JUDr. Jan Mareček 2. viceprezident

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JUDr. Jan Mareček 2. viceprezident"

Transkript

1 SIA ČR Rada výstavby sdružení nevládních neziskových organizací: Sokolská 15, Praha 2 kancelář: Václavské náměstí 833/31, Praha 1 IČO: tel.: Představitelé SIA ČR Rady výstavby: Ing. arch. Jan Fibiger, CSc. prezident Ing. Václav Matyáš 1. viceprezident JUDr. Jan Mareček 2. viceprezident Seznam členů SIA ČR Rady výstavby: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Václavské náměstí 833/31, Praha 1 tel.: ; fax: Ing. arch. Jan Fibiger, CSc. předseda Česká asociace konzultačních inženýrů Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava tel.: fax: Ing. Martin Zuštík prezident Česká komora architektů Josefská 34/6, Praha 1 tel ; fax: Ing. arch. Dalibor Borák předseda Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě tel.: ; fax: Sokolská 1498/15, Praha 2 Ing. Pavel Křeček předseda Česká společnost pro stavební právo Václavské nám. 31, Praha 1 tel.: ; fax: JUDr. Jan Mareček předseda Český svaz stavebních inženýrů Sokolská 15, Praha 2 tel.: ; fax: Ing. Svatopluk Zídek prezident Obec architektů Revoluční 23, Praha 1 tel.: ; fax: Ing. arch. Oleg Haman předseda Sdružení pro výstavbu silnic Praha Prosecká 74, Praha 9 tel.: ; fax: Ing. Petr Čížek předseda Ing. Petr Svoboda jednatel Společnost pro techniku prostředí Novotného lávka 5, Praha 1 tel.: Prof. Ing. Karel Kabele, CSc. předseda Ing. Jiří Frýba Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Národní 10, Praha 1 tel.: ; fax: Ing. Václav Matyáš prezident Svaz zkušeben pro výstavbu Pražská 16, Praha 10 tel.: ; fax: Ing. Petr Kučera, CSc. předseda

2 Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Architecture and Building Foundation (Nadace ABF) IČO: DIČ: CZ Adresa: Václavské náměstí 833/31, Praha 1 Telefon: fax: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství vznikla v roce 1990 na základě podnětu Mezinárodní unie stavebních středisek (UICB). Nadace vznikla z iniciativy tří soukromých osob, které pro její vznik získaly podporu tehdejšího Ministerstva výstavby a stavebnictví ČR a Československého střediska výstavby a architektury. Nadace ABF byla zaregistrována pod č.j. 9/90 reg. nad. a dle nového zákona 227/97 Sb. o nadacích byla registrována Krajským obchodním soudem v Praze oddíl A, vložka 68, dne Od má nově upravený statut. Nadace je od právním nástupcem Československého střediska výstavby a architektury, které fungovalo v letech Nadace je řízena správní a dozorčí radou, které mají po šesti členech a jsou voleni z předních odborníků a zástupců organizací sdružených v SIA ČR Radě výstavby. Nadace nemá přímo členskou základu má několik set stálých spolupracovníků a ve svých databázích eviduje cca odborníků a partnerských organizací, a ročně její služby využívá několik tisíc odborníků, většinou členů SIA ČR Rady výstavby. Poslání Nadace ABF: Péče o rozvoj architektury, stavitelství a urbanismu, o estetickou, výtvarnou, technickou, ekonomickou, zdravotní a sociální kvalitu výstavby a její energetickou úspornost a o průmět těchto činností do tvorby životního a obytného prostředí a jejich uplatnění v každodenním životě obyvatel, o uplatnění výtvarného umění ve výstavbě. Péče o rozvoj materiálové základny, o jakost stavebních hmot, prvků, dílů, konstrukcí, technologií a o vhodnost jejich použití. Naplnění výše uvedeného záměru, zejména podporou výzkumu, vzdělávání, přístupu k informacím a stimulování péče o kvalitu, podporou kulturních, morálních a estetických hodnot, humanitárního cítění a solidarity uvnitř společnosti. Napomáhání k integraci obdobných snah, jak je uvedeno výše, vyvíjených různými mezinárodními i českými spolky, svazy, společnostmi, institucemi, nadacemi a nadačními fondy. Podpora evropským integračním procesům včetně mezinárodního sjednocování právních či jiných norem, předpisů, systémů hodnocení kvality, informačních služeb, územního plánování apod. a jejich aplikace v praxi při rozvoji měst, obcí a krajiny a ochraně architektonických, kulturních a přírodních památek. Podpora rozvoje a integrace Českého stavebního informačního systému a všech dalších produktů (vydavatelských, databázových, výstavních atd.), které Nadace ABF jako člen UICB nebo s jeho záštitou založila nebo iniciovala. Podpora úsilí směřující k trvale udržitelnému a ekologicky chápanému rozvoji lidských sídel, krajiny a humanitárních programů realizovaných výstavbou stavebních děl a objektů. Nadace je zakladatel: Fondu Třebíč, o.p.s.; umožnila vznik Společnosti pro stavební právo, Svazu zkušeben pro výstavbu, společnosti ABF, a.s. a byla nápomocna i při vzniku ČKAIT, své úsilí o formování občanské společnosti zaměřila na podporu a rozvoj neziskové a nevládní sféry, která vyvrcholila založením rady nevládních organizací na úseku výstavby (SIA), jejíž se stala zakládajícím členem. Naplňování svého poslání dosahuje Nadace ABF pomocí nadačních programů a z nich poskytovaných podpor, příspěvků a grantů. Pro rozhodující programy nadace provozuje specializované internetové stránky, kde jsou podrobné informace o jednotlivých programech uvedeny. Aktuální nadační programy: 1. Česká stavební akademie: systém celoživotního vzdělávání založený organizovaný za spolupráce s většinou členů SIA ČR, v rámci kterého nadace každoročně organizuje přes sto výukových programů určených všem zájemcům v oboru. 2. Soutěž Stavba roku: je nejprestižnější přehlídka hodnotící kvalitu dokončených staveb v České republice, která je každoročně od roku 1993 organizovaná spolu s MPO, SPS v ČR a časopisem Stavitel. 3. Výrobek technologie: referenční a informační služba o výrobcích a technologiích uplatňovaných na českém trhu, která navazuje na 40ti-letou tradici vydávání Československého katalogu pro výstavbu, později katalogu ABF. 4. Soutěž Výrobek technologie: celostátní každoroční hodnocení nejlepších výrobků a technologií, jejich inovací, organizovaná spolu s dalšími partnery SIA ČR 5. Design Cabinet CZ: navazuje na mnohaletou činnost zrušeného Design Centra ČR, zajišťuje národní cenu za studentský design, výstavy a odborné semináře pro designery. 6. Provoz Domu ABF: Pražského centra inovací a vzdělávání České stavební akademie Nadace provozuje ve svém sídle na Václavském náměstí č. 31: knihovnu, knihkupectví, poskytuje ve volné kapacitě své zasedací a výukové prostory svým partnerům nebo spolu s nimi organizuje vzdělávací, kulturní, společenské a výstavní akce. Většina těchto akcí je zaměřena na popularizaci a presentaci výsledků inovačních procesů v architektuře a ve stavebnictví, ročně je realizováno několik desítek výstav a cca 100 dalších odborných akcí. Nadace uděluje tituly, ceny a ocenění v soutěži Stavba roku, Výrobek technologie a ve studentské přehlídce Panelový dům v 21. století. Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství je členem UICB (International Union of Building Centres).

