A MLÁDEŽE STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV..."

Transkript

1

2

3 OSNOVA 1. ÚVOD PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA A SLUŽBY PROJEKTY SAJV Jugendsession Aktion 72 Stunden Voilà Ostatní projekty SAJV PARLAMENT MLÁDEŽE VE ŠVÝCARSKU VILLA YO YO ST. GALLEN POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA A SLUŽBY IDENTIFIKACE VYUŽITELNÉ DOBRÉ PRAXE V INNOSTI ŠVÝCARSKÝCH PARTNER A DOPORUENÍ PRO JEJÍ APLIKACI V KONTEXTU INNOSTI SV,DDM PROJEKT JUGENDSESSION PROJEKT 72 HODIN PROJEKT VOILÀ INNOST VILLA YO YO ST. GALLEN ZAVÁDNÍ AKTIVIT INSPIROVANÝCH STUDIJNÍ CESTOU DO INNOSTI SV, DDM SV KORUNKA SV OSTRAVA - ZÁBEH DDM OSTRAVA - PORUBA SV OSTRAVA MORAVSKÁ OSTRAVA (SV OSTRILOVA) POPIS DALŠÍCH MOŽNOSTÍ ZAPOJENÍ SV DO MEZINÁRODNÍCH AKTIVIT PROGRAM CELOŽIVOTNÍ UENÍ COMENIUS Grundtvig PROGRAM MLÁDEŽ V AKCI Vzdlávání a vytváení sítí mezi pracovníky s mládeží (Akce 4.3) PROGRAM EVROPA PRO OBANY Setkávání oban v rámci partnerství mst NORSKÉ FONDY A FONDY EHP PROGRAM ŠVÝCARSKO-ESKÉ SPOLUPRÁCE DALŠÍ MOŽNOSTI MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI ZEMMI A REGIONY... 39,40 SEZNAM VYUŽITELNÝCH INTERNETOVÝCH ZDROJ A PUBLIKACÍ SV-Stedisko volného asu DDM-Dm dtí a mládeže 2

4 3

5 1. Úvod Dvod vzniku, popis cíl publikace a metody sbru a zpracování dat. Pedkládaný text pedstavuje jeden z výstup projektu Exchange of experiences and know-how in the field of leisure activities provided for children and youth (Výmna zkušeností a know-how v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže dále jen Výmna zkušeností), který v období duben 2012 až kvten 2013 realizovalo statutární msto Ostrava ve spolupráci s dalšími partnery. Konkrétn se jedná o dílí výstup z aktivity projektu. 2 Zavedení nových nástroj pro vtší informovanost a zapojení mládeže a navázání mezinárodních kontakt, který velmi úzce souvisí s aktivitou. 1 Studijní cesta do Švýcarska a aktivitou. 4 Studijní cesta švýcarských expert do R a konference. Publikace si klade následující cíle: 1. Identifikovat píklady dobré praxe v innosti švýcarských partner projektu a poskytnout doporuení, jak tyto projekty/aktivity využít v innosti stedisek volného asu zizovaných statutárním mstem Ostrava; 2. Nastínit další možnosti mezinárodní spolupráce využitelné ostravskými stedisky volného asu a domem dtí a mládeže; 3. Poskytnou základní pehled grantových program a finanních nástroj zamených na podporu práce s mládeží v mezinárodním kontextu. Informace obsažené v tomto sborníku vychází z nkolika zdroj. Jedná se o rešerši v dostupné literatue a internetových zdrojích informujících o mezinárodní práci s mládeží a její podpoe. Pedevším však bylo využito informací zveejnných na webových stránkách švýcarských partner, informací z jejich propaganích a odborných materiál a osobních konzultací. Všechny zdroje informací jsou pehledn uvedeny na konci textu. Dále byly pro obsah této publikace využity osobní, telefonické i ové konzultace pracovník odboru sociálních vcí, školství, sportu a volnoasových aktivit (oddlení školství sportu a volnoasových aktivit) Magistrátu msta Ostravy s editeli a pracovníky stedisek volného asu a domu dtí a mládeže, kteí se úastnili 4

6 studijní cesty do Švýcarska a s pracovníky švýcarských partnerských organizací. 2. Projekt Výmna zkušeností a know-how v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže Projekt švýcarsko-eského partnerství Výmna zkušeností je ukázkovým výsledkem dlouhodobého úsilí statutárního msta Ostrava o podporu a další rozvoj volnoasových aktivit pro dti a mládež. Region Ostravska dlouhodob patí v eské republice k nejaktivnjším oblastem ve vzdlávacím programu EU Mládež v akci, do kterého se zapojuje mj. prostednictvím stedisek volného asu a domu dtí a mládeže. Podání projektu zacíleného na výmnu zkušeností s mezinárodními partnery do Programu švýcarsko-eské spolupráce se v tomto kontextu jeví jako další krok msta Ostravy smrem k zapojení do evropské spolupráce v práci s dtmi a mládeží. Koordinaci projektu za statutární msto Ostrava zajišovalo oddlení školství sportu a volnoasových aktivit, které je souástí odboru sociálních vcí, školství, sportu a volnoasových aktivit. Msto dále pizvalo do projektu stediska volného asu a dm dtí a mládeže, jichž je zizovatelem: Stedisko 5

