PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY A. STUDIE A ANALÝZY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY"

Transkript

1 PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR

2 Obsah 1 Výchdiska prjektu Ppis a cíle prjektu Sučasný stav financvání terciárníh vzdělávání Pužité metdy a zdrje pr zpracvání analýzy 4 2 Základní parametry fungvání prcesně rganizačníh mdelu systému 5 3 Prvzní mdel fungvání systému finanční pmci studentům v terciárním vzdělávání Subjekty zúčastněné v prvzním mdelu Přehled všech subjektů zúčastněných v systému ČMZRB a aspekty jejíh začlenění d systému Základní subry činnstí prcesů systému Základní rámec prcesně rganizačníh mdelu Část průběžnéh financvání pmci studentům v terciárním stupni vzdělávání (pskytvání ZSP) Část splácení pskytnutých ZSP Varianty prvzníh mdelu 12 4 Varianty financvání systému finanční pmci studentům v terciárním stupni vzdělávání Ppis variant a pdmínky funkčnsti systému financvání ptřeb studentů v terciárním stupni vzdělávání Obecné předpklady a mezení při nastavení parametrů regulatrníh rámce Nákladvá strana systému financvání ptřeb účastníků terciárníh vzdělávání Příjmvá (splátkvá) strana systému financvání ptřeb účastníků terciárníh vzdělávání Struktura ceny (úrku) základní studijní půjčky (ZSP) Transfer peněžních prstředků v rámci příjmvé strany systému financvání pmci studentům Finanční prdukty Definice prušení pvinnsti splácení ze strany abslventa Regulace finančníh mdelu a reprting Varianta A prstředky pskytnuté z veřejných zdrjů Varianta B prstředky pskytnuté privátních zdrjů Varianta C prstředky pskytnuté z veřejných a privátních zdrjů Srvnání variant Řízení rizik při využití veřejných neb privátních zdrjů 50 5 Variantní uspřádání systému regulatrníh rámce (kmbinace prvzníh řešení a mdelu financvání systému) Průběžné financvání pmci studentům v terciárním stupni vzdělávání (pskytvání ZSP) Prvzní mdel 52 ii

3 5.1.2 Ppis prcesních krků (včetně rganizačníh zajištění) Grafické znázrnění prcesních krků Shrnutí kapitly průběžnéh financvání pmci studentům Splácení pskytnutých ZSP Prvzní mdel Část A: Ppis prcesních krků (včetně rganizačníh zajištění) řádné splácení ZSP Grafické znázrnění prcesních krků řádné splácení ZSP Část B: Ppis prcesních krků (včetně rganizačníh zajištění) vymáhání nesplacených ZSP Grafické znázrnění prcesních krků - vymáhání Shrnutí kapitly splácení pskytnutých ZSP 76 6 Legislativní prstředí a integrvaný infrmační systém Legislativní prstředí Zhdncení mžných právních frem Centra Infrmační systém 82 7 Vyhdncení jedntlivých variant regulatrníh rámce Ppis hdntících kritérií Bdvé vyhdncení výhdnsti variant regulatrníh rámce Tabulkvé vyhdncení Vyhdncení variant regulatrníh rámce z phledu hdntících kritérií Tabulka rizik realizace jedntlivých variant regulatrníh rámce 90 8 Závěrečné shrnutí 92 iii

4 1 Výchdiska prjektu Kapitla definuje ppis a cíle prjektu tak, jak byly specifikvány p vzájemné kmunikaci mezi klientem a zpracvatelem studie. Dále je zde ppsán sučasný stav financvání terciárníh vzdělávání, včetně pžadavků na jeh změny. V pslední části tét kapitly jsu uvedeny pužité metdy a zdrje, využité pr zpracvání tét studie. 1.1 Ppis a cíle prjektu Hlavním cílem prjektu je vypracvání studie prveditelnsti variant regulatrníh rámce systému finanční pmci studentům v terciárním stupni za účelem zvýšení efektivity fungvání a financvání vyskéh šklství. Za základní strategické předpklady pr realizaci refrmy terciárníh vzdělávání pvažujeme: Zvýšení kvality a dstupnsti vzdělávání (zejména pr studenty ze sciálně znevýhdněných skupin); Dstupnst a výhdnst pskytvané finanční pmci studentům; Mtivaci dmácích i zahraničních abslventů k práci v ČR; Kntrlvatelné (ve smyslu řiditelné) využívání systému zahraničními studenty (s výjimku studentů ze Slvenska); Zkvalitnění splupráce mezi vyskými šklami a sukrmým sektrem a mezi vyskými šklami navzájem; Vhdnu kmbinaci: Minimální slžitst implementace nvéh systému; Minimální prvzní a finanční nárčnst budvanéh systému; Maximální právní jednduchst; Snahu pliticku průchdnst nvéh systému. 1.2 Sučasný stav financvání terciárníh vzdělávání V České republice nebyl prudký nárůst studentů v psledních letech dprvázen dpvídajícím nárůstem výdajů, přičemž dšl k nejrychlejšímu pklesu výdajů na studenta v celé OECD. 1

