace, jednotlivé funkcionality, vytvoření vlastní skupiny/stránky, zabezpečení apod.), Twitter a Google+. Pro navazování pracovních kontaktů a účelnější profesní sebeprezentaci budou účastníci seznámeni s profesní sociální sítí LindkeIn. Každý z účastníků kurzu bude mít k dispozici svůj vlastní počítač, na kterém bude probíhat výuka formou praktických cvičení. V rámci kurzu bude umožněno účastníkům si založit vlastní účty popř. využít univerzální, pro získání dovedností práce v prostředí jednotlivých aplikací. Dále budou prakticky představeny jednotlivé funkce a způsoby jejich využití. Během kurzu bude poskytována individuální podpora a konzultace všem účastníkům. určitý stupeň vzdělání a vstoupili popř. vstupují na trh práce. Blíže je pak kurz určen všem, kteří chtějí rozšířit své znalosti v dané problematice, za účelem navazování kontaktů a rozšiřování komunikačních dovedností pro růst v oblasti osobního a profesního života. Účastníci semináře získají základní orientaci v komunikačních a sociálních aplikacích a rozdílech v jejich každodenním použit. Umožní jim tak rozvíjet své komunikační dovednosti za účelem navázání nových sociálních a profesních vztahů. Název vzdělávacího modulu: Práce s kancelářskými balíky MS Office Na kurzu skupiny kancelářských balíků Microsoft Office budou posluchači seznámeni se třemi v praxi nejvíce využívanými produkty Excel, Word a Powerpoint. V programu Microsoft Excel se účastníci naučí vytvářet tabulky, pohybovat se po tabulkách, plnit je daty, formátovat vzhled buněk a textu a celé tabulky graficky upravovat. Budou schopni provádět výpočty pomocí vlastních vzorců a funkcí a seznámí se s tvorbou a formátováním grafů. Naučí se také filtrovat seznamy na listu a vytvářet kontingenční tabulky. V programu Microsoft Word získají základy vytváření textových dokumentů, pohybu v nich a jejich formátování. Osvojí si pokročilé techniky práce s dlouhými dokumenty, vytvoření obsahu, rejstříků a seznamu obrázků a tabulek. V programu Microsoft PowerPoint se naučí vytvářet prezentace, do nichž budou schopni vkládat text, obrázky, grafy, tabulky, diagramy a další objekty. Naučí se také vytvářet šablony, barevná schémata a předlohy. 9

11 Každý z účastníků kurzu bude mít k dispozici svůj vlastní počítač, na kterém bude probíhat výuka formou praktických cvičení. Základem pro práci budou předem připravené texty, tabulky, obrázky a další materiály, které budou účastníci v návaznosti na promítanou a komentovanou instruktáž lektora využívat pro osvojení si jednotlivých postupů a metod práce s kancelářskými balíky MS Office. Během kurzu bude poskytována individuální podpora a konzultace všem účastníkům. určitý stupeň vzdělání a vstoupili popř. vstupují na trh práce. Blíže je pak kurz určen všem bez nebo se základní znalostí s prací v kancelářských balících MS Office; kteří potřebují programy MS Office k výkonu své práce. Na základě absolvování kurzu získají účastníci praktické zkušenosti s prací v kancelářských balících, které nacházejí uplatnění především při výkonu práce. Budou schopni zvládat i náročnější operace, které pomohou ke zvýšení úrovně jejich sebeprezentace a efektivity práce. Název vzdělávacího modulu: IT bezpečnost pro rodiče Uživatelskou znalost moderních IT zařízení v dnešní době získávají děti již v průběhu předškolního vzdělávání, což s sebou přináší různé sociální a patologické problémy. Proto, abyste mohli maximálně zabránit situaci ohrožující vaše dítě, je nutné umět rozpoznat rizika. Čím lépe víte, co ho může na internetu potkat, tím lépe můžete na situaci reagovat a vašemu dítěti pomoci. Seznamte se s typologií a charakteristikou rizikových jevů spojených s užíváním internetu a nových technologií (zveřejňování fotografií a osobních údajů dětí, kyberšikana, kyberstalking, sexting, nebezpečný a nezákonný obsah, online hraní a závislosti) a citlivě s nimi seznamte i vaše dítě. Pokud vaše dítě s riziky předem seznámíte, nebezpečnou situaci může detekovat samo, a třeba se jí tak i vyhnout. V rámci kurzu budou účastníci také seznámeni se zásadami tvorby domácích pravidel pro používání internetu, komunikace na téma IT bezpečnosti a doporučeními, jak zabránit přístupu k rizikovému obsahu. V úvodní části kurzu dojde k hromadné výuce formou přednášky vedené lektorem na téma IT bezpečnosti pro rodiče. Dále budou na základě praxe představeny jednotlivé formy rizikových jevů a jejich možné důsledky. Důležitou součástí kurzu bude inscenační výuka, která pomůže k rozvoji komunikačních dovedností účastníků, tak aby dokázali vhodnou formou seznámit své děti s riziky a důvody proč se jim vyhýbat. Odborní lektoři pomohou během partnerské výuky ve dvojicích najít individuální chyby v komunikaci a snažit se je napravit. V rámci kurzu také dojde k práci s počítačem, kdy budou pomocí odborné instruktáže představeny metody využití softwarové ochrany před nežádoucími prvky internetu. Na závěr kurzu bude prostor pro dotazy či případné individuální konzultace. určitý stupeň vzdělání a vstoupili popř. vstupují na trh práce. Blíže je pak kurz určen pro rodiče, učitele a ředitele ZŠ, SŠ, psychology, psychiatry, výchovné poradce, metodiky prevence, sociální pracovníky a všechny ostatní, kteří se o tuto problematiku zajímají. Účastníci budou detailně seznámeni s nebezpečími informačních a komunikačních technologií spojených s užíváním internetu a mobilních telefonů. Na základě získaných znalostí tak budou schopni efektivněji chránit své děti před nebezpečným obsahem internetu. 10

