Analýza občanských sdružení a iniciativ v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza občanských sdružení a iniciativ v České republice"

Transkript

1 Analýza občanských sdružení a iniciativ v České republice Jedním ze základních pilířů stabilní demokracie je fungující občanská společnost, založená na aktivní participaci a zapojení občanů do věcí veřejných skrze celou řadu institucí, spolků či sdružení. V českém prostředí byla tato nevolební participace umožněna až s přelomovým rokem 1989, kdy se postupem času začala objevovat nová sdružení apelující na právo občana podílet se na formování veřejného života ve své zemi. Do dneška bylo založeno přes osmdesát tisíc neziskových organizací, nadací a nadačních fondů, obecně prospěšných společností apod. Přestože každá se zabývá odlišnými rovinami a možnostmi participace, společně tvoří zdravé jádro občanské společnosti. Tento text nabízí stručný přehled vybraných neziskových i obecně prospěšných společností orientovaných na občanskou participaci a zaměřených na zkvalitnění života v prostředí České republiky. Centrum pro demokratické učení Centrum pro demokratické učení je první platformou v České republice, která se systematicky a dlouhodobě věnuje metodické a vzdělávací podpoře výchovy k občanství na českých školách jak na úrovni pedagogické a metodické, tak na úrovni součinnosti občanských iniciativ, neziskového i firemního sektoru a vzdělávacích institucí. Činnost CEDU realizuje GEMINI o.s. vycházející z praktických zkušeností z výuky, zkušeností partnerských škol a zahraničních organizací. V těchto letech podporuje zejména práci učitelů se všemi formami žákovských samospráv, parlamentů a rad v životě školy. Mezi ústřední aktivity centra patří projekt Výchova k občanství (www.vychovakobcanstvi.cz). Tato oblast obsahuje vzdělávací cíle, které podněcují žáky k porozumění významu aktivity občana, pokud chce ovlivňovat dění ve veřejném prostoru. Oblast navazuje na předešlé cíle zaměřené na vztahy mezi institucemi státu a občanskou společností a prohlubuje citlivost pro situace, v nichž by měl občan aktivně jednat a pomocí adekvátně zvolených postupů hájit zájmy společenství, v němž žije. 1

2 GEMINI o.s. - sdružení dětí, mládeže a dospělých Kosárkovo nábřeží , Praha 1 tel Centrum pro komunitní práci střední Morava Centrum pro komunitní práci vzniklo v roce 1996 jako nezisková organizace zaměřující se na podporu práva občana podílet se na zásadních rozhodnutích v jeho obci, městě či regionu. V dnešní době funguje již šest zastoupení (CpKP střední Morava, CpKP jižní Čechy, CpKP západní Čechy a CpKP střední Čechy, CpKP Moravskoslezský kraj a CpKP východní Morava), které jsou samostatnými právními subjekty plně zodpovědnými za veškeré své aktivity. Posláním organizace je přispívat ke spokojenosti občanů a ke spolupráci mezi veřejnou správou a občany těmito činnostmi: vzdělávat zástupce veřejné správy a neziskového sektoru v oblastech zapojování veřejnosti a komunitního rozvoje být konzultantem a poradcem veřejné správy v oblasti zapojování veřejnosti a komunitního rozvoje být partnerem veřejné správy při zapojování veřejnosti vypracovávat expertní stanoviska, která vycházejí z principů participativní demokracie a Místní agendy 21 zprostředkovávat komunikaci u vícestranných jednání, týkajících se rozvoje komunit být nápomocen při psaní projektů v oblastech zapojování veřejnosti a komunitního rozvoje vzdělávat veřejnost a zejména mládež v otázkách demokratických hodnot a principů, 2

