JUDr. Jan Mareček 2. viceprezident

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JUDr. Jan Mareček 2. viceprezident"

Transkript

1 SIA ČR Rada výstavby sdružení nevládních neziskových organizací: Sokolská 15, Praha 2 kancelář: Václavské náměstí 833/31, Praha 1 IČO: tel.: Představitelé SIA ČR Rady výstavby: Ing. arch. Jan Fibiger, CSc. prezident Ing. Václav Matyáš 1. viceprezident JUDr. Jan Mareček 2. viceprezident Seznam členů SIA ČR Rady výstavby: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Václavské náměstí 833/31, Praha 1 tel.: ; fax: Ing. arch. Jan Fibiger, CSc. předseda Česká asociace konzultačních inženýrů Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava tel.: fax: Ing. Martin Zuštík prezident Česká komora architektů Josefská 34/6, Praha 1 tel ; fax: Ing. arch. Dalibor Borák předseda Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě tel.: ; fax: Sokolská 1498/15, Praha 2 Ing. Pavel Křeček předseda Česká společnost pro stavební právo Václavské nám. 31, Praha 1 tel.: ; fax: JUDr. Jan Mareček předseda Český svaz stavebních inženýrů Sokolská 15, Praha 2 tel.: ; fax: Ing. Svatopluk Zídek prezident Obec architektů Revoluční 23, Praha 1 tel.: ; fax: Ing. arch. Oleg Haman předseda Sdružení pro výstavbu silnic Praha Prosecká 74, Praha 9 tel.: ; fax: Ing. Petr Čížek předseda Ing. Petr Svoboda jednatel Společnost pro techniku prostředí Novotného lávka 5, Praha 1 tel.: Prof. Ing. Karel Kabele, CSc. předseda Ing. Jiří Frýba Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Národní 10, Praha 1 tel.: ; fax: Ing. Václav Matyáš prezident Svaz zkušeben pro výstavbu Pražská 16, Praha 10 tel.: ; fax: Ing. Petr Kučera, CSc. předseda

2 Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Architecture and Building Foundation (Nadace ABF) IČO: DIČ: CZ Adresa: Václavské náměstí 833/31, Praha 1 Telefon: fax: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství vznikla v roce 1990 na základě podnětu Mezinárodní unie stavebních středisek (UICB). Nadace vznikla z iniciativy tří soukromých osob, které pro její vznik získaly podporu tehdejšího Ministerstva výstavby a stavebnictví ČR a Československého střediska výstavby a architektury. Nadace ABF byla zaregistrována pod č.j. 9/90 reg. nad. a dle nového zákona 227/97 Sb. o nadacích byla registrována Krajským obchodním soudem v Praze oddíl A, vložka 68, dne Od má nově upravený statut. Nadace je od právním nástupcem Československého střediska výstavby a architektury, které fungovalo v letech Nadace je řízena správní a dozorčí radou, které mají po šesti členech a jsou voleni z předních odborníků a zástupců organizací sdružených v SIA ČR Radě výstavby. Nadace nemá přímo členskou základu má několik set stálých spolupracovníků a ve svých databázích eviduje cca odborníků a partnerských organizací, a ročně její služby využívá několik tisíc odborníků, většinou členů SIA ČR Rady výstavby. Poslání Nadace ABF: Péče o rozvoj architektury, stavitelství a urbanismu, o estetickou, výtvarnou, technickou, ekonomickou, zdravotní a sociální kvalitu výstavby a její energetickou úspornost a o průmět těchto činností do tvorby životního a obytného prostředí a jejich uplatnění v každodenním životě obyvatel, o uplatnění výtvarného umění ve výstavbě. Péče o rozvoj materiálové základny, o jakost stavebních hmot, prvků, dílů, konstrukcí, technologií a o vhodnost jejich použití. Naplnění výše uvedeného záměru, zejména podporou výzkumu, vzdělávání, přístupu k informacím a stimulování péče o kvalitu, podporou kulturních, morálních a estetických hodnot, humanitárního cítění a solidarity uvnitř společnosti. Napomáhání k integraci obdobných snah, jak je uvedeno výše, vyvíjených různými mezinárodními i českými spolky, svazy, společnostmi, institucemi, nadacemi a nadačními fondy. Podpora evropským integračním procesům včetně mezinárodního sjednocování právních či jiných norem, předpisů, systémů hodnocení kvality, informačních služeb, územního plánování apod. a jejich aplikace v praxi při rozvoji měst, obcí a krajiny a ochraně architektonických, kulturních a přírodních památek. Podpora rozvoje a integrace Českého stavebního informačního systému a všech dalších produktů (vydavatelských, databázových, výstavních atd.), které Nadace ABF jako člen UICB nebo s jeho záštitou založila nebo iniciovala. Podpora úsilí směřující k trvale udržitelnému a ekologicky chápanému rozvoji lidských sídel, krajiny a humanitárních programů realizovaných výstavbou stavebních děl a objektů. Nadace je zakladatel: Fondu Třebíč, o.p.s.; umožnila vznik Společnosti pro stavební právo, Svazu zkušeben pro výstavbu, společnosti ABF, a.s. a byla nápomocna i při vzniku ČKAIT, své úsilí o formování občanské společnosti zaměřila na podporu a rozvoj neziskové a nevládní sféry, která vyvrcholila založením rady nevládních organizací na úseku výstavby (SIA), jejíž se stala zakládajícím členem. Naplňování svého poslání dosahuje Nadace ABF pomocí nadačních programů a z nich poskytovaných podpor, příspěvků a grantů. Pro rozhodující programy nadace provozuje specializované internetové stránky, kde jsou podrobné informace o jednotlivých programech uvedeny. Aktuální nadační programy: 1. Česká stavební akademie: systém celoživotního vzdělávání založený organizovaný za spolupráce s většinou členů SIA ČR, v rámci kterého nadace každoročně organizuje přes sto výukových programů určených všem zájemcům v oboru. 2. Soutěž Stavba roku: je nejprestižnější přehlídka hodnotící kvalitu dokončených staveb v České republice, která je každoročně od roku 1993 organizovaná spolu s MPO, SPS v ČR a časopisem Stavitel. 3. Výrobek technologie: referenční a informační služba o výrobcích a technologiích uplatňovaných na českém trhu, která navazuje na 40ti-letou tradici vydávání Československého katalogu pro výstavbu, později katalogu ABF. 4. Soutěž Výrobek technologie: celostátní každoroční hodnocení nejlepších výrobků a technologií, jejich inovací, organizovaná spolu s dalšími partnery SIA ČR 5. Design Cabinet CZ: navazuje na mnohaletou činnost zrušeného Design Centra ČR, zajišťuje národní cenu za studentský design, výstavy a odborné semináře pro designery. 6. Provoz Domu ABF: Pražského centra inovací a vzdělávání České stavební akademie Nadace provozuje ve svém sídle na Václavském náměstí č. 31: knihovnu, knihkupectví, poskytuje ve volné kapacitě své zasedací a výukové prostory svým partnerům nebo spolu s nimi organizuje vzdělávací, kulturní, společenské a výstavní akce. Většina těchto akcí je zaměřena na popularizaci a presentaci výsledků inovačních procesů v architektuře a ve stavebnictví, ročně je realizováno několik desítek výstav a cca 100 dalších odborných akcí. Nadace uděluje tituly, ceny a ocenění v soutěži Stavba roku, Výrobek technologie a ve studentské přehlídce Panelový dům v 21. století. Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství je členem UICB (International Union of Building Centres).

