I. Smluvní strany. II. Základní ustanovení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Smluvní strany. II. Základní ustanovení"

Transkript

1 KUMSP08HSGUS -'..'. "lll po/ufincmcován zprostředků Evropské unie, Evropskéhofondupro regionální'rozvojprostřeávctvím.ranéhooperačníhoprogramu, reg. č. CZ1.06/3.4.00/23.O9464 W. H-Ji mmmmsrvo PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Moravskoslezský kraj ÍMOK.VS: 1 uá! í^zský KRA) - K ^ ^ H. * ^ í ť. r.<\ O SMÍ.GUVY (DODATKU) _; 4 ~ I. Smluvní strany.tr ZJ čkí i.ss-ih. 1. Moravskoslezský kraj se sídiem: zastoupen: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: 28. října 117, Ostrava Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje CZ UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s /2700 Osoba oprávněná jednat ve věcech dodávky zboží: Bc. Vratislava Krnáčová, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tei Ing. Daniela Brauerová, oddělení řízeni organizací a zdravotní péče odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel Osoba pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídícím a kontrolním orgánům: Ing. Hana Kraussová, vedoucí oddělení rozvoje regionální infrastruktury, odbor evropských projektů Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel , Mgr. Et Mgr. Pavel Kadlec, odbor evropských projekts Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tei (dále jen kupující*) 2. FOSAN s.r.o. Se sídlem: Řeznovice 86, Ivančice Zastoupena: Janem Ryškou -jednatelem IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: KB pobočka Ivančice Čísio účtu: /0100 Zapsána v obchodním rejstnku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 22839, den zápisu (dálejen prodávající 1 ) II. Základní ustanovení 1. Tato smlouva je uzavřena dle 2079 a nási. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto smiouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 2. Smiuvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smiouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údaj5 oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních J

2 stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 3. Prodávající prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č, 235/2004 Sb., o daní z pndané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH"). V případě změny účtu prodávajícího je prodávající povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 4. Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu pínění podle této smlouvy. 5. Účelem této smlouvy je realizace části projektu Sanitní vozy a služby e-health" (dále jen projekt"), spolufinancovaného z evropských fondů prostřednictvím Integrovaného operačního programu (dále také IOP*), prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb, oblast podpory 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. V rámci projektu budou pořízena moderní vozidla zdravotnické záchranné služby (ZZS) vhodná pro instalaci a provoz technologií, vč. mobilního technologického vybavení posádek a vozidel ZZS. 6. Prodávající bere na vědomí, že předmětem této smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci IOP. 7. Smluvní strany se zavazují při plnění předmětu této smiouvy postupovat v souiadu s Programovým dokumentem IOP a Prováděcím dokumentem IOP, v souladu s výzvou k předkládání žádostí o finanční podporu včetně jejích veškerých příloh (dále také výzva") a v souladu s oficiálními doporučeními a oznámeními řídícího orgánu či zprostředkujícího subjektu dané výzvy v aktuálním platném znění (dále jen Metodika"). Prodávající se zavazuje dodržovat při plnění předmětu této smlouvy všechny závazné právní předpisy platné na území České republiky, jakož i všeobecně závazné právní předpisy Evropské unie a Metodiku. III. Předmět smlouvy 1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží - sanitní vozy podle odst. 2 tohoto čiánku smlouvy, a to včetně návodů k použití v českém jazyce (dále jen zboží"). Prodávající se dále zavazuje umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu dle čl. IV této smiouvy. 2. Zbožím podle odst. 1 tohoto článku smiouvy se rozumí sanitní vozy typu rychlé lékařské pomoci (RLP), včetně vybavení. Konkrétně se jedná o 1 ks sanitního vozidia pro přepravu nedonošených a patologických novorozenců, vozidlo RLP kategorie B". Bližší specifikace zboží je přílohou č. 1 a č. 4 této smlouvy. Dodávané zboží musí být nové a nepoužívané. Zboží musí splňovat požadavky stanovené zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 296/2012, o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné siužby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky a normou ČSN EN 1789+A1. 3. Součástí předmětu plnění je doprava zboží do místa plnění a daiší činnosti nezbytné pro uvedení vozů do provozu a pro jejich řádnou funkčnost, zejména provedení před instalačních příprav, instalace, uvedení do provozu, provedení veškerých předepsaných, stanovených a dohodnutých zkoušek a revizí, seznámení určených zaměstnanců uživatele (tj. Zdravotnické záchranné služby Moravskosiezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, Ostrava - dáíe jen uživatel") s obsluhou vozů a vybavení tak, aby je byli schopni řádně užívat. Součástí dodávky je uživatelský manuál a dokumentace ke zboží v českém jazyce (tištěná i digitální podoba) a prohlášení o shodě s vyznačením klasifikační třídy zdravotnických prostředků. Prodávající je povinen předat kupujícímu: a) návod k použití a údržbě v českém jazyce lx v tištěné a lx v elektronické podobě (na DVD nebo CD ROM ve formátu MS Office verze 2003 nebo vyšší,.pdf, jpg), b) prohlášení o shodě akreditované zkušebny, že vozidia splňují požadavky normy ČSN EN 1789+A1, c) prohlášení o shodě ke každému jednotlivému zdravotnickému prostředku. ť

3 d) ke každému vozidlu veškeré doklady dodavatele vozidla i výrobce nástavby potřebné pro řádné přihlášení vozidla do evidence. IV. Kupní cena 1. Kupní cena činí bez DPH ,- Kč (slovy: třimilionyčtyřístaosmdesáttntisícetřistadvacetpětkorunčeských), DPH ve výši 21% je ,25 Kč a cena včetně DPH činí ,25 Kč (slovy: čtyřímilionydvěstěčtrnácttisícosmsetdvacettřikorunčeských/dvacetpěthaiéřů). Podrobný rozpis kupní ceny je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. 2. Kupní cena podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. cenu zboží včetně dopravného, dokumentace, instalace zboží, seznámení zaměstnanců uživatele s obsluhou zboží a dalších souvisejících nákladů. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit. 3. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smiuvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. V. Místo a doba plnění 1. Prodávající je povinen odevzdat zboží v místě plnění, kterým je sídlo Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, Ostrava. 2. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti této smiouvy. VI. Povinnosti prodávajícího a kupujícího 1. Prodávající je povinen: a) Dodat zboží řádně a včas. b) Dodat kupujícímu zboží: v množství dle čl. III této smlouvy; prodávající není oprávněn kupujícímu dodat větší množství věcí, než bylo ujednáno, v provedení dle 2095 občanského zákoníku a balení dle 2097 občanského zákoníku, ví. jakosti. c) Dodat zboží nové, nepoužívané a odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce. d) Při dodání zboží do místa plnění dle čl. V. této smiouvy předat kupujícímu doklady, které se ke zboží vztahují ve smyslu 2087 občanského zákoníku (záruční list, návod k použití apod.) v českém jazyce. e) Dbát při poskytování pínění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí. Dodávané zboží musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smysiu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů, platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu. f) Předat kupujícímu do 1 měsíce od nabytí účinnosti této smlouvy podrobný rozpis kupní ceny s určením samostatných majetků, souborů majetků nebo samostatných funkčních celků za účelem evidence majetku a jeho odepisování die zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. U dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bude uveden f>u_