7 volného asu Korunka, Ostrava Mariánské Hory, p.o. a jeho další 2 stediska Stedisko pírodovdc a Stedisko turistiky, Stedisko volného asu, Ostrava Zábeh, p.o., Stedisko volného asu, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o. a Dm dtí a mládeže, Ostrava Poruba, p.o. Hlavním švýcarským partnerem spolupracujícím na projektu byla organizace Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbande (dále jen SAJV) sídlící v Bernu. Souástí projektu byla i návštva nízkoprahového zaízení Villa YoYo sídlící v St. Gallen. Program projektu se sestával ze ty hlavních aktivit: 1. Studijní cesty ostravských úastník do Švýcarska; 2. Zavedení nových nástroj pro vtší informovanost a zapojení mládeže a navázání mezinárodních kontakt; 3. Zízení informaního centra pro mládež a zahájení jeho aktivity; 4. Studijní cesty švýcarských expert do R a závrené konference. K hlavním hmatatelným výstupm projektu se adí aplikace konkrétních poznatk do praxe jednotlivých stedisek volného asu a domu dtí a mládeže, nov zízené Informaní centrum pro mládež v rámci Stediska volného asu Korunka a vydání sborníku ze závrené konference. Projekt probíhal od dubna 2012 do kvtna 2013 a celkové náklady na realizaci dosáhly cca 1,2 milionu K. 3. Studijní cesta do Švýcarska Studijní návštva zástupc msta a pedagog volného asu u švýcarských partner, která probhla od 18.6 do , pedstavuje pro projekt klíovou aktivitu. Návštva umožnila penos know-how a výmnu zkušeností v oblasti rozvoje volnoasových aktivit a stala se tak východiskem pro vydání sborníku. 6

8 Studijní cestu absolvovalo celkem 15 eských úastník: jednalo se o pracovníky Magistrátu msta Ostravy, pracovníky zapojených stedisek volného asu a domu dtí a mládeže (každé stedisko vyslalo jednak zástupce managementu a jednak zástupce pedagog volného asu) a jednoho tlumoníka. První den po píjezdu do Bernu se eská delegace seznámila obecn s misí a základními innostmi hlavního partnera - švýcarské organizace SAJV, která je stešní platformou mládežnických organizací a subjekt pracujících s mládeží ve Švýcarské konfederaci. eští úastníci na oplátku prezentovali své organizace a situaci mladých lidí v R. Druhý den strávili úastníci opt v SAJV. Program byl již specificky zamen na innost švýcarského parlamentu pro dti a mládež (projekt Jugendsession) a zastupování zájm mládežnických organizací na rzných politických úrovních. Tetí den strávili úastníci návštvy v oteveném volnoasovém centru Villa Yo Yo v St. Gallen. Poslední den ped odjezdem se ostravští návštvníci zapojili do semináe Mládí a obanství: cesty motivace mládeže k úasti v civilní spolenosti. 7

9 4.Partnerská organizace SAJV 4.1 Poslání, obecná charakteristika a služby Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbande (Švýcarské pracovní spoleenství mládežnických organizací, SAJV) je stešní platformou švýcarských mládežnických organizací a subjekt pracujících s mládeží. Vykonává tak podobnou roli jako eská rada dtí a mládeže v R. Moto SAJV zní Kompetentn a angažovan pro mládež a ve své misi deklaruje jako své hlavní cíle rozvoj participace dtí a mládeže na všech aspektech života spolenosti, podporu dobrovolnictví dtí a mladých lidí a rovnost šancí v pístupu mladé generace ke vzdlání a pracovním píležitostem. Své aktivity cílí SAJV pedevším do tech oblastí: praxe v práci s mládeží, politická a advokaní práce a práce s veejností. V práci s mládeží se vnuje pedevším šíení a zprostedkování nabídek svých len a partner mladým lidem, organizuje však také vlastní projekty (viz níže). Pi svých politických a advokaních aktivitách se SAJV zapojuje jako expert do nejdležitjších struktur týkajících se mládeže a práce s mládeží na kantonální, národní i mezinárodní úrovni. V oblasti práce s veejností SAJV prostednictvím tradiních i nových médií upozoruje na názory a problémy mladé generace a usiluje o zviditelnní toho, ím mladí lidé pispívají spolenosti. 8

