Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ Paskov na období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021"

Transkript

1 Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ Paskov na období Zhotovitel zakázky: Mgr. RADIM KOČVARA, Odborný garant: RNDr. PETR KOČÁREK, Ph.D Zpracovatel: Mgr. Radim Kočvara & Mgr. Adrián Czernik

2 1. Základní údaje evropsky významné lokalitě 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: CZ (kód ÚSOP 3294) kategorie ochrany: přírodní památka název území: Paskov druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno: Nařízení vlády orgán, který předpis vydal: Vláda ČR číslo předpisu: 132/2005 Sb. datum platnosti předpisu: datum účinnosti předpisu: Údaje o lokalizaci území kraj: okres: obec s rozšířenou působností: obec s pověřeným obecním úřadem: obec: katastrální území: Moravskoslezský Frýdek Místek Frýdek Místek Frýdek Místek Paskov Paskov Příloha č. M1: Orientační mapa s vyznačením území v měřítku (1:25 000) 1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Evropsky významná lokalita (přírodní památka): Katastrální území: Paskov Číslo parcely podle KN Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí Druh pozemku podle KN Způsob využití pozemku podle KN Číslo listu vlastnictví Výměra parcely celková podle KN (m 2 ) Výměra parcely v ZCHÚ (m 2 ) koryto vodního toku přirozené nebo upravené vodní plocha 1091 ostatní plocha zeleň ostatní plocha jiná plocha ostatní plocha jiná plocha ostatní plocha zeleň ostatní plocha zeleň /1 ostatní plocha zeleň /2 ostatní plocha zeleň /3 zastavěná plocha a nádvoří ostatní plocha zeleň ostatní plocha jiná plocha ostatní plocha ostatní komunikace ostatní plocha zeleň ostatní plocha zeleň zastavěná plocha a nádvoří

3 1108 ostatní plocha ostatní komunikace ostatní plocha jiná plocha ostatní plocha jiná plocha /1 ostatní plocha zeleň /2 ostatní plocha zeleň /3 ostatní plocha jiná plocha Celkem Poznámka: Výměra dělených parcel v ZCHÚ byla získána z GIS. Příloha č. M2: Katastrální mapa se zákresem EVL a jeho ochranného pásma (v měřítku 1: 2000) 1.4 Výměra území Druh pozemku ZCHÚ plocha v ha lesní pozemky OP plocha v ha Způsob využití pozemku vodní plochy 0, zamokřená plocha --- trvalé travní porosty orná půda rybník nebo nádrž --- ZCHÚ plocha v ha vodní tok 0,1818 ostatní zemědělské pozemky ostatní plochy 16, neplodná půda --- zastavěné 0, plochy a nádvoří plocha celkem 16, ostatní způsoby využití 16, Překryv území s jinými chráněnými územími národní park: --- chráněná krajinná oblast: --- jiný typ chráněného území: kulturní památka Natura 2000 ptačí oblast: --- evropsky významná lokalita: --- Příloha č. M1: Orientační mapa s vyznačením území (v měřítku 1:25 000) 3

4 1.6 Kategorie IUCN III. - přírodní památka 1.7 Předmět ochrany EVL Předmět ochrany EVL podle zřizovacího předpisu páchník hnědý (Osmoderma eremita) Hlavní předmět ochrany EVL současný stav A. druhy název druhu páchník hnědý Osmoderma eremita aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ stupeň ohrožení popis biotopu druhu nižší řády desítek CR Dutiny vzrostlých listnatých stromů v zámeckém parku (převážně plocha č. 1.). Na ploše č. 2 a 3 potenciální biotopy. Poznámka: Stupeň ohrožení u bezobratlých živočichů je uváděn podle Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí (Farkač, Král & Škorpík 2005): CR kriticky ohrožený. Zdroj informací: Kočárek, P., (2010): Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče, Inventarizační průzkum párník hnědý, CZ Paskov, Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, rezervační kniha]. 1.8 Předmět ochrany MZCHÚ nebo PO, se kterými je EVL v překryvu EVL Paskov není v překryvu s žádným MZCHÚ ani ptačí oblastí. 1.9 Cíl ochrany Uchování a posílení stávající populace evropsky významného druhu páchníka hnědého (Osmoderma eremita) v příznivém stavu z pohledu zájmu ochrany přírody. 2. Rozbor stavu zvláště chráněného úze mí s ohlede m na předmět ochrany 2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů Poloha: Lokalita se nachází v zámeckém parku města Paskov. Geomorfologie: Lokalita leží v celku Ostravská pánev, podcelku Ostravská pánev, okrsku Ostravská niva. Území leží v širším okolí údolní nivy řeky Olešná a Ostravice v nadmořské výšce cca 255 m n. m. Geologie: Podloží lokality tvoří kvartérní sprašové hlíny, písky a štěrky. Půdní typ: Modální fluvizem z bezkarbonátových nivních sedimentů. Hydrologie: Přes území EVL protéká menší bezejmenný tok, který se později vlévá do řeky Olešnice. Západní hranici území tvoří koryto toku Olešnice. Další tok představuje cca 380 m východně vzdálená řeka Ostravice, která zde tvoří EVL CZ Řeka Ostravice. Všechny toky jsou technicky upraveny. 4