3 Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE) Czech Association of Consulting Engineers (CACE) IČ : DIČ : CZ Adresa: Havlíčkvo nábřeží 38, OSTRAVA Telefon: Fax: Historie a poslání Česká asociace konzultačních inženýrů byla založena v roce 1991, je právnickou osobou vzniklou dobrovolným sdružením zájemců o členství právnických a fyzických osob, a to na základě 20 Občanského zákoníku. Od roku 1992 je řádným členem světové federace asociací International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) a v roce 1998 byla přijata do evropské federace asociací European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA). Asociace má své zastoupení také v SIA Radě výstavby a ve Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR. Řádným členem se mohou stát všechny nezávislé konzultační podnikatelské subjekty z ČR, jejichž hlavní zdroj příjmů pochází z poskytování konzultačních služeb za odměnu, zaváží se podnikat v souladu s Etickým kodexem FIDIC a souhlasí se Stanovami a definovanými požadavky na odbornost, nestrannost, nezávislost a kompetence. Asociace má také několik přidružených a čestných členů. Nejvyšším orgánem asociace je Valná hromada. Asociaci řídí prezídium, které je voleno valnou hromadou na období 4 let a které se skládá z 9 členů. Dalšími orgány jsou dozorčí rada a pracovních skupiny. Hlavní posláním a cílem asociace bylo navázat kontakty s evropskými i světovými konzultačními strukturami, pokusit se převzít jejich zkušenosti pro zadávání a zpracování projektů, způsoby výběru a hodnocení konzultantů, posuzování jejich kvalifikace, etická pravidla atp. a postupně se zapojit do těchto mezinárodních aktivit. Základním úkolem asociace v tomto a dalším období je reprezentovat sektor služeb zahrnující inženýrské, konzultační a projekční práce v České republice, podporovat vysokou úroveň a kvalitu při poskytování těchto služeb a také se aktivně podílet na prosazování, ochraně a rozvoji konzultačního inženýrství jako profese ku prospěchu asociace, klientů i společnosti, a to s cílem garantovat spolehlivost a kvalitu zmíněných profesionálních služeb. Organizace a činnost V současnosti má asociace celkem 53 členů. Převážnou část členské základny tvoří právnické osoby. Počet zaměstnanců členských firem přesahuje 3 a půl tisíce. Hlavní oblasti činnosti a obory působení Hlavní oblasti činnosti asociace: propagace a ochrana dobré reputace profese konzultačního inženýrství, podpora profesních zájmů členů asociace a jejich sladění s obecně platnými etickými a profesními normami, spolupráce s orgány státní správy i s dalšími nevládními subjekty působícími v oblasti stavebnictví, zejména se SIA Radou výstavby a Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR, udržování styku se sekretariáty FIDIC a EFCA stejně jako s ostatními národními asociacemi za účelem koordinace činností a s cílem výměny informací a zkušeností, aplikace obecně uznávaných pravidel (FIDIC, EFCA) do domácích podmínek, poskytování informací členům s umožněním přístupu k publikacím FIDIC a EFCA i jejich probíhajícím novelizacím, s právem se k návrhům těchto novelizací vyjadřovat, spolupráce na tvorbě a aktualizaci legislativních předpisů a zákonů, týkajících se konzultační praxe a výkonu povolání konzultantů, založení databáze, obsahující údaje o členech se zvláštním zřetelem k jejich činnosti a získaným zkušenostem, příprava propagačních a informačních materiálů o asociaci a o jejích členech, jejich profesním zaměření, odborné zkušenosti a aktivitách, poskytování referencí o členských firmách CACE subjektům, které o to požádají, spolupráce při aktualizaci soutěžních a obchodních podmínek pro činnost konzultantů, organizace seminářů k projednání aktuálních problémů, vypracování doporučení k jejich řešení, vypracování stanovisek CACE k vybraným problémům konzultační praxe (ve vazbě na obdobná stanoviska FIDIC nebo EFCA), příprava a vypracování expertiz ve sporech technické povahy s uplatněním odborné autority asociace, spolupráce s Rozhodčím soudem HK a AK ČR při výběru a přípravě rozhodců ve sporech technické povahy. Oblasti působení: průmysl a energetika (průmyslové podniky, elektrárny, obnovitelné zdroje) infrastruktura a sítě (dálnice, letiště, silnice, tunely, železnice, chemický a hutnický průmysl) management a zdroje (zodpovědné investice, řízení rizik a inovace) ochrana životního prostředí (pitná voda, omezování znečištění, odpady) občanská výstavba (kancelář, divadla, obchody) veřejné služby (voda, energie, telekomunikace, atd.) zemědělství (zavlažování, přehrady, kanály, ochrana půdy, atd.) věda a výzkum (inovace, výzkum a vývoj, atd.) přírodní zdroje (těžba, ropa, zemní plyn, energie z obnovitelných zdrojů) Územní struktura a členění organizace a) Řádní členové (50 firem a organizací) b) Přidružení členové (1) c) Čestní členové (2) Zahraniční partneři (členství v evropských a světových organizacích): Česká asociace konzultačních inženýrů je členem FIDIC EFCA, kde má asociace zastoupení v komisi pro zadávání veřejných zakázek (EFCA European Public Market Committee ) a zastoupení v ostatních komisích včetně výměny informací je koordinováno v rámci skupiny CEEC. CEEC (Central and Eastern European Countries). V roce 1997 byla z iniciativy české a maďarské asociace ustavena v rámci EFCA koordinační skupina zástupců asociací ze zemí střední a východní Evropy (CEEC), jejímž posláním je především výměna informací a zkušeností asociací ze zemí s podobnými ekonomickými, sociálními i profesními podmínkami v Evropě.

