ÚPRAVY PROSTREDÍ PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH LIDÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚPRAVY PROSTREDÍ PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH LIDÍ"

Transkript

1 ÚPRAVY PROSTREDÍ PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH LIDÍ Viktor Dudr Laik, natož pak odborník, třeba z oboru stavebnictví, si umí docela dobře představit, jak lze upravit prostředí umožňující pohyb lidí s pohybovým omezením. Je jen pak věcí příslušných technických předpisů standardizace potřebných parametrů, jako jsou maximální příčné a podélné sklony ramp a pěších komunikací vůbec, minimální průjezdní profily, minimální rozměry např. WC, kabin výtahů, výšky ovládacích prvků nejrůznějších zařízení i pro uživatele invalidních vozíků. Také užívání takto vhodně upraveného prostředí (vžilo se říkat bezbariérového") nedělá pak zásadní problémy. V případě osob s vážně poškozeným zrakem nebo osob zcela nevidomých je taková představa zřejmě složitější. Povědomí o tom, že by se slepec mohl pohybovat samostatné a při tom dostatečně bezpečně, vůbec není běžné. To, že je možno technickými prostředky vytvořit pro takový samostatný pohyb nevidomých a slabozrakých lidí lepší orientační podmínky, není známo prakticky vůbec, přestože právě v naší republice je v této oblasti dosaženo určitých zcela konkrétních výsledků. Důvodů pro to je asi více. Rozhodující však zřejmě bude pochopení rozdílu mezi vnímáním informací potřebných pro pohyb zrakem (tedy distanční a integrální) od lokálního a parciálního získávání informací slepcem náhradními způsoby, tedy zbývajícími smysly. Dalším důvodem bude např. i podstatná role samotného subjektu - nevidomého či slabozrakého člověka. Prvořadé je, jak se konkrétní jedinec s nemožností užívat zrak vyrovná. Problém akceptace vady je obecnější a je dostatečně zkoumán. Teprve v okamžiku vyrovnání se s vadou může nastoupit, a také obvykle zcela přirozeně nastoupí velice individuální proces, tzv. sociální rehabilitace. V našem případě jde o výuku samostatného pohybu - získávání potřebných dovedností a návyků pro tuto, pro vidícího tak banální činnost. Přirozený pud sebezáchovy zabrání vlastním nepředloženým experimentům. Nabídka kvalifikované pomoci ve výuce prostorové orientace a samostatného pohybuje v naší republice dostatečná a na dobré úrovni. První motivační podněty může později osleplý získat na vhodně zaměřeném tzv. rekondičním pobytu pořádá-

2 ném spolkovými částmi Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS). V každém případě by pak měl následovat vhodný kurz, ať již individuální, jak jej nabízí např. 12 oblastních ambulantních středisek Tyfloservisu SONS, nebo internátní v Pobytovém rehabilitačním a rekvalifikačním středisku SONS na Dědině v Praze 6. Pro nevidomé z mládí je výuka samostatného pohybu a prostorové orientace v současné době již dostatečně kvalitně a kvalifikovaně zajištěna v systému speciálních škol pro nevidomé i speciálně pedagogickými centry pro nevidomé žáky a studenty na běžných školách. Teprve vybaven dostatečnými návyky, dovednostmi a zkušenostmi může nevidomý člověk vyjít" samostatně na ulici a případně využít i úpravy prostředí, které usnadňují samostatný pohyb poslepu. Pro úplnost si musíme znovu připomenout, že při absenci zraku nebo při značném omezení zrakových schopností je možno k získávání informací potřebných pro pohyb využít zbývajících smyslů, především hmat (zprostředkovaný i bílou slepeckou holí a nášlapem), sluch, řidčeji čich, snad i chuť. Shrňme si v tomto článku situaci, jaká v naší republice v této oblasti je, jak pro pouhou informaci, tak pro využití těmi, kdo s výcvikem slepců mají profesně co dělat. Stručně z historie Teprve po roce 1990 byly v tehdejší České unii nevidomých a slabozrakých formulovány možnosti úprav prostředí pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých lidí. V oblasti hmatových prvků pro slepeckou hůl a nášlap (vodící linie, signální a varovné pásy) se vycházelo z informací získaných od výrobců dlaždic určených k těmto účelům v SRN. Jednoduché a laciné zařízení s přijatelnými uživatelskými vlastnostmi pro akustickou signalizaci na přechodech pro chodce nabídl český výrobce. Systém dálkově ovládaných akustických orientačních majáků je zřejmě originální českou cestou. Proto mu v tomto článku věnujeme největší pozornost. Vhodná soustava hmatových značek pro snadnou orientaci v interiérech budov nebyla dosud úspěšně vyřešena tak, aby tvořila využitelný systém. Reliéfní plánky a mapy, itineráře slovní na magnetofonové kazetě i ve slepeckém Brailleově písmujsou záležitostí, kterou se zabývají podle místních potřeb a finančních možností nižší organizační články naší slepecké organizace (SONS), jiné humanitární spolky a speciální slepecké školy. Do budoucna je vyvíjena aktivita k tomu, aby elektronické informační systémy, zvláště v dopravě, mohly sloužit i nevidomým a slabozrakým osobám. Ve spolupráci s některými dalšími občanskými sdruženími zdravotně postižených a prostřednictvím Vládního výboru pro zdravotně postižené občany se podařilo prosadit nutnost uplatňování některých úprav prostředí v přiměřené míře do stavebních předpisů. V současnosti se totéž daří i v oblasti dopravy. Malé kvantum potřeby materiálů a zařízení k úpravě prostředí pro nevidomé

3 a slabozraké způsobuje nezájem výrobců, nebo, v lepším případě, často vysokou cenu takových výrobků. Systém dálkově ovládaných akustických orientačních majáků (AOM) pro nevidomé Akustická lokalizace orientačního bodu se ukázala jako dostatečně vhodná z těchto důvodů: - Určení polohy zdroje zvuku je pro tento účel dostatečně přesné co do směru, i co do vzdálenosti. - Aplikace majáků je možná i jako dodatečná na stavbu již provozovanou. - Akustický orientační maják umožňuje pouhý orientační zvukový signál, ale i v případě potřeby další informaci hlasovou frází. - Akustické majáky lze používat jednotlivě i jako celé orientační akustické systémy. - Náklady na vývoj AOM a dalších podobných akustických zařízení jsou nízké, neboť se využívá běžně známých principů a poznatků z radiotechniky, elektroniky a z oblasti počítačových technologií. Ceny hotových zařízení jsou pak, na rozdíl od jiných zařízení a materiálů, též relativně nízké. - Praxe ukázala, že zácvik v užívání tohoto způsobu akustické orientace není u drtivé většiny zkušenějších nevidomých nutný. Pro začátečníky nebo další zájemce je výuka užívání akustických majáků zařazena do programu příslušných kurzů. - Relativně malá četnost užíváni neobtěžuje okolí zbytečným hlukem. Popis funkce: Na orientační bod (vchod do budovy, schodiště do podchodu, odbočku v podchodu a pod.) se umístí akustický orientační maják. Nevidomý chodec v případě potřeby vyšle ze svého dálkového ovladače - vysílačky elektromagnetický (radiový) kódovaný impuls, který uvede maják v činnost. Maják vydá vhodný zvukový signál - trylek" - podle něhož se uživatel sluchem orientuje. Trylek může doplnit hlasová fráze, která orientační informaci doplní podle místní situace slovním komentářem. Vyzařovací diagram antény není ani na straně přijímače ani na straně vysílače ovlivňován, je tedy v podstatě kruhový. Směrový účinek by omezoval vyhledávání" majáku. Povel dálkového ovladače -vysílačky nevidomého chodce tedy maják objeví" v okamžiku, kdy se dostane do jeho dosahu. Dosah vysílačky je zaručen minimálně na 40 m. Skutečný dosah až 100 m (podle členitosti okolí) je v některých případech určitou nevýhodou. Dosah lze ovlivnit (zvýšit či snížit) na straně přijímače podle konkrétní situace. Možná provedení majáků a jejich služby V základním provedení se AOM ozve zvukovým signálem - trylkem, který je v podstatě libovolný. Praxe ukázala potřebu použití pouze dvou až tří typů těchto zvukových signálů. Pokud je v dosahu vysílačky více než jeden AOM, je možno požadovat libovolný časový odstup jejich signálů. Osvědči-

