PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY A. STUDIE A ANALÝZY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY"

Transkript

1 PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR

2 Obsah 1 Výchdiska prjektu Ppis a cíle prjektu Sučasný stav financvání terciárníh vzdělávání Pužité metdy a zdrje pr zpracvání analýzy 4 2 Základní parametry fungvání prcesně rganizačníh mdelu systému 5 3 Prvzní mdel fungvání systému finanční pmci studentům v terciárním vzdělávání Subjekty zúčastněné v prvzním mdelu Přehled všech subjektů zúčastněných v systému ČMZRB a aspekty jejíh začlenění d systému Základní subry činnstí prcesů systému Základní rámec prcesně rganizačníh mdelu Část průběžnéh financvání pmci studentům v terciárním stupni vzdělávání (pskytvání ZSP) Část splácení pskytnutých ZSP Varianty prvzníh mdelu 12 4 Varianty financvání systému finanční pmci studentům v terciárním stupni vzdělávání Ppis variant a pdmínky funkčnsti systému financvání ptřeb studentů v terciárním stupni vzdělávání Obecné předpklady a mezení při nastavení parametrů regulatrníh rámce Nákladvá strana systému financvání ptřeb účastníků terciárníh vzdělávání Příjmvá (splátkvá) strana systému financvání ptřeb účastníků terciárníh vzdělávání Struktura ceny (úrku) základní studijní půjčky (ZSP) Transfer peněžních prstředků v rámci příjmvé strany systému financvání pmci studentům Finanční prdukty Definice prušení pvinnsti splácení ze strany abslventa Regulace finančníh mdelu a reprting Varianta A prstředky pskytnuté z veřejných zdrjů Varianta B prstředky pskytnuté privátních zdrjů Varianta C prstředky pskytnuté z veřejných a privátních zdrjů Srvnání variant Řízení rizik při využití veřejných neb privátních zdrjů 50 5 Variantní uspřádání systému regulatrníh rámce (kmbinace prvzníh řešení a mdelu financvání systému) Průběžné financvání pmci studentům v terciárním stupni vzdělávání (pskytvání ZSP) Prvzní mdel 52 ii

3 5.1.2 Ppis prcesních krků (včetně rganizačníh zajištění) Grafické znázrnění prcesních krků Shrnutí kapitly průběžnéh financvání pmci studentům Splácení pskytnutých ZSP Prvzní mdel Část A: Ppis prcesních krků (včetně rganizačníh zajištění) řádné splácení ZSP Grafické znázrnění prcesních krků řádné splácení ZSP Část B: Ppis prcesních krků (včetně rganizačníh zajištění) vymáhání nesplacených ZSP Grafické znázrnění prcesních krků - vymáhání Shrnutí kapitly splácení pskytnutých ZSP 76 6 Legislativní prstředí a integrvaný infrmační systém Legislativní prstředí Zhdncení mžných právních frem Centra Infrmační systém 82 7 Vyhdncení jedntlivých variant regulatrníh rámce Ppis hdntících kritérií Bdvé vyhdncení výhdnsti variant regulatrníh rámce Tabulkvé vyhdncení Vyhdncení variant regulatrníh rámce z phledu hdntících kritérií Tabulka rizik realizace jedntlivých variant regulatrníh rámce 90 8 Závěrečné shrnutí 92 iii

4 1 Výchdiska prjektu Kapitla definuje ppis a cíle prjektu tak, jak byly specifikvány p vzájemné kmunikaci mezi klientem a zpracvatelem studie. Dále je zde ppsán sučasný stav financvání terciárníh vzdělávání, včetně pžadavků na jeh změny. V pslední části tét kapitly jsu uvedeny pužité metdy a zdrje, využité pr zpracvání tét studie. 1.1 Ppis a cíle prjektu Hlavním cílem prjektu je vypracvání studie prveditelnsti variant regulatrníh rámce systému finanční pmci studentům v terciárním stupni za účelem zvýšení efektivity fungvání a financvání vyskéh šklství. Za základní strategické předpklady pr realizaci refrmy terciárníh vzdělávání pvažujeme: Zvýšení kvality a dstupnsti vzdělávání (zejména pr studenty ze sciálně znevýhdněných skupin); Dstupnst a výhdnst pskytvané finanční pmci studentům; Mtivaci dmácích i zahraničních abslventů k práci v ČR; Kntrlvatelné (ve smyslu řiditelné) využívání systému zahraničními studenty (s výjimku studentů ze Slvenska); Zkvalitnění splupráce mezi vyskými šklami a sukrmým sektrem a mezi vyskými šklami navzájem; Vhdnu kmbinaci: Minimální slžitst implementace nvéh systému; Minimální prvzní a finanční nárčnst budvanéh systému; Maximální právní jednduchst; Snahu pliticku průchdnst nvéh systému. 1.2 Sučasný stav financvání terciárníh vzdělávání V České republice nebyl prudký nárůst studentů v psledních letech dprvázen dpvídajícím nárůstem výdajů, přičemž dšl k nejrychlejšímu pklesu výdajů na studenta v celé OECD. 1

