Analýza občanských sdružení a iniciativ v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza občanských sdružení a iniciativ v České republice"

Transkript

1 Analýza občanských sdružení a iniciativ v České republice Jedním ze základních pilířů stabilní demokracie je fungující občanská společnost, založená na aktivní participaci a zapojení občanů do věcí veřejných skrze celou řadu institucí, spolků či sdružení. V českém prostředí byla tato nevolební participace umožněna až s přelomovým rokem 1989, kdy se postupem času začala objevovat nová sdružení apelující na právo občana podílet se na formování veřejného života ve své zemi. Do dneška bylo založeno přes osmdesát tisíc neziskových organizací, nadací a nadačních fondů, obecně prospěšných společností apod. Přestože každá se zabývá odlišnými rovinami a možnostmi participace, společně tvoří zdravé jádro občanské společnosti. Tento text nabízí stručný přehled vybraných neziskových i obecně prospěšných společností orientovaných na občanskou participaci a zaměřených na zkvalitnění života v prostředí České republiky. Centrum pro demokratické učení Centrum pro demokratické učení je první platformou v České republice, která se systematicky a dlouhodobě věnuje metodické a vzdělávací podpoře výchovy k občanství na českých školách jak na úrovni pedagogické a metodické, tak na úrovni součinnosti občanských iniciativ, neziskového i firemního sektoru a vzdělávacích institucí. Činnost CEDU realizuje GEMINI o.s. vycházející z praktických zkušeností z výuky, zkušeností partnerských škol a zahraničních organizací. V těchto letech podporuje zejména práci učitelů se všemi formami žákovských samospráv, parlamentů a rad v životě školy. Mezi ústřední aktivity centra patří projekt Výchova k občanství (www.vychovakobcanstvi.cz). Tato oblast obsahuje vzdělávací cíle, které podněcují žáky k porozumění významu aktivity občana, pokud chce ovlivňovat dění ve veřejném prostoru. Oblast navazuje na předešlé cíle zaměřené na vztahy mezi institucemi státu a občanskou společností a prohlubuje citlivost pro situace, v nichž by měl občan aktivně jednat a pomocí adekvátně zvolených postupů hájit zájmy společenství, v němž žije. 1

2 GEMINI o.s. - sdružení dětí, mládeže a dospělých Kosárkovo nábřeží , Praha 1 tel Centrum pro komunitní práci střední Morava Centrum pro komunitní práci vzniklo v roce 1996 jako nezisková organizace zaměřující se na podporu práva občana podílet se na zásadních rozhodnutích v jeho obci, městě či regionu. V dnešní době funguje již šest zastoupení (CpKP střední Morava, CpKP jižní Čechy, CpKP západní Čechy a CpKP střední Čechy, CpKP Moravskoslezský kraj a CpKP východní Morava), které jsou samostatnými právními subjekty plně zodpovědnými za veškeré své aktivity. Posláním organizace je přispívat ke spokojenosti občanů a ke spolupráci mezi veřejnou správou a občany těmito činnostmi: vzdělávat zástupce veřejné správy a neziskového sektoru v oblastech zapojování veřejnosti a komunitního rozvoje být konzultantem a poradcem veřejné správy v oblasti zapojování veřejnosti a komunitního rozvoje být partnerem veřejné správy při zapojování veřejnosti vypracovávat expertní stanoviska, která vycházejí z principů participativní demokracie a Místní agendy 21 zprostředkovávat komunikaci u vícestranných jednání, týkajících se rozvoje komunit být nápomocen při psaní projektů v oblastech zapojování veřejnosti a komunitního rozvoje vzdělávat veřejnost a zejména mládež v otázkách demokratických hodnot a principů, 2

3 zprostředkovávat informace a propagovat principy naší práce z oblasti zapojování veřejnosti a komunitního rozvoje Centrum pro komunitní práci realizuje svou činnost v pěti základních programech: Zapojování veřejnosti návrh a realizace programů účasti veřejnosti ve strategickém a investičním plánování a rozhodování (např. zapojení veřejnosti do plánování a navrhování veřejných prostranství apod.). Komunitní plánování sociálních služeb jedná se o formu zapojení veřejnosti do plánování jedné oblasti veřejných služeb (metodika v procesech přípravy i implementace komunitních plánů). Místní a udržitelný rozvoj poskytování konzultační služby při přípravě projektů zaměřených na místní sociálně ekonomický rozvoj při respektování principů ochrany životního prostředí. Výchova k občanství realizace projektů zaměřujících se na výchovu mládeže k občanství a principům demokracie. NNO a regionální rozvoj EU práce s dobrovolníky, organizace seminářů a vzdělávacích kurzů s cílem posílit neziskový sektor. Podpora mezioborové spolupráce neziskových organizací. Centrum pro komunitní práci - Pobočka Střední Morava Horní náměstí Přerov