4 lo se, že optimální je odstup po cca 1 s, nejvýše však 5 s. Dále je možno volit provedení AOM, v němž může být programem nastavena jeho nepřetržitá funkce po nastavitelnou denní dobu, kdy v nastaveném intervalu opakuje svůj trylek bez povelu slepecké vysílačky. Na vysílačku pochopitelně reaguje i v tomto režimu. Reálný čas je v tomto případě možno nastavovat a korigovat mezinárodním radiovým signálem (podchod stanice Muzeum pražského metra) - odpadá pak nutnost čas od času ručního nastavování. Provedení AOM s hlasovou frází umožňuje ovládat nezávisle na sobě (tedy dvěma různými povely vysílačky) dvě fráze: První, základní - stručná: identifikuje blíže orientační bod. Druhá, rozšiřující - podrobnější: obsahuje obvykle popis situace, např. nabídka služeb obchodního domu, nebo zdravotnického zařízení v jednot! ivých poschodích budovy nebo popis trasy k dalšímu orientačnímu bodu apod. Zvláštní modifikací je v tomto případě nastavování druhé fráze ručně, např. dozorčím v metru - v tomto případě hlásí zvláštní situaci: např. Stanice je mimo provoz!" Potřeby si vynutily i vývoj AOM nad nástupními hranami eskalátorů (zatím jen v některých stanicích pražského metra). Mimo orientační zvuk gongu maják ohlásí aktuální režim chodu jednotlivých ramen eskalátoru: Pravý eskalátor jede dolů, prostřední jede nahoru, levý stojí." Správné fráze automaticky nastavuje řidiči počitač pohonu. Podstatným kvalitativním skokem je povelová souprava pro nevidomé do vozidel MHD vyvinutá firmou APEX Praha, spol. s r. o. Mimo hlášení jednotlivých zastávek do salónu vozidla pro všechny cestující z "digitálního" magnetofonu oznámí z reproduktoru u předních dveří vozidla na povel slepecké vysílačky číslo linky a směr jízdy ( konečnou"). Jiným povelem vysílačky je řidič informován o úmyslu nevidomého nastoupit. Dalšími zařízeními z tohoto programu firmy APEX sloužícími již pouze dopravci jsou systémy pro sledování vozidel pomocí družicové navigace GPS s využitím současné fónické rádiové sítě nebo s využitím GSM pro vozidla MHD, radiokomunikační adaptéry, které jsou určeny pro obousměrnou datovou a hlasovou komunikaci mezi vozidlem MHD a řídicím centrem atd. Miniaturní akustický majáček PPN 05 je individuální pomůckou určenou ke zlepšení orientace nevidomého v místnostech a otevřených prostorách - označí místo (sedadlo) ve vlaku nebo restauraci, kam se potřebuji vrátit, dá se upevnit na obojek vodícího psa apod. Funguje obdobně jako AOM. Majáček PPN 05 lze díky jeho malým rozměrům (58 x 38 x 21 mm) umístit téměř na libovolném místě položením nebo pověšením za poutko, které zároveň funguje jako přijímací anténa. Majáček je možné aktivovat vysílačem VPN 01 nebo VPN 03 - reaguje dvojitým krátkým pípnutím. Majáček PPN 05 je napájen vnitřním akumulátorem 2,4 V a jeho doba provozu na jedno nabití

5 baterie je jeden až dva dny podle četnosti pípání. Jeho hmotnost je pouze 45 g. Dálkový ovladač - vysílačka pro nevidomé Dálkový ovladač AOM nevidomého je k dispozici ve dvou provedeních: - VPN 01: krabička rozměrů 85 x 40 x x 12 mm se šesti ovládacími tlačítky a reliéfní hmatovou značkou pro orientaci na klávesnici poslepu. - VPN 03: zabudovaná v horním dílu kovové slepecké skládací hole ing. Svárovského se třemi ovládacími tlačítky (některé povely jsou v tomto případě sdružené do jednoho tlačítka). K dispozici jsou tyto služby - povely (podle ovládacích tlačítek na typu VPN 01): Tlačítko č. 1: Režim vyhledávání - spouští stabilní akustické orientační majáky, u AOM s hlasovou frází spouští základní frázi. Po stisku tlačítka delším než 1 s vysílačka vysílá opakovaně ovládací impulsy každé 3 s po dobu jedné minuty. Stiskem kteréhokoliv jiného tlačítka se tento režim ruší. Tlačítko č. 2: spouští rozšiřující hlasovou frázi AOM. Tlačítko č. 3: Tento povel spouští hlášení čísla linky a směru jízdy vozidel MHD (tramvaje, městského autobusu nebo trolejbusu) z vnějšího reproduktoru u předních dveří vozidla. Slepec má tedy opět k dispozici jak informaci orientační - kde se tyto pro něj nejbezpečnější dveře nacházejí, tak v tomto případě nutnou informaci další. Tlačítko č. 4: Povel informuje řidiče vozidla MHD hlasovým signálem z příposlechového reproduktoru o úmyslu nevidomého cestujícího nastoupit či vystoupit. Tomu tak odpadá nedůstojné hledání tlačítka předvolby otevírání dveří uvnitř i vně vozidla. Do budoucna: nově vyvíjená vozidla pražského metra M1 a příměstská souprava 471 Českých drah ( pantograf') budou na tento povel reagovat analogicky. Tlačítko č. 5: Tímto povelem si nevidomý chodec na ulici aktivuje (spouští) na krátkou dobu 2 až 10 min., podle místních podmínek, akustickou signalizaci na přechodech pro chodce (známé tikání" semaforů) tam, kde je to tak upraveno. Je to v místech, kde by nepřetržitá činnost této signalizace obtěžovala okolí. Tlačítko č. 6: Je rezervní pro případ, že by v budoucnu bylo možno dálkově ovládat ještě další služby pro nevidomé. Tento povel je již využit v orientačním systému v hale letiště Praha - Ruzyně, aby se akusticky nepřekrývaly" dvě různé trasy. Jako perspektivní se jeví spouštění tímto povelem hlasových výstupů elektronických informačních systémů zvláště v dopravě. Oba typy vysílačů VPN 01 i VPN 03 jsou vybaveny akustickou indikací vyslání povelu a stavu baterií. Tato indikace se vyvolá při každém stisku libovolného tlačítka. Dvojí pípnutí" ukazuje na správnou funkci a dobrý stav baterií, jedno pípnutí" upozorňuje na snížení vysílaného výkonu a nutnost v nejbližší době vyměnit baterie. Stisknutí, které nevyvolá akustickou