5 Sučasně lze knstatvat, že mechanismus financvání velmi mál akcentuje kvalitu a pptávku a pdíl sukrmých výdajů na terciární vzdělávání zůstává velice nízký. Ačkliv bude pptávku p terciárním vzdělávání v následujících letech slabvat pkračující demgrafický pkles, suběžně a prti tmu bude půsbit řada dalších faktrů: d celkvé pptávky p terciárním vzdělání se bude desetiletí prmítat dlžená, v minulsti neuspkjená pptávka p terciárním vydělávání z řad středšklsky vzdělané ppulace středníh věku; i při sučasném pčtu přijímaných studentů bude České republice trvat něklik desetiletí, než dsáhne pdíl terciárně vzdělané ppulace alespň průměrných úrvní OECD; dále prste pdíl abslventů maturitních brů, kteří budu mít i s hledem na zavádění rámcvých vzdělávacích prgramů dispzice k terciárnímu vzdělávání a budu h pptávat; prste pptávka p dalším vzdělávání u generací, které již terciárníh vzdělání dsáhly, a t v důsledku prdlužvání dby prduktivníh uplatnění jedince; prstu tlaky na zvyšvání frmálních vzdělávacích nárků v řadě prfesí, které dsud vyžadvaly puze středšklské vzdělání; prste rle vzdělání jak faktru kvalitníh splečenskéh živta, uznání a úspěchu; prste kupěschpná pptávka p terciárním vzdělávání uchazečů ze zahraničí; je empiricky dlžen, že náklady vzdělávací činnst na studenta v terciárním vzdělávání mají becný skln růst v dluhém bdbí rychleji než jedntkvé náklady v celé eknmice; při sučasné výši výnsů na studenta nebude český systém terciárníh vzdělávání v dalších letech schpen dstát nárkům na kvalitu ani uspkjit pptávku; Výraznější příliv sukrmých zdrjů d systému terciárníh vzdělávání lze zajistit zavedením šklnéh a zpřístupněním studijních grantů a studentských půjček studentům nezávisle na jejich eknmické situaci. Z Bílé knihy terciárníh vzdělávání dále jasně vyplývá, že nárůst sukrmých prstředků by neměl být náhradu za prstředky veřejné, ale tyt prstředky by měly být puze dplňkem. V sučasné dbě sice půjčky kmerčních bank pr studenty existují, avšak jsu pskytvány na kmerční bázi a nesplňují tak řadu parametrů, které jsu nezbytné pr zpřístupnění tht systému c nejširšímu kruhu žadatelů/studentů. Za základní pžadavky systému studentských půjček lze pvažvat: Univerzálnst - nárk na studentsku půjčku musí mít každý řádný student za stejných pdmínek bez hledu na vlastní a rdinné eknmické zázemí; banka nárk na půjčku nevěřuje na základě bnity či záruk studenta; 2

6 Všebecná dstupnst a bezrizikvst půjček - úrčení a splátkvé pdmínky půjček musejí být dstupné a přijatelné pr naprstu většinu studentů; bezrizikvst chápeme z phledu studenta resp. abslventa ve vztahu k buducí příjmvé situaci; Efektivnst - systém musí být reálně alkačně efektivní, tj. nastavený tak, aby byl zajímavý puze pr ty, kteří půjčky reálně ptřebují; Transparentnst celéh systému. Z phledu iniciace systému půjček na studentské živbytí existují dva základní přístupy: a. půjčky spravvané čistě kmerčním způsbem kmerčním finančním systémem bez přímé veřejné intervence; b. systémy veřejně spravvané. V praxi lze najít zpravidla kmbinaci bu extrémů, tedy systémy kde hraje rli jak sukrmý, tak veřejný sektr. Základní mtivace sukrméh sektru nabízet studentské půjčky je ziskvě rientvaná, ačkliv ziskvý mtiv může mít dluhdbější hriznt (snaha získat včas kvalitní buducí klienty). Veřejný zájem na fungvání systému studentských půjček má jiné důvdy. Mezi hlavní důvdy patří snaha snížit eknmické bariéry v přístupu ke vzdělání a tedy vyrvnání šancí na studium. Další mtivací bývá vyrvnání tku celživtních příjmů a sptřeby bčanů. Dalším důvdem může být snaha zpřístupnit studentům studium v zahraničí. Nastavení knkrétních pdmínek a parametrů má téměř vždy významné důsledky nákladvé a administrativně-realizační, které je třeba důsledně zvážit. Většina zemí EU má zaveden systém studentských půjček se státní intervencí. Systémy se však výrazně liší nejen pdmínkami, ale v důsledku i th, jak velký pdíl studentů těcht systému skutečně využívá. Výzkum studentů vyských škl prvedený v rce 2009 ukazuje, že zájem vzít si půjčku bude z pčátku rzhdně nižší. Ve většině fungujících systémů se splátky dminantně platí až p uknčení studia v kamžiku, kdy jsu abslventi schpni realizvat výdělky. Avšak puze v Maďarsku, Plsku, Velké Británii a Islandu jsu splátky určeny jak pdíl na příjmech abslventa. Jde tedy systémy s kntingenčním splácením, které jsu hlavní inspirací také pr vznikající systém v ČR. Mim evrpské země takvé systémy již delší dbu úspěšně fungují v Austrálii a na Nvém Zélandu. Jde mderní uspřádání, které systémvě eliminuje rizika, kterým by abslventi čelili v případech, kdy nedsáhnu dstatečně vyských příjmů. V dalších evrpských zemích, kde tent systém dsud nebyl zaveden, snižují rizik méně dknalým a méně autmatizvaným systémem ad-hc dsunutím či prminutí splátek. Pměrně aktuální a velice detailní infrmace kntingenčních systémech půjček (Velká Británie, Maďarsk, Austrálie, Německ) uvádí v přehledu Evrpská investiční banka v přílze VII B. Ze srvnání se zeměmi EU patří Česká ke skupině zemí, které nabízejí relativně malý bjem studentských grantů a zárveň nepskytují žádné studentské půjčky (viz. srvnání D9 z Eurydice). Řadí se tak d skupiny zemí jak jsu Španělsk, Prtugalsk, Řeck a Rumunsk, 3