4 Ekologický právní servis Jedná se o organizaci lidí, kteří zejména právními nástroji přispívají k rozvoji demokracie a občanské společnosti, a řeší závažné společenské problémy. Tato největší právní kancelář svého druhu v České republice vznikla již v roce 1995 (své pobočky má v Brně, Praze a Ostravě) a od roku 2005 působí i na evropské úrovni (sídlí v Krakově i Bruselu). Náplní činnosti Ekologického právního servisu je: prosazování právního řešení závažných společenských problémů spoluvytváření zákonů, které ruší propojení politiky a byznysu nezávislost financování hlavně granty zahraničních nadací řízení se Pravidly transparentnosti neziskových organizací spolupráce s občany, studenty, politiky i úředníky Organizace se skládá ze 4 sekcí: Právní servis pro občany pomoc lidem zorientovat se v jejich právech a umět je používat, podpora občansky angažovaných lidí. Odpovědný stát posílení nezávislosti rozhodování politiků a úředníků zejména legislativní cestou a dosažení lepšího hospodaření státu se zdravím i penězi každého občana. Odpovědné firmy změna evropské legislativy s cílem posílení právní odpovědnosti velkých firem a dlouhodobě tak předcházet závažným poškozením přírody a porušování lidských práv. Odpovědná energie cílem je přesvědčit evropské státy k hledání příležitosti v obnovitelné energetice s nastavení pravidel pro plynulý přechod k moderním způsobům získávání energie. EPS Brno Údolní Brno tel.: fax: Fórum %

5 Fórum 50 % vzniklo v roce 2004 v reakci na nevyrovnané zastoupení žen a mužů na všech úrovních rozhodování. Jde o reakci na situaci, kdy nedostatečné zastoupení žen na všech úrovních politického života ovlivňuje kvalitu demokracie a má dopad na vlastní fungování české společnosti - je tedy v zájmu všech odstranit současnou genderovou nerovnováhu v rozhodovacích procesech. Vizí Fóra 50% je společnost s vyrovnaným zastoupením žen a mužů ve veřejném životě. Svými aktivitami chce pomoci rozbít skleněný strop, který podporován společenskými genderovými stereotypy nedává ženám rovné příležitosti v zapojení se do politického rozhodování. Současné nedostatečné zastoupení žen je dle Fóra 50% nepřijatelné a neodůvodněné, a proto se snaží rozpoutat diskuzi napříč politickými stranami i veřejností, jaké jsou důvody pro tak nízké zastoupení žen, co brání v navýšení počtu žen, které by reprezentovaly politické strany např. na volebních kandidátkách apod. V rámci těchto diskuzí chce politickým stranám nabídnout řešení, jak současnou situaci změnit. Organizace Fórum 50 % vznikla s poměrně jednoznačným cílem, kterým je prosazení vyššího počtu žen do rozhodovacích pozic na všech úrovních. Usiluje o naplnění demokratických principů, ozdravení politického klimatu a nastolení politických témat, která byla dosud opomíjena. Dlouhodobým cílem je překročení kritické hranice 30 %, které je třeba dosáhnout, aby jakákoli skupina přestala být minoritou a byla schopna prosazovat své zájmy. Ve střednědobém horizontu usiluje o zavedení vyrovnávacích opatření a začlenění tématu rovných příležitostí do programu alespoň pěti politických stran a dále o přijetí legislativních změn ve prospěch vyrovnaného zastoupení žen a mužů a to například prostřednictvím Koalice za vyrovnané zastoupení žen a mužů. Bude usilovat o začlenění problematiky rovnosti žen a mužů do agendy samospráv prostřednictvím strategického dokumentu Evropská charta za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích. Základním principem činnosti organizace je nadstranickost. Představitelé/ky sdružení se domnívají, že jen na tomto principu je možné realizovat aktivity, které si předsevzali/y. Princip nadstranickosti zaručuje stejný přístup ke všem aktérům a cílovým skupinám, který je nutný k prosazení cílů organizace. Druhým principem je podpora všech žen do veřejného života, bez ohledu na věk, sociální postavení, etnicitu, sexuální orientaci a jiné charakteristiky. Jen tak může dojít k 5

6 zásadnímu zlomu ve vývoji politické participace žen. Třetím principem je zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů. Aktivity Fóra 50 %: Aktivity pro širokou veřejnost pořádání kulatých stolů, seminářů, konferencí; vydávání publikací. Organizace kampaní za aktivní voličství, využívání preferenčních hlasů a podporu žen do politiky. Sledování politických stran a snaha spolu s nimi hledat cesty k vyššímu zastoupení žen. Lobovaní za vyšší zastoupení žen v politice. Vyhlašování soutěže Strana otevřená ženám. Aktivity pro političky a ženy, které mají zájem se v politice angažovat organizace speciálních školení pro političky, ale i nestraničky se zájmem o věci veřejné. Nabídka politického vzdělávání, pořádání regionálních setkávání političek. Aktivity pro politické strany analýza kandidátní listiny, výsledků voleb a programů politických stran z hlediska zastoupení a postavení žen. Pořádání kulatých stolů a diskuzí s politiky a političkami na aktuální témata týkající se zastoupení žen v politice. Aktivity pro média pořádání pracovních schůzek s novináři a novinářkami. Publikování informací o nástrojích, které by napomohly vyrovnanému zastoupení žen a mužů v politice. Fórum 50 %, o. p. s. Plzeňská 846/ Praha 5 Tel.: Mobil:

