Příloha č. 2 Specifikace předmětu veřejné zakázky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 2 Specifikace předmětu veřejné zakázky"

Transkript

1 Přílha č. 2 Specifikace předmětu veřejné zakázky Obsah: A/ POPIS STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU ZADAVATELE... 2 Ad 1a): Systém pr správu a evidenci karet IREDO... 3 Ad 1b): Systém pr rzúčtvání tržeb v IREDO... 4 Ad 1c): Systém certifikační autrity IREDO... 4 Ad 1d): Systém pr persnalizaci čipvých karet... 5 Ad 1e): Systém dispečerskéh řízení IREDO... 5 Ad 1f): Prtál e-shpu... 6 Ad 2a): Vybavení kntaktních míst IREDO... 6 Ad 2b): Upgrade dbavvacích systémů jedntlivých dpravců... 7 Ad 2c): Ostatní systémy pr platby a dbavení cestujících (např. revizrská zařízení)... 8 Ad 3a): V rámci realizace prjektu zadavatel zajistil testvací čipvé karty Mifare DESFire ev1,... 9 Ad 3b): Ddavatel prvedl analýzu a prgramvání tarifníh systému d EOC d elektrnické pdby,... 9 Ad 3c): Ddavatel prvedl značení všech přizvaných zařízení dle pravidel publicity ROP SV... 9 B/ POPIS ROZHRANÍ JEDNOTLIVÝCH SUBSYSTÉMŮ Ad 1: Systém pr správu a evidenci karet IREDO Ad 2: Systém pr rzúčtvání tržeb v IREDO Ad 3: Systém dispečerskéh řízení IREDO Ad 4: Terminal management systém C/ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Ad a: Exteriérvý infrmační panel: Ad b: Rzšíření systému dispečinku: Ad c: Rzšíření pracviště dispečinku: Ad d: Rzšíření systému webvých služeb - QR kódy: Ad e: Rzšíření dbavvacích systémů - rzšíření dbavvání pr náhradní dpravu, malá vzidla veřejné dpravy, vybavení pr revizi jízdenek: Ad f: Sftware a příslušenství pr rzšíření dbavvacích systémů: Ad g: Sftware pr rzšíření centrálních systémů OREDO: Ad h: Hardware pr rzšíření centrálních systémů OREDO: Ad i: Označení všech přizvaných zařízení dle pravidel publicity ROP SV /55

2 A/ POPIS STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU ZADAVATELE Základní infrmace splečnsti OREDO s.r.., rganizátr reginální dpravy Shrmažďuje pdklady hrmadných přepravních ptřebách v jedntlivých částech kraje, vyhdncuje je a předkládá rgánům kraje varianty řešení pdle kmfrtu dpravní bslužnsti a příslušných financí. Navrhuje ke schválení pravidla a nrmy vztahující se k zajištění dpravní bslužnsti kraje. Mnitruje stav dpravní bslužnsti v jedntlivých reginech, navrhuje a realizuje patření k zajištění ptimálníh vztahu mezi přidělenými finančními zdrji a rzsahu dpravní bslužnsti. (Průběžná ptimalizace.). Prakticky realizuje rzhdnutí zřizvatelů (knkrétní činnsti spjené s realizace schválené varianty dpravní bslužnsti pr příslušné bdbí). Obrázek 1 Systém integrvané dpravy V sučasné dbě je ve splečnsti OREDO implementván dpravně infrmační systém přizvaný v rámci prjektu Mdernizace dbavvacíh systému krajské integrvané dpravy Králvéhradeckéh a Pardubickéh kraje", ISVZUS ev. č , registrační čísl prjektu: CZ.1.13/1.2.00/ Dále jsu uvedeny pdstatné rysy implementvanéh řešení, které mají vliv na nvě navrhvané rzšíření prjektu II.fázi. Celkvá funkční architektura IREDO vychází z mžnstí zvlené technlgie čipvé karty (Mifare DESFire EV1), z pžadavků na integraci s statními systémy, IDS, technlgiemi a zejména s In- Kartu Českých drah, dále pak z ptřeb participujících subjektů i s hledem na jejich sučasné vybavení. Architektura je navržena tak, aby mhla být pužita metda pstupnéh budvání infrastruktury a využívání IREDO, kde v první části bude budvána dpravní aplikace (tj. aplikace bsahující časvé jízdenky, přestupní jízdenky a infrmace předchzích realizvaných spjích neb jízdě) 2/55

3 s elektrnicku peněženku, tj. využití karty jak nsitele elektrnickéh jízdnéh. Funkční architektura se bude skládat z následujících kmpnent: 1) Systémy pr centrální správu IREDO: a) Systém pr správu a evidenci karet IREDO, b) Systém pr rzúčtvání tržeb v IREDO, c) Systém certifikační autrity IREDO, i) Správa SAM, ii) HSM (Rt, Prvzní, Persnalizační). d) Systém pr persnalizaci čipvých karet, e) Systém dispečerskéh řízení IREDO, f) Prtál e-shpu. 2) Odbavvací systémy, a) Vybavení kntaktních míst IREDO b) Upgrade dbavvacích systémů jedntlivých dpravců, c) Ostatní systémy pr platby a dbavení cestujících (např. revizrská zařízení). 3) Ostatní ddané kmpnenty a) Elektrnická čipvá karta b) Prgramvání tarifníh systému d EOC c) Označení všech přizvaných zařízení dle pravidel publicity ROP SV Každá z těcht kmpnent řeší specificku blast systému IREDO a dále jsu uvedeny jejich základní funkce: Ad 1a): Systém pr správu a evidenci karet IREDO Ddaný sftware pr aplikace je dstatečně dimenzvaný a umžňuje ptimalizaci na různé kmbinace pčtu záznamů a pčtu uživatelů. Pdpruje vydávání a správu karet v nejméně 10 lkalitách (kntaktních místech) a t vše s kamžitým sdílením infrmací. kmpletní správa infrmací zákaznících, čipvých kartách, aplikacích a dkladech, kmpletní správa živtníh cyklu čipvých karet Mifare DESFire (zejm. bsluha dbíjení tarifních kupónů, dbíjení peněženky), existence nástrjů pr kmpletní administraci systému (číselníky uživatelů, uživatelských skupin, statních systémvých entit, nastavení kmplexních vlastnstí systému), imprt/exprt dat z/d externích systémů, 3/55

