Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ"

Transkript

1 O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A F I L O Z O F I C K Á F A K U L T A Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ P E T R A Š V R Č I N O V Á OSTRAVA 2006

2 Recenzovali: Mgr. Lucie Mastná, občanské sdružení Vzájemné soužití RNDr. Vincenc Kopeček, Katedra filosofie, FF OU Název: Řízení neziskových organizací I. Projektové řízení Autoři: Mgr. Petra Švrčinová Vydání: první, 2006 Počet stran: 65 Náklad: Tisk: Editační středisko CIT OU Studijní materiály pro kurz: Řízení NNO Projektové řízení Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor. Vydavatel a tisk: Ostravská univerzita v Ostravě Mgr. Petra Švrčinová Ostravská univerzita v Ostravě

3 1 O B S A H PŘEDMĚTU Úvod Grantové žádosti a projekty Projektový cyklus Logický rámec Vztah programu a projektu Finanční řízení Před a poprojektové fáze projektového cyklu Závěr Literatura... 79

4 2

5 Úvod 3 Vážení čtenáři, Ú V O D v řadě zemí již pochopili, že svěřit pravomoc státu či samospráv v určitých oblastech do rukou neziskových organizací přináší jisté výhody. Jednak tyto činnosti vykonávají lidé, které daná problematika skutečně zajímá, a také se ušetří náklady, protože neziskové organizace jsou schopny hledat zdroje i jinde a jsou tak právě díky vícezdrojovému financování často schopny zajistit a nabídnout kvalitnější služby. A proto je pro vás připravena tato opora, která vám přináší řadu konkrétních informací o požadavcích na návrh projektu, o způsobu jeho předložení a o postupu jeho hodnocení. Hned na začátku je důležité si uvědomit, že při zpracování návrhu projektu vás čeká rozsáhlý formulář (mnohdy pravdu rozsáhlý), ve kterém budete muset vyplnit požadované údaje a výstižně popsat jak současný stav, tak stav, který předpokládáte na konci projektu. Budete k tomu potřebovat dostatek času i znalosti problematiky, kterou chcete projektem napomoci řešit. Také musíte mít na paměti fakt, že podstatnou podmínkou k udělení dotace bude i splnění všech formálních podmínek a prokázání vašich schopností navrhovaný projekt řídit a účetně zvládnout. My se pomocí této opory pokusíme do tajů projektového řízení alespoň trochu společně proniknout. Začneme tím, že si vymezíme co to vlastně projekt je, co je to grantová přihláška a s čím vším se v této přihlášce můžeme setkat. Dále si projdeme celý projektový cyklus a možné nástrahy, které na nás mohou číhat. Nezapomeneme také probrat všechny analýzy, které jsou k sestavování projektu nutné a zaměříme se na tvorbu logického rámce, který je v podstatě logickou kostrou celého projektu. Také vztah projektu k vyhlášeným programům je důležitou součástí této opory, stejně tak jako finanční řízení organizace, ale i samotného projektu. Nakonec se zaměříme na před a poprojektové části, které jsou také nedílnou součástí úspěšného projektového cyklu. Mějte však na paměti, že tato studijní opora je pouze vodítkem pro vaši práci na projektu a dále na aktivitách, kterými za pomoci realizovaného projektu dosáhnete určitého, vámi předem vytyčeného, cíle. Tak hodně úspěchů nejen při studiu, ale hlavně při práci vaší neziskové organizace v projektovém řízení!

6 4 Úvod Cílem tohoto textu je: seznámit vás s projektovým managementem umožnit vám pochopit proces přidělování grantů pomoci naučit se granty a projekty tvořit rozvíjet vaše dovednosti a znalosti, které vám pomohou při psaní projektů vzbudit ve vás zájem o projektový management Čas potřebný k prostudování učiva předmětu: Vše, mimo korespondenčních úkolů, byste měli přibližně zvládnout za 13 hodin čistého času. Průvodce studiem. V takovýchto žlutých rámečcích vždy najdete autorův komentář k probírané látce, upozornění na různé záludnosti, apod. Na tomto místě se dozvíte o organizaci jednotlivých kapitol. Údaje o časové náročnosti berte s rezervou každý potřebuje k prostudování stejné látky či ke splnění stejného úkolu jinou dobu. Úkoly plňte, pokud není uvedeno jinak, ihned. I na přednáškách, či seminářích, by to po Vás vyučující takto vyžadoval. Většina úkolů v tomto textu nemá řešení obsažené v klíči na konci kapitoly. Je tomu tak z několika důvodů: (1) řešení vyplývá z předchozího či následujícího textu; (2) úkol nemá jednoznačné řešení nebo jste vyzýváni k vlastní úvaze; (3) řešení bude diskutováno s tutorem kurzu na příslušném setkání. Ty úkoly a otázky, které je třeba vyřešit či zodpovědět správně vzhledem k dalšímu výkladu, jsou řádně označeny a na konci kapitoly vždy najdete jejich řešení. Na konci kapitoly najdete vždy seznam doplňující a rozšiřující literatury. Nejedná se výlučně o prameny, ze kterých bylo při psaní studijní opory čerpáno (ty jsou shrnuty na konci práce), ale spíše o nabídky k dalšímu studiu pro zájemce o danou problematiku.

