Školní časopis 3. ZŠ Beroun. Občasník. Číslo 1 Ročník II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní časopis 3. ZŠ Beroun. Občasník. Číslo 1 Ročník II"

Transkript

1 Školní časopis 3. ZŠ Beroun Občasník Číslo 1 Ročník II Tak jsou zase za námi letní prázdniny a začal nový školní rok a s ním je tu i další nové číslo Guláše, ve kterém se dozvíte spoustu nových, zajímavých věcí. Letos, jelikož odešli naši nejstarší členové redakce a začali chodit na nové školy, se obměnilo osazenstvo naší redakce. Je možné, že se dovíte něco jiného z článků s jiným tématem, než jste byli zvyklí. Je naprosto normální, že jste se po prázdninách do školy netěšili, ale jsou mezi námi i tací, kteří se sem těšili A myslím si, že jich také není málo, především na druhém stupni. Dalo se toho zažít dost, ale to nejlepší nás přeci jen čeká ve škole Teda alespoň ty, co tady mají nějaké kamarády Někdo byl o prázdninách u moře, jiný na táboře, chatě či chalupě, někdo to stihl všechno a možná ještě mnohem víc Samozřejmé je, že začátek roku doprovází spoustu výdajů a to především ty, kteří dojíždějí Karty na autobus, na oběd, zaplatit školu či školku a nějaké kroužky. Nejhorší je ranní vstávání, a dobíhání autobusů nebo vlaků do školy (ten už vám ale asi nezastaví). Začátek školního roku je pro někoho hodně obtížný, ale někoho nezarazí nic Ani první písemky. Takhle většinou vypadají ti, co už vědí, co je čeká Elfík =0)

2 Amerika aneb jiný sv t Ur it jste sly eli o Spojených státech jako o zemi, kde si po ídíte vcelku v e, co budete chtít. Je to jako pov st, jádro je nefal ované, ale v echny okolnosti se p ekreslují okolnostmi lidské p edstavivosti. Z poloviny by se dalo íct, e elektronika je pro lov ka pohybujícího se v cenách a slevách výhodn j í ke koupi a to by se dalo íct i s oble ením. Mnozí lidé íkají, e je dokonce výhodné se p est hovat do Ameriky a postupn dostat ob anství, ale ho kou skute ností je, e i ikovní lidé jsou tam nelegáln a jejich ikovnost by se dala uplatnit daleko lépe v rodné zemi. Pravdou se ale ukazuje, e kdo má spoustu nápad v hrsti obejde se i bez znalosti jediného slova. Sám jsem m l mo nost potkat lidi, kte í celý ivot cestují a jsou ji dvacet let mimo své rodné zem a stále nemají americké ob anství. Ale také se najdou lidé, kte í jsou svými originálními nápady origináln j í ne ostatní, a proto dostanou ob anství snadno; prakticky, aby se lov k udr el v Spojených státech jde celou dobu o ob anství. Jednoduchý zp sob se zárove ukazuje t kým, jakmile se objeví p íle itost studovat vysokou kolu ve Státech, postupn vám sama kola nabídne ob anství, ale musíte vynikat v po adovaných oborech a ovládat anglický jazyk. Pak je to jiná! lov k by m l po ítat i se zm nou celého charakteru a akt, kterými bude e it situace. Ka dý národ se chová jinak, ale národ Spojených stát, se díky malinké historii, chová tak, e se o n j zajímají v dci a v chování doká ou najít dostate ný interest, aby je to p inutilo se jím zabývat. Celá zem se zam uje na spot ebu a lidi to m ní, ani by si uv domovali, e se neviditelné vlny p sobící z okolí, vrývají do jejich mozkových závit. V letadle na cest zp t se mi naskytl praktický p íklad: dv rodiny ech se potkali v letadle, letícího do eské republiky a jediné o em se bavili bylo: co si v Americe koupili a pro vlastn letí do té za pin né zem. Ale nem eme se koukat jenom na negativní pravdu. Nap íklad p íroda se odhodlala zasít do velkých rozlehlých pou tí svá semena a stvo it lesy, beroucí dech jako t ikrát obrou ený diamant. V ude, kde byl les byl národní park, proto e Amerika byla podle v dc p vodn jenom pou a tam, kde u p írod do la semena, byly opravdu pusté pou t, v t inou s jednou cestou. Národní parky byly oproti celému

3 charakteru zem n co jako velká pi ka na dortu. Nap íklad park Sequoia je parkem, kde roste n co jako Titanik mezi stromy. Tam jsou stromy obry oproti eským les m a to je p íklad vynalézavosti p irody. Stromy doslova braly dech. Dal ím aspektem p írody byl park Zion nebo Grand Canyon. Zion byl parkem, který ukrýval za rudými skalami, rozv tvené eky, v údolí rudých, sluncem rozpálených, skalisek. Nám se zde naskytla mo nost si vyzkou et krutou roli dobrodruh, jak je t ké, se brodit v ece, která vám doslova hltá kolena a proud vás chce strhnout dol. Dal ím parkem, hodn známým, je park Arches. Jeho rudé oblouky jsou známy po celém sv t. Jeden oblouk byl vzácností svého tvaru, tak p esv d en, e se odhodlal se z ítit. Tak e se dá íct, e Amerika je ú asná, podle toho z jakého úhlu jí analyzujete. Na jednu stranu je nebezpe né a na druhou skrývá tolik nádhery, e by lov ku nesta il zrak na to, aby pro il krásu v celé podob. Já osobn jsem m l ú asný pocit z její p írody, ale byl jsem znechucen národem, a na Floridu, která byla ástí Spojených stát amerických, ale její národ se v mnoha ástech li il. Zále í, jak se na v c podíváte! Filip Rendl

4 Ano, je to tak, Broučci, Medvídci, Šmoulové a Dráčci utekli a usadili se v místní, nově otevřené školce. Zmíněnou školku najdeme v Preislerově ulici. Byla zrekonstruována na místě dříve stávající družiny. Pokud pořád přemýšlíte, co znamenal ten úvod, hned vám vše vysvětlíme v našem interview s paní ředitelkou zmíněné školky: Jak jsou děti rozdělené do oddělení? Jsou rozdělené podle věku nejmenší jsou Broučci, poté Medvídci, Šmoulové a nakonec Dráčci. Jména oddělení jsme vybrali podle pohádkových postav. Máme tu děti od 3 do 7 let. Jak se tady vám a vašim kolegyním pracuje? Dobře, je hezké pracovat v novém prostředí a zakládat novou školku je příjemná záležitost. Je tohle první školka, ve které paní vychovatelky pracují? Ne, všechny mají zkušenosti z dřívější doby. Vybíraly jsme je konkurzem. Prvních 14 dní jsme tu musely všechny (je nás sedm paní vychovatelek) být od rána do odpoledních až večerních hodin, aby si na nás děti zvykly. S námi sedmi jsou zde ještě dvě paní uklízečky. Jak je to se stravováním? Jídlo nám vaří Eurest a dovážejí nám ho ze školní jídelny. Každý den musíme v jídelně vybrat jídlo vhodné pro děti a pak nám ho sem dovezou. Líbí se d tem nová zahrada? Zahrada ještě není v provozu, až od jara. Zatím chodíme na hřiště u školy, do tělocvičny nebo do okolních hřišť. Chodí d ti po ob d spát? Ano, chodí spát, od půl druhé do půl třetí. Starší děti, které nemohou usnout, mohou s paní vychovatelkou např. kreslit nebo dělat jakoukoliv aktivitu, která by nerušila spící děti. Před spaním čteme různé pohádky. Kolik máte celkem d tí? Máme 88 dětí. 22 v každém oddělení. Od kolika do kolika provozujete školku?