5 Sučasně lze knstatvat, že mechanismus financvání velmi mál akcentuje kvalitu a pptávku a pdíl sukrmých výdajů na terciární vzdělávání zůstává velice nízký. Ačkliv bude pptávku p terciárním vzdělávání v následujících letech slabvat pkračující demgrafický pkles, suběžně a prti tmu bude půsbit řada dalších faktrů: d celkvé pptávky p terciárním vzdělání se bude desetiletí prmítat dlžená, v minulsti neuspkjená pptávka p terciárním vydělávání z řad středšklsky vzdělané ppulace středníh věku; i při sučasném pčtu přijímaných studentů bude České republice trvat něklik desetiletí, než dsáhne pdíl terciárně vzdělané ppulace alespň průměrných úrvní OECD; dále prste pdíl abslventů maturitních brů, kteří budu mít i s hledem na zavádění rámcvých vzdělávacích prgramů dispzice k terciárnímu vzdělávání a budu h pptávat; prste pptávka p dalším vzdělávání u generací, které již terciárníh vzdělání dsáhly, a t v důsledku prdlužvání dby prduktivníh uplatnění jedince; prstu tlaky na zvyšvání frmálních vzdělávacích nárků v řadě prfesí, které dsud vyžadvaly puze středšklské vzdělání; prste rle vzdělání jak faktru kvalitníh splečenskéh živta, uznání a úspěchu; prste kupěschpná pptávka p terciárním vzdělávání uchazečů ze zahraničí; je empiricky dlžen, že náklady vzdělávací činnst na studenta v terciárním vzdělávání mají becný skln růst v dluhém bdbí rychleji než jedntkvé náklady v celé eknmice; při sučasné výši výnsů na studenta nebude český systém terciárníh vzdělávání v dalších letech schpen dstát nárkům na kvalitu ani uspkjit pptávku; Výraznější příliv sukrmých zdrjů d systému terciárníh vzdělávání lze zajistit zavedením šklnéh a zpřístupněním studijních grantů a studentských půjček studentům nezávisle na jejich eknmické situaci. Z Bílé knihy terciárníh vzdělávání dále jasně vyplývá, že nárůst sukrmých prstředků by neměl být náhradu za prstředky veřejné, ale tyt prstředky by měly být puze dplňkem. V sučasné dbě sice půjčky kmerčních bank pr studenty existují, avšak jsu pskytvány na kmerční bázi a nesplňují tak řadu parametrů, které jsu nezbytné pr zpřístupnění tht systému c nejširšímu kruhu žadatelů/studentů. Za základní pžadavky systému studentských půjček lze pvažvat: Univerzálnst - nárk na studentsku půjčku musí mít každý řádný student za stejných pdmínek bez hledu na vlastní a rdinné eknmické zázemí; banka nárk na půjčku nevěřuje na základě bnity či záruk studenta; 2

6 Všebecná dstupnst a bezrizikvst půjček - úrčení a splátkvé pdmínky půjček musejí být dstupné a přijatelné pr naprstu většinu studentů; bezrizikvst chápeme z phledu studenta resp. abslventa ve vztahu k buducí příjmvé situaci; Efektivnst - systém musí být reálně alkačně efektivní, tj. nastavený tak, aby byl zajímavý puze pr ty, kteří půjčky reálně ptřebují; Transparentnst celéh systému. Z phledu iniciace systému půjček na studentské živbytí existují dva základní přístupy: a. půjčky spravvané čistě kmerčním způsbem kmerčním finančním systémem bez přímé veřejné intervence; b. systémy veřejně spravvané. V praxi lze najít zpravidla kmbinaci bu extrémů, tedy systémy kde hraje rli jak sukrmý, tak veřejný sektr. Základní mtivace sukrméh sektru nabízet studentské půjčky je ziskvě rientvaná, ačkliv ziskvý mtiv může mít dluhdbější hriznt (snaha získat včas kvalitní buducí klienty). Veřejný zájem na fungvání systému studentských půjček má jiné důvdy. Mezi hlavní důvdy patří snaha snížit eknmické bariéry v přístupu ke vzdělání a tedy vyrvnání šancí na studium. Další mtivací bývá vyrvnání tku celživtních příjmů a sptřeby bčanů. Dalším důvdem může být snaha zpřístupnit studentům studium v zahraničí. Nastavení knkrétních pdmínek a parametrů má téměř vždy významné důsledky nákladvé a administrativně-realizační, které je třeba důsledně zvážit. Většina zemí EU má zaveden systém studentských půjček se státní intervencí. Systémy se však výrazně liší nejen pdmínkami, ale v důsledku i th, jak velký pdíl studentů těcht systému skutečně využívá. Výzkum studentů vyských škl prvedený v rce 2009 ukazuje, že zájem vzít si půjčku bude z pčátku rzhdně nižší. Ve většině fungujících systémů se splátky dminantně platí až p uknčení studia v kamžiku, kdy jsu abslventi schpni realizvat výdělky. Avšak puze v Maďarsku, Plsku, Velké Británii a Islandu jsu splátky určeny jak pdíl na příjmech abslventa. Jde tedy systémy s kntingenčním splácením, které jsu hlavní inspirací také pr vznikající systém v ČR. Mim evrpské země takvé systémy již delší dbu úspěšně fungují v Austrálii a na Nvém Zélandu. Jde mderní uspřádání, které systémvě eliminuje rizika, kterým by abslventi čelili v případech, kdy nedsáhnu dstatečně vyských příjmů. V dalších evrpských zemích, kde tent systém dsud nebyl zaveden, snižují rizik méně dknalým a méně autmatizvaným systémem ad-hc dsunutím či prminutí splátek. Pměrně aktuální a velice detailní infrmace kntingenčních systémech půjček (Velká Británie, Maďarsk, Austrálie, Německ) uvádí v přehledu Evrpská investiční banka v přílze VII B. Ze srvnání se zeměmi EU patří Česká ke skupině zemí, které nabízejí relativně malý bjem studentských grantů a zárveň nepskytují žádné studentské půjčky (viz. srvnání D9 z Eurydice). Řadí se tak d skupiny zemí jak jsu Španělsk, Prtugalsk, Řeck a Rumunsk, 3