7 které vykazují pdbně jak ČR pměrně vyské eknmick-sciální bariéry v přístupu k terciárnímu vzdělávání. Česku vládní plitiku v tét blasti pprvé výraznějším způsbem akcentvala Bílá kniha terciárníh vzdělávání (BKTV), kteru vláda vzala na vědmí v lednu 2009 a jejíž výchdiska jsu nedílnu sučástí tht materiálu. 1.3 Pužité metdy a zdrje pr zpracvání analýzy Při zpracvání tét analýzy byl využit všech významných dkumentů, které byly v blasti refrmy terciárníh vzdělávání zpracvány tak, aby byly minimalizvány případné nesulady mezi zpracvatelem a expertními týmy zadavatele. Mezi tyt dkumenty patří zejména: Bílá kniha terciárníh vzdělávání; Pririty stanvené MŠMT; Materiály týkající se zahraničních zkušenstí v blasti terciárníh vzdělávání (Maďarsk, Velká Británie, Nizzemí, Slvensk a Nvý Zéland); Pdklady zpracvané členy interníh týmu MŠMT a externími knzultanty; Prgramvé prhlášení a aktuální pririty Vlády ČR. V průběhu prjektu byly stěžejní diskusní kruhy knzultvány frmu wrkshpů a individuálních jednání s věcně příslušnými dbrníky, kteří se rientují na příslušné blasti refrmy vzdělávání. 4

8 2 Základní parametry fungvání prcesně rganizačníh mdelu systému finanční pmci studentům v terciárním stupni vzdělávání Kapitla ppisuje základní blasti parametrů, na kterých bude celý návrh systému finanční pmci studentům pstaven a bez kterých by nemhl fungvat. Systém finanční pmci studentům (refrma) musí být zaveden d prstředí, které bude v suladu se základními parametry zajišťujícími bezprblémvé fungvání celéh prcesně rganizačníh mdelu. Parametry tht systému lze rzčlenit d těcht základních blastí: Transparentně definvané prvzní řešení (řídící a administrativní zázemí systému rzpracván v kapitle 3); Vstupní a průběžný kapitál (zdrj kapitálu a předem definvaná nákladnst systému, návratnst a průběžné financvání rzpracván v kapitle 4); Legislativní prstředí České republiky (rámcvě ppsán v kapitle 6); Adaptibilní a bezpečný infrmační systém s pžadvanými daty (kapitla 6); Transparentně definvané finanční prdukty s nastavenými pdmínkami jejich čerpání (kapitla 4). Vztahy jedntlivých parametrů, d kterých bude mdel systému finanční pmci studentům v terciárním stupni vzdělávání zasazen, zbrazuje následující brázek (Obrázek 1), včetně naznačenéh variantníh uspřádání. Jedntlivé varianty jsu dále ppsány z hlediska prvzníh mdelu (kapitla 3 a 5) a z hlediska zdrjů financvání (kapitla 4) a následně vyhdnceny pdle předem definvaných kritérií (kapitla 7). SOUČASNÝ MODEL Prvzní řešení Varianta 1 MŠMT řídící a správní rgán, ČMZRB správa finančních tků Varianta 2 MŠMT, Centrum a ČMZRB řídí jedntlivé blasti Legislativní prstředí Infrmační systém Finanční prdukty Varianta 3 Centrum řídící a administrativní rgán celéh systému Varianta A Veřejné zdrje Zdrje financvání Varianta B Privátní zdrje s pdpru státu Variantní uspřádání Varianta C Privátní zdrje s garancemi státu 1-A 1-B 1-C 2-A 2-B 2-C 3-A 3-B 3-C NOVÝ MODEL Obrázek 1 Členění parametrů a jejich variant 5

9 3 Prvzní mdel fungvání systému finanční pmci studentům v terciárním vzdělávání V kapitle jsu uvedeny subjekty pdílející se na rganizačním zajištění fungvání systému. Dále je uveden výčet činnstí v rámci systému. Následně je ppsán základní prcesně rganizační mdel fungvání systému, který je rzdělen na dvě základní části - průběžné financvání pmci studentům v terciárním stupni vzdělávání a splácení pskytnuté základní studijní půjčky ZSP (řádné splácení a vymáhání). Na závěr kapitly jsu uvedeny a rámcvě ppsány jedntlivé varianty prvzníh mdelu. 3.1 Subjekty zúčastněné v prvzním mdelu V tét kapitle jsu uvedeny všechny relevantní instituce, které se budu vstupvat d prvzníh mdelu fungvání systému financvání terciárníh vzdělávání Přehled všech subjektů zúčastněných v systému Mezi zúčastněné subjekty patří: Ministerstv financí (MF) jak správce státníh rzpčtu; Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy (MŠMT); Ostatní rgány (Česká správa sciálníh zabezpečení - ČSSZ, finanční úřady - FÚ, zdravtní pjišťvny); Centrum správy financvání pmci studentvi (Centrum) jak instituce dpvědná za řízení administrativně metdickéh fungvání systému; Českmravská záruční a rzvjvá banka (ČMZRB) jak instituce dpvědná za výkn řízení finančních tků a vztahů; Vyské škly (VŠ); Student (pzději Abslvent); Jiné kmerční subjekty zapjené v systému (Obchdní banky). 6

