Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ"

Transkript

1 O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A F I L O Z O F I C K Á F A K U L T A Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ P E T R A Š V R Č I N O V Á OSTRAVA 2006

2 Recenzovali: Mgr. Lucie Mastná, občanské sdružení Vzájemné soužití RNDr. Vincenc Kopeček, Katedra filosofie, FF OU Název: Řízení neziskových organizací I. Projektové řízení Autoři: Mgr. Petra Švrčinová Vydání: první, 2006 Počet stran: 65 Náklad: Tisk: Editační středisko CIT OU Studijní materiály pro kurz: Řízení NNO Projektové řízení Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor. Vydavatel a tisk: Ostravská univerzita v Ostravě Mgr. Petra Švrčinová Ostravská univerzita v Ostravě

3 1 O B S A H PŘEDMĚTU Úvod Grantové žádosti a projekty Projektový cyklus Logický rámec Vztah programu a projektu Finanční řízení Před a poprojektové fáze projektového cyklu Závěr Literatura... 79

4 2

5 Úvod 3 Vážení čtenáři, Ú V O D v řadě zemí již pochopili, že svěřit pravomoc státu či samospráv v určitých oblastech do rukou neziskových organizací přináší jisté výhody. Jednak tyto činnosti vykonávají lidé, které daná problematika skutečně zajímá, a také se ušetří náklady, protože neziskové organizace jsou schopny hledat zdroje i jinde a jsou tak právě díky vícezdrojovému financování často schopny zajistit a nabídnout kvalitnější služby. A proto je pro vás připravena tato opora, která vám přináší řadu konkrétních informací o požadavcích na návrh projektu, o způsobu jeho předložení a o postupu jeho hodnocení. Hned na začátku je důležité si uvědomit, že při zpracování návrhu projektu vás čeká rozsáhlý formulář (mnohdy pravdu rozsáhlý), ve kterém budete muset vyplnit požadované údaje a výstižně popsat jak současný stav, tak stav, který předpokládáte na konci projektu. Budete k tomu potřebovat dostatek času i znalosti problematiky, kterou chcete projektem napomoci řešit. Také musíte mít na paměti fakt, že podstatnou podmínkou k udělení dotace bude i splnění všech formálních podmínek a prokázání vašich schopností navrhovaný projekt řídit a účetně zvládnout. My se pomocí této opory pokusíme do tajů projektového řízení alespoň trochu společně proniknout. Začneme tím, že si vymezíme co to vlastně projekt je, co je to grantová přihláška a s čím vším se v této přihlášce můžeme setkat. Dále si projdeme celý projektový cyklus a možné nástrahy, které na nás mohou číhat. Nezapomeneme také probrat všechny analýzy, které jsou k sestavování projektu nutné a zaměříme se na tvorbu logického rámce, který je v podstatě logickou kostrou celého projektu. Také vztah projektu k vyhlášeným programům je důležitou součástí této opory, stejně tak jako finanční řízení organizace, ale i samotného projektu. Nakonec se zaměříme na před a poprojektové části, které jsou také nedílnou součástí úspěšného projektového cyklu. Mějte však na paměti, že tato studijní opora je pouze vodítkem pro vaši práci na projektu a dále na aktivitách, kterými za pomoci realizovaného projektu dosáhnete určitého, vámi předem vytyčeného, cíle. Tak hodně úspěchů nejen při studiu, ale hlavně při práci vaší neziskové organizace v projektovém řízení!

6 4 Úvod Cílem tohoto textu je: seznámit vás s projektovým managementem umožnit vám pochopit proces přidělování grantů pomoci naučit se granty a projekty tvořit rozvíjet vaše dovednosti a znalosti, které vám pomohou při psaní projektů vzbudit ve vás zájem o projektový management Čas potřebný k prostudování učiva předmětu: Vše, mimo korespondenčních úkolů, byste měli přibližně zvládnout za 13 hodin čistého času. Průvodce studiem. V takovýchto žlutých rámečcích vždy najdete autorův komentář k probírané látce, upozornění na různé záludnosti, apod. Na tomto místě se dozvíte o organizaci jednotlivých kapitol. Údaje o časové náročnosti berte s rezervou každý potřebuje k prostudování stejné látky či ke splnění stejného úkolu jinou dobu. Úkoly plňte, pokud není uvedeno jinak, ihned. I na přednáškách, či seminářích, by to po Vás vyučující takto vyžadoval. Většina úkolů v tomto textu nemá řešení obsažené v klíči na konci kapitoly. Je tomu tak z několika důvodů: (1) řešení vyplývá z předchozího či následujícího textu; (2) úkol nemá jednoznačné řešení nebo jste vyzýváni k vlastní úvaze; (3) řešení bude diskutováno s tutorem kurzu na příslušném setkání. Ty úkoly a otázky, které je třeba vyřešit či zodpovědět správně vzhledem k dalšímu výkladu, jsou řádně označeny a na konci kapitoly vždy najdete jejich řešení. Na konci kapitoly najdete vždy seznam doplňující a rozšiřující literatury. Nejedná se výlučně o prameny, ze kterých bylo při psaní studijní opory čerpáno (ty jsou shrnuty na konci práce), ale spíše o nabídky k dalšímu studiu pro zájemce o danou problematiku.

