VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ"

Transkript

1 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Vypracoval: Mgr. Michaela Machková Sociální pracovník Schváleno:

2 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Darina Kolková Adresa: DPS Hladnovská 119, O.Muglinov Tel.: , sociální pracovník: Mgr. Michaela Machková Adresa: Holvekova 204/44, O.Kunčičky Tel.: , Základní poslání Posláním je poskytovat rady, informace, pomoc, podporu a zprostředkování navazujících služeb osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci a nejsou schopny tuto situaci řešit vlastními silami či za pomocí blízkého okolí. Odborné sociální poradenství umožní uživateli zorientovat se v jeho právech a povinnostech. Uživateli budou poskytnuty informace a pomoc při uplatňování jeho práv a plnění jeho povinností. Popis poskytované služby Městský obvod Slezská Ostrava nabízí prostřednictvím oddělení sociálních služeb obyvatelům cílové lokality odborné sociální poradenství dle 37, odst. 3, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění. Služba je zajišťována terénně v cílové oblasti a také ambulantně v kanceláři na Holvekově ulici 204/44 v Nízkoprahovém a poradenském centru v Ostravě Kunčičkách. Poskytovanou službou se snažíme klientům pomoci řešit jejich nepříznivou sociální situaci, předcházet možnému sociálnímu vyloučení či ohrožení chudobou. Uživatel má právo požádat o poskytnutí ve všech otázkách týkajících se jeho práv a povinností. K základním činnostem patří: 1) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a navazujících služeb - zprostředkování vyšetření dětí v pedagogicko-psychologické poradně - zprostředkování ubytování - zprostředkování kontaktů na organizace sociálního zabezpečení - zprostředkování kontaktů na neziskové organizace 2) sociálně terapeutické činnosti - poradenství v oblastech sociálních systémů 2/8-2 -

3 - poradenství v oblasti práva (zajištěno externím právníkem) - poradenství v oblasti psychologie (zajištěno externím psychologem) - vzdělávání 3) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - pomoc při vyřizování běžných záležitostí a při obnovení nebo upevnění kontaktů s přirozeným sociálním prostředím - pomoc při vyřizování osobních dokladů, sepsání žádostí a jednoduchých návrhů - výkon funkce zvláštního příjemce dávek sociálního zabezpečení Cílová skupina Odborné sociální poradenství je určeno osobám, které jsou ohroženy sociálním vyloučením či se ocitly v jinak nepříznivé životní situaci z důvodu své etnicity, vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Dále je služba určena obětem domácího násilí, osobám komerčně zneužívaným, osobám v krizi, osobám žijícím v sociálně vyloučených lokalitách, dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let věku ohroženým nežádoucími jevy, rodinám s dětmi a seniorům. Služba není určena: - osobám, které nemají zájem dobrovolně aktivně řešit svou nepříznivou sociální situaci - osobám, které budou vyžadovat poskytované služby pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek - osobám, které nespadají do cílové skupiny, těmto osobám bude v rámci základního sociálního poradenství zprostředkován kontakt na příslušného poskytovatele sociálních služeb Cíle - minimalizace rizik spojených s životem v sociálně vyloučené lokalitě - naučit uživatele služby překonávat či zmírňovat překážky způsobené jeho lokalizací v sociálně vyloučené lokalitě. - zvýšení právního vědomí, znalostí a dovedností uživatele - zvýšení uživatelovy schopnosti samostatně řešit nepříznivé sociální situace - zvýšení šancí na zaměstnanost tvorbou pracovních návyků a následným vzdělávání a získáváním pracovní kvalifikace - udržení a zlepšení kvality dosavadního bydlení, zvyšování povědomí o právech a povinnostech nájemce - snižování a předcházení zadluženosti, zvýšení finanční gramotnosti uživatele - podpora pozitivních rodinných a sousedských vztahů 3/8-3 -