3 Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE) Czech Association of Consulting Engineers (CACE) IČ : DIČ : CZ Adresa: Havlíčkvo nábřeží 38, OSTRAVA Telefon: Fax: Historie a poslání Česká asociace konzultačních inženýrů byla založena v roce 1991, je právnickou osobou vzniklou dobrovolným sdružením zájemců o členství právnických a fyzických osob, a to na základě 20 Občanského zákoníku. Od roku 1992 je řádným členem světové federace asociací International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) a v roce 1998 byla přijata do evropské federace asociací European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA). Asociace má své zastoupení také v SIA Radě výstavby a ve Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR. Řádným členem se mohou stát všechny nezávislé konzultační podnikatelské subjekty z ČR, jejichž hlavní zdroj příjmů pochází z poskytování konzultačních služeb za odměnu, zaváží se podnikat v souladu s Etickým kodexem FIDIC a souhlasí se Stanovami a definovanými požadavky na odbornost, nestrannost, nezávislost a kompetence. Asociace má také několik přidružených a čestných členů. Nejvyšším orgánem asociace je Valná hromada. Asociaci řídí prezídium, které je voleno valnou hromadou na období 4 let a které se skládá z 9 členů. Dalšími orgány jsou dozorčí rada a pracovních skupiny. Hlavní posláním a cílem asociace bylo navázat kontakty s evropskými i světovými konzultačními strukturami, pokusit se převzít jejich zkušenosti pro zadávání a zpracování projektů, způsoby výběru a hodnocení konzultantů, posuzování jejich kvalifikace, etická pravidla atp. a postupně se zapojit do těchto mezinárodních aktivit. Základním úkolem asociace v tomto a dalším období je reprezentovat sektor služeb zahrnující inženýrské, konzultační a projekční práce v České republice, podporovat vysokou úroveň a kvalitu při poskytování těchto služeb a také se aktivně podílet na prosazování, ochraně a rozvoji konzultačního inženýrství jako profese ku prospěchu asociace, klientů i společnosti, a to s cílem garantovat spolehlivost a kvalitu zmíněných profesionálních služeb. Organizace a činnost V současnosti má asociace celkem 53 členů. Převážnou část členské základny tvoří právnické osoby. Počet zaměstnanců členských firem přesahuje 3 a půl tisíce. Hlavní oblasti činnosti a obory působení Hlavní oblasti činnosti asociace: propagace a ochrana dobré reputace profese konzultačního inženýrství, podpora profesních zájmů členů asociace a jejich sladění s obecně platnými etickými a profesními normami, spolupráce s orgány státní správy i s dalšími nevládními subjekty působícími v oblasti stavebnictví, zejména se SIA Radou výstavby a Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR, udržování styku se sekretariáty FIDIC a EFCA stejně jako s ostatními národními asociacemi za účelem koordinace činností a s cílem výměny informací a zkušeností, aplikace obecně uznávaných pravidel (FIDIC, EFCA) do domácích podmínek, poskytování informací členům s umožněním přístupu k publikacím FIDIC a EFCA i jejich probíhajícím novelizacím, s právem se k návrhům těchto novelizací vyjadřovat, spolupráce na tvorbě a aktualizaci legislativních předpisů a zákonů, týkajících se konzultační praxe a výkonu povolání konzultantů, založení databáze, obsahující údaje o členech se zvláštním zřetelem k jejich činnosti a získaným zkušenostem, příprava propagačních a informačních materiálů o asociaci a o jejích členech, jejich profesním zaměření, odborné zkušenosti a aktivitách, poskytování referencí o členských firmách CACE subjektům, které o to požádají, spolupráce při aktualizaci soutěžních a obchodních podmínek pro činnost konzultantů, organizace seminářů k projednání aktuálních problémů, vypracování doporučení k jejich řešení, vypracování stanovisek CACE k vybraným problémům konzultační praxe (ve vazbě na obdobná stanoviska FIDIC nebo EFCA), příprava a vypracování expertiz ve sporech technické povahy s uplatněním odborné autority asociace, spolupráce s Rozhodčím soudem HK a AK ČR při výběru a přípravě rozhodců ve sporech technické povahy. Oblasti působení: průmysl a energetika (průmyslové podniky, elektrárny, obnovitelné zdroje) infrastruktura a sítě (dálnice, letiště, silnice, tunely, železnice, chemický a hutnický průmysl) management a zdroje (zodpovědné investice, řízení rizik a inovace) ochrana životního prostředí (pitná voda, omezování znečištění, odpady) občanská výstavba (kancelář, divadla, obchody) veřejné služby (voda, energie, telekomunikace, atd.) zemědělství (zavlažování, přehrady, kanály, ochrana půdy, atd.) věda a výzkum (inovace, výzkum a vývoj, atd.) přírodní zdroje (těžba, ropa, zemní plyn, energie z obnovitelných zdrojů) Územní struktura a členění organizace a) Řádní členové (50 firem a organizací) b) Přidružení členové (1) c) Čestní členové (2) Zahraniční partneři (členství v evropských a světových organizacích): Česká asociace konzultačních inženýrů je členem FIDIC EFCA, kde má asociace zastoupení v komisi pro zadávání veřejných zakázek (EFCA European Public Market Committee ) a zastoupení v ostatních komisích včetně výměny informací je koordinováno v rámci skupiny CEEC. CEEC (Central and Eastern European Countries). V roce 1997 byla z iniciativy české a maďarské asociace ustavena v rámci EFCA koordinační skupina zástupců asociací ze zemí střední a východní Evropy (CEEC), jejímž posláním je především výměna informací a zkušeností asociací ze zemí s podobnými ekonomickými, sociálními i profesními podmínkami v Evropě.