7 1. Grantové žádosti a projekty 5 1. G R A N T O V É Ž Á D O S T I A P R O J E K T Y V této kapitole se dozvíte: co je to grant co je to projekt jaké jsou obecné a klíčové charakteristiky projektu jaké jsou možnosti zdrojů pro české NNO jaká je základní struktura projektu nebo-li grantové přihlášky jak vypadá celý proces přidělování grantů a nadačních příspěvků Budete schopni: naplánovat, vytvořit a implementovat projektový záměr zhodnotit a analyzovat potřeby příjemců vašeho projektového záměru evaluovat dopad vašeho projektu Klíčová slova této kapitoly: grant, projekt, nadační příspěvek, dotace, grantová politika Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: Včetně řešení úloh byste vše měli zvládnout do 2 hodin. Průvodce studiem. Právě jste otevřeli studijní oporu, která vás zavede do světa grantů, nadačních příspěvků, dotací a projektů a pomůže vám se v tomto světě plném nových informací zorientovat. Pokud se již v této problematice orientujete, nezahazujte tuto studijní oporu, pomůže vám, aby jste si ujasnili a srovnali všechny vaše znalosti a dovednosti. No a pokud jste úplní nováčci, a toto je vaše první setkání s projektovým managementem, tak se zhluboka nadechněte a s chutí do toho! 1.1. Grantové žádosti a projekty Psaní projektů patří v České republice k základní a nejběžnější fundraisingové metodě. Grant (nadační příspěvek nebo dotace) Získává se na základě žádosti o grant, podkladem k žádosti je projekt. Získané prostředky jsou účelově vázané (striktně dle rozpočtu projektu). Grant udělují nadace, nadační fondy, grantové agentury (soukromé instituce). Dotace poskytují ministerstva, obce, kraje (veřejné instituce). Po vyčerpání grantu je nutné provést vyúčtování.

8 6 1. Grantové žádosti a projekty Projekt Projekt plánovaná a časově omezená aktivita, u které je jasně definován cíl a vymezeno časové trvání. Projekt je organizovaná činnost lidí směřující k předem definovaným cílům, která vyžaduje zdroje a úsilí. Je jedinečná (a proto riskantní), má svůj rozpočet, harmonogram a konec. Výsledky projektu je možno měřit. Projekt je jedinečný proces se svým začátkem a koncem, řízený lidmi tak, aby dosáhl vytyčených cílů za daných nákladů, harmonogramu a kvality. Klíčové charakteristiky projektu jedinečnost specifičnost cílů (obecných i konkrétních) nezbytnost zdrojů má rozpočet se zajištěným financováním má harmonogram, začátek a konec je řízen, někdo nese za jeho realizaci zodpovědnost jde v něm o kvalitu dosažených výstupů Možnosti zdrojů pro české NNO ministerstvo kraj obec nadace (české i zahraniční) nadační fondy ambasády fondy EU Úkol k zamyšlení Právě jste se dozvěděli co to vlastně je grant a koho všechno můžeme o finance pomocí grantové politiky naši organizace žádat. Zkuste se zamyslet na organizací ve které pracujete nebo kterou znáte a vymezit, kam všude se obrací s žádostí o peníze? Jsou to jen státní finance, které jsou zprostředkovávány ministerstvy nebo to jsou i peníze, samosprávných orgánů či EU. Myslíte si, že je vhodné orientovat se stále na ty stejné zdroje? Proč ano, proč ne? Příklad Příklady projektů: vytvoření nové instituce vznik nového produktu nebo služby stavba/rekonstrukce objektu vedení kampaně zkvalitnění nabízených služeb zavedení nové technologie profesní zlepšení vývoj organizace změna struktury atd.

9 1. Grantové žádosti a projekty 7 Než začneme psát Při psaní projektů musíme především dbát na dodržování pravidel a podmínek stanovených potenciálním dárcem, kterého žádáme o podporu. Většina dárců totiž za nedodržení jimi stanovených pravidel naši žádost vyřadí z grantového řízení, často pouze i pro formální nedostatek. Proto ještě předtím než začneme psát, je nutné si přečíst veškeré podmínky dárce. Kdo může žádat a kdo ne? Kolik prostředků má grantující organizace k dispozici? O kolik můžeme požádat a jak velké % tvoří spolufinancování? Jaká je doba trvání projektu resp.grantu? Jaký je termín uzávěrky (zda stačí razítko pošty a nebo je třeba žádost doručit)? Jaké jsou požadavky na formální stránku žádosti, včetně příloh? Zda je k dispozici předepsaný formulář? Jaká jsou kritéria pro hodnocení podaných žádostí? Kdy budou známy výsledky? Kolik kopií dárce vyžaduje? Jaký je způsob podání (zalepená nebo nezalepená obálka, osobní podání, )? Pamatujte že žádost o grant má větší úspěch pokud je pozitivní. Žádost o grant nemůže být směřována proti něčemu, ale pro něco! Průvodce studiem Co je to žádost o grant už víte, teď se ale zaměříme konkrétněji na grantovou přihlášku, aby jste nebyli překvapeni, co všechno vás při psaní projektu čeká a na co všechno se musíte zaměřit. V následující kapitole se vám pokusím vymezit, co všechno po vás může potenciální dárce požadovat Obecné charakteristiky projektu: Rozsáhlost a jedinečnost projekt je unikátním a jedinečným souborem činností, které se odlišují od činností rutinních nejen svým obsahem, ale i cílovým zaměřením. Projekt jako jedinečná aktivita nemívá vzor v minulosti a ani v budoucnu se zřejmě nebude zcela přesně opakovat. Různorodost činností projekt vyžaduje sjednocení úsilí a dovedností mnoha odborníků z různých oblastí lidské činnosti. Projektové činnosti se prolínají organizačními liniemi, což přináší nutnost hledat řešení pro nové a unikátní problémy, takže dosažení cílového stavu je závislé na vzájemné provázanosti dílčích činností, například odlišný rozsah projektu marketingové kampaně na nový výrobek nebo projektu občanské nebo průmyslové výstavby. Hodně vazeb např. v množství partnerů, navazujících činností apod. Projekt vyžaduje sjednocení finančních prostředků nebo participujících účastníků. Omezené zdroje projekt má dočasný charakter, a to především v případě, kdy má určenou délku trvání. Všechny zdroje (lidské, materiální i finanční) jsou organizovány výlučně pro potřebu naplnění projektových cílů, a předpokládá se, že jejich využívání bude po dosažení cíle ukončeno.

