Ministerstvo pro místní rozvoj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo pro místní rozvoj"

Transkript

1 Ministerstvo pro místní rozvoj VÝZKUMNÝ PROGRAM MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NA LÉTA Název: VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI PRAHA, KVĚTEN 200

2 Vyhlášení veřejné soutěže č. 2 na program WD Výzkum pro řešení regionálních disparit Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) a nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji veřejnou soutěž č. 2 Výzkumného programu WD Výzkum pro řešení regionálních disparit MMR s počátkem řešení projektů v roce 200. Zadávací dokumentaci obdrží zájemci od 3. května 200 na adrese (odkaz věda a výzkum) nebo na Návrhy projektů bude MMR přijímat na adrese Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, Praha 1, na podatelně. od 3. května 200 do 15. června 200 včetně, v pracovní dny od 8:30 do 14:00 hodin, dne 15. června 200 do 14:00 hodin. Návrhy doručené po tomto termínu nebudou přijaty. Výsledky veřejné soutěže č. 2 programu Výzkum pro řešení regionálních disparit budou zveřejněny do 30. srpna 200 včetně na adrese (odkaz věda a výzkum) nebo na a zároveň budou k dispozici na Ministerstvu pro místní rozvoj, Odbor rozvoje a strategie regionální politiky, Staroměstské nám. 6, Praha 1. Na poskytnutí podpory není právní nárok. Harmonogram veřejné soutěže č. 2 programu WD Výzkum pro řešení regionálních disparit Činnost Datum Datum vyhlášení veřejné soutěže č května 200 Počátek přijímání návrhů projektů Uzávěrka příjímání návrhů 3. května 200 v 8:30 hodin 15. června 200 ve 14:00 hodin Vyhlášení výsledků 30. srpna 200

3 VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE Č. 2 NA PROGRAM...2 WD VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT...2 HARMONOGRAM VEŘEJNÉ SOUTĚŽE Č. 2 PROGRAMU WD VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT...2 A. ZADÁNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VÝZKUMU A VÝVOJE VÝZKUMNÝ PROGRAM WD MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ A.1. PROGRAM VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT...5 A.1.1. Identifikační údaje programu, termín vyhlášení a doba trvání programu...5 A.1.2. Struktura programu...5 A.1.3. Financování programu...6 A.1.4. Specifikace cíle programu... A.1.5. Očekávané přínosy programu...10 A.1.6. Kritické předpoklady a rizika programu...10 A.1.. Porovnání se současným stavem v ČR a v zahraničí...11 A.2. PODPROGRAM PP1 PODPORA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE...12 A.2.1. Cíle podprogramu PP A.3. PODPROGRAM PP2 CESTOVNÍ RUCH...12 A.3.1. Cíle podprogramu PP A.4. PODPROGRAM PP3 BYDLENÍ...13 A.4.1. Cíle podprogramu PP A.5. PODPROGRAM PP4 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ...13 A.5.1. Cíle podprogramu PP B. PODMÍNKY A PRAVIDLA PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ PODÁVANÝCH DO VEŘEJNÉ SOUTĚŽE Č. 2 NA PROGRAM WD VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT 15 B.1. SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY...16 B.1.1. Podmínky pro přijetí návrhu projektu do veřejné soutěže...16 B.1.2. Základní podmínky veřejné soutěže...18 B.1.3. Další podmínky stanovené ve veřejné soutěži...22 B.1.4. Splnění podmínek po vyhlášení výsledků veřejné soutěže před uzavřením smlouvy...23 B.1.5. Vyřazení návrhu projektu a zrušení soutěže...24 B.2. HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ...24 B.2.1. Postup hodnocení...24 B.2.2. Kritéria hodnocení...25 B.3. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ, UZAVÍRÁNÍ SMLUV...26 B.4. PŘÍPRAVA A PODÁNÍ NÁVRHU PROJEKTU...26 B.5. VYMEZENÍ ÚDAJŮ KE ZVEŘEJNĚNÍ...26 B.6. INFORMACE A POMOC PRO UCHAZEČE...2 B.6.1. Webové stránky veřejné soutěže...2 B.6.2. Technická podpora...2 B.6.3. Adresa poskytovatele:...2 B.. VYMEZENÍ POJMŮ...28

4 A. ZADÁNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VÝZKUMU A VÝVOJE VÝZKUMNÝ PROGRAM WD MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

5 Zadávací dokumentace část A A.1 A.1. Program Výzkum pro řešení regionálních disparit A.1.1. Identifikační údaje programu, termín vyhlášení a doba trvání programu Jedná se o resortní program výzkumu Ministerstva pro místní rozvoj na léta schválený usnesením vlády č. 139 ze dne 26. října 2005, notifikován Evropskou komisí pod č. N 22/2006 z (schválený program v úplném znění je dostupný na stránkách Program výzkumu a vývoje je v souladu s působností Ministerstva pro místní rozvoj zaměřen na podporu regionálního rozvoje, cestovního ruchu, zlepšení podmínek bydlení a zkvalitnění územně plánovací činnosti na území České republiky Název programu je Výzkum pro řešení regionálních disparit 1 (dále jen program ) Identifikační kód programu je WD Program je stanoven pro období let Poskytování podpory z veřejných prostředků v rámci programu bude zahájeno v roce 200 a ukončeno v prosinci roku Výzkumný program MMR A.1.2. Struktura programu Program je členěn na 4 podprogramy: 1. Podpora regionálního rozvoje 2. Cestovní ruch 3. Bydlení 4. Územní plánování PROGRAM Výzkum pro řešení regionálních disparit Program: Výzkum pro řešení regionálních disparit Podprogramy PODPROGRAM 1 PODPROGRAM 2 PODPROGRAM 3 PODPROGRAM 4 PP1 - Podpora regionálního rozvoje Podpora regionálního rozvoje Cestovní ruch Bydlení Územní plánování PP2 - Cestovní ruch PP3 Bydlení PP4- Územní plánování 1 Regionální disparita neodůvodněné regionální rozdíly v úrovni ekonomického, sociálního a ekologického rozvoje regionů. Disparitou ve smyslu tohoto programu budou rozdíly vyvolané subjektivní lidskou činností, tzn. že program nebude řešit rozdíly, které vznikly z objektivních příčin, například na základě přírodních podmínek. 5 Program: identifikační údaje, termíny - struktura A.1.2

6 Zadávací dokumentace část A A.1.4 A.1.3. Financování programu A Celkové předpokládané výdaje a výdaje z veřejných prostředků na program a jeho podprogramy V rámci programu pro období let se předpokládá poskytnutí finanční podpory z veřejných prostředků v níže uvedených ročních objemech na řešení konkrétních výzkumných projektů. V rámci programu bude financován základní výzkum a ta část aplikovaného výzkumu, kterými jsou experimentální nebo teoretické práce prováděné s cílem získání nových poznatků zaměřených na budoucí využití v praxi, jehož výsledky se však nebudou využívat v nových výrobcích, technologiích a službách, které jsou určeny k podnikání, Charakter očekávaných výsledků předpokládá tyto dva typy výzkumu. Nejčastějšími uživateli výsledků bude veřejná správa (ústřední i územní orgány státní správy a samosprávné orgány), agentury regionálního rozvoje, centra regionálního rozvoje, zpracovatelé operačních programů, účelově zřízené instituce a zájmové společenské organizace v jednotlivých regionech i jednotliví občané. Očekávanými příjemci podpory budou především organizační složky státu nebo územních samosprávných celků, státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, státní, veřejné či soukromé vysoké školy, obecně prospěšné společnosti. Forma financování - účelová podpora (veřejné zdroje) Předpokládají se projekty základního a aplikovaného neprůmyslového výzkumu 100% financování z veřejných zdrojů Volné finanční prostředky pro veřejnou soutěž č. 2 programu WD v tis. Kč Rok podprogram * 2009* 2010* 2011*.1. Regionální rozvoj Cestovní ruch Bydlení Územní plánování * Finanční prostředky, které musí schválit vláda ČR ve svém střednědobém výhledu návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj. A Příjemce účelové podpory Případný průmyslový výzkum a vývoj v souladu se zákonem 130/2002 Sb. a nařízením vlády 461/2002 Sb. Příjemcem účelové podpory může být podle 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), organizační složka státu nebo územního samosprávného celku, státní příspěvková organizace, příspěvková organizace územního samosprávného celku, státní, veřejná či soukromá vysoká škola, obecně prospěšná společnost nebo jiná soukromá právnická či fyzická osoba, v jejichž prospěch bude o poskytnutí podpory poskytovatelem rozhodnuto na základě výsledku veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji. 6 Program:specifikace a stanovené cíle kritéria splnění, průřezové indikátory, prostředky ověření A.1.4.2