3 zprostředkovávat informace a propagovat principy naší práce z oblasti zapojování veřejnosti a komunitního rozvoje Centrum pro komunitní práci realizuje svou činnost v pěti základních programech: Zapojování veřejnosti návrh a realizace programů účasti veřejnosti ve strategickém a investičním plánování a rozhodování (např. zapojení veřejnosti do plánování a navrhování veřejných prostranství apod.). Komunitní plánování sociálních služeb jedná se o formu zapojení veřejnosti do plánování jedné oblasti veřejných služeb (metodika v procesech přípravy i implementace komunitních plánů). Místní a udržitelný rozvoj poskytování konzultační služby při přípravě projektů zaměřených na místní sociálně ekonomický rozvoj při respektování principů ochrany životního prostředí. Výchova k občanství realizace projektů zaměřujících se na výchovu mládeže k občanství a principům demokracie. NNO a regionální rozvoj EU práce s dobrovolníky, organizace seminářů a vzdělávacích kurzů s cílem posílit neziskový sektor. Podpora mezioborové spolupráce neziskových organizací. Centrum pro komunitní práci - Pobočka Střední Morava Horní náměstí Přerov

4 Ekologický právní servis Jedná se o organizaci lidí, kteří zejména právními nástroji přispívají k rozvoji demokracie a občanské společnosti, a řeší závažné společenské problémy. Tato největší právní kancelář svého druhu v České republice vznikla již v roce 1995 (své pobočky má v Brně, Praze a Ostravě) a od roku 2005 působí i na evropské úrovni (sídlí v Krakově i Bruselu). Náplní činnosti Ekologického právního servisu je: prosazování právního řešení závažných společenských problémů spoluvytváření zákonů, které ruší propojení politiky a byznysu nezávislost financování hlavně granty zahraničních nadací řízení se Pravidly transparentnosti neziskových organizací spolupráce s občany, studenty, politiky i úředníky Organizace se skládá ze 4 sekcí: Právní servis pro občany pomoc lidem zorientovat se v jejich právech a umět je používat, podpora občansky angažovaných lidí. Odpovědný stát posílení nezávislosti rozhodování politiků a úředníků zejména legislativní cestou a dosažení lepšího hospodaření státu se zdravím i penězi každého občana. Odpovědné firmy změna evropské legislativy s cílem posílení právní odpovědnosti velkých firem a dlouhodobě tak předcházet závažným poškozením přírody a porušování lidských práv. Odpovědná energie cílem je přesvědčit evropské státy k hledání příležitosti v obnovitelné energetice s nastavení pravidel pro plynulý přechod k moderním způsobům získávání energie. EPS Brno Údolní Brno tel.: fax: Fórum %

5 Fórum 50 % vzniklo v roce 2004 v reakci na nevyrovnané zastoupení žen a mužů na všech úrovních rozhodování. Jde o reakci na situaci, kdy nedostatečné zastoupení žen na všech úrovních politického života ovlivňuje kvalitu demokracie a má dopad na vlastní fungování české společnosti - je tedy v zájmu všech odstranit současnou genderovou nerovnováhu v rozhodovacích procesech. Vizí Fóra 50% je společnost s vyrovnaným zastoupením žen a mužů ve veřejném životě. Svými aktivitami chce pomoci rozbít skleněný strop, který podporován společenskými genderovými stereotypy nedává ženám rovné příležitosti v zapojení se do politického rozhodování. Současné nedostatečné zastoupení žen je dle Fóra 50% nepřijatelné a neodůvodněné, a proto se snaží rozpoutat diskuzi napříč politickými stranami i veřejností, jaké jsou důvody pro tak nízké zastoupení žen, co brání v navýšení počtu žen, které by reprezentovaly politické strany např. na volebních kandidátkách apod. V rámci těchto diskuzí chce politickým stranám nabídnout řešení, jak současnou situaci změnit. Organizace Fórum 50 % vznikla s poměrně jednoznačným cílem, kterým je prosazení vyššího počtu žen do rozhodovacích pozic na všech úrovních. Usiluje o naplnění demokratických principů, ozdravení politického klimatu a nastolení politických témat, která byla dosud opomíjena. Dlouhodobým cílem je překročení kritické hranice 30 %, které je třeba dosáhnout, aby jakákoli skupina přestala být minoritou a byla schopna prosazovat své zájmy. Ve střednědobém horizontu usiluje o zavedení vyrovnávacích opatření a začlenění tématu rovných příležitostí do programu alespoň pěti politických stran a dále o přijetí legislativních změn ve prospěch vyrovnaného zastoupení žen a mužů a to například prostřednictvím Koalice za vyrovnané zastoupení žen a mužů. Bude usilovat o začlenění problematiky rovnosti žen a mužů do agendy samospráv prostřednictvím strategického dokumentu Evropská charta za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích. Základním principem činnosti organizace je nadstranickost. Představitelé/ky sdružení se domnívají, že jen na tomto principu je možné realizovat aktivity, které si předsevzali/y. Princip nadstranickosti zaručuje stejný přístup ke všem aktérům a cílovým skupinám, který je nutný k prosazení cílů organizace. Druhým principem je podpora všech žen do veřejného života, bez ohledu na věk, sociální postavení, etnicitu, sexuální orientaci a jiné charakteristiky. Jen tak může dojít k 5