5 Od 6.30 do Paní vychovatelky se střídají na směny. Jak vypadá b žný den ve školce? Nejdříve je rozcvička, poté individuální činnost, řízená činnost, pobyt venku, oběd, odpočinek, svačina, hry. Hygiena je samozřejmostí. Také chystáme různé programy pro děti divadla, návštěvy hradů, kroužky a akce pro rodiče s dětmi. Líbí se ve školce d tem? Některým více, některým méně. Některé děti dokonce ani nechtějí domů. Poté, co se děti vyspaly, jsme se šly podívat po odděleních, seznámit se s dětmi a popovídat si s nimi. Vyzpovídali jsme 14 dětí, jak se jim ve školce líbí a jen u jednoho dítěte se nám stalo, že se ve školce nelíbilo. Také jsme se ptali, jaké mají rádi hračky. Např. Kamil a Eliška mají rádi stavebnici, Alex, Patrik a Matýsek mají rádi autíčka, Maruška a Terezka mají oblíbené panenky, Nikolka Hannah Montanu, Laura svého medvídka, Esterka má ráda kreslení a podobně. Ve školce se nám líbilo, mají tam krásné nové vybavení, na které i s rekonstrukcí a dalšími investicemi přispěl Městský úřad Beroun. Julie a Pavla Na místo starých zelených botáren přes léto 2010 firma MY DVA HOLDING a.s. vybudovala nové skříňky. Všichni se shodneme, že staré botníky byly nevyhovující z mnoha důvodů: kradení nebo schovávání bot mezi žáky navzájem apod. Ale jejich výhodou bylo lepší odvětrávání a nebylo na nich vidět lecjaké poškození (rýha od klíčů, nápis liháčem apod.). Jenže ty nové skříňky taky mají své mouchy, když člověk přes noc nechá ve skříňce dva páry mokrých bot a pak ji ráno otevře, má pocit, jako kdyby vlezl na veřejné záchody v Praze. Po konci poslední neboli vyučovací hodiny, je u skříněk takový nával, že se člověk pomalu ani nemá šanci dostat k vlastním přezůvkám. A co teprve v zimě až těm, co mají skříňky dole, bude téct voda do bot z roztékajícího se sněhu od těch, co mají skříňku nahoře. A to není všechno panty, na kterých drží dveře, se dají lehce vyndat i s dveřmi. Myslím si, že jedinou výhodou, kterou skříňky mají, je, že se člověk nemusí bát, že mu někdo odcizí boty nebo přestříhne tkaničky. Podle mne byla školní investice do nových skříněk dobrá a doufám, že skříňky dětem dlouho vydrží kub

6 Trucky jsou nákladní auta, ale v tomto sportu se upravují, istí a spravují pro extrémní situace. Auta mají posilova ízení, osazují se bezpe nostním rámem, aby pro ly kritérii na konstrukci auta. V truck trialu jde o to v ur itém ase projet sekci (vyzna ený úsek, ve kterém se jezdí). V sekci jsou umíst ny branky, ty se mnohdy ty í ve zdánliv nep ekonatelné p eká ce, proto je d le itý dobrý idi a navigátor se spolehlivým autem. V t chto závodech se dávají trestné body, nap íklad za neprojeté branky, zm nu sm ru jízdy, zlomení branky, nebo za odstoupení z d vodu uvíznutí, technické poruchy i p evrácení celého vozu. Vozy se d lí do r zných kategorií podle po tu náprav a rozvoru (vzdálenost kol od sebe). Tento sport je na tolik oblíbený, e se jezdí i zmen eniny v podob Lega nebo RC model. Kluci nás p evezli na Tat e 805, nejd ív jsem stál na korb, to bylo ú asné. P i jízd lesem byl sice stra ný hluk, vihaly nás v tve strom a trochu jsem m l strach z rozpáleného výfuku p ede mnou, ale to mi nad ení z jízdy zkazit rozhodn nemohlo. Mimochodem Tatrou nás vezli na zmen eninu truck trialu v podob Lega, kterého se ú astním. Po skon ení závod jsme z lesa op t jeli Tatrou. Ov em te m navigátor posadil na jeho místo a sám si el stoupnout na korbu, za co jsem mu moc vd ný. S kamarádem jsme se rozhodli jet se na závody podívat. Jako první jsme zaplatili vstupné, pak zaparkovali auto. A hned po zaparkování jsme si li prohlédnout závodní vozy a hlavn najít posádku, kterou známe, abychom na korb jejich vozu dojeli na rozpravu (za átek závodního dne s vyhlá ením, kde pojede jaká kategorie) tak jsme s nimi p ejeli k 1. sekci. Podívali jsme se na to, jak ji odjeli a pak jsme se li podívat na vozy jiných kategorií, které jsou mnohdy je t zajímav j í. Ale hlavn jsme se dr eli blízko na ich známých, abychom je neztratili, proto e sekce jsou n kdy daleko od sebe ale na korb závodních voz ne. Jinak vy se m ete chodit dívat, na jakou sekci chcete podle toho, jaká se vám líbí. Je tam mnoho stánk, kde se dá koupit jídlo, ale i trika DVD nebo jen propisku. Ale závody jsou hlavn o sledování aut, jak se dostávají ze svízelných situací a n kdy se povede i bouda (p evrácení celého auta), která je pro diváky velmi zajímavá a n kdy i zábavná. Je tam i komentátor, který v pr b hu závodu íká r zné zajímavosti, jaké jsou kategorie, kde jsou dal í závody, ale n kdy i fandí. Proto kdy nevíte, jak to tam chodí, ale závody se vám líbí, nebojte se a je te se podívat, po chvíli poslouchání v e pochopíte. (Stránky závod jsou ) bery

