ÚPRAVY PROSTREDÍ PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH LIDÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚPRAVY PROSTREDÍ PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH LIDÍ"

Transkript

1 ÚPRAVY PROSTREDÍ PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH LIDÍ Viktor Dudr Laik, natož pak odborník, třeba z oboru stavebnictví, si umí docela dobře představit, jak lze upravit prostředí umožňující pohyb lidí s pohybovým omezením. Je jen pak věcí příslušných technických předpisů standardizace potřebných parametrů, jako jsou maximální příčné a podélné sklony ramp a pěších komunikací vůbec, minimální průjezdní profily, minimální rozměry např. WC, kabin výtahů, výšky ovládacích prvků nejrůznějších zařízení i pro uživatele invalidních vozíků. Také užívání takto vhodně upraveného prostředí (vžilo se říkat bezbariérového") nedělá pak zásadní problémy. V případě osob s vážně poškozeným zrakem nebo osob zcela nevidomých je taková představa zřejmě složitější. Povědomí o tom, že by se slepec mohl pohybovat samostatné a při tom dostatečně bezpečně, vůbec není běžné. To, že je možno technickými prostředky vytvořit pro takový samostatný pohyb nevidomých a slabozrakých lidí lepší orientační podmínky, není známo prakticky vůbec, přestože právě v naší republice je v této oblasti dosaženo určitých zcela konkrétních výsledků. Důvodů pro to je asi více. Rozhodující však zřejmě bude pochopení rozdílu mezi vnímáním informací potřebných pro pohyb zrakem (tedy distanční a integrální) od lokálního a parciálního získávání informací slepcem náhradními způsoby, tedy zbývajícími smysly. Dalším důvodem bude např. i podstatná role samotného subjektu - nevidomého či slabozrakého člověka. Prvořadé je, jak se konkrétní jedinec s nemožností užívat zrak vyrovná. Problém akceptace vady je obecnější a je dostatečně zkoumán. Teprve v okamžiku vyrovnání se s vadou může nastoupit, a také obvykle zcela přirozeně nastoupí velice individuální proces, tzv. sociální rehabilitace. V našem případě jde o výuku samostatného pohybu - získávání potřebných dovedností a návyků pro tuto, pro vidícího tak banální činnost. Přirozený pud sebezáchovy zabrání vlastním nepředloženým experimentům. Nabídka kvalifikované pomoci ve výuce prostorové orientace a samostatného pohybuje v naší republice dostatečná a na dobré úrovni. První motivační podněty může později osleplý získat na vhodně zaměřeném tzv. rekondičním pobytu pořádá-

2 ném spolkovými částmi Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS). V každém případě by pak měl následovat vhodný kurz, ať již individuální, jak jej nabízí např. 12 oblastních ambulantních středisek Tyfloservisu SONS, nebo internátní v Pobytovém rehabilitačním a rekvalifikačním středisku SONS na Dědině v Praze 6. Pro nevidomé z mládí je výuka samostatného pohybu a prostorové orientace v současné době již dostatečně kvalitně a kvalifikovaně zajištěna v systému speciálních škol pro nevidomé i speciálně pedagogickými centry pro nevidomé žáky a studenty na běžných školách. Teprve vybaven dostatečnými návyky, dovednostmi a zkušenostmi může nevidomý člověk vyjít" samostatně na ulici a případně využít i úpravy prostředí, které usnadňují samostatný pohyb poslepu. Pro úplnost si musíme znovu připomenout, že při absenci zraku nebo při značném omezení zrakových schopností je možno k získávání informací potřebných pro pohyb využít zbývajících smyslů, především hmat (zprostředkovaný i bílou slepeckou holí a nášlapem), sluch, řidčeji čich, snad i chuť. Shrňme si v tomto článku situaci, jaká v naší republice v této oblasti je, jak pro pouhou informaci, tak pro využití těmi, kdo s výcvikem slepců mají profesně co dělat. Stručně z historie Teprve po roce 1990 byly v tehdejší České unii nevidomých a slabozrakých formulovány možnosti úprav prostředí pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých lidí. V oblasti hmatových prvků pro slepeckou hůl a nášlap (vodící linie, signální a varovné pásy) se vycházelo z informací získaných od výrobců dlaždic určených k těmto účelům v SRN. Jednoduché a laciné zařízení s přijatelnými uživatelskými vlastnostmi pro akustickou signalizaci na přechodech pro chodce nabídl český výrobce. Systém dálkově ovládaných akustických orientačních majáků je zřejmě originální českou cestou. Proto mu v tomto článku věnujeme největší pozornost. Vhodná soustava hmatových značek pro snadnou orientaci v interiérech budov nebyla dosud úspěšně vyřešena tak, aby tvořila využitelný systém. Reliéfní plánky a mapy, itineráře slovní na magnetofonové kazetě i ve slepeckém Brailleově písmujsou záležitostí, kterou se zabývají podle místních potřeb a finančních možností nižší organizační články naší slepecké organizace (SONS), jiné humanitární spolky a speciální slepecké školy. Do budoucna je vyvíjena aktivita k tomu, aby elektronické informační systémy, zvláště v dopravě, mohly sloužit i nevidomým a slabozrakým osobám. Ve spolupráci s některými dalšími občanskými sdruženími zdravotně postižených a prostřednictvím Vládního výboru pro zdravotně postižené občany se podařilo prosadit nutnost uplatňování některých úprav prostředí v přiměřené míře do stavebních předpisů. V současnosti se totéž daří i v oblasti dopravy. Malé kvantum potřeby materiálů a zařízení k úpravě prostředí pro nevidomé

3 a slabozraké způsobuje nezájem výrobců, nebo, v lepším případě, často vysokou cenu takových výrobků. Systém dálkově ovládaných akustických orientačních majáků (AOM) pro nevidomé Akustická lokalizace orientačního bodu se ukázala jako dostatečně vhodná z těchto důvodů: - Určení polohy zdroje zvuku je pro tento účel dostatečně přesné co do směru, i co do vzdálenosti. - Aplikace majáků je možná i jako dodatečná na stavbu již provozovanou. - Akustický orientační maják umožňuje pouhý orientační zvukový signál, ale i v případě potřeby další informaci hlasovou frází. - Akustické majáky lze používat jednotlivě i jako celé orientační akustické systémy. - Náklady na vývoj AOM a dalších podobných akustických zařízení jsou nízké, neboť se využívá běžně známých principů a poznatků z radiotechniky, elektroniky a z oblasti počítačových technologií. Ceny hotových zařízení jsou pak, na rozdíl od jiných zařízení a materiálů, též relativně nízké. - Praxe ukázala, že zácvik v užívání tohoto způsobu akustické orientace není u drtivé většiny zkušenějších nevidomých nutný. Pro začátečníky nebo další zájemce je výuka užívání akustických majáků zařazena do programu příslušných kurzů. - Relativně malá četnost užíváni neobtěžuje okolí zbytečným hlukem. Popis funkce: Na orientační bod (vchod do budovy, schodiště do podchodu, odbočku v podchodu a pod.) se umístí akustický orientační maják. Nevidomý chodec v případě potřeby vyšle ze svého dálkového ovladače - vysílačky elektromagnetický (radiový) kódovaný impuls, který uvede maják v činnost. Maják vydá vhodný zvukový signál - trylek" - podle něhož se uživatel sluchem orientuje. Trylek může doplnit hlasová fráze, která orientační informaci doplní podle místní situace slovním komentářem. Vyzařovací diagram antény není ani na straně přijímače ani na straně vysílače ovlivňován, je tedy v podstatě kruhový. Směrový účinek by omezoval vyhledávání" majáku. Povel dálkového ovladače -vysílačky nevidomého chodce tedy maják objeví" v okamžiku, kdy se dostane do jeho dosahu. Dosah vysílačky je zaručen minimálně na 40 m. Skutečný dosah až 100 m (podle členitosti okolí) je v některých případech určitou nevýhodou. Dosah lze ovlivnit (zvýšit či snížit) na straně přijímače podle konkrétní situace. Možná provedení majáků a jejich služby V základním provedení se AOM ozve zvukovým signálem - trylkem, který je v podstatě libovolný. Praxe ukázala potřebu použití pouze dvou až tří typů těchto zvukových signálů. Pokud je v dosahu vysílačky více než jeden AOM, je možno požadovat libovolný časový odstup jejich signálů. Osvědči-