4 Místo a doba poskytování Odborné sociální poradenství je poskytováno terénně v oblasti a ambulantně pro oblast cílové lokality v Nízkoprahovém a poradenském centru na ulici Holvekova 204/44 v Ostravě Kunčičkách, která primárně zahrnuje ulice Vratimovskou, Lihovarskou, Nadační, Výhradní a Pstruží. Přednostně je služba určena obyvatelům uvedených ulic. V případě volné kapacity je dostupná rovněž ostatním obyvatelům žijícím v oblasti Ostrava Kunčičky. Provozní doba Pondělí: Úterý: Středa: Čtvrtek: Pátek: Kapacita Ambulantní forma: roční kapacita je 1630 intervencí, kdy je 1 intervence uvedena jako maximální okamžitá kapacita 30 minut jednání s uživatelem Terénní forma: roční kapacita je 290 intervencí, kdy je 1 intervence uvedena jako maximální okamžitá kapacita 30 minut jednání v domácnosti uživatele Výše úhrad za poskytování V rámci zásad poskytování ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění je poskytováno poradenství bezplatně. Materiální a technické zabezpečení Odborné sociální poradenství je poskytováno oddělením sociálních služeb, kdy je kancelář samostatně umístěna v objektu Nízkoprahového a poradenského centra na ulici Holvekova 204/44, O. Kunčičky. Budova je ve vlastnictví MO Slezská Ostrava. Kancelář je kompletně vybavena potřebným nábytkem, výpočetní technikou a dalším příslušenstvím. Klient má k dispozici vhodný prostor k vyřízení svých žádostí při zachování jeho důstojnosti, vysoké kvality poskytované služby a ochrany osobních údajů. Poskytování služby je zajištěno zaměstnancem oddělení sociálních služeb ve výše uvedených provozních hodinách. Provoz je zabezpečován dle písemně stanovených pravidel a v souladu s navazujícími předpisy. 4/8-4 -

5 Vstup uživatele do služby Na základě telefonického či osobního dotazu žadatele či na základě získaného kontaktu při depistáži v terénu pověřený zaměstnanec oddělení sociálních služeb zpracuje základní informace týkající se poskytovaného. Přiblíží způsob, průběh a rozsah poskytované služby, seznámí žadatele s vnitřními pravidly a dalšími skutečnostmi. V případě zájmu žadatele o námi poskytovanou službu musí být sepsán záznam klienta, či protokol z jednání, který obsahuje sociální zakázku požadovanou uživatelem služby. Jsou společně vymezeny jeho individuální potřeby a cíle, stanoví se na základě dohody způsob zajištění potřebné pomoci a další následné pomoci. Uživatel bude písemně informován o způsobu zacházení s osobními údaji, jejich archivaci a skartaci. Žadatel se dále rozhodne o využití služby, zda poskytne souhlas se zpracováváním, shromažďováním, archivováním osobních a citlivých údajů či souhlas s předáváním osobních a citlivých údajů třetím osobám. V případě naplněné momentální kapacity bude s uživatelem dohodnut náhradní termín jednání, který bude písemně ustanoven. V případě, že nejde o jednorázové poskytnutí, kdy uživatel má zájem pouze o jednu konkrétní konzultaci, ale jde vzhledem k problému uživatele o opakované poskytování služby, je s uživatelem vypracován individuální plán uživatele. Poskytování je zahájeno na základě požadavku uživatele. V odůvodněných případech může být požadavek odmítnut, a to z důvodu uvedených výše. Při sjednávání konkrétních úkonů se klade důraz na aktivní účast uživatelů a jejich zapojení do rozhodování. Odborné sociální poradenství nelze poskytnout na základě požadavku třetí osoby, bez souhlasu koncového uživatele. Ukončení Poskytování bude ukončeno: - splněním jednorázové sociální zakázky - jestliže uživatel odvolá souhlas se zpracováváním osobních údajů - jestliže dojde k naplnění stanoveného osobního cíle uživatele služby či změně sociální situace uživatele v pozitivním směru - jestliže uživatel bude vyžadovat poskytnutí služby opakovaně pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek - jestliže uživatel bez vážného důvodu opakovaně nedodrží dohodnuté postupy a termíny sjednaných schůzek a zjevně přestane mít zájem v rámci svých schopností aktivně řešit svou nepříznivou sociální situaci - jestliže uživatel poskytne nepravdivé či záměrně neúplné informace o své sociální situaci či využije poskytovanou službu ke svému neoprávněnému prospěchu - jestliže dojde ke změně bydliště uživatele, tento již nebude spadat do cílové lokality a bude moci využít obdobné služby v novém místě bydliště - jestliže uživatel využije obdobnou službu u jiné organizace a poskytování služby ze strany poskytovatele by bylo duplicitní 5/8-5 -