7 STA SE BEROUNSKÝM MEDV DEM Chceš se stát hokejistou nebo hokejistkou? Teď máš velkou příležitost! Nepromeškej ji!!!! Neváhej a staň se Medvědem! Hokejový klub HC BEROUNŠTÍ MEDVĚDI pořádá nábor pro děti narozené v roce 2003, 2004, 2005, Pro více informací 1. Informace vám poví pan Třinecký. 2. Zavolej na telefonní číslo: Je možné zapůjčit začátečníkům: brusle, rukavice, přilba, hokejka 4. Zimní stadion se nachází v ulici: Na Ostrově Beroun ROZHOVOR S MALÝM HOKEJISTOU Na za átku se v ichni nová ci u í postavit na brusle a pomalu se u í bruslit. Trénují dvakrát i t ikrát týdn. Skoro ka dý se chce v dosp losti stát hokejistou, který bude slavný. Hokej je baví. P i trénincích se mnoho nau í, ale i pobaví. Dr ím jim palce, aby se dále zlep ovali. P ipravila jsem pro vás rozhovor s malým hokejistou, který trénuje teprve t i m síce. Jsou mu ty i roky. Gulá :,,Chce se stát slavným hokejistou? Alex:,,Jo, chci. Gulá :,,Musí po ádn trénovat? Alex:,,Jo, musím trénovat. Gulá :,,Baví t se u it základy hokeje? Alex:,,Jo, u jsem se tro ku nau il bruslit a je to super:" Gulá :,,A bude trénovat dál? Alex:,,Jo, budu. Gulá :,,Díky a ahoj. Kajak Pro je blondýnkám u po íta e zima? Proto e neum jí zav ít Windows Windows = anglicky okna Víte, pro m la dosp lá blondýnka radost, kdy dokon ila puzzle za 11 m síc? Proto e na krabici bylo napsáno 2 a 4 roky. Má to IQ 20. Co je to? 20 blondýnek! Má to IQ 25. Co je to? 20 blondýnek a jeden pes! Co znamená blondýnka v tanku? Konec sv ta Jaká choroba postihuje nej ast ji blondýnku? Blbost. Víte jak umírá mozková buňka blondýnky? O samotě. Karel Melichar

8 Do křížovky napiš názvy hlavních měst těchto států Švýcarsko 9. Francie 2. Rakousko 10. Španělsko 3. Polsko 11. Lotyšsko 4. Bulharsko 12. Litva 5. Česká Republika 13. Řecko 6. Rusko 14. Itálie 7. Ukrajina 15. Belgie (obráceně) 8. Anglie (obráceně) 16. Bělorusko 17. Estonsko TAJENKA: E. Smržová Televizní show vysílaná na Nově a slovenské Markíze. Talentmania také těsně překonala svou sledovaností show Československo má talent, která se vysílá na Primě a slovenské televizní stanici JOJ. Vzhledem k tomu že oba pořady jsou vysílány ve stejný den i čas, si diváci musejí vybrat, který pořad budou sledovat. Do těchto soutěží se může přihlásit každý bez rozdílu věku, který má alespoň nějaký talent. Ale našli se i tací, kteří talent rozhodně neměli, nebo alespoň neovládali disciplínu, se kterou se rozhodli soutěžit. Talentmania se vysílá od konce srpna tohoto roku a zatím proběhly všechny castingy, semifinále a tuto neděli proběhlo první finále. Diváky televize Nova čekají ještě další. V prosinci letošního roku začne poslední část tohoto programu superfinále. Diváci se mohou těšit například na Hybrids crew taneční dvojice Jsou různé kategorie : děti (0-14), tanec (jednotlivci, ale také i skupiny), cirkus (akrobacie, kouzlení, show se zvířaty, žonglování a jiné ), comedy (divadelní skeče a vtipná recitace), zpěv (sólový, skupiny nebo sbory), hudební nástroje a jiné K. Jindrová, Z. Prošková

9 Futurama je americký seriál, který vytvo ili Matt Groening a DavidnX.Cohen (auto i seriálu Simpsonovi). První ty i produk ní série vysílala televizní stanice Fox Network v letech 1999 a ervna 2009 spole nost Comedy Central oznámila, e uzav ela dohodu na výrobu dal ích 26 díl. V prvním díle Philip J. Fry, který ije v roce 1000, pracoval jako poslí ek v pizzerii. Jednou vezl pizzu do výzkumného st ediska. Kdy tam dojel, zjistil, e si z n j ud lali legraci, tak si vzal pivo, sedl si do k esla a za al se houpat. Potom zamrzl. Probudil se v roce Tam na el svého pra, pra, pra, synovce prof. Huberta J. Farnsworthe s jeho novými p áteli. Za al pro n j pracovat jako poslí ek, kterým u být necht l. Turanga Leela Pracuje s Fryem v Planet Expres s dal ími. Philip j. Fry Smola z roku 1000, který ije v roce 3000 Amy Wong Dcera bohatých í an. Bender Bending Rodriguez Ohýbací robot, zlo inec. Má spory s robomafií. Dr. John Zoidberg Doktor mimozemského p vodu. Ostatními p ehlí en. Hermes Conrad Jamaj an a mana er spole nosti planet Expres. Je bývalý vrcholový sportovcem v podlézané. Prof. Hubert Farnsworth Zam stnavatel a zárove praprasynovec Frye. Josef Hakl

10 GTA IV Je lepší než její předešlé verze? Hlavním hrdinou této hry je třicetiletý Niko Bellic, bývalý voják, který přijíždí do Liberty City v naději na normální život Máme od této hry čekat více či méně? Je to nová špička mezi hrami? Hra se odehrává na podzim v roce Bude se hlavnímu hrdinovi této hry líbit ve městě Liberty City, ve kterém budete začínat? Po delší době ve hře budete hrát i na jiných pozicích Bude to hráčům vyhovovat? GTA IV GTA San Andreas Grafika: Mnohem lepší než v ostatních hrách od Rockstar games (např.gta:san Andreas, GTA:3). Voda je reálnější, avšak když jedete v autě a zajedete do stínu, nevidíte na cestu a často nabouráte (když máte dobré auto, tak Vás to bude mrzet). Ovladatelnost: Hodně citlivá a VELMI reálná. + - Zážitek ze hry: Mise jsou těžší, pokud se začnete orientovat ve městě, budete mít více šancí uniknout policii, která je více agresivní. Bohužel se jí už nemůžete schovat v bytě či domě. ++- Hlavní hrdina: Niko Bellic je válečný veterán, který odešel z války s nečistým svědomím. Po válce už nevěří v normální život. Pochází z Balkánu z Jugoslávie. Přesto odjel do Liberty City hledat novou naději. Výsledek: Mise GTA IV jsou naprosto nesmyslné a ze hry nemáme takový požitek na rozdíl od GTA San Andreas. I když má tato hra skvělou grafiku a zajímavý příběh, hraní vás rychle omrzí. - Konečný výsledek: 3x + a 3x -. Hra je dobrá, ale určitě není výborná. Asi si ještě chvíli počkáme na dokonalé GTA. Cheaty:http//:www.GTA4.cz tip pro hráče. Mastercz-sk Easyoncz