10 8 1. Grantové žádosti a projekty Stres a dynamičnost projekt je snahou o dosažení změny, při které je prováděna řada činností během limitovaného času, v rámci omezených zdrojů a nákladů, s tlakem na dosažení kvalitativních parametrů, což přináší řadu zátěžových situací, dynamickou a různorodou změť činností, nutných reakcí na měnící se podmínky. Omezená moc projekt zahrnuje ve své jedinečnosti a neopakovatelnosti v sobě jisté prvky neurčitosti a rizika, kdy jeho realizátoři musí dodržovat stanovené limity, jejich rozhodování je tak omezováno a pohybuje se v mezích schváleného postupu. Základním kamenem budoucího úspěšného projektu je poznání potřeb a zájmů všech, kterých se projekt dotkne. Předpokladem dlouhodobě udržitelného projektu je udržení rovnováhy aktérů. Rovnováha mezi zájmy realizátorů, potřebami cílových skupin a postoji odpůrců projektu tedy oponenty, může být narušována i sebemenší akcí, která vyvolá nespokojenost a následnou negativní reakci. Svět je plný lidí, kteří mají svoje zájmy, pozice a vliv. Čím dříve si to uvědomíme a čím dříve začneme zjišťovat postoje a názory oponentních skupin, tím lépe. Velmi častou chybou totiž bývá, že se opomíjí možnost, že i zcela jistě velmi prospěšný projekt může někomu přinést i problémy. Může jít o konkurenční firmu nebo organizaci, politické odpůrce, ekologicky zaměřené organizace apod. Udržování rovnováhy aktérů je úkolem, který by měl být plněn již od začátku příprav projektu. Základním výstupem tohoto kroku by měla být analýza potřeb všech dotčených aktérů ve vazbě na identifikaci problému, který má být řešen. Realizátoři Cílové skupiny Oponenti Charakteristiky úspěšnosti projektu Projekt je úspěšný, pokud a) je dokončen v plánovaném termínu, b) nebyly podstatně překročeny náklady (peníze, lidé, nástroje), c) bylo dosaženo cíle výsledek je použitelný, je uznána jeho kvalita, funkčnost. Projekt je neúspěšný, pokud a) základ projektu je nezdravý (zadavatel, cíl, lidé, motivace, kompetence jsou v nepořádku), tj. situace, kdy sice děláme věci správně, ale ztrácíme čas a energii nad nesprávným tématem, b) nemá dostatečnou podporu vedení, c) má nejasně definovaný cíl (z hlediska začátku a konce), d) jsou chyby v plánování a řízení projektu, e) jsou užity špatné plánovací techniky, f) je nedostatečná přizpůsobivost projektu měnícím se podmínkám, g) je nedostatečná pozornost věnována lidskému faktoru, h) chybí odborné znalosti,

11 1. Grantové žádosti a projekty 9 i) je nesprávně vybraný vedoucí projektu, j) docházelo k drastickým změnám v průběhu projektu Základní struktura projektu aneb grantová přihláška Grantová přihláška písemné žádost o podporu, není zpravidla delší než stránek Plní pět funkcí: o Představuje program naše myšlenky a námi navrhovaná řešení o Seznamuje s plánem je to podrobný plán naší činnosti vedoucí k dosažení cílů o Je žádostí nikoliv úpěnlivou prosbou o pomoc o Je nástrojem přesvědčování o Je slibem a závazkem Podmínky jednotlivých dárců se mohou lišit, nicméně zpravidla zde bývá: 1. žadatel Název organizace Jména a kontakt na statutární zástupce organizace Statut organizace Sídlo organizace Telefon, fax, mail, Číslo a datum registrace IČO Bankovní spojení Oblast působení Cílová skupina, zaměření organizace, poslání Přehled o hospodaření organizace v posledním účetně uzavřeném roce 2. název projektu krátký, výstižný, obsahem naplňující záměry vyhlašovatele 3. shrnutí krátký souhrnný přehled (anotace) 4.obecný cíl projektu jedná se o dlouhodobý cíl, který nelze úspěšným dokončením projektu dosáhnout, lze k jeho dosažení pouze přispět 5.cíle projektu Formulaci cílů předchází konkrétní a jasná vize Cíle musí být konkrétní, reálné a dosažitelné Cíle musí být v souladu s posláním organizace Cíle nejsou aktivity! Konkrétní cíle projektu jsou SMART S smysluplné M měřitelné A akceptovatelné R realizovatelné T termínované

12 10 1. Grantové žádosti a projekty 6. cílová skupina Osoby, pro který je projekt určen, přinese jim užitek Kdo to je a kolik jich je Co konkrétně těmto osobám projekt přinese 7. zdůvodnění projektu přehled motivů a důvodů k realizaci projektu Jak navazuje projekt na projekty předešlé Jak souvisí s vypsanými podmínkami Jaké máte zkušenosti s řešením předešlých projektů S kým budete spolupracovat a spolupracujete 8. popis aktivit aktivity charakterizují způsob dosažení definovaných výstupů Konkrétní aktivity, společně musí tvořit celek Řadíme je podle důležitosti a nebo podle časového plánu Uvádíme realizátory jednotlivých aktivit Popis aktivit musí odpovídat položkám rozpočtu 9. časový harmonogram Časový sled aktivit (slovně i graficky) Logická návaznost aktivit 10. realizátor projektu Osoby realizačního týmu jméno, vzdělání, praxe, pozice, podíl na realizaci Kdo další se podílí na realizaci 11. výstupy výčet konkrétních produktů jejichž vznik by měl přispět k dosažení definovaných cílů To, co z projektu vznikne (služby, výukové pomůcky, propagační materiál, brožury, absolvent kurzu, časopis, ) 12. materiálně-technické zabezpečení projektu Hmotný majetek Nehmotný majetek (např. vybavení nábytek, PC, pomůcky, ; zásoby, prostory, atd. 13. multiplikační efekt projektu Další využití výstupů a výsledků projektu Je možné aplikovat výsledky v dalších oblastech a oborech Další efekty projektu mimo očekávané výsledky 14. udržitelnost projektu Jak budou aktivity pokračovat po skončení grantu Jak bude financováno pokračování projektu 15. význam projektu Pro společnost, komunitu Pro organizaci Pro partnery