7 Zadávací dokumentace část A A.1.4 A.1.4. Specifikace cíle programu Cílem výzkumného programu Výzkum pro řešení regionálních disparit je prostřednictvím čtyř podprogramů realizovat v letech priority regionální politiky České republiky s celkovými výdaji nejméně 431,3 mil. Kč za celou dobu trvání programu, z toho ze státního rozpočtu v objemu 431,3 mil. Kč. A Stanovené cíle programu C1 - odhalení a kvantifikace regionálních disparit. C2 - kausální analýza těchto disparit. C3 - návrhy na eliminaci disparit. C4 - identifikovat klíčové faktory problematického vývoje v oblastech konkurenceschopnosti, inovací a podpory výzkumu a vývoje, dostupnosti vzdělání, dále územního plánování, cestovního ruchu a bydlení. C5 - analyzovat a rozlišit jevy s vysokou mírou spontaneity a jevy, které je možno efektivně ovlivnit regulačními zásahy. C6 - nalézt teoretická východiska pro rozvojovou a disparitní složku regionální politiky. C - navrhnout nástroje ke snížení regionálních disparit ve zkoumaných oblastech. C8 - návrh vhodných standardních kritérií pro hodnocení regionálního rozvoje a efektivity opatření. Cíle programu Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl 4 Cíl 5 Cíl 6 Cíl Cíl 8 A Kritéria splnění cílů, vyhodnocení úspěšnosti programu Základním kritériem pro hodnocení úspěšnosti programu bude míra splnění vyhlášených cílů a míra dosažení očekávaných výsledků. Zhodnocení programu ex post: Po ukončení programu, bude vypracována zpráva o programu a jednotlivých podprogramech. Zpráva bude obsahovat hodnocení splnění cílů programu, vyhodnocení dosažených výsledků a komentář s uvedením důvodů případného neplnění cíle nebo nedosažení předpokládaných výsledků. Průběžné hodnocení plnění cílů a naplňování očekávaných výsledků programu bude prováděno vždy před rozhodnutím o financování projektů každé realizované veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji tak, aby výsledky projektů naplňovaly jednotlivé cíle programu, realizovaly cíle podprogramů a zároveň tvořily kompaktní celek tak, aby byly uplatnitelné pro celé území státu České republiky. Vyhodnocení programu bude provedeno na základě současného splnění průřezových a kvalitativních indikátorů programu. Průřezové indikátory určují obecné požadavky na celý program a jeho způsob řízení a implementace. Kvalitativní indikátory stanovují konkrétní věcné požadavky na výsledky programu. Průřezové indikátory - Výsledky programu budou v souladu s cílem tvořit kompaktní celek tak, aby byly uplatnitelné pro celé území státu České republiky a zároveň budou použitelné ve všech regionech ČR s jejich specifikami. - Formy zpracování a časová dostupnost výsledků budou v souladu s očekáváním jednotlivých uživatelů a budou dávat předpoklad jejich využití. - V době ukončení programu již budou vyhodnotitelné některé přínosy dosažené využitím dílčích výsledků vzniklých v průběhu řešení. Prostředky ověření Zpráva z oponentního řízení vyhodnocení programu. Jednotlivé smlouvy o využití výsledků. Tiskové zprávy, statistiky. Kritéria splnění cílů Průřezové indikátory Průřezové indikátory určují obecné požadavky na celý program a jeho způsob řízení a implementace. Prostředky ověření Program:specifikace a stanovené cíle kritéria splnění, průřezové indikátory, prostředky ověření A.1.4.2

8 Zadávací dokumentace část A A Kvalitativní indikátory - Budou připraveny metody a postupy zkoumání nepříznivých regionálních disparit, měření jejich úrovně, postupy a nástroje jejich eliminace v oblastech regionálního rozvoje, bydlení, územního plánování a cestovního ruchu a předány institucím, které mají vliv na řešení regionálních disparit (ministerstva, krajské úřady, obce, regionální rozvojové agentury, zájmové organizace, apod.), k pilotnímu ověřování a aplikaci. - Budou připraveny podklady pro legislativu celostátní i regionální na dostatečné úrovni implementace. - Bude uspořádáno minimálně 5 celostátních konferencí. - Bude zprovozněn informační systém(y) umožňující navrhovat opatření ke snižování disparit v oblastech regionálního rozvoje, bydlení, cestovního ruchu a územního plánování - Budou publikovány studie obsahující náměty pro zaměření státních programů regionálního rozvoje, strategií rozvoje krajů a programů rozvoje krajů, včetně metodiky jejich rozpracování. - Výsledky programu budou využity při vyjednávání nových podmínek možné podpory z prostředků EU A Odůvodnění cílů programu Prostředky ověření RIV, publikované zprávy. RIV, publikované podklady, zápisy z předání podkladů RIV, sborníky z konferencí RIV, zveřejnění internetové adresy systému, dokumentace k systému. RIV, vlastní publikace podklady pro vyjednávání Program je vyhlášen podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji. Program vychází z Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky na léta , podle níž resortní výzkumné programy svým zaměřením a prioritami doplňují Národní program výzkumu podle potřeb identifikovaných jednotlivými poskytovateli a podle principu optimálního využití veřejných prostředků alokovaných do oblasti výzkumu a vývoje ve prospěch společnosti. Podpora výzkumu a vývoje je jako oblast podpory regionálního rozvoje určena zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, kde se v 3 písm. c) uvádí: Výzkum a technologický vývoj přispívající k celkovému rozvoji regionů se zřetelem na podporu zavádění nových technologií a inovací a posilování kapacit výzkumu a vývoje tam, kde je to pro rozvoj regionu nutné. Podpora výzkumu je efektivním nástrojem podpory regionálního rozvoje s dlouhodobým přínosem. V současné době je rozvoj regionů podporován mimo jiné z finančních prostředků poskytovaných prostřednictvím fondů EU. Jádro regionální a strukturální politiky EU tvoří strukturální fondy. Ty se přímo zaměřují na snižování rozdílů v úrovni rozvoje různých regionů členských států a snižování zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů včetně venkovských oblastí. Česká republika má v rámci implementace Rámce podpory Společenství čtyři sektorové operační programy Infrastrukturu, Průmysl a podnikání, Rozvoj lidských zdrojů a Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství a jeden regionální - Společný regionální operační program. Sektorové operační programy mají investiční charakter. Společný regionální operační program (SROP) je komplementární s operačními programy jednotlivých sektorů, rozšiřuje jejich dopad na místní úroveň a orientuje se na společné rozvojové potřeby regionů. Společný regionální operační program (SROP) není v rozporu se záměrem tohoto výzkumného programu, protože v rámci Společného regionální operačního programu není podporován výzkum, ale řeší konkrétní investiční akce či potřeby regionů. Výsledky tohoto výzkumného programu budou využity při přípravě projektů v rámci ostatních operačních programů. Kritéria hodnocení těchto projektů budou obsahovat záměry a doporučení výzkumného programu. Otázce výzkumu je věnován prostor i v Iniciativách společenství konkrétně např. INTERREG III. Ani v tomto případě se však nedostáváme do rozporu se záměrem tohoto výzkumného programu, neboť zde se jedná o pomoc směřovanou pouze do oblasti přeshraniční spolupráce a nikoliv na území celé ČR Kvalitativní indikátory Kvalitativní indikátory stanovují konkrétní věcné požadavky na výsledky programu. Prostředky ověření Odůvodnění cílů programu 8 Program: užití výsledků, očekávané výsledky, forma očekávaných výsledků A.1.4.3

9 Zadávací dokumentace část A A Zaměření OP ve zkráceném programovacím období nereflektuje oblast zohledněnou daným programem, a proto nemohou být náklady spojené s Výzkumem pro řešení regionálních disparit hrazeny z finančních prostředků EU. Ministerstvo pro místní rozvoj plní úkoly, které vychází ze zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, a to včetně výzkumu. Pro zajištění rozvoje celého státu je třeba zabezpečit jednotný přístup k výzkumu regionálního rozvoje. Tímto se má zabránit otevírání nůžek mezi úrovní rozvoje jednotlivých regionů a zároveň zabezpečit, aby byly výsledky výzkumu uplatnitelné pro celé území státu České republiky. S ohledem na dosavadní dlouhodobější vývoj v jednotlivých regionech má Česká republika ve srovnání s některými zeměmi Evropské unie poměrně malé meziregionální rozdíly, které se však od počátku 90. let výrazně prohlubují. To se odráží zejména v ukazatelích vývoje životní úrovně (HDP na 1 obyvatele, nezaměstnanosti aj.). Zvláště velký rozdíl se vytváří mezi Prahou (spolu se Středočeským krajem) a ostatními regiony včetně strukturálně postižených regionů Severozápad a Moravskoslezsko, dále mezi regionálními centry a ostatním územím státu. Uvedené nerovnoměrnosti přispívají mimo jiné i k tomu, že celkový ekonomický potenciál České republiky není dostatečně využíván. Program se zaměřuje zejména na disparity v úrovni života obyvatel sledovaných regionů. Disparity je nutné měřit (a postupně zmírňovat) v několika základních oblastech, jako např.: - demografie (věková struktura obyvatelstva, přírůstky úbytky počtu obyvatel), - rozvoj lidských zdrojů (vzdělanostní struktura obyvatelstva, aktivity směřující k celoživotnímu vzdělávání), - bydlení, - situace na trhu práce (zejména míra nezaměstnanosti), - čistý disponibilní důchod na obyvatele, - ekonomická výkonnost (HDP na obyvatele a na pracovníka, tvorba hrubého fixního kapitálu na obyvatele, odvětvová struktury ekonomiky); daňová výtěžnost, - přírodní podmínky a životní prostředí (nerostné bohatství, využití zemského povrchu, čistota ovzduší a vod, podmínky pro cestovní ruch apod.), - věda a nové technologie HITECH (výdaje a přínosy), - cenová politika (regionální odlišnosti cen jako element tržního mechanismu), - infrastruktura, - zdravotnictví, - městská statistika a přeshraniční spolupráce. A Užití výsledků Využití výsledků projektů výzkumu a vývoje se řídí ustanoveními 11 a 16 zákona o podpoře výzkumu a vývoje. Výsledky programu bude využívat samospráva (územní orgány a samosprávné orgány), právnické osoby (např. ARR - agentury regionálního rozvoje, CRR - centra regionálního rozvoje), zpracovatelé operačních programů, účelově zřízené instituce a zájmové společenské organizace v jednotlivých regionech i jednotliví občané. Výsledky výzkumu mohou být aplikovány do různých dokumentů např.: Strategie regionálního rozvoje apod. Výsledky budou rovněž k dispozici na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. A Očekávané výsledky Očekávanými výsledky programu je/jsou: - zjištění a charakteristika existujících disparit a identifikace jejich příčin, - návrh opatření k jejich snižování se zaměřením na oblasti regionálního rozvoje, bydlení, cestovního ruchu a územního plánování, - studie obsahující náměty pro zaměření státních programů regionálního rozvoje, strategií rozvoje krajů a programů rozvoje krajů, včetně metodiky jejich rozpracování, - aplikace poznatků novým způsobem - nové metody monitoringu regionálního vývoje. Odůvodnění cílů programu Užití výsledků - podle 11 a 16 zákona 130/2002 Sb. a smlouvy o využití výsledků Očekávané výsledky A Forma očekávaných výsledků - studie, publikace, - návrh informačních systémů a databází, elektronické dokumenty dostupné pouze prostřednictvím Internetu, - metodiky pro praxi, - konference, - technické normy a doporučení. Forma očekávaných výsledků Všechny výstupy - výsledky (i jejich zjišťování apod.) budou konkrétně popsány a publikovány v plném znění. 9 Program: užití výsledků, očekávané výsledky, forma očekávaných výsledků A.1.4.6