6 odezvu, ukazuje na vybití baterií nebo jiné závady, a tedy nefunkčnost vysílače. Ještě několik technických detailů: Napájecí napětí obou zmíněných typů vysílaček je 3 V a odběr proudu při vysílání povelu je asi 20 ma, přičemž doba trvání vysílání povelu je asi 100 ms - zkrátka napájecí články ve vysílačce vydrží bez výměny velmi dlouho. Přijímače PPN K dispozici je řada provedení přijímačů typu PPN k zabudování do AOM a podobných zařízení nebo do povelové soupravy pro nevidomé do vozidel MHD. Nabídka pokrývá všechny požadavky týkající se napájecího napětí i potřebných výstupů. Na přijaté povely mohou přijímače reagovat s využitím čtyř výstupů typu otevřený kolektor OC1 až OC4 a jednoho přepínacího kontaktu relé - sepnutím po dobu 100 ms. Současný stav V současnosti je na území ČR v provozu více než 1500 stabilních AOM. Orientační systémy vytvořené soustavou AOM slouží na mnoha místech - podchodech, autobusových a železničních nádražích. Jejich počet podle místní potřeby rychle narůstá. Aktuální přehled AOM je k dispozici v redakci slepeckého časopisu ZORA (AOM v Praze) a na OAS Tyfloservisu SONS Olomouc (Morava). Ve větších městech je však rozšíření AOM takové, že je pohodlnější čas od času si vysílačkou zkusit", zda na místě, kam poslepu směřuji, je maják. V Praze je mobilními AOM vybaveno prakticky 100 % vozidel MHD. V Brně, Olomouci a Ústí nad Labem instalace povelových souprav pro nevidomé do vozidel MHD zdárně pokračuje. V několika dalších větších městech se o zavedení této služby vážně uvažuje. Nevidomí uživatelé mohou podle platných předpisů v oprávněných případech získat příspěvek na pořízení vysílačky jako kompenzační pomůcky od okresního úřadu. Náznakem zvýšení zájmu veřejnosti, zvláště odborné, jsou ocenění, získaná při prezentaci problému nevidomých na ulici a v dopravě. Na veletrhu REHA-PROTEX '97 na brněnském výstavišti získala povelová souprava pro nevidomé do vozidel MHD firmyapex nejvyšší ocenění - Zlatou Rehu. Souprava na vytváření akustických orientačních systémů pro nevidomé firem ELVOS a APEX obdržela na stavebním veletrhu 1999 rovněž v Brně zlatou medaili ve skupině technického vybavení staveb. Akustická signalizace pro nevidomé na přechodech pro chodce Tato akustická signalizace je mimořádně důležitým prvkem bezpečného pohybu nevidomého či slabozrakého po ulici. Akusticky identifikuje červenou a zelenou, která je na světelné signalizaci, o akustickém navedeni k přechodu ani nemluvě. Prozatím neřešenou (a technicky i legislativně řešitelnou) je otázka bezpečného přecházení nevidomého či slabozrakého (upřímně řečeno pro každého, nejen

7 zrakově hendikepovaného) při režimu blikající žluté. Tento režim je na některých trasách a dlouhých ulicích spouštěn hlavně večer, v noci či o víkendech. Zde by pomohla možnost alespoň některé vybrané přechody (třeba vysílačkou nevidomého) převést do několika cyklů (nebo alespoň jednoho) červená - zelená. Rozhodujícím požadavkem na legislativu je povýšení akustické signalizace pro chodce na stejnou úroveň, jakou má signalizace optická. Taje nedílnou součástí funkce systému řízení (řadiče) přechodu, křižovatky. Toto opatření by umožňilo řešit i orientačně velice složité křižovatky s dělenými přechody tak, aby byly uživatelné i nevidomými a slabozrakými. Od r je schválena výroba, používání a montáž akustického zařízení SZN 1. Zařízení umožňuje nevidomému, který přistoupí ke sloupku, na kterém je zařízení světelné signalizace pro chodce, bezpečně sluchem rozlišit, svítí-li červené nebo zelené světlo ve směru, kterým chce přejít. Akustické zařízení se instaluje jednoduchým způsobem na stožár světelné signalizace na vnější stranu krytu jeho světel, případně i do ampule a elektricky se zapojí do svorkovnice světelné signalizace. Chod zařízení je trvalý, akusticky je signalizována červená (pomalé tikání") i zelená (rychlé tikání"). Kromě nevidomých je tento zvuk dobrou doplňkovou informací pro další velké skupiny chodců, např. pro staré lidi. Zvláštní pozornost je třeba věnovat tzv. děleným přechodům. Na středním dělícím pruhuje buď jediný sloupek světelné dopravní signalizace společný pro oba dopravní pásy, nebo sice sloupků více, ale v bezprostřední vzájemné blízkosti (4 m a méně). V tom případě je nutno doplnit elektrické zapojení chodeckými tlačítky a umožnit nevidomému na středním dělícím pruhu akustickou signalizaci ovládat. Pokud je sloupek světelné dopravní signalizace vybaven chodeckým tlačítkem s tzv. výzvou, tato funkce s ovládáním akustické signalizace nevidomým. Pokud sloupek touto výzvou opatřen není, doplní se tlačítky pouze pro nevidomé. Příslušná výrobková základna je pro tento účel schválena včetně případné dálkové aktivace vysílačkou nevidomého. Navíc lze doporučit, aby tlačítka akustické signalizace na děleném přechodu byla na horní nebo dolní stěně doplněna hmatovou značkou (např. hlavičkou nýtu) a měla též odlišnou (modrou) barvu a byla označena nápisem POUZE PRO NE- VIDOMÉ" nebo alespoň piktogramem slepce. Rovněž umístění tlačítkové skříňky na sloupku vždy průčelně ve směru další chůze pomáhá slepému chodci v orientaci na přechodu. Z výše uvedeného popisu vyplývá, že si nevidomý chodec na středním dělícím pruhu, nebo v místě kde je více sloupků semaforů v bezprostřední blízkosti, tlačítkem vypne ten signál, který ho už nezajímá. Je při tom jedno, zdaje příslušné tlačítko určeno všem na výzvu (přivolání zelené), nebo jen pro něj. Chová se tedy jako každý jiný chodec, jen s tím rozdílem, že tlačítko drží zmáčknuté tak dlou-

