Školní časopis 3. ZŠ Beroun. Občasník. Číslo 1 Ročník II

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní časopis 3. ZŠ Beroun. Občasník. Číslo 1 Ročník II"

Transkript

1 Školní časopis 3. ZŠ Beroun Občasník Číslo 1 Ročník II Tak jsou zase za námi letní prázdniny a začal nový školní rok a s ním je tu i další nové číslo Guláše, ve kterém se dozvíte spoustu nových, zajímavých věcí. Letos, jelikož odešli naši nejstarší členové redakce a začali chodit na nové školy, se obměnilo osazenstvo naší redakce. Je možné, že se dovíte něco jiného z článků s jiným tématem, než jste byli zvyklí. Je naprosto normální, že jste se po prázdninách do školy netěšili, ale jsou mezi námi i tací, kteří se sem těšili A myslím si, že jich také není málo, především na druhém stupni. Dalo se toho zažít dost, ale to nejlepší nás přeci jen čeká ve škole Teda alespoň ty, co tady mají nějaké kamarády Někdo byl o prázdninách u moře, jiný na táboře, chatě či chalupě, někdo to stihl všechno a možná ještě mnohem víc Samozřejmé je, že začátek roku doprovází spoustu výdajů a to především ty, kteří dojíždějí Karty na autobus, na oběd, zaplatit školu či školku a nějaké kroužky. Nejhorší je ranní vstávání, a dobíhání autobusů nebo vlaků do školy (ten už vám ale asi nezastaví). Začátek školního roku je pro někoho hodně obtížný, ale někoho nezarazí nic Ani první písemky. Takhle většinou vypadají ti, co už vědí, co je čeká Elfík =0)

2 Amerika aneb jiný sv t Ur it jste sly eli o Spojených státech jako o zemi, kde si po ídíte vcelku v e, co budete chtít. Je to jako pov st, jádro je nefal ované, ale v echny okolnosti se p ekreslují okolnostmi lidské p edstavivosti. Z poloviny by se dalo íct, e elektronika je pro lov ka pohybujícího se v cenách a slevách výhodn j í ke koupi a to by se dalo íct i s oble ením. Mnozí lidé íkají, e je dokonce výhodné se p est hovat do Ameriky a postupn dostat ob anství, ale ho kou skute ností je, e i ikovní lidé jsou tam nelegáln a jejich ikovnost by se dala uplatnit daleko lépe v rodné zemi. Pravdou se ale ukazuje, e kdo má spoustu nápad v hrsti obejde se i bez znalosti jediného slova. Sám jsem m l mo nost potkat lidi, kte í celý ivot cestují a jsou ji dvacet let mimo své rodné zem a stále nemají americké ob anství. Ale také se najdou lidé, kte í jsou svými originálními nápady origináln j í ne ostatní, a proto dostanou ob anství snadno; prakticky, aby se lov k udr el v Spojených státech jde celou dobu o ob anství. Jednoduchý zp sob se zárove ukazuje t kým, jakmile se objeví p íle itost studovat vysokou kolu ve Státech, postupn vám sama kola nabídne ob anství, ale musíte vynikat v po adovaných oborech a ovládat anglický jazyk. Pak je to jiná! lov k by m l po ítat i se zm nou celého charakteru a akt, kterými bude e it situace. Ka dý národ se chová jinak, ale národ Spojených stát, se díky malinké historii, chová tak, e se o n j zajímají v dci a v chování doká ou najít dostate ný interest, aby je to p inutilo se jím zabývat. Celá zem se zam uje na spot ebu a lidi to m ní, ani by si uv domovali, e se neviditelné vlny p sobící z okolí, vrývají do jejich mozkových závit. V letadle na cest zp t se mi naskytl praktický p íklad: dv rodiny ech se potkali v letadle, letícího do eské republiky a jediné o em se bavili bylo: co si v Americe koupili a pro vlastn letí do té za pin né zem. Ale nem eme se koukat jenom na negativní pravdu. Nap íklad p íroda se odhodlala zasít do velkých rozlehlých pou tí svá semena a stvo it lesy, beroucí dech jako t ikrát obrou ený diamant. V ude, kde byl les byl národní park, proto e Amerika byla podle v dc p vodn jenom pou a tam, kde u p írod do la semena, byly opravdu pusté pou t, v t inou s jednou cestou. Národní parky byly oproti celému

3 charakteru zem n co jako velká pi ka na dortu. Nap íklad park Sequoia je parkem, kde roste n co jako Titanik mezi stromy. Tam jsou stromy obry oproti eským les m a to je p íklad vynalézavosti p irody. Stromy doslova braly dech. Dal ím aspektem p írody byl park Zion nebo Grand Canyon. Zion byl parkem, který ukrýval za rudými skalami, rozv tvené eky, v údolí rudých, sluncem rozpálených, skalisek. Nám se zde naskytla mo nost si vyzkou et krutou roli dobrodruh, jak je t ké, se brodit v ece, která vám doslova hltá kolena a proud vás chce strhnout dol. Dal ím parkem, hodn známým, je park Arches. Jeho rudé oblouky jsou známy po celém sv t. Jeden oblouk byl vzácností svého tvaru, tak p esv d en, e se odhodlal se z ítit. Tak e se dá íct, e Amerika je ú asná, podle toho z jakého úhlu jí analyzujete. Na jednu stranu je nebezpe né a na druhou skrývá tolik nádhery, e by lov ku nesta il zrak na to, aby pro il krásu v celé podob. Já osobn jsem m l ú asný pocit z její p írody, ale byl jsem znechucen národem, a na Floridu, která byla ástí Spojených stát amerických, ale její národ se v mnoha ástech li il. Zále í, jak se na v c podíváte! Filip Rendl