10 Zadávací dokumentace část A A.1.5 A.1.5. A.1.6. Očekávané přínosy programu Realizace programu pomůže nalézt nové metody zkoumání nepříznivých regionálních disparit, měření jejich úrovně, postupy a nástroje jejich eliminace v oblastech regionálního rozvoje, bydlení, územního plánování a cestovního ruchu. Metody a postupy připravené v rámci výzkumných činností budou přenášeny do organizací, které mají vliv na řešení regionálních disparit (ministerstva, krajské úřady, obce, regionální rozvojové agentury, zájmové organizace, apod.), k jejich pilotnímu ověřování a aplikaci. Výsledky programu budou využívány i při přípravě a aplikaci navazujících projektů a žádostí o dotace pro realizaci rozvojových plánů obcí. Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci své odborné spolupráce s regiony se bude snažit o aplikaci výsledků do jednotlivých regionů (krajů). Výsledky programu budou využity při vyjednávání nových podmínek možné podpory z prostředků EU. V konečném důsledku aplikace výsledků programu bude mít pozitivní vliv na oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu, bydlení a územního plánování. V těchto oblastech budou dosaženy následující konkrétní přínosy: - v regionálním rozvoji růst HDP příslušného regionu, snížení nezaměstnanosti, lepší využití stávajícího potenciálu jednotlivých regionálních ekonomik, - v cestovním ruchu zvýšením počtu návštěvníků, zvýšením daňové vytíženosti (větší příjmy plynoucí ze zvýšeného počtu návštěvníků, rozšíření kapacit a služeb v cestovním ruchu), - v bydlení především v podobě zvýšení dostupnosti bydlení a z toho plynoucího zvýšení sociální mobility, stabilizace rodin a omezení sociální exkluze, - v územním plánování zlepšením životního prostředí v důsledku alternativních změn územního plánu a tím i zlepšení sociální situace obyvatel. Dosažené výsledky programu pomohou vytvořit vhodné výchozí podmínky k rozvoji regionů (v rámci udržitelného rozvoje), územního plánování, rozvoje cestovního ruchu a bydlení v konkrétních regionech a odvozeně i k tvorbě nových pracovních míst. Kritické předpoklady a rizika programu Hlavní kritické předpoklady řešení a využití výsledků programu tvoří absorpční schopnost samosprávy využít a začlenit výstupy programu do strategických a plánovacích dokumentů pro následné využití v podmínkách regionů a obcí. Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci své odborné spolupráce s regiony se bude snažit tyto kritické předpoklady eliminovat vhodným působením v jednotlivých regionech formou odborných seminářů, doporučením, apod. Očekávané přínosy programu Kritické předpoklady a rizika programu 10 Program: očekávané přínosy programu, Kritické předpoklady a rizika programu A.1.6

11 Zadávací dokumentace část A A.1. A.1.. Porovnání se současným stavem v ČR a v zahraničí Navrhovaný program navazuje na řešení výzkumného programu Výzkum pro potřeby regionů, který byl schválen Usnesením vlády č. 514 ze dne 26. května 2004 s cílem podpořit záměry regionální politiky České republiky vycházející ze Strategie regionálního rozvoje České republiky a ze zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, s využitím aplikace norem a politik Evropské unie včetně mezinárodních závazků. Při přípravě programu byly využity průběžné výsledky současného výzkumného programu pro potřeby regionů. Podobný nástroj podpory výzkumu v oblastech regionálního rozvoje, bydlení, územního plánování a cestovního ruchu na podporu činnosti krajů v České republice doposud neexistuje. Struktura programu Výzkum pro řešení regionálních disparit je kompatibilní se zahraniční strukturou a zároveň jsou respektována specifika veřejné správy v České republice. Velmi blízká struktuře programu je např. struktura výzkumu na jednom z nejlepších výzkumných pracovišť pro prostorový rozvoj v Evropě Center for Urban Development and Environmental Management na Metropolitní univerzitě v Leedsu. Toto centrum je zaměřeno na ucelený výzkum územního plánování, regionálního rozvoje, bydlení a výstavby, cestovního ruchu. Většina evropských zemí se zaměřuje zejména na problematiku územního plánování nebo problematiku bydlení. Regionální rozvoj je často součástí sociogeografie, která ale obsahuje další vědecké disciplíny, např. demografii. Některé země (zejména Německo, Rakousko či Švýcarsko) kladou důraz na tzv. spatial planning, což v jejich pojetí je obor, který kombinuje územní plánování a regionální rozvoj. Spatial plannig se často překládá jako prostorové plánování. Termín prostorové plánování však není v odborné terminologii v ČR přesně vymezen. Zemí s dlouhou tradicí místní a regionální správy je Velká Británie. Velká Británie ve svém výzkumu akcentuje všestranný regionální rozvoj s důrazem na fungování místních správ. Státní výzkumný program New Horizons Programme, který ve Velké Británie funguje, podporuje výzkum se záměrem podpořit kvalitu fungování místních a regionálních správ, obnovu urbanizovaných ploch, rozvoj bydlení, prostorové plánování a integraci ohrožených skupin obyvatelstva. Zemí s podobným systémem veřejné správy je Slovensko. Podpora výzkumu pro místní a regionální správu je na Slovensku nepřímá. Tato podpora je založena na příspěvku vysokým školám prostřednictvím jednotlivých grantů. Na určování záměrů výzkumných programů se regionální a místní správa podílí jen omezeně. O výběru výzkumných záměrů rozhodují experti na výzkum, kteří nemusí být přímo specialisty na regionální rozvoj, územní plánování, bydlení nebo cestovní ruch. Tato skutečnost je kritizována jak pracovníky ve výzkumu, tak regionální a místní správou. Lze tvrdit, že program Ministerstva pro místní rozvoj Výzkum pro řešení regionálních disparit se tyto nedostatky snaží řešit. V zemích Evropské unie je fungování samospráv na úrovni obcí či regionů řešeno dle specifických podmínek jednotlivých států. Tyto podmínky jsou pak dány zejména individuálním historickým vývojem. Proto je velmi omezená možnost přenosu zahraničních poznatků a komparace výzkumu se zaměřením na oblasti veřejného sektoru. V rámci možností daných specifiky veřejné správy v České republice je struktura programu plně srovnatelná s náplní výzkumu v zemích EU. Porovnání se současným stavem v ČR a v zahraničí 11 Program: Porovnání se současným stavem v ČR a v zahranič A.1.