8 ho, až se mu ozve zelená" pro další část přechodu. Zde je na místě důrazně připomenout nezbytnost signálních a varovných pásů v dlažbě (viz níže) zvláště na středním dělícím pruhu! Orientačně komplikované křižovatky vyžadují pro zřízení akustické signalizace konzultaci odborníků na výcvik mobility nevidomých. Vodící linie, signální a varovné pásy Trvalé vyznačení orientačních bodů a jejich propojení lze realizovat úpravami dlažby pěších komunikací - jak chodníků v parteru města, tak v interiérech rozhlehlých veřejně přístupných budov - pro hmat zprostředkovaný slepeckou bílou holí a nášlapem. Jedná se o úpravy stavební, tedy nákladné a lze s nimi počítat hlavně u nových staveb a přestaveb, kde to ukládají příslušné stavební předpisy. Přesto se s umělými vodícími liniemi a hlavně pak se signálními a varovnými pásy pro nevidomé setkáváme stále častěji na ulicích, zastávkách MHD, nástupištích metra i železnice. Vodicí linie pro nevidomé a slabozraké spojují jednotlivé orientační body s jednoznačnými a pro celou linii stejnými charakteristickými orientačními znaky. Vodící linie pro samostatný pohyb a orientaci představují základní a nejdůležitější prvek. S vodící linií musí nevidomý prostřednictvím bílé hole udržovat nejen stálý kontakt, ale také si od ní musí udržet i určitý odstup, který průběžně kontroluje. Do vodících linií nesmějí zasahovat žádné překážky trvalého charakteru, zásah dočasných překážek by měl být omezen na minimum. Rozhodně není správné takové umísťování reklam, které vede k zásahu do vodící linie. Vodící linie jsou dány na sebe navazujícími orientačními body, které jsou součástí bezprostředního okolí trasy nevidomého. Tyto přirozené orientační body s charakteristickými orientačními znaky tvoří hlavně stavby a jejich části. Příkladem zde může být styk stěny domů a roviny chodníku. Obrubník pěší komunikace na rozhraní s trávníkem a rozhraní dvou výrazně hmatově odlišných struktur dlažby jsou dalšími příklady vodící linie přirozené. V žádném případě není vodící linií obrubník chodníku na hraně vozovky! V místě, kde není přirozená vodící linie a přechodová vzdálenost mezi dvěma orientačními body je příliš velká, volí se vodící linie umělá. Dalším důvodem pro zřizování vodící linie umělé jsou bezpečnostní požadavky na orientaci a pohyb na nástupištích celostátních drah, metra apod. Umělá vodící linie je pás speciální dlažby široký obvykle v interiéru 300 mm, v exteriéru 400 mm a má podélné žlábky hloubky cca 3 až 5 mm, šířky 8 až 12 mm s roztečí cca 25 až 40 mm. Příčný řez může být vlnitý, nebo s žlábky tvaru rovnoramenného lichoběžníku. V exteriéru je nutná hloubka žlábků i jejich rozteč poněkud větší. Varovný pás je využit obecně k vyznačení vstupu do nebezpečného místa. Musí být jednoznačně a nezaměnitelně zjistitelný hmatově dlouhou bílou holí a nášlapem.

9 Varovné pásy se užijí jen výjimečně tam, kde nelze překážku zajistit jinak - zarážkou pro slepeckou hůl a pevnou zábranou (zábradlím). Signální pás označuje orientačně důležité místo: zastávku MHD, vchod do budovy s velkou frekvencí slepců, přechod pro chodce. Struktura signálního pásu musí být zjistitelná holí a také nášlapem. Signální pásy označují nevidomému nebo slabozrakému orientačně důležité místo, které potřebuje přesně identifikovat, např. z důvodů nástupu do vozidla hromadné dopravy, přecházení ulice, vchodu do budov zvláště často používaných (slepecká knihovna, centra sociální a pracovní rehabilitace, speciální školní zařízení, úřady, zdravotnická zařízení apod ). Užití signálních pásů k navedení na přechod pro chodce (v kombinaci s varovným pásem na rozhraní chodník - vozovka) řeší správné nasměrování nevidomého chodce na přechod, životně důležité je to zejména v případě jejich situování do oblouků. Signální pás musí být vždy veden ve směru osy zebry přechodu! Pro signální pás se volí vhodná dlažba s výstupky, jejichž charakter je dán použitím v interiéru (výjimečně - rozlehlé haly) nebo exteriéru. Síře signálních pásů musí být minimálně 800 mm a situovány by měly být zásadně kolmo na směr chůze v daném místě přes celou šířku pěší komunikace nebo průchozího profilu. V exteriéru tvoří povrch signálních pásů dlaždice s výrazně hmatově odlišným povrchem od okolní dlažby, např. s výstupky tvaru kulových úsečí s průměrem 20 až 25 mm a výškou cca 5 mm s roztečí výstupků 50 až 100 mm - například některé typy zámkové nebo parketové dlažby. Řešení signálních (a varovných) pásů v památkově chráněné dlažbě vyžaduje zatím řešení případ od případu vzhledem k vlastnostem povrchu signálního či varovného pásu a jeho okolí. Praxe ukázala, že signální pásy mají zvlášť významnou úlohu pro usnadnění orientace a na pěších komunikacích navíc podstatně zvyšují bezpečnost. Jejich maximálně možné rozšíření je oprávněným požadavkem všech samostatně se pohybujících nevidomých a slabozrakých. Varovné pásy označuji místa vstupu do nebezpečného prostoru, kde se nevidomý může setkat se situací, kterou není možné vyhodnocovat jen kontaktně - hmatově bílou holí. Je zde nutné i distanční hodnocení (to běžně provádí člověk bez poškození zraku vizuálně) vzhledem k proměnlivosti této situace. Příkladem je příjezd vozidla hromadné dopravy do zastávky nebo přecházení vozovky. Proto se s varovnými pásy setkáváme v dopravních stavbách a na komunikacích. Šířka varovných pásů je pro interiér minimálně 300 mm, pro exteriér minimálně 400 mm, varovný pás, který je nedílnou součástí bezpečnostního pásu stanic metra, má šíři 150 mm. U varovného pásu, který označuje snížený obrubník bezbariérových přechodů přes vozovku, má strukturu povrchu stejnou, jako u signálních pásů.

