JUDr. Jan Mareček 2. viceprezident

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JUDr. Jan Mareček 2. viceprezident"

Transkript

1 SIA ČR Rada výstavby sdružení nevládních neziskových organizací: Sokolská 15, Praha 2 kancelář: Václavské náměstí 833/31, Praha 1 IČO: tel.: Představitelé SIA ČR Rady výstavby: Ing. arch. Jan Fibiger, CSc. prezident Ing. Václav Matyáš 1. viceprezident JUDr. Jan Mareček 2. viceprezident Seznam členů SIA ČR Rady výstavby: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Václavské náměstí 833/31, Praha 1 tel.: ; fax: Ing. arch. Jan Fibiger, CSc. předseda Česká asociace konzultačních inženýrů Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava tel.: fax: Ing. Martin Zuštík prezident Česká komora architektů Josefská 34/6, Praha 1 tel ; fax: Ing. arch. Dalibor Borák předseda Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě tel.: ; fax: Sokolská 1498/15, Praha 2 Ing. Pavel Křeček předseda Česká společnost pro stavební právo Václavské nám. 31, Praha 1 tel.: ; fax: JUDr. Jan Mareček předseda Český svaz stavebních inženýrů Sokolská 15, Praha 2 tel.: ; fax: Ing. Svatopluk Zídek prezident Obec architektů Revoluční 23, Praha 1 tel.: ; fax: Ing. arch. Oleg Haman předseda Sdružení pro výstavbu silnic Praha Prosecká 74, Praha 9 tel.: ; fax: Ing. Petr Čížek předseda Ing. Petr Svoboda jednatel Společnost pro techniku prostředí Novotného lávka 5, Praha 1 tel.: Prof. Ing. Karel Kabele, CSc. předseda Ing. Jiří Frýba Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Národní 10, Praha 1 tel.: ; fax: Ing. Václav Matyáš prezident Svaz zkušeben pro výstavbu Pražská 16, Praha 10 tel.: ; fax: Ing. Petr Kučera, CSc. předseda

2 Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Architecture and Building Foundation (Nadace ABF) IČO: DIČ: CZ Adresa: Václavské náměstí 833/31, Praha 1 Telefon: fax: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství vznikla v roce 1990 na základě podnětu Mezinárodní unie stavebních středisek (UICB). Nadace vznikla z iniciativy tří soukromých osob, které pro její vznik získaly podporu tehdejšího Ministerstva výstavby a stavebnictví ČR a Československého střediska výstavby a architektury. Nadace ABF byla zaregistrována pod č.j. 9/90 reg. nad. a dle nového zákona 227/97 Sb. o nadacích byla registrována Krajským obchodním soudem v Praze oddíl A, vložka 68, dne Od má nově upravený statut. Nadace je od právním nástupcem Československého střediska výstavby a architektury, které fungovalo v letech Nadace je řízena správní a dozorčí radou, které mají po šesti členech a jsou voleni z předních odborníků a zástupců organizací sdružených v SIA ČR Radě výstavby. Nadace nemá přímo členskou základu má několik set stálých spolupracovníků a ve svých databázích eviduje cca odborníků a partnerských organizací, a ročně její služby využívá několik tisíc odborníků, většinou členů SIA ČR Rady výstavby. Poslání Nadace ABF: Péče o rozvoj architektury, stavitelství a urbanismu, o estetickou, výtvarnou, technickou, ekonomickou, zdravotní a sociální kvalitu výstavby a její energetickou úspornost a o průmět těchto činností do tvorby životního a obytného prostředí a jejich uplatnění v každodenním životě obyvatel, o uplatnění výtvarného umění ve výstavbě. Péče o rozvoj materiálové základny, o jakost stavebních hmot, prvků, dílů, konstrukcí, technologií a o vhodnost jejich použití. Naplnění výše uvedeného záměru, zejména podporou výzkumu, vzdělávání, přístupu k informacím a stimulování péče o kvalitu, podporou kulturních, morálních a estetických hodnot, humanitárního cítění a solidarity uvnitř společnosti. Napomáhání k integraci obdobných snah, jak je uvedeno výše, vyvíjených různými mezinárodními i českými spolky, svazy, společnostmi, institucemi, nadacemi a nadačními fondy. Podpora evropským integračním procesům včetně mezinárodního sjednocování právních či jiných norem, předpisů, systémů hodnocení kvality, informačních služeb, územního plánování apod. a jejich aplikace v praxi při rozvoji měst, obcí a krajiny a ochraně architektonických, kulturních a přírodních památek. Podpora rozvoje a integrace Českého stavebního informačního systému a všech dalších produktů (vydavatelských, databázových, výstavních atd.), které Nadace ABF jako člen UICB nebo s jeho záštitou založila nebo iniciovala. Podpora úsilí směřující k trvale udržitelnému a ekologicky chápanému rozvoji lidských sídel, krajiny a humanitárních programů realizovaných výstavbou stavebních děl a objektů. Nadace je zakladatel: Fondu Třebíč, o.p.s.; umožnila vznik Společnosti pro stavební právo, Svazu zkušeben pro výstavbu, společnosti ABF, a.s. a byla nápomocna i při vzniku ČKAIT, své úsilí o formování občanské společnosti zaměřila na podporu a rozvoj neziskové a nevládní sféry, která vyvrcholila založením rady nevládních organizací na úseku výstavby (SIA), jejíž se stala zakládajícím členem. Naplňování svého poslání dosahuje Nadace ABF pomocí nadačních programů a z nich poskytovaných podpor, příspěvků a grantů. Pro rozhodující programy nadace provozuje specializované internetové stránky, kde jsou podrobné informace o jednotlivých programech uvedeny. Aktuální nadační programy: 1. Česká stavební akademie: systém celoživotního vzdělávání založený organizovaný za spolupráce s většinou členů SIA ČR, v rámci kterého nadace každoročně organizuje přes sto výukových programů určených všem zájemcům v oboru. 2. Soutěž Stavba roku: je nejprestižnější přehlídka hodnotící kvalitu dokončených staveb v České republice, která je každoročně od roku 1993 organizovaná spolu s MPO, SPS v ČR a časopisem Stavitel. 3. Výrobek technologie: referenční a informační služba o výrobcích a technologiích uplatňovaných na českém trhu, která navazuje na 40ti-letou tradici vydávání Československého katalogu pro výstavbu, později katalogu ABF. 4. Soutěž Výrobek technologie: celostátní každoroční hodnocení nejlepších výrobků a technologií, jejich inovací, organizovaná spolu s dalšími partnery SIA ČR 5. Design Cabinet CZ: navazuje na mnohaletou činnost zrušeného Design Centra ČR, zajišťuje národní cenu za studentský design, výstavy a odborné semináře pro designery. 6. Provoz Domu ABF: Pražského centra inovací a vzdělávání České stavební akademie Nadace provozuje ve svém sídle na Václavském náměstí č. 31: knihovnu, knihkupectví, poskytuje ve volné kapacitě své zasedací a výukové prostory svým partnerům nebo spolu s nimi organizuje vzdělávací, kulturní, společenské a výstavní akce. Většina těchto akcí je zaměřena na popularizaci a presentaci výsledků inovačních procesů v architektuře a ve stavebnictví, ročně je realizováno několik desítek výstav a cca 100 dalších odborných akcí. Nadace uděluje tituly, ceny a ocenění v soutěži Stavba roku, Výrobek technologie a ve studentské přehlídce Panelový dům v 21. století. Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství je členem UICB (International Union of Building Centres).

