Prosinec msíce (%) Zaátek roku (%)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "26. - 30. Prosinec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)"

Transkript

1 TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden roku PX 1, ,196 CZK/EUR CZK/USD PRIBOR 6M 1.82% -2 bp. -32 bp. -84 bp bp. 1.81% 2.87% 10-letý SD 3.75/ % 9 bp. -91 bp. 3 bp. -15 bp. 4.21% 5.90% Zavírací cena Týden TEF O CEZ Unipetrol PMCR 8, KB 3, Erste Orco CME ECM Pegas AAA Auto VIG NWR Akcie Dluhopisy mil. CZK 7,927 33,074 mil. EUR ,252.7 Titulky EZ: Turecko letos plánuje prodej až pti elektráren CME: Úvrová linka ve výši 3 mld. K CME: Pokles reklamy na Nov, letos se eká rst reklamního trhu Unipetrol: Dohoda mezi Ukrajinou a Ruskem Erste Bank: eská spoitelna chce zvýšit podíl na trhu ECM prodala City Tower za 130 mil. EUR ECM: Stavba dvou ínských projekt dokonena Banky nechystají snížení rizikové prémie, oekávají rst nesplácených úvr Loni ceny novostaveb klesly o 15 % Nesplácené hypotéky mohou letos vést k poklesu cen S&P potvrdila rating R na stupni A 0 1/12 3/12 7/12 9/12 11/12 15/12 17/12 21/12 23/12 29/12 Výhled na tento týden Se zaátkem nového roku je tu opt otázka, co mžeme oekávat na finanních trzích v letošním roce. roku vidíme stále mírn optimisticky, pedpokládáme totiž, že likvidita a s ní i ti, kteí na konci ulého roku vybrali své zisky, by mohli být pipraveni na návrat na akciové trhy. Pro druhou polovinu roku jsme však již opatrnjší a pedpokládáme, že by trh ml být více rozkolísaný v souvislosti s averzí k riziku spojenou s nejistotou, která se týká masivní mnové a rozpotové expanze a udržitelnosti ekonomického oživení. Domníváme se, že rok 2010 bude o vyhledávání fundamentáln silných a spíše defenzivních titul. Pokud jde o domácí scénu, oekáváme, že zdejší trh bude do velké míry ovlivnn celosvtovými trhy, piemž jednu z nejdležitjších rolí by mly hrát údaje z amerického trhu. Aktivitu by mohla v prvním pololetí zvýšit oekávaná primární emise akcií SOB, dceiné spolenosti KBC, o objemu zhruba 2 mld. EUR. Na základ pedpokladu, že investoi budou vybírat akcie na základ fundamentu a upednostní spíše defenzivní tituly, oekáváme, že v centru pozornosti se ocitne EZ, Telefónica, PMR a NWR. Spíše z technického hlediska bychom také oekávali zájem o akcie Unipetrolu. U tohoto titulu vidíme solidní zájem o akcie na úrovních K a zdá se, že tyto akcie tvoí vtší podíl, což by mohlo zpsobit nedostatek voln obchodovaných akcií na trhu, a tedy vést k vyšší volatilit s omezeným rizikem poklesu za pedpokladu, že souasný kupec vytrvá alespo na souasných úrovních. Tento týden by ml trh otevít relativn zvolna a navázat na klidnjší období z konce loského roku. Postupn by se nicmén aktivita mla mírn zvýšit. Údajem týdne bude americká nezamstnanost za prosinec, která by mla vnést více svtla do investorského výhledu pro stabilizaci ekonomiky (trh práce). Oddlení analýz Tel.: Reuters: ATLK Fax: Bloomberg: ATLK <GO> 6,000 4,000 2,000 mil. K PX Index 1,300 1,200 1,100 1,000