4 Česká komora architektů The Czech Chamber of Architects IČO: DIČ: CZ Adresa: Josefská 34/6, Praha 1 Tel: Fax: Česká komora architektů (ČKA) je samosprávným profesním sdružením. Byla zřízena zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, jako subjekt veřejného práva se sídlem v Praze a s působností pro Českou republiku. Nese odpovědnost za profesionální, tedy odborný a etický výkon profese architektů v ČR. Vykonává disciplinární dohled nad výkonem povolání osobami registrovanými usazenými a hostujícími. ČKA sdružuje všechny autorizované architekty, jakož i autorizované urbanisty a autorizované projektanty územních systémů ekologické stability (ÚSES); stejně jako registrované osoby usazené. Počet členů kontinuálně roste, k eviduje sdružení celkem zástupců této profese. Orgány samosprávy ČKA tvoří valná hromada, představenstvo, předseda komory, dozorčí rada, Stavovský soud a autorizační rada, která je jmenována ministrem pro místní rozvoj České republiky. Cílem ČKA je služba profesi, architektům a jejich klientům a veřejnosti. ČKA brání jakémukoliv zbytečnému a nepodloženému omezování práv kohokoliv z účastníků trhu, prosazuje korektní poměry na trhu s architektonickými službami. ČKA usiluje prostřednictvím svých volených představitelů o legální a legitimní výkon všech funkcí jí svěřených. ČKA provádí autorizace architektů z České republiky a je uznávacím orgánem pro architekty z Evropské unie, kteří se rozhodnou působit v ČR jako hostující nebo usazené osoby. ČKA se svou činností na mezinárodním poli zasazuje zejména o rovnoprávné postavení českých architektů na světovém trhu a rovněž tak napomáhá vyspělou profesní legislativou platnou v rámci České republiky ostatním středo a východoevropským zemím při ustavování profesních organizací sdružujících architekty. Mezi hlavní okruhy činnosti ČKA patří: udělování, pozastavení či odnímání autorizace architektů, evidence architektů uznávání kvalifikace a registrace architektů usazených a hostujících, jejich evidence vydávání profesních předpisů (vnitřní řády a profesní dokumenty) disciplinární dohled nad řádným výkonem povolání včetně případného disciplinárního řízení usilování o kvalitní a regulérní podmínky architektonických soutěží (spolu s jejich vyhlašovateli ČKA spolupracuje při zpracovávání soutěžních podmínek, jmenování soutěžních porot a podpoře jejich činnosti, podpoře činnosti odborných znalců, přezkušovatelů a auditorů soutěží). Dohlíží a vyjadřuje se k regulérnosti vyhlašovaných soutěží a zadávacích řízení v architektuře a urbanismu. spolupodílení se na povinném pojišťování architektů organizování odborných seminářů, přednášek a konferencí především se zaměřením na celoživotní profesní vzdělávání autorizovaných architektů distribuce informačních materiálů pro činnost architektů spolupráce s vysokými školami architektury s důrazem na sbližování tuzemských standardů vzdělávání se standardy EU. ČKA se účastní činnosti ve vědeckých a uměleckých radách, v komisích pro státní závěrečné zkoušky a diplomní řízení a pro řízení habilitační a profesorská; spolupracuje s Akreditační komisí vlády ČR a s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. spolupráce s Parlamentem, vládou a s ústředními orgány státní správy, zejména s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR a Ministerstvem kultury ČR na přípravě některých obecně závazných předpisů. ČKA spolupracuje také s dalšími orgány státní správy na všech úrovních a s orgány územní samosprávy krajů a obcí. kooperace s ostatními profesními organizacemi, zejména s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a s Českým svazem stavebních inženýrů. V rámci působnosti SIA spolupracuje s podnikatelskými svazy ve stavebnictví. ČKA zajišťuje činnost řady odborných pracovních skupin (např. pro legislativu, pro projekt Zelená úsporám, pro politiky architektury, pro Grand Prix architektů, pro soutěže, pro vzdělávání, pro standardy výkonů a oceňování, pro normy, pro památkovou péči, pro péči o přírodu a krajinu) Česká komora architektů uděluje ocenění Pocta ČKA osobnostem v oboru architektury a urbanismu, a to každoročně od roku Organizuje Přehlídky diplomových prací absolventů vysokých škol, kteří zakončili studium v oborech architektura a urbanismus nebo zahradní a krajinářská architektura. Participuje na řadě soutěží a přehlídek (např. Dřevěný dům, Nový domov, Grand Prix architektů). Česká komora architektů je členem SIA (Sdružení inženýrů a architektů nevládní organizace ve výstavbě v ČR), ACE (Evropská rada architektů), IFLA (organizace sdružující zahradní a krajinné architekty a urbanisty). Spolupracuje s mezinárodními profesními institucemi, např. s UIA (Mezinárodní unie architektů ) a NCARB (Národní rada výborů pro registraci architektů USA).

5 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě The Czech Chamber of Chartered Engineers and Technicians IČ: DIČ: cz Adresa: Sokolská 15, Nové Město čp.1498, Praha 2, Telefon: Fax.: http: //www.ckait.cz počet členů ke dni 26/10/ vznik na základě zákona č.360/1992 Sb. dnem účinnosti, tzn. ode dne 7/07/1992 předseda volen představenstvem na dobu tří roků představenstvo voleno na shromáždění delegátů na dobu tří roků dozorčí rada volena na shromáždění delegátů na dobu tří roků stavovský soud volen na shromáždění delegátů na dobu tří roků autorizační rada jmenována ministrem pro místní rozvoj k návrhu předsedy na dobu tří roků shromáždění delegátů řádné SD každoročně nebo mimořádné k žádosti DR nebo jedné třetiny členů Kancelář ČKAIT v Praze + 12 oblastních kanceláří v sídlech krajů České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí n.lab., Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Brno, Ostrava, Olomouc, Zlín, Jihlava 11 oborů autorizace pozemní stavby, dopravní stavby, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, mosty a inženýrské konstrukce, technologická zařízení staveb, technika prostředí staveb, statika a dynamika staveb, městské inženýrství, geotechnika, požární bezpečnost staveb, stavby pro plnění funkcí lesa + 1 specializace zkoušení a diagnostika staveb. Komora uděluje každoročně Cenu ČKAIT významným inženýrským dílům. ČKAIT je členem ECCE, ECEC, SIA, FEANI, V4Eng.