3 Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE) Czech Association of Consulting Engineers (CACE) IČ : DIČ : CZ Adresa: Havlíčkvo nábřeží 38, OSTRAVA Telefon: Fax: Historie a poslání Česká asociace konzultačních inženýrů byla založena v roce 1991, je právnickou osobou vzniklou dobrovolným sdružením zájemců o členství právnických a fyzických osob, a to na základě 20 Občanského zákoníku. Od roku 1992 je řádným členem světové federace asociací International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) a v roce 1998 byla přijata do evropské federace asociací European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA). Asociace má své zastoupení také v SIA Radě výstavby a ve Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR. Řádným členem se mohou stát všechny nezávislé konzultační podnikatelské subjekty z ČR, jejichž hlavní zdroj příjmů pochází z poskytování konzultačních služeb za odměnu, zaváží se podnikat v souladu s Etickým kodexem FIDIC a souhlasí se Stanovami a definovanými požadavky na odbornost, nestrannost, nezávislost a kompetence. Asociace má také několik přidružených a čestných členů. Nejvyšším orgánem asociace je Valná hromada. Asociaci řídí prezídium, které je voleno valnou hromadou na období 4 let a které se skládá z 9 členů. Dalšími orgány jsou dozorčí rada a pracovních skupiny. Hlavní posláním a cílem asociace bylo navázat kontakty s evropskými i světovými konzultačními strukturami, pokusit se převzít jejich zkušenosti pro zadávání a zpracování projektů, způsoby výběru a hodnocení konzultantů, posuzování jejich kvalifikace, etická pravidla atp. a postupně se zapojit do těchto mezinárodních aktivit. Základním úkolem asociace v tomto a dalším období je reprezentovat sektor služeb zahrnující inženýrské, konzultační a projekční práce v České republice, podporovat vysokou úroveň a kvalitu při poskytování těchto služeb a také se aktivně podílet na prosazování, ochraně a rozvoji konzultačního inženýrství jako profese ku prospěchu asociace, klientů i společnosti, a to s cílem garantovat spolehlivost a kvalitu zmíněných profesionálních služeb. Organizace a činnost V současnosti má asociace celkem 53 členů. Převážnou část členské základny tvoří právnické osoby. Počet zaměstnanců členských firem přesahuje 3 a půl tisíce. Hlavní oblasti činnosti a obory působení Hlavní oblasti činnosti asociace: propagace a ochrana dobré reputace profese konzultačního inženýrství, podpora profesních zájmů členů asociace a jejich sladění s obecně platnými etickými a profesními normami, spolupráce s orgány státní správy i s dalšími nevládními subjekty působícími v oblasti stavebnictví, zejména se SIA Radou výstavby a Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR, udržování styku se sekretariáty FIDIC a EFCA stejně jako s ostatními národními asociacemi za účelem koordinace činností a s cílem výměny informací a zkušeností, aplikace obecně uznávaných pravidel (FIDIC, EFCA) do domácích podmínek, poskytování informací členům s umožněním přístupu k publikacím FIDIC a EFCA i jejich probíhajícím novelizacím, s právem se k návrhům těchto novelizací vyjadřovat, spolupráce na tvorbě a aktualizaci legislativních předpisů a zákonů, týkajících se konzultační praxe a výkonu povolání konzultantů, založení databáze, obsahující údaje o členech se zvláštním zřetelem k jejich činnosti a získaným zkušenostem, příprava propagačních a informačních materiálů o asociaci a o jejích členech, jejich profesním zaměření, odborné zkušenosti a aktivitách, poskytování referencí o členských firmách CACE subjektům, které o to požádají, spolupráce při aktualizaci soutěžních a obchodních podmínek pro činnost konzultantů, organizace seminářů k projednání aktuálních problémů, vypracování doporučení k jejich řešení, vypracování stanovisek CACE k vybraným problémům konzultační praxe (ve vazbě na obdobná stanoviska FIDIC nebo EFCA), příprava a vypracování expertiz ve sporech technické povahy s uplatněním odborné autority asociace, spolupráce s Rozhodčím soudem HK a AK ČR při výběru a přípravě rozhodců ve sporech technické povahy. Oblasti působení: průmysl a energetika (průmyslové podniky, elektrárny, obnovitelné zdroje) infrastruktura a sítě (dálnice, letiště, silnice, tunely, železnice, chemický a hutnický průmysl) management a zdroje (zodpovědné investice, řízení rizik a inovace) ochrana životního prostředí (pitná voda, omezování znečištění, odpady) občanská výstavba (kancelář, divadla, obchody) veřejné služby (voda, energie, telekomunikace, atd.) zemědělství (zavlažování, přehrady, kanály, ochrana půdy, atd.) věda a výzkum (inovace, výzkum a vývoj, atd.) přírodní zdroje (těžba, ropa, zemní plyn, energie z obnovitelných zdrojů) Územní struktura a členění organizace a) Řádní členové (50 firem a organizací) b) Přidružení členové (1) c) Čestní členové (2) Zahraniční partneři (členství v evropských a světových organizacích): Česká asociace konzultačních inženýrů je členem FIDIC EFCA, kde má asociace zastoupení v komisi pro zadávání veřejných zakázek (EFCA European Public Market Committee ) a zastoupení v ostatních komisích včetně výměny informací je koordinováno v rámci skupiny CEEC. CEEC (Central and Eastern European Countries). V roce 1997 byla z iniciativy české a maďarské asociace ustavena v rámci EFCA koordinační skupina zástupců asociací ze zemí střední a východní Evropy (CEEC), jejímž posláním je především výměna informací a zkušeností asociací ze zemí s podobnými ekonomickými, sociálními i profesními podmínkami v Evropě.