2 Akciový trh Zprávy z trhu Poslední obchodní týden roku (obchodovalo se jen do stedy) se na burze nesl v duchu povánoní atmosféry. Na burze v Praze tak panoval naprostý poklid a likvidita byla tém nulová. Index PX uzavel rok na 1117 bodech (+0,5 % t/t) a za rok 2009 pidal celkem 26,3 %. V uplynulém týdnu nebyly zveejnny žádné významné korporátní zprávy, které by ovlivovaly obchodování. Nejvtší rst zaznamenaly akcie Orka (170 K, +7,7 % t/t), a to bez jakýchkoli zpráv a pi imální likvidit. Výraznji posílily i akcie PMR (+5,5 % t/t). Nejvýraznji oslabily akcie AAA Auto (-2,7 % t/t). Tituly s nejvtší váhou (EZ a Erste Bank) v posledních dnech roku 2009 stagnovaly. EZ uzavel rok na 864 K (-0,4 % t/t) a Erste Bank na 699 K (+1,0 % t/t). Index Zavírací cena Týden roku PX 1, ,195.7 DJIA 10, , ,548.5 NASDAQ 2, , ,291.3 Euro Stoxx 50 2, , ,957.5 Varšava (WIG 20) 2, , ,448.3 Budapeš (BUX) 21, , ,612.6 Zdroj: Burzy Zprávy ze spoleností EZ Dle slov generálního editele spolenosti AkEnerji (spolený podnik EZu a holdingu Akkok, EZ drží 37,4% podíl) Ahmeta Danismana bude v letošním roce v Turecku na prodej 4-5 velkých elektráren (pevážn uhelných), piemž spolenost bude tato aktiva velice peliv sledovat. Dvodem prodeje energetických zdroj je stav státních financí v Turecku. Souástí strategie AkEnerji je v dalších letech výrazn rozšíit svou výrobní základnu, takže oekáváme, že spolenost bude tyto tendry bedliv sledovat. AkEnerji nyní staví ti vodní elektrárny za celkem 120 mil. USD. Cílem spolenosti je zvýšit svou výrobní kapacitu na 3000 MW (ze souasných 373 MW). CME CME se dohodla s UniCredit, Erste Bank a BNP na úvrové lince ve výši 3 mld. K (163,2 mil. USD) na refinancování stávajícího dluhu a na splátku vnitních pjek. Splatnost je do 30. dubna 2012 (možno prodloužit o rok). Úroková sazba byla stanovena na 4,9 % nad PRIBOR. Prostedky v rámci této úvrové linky budou použity na refinancování stávajícího dluhu a na splácení mezipodnikového dluhu v rámci skupiny CET 21. Generální editel televize Nova (dceiná spolenost CME) Petr Dvoák v rozhovoru pro Hospodáské Noviny uvedl, že loský pokles spotové reklamy iní zhruba 20-21% meziron. Dále ekl, že další nové projekty v R si vedou lépe, než bylo plánováno. V tomto roce Dvoák odhaduje rst reklamního trhu o 5-6% meziron, nicmén podotkl, že pro Novu to nebude znamenat významné zlepšení oproti roku Dané informace pouze potvrzují již díve zveejnná data. Unipetrol Ukrajina a Rusko se dohodly na nových podmínkách tranzitu ruské ropy pes Ukrajinu do Evropy. Odstranilo se tak riziko perušení dodávek ropy do eské republiky. eská republika má zásoby ropy zhruba na ti msíce a je možné využít tranzitu z ropovodu Ingolstadt. Oekávalo se, že k dohod nakonec dojde a dodávky nebudou narušeny. Erste Podle deníku E15 chce letos eská spoitelna (S; dceiná spolenost Erste) zvýšit svj podíl ve všech segmentech, ekl generální editel S Gernot Mittendorfer. Dále bude snahou prohloubit vztahy se souasnými zákazníky. Mittendorfer také ekl, že portfolio úvr se vyvíjí lépe, než se ekalo.

3 ECM ECM v tiskové zpráv oznámila, že prodala City Tower, nejvyšší kanceláskou budovu v eské republice. Prodejní cena dosáhla 52 mil. EUR (7,6 K na akcii), z ehož 36,2 mil. EUR spolenost dostane v hotovosti a 15,8 mil. EUR prostednictvím dluhopis, které ECM vydalo v roce Dokonením transakce se tak zárove sníží celkový dluh spolenosti. ECM dále dokonila stavbu dvou projekt v ín, nákupního centra ECMall a kanceláské budovy Metropolis Tower. V tchto projektech, které ECM staví ve spolupráci s konsorciem HSBC NF a Metro Singapore, má spolenost 49,9% podíl. Otevení budov je naplánováno na první tvrtletí píštího roku. Banky Námstek generálního editele eské Spoitelny (souást Erste Bank) Pavel Kysilka dle Hospodáských novin ekl, že banky nebudou i pes zlepšení ekonomického sentimentu, které je letos oekáváno, rychle snižovat rizikové pirážky u úvr. Normalizaci by Kysilka oekával až koncem roku. Dvodem, pro banky budou držet úroky z úvr na této výši, je oekávaný nárst nesplácených úvr u domácností, na které se banky musí vytvoit rezervy. Podle studie UniCredit Bank jejich pomr ke všem úvrm v R vzroste na 7,3 %, což je v souladu i s naším oekáváním. Zatímco pomr nesplácených podnikatelských úvr se již stabilizoval, v pípad domácností tento pomr nadále roste, což souvisí s vysokou mírou nezamstnanosti a s tím, jak lidé postupn vyerpávají své úspory. Dle našich odhad by celkový pomr nesplácených úvr ml dosáhnout vrcholu v polovin tohoto roku lehce nad hranicí 7 %. Reality Realitní kancelá AAAbyty.cz dle Hospodáských novin uvedla, že ceny novostaveb v roce 2009 klesly o 15 % a ceny panelových dom se dokonce propadly o ptinu až tetinu. Dvodem je zejména silný pokles v dsledku ekonomické recese. Celkov ceny byt klesly prmrn o 11,7 %. V roce 2010 se oekává spíše stagnace cen, piemž ke konci roku by mohlo dojít mírnému rstu cen. V pípad poptávky se oekává také stagnace i díky neochot bank snížit úrokové sazby u hypoték (rst rizikové pirážky). Dle deníku E15 ekl nejmenovaný šéf tuzemské banky, že nucené prodeje byt ze strany bank (jako realizace zástav u špatných úvr) i prodej dosud neprodaných byt ze strany developer by mohly vést k poklesu cen byt až o 20 % v roce 2010.