10 SAJV funguje jako demokratická instituce zastupující zájmy 65 lenských organizací z celého Švýcarska. Dozor nad inností organizace vykonává správní rada složená z 9 zástupc lenských organizací. Odbornou a kontrolní innost SAJV podporují dv specifická grémia: výbor pro mezinárodní otázky InterKo a Komise pro kontrolu úetnictví a ízení. Tým SAJV sestává z 15 zamstnanc. SAJV poskytuje svým lenm zdarma nkteré služby, jako napíklad vzdlávací semináe a konzultace, nástroje pro síování a sdílení kontakt, informaní kanály a produkty jako tiskoviny, monitoring médií a politiky ve vztahu k dtem a mládeži. lenové mohou také využívat infrastrukturu, kterou jim nabízejí budovy SAJV v Bernu a Lausanne. Interní struktura SAJV Výbor pedsednictví Tým generální tajemník 9 len 3 osoby pod generál. tajemníkem dobrovolná práce strategie a orientace agentury 15 spolupracovník výkonný orgán Financování lenské píspvky od lenských organizací Úastnické poplatky za úastníky projektu (mládež) Obecní smlouva s veejnou správou (struktura-podprné fondy / strukturální administrativní financování) Projekt zamený na veejné financování Projekt zamený na soukromé financování spoleností a nadací Sponzorování jídla a vybavení spolenostmi 9

11 Prodej služeb (odborné, publikace, materiál), lenským organizacím, partnerm a dalším diverzifikované finanní prostedky na rzných úrovních v závislosti na rozmru projektu (místní, národní, regionální, evropské, mezinárodní) Výzvy Ve vztahu k vládám / veejným prostedkm: Nekousat ruku, která Vás krmí vs. nezávislost, Dlouhodobé financování Udržitelnost vs. inovace Mix mezi strukturálními fondy a projektov orientovanými fondy 4.2.Projekty SAJV Rozsah a úel této publikace neumožují podat vyerpávající informace o všech níže uvedených projektech SAJV. Smyslem této ásti je tedy spíše pedstavit základní myšlenku projektu a upozornit na nkteré jeho souásti, metody i výstupy, které by mohly být inspirativní a teoreticky penositelné do prostedí R Jugendsession Projekt Jugendsession ( Zasedání mládeže ) vychází z myšlenky podpoit politickou participaci mladých lidí a dát jim píležitost kontaktu s reálnými politickými rozhodovacími strukturami. Nabízí se tak jeho srovnání s parlamenty dtí a mládeže, které fungují v mnoha evropských zemích vetn R a Švýcarska. Organizace projektu Jugendsession však vykazuje adu specifik, které jej odlišují od ostatních iniciativ s obdobnými cíli, nap. Národního parlametnu dtí a mládeže R. Za názvem Zasedání mládeže se skrývá dvoudenní valné shromáždní dvou stovek zástupc mládeže ve vku let ve švýcarském parlamentu (Bundeshaus). Zajímavý je hned zpsob nominace úastník. SAJV jako 10

12 koordinátor projektu zveejuje na webu v dostateném pedstihu jednoduchý formulá, prostednictvím kterého se mohou zájemci registrovat. Výbrová kritéria se striktn omezují na vk, kanton, ze kterého zájemce pochází, mateský jazyk, pohlaví a dosažené vzdlání. Smyslem je získat maximáln vyváženou skupinu mladých lidí podle tchto ukazatel. Pedchozí politická innost i angažovanost, jakož i lenství v mládežnických organizacích i politických stranách nehrají pi výbru roli. Dalším zajímavým aspektem je legislativní zakotvení projektu. Každoroní realizace Jugendsession se opírá nejen o dvacetiletou tradici, ale také o rozhodnutí parlamentu, na základ kterého je projekt pevnou souástí každoroního parlamentního programu a pedstavuje jedinou akci svého druhu, kdy v parlamentu krom volených poslanc zasedají také externí, nevolení zástupci mladých lidí. Základem každé smysluplné politické diskuse je téma, které je uchopeno prostednictvím kvalitn pipravené argumentace. Témata pro pípravu Jugendsession picházejí z regionálních zasedání na pti místech Švýcarska, která bezprostedn pedcházejí celostátnímu zasedání. Každé z tchto zasedání vyšle na národní úrove maximáln 3 témata s peliv zpracovaným šanonem relevantních informací. Pi píprav tchto materiál se mladí lidé mohou spolehnout nejen na podporu SAJV jako koordinátora projektu, ale mají k dispozici také odborníky ze státních institucí, neziskových organizací, pop. soukromé sféry. Napíklad pro téma Vyhoštní odmítnutých žadatel o azyl poskytly tematické partnerství Spolkový úad pro migraci a obsahovou podporu Národní komise pro ochranu ped muením. K dalším diskutovaným tématm roníku 2012 patilo nap.: vztah Švýcarska a Švýcar k mezinárodním korporacím, dopady výkonnostn orientované spolenosti na zdraví obyvatel, uzavení atomových elektráren a obnovitelné zdroje energií nebo násilí sportovních fanoušk. Cílem diskusí bhem Jugendsession není pouze piblížit mladým lidem atmosféru místa, kde se vaí politika a dát jim píležitost rozvinout si konkrétní dovednosti, ale také docílit konkrétních zmn nebo alespo iniciovat další diskusi o nich na reálné politické úrovni. Jugendsession formuluje problémy mladých lidí a jejich návrhy na jejich ešení prostednictvím návrh tzv. statement (prohlášení), petic nebo pímo návrh konkrétních projekt. 11