6 Práva a povinnosti uživatelů Uživatel má právo: - právo na ochranu osobních údajů - právo na nedotknutelnost osoby - právo na důstojné zacházení - právo na svobodnou volbu a přiměřené riziko - právo na informace o podmínkách a způsobu poskytování odborného sociálního poradenství - právo na ukončení poskytování - právo na podání podnětů, návrhů, případně stížností týkající se činnosti oddělení sociálních služeb - právo na ochranu před jakýmikoliv formami zneužívání - právo nahlížet do své osobní spisové dokumentace vedené na oddělení sociálních služeb Uživatel má povinnost: - poskytnout základní informace nutné k posouzení jeho sociální situace - poskytnout informace nezbytné k vytvoření individuálního plánu klienta - předat souhlas k nakládání s osobními údaji pro potřeby oddělení sociálních služeb - respektovat podmínky poskytování - dodržovat předepsané časy schůzek a dodržovat stanovené postupy Přijímání a způsob vyřizování stížností: Přijímání stížností - K přijímání, správnému a včasnému vyřízení stížností na kvalitu a způsob poskytování je pověřeno oddělení sociálních služeb městského obvodu Slezská Ostrava. - Uživatel či jiná fyzická osoba má možnost podat stížnost ústně, písemně nebo anonymně. - Pro anonymní podání je rovněž zřízena v prostorách Nízkoprahového a poradenského centra anonymní schránka. - Stížnosti, návrhy a podněty jsou přijímány v kanceláři sociálního pracovníka na adrese Nízkoprahového a poradenského centra Holvekova 204/44, Ostrava Kunčičky. - Stížnost může být podána nezávislému orgánu (Policie ČR, Veřejný ochránce práv, Český helsinský výbor, apod.). - O podané stížnosti je vždy proveden zápis s uvedením osoby, která stížnost podala, předmětem stížnosti, výsledkem šetření a uvedením přijatých opatření. - V případě požadavku uživatele o zachování anonymity je vždy vyhověno. 6/8-6 -

7 - Stížnosti vyřizuje vedoucí oddělení sociálních služeb, řeší je bezodkladně nejdéle však do 28 dnů ode dne, kdy byla doručena organizaci Tuto lhůtu lze překročit jen ve výjimečných případech a se souhlasem vedoucího odboru sociálních věcí. Důvody musí být stěžovateli dány na vědomí. - Vůči stěžovatelům nesmí být činěny přímé ani nepřímé zákroky proto, že podali stížnost. Stížnosti jsou brány jako možný podnět pro rozvoj a zlepšování kvality nabízené služby. Jsou cenným zdrojem informací, které ukazují, jak jednotliví uživatelé vnímají jim poskytovanou službu a co by si přáli změnit, což umožňuje identifikovat oblasti, kde je potřeba kvalitu služby zvyšovat a přiblížit potřebám uživatelů. - Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile po jejím prošetření byla určena opatření potřebná k odstranění zjištěných závad a stěžovatel byl o tom vyrozuměn. O vyřízení stížnosti musí být stěžovateli podána písemná zpráva i v případě, bylo-li zjištěno, že stížnost není oprávněná, a to s dodržením výše uvedených lhůt. V případě anonymního podání bude její vyřízení provedeno v dané lhůtě formou vyvěšení na nástěnce v prostorách poskytování. - Není-li stěžovatel spokojen s vyřízením stížnosti, má právo na prošetření způsobu vyřízení. Prošetření zajišťuje vedoucí odboru sociálních věcí. V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti vedoucím odboru sociálních věcí je možné obrátit se podle zákona č. 349/1999 Sb., na veřejného ochránce práv, Český helsinský výbor, Krajský úřad, Policii ČR, apod. Adresa pro možnost podání stížnosti Nízkoprahové a poradenské centrum Holvekova 204/ Ostrava-Kunčičky kontaktní osoba: Mgr. Michaela Machková tel: , E mail: Adresy a tel. kontakty pro další možnost podání stížnosti: Mgr. Darina Kolková vedoucí oddělení sociálních služeb Dům s pečovatelskou službou Hladnovská Ostrava Muglinov Tel.: , (Po,St od 8.00 hodin do hodin, Út,Čt od 8.00 hodin do hodin) E mail: 7/8-7 -