13 1. Grantové žádosti a projekty Prohlášení žadatele, případně partnerů Řešitel / statutární zástupce, místo, datum, podpis 17. Přílohy Povinné přílohy - doklad o přidělení IČO - stanovy - výroční zpráva apod. Nepovinné přílohy - přílohy související s projektem Výběrová komise bude samozřejmě hodnotit nejen formální a obsahovou stránku projektu, ale také to, jak je projekt zpracován po estetické stránce. Proto se vyplatí i do této oblasti investovat. Nezapomeňte si založit kopii své žádosti, nejlépe v tištěné i elektronické podobě! Pokud žádost odevzdáváte osobně, nechte si potvrdit její přijetí, pokud ji posíláte poštou, pošlete ji doporučeně! Úkol k textu Prohlédněte si schválené grantové přihlášky vaší organizace, či organizace kterou znáte a porovnejte jejich strukturu. Co všechno rozliční dárci požadují, na jaké oblasti se soustředí, a které naopak úplně pomíjejí? 1.3. Rozpočet projektu Rozpočet popisuje finanční stránku projektu, zachycuje všechny údaje spojené s projektem a z jakých zdrojů budou financovány (včetně příspěvku od dárce). Rozpočet je významná část projektu, rozpočtové tabulky jsou většinou přísně předepsané. Rozpočet by měl splňovat tato kritéria: Položkově přehledný, jasný a srozumitelný, navazující na popis aktivit Druhové členění nákladů podle předepsaného formuláře Je nutno počítat s rezervou Pravidla pro sestavení rozpočtu: Vycházet z praxe z minulých období nebo jiných projektů Vzít si za vzor podobné organizace Držet se předepsaných tabulek, dodržovat názvy položek, jednotky Součty, mezisoučty a výpočet procent musí být správně Průvodce studiem Aby jste získali přehled o tom, jak vypadá celý proces přidělování grantu nebo nadačního příspěvku, tak vám v další kapitole nabízím popis toho, jak k vaší žádosti o dotaci nebo nadační příspěvek přistupuje pověřená instituce. Prostě a jednouše, čím vším si váš projekt projde než je nebo není schválen!

14 12 1. Grantové žádosti a projekty 1.4. Proces přidělování dotací či nadačních příspěvků Než začne příslušná instituce (ministerstvo, kraj, obec, nadace, nadační fond, fond EU, ) granty rozdělovat měla by si pro rozdělování vytvořit strategii. Každý grantový proces a koneckonců každý projekt by měl začít základní analýzou potřeb. Výsledkem této analýzy by měl být popis určitého programu s jasnými kritérii pro žadatele. 3 styly grantování a) Dárci (gift-givers) tyto instituce obvykle rozdělují malé granty a podpoří, co žadatel navrhuje. Grantování je vedeno požadavkem žadatele. Hlavní administrativní prací je zajistit, aby peníze byly utraceny legitimně. Přístup je definován jako ruce pryč. b) Investoři (investors) instituce zváží, zda žadatelé a žádosti odpovídají oblastem potřeby, které ji zajímají. Hlavní administrativní prací je zajistit, aby byli podpořeni dostatečně kvalitní žadatelé nebo projekty. Přístup instituce se mění na pečlivé zkoumání žadatelů v počátečním stádiu. Jakmile byl ale grant přidělen, role dárce se omezuje na monitorování jeho investice. c) Spolutvůrci (collaborative entrepreneurs) ti, kteří chtějí hrát aktivní roli při stanovení cílů. Zde se jedná většinou o přidělení vyšších příspěvků a období grantu přesahuje jeden rok. Dárce může být zapojen v řízení projektu a bude hodnotit jeho výstupy s příjemcem grantu. dělení dle aktivity dané instituce a) re-aktivní nadace vyhlásí program a očekává, kteří žadatelé se do něj přihlásí b) pro-aktivní nadace vytvoří program a sama vyhledává potenciální příjemce grantu, jež by chtěla podpořit, eventuálně s nimi na projektu spolupracovat dělení dle publicity, s jakou je program vyhlášen a) otevřené grantování programy jsou vyhlašovány jako otevřená grantová soutěž, do které se může přihlásit každý, kdo splňuje kritéria daného programu. Jsou zveřejňovány v médiích, na internetu, v materiálech nadace apod. b) zavřené grantování nadace programy nevyhlašuje veřejně, ale sama si vybírá potenciální příjemce grantů, jež oslovuje. Je zřejmé, že výše uvedená členění spolu do značné míry souvisejí. Dárce bude nejspíše provádět otevřené a re-aktivní grantování. Investor bude nejspíše kombinovat re-aktivní a pro-aktivní přístup a zůstane pravděpodobně u otevřeného vyhlášení svých programů. Spolutvůrce může použít zavřený typ grantování a jeho přístup bude vždy pro-aktivní Je také zřejmé, že mezi jednotlivými typy nelze dělat ostré hranice a že instituce může mít řadu programů, v nichž volí odlišné přístupy a typy grantového procesu právě podle jejich cílů.