7 1. Grantové žádosti a projekty 5 1. G R A N T O V É Ž Á D O S T I A P R O J E K T Y V této kapitole se dozvíte: co je to grant co je to projekt jaké jsou obecné a klíčové charakteristiky projektu jaké jsou možnosti zdrojů pro české NNO jaká je základní struktura projektu nebo-li grantové přihlášky jak vypadá celý proces přidělování grantů a nadačních příspěvků Budete schopni: naplánovat, vytvořit a implementovat projektový záměr zhodnotit a analyzovat potřeby příjemců vašeho projektového záměru evaluovat dopad vašeho projektu Klíčová slova této kapitoly: grant, projekt, nadační příspěvek, dotace, grantová politika Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: Včetně řešení úloh byste vše měli zvládnout do 2 hodin. Průvodce studiem. Právě jste otevřeli studijní oporu, která vás zavede do světa grantů, nadačních příspěvků, dotací a projektů a pomůže vám se v tomto světě plném nových informací zorientovat. Pokud se již v této problematice orientujete, nezahazujte tuto studijní oporu, pomůže vám, aby jste si ujasnili a srovnali všechny vaše znalosti a dovednosti. No a pokud jste úplní nováčci, a toto je vaše první setkání s projektovým managementem, tak se zhluboka nadechněte a s chutí do toho! 1.1. Grantové žádosti a projekty Psaní projektů patří v České republice k základní a nejběžnější fundraisingové metodě. Grant (nadační příspěvek nebo dotace) Získává se na základě žádosti o grant, podkladem k žádosti je projekt. Získané prostředky jsou účelově vázané (striktně dle rozpočtu projektu). Grant udělují nadace, nadační fondy, grantové agentury (soukromé instituce). Dotace poskytují ministerstva, obce, kraje (veřejné instituce). Po vyčerpání grantu je nutné provést vyúčtování.

8 6 1. Grantové žádosti a projekty Projekt Projekt plánovaná a časově omezená aktivita, u které je jasně definován cíl a vymezeno časové trvání. Projekt je organizovaná činnost lidí směřující k předem definovaným cílům, která vyžaduje zdroje a úsilí. Je jedinečná (a proto riskantní), má svůj rozpočet, harmonogram a konec. Výsledky projektu je možno měřit. Projekt je jedinečný proces se svým začátkem a koncem, řízený lidmi tak, aby dosáhl vytyčených cílů za daných nákladů, harmonogramu a kvality. Klíčové charakteristiky projektu jedinečnost specifičnost cílů (obecných i konkrétních) nezbytnost zdrojů má rozpočet se zajištěným financováním má harmonogram, začátek a konec je řízen, někdo nese za jeho realizaci zodpovědnost jde v něm o kvalitu dosažených výstupů Možnosti zdrojů pro české NNO ministerstvo kraj obec nadace (české i zahraniční) nadační fondy ambasády fondy EU Úkol k zamyšlení Právě jste se dozvěděli co to vlastně je grant a koho všechno můžeme o finance pomocí grantové politiky naši organizace žádat. Zkuste se zamyslet na organizací ve které pracujete nebo kterou znáte a vymezit, kam všude se obrací s žádostí o peníze? Jsou to jen státní finance, které jsou zprostředkovávány ministerstvy nebo to jsou i peníze, samosprávných orgánů či EU. Myslíte si, že je vhodné orientovat se stále na ty stejné zdroje? Proč ano, proč ne? Příklad Příklady projektů: vytvoření nové instituce vznik nového produktu nebo služby stavba/rekonstrukce objektu vedení kampaně zkvalitnění nabízených služeb zavedení nové technologie profesní zlepšení vývoj organizace změna struktury atd.

9 1. Grantové žádosti a projekty 7 Než začneme psát Při psaní projektů musíme především dbát na dodržování pravidel a podmínek stanovených potenciálním dárcem, kterého žádáme o podporu. Většina dárců totiž za nedodržení jimi stanovených pravidel naši žádost vyřadí z grantového řízení, často pouze i pro formální nedostatek. Proto ještě předtím než začneme psát, je nutné si přečíst veškeré podmínky dárce. Kdo může žádat a kdo ne? Kolik prostředků má grantující organizace k dispozici? O kolik můžeme požádat a jak velké % tvoří spolufinancování? Jaká je doba trvání projektu resp.grantu? Jaký je termín uzávěrky (zda stačí razítko pošty a nebo je třeba žádost doručit)? Jaké jsou požadavky na formální stránku žádosti, včetně příloh? Zda je k dispozici předepsaný formulář? Jaká jsou kritéria pro hodnocení podaných žádostí? Kdy budou známy výsledky? Kolik kopií dárce vyžaduje? Jaký je způsob podání (zalepená nebo nezalepená obálka, osobní podání, )? Pamatujte že žádost o grant má větší úspěch pokud je pozitivní. Žádost o grant nemůže být směřována proti něčemu, ale pro něco! Průvodce studiem Co je to žádost o grant už víte, teď se ale zaměříme konkrétněji na grantovou přihlášku, aby jste nebyli překvapeni, co všechno vás při psaní projektu čeká a na co všechno se musíte zaměřit. V následující kapitole se vám pokusím vymezit, co všechno po vás může potenciální dárce požadovat Obecné charakteristiky projektu: Rozsáhlost a jedinečnost projekt je unikátním a jedinečným souborem činností, které se odlišují od činností rutinních nejen svým obsahem, ale i cílovým zaměřením. Projekt jako jedinečná aktivita nemívá vzor v minulosti a ani v budoucnu se zřejmě nebude zcela přesně opakovat. Různorodost činností projekt vyžaduje sjednocení úsilí a dovedností mnoha odborníků z různých oblastí lidské činnosti. Projektové činnosti se prolínají organizačními liniemi, což přináší nutnost hledat řešení pro nové a unikátní problémy, takže dosažení cílového stavu je závislé na vzájemné provázanosti dílčích činností, například odlišný rozsah projektu marketingové kampaně na nový výrobek nebo projektu občanské nebo průmyslové výstavby. Hodně vazeb např. v množství partnerů, navazujících činností apod. Projekt vyžaduje sjednocení finančních prostředků nebo participujících účastníků. Omezené zdroje projekt má dočasný charakter, a to především v případě, kdy má určenou délku trvání. Všechny zdroje (lidské, materiální i finanční) jsou organizovány výlučně pro potřebu naplnění projektových cílů, a předpokládá se, že jejich využívání bude po dosažení cíle ukončeno.