8 Mgr. Zdeněk Matýsek - vedoucí odboru sociálních věcí Městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Těšínská Slezská Ostrava Tel.: E Další adresy: Krajský úřad Veřejný ochránce práv Český helsinský výbor Odbor sociálních věcí Údolní 39 Jelení října Brno Praha Ostrava Schváleno dne: Zpracoval: Schválili: Mgr. Michaela Machková, sociální pracovník Mgr. Darina Kolková, vedoucí oddělení sociálních služeb Mgr. Zdeněk Matýsek, vedoucí odboru sociálních věcí Schválil: MVDr. Barbora Jelonková starostka 8/8-8 -

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, identifikátor:1899810 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním sociálně

Více

Poslání služby Cíl služby Zásady služby

Poslání služby Cíl služby Zásady služby Poslání služby Posláním Centra poradenství a pomoci Znojmo je poskytovat informace a pomoc osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Prostřednictvím poradenství napomáháme k posílení kompetencí

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 6027304

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 6027304 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 6027304 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním Sociálně aktivizačních služeb, Programů

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 6027304

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 6027304 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 6027304 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním Sociálně aktivizačních služeb, Programů

Více

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby 1. Druh sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2. Forma sociální služby

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4, 301 00 PLZEŇ, Korespondenční adresa: ČERNICKÁ 887/9, 301 00 PLZEŇ

VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4, 301 00 PLZEŇ, Korespondenční adresa: ČERNICKÁ 887/9, 301 00 PLZEŇ DOMUS - Centrum pro rodinu, z. s. Hřímalého 4 301 00 Plzeň tel: +420 733 733 061 +420 734 754 049 e-mail: domus@domus-cpr.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4,

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Informace pro občany

Informace pro občany Vytvoření metodiky naplňování standardů kvality dle vyhl. 473/2012Sb. pro ORP Jilemnice - OSPOD Informace pro občany Metodika standardů kvality sociálně-právní ochrany Projekt Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011 Sociální služba: Pečovatelská služba Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností

Více

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO 44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 65 ZN 717 Rodinný sociální

Více

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více

Interní předpis 1: Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Interní předpis 1: Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb POSLÁNÍM SLUŽBY KRIZOVÉ POMOCI DĚTSKÉHO KRIZOVÉHO CENTRA, o.s. v Praze je poskytování odborné psychosociální pomoci specializované na krizové životní situace a zejména na problematiku dětí týraných, zneužívaných,

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby 9. úprava a doplnění I. Základní prohlášení Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba poskytována

Více

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN www.nadacnifondjt.cz PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN Jak aktivně nacházet náhradní rodiče profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Aktualizace: RADKA o. s., Kadaň Rok vydání: 2012 2 Aktualizace k 1. 5. 2012 Tento Katalog je určen všem, kteří

Více

Standardy SPOD Obsah

Standardy SPOD Obsah Standardy SPOD Obsah 1. Místní a časová dostupnost... 2 2. Prostředí a podmínky... 4 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí... 6 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více