11 RISE AND FALL: CIVILIZATION AT WAR Vy si řeknete ježiš, zase ňaká nudná strategická hra. Ale Rise and Fall je jiná. Rise And Fall, neboli vzestup a pád, je pro ty, kteří se zajímají o antické Řecko, Řím, Egypt nebo Persii. Zkrátka, Rise and Fall je hra zasazená do starověku, neboli do doby, kdy žil Alexandr Veliký, Kleopatra, Caesar a další. V Rise And Fall si můžete vybrat ze dvou kampaní. Ta první je za Alexandra Velikého a druhá za Kleopatru. Jako Alexandr Veliký potáhnete nejen Evropou, ale i Asií a pronásledovat zbytky perské armády. V kampani Kleopatra se pokusíte ubránit Egypt před invazí římského impéria. Aby Rise And Fall nevypadal jako bezchybná hra, musím uvést několik jejích nedostatků. Některé národy v Rise And Fall jsou nevyvážené. V kampani za Kleopatru musíte bránit chrám. Tento úkol je téměř nesplnitelný. Tipyy prroo hrráččee:: Veel lmii doobrrýý nárrood:: Řekové Cheeattyy:: Olympus zlato, dřevo, sláva, a plná životní síla Hlavvní í ssttrránka hrryy: + Rise And Fall je graficky velmi pěkně zpracovaná hra, velmi povedené pozadí a pěkně zpracované bitvy. Zároveň mě zaujaly lodní bitvy. - Nevyváženost některých národů; kampaň za Kleopatru Paladýn Rekonstrukce kina Mír začala 1. března Vybudovaly se zde úplně nové vstupní dveře, větší chodba pro více lidí, pak také nová kabina pro pokladníka, bufet, aby se čekající diváci mohli občerstvit, nová prostorná šatna pro zaměstnance a nové schodiště do suterénu. Kino získalo také nové sociální zařízení a zvenku novou fasádu. Začalo se promítat 9.srpna Součástí modernizace berounského kina je jeho digitalizace a rozšíření o promítání ve 3D formátu. Promítání ve 3D formátu vypadá tak, že si nasadíte speciální brýle a film sledujete v prostorovém vidění. Chvílemi si připadáte, že jste uvnitř děje filmu. Filmy většinou hrají od 17:30 nebo od 18:30 popřípadě od 20:00 večer. Když chcete vyrazit do kina, už nemusíte jezdit do velkých multikin v Praze, stejnou kvalitu najdete i v našem novém berounském kině a za nižší cenu (popcorn a cola jsou k dispozici). Jakub Pszczolka

12 HRNČÍŘSKÉ TRHY září se na Husově náměstí konal XIV. ročník hrnčířských trhů. Kromě našich, domácích hrnčířů přijeli také hosté z EU. Hrnčíři z Francie, Německa, Maďarska, Polska, Litvy a Slovenska. Tím, že tito hosté přijeli, se naplňuje tužba organizátorů rozšířit dobrou pověst české keramiky v zahraničí. Přijely slavné osobnosti - například Catherine Cotonian Moiroux - hrnčířka z jižní Francie, která představila malovanou keramiku inspirovanou kulturou Středomoří, nebo Roman Mekisa, který vystudoval Akademii umění ve Vilniusu - hlavním městě Litvy a získal prvenství v řadě soutěží. Počet vystavovatelů se pohyboval okolo 300. Jako každoročně proběhla soutěž na téma: Zahradní keramika, která byla letos obohacená právě výtvory zahraničních autorů. Proběhly také závody Dračích lodí, neboli závod v pádlování týmů. Zúčastnili se jich i zahraniční návštěvníci. V jednom případě se dokonce stalo, že se tým potopil i se svou lodí a aby toho nebylo málo, ulomila se jejich dračí lodi hlava i ocas! Naše uznání jim patří hlavně za to, že se jen tak nevzdali, svou loď odnesli k mělčině, vylili z ní vodu, znovu do ní nasedli a závod dojeli. Název trhů napovídá, že půjde o keramické výrobky, což je z větší části pravda. Ovšem, jaké by to byly trhy, kdyby na nich chyběly i tyto věci jako například: starožitnosti, oblečení, jídlo, pití, svíčky, hračky, ručně dělané výrobky, obrazy a mnoho dalšího. Po náměstí chodily i skupinky skautek, které za 10,-Kč prodávaly lístky do tomboly. Výtěžek bude zaslán do míst zasažených povodní, což je od nich velmi šlechetné. Této příležitosti využily i organizace pro potřebné. Někomu se letošní trhy líbily, někomu méně a někomu třeba vůbec. Každý, kdo na nich byl, má svůj názor. A teď máte jedinečnou příležitost porovnat názor pracovníka a návštěvníka trhů a dokonce jsme vyzpovídaly i zahraniční umělce. 1. Odkud jste přijel/a? 2. Kolikrát jste již byla na hrnčířských trzích? 3. Líbily se vám víc minulý rok nebo letos? 4. Co vás nejvíc zaujalo? 5. Překvapilo vás něco? 6. Nakoupila jste hodně věcí? 7. Řekla jste o trzích i známým? Přijeli? 8. Bylo zde něco, co se vám nelíbilo? 9. Co byste změnila? 10. Hodláte přijet na trhy i příští rok?

13 NÁVŠTĚVNÍK 1. Já jsem místní 2. Jsem tu podruhé 3. Možná trochu víc minulý rok, protože jsem na nich byla poprvé, a tak to mělo takové větší kouzlo 4. Zaujaly mě kuchařky ve staročeských krojích, také se mi líbily starožitnosti, ale všechno bylo hezké 5. Překvapil mě jeden tatínek, který šel s miminkem a dvěma malými holčičkami na trhy sám, ale bylo vidět, že je docela zoufalý a pořád říkal: Příště s vámi jde maminka. 6. Moc ne, vlastně jen ručně vyrobenou svíčku do koupele, kterou prodávala nadace pro postižené 7. Ano, zmínila jsem se o tom, bohužel měli jiné plány 8. Bylo tam na můj vkus moc lidí 9. Nic, vše mi přijde v pořádku 10. Určitě PRACOVNÍK (prodavačka tomboly) 1. Jsem místní. 2. Prodávám tu již potřetí. 3. Líbí se mi tu pořád stejně. 4. Zaujalo mne, kolik lidí si koupilo tombolu, byl o ni velký zájem. 5. Nic moc. 6. Skoro nic, jen jídlo a pití, když jsem potřebovala. 7. Ano, řekla, ale nepřijeli. 8. Ne, vše se mi líbilo. 9. Nic, vše mi přijde skvělé tak, jak to je. 10. Určitě budu zase prodávat a už se moc těším A teď slíbené rozhovory s umělci: Po kolikáté jste na trzích? Slováci: Po druhé, dozvěděli jsme se o nich z internetu Maďaři: Nevíme přesně, ale zhruba počtvrté. Češi: Jezdíme sem již od jejich počátku Co si o nich myslíte? Slováci: Jsou úplně nejlepší, moc se nám tu líbí. Maďaři: Líbí se nám tady. Češi: Jo, ujde to tu Chodí k vám hodně lidí, jste spokojeni s výtěžkem? Slováci: Ano, jsme moc spokojeni Maďaři: Spousta, jsme rádi. Češi: Ano, chodí a jsme moc rádi.