10 Trvalé překážky Sem patři například sloupy veřejného osvětlení a trakčního vedení, reklamní sloupy, zastávkové sloupky hromadné dopravy s přístřešky v jejich blízkosti, poštovní schránky, prodejní automaty, telefonní budky, zábradlí, lavičky, oplocení atd. Obecně platí, že překážka musí být vyznačena tak, aby její celý půdorys byl nevidomým či slabozrakým vnímatelný. Proto musí být překážka vyznačena při zemi buď soklem do výše cca 100 mm, nebo jinou zarážkou do výše 250 mm (obruba tvoří zarážku pro slepeckou hůl) a pevnou zábranou ve výši 1100 mm - toto označení musí být kontrastní proti pozadí. Stejné principy jako pro trvalé překážky platí i pro části staveb (sloupy u vchodu, portikus, schodiště zasahující do komunikace, prostorová schodiště, zábradlí apod.), které musí při svém samostatném pohybu nevidomý obcházet. Znovu je třeba zdůraznit, že při běžném pohybu podél přirozených i umělých vodících linií je obcházení trvalých překážek jen zcela nezbytnou výjimkou. Nejvýznamněji se na počtu trvalých překážek podílí městský mobiliář. U něj se také nejčastěji vyskytují zásadní a hrubé závady ve vztahu ke zrakově postiženým, a to ať již šeroslepým, slabozrakým či zcela nevidomým. Podstatným problémem jsou především boční stěny přístřešků, nevhodné umísťování světelných reklam, chybná řešení odpadkových košů. Velice často se vyskytují s nevyhovujícím řešením vlastního mobiliáře i závady při jeho umísťování. Jsou to zásahy do vodících linií, vytváření nepřehledných a kontaktním způsobem nerozeznatelných orientačních situací v parteru i jinde. Informace hmatového charakteru Informační štítky v Brailleově písmu slouží k detailnější informovanosti nevidomého a slabozrakého. Bývají na nich uvedeny informace o návazné dopravě - číslo linky, směr jízdy, koncová stanice, dále základní informace o okolí či o prostoru, do kterého nevidomý vstupuje. Zásadním problémem je standardní umístění těchto štítků, aby je uživatel našel bez zbytečného ohmatávání stěn a předmětů. Zkušenosti říkají, že tyto nápisy jsou nejvhodnější na madlech zábradlí po pravé straně při výstupech z nástupišť metra, podchodů apod. Pokud je mezi madlem a stěnou dosti místa, nalepí se štítky na zadní stranu madla na začátku schodiště vzhůru nohama (pro pohodlné čtení ukazováčkem levé ruky). Dodavatel madel zábradlí by měl počítat s vhodnou rovnou ploškou na správném místě pro upevnění takových štítků. Individuální výroba těchto štítků z vhodně povrchově upraveného plechu nebo termoplastové destičky je levná. Možnáje i improvizace pomocí samolepících folií popsaných slepeckým psacím strojem. Na formulaci stručných výstižných informačních textů by měl spolupracovat zkušený nevidomý člověk nebo instruktor mobility nevidomých. Podobně mohou být vybaveny i zastávkové sloupky městské i dálkové dopravy, nástupiště na autobusových nádražích, příchody na peróny vlakových nádraží i jiná

11 místa, jak je to např. v mezipatře se službami na nádraží ČD v Olomouci. Orientaci v budovách, včetně obytných domů, mohou zlepšit: Reliéfní označení čísly, případně piktogramy (WC) na dveřích v hotelích, úřadech, zdravotnických zařízeních a v jiných veřejně přístupných budovách. Čísla, písmena a piktogramy tohoto značení se umístí ve výši cca 1500 mm vedle zárubně dveří na straně kliky. Umístění označení na křídlo dveří je nevhodné vzhledem k možnému otevření dveří v době hmatového čtení". Vhodná výška písmen je 15 až 50 mm, tloušťka čar" 2 až 5 mm, výška reliéfu 1 až 3 mm. - Na madlech zábradlí je možno reliéfně vyznačit podlaží nebo i další orientační informace, postačí vhodné symboly, např. podlaží se na madle vyznačí správným počtem výstupků. - Ovládací panely výtahů: Zde musí být reliéfní označení reliéfními číslicemi a piktogramy ZVONEK", případně i STOP" vedle ovládacích tlačítek. Reliéfní znaky musejí být doplněny číslicemi a nápisy v Brailleově písmu. Výjimečně postačí reliéfně označit na panelu polohu tlačítka pro volbu základní stanice pro nástup. Samotná ovládací tlačítka musí být dostatečně hmatná, tzn. vystouplá alespoň 1 mm nad rovinu tabla. Ovládání tzv. senzory, znaky gravírované, vybrušované, ryté či frézované - to vše je zcela nepoužitelné. Tato opatření ukládá pro nové stavby a přestavby příslušná stavební vyhláška. Na panelu tlačítka přivolávače výtahu je vhodné reliéfní arabskou i Brailleovou číslicí vyznačit číslo podlaží. Pokud je na stěnách chodeb budovy užito ochranné a vodící lišty, je možno tyto informační a reliéfní znaky umístit na ni. - Zvonkové tablo u vstupních dveří, číselné označení zvonků a číslo domu v reliéfu by pomáhalo nejen nevidomým a slabozrakým, ale i ostatním - například večer. Pak by odpadlo svícení si sirkami a podobné operace, které musíme čas od času všichni podstupovat. Tady je velký dluh výrobců vůči všem, nejen nevidomým. Hmatová označení jsou levnou, účinnou a snadno aktualizovatelnou informací, která by měla být využívána daleko více, než bývá, a to i svépomocí. Problém slabozrakých K problematice slabozrakých jen stručně - široké spektrum různých těžších vad zraku a nejrůznější stupně těchto poškození nelze v opatřeních pro usnadnění pohybu slabozrakých lidi v různých prostředích v celé šíři respektovat. Vyplývají z toho v podstatě jednoduché kompromisní zásady, ne vždy dosud podložené objektivním zkoumáním, natož pak legislativou: - Všechny překážky, orientační místa, obrysy musí být dostatečně kontrastní proti pozadí a za snížené viditelnosti dostatečně a rovnoměrně osvětlené a při tom nesmí oslňovat. Jedná se o sloupy, okraje chodníků, hrany nástu-

12 pišť a jejich bezpečnostní pruhy, nástupní a výstupní stupně schodišťových ramen, kontrastní označení velkých prosklených stěn a dveří, kontrastní vybavení chodeb a schodišť podélnými kontrastními liniemi (lemovkami) atd. - Informační nápisy a informační systémy vůbec musí se slabozrakými lidmi počítat umístěním, velikostí a charakterem písma a znaků, jeho kontrastem proti pozadí a dostatečným rovnoměrným osvětlením za všech okolností. Při respektování zmíněných zásad je dobré si uvědomit, že podstatným omezením zrakových schopností trpí poměrně značné procento lidí, zvláště vyššího věku. Výše uvedené požadavky nemusí být v rozporu s estetickým řešením staveb, je- -li s nimi počítáno již v prvotních návrzích a koncepci. Dodatečná řešení mohou být problémová. Závěrem Cílem článkuje seznámit čtenáře tohoto časopisu s možnostmi úpravy prostředí pro samostatný pohyb nevidomých a slabozrakých, poukázat na současný stav a naznačit nejbližší perspektivy v této oblasti. Rovněž je na příslušných místech poukázáno na možnosti svépomoci. Článek není v tomto rozsahu vyčerpávající. Proto je uvedena i literatura. Literatura: APEX. Firemní materiály, CERHA, J. : Rady průvodcům nevidomých. Praha, SONS DUDR, V. - LNĚN1ČKA, P Metodické poznámky k vytvářeni podmínek pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých lidí. Praha, SONS ELVOS. Firemní materiály, JESENSKÝ, J. a kol.: Organizace a řízení rozvoje prostorové orientace a samostatného pohybu nevidomých a slabozrakých. Praha, Svaz invalidů JESENSKÝ, J. a kol.: Studijní materiály k prostorové orientaci a samostatnému pohybu nevidomých a slabozrakých. Praha, Svaz invalidů KARASEK, P Prostorová orientace nevidomých a slabozrakých - úpravy prostředí. Bakalářská práce, Brno, MU MAXA, M. - SKOPEC, J. a kol.: Stavby bez bariér. 2. vydání, Praha, SONS WIENER, P.: Prostorová orientace a samostatný pohyb nevidomých a slabozrakých. Praha, Avicernum Zákon č. 197/98 Sb., Vyhlášky 131/98 Sb., 132/98 Sb., 137/98 Sb.

Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ

Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ 1. Všeobecné požadavky, pojmy a definice Zastávky a stanice MHD musí mít vyřešenu návaznost na pěší trasy. Přechody pro chodce se umístí do vhodného místa umožňujícího

Více

5/2.3 POZEMNÍ STAVBY TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ

5/2.3 POZEMNÍ STAVBY TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU Část 5, Díl 2, Kapitola 3, str. 1 5/2.3 POZEMNÍ STAVBY I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ Těžce pohybově Všechny vchody pro veřejnost musí být bezbariérově přístupné. U změn staveb,

Více

VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH NA ŽELEZNICI.

VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH NA ŽELEZNICI. VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH NA ŽELEZNICI. Petr Lněnička, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR Metroprojekt PRAHA a.s. A A.1) PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ Zákon

Více

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 Název kurzu: Městské komunikace PŘEDNÁŠKA ČÍSLO 6 Vyhláška 398/2009 a

Více

STARS TŘINEC. Tyršova 275, Třinec GPS: 49.670340, 18.668016 (49 40'13.224"N 18 40'4.858"E) Přístup k objektu Parkoviště/ možnost parkování

STARS TŘINEC. Tyršova 275, Třinec GPS: 49.670340, 18.668016 (49 40'13.224N 18 40'4.858E) Přístup k objektu Parkoviště/ možnost parkování cile.jedemetaky.cz STARS TŘINEC Adresa Tyršova 275, Třinec GPS: 49.670340, 18.668016 (49 40'13.224"N 18 40'4.858"E) PŘÍSTUPNOST CÍLE Přístup k objektu Parkoviště/ možnost parkování Přístupový chodník Parkoviště

Více

Hradec Králové bez bariér

Hradec Králové bez bariér Konference na podporu regionálního cestovního ruchu Královéhradeckého kraje Hradec Králové bez bariér PhDr. Marek Šimůnek vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové

Více

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb VYHLÁŠKA č. 398/2009 Sb. ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických

Více

Katalog produktů. S námi jdete správným směrem

Katalog produktů. S námi jdete správným směrem Katalog produktů Popisné štítky Braillovo písmo Toalety Variant 1 Plast 1,6 mm samolepící štítek (3M páska), hmatový piktogram, popis v Braill.písmu, různé barevné kombinace, kuličky mohou být plastové

Více

Zrakové postižení. Zdeněk Míkovec. katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43

Zrakové postižení. Zdeněk Míkovec. katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43 Zrakové postižení Zdeněk Míkovec katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43 Zrakové vady 2 / 43 Základní pojmy (těžké) zrakové postižení běžná optická korekce nepostačtuje poškození zraku ovlivňuje

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY BEZPEČNOSTNÍ TABULKY Od prvního ledna roku 2003 musí být podle vl.nař.č. 11/2002 Sb. informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelné a rozpoznatelné i při

Více

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů Líšeňská 33a 636 00 Brno BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II Prostředí sídelních útvarů - komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu Tel: 549 429

Více

APEX spol. s r.o., tel. 24109 0619, 24109 0640, Fax 24109 0610 e-mail: info@apex-jesenice.cz, http://www.apex-jesenice.cz. ZISy 12_2011.

APEX spol. s r.o., tel. 24109 0619, 24109 0640, Fax 24109 0610 e-mail: info@apex-jesenice.cz, http://www.apex-jesenice.cz. ZISy 12_2011. Instalace elektronických vizuálních a akustických systémů informování cestujících na nádražích ČD, autobusových a tramvajových zastávkách a letištních terminálech realizované firmou APEX spol. s r.o. v

Více

Informace o stavu projektu Hradec Králové bez bariér - rok poté - PhDr. Marek Šimůnek Ing. Pavel Struha

Informace o stavu projektu Hradec Králové bez bariér - rok poté - PhDr. Marek Šimůnek Ing. Pavel Struha Informace o stavu projektu Hradec Králové bez bariér - rok poté - PhDr. Marek Šimůnek Ing. Pavel Struha Statutární město Hradec Králové Oficiální strategie města HK: ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR (Strategický plán

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

Jiří Veselý 17.9.2013

Jiří Veselý 17.9.2013 Jiří Veselý 17.9.2013 O projektu Mapy bezbariérovosti v statutárních městech Výzkum Výzkum výsledky Mapy bezbariérovosti - rozdílnost Varianty udržitelnosti Návrh označení bezbariérových map Udržitelnost

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Lokalizace krizových míst město Český Brod 1 1. Křižovatka ulic Zborovská Krále Jiřího Jana Kouly Problém: Křižovatka U výkupu je příliš rozlehlá a nenutí svým stavebním uspořádáním řidiče

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

základní principy / rozdělení

základní principy / rozdělení Ing. Vlasta Hábová základní principy / rozdělení Většina návštěvníků oceňuje vizuální hodnotu zahrad, přesto sílí tendence vytvářet prostor vybízející k zapojení i ostatních smyslů Pojem zážitkové zahrady,

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

6) Rychlost instalace, Žádné výkopové práce nebo vedení kabelů (protilehlá zařízení komunikují bezdrátově), stavební povolení není zapotřebí.

6) Rychlost instalace, Žádné výkopové práce nebo vedení kabelů (protilehlá zařízení komunikují bezdrátově), stavební povolení není zapotřebí. REVOLUCE V ZABEZPEČENÍ PŘECHODŮ Interaktivní signalizace - 100% záruka přechodu bez nehod Patent pending č. PV 2014-943 a certifikováno pro pozemní komunikace VLASTNOSTI A VÝHODY ZAŘÍZENÍ 1) Vyloučení

Více

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE 3 Exteriérové digitální hodiny řady DE Tento typ univerzálních digitálních hodin určený pro použití ve venkovním prostředí najde své uplatnění také

Více

Příloha č. 4. NÁLEŽITOSTI Projektové dokumentace

Příloha č. 4. NÁLEŽITOSTI Projektové dokumentace Příloha č. 4. NÁLEŽITOSTI Projektové dokumentace Součástí Pravidel je podle kapitoly V, bodu 4) Projektová dokumentace ověřená ve stavebním řízení ve smyslu zákona č.183/2006 Sb. v rozsahu podle vyhlášky

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Druh stavby: Druh dokumentace: Chodník směr Dubné Čakov, Dubné Dubné Dubné Jihočeský Novostavba