7 které vykazují pdbně jak ČR pměrně vyské eknmick-sciální bariéry v přístupu k terciárnímu vzdělávání. Česku vládní plitiku v tét blasti pprvé výraznějším způsbem akcentvala Bílá kniha terciárníh vzdělávání (BKTV), kteru vláda vzala na vědmí v lednu 2009 a jejíž výchdiska jsu nedílnu sučástí tht materiálu. 1.3 Pužité metdy a zdrje pr zpracvání analýzy Při zpracvání tét analýzy byl využit všech významných dkumentů, které byly v blasti refrmy terciárníh vzdělávání zpracvány tak, aby byly minimalizvány případné nesulady mezi zpracvatelem a expertními týmy zadavatele. Mezi tyt dkumenty patří zejména: Bílá kniha terciárníh vzdělávání; Pririty stanvené MŠMT; Materiály týkající se zahraničních zkušenstí v blasti terciárníh vzdělávání (Maďarsk, Velká Británie, Nizzemí, Slvensk a Nvý Zéland); Pdklady zpracvané členy interníh týmu MŠMT a externími knzultanty; Prgramvé prhlášení a aktuální pririty Vlády ČR. V průběhu prjektu byly stěžejní diskusní kruhy knzultvány frmu wrkshpů a individuálních jednání s věcně příslušnými dbrníky, kteří se rientují na příslušné blasti refrmy vzdělávání. 4

8 2 Základní parametry fungvání prcesně rganizačníh mdelu systému finanční pmci studentům v terciárním stupni vzdělávání Kapitla ppisuje základní blasti parametrů, na kterých bude celý návrh systému finanční pmci studentům pstaven a bez kterých by nemhl fungvat. Systém finanční pmci studentům (refrma) musí být zaveden d prstředí, které bude v suladu se základními parametry zajišťujícími bezprblémvé fungvání celéh prcesně rganizačníh mdelu. Parametry tht systému lze rzčlenit d těcht základních blastí: Transparentně definvané prvzní řešení (řídící a administrativní zázemí systému rzpracván v kapitle 3); Vstupní a průběžný kapitál (zdrj kapitálu a předem definvaná nákladnst systému, návratnst a průběžné financvání rzpracván v kapitle 4); Legislativní prstředí České republiky (rámcvě ppsán v kapitle 6); Adaptibilní a bezpečný infrmační systém s pžadvanými daty (kapitla 6); Transparentně definvané finanční prdukty s nastavenými pdmínkami jejich čerpání (kapitla 4). Vztahy jedntlivých parametrů, d kterých bude mdel systému finanční pmci studentům v terciárním stupni vzdělávání zasazen, zbrazuje následující brázek (Obrázek 1), včetně naznačenéh variantníh uspřádání. Jedntlivé varianty jsu dále ppsány z hlediska prvzníh mdelu (kapitla 3 a 5) a z hlediska zdrjů financvání (kapitla 4) a následně vyhdnceny pdle předem definvaných kritérií (kapitla 7). SOUČASNÝ MODEL Prvzní řešení Varianta 1 MŠMT řídící a správní rgán, ČMZRB správa finančních tků Varianta 2 MŠMT, Centrum a ČMZRB řídí jedntlivé blasti Legislativní prstředí Infrmační systém Finanční prdukty Varianta 3 Centrum řídící a administrativní rgán celéh systému Varianta A Veřejné zdrje Zdrje financvání Varianta B Privátní zdrje s pdpru státu Variantní uspřádání Varianta C Privátní zdrje s garancemi státu 1-A 1-B 1-C 2-A 2-B 2-C 3-A 3-B 3-C NOVÝ MODEL Obrázek 1 Členění parametrů a jejich variant 5

9 3 Prvzní mdel fungvání systému finanční pmci studentům v terciárním vzdělávání V kapitle jsu uvedeny subjekty pdílející se na rganizačním zajištění fungvání systému. Dále je uveden výčet činnstí v rámci systému. Následně je ppsán základní prcesně rganizační mdel fungvání systému, který je rzdělen na dvě základní části - průběžné financvání pmci studentům v terciárním stupni vzdělávání a splácení pskytnuté základní studijní půjčky ZSP (řádné splácení a vymáhání). Na závěr kapitly jsu uvedeny a rámcvě ppsány jedntlivé varianty prvzníh mdelu. 3.1 Subjekty zúčastněné v prvzním mdelu V tét kapitle jsu uvedeny všechny relevantní instituce, které se budu vstupvat d prvzníh mdelu fungvání systému financvání terciárníh vzdělávání Přehled všech subjektů zúčastněných v systému Mezi zúčastněné subjekty patří: Ministerstv financí (MF) jak správce státníh rzpčtu; Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy (MŠMT); Ostatní rgány (Česká správa sciálníh zabezpečení - ČSSZ, finanční úřady - FÚ, zdravtní pjišťvny); Centrum správy financvání pmci studentvi (Centrum) jak instituce dpvědná za řízení administrativně metdickéh fungvání systému; Českmravská záruční a rzvjvá banka (ČMZRB) jak instituce dpvědná za výkn řízení finančních tků a vztahů; Vyské škly (VŠ); Student (pzději Abslvent); Jiné kmerční subjekty zapjené v systému (Obchdní banky). 6