14 Líbí se vám tady, přijedete i příští rok? Slováci: Ano, moc se nám tu líbí a určitě přijedeme zase. Maďaři: Jo, moc. Rozhodně přijedeme. Češi: Ale ano, je to tu pěkné příští rok opět přijedeme. Tak toto byly Hrnčířské trhy Doufáme, že se vám líbily tak jako nám. Pavla a Julka Ani ka volá Pepí kovi:,,pepí ku, p ij dneska ve er k nám, nikdo nebude doma. Pepí ek se navoní, u e e, oble e, p ijde, zazvoní... a nikdo není doma Paní u itelka vysv tluje t íd : " íkáme, e kráva se otelila, ko ka okotila. ekne n kdo dal í p íklad?" Pepík se hlásí: "Prosím, ralok se o ral!" Pepíku, pro nekreslí tatínka? Proto e nemám ple atou pastelku. Přijde Pepíček za maminkou a povídá: Mami, děda se oběsil ve sklepě! Proboha to ne! Apríl! Ve stodole. A tady je vtip, který není na téma Pepí ek, je to dobrý vtip na í any: Práv probíhá válka eska proti Americe. Amerika vyhrává. B h je na tvaný na t i státy (na esko, Ameriku a na ínu). Tak si pozve Ameri ana a íká mu: Neúto te na esko, nebo zmá knu ervené tla ítko, které zni í celý sv t. Potom si pozve echa a íká mu: Vy dodr ujte moje pokyny, nebo zmá knu tla ítko, které zni í celý sv t. A nakonec si pozve í ana a íká mu: Vy nevyráb jte nekvalitní výrobky, nebo zmá knu ervené tla ítko, které zni í celý sv t. í an to poru í a b h zmá kne ervené tla ítko a nic, podruhé nic, pot etí nic. Potom se podívá ze strany tla ítka a je tam napsáno made in china Karel Melichar REDAKCE GULÁ E: Beran Radek VII.A bery, Dvo áková Helena VIII.B H. Dvo áková, Hakl Josef VII.A Josef Hakl, Jindrová Karolína VII.A K. Jindrová, Kade ábek Jakub VII.C Paladýn, Kiklhornová Tereza VII.C T. Kiklhornová, Kosinová Karolína VII.A Kajak, Koubík Michal VII.A Mastercz-sk, Krous Míra VII.A Rozpi, Kubásek Václav IX.B kub, Melichar Karel VII.A Karel Melichar, Miková Anna VII.C A. Miková, Neumannová Eva VIII.A Elfík =0), Pacák Erik VIII.A Erik Pacák, Petrus Josef VII.A Easyoncz, Podzimek Ji í VIII.A Ji í Podzimek, Pro ková Zde ka VII.A Z. Pro ková, Pszczolka Jakub VIII.A - Jakub Pszczolka, Pro ková Zde ka VII.A Z. Pro ková, Rendl Filip IX.A Filip Rendl, Sevald Patrik IX.B - Patrik Sevald, Smr ová Eli ka VII.B E. Smr ová, Svoboda David VIII.A David Svoboda, im nková Julie VII.C Julka, Záho íková Kristýna VII.B kiki, erní ková Pavla VII.C - Pavla

Duhová zahrada. Jaká stanoviště jste u nás mohli absolvovat? 1. pavučina a její obyvatelé. 2. člověče, nezlob se. 3. nošení vody u jezírka

Duhová zahrada. Jaká stanoviště jste u nás mohli absolvovat? 1. pavučina a její obyvatelé. 2. člověče, nezlob se. 3. nošení vody u jezírka Duhová zahrada 30. května jsme se všichni sešli na naší zahradě, abychom si společně zadováděli, něco nového se naučili, něco zajímavého vytvořili a nakonec si odnesli ve svých srdíčkách zprávu, že je

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!!

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Jak na učitele -Nebuď drzý. -Vždy se chovej slušně. -V přítomnosti učitele (jakéhokoli dospělého)

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Cvičení pro uvolnění ruky jsou určeny pro vzdělávání žáků v základní škole speciální a plně respektují

Více

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Začal nový školní rok. Ze třídy nám odešli někteří spolužáci do jiných tříd nebo se odstěhovali. A zase nám přišli noví spolužáci parta hokejistů. Potřebovali jsme

Více

Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda.

Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda. Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda. Téměř každý člověk touží být v práci úspěšný touží pracovně se uplatnit. V průběhu studia si mladý člověk osvojuje znalosti a dovednosti potřebné pro povolání,

Více

využívá svých schopností

využívá svých schopností Táto relácia využívá svých schopností je pro nás svaté. pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa

Více

Semestrální práce z NUR Uživatelské rozhraní pro automat MHD. Michal Samek (samekmic)

Semestrální práce z NUR Uživatelské rozhraní pro automat MHD. Michal Samek (samekmic) Semestrální práce z NUR Uživatelské rozhraní pro automat MHD Michal Samek (samekmic) Zadání: Návrh uživatelského rozhraní pro automat MHD v Pardubicích, kde se kromě klasických papírových jízdenek využívá

Více

ptát, jestli nebyl zpracován

ptát, jestli nebyl zpracován Jako duchovní praktikující ptát, jestli nebyl zpracován Když pak jdou domů, bychom měli mít tento koncept, měli bychom hledat své vlastní Já, Boha uvnitř, přirozenost Buddhy, místo tohoto druhu triviální

Více

JANA ČERMÁKOVÁ. Vytvořeno pro žáky s lehkou mentální retardací

JANA ČERMÁKOVÁ. Vytvořeno pro žáky s lehkou mentální retardací Identifikátor materiálu: EU 4 33, příběh Tématická oblast: český jazyk - literatura 1. ročníku Materiál obsahuje dva pracovní listy. Úkolem prvního listu je čtení s porozuměním, úkolem druhého listu je

Více

Pokud se vám tyto otázky zdají jednoduché a nemáte problém je správně zodpovědět, budete mít velkou šanci v této hře zvítězit.

Pokud se vám tyto otázky zdají jednoduché a nemáte problém je správně zodpovědět, budete mít velkou šanci v této hře zvítězit. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Určitě víte, kde leží Sněžka, Snad také víte, kde pramení Vltava, kde leží Pravčická brána, Černé jezero nebo Prachovské skály. Ale co třeba Nesyt, jeskyně Šipka, Pokličky nebo

Více

Pedagogický projekt JAK SE ŽIJE V AFRICE

Pedagogický projekt JAK SE ŽIJE V AFRICE Pedagogický projekt JAK SE ŽIJE V AFRICE Eva Sádlíková I. Ročník KA03D Studium pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život 27.5.2010 Pedagogický projekt JAK SE ŽIJE V AFRICE Cílová skupina:

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS 2013 2014 JARO JE TADY REDAKCE

ŠKOLNÍ ČASOPIS 2013 2014 JARO JE TADY REDAKCE ŠKOLNÍ ČASOPIS 2013 2014 JARO JE TADY REDAKCE Když se zima už nachýlí, někdy v druhé polovině února či počátkem března, když jednou zrána uslyšíte nesměle zahvízdat kosa JARO JE TADY. Ilustrace k textu

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum Provozní řád ELMÍK Dětské centrum ELMET, spol. s r. o. Vypracoval: ing. Lenka Koterová Schválil: Lumír Kysela Platnost od: Revize: Kopie: Podpis: Podpis: 05-01-2015 B 2 z 12 Obsah: ODDÍL I.- Úvodní ustanovení

Více

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Z r nk Z učebního cyklu Pouta milosti (GraceLink) Ročník I., první čtvrtletí Přeloženo z anglického originálu: Beginner Bible Study Guide, GraceLink

Více

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí.

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. Tento certifikát má hodnotu jedné ivé a zdravé kozy. Díky pomoci eských dárc nakupuje lov k v tísni tato veselá zví ata pro rodiny v chudých zemích Afriky a Asie.