4 Česká komora architektů The Czech Chamber of Architects IČO: DIČ: CZ Adresa: Josefská 34/6, Praha 1 Tel: Fax: Česká komora architektů (ČKA) je samosprávným profesním sdružením. Byla zřízena zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, jako subjekt veřejného práva se sídlem v Praze a s působností pro Českou republiku. Nese odpovědnost za profesionální, tedy odborný a etický výkon profese architektů v ČR. Vykonává disciplinární dohled nad výkonem povolání osobami registrovanými usazenými a hostujícími. ČKA sdružuje všechny autorizované architekty, jakož i autorizované urbanisty a autorizované projektanty územních systémů ekologické stability (ÚSES); stejně jako registrované osoby usazené. Počet členů kontinuálně roste, k eviduje sdružení celkem zástupců této profese. Orgány samosprávy ČKA tvoří valná hromada, představenstvo, předseda komory, dozorčí rada, Stavovský soud a autorizační rada, která je jmenována ministrem pro místní rozvoj České republiky. Cílem ČKA je služba profesi, architektům a jejich klientům a veřejnosti. ČKA brání jakémukoliv zbytečnému a nepodloženému omezování práv kohokoliv z účastníků trhu, prosazuje korektní poměry na trhu s architektonickými službami. ČKA usiluje prostřednictvím svých volených představitelů o legální a legitimní výkon všech funkcí jí svěřených. ČKA provádí autorizace architektů z České republiky a je uznávacím orgánem pro architekty z Evropské unie, kteří se rozhodnou působit v ČR jako hostující nebo usazené osoby. ČKA se svou činností na mezinárodním poli zasazuje zejména o rovnoprávné postavení českých architektů na světovém trhu a rovněž tak napomáhá vyspělou profesní legislativou platnou v rámci České republiky ostatním středo a východoevropským zemím při ustavování profesních organizací sdružujících architekty. Mezi hlavní okruhy činnosti ČKA patří: udělování, pozastavení či odnímání autorizace architektů, evidence architektů uznávání kvalifikace a registrace architektů usazených a hostujících, jejich evidence vydávání profesních předpisů (vnitřní řády a profesní dokumenty) disciplinární dohled nad řádným výkonem povolání včetně případného disciplinárního řízení usilování o kvalitní a regulérní podmínky architektonických soutěží (spolu s jejich vyhlašovateli ČKA spolupracuje při zpracovávání soutěžních podmínek, jmenování soutěžních porot a podpoře jejich činnosti, podpoře činnosti odborných znalců, přezkušovatelů a auditorů soutěží). Dohlíží a vyjadřuje se k regulérnosti vyhlašovaných soutěží a zadávacích řízení v architektuře a urbanismu. spolupodílení se na povinném pojišťování architektů organizování odborných seminářů, přednášek a konferencí především se zaměřením na celoživotní profesní vzdělávání autorizovaných architektů distribuce informačních materiálů pro činnost architektů spolupráce s vysokými školami architektury s důrazem na sbližování tuzemských standardů vzdělávání se standardy EU. ČKA se účastní činnosti ve vědeckých a uměleckých radách, v komisích pro státní závěrečné zkoušky a diplomní řízení a pro řízení habilitační a profesorská; spolupracuje s Akreditační komisí vlády ČR a s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. spolupráce s Parlamentem, vládou a s ústředními orgány státní správy, zejména s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR a Ministerstvem kultury ČR na přípravě některých obecně závazných předpisů. ČKA spolupracuje také s dalšími orgány státní správy na všech úrovních a s orgány územní samosprávy krajů a obcí. kooperace s ostatními profesními organizacemi, zejména s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a s Českým svazem stavebních inženýrů. V rámci působnosti SIA spolupracuje s podnikatelskými svazy ve stavebnictví. ČKA zajišťuje činnost řady odborných pracovních skupin (např. pro legislativu, pro projekt Zelená úsporám, pro politiky architektury, pro Grand Prix architektů, pro soutěže, pro vzdělávání, pro standardy výkonů a oceňování, pro normy, pro památkovou péči, pro péči o přírodu a krajinu) Česká komora architektů uděluje ocenění Pocta ČKA osobnostem v oboru architektury a urbanismu, a to každoročně od roku Organizuje Přehlídky diplomových prací absolventů vysokých škol, kteří zakončili studium v oborech architektura a urbanismus nebo zahradní a krajinářská architektura. Participuje na řadě soutěží a přehlídek (např. Dřevěný dům, Nový domov, Grand Prix architektů). Česká komora architektů je členem SIA (Sdružení inženýrů a architektů nevládní organizace ve výstavbě v ČR), ACE (Evropská rada architektů), IFLA (organizace sdružující zahradní a krajinné architekty a urbanisty). Spolupracuje s mezinárodními profesními institucemi, např. s UIA (Mezinárodní unie architektů ) a NCARB (Národní rada výborů pro registraci architektů USA).