4 Trh v íslech Objem trhu Zmna Zmna Zmna (mil. K) (mil. Eur) (mil. USD) 7, Poznámka: Procentní zmna oproti 6-msínímu prmru týdenního objemu. Zavírací Týden historie Týdenní objem cena rel. rel. mil. K rel. TEF O CEZ , Unipetrol PMCR 8, ,200 9, KB 3, ,520 4, Erste Orco CME ECM Pegas AAA Auto VIG , NWR Poznámka: Procentní zmna oproti *indexu PX-D **6-msínímu prmru týdenního objemu. Pomry Cena / Zisk Cena / Tržby EV / EBITDA EV / Tržby Cílová Dlouhod. Krátkod e e e e cena doporu. výhled TEF O Revize Revize Neutrální CEZ Držet Neutrální Unipetrol Koupit Neutrální PMCR Koupit Neutrální CETV USD Prodat Neutrální Orco Nehodnoceno Prodat Negativní ECM Prodat Negativní Pegas Držet Neutrální AAA Auto Prodat Neutrální NWR Revize Revize Revize Pomry Cena / Zisk Cena / Úetní hodnota Cílová Dlouhodobé Krátkodobý e e cena doporuení výhled KB Držet Neutrální Erste EUR Prodat Neutrální VIG ,7 EUR Držet Neutrální Poznámka: EV = Hodnota spolenosti, EBITDA = Hospodáský výsledek ped odetením úrok, daní, odpis a amortizací

5 Ekonomika Koruna se na závr roku držela ve velmi úzkém pásmu 26,30-26,50 CZK/EUR. Konec roku se projevil jen klidným obchodováním a mlký trh tentokrát nepinesl velké výkyvy jako v ulosti. Obecn obchodování na devizových trzích v regionu na konci roku bylo velmi klidné. Oekáváme, že koruna bude na zaátku ledna pozvolna posilovat a posune se k úrovni 26 korun za euro, kterou by mla postupn prorazit. Pro celý letošní rok oekáváme pozvolné posilování koruny až ke 24,2 CZK/EUR na konci roku. Koruna k dolaru se stabilizovala na 18,40 CZK/USD a krátce poklesla až na 5msíní imum 18,50 CZK/USD. Stabilita koruny k dolaru byla dána klidným vývojem koruny k euru a souasn dolaru k euru. Pedpokládáme, že koruna k dolaru se udrží v pásmu 18,0-18,5 CZK/USD s tendencí posilovat k úrovni 18 korun za dolar. V letošním roce oekáváme, že by se koruna k dolaru mla držet v pásmu CZK/USD. Kurz dolaru k euru se v posledním týdnu roku stabilizoval v pásmu 1,43-1,44 USD/EUR a pohyboval se bez jasného trendu. Po pedvánoním posílení mže na zaátku roku dojít k mírné korekci k 1,45 v závislosti na nervozit na finanních trzích. Bhem roku spíše oekáváme mírné posilování dolaru k úrovni 1,40 USD/EUR. Ratingová agentura Standard & Poor s potvrdila své hodnocení eské republiky na stupni A se stabilním výhledem, tj. v nejbližší dob by nemlo dojít ke zmn ratingu. Agentura hodnocení zdvodnila stabilní ekonomikou a i pes nárst stále pijatelnou výší státního dluhu. Naopak jako rizika S&P uvedla absenci široké politické shody na fiskálních reformách (penzijní reforma, zdravotnictví) a vysoký podíl mandatorních výdaj (80 %) na výdajové stran rozpotu. S&P pipouští, že stabilizace veejných reforem po parlamentních volbách mže vést i ke zvýšení ratingu, naopak zhoršení fiskální disciplíny mže vést k jeho snížení USD Koruna 3/12 7/12 9/12 11/12 15/12 17/12 21/12 23/12 25/12 29/12 PRIBOR 1/12 3/12 7/12 9/12 11/12 15/12 17/12 21/12 23/12 29/12 Výnosová kivka penžního trhu USD EUR 2T 6M 30/12/ /11/2009 1W 2W 1M 3M 6M 9M 1Y EUR Smnné kurzy Zavírací hodnota Týden roku Forward 1 msíc Forward 6 msíc CZK/EUR CZK/USD USD/EUR PRIBOR Fixing Týden (bb) (bb) roku (bb) (bb) 3-msíní FRA 2T n.a. 3M M rok n.a. Indikátor Poslední hodnota Období e Reálný HDP %, r/r -4.1 '3Q/ Prmyslová výroba %, r/r reál -7.3 '10/ Spotebitelská inflace %, r/r 0.6 '11/ Obchodní bilance mld. CZK 17.5 '10/ Bžný úet % HDP -3.1 ' Nezamstnanost % 8.6 '11/