4 řízení živtníh cyklu aplikací (správa aplikací IREDO jízdní dklady, EP, aj.), správa suvisejících klíčů aplikací, řízení distribuce karet, genervání výstupních tiskvých sestav, reklamace neb neknzistentní stavy. Ppis kmunikace Systému pr správu a evidenci karet IREDO s klními systémy je uveden v tét přílze 2, části B. Ad 1b): Systém pr rzúčtvání tržeb v IREDO Systém umžňuje zpracvávat data různých partnerů, zpřístupňuje puze nezbytná a předem dhdnutá data. Zajišťuje rzúčtvání závazků, vyplývajících z pužívání EP, přestupních a časvých jízdenek u různých dpravců v rámci IREDO a t včetně křížvéh vydávání a dbíjení přestupných a časvých jízdenek. Zajišťuje zabezpečený přens dat mezi partnery zapjených d systému IREDO. Mezi hlavní vlastnsti patří: Zalžení neb zrušení (deaktivace) účtu, Zablkvání neb dblkvání účtu, Zúčtvání (clearing), Správa číselníků (bce, terminály, zařízení, zóny, daňvé sazby, bdbí, atd.), Správa tarifů (tvrba, editace, rušení, tarifní tabulky), Finanční vypřádání suhrnnéh účtu dpravce s CS, Reklamace. Systém dále zabezpečuje: Hlídá záknem stanvené limity (dle 19 zákna č. 124/2002 Sb. O platebním styku, dst. 1) Vytvření záknem vyžadvané sestavy suvisející s pužíváním elektrnických peněz (dle 19 zákna č. 124/2002 Sb. O platebním styku, dst. 2) Pskytnutí pdkladů pr vyrvnání závazků partnerů v clearingvém systému vzniklých na základě pskytnutí služby prti platbě z EP neb z vydání, dbití nebeb pužití přestupní jízdenky neb časvé jízdenky. Zamítnutí transakcí prvedenu blkvanu (neplatnu) kartu p uplynutí dhdnuté dby d blkace. Přijmut transakce v přesně specifikvaném frmátu, který je udržván v aktuálním stavu a je publikvaný všem subjektům zapjeným d IREDO. Ppis kmunikace Systém pr rzúčtvání tržeb v IREDO s klními systémy je uveden v tét přílze 2, části B. Ad 1c): Systém certifikační autrity IREDO Jedntný kncept bezpečnstní infrastruktury zabezpečuje následující kriteria: 4/55

5 Technick-bezpečnstním jádrem systému jsu HSM mduly, SAM mduly a jejich vzájemná splupráce. SAM mduly v terminálech a čtečkách služí jak úlžiště klíčů k jedntlivým aplikacím. Jejich nahrání d SAM mdulů je zajištěn prstřednictvím zabezpečené kmunikace s HSM. Jsu pužity flexibilní čipy s peračním systémem v suladu se standardy GlbalPlatfrm a JavaCard, které uchvávají v bezpečném prstředí čipu data, klíče i aplikační kódy (Java aplety). Je zřízen jeden důvěryhdný centrální subjekt, který spravuje SAM mduly a jejich bsah. Centrální bezpečnstní infrastruktura uchvává kryptgrafické klíče v kryptgrafických HW mdulech (HSM), zajišťuje inicializaci SAM v jedntlivých terminálech a přím nline prvádí některé citlivé perace s kartu. Zajišťuje zabezpečení a nezpchybnitelnu dpvědnsti v celém systému (zejm. ve vazbě na dbavení, fungvání jedntlivých zařízení, vyčítání dat, přensy dat, clearingvé perace, nakládání s BČK) Systém se skládá z těcht dílčích částí: Správa SAM SAM mdul je persnalizván výrbcem SAM, následně předán prvzvateli IREDO, který prvede vlastní inicializaci SAM mdulu (autentizuje k HSM, nahrání strých klíčů). Každý SAM je identifikvaný evidenčním číslem, existuje jejich evidence. V případě ztráty neb zcizení SAM vytváří tzv. blacklist SAM mdulů. Správa HSM (Hardware Security Mdule) pr zajištění bezpečné správy a fungvání systému je v rámci certifikační autrity implementvána v následujícím prvedení: Rt Servisní HSM HSM pr správu klíčů celéh systému. Persnalizační HSM HSM pr pdpru bezpečné persnalizace karty. Prvzní HSM HSM služící ke vzdálené správě kryptgrafických kmpnent systému a verifikaci transakcí realizvaných kartami s elektrnicku peněženku. Ad 1d): Systém pr persnalizaci čipvých karet Pužívají se bezkntaktní čipvé karty Mifare DesFire EV1 8kB. Byl ddán 5 tisíc předpersnalizvaných a předtištěných testvacích karet pr ptřeby ladění systému IREDO a vydávání karet v rámci piltní fáze prjektu. Karty jsu ddané pdle dhdnutéh vzru. U ddaných karet prbíhá datvá persnalizace a dtisk údajů a t na persnalizačním pracvišti OREDO. V rámci ddanéh systému pr persnalizaci čipvých karet tedy prbíhá: Dtisk předpersnalizvaných a předtištěných karet. Průběžná evidence karet. Ad 1e): Systém dispečerskéh řízení IREDO V rámci ddávky systému dispečerskéh řízení IREDO byly ddány SW a HW 5/55