12 4. Právní vzdělávání Právní oblast je velice široká a velmi často pro běžného člověka nesrozumitelná. V případě, že se dostaneme do určitých problémů, obracíme se nejčastěji na osobu v této oblasti fundovanou, tzn. právníka. Ti si však za své služby nechávají velmi dobře platit, což potom znamená navýšení nákladů. Velmi často se však jedná o chyby vzniklé absolutní neznalostí dané problematiky. Na základě toho byly pro tuto oblast vybrány a zkombinovány moduly, které budou pro účastníky nejen zajímavé, ale zároveň i přínosné. Právní vzdělání Modul 1 Katastr nemovitostí a související informace Modul 2 Sousedské vztahy Modul 3 Nová pravidla v oblasti dědického práva Modul 4 Vypořádání majetku při rozvodovém řízení Název vzdělávacího modulu: Katastr nemovitostí a související informace Cílem semináře je seznámit účastníky s obsahem a předmětem evidence katastru nemovitostí po přijetí nového občanského zákoníku, přechodem z dosavadního stavu na nový stav, novými pojmy a názvoslovím, druhy zápisů, průběhem jednotlivých řízení před katastrálním úřadem, rozsahem přezkumné činnosti úřadu. Seminář je zaměřen na nové pojetí nemovitosti, sepisování a obsah smluv a jejich podání úřadu, jakož i problematiky vlastnických a jiných věcných práv evidovaných v katastru v kontextu praktických příkladů a případových studií v souvislosti s novou právní úpravou spadající do nového Občanského zákoníku. V úvodní části kurzu dojde k hromadné výuce formou přednášky vedené lektorem na téma změn v oblasti katastru nemovitostí v novém Občanském zákoníku. Poté účastníci na základě instruktáže lektora a studijních materiálů identifikují klíčové atributy jednotlivých formulářů a smluv. Na připravených počítačích pak budou mít možnost seznámit se s katastrální mapou jejich území, základní orientací v ní a informacemi, které obsahuje. Na základě nabytých znalostí a zkušeností budou účastníkům zadány k řešení praktické příklady a případové studie, které budou poté diskutovány. Na závěr kurzu bude prostor pro dotazy či případné individuální konzultace. určitý stupeň vzdělání a vstoupili popř. vstupují na trh práce. Blíže je pak kurz určen vlastníkům nemovitostí a bytových družstev; všem, kteří se chtějí seznámit se změnami, které přináší nový Občanský zákoník a potřebují jej k výkonu své práce Poskytnout ucelený přehled o fungování a nové právní úpravě evidence katastru nemovitostí a vysvětlení rozdílů proti současnému právnímu stavu. 11