6 Česká společnost pro stavební právo The Czech Architectural and Construction Law Society IČO: DIČ: CZ Adresa: Václavské náměstí 833/31, Praha 1 Telefon: fax: Česká společnost pro stavební právo byla založena v dubnu v roce 1993 jako občanské sdružení podle zák. č. 83/1990 Sb. a zapsána v rejstříku Ministerstva vnitra České republiky. Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo, kontrolní komise, odborné sekce a regionální útvary. Hlavní poslání a cíle: Společnost podporuje rozvoj českého stavebního práva v souladu s rozvojem demokracie a ekonomiky tržního hospodářství a jeho sblížení se stavebním právem Evropského společenství. Společnost na nevládní úrovni zprostředkovává výměnu zkušeností, poznatků, koordinuje iniciativu všech, kteří se stavebním právem zabývají a zajímají se o jeho aplikaci a vývoj. Společnost má cca 30 členů z řad právnických osob, které mají cca zaměstnanců a kolem 100 fyzických osob. Sdružuje prakticky všechny přední odborníky, kteří se u nás o vývoj stavebního práva zajímají. Společnost uplatňuje získané poznatky a zkušenosti při přípravě legislativních opatření v oboru veřejného a soukromého stavebního práva a na úsecích právního řádu, které stavební právo ovlivňují, vyvíjí přednáškovou a výchovně vzdělávací činnost, podporuje vědeckou a studijní činnost, vydává Bulletin Stavební právo a udržuje kontakty s legislativními orgány, příslušnými ústředními a jinými správními úřady. Na nevládní úrovni udržuje kontakty s organizacemi sdruženými v SIA ČR Radě výstavby. Společnost má v současné době sekci pro územní rozhodování a stavební řád a sekci pro technické předpisy ve výstavbě, ve kterých dochází ke spolupráci nevládní sféry s příslušnými ministerstvy. Společnost se podílela na zpracování legislativních podkladů pro novely stavebního zákona, zákona o veřejných zakázkách, vyvlastňovacího zákona a na analýze a budoucí koncepci horních předpisů. Za tuto posledně uvedenou práci byla Společnost oceněna místopředsedou vlády pro legislativu. S právnickou fakultou Karlovy University Společnost spolupracuje při pořádání specializovaných kurzů stavebního práva. Členové Společnosti jsou začleněni též do rozkladových komisí ministra pro místní rozvoj a ministra životního prostředí, jakož i předsedy Českého báňského úřadu a dalších komisí. Společnost deleguje své členy do zkušebních komisí pro autorizace inženýrů a techniků činných ve výstavbě a do zkušební komise pro autorizované inspektory. Česká společnost pro stavební právo byla přijata za člena Evropské společnosti pro stavení právo dne ve Vídni. Společnost uspořádala dvě evropské konference a to v roce 1996 a v roce 2007, z níž první se zabývala koncepcí vývoje našeho veřejného a soukromého práva a druhá privatizací stavebního řízení a právními otázkami veřejných zakázek. V roce a v roce stál v čele Evropské společnosti pro stavební právo jako její prezident představitel (předseda) České společnosti. Společnost se každoročně účastní svou delegací jednání prezidentských setkání a evropských konferencí, jakož i jiných seminářů v zahraničí. Se Slovenskou asociací pro stavební právo má uzavřenu dohodu o vzájemné spolupráci.

7 Český svaz stavebních inženýrů Czech Institution of Structural and Civil Engineers IČ : , DIČ : CZ Adresa: Sokolská 15, Praha 2, Česká republika tel.: členská základna cca 2000 členů fyzických osob Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů a vysokoškolsky vzdělaných odborníků příbuzných oborů činných ve výstavbě v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Sdružuje své členy na základě dobrovolnosti. Je pokračovatelem odkazu a nositelem tradic Spolku inženýrů a architektů v Království Českém, založeném v r.1866 a Spolku československých inženýrů (SIA), zrušeného v r Český svaz stavebních inženýrů byl založen v r a jeho činnost byla po nezákonném přerušení obnovena v r Jeho Stanovy registruje Ministerstvo vnitra ČR. Nejvyšším orgánem ČSSI je Sjezd ČSSI konaný jednou za tři roky, výkonnými orgány jsou Prezidium ČSSI a Exekutiva ČSSI. Odborná struktura organizace je členěna na Oblastní pobočky ČSSI a Odborné společnosti ČSSI, které mají právní subjektivitu. CÍLE A POSLÁNÍ ČSSI : Usiluje o maximální využití duševního potenciálu stavebních a jim na roveň postavených inženýrů, zastupuje a hájí morální a profesní zájmy svých členů. Shromažďuje, analyzuje a rozšiřuje nejnovější poznatky naší a zahraniční vědecké technické i ekonomické praxe. Propaguje naše stavebnictví v tuzemsku i v zahraničí. Spolupracuje při tvorbě legislativy pro oblast stavebnictví, pomáhá při přípravě kvalifikovaných odborných rozhodnutí v oblasti působnosti stavebního inženýra. Spolupracuje s vědeckými a výzkumnými ústavy a při normotvorné činnosti na harmonizaci s normami EU. Spolupracuje se školami při výchově technického dorostu, vytváří podmínky pro doplňování odborné kvalifikace, poskytuje profesní informace a vydává metodické pomůcky v různých oborech výstavby z oblasti teorie i praxe, je v přímém kontaktu se stavebními vysokými školami v Praze, v Brně a v Ostravě. Spolupracuje s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, připravuje a doporučuje členy ČSSI k autorizačním zkouškám. Aktivně pracuje v Radě výstavby SIA působící v oblasti investiční výstavby. Zajišťuje kontakty se stavovskými zahraničními organizacemi stejného zaměření. Poskytuje odbornou, expertizní a poradenskou pomoc orgánům státní správy a samosprávy. Publikační činnost rozvíjí prostřednictvím vydávání profesního časopisu Stavebnictví a Stavební obzor. Cíle a poslání uskutečňuje ČSSI pořádáním odborných a vzdělávacích akcí, konzultací, exkurzí, přednášek a seminářů včetně publikační činnosti. Spoluúčastní se na činnosti partnerských zahraničních technických organizací, spolupracuje při přípravě a schvalování významných prognóz, koncepcí a soutěží. Prostřednictvím členské základny zajišťuje realizaci stavebních děl, vykonává expertizní a jiné posudkové činnosti. Podporuje studenty škol se stavebním zaměřením a jejich absolventy při zapojení do praxe.