4 Ano, je to tak, Broučci, Medvídci, Šmoulové a Dráčci utekli a usadili se v místní, nově otevřené školce. Zmíněnou školku najdeme v Preislerově ulici. Byla zrekonstruována na místě dříve stávající družiny. Pokud pořád přemýšlíte, co znamenal ten úvod, hned vám vše vysvětlíme v našem interview s paní ředitelkou zmíněné školky: Jak jsou děti rozdělené do oddělení? Jsou rozdělené podle věku nejmenší jsou Broučci, poté Medvídci, Šmoulové a nakonec Dráčci. Jména oddělení jsme vybrali podle pohádkových postav. Máme tu děti od 3 do 7 let. Jak se tady vám a vašim kolegyním pracuje? Dobře, je hezké pracovat v novém prostředí a zakládat novou školku je příjemná záležitost. Je tohle první školka, ve které paní vychovatelky pracují? Ne, všechny mají zkušenosti z dřívější doby. Vybíraly jsme je konkurzem. Prvních 14 dní jsme tu musely všechny (je nás sedm paní vychovatelek) být od rána do odpoledních až večerních hodin, aby si na nás děti zvykly. S námi sedmi jsou zde ještě dvě paní uklízečky. Jak je to se stravováním? Jídlo nám vaří Eurest a dovážejí nám ho ze školní jídelny. Každý den musíme v jídelně vybrat jídlo vhodné pro děti a pak nám ho sem dovezou. Líbí se d tem nová zahrada? Zahrada ještě není v provozu, až od jara. Zatím chodíme na hřiště u školy, do tělocvičny nebo do okolních hřišť. Chodí d ti po ob d spát? Ano, chodí spát, od půl druhé do půl třetí. Starší děti, které nemohou usnout, mohou s paní vychovatelkou např. kreslit nebo dělat jakoukoliv aktivitu, která by nerušila spící děti. Před spaním čteme různé pohádky. Kolik máte celkem d tí? Máme 88 dětí. 22 v každém oddělení. Od kolika do kolika provozujete školku?

5 Od 6.30 do Paní vychovatelky se střídají na směny. Jak vypadá b žný den ve školce? Nejdříve je rozcvička, poté individuální činnost, řízená činnost, pobyt venku, oběd, odpočinek, svačina, hry. Hygiena je samozřejmostí. Také chystáme různé programy pro děti divadla, návštěvy hradů, kroužky a akce pro rodiče s dětmi. Líbí se ve školce d tem? Některým více, některým méně. Některé děti dokonce ani nechtějí domů. Poté, co se děti vyspaly, jsme se šly podívat po odděleních, seznámit se s dětmi a popovídat si s nimi. Vyzpovídali jsme 14 dětí, jak se jim ve školce líbí a jen u jednoho dítěte se nám stalo, že se ve školce nelíbilo. Také jsme se ptali, jaké mají rádi hračky. Např. Kamil a Eliška mají rádi stavebnici, Alex, Patrik a Matýsek mají rádi autíčka, Maruška a Terezka mají oblíbené panenky, Nikolka Hannah Montanu, Laura svého medvídka, Esterka má ráda kreslení a podobně. Ve školce se nám líbilo, mají tam krásné nové vybavení, na které i s rekonstrukcí a dalšími investicemi přispěl Městský úřad Beroun. Julie a Pavla Na místo starých zelených botáren přes léto 2010 firma MY DVA HOLDING a.s. vybudovala nové skříňky. Všichni se shodneme, že staré botníky byly nevyhovující z mnoha důvodů: kradení nebo schovávání bot mezi žáky navzájem apod. Ale jejich výhodou bylo lepší odvětrávání a nebylo na nich vidět lecjaké poškození (rýha od klíčů, nápis liháčem apod.). Jenže ty nové skříňky taky mají své mouchy, když člověk přes noc nechá ve skříňce dva páry mokrých bot a pak ji ráno otevře, má pocit, jako kdyby vlezl na veřejné záchody v Praze. Po konci poslední neboli vyučovací hodiny, je u skříněk takový nával, že se člověk pomalu ani nemá šanci dostat k vlastním přezůvkám. A co teprve v zimě až těm, co mají skříňky dole, bude téct voda do bot z roztékajícího se sněhu od těch, co mají skříňku nahoře. A to není všechno panty, na kterých drží dveře, se dají lehce vyndat i s dveřmi. Myslím si, že jedinou výhodou, kterou skříňky mají, je, že se člověk nemusí bát, že mu někdo odcizí boty nebo přestříhne tkaničky. Podle mne byla školní investice do nových skříněk dobrá a doufám, že skříňky dětem dlouho vydrží kub