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 Příloha č. 2 ANIMA VIVA o. s. 1/16 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření

Více

Roman Truhlář: Ve srovnání s Belgií máme luxusní kola

Roman Truhlář: Ve srovnání s Belgií máme luxusní kola Roman Truhlář: Ve srovnání s Belgií máme luxusní kola Každou středu ho můžete potkat, jak křižuje lesy v okolí Prahy na horském kole. Rozhovor odhaluje nepříliš známou tvář ředitele mbank ČR a SR Romana

Více

Šok (školní občasný klebetník ) číslo 11, školní rok 2009/2010. www.zshornicka.cz

Šok (školní občasný klebetník ) číslo 11, školní rok 2009/2010. www.zshornicka.cz www.zshornicka.cz Slovo pana ředitele: Milí žáci a čtenáři ŠOKu, před několika dny jsme společně zahájili školní rok 2009/2010. Vám, žákům, nezačala jen školní práce. Byly zahájeny i činnosti zájmového

Více

Lezení v Digne les Bains aneb jak se kempuje na sídlišti. (10.10.2008)

Lezení v Digne les Bains aneb jak se kempuje na sídlišti. (10.10.2008) Lezení v Digne les Bains aneb jak se kempuje na sídlišti. (10.10.2008) Tento článek není jen lezecký, lezení bude spíše okrajovou záležitostí, ale protože prodloužený víkend začal lezecky, představíme

Více

Jak se domluvit s nemluvnětem Moc nástrojů, kterými by malé dítě projevilo své emoce, k dispozici nemá. Snad jen úsměv - v případě, že je spokojené -

Jak se domluvit s nemluvnětem Moc nástrojů, kterými by malé dítě projevilo své emoce, k dispozici nemá. Snad jen úsměv - v případě, že je spokojené - Jak se domluvit s nemluvnětem Moc nástrojů, kterými by malé dítě projevilo své emoce, k dispozici nemá. Snad jen úsměv - v případě, že je spokojené - nebo pláč. To když se mu něco nelíbí nebo pokud jej

Více

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * 04. 01. 2010, Ing. Petr Kučera Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2010, nové minimální/maximální zálohy

Více

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích. Charakteristika, umístění, vybavení ŠD

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích. Charakteristika, umístění, vybavení ŠD ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích ředitel školy: vedoucí vychovatelka: Mgr. Jaroslav Lohynský Dagmar Ciráková Charakteristika, umístění,

Více

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie POMÁHÁME NAŠÍ ZOO - DŽUNGLE

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie POMÁHÁME NAŠÍ ZOO - DŽUNGLE HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie POMÁHÁME NAŠÍ ZOO - DŽUNGLE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost Play games a.s., se sídlem V Holešovičkách 1443/4, 180 00 Praha 8, IČO: 247 73 255, zapsaná

Více

Noviny obce Křoví prosinec 2013

Noviny obce Křoví prosinec 2013 Noviny obce Křoví prosinec 2013 Vážení spoluobčané, zima pomalu klepe na vrátka a začíná období očekávání svátků vánočních. V sobotu 30.11. jsme rozsvítili vánoční stromek u kostela a děti nám zazpívaly

Více

KOMUNIKACÍ K ÚSPĚCHU PRACOVNÍ SEŠIT 1 KOMUNIKACE JE CESTA

KOMUNIKACÍ K ÚSPĚCHU PRACOVNÍ SEŠIT 1 KOMUNIKACE JE CESTA KOMUNIKACÍ K ÚSPĚCHU PRACOVNÍ SEŠIT 1 KOMUNIKACE JE CESTA Copyright 2014 Komunikací k úspěchu Všechna práva vyhrazena. KOMUNIKACE JE CESTA Ne náhodou používáme slovo komunikace i ve významu "spojení dvou

Více

Prohlídka zámeckých interiérů

Prohlídka zámeckých interiérů Malebný barokní zámek, který byl postaven hrabětem Janem Ludvíkem Harbuval Chamaré v roce 1749, je ideálním místem pro malé i velké, pro jednotlivce i skupiny, pro ty co hledají historii a kulturu, ale

Více

Seznamka. Adéla Hrubá Zš Bří Jandusů 8.A Prosinec 2015

Seznamka. Adéla Hrubá Zš Bří Jandusů 8.A Prosinec 2015 Seznamka Zš Bří Jandusů 8.A Prosinec 2015 Obsah 1 Obsah 1. Úvod 2. Co je to vlastně seznamka 3. Rizika 4. Jak to funguje 5. Typ seznamky 6. Seznámení krok za krokem 7. 10 nejlepších seznamek 2 Úvod 2 Úvod

Více

Název: O co nejvyšší věž

Název: O co nejvyšší věž Název: O co nejvyšší věž Výukové materiály Téma: Pevnost, stabilita, síly Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Jak se co dělá Věci a jejich původ (Suroviny a jejich zdroje) Předmět (obor): prvouka a přírodopis

Více

PROSOCIÁLNÍ ČINNOSTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE

PROSOCIÁLNÍ ČINNOSTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE PROSOCIÁLNÍ ČINNOSTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE Eva Svobodová PF JČU České Budějovice Proč prosociální činnosti Prosociálnost se vyznačuje pozitivním sociálním chováním, které vede k pomoci druhému člověku či lidem.

Více

Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864

Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864 Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864 Č.j.:MŠ 103 /2015 Účinnost od: 1.9.2015, projednáno na poradě dne 27.8.2015 Spisový znak:1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl MÍSTO, KDE ŽIJEME + MP vazby Domov EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl - orientuje se v místě domova - orientuje se ve svém pokoji, ví, kde má své hračky, školní kout,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

5.2.2 Rovinné zrcadlo

5.2.2 Rovinné zrcadlo 5.2.2 Rovinné zrcadlo ředpoklady: 5101, 5102, 5201 Terminologie pro přijímačky z fyziky Optická soustava = soustava optických prostředí a jejich rozhraní, která mění směr chodu světelných paprsků. Optické

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V červnu oslaví své narozeniny: Babica Jan, Kubečka Jiří, Kowalzce Zdeněk, Stehlík Antonín, Hajníková Miloslava,

Více

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES.

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. PROJEKT NOVÝ PRALES NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES V roce 2010 se Nový Prales rozkládá

Více

Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy

Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy Milá školičko, na školku v přírodě pojedete do Srbské Kamenice v Českém Švýcarsku. Zavítáte do krajiny tak malebné, jakou znáte z pohádek Pyšná princezna

Více

Biologie všedního dne

Biologie všedního dne Pavel Vlach Zdeňka Chocholoušková Biologie všedního dne Věnováno Tomáši Kučerovi recenzovali: hlavní recenzenti: Doc. PhDr. Petr Dostál, CSc. Katedra biologie a environmentálních studií PF UK Praha Prof.

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA HŘE... 4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY... 5 5.