8 Obec architektů, o.s. Society of Czech Architects IČ: Adresa: Revoluční 23, Praha 1 Tel.: Obec architektů je nezisková organizace s dobrovolným členstvím. Činnost je financována příjmy z členských příspěvků, z vlastní hospodářské činnosti, z poskytnutých grantů a sponzorských darů. V čele Obce architektů stojí Valnou hromadou volená Rada obce architektů a Dozorčí rada obce architektů s dvouletým funkčním obdobím. Výkonným orgánem je sekretariát Obce. Každý přispívá svou bytostí a činností k hodnotě života. Architekt je umělec, který skrze svou duši přispívá hodnotě světa. Zabývá se přitom souladem kultury, funkce, techniky, prostředí, měřítka a estetiky, souladem mezi prvky utvářeného prostředí. Tradice spolku architektů existuje pod různými názvy a pojmenováními od založení v roce 1918 a trvá již skoro 80 let. Vychází z potřeby dobrovolně se sdružovat a aktivně se účastnit na správě věcí veřejných. A to v jakýchkoliv formách. Obec architektů vlastní profesní statut neziskové organizace s dobrovolným členstvím. Byla založena v roce 1990 podle zákona č.83/1990 Sb. o občanských sdruženích. Navazuje na tradicí spolku architektů z první republiky a je přímým právním nástupcem pozdějšího Svazu architektů, jehož činnost byla ukončena v roce Činnost Obce architektů je založena na demokratických principech. Jejím základem je aktivita členů. Posláním Obce architektů je prosazovat kvalitní nová díla v oblasti architektury, urbanismu a příbuzných oborů a chránit přírodní a kulturní dědictví minulosti v uvedených oborech. Hlavní cíle činnosti tvoří zejména: seznamování široké veřejnosti s architekturou, urbanismem a příbuznými obory, jakožto nedílnými součástmi národní kultury a jejich propagováním napomáhaní aktivní účastí veřejností na správě věci veřejných; spolupráce při vytváření příznivých podmínek pro architektonickou, urbanistickou a související tvorbu, zejména šíření informací o architektuře tiskem, výstavní činnost a podporování v této tvorbě obecně prospěšné zájmy. Informování o vývojových trendech o nových materiálech, konstrukcích a vyvíjení dalších podobných činností; aktivní účast na projednávání otázek dotýkajících se architektury, urbanismu či příbuzných oborů. V těchto záležitostech vystupovat jako nezávislý odborně kvalifikovaný subjekt. Organizovat pro své členy i pro širokou veřejnost obecně prospěšné činnosti zejména v úseku odborného vzdělávání a výchovy, výstavní činnosti a zprostředkovávat informování o architektonickém dění; podporovat svobodné diskuse o tvůrčích a odborných otázkách oboru a profese a vytvářet materiální a organizační předpoklady pro vznik a činnost tvůrčích skupin a zájmových i místních sdružení členů a tvůrčích skupin. Podporovat i odbornou kritiku. Součástí mimo podporování je i koordinování jejich činností zejména zajišťováním vzájemné informovanosti a pomoci při jejich žádostech o granty a další práce; spolupracovat s odbornými institucemi,organizacemi a kulturními svazy v zahraničí; prostřednictvím Národní sekce UIA zastupovat, spolu s ČKA, české architekty v UIA, zastupovat a hájit zájmy Obce architektů a jejích členů v zahraničí; z oblasti architektury, urbanismu a příbuzných oborů; podílet se na organizování, popřípadě vypisování odborných soutěží ve výše uvedených oborech a podílet se, pokud je vyzvána, na činnosti soutěžních porot. Hlavními aktivitami, na které se Obec architektů zaměřuje, jsou: publikační, výstavní a propagační činnost vzdělávací a výchovné programy pro členy Obce architektů i veřejnost informační a poradenská služba pro členy a ve vyžádaných případech i pro orgány, organizace, instituce a odbornou i laickou veřejnost knihovnická činnost a služby pro členy účast na práci soutěžních porot a konkursních komisí pro architekturu a příbuzné obory spolupráce s Českou komorou architektů a dalšími subjekty pořádání společenských a kulturních akcí. hlavně pořádání GP, Salonů a dalších typů výstav inzerce v tiskovinách a na webových stránkách Obce architektů prezentační semináře Financování a náklady spojené s činností Obce architektů a jejich skupin jsou hrazeny z členských příspěvků, dotací, darů, grantů a výtěžků hospodářské činnosti. Členem Obce architektů se může stát každý, kdo souhlasí s posláním a úkoly Obce architektů a zaváže se dodržovat stanovy bez ohledu na politickou, uměleckou nebo filosofickou orientaci. Členství je dobrovolné. Vyplývají z něho práva i povinností. Pro vytvoření optimálních podmínek pro regionální a individuální potřeby členů a rozšíření okruhu aktivit umožňuje vnitřní struktura obce architektů vznik a působení místních, regionálních a jiných skupin členů bez právní subjektivity. Činnost těchto skupin koordinuje Rada Obce architektů. V současné době jsou takové skupiny v Brně, Praze, Ostravě a ve Zlíně. Celková organizační struktura Obce architektů je zajišťována orgány, z nichž nejvyšší je valná hromada Obce architektů, která se koná jednou za dva roky. Mezi konáním valných hromad řídí činnost Rada Obce, v jejímž čele stojí předseda s několika místopředsedy a Dozorčí radou. Vlastní práci zajišťuje sekretariát. Výkon v těchto orgánech, mimo práci v sekretariátu, je zásadně čestný. Povýšit profesi v očích veřejnosti je nelehká záležitost. Grand Prix je jednou ze stěžejních událostí Obce architektů, jež jí staví mezi organizace, které se nebojí uznat své velikány po své morální i profesní stránce. Mnoho důležitých věcí se dá dohodnout při akcích podobného typu. Většinou lze při těchto příležitostech mluvit o prospěšnosti soutěží, či jiné propagaci sdružení architektů. Trpělivě vysvětlovat všem nezastupitelnou úlohu architekta ve společnosti.

9 Sdružení pro výstavbu silnic Praha Road Contractors Association Prague IČ: DIČ: CZ Adresa: Prosecká 74, Praha 9 Prosek Telefon: , fax: Sdružení pro výstavbu silnic Praha vzniklo 1. dubna K 1. červenci 1992 změnilo svoji právní formu a pokračuje v činnosti jako zájmové sdružení právnických osob podle 20 f 20 j občanského zákoníku. V současné době má 54 členů, z toho 2 čestné (ČVUT v Praze, FS, katedra silničních staveb a VUT v Brně, FS, Ústav pozemních komunikací). Členské organizace se zabývají výstavbou, rekonstrukcemi a údržbou dálnic, silnic, mostních objektů a souvisejících staveb. Část členských firem se zabývá projektováním dálnic a silnic, inženýrskou a poradenskou činností v oboru silničního stavitelství, činností silniční laboratoře, výrobou a prodejem stavebních materiálů, výrobků, strojů a zařízení včetně potřebné servisní činnosti. Předmětem činnosti je, podle čl. 5 stanov, zabezpečování společných zájmů členů, zejména v oblasti technicko-ekonomických informací, vzdělávání, průzkumu zakázek ve výstavbě, rekonstrukcích a opravách pozemních komunikací, tvorba rozvojových záměrů, tvorba a připomínkování legislativy, koordinace v oblasti standardizace a normalizace, koordinace přípravy a řešení potřeb z oblasti technického rozvoje, řešení vybraných problémů výrobní základny a zajišťování poradenské služby při zavádění vybraných nových technologií. Orgány Sdružení jsou: 1. správní rada 2. předsednictvo, složené z předsedy, 6 místopředsedů a jednatele 3. pracovní týmy Nejvyšším orgánem Sdružení je správní rada, složená ze statutárních zástupců všech členů Sdružení. Řídícím orgánem v době mezi zasedáními správní rady je předsednictvo, které tvoří předseda, 6 místopředsedů a jednatel. Pracovní týmy: tým č. 1 pro legislativu tým č. 2 pro normalizaci tým č. 3 pro jakost tým č. 4 pro vzdělávání tým č. 5 pro mosty tým č. 6 pro asfaltové technologie za horka tým č. 7 pro emulze a emulzní technologie tým č. 8 pro cementobetonový kryt a podkladní vrstvy tým č. 9 pro kamenivo tým č. 10 pro životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci Vedení nezbytné agendy související s činností, hospodařením a funkcí sekretariátu zajišťuje pro Sdružení na smluvním základě PRAGOPROJEKT, a.s., středisko SVS, Prosecká 74, Praha 9. Hlavní obory činností zabezpečování společných zájmů členů: technicko-ekonomické informace vzdělávání tvorba rozvojových záměrů, tvorba a připomínkování legislativy koordinace v oblasti standardizace a normalizace koordinace přípravy a řešení potřeb z oblasti technického rozvoje řešení vybraných problémů výrobní základny a zajišťování poradenské služby při zavádění vybraných nových technologií zastupování členů při jednáních se správními orgány koordinace zpracování norem pro stavbu vozovek a spolupráce s národními oborovými svazy zajišťování odborných informací ze zahraničí Mezinárodní spolupráce: členství Sdružení v Evropské asociaci pro asfaltové vozovky (European Asphalt Pavement Association EAPA) zastupování České republiky v technických komisích Evropského výboru pro normalizaci (Comité Européen de Normalisation CEN) Vzdělávací a publikační činnost: vydávání zpravodaje SILNICE MOSTY mezinárodní konference ASFALTOVÉ VOZOVKY školení o evropských normách pro stavbu vozovek (SENS) školení technických norem a předpisů pro stavbu vozovek (STEPS) Další odborná činnost: semináře k aktuálním otázkám zákony a vyhlášky (stavební, o veřejných zakázkách) vzdělávací kurzy pro pracovníky v silničním stavitelství Odborné publikace: soubor učebnic pro SPŠ stavební sborníky konferencí ASFALTOVÉ VOZOVKY sborníky školení SENS sborníky Technických konferencí technické předpisy