7 Mikroregion Olomoucko Mikroregion Olomoucko tvoří město Olomouc a 25 okolních obcí, jejichž vlastní život je významně ovlivňován městem. Zatímco město znamená pro obyvatele obcí pracovní příležitosti, odbornou lékařskou péči, střední a vyšší vzdělání, široké spektrum služeb a částečně i kulturní a sportovní vyžití, obce naopak nabízejí obyvatelům Olomouce sportovní, rekreační a další volnočasové příležitosti a v neposlední řadě i pozemky připravované pro individuální výstavbu, případně plochy a objekty pro podnikání. Obce a město spolupracují na plnění strategického plánu ekonomického rozvoje tak, aby byla posílena konkurenceschopnost mikroregionu Olomoucko v rámci České republiky i v rámci procesů přibližování se k Evropské unii. Obce mikroregionu Olomoucko každoročně nabízejí návštěvníkům množství jedinečných turistických zajímavostí a přitažlivých folklorních a společenských akcí. Rovinatý ráz krajiny je ideální pro cykloturistiku. Kříží se zde dvě moravsko-slezské dálkové cyklotrasy (Moravská a Jantarová stezka km), které jsou součástí projektu EURO VELO, jež si klade za cíl propojit cyklotrasami celou Evropu. Olomoucký kraj považuje mikroregiony za významné aktéry rozvoje venkova, a proto od samého počátku Programu obnovy venkova Olomouckého kraje podporuje projekty mikroregionů. Za šest let samostatné existence programu, který navazuje na dotační titul zajišťovaný Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, bylo Olomouckým krajem podpořeno 120 projektů mikroregionů v celkové hodnotě více než 53,4 mil. Kč, na které kraj přispěl necelými 28,6 mil. Kč. Magistrát města Olomouce Odbor koncepce a rozvoje Oddělení hospodářského rozvoje Hynaisova Olomouc Tel.: (+420) , (407), (406), (405) 7

8 Nadace Open Society Fund Od roku 1992 přispívá Nadace Open Society Fund Praha k rozvoji otevřené společnosti a prosazuje systémové změny vedoucí k posílení demokracie v České republice. Nadace OSF podporuje neziskové organizace, občanské iniciativy i jednotlivce, aby byli aktivními občany, kteří ovlivňují prostředí ve svém regionu a své zemi. V otevřených výběrových řízeních poskytuje granty na podporu lidských práv, transparentnosti, vzdělávání a dalších oblastí. Vlastními aktivitami také bojuje proti všem formám diskriminace a usiluje o zvyšování tolerance ve společnosti. Mezi lety 1992 a 2011 rozdělila Nadace OSF přes 1,2 miliardy korun na více než 9200 projektů. Nadace provozuje tzv. Fond Otakara Motejla. Ten podporuje občanské iniciativy, které dohlížejí na státní správu a upozorňují na její chyby, i ty, které zapojují občany do rozhodování a v partnerství se státní správou vytvářejí v Česku poctivější prostředí (souhrnně - watchdog organizace). Transparency International ČR se za podpory Nadace OSF snažila prosadit od roku 2003 nový zákon o střetu zájmů v účinné a vynutitelné podobě a připravila vlastní návrh. Po několikaletém úsilí a mnoha politických zvratech nakonec Poslanecká sněmovna v roce 2006 nový zákon schválila. Zákon zavedl majetková přiznání politiků a dalších veřejných funkcionářů a pomohl tak omezit korupci. Nadace OSF Praha pokládá aktivní a angažované občany za předpoklad stabilní demokracie. Před komunálními volbami a volbami do poslanecké sněmovny v roce 2010 proto vyhlásila dvě grantová kola s cílem podpořit aktivní občanskou společnost, která je schopna rychle reagovat na aktuální společenské dění a reflektovat politickou kulturu v ČR. Mezi úspěšné projekty patří například občanské sdružení Trojmezí, jež zamezilo tlaku developerů na zástavbu zelené plochy v jejich čtvrti, či organizace kontrolující práci radnic v řadě měst a obcí (Čelákovice, Ostrava, Trhové Sviny, Brno, Praha, Teplice aj.). Ve všech případech je cílem změna politického klimatu směrem k větší transparentnosti a otevřenosti, podpora kvalifikovaného rozhodování voličů ve volbách a zvýšení zájmu veřejnosti o politické dění jako takové. Nadace OSF dlouhodobě podporuje svobodný přístup občanů k informacím. Spolupracuje především s organizací Otevřená společnost o.p.s., jejíž program Otevřete" se zabývá uplatňováním zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Ten ukládá úřadům a veřejným 8