10 8 1. Grantové žádosti a projekty Stres a dynamičnost projekt je snahou o dosažení změny, při které je prováděna řada činností během limitovaného času, v rámci omezených zdrojů a nákladů, s tlakem na dosažení kvalitativních parametrů, což přináší řadu zátěžových situací, dynamickou a různorodou změť činností, nutných reakcí na měnící se podmínky. Omezená moc projekt zahrnuje ve své jedinečnosti a neopakovatelnosti v sobě jisté prvky neurčitosti a rizika, kdy jeho realizátoři musí dodržovat stanovené limity, jejich rozhodování je tak omezováno a pohybuje se v mezích schváleného postupu. Základním kamenem budoucího úspěšného projektu je poznání potřeb a zájmů všech, kterých se projekt dotkne. Předpokladem dlouhodobě udržitelného projektu je udržení rovnováhy aktérů. Rovnováha mezi zájmy realizátorů, potřebami cílových skupin a postoji odpůrců projektu tedy oponenty, může být narušována i sebemenší akcí, která vyvolá nespokojenost a následnou negativní reakci. Svět je plný lidí, kteří mají svoje zájmy, pozice a vliv. Čím dříve si to uvědomíme a čím dříve začneme zjišťovat postoje a názory oponentních skupin, tím lépe. Velmi častou chybou totiž bývá, že se opomíjí možnost, že i zcela jistě velmi prospěšný projekt může někomu přinést i problémy. Může jít o konkurenční firmu nebo organizaci, politické odpůrce, ekologicky zaměřené organizace apod. Udržování rovnováhy aktérů je úkolem, který by měl být plněn již od začátku příprav projektu. Základním výstupem tohoto kroku by měla být analýza potřeb všech dotčených aktérů ve vazbě na identifikaci problému, který má být řešen. Realizátoři Cílové skupiny Oponenti Charakteristiky úspěšnosti projektu Projekt je úspěšný, pokud a) je dokončen v plánovaném termínu, b) nebyly podstatně překročeny náklady (peníze, lidé, nástroje), c) bylo dosaženo cíle výsledek je použitelný, je uznána jeho kvalita, funkčnost. Projekt je neúspěšný, pokud a) základ projektu je nezdravý (zadavatel, cíl, lidé, motivace, kompetence jsou v nepořádku), tj. situace, kdy sice děláme věci správně, ale ztrácíme čas a energii nad nesprávným tématem, b) nemá dostatečnou podporu vedení, c) má nejasně definovaný cíl (z hlediska začátku a konce), d) jsou chyby v plánování a řízení projektu, e) jsou užity špatné plánovací techniky, f) je nedostatečná přizpůsobivost projektu měnícím se podmínkám, g) je nedostatečná pozornost věnována lidskému faktoru, h) chybí odborné znalosti,

11 1. Grantové žádosti a projekty 9 i) je nesprávně vybraný vedoucí projektu, j) docházelo k drastickým změnám v průběhu projektu Základní struktura projektu aneb grantová přihláška Grantová přihláška písemné žádost o podporu, není zpravidla delší než stránek Plní pět funkcí: o Představuje program naše myšlenky a námi navrhovaná řešení o Seznamuje s plánem je to podrobný plán naší činnosti vedoucí k dosažení cílů o Je žádostí nikoliv úpěnlivou prosbou o pomoc o Je nástrojem přesvědčování o Je slibem a závazkem Podmínky jednotlivých dárců se mohou lišit, nicméně zpravidla zde bývá: 1. žadatel Název organizace Jména a kontakt na statutární zástupce organizace Statut organizace Sídlo organizace Telefon, fax, mail, Číslo a datum registrace IČO Bankovní spojení Oblast působení Cílová skupina, zaměření organizace, poslání Přehled o hospodaření organizace v posledním účetně uzavřeném roce 2. název projektu krátký, výstižný, obsahem naplňující záměry vyhlašovatele 3. shrnutí krátký souhrnný přehled (anotace) 4.obecný cíl projektu jedná se o dlouhodobý cíl, který nelze úspěšným dokončením projektu dosáhnout, lze k jeho dosažení pouze přispět 5.cíle projektu Formulaci cílů předchází konkrétní a jasná vize Cíle musí být konkrétní, reálné a dosažitelné Cíle musí být v souladu s posláním organizace Cíle nejsou aktivity! Konkrétní cíle projektu jsou SMART S smysluplné M měřitelné A akceptovatelné R realizovatelné T termínované