6 Trucky jsou nákladní auta, ale v tomto sportu se upravují, istí a spravují pro extrémní situace. Auta mají posilova ízení, osazují se bezpe nostním rámem, aby pro ly kritérii na konstrukci auta. V truck trialu jde o to v ur itém ase projet sekci (vyzna ený úsek, ve kterém se jezdí). V sekci jsou umíst ny branky, ty se mnohdy ty í ve zdánliv nep ekonatelné p eká ce, proto je d le itý dobrý idi a navigátor se spolehlivým autem. V t chto závodech se dávají trestné body, nap íklad za neprojeté branky, zm nu sm ru jízdy, zlomení branky, nebo za odstoupení z d vodu uvíznutí, technické poruchy i p evrácení celého vozu. Vozy se d lí do r zných kategorií podle po tu náprav a rozvoru (vzdálenost kol od sebe). Tento sport je na tolik oblíbený, e se jezdí i zmen eniny v podob Lega nebo RC model. Kluci nás p evezli na Tat e 805, nejd ív jsem stál na korb, to bylo ú asné. P i jízd lesem byl sice stra ný hluk, vihaly nás v tve strom a trochu jsem m l strach z rozpáleného výfuku p ede mnou, ale to mi nad ení z jízdy zkazit rozhodn nemohlo. Mimochodem Tatrou nás vezli na zmen eninu truck trialu v podob Lega, kterého se ú astním. Po skon ení závod jsme z lesa op t jeli Tatrou. Ov em te m navigátor posadil na jeho místo a sám si el stoupnout na korbu, za co jsem mu moc vd ný. S kamarádem jsme se rozhodli jet se na závody podívat. Jako první jsme zaplatili vstupné, pak zaparkovali auto. A hned po zaparkování jsme si li prohlédnout závodní vozy a hlavn najít posádku, kterou známe, abychom na korb jejich vozu dojeli na rozpravu (za átek závodního dne s vyhlá ením, kde pojede jaká kategorie) tak jsme s nimi p ejeli k 1. sekci. Podívali jsme se na to, jak ji odjeli a pak jsme se li podívat na vozy jiných kategorií, které jsou mnohdy je t zajímav j í. Ale hlavn jsme se dr eli blízko na ich známých, abychom je neztratili, proto e sekce jsou n kdy daleko od sebe ale na korb závodních voz ne. Jinak vy se m ete chodit dívat, na jakou sekci chcete podle toho, jaká se vám líbí. Je tam mnoho stánk, kde se dá koupit jídlo, ale i trika DVD nebo jen propisku. Ale závody jsou hlavn o sledování aut, jak se dostávají ze svízelných situací a n kdy se povede i bouda (p evrácení celého auta), která je pro diváky velmi zajímavá a n kdy i zábavná. Je tam i komentátor, který v pr b hu závodu íká r zné zajímavosti, jaké jsou kategorie, kde jsou dal í závody, ale n kdy i fandí. Proto kdy nevíte, jak to tam chodí, ale závody se vám líbí, nebojte se a je te se podívat, po chvíli poslouchání v e pochopíte. (Stránky závod jsou ) bery

7 STA SE BEROUNSKÝM MEDV DEM Chceš se stát hokejistou nebo hokejistkou? Teď máš velkou příležitost! Nepromeškej ji!!!! Neváhej a staň se Medvědem! Hokejový klub HC BEROUNŠTÍ MEDVĚDI pořádá nábor pro děti narozené v roce 2003, 2004, 2005, Pro více informací 1. Informace vám poví pan Třinecký. 2. Zavolej na telefonní číslo: Je možné zapůjčit začátečníkům: brusle, rukavice, přilba, hokejka 4. Zimní stadion se nachází v ulici: Na Ostrově Beroun ROZHOVOR S MALÝM HOKEJISTOU Na za átku se v ichni nová ci u í postavit na brusle a pomalu se u í bruslit. Trénují dvakrát i t ikrát týdn. Skoro ka dý se chce v dosp losti stát hokejistou, který bude slavný. Hokej je baví. P i trénincích se mnoho nau í, ale i pobaví. Dr ím jim palce, aby se dále zlep ovali. P ipravila jsem pro vás rozhovor s malým hokejistou, který trénuje teprve t i m síce. Jsou mu ty i roky. Gulá :,,Chce se stát slavným hokejistou? Alex:,,Jo, chci. Gulá :,,Musí po ádn trénovat? Alex:,,Jo, musím trénovat. Gulá :,,Baví t se u it základy hokeje? Alex:,,Jo, u jsem se tro ku nau il bruslit a je to super:" Gulá :,,A bude trénovat dál? Alex:,,Jo, budu. Gulá :,,Díky a ahoj. Kajak Pro je blondýnkám u po íta e zima? Proto e neum jí zav ít Windows Windows = anglicky okna Víte, pro m la dosp lá blondýnka radost, kdy dokon ila puzzle za 11 m síc? Proto e na krabici bylo napsáno 2 a 4 roky. Má to IQ 20. Co je to? 20 blondýnek! Má to IQ 25. Co je to? 20 blondýnek a jeden pes! Co znamená blondýnka v tanku? Konec sv ta Jaká choroba postihuje nej ast ji blondýnku? Blbost. Víte jak umírá mozková buňka blondýnky? O samotě. Karel Melichar