4 Česká komora architektů The Czech Chamber of Architects IČO: DIČ: CZ Adresa: Josefská 34/6, Praha 1 Tel: Fax: Česká komora architektů (ČKA) je samosprávným profesním sdružením. Byla zřízena zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, jako subjekt veřejného práva se sídlem v Praze a s působností pro Českou republiku. Nese odpovědnost za profesionální, tedy odborný a etický výkon profese architektů v ČR. Vykonává disciplinární dohled nad výkonem povolání osobami registrovanými usazenými a hostujícími. ČKA sdružuje všechny autorizované architekty, jakož i autorizované urbanisty a autorizované projektanty územních systémů ekologické stability (ÚSES); stejně jako registrované osoby usazené. Počet členů kontinuálně roste, k eviduje sdružení celkem zástupců této profese. Orgány samosprávy ČKA tvoří valná hromada, představenstvo, předseda komory, dozorčí rada, Stavovský soud a autorizační rada, která je jmenována ministrem pro místní rozvoj České republiky. Cílem ČKA je služba profesi, architektům a jejich klientům a veřejnosti. ČKA brání jakémukoliv zbytečnému a nepodloženému omezování práv kohokoliv z účastníků trhu, prosazuje korektní poměry na trhu s architektonickými službami. ČKA usiluje prostřednictvím svých volených představitelů o legální a legitimní výkon všech funkcí jí svěřených. ČKA provádí autorizace architektů z České republiky a je uznávacím orgánem pro architekty z Evropské unie, kteří se rozhodnou působit v ČR jako hostující nebo usazené osoby. ČKA se svou činností na mezinárodním poli zasazuje zejména o rovnoprávné postavení českých architektů na světovém trhu a rovněž tak napomáhá vyspělou profesní legislativou platnou v rámci České republiky ostatním středo a východoevropským zemím při ustavování profesních organizací sdružujících architekty. Mezi hlavní okruhy činnosti ČKA patří: udělování, pozastavení či odnímání autorizace architektů, evidence architektů uznávání kvalifikace a registrace architektů usazených a hostujících, jejich evidence vydávání profesních předpisů (vnitřní řády a profesní dokumenty) disciplinární dohled nad řádným výkonem povolání včetně případného disciplinárního řízení usilování o kvalitní a regulérní podmínky architektonických soutěží (spolu s jejich vyhlašovateli ČKA spolupracuje při zpracovávání soutěžních podmínek, jmenování soutěžních porot a podpoře jejich činnosti, podpoře činnosti odborných znalců, přezkušovatelů a auditorů soutěží). Dohlíží a vyjadřuje se k regulérnosti vyhlašovaných soutěží a zadávacích řízení v architektuře a urbanismu. spolupodílení se na povinném pojišťování architektů organizování odborných seminářů, přednášek a konferencí především se zaměřením na celoživotní profesní vzdělávání autorizovaných architektů distribuce informačních materiálů pro činnost architektů spolupráce s vysokými školami architektury s důrazem na sbližování tuzemských standardů vzdělávání se standardy EU. ČKA se účastní činnosti ve vědeckých a uměleckých radách, v komisích pro státní závěrečné zkoušky a diplomní řízení a pro řízení habilitační a profesorská; spolupracuje s Akreditační komisí vlády ČR a s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. spolupráce s Parlamentem, vládou a s ústředními orgány státní správy, zejména s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR a Ministerstvem kultury ČR na přípravě některých obecně závazných předpisů. ČKA spolupracuje také s dalšími orgány státní správy na všech úrovních a s orgány územní samosprávy krajů a obcí. kooperace s ostatními profesními organizacemi, zejména s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a s Českým svazem stavebních inženýrů. V rámci působnosti SIA spolupracuje s podnikatelskými svazy ve stavebnictví. ČKA zajišťuje činnost řady odborných pracovních skupin (např. pro legislativu, pro projekt Zelená úsporám, pro politiky architektury, pro Grand Prix architektů, pro soutěže, pro vzdělávání, pro standardy výkonů a oceňování, pro normy, pro památkovou péči, pro péči o přírodu a krajinu) Česká komora architektů uděluje ocenění Pocta ČKA osobnostem v oboru architektury a urbanismu, a to každoročně od roku Organizuje Přehlídky diplomových prací absolventů vysokých škol, kteří zakončili studium v oborech architektura a urbanismus nebo zahradní a krajinářská architektura. Participuje na řadě soutěží a přehlídek (např. Dřevěný dům, Nový domov, Grand Prix architektů). Česká komora architektů je členem SIA (Sdružení inženýrů a architektů nevládní organizace ve výstavbě v ČR), ACE (Evropská rada architektů), IFLA (organizace sdružující zahradní a krajinné architekty a urbanisty). Spolupracuje s mezinárodními profesními institucemi, např. s UIA (Mezinárodní unie architektů ) a NCARB (Národní rada výborů pro registraci architektů USA).

5 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě The Czech Chamber of Chartered Engineers and Technicians IČ: DIČ: cz Adresa: Sokolská 15, Nové Město čp.1498, Praha 2, Telefon: Fax.: http: //www.ckait.cz počet členů ke dni 26/10/ vznik na základě zákona č.360/1992 Sb. dnem účinnosti, tzn. ode dne 7/07/1992 předseda volen představenstvem na dobu tří roků představenstvo voleno na shromáždění delegátů na dobu tří roků dozorčí rada volena na shromáždění delegátů na dobu tří roků stavovský soud volen na shromáždění delegátů na dobu tří roků autorizační rada jmenována ministrem pro místní rozvoj k návrhu předsedy na dobu tří roků shromáždění delegátů řádné SD každoročně nebo mimořádné k žádosti DR nebo jedné třetiny členů Kancelář ČKAIT v Praze + 12 oblastních kanceláří v sídlech krajů České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí n.lab., Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Brno, Ostrava, Olomouc, Zlín, Jihlava 11 oborů autorizace pozemní stavby, dopravní stavby, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, mosty a inženýrské konstrukce, technologická zařízení staveb, technika prostředí staveb, statika a dynamika staveb, městské inženýrství, geotechnika, požární bezpečnost staveb, stavby pro plnění funkcí lesa + 1 specializace zkoušení a diagnostika staveb. Komora uděluje každoročně Cenu ČKAIT významným inženýrským dílům. ČKAIT je členem ECCE, ECEC, SIA, FEANI, V4Eng.