6 Dluhopisový trh Objem trhu (mil. K) Zmna (mil. Eur) Zmna (mil. USD) Zmna 33, , , Poznámka: Procentní zmna oproti 6-msínímu prmru týdenního objemu. Oznaení Splatnost Cena Týden Objem VDS Týden Durace (bb) (mil. K) (bb) SD 6.55/11 5-Oct SD 3.70/13 16-Jun , SD 3.80/15 11-Apr SD 4.60/18 18-Aug SD 3.75/20 12-Sep Komodity Zavírací hodnota Týden roku ropa - Brent ropa - WTI Zlato Elektina n.a. n.a. n.a Úhlí n.a. n.a. n.a. n.a. n.a Hliník M Pšenice Kukuice Komoditní trhy ulý týden vzrostly a hlavní indexy posílily o 1-2 % t/t. Dolar bhem týdne zastavil své posilování a stabilizoval se na úrovni 1,43 USD/EUR. Silný dolar na pelomu listopadu a prosince srážel ceny komodit. Nejvyšší rsty si opt pipsaly energie. Ropa pidala 2 % a piblížila se již hranici 80 dolar za barel. Impulzem se stalo chladnjší poasí a zlepšující se ekonomický výhled, když oba faktory by mly posílit poptávku po rop. Zlato se stabilizovalo na úrovni 1100 dolar za unci. Z technických kov zaznamenala výraznjší pohyb m (+4,3 % t/t). Ve stedu zájmu investor zstávají zemdlské plodiny, a to pedevším obiloviny pšenice (+3 %), kukuice (+2 %) a sója (+4 % t/t). M - USD/t 7500 Kukuice - USD/100bu 420 Uhlí 1Y ARA - USD/t 95 Elektina - EUR/MWh 54 Ropa - Brent USD/bbl 85 Zlato - USD/oz 1, , , M Kukuice /12 4/12 8/12 10/12 14/12 16/12 18/12 22/12 25/12 29/ Uhlí Elektina 75 2/12 4/12 8/12 10/12 14/12 16/12 18/12 22/12 25/12 29/ Ropal - Brent Zlato 65 1,080 2/12 4/12 8/12 10/12 14/12 16/12 18/12 22/12 25/12 29/12 1,120

7 Kalendá Datum as Zem Indikátor / Spolenost Období AFT Trh Poslední 4/1/ :00 Eurozóna Index nákupních manažer prmyslu 12/09f /1/ :00 USA ISM - podnikatelská dvra prmyslu 12/ /1/ R Státní rozpoet 12/ mld. CZK 5/1/2009 9:00 Maarsko PPI 11/ % y/y 5/1/2009 9:00 Rumunsko PPI 11/ % y/y 5/1/2009 9:55 Nmecko Nezamstnanost 12/09-8.1% 8.1% 5/1/ Rumunsko Centrální banka- úrokové sazby % 8.00% 6/1/ :00 Eurozóna Index firemní aktivity služeb 12/09f /1/ :00 Eurozóna PPI 11/09-0.2% m/m 0.2% m/m 6/1/ :00 Eurozóna PPI 11/ % y/y -6.7% y/y 6/1/ :00 USA ISM - podnikatelská dvra služeb 12/