4 klasifikační kód CZ-CPA za účelem odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 2. Prodávající bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci IOP. Z toho důvodu se prodávající zavazuje: a) předem projednávat s odborem evropských projektů kupujícího jakoukoliv změnu při realizaci smlouvy, a to jak změnu oproti této smlouvě, tak i změnu oproti dokumentaci akce (nabídka, projekt, atp.)/ b) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovateie finanční podpory (tj. Centru pro regionální rozvoj) či Ministerstvu pro místní rozvoj (dálejen poskytovatel finanční podpory"), Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, c) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k reaiizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho reaiizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel finanční podpory, územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroiy, d) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souiadu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, veškeré origináiy účetních dokiadů, smlouvu včetně jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahujících se k projektu, do konce roku 2026, e) řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimáině do konce roku Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu deiší lhůta, f) originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, a číslo projektu, g) minimálně do konce roku 2021 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost, h) prodávající je povinen provádět informační a propagační opatření na základě Nařízení Komise (ES) č, 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a v souladu s Metodikou, dostupnou na URL: < 1 1 >, kde je mimo jiné stanovena odpovědnost příjemců, pokud jde o informační a propagační opatření pro veřejnost, v souladu s Logo Manuálu IOP dostupném na URL: < 1 1 > nebo < >, v souladu s Manuálem loga Ministerstva vnitra a v souladu s Manuálem jednotného vizuálního stylu Moravskosiezského kraje (Corporate Identity), jenž je dostupný na URL: <http://www.kr-moravskoslezsky.cz/publikace/ graficky manuál. pdf> Prodávající je povinen zajistit, aby povinnosti ve vztahu k dodávce plnili po dobu 10 iet od zániku této smlouvy také partneři a dodavatelé podílející se na dodávce. Prodávající prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je s těmito pravidly seznámen a že bude při realizaci předmětu smlouvy sledovat, zda nedojde ke změně těchto pravidei, přičemž se musí řídit pouze aktuálními pravidly. Prodávající je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy či případné prezentace a elektronické aplikace, dovoluje-ii to jejich charakter, opatřit vizuální identitou dle Metodiky. 3. Kupující je povinen:

5 a) Poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost při plnění jeho závazku. b) Pokud nabídnuté zboží nemá zjevné vady a plnění prodávajícího splňuje požadavky stanovené touto smiouvou, zboží převzít. VII. Převod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím kupujícím v místě plnění; v témže okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží. VIII. Předání a převzetí zboží 1. Zboží se považuje za odevzdané kupujícímu jeho převzetím kupujícím v místě plnění dle čl. V této smiouvy. Je-íi součástí závazku prodávajícího montáž/instalace zboží nebo seznámení s obsluhou zboží, považuje se zboží za odevzdané až po jejich provedení a převzetí zboží kupujícím dle předchozí věty. 2. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu: a) dodaného druhu a množství zboží, b) zjevných jakostních vlastností zboží, c) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě, d) neporušenosti obalů zboží, v případech, kde byly obaly použity, e) f)dokiadů dodaných se zbožím. 3. V případě zjištění zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně í s důvody potvrdí na dodacím listu. 4. O předání a převzetí zboží prodávající vyhotoví dodací list, který za kupujícího podepíše k tomu pověřený zástupce. Prodávající je povinen na dodacím listu uvést: a) typ zboží (odpovídající smlouvě), b) počet kusů, c) sériové číslo zboží (pokud existuje) včetně zobrazení v podobě čárového kódu, d) datum předání, e) jméno a podpis předávající osoby za prodávajícího a jméno a podpis přejímající osoby za kupujícího, f) dodací list bude označen číslem této smlouvy a číslem příslušné veřejné zakázky, uvedeným kupujícím v jejím záhlaví; g) součástí bude prohlášení prodávajícího, že předané zboží je dodáno bez vad a funkční. Prodávající odpovídá za to, že informace uvedené v dodacím listu odpovídají skutečnosti. Nebude-li dodací iist obsahovat údaje uvedené v tomto odstavci, je kupující oprávněn převzetí zboží odmítnout, a to až do předání dodacího listu s výše uvedenými údaji. IX. Platební podmínky 1. Úhrada kupní ceny bude provedena jednorázově po odevzdání zboží dle čl. VIII odst. 1 této smlouvy. Záíohové platby nebudou poskytovány. 2. Podkladem pro úhradu kupní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat: fízj J

6 a) číslo smlouvy kupujícího, IČ kupujícího, číslo veřejné zakázky (tj. 308/2014), b) číslo a datum vystavení faktury, c) název projektu tj. Sanitní vozy a služby e Health" d) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy), e) informaci, že se jedná o projekt hrazený z Integrovaného operačního programu ve znění: Projekt Sanitní vozy a služby e Health, reg. č. CZ.1.06/3.4.00/ , je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu" f) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v či. I odst. 2, je prodávající povinen o této skutečnosti v souiadu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat kupujícího), g) číslo dodacího listu a datum jeho podpisu. Dodací list bude přílohou faktury, h) lhůtu splatnosti faktury, i) označení odboru, který akci likviduje (odbor evropských projektů), j) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu a u. 3. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby kupujícího nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 4. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího. 5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smiuvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury prodávajícímu přestává běžet původní lhůta spiatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury kupujícímu. 6. Kupující uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle 109a zákona o DPH a hodnotu pinění odpovídající dani z pndané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet prodávajícího vedený u místně příslušného správce daně v případě, že a) prodávající bude ke dni uskutečnění zdanitelného pinění zveřejněn v aplikaci Registr plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo b) prodávající bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo c) bankovní účet prodávajícího určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci Registr plátců DPH". Kupující nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně prodávajícímu v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu spiatnosti této daně. Záruka za jakost X. Záruka za jakost, práva z vadného plnění 1. Prodávající kupujícímu na zboží poskytuje záruku za jakost (dále jen záruka") ve smyslu 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce: * na podvozek 24 měsíců * na nástavbu 24 měsíců * na vybavení 24 měsíců (dále též záruční doba"). f- J

7 2. Záruční doba začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající. 3. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 6 a násl. tohoto článku smlouvy. 4. Prodávající prohlašuje, že záruka se vztahuje na každého dalšího vlastníka zboží dodaného dle této smlouvy, a to v plném rozsahu až do skončení záruční doby. Práva z vadného plnění 5. Kupující má právo z vadného plnění z vad, které má zboží při převzetí kupujícím, byť se vada projeví až později. Kupující má právo z vadného pinění také z vad vzniklých po převzetí zboží kupujícím, pokud je prodávající způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se zato, že dodaná věc byia vadná již při převzetí. 6. Vady zboží dle odst. 5 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou prodávajícím odstraněny bezplatně. 7. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo em), obsahujícím co nejpodrobnější specifikací zjištěné vady. Kupující bude vady zboží oznamovat na: e-maii: adresu: FOSAN s.r.o., Tovární 3/1, Ivančice-Alexovice do datové schránky: m66zcn K uplatňování vad dle tohoto odstavce je oprávněn kromě kupujícího také uživatel (Zdravotnická záchranná siužba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Výškovická 2995/40, Zábřeh, Ostrava), který bude mít zboží předáno k hospodaření. Každé takovéto nahlášení vady se považuje za řádné uplatnění vady kupujícím ve smyslu této smlouvy. 8. Kupující má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je-li vadné pinění podstatným porušením smiouvy, také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má kupující. 9. Servis za účelem odstraňování vad bude probíhat v místě dodání zboží, tj. u uživatele. V případě výměny nebo opravy v servisním středisku prodávajícího nebo autorizovaném servisním středisku výrobce zabezpečí prodávající bezplatně dopravu vadného zboží od uživatele do servisu a dopravu opraveného nebo vyměněného zboží zpět k uživateli. 10. Odstranění vady musí být provedeno do 5 pracovních dní od oznámení této vady prodávajícímu, pokud se smiuvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. 11. V případě výměny vadného zboží začíná na vyměněné zboží běžet nová záruční doba v déice dle odst. 1 tohoto článku. 12. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění. XI. Sankce i. Neodevzdá-li prodávající kupujícímu zboží ve ihůtě uvedené v čl. V odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny bez DPH uvedené v čl. IV odst. 1 této smiouvy, a to za každý započatý den prodlení. 2. Pokud prodávající neodstraní vadu zboží ve lhůtě uvedené v čí. X odst. 10 této smlouvy, je povinen zapiatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení až do odstranění vady. 3. Objednatel má právo na smiuvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodiení a každé jednotlivé porušení této smlouvy, pokud není pro daný případ povinnosti stranami sjednána zvláštní smluvní pokuta.