10 3.1.2 ČMZRB a aspekty jejíh začlenění d systému Obecné infrmace ČMZRB ČMZRB byla zalžena v rce 1992 jak specializvaná bankvní instituce na pdpru maléh a středníh pdnikání. V dalších letech se činnst banky rzšířila pdpru v blasti bydlení a financvání rzvjvých prjektů v blasti infrastruktury. ČMZRB má plnu bankvní licenci, devizvu licenci a pvlení k činnsti bchdníka s cennými papíry. Strategie banky je cíleně zaměřená na správu vládních prgramů, je schválená MF, MPO a MMR a služby banky jsu již dnes využívané něklika resrty, včetně MŠMT. ČMZRB úzce splupracuje s ministerstvy, státními fndy, kraji, bankami, hspdářskými kmrami a zástupci pdnikatelské sféry. Pskytuje klientům prstřednictvím více než 200 zaměstnanců bankvní služby na svých pbčkách v Praze, Brně, Hradci Králvé, Ostravě, Plzni a reginálním pracvišti v Českých Budějvicích. Velmi významnu část klientů tvří malí a střední pdnikatelé. Většina akcií ČMZRB je držena státem (72,3%) prstřednictvím tří ministerstev, zbytek pdílu (27,7%) je držen významnými kmerčními bankami. Knkrétní akcináři ČMZRB jsu následující: Ministerstv průmyslu a bchdu (24,25%) Ministerstv pr místní rzvj (24,25 %) Ministerstv financí (23,83 %) Česká spřitelna, a.s. (13%) Kmerční banka, a.s. (13 %) Českslvenská bchdní banka, a.s. (1,67%) Výhdy využití ČMZRB v rámci systému Již v názvu je pslání banky specifikván, jedná se rzvjvu banku, která napmáhá rzvji maléh a středníh pdnikání, rzvji infrastruktury a dalších sektrů eknmiky vyžadujících veřejnu pdpru. Realizace vládních prgramů prstřednictvím ČMZRB zamezuje zvýhdnění kmerční finanční instituce na trhu, pkud je státním rgánem vybrána jak administrátr státníh prgramu. ČMZRB přistupuje ke všem kperujícím subjektům stejně, je tržně neutrální. 7

11 Banka má vytvřené knw-hw pr efektivní správu státních prgramů, jejich mnitrvání a vytváření reprtů pr zadavatele prgramu. V sučasné dbě napmáhá suladu se záměry hspdářské plitiky vlády ČR. Banka, jak svje prdukty, v rámci vládních prgramů, pskytuje záruky za bankvní úvěry, zvýhdněné úvěry, různé frmy finančních příspěvků, dtace atd. V rámci svěřených prgramů vyhledává příjemce pdpr, prvádí jejich vyhdncení jak z hlediska prgramvých pdmínek, tak z hlediska finanční situace, prvádí hdncení uživatelských prjektů, uzavírá smluvy s příjemci pdpr, spravuje a archivuje tyt smluvy, vypřádává finanční nárky, vymáhá splatné phledávky, zádrže a pkuty za nesprávné pužití veřejných prstředků. ČMZRB má připravené mechanismy umžňující zadavatelům prgramů rzhdvat nakládání s prstředky a dhlížet na činnst banky v rámci vyhlášených prgramů a alkvaných prstředků. V ČR je vytvřené právní prstředí pr pskytvání tzv. finančních nástrjů /záruky, zvýhdněné úvěry, příspěvky/, které umžňuje ČMZRB pskytvat tyt prdukty s využitím veřejných prstředků a t malým a středním pdnikům, bcím a bčanům. V případě záruk pr bčany, bude nezbytná drbná úprava legislativy. Banka má tým metdických pracvníků připravených realizvat zadání státních rgánů k řešení vybraných prblémů či dsažení stanvených cílů a t d rzpracvání zadání až p knkrétní výstupy jak jsu knečné znění pdpůrných prgramů, design vhdných nástrjů, příprava smluvní dkumentace se zadavatelem, příprava smluvní dkumentace s uživatelem, příprava smluvní dkumentace s bankami (vyžaduje-li t charakter prgramu). Banka má kapacitu a knw-hw pr realizaci prpagace pdpůrných prgramů jak mezi bankami (prezentace, wrkshpy k zaváděným neb užívaným prduktům), tak ve veřejnsti (web, letáky, prezentace, mediální výstupy). Banka má vytvřenu dstatečnu kapitálvu, technicku i persnální kapacitu pr přípravu i realizaci dalších prgramů. V případě ptřeby je mžn kapacitu banky flexibilně upravit. Banka má svá pracviště v 6 reginech ČR Rizika začlenění ČMZRB d systému pskytvání pmci studentům V majetkvé struktuře vystupují bchdní banky, které zřejmě budu také sučástí systému. Nicméně jedná se puze něklik bank, které půsbí na našem bankvním trhu a tyt by měly nadstandardní přístup k infrmacím celém systému. ČMZRB má svji jasnu představu fungvání systému, nicméně v sučasnsti je uvažván stále celé řadě variant, přičemž tyt mhu být dále v prcesu další přípravy mdifikvány, a t v pdstatě až d legislativníh schválení celéh systému. Pkud djde k psunu, který nebude dpvídat představám ČMZRB, může se stát, že 8