8 Kontakty Obchodování s cennými papíry Jméno Specializace Telefon Jan Langmajer Obchodování domácí a zahraniní spolenosti Radúz Šrom Obchodování domácí spolenosti Barbora Stieberová Obchodování domácí spolenosti Tereza Jalvková Obchodování domácí spolenosti David Nový Prodej a Obchodování Jan Jirout Prodej a Obchodování Prodej a klientské služby Jméno Specializace Telefon Andrea Keprtová Správa aktiv Dalibor Hampejs Podílové fondy Hana Kejpská Klientské služby Oddlení analýz Analytik Specializace Telefon Milan Vaníek Strategie, farmaceutika, telekomunikace Petr Novák Energetika, stavebnictví, tžba a metalurgie, chemie Patrick Vyroubal Nemovitosti, TV Milan Lávika Bankovnictví, finanní služby Petr Sklená Makroekonomika, dluhopisy Portfolio Management Jméno Pozice Telefon Petr Posker Vedoucí pro investice Martin Kujal Portfolio manažer Marek Janeka Portfolio manažer Robert Šíbl Portfolio manažer ATLANTIK finanní trhy, a.s. Praha: Vinohradská Praha 10 Tel.: Fax: Brno: Hilleho 1843/ Brno Tel.: Fax: Tel: Bloomberg: ATLK <GO> Reuters: ATLK

9 PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ: ATLANTIK finanní trhy, a.s. (dále jen ATLANTIK ) je licencovaný obchodník s cennými papíry a len Burzy cenných papír Praha, (tvrce trhu market maker všech titul obchodovaných v segmentu SPAD na BCPP, a.s. ) a.s. oprávnný poskytovat investiní služby ve smyslu zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. ATLANTIK v souladu s právními pedpisy, vnitními pedpisy spolenosti a vyhláškou. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investiních doporuení pipravuje a rozšiuje investiní doporuení. innost ATLANTIKu podléhá dozoru eské národní banky, Na Píkop 28, Praha 1 - ATLANTIK poskytuje zákazníkm investiní doporuení a analýzy o vývoji a situaci na kapitálových trzích. Samotná investiní rozhodnutí jsou vždy na zákazníkovi, který za n nese plnou odpovdnost. Veškeré názory, prognózy a jiná stanoviska obsažená v tomto dokumentu jsou výhradn informativní a ATLANTIK žádným zpsobem nezavazují. Investiní doporuení sdlují názor analytik ATLANTIKu ke dni jeho zveejnní, piemž toto mže být zmnno bez pedchozího upozornní. ATLANTIK nenese žádnou odpovdnost za ztrátu, ušlý zisk zpsobený tetí osob na základ použití informace obsažené v tomto doporuení. Investiní doporuení nepedstavují v žádném pípad nabídku k nákupu i prodeji investiních nástroj. Jednotlivé investiní nástroje nebo strategie v investiních doporueních zmínné nemusí být vhodné pro každého investora. Názory a doporuení tam uvedené neberou v úvahu situaci jednotlivých klient, jejich finanní situaci, cíle nebo poteby. Investoi jsou povinni se o výhodnosti investic do jakýchkoli investiních nástroj rozhodovat samostatn, a to na základ náležitého zvážení ceny, pípadného nebezpeí a rizik, jejich vlastní investiní strategie a vlastní finanní situace. Hodnota i cena jakýchkoliv investic se mže v ase mnit. V souladu s tím mohou investoi získat prostedky menší než byla jejich pvodní investice. Úspšné investice v ulosti nezaruují píznivé výsledky v budoucnu. ATLANTIK a s ním propojené osoby a osoby, které k nim mají právní nebo faktický vztah, vetn len statutárních orgán, vedoucích zamstnanc anebo jiných zamstnanc, mohou v souladu s vnitními pedpisy spolenosti obchodovat s investiními nástroji i uskuteovat jiné investice a obchody s nimi související a mohou je v rozhodné dob nakupovat nebo prodávat, nebo k nákupu anebo prodeji nabízet, a již jako komisioná, zprostedkovatel i v jiném právním postavení, na regulovaném trhu i jinde. Makléi a ostatní zamstnanci ATLANTIK a/nebo s ní propojené osoby mohou poskytovat ústní nebo písemný komentá k vývoji na kapitálovém trhu nebo obchodní strategie svým klientm a vlastnímu oddlení obchodování, které odráží názory jež jsou v rozporu s názory vyjádenými v investiních doporueních. ATLANTIK mže poskytovat nebo nabízet investiní služby emitentm o nichž nebo o jejichž investiních nástrojích bylo ATLANTIKem vydáno investiní doporuení. Spolenost nemá podíl vtší než 5% na základním kapitálu žádného emitenta investiních nástroj, jež jsou obchodovány na regulovaných trzích s investiními nástroji. Žádný emitent investiních nástroj, jež jsou obchodovány na regulovaných trzích nemá podíl vtší než 5% na základním kapitálu spolenosti.spolenost nemá s žádným emitentem investiních nástroj uzavenu dohodu týkající se tvorby a šíení investiních doporuení. Emitenti investiních nástroj kótovaných na regulovaných trzích nejsou spoleností seznamováni s investiními doporueními ped jejich vydáním. Odmna osob, které se podílejí na tvorb investiních doporuení, je závislá zejména na kvalit odvedené práce, dosažených výsledcích a celkového zisku spolenosti. Osoby, které se podílejí na tvorb investiních doporuení nejsou finann ani jinak motivovány k vydání investiních doporuení konkrétního smru a stupn. Tento dokument nebo jeho ást nemže být dále zveejována bez pedchozího souhlasu ATLANTIKu. Bližší informace o spolenosti, poskytovaných investiních službách a investiních doporuení je možno nalézt na