13 Název vzdělávacího modulu: Sousedské vztahy Nový Občanský zákoník přináší v oblasti vlastnictví a dalších věcných práv několik úprav, jež pomáhají rozhodovat sousedské spory, které nemohou být vyřešeny prostou domluvou. Zásadou zachování pozitivních sousedských vztahů je, aby každý vlastník pozemku dodržoval určité hranice a nezatěžovat imisemi vlastníka druhého pozemku. Tyto imise mohou být přímé (svod vody na cizí pozemek), které jsou primárně zakázané, nebo nepřímé (vnikání kouře, prachu či hluku na cizí pozemek), jež blíže upravují změny v NOZ a které budou blíže představeny v tomto kurzu. V úvodní části kurzu dojde k hromadné výuce formou přednášky vedené lektorem na téma změn v oblasti vlastnictví a dalších věcných práv v novém Občanském zákoníku. Na názorných příkladech z právní praxe dojde k vysvětlení nových institutů a jejich využitelnosti v praxi. Zapojení účastníků bude provedeno pomocí situační metody, kdy na základě sběru problémových případů z jejich osobního života nebo dalších případů z praxe budou mít možnost v kooperaci nastudovat jednotlivé možnosti řešení a navrhnout ty optimální, které budou podrobeny skupinové diskuzi. Na závěr kurzu bude prostor pro dotazy či případné individuální konzultace. určitý stupeň vzdělání a vstoupili popř. vstupují na trh práce. Blíže je pak kurz určen vlastníkům nemovitostí a bytových družstev; všem, kteří se chtějí seznámit se změnami, které přináší nový Občanský zákoník a potřebují jej k výkonu své práce Účastnící budou seznámeni se svými právy, povinnostmi a způsoby, jakými se jich lze domáhat, se zdůrazněním změn oproti úpravě v předchozím Občanském zákoníku. Název vzdělávacího modulu: Nová pravidla v oblasti dědického práva Oblast nového Občanského zákoníku, která prošla nejvíce změnami oproti současnému stavu. Změny v oblasti dědického práva byly vytvořeny za účelem zvýšení respektu k vůli zůstavitele. V novém kodexu jsou oproti minulé úpravě ukotveny nové instituty, které zakládají širší rozsah práv jak zůstaviteli, tak pozůstalým. V rámci kurzu budou probrány následující oblasti: zřeknutí se dědického práva, vzdání se dědictví, dědění ze zákona, závěť, dědická smlouva, odkaz, dědické substituce, odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele, právo na povinný díl a nepominutelný dědic, vydědění V úvodní části kurzu dojde k hromadné výuce formou přednášky vedené lektorem na téma změn v oblasti dědického práva v novém Občanském zákoníku. Na názorných příkladech z právní praxe dojde k vysvětlení nových institutů a jejich využitelnosti v praxi. Zapojení účastníků bude provedeno pomocí situační metody, kdy na základě sběru problémových případů z jejich osobního života nebo dalších případů z praxe budou mít možnost v kooperaci nastudovat jednotlivé možnosti řešení a navrhnout ty optimální, které budou podrobeny skupinové diskuzi. Na závěr kurzu bude prostor pro dotazy či případné individuální konzultace. určitý stupeň vzdělání a vstoupili popř. vstupují na trh práce. Blíže je pak kurz určen všem, kteří mají v rodině osobu v neproduktivním věku; ekonomicky aktivní důchodce; kteří se chtějí seznámit se změnami, které přináší nový Občanský zákoník a potřebují jej k výkonu své práce Účastníci kurzu budou seznámeni s východisky a zásadami nového dědického práva, novými instituty a změny ve stávajících institutech. Budou tak schopni vhodným způsobem klasifikovat a využít nástroj pro optimální sestavení poslední vůle a distribuci majetku mezi pozůstalé. 12