10 Společnost pro techniku prostředí Society of Environmental Engineering IČO: DIČ CZ Adresa: Novotného lávka 5, Praha 1 tel.: fax: Členská základna: projektanti, provozovatelé, pracovníci výzkumu a školství z oboru technika prostředí A) a) Rok založení: 1990, stanovy STP registrace u MV ČR jako občanské sdružení pod č.j. VSP/1-2401/90-R b) Orgány organizace: Valná hromada STP, Rada STP, odborné sekce a územní centra c) Poslání organizace: Posláním Společnosti pro techniku prostředí je zvyšování odborné úrovně oboru technika prostředí, který se zabývá tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska výzkumu a vývoje, výuky, projektování, realizace, provozování a legislativy. B) Členství v STP je pouze individuální STP eviduje1286 členů fyzických osob Hlavní obory činností, kterým odpovídá struktura odborných sekcí STP Klimatizace a větrání, vytápění, zdravotní a technické instalace, snižování hluku a vibrací, osvětlení, alternativní zdroje energií, měření a regulace, integrované navrhování a hodnocení budov, projektování a inženýrská činnost, Facility management STP pořádá Odborné konference, semináře a kurzy. Firemní semináře z oboru technika prostředí. Podílí se na pořádání veletrhů a výstav včetně jejich doprovodných akcí. STP vydává Časopis Vytápění, větrání, instalace. Odborné publikace - Sešity projektanta a sborníky z konferencí a seminářů. Směrnice STP. STP nabízí Členství zájemcům o aktuální informace z oboru technika prostředí. Zpracování nezávislých odborných studií a posudků Expertní kancelář STP. Přípravu firemních seminářů na klíč. Rozesílání firemních informací na adresy z databáze STP. Mezinárodní spolupráce STP Společnost pro techniku prostředí je zástupcem ČR ve společnosti REHVA (Federation of European Heating and Airconditioning Associations), je členem americké společnosti ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers), naším významným partnerem je tradičně Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia. Podrobnější informace a aktuální připravované odborné akce: prof. Ing. Karel Kabele, CSc. předseda Společnosti pro techniku prostředí

11 Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Association of Building Entrepreneurs of the Czech republic IČ: DIČ: CZ Adresa: Národní třída 10, Praha 1 Telefon: Fax: Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR vznikl v roce 1990 a je právnickou osobou. Svaz je založen podle zákona č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů v plném znění a je evidován jako organizace zaměstnavatelů ( 9a Zákona) v Seznamu vedeném Ministerstvem vnitra ČR pod čj.: VS/1-1/44 345/00-E. Navenek jej zastupuje prezident, viceprezidenti, generální ředitel Svazu nebo pověřené osoby ( 14, odst. 17). Svaz je dobrovolnou, nevládní, zájmovou organizací podnikatelů ve stavebnictví. Jeho působnost je dána zákonem o sdružování, živnostenským zákonem, zákonem o veřejné zakázce, zákonem o komorách a zákonem o kolektivním vyjednávání. Sdružuje právnické a fyzické osoby, zabývající se realizací staveb nebo výrobou materiálů a výrobků včetně mechanizačních prostředků a nářadí na stavění, projektováním, inženýrskou činností, výchovou, výzkumem pro stavění, informačními službami apod. bez ohledu na velikost a formu vlastnictví. Svaz v současné době sdružuje 1045 individuálních, kolektivních a přidružených členů. Svaz je členem Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů v ČR a je součástí orgánů Rady hospodářské a sociální dohody. Je členem evropské federace stavebního průmyslu FIEC se sídlem v Bruselu. Posláním Svazu je uplatňování zájmů členů a jejich potřeb, pomoc úspěšnému podnikání a organizování aktivní spolupráce mezi členy. Posláním Svazu je zejména: a) hájit společné i specifické zájmy svých členů a vytvářet pro to nezbytné předpoklady v rámci Svazu i mimo něj, b) iniciativně se podílet na tvorbě zákonů a dalších právních předpisů, které ovlivňují podnikání ve stavebnictví, zejména v oblasti zachování konkurenčního prostředí, předcházení vzniku a rozvoji monopolních struktur v regionech nebo na území státu, ochrany hospodářské soutěže a hospodářské politiky státu, k podpoře rozvoje stavebnictví a výstavby tak, aby bylo dosaženo podmínek, které jsou obvyklé ve vyspělých průmyslových zemích. Jde o opatření v oblasti daňové, finanční, cenové, odpisové, mzdové apod. Podávat k tomu odpovídající návrhy a prosazovat jejich realizaci, usilovat o zjednodušení a sjednocení příslušných předpisů a snížení administrativní zátěže podnikatelské sféry, c) zastupovat podnikatele a zaměstnavatele při tripartitním jednání s vládou, odbory a v zastupitelských a samosprávných orgánech vytvářet s příslušnými orgány tomu odpovídající kontakty, připravovat a uzavírat kolektivní smlouvy vyššího stupně, koordinovat mzdovou a zaměstnavatelskou politiku, d) zabezpečovat činnosti a služby podle potřeb a zájmů svých členů. Jde zejména o činnosti informační, poradenské, propagační, činnosti spojené se vzdělávání pracovníků ve stavebnictví, služby v oblasti organizace, řízení, financování, daní apod., e) spolupracovat s obdobnými organizacemi v zahraničí a napomáhat k vytváření podmínek pro přímou spolupráci členů s partnery z jiných zemí zejména prostřednictvím členství v Evropské federaci stavebního průmyslu FIEC, f) spolupracovat s ostatními podnikatelskými a zaměstnavatelskými svazy v zájmu dalšího rozvoje stavebnictví, g) přispívat k prosazení členů Svazu na stavebním trhu v ČR. V případě, kdy kromě řádného členství firma vykazuje nesporné odborné předpoklady a konsolidovanou pozici, vydávat doporučení Svazu pro firmu při její účasti v soutěžích apod., h) prosazovat zájmy svých členů s cílem zajistit objektivní podmínky pro podnikání v rámci EU i na stavebním trhu ve třetích zemích, i) iniciativně se podílet na přípravě mládeže pro povolání ve stavební výrobě, zejména na podpoře učňovského, středního a vysokoškolského odborného vzdělávání, j) přispívat k řešení nedostatku pracovníků ve stavebnictví podporou získávání kvalifikovaných zaměstnanců ze zahraničí. Aktuální programy: Svaz každoročně pořádá soutěže s velkým společenským ohlasem, kde jsou vybírány nejlepší firmy podle velikostních kategorií a zaměření. Stavba roku na celostátní i krajské úrovni, Soutěž o stavbu s ekologickým přínosem, Dny stavitelství a architektury, Soutěž Nejlepší výrobce stavebnin roku, Soutěž stavební výrobek, Top Invest soutěž o nejlepší investiční záměr, Top Stav 100, Mid Top Stav pro malé a střední firmy. Svaz poskytuje svým členským firmám celoživotní vzdělávání, v současné době získal grant MPSV na vzdělávací projekt ADAKON (zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců členských firem), krytý ze 100% z prostředků EU a státního rozpočtu na období Svaz má širokou spolupráci se zahraničními partnerskými odbornými i zaměstnavatelskými organizacemi a svazy i se zastupitelskými orgány ČR v zahraničí.