6 Česká společnost pro stavební právo The Czech Architectural and Construction Law Society IČO: DIČ: CZ Adresa: Václavské náměstí 833/31, Praha 1 Telefon: fax: Česká společnost pro stavební právo byla založena v dubnu v roce 1993 jako občanské sdružení podle zák. č. 83/1990 Sb. a zapsána v rejstříku Ministerstva vnitra České republiky. Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo, kontrolní komise, odborné sekce a regionální útvary. Hlavní poslání a cíle: Společnost podporuje rozvoj českého stavebního práva v souladu s rozvojem demokracie a ekonomiky tržního hospodářství a jeho sblížení se stavebním právem Evropského společenství. Společnost na nevládní úrovni zprostředkovává výměnu zkušeností, poznatků, koordinuje iniciativu všech, kteří se stavebním právem zabývají a zajímají se o jeho aplikaci a vývoj. Společnost má cca 30 členů z řad právnických osob, které mají cca zaměstnanců a kolem 100 fyzických osob. Sdružuje prakticky všechny přední odborníky, kteří se u nás o vývoj stavebního práva zajímají. Společnost uplatňuje získané poznatky a zkušenosti při přípravě legislativních opatření v oboru veřejného a soukromého stavebního práva a na úsecích právního řádu, které stavební právo ovlivňují, vyvíjí přednáškovou a výchovně vzdělávací činnost, podporuje vědeckou a studijní činnost, vydává Bulletin Stavební právo a udržuje kontakty s legislativními orgány, příslušnými ústředními a jinými správními úřady. Na nevládní úrovni udržuje kontakty s organizacemi sdruženými v SIA ČR Radě výstavby. Společnost má v současné době sekci pro územní rozhodování a stavební řád a sekci pro technické předpisy ve výstavbě, ve kterých dochází ke spolupráci nevládní sféry s příslušnými ministerstvy. Společnost se podílela na zpracování legislativních podkladů pro novely stavebního zákona, zákona o veřejných zakázkách, vyvlastňovacího zákona a na analýze a budoucí koncepci horních předpisů. Za tuto posledně uvedenou práci byla Společnost oceněna místopředsedou vlády pro legislativu. S právnickou fakultou Karlovy University Společnost spolupracuje při pořádání specializovaných kurzů stavebního práva. Členové Společnosti jsou začleněni též do rozkladových komisí ministra pro místní rozvoj a ministra životního prostředí, jakož i předsedy Českého báňského úřadu a dalších komisí. Společnost deleguje své členy do zkušebních komisí pro autorizace inženýrů a techniků činných ve výstavbě a do zkušební komise pro autorizované inspektory. Česká společnost pro stavební právo byla přijata za člena Evropské společnosti pro stavení právo dne ve Vídni. Společnost uspořádala dvě evropské konference a to v roce 1996 a v roce 2007, z níž první se zabývala koncepcí vývoje našeho veřejného a soukromého práva a druhá privatizací stavebního řízení a právními otázkami veřejných zakázek. V roce a v roce stál v čele Evropské společnosti pro stavební právo jako její prezident představitel (předseda) České společnosti. Společnost se každoročně účastní svou delegací jednání prezidentských setkání a evropských konferencí, jakož i jiných seminářů v zahraničí. Se Slovenskou asociací pro stavební právo má uzavřenu dohodu o vzájemné spolupráci.

7 Český svaz stavebních inženýrů Czech Institution of Structural and Civil Engineers IČ : , DIČ : CZ Adresa: Sokolská 15, Praha 2, Česká republika tel.: členská základna cca 2000 členů fyzických osob Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů a vysokoškolsky vzdělaných odborníků příbuzných oborů činných ve výstavbě v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Sdružuje své členy na základě dobrovolnosti. Je pokračovatelem odkazu a nositelem tradic Spolku inženýrů a architektů v Království Českém, založeném v r.1866 a Spolku československých inženýrů (SIA), zrušeného v r Český svaz stavebních inženýrů byl založen v r a jeho činnost byla po nezákonném přerušení obnovena v r Jeho Stanovy registruje Ministerstvo vnitra ČR. Nejvyšším orgánem ČSSI je Sjezd ČSSI konaný jednou za tři roky, výkonnými orgány jsou Prezidium ČSSI a Exekutiva ČSSI. Odborná struktura organizace je členěna na Oblastní pobočky ČSSI a Odborné společnosti ČSSI, které mají právní subjektivitu. CÍLE A POSLÁNÍ ČSSI : Usiluje o maximální využití duševního potenciálu stavebních a jim na roveň postavených inženýrů, zastupuje a hájí morální a profesní zájmy svých členů. Shromažďuje, analyzuje a rozšiřuje nejnovější poznatky naší a zahraniční vědecké technické i ekonomické praxe. Propaguje naše stavebnictví v tuzemsku i v zahraničí. Spolupracuje při tvorbě legislativy pro oblast stavebnictví, pomáhá při přípravě kvalifikovaných odborných rozhodnutí v oblasti působnosti stavebního inženýra. Spolupracuje s vědeckými a výzkumnými ústavy a při normotvorné činnosti na harmonizaci s normami EU. Spolupracuje se školami při výchově technického dorostu, vytváří podmínky pro doplňování odborné kvalifikace, poskytuje profesní informace a vydává metodické pomůcky v různých oborech výstavby z oblasti teorie i praxe, je v přímém kontaktu se stavebními vysokými školami v Praze, v Brně a v Ostravě. Spolupracuje s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, připravuje a doporučuje členy ČSSI k autorizačním zkouškám. Aktivně pracuje v Radě výstavby SIA působící v oblasti investiční výstavby. Zajišťuje kontakty se stavovskými zahraničními organizacemi stejného zaměření. Poskytuje odbornou, expertizní a poradenskou pomoc orgánům státní správy a samosprávy. Publikační činnost rozvíjí prostřednictvím vydávání profesního časopisu Stavebnictví a Stavební obzor. Cíle a poslání uskutečňuje ČSSI pořádáním odborných a vzdělávacích akcí, konzultací, exkurzí, přednášek a seminářů včetně publikační činnosti. Spoluúčastní se na činnosti partnerských zahraničních technických organizací, spolupracuje při přípravě a schvalování významných prognóz, koncepcí a soutěží. Prostřednictvím členské základny zajišťuje realizaci stavebních děl, vykonává expertizní a jiné posudkové činnosti. Podporuje studenty škol se stavebním zaměřením a jejich absolventy při zapojení do praxe.