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Jednotlivá

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

NEVIDOMÍ LIDÉ, ŽIVOT SE SLEPOTOU A VEŘEJNOST

NEVIDOMÍ LIDÉ, ŽIVOT SE SLEPOTOU A VEŘEJNOST NEVIDOMÍ LIDÉ, ŽIVOT SE SLEPOTOU A VEŘEJNOST Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s. Okamžik, modul

Více

Daniela Filipiová. Projektujeme bez bariér

Daniela Filipiová. Projektujeme bez bariér Daniela Filipiová Projektujeme bez bariér Praha 2002 Ing. arch. Daniela Filipiová, 2002 ISBN 80-86552-18-7 Vážení čtenáři, ví vůbec česká veřejnost, v jakých podmínkách žijí klienti sociálních služeb a

Více

Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď

Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď Bezdrátové pohodlí od Danfossu Od složitého k jednoduchému Bezdrátový řídící systém podlahového vytápění Danfoss CF2 nabízí optimální spolehlivost

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

Záznam z databáze objektů na www.jedemetaky.cz. HOTEL STEEL, Třinec PLNĚNÍ KRITÉRIÍ BEZBARIÉROVOSTI - 84 % DOSAŽENÝ POČET BODŮ

Záznam z databáze objektů na www.jedemetaky.cz. HOTEL STEEL, Třinec PLNĚNÍ KRITÉRIÍ BEZBARIÉROVOSTI - 84 % DOSAŽENÝ POČET BODŮ Záznam z databáze objektů na www.jedemetaky.cz HOTEL STEEL, Třinec PLNĚNÍ KRITÉRIÍ BEZBARIÉROVOSTI - 84 % SKUPINA KRITÉRIÍ MIN. POČET PRO ZÍSKÁNÍ ZNAČKY BEZ BARIÉR DOSAŽENÝ POČET BODŮ A.1. Parkování 6

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér

Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér Následně budou zpracovány výstupy s návrhem opatření Tištěná podoba letáku - 12 respondentů Cílová skupina projektu: - rodiče dětí, kteří

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 Základní škola v Dětřichově se nachází přímo na průtahu III/03513. Silnice III/03513 slouží nejenom pro obsluhu přilehlého území, ale zároveň umožňuje propojení Dětřichova

Více

CENÍK REKLAMNÍCH SLUŽEB DPmML, a.s.

CENÍK REKLAMNÍCH SLUŽEB DPmML, a.s. CENÍK REKLAMNÍCH SLUŽEB DPmML, a.s. platný od 1. května 2015 NABÍZÍME PROVOZOVÁNÍ: reklamních letáků ve vnitřním prostoru vozidel MHD (formátu A4, A3) reklamní fólie QUEEN SIZE doporučený formát o rozměrech

Více

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce RTS-004 1500 Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce Popis řídící jednotky: Řídící jednotka přístupového systému pro 1500 transpordérů, napájení 12-18Vss.,st.,

Více

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení.

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Cyklista a chodec Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Jak se chovat na pozemních komunikacích? 1.Cyklista i chodec se musí

Více

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy 388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle 41 odst. 2 k provedení 17 odst. 6 zákona

Více

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU Název projektu AUTA JEZDÍ SEM A TAM, NA PŘECHODU POZOR DÁM!!! Dopravní studie OBSAH STUDIE: 1. Průvodní zpráva: 1.1 Identifikační údaje 1.2 Předmět studie, zájmová

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

1.Úvod do typologie. Úvod do typologie 1/47

1.Úvod do typologie. Úvod do typologie 1/47 1.Úvod do typologie Úvod do typologie 1/47 Typologie staveb nauka o stavbách Typologie staveb nauka o budovách různých účelů, které musí vyhovovat požadavkům: hygienickým; bezpečnostním; ekonomickým; estetickým.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

STOJAN PRO BICYKLY V OSTRAVĚ

STOJAN PRO BICYKLY V OSTRAVĚ STOJAN PRO BICYKLY V OSTRAVĚ 2014 Materiál pro vznik STOJANu!!! Materiál k prvním jednáním sledujícím vznik oficiálního a městem požadovaného kvalitního a bezpečného stojanu pro jízdní kola STOJAN PRO

Více

extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra

extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra Automatické dveře bezbariérové, bezpečné, komfortní a spolehlivé OBSAH 4 Hlavní vstupy 5 6 Společenská

Více

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM -

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM - ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM - Mgr. Milan JANČO student / památkář-archeolog Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno Národní

Více

SPOLEČNĚ PROTI BARIÉRÁM V NOVÉ PACE JITKA FUČÍKOVÁ ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S.

SPOLEČNĚ PROTI BARIÉRÁM V NOVÉ PACE JITKA FUČÍKOVÁ ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. SPOLEČNĚ PROTI BARIÉRÁM V NOVÉ PACE JITKA FUČÍKOVÁ ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. VZNIK PROJEKTU Josef Fučík upoután na invalidní vozík 1998 Kritická zkušenost z návštěvy Kom. banky 2001 Jak upozornit na bariéry,

Více

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD Katalog součástí ČD je obrazovou dokumentací součástí železničních kolejových vozidel Českých drah a železničního zařízení. Tyto

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1 Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100 Popis: Přijímač Alarm (červená) Signalizuje poplach Level - Monitor (červená) Jas je závislý na síle přijímaného signálu Good - Stav (zelená) Signalizuje klidový

Více

HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Anotace: HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Ing. Petra Pydychová1 S otázkou bezpečnosti a plynulosti silničního provozu se setkáváme dnes a denně. K dosažení výše uvedeného by v

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10 VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 DOPRAVNÍ ZNAČKY Doplněk elektronické publikace pro výuku dopravních značek s příslušnými právními předpisy, výkladovým komentářem a vyobrazeními; zahrnuje změny ve

Více

ZPRÁVA Z MOBILITY Č. 5 POBYT VE STOCKHOLMU, ŠVÉDSKO Mgr. Lenka Pláteníková

ZPRÁVA Z MOBILITY Č. 5 POBYT VE STOCKHOLMU, ŠVÉDSKO Mgr. Lenka Pláteníková ZPRÁVA Z MOBILITY Č. 5 POBYT VE STOCKHOLMU, ŠVÉDSKO Mgr. Lenka Pláteníková Cílem mobility byla inspirace dobrou praxí v oblasti přístupnosti a vytváření bezbariérového prostředí pro osoby se zdravotním

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Městský úřad Příbor odbor investic a správy majetku náměstí Sigmunda Freuda 19 74258 Příbor Datum: 7. 10. 2014 Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Vážená paní /vážený pane,

Více

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ Leden 2009 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Blanka Sunkovská Datum: leden 2009 Zodpovědný řešitel: Mgr. Iva Provalilová

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY APEX ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

Studie Rekonstrukce kina Bc. Petr Kvasnička 2009. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2.