13 Všechny tyto nástroje jsou na konci zasedání pedány zástupcm parlamentu. Follow-up tchto návrh má na starosti 15ti-lenný tým Forum Jugendsession, složený z mladých dobrovolník, bývalých úastník plenárního zasedání. K zasedání Jugendsession jsou obvykle piazeny i další doprovodné akce. V roce 2011 to byly napíklad pódiové diskuse s mladými kandidáty federálních voleb (do 25 let vku), které se konaly na veejných prostranstvích a daly tak nejen mladým, ale i ostatní široké veejnosti píležitost konfrontovat svoje názory s názory mladých politik a pesvdit se o tom, že mladí lidé do politiky chtjí a umí mluvit a zasahovat. Dále se u píležitosti Jugendsession koná vyhlášení ceny mládeže Prix Jeunneuse pro politika, který se v daném roce nejvíce zasloužil o zohlednní zájm mladých lidí v politice. V roce 2012 tuto cenu získal Mathias Reynard, ve svých 25 letech nejmladší poslanec federálního parlamentu a pedseda výboru pro otázky dtí a mládeže. V neposlední ad doprovází Jugendsession také soutž IdeaContest, v jejímž rámci mohou mladí lidé navrhovat konkrétní projekty na zlepšení situace v nkteré oblasti (v roce 2012 to byla nap. oblast Bezpenosti na internetu a ochrany autorských práv). Nejlepší z tchto projektových návrh, vybrané odbornou porotou, pak obdrží financování z národních grantových program. V neposlední ad stojí za zmínku dlouhá ada partner ze státní, neziskové i komerní sféry, která se na Jugendsession podílí nebo ji nejrznjšími zpsoby podporuje. Mezi nimi nechybí Spolkový ústav pro sociální zabezpeení, prestižní nadace Stiftung Mercator, podporující vdu a výzkum, ochranu životního prostedí a práv oblast dtí a mládeže, nebo mediální koncern Swisscom Aktion 72 Stunden Projekt Akce 72 hodin s podtitulem A Švýcarsko bude vzhru nohama je postaven na v podstat velmi jednoduché myšlence, že poteby daného místa znají nejlépe sami jeho obyvatelé a sami je také dokážou efektivn ešit prostednictvím dobrovolného zapojení. Zvlášt významnou cílovou skupinou jsou v tomto ohledu dti a mladí lidé, kteí si prostednictvím zapojení do projektu mohou vytvoit pozitivnjší vztah k místu, kde žijí, vyzkoušet si nové vci pi práci ve skupin a ješt zažít spoustu zábavy a adrenalinu. Projekt, který vznikl v 90. letech v Nmecku, v roce 2002 peskoil do sousedního Rakouska a v souasnosti se šíí i do dalších zemí vetn Rakouska a eské 12

14 republiky, je postaven na jednoduchém principu: každý mže upozornit na nco, co se mu nelíbí, co by bylo poteba zlepšit nebo kde by bylo teba pomoci. Zárove mže zorganizovat skupinu lidí ze svého okolí a pokusit se danou situaci ešit prostednictvím dobrovolnické práce. Takových spontánních dobrovolnických iniciativ jist probíhá znané množství, v podstat neustále a všude kolem nás. Projekt 72 hodin tyto iniciativy nejenom stimuluje, ale smuje je také do velmi konkrétního a omezeného asového rámce tí po sob jdoucích dn (vtšinou pátek + sobota + nedle). Nabízí také jednu zastešující znaku, pod kterou je možné tyto typov, tematicky a geograficky nesmírn rozmanité aktivity prodat místním, regionálním i celostátním médiím a mobilizovat tak ve prospch projektu a jeho dílích aktivit mnohem širší veejnost. Koordinátoi místních projekt jsou navíc motivování ke vtažení co nejširšího spektra aktér do projektu, který má tak za cíl posílit místní komunitu propojením a spoluprací oban, neziskového, státního a podnikatelského sektoru. Dalším cílem projektu, který míí specificky na dti a mládež, je otevít jim dvee mládežnických organizací a subjekt pracujících s dtmi a mládeží, zvlášt v mimoškolní oblasti, protože práv tyto organizace a instituce se do projektu 72 hodin nejastji zapojují. Mladé lidi má k projektu pitáhnout také jeho adrenalinová složka, která spoívá v tom, že je poteba asto nároné projekty realizovat bhem relativn krátké doby, vtšinou bez zvláštních finanních prostedk a specifických expertních dovedností ve skupin, kterou asto spojuje pouze prvotní nadšení pro daný nápad. Na tuto stránku projektu pokládal draz práv projekt Akce 72 hodin ve Švýcarsku v roce 2010, který koordinovala SAJV. K dalším cílm švýcarského projektu se adilo vytvoení píležitostí pro zapojení mladých lidí s omezenými píležitostmi (nap. mladých migrant) a posílení mimoškolního vzdlávání v nkterých kantonech Švýcarska. Díky dynamické a asto zábavné povaze aktivit, jejich blízkosti k místní komunit a jejím problémm a okamžité hmatatelnosti a viditelnosti výstup vlastní dobrovolné práce skrývá projekt 72 hodin obrovský potenciál k zapojení dtí a mládeže, rozvoji jejich kompetencí a posílením vztahu k místu kde žijí. 13