6 zásadnímu zlomu ve vývoji politické participace žen. Třetím principem je zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů. Aktivity Fóra 50 %: Aktivity pro širokou veřejnost pořádání kulatých stolů, seminářů, konferencí; vydávání publikací. Organizace kampaní za aktivní voličství, využívání preferenčních hlasů a podporu žen do politiky. Sledování politických stran a snaha spolu s nimi hledat cesty k vyššímu zastoupení žen. Lobovaní za vyšší zastoupení žen v politice. Vyhlašování soutěže Strana otevřená ženám. Aktivity pro političky a ženy, které mají zájem se v politice angažovat organizace speciálních školení pro političky, ale i nestraničky se zájmem o věci veřejné. Nabídka politického vzdělávání, pořádání regionálních setkávání političek. Aktivity pro politické strany analýza kandidátní listiny, výsledků voleb a programů politických stran z hlediska zastoupení a postavení žen. Pořádání kulatých stolů a diskuzí s politiky a političkami na aktuální témata týkající se zastoupení žen v politice. Aktivity pro média pořádání pracovních schůzek s novináři a novinářkami. Publikování informací o nástrojích, které by napomohly vyrovnanému zastoupení žen a mužů v politice. Fórum 50 %, o. p. s. Plzeňská 846/ Praha 5 Tel.: Mobil:

7 Mikroregion Olomoucko Mikroregion Olomoucko tvoří město Olomouc a 25 okolních obcí, jejichž vlastní život je významně ovlivňován městem. Zatímco město znamená pro obyvatele obcí pracovní příležitosti, odbornou lékařskou péči, střední a vyšší vzdělání, široké spektrum služeb a částečně i kulturní a sportovní vyžití, obce naopak nabízejí obyvatelům Olomouce sportovní, rekreační a další volnočasové příležitosti a v neposlední řadě i pozemky připravované pro individuální výstavbu, případně plochy a objekty pro podnikání. Obce a město spolupracují na plnění strategického plánu ekonomického rozvoje tak, aby byla posílena konkurenceschopnost mikroregionu Olomoucko v rámci České republiky i v rámci procesů přibližování se k Evropské unii. Obce mikroregionu Olomoucko každoročně nabízejí návštěvníkům množství jedinečných turistických zajímavostí a přitažlivých folklorních a společenských akcí. Rovinatý ráz krajiny je ideální pro cykloturistiku. Kříží se zde dvě moravsko-slezské dálkové cyklotrasy (Moravská a Jantarová stezka km), které jsou součástí projektu EURO VELO, jež si klade za cíl propojit cyklotrasami celou Evropu. Olomoucký kraj považuje mikroregiony za významné aktéry rozvoje venkova, a proto od samého počátku Programu obnovy venkova Olomouckého kraje podporuje projekty mikroregionů. Za šest let samostatné existence programu, který navazuje na dotační titul zajišťovaný Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, bylo Olomouckým krajem podpořeno 120 projektů mikroregionů v celkové hodnotě více než 53,4 mil. Kč, na které kraj přispěl necelými 28,6 mil. Kč. Magistrát města Olomouce Odbor koncepce a rozvoje Oddělení hospodářského rozvoje Hynaisova Olomouc Tel.: (+420) , (407), (406), (405) 7