6 kmpnenty, služící k vládání GSM zařízení ve vze a jeh kmunikaci s centrálním systémem. Systém dispečerskéh řízení tedy umžňuje: Mžnst sledvání plhy vzidel pr perátry (WEB aplikace). On-line kntrlu ddržvání jízdních řádů a t včetně mžnsti prhlížení archívu. Zabezpečený vstup d systému pmcí hesla a certifikátu. Sledvání prvzu IDS. Operativní řešení nahdilých situací (nehdy, pruchy, zpždění, atd.). Mžnst kmunikace s dispečinky jedntlivých dpravců. Ppis kmunikace Systému dispečerskéh řízení IREDO s klními systémy je uveden v tét přílze 2, části B. Ad 1f): Prtál e-shpu Mžnst pdání žádsti kartu elektrnicky na prtálu OREDO. Ad 2a): Vybavení kntaktních míst IREDO Kntaktní míst IREDO zabezpečuje:práci s bezkntaktní čipvu kartu IREDO, umžňuje akceptaci, pdání žádsti kartu IREDO a další standardní správu a evidenci karet IREDO. Vzdáleně pracuje se systémem správy a evidence karet IREDO. Akceptaci stávajících karet dpravců. Akceptvat další stávající karty prvzvané v rámci dbavení cestujících ve veřejné dpravě, knkrétně akceptace karet In-karta (České dráhy a.s.) a karet MHD (Dpravní pdnik města Hradec Králvé, a.s. a Dpravní pdnik města Pardubice a.s.). Dále kntaktní míst IREDO umžňuje: Akceptace přestupní jízdenky (prdej z EP, vrácení při strn peraci, atd.). Dbíjení časvé jízdenky, reklamace, vracení části jízdnéh, atd. Pskytvání becných infrmací k IREDO. Seznam kntaktní míst IREDO: Lkalita Prvzvatel Adresa umístění Králvéhradecký kraj Brumv Prkpcvá Zdenka Rybářská 301, Brumv Přadlácká 62 Hřice v P. BusLine a.s. Havlíčkva 2168 Na rvinkách 211, Semily autbusvé nádraží Hradec Králvé České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svbdy 1222/12, Praha Riegrv nám. 914/2 6/55

7 Jičín Náchd Rychnv n. Kn. Vrchlabí Trutnv Nvý Bydžv Dvůr Králvé nad Labem Svbda n.úpu BusLine a.s. Na rvinkách 211, Semily CDS Náchd, Kladská 286, Náchd AUDISBUS, Sukenická 242, Rychnv n. Kn. KAD Vrchlabí, Vápenická Vrchlabí GW Train Regi a.s.,u Stanice 827/9, Ústí nad Lab. Střední škla technická a řemeslná Dr. M. Tyrše Nvý Bydžv OSNADO, Nádražní 501, Svbda n. Úpu OSNADO, Nádražní 501, Svbda n. Úpu 17. listpadu 861 Kladská 286 Sukenická 242 Lánvská 1527 Říční 56 Masarykv náměstí Listpadu 1076 Nádražní 501 Lkalita Prvzvatel Adresa umístění Pardubický kraj Chrudim ČSAD BUS Chrudim a.s. Na strvě 177, Chrudim Čs. armády 702 Jevíčk ČSAD Ústí nad Orlicí, Třebvská 330, ÚO Brněnská 558 Česká Třebvá České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svbdy 1222/12, 110 Náměstí Jana Pernera Praha Lanškrun ČSAD Ústí nad Orlicí, Třebvská 330, ÚO Nádražní 165 Litmyšl ČSAD Ústí nad Orlicí, Třebvská 330, ÚO Mařákva 1087 Pardubice České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svbdy 1222/12, 110 Nám. Jana Pernera Praha Přeluč České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svbdy 1222/12, 110 Dukelské náměstí Praha Svitavy ČSAD Ústí nad Orlicí, Třebvská 330, ÚO Malé náměstí 24 Ústí n. O. ČSAD Ústí nad Orlicí, Třebvská 330, ÚO Lchmanva 177 Hlice ČSAD BUS Chrudim a.s. Na strvě 177, Chrudim Bratří Čapků č.p. 951 Vyské Mýt ČSAD Ústí nad Orlicí, Třebvská 330, ÚO Jiříh z Pděbrad 526 Plička CK K-Tur Ladislav Cacek, Palackéh nám. 160, Plička Palackéh nám. 160 Ad 2b): Upgrade dbavvacích systémů jedntlivých dpravců Upgrade dbavvacích systémů jedntlivých dpravců zabezpečil stejné technické vybavení u jedntlivých dpravců, které umžní vzájemnu interperabilitu bezkntaktní čipvé karty IREDO v celém reginu. Řešení se týká dbavení cestujících v autbusech veřejné linkvé dpravy a dále pak dbavení v železniční dpravě na pkladnách i u průvdčíh. Odbavvací systém mim jiné umžňuje: Akceptaci tarifníh systému IREDO. Akceptace přestupní jízdenky (prdej z EP, vrácení při strn peraci, atd.), Akceptace (příp. nabíjení) časvé jízdenky. 7/55