5 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě The Czech Chamber of Chartered Engineers and Technicians IČ: DIČ: cz Adresa: Sokolská 15, Nové Město čp.1498, Praha 2, Telefon: Fax.: http: //www.ckait.cz počet členů ke dni 26/10/ vznik na základě zákona č.360/1992 Sb. dnem účinnosti, tzn. ode dne 7/07/1992 předseda volen představenstvem na dobu tří roků představenstvo voleno na shromáždění delegátů na dobu tří roků dozorčí rada volena na shromáždění delegátů na dobu tří roků stavovský soud volen na shromáždění delegátů na dobu tří roků autorizační rada jmenována ministrem pro místní rozvoj k návrhu předsedy na dobu tří roků shromáždění delegátů řádné SD každoročně nebo mimořádné k žádosti DR nebo jedné třetiny členů Kancelář ČKAIT v Praze + 12 oblastních kanceláří v sídlech krajů České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí n.lab., Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Brno, Ostrava, Olomouc, Zlín, Jihlava 11 oborů autorizace pozemní stavby, dopravní stavby, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, mosty a inženýrské konstrukce, technologická zařízení staveb, technika prostředí staveb, statika a dynamika staveb, městské inženýrství, geotechnika, požární bezpečnost staveb, stavby pro plnění funkcí lesa + 1 specializace zkoušení a diagnostika staveb. Komora uděluje každoročně Cenu ČKAIT významným inženýrským dílům. ČKAIT je členem ECCE, ECEC, SIA, FEANI, V4Eng.

6 Česká společnost pro stavební právo The Czech Architectural and Construction Law Society IČO: DIČ: CZ Adresa: Václavské náměstí 833/31, Praha 1 Telefon: fax: Česká společnost pro stavební právo byla založena v dubnu v roce 1993 jako občanské sdružení podle zák. č. 83/1990 Sb. a zapsána v rejstříku Ministerstva vnitra České republiky. Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo, kontrolní komise, odborné sekce a regionální útvary. Hlavní poslání a cíle: Společnost podporuje rozvoj českého stavebního práva v souladu s rozvojem demokracie a ekonomiky tržního hospodářství a jeho sblížení se stavebním právem Evropského společenství. Společnost na nevládní úrovni zprostředkovává výměnu zkušeností, poznatků, koordinuje iniciativu všech, kteří se stavebním právem zabývají a zajímají se o jeho aplikaci a vývoj. Společnost má cca 30 členů z řad právnických osob, které mají cca zaměstnanců a kolem 100 fyzických osob. Sdružuje prakticky všechny přední odborníky, kteří se u nás o vývoj stavebního práva zajímají. Společnost uplatňuje získané poznatky a zkušenosti při přípravě legislativních opatření v oboru veřejného a soukromého stavebního práva a na úsecích právního řádu, které stavební právo ovlivňují, vyvíjí přednáškovou a výchovně vzdělávací činnost, podporuje vědeckou a studijní činnost, vydává Bulletin Stavební právo a udržuje kontakty s legislativními orgány, příslušnými ústředními a jinými správními úřady. Na nevládní úrovni udržuje kontakty s organizacemi sdruženými v SIA ČR Radě výstavby. Společnost má v současné době sekci pro územní rozhodování a stavební řád a sekci pro technické předpisy ve výstavbě, ve kterých dochází ke spolupráci nevládní sféry s příslušnými ministerstvy. Společnost se podílela na zpracování legislativních podkladů pro novely stavebního zákona, zákona o veřejných zakázkách, vyvlastňovacího zákona a na analýze a budoucí koncepci horních předpisů. Za tuto posledně uvedenou práci byla Společnost oceněna místopředsedou vlády pro legislativu. S právnickou fakultou Karlovy University Společnost spolupracuje při pořádání specializovaných kurzů stavebního práva. Členové Společnosti jsou začleněni též do rozkladových komisí ministra pro místní rozvoj a ministra životního prostředí, jakož i předsedy Českého báňského úřadu a dalších komisí. Společnost deleguje své členy do zkušebních komisí pro autorizace inženýrů a techniků činných ve výstavbě a do zkušební komise pro autorizované inspektory. Česká společnost pro stavební právo byla přijata za člena Evropské společnosti pro stavení právo dne ve Vídni. Společnost uspořádala dvě evropské konference a to v roce 1996 a v roce 2007, z níž první se zabývala koncepcí vývoje našeho veřejného a soukromého práva a druhá privatizací stavebního řízení a právními otázkami veřejných zakázek. V roce a v roce stál v čele Evropské společnosti pro stavební právo jako její prezident představitel (předseda) České společnosti. Společnost se každoročně účastní svou delegací jednání prezidentských setkání a evropských konferencí, jakož i jiných seminářů v zahraničí. Se Slovenskou asociací pro stavební právo má uzavřenu dohodu o vzájemné spolupráci.