4 lo se, že optimální je odstup po cca 1 s, nejvýše však 5 s. Dále je možno volit provedení AOM, v němž může být programem nastavena jeho nepřetržitá funkce po nastavitelnou denní dobu, kdy v nastaveném intervalu opakuje svůj trylek bez povelu slepecké vysílačky. Na vysílačku pochopitelně reaguje i v tomto režimu. Reálný čas je v tomto případě možno nastavovat a korigovat mezinárodním radiovým signálem (podchod stanice Muzeum pražského metra) - odpadá pak nutnost čas od času ručního nastavování. Provedení AOM s hlasovou frází umožňuje ovládat nezávisle na sobě (tedy dvěma různými povely vysílačky) dvě fráze: První, základní - stručná: identifikuje blíže orientační bod. Druhá, rozšiřující - podrobnější: obsahuje obvykle popis situace, např. nabídka služeb obchodního domu, nebo zdravotnického zařízení v jednot! ivých poschodích budovy nebo popis trasy k dalšímu orientačnímu bodu apod. Zvláštní modifikací je v tomto případě nastavování druhé fráze ručně, např. dozorčím v metru - v tomto případě hlásí zvláštní situaci: např. Stanice je mimo provoz!" Potřeby si vynutily i vývoj AOM nad nástupními hranami eskalátorů (zatím jen v některých stanicích pražského metra). Mimo orientační zvuk gongu maják ohlásí aktuální režim chodu jednotlivých ramen eskalátoru: Pravý eskalátor jede dolů, prostřední jede nahoru, levý stojí." Správné fráze automaticky nastavuje řidiči počitač pohonu. Podstatným kvalitativním skokem je povelová souprava pro nevidomé do vozidel MHD vyvinutá firmou APEX Praha, spol. s r. o. Mimo hlášení jednotlivých zastávek do salónu vozidla pro všechny cestující z "digitálního" magnetofonu oznámí z reproduktoru u předních dveří vozidla na povel slepecké vysílačky číslo linky a směr jízdy ( konečnou"). Jiným povelem vysílačky je řidič informován o úmyslu nevidomého nastoupit. Dalšími zařízeními z tohoto programu firmy APEX sloužícími již pouze dopravci jsou systémy pro sledování vozidel pomocí družicové navigace GPS s využitím současné fónické rádiové sítě nebo s využitím GSM pro vozidla MHD, radiokomunikační adaptéry, které jsou určeny pro obousměrnou datovou a hlasovou komunikaci mezi vozidlem MHD a řídicím centrem atd. Miniaturní akustický majáček PPN 05 je individuální pomůckou určenou ke zlepšení orientace nevidomého v místnostech a otevřených prostorách - označí místo (sedadlo) ve vlaku nebo restauraci, kam se potřebuji vrátit, dá se upevnit na obojek vodícího psa apod. Funguje obdobně jako AOM. Majáček PPN 05 lze díky jeho malým rozměrům (58 x 38 x 21 mm) umístit téměř na libovolném místě položením nebo pověšením za poutko, které zároveň funguje jako přijímací anténa. Majáček je možné aktivovat vysílačem VPN 01 nebo VPN 03 - reaguje dvojitým krátkým pípnutím. Majáček PPN 05 je napájen vnitřním akumulátorem 2,4 V a jeho doba provozu na jedno nabití

5 baterie je jeden až dva dny podle četnosti pípání. Jeho hmotnost je pouze 45 g. Dálkový ovladač - vysílačka pro nevidomé Dálkový ovladač AOM nevidomého je k dispozici ve dvou provedeních: - VPN 01: krabička rozměrů 85 x 40 x x 12 mm se šesti ovládacími tlačítky a reliéfní hmatovou značkou pro orientaci na klávesnici poslepu. - VPN 03: zabudovaná v horním dílu kovové slepecké skládací hole ing. Svárovského se třemi ovládacími tlačítky (některé povely jsou v tomto případě sdružené do jednoho tlačítka). K dispozici jsou tyto služby - povely (podle ovládacích tlačítek na typu VPN 01): Tlačítko č. 1: Režim vyhledávání - spouští stabilní akustické orientační majáky, u AOM s hlasovou frází spouští základní frázi. Po stisku tlačítka delším než 1 s vysílačka vysílá opakovaně ovládací impulsy každé 3 s po dobu jedné minuty. Stiskem kteréhokoliv jiného tlačítka se tento režim ruší. Tlačítko č. 2: spouští rozšiřující hlasovou frázi AOM. Tlačítko č. 3: Tento povel spouští hlášení čísla linky a směru jízdy vozidel MHD (tramvaje, městského autobusu nebo trolejbusu) z vnějšího reproduktoru u předních dveří vozidla. Slepec má tedy opět k dispozici jak informaci orientační - kde se tyto pro něj nejbezpečnější dveře nacházejí, tak v tomto případě nutnou informaci další. Tlačítko č. 4: Povel informuje řidiče vozidla MHD hlasovým signálem z příposlechového reproduktoru o úmyslu nevidomého cestujícího nastoupit či vystoupit. Tomu tak odpadá nedůstojné hledání tlačítka předvolby otevírání dveří uvnitř i vně vozidla. Do budoucna: nově vyvíjená vozidla pražského metra M1 a příměstská souprava 471 Českých drah ( pantograf') budou na tento povel reagovat analogicky. Tlačítko č. 5: Tímto povelem si nevidomý chodec na ulici aktivuje (spouští) na krátkou dobu 2 až 10 min., podle místních podmínek, akustickou signalizaci na přechodech pro chodce (známé tikání" semaforů) tam, kde je to tak upraveno. Je to v místech, kde by nepřetržitá činnost této signalizace obtěžovala okolí. Tlačítko č. 6: Je rezervní pro případ, že by v budoucnu bylo možno dálkově ovládat ještě další služby pro nevidomé. Tento povel je již využit v orientačním systému v hale letiště Praha - Ruzyně, aby se akusticky nepřekrývaly" dvě různé trasy. Jako perspektivní se jeví spouštění tímto povelem hlasových výstupů elektronických informačních systémů zvláště v dopravě. Oba typy vysílačů VPN 01 i VPN 03 jsou vybaveny akustickou indikací vyslání povelu a stavu baterií. Tato indikace se vyvolá při každém stisku libovolného tlačítka. Dvojí pípnutí" ukazuje na správnou funkci a dobrý stav baterií, jedno pípnutí" upozorňuje na snížení vysílaného výkonu a nutnost v nejbližší době vyměnit baterie. Stisknutí, které nevyvolá akustickou

6 odezvu, ukazuje na vybití baterií nebo jiné závady, a tedy nefunkčnost vysílače. Ještě několik technických detailů: Napájecí napětí obou zmíněných typů vysílaček je 3 V a odběr proudu při vysílání povelu je asi 20 ma, přičemž doba trvání vysílání povelu je asi 100 ms - zkrátka napájecí články ve vysílačce vydrží bez výměny velmi dlouho. Přijímače PPN K dispozici je řada provedení přijímačů typu PPN k zabudování do AOM a podobných zařízení nebo do povelové soupravy pro nevidomé do vozidel MHD. Nabídka pokrývá všechny požadavky týkající se napájecího napětí i potřebných výstupů. Na přijaté povely mohou přijímače reagovat s využitím čtyř výstupů typu otevřený kolektor OC1 až OC4 a jednoho přepínacího kontaktu relé - sepnutím po dobu 100 ms. Současný stav V současnosti je na území ČR v provozu více než 1500 stabilních AOM. Orientační systémy vytvořené soustavou AOM slouží na mnoha místech - podchodech, autobusových a železničních nádražích. Jejich počet podle místní potřeby rychle narůstá. Aktuální přehled AOM je k dispozici v redakci slepeckého časopisu ZORA (AOM v Praze) a na OAS Tyfloservisu SONS Olomouc (Morava). Ve větších městech je však rozšíření AOM takové, že je pohodlnější čas od času si vysílačkou zkusit", zda na místě, kam poslepu směřuji, je maják. V Praze je mobilními AOM vybaveno prakticky 100 % vozidel MHD. V Brně, Olomouci a Ústí nad Labem instalace povelových souprav pro nevidomé do vozidel MHD zdárně pokračuje. V několika dalších větších městech se o zavedení této služby vážně uvažuje. Nevidomí uživatelé mohou podle platných předpisů v oprávněných případech získat příspěvek na pořízení vysílačky jako kompenzační pomůcky od okresního úřadu. Náznakem zvýšení zájmu veřejnosti, zvláště odborné, jsou ocenění, získaná při prezentaci problému nevidomých na ulici a v dopravě. Na veletrhu REHA-PROTEX '97 na brněnském výstavišti získala povelová souprava pro nevidomé do vozidel MHD firmyapex nejvyšší ocenění - Zlatou Rehu. Souprava na vytváření akustických orientačních systémů pro nevidomé firem ELVOS a APEX obdržela na stavebním veletrhu 1999 rovněž v Brně zlatou medaili ve skupině technického vybavení staveb. Akustická signalizace pro nevidomé na přechodech pro chodce Tato akustická signalizace je mimořádně důležitým prvkem bezpečného pohybu nevidomého či slabozrakého po ulici. Akusticky identifikuje červenou a zelenou, která je na světelné signalizaci, o akustickém navedeni k přechodu ani nemluvě. Prozatím neřešenou (a technicky i legislativně řešitelnou) je otázka bezpečného přecházení nevidomého či slabozrakého (upřímně řečeno pro každého, nejen