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 824-4.6-40.1-54.6-55.3 700 1,856 CZK/EUR 25.88-2.0-4.1 2.8 0.9 22.95 26.62 CZK/USD 20.34-1.8-16.8-12.5-14.1 14.43 20.66 PRIBOR

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 26. - 30. červenec 2010. Výhled na tento týden

TÝDENNÍ PŘEHLED. 26. - 30. červenec 2010. Výhled na tento týden TÝDENNÍ PŘEHLED 26. - 30. červenec 2010 Zavírací hodnota Týden (%) 3 měsíce (%) Začátek roku (%) Rok (%) Roční min Roční max PX 1,175 0.7-7.5 5.1 14.0 1,030 1,315 CZK/EUR 24.78 1.4 3.1 6.7 3.2 24.71 26.60

Více

29. července 2010 PŘEHLED INDEXŮ. t/t (%)

29. července 2010 PŘEHLED INDEXŮ. t/t (%) PŘEHLED INDEXŮ Index země závěr d/d (%) t/t (%) ytd (%) Dow Jones USA 10,498-0.4 3.7-0.5 S&P 500 USA 1,106-0.7 3.4-1.8 Nasdaq USA 2,265-1.0 3.5-1.2 Euro Stoxx 50 Eurozóna 2,766-0.1 4.8-6.7 DAX Německo

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 29. červen - 3. červenec 2015

TÝDENNÍ PŘEHLED. 29. červen - 3. červenec 2015 TÝDENNÍ PŘEHLED 29. červen - 3. červenec 2015 Zavírací hodnota Týden 3 měsíce Začátek roku Rok Roční min Roční max PX 982-1.3-6.4 3.7-1.5 901 1,058 CZK/EUR 27.10 0.5 1.6 2.1 1.2 27.10 28.32 CZK/USD 24.41-0.1

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 16. - 20. červen 2014

TÝDENNÍ PŘEHLED. 16. - 20. červen 2014 TÝDENNÍ PŘEHLED 16. - 20. červen 2014 Zavírací hodnota Týden 3 měsíce Začátek roku Rok Roční min Roční max PX 1,033 0.0 4.1 4.4 15.0 853 1,046 CZK/EUR 27.44 0.0 0.0-0.4-5.9 25.51 27.69 CZK/USD 20.18 0.5-1.4-1.4-3.2

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 20. - 24. duben 2015

TÝDENNÍ PŘEHLED. 20. - 24. duben 2015 TÝDENNÍ PŘEHLED 20. - 24. duben 2015 Zavírací hodnota Týden (%) 3 měsíce (%) Začátek roku (%) Rok (%) Roční min Roční max PX 1,049 0.1 9.1 10.8 4.7 901 1,058 CZK/EUR 27.47-0.3 0.9 0.7-0.2 27.23 28.32 CZK/USD

Více

Lubelski Wegiel Bogdanka

Lubelski Wegiel Bogdanka Lubelski Wegiel Bogdanka Nabídka převzetí od NWR Návrh na převzetí NWR oznámila nabídku na převzetí 100 % polské těžařské společnosti Bogdanka za 100,75 PLN/akcie. Tato cena znamená prémii 13% k tržní

Více

Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015. Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.

Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015. Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK. Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015 Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.CZ S T R A N A 1 Listopad byl doslova k neudržení. Po zvýšené volatilitě v říjnu (rozpětí

Více

t/t (%) ytd (%) závěr

t/t (%) ytd (%) závěr RANNÍ PŘEHLED 17. V. 2011 KOMENTÁŘ K AKCIOVÉMU TRHU Praţská burza Pražská burza včera kopírovala vývoj západoevropských trhů a zakončila den se ztrátou index PX odepsal 0,73 % (1256,5 b.). Oslabovaly prakticky

Více

RANNÍ PŘEHLED. 28. listopadu 2014

RANNÍ PŘEHLED. 28. listopadu 2014 RANNÍ PŘEHLED 28. listopadu 2014 KOMENTÁŘ K AKCIOVÉMU TRHU Pražská burza Index PX: 1,002 bodů (+0.7% d/d); objem: 444 mil. Kč Pražská burza včera v ne příliš aktivním obchodování dokázala zakončit silnější

Více

RANNÍ PŘEHLED. 10. března 2015

RANNÍ PŘEHLED. 10. března 2015 RANNÍ PŘEHLED 10. března 2015 KOMENTÁŘ K AKCIOVÉMU TRHU Pražská burza Index PX: 1,024 bodů (-1.3% d/d); objem: 630 mil. Kč Praze se včera vůbec nedařilo. Finanční tituly i ČEZ táhly trh dolů (-1,27%) a

Více

RANNÍ PŘEHLED. 9. července 2015

RANNÍ PŘEHLED. 9. července 2015 RANNÍ PŘEHLED 9. července 2015 KOMENTÁŘ K AKCIOVÉMU TRHU Pražská burza Index PX: 967 bodů (-0.2% d/d); objem: 701 mil. Kč Padající asijské trhy byly včera pravděpodobně hlavní příčinou slabého zahájení

Více

RANNÍ PŘEHLED 15. července 2015

RANNÍ PŘEHLED 15. července 2015 RANNÍ PŘEHLED 15. července 2015 KOMENTÁŘ K AKCIOVÉMU TRHU Pražská burza Index PX: 1,003 bodů (+0.2% d/d); objem: 356 mil. Kč Úterní obchodování na evropských trzích již nebylo zdaleka tak pozitivní jako

Více

RANNÍ PŘEHLED 26. května 2015

RANNÍ PŘEHLED 26. května 2015 RANNÍ PŘEHLED 26. května 2015 KOMENTÁŘ K AKCIOVÉMU TRHU Pražská burza Index PX: 1,028 bodů (-0.2% d/d); objem: 575 mil. Kč Státní svátky v části Evropy a v USA, doplněné bankovními prázdninami v Londýně

Více

American International Assurance

American International Assurance American International Assurance Prodej asijské části pojišťovny AIG Kontakt Atlantik FT se účastní úpisu AIA a objednávky přijímá do 20.10. 2010, 12:00. Kontakt na tradera: David Nový, tel. 225 010 228.

Více

RANNÍ PŘEHLED. 28. července 2015

RANNÍ PŘEHLED. 28. července 2015 KOMENTÁŘ K AKCIOVÉMU TRHU Pražská burza Index PX: 1,026 bodů (-0.5% d/d); objem: 737 mil. Kč Obavy investorů z trvale udržitelného řešení řecké dluhové krize pomalu začínají opět vytěsňovat obavy z růstu

Více

Týdenní akciový přehled Pražská burza zakončila týden téměř beze změny, nejlépe se dařilo Komerční bance a CME

Týdenní akciový přehled Pražská burza zakončila týden téměř beze změny, nejlépe se dařilo Komerční bance a CME TÝDENNÍ AKCIOVÝ PŘEHLED Týdenní akciový přehled Pražská burza zakončila týden téměř beze změny, nejlépe se dařilo Komerční bance a CME 7. dubna 2008 Český akciový trh, měřeno indexem PX, minulý týden mírně

Více

KOMERČNÍ BANKA KOUPIT DIVIDENDA V HLAVNÍ ROLI. 24. února 2015. 6 080 Kč 5 400 Kč. Cílová cena a doporučení