8 Do křížovky napiš názvy hlavních měst těchto států Švýcarsko 9. Francie 2. Rakousko 10. Španělsko 3. Polsko 11. Lotyšsko 4. Bulharsko 12. Litva 5. Česká Republika 13. Řecko 6. Rusko 14. Itálie 7. Ukrajina 15. Belgie (obráceně) 8. Anglie (obráceně) 16. Bělorusko 17. Estonsko TAJENKA: E. Smržová Televizní show vysílaná na Nově a slovenské Markíze. Talentmania také těsně překonala svou sledovaností show Československo má talent, která se vysílá na Primě a slovenské televizní stanici JOJ. Vzhledem k tomu že oba pořady jsou vysílány ve stejný den i čas, si diváci musejí vybrat, který pořad budou sledovat. Do těchto soutěží se může přihlásit každý bez rozdílu věku, který má alespoň nějaký talent. Ale našli se i tací, kteří talent rozhodně neměli, nebo alespoň neovládali disciplínu, se kterou se rozhodli soutěžit. Talentmania se vysílá od konce srpna tohoto roku a zatím proběhly všechny castingy, semifinále a tuto neděli proběhlo první finále. Diváky televize Nova čekají ještě další. V prosinci letošního roku začne poslední část tohoto programu superfinále. Diváci se mohou těšit například na Hybrids crew taneční dvojice Jsou různé kategorie : děti (0-14), tanec (jednotlivci, ale také i skupiny), cirkus (akrobacie, kouzlení, show se zvířaty, žonglování a jiné ), comedy (divadelní skeče a vtipná recitace), zpěv (sólový, skupiny nebo sbory), hudební nástroje a jiné K. Jindrová, Z. Prošková

9 Futurama je americký seriál, který vytvo ili Matt Groening a DavidnX.Cohen (auto i seriálu Simpsonovi). První ty i produk ní série vysílala televizní stanice Fox Network v letech 1999 a ervna 2009 spole nost Comedy Central oznámila, e uzav ela dohodu na výrobu dal ích 26 díl. V prvním díle Philip J. Fry, který ije v roce 1000, pracoval jako poslí ek v pizzerii. Jednou vezl pizzu do výzkumného st ediska. Kdy tam dojel, zjistil, e si z n j ud lali legraci, tak si vzal pivo, sedl si do k esla a za al se houpat. Potom zamrzl. Probudil se v roce Tam na el svého pra, pra, pra, synovce prof. Huberta J. Farnsworthe s jeho novými p áteli. Za al pro n j pracovat jako poslí ek, kterým u být necht l. Turanga Leela Pracuje s Fryem v Planet Expres s dal ími. Philip j. Fry Smola z roku 1000, který ije v roce 3000 Amy Wong Dcera bohatých í an. Bender Bending Rodriguez Ohýbací robot, zlo inec. Má spory s robomafií. Dr. John Zoidberg Doktor mimozemského p vodu. Ostatními p ehlí en. Hermes Conrad Jamaj an a mana er spole nosti planet Expres. Je bývalý vrcholový sportovcem v podlézané. Prof. Hubert Farnsworth Zam stnavatel a zárove praprasynovec Frye. Josef Hakl

10 GTA IV Je lepší než její předešlé verze? Hlavním hrdinou této hry je třicetiletý Niko Bellic, bývalý voják, který přijíždí do Liberty City v naději na normální život Máme od této hry čekat více či méně? Je to nová špička mezi hrami? Hra se odehrává na podzim v roce Bude se hlavnímu hrdinovi této hry líbit ve městě Liberty City, ve kterém budete začínat? Po delší době ve hře budete hrát i na jiných pozicích Bude to hráčům vyhovovat? GTA IV GTA San Andreas Grafika: Mnohem lepší než v ostatních hrách od Rockstar games (např.gta:san Andreas, GTA:3). Voda je reálnější, avšak když jedete v autě a zajedete do stínu, nevidíte na cestu a často nabouráte (když máte dobré auto, tak Vás to bude mrzet). Ovladatelnost: Hodně citlivá a VELMI reálná. + - Zážitek ze hry: Mise jsou těžší, pokud se začnete orientovat ve městě, budete mít více šancí uniknout policii, která je více agresivní. Bohužel se jí už nemůžete schovat v bytě či domě. ++- Hlavní hrdina: Niko Bellic je válečný veterán, který odešel z války s nečistým svědomím. Po válce už nevěří v normální život. Pochází z Balkánu z Jugoslávie. Přesto odjel do Liberty City hledat novou naději. Výsledek: Mise GTA IV jsou naprosto nesmyslné a ze hry nemáme takový požitek na rozdíl od GTA San Andreas. I když má tato hra skvělou grafiku a zajímavý příběh, hraní vás rychle omrzí. - Konečný výsledek: 3x + a 3x -. Hra je dobrá, ale určitě není výborná. Asi si ještě chvíli počkáme na dokonalé GTA. Cheaty:http//:www.GTA4.cz tip pro hráče. Mastercz-sk Easyoncz