8 Nadace Open Society Fund Od roku 1992 přispívá Nadace Open Society Fund Praha k rozvoji otevřené společnosti a prosazuje systémové změny vedoucí k posílení demokracie v České republice. Nadace OSF podporuje neziskové organizace, občanské iniciativy i jednotlivce, aby byli aktivními občany, kteří ovlivňují prostředí ve svém regionu a své zemi. V otevřených výběrových řízeních poskytuje granty na podporu lidských práv, transparentnosti, vzdělávání a dalších oblastí. Vlastními aktivitami také bojuje proti všem formám diskriminace a usiluje o zvyšování tolerance ve společnosti. Mezi lety 1992 a 2011 rozdělila Nadace OSF přes 1,2 miliardy korun na více než 9200 projektů. Nadace provozuje tzv. Fond Otakara Motejla. Ten podporuje občanské iniciativy, které dohlížejí na státní správu a upozorňují na její chyby, i ty, které zapojují občany do rozhodování a v partnerství se státní správou vytvářejí v Česku poctivější prostředí (souhrnně - watchdog organizace). Transparency International ČR se za podpory Nadace OSF snažila prosadit od roku 2003 nový zákon o střetu zájmů v účinné a vynutitelné podobě a připravila vlastní návrh. Po několikaletém úsilí a mnoha politických zvratech nakonec Poslanecká sněmovna v roce 2006 nový zákon schválila. Zákon zavedl majetková přiznání politiků a dalších veřejných funkcionářů a pomohl tak omezit korupci. Nadace OSF Praha pokládá aktivní a angažované občany za předpoklad stabilní demokracie. Před komunálními volbami a volbami do poslanecké sněmovny v roce 2010 proto vyhlásila dvě grantová kola s cílem podpořit aktivní občanskou společnost, která je schopna rychle reagovat na aktuální společenské dění a reflektovat politickou kulturu v ČR. Mezi úspěšné projekty patří například občanské sdružení Trojmezí, jež zamezilo tlaku developerů na zástavbu zelené plochy v jejich čtvrti, či organizace kontrolující práci radnic v řadě měst a obcí (Čelákovice, Ostrava, Trhové Sviny, Brno, Praha, Teplice aj.). Ve všech případech je cílem změna politického klimatu směrem k větší transparentnosti a otevřenosti, podpora kvalifikovaného rozhodování voličů ve volbách a zvýšení zájmu veřejnosti o politické dění jako takové. Nadace OSF dlouhodobě podporuje svobodný přístup občanů k informacím. Spolupracuje především s organizací Otevřená společnost o.p.s., jejíž program Otevřete" se zabývá uplatňováním zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Ten ukládá úřadům a veřejným 8

9 institucím zveřejňovat informace o své činnosti jak na webu, tak požádá-li je občan. V rámci zlepšení přístupu občanů k informacím Nadace OSF podporuje i projekty, jež zpřehledňují politickou scénu (KohoVolit.eu, Našipolitici.cz ad.) a pomocí nových médií a online nástrojů zprostředkovávají veřejná data široké veřejnosti. Nadace Open Society Fund Praha Kontaktní adresa: Jeseniova 47, Praha 3 Fakturační adresa: Prokopova 197/9, , Praha 3 tel.: Otevřená společnost o.p.s. Otevřená společnost, o. p. s. (dále OS) byla založena v roce 1999 Nadací Open Society Fund Praha. Od té doby realizovala řadu projektů od multikulturního vzdělávání, přes zvyšování kapacity NNO, sociální podnikání, sociální vyloučení, community policing, kulturní politiku, gender až po právo na informace. Některé z těchto projektů jsou již ukončené nebo se osamostatnily, některé se staly tematickou páteří organizace. OS je provozovatelem webových stránek které slouží jako rozsáhlý informační zdroj o problematice svobodného přístupu k informacím v ČR jak pro občany, tak i pro úředníky, starosty a zastupitele. Stránky obsahují databázi povinných subjektů (tedy orgánů, které jsou povinné informace poskytovat), údaje o soudních sporech vedených ve věci porušení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a databázi rozsudků, právní analýzy a rozbory kauz a nejčastější chyby v procesu implementace. Dále OS pořádá soutěž Otevřeno x Zavřeno, která je součástí aktivit celosvětového hnutí FOIANet za podporu práva na informace, při které jsou 9