10 3.1.2 ČMZRB a aspekty jejíh začlenění d systému Obecné infrmace ČMZRB ČMZRB byla zalžena v rce 1992 jak specializvaná bankvní instituce na pdpru maléh a středníh pdnikání. V dalších letech se činnst banky rzšířila pdpru v blasti bydlení a financvání rzvjvých prjektů v blasti infrastruktury. ČMZRB má plnu bankvní licenci, devizvu licenci a pvlení k činnsti bchdníka s cennými papíry. Strategie banky je cíleně zaměřená na správu vládních prgramů, je schválená MF, MPO a MMR a služby banky jsu již dnes využívané něklika resrty, včetně MŠMT. ČMZRB úzce splupracuje s ministerstvy, státními fndy, kraji, bankami, hspdářskými kmrami a zástupci pdnikatelské sféry. Pskytuje klientům prstřednictvím více než 200 zaměstnanců bankvní služby na svých pbčkách v Praze, Brně, Hradci Králvé, Ostravě, Plzni a reginálním pracvišti v Českých Budějvicích. Velmi významnu část klientů tvří malí a střední pdnikatelé. Většina akcií ČMZRB je držena státem (72,3%) prstřednictvím tří ministerstev, zbytek pdílu (27,7%) je držen významnými kmerčními bankami. Knkrétní akcináři ČMZRB jsu následující: Ministerstv průmyslu a bchdu (24,25%) Ministerstv pr místní rzvj (24,25 %) Ministerstv financí (23,83 %) Česká spřitelna, a.s. (13%) Kmerční banka, a.s. (13 %) Českslvenská bchdní banka, a.s. (1,67%) Výhdy využití ČMZRB v rámci systému Již v názvu je pslání banky specifikván, jedná se rzvjvu banku, která napmáhá rzvji maléh a středníh pdnikání, rzvji infrastruktury a dalších sektrů eknmiky vyžadujících veřejnu pdpru. Realizace vládních prgramů prstřednictvím ČMZRB zamezuje zvýhdnění kmerční finanční instituce na trhu, pkud je státním rgánem vybrána jak administrátr státníh prgramu. ČMZRB přistupuje ke všem kperujícím subjektům stejně, je tržně neutrální. 7

11 Banka má vytvřené knw-hw pr efektivní správu státních prgramů, jejich mnitrvání a vytváření reprtů pr zadavatele prgramu. V sučasné dbě napmáhá suladu se záměry hspdářské plitiky vlády ČR. Banka, jak svje prdukty, v rámci vládních prgramů, pskytuje záruky za bankvní úvěry, zvýhdněné úvěry, různé frmy finančních příspěvků, dtace atd. V rámci svěřených prgramů vyhledává příjemce pdpr, prvádí jejich vyhdncení jak z hlediska prgramvých pdmínek, tak z hlediska finanční situace, prvádí hdncení uživatelských prjektů, uzavírá smluvy s příjemci pdpr, spravuje a archivuje tyt smluvy, vypřádává finanční nárky, vymáhá splatné phledávky, zádrže a pkuty za nesprávné pužití veřejných prstředků. ČMZRB má připravené mechanismy umžňující zadavatelům prgramů rzhdvat nakládání s prstředky a dhlížet na činnst banky v rámci vyhlášených prgramů a alkvaných prstředků. V ČR je vytvřené právní prstředí pr pskytvání tzv. finančních nástrjů /záruky, zvýhdněné úvěry, příspěvky/, které umžňuje ČMZRB pskytvat tyt prdukty s využitím veřejných prstředků a t malým a středním pdnikům, bcím a bčanům. V případě záruk pr bčany, bude nezbytná drbná úprava legislativy. Banka má tým metdických pracvníků připravených realizvat zadání státních rgánů k řešení vybraných prblémů či dsažení stanvených cílů a t d rzpracvání zadání až p knkrétní výstupy jak jsu knečné znění pdpůrných prgramů, design vhdných nástrjů, příprava smluvní dkumentace se zadavatelem, příprava smluvní dkumentace s uživatelem, příprava smluvní dkumentace s bankami (vyžaduje-li t charakter prgramu). Banka má kapacitu a knw-hw pr realizaci prpagace pdpůrných prgramů jak mezi bankami (prezentace, wrkshpy k zaváděným neb užívaným prduktům), tak ve veřejnsti (web, letáky, prezentace, mediální výstupy). Banka má vytvřenu dstatečnu kapitálvu, technicku i persnální kapacitu pr přípravu i realizaci dalších prgramů. V případě ptřeby je mžn kapacitu banky flexibilně upravit. Banka má svá pracviště v 6 reginech ČR Rizika začlenění ČMZRB d systému pskytvání pmci studentům V majetkvé struktuře vystupují bchdní banky, které zřejmě budu také sučástí systému. Nicméně jedná se puze něklik bank, které půsbí na našem bankvním trhu a tyt by měly nadstandardní přístup k infrmacím celém systému. ČMZRB má svji jasnu představu fungvání systému, nicméně v sučasnsti je uvažván stále celé řadě variant, přičemž tyt mhu být dále v prcesu další přípravy mdifikvány, a t v pdstatě až d legislativníh schválení celéh systému. Pkud djde k psunu, který nebude dpvídat představám ČMZRB, může se stát, že 8

12 tent subjekt bude chtít dstupit d své účasti, případně k tmu, že ČMZRB bude lbvat za varianty, které budu v dané dbě již překnané a neprefervané ze strany věcně příslušnéh rezrtu. Stejným rizikem může být také případná změna ve vedení ČMZRB, které by mhl mít dlišné představy směřvání subjektu. 3.2 Základní subry činnstí prcesů systému V tabulkách uvedených níže jsu uvedeny jedntlivé základní subry činnstí vyknávaných v rámci realizace prcesu pskytvání finanční pmci studentům v terciárním stupni vzdělávání zainteresvanými subjekty. Tyt činnsti jsu následně v jedntlivých variantách fungvání systému finanční pmci studentům v terciárním stupni vzdělávání přiřazeny knkrétním subjektům. Pskytvání ZSP (průběžné financvání) Stanvení knkrétních parametrů ZSP (šklnéh / půjček na živbytí) Regulace výše uznatelných prvzních a transakčních nákladů, které prmítají kmerční banky d knečné ceny (úrku) půjček studentům Řízení aktiv a pasiv Zalžení studentskéh účtu Žádst základní studijní půjčku Ověření pdmínek pr pskytnutí půjčky Zajištění garance za studenta (za pskytnutu ZSP) Převd prstředků na studentský účet (ppř. platba zálhvé části dlženéh šklnéh VŠ) Správa infrmačníh systému Tabulka 1 Základní kruhy činnstí v blasti pskytvání ZPS (průběžné financvání systému) Splácení + vymáhání ZSP Infrmace uknčení studia studenta Předpis splátek půjček Splácení půjčky Převd nezálhvé části dlženéh šklnéh Evidence neuhrazených splátek Vymáhání nesplacených dluhů (před uplatněním garancí - tzv. včasné vymáhání) Prplacení garancí státu, ppř. převd finančních rezerv vytvřených z tzv. rizikvé přirážky d systému Vymáhání nesplacených dluhů (p prplacení garancí, tzv. pzdní vymáhání) Odpis nesplacených phledávek Tabulka 2 Základní kruhy činnstí v blasti splácení (vymáhání) pskytnutých ZSP 9