15 4.2.3.Voilà Voilà je program zamený na podporu zdraví a prevenci užívání návykových látek, který cílí na organizace pracující s dtmi a mládeží ve 20 kantonech Švýcarské konfederace. Hlavní cílovou skupinou jsou pedevším mladí vedoucí dtských tábor. Hlavní myšlenkou programu je podpoit nejen fyzickou kondici, ale také všestrann zdravý vývoj osobnosti dtí a mladých lidí. Zdraví je tak v programu chápáno jako komplexní, celostní fenomén zahrnující fyzické, psychické i sociální blaho dtí a mládeže. Druhým dležitým konceptem, na kterém program staví, je self-efficacy (nm. Selbstwirksamkeit, esky nejastji pekládáno jako vnímaná osobní úinnost ), který vytvoil v 70. letech 20. století kanadsko-americký psycholog Albert Bandura. Jde o schopnost dvry ve vlastní schopnosti, ve vlastní zpsobilost jednat zpsobem nezbytným k dosažení njakého cíle, zvládnutí njaké situace i úkolu v nejširším slova smyslu. lovk s vysokou mírou této vlastnosti má optimistický životní postoj, lépe zvládá životní tžkosti, je mén náchylný k pasivit i depresím, což se odráží v kvalit jeho života. Z tohoto konceptu pak vycházejí zásady vzdlávání v programu Voilà. Patí k nim zejména: Participativní pístup na táborech vedených podle programu Voilà dostávají dti a mladí píležitost zapojovat své poteby bezprostedn do mezilidských vztah a tak je konkrétn spoluutváet. Tím si osvojují dležité kompetence potebné pro svj zdravý vývoj. Empowerment tento tžko peložitelný anglický výraz odkazuje ke schopnosti lovka odhalovat v sob a rozvíjet silné stránky a tyto pednosti pak integrovat do svého sebepojetí. Na táborech vedených podle programu Voilà jsou dti cílen vystavovány rozmanitým výzvám (nap. nároné outdoorové aktivity), aby si mohly vyzkoušet a osvojovat nové schopnosti a zárove si vytváeli pozitivní sebeobraz. Genderov pimené nabídky ke zdravému vývoji v pojetí programu Voilà patí také správné vnímání vlastního a opaného pohlaví. To však neznamená pouze zohledovat ve vzdlávacím procesu rozdílné zpsoby chování a života dívek a chlapc, ale na druhou stranu také podporovat neekané potenciály, které nemusejí být konformní tradiním genderovým oekáváním a rolím. 14

16 Jít píkladem Vedoucí na dtských táborech se v programu Voilà uí pracovat s vdomím, že jsou pro své svence vedle rodi, sourozenc, uitel a vrstevník dležitými vzory. Proto je dležité, aby jejich chování bylo za všech okolností v souladu se zdraví podporujícími principy programu. Neustálý vývoj podpora zdraví jako komplexního fenoménu je pomrn mladým pístupem, který vyžaduje neustálé sledování nových poznatk, testování metod a prbžné pizpsobování programu Voilà nejnovjšímu stavu poznání Ostatní projekty SAJV Krom výše podrobnji charakterizovaných projekt koordinuje SAJV i další projekty pro mládež. Projekt Youth Rep vysílá každým rokem 3 zástupce mladých lidí ze Švýcarska do struktur OSN a dalších mezinárodních organizací, aby sbírali informace a zkušenosti, o kterých následn informují mladé lidi doma. Projekt Speak out se zamuje výhradn na nezletilé žadatele o azyl, kteí pobývají ve Švýcarsku bez zákonných zástupc a nabízejí jim workshopy a setkání s mladými politiky, pracovníky úad, policisty apod., aby mohli spolen s nimi diskutovat o problémech, se kterými se potýkají, a hledat jejich ešení. Ostprojekt je vlastn fond na podporu malých projekt mladých lidí z balkánských zemí. Ron se rozdlí cca CHF na realizaci iniciativ mládeže v Albánii, Bosn a Hercegovin, Kosovu, Makedonii, Srbsku, Moldavsku a erné Hoe. Projekt Varietà pomáhá švýcarským organizacím pracujícím s dtmi a mládeží se více otevírat jiným kulturám a mladým cizincm, kteí tvoí více než 25 procent populace mladých lidí ve Švýcarsku. Více o projektu lze nalézt na stránkách Vzhledem ke specifickému kontextu, ve kterém jsou tyto projekty realizovány, se jejich penositelnost do prostedí stedisek volného asu v R jeví jako výrazn omezenjší, než je tomu u projekt Jugendsession, 72 Studen a Voilà. Proto se o nich na tomto míst nezmiujeme podrobnji. 15