12 Svaz zkušeben pro výstavbu Union of Construction Testing Laboratories (SZV) IČO: Adresa: Pražská 16, Praha 10 - Hostivař Telefon: fax: Svaz zkušeben pro výstavbu byl založen v roce 1991 a byl zaregistrován na Ministerstvu vnitra pod č.j. VSC/19226/91-R. Sdružení je řízeno předsednictvem, které má 9 členů volených ze zástupců organizací sdružených ve Svazu zkušeben pro výstavbu. Předsednictvo úzce spolupracuje s tříčlennou revizní komisí, taktéž volenou ze zástupců organizací sdružených ve Svazu zkušeben pro výstavbu. SZV je zájmovým sdružením zkušeben a laboratoří zabývajících se zkoušením a hodnocením stavebních výrobků a staveb včetně posuzováním shody nejen dle legislativy ČR, ale i v rámci působnosti EU. SZV má 24 členů a počet zaměstnanců členských organizací je cca 480. Hlavním oborem činnosti je stavebnictví. Členské organizace sdružení pokrývají jednotlivé regiony Čech a Moravy. Svaz zkušeben pro výstavbu je prostřednictvím Eurolab-cz členem evropské organizace EUROLAB.

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ -samosprávná profesní organizace sdružující autorizované architekty, projektanty, krajinářské

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY Vážení členové ČNDT, v návaznosti na nový občanský zákoník je nezbytné provést úpravu stanov České společnosti pro NDT. Vedení ČNDT připravilo návrh těchto stanov, který byl projednán na schůzi výboru

Více

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT Ing. Pavel Křeček Ing. Pavel Křeček p ř e d s e d a Č K A I T autorizovaný inženýr v oborech Městské inženýrství, Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. člen představenstva

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Stanovy České společnosti protetické stomatologie

Stanovy České společnosti protetické stomatologie Stanovy České společnosti protetické stomatologie I. Obecná ustanovení 1. Česká společnost protetické stomatologie (dále jen společnost ) je samosprávná nepolitická odborná a vědecká společnost, sdružující

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 1 PRO LEGISLATIVU ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 1 PRO LEGISLATIVU ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 1 PRO LEGISLATIVU ZA ROK 2009 Vedoucí týmu: Ing. Petr Serafín Tajemník týmu: Ing. Petr Serafín 1. Poslání a charakteristika týmu Působnost týmu č. 1 pro legislativu, který

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Setkání podnikatelů, ředitelů středních odborných škol,úřadu práce, náměstka hejtmana za školství Ing.Pavla Sekaniny 15.2.2012 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Je nevládní

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje

Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje I. Postavení rady 1. Rada pro rozvoj lidských zdrojů (RRLZ) je kolektivním, koordinačním, poradním a iniciativním orgánem krajské a místní

Více

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103 Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 09103 Vliv průmyslové bytové výstavby na udržitelný rozvoj dostupnosti jednotlivých druh bydlení a disparit v oblasti průmyslové bytové

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ. Karviná

Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ. Karviná Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ Karviná 2004 1 Hospodářská komora okresu Karviná sekce vzdělávání ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Představenstvo Hospodářské komory okresu Karviná Sekce vzdělávání

Více

Stanovy. I. Základní ustanovení

Stanovy. I. Základní ustanovení Asociace psychologů sportu ČR Stanovy Článek 1 I. Základní ustanovení 1. Asociace psychologů sportu (dále APS) je nezávislá dobrovolná a výběrová organizace, sdružující odborníky se zájmem o psychologii

Více

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Sídlo občanského sdružení: Michalská 1141/8, 772 00 Olomouc

Více

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti Článek 1 Název, sídlo, povaha a obvod působnosti 1. Název občanského sdružení : Sportovní klub OTAVA Katovice o.s. (dále jen sdružení). 2. Sídlo sdružení : Katovice, U hřiště 326, PSČ 387 11. 3. Sdružení

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Stanovy spolku Ultras Lipina z.s.

Stanovy spolku Ultras Lipina z.s. Stanovy spolku Ultras Lipina z.s. Základní ustanovení a účel spolku Ultras Lipina z.s. je v současné době spolkem fyzických a právnických osob, původně založeným podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování

Více

STANOVY SČS - Unie nezávislých petrolejářů ČR, z.s.