11 RISE AND FALL: CIVILIZATION AT WAR Vy si řeknete ježiš, zase ňaká nudná strategická hra. Ale Rise and Fall je jiná. Rise And Fall, neboli vzestup a pád, je pro ty, kteří se zajímají o antické Řecko, Řím, Egypt nebo Persii. Zkrátka, Rise and Fall je hra zasazená do starověku, neboli do doby, kdy žil Alexandr Veliký, Kleopatra, Caesar a další. V Rise And Fall si můžete vybrat ze dvou kampaní. Ta první je za Alexandra Velikého a druhá za Kleopatru. Jako Alexandr Veliký potáhnete nejen Evropou, ale i Asií a pronásledovat zbytky perské armády. V kampani Kleopatra se pokusíte ubránit Egypt před invazí římského impéria. Aby Rise And Fall nevypadal jako bezchybná hra, musím uvést několik jejích nedostatků. Některé národy v Rise And Fall jsou nevyvážené. V kampani za Kleopatru musíte bránit chrám. Tento úkol je téměř nesplnitelný. Tipyy prroo hrráččee:: Veel lmii doobrrýý nárrood:: Řekové Cheeattyy:: Olympus zlato, dřevo, sláva, a plná životní síla Hlavvní í ssttrránka hrryy: + Rise And Fall je graficky velmi pěkně zpracovaná hra, velmi povedené pozadí a pěkně zpracované bitvy. Zároveň mě zaujaly lodní bitvy. - Nevyváženost některých národů; kampaň za Kleopatru Paladýn Rekonstrukce kina Mír začala 1. března Vybudovaly se zde úplně nové vstupní dveře, větší chodba pro více lidí, pak také nová kabina pro pokladníka, bufet, aby se čekající diváci mohli občerstvit, nová prostorná šatna pro zaměstnance a nové schodiště do suterénu. Kino získalo také nové sociální zařízení a zvenku novou fasádu. Začalo se promítat 9.srpna Součástí modernizace berounského kina je jeho digitalizace a rozšíření o promítání ve 3D formátu. Promítání ve 3D formátu vypadá tak, že si nasadíte speciální brýle a film sledujete v prostorovém vidění. Chvílemi si připadáte, že jste uvnitř děje filmu. Filmy většinou hrají od 17:30 nebo od 18:30 popřípadě od 20:00 večer. Když chcete vyrazit do kina, už nemusíte jezdit do velkých multikin v Praze, stejnou kvalitu najdete i v našem novém berounském kině a za nižší cenu (popcorn a cola jsou k dispozici). Jakub Pszczolka

12 HRNČÍŘSKÉ TRHY září se na Husově náměstí konal XIV. ročník hrnčířských trhů. Kromě našich, domácích hrnčířů přijeli také hosté z EU. Hrnčíři z Francie, Německa, Maďarska, Polska, Litvy a Slovenska. Tím, že tito hosté přijeli, se naplňuje tužba organizátorů rozšířit dobrou pověst české keramiky v zahraničí. Přijely slavné osobnosti - například Catherine Cotonian Moiroux - hrnčířka z jižní Francie, která představila malovanou keramiku inspirovanou kulturou Středomoří, nebo Roman Mekisa, který vystudoval Akademii umění ve Vilniusu - hlavním městě Litvy a získal prvenství v řadě soutěží. Počet vystavovatelů se pohyboval okolo 300. Jako každoročně proběhla soutěž na téma: Zahradní keramika, která byla letos obohacená právě výtvory zahraničních autorů. Proběhly také závody Dračích lodí, neboli závod v pádlování týmů. Zúčastnili se jich i zahraniční návštěvníci. V jednom případě se dokonce stalo, že se tým potopil i se svou lodí a aby toho nebylo málo, ulomila se jejich dračí lodi hlava i ocas! Naše uznání jim patří hlavně za to, že se jen tak nevzdali, svou loď odnesli k mělčině, vylili z ní vodu, znovu do ní nasedli a závod dojeli. Název trhů napovídá, že půjde o keramické výrobky, což je z větší části pravda. Ovšem, jaké by to byly trhy, kdyby na nich chyběly i tyto věci jako například: starožitnosti, oblečení, jídlo, pití, svíčky, hračky, ručně dělané výrobky, obrazy a mnoho dalšího. Po náměstí chodily i skupinky skautek, které za 10,-Kč prodávaly lístky do tomboly. Výtěžek bude zaslán do míst zasažených povodní, což je od nich velmi šlechetné. Této příležitosti využily i organizace pro potřebné. Někomu se letošní trhy líbily, někomu méně a někomu třeba vůbec. Každý, kdo na nich byl, má svůj názor. A teď máte jedinečnou příležitost porovnat názor pracovníka a návštěvníka trhů a dokonce jsme vyzpovídaly i zahraniční umělce. 1. Odkud jste přijel/a? 2. Kolikrát jste již byla na hrnčířských trzích? 3. Líbily se vám víc minulý rok nebo letos? 4. Co vás nejvíc zaujalo? 5. Překvapilo vás něco? 6. Nakoupila jste hodně věcí? 7. Řekla jste o trzích i známým? Přijeli? 8. Bylo zde něco, co se vám nelíbilo? 9. Co byste změnila? 10. Hodláte přijet na trhy i příští rok?