8 Prdej papírvých jízdenek. Ad 2c): Ostatní systémy pr platby a dbavení cestujících (např. revizrská zařízení) Ostatní systémy pr platby a dbavení cestujících rvněž splňují pdmínky na sjedncení technickéh vybavení jedntlivých dpravců a umžňují vzájemnu interperabilitu bezkntaktní čipvé karty IREDO v celém reginu. Řešení se týká dbavení cestujících v autbusech veřejné linkvé dpravy a dále pak dbavení v železniční dpravě na pkladnách i u průvdčíh a rvněž revizrskéh systému. Ostatní systémy mim jiné umžňují: Akceptaci tarifníh systému IREDO. Akceptace přestupní jízdenky (prdej z EP, vrácení při strn peraci, atd.), Akceptace (příp. nabíjení) časvé jízdenky. Prdej papírvých jízdenek. Přepravní kntrla (seznam revizrů a revizrských terminálů, přehled prvedených kntrl, výsledky prvedených kntrl, aktualizace terminálů). Vzhledem k tmu, že všechna zařízení jsu dluhdbě ve správě a prvzu zadavatele, je celý systém vzidlvých zařízení jedntně dhlížen systémem (Terminal management system), který sleduje funkčnst zařízení. Ppis kmunikace Terminal management systemu s klními systémy je uveden v tét přílze 2, části B. Přehled dpravců, kteří splňují pdmínky pr akceptaci bezkntaktní čipvé karty IREDO (stav listpad 2012): Dpravce Pčet vzidel pr bsluhu IREDO 1 AP Tur - dpravní spl. s r AUDIS BUS s.r BUS Vysčina -Frant. Pytlík 12 4 BusLine a.s CAR - TOUR spl. s r CDS, s.r ČSAD Ústí nad Orlicí Hnát Jarslav 3 9 KAD spl. s r Klupka Petr - O.S.K. Chrast 2 11 Martin Transprt s.r Matějka Jsef 2 8/55

9 13 Melničuk 3 14 Okresní autbusvá dprava Klín, s.r ORLOBUS, a.s OSNADO spl. s r Pinkas Jsef 7 18 P-transprt s.r Prchal Pavel - Autbusvá dprava 2 20 Seifert Václav 2 21 TRANSCENTRUM bus s.r Turbus 2 23 Trutnvská autbusvá dprava s.r Velia Transprt Výchdní Čechy a.s VYDOS bus a.s ZDAR, a.s Zlatvánek s.r Fejfar 2 29 Bartš Radek 2 30 Matcha Mirslav 2 Celkem 643 Ad 3a): V rámci realizace prjektu zadavatel zajistil testvací čipvé karty Mifare DESFire ev1, Ad 3b): Ddavatel prvedl analýzu a prgramvání tarifníh systému d EOC d elektrnické pdby, Ad 3c): Ddavatel prvedl značení všech přizvaných zařízení dle pravidel publicity ROP SV Označení všech zřizvaných kntaktních míst, Označení všech přizvaných vzidlvých zařízení. 9/55

10 Místem plnění předmětu Smluvy jsu prvzvny dpravců, zajišťujících dpravu veřejnu linkvu autbusvu a drážní dpravu na území Králvéhradeckéh a Pardubickéh kraje, dále sídl Zadavatele a jeh pracviště v Pardubicích. 10/55

11 B/ POPIS ROZHRANÍ JEDNOTLIVÝCH SUBSYSTÉMŮ Zadavatel přejímá dpvědnst za zajištění tevřensti rzhraní stávajících systémů pr všechny uchazeče ddávku díla ve shdě s tut zadávací dkumentací. Pr mžnst řádné přípravy nabídky každéh uchazeče jsu dále uvedeny ppisy rzhraní jedntlivých subsystémů, na které je nutné připjit díl ddávané ve shdě se zadáním. Dále jsu uvedené ppisy jedntlivých subsystémů stávajícíh řešení: 1. Systém pr správu a evidenci karet IREDO, 2. Systém pr rzúčtvání tržeb v IREDO, 3. Systém dispečerskéh řízení IREDO, 4. Terminal management systém. Ad 1: Systém pr správu a evidenci karet IREDO E-shp 5 Revizrský systém Externí Clearing 4 2 Server CardManagement persnalizační pracviště 3 1 Persnalizace Kntaktní míst Obrázek 2 Schéma systému správy a evidence karet CardManagemet (dále CM) je zalžen na technlgii klient server, kde jak klient je pužita standardní spustitelná exe aplikace, tedy jedná se tzv. tlustéh klienta, který kmunikuje s databázvým serverem. Na server jsu ukládány veškeré infrmace, které byly prstřednictvím vstupních brazvek přizvány neb měněny, v pačném směru pak všechny infrmace, které jsu CM uživateli prezentvány. Na některých kntaktních místech, která jsu vybavena termsublimační tiskárnu, je mžn prvádět také persnalizaci karet na místě. CM zasílá d revizrskéh systému data zavedených revizrech a přidělených čtečkách a přijímá data prvedených kntrlách revizrů, ze kterých jsu v CM zpracvávány výstupní sestavy kntrlní činnsti revizrů. Technlgicky prbíhá předávání dat prstřednictvím Web Services. D externíh persnalizačníh pracviště jsu zasílána data pr výrbu karet (tzv. výrbní dávky), 11/55