7 Český svaz stavebních inženýrů Czech Institution of Structural and Civil Engineers IČ : , DIČ : CZ Adresa: Sokolská 15, Praha 2, Česká republika tel.: členská základna cca 2000 členů fyzických osob Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů a vysokoškolsky vzdělaných odborníků příbuzných oborů činných ve výstavbě v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Sdružuje své členy na základě dobrovolnosti. Je pokračovatelem odkazu a nositelem tradic Spolku inženýrů a architektů v Království Českém, založeném v r.1866 a Spolku československých inženýrů (SIA), zrušeného v r Český svaz stavebních inženýrů byl založen v r a jeho činnost byla po nezákonném přerušení obnovena v r Jeho Stanovy registruje Ministerstvo vnitra ČR. Nejvyšším orgánem ČSSI je Sjezd ČSSI konaný jednou za tři roky, výkonnými orgány jsou Prezidium ČSSI a Exekutiva ČSSI. Odborná struktura organizace je členěna na Oblastní pobočky ČSSI a Odborné společnosti ČSSI, které mají právní subjektivitu. CÍLE A POSLÁNÍ ČSSI : Usiluje o maximální využití duševního potenciálu stavebních a jim na roveň postavených inženýrů, zastupuje a hájí morální a profesní zájmy svých členů. Shromažďuje, analyzuje a rozšiřuje nejnovější poznatky naší a zahraniční vědecké technické i ekonomické praxe. Propaguje naše stavebnictví v tuzemsku i v zahraničí. Spolupracuje při tvorbě legislativy pro oblast stavebnictví, pomáhá při přípravě kvalifikovaných odborných rozhodnutí v oblasti působnosti stavebního inženýra. Spolupracuje s vědeckými a výzkumnými ústavy a při normotvorné činnosti na harmonizaci s normami EU. Spolupracuje se školami při výchově technického dorostu, vytváří podmínky pro doplňování odborné kvalifikace, poskytuje profesní informace a vydává metodické pomůcky v různých oborech výstavby z oblasti teorie i praxe, je v přímém kontaktu se stavebními vysokými školami v Praze, v Brně a v Ostravě. Spolupracuje s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, připravuje a doporučuje členy ČSSI k autorizačním zkouškám. Aktivně pracuje v Radě výstavby SIA působící v oblasti investiční výstavby. Zajišťuje kontakty se stavovskými zahraničními organizacemi stejného zaměření. Poskytuje odbornou, expertizní a poradenskou pomoc orgánům státní správy a samosprávy. Publikační činnost rozvíjí prostřednictvím vydávání profesního časopisu Stavebnictví a Stavební obzor. Cíle a poslání uskutečňuje ČSSI pořádáním odborných a vzdělávacích akcí, konzultací, exkurzí, přednášek a seminářů včetně publikační činnosti. Spoluúčastní se na činnosti partnerských zahraničních technických organizací, spolupracuje při přípravě a schvalování významných prognóz, koncepcí a soutěží. Prostřednictvím členské základny zajišťuje realizaci stavebních děl, vykonává expertizní a jiné posudkové činnosti. Podporuje studenty škol se stavebním zaměřením a jejich absolventy při zapojení do praxe.

8 Obec architektů, o.s. Society of Czech Architects IČ: Adresa: Revoluční 23, Praha 1 Tel.: Obec architektů je nezisková organizace s dobrovolným členstvím. Činnost je financována příjmy z členských příspěvků, z vlastní hospodářské činnosti, z poskytnutých grantů a sponzorských darů. V čele Obce architektů stojí Valnou hromadou volená Rada obce architektů a Dozorčí rada obce architektů s dvouletým funkčním obdobím. Výkonným orgánem je sekretariát Obce. Každý přispívá svou bytostí a činností k hodnotě života. Architekt je umělec, který skrze svou duši přispívá hodnotě světa. Zabývá se přitom souladem kultury, funkce, techniky, prostředí, měřítka a estetiky, souladem mezi prvky utvářeného prostředí. Tradice spolku architektů existuje pod různými názvy a pojmenováními od založení v roce 1918 a trvá již skoro 80 let. Vychází z potřeby dobrovolně se sdružovat a aktivně se účastnit na správě věcí veřejných. A to v jakýchkoliv formách. Obec architektů vlastní profesní statut neziskové organizace s dobrovolným členstvím. Byla založena v roce 1990 podle zákona č.83/1990 Sb. o občanských sdruženích. Navazuje na tradicí spolku architektů z první republiky a je přímým právním nástupcem pozdějšího Svazu architektů, jehož činnost byla ukončena v roce Činnost Obce architektů je založena na demokratických principech. Jejím základem je aktivita členů. Posláním Obce architektů je prosazovat kvalitní nová díla v oblasti architektury, urbanismu a příbuzných oborů a chránit přírodní a kulturní dědictví minulosti v uvedených oborech. Hlavní cíle činnosti tvoří zejména: seznamování široké veřejnosti s architekturou, urbanismem a příbuznými obory, jakožto nedílnými součástmi národní kultury a jejich propagováním napomáhaní aktivní účastí veřejností na správě věci veřejných; spolupráce při vytváření příznivých podmínek pro architektonickou, urbanistickou a související tvorbu, zejména šíření informací o architektuře tiskem, výstavní činnost a podporování v této tvorbě obecně prospěšné zájmy. Informování o vývojových trendech o nových materiálech, konstrukcích a vyvíjení dalších podobných činností; aktivní účast na projednávání otázek dotýkajících se architektury, urbanismu či příbuzných oborů. V těchto záležitostech vystupovat jako nezávislý odborně kvalifikovaný subjekt. Organizovat pro své členy i pro širokou veřejnost obecně prospěšné činnosti zejména v úseku odborného vzdělávání a výchovy, výstavní činnosti a zprostředkovávat informování o architektonickém dění; podporovat svobodné diskuse o tvůrčích a odborných otázkách oboru a profese a vytvářet materiální a organizační předpoklady pro vznik a činnost tvůrčích skupin a zájmových i místních sdružení členů a tvůrčích skupin. Podporovat i odbornou kritiku. Součástí mimo podporování je i koordinování jejich činností zejména zajišťováním vzájemné informovanosti a pomoci při jejich žádostech o granty a další práce; spolupracovat s odbornými institucemi,organizacemi a kulturními svazy v zahraničí; prostřednictvím Národní sekce UIA zastupovat, spolu s ČKA, české architekty v UIA, zastupovat a hájit zájmy Obce architektů a jejích členů v zahraničí; z oblasti architektury, urbanismu a příbuzných oborů; podílet se na organizování, popřípadě vypisování odborných soutěží ve výše uvedených oborech a podílet se, pokud je vyzvána, na činnosti soutěžních porot. Hlavními aktivitami, na které se Obec architektů zaměřuje, jsou: publikační, výstavní a propagační činnost vzdělávací a výchovné programy pro členy Obce architektů i veřejnost informační a poradenská služba pro členy a ve vyžádaných případech i pro orgány, organizace, instituce a odbornou i laickou veřejnost knihovnická činnost a služby pro členy účast na práci soutěžních porot a konkursních komisí pro architekturu a příbuzné obory spolupráce s Českou komorou architektů a dalšími subjekty pořádání společenských a kulturních akcí. hlavně pořádání GP, Salonů a dalších typů výstav inzerce v tiskovinách a na webových stránkách Obce architektů prezentační semináře Financování a náklady spojené s činností Obce architektů a jejich skupin jsou hrazeny z členských příspěvků, dotací, darů, grantů a výtěžků hospodářské činnosti. Členem Obce architektů se může stát každý, kdo souhlasí s posláním a úkoly Obce architektů a zaváže se dodržovat stanovy bez ohledu na politickou, uměleckou nebo filosofickou orientaci. Členství je dobrovolné. Vyplývají z něho práva i povinností. Pro vytvoření optimálních podmínek pro regionální a individuální potřeby členů a rozšíření okruhu aktivit umožňuje vnitřní struktura obce architektů vznik a působení místních, regionálních a jiných skupin členů bez právní subjektivity. Činnost těchto skupin koordinuje Rada Obce architektů. V současné době jsou takové skupiny v Brně, Praze, Ostravě a ve Zlíně. Celková organizační struktura Obce architektů je zajišťována orgány, z nichž nejvyšší je valná hromada Obce architektů, která se koná jednou za dva roky. Mezi konáním valných hromad řídí činnost Rada Obce, v jejímž čele stojí předseda s několika místopředsedy a Dozorčí radou. Vlastní práci zajišťuje sekretariát. Výkon v těchto orgánech, mimo práci v sekretariátu, je zásadně čestný. Povýšit profesi v očích veřejnosti je nelehká záležitost. Grand Prix je jednou ze stěžejních událostí Obce architektů, jež jí staví mezi organizace, které se nebojí uznat své velikány po své morální i profesní stránce. Mnoho důležitých věcí se dá dohodnout při akcích podobného typu. Většinou lze při těchto příležitostech mluvit o prospěšnosti soutěží, či jiné propagaci sdružení architektů. Trpělivě vysvětlovat všem nezastupitelnou úlohu architekta ve společnosti.