12 tent subjekt bude chtít dstupit d své účasti, případně k tmu, že ČMZRB bude lbvat za varianty, které budu v dané dbě již překnané a neprefervané ze strany věcně příslušnéh rezrtu. Stejným rizikem může být také případná změna ve vedení ČMZRB, které by mhl mít dlišné představy směřvání subjektu. 3.2 Základní subry činnstí prcesů systému V tabulkách uvedených níže jsu uvedeny jedntlivé základní subry činnstí vyknávaných v rámci realizace prcesu pskytvání finanční pmci studentům v terciárním stupni vzdělávání zainteresvanými subjekty. Tyt činnsti jsu následně v jedntlivých variantách fungvání systému finanční pmci studentům v terciárním stupni vzdělávání přiřazeny knkrétním subjektům. Pskytvání ZSP (průběžné financvání) Stanvení knkrétních parametrů ZSP (šklnéh / půjček na živbytí) Regulace výše uznatelných prvzních a transakčních nákladů, které prmítají kmerční banky d knečné ceny (úrku) půjček studentům Řízení aktiv a pasiv Zalžení studentskéh účtu Žádst základní studijní půjčku Ověření pdmínek pr pskytnutí půjčky Zajištění garance za studenta (za pskytnutu ZSP) Převd prstředků na studentský účet (ppř. platba zálhvé části dlženéh šklnéh VŠ) Správa infrmačníh systému Tabulka 1 Základní kruhy činnstí v blasti pskytvání ZPS (průběžné financvání systému) Splácení + vymáhání ZSP Infrmace uknčení studia studenta Předpis splátek půjček Splácení půjčky Převd nezálhvé části dlženéh šklnéh Evidence neuhrazených splátek Vymáhání nesplacených dluhů (před uplatněním garancí - tzv. včasné vymáhání) Prplacení garancí státu, ppř. převd finančních rezerv vytvřených z tzv. rizikvé přirážky d systému Vymáhání nesplacených dluhů (p prplacení garancí, tzv. pzdní vymáhání) Odpis nesplacených phledávek Tabulka 2 Základní kruhy činnstí v blasti splácení (vymáhání) pskytnutých ZSP 9

13 3.3 Základní rámec prcesně rganizačníh mdelu Rámec základníh funkčníh mdelu je rzdělen na dvě samstatné části pdle časvě a věcně suvisejících subrů činnstí. Základní prcesně rganizační mdel definující základní činnsti systému finanční pmci studentům v terciárním stupni je mžné rzdělit na tři základní části: A. Část průběžnéh financvání pmci studentům v terciárním stupni vzdělávání (pskytvání základní studijní půjčky - ZSP); B. Část splácení pskytnutých ZSP (řádné splácení a vymáhání). V prcesně - rganizačním mdelu mezi sebu splupracují subjekty jak z veřejnéh, tak privátníh sektru. Tyt subjekty mají přiřazeny knkrétní rle a zajišťují výkn knkrétních činnstí definvaných v předchzí kapitle Část průběžnéh financvání pmci studentům v terciárním stupni vzdělávání (pskytvání ZSP) Tat část vychází z předpkladu, že každý student má nárk na základní studijní půjčku (ZSP), a t ve všech typech a frmách studia, včetně studentů sukrmých vyských škl. ZSP bude mci být z phledu studenta získána na pkrytí výdajů spjených se studiem (ZSP na živbytí), ale v buducnu případně také na platbu celéh či části šklnéh (ZSP na šklné). V celkvém bjemu nebude nikdy ZSP pkrývat 100 % minimálních finančních ptřeb studenta. Organizačně je v tét studii část průběžnéh financvání pskytvaných ZSP zajišťvána kmbinací veřejných a privátních institucí. Na začátku prcesu je student, který pdle předem definvanéh pstupu pžádá ZSP. K tmu určená instituce nárk studenta na ZSP schválí a pskytne. Finanční prstředky jsu p té každrčně v předem stanveném termínu průběžné převáděny (p splnění pdmínek ze strany studenta) na studentský účet, kde jsu následně studentem čerpány. V případě zavedení systému placení šklnéh a studentem zvlené varianty platby dlženéh šklnéh, bude v tét fázi z části ZSP na šklné hrazena předem nastavená zálhvaná platba dlženéh šklnéh přím VŠ Část splácení pskytnutých ZSP P uknčení studia (jak úspěšnéh, tak neúspěšnéh) bude v případě, že abslvent (pr účely tht dkumentu je takt definván i neúspěšný student) využíval ZSP, pvinen začít tyt finanční prstředky splácet. Pvinnst splácet vznikne bezprstředně p uknčení studia neb v případě, kdy student začne při studiu realizvat příjmy, které přizná a které překrčí minimální vyměřvací základ. Výjimky případů kdy bude splácení dlžen, musí být předem jasně a přísně vymezeny (jejich nastavení není předmětem tét studie). 10