10 každoročně vyhlášeni a oceněni největší přátelé a nepřátelé svobody informacím a otevřenosti veřejné správy mezi úřady v České republice. Organizace je úspěšným watchdogem státní správy z hlediska prosazování politiky rovných příležitostí žen a mužů. Kromě řady policy paperů publikovala Stínové zprávy k vládním dokumentům. Dále v rámci politiky prevence tato o.p.s. proškolila na 50 policistů v efektivním managementu policejní práce. V oblasti státní správy se podílí na hodnocení měst a obcí v rámci projektu Zlatý Erb. Otevřená společnost je zakladatelem jediné NGO platformy v oblasti sociální inkluze FORINT, která prosadila vznik Agentury pro sociální začleňování, dnes již jediného státního nástroje, který preventivně působí v sociálně vyloučených lokalitách. Rovněž spolupracuje s řadou významných institucí a organizací: Nadace Open Society Fund Praha, Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, British Council, US embassy, CEPOL, Liga lidských práv, Transparency International apod. Jedním z ústředních projektů organizace je Projekt Open City, jehož cílem je podpora chápání vzájemných vztahů mezi veřejným prostorem a občanskou společností; pojmenovat, co má vliv (pozitivní i negativní) na kulturu užívání městského veřejného prostoru a najít formy a nástroje k řešení; bezpečný a přátelský veřejný prostor pro všechny občany, nevyjímaje zdravotně postižené občany, seniory, rodiny s malými dětmi; sledování procesů změn a jejich vlivu na proměňování občanské společnosti, posunu v postojích veřejnosti i odborné praxe; spolupracovat s veřejnou správou, s odbornou a laickou veřejností, nestátními neziskovými organizacemi, dalšími subjekty a všemi, kteří se chtějí podílet na vytváření, správě a kultuře užívání veřejného prostoru a budování občanské společnosti. Otevřená společnost, o. p. s. Uruguayská 178/ 5, Praha 2, CZ tel

11 Oživení Občanské sdružení Oživení bylo založeno v roce Jeho vizí je fungující a sebevědomá občanská společnost naplňující principy udržitelného způsobu života. Cílem aktivit sdružení je: vyšší transparentnost rozhodování a efektivní hospodaření veřejné správy omezení výskytu korupčního chování a střetů zájmů úředníků i politiků vznik kvalitních protikorupčních zákonů a opatření zapojování občanů do rozhodování a správy věcí veřejných Občanům, aktivistům i zastupitelům nabízí Oživení semináře věnované praktickým postupům watchdogu kontroly samospráv. Občany sdružení seznamuje s náležitostmi zákona o svobodném přístupu k informacím a možnostech efektivní kontroly veřejných zakázek, zastupitele školí o možnostech přístupu k informacím z pozice člena zastupitelstva, zástupcům obcí je určen seminář o rozhodovacích procesích v obcích či postupech ve vydávání necenzurovaných radničních periodik. Ostatním veřejným funkcionářům Oživení nabízí vzdělávání v problematice střetu zájmů a etického kodexu či ochraně oznamovatelů korupčního chování. tel: mob:

12 ProAlt ProAlt je občanská iniciativa pro kritiku vládou plánovaných reforem a na podporu alternativ. Sdružuje lidi všech profesí, generací i názorů, kteří odmítají necitlivé plošné škrty a reformy v oblasti důchodů, zdravotnictví, sociální a rodinné politiky, pracovního práva, školství, vědy a kultury, tak jak byly připravovány vládní koalicí v letech Krátkodobým cílem bylo zastavit nebo aspoň zmírnit reformy v těchto oblastech. Dlouhodobým cílem je vytvářet sebevědomou, aktivní, solidární a všestranně udržitelnou společnost. Činnost iniciativa zahájila v srpnu 2010 zveřejněním prohlášení Společnost se škrtnout nedá, které vyjadřuje základní hodnoty a ideály, k nimž se hlásí. V národním i mezinárodním měřítku hájí sociální spravedlnost, souměřitelnost ekonomického postavení společenských vrstev a skupin, ekologickou udržitelnost, solidaritu života na planetě a demokracii jako praktickou možnost každého občana ovlivňovat svůj život i věci veřejné. Odmítá nárůst sociálních a ekonomických nerovností, ekologickou bezohlednost, privatizaci veřejného prostoru, statků a služeb a odsouvání občanů do role těch, kdo bezmocně přihlížejí rozhodování uzavřených elit. Členové iniciativy se organizují v pracovních skupinách, které sledují a řeší problematiku jednotlivých reforem a důležitých oblastí veřejné politiky. Debaty v tematických oblastech a jejich výsledky se snaží propojovat. Kromě dlouhodobější práce na reformních tématech reagují i na aktuální politické události. Působí odborně i aktivisticky. Pracují na analýzách vládních návrhů, dávají je do kontextu evropského a světového vývoje a usilují o formulaci alternativ. Iniciativa publikuje v médiích a její členové veřejně vystupují, rozdávají letáky a organizují petice. Pořádají konference, demonstrace, happeningy a přímé akce. Mluvčí: Ondřej Lánský tel.: , web: 12

13 Rekonstrukce státu Jedná se o společný program poslanců a senátorů, renomovaných expertů, byznysmenů, komor a svazů. Rovněž za Rekonstrukcí státu stojí dvacet renomovaných protikorupčních organizací v čele s Transparency International, Ekologickým právním servisem a Oživením. Iniciativa se snaží získat také podporu kandidátů napříč politickým spektrem, kteří se mohou připojit podpisem Prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu. Důraz je kladen na omezení korupce bez ohledu na osobní vztahy, politické názory nebo partikulární zájmy. Cílem je přijmout devět protikorupčních zákonů, které jsou neideologické, a ve veřejném zájmu by je měl podpořit každý politik. Požadované zákony: Průhledné financování politických stran a volebních kampaní již projednáváno ve výborech PS. Elektronická majetková přiznání ke dni nástupu do funkce příprava poslaneckého návrhu. Smlouvy na internetu - již projednáváno ve výborech PS. Zrušení anonymních akcií již přijato PS. Odborné nominace do dozorčích rad vládní návrh. Odpolitizování státní správy příprava poslaneckého návrhu. Státní zastupitelství bez politických zásahů do vyšetřování Sněmovna v 1. čtení. Průhledný legislativní proces Sněmovna 1. čtení. Rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ. Do projektu Rekonstrukce státu se může zapojit každý občan. Jako tzv. ambasador oslovuje politiky ze svého volebního obvodu, pokouší se získat jejich podpis pod Prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu, kterým se zaváží hlasovat pro potřebné protikorupční zákony. Občané tak vyvíjí zdravý tlak na své politické zástupce a zároveň kontrolují jejich činnost. V současné době Rekonstrukce státu rozjela mediální kampaň proti kandidátům či politikům, kteří odmítli navrhované protikorupční zákony, či nedodrželi svůj slib tyto zákony podpořit. Na webové stránce je seznam všech politiků, kteří se nechtějí zavázat, nebo sliby nedodrží. 13