STANOVY SČS - Unie nezávislých petrolejářů ČR, z.s. STANOVY SČS - Unie nezávislých petrolejářů ČR, z.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a sídlo Spolku 1) Název v češtině zní: SČS Unie nezávislých petrolejářů ČR, z.s. (dále jen Spolek) 2) Název v angličtině

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES

ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES CZECH NATIONAL COMMITTEE COMITÉ NATIONAL TCHÉQUE STANOVY Českého národního komitétu ICOMOS, z.s. Tyto

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení jakosti

Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení jakosti Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení jakosti Kdo to je: Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení jakosti je vysoce kvalifikovaný pracovník, který řídí činnosti v komplexním systému řízení jakosti

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení S T A N O V Y sportovního klubu SK SALH I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub SK SALH je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Stavební poradenské centrum

Stavební poradenské centrum Brněnské veletrhy, a. s., Brno Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Stavební fakulta VUT Brno organizují již tradičně u př íležitosti stavebních veletrhů Brno 2015 22. 25.

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

občanské sdružení Benediktus

občanské sdružení Benediktus Stanovy občanského sdružení Benediktus Čl. I Úvodní ustanovení Název spolku: občanské sdružení Benediktus Sídlo: Klášterní 60, 583 01 Chotěboř IČO: 708 68 832 (dále jen komunita ) Čl. II Právní postavení

Více

STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze

STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze I. Úvodní ustanovení, název, sídlo, IČ 1. Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

EUROLAB-CZ 2015. Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO):

EUROLAB-CZ 2015. Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO): EUROLAB-CZ 2015 Členové: Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO) Sdružení českých zkušeben a laboratoří (SČZL) Svaz zkušeben pro výstavbu (SZV) Řídicí výbor: Asociace akreditovaných

Více

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace Úplné znění stanov, schválené Valnou hromadou dne 6.6.2006. 1/5 STANOVY Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY

1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY Stanovy 1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY 1. Česká hasičská jednota je dobrovolným občanským sdružením, působícím na úseku požární ochrany. Má svůj znak, prapor a stejnokroj. Pro

Více

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS STANOVY SVAZU VODÁKŮ MORAVY A SLEZSKA HLAVA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Svaz vodáků Moravy a Slezska (dále jen SVMS) je dobrovolným sdružením samostatných klubů. Vzniká ve smyslu zákona o

Více

Stanovy Asociace dospělých pro hyperaktivní děti, o.s.

Stanovy Asociace dospělých pro hyperaktivní děti, o.s. Stanovy Asociace dospělých pro hyperaktivní děti, o.s. Čl. 1. Název a sídlo Sdružení nese název Asociace dospělých pro hyperaktivní děti, o.s. (dále jen sdružení ). Sídlo: Družstevní 465, 252 62 Horoměřice

Více

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo STANOVY Článek I. Název, územní působnost, sídlo 1. Sdružení knihoven ČR je zájmovým sdružením právnických osob. 2. Sdružení knihoven ČR je veřejně prospěšnou právnickou osobou. 3. Názvem sdružení je Sdružení

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP NÁRODNÍ POLITIKA BOZP Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 475 ze dne 19. května 2003 Národní politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Národní politika BOZP vyjadřuje vůli nejvyšších

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Organizační řád České námětové společnosti SČF

Organizační řád České námětové společnosti SČF Organizační řád České námětové společnosti SČF Česká námětová společnost (dále jen ČNS) je součástí Svazu českých filatelistů (dále jen SČF) a vyvíjí svoji činnost v jeho rámci na území České republiky.

Více

Článek 1. Článek 2. Článek 4

Článek 1. Článek 2. Článek 4 Právní forma Článek 1 Stanovy České asociace shogi z. s. 1. Česká asociace shogi z. s. (dále jen Asociace) je založena jako spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Více

STANOVY ČESKÉ MANAŽERSKÉ ASOCIACE

STANOVY ČESKÉ MANAŽERSKÉ ASOCIACE Obsah Název strana Část I Základní ustanovení Článek 1 Právní postavení 2 Článek 2 Účel asociace 2 STANOVY ČESKÉ MANAŽERSKÉ ASOCIACE návrh přizpůsobeného znění stanov podle 3041 odst. 2 zákona č. 89/2012

Více

Stanovy spolku Česká pedagogická komora

Stanovy spolku Česká pedagogická komora Stanovy spolku Česká pedagogická komora Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek Česká pedagogická komora, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský

Více

STANOVY SPOLKU. Článek 1 Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek 1 Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Kartografická společnost ČR, z. s. spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 4739 Úplné znění ke dni DD. MM. RRRR Článek 1 Základní ustanovení Občanské

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, z.s.

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, z.s. STANOVY SPOLKU Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, z.s. Článek I Název, sídlo a působnost spolku 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného spolku s názvem Rodinné centrum Křelovský

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

S T A N O V Y Akademie architektury, z.s.

S T A N O V Y Akademie architektury, z.s. S T A N O V Y Akademie architektury, z.s. 1. Název spolku: Akademie architektury, z.s. 2. Sídlo spolku: Praha. 3. Spolek působí na území České republiky. Čl. I Název, sídlo a působnost Čl. II Charakter

Více

Stanovy. 1. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

Stanovy. 1. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Stanovy Společnost pro transfuzní lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně 1. Obecná ustanovení 1 (1) Společnost pro transfuzní lékařství (dále STL) je odbornou společností, která

Více

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ (úplné znění po změnách ze dne 24. 2. 1996, 20. 6. 1998, 5. 6. 1999, 16. 6. 2001 a 19. 6. 2004) čl. I Název, sídlo a působnost Občanské sdružení Fond ohrožených dětí je právnickou

Více

Vzdělávání v rámci ČAS, vzdělávací aktivity, sestavování vzdělávacích programů Jindra Pavlicová prezidium ČAS Historie I. Vznik Spolku absolventek školy ošetřovatelské (SAŠO) z iniciativy amerických sester,

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE SYSTÉM TECHNICKÉ NORMALIZACE

TECHNICKÁ NORMALIZACE SYSTÉM TECHNICKÉ NORMALIZACE TECHNICKÁ NORMALIZACE SYSTÉM TECHNICKÉ NORMALIZACE Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s.

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. STANOVY spolku Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. čl. 1 Název a sídlo Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Českých Budějovicích. Při své činnosti

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Společnost generála M.R.Štefánika (dále jen "Sdružení ) Sídlo: Hvězdárna M.R.Štefánika,

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Základní informace o průběhu zkoušek odborné způsobilosti

Základní informace o průběhu zkoušek odborné způsobilosti Základní informace o průběhu zkoušek odborné způsobilosti Zkouškou odborné způsobilosti se rozumí ověření odborných znalostí, vědomostí, dovedností a schopností opravňujících k samostatnému výkonu povolání

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2 Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA Úplné znění ke dni 12. března 2014 Článek 1 Název a sídlo spolku 1. Název spolku: VIA TEMPORA NOVA, z.s. 2. Sídlo: Roztoky u Prahy Článek 2 Charakter spolku a její právní

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více