MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora"

Transkript

1 MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í z 57. schůze Rady města Příbora dne 29. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na území obce a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v 17 (cizí stání občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici v kanceláři vedení města, Městský úřad Příbor, Náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor. 57/1 Program schůze RM 57/1/1 Schválila program 57. schůze Rady města Příbora. 57/2 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM 57/2/1 Vzala na vědomí plnění úkolů ze schůzí RM. Trvají úkoly: 60/4/2, 42/6/1, 51/30/2, 56/36/2, 55/33/6 Splněny úkoly: 34/46/2, 34/46/4, 44/28/2, 53/42/2, 55/16/1, 55/30/2, 56/17/1, 56/22/1, 56/31/2, 56/34/2 Zrušeny úkoly: 42/31/4 57/3 Zápisy z jednání komisí a osadních výborů 57/3/1 Vzala na vědomí zápis č. 21 z jednání Komise pro MPR ze dne /4 Návrhy, podněty a připomínky členů ZM Nebyly předloženy. 57/5 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. 57/6 Informace, podněty a připomínky členů RM Nebyly předloženy. 57/7 Volba člena rady města pověřeného podpisem zápisu rady města 57/7/1 Pověřila podpisem zápisu z 57. schůze RM člena RM PhDr. Miladu Podolskou. 57/8 Plnění usnesení 44/28/2 57/8/1 Vzala na vědomí informace odboru investic a správy majetku o vydaných stanoviscích města Příbora (jako majitele sousedního pozemku) ke stavebním záměrům za 4. čtvrtletí /9 Propojení parkoviště za prodejnou "Z" s centrem města MÚ Příbor Usnesení RM č. 57, ze dne 29. ledna 2013 Strana 1 (celkem 6)

2 57/9/1 Vzala na vědomí informaci o stavu připravované akce Propojení parkoviště za prodejnou "Z" s centrem města. 57/10 Plnění usnesení č. 55/16/1 - Geografický informační systém Města Příbora 57/10/1 Vzala na vědomí stav GIS Města Příbora a analýzu dodávek služeb systému Ameba s prohlížeči se srovnáním s jinými obdobnými systémy. 57/10/2 Uložila uzavřít se stávajícím dodavatelem systému GIS základní smlouvu na období 2013 (zákaznická a systémová podpora). Z: ved. OISM T: /10/3 Uložila předkládat rozbor čerpání prostředků pro provoz GIS. Z: ved. OISM T: k a k /11 Rekonstrukce kulturního domu v Příboře 57/11/1 Vzala na vědomí informaci o aktuálním stavu přípravy rekonstrukce KD v Příboře. 57/11/2 Uložila svolat veřejné setkání ve věci představení studie úprav KD v Příboře. Z: starosta T: /12 Revitalizace bytových domů č.p a 1401 v Příboře 57/12/1 Vyhlásila veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci Revitalizace bytových domů č.p a 1401 v Příboře jako veřejnou zakázku dělenou na dvě části s tím, že dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu nebo obě části veřejné zakázky, a stanovila jako hodnotícím kritériem nejnižší nabídkovou cenu pro každý bytový dům zvlášť. 57/12/2 Odsouhlasila základní obsah zadávací dokumentace k veřejné zakázce Revitalizace bytových domů č.p a 1401 v Příboře. 57/12/3 Stanovila dle 74 odst.1 zákona o VZ členy hodnotící komise veřejné zakázky Revitalizace bytových domů č.p a 1401 v Příboře ve složení Ing. Jaroslav Šimíček, Ing. Ivo Kunčar, Ing. Jiří Hajda, Ing. Vladimír Bajnar, Ing. Milan Střelka. 57/12/4 Stanovila dle 74 odst.4 zákona o VZ náhradníky hodnotící komise veřejné zakázky Revitalizace bytových domů č.p a 1401 v Příboře ve složení Ing. Radoslav Römer, Emil Šilar, Bc. Martina Limberková, Ing. Jiří Polášek, Ing. Jana Svobodová. 57/12/5 Stanovila dle 71 odst.3, že hodnotící komise bude vykonávat i funkci komise pro otevírání obálek. 57/12/6 Stanovila dle 59 odst.3, že hodnotící komise provede posouzení kvalifikace. 57/13 Žádost neziskové organizace SALUS o. p. s., Tyršova 1015, Kopřivnice, o poskytnutí finančního příspěvku 57/13/1 Schválila neziskové organizaci SALUS o. p. s., Tyršova 1015, Kopřivnice, z rozpočtu města, z paragrafu 4329, finanční dar ve výši Kč na provoz Domova pro rodiče a děti v nouzi a Krizového centra pro děti a mládež Čtyřlístek. 57/14 Žádost Seniorcentra OASA, s. r. o., Petřvald 2, Petřvaldík 68, Petřvald u Nového Jičína, o dotaci sociální pobytové služby 57/14/1 Schválila Seniorcentru OASA, s. r. o, Petřvald 2, Petřvaldík 68, Petřvald u Nového Jičína, z rozpočtu města Příbor, paragrafu 4329, na poskytování sociálních služeb finanční dar ve výši Kč. MÚ Příbor Usnesení RM č. 57, ze dne 29. ledna 2013 Strana 2 (celkem 6)