Více

2.3.6 Vektory - shrnutí

2.3.6 Vektory - shrnutí .3.6 Vektory - shrnutí Předpoklady: 0070 Pomůcky: lano, tři knížky, závaží 5 kg Pedagogická poznámka: V úvodu řešíme poslední příklad z minulé hodiny. Př. : Jirka s Honzou nesou společně tašku. Jirkovo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘECLAV, SLOVÁCKÁ 40 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY (platný od 12.4.2016) Projednáno na provozní poradě v dubnu 2016 Mgr. Iva Jobánková ředitelka školy 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje včelaření

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje včelaření Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje včelaření Jméno a příjmení: Alex Truhlář Třída: 5. A Školní rok: 2015/16 Garant/konzultant: Jiří Rejsek Datum odevzdání: 21. 3. 2016 OBSAH

Více

Využití EduBase ve výuce 10

Využití EduBase ve výuce 10 B.I.B.S., a. s. Využití EduBase ve výuce 10 Projekt Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0011 Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. a kol. 2015 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Autorský

Více

Cesta kolem světa za 80 dní. Cesta kolem světa pro 2-6 hráčů od 10 let od Michaela Rienecka, Kosmos 2004

Cesta kolem světa za 80 dní. Cesta kolem světa pro 2-6 hráčů od 10 let od Michaela Rienecka, Kosmos 2004 Cesta kolem světa za 80 dní. Cesta kolem světa pro 2-6 hráčů od 10 let od Michaela Rienecka, Kosmos 2004 Hra je nejlépe hratelná ve 3-5 hráčích, při 6 hráčích se neúměrně prodlužuje. Speciální pravidla

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Waldorfská základní škola Dobromysl o.p.s. IČ: 01811193, IZO: 691005648 Vnitřní řád školní družiny Platný od 1. 9. 2014 Razítko Ředitelka: 1 Obsah 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Práva a povinnosti žáků

Více

Názory na bankovní úvěry

Názory na bankovní úvěry INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 DLUHY NÁM PŘIPADAJÍ NORMÁLNÍ. LIDÉ POKLÁDAJÍ ZA ROZUMNÉ PŮJČKY NA BYDLENÍ, NIKOLIV NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

8. návštěva třídy Berušek v knihovně v Lidické ulici

8. návštěva třídy Berušek v knihovně v Lidické ulici 8. návštěva třídy Berušek v knihovně v Lidické ulici V úterý 6. 5. 2014 se předškoláci od paní knihovnice Míši Čápové dozvěděli, proč je jazyk důležitý. Dále následovaly pohádky a slovní soutěže. V každé

Více

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním 1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007

Více

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007 Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2007 V roce 2007 se česká, moravská a slezská města opět zapojila do celoevropské akce Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září),

Více

Čtyři atesty a přece není pravá

Čtyři atesty a přece není pravá ZNALECKÁ HLÍDKA Čtyři atesty a přece není pravá Jde o jednu z nejvzácnějších známek naší první republiky, 10 K Znak Pošta československá 1919 na žilkovaném papíru - a nadto v úzkém formátu! Zezadu je opatřena

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 Odbor dopravy V Písku dne: 11.11.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádosti o udělení výjimky k vydání rezidentní parkovací karty NÁVRH USNESENÍ Rada města,

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 46/8 23.2.2016 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu

Více

Časopis MŠ. Prosinec 2015

Časopis MŠ. Prosinec 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Prosinec 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239

Více

Včely jsou víc než med a náš život je s nimi spojený

Včely jsou víc než med a náš život je s nimi spojený PLZEŇ PRO VČELY Včely jsou víc než med a náš život je s nimi spojený VČELY Včela medonosná nedokáže žít sama jako jedinec, ale vytváří superorganismus, tvořený královnou, včelami a trubci. V úlu je jich

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Šikulové 1. schůzka 1. schůzka Září seznámení se školou a okolím, orientujeme se v budově školy seznámení s organizací a řádem ŠD,

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

Výběrové šetření Životní podmínky (EU-SILC)

Výběrové šetření Životní podmínky (EU-SILC) Výběrové šetření Životní podmínky (EU-SILC) Výběrové šetření EU-SILC (European Union Statistics on Income and Living Conditions) provádí Český statistický úřad od roku 2005 pod názvem Životní podmínky.

Více

Základní škola Pelhřimov Komenského 1326 (7. 9. ročník) (informatika program malování)

Základní škola Pelhřimov Komenského 1326 (7. 9. ročník) (informatika program malování) Základní škola Pelhřimov Komenského 1326 (7. 9. ročník) (informatika program malování) Holčička a její oblíbená čokoláda Jednoho krásného dne si malá holčička Martinka rozbalila svojí oblíbenou čokoládu

Více

Ukaž, co v tobě je! Novináři, nevyspání, a přece neutuchající nadšení

Ukaž, co v tobě je! Novináři, nevyspání, a přece neutuchající nadšení Per aspera ad Mars Výpravy k cizím planetám a vesmírným tělesům nelétají každý rok. A co teprve ty pilotované. Slyšeli jste už někdy o Expedici Mars? Pod zkratkou EM se ukrývá mezinárodní soutěž pro děti

Více

Můj milý deníčku Jasně, že jsem nejlepší!

Můj milý deníčku Jasně, že jsem nejlepší! Můj milý deníčku Jasně, že jsem nejlepší! také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Jim Benton Jasně, že jsem nejlepší! e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011. Jak se oblékáme Zuzana Musilová Cíl: vytvářet emočně podporující prostředí, vnímat rytmus a tempo, seznamovat se s novými pojmy, rozšiřovat slovní zásobu,zapojovat sluchovou kontrolu, uvědomovat si změny

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Obsah 1, Zpravodajství Úvod Zahájení školního roku Den bez aut Vodácký seznamovací kurz Anketa Co nás čeká v dalších měsících 2, Sport

Více

The University of Plymouth

The University of Plymouth The University of Plymouth Jmenuji se Lukáš Widomski, je mi 19 let a tento rok jsem udělal maturitu na SPŠ EI Kratochvílova 7. Označil bych se jako průměrný, cílevědomý student, který vzal osud do svých

Více

Společenství vlastníků Kralovická 1450/1451 (41/43) DOMOVNÍ ŘÁD. Článek 1 Obecná ustanovení

Společenství vlastníků Kralovická 1450/1451 (41/43) DOMOVNÍ ŘÁD. Článek 1 Obecná ustanovení Společenství vlastníků Kralovická 1450/1451 (41/43) DOMOVNÍ ŘÁD Článek 1 Obecná ustanovení 1) Tento domovní řád je vydáván v souladu s občanským zákoníkem a stanovami společenství za účelem zabezpečení

Více

Materiál slouží k přiblížení a pochopení křesťanského svátku Velikonoc, konkrétně předvelikonočních nedělí.

Materiál slouží k přiblížení a pochopení křesťanského svátku Velikonoc, konkrétně předvelikonočních nedělí. Šablona č. IV, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Křesťanské svátky Téma Předvelikonoční neděle I. Ročník 3. Anotace Materiál slouží k přiblížení

Více

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach OD 13 DO 17 HODIN Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach Květnový kalendář narozenin našich kamarádů. Ahoj děti, Minulý měsíc jsme si vytvořily Knihu

Více

DOVEDNOSTI V ČESKÉM JAZYCE

DOVEDNOSTI V ČESKÉM JAZYCE CJ1ACZZ506DT Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. ročníků ZŠ 2006 DOVEDNOSTI V ČESKÉM JAZYCE DIDAKTICKÝ TEST A Testový sešit obsahuje 22 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi pište do záznamového

Více

G A M A J A G A M A J A Č.2, ROČNÍK 11, ŠK. ROK 2011/2012. Co si přečtete??? ČTĚTE NÁS!!!