12 10 1. Grantové žádosti a projekty 6. cílová skupina Osoby, pro který je projekt určen, přinese jim užitek Kdo to je a kolik jich je Co konkrétně těmto osobám projekt přinese 7. zdůvodnění projektu přehled motivů a důvodů k realizaci projektu Jak navazuje projekt na projekty předešlé Jak souvisí s vypsanými podmínkami Jaké máte zkušenosti s řešením předešlých projektů S kým budete spolupracovat a spolupracujete 8. popis aktivit aktivity charakterizují způsob dosažení definovaných výstupů Konkrétní aktivity, společně musí tvořit celek Řadíme je podle důležitosti a nebo podle časového plánu Uvádíme realizátory jednotlivých aktivit Popis aktivit musí odpovídat položkám rozpočtu 9. časový harmonogram Časový sled aktivit (slovně i graficky) Logická návaznost aktivit 10. realizátor projektu Osoby realizačního týmu jméno, vzdělání, praxe, pozice, podíl na realizaci Kdo další se podílí na realizaci 11. výstupy výčet konkrétních produktů jejichž vznik by měl přispět k dosažení definovaných cílů To, co z projektu vznikne (služby, výukové pomůcky, propagační materiál, brožury, absolvent kurzu, časopis, ) 12. materiálně-technické zabezpečení projektu Hmotný majetek Nehmotný majetek (např. vybavení nábytek, PC, pomůcky, ; zásoby, prostory, atd. 13. multiplikační efekt projektu Další využití výstupů a výsledků projektu Je možné aplikovat výsledky v dalších oblastech a oborech Další efekty projektu mimo očekávané výsledky 14. udržitelnost projektu Jak budou aktivity pokračovat po skončení grantu Jak bude financováno pokračování projektu 15. význam projektu Pro společnost, komunitu Pro organizaci Pro partnery

13 1. Grantové žádosti a projekty Prohlášení žadatele, případně partnerů Řešitel / statutární zástupce, místo, datum, podpis 17. Přílohy Povinné přílohy - doklad o přidělení IČO - stanovy - výroční zpráva apod. Nepovinné přílohy - přílohy související s projektem Výběrová komise bude samozřejmě hodnotit nejen formální a obsahovou stránku projektu, ale také to, jak je projekt zpracován po estetické stránce. Proto se vyplatí i do této oblasti investovat. Nezapomeňte si založit kopii své žádosti, nejlépe v tištěné i elektronické podobě! Pokud žádost odevzdáváte osobně, nechte si potvrdit její přijetí, pokud ji posíláte poštou, pošlete ji doporučeně! Úkol k textu Prohlédněte si schválené grantové přihlášky vaší organizace, či organizace kterou znáte a porovnejte jejich strukturu. Co všechno rozliční dárci požadují, na jaké oblasti se soustředí, a které naopak úplně pomíjejí? 1.3. Rozpočet projektu Rozpočet popisuje finanční stránku projektu, zachycuje všechny údaje spojené s projektem a z jakých zdrojů budou financovány (včetně příspěvku od dárce). Rozpočet je významná část projektu, rozpočtové tabulky jsou většinou přísně předepsané. Rozpočet by měl splňovat tato kritéria: Položkově přehledný, jasný a srozumitelný, navazující na popis aktivit Druhové členění nákladů podle předepsaného formuláře Je nutno počítat s rezervou Pravidla pro sestavení rozpočtu: Vycházet z praxe z minulých období nebo jiných projektů Vzít si za vzor podobné organizace Držet se předepsaných tabulek, dodržovat názvy položek, jednotky Součty, mezisoučty a výpočet procent musí být správně Průvodce studiem Aby jste získali přehled o tom, jak vypadá celý proces přidělování grantu nebo nadačního příspěvku, tak vám v další kapitole nabízím popis toho, jak k vaší žádosti o dotaci nebo nadační příspěvek přistupuje pověřená instituce. Prostě a jednouše, čím vším si váš projekt projde než je nebo není schválen!

14 12 1. Grantové žádosti a projekty 1.4. Proces přidělování dotací či nadačních příspěvků Než začne příslušná instituce (ministerstvo, kraj, obec, nadace, nadační fond, fond EU, ) granty rozdělovat měla by si pro rozdělování vytvořit strategii. Každý grantový proces a koneckonců každý projekt by měl začít základní analýzou potřeb. Výsledkem této analýzy by měl být popis určitého programu s jasnými kritérii pro žadatele. 3 styly grantování a) Dárci (gift-givers) tyto instituce obvykle rozdělují malé granty a podpoří, co žadatel navrhuje. Grantování je vedeno požadavkem žadatele. Hlavní administrativní prací je zajistit, aby peníze byly utraceny legitimně. Přístup je definován jako ruce pryč. b) Investoři (investors) instituce zváží, zda žadatelé a žádosti odpovídají oblastem potřeby, které ji zajímají. Hlavní administrativní prací je zajistit, aby byli podpořeni dostatečně kvalitní žadatelé nebo projekty. Přístup instituce se mění na pečlivé zkoumání žadatelů v počátečním stádiu. Jakmile byl ale grant přidělen, role dárce se omezuje na monitorování jeho investice. c) Spolutvůrci (collaborative entrepreneurs) ti, kteří chtějí hrát aktivní roli při stanovení cílů. Zde se jedná většinou o přidělení vyšších příspěvků a období grantu přesahuje jeden rok. Dárce může být zapojen v řízení projektu a bude hodnotit jeho výstupy s příjemcem grantu. dělení dle aktivity dané instituce a) re-aktivní nadace vyhlásí program a očekává, kteří žadatelé se do něj přihlásí b) pro-aktivní nadace vytvoří program a sama vyhledává potenciální příjemce grantu, jež by chtěla podpořit, eventuálně s nimi na projektu spolupracovat dělení dle publicity, s jakou je program vyhlášen a) otevřené grantování programy jsou vyhlašovány jako otevřená grantová soutěž, do které se může přihlásit každý, kdo splňuje kritéria daného programu. Jsou zveřejňovány v médiích, na internetu, v materiálech nadace apod. b) zavřené grantování nadace programy nevyhlašuje veřejně, ale sama si vybírá potenciální příjemce grantů, jež oslovuje. Je zřejmé, že výše uvedená členění spolu do značné míry souvisejí. Dárce bude nejspíše provádět otevřené a re-aktivní grantování. Investor bude nejspíše kombinovat re-aktivní a pro-aktivní přístup a zůstane pravděpodobně u otevřeného vyhlášení svých programů. Spolutvůrce může použít zavřený typ grantování a jeho přístup bude vždy pro-aktivní Je také zřejmé, že mezi jednotlivými typy nelze dělat ostré hranice a že instituce může mít řadu programů, v nichž volí odlišné přístupy a typy grantového procesu právě podle jejich cílů.