8 Obec architektů, o.s. Society of Czech Architects IČ: Adresa: Revoluční 23, Praha 1 Tel.: Obec architektů je nezisková organizace s dobrovolným členstvím. Činnost je financována příjmy z členských příspěvků, z vlastní hospodářské činnosti, z poskytnutých grantů a sponzorských darů. V čele Obce architektů stojí Valnou hromadou volená Rada obce architektů a Dozorčí rada obce architektů s dvouletým funkčním obdobím. Výkonným orgánem je sekretariát Obce. Každý přispívá svou bytostí a činností k hodnotě života. Architekt je umělec, který skrze svou duši přispívá hodnotě světa. Zabývá se přitom souladem kultury, funkce, techniky, prostředí, měřítka a estetiky, souladem mezi prvky utvářeného prostředí. Tradice spolku architektů existuje pod různými názvy a pojmenováními od založení v roce 1918 a trvá již skoro 80 let. Vychází z potřeby dobrovolně se sdružovat a aktivně se účastnit na správě věcí veřejných. A to v jakýchkoliv formách. Obec architektů vlastní profesní statut neziskové organizace s dobrovolným členstvím. Byla založena v roce 1990 podle zákona č.83/1990 Sb. o občanských sdruženích. Navazuje na tradicí spolku architektů z první republiky a je přímým právním nástupcem pozdějšího Svazu architektů, jehož činnost byla ukončena v roce Činnost Obce architektů je založena na demokratických principech. Jejím základem je aktivita členů. Posláním Obce architektů je prosazovat kvalitní nová díla v oblasti architektury, urbanismu a příbuzných oborů a chránit přírodní a kulturní dědictví minulosti v uvedených oborech. Hlavní cíle činnosti tvoří zejména: seznamování široké veřejnosti s architekturou, urbanismem a příbuznými obory, jakožto nedílnými součástmi národní kultury a jejich propagováním napomáhaní aktivní účastí veřejností na správě věci veřejných; spolupráce při vytváření příznivých podmínek pro architektonickou, urbanistickou a související tvorbu, zejména šíření informací o architektuře tiskem, výstavní činnost a podporování v této tvorbě obecně prospěšné zájmy. Informování o vývojových trendech o nových materiálech, konstrukcích a vyvíjení dalších podobných činností; aktivní účast na projednávání otázek dotýkajících se architektury, urbanismu či příbuzných oborů. V těchto záležitostech vystupovat jako nezávislý odborně kvalifikovaný subjekt. Organizovat pro své členy i pro širokou veřejnost obecně prospěšné činnosti zejména v úseku odborného vzdělávání a výchovy, výstavní činnosti a zprostředkovávat informování o architektonickém dění; podporovat svobodné diskuse o tvůrčích a odborných otázkách oboru a profese a vytvářet materiální a organizační předpoklady pro vznik a činnost tvůrčích skupin a zájmových i místních sdružení členů a tvůrčích skupin. Podporovat i odbornou kritiku. Součástí mimo podporování je i koordinování jejich činností zejména zajišťováním vzájemné informovanosti a pomoci při jejich žádostech o granty a další práce; spolupracovat s odbornými institucemi,organizacemi a kulturními svazy v zahraničí; prostřednictvím Národní sekce UIA zastupovat, spolu s ČKA, české architekty v UIA, zastupovat a hájit zájmy Obce architektů a jejích členů v zahraničí; z oblasti architektury, urbanismu a příbuzných oborů; podílet se na organizování, popřípadě vypisování odborných soutěží ve výše uvedených oborech a podílet se, pokud je vyzvána, na činnosti soutěžních porot. Hlavními aktivitami, na které se Obec architektů zaměřuje, jsou: publikační, výstavní a propagační činnost vzdělávací a výchovné programy pro členy Obce architektů i veřejnost informační a poradenská služba pro členy a ve vyžádaných případech i pro orgány, organizace, instituce a odbornou i laickou veřejnost knihovnická činnost a služby pro členy účast na práci soutěžních porot a konkursních komisí pro architekturu a příbuzné obory spolupráce s Českou komorou architektů a dalšími subjekty pořádání společenských a kulturních akcí. hlavně pořádání GP, Salonů a dalších typů výstav inzerce v tiskovinách a na webových stránkách Obce architektů prezentační semináře Financování a náklady spojené s činností Obce architektů a jejich skupin jsou hrazeny z členských příspěvků, dotací, darů, grantů a výtěžků hospodářské činnosti. Členem Obce architektů se může stát každý, kdo souhlasí s posláním a úkoly Obce architektů a zaváže se dodržovat stanovy bez ohledu na politickou, uměleckou nebo filosofickou orientaci. Členství je dobrovolné. Vyplývají z něho práva i povinností. Pro vytvoření optimálních podmínek pro regionální a individuální potřeby členů a rozšíření okruhu aktivit umožňuje vnitřní struktura obce architektů vznik a působení místních, regionálních a jiných skupin členů bez právní subjektivity. Činnost těchto skupin koordinuje Rada Obce architektů. V současné době jsou takové skupiny v Brně, Praze, Ostravě a ve Zlíně. Celková organizační struktura Obce architektů je zajišťována orgány, z nichž nejvyšší je valná hromada Obce architektů, která se koná jednou za dva roky. Mezi konáním valných hromad řídí činnost Rada Obce, v jejímž čele stojí předseda s několika místopředsedy a Dozorčí radou. Vlastní práci zajišťuje sekretariát. Výkon v těchto orgánech, mimo práci v sekretariátu, je zásadně čestný. Povýšit profesi v očích veřejnosti je nelehká záležitost. Grand Prix je jednou ze stěžejních událostí Obce architektů, jež jí staví mezi organizace, které se nebojí uznat své velikány po své morální i profesní stránce. Mnoho důležitých věcí se dá dohodnout při akcích podobného typu. Většinou lze při těchto příležitostech mluvit o prospěšnosti soutěží, či jiné propagaci sdružení architektů. Trpělivě vysvětlovat všem nezastupitelnou úlohu architekta ve společnosti.

9 Sdružení pro výstavbu silnic Praha Road Contractors Association Prague IČ: DIČ: CZ Adresa: Prosecká 74, Praha 9 Prosek Telefon: , fax: Sdružení pro výstavbu silnic Praha vzniklo 1. dubna K 1. červenci 1992 změnilo svoji právní formu a pokračuje v činnosti jako zájmové sdružení právnických osob podle 20 f 20 j občanského zákoníku. V současné době má 54 členů, z toho 2 čestné (ČVUT v Praze, FS, katedra silničních staveb a VUT v Brně, FS, Ústav pozemních komunikací). Členské organizace se zabývají výstavbou, rekonstrukcemi a údržbou dálnic, silnic, mostních objektů a souvisejících staveb. Část členských firem se zabývá projektováním dálnic a silnic, inženýrskou a poradenskou činností v oboru silničního stavitelství, činností silniční laboratoře, výrobou a prodejem stavebních materiálů, výrobků, strojů a zařízení včetně potřebné servisní činnosti. Předmětem činnosti je, podle čl. 5 stanov, zabezpečování společných zájmů členů, zejména v oblasti technicko-ekonomických informací, vzdělávání, průzkumu zakázek ve výstavbě, rekonstrukcích a opravách pozemních komunikací, tvorba rozvojových záměrů, tvorba a připomínkování legislativy, koordinace v oblasti standardizace a normalizace, koordinace přípravy a řešení potřeb z oblasti technického rozvoje, řešení vybraných problémů výrobní základny a zajišťování poradenské služby při zavádění vybraných nových technologií. Orgány Sdružení jsou: 1. správní rada 2. předsednictvo, složené z předsedy, 6 místopředsedů a jednatele 3. pracovní týmy Nejvyšším orgánem Sdružení je správní rada, složená ze statutárních zástupců všech členů Sdružení. Řídícím orgánem v době mezi zasedáními správní rady je předsednictvo, které tvoří předseda, 6 místopředsedů a jednatel. Pracovní týmy: tým č. 1 pro legislativu tým č. 2 pro normalizaci tým č. 3 pro jakost tým č. 4 pro vzdělávání tým č. 5 pro mosty tým č. 6 pro asfaltové technologie za horka tým č. 7 pro emulze a emulzní technologie tým č. 8 pro cementobetonový kryt a podkladní vrstvy tým č. 9 pro kamenivo tým č. 10 pro životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci Vedení nezbytné agendy související s činností, hospodařením a funkcí sekretariátu zajišťuje pro Sdružení na smluvním základě PRAGOPROJEKT, a.s., středisko SVS, Prosecká 74, Praha 9. Hlavní obory činností zabezpečování společných zájmů členů: technicko-ekonomické informace vzdělávání tvorba rozvojových záměrů, tvorba a připomínkování legislativy koordinace v oblasti standardizace a normalizace koordinace přípravy a řešení potřeb z oblasti technického rozvoje řešení vybraných problémů výrobní základny a zajišťování poradenské služby při zavádění vybraných nových technologií zastupování členů při jednáních se správními orgány koordinace zpracování norem pro stavbu vozovek a spolupráce s národními oborovými svazy zajišťování odborných informací ze zahraničí Mezinárodní spolupráce: členství Sdružení v Evropské asociaci pro asfaltové vozovky (European Asphalt Pavement Association EAPA) zastupování České republiky v technických komisích Evropského výboru pro normalizaci (Comité Européen de Normalisation CEN) Vzdělávací a publikační činnost: vydávání zpravodaje SILNICE MOSTY mezinárodní konference ASFALTOVÉ VOZOVKY školení o evropských normách pro stavbu vozovek (SENS) školení technických norem a předpisů pro stavbu vozovek (STEPS) Další odborná činnost: semináře k aktuálním otázkám zákony a vyhlášky (stavební, o veřejných zakázkách) vzdělávací kurzy pro pracovníky v silničním stavitelství Odborné publikace: soubor učebnic pro SPŠ stavební sborníky konferencí ASFALTOVÉ VOZOVKY sborníky školení SENS sborníky Technických konferencí technické předpisy