G A M A J A G A M A J A Č.2, ROČNÍK 11, ŠK. ROK 2011/2012. Co si přečtete??? ČTĚTE NÁS!!! ČSOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOV YNÁZI Č.2, ROČNÍK 11, ŠK. ROK 2011/2012 Co si přečtete??? ČTĚTE NÁS!!! Zkusili jste tančit chachu? Poslední den v září se konala tisková konference v SVČ na Ostrčilově

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY Č. 4 Třídy 5.B Ahoj spolužáci 1. až 5. tříd! V tomto vánočním čísle na vás čeká spousta čtení a luštění. Vánoční příběh, pohádkový test, pohádka Hrnečku vař, kterou jistě neznáte. Nechybí

Více

Marketing. Modul 3 Zásady marketingu

Marketing. Modul 3 Zásady marketingu Marketing Modul 3 Zásady marketingu Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

Předmět: Člověk a jeho svět

Předmět: Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme 1 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí 36 dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

Každá maršrutka je označena svým číslem.

Každá maršrutka je označena svým číslem. Ukrajina - země ležící ve východní Evropě sousedící s Ruskem, Moldávií, Rumunskem, Maďarskem, Slovenskem, Polskem a Běloruskem. Na Ukrajině žije více než 45 milionů obyvatel. V hlavním městě Kyjev žije

Více

Využití znalostí matematiky při práci s kreditní kartou

Využití znalostí matematiky při práci s kreditní kartou L i t e r a t u r a [1] Leischner, P.: Polibky kružnic: Archimedes. MFI, roč. 24, č. 1 (2015), s. 87 94. [2] Pappus of Alexandria: Book 4 of the Collection, edited with translation and commentary by Heike

Více

Dopravně bezpečnostní projekt POMÁHAT, CHRÁNIT A HRÁT SI

Dopravně bezpečnostní projekt POMÁHAT, CHRÁNIT A HRÁT SI Mateřská škola, Lanškroun, VANČUROVA 87, okres Ústí nad Orlicí tel.: 465 321 061, 777 497 955 e-mail: msvancurova@inlan.cz PSČ 563 01 Dopravně bezpečnostní projekt POMÁHAT, CHRÁNIT A HRÁT SI Vedoucí projektu:

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Milionové recepty

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Milionové recepty HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie Milionové recepty OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD...3 3. ÚČAST NA HŘE...4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY...5 5.

Více

Slackline. Dnes slackline dělíme do čtyř základních kategorií:

Slackline. Dnes slackline dělíme do čtyř základních kategorií: Slackline Slackline je poměrně nová sportovní disciplína, pro některé i životní styl. Jeho vznik se datuje někdy na konec 70. let 20. století. V Yosemitském údolí si lezci krátili nudu za deštivých dnů

Více

Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů

Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO PODNIKY A PRŮMYSL Pokyny 1 V Bruselu dne 1. února 2010 - Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů 1. ÚVOD Účelem tohoto dokumentu je

Více

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ Po knížeti Břetislavovi se na knížecím stolci vystřídala řada dalších přemyslovských knížat. Počet obyvatel rostl, proto bylo nutné získávat další půdu pro zemědělství. Mýtily

Více

Srovnání cen spotřebního koše a průzkum způsobu nakupování

Srovnání cen spotřebního koše a průzkum způsobu nakupování Gymnázium Přírodní škola Srovnání cen spotřebního koše a průzkum způsobu nakupování Autoři: Vedoucí: Tomáš JELŠÍK, Kryštof KADLČÍK, Lucie KOLÍNOVÁ, Matyáš LUKAVSKÝ, Hermína MOTLOVÁ, Timea PRAŽÁKOVÁ, Andrea

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

Kocourek Modroočko. literární beseda pro žáky 1. - 2. tříd. CÍL: Seznámení s knihou, ukázka ilustrací Heleny Zmatlíkové, motivace k četbě

Kocourek Modroočko. literární beseda pro žáky 1. - 2. tříd. CÍL: Seznámení s knihou, ukázka ilustrací Heleny Zmatlíkové, motivace k četbě Kocourek Modroočko literární beseda pro žáky 1. - 2. tříd CÍL: Seznámení s knihou, ukázka ilustrací Heleny Zmatlíkové, motivace k četbě POMŮCKY: obrázky zavřené oči, otevřené modré oči, hlava kocourka

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně Opařany, Opařany 160

Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně Opařany, Opařany 160 Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně Opařany, Opařany 160 Vyhodnocení realizace projektu environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) Zahradu máme, život jí dáme březen 2008 prosinec

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

URČENÉ PODMÍNKY V ŽELEZNIČNÍ VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ PRAVIDELNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ

URČENÉ PODMÍNKY V ŽELEZNIČNÍ VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ PRAVIDELNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ Příloha č. 5 k výměru MF č. 01/2013 URČENÉ PODMÍNKY V ŽELEZNIČNÍ VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ PRAVIDELNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ I. Obecné podmínky 1. Regulaci formou věcně usměrňovaných cen podléhají ceny (jízdné) ve

Více

Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Mňau, mňau, mňau!!!

Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Mňau, mňau, mňau!!! Štěňátko štěká: Vše nejlepší k narozkám Starcovi a Veverkovi!!! Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Tak nám přineste přihlášky na tábor a pošlete penízky, ať

Více

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou 1 Příloha č.6 ke ŠVP Škola hrou Projekt - P5 Rok v přírodě (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Mgr.Charlotta Kurcová Přílohy: kniha Tuláček liška

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

1 list s 1 1o pta p d a Základní škola a Mateřská škotla ečovice, příspěovrkgoavná izace

1 list s 1 1o pta p d a Základní škola a Mateřská škotla ečovice, příspěovrkgoavná izace 1 1 listo Základ ní škola a Mate řská šk ola Tečovic e, přísp ě vková organiz ace 1 listo 1 Za átek listou se v mate ské kole nesl je t ve znamení podzimu. D ti na vycházkách pozorovaly pestré barvy podzimní

Více

Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími

Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími 3. 2. 2014 Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími V roce 2012 pracoval v rámci referenčního období čtyř týdnů alespoň někdy večer každý třetí respondent. Frekvence noční

Více

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová.

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. ZA POHÁDKOU POHÁDKA MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. Integrované bloky 1. Kamarádi, ti se mají 2. Za lesními skřítky 3. Než zazvoní zvoneček 4. Zima čaruje 5. Voňavé království

Více

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.: 11/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Změna: 405/2004 Sb. Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965

Více

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Czech Republic ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Czech Republic FL - Companies engaged in online activities CZ A Prodává Vaše společnost na internetu anebo využívá

Více

Život je to, co se děje, když se zabýváme jinými věcmi.

Život je to, co se děje, když se zabýváme jinými věcmi. Citát pro toto číslo : Život je to, co se děje, když se zabýváme jinými věcmi. John Lennon Z redakce Milí čtenáři, jmenuji se Dominika Soukupová a jsem šéfredaktorka. Náš časopis bude vycházet dvakrát

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více