15 1. Grantové žádosti a projekty 13 Výstup grantové politiky jasná kritéria Instituce (ministerstvo, kraj, obec, nadace, nadační fond, fond EU, ) musí vyjádřit své cíle, vizi a strategii v dané oblasti, z niž grantová politika vychází. Stejně tak musí transparentně a jednoznačně formulovat kritéria pro rozdělování dotačních a nadačních příspěvků je vhodné alespoň obecně vymezit, jakou oblast instituce podporuje. Některé instituce uvádějí, jaké aktivity již podpořily to je užitečné vodítko pro žadatele. Instituce si dle svého zaměření musí sama zvolit, jak nejlépe vymezit svou oblast podpory. Jistým nebezpečím je příliš mnoho pokynů a určitě se nedoporučuje něco jako vzorový projekt žadatelé se pak nesnaží vyjádřit, co je jejich skutečná potřeba, ale to co si myslí, že považuje za nejlepší daná instituce. Grantové agentury či státní instituce mají předem daný formulář zatímco některé nadace nemají předem zadaný formulář a od žadatele se chce, aby vyjádřil své požadavky a ne se vměstnal do předem určených škatulek. Nadace obvykle tímto chce zajistit: zvýšení počtu dobrých žadatelů snížení počtu nevhodných žádostí možnost dostat se ke skupinám, které chce podpořit, ale které samy podporu nežádají Úkol k zamyšlení Dokázali by jste vyjmenovat nějaké instituce v České republice, které se zabývají grantovou politikou a rozdělit je podle kritérií zmiňovaných výše? Postup zpracování žádostí 1.První filtr Zbavení se žádostí, které neodpovídají vyhlášeným kritériím. U každé odmítnuté žádosti musí být uveden důvod zamítnutí, to pak schvaluje a potvrzuje orgán k tomu určený. Možnost vyžádat si dopředu projektový záměr, což je stručný nástin projektu o rozsahu asi jedné strany A4 šetří to čas a odmítnutí je méně bolestné. 2. Druhý filtr Nejde o nalezení negativ, proč žádost neuspěla, ale o nalezení pozitiv, proč by žádost měla být vážně posuzována. Žádost by měla obsahovat aktivitu, kterou by instituce mohla chtít podpořit, organizaci, které může nadace důvěřovat, že projekt uskuteční a prokazatelnou potřebu dotačních prostředků a realistický způsob, jak budou využity. 3. Monitorování před schválením projektu Může se stát, že získané informace k rozhodnutí přidělení grantu nestačí, v tom případě se můžeme s potenciálním příjemcem grantu setkat osobně a nebo získat informace od někoho jiného.

16 14 1. Grantové žádosti a projekty Návštěvy u žadatele Stojí hodně času, energie a peněz, ale mají své nesporné výhody jak pro žadatele, tak pro dárce. Některé instituce, zejména pak nadace, návštěvu vyžadují od určité výše příspěvku. Všeobecně je osobní kontakt typický pro tzv. spolutvůrce. Návštěvy u dárce Dárce by neměl odmítat návštěvu příjemce, pokud o ni projeví zájem. Některé instituce tuto možnost přímo nabízejí formou konzultačních dnů nebo hodin. Další názory Pokud si dárce není jist, že je schopen projekt kvalifikovaně posoudit sám, měl by vyhledat další názor na daný projekt. To se děje dvojí cestou: a) Formální dárce může oslovit žadatele, aby sám navrhla vhodné osoby, které mohou komentovat jeho schopnost projekt realizovat, nebo může požádat o radu specialistu, pokud se jedná o jemu neznámou oblast či aktivitu b) Neformální pokud instituce pracuje v určité oblasti déle, má kontakty s klíčovými lidmi, kterých se lze neformálně zeptat na názor či doporučení. Stejně tak se lze zeptat jiných institucí, které daná organizace již žádala o finance. 4. Rozhodnutí Za rozhodnutí je zodpovědný pověřený orgán, který však může vytvořit podvýbor nebo hodnotící komisi či pověřit jednoho svého člena, aby jednotlivé žádosti prostudoval a vytvořil doporučení. Definitivní rozhodnutí je provedeno a schváleno na schůzi pověřeného orgánu. Často se tento pověřený orgán pro rozhodnutí o přidělení dotace nesetká s celým grantem, ale pouze s prezentací projektu, což je jakási esej v písemné nebo ústní podobě přednesena projektovým pracovníkem. Instituce může vydat několik typů rozhodnutí: Projekt neschválen Projekt schválen Projekt schválen podmínečně (pověřený orgán projekt schvaluje s podmínkou, kterou musí předkladatel splnit) Projekt odložen (pověřený orgán potřebuje k rozhodnutí více informací) Projekt vrácen k přepracování Rozdělování grantu Před jakýmkoliv převodem peněz by měla být sepsána smlouva, kde musí být jasně uvedeny smluvní strany, výše grantu a zda bude převeden jednorázově a nebo ve splátkách. Dále zde musí být konkrétně vymezeny povinnosti příjemce grantu jak má zacházet s přidělenou dotací, zda má vypracovávat průběžné zprávy (kolik a do jakého termínu), zda je povinen předložit výstupy svého projektu ke kontrole apod. Všeobecně platí: čím více konkrétních údajů, tím lépe.

17 1. Grantové žádosti a projekty 15 Žadatel si také musí být vědom své povinnosti informovat danou instituci o všech změnách předtím, než je realizuje, ale také možnosti spojit se s dárcem v případě obtíží, aby se společně našlo nejvhodnější řešení. Dopad grantu Abychom mohli dopad grantu hodnotit potřebujeme získat informace tzv.monitorováním, což je sběr informací během realizace projektu. Prvním krokem při monitorování je vytvořit si tzv. monitorovací plán, což ovlivní metodu, kterou zvolíme. Metody monitorování: Rozhovor nebo dotazník U obou můžeme použít dva typy otázek - otevřené a zavřené. např. Podařilo se Vám realizovat cíl Vašeho projektu? či Do jaké míry se Vám podařilo realizovat cíl Vašeho projektu? Pozorování Jde o návštěvu organizace nebo akce, kterou pořádá. Může být zjevné nebo utajené. Návštěvy jsou náročné na čas a drahé především pro nadace s celonárodní působností. Studium dokumentů Výroční zprávy, studijní plány, propagační materiály, publikace, knihy apod. 5. Evaluace Hodnocení, analýza informací získaných monitorováním. Účelem je posoudit a pokud možno pochopit úspěch nebo neúspěch. Je možné, že někdy důkladná evaluace bude vyžadovat externího hodnotitele, odborníka v dané oblasti.