15 1. Grantové žádosti a projekty 13 Výstup grantové politiky jasná kritéria Instituce (ministerstvo, kraj, obec, nadace, nadační fond, fond EU, ) musí vyjádřit své cíle, vizi a strategii v dané oblasti, z niž grantová politika vychází. Stejně tak musí transparentně a jednoznačně formulovat kritéria pro rozdělování dotačních a nadačních příspěvků je vhodné alespoň obecně vymezit, jakou oblast instituce podporuje. Některé instituce uvádějí, jaké aktivity již podpořily to je užitečné vodítko pro žadatele. Instituce si dle svého zaměření musí sama zvolit, jak nejlépe vymezit svou oblast podpory. Jistým nebezpečím je příliš mnoho pokynů a určitě se nedoporučuje něco jako vzorový projekt žadatelé se pak nesnaží vyjádřit, co je jejich skutečná potřeba, ale to co si myslí, že považuje za nejlepší daná instituce. Grantové agentury či státní instituce mají předem daný formulář zatímco některé nadace nemají předem zadaný formulář a od žadatele se chce, aby vyjádřil své požadavky a ne se vměstnal do předem určených škatulek. Nadace obvykle tímto chce zajistit: zvýšení počtu dobrých žadatelů snížení počtu nevhodných žádostí možnost dostat se ke skupinám, které chce podpořit, ale které samy podporu nežádají Úkol k zamyšlení Dokázali by jste vyjmenovat nějaké instituce v České republice, které se zabývají grantovou politikou a rozdělit je podle kritérií zmiňovaných výše? Postup zpracování žádostí 1.První filtr Zbavení se žádostí, které neodpovídají vyhlášeným kritériím. U každé odmítnuté žádosti musí být uveden důvod zamítnutí, to pak schvaluje a potvrzuje orgán k tomu určený. Možnost vyžádat si dopředu projektový záměr, což je stručný nástin projektu o rozsahu asi jedné strany A4 šetří to čas a odmítnutí je méně bolestné. 2. Druhý filtr Nejde o nalezení negativ, proč žádost neuspěla, ale o nalezení pozitiv, proč by žádost měla být vážně posuzována. Žádost by měla obsahovat aktivitu, kterou by instituce mohla chtít podpořit, organizaci, které může nadace důvěřovat, že projekt uskuteční a prokazatelnou potřebu dotačních prostředků a realistický způsob, jak budou využity. 3. Monitorování před schválením projektu Může se stát, že získané informace k rozhodnutí přidělení grantu nestačí, v tom případě se můžeme s potenciálním příjemcem grantu setkat osobně a nebo získat informace od někoho jiného.

16 14 1. Grantové žádosti a projekty Návštěvy u žadatele Stojí hodně času, energie a peněz, ale mají své nesporné výhody jak pro žadatele, tak pro dárce. Některé instituce, zejména pak nadace, návštěvu vyžadují od určité výše příspěvku. Všeobecně je osobní kontakt typický pro tzv. spolutvůrce. Návštěvy u dárce Dárce by neměl odmítat návštěvu příjemce, pokud o ni projeví zájem. Některé instituce tuto možnost přímo nabízejí formou konzultačních dnů nebo hodin. Další názory Pokud si dárce není jist, že je schopen projekt kvalifikovaně posoudit sám, měl by vyhledat další názor na daný projekt. To se děje dvojí cestou: a) Formální dárce může oslovit žadatele, aby sám navrhla vhodné osoby, které mohou komentovat jeho schopnost projekt realizovat, nebo může požádat o radu specialistu, pokud se jedná o jemu neznámou oblast či aktivitu b) Neformální pokud instituce pracuje v určité oblasti déle, má kontakty s klíčovými lidmi, kterých se lze neformálně zeptat na názor či doporučení. Stejně tak se lze zeptat jiných institucí, které daná organizace již žádala o finance. 4. Rozhodnutí Za rozhodnutí je zodpovědný pověřený orgán, který však může vytvořit podvýbor nebo hodnotící komisi či pověřit jednoho svého člena, aby jednotlivé žádosti prostudoval a vytvořil doporučení. Definitivní rozhodnutí je provedeno a schváleno na schůzi pověřeného orgánu. Často se tento pověřený orgán pro rozhodnutí o přidělení dotace nesetká s celým grantem, ale pouze s prezentací projektu, což je jakási esej v písemné nebo ústní podobě přednesena projektovým pracovníkem. Instituce může vydat několik typů rozhodnutí: Projekt neschválen Projekt schválen Projekt schválen podmínečně (pověřený orgán projekt schvaluje s podmínkou, kterou musí předkladatel splnit) Projekt odložen (pověřený orgán potřebuje k rozhodnutí více informací) Projekt vrácen k přepracování Rozdělování grantu Před jakýmkoliv převodem peněz by měla být sepsána smlouva, kde musí být jasně uvedeny smluvní strany, výše grantu a zda bude převeden jednorázově a nebo ve splátkách. Dále zde musí být konkrétně vymezeny povinnosti příjemce grantu jak má zacházet s přidělenou dotací, zda má vypracovávat průběžné zprávy (kolik a do jakého termínu), zda je povinen předložit výstupy svého projektu ke kontrole apod. Všeobecně platí: čím více konkrétních údajů, tím lépe.