9 institucím zveřejňovat informace o své činnosti jak na webu, tak požádá-li je občan. V rámci zlepšení přístupu občanů k informacím Nadace OSF podporuje i projekty, jež zpřehledňují politickou scénu (KohoVolit.eu, Našipolitici.cz ad.) a pomocí nových médií a online nástrojů zprostředkovávají veřejná data široké veřejnosti. Nadace Open Society Fund Praha Kontaktní adresa: Jeseniova 47, Praha 3 Fakturační adresa: Prokopova 197/9, , Praha 3 tel.: Otevřená společnost o.p.s. Otevřená společnost, o. p. s. (dále OS) byla založena v roce 1999 Nadací Open Society Fund Praha. Od té doby realizovala řadu projektů od multikulturního vzdělávání, přes zvyšování kapacity NNO, sociální podnikání, sociální vyloučení, community policing, kulturní politiku, gender až po právo na informace. Některé z těchto projektů jsou již ukončené nebo se osamostatnily, některé se staly tematickou páteří organizace. OS je provozovatelem webových stránek které slouží jako rozsáhlý informační zdroj o problematice svobodného přístupu k informacím v ČR jak pro občany, tak i pro úředníky, starosty a zastupitele. Stránky obsahují databázi povinných subjektů (tedy orgánů, které jsou povinné informace poskytovat), údaje o soudních sporech vedených ve věci porušení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a databázi rozsudků, právní analýzy a rozbory kauz a nejčastější chyby v procesu implementace. Dále OS pořádá soutěž Otevřeno x Zavřeno, která je součástí aktivit celosvětového hnutí FOIANet za podporu práva na informace, při které jsou 9

10 každoročně vyhlášeni a oceněni největší přátelé a nepřátelé svobody informacím a otevřenosti veřejné správy mezi úřady v České republice. Organizace je úspěšným watchdogem státní správy z hlediska prosazování politiky rovných příležitostí žen a mužů. Kromě řady policy paperů publikovala Stínové zprávy k vládním dokumentům. Dále v rámci politiky prevence tato o.p.s. proškolila na 50 policistů v efektivním managementu policejní práce. V oblasti státní správy se podílí na hodnocení měst a obcí v rámci projektu Zlatý Erb. Otevřená společnost je zakladatelem jediné NGO platformy v oblasti sociální inkluze FORINT, která prosadila vznik Agentury pro sociální začleňování, dnes již jediného státního nástroje, který preventivně působí v sociálně vyloučených lokalitách. Rovněž spolupracuje s řadou významných institucí a organizací: Nadace Open Society Fund Praha, Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, British Council, US embassy, CEPOL, Liga lidských práv, Transparency International apod. Jedním z ústředních projektů organizace je Projekt Open City, jehož cílem je podpora chápání vzájemných vztahů mezi veřejným prostorem a občanskou společností; pojmenovat, co má vliv (pozitivní i negativní) na kulturu užívání městského veřejného prostoru a najít formy a nástroje k řešení; bezpečný a přátelský veřejný prostor pro všechny občany, nevyjímaje zdravotně postižené občany, seniory, rodiny s malými dětmi; sledování procesů změn a jejich vlivu na proměňování občanské společnosti, posunu v postojích veřejnosti i odborné praxe; spolupracovat s veřejnou správou, s odbornou a laickou veřejností, nestátními neziskovými organizacemi, dalšími subjekty a všemi, kteří se chtějí podílet na vytváření, správě a kultuře užívání veřejného prostoru a budování občanské společnosti. Otevřená společnost, o. p. s. Uruguayská 178/ 5, Praha 2, CZ tel

11 Oživení Občanské sdružení Oživení bylo založeno v roce Jeho vizí je fungující a sebevědomá občanská společnost naplňující principy udržitelného způsobu života. Cílem aktivit sdružení je: vyšší transparentnost rozhodování a efektivní hospodaření veřejné správy omezení výskytu korupčního chování a střetů zájmů úředníků i politiků vznik kvalitních protikorupčních zákonů a opatření zapojování občanů do rozhodování a správy věcí veřejných Občanům, aktivistům i zastupitelům nabízí Oživení semináře věnované praktickým postupům watchdogu kontroly samospráv. Občany sdružení seznamuje s náležitostmi zákona o svobodném přístupu k informacím a možnostech efektivní kontroly veřejných zakázek, zastupitele školí o možnostech přístupu k informacím z pozice člena zastupitelstva, zástupcům obcí je určen seminář o rozhodovacích procesích v obcích či postupech ve vydávání necenzurovaných radničních periodik. Ostatním veřejným funkcionářům Oživení nabízí vzdělávání v problematice střetu zájmů a etického kodexu či ochraně oznamovatelů korupčního chování. tel: mob:

12 ProAlt ProAlt je občanská iniciativa pro kritiku vládou plánovaných reforem a na podporu alternativ. Sdružuje lidi všech profesí, generací i názorů, kteří odmítají necitlivé plošné škrty a reformy v oblasti důchodů, zdravotnictví, sociální a rodinné politiky, pracovního práva, školství, vědy a kultury, tak jak byly připravovány vládní koalicí v letech Krátkodobým cílem bylo zastavit nebo aspoň zmírnit reformy v těchto oblastech. Dlouhodobým cílem je vytvářet sebevědomou, aktivní, solidární a všestranně udržitelnou společnost. Činnost iniciativa zahájila v srpnu 2010 zveřejněním prohlášení Společnost se škrtnout nedá, které vyjadřuje základní hodnoty a ideály, k nimž se hlásí. V národním i mezinárodním měřítku hájí sociální spravedlnost, souměřitelnost ekonomického postavení společenských vrstev a skupin, ekologickou udržitelnost, solidaritu života na planetě a demokracii jako praktickou možnost každého občana ovlivňovat svůj život i věci veřejné. Odmítá nárůst sociálních a ekonomických nerovností, ekologickou bezohlednost, privatizaci veřejného prostoru, statků a služeb a odsouvání občanů do role těch, kdo bezmocně přihlížejí rozhodování uzavřených elit. Členové iniciativy se organizují v pracovních skupinách, které sledují a řeší problematiku jednotlivých reforem a důležitých oblastí veřejné politiky. Debaty v tematických oblastech a jejich výsledky se snaží propojovat. Kromě dlouhodobější práce na reformních tématech reagují i na aktuální politické události. Působí odborně i aktivisticky. Pracují na analýzách vládních návrhů, dávají je do kontextu evropského a světového vývoje a usilují o formulaci alternativ. Iniciativa publikuje v médiích a její členové veřejně vystupují, rozdávají letáky a organizují petice. Pořádají konference, demonstrace, happeningy a přímé akce. Mluvčí: Ondřej Lánský tel.: , web: 12

13 Rekonstrukce státu Jedná se o společný program poslanců a senátorů, renomovaných expertů, byznysmenů, komor a svazů. Rovněž za Rekonstrukcí státu stojí dvacet renomovaných protikorupčních organizací v čele s Transparency International, Ekologickým právním servisem a Oživením. Iniciativa se snaží získat také podporu kandidátů napříč politickým spektrem, kteří se mohou připojit podpisem Prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu. Důraz je kladen na omezení korupce bez ohledu na osobní vztahy, politické názory nebo partikulární zájmy. Cílem je přijmout devět protikorupčních zákonů, které jsou neideologické, a ve veřejném zájmu by je měl podpořit každý politik. Požadované zákony: Průhledné financování politických stran a volebních kampaní již projednáváno ve výborech PS. Elektronická majetková přiznání ke dni nástupu do funkce příprava poslaneckého návrhu. Smlouvy na internetu - již projednáváno ve výborech PS. Zrušení anonymních akcií již přijato PS. Odborné nominace do dozorčích rad vládní návrh. Odpolitizování státní správy příprava poslaneckého návrhu. Státní zastupitelství bez politických zásahů do vyšetřování Sněmovna v 1. čtení. Průhledný legislativní proces Sněmovna 1. čtení. Rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ. Do projektu Rekonstrukce státu se může zapojit každý občan. Jako tzv. ambasador oslovuje politiky ze svého volebního obvodu, pokouší se získat jejich podpis pod Prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu, kterým se zaváží hlasovat pro potřebné protikorupční zákony. Občané tak vyvíjí zdravý tlak na své politické zástupce a zároveň kontrolují jejich činnost. V současné době Rekonstrukce státu rozjela mediální kampaň proti kandidátům či politikům, kteří odmítli navrhované protikorupční zákony, či nedodrželi svůj slib tyto zákony podpořit. Na webové stránce je seznam všech politiků, kteří se nechtějí zavázat, nebo sliby nedodrží. 13

14 Jiří Boudal Koordinátor projektu SPOV-spolek pro obnovu venkova Spolek pro obnovu venkova byl založen dne 1. června 1993 a je registrován jako občanské sdružení. Posláním Spolku je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova. Motivovat občany žijící na venkově k dobrovolné aktivitě, podněcovat je k odhodlání podílet se na zdárném vývoji obce, napomáhat vzniku a činnosti místních a regionálních sdružení. Účastnit se evropské spolupráce při obnově venkova. V neposlední řadě pak překonávat úzce resortní přístupy k řešení problémů obnovy vesnice a rozvoje venkova a podporovat a realizovat Program obnovy venkova. Nejvýraznější akcí Spolku je soutěž Vesnice roku, vyhlašovaná od roku 1995 společně se Svazem měst a obcí ČR, ministerstvy pro místní rozvoj, zemědělství, životního prostředí a kultury. Ke spolupráci na soutěži se postupně připojily také Kancelář prezidenta republiky, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Asociace krajů ČR a Folklorní sdružení ČR. Spolek organizuje každý měsíc pravidelná setkání (spojená se semináři) členů a hostů střídavě v Praze a regionech, která jsou tematicky zaměřena na různé okruhy venkovského života a podílí se i na pořádání jiných seminářů a dalších akcí s odbornou a laickou veřejností. Tajemnice- Kateřina Kapková Rezkova 1675, Hranice tel