12 v pačném směru jsu zasílána data s infrmací prvedené výrbě. Na základě těcht infrmací je v CM nastavván stav karty v živtním cyklu. Technlgicky prbíhá kmunikace frmu předávání XML subrů, Na Clearing jsu z CM zasílány infrmace aktivaci karty, umístění karty na blacklist, a veškeré transakce, které byly na kartě prvedeny, ať již se jedná transakce při práci s kupóny neb při práci s EP.a zpět z Clearingu jsu zasílány infrmace úspěšnsti přijetí těcht dat, případně infrmace transakcích pr účely řešení reklamací a vystavvání duplikátů. V sučasné dbě je mžn na eshpu prvádět registraci uživatele a předvyplnění žádsti kartu, v buducnu bude mžn na eshpu sledvat veškeré transakce prvedené na kartě a bude umžněn také zakupení kupónů prstřednictvím www stránek s platbu pmcí platební karty. Technlgicky je eshp prvzván na www serveru IIS, který kmunikuje s DB serverem CM. Ad 2: Systém pr rzúčtvání tržeb v IREDO 12/55

13 Obrázek 3 Ppis datvých tků Clearingvéh centra OREDO 13/55

14 Clearing OREDO Dpravce Cestující (držitel karty) OREDO Obrázek 4 - Schéma datvých tků CC OREDO Typy předávání DAT i. Prstřednictvím www rzhraní ii. iii. iv. Předávání dat (infrmací) prstřednictvím www je myšlen získání infrmací prhlížením příslušné webvé stránky na adrese clearing.oredo.cz. Prstřednictvím xls subru Předávání dat (infrmací) prstřednictvím xls subru je myšlen získání infrmací z příslušné webvé stránky, na které je umžněn stažení dané infrmace ve frmátu xls a ulžení a PC uživatele. Prstřednictvím u Týká se puze zasílání hesla, hesl přijde na vu adresu, která je zadáná v aktivačních údajích, zasílaných na server ve větě OREDO ve frmátu XML. Prstřednictvím XML subru Kmunikace prstřednictvím XML subru je hlavním kmunikačním kanálem Clearingu pr kmunikaci s dpravci. Jedná se zaslání XML subru dle specifikace věty OREDO na adresu clearing.oredo.cz/readdata.aspx metdu POST. 14/55

15 V metdě POST jsu zasílány celkem 3 parametry name, passwd a XMLdata. První dva bsahují infrmace Lginu a Heslu. Pslední parametr bsahuje XML frmát zprávy pr CC OREDO dle specifikace věty OREDO. Na každu takt zaslanu XML zprávu server dpví pět dle specifikace věty OREDO. Příklad: POST clearing.oredo.cz/readdata.aspx HTTP/1.1 Cache-Cntrl: n-cache Cnnectin: Keep-Alive Cntent-Length: 4539 Cntent-Type: multipart/frm-data; bundary=----frmdata---- Accept: text/html, image/gif, image/jpeg, *; q=.2, */*; q=.2 Hst: User-Agent: Java/1.6.0_ FrmData---- Cntent-Dispsitin: frm-data; name="name" ttt FrmData---- Cntent-Dispsitin: frm-data; name="passwd" ttt FrmData---- Cntent-Dispsitin: frm-data; name="xmldata"; filename="message.xml" Cntent-Type: text/xml <?xml versin="1.0" encding="utf-8"?> <transactins lang="cs" versin="1.0" device-id="1550" samn="10435" cashn="1" paycunt="0" depzitcunt="1" sumcunt="1" vat="20" sign=""> <transactin tx-id="1" card-id="04084eea052280" appl-id="0" type="dep" amunt-type="card" transtype="mhdp" jumbaccunt="n" when=" :31:02" baseamunt="767" amunt="767" currency="czk" vat="20" tariff="(d) 365" tariff-type="jedntlivý" persn-type="p" transtypetext="dpi" lyalty="0" nte="oredostresstest" tranret="a1" /> </transactins> 15/55

16 ------FrmData---- Datvý tk mezi CC OREDO a dpravcem Datvý tk d CC OREDO k dpravci a) Prstřednictvím www rzhraní Infrmace všech uživatelích danéh dpravce v systému. Infrmace všech kartách danéh dpravce v systému. Infrmace všech zařízeních danéh dpravce v systému. Infrmace všech transakcích danéh dpravce v systému. Infrmace všech dávkách zaslaných daným dparvcem d systému. Black list. Histrie přihlášení uživatelů danéh dpravce. Zůstatky na EP danéh dpravce. Zařízení bez transakcí danéh dpravce. b) Prstřednictvím xls subrů Rzúčtvání pdle linek, zón a bcí danéh dpravce. c) Prstřednictvím XML subru Black list karet dle specifikace věty OREDO. Green listy dle specifikace věty OREDO. Seznam všech karet danéh dpravce v systému dle specifikace věty OREDO. Odpvěď s výsledkem perace pr aktivaci zařízení dle specifikace věty OREDO. Odpvěď s výsledkem perace pr aktivaci karet dle specifikace věty OREDO. Odpvěď s výsledkem perace pr přijetí jedntlivých transakcí dle specifikace věty OREDO. Odpvěď s výsledkem perace zablkvaní, dblkvání a pzastavení karet dle specifikace věty OREDO. Odpvěď s výsledkem perace změna parametrů karet dle specifikace věty OREDO. Odpvěď s výsledkem perace zablkvaní a dblkvání zařízení dle specifikace věty OREDO. Datvý tk d dpravce k CC OREDO a) Prstřednictvím XML subrů Aktivace zařízení dle specifikace věty OREDO. Aktivace karet dle specifikace věty OREDO. 16/55