7 zrakově hendikepovaného) při režimu blikající žluté. Tento režim je na některých trasách a dlouhých ulicích spouštěn hlavně večer, v noci či o víkendech. Zde by pomohla možnost alespoň některé vybrané přechody (třeba vysílačkou nevidomého) převést do několika cyklů (nebo alespoň jednoho) červená - zelená. Rozhodujícím požadavkem na legislativu je povýšení akustické signalizace pro chodce na stejnou úroveň, jakou má signalizace optická. Taje nedílnou součástí funkce systému řízení (řadiče) přechodu, křižovatky. Toto opatření by umožňilo řešit i orientačně velice složité křižovatky s dělenými přechody tak, aby byly uživatelné i nevidomými a slabozrakými. Od r je schválena výroba, používání a montáž akustického zařízení SZN 1. Zařízení umožňuje nevidomému, který přistoupí ke sloupku, na kterém je zařízení světelné signalizace pro chodce, bezpečně sluchem rozlišit, svítí-li červené nebo zelené světlo ve směru, kterým chce přejít. Akustické zařízení se instaluje jednoduchým způsobem na stožár světelné signalizace na vnější stranu krytu jeho světel, případně i do ampule a elektricky se zapojí do svorkovnice světelné signalizace. Chod zařízení je trvalý, akusticky je signalizována červená (pomalé tikání") i zelená (rychlé tikání"). Kromě nevidomých je tento zvuk dobrou doplňkovou informací pro další velké skupiny chodců, např. pro staré lidi. Zvláštní pozornost je třeba věnovat tzv. děleným přechodům. Na středním dělícím pruhuje buď jediný sloupek světelné dopravní signalizace společný pro oba dopravní pásy, nebo sice sloupků více, ale v bezprostřední vzájemné blízkosti (4 m a méně). V tom případě je nutno doplnit elektrické zapojení chodeckými tlačítky a umožnit nevidomému na středním dělícím pruhu akustickou signalizaci ovládat. Pokud je sloupek světelné dopravní signalizace vybaven chodeckým tlačítkem s tzv. výzvou, tato funkce s ovládáním akustické signalizace nevidomým. Pokud sloupek touto výzvou opatřen není, doplní se tlačítky pouze pro nevidomé. Příslušná výrobková základna je pro tento účel schválena včetně případné dálkové aktivace vysílačkou nevidomého. Navíc lze doporučit, aby tlačítka akustické signalizace na děleném přechodu byla na horní nebo dolní stěně doplněna hmatovou značkou (např. hlavičkou nýtu) a měla též odlišnou (modrou) barvu a byla označena nápisem POUZE PRO NE- VIDOMÉ" nebo alespoň piktogramem slepce. Rovněž umístění tlačítkové skříňky na sloupku vždy průčelně ve směru další chůze pomáhá slepému chodci v orientaci na přechodu. Z výše uvedeného popisu vyplývá, že si nevidomý chodec na středním dělícím pruhu, nebo v místě kde je více sloupků semaforů v bezprostřední blízkosti, tlačítkem vypne ten signál, který ho už nezajímá. Je při tom jedno, zdaje příslušné tlačítko určeno všem na výzvu (přivolání zelené), nebo jen pro něj. Chová se tedy jako každý jiný chodec, jen s tím rozdílem, že tlačítko drží zmáčknuté tak dlou-

8 ho, až se mu ozve zelená" pro další část přechodu. Zde je na místě důrazně připomenout nezbytnost signálních a varovných pásů v dlažbě (viz níže) zvláště na středním dělícím pruhu! Orientačně komplikované křižovatky vyžadují pro zřízení akustické signalizace konzultaci odborníků na výcvik mobility nevidomých. Vodící linie, signální a varovné pásy Trvalé vyznačení orientačních bodů a jejich propojení lze realizovat úpravami dlažby pěších komunikací - jak chodníků v parteru města, tak v interiérech rozhlehlých veřejně přístupných budov - pro hmat zprostředkovaný slepeckou bílou holí a nášlapem. Jedná se o úpravy stavební, tedy nákladné a lze s nimi počítat hlavně u nových staveb a přestaveb, kde to ukládají příslušné stavební předpisy. Přesto se s umělými vodícími liniemi a hlavně pak se signálními a varovnými pásy pro nevidomé setkáváme stále častěji na ulicích, zastávkách MHD, nástupištích metra i železnice. Vodicí linie pro nevidomé a slabozraké spojují jednotlivé orientační body s jednoznačnými a pro celou linii stejnými charakteristickými orientačními znaky. Vodící linie pro samostatný pohyb a orientaci představují základní a nejdůležitější prvek. S vodící linií musí nevidomý prostřednictvím bílé hole udržovat nejen stálý kontakt, ale také si od ní musí udržet i určitý odstup, který průběžně kontroluje. Do vodících linií nesmějí zasahovat žádné překážky trvalého charakteru, zásah dočasných překážek by měl být omezen na minimum. Rozhodně není správné takové umísťování reklam, které vede k zásahu do vodící linie. Vodící linie jsou dány na sebe navazujícími orientačními body, které jsou součástí bezprostředního okolí trasy nevidomého. Tyto přirozené orientační body s charakteristickými orientačními znaky tvoří hlavně stavby a jejich části. Příkladem zde může být styk stěny domů a roviny chodníku. Obrubník pěší komunikace na rozhraní s trávníkem a rozhraní dvou výrazně hmatově odlišných struktur dlažby jsou dalšími příklady vodící linie přirozené. V žádném případě není vodící linií obrubník chodníku na hraně vozovky! V místě, kde není přirozená vodící linie a přechodová vzdálenost mezi dvěma orientačními body je příliš velká, volí se vodící linie umělá. Dalším důvodem pro zřizování vodící linie umělé jsou bezpečnostní požadavky na orientaci a pohyb na nástupištích celostátních drah, metra apod. Umělá vodící linie je pás speciální dlažby široký obvykle v interiéru 300 mm, v exteriéru 400 mm a má podélné žlábky hloubky cca 3 až 5 mm, šířky 8 až 12 mm s roztečí cca 25 až 40 mm. Příčný řez může být vlnitý, nebo s žlábky tvaru rovnoramenného lichoběžníku. V exteriéru je nutná hloubka žlábků i jejich rozteč poněkud větší. Varovný pás je využit obecně k vyznačení vstupu do nebezpečného místa. Musí být jednoznačně a nezaměnitelně zjistitelný hmatově dlouhou bílou holí a nášlapem.