17 4.3 PARLAMENT MLÁDEŽE VE ŠVÝCARSKU Ureno PRO mládež, VEDEN mládeží neutrální, co se týe politické strany: «Cílová politika místo stranické politiky» možnost úasti mladých lidí národnost není relevantní vk mezi 12 a 25 let pod vedením mladých lidí místní, regionální a kantonální legáln: veejné nebo soukromé (sdružení) diskuse píležitostí a možnosti návrh na legislativní orgán politika a události (kultura / sport) rozpoet mezi 2'000 až 100'000 CHF 16

18 Píklady: JupF : Parlament mládeže z Fraubrunnen Regionální Rozpoet cca 5000 CHF Od roku 2008 Mladý, malý, aktivní 12 aktivních len vk mezi 13 a 19 let Komise: pedsednictví, pokladník, tajemník Valná hromada = projektové skupiny Schze každé 2-3 týdny Jugendrat Baselland Komise kantonálního výkonného orgánu Kantonální 9 len Vk mezi 14 a 26 let Zvolen kantonálním výkonným orgánem Organizuje mládežnické zasedání 17

19 Jugendrat Lausanne Regionální Rozpoet cca Od roku 2010 Mladí, aktivní 20 aktivních len, 70 len vk mezi 13 a 25 let Komise: pedsednictví, pokladník, tajemník + 4 lenové výkonné rady Valné shromáždní (jednou za msíc), projektové schzky (=projektové skupiny) Píklady projekt parlamentu mládeže Noní autobusy Skatepark Vyhrazené zóny pro malování Koncerty Otevené kino Autobusová doprava do lyžaských stedisek Kantonální zasedání mládeže (návrhy, petice, úast na komisích) 18

20 Federální Zasedání mládeže Co je Zasedání mládeže? Nejdležitjší národní platforma pro úast mládeže 200 úastník z celého Švýcarska vk let Plénum v Bundeshaus (= federální parlament) v Bernu Poádá SAJV s mladými dobrovolníky Cíle Vysvtlete dosplým, jak jejich názor mže ovlivnit politická rozhodnutí. Seznamte se s dalšími mladými lidmi, kteí mají zájem o politiku Získejte motivaci více se úastnit aktivní politiky a zapojit do obanské spolenosti. Pochopte lépe, jak politika funguje a jak je možné v ní být aktivní. 19

21 Politický vliv Žádosti jsou projednávány mladými lidmi ve federálním parlamentu Pijaté žádosti jsou pedány pedsedovi federálního shromáždní Fórum shromažuje žádosti po celý rok a podklady jsou prbžn pedávány k další realizaci. Financování Výdaje Ostatní (ca. 5%) Komunikace Pímé výdaje (ca.40%) Jídlo, ubytování, infrastruktura, externí mzdy, cestovné, etc. Mzdy (ca. 50%) Píjmy Sponzoi a partnei (ca. 15%) Nadace (ca. 15%) Veejné prostedky (ca. 70%) Federální vláda, kantony (kraje) a partnei daného projektu 20

22 5.Villa Yo Yo St. Gallen 5.1 Poslání, obecná charakteristika a služby Villa YoYo St. Gallen je otevený dm pro dti ve vku 4-12 let, kterým nabízí aktivní a kreativní trávení volného asu pimené jejich vku a potebám. Byla založena v roce 2000 a inspirovala vznik podobných zaízení i v jiných švýcarských mstech (dnes psobí v celkem 5 dalších mstech celkem 8 podobných center pro volný as). Villu Yo Yo navštvují dti rzných národností a uí se zde mnoha rozmanitým dovednostem, vzájemnému respektu a ešení konflikt pi spoleném trávení volného asu pod vedením zkušených pedagog. Villa YoYo St. Gallen poskytuje dtem prostor pro volnou hru, experimentování, vzájemné rozhovory, odpoinek, (inter)kulturní zážitky a navázání kamarádských vztah. Krom bžných inností pipravují pracovníci Villy pro dti jedno- i vícedenní výlety a zvláštní projekty. Ve Ville YoYo psobí také dobrovolníci z ad senior. Vzhledem k velmi pestrému národnostnímu složení cílové skupiny se Villa YoYo zvlášt zamuje také na integraci dtí z rodin migrant. Standardní nabídka Villy YoYo je zdarma. Villa funguje každý všední den v odpoledních hodinách a v sobotu dopoledne a je podporována mnohými partnery, nap. církevními ády Johanit a Maltézských rytí, sdružením YMCA atd. Villa YoYo St. Gallen se svým profilem i zpsobem práce asi nejvíce blíží konceptu stedisek volného asu v R. Proto byla její návštva zaazena do programu studijní cesty ostravských pedagog volného asu a setkala se u nich s velkým zájmem (viz kapitola 6 níže). 6.Identifikace využitelné dobré praxe v innosti švýcarských partner a doporuení pro její aplikaci v kontextu innosti SV,DDM Je mimo vší pochybnost, že realita práce s dtmi a mládeží v eské republice a ve Švýcarsku vykazuje znané rozdíly a jakékoliv srovnání mže být provádno pouze s velkou opatrností. Je to dáno odlišnou historií, kulturou, demografickým profilem obyvatel, tradicemi a zpsobem organizace a 21