14 Řádné splácení Prcesně začíná část řádnéh splácení uknčením studia, ppř. v dbě, kdy student začíná realizvat příjmy již během studia ve vyšší hdntě než je minimální vyměřvací základ. Uknčení studia je známen instituci pskytující ZSP. Instituce na základě předem definvaných pdmínek připraví infrmaci pr abslventa výši dluhu, mžnstech a způsbu splácení (případně včetně předpisu minimální splátky), kteru dručí zpět abslventvi. Abslvent začíná ZSP kntingenčně splácet p dsažení příjmu vyššíh než stanvený minimální vyměřvací základ (finanční mdel tét studie předpkládá hrubý příjem min. 15 tis. měsíčně). Pkud abslvent nedsahuje hranice minimálníh vyměřvacíh základu splácí tzv. minimální splátku (v tét studie je stanvena na 500 Kč měsíčně, tj. 6 tis. Kč rčně). Systém řádnéh splácení je předmětem variantníh prvzníh mdelu. Prcesní mdel předpkládá využít systému zdanění příjmů fyzických sb (ppř. alternativně systému sciálníh či zdravtníh pjištění). Vždy se vychází z předpisu splátek, který abslvent bdrží d subjektu, který následně splátky inkasuje. V případě řádnéh splácení ZSP na šklné a zvlení varianty dlženéh šklenéh je nezálhvaná část dlženéh šklnéh převáděna příslušné VŠ ze splácených prstředků (p splacení již VŠ převedené zálhvé části šklnéh). P splacení celé předepsané částky je celý prces financvání pmci studentům pr abslventa uknčen. Vymáhání dluhu Pkud abslvent nebude ZSP řádně splácet, přistupuje instituce, která půjčku pskytla, k vymáhání (tzv. včasné vymáhání). V případě, že včasné vymáhání není úspěšné, nastupuje tzv. pzdní vymáhání, kdy je již p abslventvi pžadván splacení celé půjčky včetně aktuální výše dluhu a dalších pplatků. Prces pzdníh vymáhání je pdpřen aktivitu příslušných institucí, které jsu d systému zapjeny. Pstupné umřvání dluhu (vymžené splátky) bude pstupvat v následujícím přadí: umření dluhu vůči systému průběžnéh financvání pmci studentům (ZSP bez šklnéh); dluh vůči VŠ (dlžené šklné); případně další dluhy (např. u kmerčních subjektů zapjených d systému). Pkud se ani v pzdním vymáhání nepdaří půjčku vymci neb nebude z jiných důvdů splacena, bude tent dluh (phledávka) za abslventem depsána a umřena z k tmu určených finančních prstředků. 11

15 3.4 Varianty prvzníh mdelu V zájmu dsažení maximální efektivity fungvání systému financvání pmci studentům je prvzní mdel (prcesně-rganizační uspřádání) navržen variantně. Varianty vycházejí z definvaných činnstí a subjektů vstupujících d celéh prcesu. Varianty prvzníh mdelu vycházejí puze z rganizačníh zabezpečení činnstí (v tét chvílí nezhledňují další variantní vlivy na systém), a t: V případě Ministerstva financí (MF) není mžné rzsah jeh činnsti varivat, tat instituce bude vždy vystupvat jak správce státníh rzpčtu a jak nadřízený rgán finančním úřadům v případě jejich účasti při splácení či vymáhání splátek ZSP. MF je také partnerem řídícímu subjektu celéh systému pskytvání pmci studentům v terciárním stupni vzdělávání při jednání s bchdními bankami nastavení strpů úrků u pskytvaných půjček. Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy (MŠMT) může v celém systému vyknávat více činnstí (zastávat více rlí), a t v závislsti na zvlené variantě prvzníh mdelu (při minimálním zapjení stanvuje puze parametry financvání pskytvání pmci studentů v terciárním stupni vzdělávání, v maximální pdbě zajišťuje všechny činnsti spjené s financváním pmci studentům). Variantní je také zapjení Centra, které v maximální rzsahu zajišťvaných činnstí vyknává vše spjené s financváním pmci studentům neb napak v minimální variantě vůbec nemusí v systému figurvat. ČMZRB vystupuje jak správce finančních prstředků pr pskytvání ZSP, pskytvatel státních garancí, ppř. správce phledávek za studenty. Jeh variantní zapjení suvisí puze s jeh účastí či neúčastí v systému. V případě VŠ a studentů není prstr pr variantní uspřádání, jejich rganizační zapjení v systému je předem jasně dané. U bchdních bank je rzhdující jakým způsbem se budu pdílet na pskytvání zdrjů určených k financvání ptřeb studentů (tj. na pskytvání půjček). Variantně mhu fungvat puze jak administrátři studentských účtů neb v případě jejich maximálníh zapjení v systému jak pskytvatelé kapitálu pr ZSP (tj. využití jejich vlastních zdrjů včetně administrativníh aparátu a reginální bchdní sítě pbček). P shrnutí výše uvedenéh jsu varianty prvzníh mdelu zúženy na rzdělení výknu činnstí mezi MŠMT, Centrum, případně variantní rli a zapjení ČMZRB a bchdních bank. Na základě těcht závěrů jsu navrženy a z hlediska prcesně rganizačníh stručně ppsány následující varianty prvzníh mdelu: 1. Varianta 1: MŠMT jak řídící rgán celéh systému (splupracující s finanční institucí - ČMZRB); 12