10 Společnost pro techniku prostředí Society of Environmental Engineering IČO: DIČ CZ Adresa: Novotného lávka 5, Praha 1 tel.: fax: Členská základna: projektanti, provozovatelé, pracovníci výzkumu a školství z oboru technika prostředí A) a) Rok založení: 1990, stanovy STP registrace u MV ČR jako občanské sdružení pod č.j. VSP/1-2401/90-R b) Orgány organizace: Valná hromada STP, Rada STP, odborné sekce a územní centra c) Poslání organizace: Posláním Společnosti pro techniku prostředí je zvyšování odborné úrovně oboru technika prostředí, který se zabývá tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska výzkumu a vývoje, výuky, projektování, realizace, provozování a legislativy. B) Členství v STP je pouze individuální STP eviduje1286 členů fyzických osob Hlavní obory činností, kterým odpovídá struktura odborných sekcí STP Klimatizace a větrání, vytápění, zdravotní a technické instalace, snižování hluku a vibrací, osvětlení, alternativní zdroje energií, měření a regulace, integrované navrhování a hodnocení budov, projektování a inženýrská činnost, Facility management STP pořádá Odborné konference, semináře a kurzy. Firemní semináře z oboru technika prostředí. Podílí se na pořádání veletrhů a výstav včetně jejich doprovodných akcí. STP vydává Časopis Vytápění, větrání, instalace. Odborné publikace - Sešity projektanta a sborníky z konferencí a seminářů. Směrnice STP. STP nabízí Členství zájemcům o aktuální informace z oboru technika prostředí. Zpracování nezávislých odborných studií a posudků Expertní kancelář STP. Přípravu firemních seminářů na klíč. Rozesílání firemních informací na adresy z databáze STP. Mezinárodní spolupráce STP Společnost pro techniku prostředí je zástupcem ČR ve společnosti REHVA (Federation of European Heating and Airconditioning Associations), je členem americké společnosti ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers), naším významným partnerem je tradičně Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia. Podrobnější informace a aktuální připravované odborné akce: prof. Ing. Karel Kabele, CSc. předseda Společnosti pro techniku prostředí

11 Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Association of Building Entrepreneurs of the Czech republic IČ: DIČ: CZ Adresa: Národní třída 10, Praha 1 Telefon: Fax: Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR vznikl v roce 1990 a je právnickou osobou. Svaz je založen podle zákona č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů v plném znění a je evidován jako organizace zaměstnavatelů ( 9a Zákona) v Seznamu vedeném Ministerstvem vnitra ČR pod čj.: VS/1-1/44 345/00-E. Navenek jej zastupuje prezident, viceprezidenti, generální ředitel Svazu nebo pověřené osoby ( 14, odst. 17). Svaz je dobrovolnou, nevládní, zájmovou organizací podnikatelů ve stavebnictví. Jeho působnost je dána zákonem o sdružování, živnostenským zákonem, zákonem o veřejné zakázce, zákonem o komorách a zákonem o kolektivním vyjednávání. Sdružuje právnické a fyzické osoby, zabývající se realizací staveb nebo výrobou materiálů a výrobků včetně mechanizačních prostředků a nářadí na stavění, projektováním, inženýrskou činností, výchovou, výzkumem pro stavění, informačními službami apod. bez ohledu na velikost a formu vlastnictví. Svaz v současné době sdružuje 1045 individuálních, kolektivních a přidružených členů. Svaz je členem Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů v ČR a je součástí orgánů Rady hospodářské a sociální dohody. Je členem evropské federace stavebního průmyslu FIEC se sídlem v Bruselu. Posláním Svazu je uplatňování zájmů členů a jejich potřeb, pomoc úspěšnému podnikání a organizování aktivní spolupráce mezi členy. Posláním Svazu je zejména: a) hájit společné i specifické zájmy svých členů a vytvářet pro to nezbytné předpoklady v rámci Svazu i mimo něj, b) iniciativně se podílet na tvorbě zákonů a dalších právních předpisů, které ovlivňují podnikání ve stavebnictví, zejména v oblasti zachování konkurenčního prostředí, předcházení vzniku a rozvoji monopolních struktur v regionech nebo na území státu, ochrany hospodářské soutěže a hospodářské politiky státu, k podpoře rozvoje stavebnictví a výstavby tak, aby bylo dosaženo podmínek, které jsou obvyklé ve vyspělých průmyslových zemích. Jde o opatření v oblasti daňové, finanční, cenové, odpisové, mzdové apod. Podávat k tomu odpovídající návrhy a prosazovat jejich realizaci, usilovat o zjednodušení a sjednocení příslušných předpisů a snížení administrativní zátěže podnikatelské sféry, c) zastupovat podnikatele a zaměstnavatele při tripartitním jednání s vládou, odbory a v zastupitelských a samosprávných orgánech vytvářet s příslušnými orgány tomu odpovídající kontakty, připravovat a uzavírat kolektivní smlouvy vyššího stupně, koordinovat mzdovou a zaměstnavatelskou politiku, d) zabezpečovat činnosti a služby podle potřeb a zájmů svých členů. Jde zejména o činnosti informační, poradenské, propagační, činnosti spojené se vzdělávání pracovníků ve stavebnictví, služby v oblasti organizace, řízení, financování, daní apod., e) spolupracovat s obdobnými organizacemi v zahraničí a napomáhat k vytváření podmínek pro přímou spolupráci členů s partnery z jiných zemí zejména prostřednictvím členství v Evropské federaci stavebního průmyslu FIEC, f) spolupracovat s ostatními podnikatelskými a zaměstnavatelskými svazy v zájmu dalšího rozvoje stavebnictví, g) přispívat k prosazení členů Svazu na stavebním trhu v ČR. V případě, kdy kromě řádného členství firma vykazuje nesporné odborné předpoklady a konsolidovanou pozici, vydávat doporučení Svazu pro firmu při její účasti v soutěžích apod., h) prosazovat zájmy svých členů s cílem zajistit objektivní podmínky pro podnikání v rámci EU i na stavebním trhu ve třetích zemích, i) iniciativně se podílet na přípravě mládeže pro povolání ve stavební výrobě, zejména na podpoře učňovského, středního a vysokoškolského odborného vzdělávání, j) přispívat k řešení nedostatku pracovníků ve stavebnictví podporou získávání kvalifikovaných zaměstnanců ze zahraničí. Aktuální programy: Svaz každoročně pořádá soutěže s velkým společenským ohlasem, kde jsou vybírány nejlepší firmy podle velikostních kategorií a zaměření. Stavba roku na celostátní i krajské úrovni, Soutěž o stavbu s ekologickým přínosem, Dny stavitelství a architektury, Soutěž Nejlepší výrobce stavebnin roku, Soutěž stavební výrobek, Top Invest soutěž o nejlepší investiční záměr, Top Stav 100, Mid Top Stav pro malé a střední firmy. Svaz poskytuje svým členským firmám celoživotní vzdělávání, v současné době získal grant MPSV na vzdělávací projekt ADAKON (zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců členských firem), krytý ze 100% z prostředků EU a státního rozpočtu na období Svaz má širokou spolupráci se zahraničními partnerskými odbornými i zaměstnavatelskými organizacemi a svazy i se zastupitelskými orgány ČR v zahraničí.