8 4. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 5. Smíuvní pokuty se nezapočítávají na náhradu pnpadně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši. 1. Tato smlouva zaniká: a) písemnou dohodou smluvních stran, XII. Zánik smlouvy b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smíuvní stranou, s tím, že podstatným porušením smiouvy se rozumí zejména neodevzdáni zboží kupujícímu ve stanovené době plnění, pokud má zboží vady, které je činí neupotřebiteiným nebo nemá vlastnosti, které si kupující vymíni! nebo o kterých ho prodávající ujistil,» nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost nebo o právech z vadného plnění, * neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. 2. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že prodávající je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohiedu na právní moc tohoto rozhodnutí); b) podá-li prodávající sám na sebe insolvenční návrh. 3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smiuvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 4. Pro účeiy této smlouvy se pod pojmem bez zbytečného odkladu" dle 2002 občanského zákoníku rozumí nejpozději do 14-ti dnů". XIII. Závěrečná ustanovení 1. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smiouvy změnit subdodavatele / subdodavatelé, s jehož / s jejichž pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, pouze s předchozím písemným souhlasem objednateie. Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za uchazeče (zhotovitele). Objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 2. S ohledem na povinnosti smluvních stran uložené jim 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ*) se zhotovitel rovněž zavazuje: a) předložit objednateli písemný seznam svých subdodavatelů (přičemž se jedná o subdodavatele ve smyslu 17 písm. i) ZVZ ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se subdodavatelem rozumí osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva"), ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 5 % z celkové ceny za splnění předmětu smlouvy, a to nejpozději do 60 dnů od splnění této smlouvy a rovněž kdykoli na základě písemné žádosti objednatele, a to nejpozději do 14 dnů od jejího doručení zhotoviteli; a b) pro případ, že jakýkoliv subdodavatel zhotovitele má nebo bude mít formu akciové společnosti, je zhotovitel rovněž povinen jako přílohu seznamu svých subdodavatelů ve smyslu písm. a) tohoto odstavce smlouvy předložit objednateli seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota u jakéhokoliv subdodavatele přesahuje 10 % jeho

9 základního kapitálu, a to vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem přediožení seznamu subdodavatelů. 3. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že vsouladu s 147a ZVZ bude tato smlouva a její případné dodatky, jakož i skutečně uhrazená cena za plnění Veřejné zakázky po zákonem požadovanou dobu uveřejněna na profilu zadavatele - objednatele. 4. Tato smlouva nabývá platností dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy kupující obdrží oznámení o přidělení finanční podpory na projekt od poskytovatele finanční podpory a zároveň zastupitelstvo Moravskosiezského kraje rozhodne o zahájení reaiizace projektu, o profinancování a kofinancování projektu a o zajištění udržitelnosti projektu, podle toho, která z těchto skutečností nastane později. O splnění uvedených skutečností bude kupující neprodleně prodávajícího písemně informovat. 5. Doplňování nebo změnu této smiouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků. 6. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 7. Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně. 8. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s piatnosti originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kupující obdrží 4 a prodávající 1 její vyhotovení. 9. Nedílnou součástí této smiouvy jsou následující přílohy: Příloha č. 1: Specifikace zboží Příloha č. 2: Kupní cena Příloha č. 3: Publicita Příloha č. 4: Popisy, barevné fotografie, případně zároveň i další jiná vyobrazení sanitních vozidel určených k dodání 10. Doložka piatnosti právního jednání die 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření této smiouvy má kupující souhlas rady kraje udělený usnesením č. 61/4717 ze dne V Ostravě dne: Pa V Ivančicích dne: za.kupujícího Miroslav Novák hejtman kraje zabodávajícího Jan Ryška - jednatel ŘEZNOVICe IVANČICE to /.. fax: 'CO.- 0-tÍ.ŮÍiJM DJÓ: CZC fy P* - /

10 _ imměmm_& REZtiOZICE 88, i Q) ICO. fr-ifjg8p Í4 PIC: Ci

11 na dodávku 1 ks sanitního vozidla pro přepravu nedonošených a patologických novorozenců dle vyhlášky č. 296/2012 Sb., vozidlo RLP kategorie B" ve smyslu normy ČSN EN 1789+A1, v provedení s pohonem 1 nápravy (4x2) - městská verze. Bezvýhradné splnění všech zadavatelem níže uvedených technických parametrů je podmínkou pro následné převzetí vozidla. Jsou-li níže uvedeny odkazy na výrobky, výrobce či dodavatele s dovětkem například", slouží tyto pouze jako příklad vymezení uživatelských standardů. Dodavatelé jsou oprávněni dodat z důvodu ochrany hospodářské soutěže i jiné výrobky a zařízení, která svými standardy budou odpovídat níže uvedeným. Jsou-li níže uvedeny konkrétní odkazy na výrobky, výrobce či dodavatele, pak jedině z důvodu nezbytné a nezaměnitelné kompatibility s vozidly a jejich vybavením již zadavatelem užívanými. To znamená, že konkrétně uvedená zařízení či výrobky musí např. pasovat do držáků v jiných, např., záložních vozidlech nebo vozidlech užívaných na jiném výjezdovém stanovišti. U použitých komponentů nástavby zadavatel požaduje splnění homoíogací a zkoušek podle ČSN EN AI. Zvláštní technické podmínky: V souiadu s Vyhláškou č. 162/2011 Sb.: - vozidlo kategorie Ml - musí splňovat emisní limity minimálně EURO 5 - maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz jeli litrů / 100 km A) Podvozková část: Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI KA 4x2 o Celková hmotnost vozidla kg Motor vznětový, výkon 140kW/190PS» předehřev chladicí kapaliny motoru nebo motorového oleje jednotkou na 230V, ovládání předehřevu samostatným vypínačem s kontrolkou převodovka automatická - 7 stupňová, náhon na jednu nápravu, provedení 4x2 * rozvor mm» rozměry skříně (mm) x x (délka, šířka, výška) o servisní interval minimálně km/2 roky provozu vozidla o Barevné provedení v souladu s vyhl. č, 296/2012 Sb. Základní barva karoserie vozidla je žlutá, RAL 1016, nebo ekvivalent. Na bocích vozidla je umístěno retroreflexní značení v podobě pravidelně se střídajících obdélníkových polí zelené a žluté barvy o minimálním rozměru 590 x 300 mm ve dvou vodorovných pruzích vytvářejících vzhled šachovnice, přičemž kratší strana obdélníkového pole určuje šíři pruhu. V horní části obou boků pak obdobný zeleno žlutý pruh o šíři 80 mm, navazující na pruh na horní straně zadních dveří. Na bocích velký nápis Zdravotnická záchranná služba" o minimální výšce písma 150 mm, pod ním menším písmem Moravskoslezského kraje" odstín RAL 3024, na předních dveřích dole pak malý znak (logo) ZZS MSK. Na bočních posuvných dveřích vpravo nahoře nápis r^á.

12 Na střeše (150 mm), na obou bocích vpředu a na zadních dveřích (100 mm) volací znak, provedení v barvě černé Na zadních dveřích symbol upozorňující na přepravu kyslíku. Na zadních dveřích šachovnicový červeno žlutý pruh v provedení a rozměrech stejně jako na bocích, včetně malého šachovnicového pruhu na horní hraně Na oknech zadních dveří 2x Modrá hvězda života", provedení reflexní s konturou Na přední kapotě velký znak ZZS MSK, po obou bocích znaku 4 vodorovné pruhy v odstínu RAL 3024, na zvýšené střeše (spojleru) vpředu modrá Hvězda života", provedení reflexní s konturou, pod symbolem nad oknem nápis AMBULANCE" v odstínu RAL 3024 Na obou bocích nástavby Modrá hvězda života", provedení reflexní s konturou Drobné doplňky, jako telefonní číslo či symbol apod. upřesní zadavatel. Sestava vozidla: * boční posuvné dveře vpravo posuvné okno v bočních posuvných dveřích * zesílená přední náprava o stabilizátor přední nápravy e tlumiče pérování na obou nápravách zesílené zesílený stabilizátor zadní nápravy * posilovač řízení» elektricky vyhřívaná a seřiditelná zpětná zrcátka kontrolka poruchy vnějšího osvětlení elektrické ovládání oken u řidiče i spolujezdce o přední okno determální se zeleným pruhem e výklopné a posuvné střešní okno v nástavbě vysoká střecha (1.940 mm) «vysoké dvoukřídlé zadní dveře s okny, otvíratelné 270 * nástupní schůdek u zadních dveří dělící stěna s posuvným oknem vnitřní zpětné zrcátko «zajištění uzávěru palivové nádrže objem nádrže paliva 75 I zesílený alternátor 14V/180A * akumulátor 12V/100Ah oddělovací relé pro přídavný akumulátor přídavný akumulátor zesílený v motorovém prostoru kontakty pro startování a dobíjení akumulátoru «ukazatel vnější teploty na přístrojovém panelu mlhová světla s funkcí přisvícení do zatáček světla pro denní svícení hlavní světlomety halogenové H7 ukazatele směru vzadu na střeše - přídavné nízké přední lapače nečistot zadní lapače nečistot ESP (ABS + ASR + BAS + EBV) brzdový asistent (BAS) J*