13 3.3 Základní rámec prcesně rganizačníh mdelu Rámec základníh funkčníh mdelu je rzdělen na dvě samstatné části pdle časvě a věcně suvisejících subrů činnstí. Základní prcesně rganizační mdel definující základní činnsti systému finanční pmci studentům v terciárním stupni je mžné rzdělit na tři základní části: A. Část průběžnéh financvání pmci studentům v terciárním stupni vzdělávání (pskytvání základní studijní půjčky - ZSP); B. Část splácení pskytnutých ZSP (řádné splácení a vymáhání). V prcesně - rganizačním mdelu mezi sebu splupracují subjekty jak z veřejnéh, tak privátníh sektru. Tyt subjekty mají přiřazeny knkrétní rle a zajišťují výkn knkrétních činnstí definvaných v předchzí kapitle Část průběžnéh financvání pmci studentům v terciárním stupni vzdělávání (pskytvání ZSP) Tat část vychází z předpkladu, že každý student má nárk na základní studijní půjčku (ZSP), a t ve všech typech a frmách studia, včetně studentů sukrmých vyských škl. ZSP bude mci být z phledu studenta získána na pkrytí výdajů spjených se studiem (ZSP na živbytí), ale v buducnu případně také na platbu celéh či části šklnéh (ZSP na šklné). V celkvém bjemu nebude nikdy ZSP pkrývat 100 % minimálních finančních ptřeb studenta. Organizačně je v tét studii část průběžnéh financvání pskytvaných ZSP zajišťvána kmbinací veřejných a privátních institucí. Na začátku prcesu je student, který pdle předem definvanéh pstupu pžádá ZSP. K tmu určená instituce nárk studenta na ZSP schválí a pskytne. Finanční prstředky jsu p té každrčně v předem stanveném termínu průběžné převáděny (p splnění pdmínek ze strany studenta) na studentský účet, kde jsu následně studentem čerpány. V případě zavedení systému placení šklnéh a studentem zvlené varianty platby dlženéh šklnéh, bude v tét fázi z části ZSP na šklné hrazena předem nastavená zálhvaná platba dlženéh šklnéh přím VŠ Část splácení pskytnutých ZSP P uknčení studia (jak úspěšnéh, tak neúspěšnéh) bude v případě, že abslvent (pr účely tht dkumentu je takt definván i neúspěšný student) využíval ZSP, pvinen začít tyt finanční prstředky splácet. Pvinnst splácet vznikne bezprstředně p uknčení studia neb v případě, kdy student začne při studiu realizvat příjmy, které přizná a které překrčí minimální vyměřvací základ. Výjimky případů kdy bude splácení dlžen, musí být předem jasně a přísně vymezeny (jejich nastavení není předmětem tét studie). 10

14 Řádné splácení Prcesně začíná část řádnéh splácení uknčením studia, ppř. v dbě, kdy student začíná realizvat příjmy již během studia ve vyšší hdntě než je minimální vyměřvací základ. Uknčení studia je známen instituci pskytující ZSP. Instituce na základě předem definvaných pdmínek připraví infrmaci pr abslventa výši dluhu, mžnstech a způsbu splácení (případně včetně předpisu minimální splátky), kteru dručí zpět abslventvi. Abslvent začíná ZSP kntingenčně splácet p dsažení příjmu vyššíh než stanvený minimální vyměřvací základ (finanční mdel tét studie předpkládá hrubý příjem min. 15 tis. měsíčně). Pkud abslvent nedsahuje hranice minimálníh vyměřvacíh základu splácí tzv. minimální splátku (v tét studie je stanvena na 500 Kč měsíčně, tj. 6 tis. Kč rčně). Systém řádnéh splácení je předmětem variantníh prvzníh mdelu. Prcesní mdel předpkládá využít systému zdanění příjmů fyzických sb (ppř. alternativně systému sciálníh či zdravtníh pjištění). Vždy se vychází z předpisu splátek, který abslvent bdrží d subjektu, který následně splátky inkasuje. V případě řádnéh splácení ZSP na šklné a zvlení varianty dlženéh šklenéh je nezálhvaná část dlženéh šklnéh převáděna příslušné VŠ ze splácených prstředků (p splacení již VŠ převedené zálhvé části šklnéh). P splacení celé předepsané částky je celý prces financvání pmci studentům pr abslventa uknčen. Vymáhání dluhu Pkud abslvent nebude ZSP řádně splácet, přistupuje instituce, která půjčku pskytla, k vymáhání (tzv. včasné vymáhání). V případě, že včasné vymáhání není úspěšné, nastupuje tzv. pzdní vymáhání, kdy je již p abslventvi pžadván splacení celé půjčky včetně aktuální výše dluhu a dalších pplatků. Prces pzdníh vymáhání je pdpřen aktivitu příslušných institucí, které jsu d systému zapjeny. Pstupné umřvání dluhu (vymžené splátky) bude pstupvat v následujícím přadí: umření dluhu vůči systému průběžnéh financvání pmci studentům (ZSP bez šklnéh); dluh vůči VŠ (dlžené šklné); případně další dluhy (např. u kmerčních subjektů zapjených d systému). Pkud se ani v pzdním vymáhání nepdaří půjčku vymci neb nebude z jiných důvdů splacena, bude tent dluh (phledávka) za abslventem depsána a umřena z k tmu určených finančních prstředků. 11