16 Varianta 1 předpkládá, že MŠMT je zdpvědné za systém pskytvání. Řízení systému může na MŠMT vyknávat některý ze stávajících útvarů (v rzšířeném slžení), nvě vzniklý útvar (dbr či sekce) neb stávající příspěvkvá rganizace ministerstva (Centrum pr zjišťvání výsledků vzdělávání, Ústav pr infrmace ve vzdělávání apd.). V tét variantě není předpkládán zalžení jiné samstatné instituce (Centra) nezávislé na MŠMT. MŠMT spravuje celý infrmační systém. Správcem finančních prstředků určených na pskytvání ZSP je ČMZRB, které řídí a zajišťuje čerpání půjček, administruje splácení ZSP, pskytuje státní garance, ppř. splupracuje na vymáhání půjček či správě phledávek za studenty. Student žádá ZSP přím na MŠMT, které věří nárk studenta na půjčku a dává pkyn k jejímu prplacení na studentský účet, který je spravván některu z bchdních bank. 2. Varianta 2: MŠMT jak rgán nastavující parametry systému financvání pmci studentům, samstatné Centrum pskytující a řídící finanční pmc studentům a ČMZRB spravující finanční prstředky; Varianta 2 předpkládá, že MŠMT je zdpvědné za nastavení parametrů systému financvání pmci studentům v terciárním stupni vzdělávání. Průběžné financvání pmci studentům (pskytvání ZSP) řídí samstatná rganizace Centrum, která úzce splupracuje s ČMZRB. Centrum zárveň spravuje celý infrmační systém. ČMZRB zajišťuje finanční perace, spravuje finanční zdrje, využívá k tmu vlastní administrativu a je garantem pskytvání státních garancí. Ve fázi splácení půjček splupracuje s statními zapjenými institucemi v prcesu vymáhání, ppř. prvádí správu phledávek. Student v tét variantě žádá ZSP Centrum, které p věření nárku studenta dává pkyn k prplacení půjčky na studentský účet. 3. Varianta 3: MŠMT jak rgán spravující prstředky ze státníh rzpčtu a nastavující parametry systému, samstatné Centrum, které pskytuje pmc studentům a řídí veškeré finanční tky; Ve variantě 3 je MŠMT zdpvědné za nastavení parametrů systému financvání pmci studentům v terciárním stupni vzdělávání 13

17 Centrum funguje jak samstatná instituce, která zajišťuje činnsti spjené s pskytváním ZSP jak p stránce administrativně metdické, tak p stránce finanční (tedy včetně řízení finančních tků, pskytvání garancí, správy phledávek a účasti na vymáhání phledávek). Centrum zde funguje jak správce infrmačníh systému. Student v tét variantě žádá ZSP Centrum, které p věření nárku studenta půjčku přím převádí na studentský účet. Varianty prvzní mdelu dále rzšířeny varianty finančních zdrjů využitých k financvání pmci studentům, které jsu dále rzpracvány a blíže ppsány v kapitle 4. 14

18 4 Varianty financvání systému finanční pmci studentům v terciárním stupni vzdělávání V kapitle jsu ppsány varianty z phledu zajištění zdrjů financvání pskytvaných ZPS. Dále jsu uvedeny becné předpklady mezení regulatrníh rámce. Následně je ppsána nákladvá strana ptřeb účastníků v terciárním stupni vzdělávání (tj. kapitálvá ptřeba, kapitálvé náklady a prvzní náklady). Příjmvá strana systému bsahuje příjem splátek, definici pjmu úpadku studenta a ppis transferů peněžních prstředků. Na závěr jsu jedntlivé varianty prvnány pdle základních charakteristik. Tat kapitla kvantitativně analyzuje prblematiku financvání tak, aby byl mžn jedntlivé varianty dlišit. Míra detailu jedntlivých analýz je dána především časvým fndem vymezeným pr tut studii a účelu, ke kterému mají analýzy služit. Pr upřesnění níže uvedených závěrů, zejména struktury úrkvé sazby půjček studentům, by byl nutné prvést detailní analýzu s přesnými vstupy z datvých skladů bankvních institucí půsbících v ČR. Pr účely srvnání variant nebyl nutné zacházet d takvé míry detailu, prt jsu níže uvedené výpčty a analýzy indikativní a především knzervativní. 4.1 Ppis variant a pdmínky funkčnsti systému financvání ptřeb studentů v terciárním stupni vzdělávání Ptřeba finančních zdrjů vkladu na financvání systému ptřeb studentů v terciárním stupni vzdělávání je stanvena na základě předpkládaných buducích finančních tků, které budu zhledňvat především státem nastavené parametry systému terciárníh vzdělávání (financvané pčty studentů apd.). Pžadavky na kapitál, který bude ptřeba pr zajištění pskytvání finanční pmci studentům v terciárním stupni vzdělávání, budu dále vlivněny dalšími parametry systému jak jsu nastavení výše strpu ZSP, využívané zdrje kapitálu, vývj na trhu s kapitálem (dhad úrkvé sazby) či zavedení šklnéh včetně systému ZSP na šklné a nastavení předpkládané výše šklnéh. Mezi uvažvané mžné zdrje kapitálu nejsu v dalším textu ani ve finančním mdelu zahrnuty případné prstředky vlžené státem z příjmů z privatizace (a t vzhledem k jejich nejistému určení). Zdrj vstupníh a průběžnéh kapitálu se liší pdle jedntlivých variant: 1. Varianta A - Prstředky pskytnuté z veřejných zdrjů (stát, státní rzpčet, státní garance); 2. Varianta B - Prstředky pskytnuté převážně z privátních zdrjů (finanční kapitál privátních subjektů s pdpru veřejných zdrjů ve frmě financvání implementace systému a garancí v náběhvé fázi); 15