14 Jiří Boudal Koordinátor projektu SPOV-spolek pro obnovu venkova Spolek pro obnovu venkova byl založen dne 1. června 1993 a je registrován jako občanské sdružení. Posláním Spolku je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova. Motivovat občany žijící na venkově k dobrovolné aktivitě, podněcovat je k odhodlání podílet se na zdárném vývoji obce, napomáhat vzniku a činnosti místních a regionálních sdružení. Účastnit se evropské spolupráce při obnově venkova. V neposlední řadě pak překonávat úzce resortní přístupy k řešení problémů obnovy vesnice a rozvoje venkova a podporovat a realizovat Program obnovy venkova. Nejvýraznější akcí Spolku je soutěž Vesnice roku, vyhlašovaná od roku 1995 společně se Svazem měst a obcí ČR, ministerstvy pro místní rozvoj, zemědělství, životního prostředí a kultury. Ke spolupráci na soutěži se postupně připojily také Kancelář prezidenta republiky, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Asociace krajů ČR a Folklorní sdružení ČR. Spolek organizuje každý měsíc pravidelná setkání (spojená se semináři) členů a hostů střídavě v Praze a regionech, která jsou tematicky zaměřena na různé okruhy venkovského života a podílí se i na pořádání jiných seminářů a dalších akcí s odbornou a laickou veřejností. Tajemnice- Kateřina Kapková Rezkova 1675, Hranice tel

15 Zelený kruh Občanské sdružení Zelený kruh je asociace, která sdružuje 28 ekologických nevládních organizací působících na celém území ČR. Zelený kruh vznikl v listopadu 1989 a je tak jednou z nejstarších nevládních střešních organizací u nás. Po celou dobu své existence hájí společné zájmy ekologických nevládních organizací a usiluje o celkový rozvoj občanské společnosti. Zvyšuje povědomí veřejnosti o problematice ochrany životního prostředí, zasazuje se o aktivní zapojování veřejnosti do tvorby a realizace politiky ochrany životního prostředí, posiluje spolupráci mezi ekologickými organizacemi. Své cíle naplňuje Zelený kruh především prostřednictvím legislativní a informační činnosti. Cíle sdružení: rozvoj občanského sektoru v oblasti ochrany životního prostředí posilování spolupráce a vzájemné komunikace environmentálních organizací zapojování veřejnosti do tvorby a implementace politiky životního prostředí zvyšování veřejného povědomí o činnosti environmentálních organizací a aktuálních problémech ochrany životního prostředí Od roku 2002 zajišťuje Zelený kruh také organizační zázemí pro oborovou platformu environmentálních NNO, která je tvořena jak členy Zeleného kruhu, tak dalšími 78 organizacemi. Členství v platformě není vázáno členskými příspěvky, platforma má podobu otevřené informační sítě. Zelený kruh se věnuje problematice účasti veřejnosti na rozhodování. V rámci projektu S vyloučením veřejnosti, nebo transparentně a kvalitně? usiluje o zachování možností veřejnosti vyjadřovat se ve správních řízeních k projektům, které významně ovlivňují životní prostředí. Důrazně oponoval návrhu novely stavebního zákona, který toto občanské právo zásadně omezoval a ze stavebních řízení veřejnost přímo vylučoval. Tato forma veřejné kontroly staveb ovlivňujících životní prostředí má přitom velký význam i jako prevence korupce. Sdružení vyvolalo veřejnou i odbornou diskusi, v jejímž důsledku ministerstvo pro místní rozvoj svůj návrh přepracovalo. Zástupci Zeleného kruhu deklarovali snahu i nadále přesvědčovat členy vlády a zákonodárce, aby nepřipustili osekání 15

16 občanských práv a uvolnění cesty korupci, ale naopak prosazovali opatření ke zkvalitnění a zefektivnění rozhodovacích procesů. Vedle toho Zelený kruh zpracoval partnerský projekt zaštítěný Respekt Institutem, o.p.s., který je zaměřený na rozvoj ekogramotnosti na úrovni druhého stupně základních škol a středních škol, s konkrétním zaměřením na oblast udržitelné spotřeby. Projekt vhodně kombinuje principy kreativity, zábavy, inovativnosti, překvapení, dostupnosti a vlastního zapojení žáků. Online multimediální hra v kombinaci s přímou prací proškolených pedagogů (v rámci projektu budou vytvořeny metodiky pro pedagogy) v rámci výuky a následné přímé zapojení studentů ve formě ekologických auditů komerčních subjektů v rámci týmové práce je moderním a účinným nástrojem pro zapojení cílové skupiny projektu. Zelený kruh Lublaňská Praha 2 Facebook: Tel: (+420)

Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS

Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ

Více

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s.