18 16 1. Grantové žádosti a projekty Příklad Grantová politika grafické zobrazení celého cyklu Monitorování a evaluace Rozšíření informace Smlouva Zpracování žádosti Rozhodnutí Shrnutí kapitoly Jak již bylo řečeno v úvodu, psaní projektů patří v České republice k základní nejběžnější a fundraisingové metodě. Dotace či nadační příspěvek se získávají na základě žádosti o grant, přičemž podkladem k žádosti je projekt. Avšak všechny získané prostředky jsou účelově vázané, což znamená, že je můžeme použít pouze na předem domluvené aktivity a činnosti a zaplatit z nich pouze uznatelné výdaje. Nadační příspěvek udělují nadace, nadační fondy, grantové agentury, což jsou instituce soukromé. Zatímco dotace poskytují ministerstva, obce a kraje, jakožto instituce veřejné. Grantová přihláška plní pět základních funkcí: o Představuje program naše myšlenky a námi navrhovaná řešení. o Seznamuje s plánem je to podrobný plán naší činnosti vedoucí k dosažení cílů. o Je žádostí nikoliv úpěnlivou prosbou o pomoc. o Je nástrojem přesvědčování. o Je slibem a závazkem. Proces přidělování dotací a nadačních příspěvků vypadá následovně: Rozšíření informace Zpracování žádosti Rozhodnutí Smlouva Monitorování a evaluace

19 1. Grantové žádosti a projekty 17 Otázky: 1. Na základě čeho je možné získat dotaci nebo nadační příspěvek co musíte vytvořit? 2. Z jakých možných zdrojů mohou čerpání finance české neziskové organizace? 3. Jaké položky zpravidla obsahuje grantová přihláška 4. Na jaká pravidla by jste měli myslet při sestavování rozpočtu? 5. Jaký je postup zpracování grantové žádosti? Rozšiřující a doplňující literatura: KIZÁKOVÁ H.: Terminologie neziskového sektoru, Praha: ICN, 1997 KOSTOLANYI I.: Jak napsat žádost o grant, Baltimore: Johns Hopkins Univerzity IPS, 1997 Kol autorů: Grant Propsal Guide, Arlington: National Science Foundation, 1995 Kol. autorů: Jak se stát dobrým manažerem v NNO, Praha: Athinganoi, ČCF, Tereza, 2003 VAJDOVÁ T.: Zpráva o neziskovém sektoru v České republice, Praha: NROS, 2004

20 18

21 2. Projektový cyklus P R O J E K T O V Ý C Y K L U S V této kapitole se dozvíte: co je to projektový cyklus z jakých částí se skládá co je to projektový záměr jaké analýzy je nutné vypracovat v rámci tvorby projektu jak nejlépe zhodnotit rizika projektu Budete schopni: popsat celý projektový cyklus vytvořit projektový záměr vytvořit analýzy příjemců, rizik, problémů, atd. používat metody brainstormingu a brainwritingu Klíčová slova této kapitoly: projektový cyklus, identifikace problému, plánování projektu, implementace projektu, zhodnocení projektu, analýza zainteresovaných skupin, analýzy problémů, strom problémů, analýza rizik, logický rámec, brainstorming, brainwriting Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: Včetně řešení úloh byste vše měli zvládnout zhruba za 3 hodiny. Průvodce studiem. V první kapitole jste se dozvěděli co je to projekt, jak by mohla vypadat grantová přihláška a čím vším si vaše přihláška projde po té, když ji odevzdáte instituci, která vyhlásila program na který reagujete. Nyní nastal čas podívat se blíže na to, jak vypadá samotný projektový cyklus Fáze projektového řízení Projekt je dán počátkem a koncem. Projektový cyklus představuje sled jednotlivých fází od zahájení do ukončení projektu. Měly by v sobě zahrnovat všechny fáze projektu od zrodu projektového záměru až po zhodnocení dopadů projektu a zpracování zkušeností z jeho realizace a vyhodnocení do budoucna. K tradičním projektovým postupům patří ten projektový cyklus, který dělíme na 5 fází. Na počátku stojí identifikace problému a hlavní myšlenky projektu, přičemž nosná myšlenka projektu je přímo svázána s ústředním problémem. Tato myšlenka by měla být motivem pro řešení problému. Z myšlenky projektu se také specifikují hlavní a vedlejší cíle, které realizátor projektu naplňuje. Projekt přináší především změnu, jejíž míra je vyhodnocena v závěrečné fázi projektového cyklu.

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 %

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 % Vzdělávac vací projekty financované ESF aneb jak to vidí hodnotitel Věcné hodnocení - úkol pro hodnotitele Základní zásady o Žádosti často obsahují obecné formulace, které je možné interpretovat různě

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE Sociální komise RM Revize:2008 Vypracovala: O.Šoltésová Strana:1 MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE dílčí grantový projekt pro oblast sociálních služeb Sociální komise RM Revize:2008 Vypracovala: O.Šoltésová

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE Projektová fiše je souhrnnou informací o projektu, která slouží jako první vstupní informace k rozhodování o předběžném výběru projektu k realizaci a jeho spolufinancování

Více

Příprava a realizace dotovaných projektů. Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 23. 4. 2012

Příprava a realizace dotovaných projektů. Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 23. 4. 2012 Příprava a realizace dotovaných projektů Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 23. 4. 2012 Příprava a realizace dotovaných projektů Dotace, granty, příspěvky Vyhledávání projektových témat Zvyšování hodnoty

Více

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 1 MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE dílčí grantový projekt pro oblast sociálních služeb Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 2 OBSAH

Více

BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE GRANTU

BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE GRANTU BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE GRANTU Příloha 4 Formulář Žádosti o poskytnutí grantu POZOR! TOTO JE POUZE VZOR FORMULÁŘE ŽÁDOSTI. PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI

Více

Základy tvorby žádosti

Základy tvorby žádosti Projekt Věc známá i neznáma Základy tvorby žádosti Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah 1. Zdroje informaci o vyhlášení výzev k podávání žádosti 2.

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Realizace a ukončení dotovaných projektů z PRV. Příprava a realizace dotovaných projektů. Projekt. Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 19. 2.