9 Varovné pásy se užijí jen výjimečně tam, kde nelze překážku zajistit jinak - zarážkou pro slepeckou hůl a pevnou zábranou (zábradlím). Signální pás označuje orientačně důležité místo: zastávku MHD, vchod do budovy s velkou frekvencí slepců, přechod pro chodce. Struktura signálního pásu musí být zjistitelná holí a také nášlapem. Signální pásy označují nevidomému nebo slabozrakému orientačně důležité místo, které potřebuje přesně identifikovat, např. z důvodů nástupu do vozidla hromadné dopravy, přecházení ulice, vchodu do budov zvláště často používaných (slepecká knihovna, centra sociální a pracovní rehabilitace, speciální školní zařízení, úřady, zdravotnická zařízení apod ). Užití signálních pásů k navedení na přechod pro chodce (v kombinaci s varovným pásem na rozhraní chodník - vozovka) řeší správné nasměrování nevidomého chodce na přechod, životně důležité je to zejména v případě jejich situování do oblouků. Signální pás musí být vždy veden ve směru osy zebry přechodu! Pro signální pás se volí vhodná dlažba s výstupky, jejichž charakter je dán použitím v interiéru (výjimečně - rozlehlé haly) nebo exteriéru. Síře signálních pásů musí být minimálně 800 mm a situovány by měly být zásadně kolmo na směr chůze v daném místě přes celou šířku pěší komunikace nebo průchozího profilu. V exteriéru tvoří povrch signálních pásů dlaždice s výrazně hmatově odlišným povrchem od okolní dlažby, např. s výstupky tvaru kulových úsečí s průměrem 20 až 25 mm a výškou cca 5 mm s roztečí výstupků 50 až 100 mm - například některé typy zámkové nebo parketové dlažby. Řešení signálních (a varovných) pásů v památkově chráněné dlažbě vyžaduje zatím řešení případ od případu vzhledem k vlastnostem povrchu signálního či varovného pásu a jeho okolí. Praxe ukázala, že signální pásy mají zvlášť významnou úlohu pro usnadnění orientace a na pěších komunikacích navíc podstatně zvyšují bezpečnost. Jejich maximálně možné rozšíření je oprávněným požadavkem všech samostatně se pohybujících nevidomých a slabozrakých. Varovné pásy označuji místa vstupu do nebezpečného prostoru, kde se nevidomý může setkat se situací, kterou není možné vyhodnocovat jen kontaktně - hmatově bílou holí. Je zde nutné i distanční hodnocení (to běžně provádí člověk bez poškození zraku vizuálně) vzhledem k proměnlivosti této situace. Příkladem je příjezd vozidla hromadné dopravy do zastávky nebo přecházení vozovky. Proto se s varovnými pásy setkáváme v dopravních stavbách a na komunikacích. Šířka varovných pásů je pro interiér minimálně 300 mm, pro exteriér minimálně 400 mm, varovný pás, který je nedílnou součástí bezpečnostního pásu stanic metra, má šíři 150 mm. U varovného pásu, který označuje snížený obrubník bezbariérových přechodů přes vozovku, má strukturu povrchu stejnou, jako u signálních pásů.

10 Trvalé překážky Sem patři například sloupy veřejného osvětlení a trakčního vedení, reklamní sloupy, zastávkové sloupky hromadné dopravy s přístřešky v jejich blízkosti, poštovní schránky, prodejní automaty, telefonní budky, zábradlí, lavičky, oplocení atd. Obecně platí, že překážka musí být vyznačena tak, aby její celý půdorys byl nevidomým či slabozrakým vnímatelný. Proto musí být překážka vyznačena při zemi buď soklem do výše cca 100 mm, nebo jinou zarážkou do výše 250 mm (obruba tvoří zarážku pro slepeckou hůl) a pevnou zábranou ve výši 1100 mm - toto označení musí být kontrastní proti pozadí. Stejné principy jako pro trvalé překážky platí i pro části staveb (sloupy u vchodu, portikus, schodiště zasahující do komunikace, prostorová schodiště, zábradlí apod.), které musí při svém samostatném pohybu nevidomý obcházet. Znovu je třeba zdůraznit, že při běžném pohybu podél přirozených i umělých vodících linií je obcházení trvalých překážek jen zcela nezbytnou výjimkou. Nejvýznamněji se na počtu trvalých překážek podílí městský mobiliář. U něj se také nejčastěji vyskytují zásadní a hrubé závady ve vztahu ke zrakově postiženým, a to ať již šeroslepým, slabozrakým či zcela nevidomým. Podstatným problémem jsou především boční stěny přístřešků, nevhodné umísťování světelných reklam, chybná řešení odpadkových košů. Velice často se vyskytují s nevyhovujícím řešením vlastního mobiliáře i závady při jeho umísťování. Jsou to zásahy do vodících linií, vytváření nepřehledných a kontaktním způsobem nerozeznatelných orientačních situací v parteru i jinde. Informace hmatového charakteru Informační štítky v Brailleově písmu slouží k detailnější informovanosti nevidomého a slabozrakého. Bývají na nich uvedeny informace o návazné dopravě - číslo linky, směr jízdy, koncová stanice, dále základní informace o okolí či o prostoru, do kterého nevidomý vstupuje. Zásadním problémem je standardní umístění těchto štítků, aby je uživatel našel bez zbytečného ohmatávání stěn a předmětů. Zkušenosti říkají, že tyto nápisy jsou nejvhodnější na madlech zábradlí po pravé straně při výstupech z nástupišť metra, podchodů apod. Pokud je mezi madlem a stěnou dosti místa, nalepí se štítky na zadní stranu madla na začátku schodiště vzhůru nohama (pro pohodlné čtení ukazováčkem levé ruky). Dodavatel madel zábradlí by měl počítat s vhodnou rovnou ploškou na správném místě pro upevnění takových štítků. Individuální výroba těchto štítků z vhodně povrchově upraveného plechu nebo termoplastové destičky je levná. Možnáje i improvizace pomocí samolepících folií popsaných slepeckým psacím strojem. Na formulaci stručných výstižných informačních textů by měl spolupracovat zkušený nevidomý člověk nebo instruktor mobility nevidomých. Podobně mohou být vybaveny i zastávkové sloupky městské i dálkové dopravy, nástupiště na autobusových nádražích, příchody na peróny vlakových nádraží i jiná

11 místa, jak je to např. v mezipatře se službami na nádraží ČD v Olomouci. Orientaci v budovách, včetně obytných domů, mohou zlepšit: Reliéfní označení čísly, případně piktogramy (WC) na dveřích v hotelích, úřadech, zdravotnických zařízeních a v jiných veřejně přístupných budovách. Čísla, písmena a piktogramy tohoto značení se umístí ve výši cca 1500 mm vedle zárubně dveří na straně kliky. Umístění označení na křídlo dveří je nevhodné vzhledem k možnému otevření dveří v době hmatového čtení". Vhodná výška písmen je 15 až 50 mm, tloušťka čar" 2 až 5 mm, výška reliéfu 1 až 3 mm. - Na madlech zábradlí je možno reliéfně vyznačit podlaží nebo i další orientační informace, postačí vhodné symboly, např. podlaží se na madle vyznačí správným počtem výstupků. - Ovládací panely výtahů: Zde musí být reliéfní označení reliéfními číslicemi a piktogramy ZVONEK", případně i STOP" vedle ovládacích tlačítek. Reliéfní znaky musejí být doplněny číslicemi a nápisy v Brailleově písmu. Výjimečně postačí reliéfně označit na panelu polohu tlačítka pro volbu základní stanice pro nástup. Samotná ovládací tlačítka musí být dostatečně hmatná, tzn. vystouplá alespoň 1 mm nad rovinu tabla. Ovládání tzv. senzory, znaky gravírované, vybrušované, ryté či frézované - to vše je zcela nepoužitelné. Tato opatření ukládá pro nové stavby a přestavby příslušná stavební vyhláška. Na panelu tlačítka přivolávače výtahu je vhodné reliéfní arabskou i Brailleovou číslicí vyznačit číslo podlaží. Pokud je na stěnách chodeb budovy užito ochranné a vodící lišty, je možno tyto informační a reliéfní znaky umístit na ni. - Zvonkové tablo u vstupních dveří, číselné označení zvonků a číslo domu v reliéfu by pomáhalo nejen nevidomým a slabozrakým, ale i ostatním - například večer. Pak by odpadlo svícení si sirkami a podobné operace, které musíme čas od času všichni podstupovat. Tady je velký dluh výrobců vůči všem, nejen nevidomým. Hmatová označení jsou levnou, účinnou a snadno aktualizovatelnou informací, která by měla být využívána daleko více, než bývá, a to i svépomocí. Problém slabozrakých K problematice slabozrakých jen stručně - široké spektrum různých těžších vad zraku a nejrůznější stupně těchto poškození nelze v opatřeních pro usnadnění pohybu slabozrakých lidi v různých prostředích v celé šíři respektovat. Vyplývají z toho v podstatě jednoduché kompromisní zásady, ne vždy dosud podložené objektivním zkoumáním, natož pak legislativou: - Všechny překážky, orientační místa, obrysy musí být dostatečně kontrastní proti pozadí a za snížené viditelnosti dostatečně a rovnoměrně osvětlené a při tom nesmí oslňovat. Jedná se o sloupy, okraje chodníků, hrany nástu-