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009 Otevřená společnost, o.p.s. Motto Otevřená společnost může existovat jedině tehdy, jste-li ochotni za ni bojovat. Nikdo nemá patent na absolutní pravdu. George Soros Výroční zpráva

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Výroční zpráva 2011 Otevřené společnosti, o.p.s.

Výroční zpráva 2011 Otevřené společnosti, o.p.s. Výroční zpráva 2011 Otevřené společnosti, o.p.s. Výroční zpráva 2011 Obsah Mise......................................................................................... 4 Úvodní slovo.................................................................................

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

Výroční zpráva. Otevřené společnosti

Výroční zpráva. Otevřené společnosti Výroční zpráva Otevřené společnosti 2010 Obsah Mise 3 Úvodní slovo 4 Správní rada 5 Dozorčí rada 5 Zaměstnanci 5 Externí spolupracovníci 5 Programové oblasti a projekty Otevřené společnosti 6 Společnost

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Partner z donorské země. Ideas Bank Foundation (Norsko) The Ideas Bank Foundation (Norsko)

Partner z donorské země. Ideas Bank Foundation (Norsko) The Ideas Bank Foundation (Norsko) 3630037 Centrum pro komunitní práci západní Čechy Název Plzeň - město (politické) kultury: Podpora participativní demokracie na místní úrovni Ideas Bank Foundation 21 1 763 591 1 959 546 Plzeňský Cílem

Více

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky III. Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné.

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004 Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Obsah 1 Vize NROS 2 Slovo předsedy správní rady 3 Programy Evropské unie v NROS Programy vyhlášené

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 COUNTRY PROFILE CZECH REPUBLIC (IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 This profile was prepared and updated by Ms. Pavla PETROVÀ (Prague). It is based on official and non-official sources addressing current

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Romové v České republice

Romové v České republice Informace popisující oblast institucionálního zabezpečení integrace Romů do společnosti v České republice a na mezinárodní úrovni včetně analýzy situace Romů v ČR a v EU 27 II. Romové v České republice

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

V roce 2011 činnost Oživení finančně podpořili:

V roce 2011 činnost Oživení finančně podpořili: Výroční zpráva 2011 V roce 2011 činnost Oživení finančně podpořili: Ministerstvo vnitra ČR Siemens Integrity Initiative Nadace Open Society Fund Praha Stefan Batory Foundation Velvyslanectví Spojených

Více

Nadace Open Society Fund Praha

Nadace Open Society Fund Praha Nadace Open Society Fund Praha Výroční zpráva 2012 Již dvacet let Rozvíjíme hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice POSláNí Od roku 1992 přispívá Nadace Open Society Fund Praha k rozvoji

Více

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY Dokument je určen k metodické podpoře zakládání a rozvoje paktů zaměstnanosti v ČR Projednáno na celostátní konferenci k teritoriálním paktům zaměstnanosti 4. 12. 2014 v Praze TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Akční plán boje s korupcí na rok 2015 Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Praha, prosinec 2014 Obsah Úvod... 3 1. Výkonná a nezávislá exekutiva... 6 2. Transparentnost

Více

Partneři projektu kdo jsme a co děláme?

Partneři projektu kdo jsme a co děláme? Autor: Jiří Tošner a kol. Spolupráce: Národní síť Zdravých měst ČR Editoři modelů realizace dobrovolnictví: Renata Gargulová, Soběslav Zdeněk Krejsa, Prachatice Andrea Šmerdová, Vsetín Jarka Pirunčíková,

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA LÉTA 2009-2013

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA LÉTA 2009-2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA LÉTA 2009-2013 Zpracoval: odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb Krajského úřadu Moravskoslezského

Více

Představení FoRS a jeho členů

Představení FoRS a jeho členů Představení FoRS a jeho členů FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Platforma nevládních neziskových organizací v rozvojové spolupráci Členské organizace FoRS ADRA, o. s. 5 Agentura rozvojové a humanitární

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více