15 Zelený kruh Občanské sdružení Zelený kruh je asociace, která sdružuje 28 ekologických nevládních organizací působících na celém území ČR. Zelený kruh vznikl v listopadu 1989 a je tak jednou z nejstarších nevládních střešních organizací u nás. Po celou dobu své existence hájí společné zájmy ekologických nevládních organizací a usiluje o celkový rozvoj občanské společnosti. Zvyšuje povědomí veřejnosti o problematice ochrany životního prostředí, zasazuje se o aktivní zapojování veřejnosti do tvorby a realizace politiky ochrany životního prostředí, posiluje spolupráci mezi ekologickými organizacemi. Své cíle naplňuje Zelený kruh především prostřednictvím legislativní a informační činnosti. Cíle sdružení: rozvoj občanského sektoru v oblasti ochrany životního prostředí posilování spolupráce a vzájemné komunikace environmentálních organizací zapojování veřejnosti do tvorby a implementace politiky životního prostředí zvyšování veřejného povědomí o činnosti environmentálních organizací a aktuálních problémech ochrany životního prostředí Od roku 2002 zajišťuje Zelený kruh také organizační zázemí pro oborovou platformu environmentálních NNO, která je tvořena jak členy Zeleného kruhu, tak dalšími 78 organizacemi. Členství v platformě není vázáno členskými příspěvky, platforma má podobu otevřené informační sítě. Zelený kruh se věnuje problematice účasti veřejnosti na rozhodování. V rámci projektu S vyloučením veřejnosti, nebo transparentně a kvalitně? usiluje o zachování možností veřejnosti vyjadřovat se ve správních řízeních k projektům, které významně ovlivňují životní prostředí. Důrazně oponoval návrhu novely stavebního zákona, který toto občanské právo zásadně omezoval a ze stavebních řízení veřejnost přímo vylučoval. Tato forma veřejné kontroly staveb ovlivňujících životní prostředí má přitom velký význam i jako prevence korupce. Sdružení vyvolalo veřejnou i odbornou diskusi, v jejímž důsledku ministerstvo pro místní rozvoj svůj návrh přepracovalo. Zástupci Zeleného kruhu deklarovali snahu i nadále přesvědčovat členy vlády a zákonodárce, aby nepřipustili osekání 15

16 občanských práv a uvolnění cesty korupci, ale naopak prosazovali opatření ke zkvalitnění a zefektivnění rozhodovacích procesů. Vedle toho Zelený kruh zpracoval partnerský projekt zaštítěný Respekt Institutem, o.p.s., který je zaměřený na rozvoj ekogramotnosti na úrovni druhého stupně základních škol a středních škol, s konkrétním zaměřením na oblast udržitelné spotřeby. Projekt vhodně kombinuje principy kreativity, zábavy, inovativnosti, překvapení, dostupnosti a vlastního zapojení žáků. Online multimediální hra v kombinaci s přímou prací proškolených pedagogů (v rámci projektu budou vytvořeny metodiky pro pedagogy) v rámci výuky a následné přímé zapojení studentů ve formě ekologických auditů komerčních subjektů v rámci týmové práce je moderním a účinným nástrojem pro zapojení cílové skupiny projektu. Zelený kruh Lublaňská Praha 2 Facebook: Tel: (+420)

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Eva Kyzourová náměstkyně místopředsedkyně vlády ČR a vrchní ředitelka Sekce pro koordinaci boje s korupcí

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ

Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Zprostředkovatel Nadace rozvoje občanské společnosti (hlavní partner)

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

O P R O J E K T U. 1. Shrnutí projektu

O P R O J E K T U. 1. Shrnutí projektu O P R O J E K T U O PROJEKTU 1. Shrnutí projektu Úroveň zapojení občanů, především pak mladých lidí, do rozhodovacích procesů je v České republice všeobecně nízká. Aktivity zapojující mládež do demokratického

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha-Libuš Akční Plán zlepšování procesu MÍSTNÍ AGENDY 21 Plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož je Komisí pro udržitelný rozvoj MČ Praha-Libuš stanoveno, jakého zlepšení

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz

Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky 2.5.2007 1 Gender mainstreaming

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Bojan Šuh Programový ředitel NROS NROS Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Rozvoj principů občanské společnosti a českého neziskového

Více

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Preambule Vědomi si potřeby a odpovědnosti za obnovu a rozvoj duchovního a společenského života na venkově, ve kterém spatřujeme historické kořeny národní

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS v roce České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS v roce České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS v roce 2012 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Druhého sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti se zúčastnilo 25 členů a pozorovatelů FoRS (tj. 44

Více

Podpora meziobecní spolupráce, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B