13 brzdy hydraulické, dvouokruhové všechny brzdy kotoučové «brzdová světla adaptivní «asistent pro potlačení vlivu bočního větru předehřev paliva tachometr cejchovaný v kilometrech vozidlo bez tachografu» vozidlo bez omezovače rychlosti» otáčkoměr imobilizér zvuková vnější signalizace couvání # parkovací asistent vzadu i vpředu * centrální zamykání s dálkovým ovládáním * sedadla řidiče i spolujezdce podélně posuvná, seřiditelná opera zad, područka opěrka hlavy pro řidiče i spolujezdce výškově nastavitelná» uzamykatelná schránka u spolujezdce odkládací polička nad čelním oknem» sluneční clona otočná, u řidiče i spolujezdce autorádio JVC * ukazatel servisních intervalů třetí brzdové světlo vzadu na střeše # airbag řidiče s předpínačem bezpečnostního pásu airbag spolujezdce s předpínačem bezpečnostního pásu» kontrola zapnutí bezpečnostních pásů boční airbagy okenní u řidiče i spolujezdc klimatizace s automatickou regulací v prostoru řidiče ( orig. MB ) i sanitní zástavby FOSAN typ Minsk 6kW» lampička na Čtení map před spolujezdcem krátká - LED technologie» ve vozidle gumové koberce u řidiče a spolujezdce» vozidlo musí být vybaveno plnohodnotnou rezervou, umístění pod koncem rámu» příbaíem sada vozidlu odpovídajících zimních pneumatik s disky (4 ks), v případě že vozidlo bude dodáno z výroby s letními pneumatikami nebo sada odpovídajících letních pneumatik s disky v případě, že vozidlo bude dodáno s pneumatikami pro zimní provoz «ve vozidle základní výbava, tj. trojúhelník, lékárnička, tažné lano, náhradní žárovky, výstražná vesta 2 ks o vozidlo jako celek splňuje předpisy dané pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích v ČR, je nové a nepoužívané, rok výroby 2014 nebo 2015» Dodání a montáž tiskárny výjezdového protokolu Specifikace tiskárny: Tallv Genicom MIP480 o Jehličková tiskárna - 24 jehel, o Provedení pro černobílý tisk, robustní provedení vhodné pro montáž a provoz ve vozidle. o Podsvícený ovládací panel o Formát tisku A4, rozlišení až 180 x 360 DPI, o Rozhraní USB 2.0, BlueTooth o Vnitrní paměť 64 kb o Napájení 12/24 V

14 o Maximální rozměry: (V, Š, H) 270 mm / 370 mm / 150 mm, minimální rozměry: (V, Š, H) 200 mm / 360 mm /130 mm o Hmotnost maximálně 7 kg Dodání a montáž měniče napětí se sinusovým průběhem, z 12V stejnosměrných v palubní síti vozidla na 230V střídavých, výstup z měniče minimálně ve 2 kusech zvlášť označených zásuvek. Výkon minimálně 1600 W, špičkově překročitelný. Modely vhodné k provozu ve vozidle, s elektronickou ochranou proti přetížení a dostatečným chlazením, předurčené k napájení spotřebičů II. třídy, např. počítačů, notebooků, tiskáren, měřících přístrojů a podobně. Vnější rozměry maximálně 325 x 160 x 85 mm. V ambulantním prostoru, v dosahu tiskárny, barevně odlišená zásuvka s označením 230V z měniče", druhá 230V pro přístroje". Měnič instalovat s možností jeho odpojení samostatným vypínačem. «Dodání a montáž přední sledovací kamery se záznamem včetně napájecí jednotky. Montáž napájecí jednotky v pravé části za bočním krytem přístrojové desky pro snadný přístup k nastavovacím prvkům, napájení kamery 12 V ze stropu, zapojení na akumulátor podvozku, podle dodaného schématu Specifikace kamery: BLACK VUE 5006 ( hifi ) o Instalace na čelní sklo za zpětné zrcátko bez jakéhokoliv omezení výhledu řidiče i spolujezdce o Schopnost polohování kamery v úhlu 360 bez nutnosti manipulace s držákem o Minimální pozorovací úhly diagonální 156 horizontální 123 vertikální 90 ; o Záznam na kartu s kapacitou alespoň 32GB přičemž min. délka záznamu ve Full HD musí být alespoň 9hodín o Záznam obrazu ve Full HD s rozlišením 1920x1080 s frekvencí 30 snímků za sekundu, možnost přepnutí na menší kvalitu obrazu o Rozdělení záznamů dle typu - normální jízda / zvláštní události (např. nehoda) I nečinnost vozu o Možnost určení, jakou kapacitu karty zaberou jednotlivé typy záznamu o Volitelná možnost zobrazení data a času + rychlosti vozu v záznamech o Nepřerušovaný (kontinuální) záznam jízdy i během ukládání jednotlivých sekvencí o Možnost přímého přehrávání záznamu z kamery pomocí bezdrátového spojení se zařízeními typu mobilních telefonů nebo tabletu o Software pro PC na přehrání záznamů s podporou zobrazení dat z G-senzoru a sledování jízdy v mapě dle dat z GPS přijímače kamery s možností exportu fotografií z pořízeného záznamu o Pořízené záznamy ve fomátu přehrávatelném běžnými media playery (bez nutnosti instalace spec. software) o Zabudovaný reproduktor i mikrofon, přičemž mikrofon musí být ovladatelný (zap/vyp) bez nutnosti změny nastavení kamery o Optická signalizace funkčnosti záznamu obrazu a GPS přijímače o Integrovaný modul GPS bez nutnosti externí antény o Integrovaný tříosý G-senzor s nastavitelnými úrovněmi a grafickým zobrazením jeho hodnot získaných během jízdy o Rozdílné nastavení G-senzoru pro jízdu a nečinnost vozu o Schopnost nastavení citlivosti G-senzoru podíe hodnot získaných jízdou vozu /

15 o Nahrávání i během nečinnosti vozu - aktivace záznamu : 1) pohybem před kamerou a 2)signálem od G-senzoru kamery o Nastavitelná citlivost detekce pohybu před kamerou o Možnost časového nastavení ukončení aktivity nahrávání při nečinnosti vozu (doba po kterou se ukončí nahrávání při nečinnosti vozu a kamera se zcela vypne) o Ochrana proti vybití akumulátoru vozu o Volitelná hlasová komunikace s obsluhou kamery o Provozní teploty min. od ~20 C do -f 70 C Skrytě v přístrojové desce namontována sledovací jednotka ONI systém" včetně antény. Požadována je dodávka a montáž včetně zapojení a aktivace v systému sledování. Jednotku je nezbytné správně nasměrovat, upevnit a zapojit pro možnost sledování aktivace majáků. Konkrétní typ uveden z důvodu nezbytné kompatibility s užívaným systémem sledování vozidel. Jednotka musí komunikovat s navigačním systémem ve vozidle (přenos souřadnic cíle do navigační jednotky) Dodám a montáž držáku mobilního zařízení sloužícího pro navigaci včetně zajištění skrytého napájení 12V. Přívod napájení 12V vyveden z přístrojové desky, zapojení z akumulátoru podvozku. Držák bude součástí dodávky navigační jednotky. Specifikace: o napájecí kabel bude skrytý (včetně MOLEX konektoru) a nepřekáží na palubní desce o zařízení se po zasunutí do držáku začne ihned nabíjet o zařízení se v držáku neklepe a nevibruje o vyroben přesně na míru zařízení o zařízení se z držáku vpřípadě nehody nemůže lehce uvolnit a zasáhnout posádku o držák je možno připevnit na přední sklo s kvalitním a spolehlivým podtlakovým systémem připevnění Dodání mobilního zařízení sloužícího pro navigaci na místo události Specifikace: GARMIN núri 2597T Lifetime Europe auto navigace úhlopříčka displeje minimálně 5" displej WQVGA TFT - duální orientace s rozlišením minimálně 480x272 bodů dotykový displej zařízení musí umět podporovat komunikaci přes FMI rozhraní! (možnost odesílat zprávy do zařízení přes fleet management v nejaktuálnější verzi - jednotka bude napojena na výše uvedenou sledovací jednotku, přes kterou bude probíhat příjem souřadnic místa události) TMC-RDS přijímač připojení: Bluetooth, USB kabel hmotnost do 200 g držák navigace s přísavkou kapacita paměti minimálně MB podpora paměťové karty microsd mapy 45 zemí Evropy s doživotní bezplatnou aktualizací, samostatné mapy České republiky <_>