23 financování práce s dtmi a mládeží a mnoha dalšími faktory. Pesto se v tomto oddíle pokusíme poukázat na ty aspekty, které mohou posloužit jako inspirace pro eské prostedí a po píslušné adaptaci na pomry v R mžou být penositelné, resp. využitelné v eském kontextu. 6.1.Projekt Jugendsession Jako už bylo nastínno výše, projekt Jugendsession mžeme adit k participativním projektm srovnatelným s parlamenty dtí a mládeže v R. Zárove však Jugendsession vykazuje adu více i mén zásadních rozdíl oproti fungování dtských parlament v eské republice. Domníváme se, že nkteré z tchto rozdíl naznaují, jak by bylo možné innost parlament dtí a mládeže v R rozšíit i doplnit, aby mohly mít vtší dopad na reálné politické rozhodovací procesy a posílily tak svj participativní charakter. Zejména se jedná o tyto charakteristiky: Transparentní a otevený výbr úastník (prostednictvím on-line rozhraní), pi nmž se nezohledují pedchozí zkušenosti z podobných struktur i lenství v mládežnických organizacích. Pihlíží se pouze k vku, pohlaví, místu pobytu/psobení, dosaženému vzdlání a motivaci zájemc; Zamení na dti staršího školního vku a mládež (14 21 let); Legislativní zakotvení projektu; Demokratický výbr témat k diskusi, která odpovídají zájmm, páním a potebám zúastnných mladých lidí. Kvalitní píprava tchto témat, resp. východisek diskuse je podporována expertními partnery ze státní, soukromé i neziskové sféry; Výstupy z jednání se neomezují pouze na prohlášení i memoranda. Úastníci využívají nap. petic zastupitelským orgánm nebo k prosazení navržených politických zmn, nebo pipravují konkrétní projekty cílící na zmnu situace a ešení identifikovaných problém. Zárove je ustanoven orgán zodpovdný za dsledný follow-up navržených zmn v delším asovém horizontu, ve kterém pracují bývalí úastníci projektu na dobrovolné bázi. 22

24 6.2.Projekt 72 hodin O prospšnosti i pitažlivosti projektu 72 hodin nejlépe hovoí rychlost, s jakou se za nkolik posledních let šíí do dalších evropských zemí. V roce 2011 probhly první dobrovolnické prodloužené víkendy také v eské republice zatím jen na nkolika málo místech. V roce 2012 se koordinace projektu ujala eská rada dtí a mládeže (RDM) s podporou Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy a dalších partner. Zastešení RDM poskytlo projektu 72 hodin potebnou koordinaci a vybavilo jej adou nezbytných nástroj: kvalitním a atraktivním vizuálem, webovými stránkami, zpracováním manuál pro lokální koordinátory a pedevším mediální podporou na celostátní úrovni. Výsledkem byly více než dv stovky miniprojekt, do kterých se po celé R zapojilo více než 11 tisíc dobrovolník. Navíc RDM navázala partnerství se zahraniními koordinátory projektu 72 hodin na Slovensku, v Maarsku, Slovinsku, Bosn a Hercegovin a v Rakousku. Výsledkem této spolupráce byla mimo jiné výmna dobrovolnických týmu z jednotlivých zemí. Nkteí eští dobrovolníci si tak mohli vyzkoušet zapojení do projektu 72 hodin i v zahranií. Aplikace projektu 72 hodin do inností stedisek volného asu v eské republice se jeví jako vhodná a pínosná zvlášt z tchto dvod: Protože je projekt zvlášt zajímavý a pitažlivý pro dti a mladé lidi, pedstavuje píležitost, jak dosud neorganizované a nezapojené dti a mládež pivést k innosti SV, do které by se jinak tžko zapojily. To platí zvlášt pro starší dti z posledních tíd ZŠ a ze stedních škol, pro které bžné pravidelné aktivity SV pestávají být atraktivní. Zapojení do projektu 72 hodin je vynikající píležitostí pro rozvoj organizaních a koordinaních kompetencí pedagog SV pi koordinaci dobrovolník. Zacílení projektu na místní prostedí dává prostor pro zviditelnní a posílení role SV jakožto významného hráe poskytujícího 23