3 57/15 Žádost MANEMI, o. p. s., Opavice č. 37, Město Albrechtice, o spolufinancování sociální služby 57/15/1 Schválila obecně prospěšné společnosti MANEMI, o. p. s., Opavice č. 37, Město Albrechtice, z rozpočtu města, z paragrafu 4329, finanční dar ve výši Kč na zajištění sociální služby domova se zvláštním režimem. 57/16 Program prevence kriminality na rok /16/1 Schválila účast na dotačním programu Ministerstva vnitra s názvem Program prevence kriminality na rok 2013 a žádost o dotaci s názvem Tematické přednášky pro děti základních škol a seniory. 57/16/2 Schválila spoluúčast města Příbor ve výši 10 % z celkových předpokládaných nákladů na projekt Tematické přednášky pro děti základních škol a seniory. 57/17 Prodloužení vodovodu a kanalizace na ul. Na Benátkách vyhodnocení veřejné zakázky 57/17/1 Rozhodla v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce Prodloužení vodovodu a kanalizace na ul. Na Benátkách, kterou podala firma INSTALL CZ, s.r.o., Kúty 1723, Frýdlant nad Ostravicí. 57/17/2 Schválila smlouvu o dílo mezi městem Příbor a společností INSTALL CZ, s.r.o., Kúty 1723, Frýdlant nad Ostravicí na akci Prodloužení vodovodu a kanalizace na ul. Na Benátkách za cenu ,00 Kč s DPH a podmínila její podpis uvolněním prostředků z rozpočtu města. 57/18 Veřejná zakázka Rekonstrukce kulturního domu Hájov č.p. 95 II. etapa Rekonstrukce sociálního zařízení I.NP výběr zhotovitele 57/18/1 Rozhodla v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce Rekonstrukce kulturního domu Hájov č.p. 95 II. etapa Rekonstrukce sociálního zařízení I.NP, kterou podal uchazeč: NOSTA, s.r.o., ul. Svatopluka Čecha 13, Nový Jičín. 57/18/2 Schválila smlouvu o dílo mezi vítězným uchazečem, společností NOSTA, s.r.o., ul. Svatopluka Čecha 13, Nový Jičín a Městem Příbor na akci Rekonstrukce kulturního domu Hájov č.p. 95 II. etapa Rekonstrukce sociálního zařízení I.NP, za cenu ,00 Kč včetně DPH a ve znění dle přílohy č.2 tohoto materiálu. 57/18/3 Vyloučila z další účasti v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem Rekonstrukce kulturního domu Hájov č.p. 95 II. etapa Rekonstrukce sociálního zařízení I.NP níže uvedené uchazeče: HDN pro s.r.o., Ryšlinkova 149/2, Ostrava Petřkovice; FENBAU, s.r.o.gajdošova 59, Ostrava-Moravská Ostrava; IZOtrade, Tichá 272, Tichá; Severomoravská stavební společnost s.r.o., Suvorovova 573, Šenov u Nového Jičína; B&P INTERIÉRYs.r.o., Palackého 465/16, Ostrava-Přívoz; JASY Vsetín s.r.o., 4.května 353, Vsetín; PELA CZ, a.s., K nemocnici 2133/104, Nový Jičín; JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, Rožnov pod Radh.; Jeník s.r.o., Výškovická 50, Ostrava-Zábřeh, provozovna Příbor. 57/19 Přidělení garáže (levé) na ulici Fučíkova č.p v Příboře MÚ Příbor Usnesení RM č. 57, ze dne 29. ledna 2013 Strana 3 (celkem 6)