Studie Rekonstrukce kina Bc. Petr Kvasnička 2009. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2.2009) Obsah: 1 Varianta S1u 1.1 Schéma 1.2 Hlavní změny 2 Popis řešení 2.1 Hlavní vstup 2.2 Přístup do bytu (zádveří)

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

generální licenci č. GL-30/R/2000

generální licenci č. GL-30/R/2000 Český telekomunikační úřad Se sídlem Klimentská 27, Praha 1 Praha 21. listopadu 2000 Č.j. 502500/2000-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy vydává podle 95

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Citace pův. předpisu:

Více

Rozsah orientačního systému I.l Pamětní bronzová deska o financování stavby

Rozsah orientačního systému I.l Pamětní bronzová deska o financování stavby B. Orientační systém B.1 Stručný popis provozu Novostavba objektu šestitřídní mateřské školky je vhodně situována v areálu mateřských školek, který je vymezen Chodovickou ulicí na okraji školního areálu

Více

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury Michal Petrtýl, CSC Případová studie SBB SBB přistoupily k zásadní obnově řídícího systému (2005-2009) Umožnit nepřetržité

Více

Obj. prací č.9/2007 110/284/07 - Mo Ing. Medek /221197112 14.5.2007

Obj. prací č.9/2007 110/284/07 - Mo Ing. Medek /221197112 14.5.2007 ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č.9/2007

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ FARAM

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ FARAM FARAM Bezpečnostní značení průmyslových hal a areálů S prováděním bezpečnostního značení máme bohaté zkušenosti již od roku 2004. Za tuto dobu, máme za sebou realizace hal a průmyslových areálu jako např.:

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

BEZBARIÉROVOST A HISTORICKÉ OBJEKTY

BEZBARIÉROVOST A HISTORICKÉ OBJEKTY BEZBARIÉROVOST A HISTORICKÉ OBJEKTY ING.ARCH. IRENA ŠESTÁKOVÁ ČVUT PRAHA, FAKULTA ARCHITEKTURY Právním předpisem platným při navrhování objektů zhlediska bezbariérovosti je vyhláška 369/2001Sb. a její

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

Úvod ceník 2013 Ostrava

Úvod ceník 2013 Ostrava Ceník 203 Ostrava Úvod ceník 203 Ostrava Úvod Rencar Praha, a.s. patří společně se společnostmi JCDecaux, Městský mobiliář, Avenir, Europlakat a CLV ČR do celosvětové skupiny JCDecaux. JCDecaux je celosvětovým

Více

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DOMÁCÍ AUTOMATIZACE STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DANIEL MATĚJKA PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI LG SYSTEM (DIVIZE DOMÁCÍ AUTOMATIZACE) DOMÁCÍ AUTOMATIZACE Zpracování elektoprojektů, domovní fotovoltaické systémy,

Více

Klíčová aktivita Plán mobiliáře

Klíčová aktivita Plán mobiliáře Projekt Přívětivý Český Brod Klíčová aktivita Plán mobiliáře Výsledky dotazníkového průzkumu umístění mobiliáře ve městě Plán umístění mobiliáře Součást projektu Přívětivý Český Brod klíčová aktivita Plán

Více

ZÁVĚR. Metodické zajištění bezbariérového prostředí staveb

ZÁVĚR. Metodické zajištění bezbariérového prostředí staveb Bezbariérové užívání staveb ZÁVĚR Metodické zajištění bezbariérového prostředí staveb Pro zajištění bezbariérové přístupnosti a uplatnění požadavků vyhlášky je při zpracování projektové dokumentace, povolování

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě

Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě Chytrá a zdravá městská veřejná doprava 2. ročník mezinárodní konference Plzeň 9. 10.4.2013 Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě Ing. Ivo Herman, CSc. Příspěvek se zabývá vazbami komplexního

Více

REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ B R N O C E N Í K Y 0 6 / 2 0 1 3

REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ B R N O C E N Í K Y 0 6 / 2 0 1 3 REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ C E N Í K Y 0 6 / 2 0 1 3 REKLAMA V MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVĚ V BRNĚ BRNO Statutární město Brno včetně obsluhovaného území leží na 230 km 2 s 405 000 obyvatel. MHD s celkovou délkou

Více

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel www.carloc.cz Měnící se potřeby a přání klientů spolu s rozvojem techniky, inovací produktů a vývojem legislativy vytvářejí základ pro strategii naší společnosti.

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4

Více

MEDIXcom drátový systém pacient sestra

MEDIXcom drátový systém pacient sestra MEDIXcom drátový systém pacient sestra Základní popis Komunikační jednotka - (dále jen KJ) oboustranná hovorová jednotka s možností optické signalizace KJ se připojuje k analogové telefonní lince dané

Více

Mobilní jednotka O2 Car Control

Mobilní jednotka O2 Car Control Mobilní jednotka O2 Car Control Obsah: 1. co je mobilní jednotka 2. popis fungování 3. obsah balení 4. aktivace a sledování jednotky 5. instalace 6. otestování 7. obsluha jednotky 1 1. Co je mobilní jednotka

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Nádražní služby poskytované nevidomým. Daniel Appl

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Nádražní služby poskytované nevidomým. Daniel Appl Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Nádražní služby poskytované nevidomým Daniel Appl Bakalářská práce 2008 SOUHRN Tato práce se zabývá analýzou služeb pro nevidomé. Popisuje jejich funkčnost

Více

automatické dveře www.trido.cz

automatické dveře www.trido.cz automatické dveře www.trido.cz 03 / 2012 07/ 2014 Automatické dveře TRIDO systém TINA - splňuje normu ČSN EN 16005 Automatické lineárně posuvné dveře nachází uplatnění jako vstupní i jako interiérové dveře

Více

ČSN 73 6110 ZMĚNA Z1. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.10 Únor 2010. Projektování místních komunikací

ČSN 73 6110 ZMĚNA Z1. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.10 Únor 2010. Projektování místních komunikací ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.10 Únor 2010 Projektování místních komunikací ČSN 73 6110 ZMĚNA Z1 Amendment Amendement Änderung ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací z ledna 2006 se mění takto:

Více

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P Návod k obsluze a instalaci UPOZORNĚNÍ Tento výrobek není určen pro ochranu zdraví nebo života osob. Použití GPS Mototrackeru je na uvážení majitele. GPS Mototracker je zařízení

Více

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Budoucnost železniční osobní dopravy v ČR Ostrava, 15.6.2010 Ing. Jaroslav Kadlec Současný vozidlový park pro regionální dopravu Zastaralé motorové a přípojné

Více

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný... 5 - nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1

Více

117 - ZŠ Liberec Lužická 7

117 - ZŠ Liberec Lužická 7 117 - ZŠ Liberec Lužická 7 Základní škola v Liberci na ulici Lužická je součástí Jedličkova ústavu. Vzhledem k jejímu charakteru a z něho plynoucího zvýšeného podílu dětí s pohybovým, případně jiným handicapem,

Více

DANDO s.r.o. www.pohony-dando.sk Návod FLOR - ERA

DANDO s.r.o. www.pohony-dando.sk Návod FLOR - ERA Návod FLOR - ERA 1. Popis výrobku a možnosti jeho použití Tento dálkový ovladač je součástí výrobní řady Era Flor společnosti Nice. Dálkové ovladače této řady jsou vybavené technologií plovoucího kódu

Více