15 3.4 Varianty prvzníh mdelu V zájmu dsažení maximální efektivity fungvání systému financvání pmci studentům je prvzní mdel (prcesně-rganizační uspřádání) navržen variantně. Varianty vycházejí z definvaných činnstí a subjektů vstupujících d celéh prcesu. Varianty prvzníh mdelu vycházejí puze z rganizačníh zabezpečení činnstí (v tét chvílí nezhledňují další variantní vlivy na systém), a t: V případě Ministerstva financí (MF) není mžné rzsah jeh činnsti varivat, tat instituce bude vždy vystupvat jak správce státníh rzpčtu a jak nadřízený rgán finančním úřadům v případě jejich účasti při splácení či vymáhání splátek ZSP. MF je také partnerem řídícímu subjektu celéh systému pskytvání pmci studentům v terciárním stupni vzdělávání při jednání s bchdními bankami nastavení strpů úrků u pskytvaných půjček. Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy (MŠMT) může v celém systému vyknávat více činnstí (zastávat více rlí), a t v závislsti na zvlené variantě prvzníh mdelu (při minimálním zapjení stanvuje puze parametry financvání pskytvání pmci studentů v terciárním stupni vzdělávání, v maximální pdbě zajišťuje všechny činnsti spjené s financváním pmci studentům). Variantní je také zapjení Centra, které v maximální rzsahu zajišťvaných činnstí vyknává vše spjené s financváním pmci studentům neb napak v minimální variantě vůbec nemusí v systému figurvat. ČMZRB vystupuje jak správce finančních prstředků pr pskytvání ZSP, pskytvatel státních garancí, ppř. správce phledávek za studenty. Jeh variantní zapjení suvisí puze s jeh účastí či neúčastí v systému. V případě VŠ a studentů není prstr pr variantní uspřádání, jejich rganizační zapjení v systému je předem jasně dané. U bchdních bank je rzhdující jakým způsbem se budu pdílet na pskytvání zdrjů určených k financvání ptřeb studentů (tj. na pskytvání půjček). Variantně mhu fungvat puze jak administrátři studentských účtů neb v případě jejich maximálníh zapjení v systému jak pskytvatelé kapitálu pr ZSP (tj. využití jejich vlastních zdrjů včetně administrativníh aparátu a reginální bchdní sítě pbček). P shrnutí výše uvedenéh jsu varianty prvzníh mdelu zúženy na rzdělení výknu činnstí mezi MŠMT, Centrum, případně variantní rli a zapjení ČMZRB a bchdních bank. Na základě těcht závěrů jsu navrženy a z hlediska prcesně rganizačníh stručně ppsány následující varianty prvzníh mdelu: 1. Varianta 1: MŠMT jak řídící rgán celéh systému (splupracující s finanční institucí - ČMZRB); 12

16 Varianta 1 předpkládá, že MŠMT je zdpvědné za systém pskytvání. Řízení systému může na MŠMT vyknávat některý ze stávajících útvarů (v rzšířeném slžení), nvě vzniklý útvar (dbr či sekce) neb stávající příspěvkvá rganizace ministerstva (Centrum pr zjišťvání výsledků vzdělávání, Ústav pr infrmace ve vzdělávání apd.). V tét variantě není předpkládán zalžení jiné samstatné instituce (Centra) nezávislé na MŠMT. MŠMT spravuje celý infrmační systém. Správcem finančních prstředků určených na pskytvání ZSP je ČMZRB, které řídí a zajišťuje čerpání půjček, administruje splácení ZSP, pskytuje státní garance, ppř. splupracuje na vymáhání půjček či správě phledávek za studenty. Student žádá ZSP přím na MŠMT, které věří nárk studenta na půjčku a dává pkyn k jejímu prplacení na studentský účet, který je spravván některu z bchdních bank. 2. Varianta 2: MŠMT jak rgán nastavující parametry systému financvání pmci studentům, samstatné Centrum pskytující a řídící finanční pmc studentům a ČMZRB spravující finanční prstředky; Varianta 2 předpkládá, že MŠMT je zdpvědné za nastavení parametrů systému financvání pmci studentům v terciárním stupni vzdělávání. Průběžné financvání pmci studentům (pskytvání ZSP) řídí samstatná rganizace Centrum, která úzce splupracuje s ČMZRB. Centrum zárveň spravuje celý infrmační systém. ČMZRB zajišťuje finanční perace, spravuje finanční zdrje, využívá k tmu vlastní administrativu a je garantem pskytvání státních garancí. Ve fázi splácení půjček splupracuje s statními zapjenými institucemi v prcesu vymáhání, ppř. prvádí správu phledávek. Student v tét variantě žádá ZSP Centrum, které p věření nárku studenta dává pkyn k prplacení půjčky na studentský účet. 3. Varianta 3: MŠMT jak rgán spravující prstředky ze státníh rzpčtu a nastavující parametry systému, samstatné Centrum, které pskytuje pmc studentům a řídí veškeré finanční tky; Ve variantě 3 je MŠMT zdpvědné za nastavení parametrů systému financvání pmci studentům v terciárním stupni vzdělávání 13

17 Centrum funguje jak samstatná instituce, která zajišťuje činnsti spjené s pskytváním ZSP jak p stránce administrativně metdické, tak p stránce finanční (tedy včetně řízení finančních tků, pskytvání garancí, správy phledávek a účasti na vymáhání phledávek). Centrum zde funguje jak správce infrmačníh systému. Student v tét variantě žádá ZSP Centrum, které p věření nárku studenta půjčku přím převádí na studentský účet. Varianty prvzní mdelu dále rzšířeny varianty finančních zdrjů využitých k financvání pmci studentům, které jsu dále rzpracvány a blíže ppsány v kapitle 4. 14