12 pišť a jejich bezpečnostní pruhy, nástupní a výstupní stupně schodišťových ramen, kontrastní označení velkých prosklených stěn a dveří, kontrastní vybavení chodeb a schodišť podélnými kontrastními liniemi (lemovkami) atd. - Informační nápisy a informační systémy vůbec musí se slabozrakými lidmi počítat umístěním, velikostí a charakterem písma a znaků, jeho kontrastem proti pozadí a dostatečným rovnoměrným osvětlením za všech okolností. Při respektování zmíněných zásad je dobré si uvědomit, že podstatným omezením zrakových schopností trpí poměrně značné procento lidí, zvláště vyššího věku. Výše uvedené požadavky nemusí být v rozporu s estetickým řešením staveb, je- -li s nimi počítáno již v prvotních návrzích a koncepci. Dodatečná řešení mohou být problémová. Závěrem Cílem článkuje seznámit čtenáře tohoto časopisu s možnostmi úpravy prostředí pro samostatný pohyb nevidomých a slabozrakých, poukázat na současný stav a naznačit nejbližší perspektivy v této oblasti. Rovněž je na příslušných místech poukázáno na možnosti svépomoci. Článek není v tomto rozsahu vyčerpávající. Proto je uvedena i literatura. Literatura: APEX. Firemní materiály, CERHA, J. : Rady průvodcům nevidomých. Praha, SONS DUDR, V. - LNĚN1ČKA, P Metodické poznámky k vytvářeni podmínek pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých lidí. Praha, SONS ELVOS. Firemní materiály, JESENSKÝ, J. a kol.: Organizace a řízení rozvoje prostorové orientace a samostatného pohybu nevidomých a slabozrakých. Praha, Svaz invalidů JESENSKÝ, J. a kol.: Studijní materiály k prostorové orientaci a samostatnému pohybu nevidomých a slabozrakých. Praha, Svaz invalidů KARASEK, P Prostorová orientace nevidomých a slabozrakých - úpravy prostředí. Bakalářská práce, Brno, MU MAXA, M. - SKOPEC, J. a kol.: Stavby bez bariér. 2. vydání, Praha, SONS WIENER, P.: Prostorová orientace a samostatný pohyb nevidomých a slabozrakých. Praha, Avicernum Zákon č. 197/98 Sb., Vyhlášky 131/98 Sb., 132/98 Sb., 137/98 Sb.

3 ZÁSADY ŘEŠENÍ PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

3 ZÁSADY ŘEŠENÍ PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM B.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ Obsah 1 ZÁSADY ŘEŠENÍ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU 1.1 Komunikace pro chodce - chodníky 1.2 Přechody pro chodce, místa pro přecházení 1.3 Nástupiště veřejné dopravy

Více

Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu

Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu Úvod Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen bezbariérová

Více

Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ

Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ 1. Všeobecné požadavky, pojmy a definice Zastávky a stanice MHD musí mít vyřešenu návaznost na pěší trasy. Přechody pro chodce se umístí do vhodného místa umožňujícího

Více

ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ, SLABOZRAKÉ A POHYBOVĚ POSTIŽENÉ OSOBY

ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ, SLABOZRAKÉ A POHYBOVĚ POSTIŽENÉ OSOBY ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ, SLABOZRAKÉ A POHYBOVĚ POSTIŽENÉ OSOBY Úvod Rozlišujeme: úpravy staveb pro pohybově postižené úpravy staveb pro nevidomé a slabozraké Oba typy úprav navrhovat a dodržovat současně Samostatný

Více

Obsah vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Obsah vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Obsah vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Poznámka: text kurzívou v závorce charakterizuje předmět paragrafového znění Úvodní ustanovení

Více

Úvodní slovo (Ing. Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj) 3 Obsah 5 Úvod (Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.) 13

Úvodní slovo (Ing. Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj) 3 Obsah 5 Úvod (Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.) 13 OBSAH Úvodní slovo (Ing. Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj) 3 Obsah 5 Úvod (Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.) 13 Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové

Více

P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512

P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512 P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512 SVITAVSKÁ 1469 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ 12 INVESTOR: Městys Velké Poříči Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí STAVBA: OBJEKT: DOPRAVNÍ OPATŘENÍ V LOKALITĚ RŮŽEK VE VELKÉM POŘÍČÍ

Více

5. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ

5. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ 5. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ A Identifikační údaje Název stavby : Zřízení chodníku v Jiráskově ulici v Horšovském Týně Místo stavby : Okres : Katastrální území : Investor : Projektant : Stupeň PD : Datum zpracování

Více

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ PRO VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH NA ŽELEZNICI.

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ PRO VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH NA ŽELEZNICI. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ PRO VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH NA ŽELEZNICI. Petr Lněnička, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR Metroprojekt PRAHA a.s.

Více

Bezbariérová řešení staveb

Bezbariérová řešení staveb Navrhování bezbariérového prostředí dle vyhlášky 398/2009 Sb. Bezbariérová řešení staveb doc. Ing.arch. Irena Šestáková, ČVUT Praha, FA, Ústav nauky o budovách Základní pojmy Základní pojmy Základní pojmy

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 7. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 7. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 7 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Požadavky vyplývající z vyhlášky 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických

Více

samostatný a bezpečný pohyb nevidomých, slabozrakých

samostatný a bezpečný pohyb nevidomých, slabozrakých Zásady vytvářen ení podmínek pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých, slabozrakých a pohybově postižených lidí Bariéry často vznikají při realizací staveb nebo jejich částí dle architektonického resp.

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2.3.101 BEZBARIÉROVÝ POHYB V ÚZEMÍ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Ukazatele a číselné hodnoty

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2.3.101 BEZBARIÉROVÝ POHYB V ÚZEMÍ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Ukazatele a číselné hodnoty Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.3.101 BEZBARIÉROVÝ

Více

FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO

FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO 8. ZŠ STOLIŇSKÁ NOVÁ BUDOVA VSTUP HLAVNÍ Vyhrazené parkovací stání počet: - přístup od VPS ke vstupu do objektu: - Přístup ke vstupu obtížný povrch sklon

Více

A015 nedostatečné vymezení pěší trasy. A011 chybí přechod pro chodce. A044 snížená obruba bez varovných pásů, možný podélný sklon větší než 8,33%

A015 nedostatečné vymezení pěší trasy. A011 chybí přechod pro chodce. A044 snížená obruba bez varovných pásů, možný podélný sklon větší než 8,33% Trasa A A001 chybí chodník, A002 chybí vizuální kontrast signálních a varovných pásů A003 A004 A005 A006 nevyhovující šířka, rizikový povrch A007 A008 rizikový povrch A009, A010 nedostatečné vymezení pěší

Více

398/2009 Sb. VYHLÁŠKA

398/2009 Sb. VYHLÁŠKA 398/2009 Sb. 2 VYHLÁŠKA ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006

Více

OPATŘENÍ NA PODPORU SAMOSTATNÉHO A BEZPEČNÉHO POHYBU PRO ZRAKOVĚ ZNEVÝHODNĚNÉ NA ULICI A V DOPRAVĚ

OPATŘENÍ NA PODPORU SAMOSTATNÉHO A BEZPEČNÉHO POHYBU PRO ZRAKOVĚ ZNEVÝHODNĚNÉ NA ULICI A V DOPRAVĚ OPATŘENÍ NA PODPORU SAMOSTATNÉHO A BEZPEČNÉHO POHYBU PRO ZRAKOVĚ ZNEVÝHODNĚNÉ NA ULICI A V DOPRAVĚ Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám

Více

Příloha uveřejněné zakázky Mapování přístupnosti bodů národního cestovního ruchu předběžná podoba Formuláře pro mapování přístupnosti

Příloha uveřejněné zakázky Mapování přístupnosti bodů národního cestovního ruchu předběžná podoba Formuláře pro mapování přístupnosti Příloha uveřejněné zakázky Mapování přístupnosti bodů národního cestovního ruchu předběžná podoba Formuláře pro mapování přístupnosti Formulář pro mapování přístupnosti objektu Název mapovaného objektu

Více

Aplikační vztah mezi bezbariérovou vyhláškou a novými pravidly provozu

Aplikační vztah mezi bezbariérovou vyhláškou a novými pravidly provozu Aplikační vztah mezi bezbariérovou vyhláškou a novými pravidly provozu Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen bezbariérová vyhláška

Více

o obecných technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb

o obecných technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb 398/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006

Více

Menší část prostorů Rektorátu se nachází ve vstupním podlaží (1. NP) v blízkosti hlavního vstupu. Většina kanceláří a místností se nachází ve 2. NP.