16 - návod v českém j azyce - 3D náhled při navigaci, asistent jízdních pruhů, automatické řazení bodů, automatický přepočet trasy, baterie dobíječi lithium - ion s výdrží do 2,5 hod., hlasová navigace, možnost přidat body zájmu, náhled odboček a křižovatek, nastavení výpočtu trasy, trasa na základě dopravní průjezdnosti, trasa dle chování uživatele, vysoce-citlivý přijímač, zařízení nemusí být voděodolné. Mobilní zařízení musí být určeno pro český trh, pocházet z oficiální distribuce v České republice se zárukou poskytovanou oficiálními servisními partnery výrobce na území České republiky B) Specifikace zástavby: vyztužení karosérie pro uchycení zdravotnických přístrojů, zachovat dostatečnou prostorovou rezervu pro varianty typů a rozmístění přístrojů o skříňka na doklady a radiostanice mezi sedadly v kabině řidiče zateplení a odhlučnění ambulantního prostoru obložení stěn a stropu omyvatelným materiálem RAL plech protiskluzová vodovzdorná podlaha s olištováním vstupů ALTRO hydraulicky odpružený polohovatelný stůl nosítek s nerezovým pojezdem, elektricky ovládaný, na stole kotevní systém nosítek PIUMO S -STEM součástí dodávky nosítka s podvozkem nájezdová sklopná plošina v celku, rolna nájezdu výškově v rovině s plošinou, součástí dodávky «zvukové znamení z ambulantního prostoru k řidiči osvětlení ambulantního prostoru technologií LED diodových pásů s vypínačem a stmívačem u bočních dveří a vypínačem u zadních dveří na strop přidat LED lištu modré barvy pro samostatné osvětlení během transportu, délka stejná jako lišta bílá, samostatný vypínač v ambulantním prostoru osvětlení bočního vstupu při otevření dveří, LED provedení bodové halogenové osvětlení nad nosítky, zapuštěné ve stropu o na stropním madle držáky infozních lahví a PE vaků» nezávislé teplovzdušné topení pro ambulantní prostor D4 Eberspácher teplovzdušné topení na 230 V s termostatem v ambulantním prostoru, zapojené v samostatné zásuvce DEFA Termini 2100 o teplovodní závislé topení s ventilátorem v ambulantním prostoru Hercules FA 10,8kW zabudované v nábytkové sestavě na přepážce, mechanický uzavírací ventil rozvodu topení umístěný na dělící příčce za sedadlem spolujezdce, ovládání ventilátoru v ambulantním prostoru zásuvky 12 V, 6x na levém boku nástavby, tj. 4x klasická,lx zapalovačová s ledkou a lx originál ínkubátorová typ DARTIN, s vodičem průřezu minimálně 4 mm 2 - všechny zásuvky směrované tak, aby zástrčky byly připojeny svisle zdola. Vpředu v kabině před spolujezdcem u levého kolene 2x zapalovačová rohová, montáž na 45 «obousměrný stropní ventilátor Siroco A 3003 hledači světlomet halogen na krouceném kabelu 1,5 m, s úchytem vpravo na palubní desce v kabině řidiče a zásuvka 12V halogenový reflektor natáčecí a naklápěcí vevnitř, u zadních dveří, 12V, 55W

17 skříňka se zásuvkami s horní nerezovou pracovni deskou a prostorem pro uložení resuscitačního kufru nebo batohu, umístěno na přepážce, obloženo nerezovým plechem, opatřeno popruhy k upevnění batohů zařízení pro trvalý ohřev infúzí na teplotu 37+/-2 C - výr. FOSAN ve skříňce, dávkovač desinfekce v držáku na přepážce, držák v kovovém provedení jednoduchá skříňka pod stropem zástavby, maximálně využít prostor po levé straně zástavby na pravé straně za sebou 2x sklopná sedačka, otočná sedačka KARETKA Ml INTAP s tříbodovým bezpečnostním pásem, opěrkou ruky, opěrkou hlavy a s možností otáčení vlevo vpředu lékovka - 4 police s 1 uzamykatelným prostorem (trezor na opiáty) nerezová nástupní madla na přepážce a vlevo u bočních dveří, v dosahu osoby sedící na sedačce v ambulantním prostoru umístit na stěnu 1 ks speciální nůž na přeříznutí bezpečnostních pásů rozvod kyslíku od láhví 2 x 10 1, se dvěma výstupními rychlospoji na panelu na levé straně zástavby nad transportním systémem - zřetelně označeno! držák 2 ks 10 1 lahví vzadu vlevo, s dostatečnou výškovou rezervou na různé výšky láhví rozvod stlačeného vzduchu od 10 1 láhve na pravé straně, výstupní rychlospojka umístěna na panelu na levé straně zástavby nad transportním systémem - zřetelně označeno! držák na 1 ks 10 1 láhve na stlačený vzduch vzadu vpravo rozvod oxidu dusného od 5 1 láhve na pravé straně, rychlospojka umístěna vlevo ve stěně nad transportním systémem - zřetelně označeno! držák na 5 1 láhev vzadu vpravo vpravo vzadu 2x držák na 2 1 kyslíkovou láhev rychlospojky ve stěně u všech láhví na stlačení plyny rychlospojky u přístrojů, které potřebují některé z plynných médií v dodávce veškeré potřebné redukční ventily na láhve pro všechna propojení jak láhví k rozvodům, tak přístrojů dodat kompletní propojovací hadice dodání a montáž nádoby na odpadky dodávka a montáž hasicího přístroje 2 kg FE 36 - čisté hasivo, montáž na podlahu mezi řidiče a spolujezdce dodání a montáž antény, instalační sady a vozidlové radiostanice v pásmu 160 MHz kompatibilní s radiosítí zadavatele, včetně držáku a tlačítkového mikrofonu MOTOROLA GM360 dodání a montáž antény a instalační sady DIN TPH 700 PRAMACOM pro vozidlovou radiostanici MATRA typ TPM 700 na všechna celá okna sanitního prostoru tmavou kouřovou folii, dolní 2/3 zneprůhlednit i pro případ večer rozsvíceného vnitřního osvětlení výstražné zařízení: modrá výstražná rampa Whelen Justice v lineární LED technologii, svítící do všech stran, min. 60 světelných bodů, vysoká viditelnost z bočních úhlů, na obou bocích rampy bílé halogenové světlo minimální výkon 35 W, se samostatným spínáním, pro osvětlení například domovních čísel, vzadu LED maják Whelen L31H2F, min. 48 světelných bodů zesilovač sirény Whelen EURO-1 o výkonu minimálně 200 W, 2 x plochý reproduktor sirény Whelen SA315P, každý o výkonu 100W zabudované v masce vozidla za vyjímatelnou mřížkou. přepínání tónů sirény na volantu tak, aby se při přepínání současně neaktivoval klakson vozidla. J.