KOMERČNÍ BANKA KOUPIT DIVIDENDA V HLAVNÍ ROLI. 24. února 2015. 6 080 Kč 5 400 Kč. Cílová cena a doporučení KOMERČNÍ BANKA DIVIDENDA V HLAVNÍ ROLI v mil. Kč 2014 e2015 e2016 e2017 Provozní výnosy 30 676 30 511 31 160 32 212 Čistý úrokový výnos 21 423 21 488 22 164 23 152 Poplatky & provize 6 752 6 569 6 519

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

WEEKLY REPORT 30.6. 4.7.2008. Index PX. Týdenní komentář 4.7.2008

WEEKLY REPORT 30.6. 4.7.2008. Index PX. Týdenní komentář 4.7.2008 Karel Potměšil analytik potmesil@cyrrus.cz WEEKLY REPORT 30.6. 4.7.2008 4.7.2008 SUPERSPAD Závěr (místní měna) Tržní kap. (mld.eur) Týdenní změna (%) P/E (x) Dividend. výnos (%) AAA Auto 18,90 0,05-3,5

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

KOMERČNÍ BANKA KOUPIT. 7. srpna 2015 ČÍSLA BEZ VÝRAZNĚJŠÍCH PŘEKVAPENÍ, DALŠÍ POKLES NESPLÁCENÝCH ÚVĚRŮ. 6 000 Kč 5 450 Kč. Výsledky za 2Q 2015

KOMERČNÍ BANKA KOUPIT. 7. srpna 2015 ČÍSLA BEZ VÝRAZNĚJŠÍCH PŘEKVAPENÍ, DALŠÍ POKLES NESPLÁCENÝCH ÚVĚRŮ. 6 000 Kč 5 450 Kč. Výsledky za 2Q 2015 KOMERČNÍ BANKA ČÍSLA BEZ VÝRAZNĚJŠÍCH PŘEKVAPENÍ, DALŠÍ POKLES NESPLÁCENÝCH ÚVĚRŮ 7. srpna 2015 Kons., IFRS (mil. Kč) 2Q 2015 2Q 2014 y/y Oček. J&T Konsensus Provozní výnosy 7 500 7 460 1% 7 473 7 501

Více

MĚSÍČNÍ REPORT. Souhrn. Zpravodajství z kapitálových trhů FIO BANKA MĚSÍČNÍ REPORT (BŘEZEN 2015) 1. 3. 31. 3. 2015

MĚSÍČNÍ REPORT. Souhrn. Zpravodajství z kapitálových trhů FIO BANKA MĚSÍČNÍ REPORT (BŘEZEN 2015) 1. 3. 31. 3. 2015 MĚSÍČNÍ REPORT Zpravodajství z kapitálových trhů 1. 3. 31. 3. 2015 Souhrn Závěr prvního čtvrtletí 2015 se americkým akciovým indexům příliš nevydařil. Široký index S&P v březnu oslabil o 1,74 %. Technologický

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Tisková zpráva. 27. bezna 2008. Celoroní výsledky za rok 2007. Hodnota portfolia 2,4 miliardy. 73% nárst obratu na 299 milion

Tisková zpráva. 27. bezna 2008. Celoroní výsledky za rok 2007. Hodnota portfolia 2,4 miliardy. 73% nárst obratu na 299 milion Tisková zpráva 27. bezna 2008 Celoroní výsledky za rok 2007 Hodnota portfolia 2,4 miliardy 73% nárst obratu na 299 milion Zisk po pecenní 147 milion Upravený EBITDA 66 milion oproti 6 milionm v roce 2006

Více

Česká republika. Index 4.7.2014 11.7.2014 Změna PX 958,63 960,54 +1,91 (+0,2%)

Česká republika. Index 4.7.2014 11.7.2014 Změna PX 958,63 960,54 +1,91 (+0,2%) ; TÝDENNÍ REPORT Zpravodajství z kapitálových trhů 7.7.2014 11.7.2014 Česká republika Na pražské burze v úvodu července rozhodně nepanovala prázdninová nuda a index PX zaznamenal velmi volatilní obchodování.

Více

Zdroj: Bloomberg, J&T Banka. United Airlines, Southwest Airlines, Air Canada, TAM. Emirates, Air China, China Southern, Korean Air, Qantas

Zdroj: Bloomberg, J&T Banka. United Airlines, Southwest Airlines, Air Canada, TAM. Emirates, Air China, China Southern, Korean Air, Qantas Air Lease Rostoucí byznys pronájmu letadel 8.1. 2014 Air Lease Aktuální tržní cena: 30,26 USD Z jednoho na 180 letadel za 4 roky Zdroj: Bloomberg, J&T Banka Air Lease Corporation byla založena před čtyřmi

Více