25 služby nejen žákm a studentm, ale celé místní komunit, což se zptn mže odrazit ve vtším zájmu dtí a rodi o ostatní služby SV. 6.3.Projekt Voilà Tžko bychom na map Evropy hledali zem, ve kterých jsou letních tábory pro dti a mládež více rozšíené a jejich nabídka rozmanitjší než v eské republice. I pes toto výjimen silné postavení R v táborové tradici a praxi však nelze íct, že by neexistoval prostor pro penos dobré praxe a inspirace ze zahranií. Na tom se shodují i mnozí pedagogové ze SV, kteí pravideln organizující letní tábory pro dti a mládež. Práv obrovská nabídka tábor v úzce vymezeném ase letních prázdnin zpsobuje, že kvantita v nkterých pípadech mže vítzit nad kvalitou. Píinou je zejména nedostatek kvalifikovaných a zkušených vedoucích, který sebou nese zvýšené riziko nezvládnutí i dokonce selhání tváí v tvá všem výzvám a problémm, jež práce táborového vedoucího pináší. Projekt Voilà se práv tmto rizikm snaží elit, a proto se zamuje na systematické a dkladné vzdlávání táborových vedoucích. Podntné pro eské prostedí mžou být v podstat všechny principy, se kterými hnutí Voilà pracuje: Široký koncept zdraví a zdravého životního stylu, který nezstává omezen pouze na potírání symptom nemocí, jejich prevenci a fyzickou kondici, ale zahrnuje také psychické a sociální aspekty tolik dležité pro vývoj dítte a mladého lovka. Posilování dvry ve vlastní schopnosti mnit sám sebe i své okolí k lepšímu a vytváení pozitivního sebeobrazu dítte, resp. mladého lovka. Participativní pístup, tj. zapojování úastník tábora nejen do vlastní realizace aktivit, ale i do plánování, pípravy, event. vyhodnocování programu tábora (samozejm pimen vku a schopnostem cílové skupiny) zprostedkovává dležitý pocit spoluzodpovdnosti za smysluplné trávení volného asu a má 24

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

SBORNÍK - švýcarská inspirace pro práci s dětmi a mládeží

SBORNÍK - švýcarská inspirace pro práci s dětmi a mládeží Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union SBORNÍK - švýcarská inspirace pro práci s dětmi a mládeží

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Koncept návrhové ásti RPSS

Koncept návrhové ásti RPSS Koncept návrhové ásti RPSS Priorita 1 Zvyšování informovanosti v sociální oblasti Opatení 1.1 Zvyšování informovanosti o nabídce sociálních služeb na území SO ORP (s drazem na území mimo statutární msto.b.)

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 1. Úvodní ustanovení (1) Pokyn upravuje pravidla pro rozdlování, využívání a vyútování dotací urených organizaním

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 0! ! " #" $" %

! #!# $!%&'() *+,-#!$!!!./0*1%2134(5&'$! 0! !  # $ % ! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 6""!*")7 0!+8 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

krajské školící stedisko projektu

krajské školící stedisko projektu krajské školící stedisko projektu Cílem kurzu Intel - Vzdlávání pro budoucnost je vyškolit uitele tak, aby mohli vést projektovou výuku a efektivn integrovat poítae do stávajících uebních plán takovým

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Prbžná zpráva o projektu

Prbžná zpráva o projektu Grantový program Partnerství pro Kolínsko Prbžná zpráva o projektu íslo projektu 63-PK-041 Poadí zprávy 1 Název projektu Evropany už od mateské školy Název pedkladatele Obec Nmice Zpracoval Iveta Dudková

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Strana 1 (celkem 7) 29.1.2007 Obsah: Základní údaje platné pro školní rok 2006/2007...3 Charakteristika školní družiny...3 Kde nás najdete...3 Vybavení

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím.

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu OBANSKÁ VÝCHOVA: 6.roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, - kriticky pistupuje k mediálním informacím -orientuje se v kalendái - vysvtli

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy Gymnázium, Brno, Kenová 36 Kenová 36, 602 00 Brno Výroní zpráva o innosti školy Brno 19. 10. 2009 ást I Základní údaje o škole a) Gymnázium, Brno, Kenová 36 je píspvkovou organizací s IO 00 55 89 91. b)

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Interdisciplinární pístup

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk

P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk l. I 1/Byty a bytové náhrady se zajišují v domech ve vlastnictví Msta Vimperk

Více

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Obanská poradna Plze, o.s...3 2.1. Pracovníci obanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5. Zpráva o innosti v roce 2008...8 5.1. Program obanské poradenství...9

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Role a integrace HR systém

Role a integrace HR systém Role a integrace HR systém Ing. Michal Máel, CSc., Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno macel@vema.cz, smarda@vema.cz Abstrakt Postavení systému ízení lidských zdroj (HR systému)

Více