18 přídavná přední modrá výstražná světla Whelen LINZ6Blineární LED technologie, dva kusy, minimálně 3 světelné body, zapuštěná v masce, umístění v co nejširších možných bodech masky vozidla dvě přídavná modrá světla v lineární LED technologii, minimálně 3 světelné body, umístěná na bocích předních blatníků vzadu na hraně střechy výkonná bílá pracovní světla v LED technologii spínaná jednak automaticky při zařazení zpátečky a jednak prosvětleným (kontrolka) vypínačem umístěným na palubní desce v kabině v zorném poli řidiče na obou bocích nástavby nahoře vždy 2 ks LED světel Whelen PELCY, šikmo dolů, pro dostatečné osvětlení pracovního prostoru po bocích vozidla do vzdálenosti zhruba 3 m od vozidla, spínač s kontrolkou u řidiče vzadu na hraně střechy oranžová světla v nízkém provedení, napojená na směrová světla vozidla blokování startování - zvuková a světelná signalizace pri startování vozidla a současně připojeném kabelu vnějšího zdroje 230V rozvod 230 V, venkovní přívodní zásuvka s automatizovaným odpojením v nerezovém provedení na levé straně za dveřmi řidiče Super Auto Eject, STEM, (v souladu s ČSN ), vnitřní dvojzásuvka 230 V 2x ve spodní části levé stěny. Propojovací kabel délky 15 m součástí dodávky, proudový chránič, j istič, instalační relé, poj istky (samostatné schéma) umístěny za sedadlem řidiče na přepážce tak, aby nebyl omezen posun sedadla do zadní polohy. Vše včetně výchozí revize elektro zabudovaná nabíječka akumulátoru vozidla i nástavbového typ Nabíječ baterií MASTERVOLT IVO Smart 12/15-2, doplněno dělícím relé zajišťujícím provozní stav vozidlového akumulátoru předmontáž na rádio - anténa + repro, autorádio JVC KD, 2ks reproduktorů umístěných na stropě v ambulantním prostoru v přední části. Ovládání hlasitosti reproduktorů prvkem umístěným na ovládacím panelu v ambulantním prostoru úložný prostor nad kabinou řidiče dobíječi svítilna 12V s držákem v prostoru řidiče, MAG-CHARGER, Maglite upevněná mezi sedadly roleta na okno na přepážce dodání a montáž držáku role jednorázových ručníků, kovové provedení + jedna role ručníků, umístění na přepážce na přepážce držák s nádobou na použité kanyíy, cévky atd., kovové provedení 2 kusy držák na zásobník s ochrannými lékařskými rukavicemi, kovové provedení, rozměry podle vzorku námi používaných krabiček Držáky na přístroje: Dodávka a montáž dobij ecího držáku na defibrilátor - umístění na stěně zástavby (pro bifázický defibrilátor/monitor/kardiostimulátor užívaný provozovatelem) Dodávka a montáž držáku transportního monitoru životních funkcí - umístění a na transportním systému Dodávka a montáž držáku na ventilátor - umístění na transportním systému Dodávka a montáž držáku na odsávačku - umístění na transportním systému Dodávka a montáž držáku na perfusory (3 ks nad sebou),/lineární dávkovače pro použití v intenzívní medicíně/ s možností kalibrace na stříkačky 20/50 ccm Držák, či jiné zajištění proti pádu, na tiskárnu výjezdového protokolu, umístěn v prostoru skříňky se zásuvkami s horní nerezovou deskou /

19 C) Přístrojová a transportní technika: 1 ks novorozenecký transportní systém inkubátor Dartin TI-500CS, představující pojízdnou jednotku intenzívní péče vhodnou pro všechny požadavky převozu včetně LZS. Inkubátor musí nabízet vynikající viditelnost pacienta a dobrý přístup ze dvou stran. Matraci musí být možno vysunout bočním panelem (např. pro intubaci). Všechny ukazatele, alarmová světla a ovládací prvky jsou umístěny společně na předním řídícím panelu. U systému ie požadováno vybavení: - vestavěný akumulátor s nabíječkou, indikátor stavu - automatický přepínač napájení z 230V na 12 nebo 24V - dvojité víko a integrované vyšetřovací světlo - režim AIR a monitorování kožní teploty včetně sondy - pasivní zvlhčování - polici pro monitor (horní), stojan na infuze - nosič příslušenství (sloup) na boční polici - pojízdný skládací vozík s polohováním - nosítka (specifikace viz. níže), kompatibilní s kargo kotvením" (pro přetížení 10G), obsluhovatelný jednou osobou (dlouhá verze). Včetně manipulačních nosítek pod inkubátor s bočními policemi - integrovaný průtokoměr O2 rotametr - modul automatického přepínání zdroje tlakových plynů pro transportní systém - kyslíková tlaková láhev, (vysokotlaká verze), včetně redukčního ventilu a průtokoměru 0-15 l/min - vzduchová tlaková láhev, (vysokotlaká verze), včetně redukčního ventilu - součástí dodávky bude: o zvlhčovací houba, 25 ks o popruhy z buničiny k fixaci pacienta, 10 párů o vstupní mikrofiltry, 6 ks o přídavný akumulátor o zásuvka 12/24 V do transportního vozidla pro ss napájení o propojovací napájecí kabel 12/24 V o umělý nos pro zvlhčování dýchacích plynů, 20 ks o krytka kožní sondy hydrokoloidní (samolepící), 80 ks - Součástí dodávky transportního systému je 1 ks elektrické odsávacky s nabíječkou a držákem s integrací do automatického systémového el. napájení transportního systému, určená pro práci s extrémně nezralými novorozenci až pediatrickými pacienty do 30 kg 1 ks plně vybavený modulární ventilátor Fabián Evolution kompatibilní s novorozeneckým transportním systémem s barevnou dotykovou obrazovkou s vysokým rozlišením pro novorozence a děti (extrémně nezralí novorozenci až pediatričtí pacienti do 30 kg). Musí disponovat širokou škálou režimů řízené, synchronizované i neinvazívní ventilace s přídavným plicním monitorováním, vše v kompaktním lehkém pouzdře pro transport. Vlastnosti a režimy: - řízená ventilace IPPV / ÍMV - trígrovaná ventilace Assist (SIPPV) nebo SIMV - režim PSV s automatickou kompenzací úniku J

20 - nasální CPAP a DuoPAP (naprv) s automatickou kompenzací úniku až do 25% díky variabilnímu průtoku. Pro použití s nasálním aplikátorem Infant Flow terapie HFNC - apnea ventilace demand CPAP se zálohovou ventilací CPAP + PSV - objemová ventilace volume guarantee (VG) u všech režimů a objemový limit (VLV) u všech režimů Možnosti nastavení: - PEEP / CPAP 0-20 cmh20 - ncpap3-13cmh20 - DuoPAP5-15cmH20 - PIP 6-60 cmh20 - PSV 2-60 cmh20 - základní průtok 2-20 l/min. (NEO režim); 4-20 l/min. (PED režim) - inspirační průtok 1-20 l/min. (NEO režim); 2-32 l/min. (PED režim) - inspirační čas 0,1-2,0 s / DuoPAP: 0,1-15 s - exspirační čas 0,2-30 s / DuoPAP: 0,4-30 s - í:e poměr 1:10,10:1 - dechová frekvence dechů/min. - VG dechový objem mí - filtr VG 2-10 dechů - objemový limit ml - citlivost trigru 0,12-2,4 í/min. (průtok), 1-10 (stupnice), ekvivalent % Vti - exspirační trigr 5-70 % špičkového insp. průtoku - koncentrace % Možnosti monitorace: - křivky tlak, průtok, objem - smyčky P/V (tlak/objem); F/V (průtok/objem) - měřené parametry: o střední tlak v dýchacích cestách (MAP) o minutový objem (MV) mandatorní a spontánní dechový objem (Vt) mandatorní (Vliman, Vteman) a spontánní (Vtispon) o únik okolo ET kanyly o spontánní inspirační čas v PSV režimu o dynamická poddajnost, odpor v dych. cestách, C20/C o koncentrace O2 Další parametrv: - rozměry max. 30 cm (š) x 30 cm (v) x 40 cm (h) - hmotnost max. 10 kg - displej barevný dotykový TFT LCD min. 5" - napájení 100 až 240 VAC, 50/60 Hz, 0,5A, - napájení 12/24 VDC, 4A - interní akumulátor 16,8 V, 4500 mah, výdrž až 2 hod. provozu - vstupní plyny: kyslík, medicínsky vzduch; 2-6 bar ( kpa) - komunikační porty USB, Ethernet, RS-232, - Obsluha je plně softwarově řízena v českém jazyce - držák pro ukotvení v transportním systému - Integrace do automatického systémového el. napájení transportního systému 10 é

KUPNÍ SMLOUVA. Zařízení pro dílny. I. Smluvní strany II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Zařízení pro dílny. I. Smluvní strany II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Zařízení pro dílny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 73801 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

I, Smluvní strany. II. Základní ustanovení

I, Smluvní strany. II. Základní ustanovení lil KUNSP00HSGVN mregítovařjv. OPERAČNÍ ' PROGRAM EVRfJPWA íln-f nemcován zprostředků Evropské unie, Evrrpského fondu pro regionální rozvoj'prostřednictvím operačního programu, reg. č. CZL06/3.4.00/23.09464

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh kupní smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Dodávka mobilních zařízení KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace Se sídlem: Školní 416, 739 91 Jablunkov Zastoupen:

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh Kupní smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o. se sídlem Polepská 867, 280 52 Kolín Zastoupená: Ing. Aloisem Koutkem IČ: 25095251 DIČ: CZ25095251

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

I. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava Ing. Tomáš Kotyza. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 27-1650676349/0800

I. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava Ing. Tomáš Kotyza. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 27-1650676349/0800 Veřejná zakázka č. 8/2016 - část 1. KUMSP80RM46W 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: v IC: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen kupující") I. Smluvní strany 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

KUMSP00QFZP8. Veřejná zakázka č. 80/2015 - část 2. " KR AJSKÝ ÚŘAD. SMLUVNÍ STRANY L.,-_J2_l^_iL^U_^lipL zkr. odb.