Menší část prostorů Rektorátu se nachází ve vstupním podlaží (1. NP) v blízkosti hlavního vstupu. Většina kanceláří a místností se nachází ve 2. NP. Objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný* REKTORÁT ČVUT (RČVUT) Zikova 4, 166 36 Praha 6 Dejvice Tel.: nutno vyhledat na níže uvedeném webu dle pracoviště Web: http://www.cvut.cz/cs/uz/rektorat GPS: 50

Více

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK 1. Všeobecné požadavky Umístění a stavební uspořádání zastávky musí respektovat bezpečnost a plynulost provozu: a) stavebně přiměřeným řešením

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 3. týden Rozhledy, přechody pro chodce a místa pro přecházení, zastávky autobusu Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz

Více

Problematika přístupnosti budov institucí ve veřejné správě Pavlína Shánělová

Problematika přístupnosti budov institucí ve veřejné správě Pavlína Shánělová Problematika přístupnosti budov institucí ve veřejné správě 19.5.2016 Pavlína Shánělová Přehled činnosti CAA Poskytování odborných konzultací Poradenství v odstraňování stávajících bariér Odborné posuzování

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA B.4.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ DOUBRAVČICE II. ETAPA PŘÍLOHA :

TECHNICKÁ ZPRÁVA B.4.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ DOUBRAVČICE II. ETAPA PŘÍLOHA : TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ DOUBRAVČICE II. ETAPA PŘÍLOHA : B.4.1. TECHNICKÉ ÚPRAVY KOMUNIKACÍ PRO JEJICH UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE Zpracováno podle vyhlášky

Více

INFORMACE,ORIENTACE,MULTIFUNKČNOST,KOMPLEXNOST

INFORMACE,ORIENTACE,MULTIFUNKČNOST,KOMPLEXNOST INFORMACE,ORIENTACE,MULTIFUNKČNOST,KOMPLEXNOST KDO JSME DINASYS, s.r.o. vznikla v roce 2009 a za dobu svého působení prošla několika změnami až do současné podoby. Nabízíme ucelený balík služeb a produktů

Více

VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH NA ŽELEZNICI.

VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH NA ŽELEZNICI. VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH NA ŽELEZNICI. Petr Lněnička, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR Metroprojekt PRAHA a.s. A A.1) PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ Zákon

Více

5/2.3 POZEMNÍ STAVBY TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ

5/2.3 POZEMNÍ STAVBY TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU Část 5, Díl 2, Kapitola 3, str. 1 5/2.3 POZEMNÍ STAVBY I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ Těžce pohybově Všechny vchody pro veřejnost musí být bezbariérově přístupné. U změn staveb,

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Bc. Filip Jakl Příloha č. FORMULÁŘE PRO SBĚR PARAMETRŮ PRVKŮ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY DŮLEŽITÝCH PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU 06

Více

Vstupy do objektu jsou dva; každý ze vstupů má vlastní číslo popisné i orientační. Oba vstupy jsou snadno vizuálně rozeznatelné od okolí.

Vstupy do objektu jsou dva; každý ze vstupů má vlastní číslo popisné i orientační. Oba vstupy jsou snadno vizuálně rozeznatelné od okolí. Objekt částečně přístupný* FAKULTA DOPRAVNÍ (FD) budova FLORENC Na Florenci 1324/25 a Na Florenci 1333/27, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 890 711, 224 813 887 Web: http://www.fd.cvut.cz/ GPS Na Florenci 1324/25:

Více

Objekt A je nepřístupný* Objekt B je přístupný* VSTUP INTERIÉR

Objekt A je nepřístupný* Objekt B je přístupný* VSTUP INTERIÉR Objekt A je nepřístupný* Objekt B je přístupný* FAKULTA DOPRAVNÍ (FD) budova HORSKÁ (Albertov) Horská 3, 128 03 Praha 2 Tel.: 224 890 111 (budova Horská ) Web: http://www.fd.cvut.cz/ GPS: 50 4'3.007"N,

Více

Přednáška č. 2 AUTOBUSOVÉ A TROLEJBUSOVÉ ZASTÁVKY

Přednáška č. 2 AUTOBUSOVÉ A TROLEJBUSOVÉ ZASTÁVKY 1. Pojmy a definice Přednáška č. 2 AUTOBUSOVÉ A TROLEJBUSOVÉ ZASTÁVKY Zastávka předepsaným způsobem označené a vybavené místo, určené k nástupu, výstupu nebo přestupu cestujících. Třídění zastávek se provádí

Více

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 177/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění ČÁST DRUHÁ

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 177/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění ČÁST DRUHÁ IV. Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 177/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění.. ČÁST DRUHÁ TECHNICKÉ PODMÍNKY ČLENĚNÍ ŽELEZNIČNÍCH DRAH, ZPŮSOB OZNAČENÍ A ZABEZPEČENÍ KŘÍŽENÍ

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Rozsah platnosti

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Rozsah platnosti 369 VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10. října 2001 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Ministerstvo pro místní

Více

369_2001_sb.txt. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

369_2001_sb.txt. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 369/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10. října 2001 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Změna: 492/2006

Více

Objekt Juliska zahrnuje kromě sportoviště část pracovišť náležících k fakultě strojní (FS).

Objekt Juliska zahrnuje kromě sportoviště část pracovišť náležících k fakultě strojní (FS). Objekt částečně přístupný* ÚSTAV TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU ČVUT (ÚTVS ČVUT) Sportovní centrum JULISKA Pod Juliskou 4, 160 00 Praha 6 - Dejvice Tel.: 224 351 824, 224 351 820 (vrátnice provoz 21 07h) Web:

Více

NÁSTUPIŠTĚ POMŮCKA PRO CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU ŽELEZNIČNÍ STAVBY 3 (ZST3)

NÁSTUPIŠTĚ POMŮCKA PRO CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU ŽELEZNIČNÍ STAVBY 3 (ZST3) NÁSTUPIŠTĚ POMŮCKA PRO CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU ŽELEZNIČNÍ STAVBY 3 (ZST3) Nástupiště jsou zařízení železničního spodku s upravenou zvýšenou dopravní plochou v obvodu dráhy, která slouží pro výstup a nástup

Více

Objekt přístupný* VSTUP INTERIÉR

Objekt přístupný* VSTUP INTERIÉR Objekt přístupný* FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ (FEL) monoblok FEL/FS - Dejvice Technická 2, 166 27 Praha 6 - Dejvice Tel.: 224 351 111 (telefonní ústředna ČVUT) Web: http://www.fel.cvut.cz/cz/ GPS: 50 6'11.833"N,

Více

AKTIVACE AKUSTICKÉ SIGNALIZACE. typ: 96041

AKTIVACE AKUSTICKÉ SIGNALIZACE. typ: 96041 Dolnoměcholupská 21 NÁVOD K OBSLUZE AKTIVACE AKUSTICKÉ SIGNALIZACE 1. Všeobecně: typ: 96041 Dále popsaný systém je určen pro křižovatky, vybavené akustickou signalizací pro nevidomé. Umožňuje pomocí vysílače

Více

VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH NA KOMUNIKACÍCH A PLOCHÁCH.

VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH NA KOMUNIKACÍCH A PLOCHÁCH. VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH NA KOMUNIKACÍCH A PLOCHÁCH. Petr Lněnička, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR Metroprojekt PRAHA a.s. A A.1) PRÁVNÍ

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Rozsah platnosti

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Rozsah platnosti 369/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10. října 2001 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Ministerstvo

Více

A.4 Údaje o stavbě. a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby. b) Účel užívání stavby. c) Trvalá nebo dočasná stavba

A.4 Údaje o stavbě. a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby. b) Účel užívání stavby. c) Trvalá nebo dočasná stavba A.4 Údaje o stavbě a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby Jedná se o změnu dokončené stavby. Změna spočívá ve zvýšení vozovky v místě přechodu (příčný práh). b) Účel užívání stavby Jedná se o úpravu

Více

Výtahy a zvláštní výtahy pro dopravu osob

Výtahy a zvláštní výtahy pro dopravu osob Fakulta stavební VŠB TUO Výtahy a zvláštní výtahy pro dopravu osob z pohledu užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace Renata Zdařilová Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace vyhláška

Více

Objekt částečně přístupný*

Objekt částečně přístupný* Objekt částečně přístupný* FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ (FJFI) budova BŘEHOVÁ Břehová 7, 115 19 Praha 1 Tel.: 224 358 310 (tel. Ústředna FJFI) Web: http://www.fjfi.cvut.cz/desktopdefault.aspx

Více

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č. 12/2007

Více

Objekt A částečně přístupný* Objekt B částečně přístupný* Objekt C nepřístupný* Objekt D částečně přístupný* Objekt F nepřístupný*

Objekt A částečně přístupný* Objekt B částečně přístupný* Objekt C nepřístupný* Objekt D částečně přístupný* Objekt F nepřístupný* Objekt A částečně přístupný* Objekt B částečně přístupný* Objekt C nepřístupný* Objekt D částečně přístupný* Objekt F nepřístupný* FAKULTA STROJNÍ (FS) Karlovo náměstí objekty A, B, C, D, F Karlovo náměstí

Více

Objekt částečně přístupný*

Objekt částečně přístupný* Objekt částečně přístupný* FAKULTA STROJNÍ (FS) objekt HALOVÝCH LABORATOŘÍ FS Technická 4, 166 07 Praha 6 - Dejvice Tel.: +420-22435-2482 (Ústav techniky prostředí) Web: http://utp.fs.cvut.cz/halovalab.php

Více

PŘES BARIÉRY. Muzeum a návštěvníci se speciálními potřebami 2013 Návštěvníci s pohybovým postižením. 1. října 2013, ČMH Ing.