13 NÁVŠTĚVNÍK 1. Já jsem místní 2. Jsem tu podruhé 3. Možná trochu víc minulý rok, protože jsem na nich byla poprvé, a tak to mělo takové větší kouzlo 4. Zaujaly mě kuchařky ve staročeských krojích, také se mi líbily starožitnosti, ale všechno bylo hezké 5. Překvapil mě jeden tatínek, který šel s miminkem a dvěma malými holčičkami na trhy sám, ale bylo vidět, že je docela zoufalý a pořád říkal: Příště s vámi jde maminka. 6. Moc ne, vlastně jen ručně vyrobenou svíčku do koupele, kterou prodávala nadace pro postižené 7. Ano, zmínila jsem se o tom, bohužel měli jiné plány 8. Bylo tam na můj vkus moc lidí 9. Nic, vše mi přijde v pořádku 10. Určitě PRACOVNÍK (prodavačka tomboly) 1. Jsem místní. 2. Prodávám tu již potřetí. 3. Líbí se mi tu pořád stejně. 4. Zaujalo mne, kolik lidí si koupilo tombolu, byl o ni velký zájem. 5. Nic moc. 6. Skoro nic, jen jídlo a pití, když jsem potřebovala. 7. Ano, řekla, ale nepřijeli. 8. Ne, vše se mi líbilo. 9. Nic, vše mi přijde skvělé tak, jak to je. 10. Určitě budu zase prodávat a už se moc těším A teď slíbené rozhovory s umělci: Po kolikáté jste na trzích? Slováci: Po druhé, dozvěděli jsme se o nich z internetu Maďaři: Nevíme přesně, ale zhruba počtvrté. Češi: Jezdíme sem již od jejich počátku Co si o nich myslíte? Slováci: Jsou úplně nejlepší, moc se nám tu líbí. Maďaři: Líbí se nám tady. Češi: Jo, ujde to tu Chodí k vám hodně lidí, jste spokojeni s výtěžkem? Slováci: Ano, jsme moc spokojeni Maďaři: Spousta, jsme rádi. Češi: Ano, chodí a jsme moc rádi.

14 Líbí se vám tady, přijedete i příští rok? Slováci: Ano, moc se nám tu líbí a určitě přijedeme zase. Maďaři: Jo, moc. Rozhodně přijedeme. Češi: Ale ano, je to tu pěkné příští rok opět přijedeme. Tak toto byly Hrnčířské trhy Doufáme, že se vám líbily tak jako nám. Pavla a Julka Ani ka volá Pepí kovi:,,pepí ku, p ij dneska ve er k nám, nikdo nebude doma. Pepí ek se navoní, u e e, oble e, p ijde, zazvoní... a nikdo není doma Paní u itelka vysv tluje t íd : " íkáme, e kráva se otelila, ko ka okotila. ekne n kdo dal í p íklad?" Pepík se hlásí: "Prosím, ralok se o ral!" Pepíku, pro nekreslí tatínka? Proto e nemám ple atou pastelku. Přijde Pepíček za maminkou a povídá: Mami, děda se oběsil ve sklepě! Proboha to ne! Apríl! Ve stodole. A tady je vtip, který není na téma Pepí ek, je to dobrý vtip na í any: Práv probíhá válka eska proti Americe. Amerika vyhrává. B h je na tvaný na t i státy (na esko, Ameriku a na ínu). Tak si pozve Ameri ana a íká mu: Neúto te na esko, nebo zmá knu ervené tla ítko, které zni í celý sv t. Potom si pozve echa a íká mu: Vy dodr ujte moje pokyny, nebo zmá knu tla ítko, které zni í celý sv t. A nakonec si pozve í ana a íká mu: Vy nevyráb jte nekvalitní výrobky, nebo zmá knu ervené tla ítko, které zni í celý sv t. í an to poru í a b h zmá kne ervené tla ítko a nic, podruhé nic, pot etí nic. Potom se podívá ze strany tla ítka a je tam napsáno made in china Karel Melichar REDAKCE GULÁ E: Beran Radek VII.A bery, Dvo áková Helena VIII.B H. Dvo áková, Hakl Josef VII.A Josef Hakl, Jindrová Karolína VII.A K. Jindrová, Kade ábek Jakub VII.C Paladýn, Kiklhornová Tereza VII.C T. Kiklhornová, Kosinová Karolína VII.A Kajak, Koubík Michal VII.A Mastercz-sk, Krous Míra VII.A Rozpi, Kubásek Václav IX.B kub, Melichar Karel VII.A Karel Melichar, Miková Anna VII.C A. Miková, Neumannová Eva VIII.A Elfík =0), Pacák Erik VIII.A Erik Pacák, Petrus Josef VII.A Easyoncz, Podzimek Ji í VIII.A Ji í Podzimek, Pro ková Zde ka VII.A Z. Pro ková, Pszczolka Jakub VIII.A - Jakub Pszczolka, Pro ková Zde ka VII.A Z. Pro ková, Rendl Filip IX.A Filip Rendl, Sevald Patrik IX.B - Patrik Sevald, Smr ová Eli ka VII.B E. Smr ová, Svoboda David VIII.A David Svoboda, im nková Julie VII.C Julka, Záho íková Kristýna VII.B kiki, erní ková Pavla VII.C - Pavla

září, říjen PŘEDSTAVUJEME VÁM ČLENY NAŠÍ ŠKOLNÍ REDAKCE ČASOPIS ZŠ KOTLÁŘSKÁ ČÍSLO 1.,2., ROČNÍK V. PODROBNÝ PLÁN NA ŘÍJEN 3

září, říjen PŘEDSTAVUJEME VÁM ČLENY NAŠÍ ŠKOLNÍ REDAKCE ČASOPIS ZŠ KOTLÁŘSKÁ ČÍSLO 1.,2., ROČNÍK V. PODROBNÝ PLÁN NA ŘÍJEN 3 ČASOPIS ZŠ KOTLÁŘSKÁ ČÍSLO 1.,2., ROČNÍK V. září, říjen UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: PODROBNÝ PLÁN NA ŘÍJEN 3 ADAPTAČNÍ VÝJEZD 6.ROČ. 4 SETKÁNÍ SE SPORTOVCI 5 PANÍ UČITELKA PETRA KIPRÁ 6 PŘEHLED STŘEDNÍCH ŠKOL