12 Zadávací dokumentace část A A.2 A.2. Podprogram PP1 Podpora regionálního rozvoje A.2.1. Cíle podprogramu PP1 A Stanovené cíle podprogramu PP1 C11 - nalézt a navrhnout vhodné nástroje pro efektivní snížení rozdílů mezi jednotlivými regiony České republiky a mezi jejich centry a ostatním územím (zejména v odlehlejších částech) C12 - navrhnout způsoby a metody celkového oživení ekonomické a sociální dynamiky rozvoje regionů A Kritéria splnění cílů, vyhodnocení úspěšnosti podprogramu PP1 Vyhodnocení podprogramu bude provedeno na základě splnění kvalitativních indikátorů podprogramu, které stanovují konkrétní věcné požadavky na výsledky programu a to: Kvalitativní indikátory - budou dostupné metody a postupy měření regionálních disparit - budou vytvořeny nástroje eliminace regionálních disparit k pilotnímu ověřování a aplikaci. A.3. Podprogram PP2 Cestovní ruch A.3.1. Cíle podprogramu PP2 A A Stanovené cíle podprogramu PP1 Prostředky ověření RIV, publikace. RIV, studie a metodiky pro praxi. C21 - ověřit možnosti zvýšení ekonomické vytíženosti vhodných oblastí (z hlediska přírodních i kulturně historických předpokladů) jednotlivých regionů České republiky prostřednictvím podpory rozvoje cestovního ruchu C22 - ověřit předpoklady rozvoje cestovního ruchu ve vhodných oblastech C23 - nalézt způsoby, které mohou zvýšit intenzitu cestovního ruchu při rozšíření a zlepšení nabídky turistických kapacit a atraktivit včetně jejich propojení Kritéria splnění cílů, vyhodnocení úspěšnosti podprogramu PP1 Vyhodnocení podprogramu bude provedeno na základě splnění kvalitativních indikátorů podprogramu, které stanovují konkrétní věcné požadavky na výsledky programu, a to: Kvalitativní indikátory Prostředky ověření - budou prezentovány návrhy pro zlepšení a RIV, konference, workshop rozšíření kapacit cestovního ruchu včetně jejich propojení. - budou navrženy způsoby a možnosti rozšíření RIV, studie a metodiky pro praxi. nabídky turistických kapacit a atraktivit. Podprogram PP1 Podpora regionálního rozvoje Cíle podprogramu PP1 Cíl 11 Cíl 12 Kritéria splnění cílů Kvalitativní indikátory Prostředky ověření Podprogram PP2 Cestovní ruch Cíle podprogramu PP2 Cíl 21 Cíl22 Cíl 23 Kritéria splnění cílů Kvalitativní indikátory Prostředky ověření 12 Program: stanovené cíle kritéria splnění, průřezové indikátory, prostředky ověření A.3.1.2

13 A.4. Podprogram PP3 Bydlení A.4.1. Cíle podprogramu PP3 A Stanovené cíle podprogramu PP1 C31 - nalézt řešení pro zvýšení dosavadní nízké dostupnosti bydlení a pro celkový rozvoj bydlení v regionech (v kontextu nezastupitelného významu zabezpečení bydlení pro místní hospodářský růst) C32 - nalézt vhodné metody k obnově a rehabilitaci bydlení a k rozvoji nových forem nájemního bydlení, k posílení mobility pracovních sil v oblastech, kde se projevují negativní socioekonomické tendence více, než v jiných oblastech regionů tzv. marginalizované oblasti. Nalézt řešení následků změn sociální a sídelní struktury, stabilizaci rodin (zejména mladých) a omezování sociálního vylučování A Kritéria splnění cílů, vyhodnocení úspěšnosti podprogramu PP1 Vyhodnocení podprogramu bude provedeno na základě splnění kvalitativních indikátorů podprogramu, které stanovují konkrétní věcné požadavky na výsledky programu, a to: Kvalitativní indikátory Prostředky ověření - budou publikovány metody k rozvoji nových RIV, konference, workshop, publikace forem nájemního bydlení - budou k dispozici nástroje k posílení mobility pracovních míst - budou navržena řešení pro zvýšení dostupnosti bydlení v jednotlivých regionech A.5. Podprogram PP4 Územní plánování A.5.1. Cíle podprogramu PP4 A Stanovené cíle podprogramu PP1 RIV, publikace, internetové stránky RIV, konference, workshopy C41 - identifikovat problémy, vzniklé proměnou společenských a hospodářských podmínek v území, které nelze řešit jen změnou platné ÚPD, ale které již vyžadují její náhradu novou ÚPD. Tyto problémy s koncepčním dopadem do území (resp. tuto míru proměn) kategorizovat, popř. kvantifikovat pro potřeby obcí a krajů a navrhnout metodické postupy pro sledování a vyhodnocování míry uplatnění ÚPD ve vztahu ke změnám společenského a hospodářského potenciálu rozvoje při aplikaci 5,18,42 a 55 zák. č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) 2) Podprogram PP3 Bydlení Cíle podprogramu PP3 Cíl31 Cíl32 Kritéria splnění cílů Kvalitativní indikátory Prostředky ověření Podprogram PP4 Územní plánován Cíle podprogramu PP4 Cíl41 A Kritéria splnění cílů, vyhodnocení úspěšnosti podprogramu PP1 Vyhodnocení podprogramu bude provedeno na základě splnění kvalitativních indikátorů podprogramu, které stanovují konkrétní věcné požadavky na výsledky programu, a to: Kvalitativní indikátory Prostředky ověření - bude navržena metoda pro měření RIV, metodika společenského a hospodářského potenciálu rozvoje; - budou k dispozici metodiky pro sledování a RIV, metodiky vyhodnocování míry uplatnění ÚPD 2 5, odst. (6) SZ: Obce a kraje jsou povinny soustavně sledovat uplatňování územně plánovací dokumentace a vyhodnocovat je podle tohoto zákona. Dojde-li ke změně podmínek, na základě kterých byla územně plánovací dokumentace vydána, jsou povinny pořídit změnu příslušné územně plánovací dokumentace. 18, odst. (2, 4) SZ: Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje Kritéria splnění cílů Kvalitativní indikátory Prostředky ověření

14 podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 42, odst. (1) SZ: Krajský úřad předloží zastupitelstvu kraje nejpozději do 2 let po vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace zprávu o jejich uplatňování v uplynulém období. Návrh zprávy musí být před předložením zastupitelstvu kraje ke schválení konzultován s obcemi kraje a s dotčenými orgány. 55, odst. (1) SZ: Pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období. Návrh zprávy musí být před předložením zastupitelstvu obce ke schválení konzultován s dotčenými orgány a krajským úřadem. Pokud návrh zprávy obsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu a konzultovaný orgán ve svém vyjádření uplatní požadavek na posouzení vlivů na životní prostředí nebo nevyloučí významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pořizovatel návrh pokynů doplní o požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

15 B. PODMÍNKY A PRAVIDLA PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ PODÁVANÝCH DO VEŘEJNÉ SOUTĚŽE č. 2 NA PROGRAM WD VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT

16 Zadávací dokumentace část B B.1. B.1. Soutěžní podmínky B.1.1. Podmínky pro přijetí návrhu projektu do veřejné soutěže Nesplnění následujících podmínek pro přijetí návrhu projektu do veřejné soutěže je důvodem pro nepřijetí návrhu projektu do veřejné soutěže, resp. pro jeho vyřazení z veřejné soutěže. B Zpracování a doručení návrhu projektu Za včasné a kompletní doručení návrhu projektu vyhlášené veřejné soutěže na projekty ve výzkumu a vývoji odpovídá v souladu s podmínkami sám uchazeč. B Soutěžní lhůta Soutěžní lhůta je období, ve kterém je možno podávat návrhy projektů. Soutěžní lhůta počíná dnem následujícím po vyhlášení veřejné soutěže, tzn. 3. května 200 a trvá do 15. června 200 do 14,00 hod. včetně. Hodnotící lhůta je období, ve kterém poskytovatel zajistí zhodnocení návrhů projektů, rozhodne a vyhlásí výsledky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji. Hodnotící lhůta trvá od 18. června 200 do 30. srpna 200 včetně. Návrh projektu se všemi náležitostmi v tištěné i elektronické verzi musí být podán do konce soutěžní lhůty, tj. do 15. června 200, 14,00 hodin. B Místo a způsob podání Návrh projektu v tištěné podobě se všemi náležitostmi může být doručen v době od 3. května 200 do 15. června 200 včetně v pracovní dny od 8,30 do 14,00 hodin osobně do podatelny Ministerstva pro místní rozvoj, nebo zaslán poštou jako doporučenou zásilku na adresu poskytovatele tak, aby byl doručen do uzávěrky přijímání návrhů, tj. do 15. června 200, 14,00 hodin. Adresa poskytovatele je: Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor rozvoje a strategie regionální politiky, oddělení koncepce regionální politiky, Staroměstské nám. 6, Praha 1 Návrh projektu musí být zároveň elektronicky odeslán v aplikaci eprojekt a to nejpozději do uzávěrky přijímání návrhů, do 15. června 200, 14,00 hodin. B Forma a formální náležitosti návrhu projektu a jeho podání Návrh projektu musí být zpracován prostřednictvím aktuální verze softwarové přihlášky, tj. softwarové webové aplikace eprojekt, dostupné na internetové adrese nebo na struktura návrhu projektu je dána touto platnou verzí softwarové přihlášky. Jiná forma zpracování návrhu projektu není přípustná. Přihláška musí být zpracována správně a úplně. Návrh projektu se zpracovává a odevzdává v českém jazyce. Návrh projektu se odevzdává v elektronické a tištěné formě. Odevzdává se jeden kompletní výtisk návrhu projektu, který odpovídá elektronické formě. Údaje v odeslané elektronické formě a odevzdané tištěné formě návrhu projektu musí být úplné a identické. Součástí odevzdaného návrhu projektu v tištěné verzi musí být řádně podepsané požadované přílohy. Návrh projektu (v tištěné podobě a s požadovanými přílohami) předává uchazeč v uzavřené obálce označené nadpisem Veřejná soutěž č. 2 programu WD Výzkum pro řešení regionálních disparit MMR - 200, odbor rozvoje a strategie regionální politiky, NEOTVÍRAT. Obal obsahuje originál návrhu projektu (podepsaný statutárním zástupcem uchazeče v souladu se zřizovací nebo zakládací listinou, výpisem z obchodního rejstříku, u institucí zřízených ze zákona příslušnou právní normou, nebo jiným dokladem o zřízení nebo založení, písemné prohlášení o metodě kalkulace nákladů projektu, kterou použil a dále prohlášení, zda je plátcem DPH a návrh na uspořádání vzájemných vztahů mezi uchazeči, podává-li jeden návrh projektu více uchazečů). Doporučuje se, aby v každé obálce byl pouze jeden návrh projektu a s příslušnými náležitosti. V případě podávání více návrhů projektů jednou organizací může každá obálka obsahovat: buď návrh projektu a ostatní náležitosti, nebo pouze návrh projektu a ostatní náležitosti mohou být předloženy odděleně s připojeným písemným seznamem návrhů projektů, kterých se tyto náležitosti týkají (je možno použít tabulku pro seznam jednotlivých návrhů projektů). Návrh projektu v tištěné podobě (výtisk z aplikace eprojekt) musí být podepsán zástupcem statutárního orgánu každého uchazeče uvedeného návrhu projektu v souladu s výpisem z obchodního rejstříku apod., včetně razítka všech uchazečů (pokud jej uchazeč ke své identifikaci používá). Návrh projektu musí být podepsán za každou organizaci účastnící se projektu také osobou odpovědnou dané organizaci za řešení projektu (odpovědným řešitelem za projekt a řešitelem za každou organizaci). Veškeré údaje o uchazeči uvedené v návrhu projektu musí být pravdivé a dokladovatelné (v souladu s výpisem z obchodního rejstříku, zřizovací listinou apod.) a v souladu s požadovanými doklady, které prokazují způsobilost uchazeče. Podmínky pro přijetí návrhu Termín odevzdání do hod Místo a způsob odevzdání tištěná verze osobně do podatelny Ministerstva pro místní rozvoj nebo poštou doporučeně na adresu Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor rozvoje a strategie regionální politiky, oddělení koncepce regionální politiky, Staroměstské nám. 6, Praha, elektronicky odeslán v aplikaci eprojekt SW přihláška eprojekt Identická tištěná a elektronická forma Uzavřený obal: nadepsání obalu podepsaný originál návrhu Předepsané přílohy 16 Podmínky pro přijetí návrhu projektu do veřejné soutěže B