KUMSP00QFZP8. Veřejná zakázka č. 80/2015 - část 2.  KR AJSKÝ ÚŘAD. SMLUVNÍ STRANY L.,-_J2_l^_iL^U_^lipL zkr. odb. KUMSP00QFZP8 Veřejná zakázka č. 80/2015 - část 2. V:0R JZfy\Z^ZIZ'fl r JÍ RAJ " KR AJSKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I. Smluvní strany 1. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Kupující: Smluvní strany Název: Obec Žlutava Sídlo: Žlutava 271, 763 61 Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta E-mail: obeczlutava@volny.cz Telefon/fax: 577

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Veřejná zakázka č. 16/2017 část 1. 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: I. Smluvní strany 28. října 117, 702 18 Ostrava IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 bankovní spojení: Česká spořitelna,

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

KUMSP00SF26C. Smlouva o poskytování služeb mainten^free

KUMSP00SF26C. Smlouva o poskytování služeb mainten^free KUMSP00SF26C Smlouva o poskytování služeb mainten^free í 0 Veřejná zakázka 192/2015!!.?^ KííAJ - MíAJSKÝCŘ URADÍ I. Smluvní strany 1, Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. řyna 117, 702 18 Ostrava zastoupen:

Více

Příloha 1 k veřejné zakázce Dodávka sanitního vozu

Příloha 1 k veřejné zakázce Dodávka sanitního vozu telefon (ústředna) :+420 416 723 111 fax :+420 416/723 100 E-MAIL : info@nemocnice-lt.cz DIČ : CZ00830488 IČ : 00830488 bank.spojení : KB Litoměřice číslo účtu : 24734471/0100 www stránky : nemocnice-lt.cz

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Sídlo: Strnady 136, 252

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupující: Sídlo: IČ: 27791637 DIČ: Jednající: I. Smluvní strany ARS rozvojová agentura, s.r.o.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č.j. MV-62107/SIK5-2011 (dále jen smlouva ) uzavřená na základě rámcové smlouvy č. MV-74773-80/P-2010 (dále jen rámcová smlouva ) dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

ČÍSLO SMÍ t M 'v >. DODATKU) SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PROHLÍDEK TĚL ZEMŘELÝCH. I. Smluvní strany

ČÍSLO SMÍ t M 'v >. DODATKU) SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PROHLÍDEK TĚL ZEMŘELÝCH. I. Smluvní strany M(}R/VV&ÍCU_ÍL ^I^ VM\i- UÍAJ^IVV ÚŘAD ČÍSLO SMÍ t M 'v >. DODATKU) KUNSP09O3OGI /I SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PROHLÍDEK TĚL ZEMŘELÝCH Veřejná zakázka č. 21/2015 I. Smluvní strany Moravskoslezský kraj se sídlem:

Více

Ministerstvo vnitra České republiky Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR. 014D Žďár nad Metují Dopravní automobil.

Ministerstvo vnitra České republiky Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR. 014D Žďár nad Metují Dopravní automobil. KUPNÍ SMLOUVA na základě jednání se smluvní partneři dohodli na uzavření této kupní smlouvy dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník SMLUVNÍ STRANY: Prodávající: Se sídlem IČO

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

KUMSP00QFZOD X. SMLUVNÍ STRANY

KUMSP00QFZOD X. SMLUVNÍ STRANY KUMSP00QFZOD Veřejná zakázka č. 80/2015 - část 1. JMORAVSKOSí EZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) X. SMLUVNÍ STRANY 9, m ~kr- odb. 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: 28. října

Více

Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava. Miroslavem Novákem

Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava. Miroslavem Novákem KUMSP008K7ZH Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Moravskoslezsko VZ 42/2015 Smluvní strany ÍMOŘAVŠÍČÓIÍLÉŽ^ KKAJ_ - KRAJSKY URAP l > CtŠIoŠMtOUVY (DODATKU)

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost PRAGOTRADE spol. s. r. o. 1. SMLUVNÍ STRANY

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

KUMSP08QECNC. Smluvní strany

KUMSP08QECNC. Smluvní strany iii v A í...\ i., í! / s _ K S Y ' i' KUMSP08QECNC Veřejná zakázka č. 83/2015 Smluvní strany Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dáiejen kupujícř) 28. října

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: Evidenční číslo prodávajícího: Číslo

Více

Smlouva o dodávce LCD monitorů uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

Smlouva o dodávce LCD monitorů uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi: Smlouva o dodávce LCD monitorů uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi: Českou národní bankou Na Příkopě 28 115 03 Praha 1 zastoupenou: Ing.

Více

Kupní smlouva. Prodávající. (dále jen prodávající )

Kupní smlouva. Prodávající. (dále jen prodávající ) Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi níže uvedenými smluvními stranami: Prodávající (dále jen prodávající

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

KUPNÍ SMLOUVA OSOBNÍ AUTOMOBIL A UŽITKOVÝ AUTOMOBIL VAN "

KUPNÍ SMLOUVA OSOBNÍ AUTOMOBIL A UŽITKOVÝ AUTOMOBIL VAN KUPNÍ SMLOUVA OSOBNÍ AUTOMOBIL A UŽITKOVÝ AUTOMOBIL VAN - 2016" uzavřená podle 2085 a následujících Občanského zákoníku Článek 1. Smluvní strany 1.1. Kupující: Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková

Více

Kupní smlouva. uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Smlouva ).

Kupní smlouva. uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Smlouva ). Kupní smlouva Č.j.: 4348/SFDI/310157/9599/2017 CES SFDI 38/2017 uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Smlouva ). Státní fond

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

Požadované údaje. Stránka 3 z 10

Požadované údaje. Stránka 3 z 10 Technické podmínky Každé vozidlo musí být jiné tovární značky! Uchazeč musí použít technické podmínky zadavatele a bude specifikovat údaje podle předem připravené barevné legendy: konkrétní údaj obchodní

Více

28. října 117, 702 18 Ostrava. 70890692 Ing. Ivanem Strachoněm CZ70890692 náměstkem hejtmana kraje Česká spořitelna, a.s. 27-1650676349/0800

28. října 117, 702 18 Ostrava. 70890692 Ing. Ivanem Strachoněm CZ70890692 náměstkem hejtmana kraje Česká spořitelna, a.s. 27-1650676349/0800 VZ 78/2015 74f, f,f^í; se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dáiejen kupující") 28. října 117, 702 18 Ostrava 70890692 Ing. Ivanem Strachoněm CZ70890692 náměstkem hejtmana kraje

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: není plátce Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem

Více

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ-2010-1900VZ dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název..