12 Svaz zkušeben pro výstavbu Union of Construction Testing Laboratories (SZV) IČO: Adresa: Pražská 16, Praha 10 - Hostivař Telefon: fax: Svaz zkušeben pro výstavbu byl založen v roce 1991 a byl zaregistrován na Ministerstvu vnitra pod č.j. VSC/19226/91-R. Sdružení je řízeno předsednictvem, které má 9 členů volených ze zástupců organizací sdružených ve Svazu zkušeben pro výstavbu. Předsednictvo úzce spolupracuje s tříčlennou revizní komisí, taktéž volenou ze zástupců organizací sdružených ve Svazu zkušeben pro výstavbu. SZV je zájmovým sdružením zkušeben a laboratoří zabývajících se zkoušením a hodnocením stavebních výrobků a staveb včetně posuzováním shody nejen dle legislativy ČR, ale i v rámci působnosti EU. SZV má 24 členů a počet zaměstnanců členských organizací je cca 480. Hlavním oborem činnosti je stavebnictví. Členské organizace sdružení pokrývají jednotlivé regiony Čech a Moravy. Svaz zkušeben pro výstavbu je prostřednictvím Eurolab-cz členem evropské organizace EUROLAB.

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Činnost ČSSI Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ -samosprávná profesní organizace sdružující autorizované architekty, projektanty, krajinářské

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

PROFESNÍ ORGANIZACE V ČR PRO OBLAST STAVEBNICTVÍ (investoři, zhotovitelé, uživatelé atd.)

PROFESNÍ ORGANIZACE V ČR PRO OBLAST STAVEBNICTVÍ (investoři, zhotovitelé, uživatelé atd.) PROFESNÍ ORGANIZACE V ČR PRO OBLAST STAVEBNICTVÍ (investoři, zhotovitelé, uživatelé atd.) Hana DOSTÁLOVÁ Mg.N 2013/2014 K126 MANAGEMENT PODNIKNU PROFESNÍ ORGANIZACE Nezávislé sdružení (organizace) příslušníků

Více

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT Ing. Pavel Křeček Ing. Pavel Křeček p ř e d s e d a Č K A I T autorizovaný inženýr v oborech Městské inženýrství, Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. člen představenstva

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

ČKAIT činných ve výstavbě ČKAIT činných ve výstavbě Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

ČKAIT činných ve výstavbě ČKAIT činných ve výstavbě Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Fakulta stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba ČKAIT činných ve výstavbě ČKAIT činných ve výstavbě Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

STANOVY SDRUŽENÍ STAVÍME EKOLOGICKY

STANOVY SDRUŽENÍ STAVÍME EKOLOGICKY STANOVY SDRUŽENÍ STAVÍME EKOLOGICKY 1 Název a sídlo 1) Název sdružení: STAVÍME EKOLOGICKY 2) Sídlo sdružení: Národní třída 10, 110 00 Praha 1 3) Územní působnost: celé území České republiky 2 Postavení

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

S T A T U T Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje

S T A T U T Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje S T A T U T Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje Část první čl. 1 Základní ustanovení (1) Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje (dále jen KHK MSK) je sdružením podnikatelů přijatých

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo Stanovy Sdružení podnikatelů Poohř í I. Název a sídlo Název: Sdružení podnikatelů Poohří Sídlo: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov. IČO: 266 26 993 Registrace: MV ČR dne 7.4.2003 pod č.j. VS/1-1/53519/03-R Sdružení

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo. My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava.

Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo. My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava. 1 Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava. Čl. 2 Statut Spolku 1. My 50 plus, zapsaný spolek (dále jen spolek ),

Více

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY. Stanovy. Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992. Zpracováno Radou Klubu rodičů

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY. Stanovy. Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992. Zpracováno Radou Klubu rodičů KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY Stanovy Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992 Zpracováno Radou Klubu rodičů 2011 I. Základní ustanovení 1. Klub rodičů a přátel gymnázia

Více

STANOVY. Společnost vědeckotechnických parků ČR. Hlava I Název, sídlo a cíl činnosti. Článek 1 Název a sídlo společnosti. Článek 2 Právní forma

STANOVY. Společnost vědeckotechnických parků ČR. Hlava I Název, sídlo a cíl činnosti. Článek 1 Název a sídlo společnosti. Článek 2 Právní forma STANOVY Společnost vědeckotechnických parků ČR Hlava I Název, sídlo a cíl činnosti Článek 1 Název a sídlo společnosti 1. Společnost vyvíjí činnost pod názvem: Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.