19 3. Varianta C - Prstředky získané kmbinací privátních a veřejných zdrjů (finanční kapitál pskytnu privátní subjekty a stát financuje garance). Hlavní rzdíl mezi běma zdrji financvání je především v mžném fiskálním dpadu: Veřejné zdrje pskytnuté ze státních zdrjů (ze státníh rzpčtu neb státních aktiv) a vstupující d výdajvé stránky státníh rzpčtu (hybridní varianta kmbinace s privátními zdrji předpkládá částečnu účast veřejných zdrjů, ale výrazně nižší než v čistě veřejné variantě); Privátní zdrje zdrje pskytnuté kmerčními subjekty, které se nedtýkají státníh rzpčtu. Aby byl systém půjček (ZSP) funkční, musí být sučasně splněny následující pdmínky: 1. Dstupnst a transparentnst pr všechny právněné studenty, zejména pr studenty ze sciálně znevýhdněných skupin; Dstupnst je definvána jak schpnst uspkjit každéh studenta bez rzdílu stavu jeh finanční situace resp. finanční bnity jeh rdiny (na které je finančně závislý). Pr zabezpečení dstupnsti finančních prduktů všem studentům, kteří ně prjeví zájem, bude zamezen prvádění úvdníh kredit skóringu, tzn. bude půjčen každému studentvi, který bude splňvat kritéria pr přidělení a který si půjčku zažádá, bez zhlednění jeh finanční situace. 2. Finanční udržitelnsti systému (neplatí pr variantu financvání C); Finanční udržitelnst definujeme jak schpnst systému samstatně fungvat bez prgresivní kumulace dluhu, tzn. cena za půjčku (úrk), kteru hradí student / abslvent, pkrývá náklady systému, který se tím stává samfinancvatelný. 3. Maximalizace návratnsti půjčených prstředků zpět d systému. Cílem maximalizace návratnsti půjčených prstředků je zamezit zneužívání a využívání systému pmci studentům těmi, kd pmc neptřebují. Celý systém může být vyvážený a dluhdbě samfinancvatelný puze v případě, že bjem garancí pskytnutých státem sukrmým subjektům nepřesáhne jistu hranici. Navržený systém předpkládá, že bjem prstředků nutný pr financvání garancí bude získán frmu rizikvé přirážky k ceně půjčky. Knečná cena půjčky (úrk včetně rizikvé přirážky) bude studenty akceptvatelná, pkud její knečná výše nebude vyšší než u negarantvaných úvěrvých prduktů na trhu. 16

20 4.2 Obecné předpklady a mezení při nastavení parametrů regulatrníh rámce Obecné předpklady 1 finančníh mdelu financvání systému pskytvání pmci studentům studia v terciárním stupni vzdělávání: Systém pracuje s kntingenčním splácením, kde jsu splátky určeny jak pdíl na příjmech abslventa (tj. čím vyšší příjem, tím vyšší splátka ZSP); Student musí předem znát pdmínky splácení, vědět zda, a pdle čeh se bude vyvíjet úrkvá míra; Jedním z cílů fungvání systému je dsáhnut c nejnižší mžné úrkvé míry (ceny za půjčku) pr studenta a sučasně c nejnižší mžné dtace ze strany státu; Výše pdílu studentů pbírajících sciální stipendium není zhledněna, jedná se frmu sciální pdpry d státu (SR) d systému; Nárk na přidělení půjčky bude mít student za splnění těcht předpkladů: Řádné zapsání d denníh studia studijníh prgramu na české VŠ; Vždy může půjčku žádat maximálně jednu, také v případě, že studuje na více VŠ / prgramech sučasně; Student je bčanem EU; Student nemá příjmy neb sučet jeh příjmů nebude dstačující na pkrytí nákladů spjených se studiem (dkládá čestným prhlášením při žádsti půjčku). Systém bude dále prpjen se systémy FÚ a ČSSZ, kde budu tyt infrmace věřvány. Půjčka bude studentvi připisvána vždy dvakrát rčně (např. k a k ) na základě schválenéh nárku p dbu řádnéh studia. Studie předpkládá dbu studia 5 let (vychází ze standardní délky studia tzv. 3+2, když není v becném předpkladu zhledněn různé mnžství studentů pkračující dále p abslvvání bakalářskéh studia); Průběh splácení vlivní stanvení těcht parametrů: Výše hranice minimálníh vyměřvacíh základu, při jejímž dsažení / překrčení zapčne splácení - čím níže bude hranice nastavena, tím dříve začne pvinnst abslventa splácet; Zda bude / nebude stanvena minimální dba, p níž student / abslvent nejdříve může začít splácet (např. standardní dba studia + 1 rk): 1 Předpklady mhu být ve finální pdbě systému dlišné v závislsti na vývji realizace, na pdstatu regulatrníh rámce tyt změny nemají vliv. 17

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Korporátní daně v Evropské unii

Korporátní daně v Evropské unii Speciální analýzy únr 2013 Krprátní daně v Evrpské unii EU OFFICE Česká spřitelna, a.s. Olbrachtva 1929/62 140 00 Praha 4 tel.: +420 956 718 012 fax: +420 224 641 301 EU_ffice@csas.cz http://www.csas.cz/eu

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Analýza podklad pro přípravu Exportní strategie 2012-2020. Září 2011. "Pro informaci - necitovat"

Analýza podklad pro přípravu Exportní strategie 2012-2020. Září 2011. Pro informaci - necitovat Analýza pdklad pr přípravu Exprtní strategie 2012-2020 Září 2011 1 Obsah 1 Úvd... 6 2 Stav knkurenceschpnsti ČR... 8 2.1 Vazba na Strategii mezinárdní knkurenceschpnsti... 8 2.2 Slţky knkurenceschpnsti

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více