9 Sdružení pro výstavbu silnic Praha Road Contractors Association Prague IČ: DIČ: CZ Adresa: Prosecká 74, Praha 9 Prosek Telefon: , fax: Sdružení pro výstavbu silnic Praha vzniklo 1. dubna K 1. červenci 1992 změnilo svoji právní formu a pokračuje v činnosti jako zájmové sdružení právnických osob podle 20 f 20 j občanského zákoníku. V současné době má 54 členů, z toho 2 čestné (ČVUT v Praze, FS, katedra silničních staveb a VUT v Brně, FS, Ústav pozemních komunikací). Členské organizace se zabývají výstavbou, rekonstrukcemi a údržbou dálnic, silnic, mostních objektů a souvisejících staveb. Část členských firem se zabývá projektováním dálnic a silnic, inženýrskou a poradenskou činností v oboru silničního stavitelství, činností silniční laboratoře, výrobou a prodejem stavebních materiálů, výrobků, strojů a zařízení včetně potřebné servisní činnosti. Předmětem činnosti je, podle čl. 5 stanov, zabezpečování společných zájmů členů, zejména v oblasti technicko-ekonomických informací, vzdělávání, průzkumu zakázek ve výstavbě, rekonstrukcích a opravách pozemních komunikací, tvorba rozvojových záměrů, tvorba a připomínkování legislativy, koordinace v oblasti standardizace a normalizace, koordinace přípravy a řešení potřeb z oblasti technického rozvoje, řešení vybraných problémů výrobní základny a zajišťování poradenské služby při zavádění vybraných nových technologií. Orgány Sdružení jsou: 1. správní rada 2. předsednictvo, složené z předsedy, 6 místopředsedů a jednatele 3. pracovní týmy Nejvyšším orgánem Sdružení je správní rada, složená ze statutárních zástupců všech členů Sdružení. Řídícím orgánem v době mezi zasedáními správní rady je předsednictvo, které tvoří předseda, 6 místopředsedů a jednatel. Pracovní týmy: tým č. 1 pro legislativu tým č. 2 pro normalizaci tým č. 3 pro jakost tým č. 4 pro vzdělávání tým č. 5 pro mosty tým č. 6 pro asfaltové technologie za horka tým č. 7 pro emulze a emulzní technologie tým č. 8 pro cementobetonový kryt a podkladní vrstvy tým č. 9 pro kamenivo tým č. 10 pro životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci Vedení nezbytné agendy související s činností, hospodařením a funkcí sekretariátu zajišťuje pro Sdružení na smluvním základě PRAGOPROJEKT, a.s., středisko SVS, Prosecká 74, Praha 9. Hlavní obory činností zabezpečování společných zájmů členů: technicko-ekonomické informace vzdělávání tvorba rozvojových záměrů, tvorba a připomínkování legislativy koordinace v oblasti standardizace a normalizace koordinace přípravy a řešení potřeb z oblasti technického rozvoje řešení vybraných problémů výrobní základny a zajišťování poradenské služby při zavádění vybraných nových technologií zastupování členů při jednáních se správními orgány koordinace zpracování norem pro stavbu vozovek a spolupráce s národními oborovými svazy zajišťování odborných informací ze zahraničí Mezinárodní spolupráce: členství Sdružení v Evropské asociaci pro asfaltové vozovky (European Asphalt Pavement Association EAPA) zastupování České republiky v technických komisích Evropského výboru pro normalizaci (Comité Européen de Normalisation CEN) Vzdělávací a publikační činnost: vydávání zpravodaje SILNICE MOSTY mezinárodní konference ASFALTOVÉ VOZOVKY školení o evropských normách pro stavbu vozovek (SENS) školení technických norem a předpisů pro stavbu vozovek (STEPS) Další odborná činnost: semináře k aktuálním otázkám zákony a vyhlášky (stavební, o veřejných zakázkách) vzdělávací kurzy pro pracovníky v silničním stavitelství Odborné publikace: soubor učebnic pro SPŠ stavební sborníky konferencí ASFALTOVÉ VOZOVKY sborníky školení SENS sborníky Technických konferencí technické předpisy