14 Název vzdělávacího modulu: Vypořádání majetku při rozvodovém řízení Zavedením Nového občanského zákoníku vstoupila v platnost nová úprava majetku manželů a jeho vypořádání v případě rozvodu. Nový kodex pomůže manželům přizpůsobit majetkové uspořádání více svým potřebám a předcházet tak nepříjemným, dlouhotrvajícím soudním sporům v případě vypořádání. Majetek, který manželé vlastní, může nabývat dvou forem a to společného jmění a výlučného vlastnictví. V rámci kurzu budou vysvětleny rozdíly mezi těmito formami a jejich role ve vypořádání. Dále budou vysvětleny režimy společného jmění manželů, jejich výjimky, veřejný seznam a obvyklé vybavení domácnosti. Důležitou součástí nového kodexu je ochrana třetích stran v případě zadlužení domácnosti, stejně tak jako ochrana manžela nedlužníka. V případě rozvodu budou představeny formy dohody manželů o vypořádání a jednotlivé lhůty, které jsou závazné pro rozdělení majetku. V úvodní části kurzu dojde k hromadné výuce formou přednášky vedené lektorem na téma problematiky společného jmění manželů. Dále budou účastníci rozděleni do menších skupin, v kterých na základě materiálů budou identifikovat jednotlivé druhy majetku a seznámí se s různými typy manželských smluv. V závěrečné části kurzu budou mít účastníci možnost individuálně vypracovat manželskou smlouvu a diskutovat její atributy s lektorem. Na závěr kurzu bude prostor pro dotazy či případné individuální konzultace. určitý stupeň vzdělání a vstoupili popř. vstupují na trh práce. Blíže je pak kurz určen všem, kteří mají v úmyslu vstoupit do manželského svazku nebo již v manželském svazku jsou. Kurz si bere za cíl přinést osvětu do režimů společného jmění manželů, za účelem zlepšení ochrany soukromého vlastnictví. Účastníci kurzu tak budou schopni vyhodnotit potřebu a případně i podniknout nezbytné kroky, ve formě uzavření smlouvy mezi snoubenci či manželi, pro zajištění ochrany svého majetku v případě zániku manželství. 13

15 5. Dotazníkové šetření V rámci této části jsou uvedeny výstupy realizovaného dotazníkového šetření. Dotazníkové šetření bylo provedeno v obcích do 2000 obyvatel, a to v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji. Metoda dotazování Formou přímého oslovení Cílová skupina Ekonomicky aktivní obyvatelstvo v obcích do 2000 obyvatel Oblast zjišťování Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský kraj Realizátor šetření Institut pro regionální spolupráci o.p.s. za spolupráce Sdružení měst a obcí Východní Moravy Celkový počet respondentů Pohlaví respondentů Pohlaví respondentů muž žena 2. Věkové složení respondentů Věkové složení respondentů let let let

16 3. Navštívil jste za poslední rok nějaký kurz? Navštívil jste za poslední rok nějaký vzdělávací kurz? 14 NE ANO plánujete v následujícím roce navštívit nějaký kurz? Plánujete v následujícím roce navštívit nějaký kurz? 25 ANO NE Jaký typ kurzu plánujete v tomto roce navštívit? Jaký typ kurzu plánujete v tomto roce navštívit? Profesní školení Rozvojvý kurz 15

17 6. Z jakého důvodu neplánujete navštívit v následujícím roce žádný kurz? Z jakého důvodu neplánujete navštívit v následujícím roce žádný kurz? Nedostatek finančních prostředků Málo informací Nezájem o další vzdělávání Nedostatek času Nedostatečná nabídka dalšího Jaká je dle Vašeho názoru nabídka dalšího vzdělávání ve Vašem okolí? Jaká je dle Vašeho názoru nabídka dalšího vzdělávání ve Vašem okolí? nevím dostatečná spíše dostatečná spíše nedostatečná nedostatečná V případě, že by ve Vaší obci byl realizován zdarma kurz dalšího vzdělávání, měl/a byste zájem se ho účastnit? V případě, že by ve Vaší obci byl realizován zdarma kurz dalšího vzdělávání, měl/a byste zájem se ho účastnit? ANO NE 16