18 4 Varianty financvání systému finanční pmci studentům v terciárním stupni vzdělávání V kapitle jsu ppsány varianty z phledu zajištění zdrjů financvání pskytvaných ZPS. Dále jsu uvedeny becné předpklady mezení regulatrníh rámce. Následně je ppsána nákladvá strana ptřeb účastníků v terciárním stupni vzdělávání (tj. kapitálvá ptřeba, kapitálvé náklady a prvzní náklady). Příjmvá strana systému bsahuje příjem splátek, definici pjmu úpadku studenta a ppis transferů peněžních prstředků. Na závěr jsu jedntlivé varianty prvnány pdle základních charakteristik. Tat kapitla kvantitativně analyzuje prblematiku financvání tak, aby byl mžn jedntlivé varianty dlišit. Míra detailu jedntlivých analýz je dána především časvým fndem vymezeným pr tut studii a účelu, ke kterému mají analýzy služit. Pr upřesnění níže uvedených závěrů, zejména struktury úrkvé sazby půjček studentům, by byl nutné prvést detailní analýzu s přesnými vstupy z datvých skladů bankvních institucí půsbících v ČR. Pr účely srvnání variant nebyl nutné zacházet d takvé míry detailu, prt jsu níže uvedené výpčty a analýzy indikativní a především knzervativní. 4.1 Ppis variant a pdmínky funkčnsti systému financvání ptřeb studentů v terciárním stupni vzdělávání Ptřeba finančních zdrjů vkladu na financvání systému ptřeb studentů v terciárním stupni vzdělávání je stanvena na základě předpkládaných buducích finančních tků, které budu zhledňvat především státem nastavené parametry systému terciárníh vzdělávání (financvané pčty studentů apd.). Pžadavky na kapitál, který bude ptřeba pr zajištění pskytvání finanční pmci studentům v terciárním stupni vzdělávání, budu dále vlivněny dalšími parametry systému jak jsu nastavení výše strpu ZSP, využívané zdrje kapitálu, vývj na trhu s kapitálem (dhad úrkvé sazby) či zavedení šklnéh včetně systému ZSP na šklné a nastavení předpkládané výše šklnéh. Mezi uvažvané mžné zdrje kapitálu nejsu v dalším textu ani ve finančním mdelu zahrnuty případné prstředky vlžené státem z příjmů z privatizace (a t vzhledem k jejich nejistému určení). Zdrj vstupníh a průběžnéh kapitálu se liší pdle jedntlivých variant: 1. Varianta A - Prstředky pskytnuté z veřejných zdrjů (stát, státní rzpčet, státní garance); 2. Varianta B - Prstředky pskytnuté převážně z privátních zdrjů (finanční kapitál privátních subjektů s pdpru veřejných zdrjů ve frmě financvání implementace systému a garancí v náběhvé fázi); 15

19 3. Varianta C - Prstředky získané kmbinací privátních a veřejných zdrjů (finanční kapitál pskytnu privátní subjekty a stát financuje garance). Hlavní rzdíl mezi běma zdrji financvání je především v mžném fiskálním dpadu: Veřejné zdrje pskytnuté ze státních zdrjů (ze státníh rzpčtu neb státních aktiv) a vstupující d výdajvé stránky státníh rzpčtu (hybridní varianta kmbinace s privátními zdrji předpkládá částečnu účast veřejných zdrjů, ale výrazně nižší než v čistě veřejné variantě); Privátní zdrje zdrje pskytnuté kmerčními subjekty, které se nedtýkají státníh rzpčtu. Aby byl systém půjček (ZSP) funkční, musí být sučasně splněny následující pdmínky: 1. Dstupnst a transparentnst pr všechny právněné studenty, zejména pr studenty ze sciálně znevýhdněných skupin; Dstupnst je definvána jak schpnst uspkjit každéh studenta bez rzdílu stavu jeh finanční situace resp. finanční bnity jeh rdiny (na které je finančně závislý). Pr zabezpečení dstupnsti finančních prduktů všem studentům, kteří ně prjeví zájem, bude zamezen prvádění úvdníh kredit skóringu, tzn. bude půjčen každému studentvi, který bude splňvat kritéria pr přidělení a který si půjčku zažádá, bez zhlednění jeh finanční situace. 2. Finanční udržitelnsti systému (neplatí pr variantu financvání C); Finanční udržitelnst definujeme jak schpnst systému samstatně fungvat bez prgresivní kumulace dluhu, tzn. cena za půjčku (úrk), kteru hradí student / abslvent, pkrývá náklady systému, který se tím stává samfinancvatelný. 3. Maximalizace návratnsti půjčených prstředků zpět d systému. Cílem maximalizace návratnsti půjčených prstředků je zamezit zneužívání a využívání systému pmci studentům těmi, kd pmc neptřebují. Celý systém může být vyvážený a dluhdbě samfinancvatelný puze v případě, že bjem garancí pskytnutých státem sukrmým subjektům nepřesáhne jistu hranici. Navržený systém předpkládá, že bjem prstředků nutný pr financvání garancí bude získán frmu rizikvé přirážky k ceně půjčky. Knečná cena půjčky (úrk včetně rizikvé přirážky) bude studenty akceptvatelná, pkud její knečná výše nebude vyšší než u negarantvaných úvěrvých prduktů na trhu. 16