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava Ing. Tomáš Kotyza. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a. s. 27-1650676349/0800

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava Ing. Tomáš Kotyza. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a. s. 27-1650676349/0800 KUÍ1SP08SGF7B ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) poř. Číslo...i... zkr. adh. Veřejná zakázka č. 159/2015 KUPNÍ SMLOUVA 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dálejen

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Návrh kupní smlouvy, příloha č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Technika pro IZS dopravní automobil pro JSDH Plánice K u p n í s m l o u v a uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 3 Technická specifikace k veřejné zakázce: Dodávka sanitních vozidel pro Krajskou zdravotní a.s. Rámcová smlouva - II Specifikace podvozku 1 Dodávkový typ Motor vznětový, min. 1900 cm 2 3 s

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Smluvní strany: 1. Česká televize IČ: 00027383, DIČ:CZ00027383 Kavčí hory 140 70 Praha 4 zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi nezapisuje se do obchodního

Více

Příloha číslo 2 A Technická specifikace

Příloha číslo 2 A Technická specifikace Příloha číslo 2 A Technická specifikace Zadavatel: MARFIL TRADE CORPORATION CZ, spol. s r.o. Název části zakázky: Mrazírenská přeprava: Mrazírenský vůz do 3,5 t: 2 ks Mrazírenský vůz 3,5 t 12 t: 1 ks 1.

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 4 / 2016 I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupeno: Ing. Kamilem Žákem, vedoucím odboru majetku města IČ: 00298077 DIČ: CZ 00298077 bankovní

Více

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO

Více

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany: se sídlem.. zast... IČ:. DIČ: CZ.. (dále jen prodávající na straně jedné) a TEPVOS, spol. s r.o. se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká

Více

KUMSP80RN6PI SMLOUVA NA CERTIFIKACI A DOZOROVÝ AUDIT. Smluvní strany

KUMSP80RN6PI SMLOUVA NA CERTIFIKACI A DOZOROVÝ AUDIT. Smluvní strany 1«Moravskoslezský kraj Se sídlem: Zastoupen: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: KUMSP80RN6PI SMLOUVA NA CERTIFIKACI A DOZOROVÝ AUDIT Smluvní strany MORAVSKOSLEZSKY KRAJ - KRAJSKY ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU).0.

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A uzavřená dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění uzavřená mezi níže uvedenými stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí, Vsetínská 454

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 Výzva k předložení nabídky Předmět nabídky: Obnova vozového parku - 9 místný automobil PODMÍNKY

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Kupní smlouva. I. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. I. Předmět smlouvy Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Obchodní podmínky Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 262 a 409 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. zadávanou jako zakázka malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP- 64307/ČJ-2011-0300VZ I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název: IMPROMAT CZ spol. s r.o. Sídlo: U Hellady 697/4, PSČ 140 00 Praha 4 Pobočka: Kreuzmannova 18, PSČ 318 00 Plzeň Zastoupená:

Více

1. Technické podmínky dle 45 zákona

1. Technické podmínky dle 45 zákona Příloha č.1. Charakteristika zakázky + + ilustrační foto č.1- foto sanitní zástavby + ilustrační foto č.2 - foto exteriéru vozidla + ilustrační foto č.3 - foto umístění boxu krizové připravenosti + ilustrační

Více

Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva

Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva Příloha č. 4 Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva 1 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079

Více

Kupní smlouva č. uzavřená mezi

Kupní smlouva č. uzavřená mezi Kupní smlouva č. uzavřená mezi Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Sídlo: Denisova 3, 751 52 Přerov IČ: 619 85 759 DIČ: CZ61985759 Jednající: Mgr. Romana Studýnková,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Kupní smlouva K U J C P 0 0 0 V 0 E J č. smlouvy kupujícího: SK/OINF/030/15 č. smlouvy prodávajícího VH -09-2015 Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Více

Obchodní podmínky návrh kupní smlouvy

Obchodní podmínky návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky návrh kupní smlouvy 1. Návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. ODBĚRATEL: Město Zlaté Hory jménem města jedná: Ing. Milan Rác adresa: Nám. Svobody 80 793 76 Zlaté Hory IČ: 00296481 DIČ: CZ00296481

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE jako nedílná součást zadávacích podmínek veřejné zakázky stanovené formou Požadavků na obsah smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE jako nedílná součást zadávacích podmínek veřejné zakázky stanovené formou Požadavků na obsah smlouvy Příloha č. 6 Obchodní podmínky zadavatele Zadavatel veřejné zakázky: Pověřená osoba: Veřejná zakázka: Nemocnice Strakonice, a.s. Strakonice, Radomyšlská 336, PSČ 386 29 IČ 260 95 181 RECTE.CZ, s.r.o. Matiční

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a

Více

fffj e/ , 'do fr^m^l)m -

fffj e/ , 'do fr^m^l)m - W-K \V! A'iA! /vf :,R KUř1SP80HSE5N ; fffj e/, 'do fr^m^l)m - D : a-,[> > SMLOUVA O ZAJIŠTĚNI PROHLÍDEK TEL ZEMŘELÝCH I. Smluvní strany 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany: Prodávající, jímž je: obchodní firma: se sídlem: IČ: DIČ: zapsána v OR vedeném jehož

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-1847-11/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Příloha č. 4 Licenční smlouva a smlouva o poskytování podpory Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Zastoupený:

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Příloha č. 7 Obchodní podmínky

Příloha č. 7 Obchodní podmínky Příloha č. 7 Obchodní podmínky Návrh Kupní smlouvy uzavíraná dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník I. Smluvní strany Prodávající Kupující Zastoupený: Technické služby Litvínov s.r.o. S. K. Neumanna

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O Podrobná zadávací dokumentace Návrh obchodních podmínek číslo smlouvy objednatele:... S M L O U V A O D Í L O uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení 631 a násl. Občanského zákoníku č.

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

VÝZVA. Česká republika-ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy (dále jen zadavatel) se sídlem Karmelitská 7, Praha 1.

VÝZVA. Česká republika-ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy (dále jen zadavatel) se sídlem Karmelitská 7, Praha 1. VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky dle 12 odst. 3 a 18, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a Směrnice

Více

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel Příloha č. 4 ZD OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávky Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více

Smlouva o poskytování technické podpory

Smlouva o poskytování technické podpory KUMSP90RÍ16G4 Veřejná zakázka číslo: 26/2016 Smlouva o poskytování technické podpory i. Smluvní strany 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Prodávající: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Se sídlem: Zastoupený: Místo

Více

Smlouva o prodloužení platnosti licencí

Smlouva o prodloužení platnosti licencí KUÍÍSP00SGDMÍÍ Veřejná zakázka číslo: 19/2016 Smlouva o prodloužení platnosti licencí i. Smluvní strany 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 1 í 7, 702 18 Ostrava v10ravaku:.i h/slo KKVi KRAJSKY

Více

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje se sídlem Sokolovská 108/A, 360 01 Karlovy Vary Zastoupená plk. Mgr. Oldřichem Tomáškem ředitelem Krajského ředitelství policie Karlovarského

Více

v,^k; -KA,y,v, *AÍ, KUř1SP00SFQBZ lyísí O SM; OÍT V Í^ODA-T., \ &/r~ 4Lb TéiT' i V( j -:.n.n- Veřejná zakázka č. 155/2015 KUPNÍ SMLOUVA

v,^k; -KA,y,v, *AÍ, KUř1SP00SFQBZ lyísí O SM; OÍT V Í^ODA-T., \ &/r~ 4Lb TéiT' i V( j -:.n.n- Veřejná zakázka č. 155/2015 KUPNÍ SMLOUVA IMOKAV^;ÍSJ 144l : v,^k; -KA,y,v, *AÍ, KUř1SP00SFQBZ I lyísí O SM; OÍT V Í^ODA-T., re \ &/r~ 4Lb TéiT' i V( j -:.n.n- Veřejná zakázka č. 155/2015 pi KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany 1. Moravskoslezský kraj

Více

28. října 117, 702 18 Ostrava Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a. s. 60011-1650676349/0800

28. října 117, 702 18 Ostrava Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a. s. 60011-1650676349/0800 Investice clo vaší budoucnosfi -* / PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PSO REGIONÁLNÍ ROZVOJ VZ 410/2014 A f\\\\\ íi)nl)ý se sídlem: zastoupen: IČO: DIČ: Bankovní spojem: Číslo účtu: (dáiejen objednatel")

Více

Smluvní strany. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 170181-1650676349/0800

Smluvní strany. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 170181-1650676349/0800 ' KUÍ1SP00SGEUB ^ * e; w Moravskoslezský Číslo veřejné zakázky: 104/2015 - část 4. - :^i: A'^AAAA : AAODy^^ ± Smluvní strany /Mí. y» Moravskoslezský kraj se sídlem: Zastoupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více