18 9. O jaké oblasti vzdělávání byste měl/a zájem? O jaké oblasti vzdělávání byste měl/a zájem? Finanční gramotnost Základy podnikání IT dovednosti Spotřebitelská gramotnost Právní vzdělávání Závěr: Závěrem lze konstatovat, že dotazovaní reagovali na nabídku dalšího vzdělávání, která by byla realizována přímo v obci velmi pozitivně. Výsledky navíc poukazují na to, že žadatel zvolil vhodnou kombinaci oblastí, o který bude v případě realizace zájem ze strany cílové skupiny. 6. Vazba projektu na koncepční dokumenty Průnik náplně projektu se strategickými dokumenty jednotlivých krajů: STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ( ) Priorita 1. Rozvoj lidského kapitálu Opatření Celoživotní učení pro všechny a jeho realizace Cílem tohoto opatření je usnadnění přístupu k získání vzdělání a lepší uplatnitelnosti populace na trhu práce. KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Tento strategický dokument identifikuje v SWOT analýze jako jednu ze slabých stránek Jihomoravského kraje nedostatečně rozvinuté systémy celoživotního vzdělávání, zejména v oblasti vzdělávání dospělých. Priorita 1. Adaptabilita a rozvoj lidského kapitálu Opatření Celoživotní učení pro všechny a jeho realizace Další rozvoj neformálního a formálního vzdělávání pro všechny věkové kategorie. Priorita 3. Rozvoj a podpora politiky zaměstnanosti Opatření Udržení vhodné struktury nabídky kurzů dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby trhu práce 17

19 Podpora profesní mobility cestou zvyšování rozvoje odborných znalostí a dovedností využitelných na trhu práce v Jihomoravském kraji. STRATEGIE ROZVOJE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA LÉTA Priorita 2 - Dobré vzdělání a vysoká zaměstnanost - příležitost pro všechny Opatření Být evropským lídrem v systémovém rozvoji měkkých kompetencí u všech skupin obyvatel Jedním z dílčích cílů je pak především rozvoj podnikavosti a podnikání v MS kraji. STRATEGIE ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE Priorita 2 - Úspěšná společnost Opatření Zvýšit konkurenceschopnost pracovní síly v prostředí ekonomiky založené na znalostech Zvýšit podíl populace zapojené do systému celoživotního vzdělávání. 18

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014 Národní plán rozvoje sítí nové generace Obsah 1. Úvod...3 1.1 Kontext vzniku Národního plánu a jeho účel...4 1.2 Vazba Národního plánu na strategické materiály

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva I. verze 7. 11. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 1. pololetí roku 2014, včetně nabídky

Více

Podnikání v Evropě (Zelená kniha)

Podnikání v Evropě (Zelená kniha) Obsah Úvod 3 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti 5 2. Výchova k podnikání ve středním vzdělávání 7 3. Podpora podnikání, podnikavosti a podnikatelského myšlení

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY BUSINESS

Více

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP Tato analýza byla zpracována v rámci systémového projektu MPSV ČR zaměřeného na zvýšení efektivnosti nástrojů podpory zaměstnávání OZP a je součástí souboru výstupů, které budou základem pro další budoucí

Více

Sborník. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV. 1. díl

Sborník. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV. 1. díl Sborník projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve vědě a výzkumu CZ.1.07/2.3.00/09.0134 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Přínos projektu Agentura podporovaného zaměstnávání optikou klientů se zdravotním postižením Mgr. Šárka

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost...

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... 1 SOFT SKILLS Profesní dovednosti = odborné znalosti + sociální kompetence Požadavky současné doby na pracovníky stále narůstají. Aby bylo možné tyto výzvy úspěšně splnit,

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing.

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ

Více

Finanční gramotnost uživatelek azylových domů pro matky s dětmi. Bc. Vendula Zemčíková

Finanční gramotnost uživatelek azylových domů pro matky s dětmi. Bc. Vendula Zemčíková Finanční gramotnost uživatelek azylových domů pro matky s dětmi Bc. Vendula Zemčíková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Finančně gramotný člověk si umí sestavit rozpočet domácnosti, nezadluží se tak, aby

Více

STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ 30. 06. 2010 Zadavatel: Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 Zhotovitel: RegioPartner, s.r.o. Prosecká 412/74, 190

Více

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních

Více

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB Souhrnná zpráva Zodpovědný řešitel: Mgr. Jiří REMR Zprávu zpracoval: Mgr. Jaromíra Kotíková Mgr. Jiří Remr Markent s.r.o. a VÚPSV, v.v.i. Praha květen 2007 OBSAH ÚVOD

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více