20 4.2 Obecné předpklady a mezení při nastavení parametrů regulatrníh rámce Obecné předpklady 1 finančníh mdelu financvání systému pskytvání pmci studentům studia v terciárním stupni vzdělávání: Systém pracuje s kntingenčním splácením, kde jsu splátky určeny jak pdíl na příjmech abslventa (tj. čím vyšší příjem, tím vyšší splátka ZSP); Student musí předem znát pdmínky splácení, vědět zda, a pdle čeh se bude vyvíjet úrkvá míra; Jedním z cílů fungvání systému je dsáhnut c nejnižší mžné úrkvé míry (ceny za půjčku) pr studenta a sučasně c nejnižší mžné dtace ze strany státu; Výše pdílu studentů pbírajících sciální stipendium není zhledněna, jedná se frmu sciální pdpry d státu (SR) d systému; Nárk na přidělení půjčky bude mít student za splnění těcht předpkladů: Řádné zapsání d denníh studia studijníh prgramu na české VŠ; Vždy může půjčku žádat maximálně jednu, také v případě, že studuje na více VŠ / prgramech sučasně; Student je bčanem EU; Student nemá příjmy neb sučet jeh příjmů nebude dstačující na pkrytí nákladů spjených se studiem (dkládá čestným prhlášením při žádsti půjčku). Systém bude dále prpjen se systémy FÚ a ČSSZ, kde budu tyt infrmace věřvány. Půjčka bude studentvi připisvána vždy dvakrát rčně (např. k a k ) na základě schválenéh nárku p dbu řádnéh studia. Studie předpkládá dbu studia 5 let (vychází ze standardní délky studia tzv. 3+2, když není v becném předpkladu zhledněn různé mnžství studentů pkračující dále p abslvvání bakalářskéh studia); Průběh splácení vlivní stanvení těcht parametrů: Výše hranice minimálníh vyměřvacíh základu, při jejímž dsažení / překrčení zapčne splácení - čím níže bude hranice nastavena, tím dříve začne pvinnst abslventa splácet; Zda bude / nebude stanvena minimální dba, p níž student / abslvent nejdříve může začít splácet (např. standardní dba studia + 1 rk): 1 Předpklady mhu být ve finální pdbě systému dlišné v závislsti na vývji realizace, na pdstatu regulatrníh rámce tyt změny nemají vliv. 17

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

A. STUDIE A ANALÝZY. Příloha č. 1: Regulatorní rámec systému studentských půjček v ČR

A. STUDIE A ANALÝZY. Příloha č. 1: Regulatorní rámec systému studentských půjček v ČR A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání terciárníh vzdělávání 1 1.3 Pužité metdy

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Stavebnictví v kntextu nárdníh hspdářství Studie Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Studie Cíle studie: Upzrnit dbrnu veřejnst na situaci v Evrpě

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Seznam maturitních témat

Seznam maturitních témat Seznam maturitních témat Studijní br 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Šklní rk 2016/2017 EKONOMIKA A ÚČETNICTVÍ 1. Tržní eknmika pjem eknmie, mikreknmie a makreknmie základní eknmické pjmy-ptřeby,statky, služby, živtní

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ Eknmika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ = jakékliv zhdncení nemvitsti změnu jejíh využívání změna funkčníh využití území nezastavěné zastavěné méně eknmicky výhdná funkce eknmicky výhdnější

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Závěrečná evaluace JPD 3 zhdncení přínsu prgramu v blasti rzvje lidských zdrjů Datum předlžení: 21/11/2008 Tent prjekt je financván z ESF z JPD 3, z prjektu "Závěrečná evaluace JPD 3 Hl. m. Praha - zhdncení

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE Vážení pdnikatelé, dvlujeme si Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb pdnikatelských subjektů půsbících v Nvém Hrádku. V dtazníku najdete tázky

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 ...,,,...,,,..., PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 I. Obecné údaje Název: Sídl: Právní frma: IČ: Předmět pdnikání: Datum vzniku splečnsti: Rzvahvý den: Datum sestavení účetní závěrky: Technické služby

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny Nvela zákna investičních pbídkách pzitivní změny Prezident republiky Milš Zeman pdepsal 1. dubna nvelu zákna investičních pbídkách a suvisejících záknů. Změny nabudu účinnsti d 1. května. Návrh pršel ve

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1

AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1 AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1 Úvd Předběžné pdmínky definuje tzv. nařízení splečných ustanveních 1 týkajících se evrpských strukturálních a investičních fndů (článek 19). Jejich zavedení vychází

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn.

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn. 1. Shrnutí pvinnstí pr pskytvatele i žadatele EU dtací Žadatelé Pvinnst dkrýt vlastnicku strukturu a skutečné vlastníky, tzn. učinit prhlášení vlastnické struktuře a skutečných majitelích, ve kterém jsu

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-101 POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 TOURISM POLICY IN THE CZECH REPUBLIC IN 2007-2013 AND THE PROSPECTIVE

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Nabídka zajištění dotací z EU

Nabídka zajištění dotací z EU Nabídka zajištění dtací z EU Invace - Ptenciál pdnikatelské subjekty Eurfrum Grup, a.s. Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4 E-mail: inf@capcnsult.cz Tel./fax: 272 730 431 Mbil: 732 747 993 736 607 729 Vážená

Více

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie Efektivita českéh systému třídění dpadu v kntextu Evrpské unie CETA Centrum eknmických a tržních analýz Executive summary Teretická výchdiska: Nakládání s dpady představuje unikátní labratř regulace. Bez

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

www.thunova.cz Kapitola 4 PENÍZE

www.thunova.cz Kapitola 4 PENÍZE www.thunva.cz Kapitla 4 PENÍZE Histrie vzniku peněz: bartervá směna výměna zbží za zbží nevýhda musíme hledat někh, kd stjí naše zbží vyské transakční náklady kmditní peníze vyčlenění některých typů zbží

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

Doporučená struktura podnikatelského plánu

Doporučená struktura podnikatelského plánu Dpručená struktura pdnikatelskéh plánu 1 Pdnikatelský Plán Účel vypracvání pdnikatelskéh plánu má něklik rvin: Pr pdnikatele je tent dkument mžnstí zamyslet se ve strukturvané frmě nad jedntlivými blastmi

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více