PŘES BARIÉRY. Muzeum a návštěvníci se speciálními potřebami 2013 Návštěvníci s pohybovým postižením. 1. října 2013, ČMH Ing. PŘES BARIÉRY Muzeum a návštěvníci se speciálními potřebami 2013 Návštěvníci s pohybovým postižením 1. října 2013, ČMH Ing. Marie Málková Pražská organizace vozíčkářů, o. s. Vznik organizace: 1991 Odborné

Více

Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel

Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel Článek Technické požadavky Vozidla určená k plnění zakázky musí splňovat alespoň následující požadavky: Vozidlo musí být ke dni zahájení provozu

Více

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 Název kurzu: Městské komunikace PŘEDNÁŠKA ČÍSLO 6 Vyhláška 398/2009 a

Více

CYKLOSTEZKA ŽDÁNICKO HLAVNÍ PROJEKTANT STAVBY NA KOLE PO ZRUŠENÉ ŽELEZNICI VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 2.9 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY ING.

CYKLOSTEZKA ŽDÁNICKO HLAVNÍ PROJEKTANT STAVBY NA KOLE PO ZRUŠENÉ ŽELEZNICI VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 2.9 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY ING. CYKLOSTEZKA ŽDÁNICKO C HLAVNÍ PROJEKTANT STAVBY NA KOLE PO ZRUŠENÉ ŽELEZNIČNÍ TRATI CYKLISTICKÝ KORIDOR HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. ADOLF JEBAVÝ VEDOUCÍ PROJEKTANT ING. ADOLF JEBAVÝ ZODP. PROJEKTANT ING.

Více

STARS TŘINEC. Tyršova 275, Třinec GPS: 49.670340, 18.668016 (49 40'13.224"N 18 40'4.858"E) Přístup k objektu Parkoviště/ možnost parkování

STARS TŘINEC. Tyršova 275, Třinec GPS: 49.670340, 18.668016 (49 40'13.224N 18 40'4.858E) Přístup k objektu Parkoviště/ možnost parkování cile.jedemetaky.cz STARS TŘINEC Adresa Tyršova 275, Třinec GPS: 49.670340, 18.668016 (49 40'13.224"N 18 40'4.858"E) PŘÍSTUPNOST CÍLE Přístup k objektu Parkoviště/ možnost parkování Přístupový chodník Parkoviště

Více

Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství

Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství Příloha č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. Příloha č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství 1 Komunikace pro chodce

Více

Hradec Králové bez bariér

Hradec Králové bez bariér Konference na podporu regionálního cestovního ruchu Královéhradeckého kraje Hradec Králové bez bariér PhDr. Marek Šimůnek vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové

Více

SNACK BAR BUFET se nachází ve vstupním podlaží (1. NP) bloku 1, v areálu kolejí Strahov.

SNACK BAR BUFET se nachází ve vstupním podlaží (1. NP) bloku 1, v areálu kolejí Strahov. Prostor přístupný* SNACK BAR - BUFET KOLEJE STRAHOV (blok 1) Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6 Tel.: 234 678 388 Web: https://www.suz.cvut.cz/ostatni/snack-bar---bufet GPS: 50.0798025N, 14.3904339E SNACK BAR

Více

CYKLISTICKÁ DOPRAVA PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY

CYKLISTICKÁ DOPRAVA PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY 60% 3.1.1.A Technické parametry Umístění dle potřeby Rozměr délka 10 m, šířka 3 m, Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní

Více

PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (DRUHÉ VYDÁNÍ) Aktualizace 2011 Předmětem aktualizace je druhé vydání Zásad pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích

Více

FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO

FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO VSTUP HLAVNÍ Vyhrazené parkovací stání Přístup ke vstupu obtížný povrch přístup od VPS ke vstupu objektu: (bezbariérový, obrubník bez nájezdu, zúžení

Více

POKYN ke zpracování dokumentu prokazující bezbariérové užívání stavby

POKYN ke zpracování dokumentu prokazující bezbariérové užívání stavby POKYN ke zpracování dokumentu prokazující bezbariérové užívání stavby Součástí Pravidel je odstavec 5. Náležitosti žádostí o přípěvek, ve kterém je nově požadován podle písmene e) Průkaz o splnění obecných

Více

Metodika pro zřizování restauračních zahrádek Brno střed

Metodika pro zřizování restauračních zahrádek Brno střed Metodika pro zřizování restauračních zahrádek Brno střed Restaurační zahrádka je vymezené místo na veřejném prostranství, sloužící k provozování hostinské činnosti, se zázemím dané provozovny. Restaurační

Více

Publikace vznikla na základě spolupráce se studenty Fakulty architektury a její téma koresponduje s hlavními směry výzkumu na fakultě.

Publikace vznikla na základě spolupráce se studenty Fakulty architektury a její téma koresponduje s hlavními směry výzkumu na fakultě. Autorka publikace doc. Ing. arch. Irena Šestáková je pedagogem na Českém vysokém učení technickém v Praze na Fakultě architektury. Autor publikace Ing. arch. Pavel Lupač je studentem doktorského studia

Více

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY BEZPEČNOSTNÍ TABULKY Od prvního ledna roku 2003 musí být podle vl.nař.č. 11/2002 Sb. informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelné a rozpoznatelné i při

Více

Katalog produktů. S námi jdete správným směrem

Katalog produktů. S námi jdete správným směrem Katalog produktů Popisné štítky Braillovo písmo Toalety Variant 1 Plast 1,6 mm samolepící štítek (3M páska), hmatový piktogram, popis v Braill.písmu, různé barevné kombinace, kuličky mohou být plastové

Více

Metodická pomůcka pro navrhování nových cyklistických opatření (do doby aktualizace TP 179) Ing. arch. Tomáš Cach, Praha 2016/05

Metodická pomůcka pro navrhování nových cyklistických opatření (do doby aktualizace TP 179) Ing. arch. Tomáš Cach, Praha 2016/05 Metodická pomůcka pro navrhování nových cyklistických opatření (do doby aktualizace TP 179) / Ing. arch. Tomáš Cach, Praha 2016/05 Metodická pomůcka pro navrhování nových cyklistických opatření (do doby

Více

Sál F1 částečně přístupný* Sál M1 nepřístupný

Sál F1 částečně přístupný* Sál M1 nepřístupný Sál F1 částečně přístupný* Sál M1 nepřístupný FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ (FJFI) Areál Karlov MFF UK, Praha 2 Web ČVUT: http://www.fjfi.cvut.cz/ Web UK: http://www.mff.cuni.cz/fakulta/budovy/kampus/karlov.htm

Více

B.3. Chodníky Žebrák (bezpečné město Žebrák II.etapa - chodníky) BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ. Číslo objektu. Objednatel

B.3. Chodníky Žebrák (bezpečné město Žebrák II.etapa - chodníky) BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ. Číslo objektu. Objednatel Akce y Žebrák (bezpečné město Žebrák II.etapa - chodníky) Číslo objektu Objednatel Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 11 326 00 Plzeň Navrhl Vypracoval Zodp. projektant Tech. kontrola

Více

V budově Břehová se nachází detašované pracoviště Ústřední knihovny ČVUT pro FJFI.