17 Zadávací dokumentace část B B B Prokázání způsobilosti při podání návrhu projektu podle 18, odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb. Prokazování způsobilosti uchazeče ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji je vymezeno v 18 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje). Do veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji se může přihlásit každý subjekt, který splňuje podmínky vyhlášené při veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji. Výzkumný program WD Výzkum pro řešení regionálních disparit je přístupný všem organizačním složkám České republiky nebo územních samosprávních celků, státním příspěvkovým organizacím výzkumu a vývoje, vysokým školám a nezávislým organizacím výzkumu a vývoje, bez ohledu na zřizovatele a právní formu existence, a také fyzickým osobám. Uchazeči se mohou účastnit programu jak samostatně, tak ve spojení s dalšími uchazeči. Každý uchazeč prokazuje svoji způsobilost k řešení navrhovaného projektu. Uchází-li se o řešení jednoho projektu společně více uchazečů, vztahuje se povinnost prokázat svoji způsobilost na všechny uchazeče. Způsobilost splňuje uchazeč, který: a) má odborné předpoklady k řešení projektu, b) má příslušné oprávnění k činnosti, je-li vyžadováno zvláštním právním předpisem, 2[1] c) nepodal návrh na provedení vyrovnání, nebo vůči němuž nebyl podán návrh na prohlášení konkursu na jeho majetek, anebo nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, 3[2] anebo který není v likvidaci, d) má vypořádány splatné závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo rozpočtu územního samosprávného celku a další splatné závazky vůči státu, státnímu fondu, zdravotní pojišťovně nebo k České správě sociálního zabezpečení, e) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, 4[3] jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče, je-li uchazeč podnikatelem, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku, f) nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních právních předpisů upravujících výkon odborné činnosti 5[4], pokud tato činnost souvisí s předmětem veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji, g) není v pracovněprávním ani jiném obdobném poměru k právnické osobě, s níž poskytovatel uzavřel smlouvu na provedení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na základě výběrového řízení. Splnění způsobilosti prokazuje uchazeč při podání návrhu projektu takto : podle písm. a) dokládají uchazeči odborné předpoklady způsobilosti k řešení projektu v návrhu projektu: seznamem odborníků účastnících se řešení projektu, výčtem max. pěti konkrétních aktivit z poslední doby (název, způsob a rok zveřejnění) majících charakter výzkumné a vývojové činnosti, na kterých se podíleli klíčoví členové řešitelského týmu a které se shodují s jejich činností při řešení projektu, specifikací oboru činnosti každého uchazeče při řešení projektu v souladu s jeho oprávnění k činnosti podle písm. b) dokladem o oprávnění k podnikání nebo jiným požadovaným oprávněním (kopie ŽL, kopie výpisu s OR), podle písm. c) až f) čestným prohlášením, přičemž způsobilost uvedená v písm. e) a f) se v případě právnických osob prokazuje u osob, které vykonávají funkci statutárního orgánu uchazeče nebo jeho člena oprávněného jednat jeho jménem na základě písemného pověření ostatními členy statutárního orgánu v souladu se zřizovací nebo zakládací listinou, výpisem z obchodního rejstříku, u institucí zřízených ze zákona příslušnou právní normou nebo jiným dokladem o zřízení nebo založení, způsobilost podle bodu g) se s ohledem na způsob realizace této veřejné soutěže neprokazuje. Podmínky pro přijetí návrhu Může se přihlásit každý subjekt, který splňuje podmínky vyhlášené při veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji Uchazeči se mohou účastnit programu jak samostatně, tak ve spojení s dalšími uchazeči. Splnění způsobilosti uchazeče I 2[1] Například živnostenský zákon 3[2] Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 4/1994 Sb., zákona č. 11/1994 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 151/199 Sb., zákona č. 12/1998 Sb., zákona č. 2/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb. a zákona č. 214/2000 Sb., zákona č. 368/2000 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb. 4[3] Trestní zákon. 5[4] Například zákon č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 311/199 Sb. 1 Podmínky pro přijetí návrhu projektu do veřejné soutěže B.1.1.2

18 Zadávací dokumentace část B B B.1.2. V případě více uchazečů podílejících se na řešení jednoho projektu předloží požadované doklady podle písm. a) až f) všichni uchazeči prostřednictvím uchazeče, který předkládá návrh projektu a bude pověřený koordinací řešení projektu, to znamená, že požadované doklady budou vloženy do obálek jednotlivých návrhů projektů. V případě, že jeden uchazeč podává v rámci předmětné veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji více návrhů projektů, prokáže svoji způsobilost podle písm. b) až f) pouze jedenkrát za podmínky, že: současně s návrhy projektů předloží požadované doklady v samostatné obálce označené v levém horním rohu adresou uchazeče a textem Doklady dle 18, v této samostatné obálce uvede také všechny návrhy projektů, ke kterým se předložené doklady vztahují, v jednotlivých obálkách návrhů projektů pak uvede uchazeč odkaz na samostatnou obálku s požadovanými doklady. Pokud nastanou v době od podání návrhu projektu změny, které se dotýkají právního postavení uchazeče či údajů požadovaných pro prokázání způsobilosti, které by mohly mít vliv na rozhodování poskytovatele, je uchazeč povinen písemně informovat poskytovatele o těchto změnách do kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl. B Prokázání způsobilosti při podání návrhu projektu podle 18, odst. zákona č. 130/2002 Sb. B Návrh na uspořádání vzájemných vztahů V případě, že jeden návrh předkládá současně více uchazečů, předloží uchazeči jako součást přihlášky návrh na uspořádání vzájemných vztahů. B Prohlášení o metodě kalkulace nákladů Při podání návrhu projektu každý uchazeč předloží písemné prohlášení o metodě kalkulace nákladů projektu (FC úplné náklady, AC dodatečné náklady), kterou v předkládaném návrhu použil. Uchazeč je povinen ve všech návrzích jím přihlášených projektů do veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji použít stejnou metodu kalkulace nákladů. Shodná metoda kalkulace nákladů musí být potvrzena statutárním zástupcem uchazeče v čestném prohlášení. B Prohlášení o DPH Při podání návrhu projektu každý uchazeč předloží písemné prohlášení, zda je, či není plátcem DPH, které bude podepsané statutárním orgánem uchazeče. Základní podmínky veřejné soutěže Nesplnění následujících základních podmínek veřejné soutěže je důvodem pro vyřazení návrhu projektu z dalšího hodnocení ve veřejné soutěži. B Předmět veřejné soutěže Předmětem vyhlášení veřejné soutěže č. 2 programu WD je posouzení návrhů projektů předkládaných uchazeči v souladu s podmínkami a pravidly v rámci Výzkumného programu WD Výzkum pro řešení regionálních disparit MMR Projekty budou posuzovány z hlediska cíle, potřebnosti a účelnosti, efektivnosti, rizika projektu, návaznost na jiné řešené projekty, kvalifikovanost uchazeče a spolupráce vědeckých pracovišť a možnosti využití široké veřejnosti i MMR. Předpokládaným termínem zahájení řešení je od 1. září 200 a termín ukončení řešení je 31. prosince Uzavírání smluv (případně vydávání rozhodnutí) o poskytnutí podpory se předpokládá od 1. září 200 do 10.září 200. B Identifikace projektu V návrhu projektu musí být uvedeno označení podprogramu odpovídající zaměření a řešení předloženého návrhu projektu. B Předpokládané výsledky Návrhy projektů, u nichž alespoň jeden z předpokládaných výsledků řešení nebude splňovat výše uvedená kritéria pro splnění cílů programu, budou ze soutěže vyloučeny. Podmínky pro přijetí návrhu Splnění způsobilosti uchazeče II Návrh na uspořádání vzájemných vztahů Prohlášení o metodě kalkulace nákladů Prohlášení o DPH Základní podmínky soutěže Výzkum a/nebo vývoj v rámci programu Výzkum pro řešení regionálních disparit MMR Doba řešení max. 5 let Zahájení řešení Požadované výsledky musejí odpovídat kritériím programu 18 Základní podmínky soutěže B