10 Společnost pro techniku prostředí Society of Environmental Engineering IČO: DIČ CZ Adresa: Novotného lávka 5, Praha 1 tel.: fax: Členská základna: projektanti, provozovatelé, pracovníci výzkumu a školství z oboru technika prostředí A) a) Rok založení: 1990, stanovy STP registrace u MV ČR jako občanské sdružení pod č.j. VSP/1-2401/90-R b) Orgány organizace: Valná hromada STP, Rada STP, odborné sekce a územní centra c) Poslání organizace: Posláním Společnosti pro techniku prostředí je zvyšování odborné úrovně oboru technika prostředí, který se zabývá tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska výzkumu a vývoje, výuky, projektování, realizace, provozování a legislativy. B) Členství v STP je pouze individuální STP eviduje1286 členů fyzických osob Hlavní obory činností, kterým odpovídá struktura odborných sekcí STP Klimatizace a větrání, vytápění, zdravotní a technické instalace, snižování hluku a vibrací, osvětlení, alternativní zdroje energií, měření a regulace, integrované navrhování a hodnocení budov, projektování a inženýrská činnost, Facility management STP pořádá Odborné konference, semináře a kurzy. Firemní semináře z oboru technika prostředí. Podílí se na pořádání veletrhů a výstav včetně jejich doprovodných akcí. STP vydává Časopis Vytápění, větrání, instalace. Odborné publikace - Sešity projektanta a sborníky z konferencí a seminářů. Směrnice STP. STP nabízí Členství zájemcům o aktuální informace z oboru technika prostředí. Zpracování nezávislých odborných studií a posudků Expertní kancelář STP. Přípravu firemních seminářů na klíč. Rozesílání firemních informací na adresy z databáze STP. Mezinárodní spolupráce STP Společnost pro techniku prostředí je zástupcem ČR ve společnosti REHVA (Federation of European Heating and Airconditioning Associations), je členem americké společnosti ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers), naším významným partnerem je tradičně Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia. Podrobnější informace a aktuální připravované odborné akce: prof. Ing. Karel Kabele, CSc. předseda Společnosti pro techniku prostředí

11 Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Association of Building Entrepreneurs of the Czech republic IČ: DIČ: CZ Adresa: Národní třída 10, Praha 1 Telefon: Fax: Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR vznikl v roce 1990 a je právnickou osobou. Svaz je založen podle zákona č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů v plném znění a je evidován jako organizace zaměstnavatelů ( 9a Zákona) v Seznamu vedeném Ministerstvem vnitra ČR pod čj.: VS/1-1/44 345/00-E. Navenek jej zastupuje prezident, viceprezidenti, generální ředitel Svazu nebo pověřené osoby ( 14, odst. 17). Svaz je dobrovolnou, nevládní, zájmovou organizací podnikatelů ve stavebnictví. Jeho působnost je dána zákonem o sdružování, živnostenským zákonem, zákonem o veřejné zakázce, zákonem o komorách a zákonem o kolektivním vyjednávání. Sdružuje právnické a fyzické osoby, zabývající se realizací staveb nebo výrobou materiálů a výrobků včetně mechanizačních prostředků a nářadí na stavění, projektováním, inženýrskou činností, výchovou, výzkumem pro stavění, informačními službami apod. bez ohledu na velikost a formu vlastnictví. Svaz v současné době sdružuje 1045 individuálních, kolektivních a přidružených členů. Svaz je členem Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů v ČR a je součástí orgánů Rady hospodářské a sociální dohody. Je členem evropské federace stavebního průmyslu FIEC se sídlem v Bruselu. Posláním Svazu je uplatňování zájmů členů a jejich potřeb, pomoc úspěšnému podnikání a organizování aktivní spolupráce mezi členy. Posláním Svazu je zejména: a) hájit společné i specifické zájmy svých členů a vytvářet pro to nezbytné předpoklady v rámci Svazu i mimo něj, b) iniciativně se podílet na tvorbě zákonů a dalších právních předpisů, které ovlivňují podnikání ve stavebnictví, zejména v oblasti zachování konkurenčního prostředí, předcházení vzniku a rozvoji monopolních struktur v regionech nebo na území státu, ochrany hospodářské soutěže a hospodářské politiky státu, k podpoře rozvoje stavebnictví a výstavby tak, aby bylo dosaženo podmínek, které jsou obvyklé ve vyspělých průmyslových zemích. Jde o opatření v oblasti daňové, finanční, cenové, odpisové, mzdové apod. Podávat k tomu odpovídající návrhy a prosazovat jejich realizaci, usilovat o zjednodušení a sjednocení příslušných předpisů a snížení administrativní zátěže podnikatelské sféry, c) zastupovat podnikatele a zaměstnavatele při tripartitním jednání s vládou, odbory a v zastupitelských a samosprávných orgánech vytvářet s příslušnými orgány tomu odpovídající kontakty, připravovat a uzavírat kolektivní smlouvy vyššího stupně, koordinovat mzdovou a zaměstnavatelskou politiku, d) zabezpečovat činnosti a služby podle potřeb a zájmů svých členů. Jde zejména o činnosti informační, poradenské, propagační, činnosti spojené se vzdělávání pracovníků ve stavebnictví, služby v oblasti organizace, řízení, financování, daní apod., e) spolupracovat s obdobnými organizacemi v zahraničí a napomáhat k vytváření podmínek pro přímou spolupráci členů s partnery z jiných zemí zejména prostřednictvím členství v Evropské federaci stavebního průmyslu FIEC, f) spolupracovat s ostatními podnikatelskými a zaměstnavatelskými svazy v zájmu dalšího rozvoje stavebnictví, g) přispívat k prosazení členů Svazu na stavebním trhu v ČR. V případě, kdy kromě řádného členství firma vykazuje nesporné odborné předpoklady a konsolidovanou pozici, vydávat doporučení Svazu pro firmu při její účasti v soutěžích apod., h) prosazovat zájmy svých členů s cílem zajistit objektivní podmínky pro podnikání v rámci EU i na stavebním trhu ve třetích zemích, i) iniciativně se podílet na přípravě mládeže pro povolání ve stavební výrobě, zejména na podpoře učňovského, středního a vysokoškolského odborného vzdělávání, j) přispívat k řešení nedostatku pracovníků ve stavebnictví podporou získávání kvalifikovaných zaměstnanců ze zahraničí. Aktuální programy: Svaz každoročně pořádá soutěže s velkým společenským ohlasem, kde jsou vybírány nejlepší firmy podle velikostních kategorií a zaměření. Stavba roku na celostátní i krajské úrovni, Soutěž o stavbu s ekologickým přínosem, Dny stavitelství a architektury, Soutěž Nejlepší výrobce stavebnin roku, Soutěž stavební výrobek, Top Invest soutěž o nejlepší investiční záměr, Top Stav 100, Mid Top Stav pro malé a střední firmy. Svaz poskytuje svým členským firmám celoživotní vzdělávání, v současné době získal grant MPSV na vzdělávací projekt ADAKON (zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců členských firem), krytý ze 100% z prostředků EU a státního rozpočtu na období Svaz má širokou spolupráci se zahraničními partnerskými odbornými i zaměstnavatelskými organizacemi a svazy i se zastupitelskými orgány ČR v zahraničí.