Podpora meziobecní spolupráce, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B Podpora meziobecní spolupráce, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 MĚSTA A OBCE SO ORP POLIČKA VE SVAZCÍCH A JEJICH ROZBOR (platný stav k 9. 12. 2013) Mikroregion Poličsko Datum vzniku: 10. 11. 1999 hájení

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Třetího sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS se zúčastnilo 24 členů a pozorovatelů FoRS (tj. cca 45

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Prvního sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti se do 31. 5. 2011 zúčastnilo 33 členů a pozorovatelů FoRS (tj. 58%

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN Národní síť místních akčních skupin ČR František Winter 20.10.2011 CO JE TO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA? Místní komunitní skupina působící na definovaném území,

Více

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Služby CRSP: 1)

Více

PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2. - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3

PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2. - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3 PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2 - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3 Zkušenosti Karlovarského kraje z předchozího období PHARE, PHARE CBC SAPARD,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 263/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 255 ze dne 22.04.2015 Koncepce rozvoje spolupráce Městské části Praha 3 s nestátními neziskovými organizacemi na období 2015-2018

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Pokud hledáte odpovědi na otázky týkající se životního prostředí, stavu ovzduší, ochrany přírody, úspor energie, tak držíte správnou publikaci. V této

Více

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel Hájíme zájmy měst a obcí České republiky Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel 1 Kdo jsme Celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací jako zájmové sdružení obcí a měst partnerem pro

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Horizontální spolupráce obcí

Horizontální spolupráce obcí Horizontální spolupráce obcí Právo na spolupráci obcí je zakotveno v ústavě i legislativě ČR Lze je nalézt i v mezinárodních dokumentech především čl. 10 Evropské charty místní samosprávy, který zakotvuje

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Kritéria MA21 pro místní akční skupiny /MAS/

Kritéria MA21 pro místní akční skupiny /MAS/ KATEGORIE ZÁJEMCI UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické osoby iii Zpětná vazba o stavu

Více

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Prezentace: Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Roman Haken Evropský hospodářský a sociální výbor Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II.

REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II. REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II. Panel 2. Kontrolní orgány médií Mediální rady optikou politických stran Volební programy Volební programy koaličních stran: ANO ČSSD KDU-ČSL - části týkající se Rady České

Více

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Pomáháme aneb: Největší firemní dárce prof. Úsporný Osminásobný firemní dárce roku je největším firemním dárcem v České republice, což dokládá také osm ocenění Největší firemní dárce roku, udělovaných

Více

Definované oblasti podpory FNNO

Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Prioritní oblast I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory 1a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus 1b) Genderová rovnost 1c)

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

Návrh státní politiky vůči NNO 2015-2020. Hana Frištenská pro jednání RVNNO dne 6. 3. 2015

Návrh státní politiky vůči NNO 2015-2020. Hana Frištenská pro jednání RVNNO dne 6. 3. 2015 Návrh státní politiky vůči NNO 2015-2020 Hana Frištenská pro jednání RVNNO dne 6. 3. 2015 Hlavní cíl: Vymezit politiku státu vůči NNO koncepčním dokumentem, schváleným vládou, který bude sloužit jako východisko

Více

Stát a nestátní neziskové organizace (NNO) JUDr. Hana Frištenská Duben 2014

Stát a nestátní neziskové organizace (NNO) JUDr. Hana Frištenská Duben 2014 Stát a nestátní neziskové organizace (NNO) JUDr. Hana Frištenská Duben 2014 Definice NNO, relevantní pro účely státní politiky Mezinárodní definice Definice RVNNO podle právních typů Definice ČSÚ Mezinárodní

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

Místní Agenda 21 v ČR

Místní Agenda 21 v ČR Místní Agenda 21 v ČR Institucionální podpora, kritéria Záštita, cíl - seminář MA21 - Cesta ke kvalitní obci se koná pod záštitou předsedy PS MA21 RVUR a ministra ŽP RNDr. Martina Bursíka, návaznost na

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Část III. MÍSTNÍ AGENDA 21 a kvalita veřejné správy

Část III. MÍSTNÍ AGENDA 21 a kvalita veřejné správy Část III. AKREDITOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MÍSTNÍ AGENDA 21 a kvalita veřejné správy [ Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života ] http://databaze-strategie.cz/cz/osn-un/strategie/agenda-

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Územní dimenze a využití integrovaných nástrojů v programovém období

Územní dimenze a využití integrovaných nástrojů v programovém období Územní dimenze a využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 Mgr. Jelena Kriegelsteinová ředitelka Odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jednání

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

Statutární město Liberec Zdravé město

Statutární město Liberec Zdravé město Statutární město Liberec Zdravé město Plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2015 Cíl 2015: stabilizovat aktivity v kategorii D V kalendářním roce 2015 si město klade za cíl naplnit následující dílčí

Více

Představení Svazu měst a obcí České republiky

Představení Svazu měst a obcí České republiky Představení Svazu měst a obcí České republiky XIX. celostátní finanční konference Ing. Dan Jiránek výkonný ředitel 1 Svaz je organizace Kdo jsme dobrovolná, nepolitická a nevládní Svaz je partnerem pro