19 Zadávací dokumentace část B B B Forma poskytnutí účelové podpory poskytovatelem Základní podmínky Finanční prostředky poskytované Ministerstvem pro místní rozvoj mají charakter účelových finančních soutěže prostředků a jsou poskytovány na podporu projektů výzkumu a vývoje formou dotace právnickým nebo fyzickým osobám nebo zvýšením výdajů organizačních složek České republiky nebo územních Forma podpory samosprávných celků na základě smlouvy o poskytnutí podpory resp. rozhodnutí o poskytnutí podpory podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje). Nejvyšší podíl účelové podpory na uznaných nákladech může činit až 100 % uznaných nákladů u projektů tohoto programu. Podíl výše účelové podpory na uznaných nákladech se dle 2 odst. 1 nařízení vlády č. 461/2002 Sb. stanoví takto: u základního výzkumu nebo aplikovaného výzkumu, s výjimkou průmyslového výzkumu, může podíl účelové podpory na uznaných nákladech stanovených podle 3 tohoto Podíl účelové podpory nařízení činit nejvýše 100 %, max.100 % u průmyslového výzkumu může podíl účelové podpory na uznaných nákladech uznaných stanovených podle 3 tohoto nařízení činit nejvýše 50 %, nákladů u vývoje může podíl účelové podpory na uznaných nákladech stanovených podle 3 tohoto nařízení činit nejvýše 25 %. V případě, že projekt zahrnuje základní výzkum, průmyslový výzkum a vývoj, vypočte se celkový podíl účelové podpory na uznaných nákladech jako součet částek povolených výší účelových Stanovení výše podpor vyčíslených podle odstavců 1 a 2 nařízení vlády č. 461/2002 Sb. pro jednotlivé části podílu podpory podle klasifikace výzkumu a vývoje zahrnuté v projektu. výzkumu Podíl účelové podpory na uznaných nákladech projektu průmyslového výzkumu nebo vývoje stanovený v souladu s 2 odst. 1 nařízení vlády č. 461/2002 Sb. může být poskytovatelem dle 2 odst. 5 nařízení vlády č. 461/2002 Sb. zvýšen. o 10 % uznaných nákladů, jestliže je účelová podpora určena pro subjekty malého nebo středního podnikání, o 10 % uznaných nákladů, jestliže se projekt zabývá výzkumem nebo vývojem uskutečňovaným v oblasti určitého území s mimořádně nízkou životní úrovní určeného na základě rozhodnutí vlády, nebo území s mírou nezaměstnanosti nejméně o 50 % vyšší, než je průměrná míra nezaměstnanosti v České republice, o 5 % uznaných nákladů, jestliže je projekt uskutečňován s cílem usnadnit rozvoj určitých hospodářských aktivit nebo oblastí v určitém, vládou podporovaném ekonomickém odvětví nebo s cílem usnadnit rozvoj určitého území; tyto aktivity a oblasti musí být jednoznačně určeny na základě rozhodnutí vlády a součástí schválených vládních dokumentů, a dále se tímto zvýšením podílu účelové podpory nesmí změnit podmínky obchodu v míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem, o 15 % uznaných nákladů, jestliže projekt přispívá k dosažení cílů některého z dílčích programů nebo projektů Rámcového programu výzkumu a vývoje Evropské unie. Celkový podíl účelové podpory na uznaných nákladech stanovený na základě výše uvedených odstavců nesmí být vyšší než 5 % u průmyslového výzkumu a nejvíce 50% u vývoje. Výpočet a výše podílu účelové podpory na uznaných nákladech musí být v návrhu projektu zdůvodněna v části Souhrnný komentář k návrhu uznaných nákladů. Konkrétní výši účelové podpory u jednotlivých projektů stanoví poskytovatel na základě výsledků hodnocení návrhů projektů podle 21 zákona č. 130/2002 Sb. nebo na základě výsledků kontroly podle 13 zákona č. 130/2002 Sb. nebo v souvislosti se změnou výše uznaných nákladů nebo změnou výše účelové podpory na žádost uchazeče podle 9 odst. zákona č. 130/2002 Sb. Poskytovatel si vyhrazuje právo rozhodnout na základě zhodnocení návrhu projektu o celkové výši příspěvku a o výši příspěvku pro jednotlivé roky řešení. Stanovení podílu podpory na uznaných nákladech a způsob poskytnutí účelových finančních prostředků poskytovatelem bude součástí smlouvy, resp. rozhodnutí o poskytnutí dotace na podporu projektu. Na poskytnutí podpory není právní nárok. 19 Forma poskytnutí podpory - B

20 Zadávací dokumentace část B B B Uznané náklady na řešení projektu výzkumu a vývoje Uznané náklady jsou takové náklady ve výzkumu a vývoji, které poskytovatel schválí jako nutné pro řešení projektu, budou vynaloženy v průběhu jeho řešení, jsou zdůvodněné, prokazatelné a přiřazené ke schváleným činnostem. Vybraní uchazeči, kterým byla přiznána účelová dotace na výzkum a vývoj se musí řídit zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje a nařízením vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, tzn., že finanční prostředky musí být použity účelově. Čerpání je vázáno jen na financování úkolu, na který byla dotace poskytnuta v rámci uznaných nákladů. Nepřipouští se např.: nákup drobného hmotného majetku, který přímo nesouvisí s řešeným výzkumným úkolem, např.: vybývaní kanceláře(í) nákup stolu, židlí, koberce, lampy, světla, apod. Uchazeč o výzkumný úkol se ve smlouvě zavazuje k tomu, že jeho pracoviště již takovým vybavením disponuje. Každý uchazeč může podle svých možností a schopností na účetní prokazatelnost doplňkových (režijních) nákladů zvolit jednu z následujících metod kalkulace nákladů projektu: metoda kalkulace úplných nákladů (FC) uchazeči, kteří splňují požadavky na účetní prokazatelnost všech nákladů souvisejících s řešením projektu podle účetní osnovy do maximální výše, kterou stanoví poskytovatel. Uznanými náklady jsou úplné náklady na řešení projektu (FC), metoda kalkulace dodatečných nákladů (AC) uchazeči, kteří nesplňují požadavky na účetní prokazatelnost všech nákladů souvisejících s řešením projektu podle účetní osnovy do poměrné výše skutečných uznaných nákladů, kterou stanoví poskytovatel. Uznanými náklady jsou dodatečné náklady (AC). Uchazeč je povinen u všech jím předkládaných návrhů projektů do této veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji použít stejnou metodu kalkulace nákladů. Položky uznaných nákladů vymezuje nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji. Do uznaných nákladů lze zahrnout: a) osobní náklady Osobní náklady nebo výdaje na výzkumné a vývojové zaměstnance, akademické pracovníky, techniky a další pomocný personál příjemce (popřípadě právnické osoby, jejíž je příjemce organizační složkou) nebo spolupříjemcům, včetně zaměstnanců dělnických profesí, podílejících se na řešení projektu a jim odpovídající náklady na povinné zákonné odvody (zdravotní a sociální pojištění) a příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb nebo jeho poměrnou část, pokud není tento fond tvořen příděly ze zisku. Do osobních nákladů nebo výdajů lze započítat: mzdy nebo platy zaměstnanců přijatých podle pracovní smlouvy výhradně na řešení projektu, příslušnou část mezd nebo platů zaměstnanců, odpovídající jejich úvazku na řešení projektu, nebo se na projektu podílejících, zvýšení pohyblivé částky mzdy nebo platu zaměstnanců, kteří se na řešení projektu podílejí, ostatní osobní náklady nebo výdaje na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, uzavřené v přímé souvislosti s řešením projektu. Upozornění: Finanční prostředky pro výplatu mezd nebo odměn doktorandů na VŠ lze vyplácet pouze formou dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, nikoliv formou stipendia! b) náklady nebo výdaje příjemce nebo spolupříjemců na pořízení hmotného majetku (HMM) Do uznaných nákladů projektu lze zahrnout náklady nebo výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku nebo hmotného majetku s pořizovací cenou vyšší než Kč a provozně-technickými funkcemi delšími než 1 rok používaného v přímé souvislosti s řešením projektu v závislosti na podílu užití majetku pro řešení projektu a poměru doby použití majetku pro řešení projektu k době upotřebitelnosti nebo délce provozně technické funkce. Způsob výpočtu uznaných nákladů upravuje 2 nařízení vlády č. 461/2002 Sb. c) náklady nebo výdaje na pořízení nehmotného majetku (NHMM) Do uznaných nákladů projektu lze zahrnout náklady nebo výdaje na pořízení nehmotného majetku s pořizovací cenou vyšší než Kč v poměru užití majetku pro řešení projektu (viz 2 nařízení vlády č. 461/2002 Sb.). Je-li majetek, užíván výhradně v přímé souvislosti s řešením projektu, je zahrnut do nákladů (výdajů) v plném rozsahu. Upozornění: poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj neposkytuje na řešení projektu výzkumu a vývoje z účelové podpory finanční prostředky na pořízení investic, tj. dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Základní podmínky soutěže Metody kalkulace nákladů FC úplné náklady AC dodatečné náklady Uznané náklady Osobní náklady Náklady na pořízení hmotného majetku Náklady na pořízení nehmotného majetku 20 Uznané náklady B.1.2.5