12 Svaz zkušeben pro výstavbu Union of Construction Testing Laboratories (SZV) IČO: Adresa: Pražská 16, Praha 10 - Hostivař Telefon: fax: Svaz zkušeben pro výstavbu byl založen v roce 1991 a byl zaregistrován na Ministerstvu vnitra pod č.j. VSC/19226/91-R. Sdružení je řízeno předsednictvem, které má 9 členů volených ze zástupců organizací sdružených ve Svazu zkušeben pro výstavbu. Předsednictvo úzce spolupracuje s tříčlennou revizní komisí, taktéž volenou ze zástupců organizací sdružených ve Svazu zkušeben pro výstavbu. SZV je zájmovým sdružením zkušeben a laboratoří zabývajících se zkoušením a hodnocením stavebních výrobků a staveb včetně posuzováním shody nejen dle legislativy ČR, ale i v rámci působnosti EU. SZV má 24 členů a počet zaměstnanců členských organizací je cca 480. Hlavním oborem činnosti je stavebnictví. Členské organizace sdružení pokrývají jednotlivé regiony Čech a Moravy. Svaz zkušeben pro výstavbu je prostřednictvím Eurolab-cz členem evropské organizace EUROLAB.

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky III. Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

ZPRÁVY. informace. 20. 6. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù

ZPRÁVY. informace. 20. 6. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù ZPRÁVY informace 20. 6. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù 2 20 08 Kočičí oči lávka pro pěší přes dálnici D 8 obdržela cenu ČKAIT 2007 a cenu

Více

KATALOG 3. DIMENZE. Stahujte zdarma nový katalog v elektronické podobě v aplikaci pro mobilní zařízení a vyhrajte nový tablet!

KATALOG 3. DIMENZE. Stahujte zdarma nový katalog v elektronické podobě v aplikaci pro mobilní zařízení a vyhrajte nový tablet! KATALOG DODAVATELŮ PRO 16. vydání ČESKÉ REPUBLIKY Adresář členských subjektů ČSZE Praktický přehled dodavatelů pro energetiku Firemní prezentace výrobců a dodavatelů KATALOG 3. DIMENZE Stahujte zdarma

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu

Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu Studijní opora pro cílovou skupinu lektorů Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ ANEB UPLATNĚNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN V PRAXI

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ ANEB UPLATNĚNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN V PRAXI KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ ANEB UPLATNĚNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN V PRAXI Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS Praha, duben 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM

Více

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 COUNTRY PROFILE CZECH REPUBLIC (IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 This profile was prepared and updated by Ms. Pavla PETROVÀ (Prague). It is based on official and non-official sources addressing current

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 5. ledna 2011 č. 11 o Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011 až 2015 Vláda I. schvaluje Koncepci účinnější

Více

Ministerstvo kultury. Kulturní politika

Ministerstvo kultury. Kulturní politika Ministerstvo kultury Kulturní politika Praha, únor 2001 Úvodní slovo ministra kultury Vážení čtenáři, usnesením ze dne 28. dubna 1999 č. 401 mi vláda mj. uložila předložit v termínu do 31. prosince 2000

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

(4) Autorizace podle tohoto zákona je zvláštní podmínkou provozování živnosti. 2

(4) Autorizace podle tohoto zákona je zvláštní podmínkou provozování živnosti. 2 ZÁKON č. 360/1992 Sb. ze dne 7. května 1992, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait 4 20 08 informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù Na jubilejním Mezinárodním strojírenském veletrhu zůstavá pavilon C součástí

Více

informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù

informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù ZPRÁVYVYDÁNO 23. 3. 2007 PRO âleny âkait informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù 1 20 07 Praha místo Shromáždění delegátů ČKAIT dne 24. března 2007. Nový pohled na

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 USNESENÍ I. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 Vláda I. schvaluje Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta

Více

Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 až 2015

Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 až 2015 Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 až 2015 Strategie NPK 2011-15 Strana 1 (celkem 14) 1. Východiska Národní politika podpory jakosti (dnes Národní politika kvality-npk)

Více

INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY

INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY VŮČI NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM PRO ROK 2009 Vláda svým usnesením ze dne ze dne 9. června 2008 č. 692 schválila Hlavní oblasti státní

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více