Více

Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce

Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce Daniel Svoboda člen SR FoRS Development Worldwide, spolek svoboda@dww.cz 1 FoRS

Více

MAS ORLICKO, MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY

MAS ORLICKO, MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY MAS ORLICKO, MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY ODPOLEDNÍ BLOK 13:45 14:35 VÝSLEDKY, DOBRÁ PRAXE A DALŠÍ ČINNOST MAS ORLICKO MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION A MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY MAS PARDUBICKÉHO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

ZASTOUPENÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE PŘI EU. Zájmové sdružení právnických osob OK4EU

ZASTOUPENÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE PŘI EU. Zájmové sdružení právnických osob OK4EU ZASTOUPENÍ Zájmové sdružení právnických osob OK4EU OLOMOUCKÉHO KRAJE PŘI EU ČLENOVÉ SDRUŽENÍ OK4EU Olomoucký kraj Statutární město Olomouc Statutární město Přerov Město Jeseník Město Šumperk Město Prostějov

Více

Vzdělávací kurz Sociální inovace v praxi. Šumperk, 5.-6. prosince 2013

Vzdělávací kurz Sociální inovace v praxi. Šumperk, 5.-6. prosince 2013 Vzdělávací kurz Sociální inovace v praxi Šumperk, 5.-6. prosince 2013 Kontaktní údaje CpKP Oficiální sídlo Centra pro komunitní práci Moravskoslezský kraj: V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava Mariánské Hory,

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

VYROVNANÉ ZASTOUPENÍ ŽEN A MUŽŮ VE VEDENÍ VEŘEJNÝCH FIREM A FIREM KÓTOVANÝCH NA BURZE

VYROVNANÉ ZASTOUPENÍ ŽEN A MUŽŮ VE VEDENÍ VEŘEJNÝCH FIREM A FIREM KÓTOVANÝCH NA BURZE VYROVNANÉ ZASTOUPENÍ ŽEN A MUŽŮ VE VEDENÍ VEŘEJNÝCH FIREM A FIREM KÓTOVANÝCH NA BURZE OBSAH 1 Analýza... 2 2 Argumenty... 6 3 Opatření... 7 3.1 Obecná opatření cílená na všechny obchodní společnosti...

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády ČR dne 11.11.2015 Schůzi výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen

Více

ZÁKLADNÍ LISTINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH A PRORODINNÝCH AKTIVIT V MOSTĚ

ZÁKLADNÍ LISTINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH A PRORODINNÝCH AKTIVIT V MOSTĚ ZÁKLADNÍ LISTINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH A PRORODINNÝCH AKTIVIT V MOSTĚ ČLÁNEK I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. (dále jen komunitní plánování) slouží k vymezení pravidel, kterými

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Index udržitelného rozvoje občanského sektoru v ČR v roce Marek Šedivý

Index udržitelného rozvoje občanského sektoru v ČR v roce Marek Šedivý Index udržitelného rozvoje občanského sektoru v ČR v roce 2011 Marek Šedivý Definice organizace občanské společnosti Jakékoli organizace, ať už formální či neformální, které nejsou součástí aparátu vlády,

Více

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky Hájíme zájmy měst a obcí České republiky XVIII. celostátní finanční konference Ing. Dan Jiránek výkonný ředitel 1 Svaz je organizace Kdo jsme dobrovolná, nepolitická a nevládní Svaz je partnerem pro vládu

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý Zdroje pro správné skutky Petr Holý Definice dárcovství? Dávání peněz je radost. Lidé dávají rádi proto, že z toho mají dobrý pocit, přidá jim to na společenské vážnosti nebo ulehčí svědomí. Mají možnost

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Základní právní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_184 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Smlouva o partnerství. v Místní akční skupině Blatensko, o.p.s.

Smlouva o partnerství. v Místní akční skupině Blatensko, o.p.s. Smlouva o partnerství v Místní akční skupině Blatensko, o.p.s. Smlouva nepojmenovaná dle 1746 odst. 2 NOZ závazek spolupráce Smluvní strany specifikované v čl. I této smlouvy se dohodly a svobodně rozhodly

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

TYPY OBČANSKÝCH USKUPENÍ. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

TYPY OBČANSKÝCH USKUPENÍ. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. TYPY OBČANSKÝCH USKUPENÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ: = organizace svobodně založená občany, kteří sdílejí společný zájem (sportovní

Více

Funkční rodina fungující obecní pospolitost úspěšná místní ekonomická spolupráce

Funkční rodina fungující obecní pospolitost úspěšná místní ekonomická spolupráce Setkání sítě Evropského vzdělávacího fóra pro rozvoj venkova (EBFLE) 13.-15. listopadu 2016 Klášter Neustift, Jižní Tyrolsko Funkční rodina fungující obecní pospolitost úspěšná místní ekonomická spolupráce

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více