Více

V tomto čísle nepřehlédněte: Jaká byla B7? 13 Co se děje ve škole 20 Co jsme vymysleli 22

V tomto čísle nepřehlédněte: Jaká byla B7? 13 Co se děje ve škole 20 Co jsme vymysleli 22 Prázdniny skončily 1 Návrat do školy 8 Už to začalo 10 V tomto čísle nepřehlédněte: Jaká byla B7? 13 Co se děje ve škole 20 Co jsme vymysleli 22 Vážení čtenáři, i když se to nezdá, jsou velké prázdniny

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem ŠKOLÁK ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Číslo 3 Ročník sedmý 2014 Školní rok 2013/14 Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem Lidé spolu komunikují už odpradávna. Jako jediní ze zvířat jsme si ale vytvořili

Více

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704. Co se děje

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704. Co se děje Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje Z obsahu:: ~ Parllament školly a jeho zástupcii v redakčníí radě ~ rozhovor se starostou našeho města ~ rozhovor s učiitellem Valleriie Lažo a zumba

Více

Občasník 3. základní školy v Berouně Ročník II, číslo 2. Už tam skoro jsme, již se to blíží. Je půl. jedné a nám skončilo vyučování.

Občasník 3. základní školy v Berouně Ročník II, číslo 2. Už tam skoro jsme, již se to blíží. Je půl. jedné a nám skončilo vyučování. Občasník 3. základní školy v Berouně Ročník II, číslo 2 Už tam skoro jsme, již se to blíží. Je půl jedné a nám skončilo vyučování. Vidím dospělé zahalené v bílém hábitu, vezou vozíky. Dlouhá fronta dětí

Více

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament Č. 120-10/2010 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Den D pro prvňáčky. 1. září 2010 bylo prvním dnem ve škole i pro šestnáct prvňáčků na Šumburku. Přejeme jim na jejich cestě za poznáním

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 22. 10. 2007 * ročník V * školní rok 2007/2008 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více

2 prosinec 2012 ČTYŘICET V JEDENÁCT ČTYŘICET V JEDENÁCT ČTYŘICET V JEDENÁCT ČTYŘÍCET ŠKOLNÍ NOVINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRATŘÍ VENCLÍKŮ 1140

2 prosinec 2012 ČTYŘICET V JEDENÁCT ČTYŘICET V JEDENÁCT ČTYŘICET V JEDENÁCT ČTYŘÍCET ŠKOLNÍ NOVINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRATŘÍ VENCLÍKŮ 1140 ČTYŘICET V JEDENÁCT ČTYŘICET V JEDENÁCT ČTYŘICET V JEDENÁCT ČTYŘÍCET 2 prosinec 2012 2 prosinec 2012 ŠKOLNÍ NOVINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRATŘÍ VENCLÍKŮ 1140 ŠKOLNÍ NOVINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRATŘÍ VENCLÍKŮ 1140

Více

Listopad 1/2010 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Listopad 1/2010 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Listopad 1/2010 Ročník: 19 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE 3x LONDÝN Voices for a better world KRESBY ŠTĚPÁNA MAREŠE Rozhovor na dálku se známým kreslířem FILMOVÝ MARATON Jaké to

Více

Roman ADAMEC, Pavla KALOUSKOVÁ, Lenka JARÁ

Roman ADAMEC, Pavla KALOUSKOVÁ, Lenka JARÁ Sportovec měsíce: Nikola MANYCHOVÁ 6. A Sběrač bylin: Berenika Viktorie FIALOVÁ 3. A Sběrač papíru: Lucie SOUČKOVÁ 6. B Hádanky na Moodle: Diviška ŠIKOVÁ, Darina DOSTÁLOVÁ, Ondřej RYCHTERA www.zsul.cz

Více

Obsah IX/01. Úvodník 3

Obsah IX/01. Úvodník 3 Obsah Úvodník 3 Ze života školy a parlamentu 4 Exkurze, výlety, školní akce 8 Projekty 17 Soutěže 21 Studenti a věda 22 Sport 24 Filmy, seriály, fandom 27 Příspěvky studentů 29 2 IX/01 Úvodník Abych se

Více

Pomoc. Rozhovor: pan školník. Boleslavsko hledá talent. Charitativní sbírka. Téma: časopis pro studenty Gymnázia Mladá B oleslav

Pomoc. Rozhovor: pan školník. Boleslavsko hledá talent. Charitativní sbírka. Téma: časopis pro studenty Gymnázia Mladá B oleslav Ročník čtvrtý Číslo II Listopad - Prosinec 2012 NEPRODEJNÉ časopis pro studenty Gymnázia Mladá B oleslav skolnik-casopis.8u.cz g8mb.cz Pomoc Téma: 4 Taneční 5 Charitativní sbírka 12 Boleslavsko hledá talent