Udržitelný rozvoj a strategické řízení na úrovni ČR 18. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR

Udržitelný rozvoj a strategické řízení na úrovni ČR 18. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR Udržitelný rozvoj a strategické řízení na úrovni ČR 18. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR 28.II.20II, Autoklub ČR (Opletalova 29, Praha 1) Obsah Informace o udržitelném rozvoji Strategické

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020 od myšlenek k aplikacím Hlavní cíl: Hlavním cílem realizace STRATA 2020 je významně přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky a podpořit přechod

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Sociální soudržnost a veřejné služby 12. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 -. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn Č.j.: 15450/2008-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření C. STRATEGICKÁ ČÁST 5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření Tato kapitola představuje klíčovou část strategické části SCLLD MAS ORLICKO. V celém procesu zpracování SCLLD se zaměřuje

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Čj.: ČŠIG-2412/12-G21 Název programu Registrační číslo projektu Název projektu Zadavatel Kontaktní osoba zadavatele Název zakázky Číslo zakázky 46/12/45 Č. ev. ISVZUS 228067 Druh a typ zakázky Předmět

Více

Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu

Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu Ing. Pavel Pešek, CSc. Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně v Ústí

Více

Zpracování metodiky k hodnocení monitorovacích indikátorů místních akčních skupin

Zpracování metodiky k hodnocení monitorovacích indikátorů místních akčních skupin Nabídka na: Zpracování metodiky k hodnocení monitorovacích indikátorů místních akčních skupin Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR-odbor venkovských podpor PRV 14150 Sídlo: Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Více

PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS VZTAHU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ PODLE RESORTŮ A STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS VZTAHU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ PODLE RESORTŮ A STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS VZTAHU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ PODLE RESORTŮ A STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE I. MINISTERSTVO DOPRAVY STRATEGIE, POLITIKY A PROGRAMY NA NÁRODNÍ ÚROVNI I.1 Příspěvek národních politik,

Více

Zadávací dokumentace programu ALFA

Zadávací dokumentace programu ALFA Zadávací dokumentace programu ALFA 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 1.1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC... 2 1.2. INFORMACE O POSKYTOVATELI... 2 1.3. INFORMACE O PROGRAMU... 3 1.4. VYMEZENÍ POJMŮ... 7 2. UCHAZEČI... 8 2.1.

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Průvodce fondy Evropské unie

Průvodce fondy Evropské unie Průvodce fondy Evropské unie Průvodce fondy Evropské unie Tato publikace byla vydána za podpory Delegace Evropské komise v ČR Průvodce fondy Evropské unie Redakční uzávěrka: duben 2004 Zpracoval: Ministerstvo

Více

Příprava na využití evropských fondů po roce 2013

Příprava na využití evropských fondů po roce 2013 Příprava na využití evropských fondů po roce 2013 Daniel Braun 1. náměstek ministra Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční konference ROP SZ, 10. listopadu 2011 Kohezní politika ve víceletém finančním

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Č. j.: TACR/3001/2013 Zadávací dokumentace 2. veřejné soutěže Programu na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem CENTRA KOMPETENCE 2013

Více

ITI ostravské aglomerace

ITI ostravské aglomerace ITI ostravské aglomerace Manažerský souhrn integrované teritoriální investice Investiční plán pro udržitelný rozvoj měst v území ostravské aglomerace na období 2014 2020 Ostrava, listopad 2015 1 Jaká jsou

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV") a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

Připravená opatření k podpoře cestovního ruchu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Výbor pro veřejnou správu 6. března 2014 a regionální rozvoj

Připravená opatření k podpoře cestovního ruchu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Výbor pro veřejnou správu 6. března 2014 a regionální rozvoj Připravená opatření k podpoře cestovního ruchu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Výbor pro veřejnou správu 6. března 2014 a regionální rozvoj Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014-2020 Nová

Více

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky Speciální analýzy prosinec 2010 ozvojové priority regionů Č z pohledu budoucí kohezní politiky Petr Zahradník EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Poláčkova 1976/2 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 073 308 fax:

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 3. 12. 2009 M I NISTERSTVO ŽIVOTNÍ HO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOT NÍ HO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ

Více

ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU

ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU Halina Starzyczná, Pavlína Pellešová, Beata Blechová Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Email: starzyczna@opf.slu.cz,

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y -09 P01 V 16 V 223 1.0 4 V 16 V 223 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Program podpory ICT a sdílené služby Obsah 1 Identifikace programu... 3 2 Základní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky malého rozsahu: Předmět zakázky: Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název: Služba Model CAF Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18. KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020

RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18. KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020 RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020 březen 2016 I. Analýza regionálních funkcí knihoven 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015 UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015 Hradec Králové 2010 Obsah

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK Územní energetická koncepce Libereckého kraje Územní energetická koncepce Libereckého kraje (ÚEK LK) je dokument, který pořizuje pro svůj územní obvod krajský úřad podle 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

vyhlašuje: pro: Kraje ČR

vyhlašuje: pro: Kraje ČR Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (ROP) MORAVSKOSLEZSKO TÉMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA REGION MORAVSKOSLEZSKO

Více

6. PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ

6. PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ 6. PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ 6.1. Řízení Základy implementačního systému pro podporu ze strukturálních fondů v České republice byly položeny usnesením vlády ČR č. 102/2002 ze dne 23. ledna 2002 k dokončení

Více

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení technické v Praze Praha, září 2013 OBSAH 1. Úvod 2. Východiska Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2014 3. Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2014 4. Závěr Str. 1

Více

KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST ČERVENEC 2008

KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST ČERVENEC 2008 OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST KOMUNIKAČNÍ PLÁN ČERVENEC 2008 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Více

Výzva č. 3/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 3/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 3/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI IPRM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI IPRM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP. 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Údaje o IPRM Registrační číslo IPRM: Název IPRM: Celková výše alokace dle

Více

DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ

DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ 30. DUBNA 2014 PROGRAMY PRO OBDOBÍ 2014+ EFRR + ESF + FS EZFRV Cíl: Investice pro růst a zaměstnanost Cíl: Evropská územní spolupráce Program rozvoje venkova OP Podnikání

Více

Analýza vazeb mezi operačními programy

Analýza vazeb mezi operačními programy Analýza vazeb mezi operačními programy na období 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STŘEDNÍ ČECHY Národní orgán pro koordinaci Odbor řízení a koordinace NSRR Verze 2.0 Datum 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

od myšlenek k aplikacím Marie Stehlíková, odd. rozvoj. aktivit

od myšlenek k aplikacím Marie Stehlíková, odd. rozvoj. aktivit od myšlenek k aplikacím Marie Stehlíková, odd. rozvoj. aktivit Příprava výzkumné potřeby zaměřené na SMART CITY a příklady chytrých projektů TA ČR Seminář SMART CITY, Praha, 7. června 2013 PROČ? Koncept

Více

Možnosti knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Inforum 2005 25. 5. 2005 Ing. Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj

Možnosti knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Inforum 2005 25. 5. 2005 Ing. Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj Možnosti knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Inforum 2005 25. 5. 2005 Ing. Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj Struktura přednášky 1. Operační programy v ČR 2. Společný

Více

Komunikační plán Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad Akční plán komunikace 2008

Komunikační plán Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad Akční plán komunikace 2008 Komunikační plán Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad Akční plán komunikace 2008 Verze 1.0 Obsah Zdůvodnění existence Akčního plánu komunikace.. 3 Administrativní zajištění Akčního plánu

Více

Politika hospodářské a sociální soudržnosti

Politika hospodářské a sociální soudržnosti Politika hospodářské a sociální soudržnosti Podstat politiky HSS -NUTS -Operační programy Strukturální fondy -Financování projektů Zdroje: www.strukturalni-fondy.cz www.mmr.cz Strukturální politika = politika

Více

KA 1 Strategická mapa výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

KA 1 Strategická mapa výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KA 1 Strategická mapa výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Tento výstup byl vytvořen v rámci realizace projektu Zefektivnění činnosti Technologické agentury ČR v oblasti podpory výzkumu, vývoje a

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje v roce 2007

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje v roce 2007 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Program výzkumu a vývoje v roce 2007 Praha, 2007 1 Obsah: 1. PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE V ROCE 2007 3 1.1 Úvod 3 1.2 Souvislosti a

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 A NEZISKOVÝ SEKTOR. Ing. Michal Rozkopal

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 A NEZISKOVÝ SEKTOR. Ing. Michal Rozkopal PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 A NEZISKOVÝ SEKTOR Ing. Michal Rozkopal Program rozvoje Jihočeského kraje 2014-2020 Vize PRK 2014 2020: Jihočeský kraj bude atraktivním regionem posilujícím

Více

Metodický pokyn evaluace. komunikačních plánů OP 2007-2010

Metodický pokyn evaluace. komunikačních plánů OP 2007-2010 Metodický pokyn evaluace komunikačních plánů OP 2007-2010 červenec 2010 Zpracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a společnost HOPE-E.S., v.o.s., divize EUservis.cz - 1/35 Metodický pokyn evaluace komunikačních