V budově Břehová se nachází detašované pracoviště Ústřední knihovny ČVUT pro FJFI. Knihovna částečně přístupná* LOKÁLNÍ KNIHOVNA na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) budova BŘEHOVÁ Břehová 7, 115 19 Praha 1 GPS: 50 5'27.736"N, 14 24'58.714"E Tel. knihovny: 22435-8305, 22435-8340

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 4 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6056 - březen 2011

Více

Objekt nepřístupný* VSTUP GPS: 50 4'34.468"N, 14 25'8.537"E

Objekt nepřístupný* VSTUP GPS: 50 4'34.468N, 14 25'8.537E Objekt nepřístupný* SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZAŘÍZENÍ (SÚZ) VÝDEJNA Karlovo náměstí Karlovo náměstí 13, 121 35 Praha 3 - Nové Město Tel.: 224 357 339 Web: http://www.suz.cvut.cz/menzy/vydejna-karlovonamesti GPS:

Více

TS 3/2007-Z. Zkratky. ČSN ČR EN PZS Sb. TNŽ

TS 3/2007-Z. Zkratky. ČSN ČR EN PZS Sb. TNŽ Obsah 1 Úvodní ustanovení...3 2 Požadavky na zařízení dálkově ovládané signalizace pro nevidomé...3 3 Požadavky na umístění přijímače dálkového ovládání a zdroje akustického signálu pro nevidomé...5 4

Více

60a Užívání osobního přepravníku

60a Užívání osobního přepravníku 60a Užívání osobního přepravníku (1) Na osobním přepravníku se samovyvažovacím zařízením nebo obdobném technickém zařízení (dále jen osobní přepravník ) se lze na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro

Více

Přehled příspěvků a témat k problematice bezbariérového užívání staveb za období 2010 až 2014

Přehled příspěvků a témat k problematice bezbariérového užívání staveb za období 2010 až 2014 Přehled příspěvků a témat k problematice bezbariérového užívání staveb za období 2010 až 2014 (informace odboru stavebního řádu MMR) Úvod Dne 18. listopadu 2009 nabyla účinnosti vyhláška č. 398/2009 Sb.,

Více

ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 133, Dodatek č. 1 MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY Dodatek č. 1 k II. vydání Schváleno Ministerstvem dopravy pod č.j. 22/2012-120-STSP/2

Více

ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY

ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY MIMO JÍZDNÍ PRUH (ZÁLIVOVÁ) 4.1.A ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY MIMO JÍZDNÍ PRUH (ZÁLIVOVÁ) Technické parametry Umístění na komunikaci kde je návrhová rychlost větší než 80 km.h -1

Více

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb VYHLÁŠKA č. 398/2009 Sb. ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických

Více

Dopravní značky 7. část

Dopravní značky 7. část Dopravní značky 7. část Vodorovné dopravní značky Umístění a provedení vodorovných dopravních značek (1) Vodorovné dopravní značky jsou vyznačeny na pozemní komunikaci. (2) Vodorovné dopravní značky jsou

Více

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 Zásady pro vodorovné dopravní značení

Více

Objekty částečně přístupné*

Objekty částečně přístupné* Objekty částečně přístupné* FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ (FJFI) Areál Troja MFF UK, V Holešovičkách V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8 Tel. ČVUT: 224 358 310 (tel. ústředna FJFI) Web ČVUT: http://www.fjfi.cvut.cz/desktopdefault.aspx

Více

398/2009 Sb. VYHLÁŠKA

398/2009 Sb. VYHLÁŠKA 398/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006

Více

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. Metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných a technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ISBN 978-80-87438-17-6 ÚVODNÍ

Více

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ PRO VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH NA KOMUNIKACÍCH A PLOCHÁCH.

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ PRO VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH NA KOMUNIKACÍCH A PLOCHÁCH. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ PRO VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH NA KOMUNIKACÍCH A PLOCHÁCH. Petr Lněnička, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR Metroprojekt

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Otevřené řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákona ) Předmět veřejné zakázky Dodávka městského nízkopodlažního

Více

Vymezení základních pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí. a) občanským vybavením stavby určené pro

Vymezení základních pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí. a) občanským vybavením stavby určené pro Vyhláška MMR č. 369/2001 Sb., ze dne 10. října 2001 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví

Více

Zrakové postižení. Zdeněk Míkovec. katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43

Zrakové postižení. Zdeněk Míkovec. katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43 Zrakové postižení Zdeněk Míkovec katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43 Zrakové vady 2 / 43 Základní pojmy (těžké) zrakové postižení běžná optická korekce nepostačtuje poškození zraku ovlivňuje

Více

DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST ODDĚLENÍ VÝCVIK A VZDĚLÁVÁNÍ - TRAMVAJE PALUBNÍ POČÍTAČ. u č e b n í p o m ů c k a

DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST ODDĚLENÍ VÝCVIK A VZDĚLÁVÁNÍ - TRAMVAJE PALUBNÍ POČÍTAČ. u č e b n í p o m ů c k a DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST ODDĚLENÍ VÝCVIK A VZDĚLÁVÁNÍ - TRAMVAJE PALUBNÍ POČÍTAČ APEX u č e b n í p o m ů c k a s r p e n 2 0 0 9 2 ZAPNUTÍ POČÍTAČE Po zapnutí řízení tramvajového

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Návrh opatření pro zpřístupnění Autobusového nádraží Pardubice pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace Bradáč Jiří Bakalářská práce 2009 ANOTACE

Více

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů Líšeňská 33a 636 00 Brno BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II Prostředí sídelních útvarů - komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu Tel: 549 429

Více

APEX spol. s r.o., tel. 24109 0619, 24109 0640, Fax 24109 0610 e-mail: info@apex-jesenice.cz, http://www.apex-jesenice.cz. ZISy 12_2011.

APEX spol. s r.o., tel. 24109 0619, 24109 0640, Fax 24109 0610 e-mail: info@apex-jesenice.cz, http://www.apex-jesenice.cz. ZISy 12_2011. Instalace elektronických vizuálních a akustických systémů informování cestujících na nádražích ČD, autobusových a tramvajových zastávkách a letištních terminálech realizované firmou APEX spol. s r.o. v

Více

ÚNIKOVÉ CESTY A VÝCHODY

ÚNIKOVÉ CESTY A VÝCHODY ÚNIKOVÉ CESTY A VÝCHODY Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v 5 odst. 1 písm. b) povinnost pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby vytvářet podmínky

Více

369/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva pro místní rozvoj. ze dne 10. října 2001

369/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva pro místní rozvoj. ze dne 10. října 2001 369/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10. října 2001 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Změna: 492/2006

Více

ČÁST B ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V OBCI

ČÁST B ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V OBCI ČÁST B ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V OBCI 1 UŽITÍ A PROVEDENÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK 1.1 Všeobecně V této části jsou stanoveny zásady pro užití jednotlivých dopravních značek ODZ včetně příkladů jejich provedení.

Více

Vyhodnocení ankety. Bezpečně a pohodlně. po Ústí nad Labem

Vyhodnocení ankety. Bezpečně a pohodlně. po Ústí nad Labem Vyhodnocení ankety Bezpečně a pohodlně po Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem je účastníkem evropského projektu CIVITAS ARCHIMEDES. Jedná se o projekt, který se zabývá rozvojem ekologické, energeticky

Více

Vodorovné dopravní značky. Název, význam a užití

Vodorovné dopravní značky. Název, význam a užití Příloha č. 8 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Vodorovné dopravní značky 1. Podélné čáry V la Vlb Podélná čára souvislá Značka se pouz1va zejména k oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, k oddělení

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Lokalizace krizových míst město Český Brod 1 1. Křižovatka ulic Zborovská Krále Jiřího Jana Kouly Problém: Křižovatka U výkupu je příliš rozlehlá a nenutí svým stavebním uspořádáním řidiče

Více

Objekt částečně přístupný*

Objekt částečně přístupný* Objekt částečně přístupný* SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZAŘÍZENÍ (SÚZ) DEJVICKÁ KOLEJ Zikova 538/19, 166 00 Praha 6 - Dejvice Tel.: 224 310 583-86 Web: http://www.suz.cvut.cz/koleje/dejvicka-kolej GPS: 50 6'6.732"N,

Více

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU 1.1.B ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU Umístění Rozměr Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ ELEKTRONICKÝ ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD AŽD NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ V 1.10 Modul přejezdu EZP-01 Toto zařízení je určeno pro vytvoření zabezpečeného jednokolejného železničního přejezdu na všech modelových

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Účinnost od 01.01.2016 Aktuální verze 294 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí

Více