4 57/19/1 Schválila pronájem garáže (levé) v suterénu domu č.p na ulici Fučíkova o užitkové ploše 21m 2 paní <anonymizováno>. 57/19/2 Uložila uzavřít nájemní smlouvu na nebytový prostor (garáž - levá) v suterénu domu č.p na ulici Fučíkova o užitkové ploše 21m 2 za těchto podmínek: - výše nájemného dle nabídkové ceny činí Kč 220,- m 2 pro rok nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s každoroční úpravou nájemného o výši odpovídající inflaci dle ČSÚ za předcházející rok a výpovědní lhůtou 3 měsíce. Z: ředitel SMMP T: ihned 56/20 Přidělení garáže (pravé) na ulici Fučíkova č.p v Příboře 57/20/1 Schválila pronájem garáže (pravé) v suterénu domu č.p na ulici Fučíkova o užitkové ploše 21m 2 panu <anonymizováno>. 57/20/2 Uložila uzavřít nájemní smlouvu na nebytový prostor (garáž - pravá) v suterénu domu č.p na ulici Fučíkova o užitkové ploše 21m 2 za těchto podmínek: - výše nájemného dle nabídkové ceny činí Kč 225 m 2 pro rok nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s každoroční úpravou nájemného o výši odpovídající inflaci dle ČSÚ za předcházející rok a výpovědní lhůtou 3 měsíce. Z: ředitel SMMP T: ihned 57/21 Pronájem nebytového prostoru v bývalé ZŠ Dukelská v Příboře Rozhodla odložit materiál. 57/22 Plnění usnesení 56/31/2 Alternativní řešení rekonstrukce střechy budovy koupaliště 57/22/1 Vzala na vědomí informaci k alternativnímu řešení rekonstrukce hydroizolačního pláště střechy budovy koupaliště v Příboře. 57/22/2 Uložila v případě schválení finančních prostředků v rozpočtu města na rok 2013 realizovat opravu střešního pláště budovy koupaliště v Příboře formou použití modifikovaných asfaltových pásů. Z: vedoucí OISM T: /23 Zpráva o stavu pohledávek Města Příbora evidovaných v účetnictví vedeným Správou majetku města Příbora s.r.o. stav k /23/1 Vzala na vědomí zprávu o stavu pohledávek Města Příbora evidovaných v účetnictví vedeným Správou majetku města Příbora s.r.o. stav k /24 Přijetí dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 57/24/1 Rozhodlo o přijetí neinvestiční dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na spolufinancování způsobilých výdajů souvisejících s realizací projektu Optimalizace a efektivizace klíčových procesů na Městském úřadu Příbor ve vazbě na eliminaci dopadů finanční krize, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/ /24/2 Pověřuje starostu města podpisem Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: 49/89. 57/25 Plnění usnesení č. 34/46/2 - Zpráva o stavu pohledávek k za příspěvkovou organizaci Technické služby města Příbora MÚ Příbor Usnesení RM č. 57, ze dne 29. ledna 2013 Strana 4 (celkem 6)