17 1. Grantové žádosti a projekty 15 Žadatel si také musí být vědom své povinnosti informovat danou instituci o všech změnách předtím, než je realizuje, ale také možnosti spojit se s dárcem v případě obtíží, aby se společně našlo nejvhodnější řešení. Dopad grantu Abychom mohli dopad grantu hodnotit potřebujeme získat informace tzv.monitorováním, což je sběr informací během realizace projektu. Prvním krokem při monitorování je vytvořit si tzv. monitorovací plán, což ovlivní metodu, kterou zvolíme. Metody monitorování: Rozhovor nebo dotazník U obou můžeme použít dva typy otázek - otevřené a zavřené. např. Podařilo se Vám realizovat cíl Vašeho projektu? či Do jaké míry se Vám podařilo realizovat cíl Vašeho projektu? Pozorování Jde o návštěvu organizace nebo akce, kterou pořádá. Může být zjevné nebo utajené. Návštěvy jsou náročné na čas a drahé především pro nadace s celonárodní působností. Studium dokumentů Výroční zprávy, studijní plány, propagační materiály, publikace, knihy apod. 5. Evaluace Hodnocení, analýza informací získaných monitorováním. Účelem je posoudit a pokud možno pochopit úspěch nebo neúspěch. Je možné, že někdy důkladná evaluace bude vyžadovat externího hodnotitele, odborníka v dané oblasti.

18 16 1. Grantové žádosti a projekty Příklad Grantová politika grafické zobrazení celého cyklu Monitorování a evaluace Rozšíření informace Smlouva Zpracování žádosti Rozhodnutí Shrnutí kapitoly Jak již bylo řečeno v úvodu, psaní projektů patří v České republice k základní nejběžnější a fundraisingové metodě. Dotace či nadační příspěvek se získávají na základě žádosti o grant, přičemž podkladem k žádosti je projekt. Avšak všechny získané prostředky jsou účelově vázané, což znamená, že je můžeme použít pouze na předem domluvené aktivity a činnosti a zaplatit z nich pouze uznatelné výdaje. Nadační příspěvek udělují nadace, nadační fondy, grantové agentury, což jsou instituce soukromé. Zatímco dotace poskytují ministerstva, obce a kraje, jakožto instituce veřejné. Grantová přihláška plní pět základních funkcí: o Představuje program naše myšlenky a námi navrhovaná řešení. o Seznamuje s plánem je to podrobný plán naší činnosti vedoucí k dosažení cílů. o Je žádostí nikoliv úpěnlivou prosbou o pomoc. o Je nástrojem přesvědčování. o Je slibem a závazkem. Proces přidělování dotací a nadačních příspěvků vypadá následovně: Rozšíření informace Zpracování žádosti Rozhodnutí Smlouva Monitorování a evaluace

19 1. Grantové žádosti a projekty 17 Otázky: 1. Na základě čeho je možné získat dotaci nebo nadační příspěvek co musíte vytvořit? 2. Z jakých možných zdrojů mohou čerpání finance české neziskové organizace? 3. Jaké položky zpravidla obsahuje grantová přihláška 4. Na jaká pravidla by jste měli myslet při sestavování rozpočtu? 5. Jaký je postup zpracování grantové žádosti? Rozšiřující a doplňující literatura: KIZÁKOVÁ H.: Terminologie neziskového sektoru, Praha: ICN, 1997 KOSTOLANYI I.: Jak napsat žádost o grant, Baltimore: Johns Hopkins Univerzity IPS, 1997 Kol autorů: Grant Propsal Guide, Arlington: National Science Foundation, 1995 Kol. autorů: Jak se stát dobrým manažerem v NNO, Praha: Athinganoi, ČCF, Tereza, 2003 VAJDOVÁ T.: Zpráva o neziskovém sektoru v České republice, Praha: NROS, 2004

20 18

21 2. Projektový cyklus P R O J E K T O V Ý C Y K L U S V této kapitole se dozvíte: co je to projektový cyklus z jakých částí se skládá co je to projektový záměr jaké analýzy je nutné vypracovat v rámci tvorby projektu jak nejlépe zhodnotit rizika projektu Budete schopni: popsat celý projektový cyklus vytvořit projektový záměr vytvořit analýzy příjemců, rizik, problémů, atd. používat metody brainstormingu a brainwritingu Klíčová slova této kapitoly: projektový cyklus, identifikace problému, plánování projektu, implementace projektu, zhodnocení projektu, analýza zainteresovaných skupin, analýzy problémů, strom problémů, analýza rizik, logický rámec, brainstorming, brainwriting Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: Včetně řešení úloh byste vše měli zvládnout zhruba za 3 hodiny. Průvodce studiem. V první kapitole jste se dozvěděli co je to projekt, jak by mohla vypadat grantová přihláška a čím vším si vaše přihláška projde po té, když ji odevzdáte instituci, která vyhlásila program na který reagujete. Nyní nastal čas podívat se blíže na to, jak vypadá samotný projektový cyklus Fáze projektového řízení Projekt je dán počátkem a koncem. Projektový cyklus představuje sled jednotlivých fází od zahájení do ukončení projektu. Měly by v sobě zahrnovat všechny fáze projektu od zrodu projektového záměru až po zhodnocení dopadů projektu a zpracování zkušeností z jeho realizace a vyhodnocení do budoucna. K tradičním projektovým postupům patří ten projektový cyklus, který dělíme na 5 fází. Na počátku stojí identifikace problému a hlavní myšlenky projektu, přičemž nosná myšlenka projektu je přímo svázána s ústředním problémem. Tato myšlenka by měla být motivem pro řešení problému. Z myšlenky projektu se také specifikují hlavní a vedlejší cíle, které realizátor projektu naplňuje. Projekt přináší především změnu, jejíž míra je vyhodnocena v závěrečné fázi projektového cyklu.