17 Veškeré transakce dle specifikace věty OREDO. Zablkvaní, dblkvání a pzastavení karet dle specifikace věty OREDO. Změna parametrů karet dle specifikace věty OREDO. Změna stavů transakcí umístěných v greenlistech (změna stavu kupónu v případě nahrání předplacenéh kupónu na kartu a změna stavu dbití EP v případě dbítí EP prstřednictvím e- shpu) Zablkvaní a dblkvání zařízení dle specifikace věty OREDO. Žádst blacklist dle specifikace věty OREDO. Žádst greenlisty dle specifikace věty OREDO. Žádst seznam všech karet danéh dpravce v systému dle specifikace věty OREDO. Datvý tk mezi CC OREDO a cestujícím Clearing pskytuje data cestujícímu držiteli karty: a) Prstřednictvím www rzhraní Tat data jsu pskytnuta na základě zadání správných přihlašvacích údajů: základní infrmace kartě (vydavatel, čísl karty, aktivace karty), přehled jízd prvedených na danu kartu, přehled kupónů zakupených na danu kartu, phyby na elektrnické peněžence. b) Prstřednictvím u přístupvé hesl Datvý tk d cestujícíh k CC OREDO Cestující nepsílá na Clearing žádná data. Datvý tk d CC OREDO ke OREDO a) Prstřednictvím www rzhraní Infrmace všech uživatelích v systému. Infrmace všech kartách v systému. Infrmace všech zařízeních v systému. Infrmace všech transakcích v systému. Infrmace všech dávkách zaslaných v systému. Black list. 17/55

18 Histrie přihlášení. Reprt pr ČNB. Zůstatky na EP. Billing EP. Statistiku držitelů karet pdle prfilů. Supis pdezřelých transakcí. Zařízení bez transakcí. b) Prstřednictvím xls subrů Rzúčtvání pdle linek, zón a bcí za všechny dpravce. Rzúčtvání pdle spjů. c) Prstřednictvím XML subru Black list. Datvý tk d OREDO k CC OREDO Zavedení dpravců d systému - data jsu zaváděna prstřednictvím www rzhraní. Rzúčtvání dle Blue Pixel data jsu předávána ve frmátu xls. Ad 3: Systém dispečerskéh řízení IREDO Pužité datvé typy Byte Int16 Int32 Int64 String UInt16 UInt32 1 byte (neznaménkvá hdnta) 2 byty 4 byty 8 bytů textvý řetězec prměnlivé délky 2 byty (neznaménkvá hdnta) 4 byty (neznaménkvá hdnta) Údaje zeměpisné plze jsu v tvaru SSsssss, který vznikne vynásbením údaje ve stupních vyjádřených desetinným číslem SS,sssss číslem Kde SS jsu stupně a sssss sttisíciny stupně Příklad: 18/55

19 Hdnta znamená 48 52ʹ08,832ʺ / = 48,86912 stupňů, tj. 48 stupňů a 0,86912 stupně = 52,1472 minuty, tj. 52 minut a 0,1472 minuty = 8,832 sekundy. Hdnta znamená 8 29ʹ11,616ʺ / = 8,48656 stupňů, tj. 8 stupňů a 0,48656 stupňě = 29,1936 minuty, tj. 29 minut a 0,1936 minuty = 11,616 sekundy. Frmát zprávy Zprávy budu desílány prtklem UDP na určenu IP adresu a prt v kamžiku jejich dručení na server systému G-Tel. Jedntlivé zprávy jsu v binární pdbě psílány prstřednictvím UDP paketu. V jednm UDP paketu bude bsažena vždy alespň jedna zpráva. V případě, že se bude přenášet více zpráv v jednm UDP paketu, tak následující zpráva bude následvat vždy bezprstředně za zprávu předchzí. Zprávy jsu vkládány d jednh UDP paketu vždy tak, aby tent UDP paket bsahval i pslední zprávu vždy celu. Pkud se následující zpráva už d aktuálně desílanéh UDP paketu nevejde celá, tak se pšle až v následujícím UDP paketu. Neměl by tedy djít k situaci, že pslední zpráva bude bsažena z části v jednm UDP paketu a zbytek v dalším. CRC16-CCITT Každá zpráva je zabezpečena pmcí CRC16-CCITT (Plynm=0x1021, [x^16+x^12+x^5+1]) s IV=0x0000 a ve výpčtu se nepužívá finální XOR. crctable: 0x0000, 0x1021, 0x2042, 0x3063, 0x4084, 0x50a5, 0x60c6, 0x70e7, 0x8108, 0x9129, 0xa14a, 0xb16b, 0xc18c, 0xd1ad, 0xe1ce, 0xf1ef, 0x1231, 0x0210, 0x3273, 0x2252, 0x52b5, 0x4294, 0x72f7, 0x62d6, 0x9339, 0x8318, 0xb37b, 0xa35a, 0xd3bd, 0xc39c, 0xf3ff, 0xe3de, 0x2462, 0x3443, 0x0420, 0x1401, 0x64e6, 0x74c7, 0x44a4, 0x5485, 0xa56a, 0xb54b, 0x8528, 0x9509, 0xe5ee, 0xf5cf, 0xc5ac, 0xd58d, 0x3653, 0x2672, 0x1611, 0x0630, 0x76d7, 0x66f6, 0x5695, 0x46b4, 0xb75b, 0xa77a, 0x9719, 0x8738, 0xf7df, 0xe7fe, 0xd79d, 0xc7bc, 0x48c4, 0x58e5, 0x6886, 0x78a7, 0x0840, 0x1861, 0x2802, 0x3823, 0xc9cc, 0xd9ed, 0xe98e, 0xf9af, 0x8948, 0x9969, 0xa90a, 0xb92b, 0x5af5, 0x4ad4, 0x7ab7, 0x6a96, 0x1a71, 0x0a50, 0x3a33, 0x2a12, 0xdbfd, 0xcbdc, 0xfbbf, 0xeb9e, 0x9b79, 0x8b58, 0xbb3b, 0xab1a, 0x6ca6, 0x7c87, 0x4ce4, 0x5cc5, 0x2c22, 0x3c03, 0x0c60, 0x1c41, 0xedae, 0xfd8f, 0xcdec, 0xddcd, 0xad2a, 0xbd0b, 0x8d68, 0x9d49, 19/55