Realizace a ukončení dotovaných projektů z PRV. Příprava a realizace dotovaných projektů. Projekt. Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 19. 2. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Realizace a ukončení dotovaných projektů z PRV Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 19. 2. 2010 Příprava a realizace

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Logický rámec projektu (Logical Framework Matrix LFM)

Logický rámec projektu (Logical Framework Matrix LFM) Logický rámec projektu (Logical Framework Matrix LFM) Při přípravě, realizaci, monitorování a hodnocení programů a projektů se obvykle uplatňuje ve vyspělých zemích i v mezinárodních organizacích (EU,

Více

Náležitosti ICT plánu Cíl kapitoly. Základní pojmy. Kam patří ICT plán?

Náležitosti ICT plánu Cíl kapitoly. Základní pojmy. Kam patří ICT plán? Náležitosti ICT plánu Cíl kapitoly Podrobněji přiblížit proces plánování, začlenění ICT plánu do systému plánů ve škole a předložení oblastí, které je třeba v ICT plánu popsat ve fázích: popisu aktuálního

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

DOTAČNÍ PROGRAM Projektu Zdravé město Ústí nad Labem Vyhlašovatel: Statutární město Ústí nad Labem

DOTAČNÍ PROGRAM Projektu Zdravé město Ústí nad Labem Vyhlašovatel: Statutární město Ústí nad Labem Příloha č. 2 usnesení 499/05 DOTAČNÍ PROGRAM Projektu Zdravé město Ústí nad Labem Vyhlašovatel: Statutární město Ústí nad Labem Dotační program vznikl v rámci Projektu Zdravé město, pro realizaci Plánu

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 Město Kutná Hora vyhlašuje Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 P ř í s p ě v k o v é (g r a n t o v é) o b l a s t i 1. Kultura

Více

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Katedra ŘPPE Estonská 500, 101 00 Praha 10 Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 1 Obsah přednášky Operační program průmysl a inovace

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

TVORBA A EVALUACE PROJEKTU

TVORBA A EVALUACE PROJEKTU Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné TVORBA A EVALUACE PROJEKTU Distanční studijní opora IVO VESELÝ Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Vzor auditní zprávy Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Vzor auditní zprávy Kariéra projektového manažera začíná u nás! Vzor auditní zprávy 1 Zpráva z věcného auditu projektu s názvem (NÁZEV PROJEKTU) řízeného pro (NÁZEV SUBJEKTU NOSITELE PROJEKTU) Audit proveden v rozsahu: Fáze zahájení projektu Fáze navrhování projektu

Více

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vydává usnesením č. ZK/23/1638/2011 ze dne 20.10.2011, tyto Zásady pro čerpání regionálního

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT V CESTOVNÍM RUCHU

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT V CESTOVNÍM RUCHU Udržitelný rozvoj venkova a cestovní ruch PROJEKTOVÝ MANAGEMENT V CESTOVNÍM RUCHU Jiří Vaníček Vysoká škola polytechnická Jihlava Strategie pro CR v EU a v ČR Priority rozvoje CR v ČR: rozvoj regionální

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ ZA PODPORY DOTACÍ? A NEB NA CO SI DÁT POZOR!

JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ ZA PODPORY DOTACÍ? A NEB NA CO SI DÁT POZOR! JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ ZA PODPORY DOTACÍ? A NEB NA CO SI DÁT POZOR! Jakub Zahrádka Marketingový ředitel EUcentrum OBSAH o Kdo jsme? o Z řad našich zákazníků o Co je naším cílem o Jak začít?

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ CZ.1.04/1.1.00/46.00001 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením

Více

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ a LOGICKÝ RÁMEC

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ a LOGICKÝ RÁMEC ŘÍZENÍ PROJEKTŮ a LOGICKÝ RÁMEC 5.listopadu 009 Kopřivnice Lektor: Ing. Roman Branberger, UNICUS s.r.o. romanbra@vol.cz PROGRAM: 0900 095 SPOLEČNÝ ÚVOD (ZAČÁTEČNÍCI/POKROČILÍ) Zahájení, program práce,

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Grantová příručka pro žadatele o grant

Grantová příručka pro žadatele o grant Grantová příručka pro žadatele o grant Obsah Hlavní zásady Nadace Sirius 3 Grantová strategie 4 Zásady grantování Nadace Sirius 5 Systém hodnocení žádostí 5 Informace pro žadatele 6 Hlavní zásady Nadace

Více

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty Číslo a název programu: 8 - Program resortu životního prostředí

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

JAK PSÁT ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU

JAK PSÁT ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU JAK PSÁT ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU Průvodce pro příjemce grantu z Grantového programu OC Nisa 2015 OC Nisa se rozhodlo podpořit dobrou věc a nechce být jen tichým dárcem, chceme být součástí celého projektu a

Více

Změna dokumentu IPRM Sídliště, místo pro život č. 2

Změna dokumentu IPRM Sídliště, místo pro život č. 2 Kapitola 14. Způsob výběru 1 Řídící výbor IPRM IOP provede výběr IPRM v IOP transparentním a nediskriminačním způsobem při respektování pravidel národního a komunitárního práva. Řídící výbor bude dbát

Více

ČSOB Nadační program vzdělání 2015

ČSOB Nadační program vzdělání 2015 ČSOB Nadační program vzdělání 2015 ČSOB 8. června 2015 vyhlašuje grantové řízení v tématu Bezpečnost v online prostředí ČSOB dlouhodobě podporuje vzdělávání a zvyšování finanční gramotnosti u české veřejnosti.