5 57/25/1 Vzala na vědomí zprávu o stavu pohledávek k datu za příspěvkovou organizaci Technické služby města Příbora. 57/26 Veřejná zakázka Těžba dříví v roce 2013 v městských lesích Příbor 57/26/1 Stanovila zhotovitelem zakázky malého rozsahu pro realizaci akce "Těžba dříví v roce 2013 v městských lesích Příbor" firmu Jan Stránský, Osvoboditelů 1209, Kopřivnice, IČ /27 Veřejná zakázka Pěstební práce v roce 2013 v městských lesích Příbor 57/27/1 Stanovila zhotovitelem zakázky malého rozsahu pro realizaci akce "Pěstební práce v roce 2013 v městských lesích Příbor" firmu Jiří Vráblík, Hošťálková 71, IČ /28 Plnění úkolu 53/42/2 Úprava Pravidel pro přidělování příspěvku vlastníkům domů v MPR 57/28/1 Doporučila zastupitelstvu města schválit Pravidla pro přidělování příspěvku vlastníkům domů v MPR s ponecháním odstavce b) bodu 2. 57/29 Dodatek č. 7 ke Smlouvě o sběru, přepravě, třídění a odstraňování komunálních odpadů se společností AVE CZ 57/29/1 Schválila změnu Dodatku č. 7 ke Smlouvě o sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterým byl stanoven termín ukončení smlouvy. Znění schválené usnesením č. 53/40/1 ze dne bude dle návrhu společnosti AVE CZ s.r.o., Pražská 1321/38a, Praha 10 doplněno v čl. II o ustanovení vztahující se k poskytování služeb a jejich úhradě v období do zániku smlouvy. 57/30 Rekonstrukce obřadní síně na radnici 57/30/1 Vzala na vědomí informaci o aktuálním stavu přípravy rekonstrukce obřadní síně na radnici. 57/31 Stavební úpravy části ulice Palackého informace o průběhu přípravy 57/31/1 Vzala na vědomí informace o průběhu přípravy projektu Stavební úpravy ulice Palackého v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Sv.Čecha a Dukelskou. 57/31/2 Vzala na vědomí nabídku správců inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod) na obnovu jejich zařízení na ulici Palackého v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Sv.Čecha a Dukelskou. 57/31/3 Uložila projednat se správci inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod) způsob koordinace projektu Stavební úpravy ulice Palackého s jejich záměry. Z: vedoucí OISM T: /31/4 Rozhodla zachovat v rámci projektu Stavební úpravy ulice Palackého na této ulici obousměrný režim dopravy. 57/32 Harmonogram přípravy a realizace akcí obnovy a investic pro rok /32/1 Vzala na vědomí informace o přípravě akcí obnovy a investic pro rok /33 Plán zimní údržby místních komunikací (chodníky a silnice) pro rok MÚ Příbor Usnesení RM č. 57, ze dne 29. ledna 2013 Strana 5 (celkem 6)

6 57/33/1 Vzala na vědomí Plán zimní údržby místních komunikací (chodníky a silnice) pro rok /34 Přijetí finančního daru 57/34/1 Schválila přijetí finančního daru ve výši Kč od společnosti ALPINE Bau CZ, s.r.o., se sídlem Jiráskova 613/13, Valašské Meziříčí, zastoupené prokuristy Ing. Alešem Kramným a Ing. Josefem Pohorským, na zakoupení daru do slosovatelné sbírky na X. Valentýnský ples města Příbora pořádaný městem dne 2. února /35 Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Přeshraniční spolupráce 57/35/1 Schválila podání žádosti o dotaci společně s Občanským sdružením pro volný čas v Ostravě pro projekt s názvem "Poznáváme a rozvíjíme historické a kulturní památky v obci Staškov a městě Příbor" v rámci 5. výzvy Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Slovensko. V případě úspěšnosti žádosti bude projekt předfinancován městem a poté budou finanční prostředky z dotace ve výši 90 % způsobilých výdajů zpětně proplaceny na účet města. Zpracoval: Ing. Arnošt Vaněk Datum: Datum: Datum: Ing. Milan Strakoš, v.r. Ing. Dana Forišková, Ph.D., v.r. starosta místostarostka MÚ Příbor Usnesení RM č. 57, ze dne 29. ledna 2013 Strana 6 (celkem 6)

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Rada města Příbora. 3/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 3/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Příbora konané dne 9. prosince 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015. Usnesení č. 7/215/2015 7/246/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009

Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3296 Schválení

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 21. schůze rady města konané dne 12.05.2015 čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/56 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 152. schůze Rady města Kolína, konané dne 14.6.2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: MUDr. Hoffmann, MUDr. Navrátil, J. Plašil, Ing.

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013)

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Město Horažďovice Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 84. schůze Rady města Karviné konané dne 23.07.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3845 Schválení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více