20 0x7e97, 0x6eb6, 0x5ed5, 0x4ef4, 0x3e13, 0x2e32, 0x1e51, 0x0e70, 0xff9f, 0xefbe, 0xdfdd, 0xcffc, 0xbf1b, 0xaf3a, 0x9f59, 0x8f78, 0x9188, 0x81a9, 0xb1ca, 0xa1eb, 0xd10c, 0xc12d, 0xf14e, 0xe16f, 0x1080, 0x00a1, 0x30c2, 0x20e3, 0x5004, 0x4025, 0x7046, 0x6067, 0x83b9, 0x9398, 0xa3fb, 0xb3da, 0xc33d, 0xd31c, 0xe37f, 0xf35e, 0x02b1, 0x1290, 0x22f3, 0x32d2, 0x4235, 0x5214, 0x6277, 0x7256, 0xb5ea, 0xa5cb, 0x95a8, 0x8589, 0xf56e, 0xe54f, 0xd52c, 0xc50d, 0x34e2, 0x24c3, 0x14a0, 0x0481, 0x7466, 0x6447, 0x5424, 0x4405, 0xa7db, 0xb7fa, 0x8799, 0x97b8, 0xe75f, 0xf77e, 0xc71d, 0xd73c, 0x26d3, 0x36f2, 0x0691, 0x16b0, 0x6657, 0x7676, 0x4615, 0x5634, 0xd94c, 0xc96d, 0xf90e, 0xe92f, 0x99c8, 0x89e9, 0xb98a, 0xa9ab, 0x5844, 0x4865, 0x7806, 0x6827, 0x18c0, 0x08e1, 0x3882, 0x28a3, 0xcb7d, 0xdb5c, 0xeb3f, 0xfb1e, 0x8bf9, 0x9bd8, 0xabbb, 0xbb9a, 0x4a75, 0x5a54, 0x6a37, 0x7a16, 0x0af1, 0x1ad0, 0x2ab3, 0x3a92, 0xfd2e, 0xed0f, 0xdd6c, 0xcd4d, 0xbdaa, 0xad8b, 0x9de8, 0x8dc9, 0x7c26, 0x6c07, 0x5c64, 0x4c45, 0x3ca2, 0x2c83, 0x1ce0, 0x0cc1, 0xef1f, 0xff3e, 0xcf5d, 0xdf7c, 0xaf9b, 0xbfba, 0x8fd9, 0x9ff8, 0x6e17, 0x7e36, 0x4e55, 0x5e74, 0x2e93, 0x3eb2, 0x0ed1, 0x1ef0 Default hdnty Pkud některé parametry (jejich hdnty ) nejsu v kamžiku deslání zprávy k dispzici je vyplněny defaultními hdntami dle níže uvedené tabulky: Plžka Default Datum a čas GPS 0 Latitude 0 Lngitude 0 Speed 0 Curse 0 Čísl PP (evidenční čísl) 0xFFFFFFFF neb (čísl vzu) 0 Linka 0 Spj 0 Turnus 0 Řidič 0 20/55

21 Plžka Default Vzidl 0 Aktuální zastávka 0 Knečná zastávka 0 21/55

22 Typy zpráv Zprávy plze a stavu z vzidel Vhledem k mezení bjemu přenesených dat jsu zprávy rzděleny d dvu typů. Jedná se zprávu dvislu d událsti změny plhy neb phybu vzidla Zpráva GPS a kmbinvanu zprávu vzniklu d událsti v řídící jedntce vzidla (palubním pčítači) Zpráva PP. i. Zpráva GPS Tat zpráva se vysílá v kamžiku dsažení některéh z následujících parametrů Ujetí stanvené vzdálensti v metrech např. 200m Uplynutí času d pslední zprávy v sekundách např. 120s Změny azimutu jízdy ve stupních např. 90 Překrčení maximální rychlsti v km/hd např. 90 km/hd Rzjezd vzidla (překrčení stanvené rychlsti) v km/hd např. 5 km/hd Vjezd neb výjezd z kruhu zastávky dán suřadnicemi zastávky a bdélníkvým klím zastávky suřadnice WDS a rzměry klí v metrech Zprávy se desílají i v případě neplatné plhy GPS Plžky datvé zprávy v přadí deslání. Plžka Datvý typ Význam Prefix zprávy Byte[2] Knstanta 0x47, 0xB8 Verze Byte Mmentálně verze 1 Typ zprávy Byte 0 zpráva GPS IMEI String[15] Jedinečné čísl mdemu Přadvé čísl zprávy UInt32 Přadí d startu mdemu splečné pr všechny zprávy Typ událsti GPS Byte Maska 0x01 ujetí vzdálensti 0x02 překrčení max.rychlsti 0x04 uplynutí časvéh intervalu 0x08 rzjezd 0x10 dchýlení d kurzu 0x20 změna platnsti GPS 0x40 vjezd/výjezd zastávky 22/55