Více

SUCHDO L SKÉ L ISTY. K říjnovým komunálním volbám

SUCHDO L SKÉ L ISTY. K říjnovým komunálním volbám SUCHDO L SKÉ 62010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA stojí za přečtení Nová Rada městské části str. 4 Úsporná opatření od 1. 1. 2011 str. 7 Kroužek mladých hasičů str. 8 stojí za zapsání

Více

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce Anglie na vlastní oči Žáci hráli žákům Exkurze do Osvětimi Holky versus kluci Rozhovor s panem zástupcem Benešem Moji přátelé z pólů www.zsms.streliceubrna.cz

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová Základní škola Čimelice Číslo 35 Červen 2011 1 Úvodem Červnové číslo Školního zpravodaje je posledním číslem v letošním školním roce a pevně doufám, ţe není posledním číslem v roce kalendářním. Pochopitelně

Více

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406 PÁTOVINY Březen, duben Č. 2 /2015 Z OBSAHU ČÍSLA JAK NÁS VIDÍ NA NÁVŠTĚVĚ NAIVNÍHO DIVADLA JIRKA V PAPÍROVÉM SVĚTĚ PERNŠTEJNI NA TRŮNU V DENÍKU ČLENOVÉ REDAKCE PÁTOVIN, KTERÉ VYCHÁZEJÍ V RÁMCI VOLITELNÉHO

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013. Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013. Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Milí čtenáři školního časopisu, léto a s ním i

Více

Evropský den jazyků. Návštěva z Francie a Itálie. Cesta do pravěku. Rozhovor s paní učitelkou Zatloukalovou. Holky versus kluci.

Evropský den jazyků. Návštěva z Francie a Itálie. Cesta do pravěku. Rozhovor s paní učitelkou Zatloukalovou. Holky versus kluci. Evropský den jazyků Návštěva z Francie a Itálie Cesta do pravěku Rozhovor s paní učitelkou Zatloukalovou Holky versus kluci Mikulášský kvíz Představujeme stálé redaktory www.zsms.streliceubrna.cz skolnirevue@centrum.cz

Více

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou:

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou: VIP Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl podporou: Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství

Více

Začátek redaktorem. Markéta Malá

Začátek redaktorem. Markéta Malá První pocity z prvního dne ve škole byli velmi dobré. Všimla jsem si výmalby některých z tříd. Překvapila mě změna vzhledu u některých z žáků. Dále jsem si všimla televize umístěné v přízemí. Velkou změnou

Více

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje Č. 122-2/2011 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Pythagoriáda. Dne 26. 01. 2011 se žák 5.A Matej Andar zúčastnil okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda, kde ve velké konkurenci

Více

S MICHALEM DAVIDEM VYRÁŽÍME NA TURNÉ. busline dětem Přivezeme dětem divadlo!

S MICHALEM DAVIDEM VYRÁŽÍME NA TURNÉ. busline dětem Přivezeme dětem divadlo! Číslo 4 květen 2013 ročník 3 interní noviny firmy busline Str. 5 busline dětem Přivezeme dětem divadlo! Rozhovor s Ivanem Vyskočilem VYRÁŽÍME NA TURNÉ S MICHALEM DAVIDEM Michal David si vybral BusLine

Více

A je tu podzim. září říjen 2013. Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem

A je tu podzim. září říjen 2013. Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem A je tu podzim září říjen 2013 Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem Jen tak na okraj Po prázdninové pauze Vás opět vítáme u dalšího vydání Clicku. V naší redakci se tentokrát

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TRUTNOV POSLEDNÍ K R V I N K A ROKU 2009

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TRUTNOV POSLEDNÍ K R V I N K A ROKU 2009 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TRUTNOV POSLEDNÍ K R V I N K A ROKU 2009 ŠKOLNÍ ČASOPIS Č. 57 ze DNE 18. PROSINCE 2009 ROČNÍK XIII. 1 Sedmapadesáté číslo KRVINKY obsahuje:

Více

V POHYBU. Fotbal v Africe. Lenoši - hybná síla pokroku. Rozhovor: Mário Bihári. březen 2011 2. ročník 6. číslo. téma čísla MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ

V POHYBU. Fotbal v Africe. Lenoši - hybná síla pokroku. Rozhovor: Mário Bihári. březen 2011 2. ročník 6. číslo. téma čísla MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ březen 2011 2. ročník 6. číslo + téma čísla V POHYBU + Fotbal v Africe Lenoši - hybná síla pokroku Rozhovor: Mário Bihári ČASOPIS PRO MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ + Milý čtenáři, sníh nám pomalu taje, rampouchy

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

PIONÝRA 7 VYPALOVANÍ DO DŘEVA. březen PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK SAMI O SOBĚ. 2 reportáž (8 a 9) zprávy ze sdružení (12) námět na rukodělnou činnost (24)

PIONÝRA 7 VYPALOVANÍ DO DŘEVA. březen PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK SAMI O SOBĚ. 2 reportáž (8 a 9) zprávy ze sdružení (12) námět na rukodělnou činnost (24) PIONÝRA 7 březen PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK SAMI O SOBĚ VYPALOVANÍ DO DŘEVA 2013 2 reportáž (8 a 9) zprávy ze sdružení (12) námět na rukodělnou činnost (24) Pionýři na Ledovce Když jsem v minulém čísle Mozaiky

Více