Více

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov Článek I. Základní ustanovení 1. HC Lední medvědi, zapsaný spolek je dobrovolným nezávislým zájmovým sdružením fyzických a právnických osob, provozujících

Více

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení Stanovy občanského sdružení I. Název Český institut pro supervizi II. Sídlo a působnost profesního sdružení 1. Sídlem profesního sdružení je Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00 2. Působnost profesního sdružení

Více

Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ. Karviná

Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ. Karviná Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ Karviná 2004 1 Hospodářská komora okresu Karviná sekce vzdělávání ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Představenstvo Hospodářské komory okresu Karviná Sekce vzdělávání

Více

Stanovy Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Stanovy Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR VERZE 12. 6.11..2008 Stanovy Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR I. Postavení, poslání a činnost Svazu 1 Název a sídlo 1. Název organizace - Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice (dále

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

STANOVY: Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku. Čl. 2 Účel Spolku

STANOVY: Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku. Čl. 2 Účel Spolku Rodičovské sdružení Gymnázia Třinec je občanským sdružením vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších přepisů, na základě registrace provedené Ministerstvem vnitra ke

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo STANOVY Článek I. Název, územní působnost, sídlo 1. Sdružení knihoven ČR je zájmovým sdružením právnických osob. 2. Sdružení knihoven ČR je veřejně prospěšnou právnickou osobou. 3. Názvem sdružení je Sdružení

Více

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení S T A N O V Y sportovního klubu SK SALH I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub SK SALH je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK

Více

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Setkání podnikatelů, ředitelů středních odborných škol,úřadu práce, náměstka hejtmana za školství Ing.Pavla Sekaniny 15.2.2012 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Je nevládní

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více

Stavební poradenské centrum

Stavební poradenské centrum Brněnské veletrhy, a. s., Brno Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Stavební fakulta VUT Brno o r g a n i z u jí již tra d i č n ě u p ř í l e ž i t o s t i s t a v e b n

Více

Stanovy Živnostenského společenstva podkovářů

Stanovy Živnostenského společenstva podkovářů Preambule Stanovy Živnostenského společenstva podkovářů Živnostenské společenstvo podkovářů je sdružením fyzických a právnických osob - podnikatelů v oboru podkovářství, podnikajících na území České republiky.

Více

STANOVY. Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s.

STANOVY. Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s. ASOCIACE SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o. s. STANOVY Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název sdružení: Zkrácené označení: Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s. ASP ČR, o. s. Sídlo: Základní

Více

Stanovy České společnosti protetické stomatologie

Stanovy České společnosti protetické stomatologie Stanovy České společnosti protetické stomatologie I. Obecná ustanovení 1. Česká společnost protetické stomatologie (dále jen společnost ) je samosprávná nepolitická odborná a vědecká společnost, sdružující

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek Stanovy Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek I. Název a sídlo 1) Název sdružení: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek (

Více

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Společnost generála M.R.Štefánika (dále jen "Sdružení ) Sídlo: Hvězdárna M.R.Štefánika,

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 -

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Preambule Místní akční skupina Podještědí ( dále jen místní akční skupina či MAS) je

Více

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově je občanským sdružením, jenž vzniklo dle Zk. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR ze dne

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Statut České olympijské akademie

Statut České olympijské akademie Statut České olympijské akademie Preambule Česká olympijská akademie je spolu se Slovenskou olympijskou akademií nástupnickou organizací Československé olympijské akademie, která byla založena roku 1987.

Více

Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD. Stanovy spolku. čl. 1. Název, forma, sídlo

Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD. Stanovy spolku. čl. 1. Název, forma, sídlo Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD Stanovy spolku čl. 1 Název, forma, sídlo (1) Spolek Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s., (dále jen CAPARD ) je právnickou osobou založenou

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I.

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. S T A N O V Y Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. Základní ustanovení 1. Handicap Sport Club Havířov, z.s. (dále jen spolek) je dobrovolným sdružením fyzických osob ve smyslu zákona č. 89/2012

Více

Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení jakosti

Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení jakosti Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení jakosti Kdo to je: Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení jakosti je vysoce kvalifikovaný pracovník, který řídí činnosti v komplexním systému řízení jakosti

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

S T A N O V Y : Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y : Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku Rodičovské sdružení Gymnázia Třinec je občanským sdružením vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších přepisů, na základě registrace provedené Ministerstvem vnitra ke

Více

Manažer pro energetiku European EnergyManager

Manažer pro energetiku European EnergyManager Manažer pro energetiku European EnergyManager Doplňující vzdělání pro energetiky Seminář NSZM, Praha, 25. května 2010 Komu je vzdělání určeno? Organizacím/podnikům, které chtějí odhalit své rezervy v oblasti

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Sokolská 1052, 374 01 Spolek podporující činnost žáků ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny. Rodiče, zákonní zástupci a přítomní přátelé

Více

Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost. MgA. Eva Kejkrtová Měřičková

Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost. MgA. Eva Kejkrtová Měřičková Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost MgA. Eva Kejkrtová Měřičková Co je Asociace profesionálních divadel ČR Je registrovaným zaměstnavatelským svazem Sdružuje většinu profesionálních divadel

Více

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace Úplné znění stanov, schválené Valnou hromadou dne 6.6.2006. 1/5 STANOVY Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Více

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s.

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek Slovanský kruh, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Stanovy České společnosti průmyslové chemie

Stanovy České společnosti průmyslové chemie 1 Stanovy České společnosti průmyslové chemie Základní ustanovení 1 (1) Česká společnost průmyslové chemie (dále ČSPCH) je vědecko-technická společnost sdružující chemiky, techniky, chemické inženýry a

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Stanovy Občanského sdružení Kohoutov

Stanovy Občanského sdružení Kohoutov Stanovy Občanského sdružení Kohoutov Čl. 1. Základní ustanovení 1.1 Název občanského sdružení: Občanské sdružení Kohoutov (dále jen sdružení ) 1.2 Sdružení má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č.j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č.j.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY Vážení členové ČNDT, v návaznosti na nový občanský zákoník je nezbytné provést úpravu stanov České společnosti pro NDT. Vedení ČNDT připravilo návrh těchto stanov, který byl projednán na schůzi výboru

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Vyhlásené: 24.11.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1984

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Vyhlásené: 24.11.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1984 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Vyhlásené: 24.11.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1984 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 131 V Y H L Á Š K A ministerstva školství

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Čl. 1 1 V Organizačním

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více

Stanovy. Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111. Čl. 1

Stanovy. Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111. Čl. 1 Stanovy Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111 Čl. 1 1. Název spolku: (dále jen spolek ) Spolek rodičů a přátel Středního odborného učiliště

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05 1 STANOVY Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05 1 2 1. Obecná ustanovení 1.1. Společnost radiologických asistentů ČR, o.s.

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD BRNO 2005 Obsah 1 Účel...3 2 Výkonný výbor...3 2.1 Složení výkonného výboru:...3 2.2 Předseda výkonného výboru...3 2.3 Předseda komise trenérsko metodické - 1.

Více

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Sídlo občanského sdružení: Michalská 1141/8, 772 00 Olomouc

Více