23 Plžka Datvý typ Význam Stav GPS Byte Maska 0x01 platnst GPS plhy 0 neplatná 1 - platná Datum a čas GPS UInt32 Pčet sekund d UTC Latitude UInt32 Zeměpisná šířka (viz datvé typy) Lngitude UInt32 Zeměpisná délka (viz datvé typy) Speed Byte Rychlst v km/hd Curse Int16 Aktuální směr ve stupních CRC UInt16 CRC d Verze prtklu p Curse včetně ii. Zpráva PP Tat zpráva se vysílá v kamžiku změny parametrů palubníh pčítače Změna nastavení údajů linka, spj, č. řidiče, SPZ vzidla Změna čísla výchzí, aktuální neb cílvé zastávky Změna statusu palubníh pčítače neb každu třicátu zprávu. Zpráva bsahuje jak infrmace plze (zpráva GPS) tak Infrmace z palubníh pčítače. Plžky datvé zprávy v přadí deslání. Plžka Datvý typ Význam Prefix zprávy Byte[2] Knstanta 0x47, 0xB8 Verze Byte Mmentálně verze 1 Typ zprávy Byte 1 zpráva PP IMEI String[15] Jedinečné čísl mdemu Přadvé čísl zprávy UInt32 Přadí d startu mdemu splečné pr všechny zprávy 23/55

24 Plžka Datvý typ Význam Typ událsti GPS Byte Maska Stav GPS Byte Maska 0x01 ujetí vzdálensti 0x02 překrčení max.rychlsti 0x04 uplynutí časvéh intervalu 0x08 rzjezd 0x10 dchýlení d kurzu 0x20 změna platnsti GPS 0x40 vjezd/výjezd zastávky 0x01 platnst GPS plhy 0 neplatná 1 - platná Datum a čas GPS UInt32 Pčet sekund d UTC Latitude UInt32 Zeměpisná šířka (viz datvé typy) Lngitude UInt32 Zeměpisná délka (viz datvé typy) Speed Byte Rychlst v km/hd Curse Int16 Aktuální směr ve stupních Čísl PP UInt32 Evidenční čísl palubníh pčítače Typ událsti PP UInt16 Maska 0x01 změna linky, spje, turnusu, řidiče 0x02 změna aktuální neb kncvé zastávky 0x04 změna statusu PP (zatím nespecifikván) 0x08 zpráva zbrazena 0x10 zpráva ptvrzena bsluhu Parametr UInt32 Obecný parametr vztahující se k typu událsti. V případe událsti 0x08 a 0x10 je t přadvé čísl zprávy deslané d PP Linka UInt32 Aktuálně nastavené čísl linky Spj UInt16 Aktuálně nastavené čísl spje Turnus UInt32 Aktuálně nastavený turnus 24/55

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Osnva prezentace 1. Data a jejich struktura 2. Databáze 3. Systém řízení báze dat 4. Databázvý systém (DBS) 5. Představitelé mdelů dat 6. Nrmalizace dat 7. Dtazvací jazyk

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011 Micrsft Offi ce 365 a Windws Intune Prdejní příručka Vydání září 2011 Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných v tzv. cludu. Zahrnují služby

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory Přílha č. 1 Klientský brief Internetvá prezentace nejkacka.eu a navazující systém n-line marketingvé pdpry Obsah 1. Úvd... 3 2. Marketingvá specifikace internetvé prezentace nejkacka.eu... 3 2.1. Cílvé

Více

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Online Services Office 365 Windws Intune CRM Online Prdejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o.

SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o. Závěrečný CASE Implementace IS/ICT d pdniku návrh řešení IS/ICT pstavenéh na pen surce ERP/CRM balíku COMPIERE Tým S11: Hrník Jiří (xhrj37@vse.cz) Měska Matěj (xmesm05@vse.cz) Mihulka Martin (xmihm01@vse.cz)

Více

NET Genium. Příručka administrátora

NET Genium. Příručka administrátora NET Genium Příručka administrátra Verze: 1.0 Datum: 2.9.2013 Autr: Bc. Michael Kupka, +420 242 441 548, michael.kupka@netgenium.cm Splečnst: NetGenium s.r.., www.netgenium.cm 1/91 Histrie změn Autr Datum

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

Příloha č. 1. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro elektroenergetiku

Příloha č. 1. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro elektroenergetiku OTE, a.s. Sklvská 192/79 186 00 Praha 8 Přílha č. 1 Obchdních pdmínek OTE, a.s. pr elektrenergetiku Revize 18 říjen 2014 FORMÁTY ZPRÁV XML Přílha č. 1 OPE OBSAH 1. POUŽITÉ ZKRATKY... 3 2. ÚVOD... 4 3.

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services Sekce infrmatiky Odbr infrmačních systémů Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services Příručka uživatele (prgramátra) verze 1.8 Autr: Zdeněk Teska (NESS Czech s.r..) Jiří Smlík (ČNB) prsinec 2012 Vykazvání

Více

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání:

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání: 1. Definice s, typy s, služby a vrstvy, systémvá vlání, virtuální pčítač Definice: -sftwarvá nadstavba HW -splečně s hw představuje virtuální pčítač -je rzhraním mezi živitelem a systémem (laik, efektivní

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 1 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Vzdělávací mdul Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 2 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Obsah 1. Naplnění základních číselníků...

Více

Aktualizace služeb Office 365

Aktualizace služeb Office 365 Aktualizace služeb pr Office 365 pr prfesinály a menší firmy (P1) Říjen 2012 Nvé funkce Office Web Apps v SharePintu Nejnvější aktualizace služby SharePint Online přináší nvé funkce pr webvé aplikace Office

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 18. ledna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Technické prostředky číslicového řízení

Technické prostředky číslicového řízení Technické prstředky číslicvéh řízení VOŠ a SPŠ Kutná Hra 1 Rzdělení prstředků číslicvéh řízení řídicí pčítače IPC průmyslvé pčítače IBM kmpatibilní se stabilním OS reálnéh času prgramvatelné autmaty PLC

Více