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT V CESTOVNÍM RUCHU

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT V CESTOVNÍM RUCHU Udržitelný rozvoj venkova a cestovní ruch PROJEKTOVÝ MANAGEMENT V CESTOVNÍM RUCHU Jiří Vaníček Vysoká škola polytechnická Jihlava Strategie pro CR v EU a v ČR Priority rozvoje CR v ČR: rozvoj regionální

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Základy tvorby žádosti

Základy tvorby žádosti Projekt Věc známá i neznáma Základy tvorby žádosti Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah 1. Zdroje informaci o vyhlášení výzev k podávání žádosti 2.

Více

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 %

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 % Vzdělávac vací projekty financované ESF aneb jak to vidí hodnotitel Věcné hodnocení - úkol pro hodnotitele Základní zásady o Žádosti často obsahují obecné formulace, které je možné interpretovat různě

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

Příprava a realizace dotovaných projektů. Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 23. 4. 2012

Příprava a realizace dotovaných projektů. Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 23. 4. 2012 Příprava a realizace dotovaných projektů Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 23. 4. 2012 Příprava a realizace dotovaných projektů Dotace, granty, příspěvky Vyhledávání projektových témat Zvyšování hodnoty

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Cílem programu je zkvalitnit a urychlit přípravu projektů neziskového charakteru

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 Obecná pravidla Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 I. Obecná charakteristika programu 1) Zaměření programu Název programu je Příspěvkový program Zdravého města Strakonice

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Neziskový inkubátor Nadace OKD

Neziskový inkubátor Nadace OKD Neziskový inkubátor Nadace OKD Nadace OKD je již šestým rokem strategickým partnerem neziskových aktivit v Moravskoslezském kraji. Do komunity v průměru investuje 50 milionů korun ročně. V dubnu roku 2013

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

ČSOB Nadační program vzdělání 2015

ČSOB Nadační program vzdělání 2015 ČSOB Nadační program vzdělání 2015 ČSOB 8. června 2015 vyhlašuje grantové řízení v tématu Bezpečnost v online prostředí ČSOB dlouhodobě podporuje vzdělávání a zvyšování finanční gramotnosti u české veřejnosti.

Více

Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje

Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje Společné Grantové kolo nadace a města Strakonice (realizované městem v rámci programu Zdravého města Strakonice a určené na podporu aktivit místní

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek vyzvaných zájemců

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

JAK PSÁT ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU

JAK PSÁT ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU JAK PSÁT ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU Průvodce pro příjemce grantu z Grantového programu OC Nisa 2015 OC Nisa se rozhodlo podpořit dobrou věc a nechce být jen tichým dárcem, chceme být součástí celého projektu a

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání

Hodnocení úrovně vzdělávání Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Dokument byl vypracován skupinou odborných konzultantů KA 02 ve složení: Lucie Jindrová, Martina Heřmanová, Martin Ježek HODNOCENÍ

Více

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA Městský úřad Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 Hořovice Vnitřní předpis č. 5 / 2014 Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu města Hořovice - sociální oblast.

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE Projektová fiše je souhrnnou informací o projektu, která slouží jako první vstupní informace k rozhodování o předběžném výběru projektu k realizaci a jeho spolufinancování

Více

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PROGRAM ŠVÝCARSKO ČESKÉ SPOLUPRÁCE Platné od 15.2.2010 SEZNAM ZKRATEK BG CHF CZP F IP KP MF NKJ PRG SDC SECO ZP ZS Blokový grant Švýcarský frank Centrum pro zahraniční pomoc

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Historie revolvingových fondů Phare

Historie revolvingových fondů Phare Historie revolvingových fondů Phare PHARE Environmental Fund (1995-1998) - půjčeno 90.7 mil.kč. 10 obcím Business Environmental Programme (1999-2000) - půjčeno 22,32 mil.kč.5 firmám Bank Fund for Municipalities

Více

Sestavení energetického plánu města

Sestavení energetického plánu města Sestavení energetického plánu města Poté co byly vybrány prioritní činnosti a projekty pro zařazení do městského energetického programu v kroku 6, zbývá vypracovat konečný návrh, který bude předložen městské

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY PŮSOBÍCÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SUCHDOL PRO ROK 2015 1 / 6 Část I: Podmínky pro účast

Více

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti Název předkladatele: Uveďte oficiální název organizace Název projektu: Předpokládaný operační

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Dotaz: Kdy je možné zahájit práce na projektu, aby byly považovány za způsobilé výdaje (aktivita analýza potřeb v území a další )? Po kontrole

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) 1. Může se do vyhlášené výzvy přihlásit s projektem jakýkoliv subjekt, který splňuje parametry oprávněného žadatele, nebo je jejich počet omezen na ty kraje, s nimiž bylo

Více

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011.