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Metodický manuál (5)

Metodický manuál (5) MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. Svatoplukova žadatele 16, Červenka, 784 01 www.moravska-cesta.cz IČO: 270 37 932 Číslo účtu: 1816129389/0800 Metodický manuál (5) Osnova projektu k 2. výzvě

Více

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY PŮSOBÍCÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SUCHDOL PRO ROK 2015 1 / 6 Část I: Podmínky pro účast

Více

Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje

Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje Společné Grantové kolo nadace a města Strakonice (realizované městem v rámci programu Zdravého města Strakonice a určené na podporu aktivit místní

Více

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ Pořadatel semináře Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Nadace

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ

ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ Žádost o grant EČ: Předložena dne: Registrační číslo: 1. Základní informace 1.1. Název sub-projektu 1.2. Umístění subprojektu (kraj) 1.3. Plánovaná doba realizace sub-projektu

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

Pravidla programu finanční podpory na veřejně prospěšné účely Dobré sousedství pro rok 2011

Pravidla programu finanční podpory na veřejně prospěšné účely Dobré sousedství pro rok 2011 Příloha č. 2: Pravidla programu finanční podpory na veřejně prospěšné účely Dobré sousedství pro rok 2011 Tento dokument popisuje pravidla programu Dobré sousedství, v němž Letiště Praha, a. s. (dále jen

Více

Veřejné oznámení Výzva k podávání žádostí o příspěvky města Třeboně

Veřejné oznámení Výzva k podávání žádostí o příspěvky města Třeboně Veřejné oznámení Výzva k podávání žádostí o příspěvky města Třeboně Městská rada vyhlašuje výzvu 2005/1 k podávání žádostí pro poskytování mimořádných příspěvků. Uzávěrka pro podávání žádostí je 15. 4.

Více

Abecední přehled otázek z předmětu Příprava školních projektů

Abecední přehled otázek z předmětu Příprava školních projektů Abecední přehled otázek z předmětu Příprava školních projektů Brainstorming není technika využitelná v žádné fázi přípravy projektu. Vyberte jednu z Identifikujte alespoň 3 rizika, která lze očekávat u

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: Rozvojový projekt na rok 0 Formulář pro centralizované projekty pro více škol, na jejichž řešení se podílejí všechny zúčastněné školy Program: Tematické zaměření: Název : Období řešení :

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek Nadační fond CESTA KE VZDĚLÁNÍ Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 Nadační fond Cesta ke vzdělání se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 vyhlašuje 3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

Více

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015 Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 Na základě Směrnice rektora JAMU č. 5/2013 vyhlašuji soutěž Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 (dále

Více

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební

Více

Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa

Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa na rok 2015 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací Opatření Programu rozvoje kraje 3.4.1. Příprava územně - plánovací dokumentace

Více

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání How2Know estudovna Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání Co bylo na začátku? Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Celoroční kurz: Úspěšný

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Průzkum neziskového sektoru

Průzkum neziskového sektoru Průzkum neziskového sektoru Mikroregion Urbanická brázda Průzkum neziskového sektoru slouží jako jeden z podkladů pro aktualizaci Programu rozvoje mikroregionu Urbanická brázda a tedy jako vodítko pro

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.)..

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.).. Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory oblasti města Český Krumlov v roce 20xx. 1.2. Zdůvodnění Programu Podpora oblasti (vychází ze schválených

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

OBSAH PŘÍSPĚVKU. Cíl změny systému. Historický exkurz do dotačního řízení MPSV. Podklady deklarující nutnou změnu. První kroky v roce 2014

OBSAH PŘÍSPĚVKU. Cíl změny systému. Historický exkurz do dotačního řízení MPSV. Podklady deklarující nutnou změnu. První kroky v roce 2014 OBSAH PŘÍSPĚVKU Cíl změny systému Historický exkurz do dotačního řízení MPSV Podklady deklarující nutnou změnu První kroky v roce 2014 Přechod financování sociálních služeb na kraje od roku 2015 CO JE

Více

Jak napsat úspěšný projekt

Jak napsat úspěšný projekt Jak napsat úspěšný projekt PROJEKT = definovaná, v čase ohraničená změna není vhodný k pokrytí běžných činností procesy, opakování je vhodný k řešení jasně definovaných problémů: - vyřešení absence něčeho

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Kariéra projektového manažera začíná u nás! CHECK-LIST Auditovaná fáze projektu: Auditor: Název projektu: Zpracoval: Datum: Plánování projektu Návod na vyplnění: Při vyplňování Check-listu posuzujte skutečný obsah auditované dokumentace, vhodně

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

7. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek

7. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek Nadační fond CESTA KE VZDĚLÁNÍ Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 Nadační fond Cesta ke vzdělání se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 vyhlašuje 7. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 ze dne 25. 5. 2015, č. j.: MSMT-40749/2014 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Ministerstvo školství,

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Cílem programu je zkvalitnit a urychlit přípravu projektů neziskového charakteru

Více

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Účelový fond obce Radimovice (dále jen obec) je zřízen usnesením zastupitelstva obce č. 5/2015 ze dne 9.3.2015 jako trvalý účelový fond

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Školení a trénink zaměstnanců společnosti TRW-Carr s.r.o. pro podporu inovačních a organizačních změn 2. Zadavatel: Název: TRW-Carr s.r.o. Mladá Boleslav, Řepov Sídlo:

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Implementační dokument MĚSTO SOKOLOV May 29, 2015 Autor: Profesionální servis s.r.o. Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. Mgr. Bc. Miloš Podlipný Pro účely

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU RIZIK PROJEKTŮ

PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU RIZIK PROJEKTŮ PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU RIZIK PROJEKTŮ Jan Havlík, AIT s.r.o., jhavlik@ait.cz, www.ait.cz AIT, 2002 1 Obsah 1. Příležitosti, rizika, projekty 2. Management rizik v procesech managementu projektu

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu EPC(Event driven Process Chains) s funkcemi, událostmi, organizačními jednotkami

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Kariéra projektového manažera začíná u nás! CHECK-LIST Auditovaná fáze projektu: Auditor: Název projektu: Zpracoval: Datum: Navrhování projektu Návod na vyplnění: Při vyplňování Check-listu posuzujte skutečný obsah auditované dokumentace, vhodně

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 26.11.2014 PROGRAM PODPORY ČINNOSTI PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE 1. Jednorázové akce ve volném

Více