Více

III. Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

III. Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA III. Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA 1. Název programu: Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA (dále jen program ) 2. Právní rámec programu:

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

Implementace inkluzívního hodnocení

Implementace inkluzívního hodnocení Implementace inkluzívního hodnocení Závěrečným bodem první fáze projektu Agentury s názvem Hodnocení v inkluzívních podmínkách byla diskuze a posléze výklad konceptu inkluzívní hodnocení a formulace souhrnu

Více

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti Praha, červen 2015 Obsah 1 Úvod... 3 2 Role národního rámce kvality při inspekční činnosti... 3 3 Cíle metodiky využití národního rámce kvality

Více

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině Jak podpořit rozvoj regionu? Vše začalo schválením programu rozvoje kraje Nově založené regiony si do vínku vetkly starost o rozvoj svého území. Program rozvoje kraje

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

VERZE k 28. 2. 2014 v rozsahu šablony

VERZE k 28. 2. 2014 v rozsahu šablony VERZE k 28. 2. 2014 v rozsahu šablony 1 Informace k verzi PD IROP ze dne 28. 2. 2014 Programový dokument je zpracován v rozsahu šablony pro programový dokument, definované Metodickým pokynem pro přípravu

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Mariánské Lázně

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Mariánské Lázně Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Mariánské Lázně Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků

Více

GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY

GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP POKYNY PRO ŽADATELE EVROPSKÁ UNIE POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY Moravskoslezský kraj 28.6.2006

Více

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Obsah Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012... 1 Slovo úvodem... 2 Zlínský

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu Vytvoření analytických podkladů pro plánování sociálních služeb v území obcí s rozšířenou působností Hořice, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov a Nová

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE A DOTACE NA VÝZKUM A VÝVOJ (GBAORD) ANALYTICKÁ ČÁST

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE A DOTACE NA VÝZKUM A VÝVOJ (GBAORD) ANALYTICKÁ ČÁST STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE A DOTACE NA VÝZKUM A VÝVOJ (GBAORD) ANALYTICKÁ ČÁST 1. Základní údaje V České republice v roce 2013 dosáhly státní rozpočtové výdaje a dotace na výzkum a vývoj (dále jen GBAORD)

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Ze dne 22.10.2015 Částka 126/2015

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OBLAST KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA SPORTU

Více

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013 Podmínky zejména pro české partnery 29.2.2008, Liberec Obsah Pojmy, zkratky Všeobecné cíle programu, vhodnost žadatele, dotační

Více

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Více

1. Souhrnné informace o projektu

1. Souhrnné informace o projektu 1. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo výzvy: Název výzvy: Typ účetní jednotky: Účetní osnova: CZ.2.17 OP

Více

1 Programové období EU 2014-2020

1 Programové období EU 2014-2020 2. NEWSLETTER PROFESNÍ KOMORY SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ_listopad 2013 Prostřednictvím 2. newsletteru Profesní komory sociálních pracovníků (dále PKSP) bychom Vás rádi informovali o nadcházejícím programovém

Více

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část 1 Východiska pro zpracování strategické části... 3 2 Motto, Mise, principy rozvoje a dlouhodobá vize... 4 3 Klíčové oblasti rozvoje

Více

Počet podpořených projektů, výše finanční dotace. Zvýšená dostupnost programů primární prevence pro školy v KHK. Vytvořená analýza

Počet podpořených projektů, výše finanční dotace. Zvýšená dostupnost programů primární prevence pro školy v KHK. Vytvořená analýza 4.1 Primární V rámci dotačního řízení Královéhradeckého kraje bylo pro dotační programy Podpora a rozvoj zdravého životního stylu (č. 11SMP02, 12SMP02, 13SMP02) a Programy zaměřené na prevenci rizikového

Více

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města 1 Obsah (verze prosinec2012) 1 Úvod... 4 2 Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza... 5 2.1 Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání

Více

Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby

Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby Company LOGO Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby Strategie realizace Smart Administration v období 2007 2013 České republiky Content Vize a cíle Strategie Hexagon veřejné správy Charakter

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PRO ROK 2016 Tato aktualizace plně vychází z Dlouhodobého záměru strategie rozvoje Ostravské univerzity v Ostravě 2016 2020 a rozpracovává

Více

III. Program Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem

III. Program Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem III. Program Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem 1. Název programu Centra kompetence (dále jen program )

Více

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020. České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015

Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020. České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015 Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020 České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015 Ministerstvo zemědělství Řídící orgán Operačního programu Rybářství Vás vítá na odborném semináři

Více

Programy Technologické agentury ČR R v roce 2013. Ing. Václav Fencl, CSc. jednatel

Programy Technologické agentury ČR R v roce 2013. Ing. Václav Fencl, CSc. jednatel Programy Technologické agentury ČR R v roce 2013 jednatel Technologická agentura ČR Technologická agentura ČR je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře

Více

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 5 k 30. 6. 2015

Více

TA ČR - základní údaje

TA ČR - základní údaje Technologická agentura ČR Karel Klusáček předseda TA ČR 1 TA ČR - základní údaje Vznik na základě novely zákona č. 130/2002 Sb. Předsednictvo jmenováno vládou ČR dne 16.10.2009 Základní cíl: podporovat

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

24/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0020 Název projektu:

24/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0020 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávání veřejných zakázek administrovaných organizacemi kraje

Zadávání veřejných zakázek administrovaných organizacemi kraje SM/25/02/13 Druh vnitřní normy: Identifikační znak: Název: Směrnice SM/25/02/13 Zadávání veřejných zakázek administrovaných organizacemi kraje Vazba na legislativu: 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2016

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2016 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2016 o Praha 2015 Obsah 1. Výchozí dokumenty...

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, 73340 Tel.: 596 398 111,, fax: 596 312 069 E-mail: dekanat@opf.slu.cz, WWW Stránka: www.opf.slu.cz

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 26 V 311 Jesenicko 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu

Více

Politika architektury a stavební kultury rozvoj ve všech oblastech

Politika architektury a stavební kultury rozvoj ve všech oblastech Politika architektury a stavební kultury rozvoj ve všech oblastech Petr Křenek oddělení územního plánování Krajský úřad Karlovarského kraje Politika architektury a stavební kultury http://www.mmr.cz/cs/stavebni-rad-a-bytova-politika/uzemni-planovani-a-stavebni-rad/koncepce-strategie/politika-architektury-astavebni-kultury-ceske-rep

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2.5.2014 Počet stran: 74 Počet příloh: 8 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Příručka pro uchazeče. (souhrn nápověd z elektronického systému pro podávání návrhů projektů) 1. veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích

Příručka pro uchazeče. (souhrn nápověd z elektronického systému pro podávání návrhů projektů) 1. veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích Č. j.: TACR/10441/2013 Příručka pro uchazeče (souhrn nápověd z elektronického systému pro podávání návrhů projektů) 1. veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu GAMA 2014 Číslo formuláře:

Více

Poptávkové řízení. I. Podrobné požadavky ministerstva na předmět zakázky. 1. Název zakázky: Cestovní ruch v České republice 2007 (odborná brožura)

Poptávkové řízení. I. Podrobné požadavky ministerstva na předmět zakázky. 1. Název zakázky: Cestovní ruch v České republice 2007 (odborná brožura) V Praze dne 4. 7. 2008 Č.j: 23175/2008-15/862 Poptávkové řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Město Trutnov Berman Group s.r.o. Datum: rok 2015 Strategický plán rozvoje města Trutnova 2 Analýza SWOT Dne 8. července 2015 proběhlo jednání pracovní skupiny zaměřená

Více

PODMÍNKY PRO KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII

PODMÍNKY PRO KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII PODMÍNKY PRO KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII Ivana MANDYSOVÁ Univerzita Pardubice ivana.mandysova@upce.cz Abstrakt Podniky a podnikatelé jsou hlavním

Více

1. Úvod... 2. 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2. 3. Povodňový plán města... 3

1. Úvod... 2. 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2. 3. Povodňový plán města... 3 Strategický plán rozvoje města Příbora Část 2 analytická část 1. Úvod... 2 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2 3. Povodňový plán města... 3 4. Místní program zlepšení

Více

Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje

Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 MONITORING Monitorovací zpráva za rok 2009 červen 2010 Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec Králové tel.: +420

Více

ArcGIS nástroj k výpočtu udržitelné úrovně čerpání územních zdrojů

ArcGIS nástroj k výpočtu udržitelné úrovně čerpání územních zdrojů ArcGIS nástroj k výpočtu udržitelné úrovně čerpání územních zdrojů Autoři: Ústav prostorového plánování, Fakulta architektury ČVUT v Praze prof.ing.arch. Karel Maier,CSc., Ing.Daniel Franke, Ing. arch.jakub

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015 (Projednáno Akademickou radou dne 10. 2. 2015) 1 1. Úvod

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část Materiál do meziresortního připomínkového řízení III.b Důvodová zpráva I. Obecná část SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Název návrhu zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004

Více

Zadávací podmínky. Označení zakázky: pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. Označení zakázky: pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení zakázky: Komplexní zajištění vzdělávacího programu Čerpací stanice komplexní služby a informace pro cestovní ruch pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek v rámci Směrnice Rady města Jeseník č. 3/2010 o zadávání zakázek malého rozsahu a Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ, verze 1.4 ze dne 1. 1. 2011 Na výběrové řízení se

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 45 V 34 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více