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1.2. Zdůvodnění Programu Tento Program je zaměřen na podporu činnosti

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+

Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+ Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+ Co je Balíček a k čemu slouží Jedná se o sadu 23 formulářů pro podporu řízení projektů ve školách a školských zařízeních.

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

Podmínky dotačního programu

Podmínky dotačního programu Podmínky dotačního programu Číslo programu Název programu 15SMV02 Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů - rozvoj talentů Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 3.11.2014

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 386 E-mail: Martin.cech@sfzp.cz Datum: 14. 4. 2009 Název veřejné zakázky: Analýza budovy Kaplanova 1931/1 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č.

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www..

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www.. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu ŽÁDOST O JEDNOLETÝ GRANT HL.M. PRAHY v oblasti kultury a umění od 1.1.2012 právnická osoba/fyzická

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

Poskytování příspěvků z rozpočtu města

Poskytování příspěvků z rozpočtu města M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko s c h v a l u j e směrnici č. 4/2002 Poskytování příspěvků z rozpočtu města Platnost a účinnost od 23.9.2002 O b s a h : A. Část obecná - Pravidla pro poskytování

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Formální náležitosti Programů

Formální náležitosti Programů Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov v roce 2010. 1.2. Zdůvodnění Programu Program podpory

Více

Regionální granty 2009

Regionální granty 2009 Regionální granty 2009 Nadace O 2 vznikla v roce 2002 a od svého založení rozdělila na podporu neziskových projektů, které pomáhají dětem a mladým lidem, více než 120 milionů korun. Dlouhodobým, promyšleným

Více

Grantová příručka pro žadatele o grant

Grantová příručka pro žadatele o grant Grantová příručka pro žadatele o grant Obsah Hlavní zásady Nadace Sirius 3 Grantová strategie 4 Zásady grantování Nadace Sirius 5 Systém hodnocení žádostí 5 Informace pro žadatele 6 Hlavní zásady Nadace

Více

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ a LOGICKÝ RÁMEC

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ a LOGICKÝ RÁMEC ŘÍZENÍ PROJEKTŮ a LOGICKÝ RÁMEC 5.listopadu 009 Kopřivnice Lektor: Ing. Roman Branberger, UNICUS s.r.o. romanbra@vol.cz PROGRAM: 0900 095 SPOLEČNÝ ÚVOD (ZAČÁTEČNÍCI/POKROČILÍ) Zahájení, program práce,

Více

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Realizace a monitoring strategického plánu... 2 2.1. Realizace strategického plánu... 2 2.2. Organizační změny systém projektového řízení...

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 Město Kutná Hora vyhlašuje Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 P ř í s p ě v k o v é (g r a n t o v é) o b l a s t i 1. Kultura

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU pro předkládání grantových projektů - Mezinárodní

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová Bakalářský seminář 1 Ing. Růžena Vorlová 2012/2013 2.11.2012 Obsah semináře Informace k volbě témat a místa praxe Projekt a zadání bakalářské práce Termíny a harmonogram přípravy bakalářské práce SZZ Obsah

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 23 471/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU Skupině I, II, V a VI MŠMT

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj BLIŽŠÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Odbor veřejné diplomacie Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1 tel.: +420 224 183 230, fax: +420 224 182 036 www.mzv.cz MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE

Více

Ocenění Neziskovka roku Pokyny pro účastníky ocenění a systém hodnocení

Ocenění Neziskovka roku Pokyny pro účastníky ocenění a systém hodnocení Ocenění Neziskovka roku Pokyny pro účastníky ocenění a systém hodnocení Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Cíle projektu... 2 1.2 Teoretická východiska... 2 1.3 Účastníci projektu a vstupní kritéria... 3 1.4 Kategorie

Více

Změna dokumentu IPRM Sídliště, místo pro život č. 2

Změna dokumentu IPRM Sídliště, místo pro život č. 2 Kapitola 14. Způsob výběru 1 Řídící výbor IPRM IOP provede výběr IPRM v IOP transparentním a nediskriminačním způsobem při respektování pravidel národního a komunitárního práva. Řídící výbor bude dbát

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 5 JAK DOBROVOLNICTVÍ PREZENTOVAT Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly získáte

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Rámcové plnění vzdělávání Identifikace zadavatele: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP

Více

Náležitosti ICT plánu Cíl kapitoly. Základní pojmy. Kam patří ICT plán?

Náležitosti ICT plánu Cíl kapitoly. Základní pojmy. Kam patří ICT plán? Náležitosti ICT plánu Cíl kapitoly Podrobněji přiblížit proces plánování, začlenění ICT plánu do systému plánů ve škole a předložení oblastí, které je třeba v ICT plánu popsat ve fázích: popisu aktuálního

Více

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního Rozvoj Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad 1 I. stupeň hodnocení a) hodnocení formálních náležitostí o žádost v tištěné podobě je předložena v požadovaném počtu vyhotovení, z nichž alespoň jedna

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Abecední přehled otázek z předmětu Příprava školních projektů

Abecední přehled otázek z předmětu Příprava školních projektů Abecední přehled otázek z předmětu Příprava školních projektů Brainstorming není technika využitelná v žádné fázi přípravy projektu. Vyberte jednu z Identifikujte alespoň 3 rizika, která lze očekávat u

Více

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 ze dne 25. 5. 2015, č. j.: MSMT-40749/2014 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Ministerstvo školství,

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT Zapřemýšlej o tématu, kterému by ses chtěl/a věnovat. Co pálí tvé okolí? Co se nelíbí tobě, tvým spolužákům, kamarádům? Nebo tvým rodičům, sourozencům, ostatním v rodině? A

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více