5 Klimatologie: Lokalita leží v mírné teplé klimatické oblasti MT10. Ta je charakterizována dlouhým teplým a mírně suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem a krátkou mírně teplou a velmi suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky (průměrně 50 až 60 dní za rok). Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje nejčastěji v rozmezí 7,5 až 8,5 C a průměrný roční úhrn atmosférických srážek dosahuje 600 až 700 mm. Vegetace: Dle fytogeografického členění leží území v obvodu Karpatského mezofytika, fytogeografického okresu 83. Ostravská pánev. Zámecký park je tvořen porosty dřevin a křovin. Ze stromů, které představují také biotop páchníka hnědého se zde vyskytuje např. dub letní (Quercus robur), dub červený (Quercus rubra), lípa srdčitá (Tilia cordata), habr obecný (Carpinus betulas), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera) a další. Část parku tvoří kosené travnaté plochy. Zoologická charakteristika: Ze zoogeografického hlediska se tato lokalita nachází v Ostravském bioregionu 2.3a polonské podprovincie. Území je významné výskytem páchníka hnědého (Osmoderma eremita). Systematické zoologické inventarizační průzkumy v území zaměřené na ostatní druhy entomofauny nebo obratlovce zde doposud nebyly prováděny. Přehled zvláště chráněných druhů živočichů název druhu páchník hnědý Osmoderma eremita Poznámka: SOH silně ohrožený. aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ stupeň ohrožení popis biotopu druhu nižší řády desítek SOH dutiny vzrostlých listnatých stromů v zámeckém parku (převážně plocha č. 1.). Na ploše č. 2 a 3 potenciální biotopy 2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti a) ochrana přírody Území nebylo v minulosti zvláště chráněným územím, také zde nejsou známy žádné dřívější ochranářské aktivity. Samotné území EVL představuje zámecký park. b) myslivost Území je součástí honitby Lískovec Žabeň Sviadnov. Z minulosti nejsou známy žádné negativní vlivy, které by měly zásadní vliv na předmět ochrany. c) rekreace a sport Zámecký park je částečně přístupný široké veřejnosti k procházkám. Negativní vlivy s touto činností nebyly a nejsou zaznamenány. V parku se nachází soubor kvalitních barokních plastik z 2. poloviny 18. století. Zámek včetně parku je od roku 1964 evidován jako kulturní památka. d) jiné způsoby využívání Součásti zámeckého parku je i část Paskovského zámku a několik budov. Předchůdcem zámku byla gotická tvrz. Renesanční přestavbu tvrze pravděpodobně provedl Ctibor Syrakovský z Pěrkova. Po vydrancování Švédy byla stavba několikrát opravována a přestavována. Zámek nabyl čtyřkřídlé podoby s pilířovými arkádami kolem nádvoří a dochovanými klenbami v přízemí. Při přestavbě v 19. století byl zámek dotvořen vestavbou vstupní haly a schodiště s klenutými plackami. Vstup byl zvýrazněn rizalitem s trojúhelným štítem a vázami, na bočních křídlech jsou rizality nepravé. Na straně parku vznikl ještě 5

6 balkon. Pseudobarokní kapli nechali v roce 1914 doplnit Stolbergové. Poslední hrabě Stolberg se těsně po válce odstěhoval do Německa. V současné době je zámek v rekonstrukci a vlastnictví Fakultní nemocnice Ostrava. 2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy Dle strategického plánu rozvoje měst a obcí regionu Slezská brána na léta , je v území EVL připravována rekonstrukce zámku v Paskově a zámeckého parku V případě jakýchkoliv záměrů, které by se mohly negativně dotknout území EVL a předmětu ochrany je potřeba vyhodnotit vliv na toto území a zpracovat naturové posouzení dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. Dále je dle potřeby a povahy záměru doporučeno zpracovat biologické hodnocení dle 67 zákona č. 114/1992 Sb. Přehled relevantních odkazů je uveden v použité literatuře. 2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch Základní údaje o lesích Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích Rybníky ani vodní nádrže nejsou součástí EVL. V území EVL se nachází Drobný vodní tok, který protéká parkem a plní zde okrasnou a estetickou funkci. Západní okraj EVL tvoří tok Olešná Základní údaje o útvarech neživé přírody Základní údaje o zemědělské půdě V zámeckém parku se dle katastru nemovitostí vyskytuje zahrada a trvale travní porost. V současné době se na dvou výše uvedených plochách nachází trávníky a několik vzrostlých dřevin. Trvale travní porosty představuje velmi malou plochu s dřevinami v blízkosti chrámu Základní údaje o ostatních plochách Kategorie ostatní plochy zahrnuje podstatnou většinu všech pozemků v zámeckém park (cca 16,8 ha). Tato plocha je také nejdůležitější pro výskyt páchníka hnědého v území. Členění ploch vychází z entomologického inventarizačního průzkumu (Kočárek 2010). V této práci je plocha rozdělena do tří segmentů (segmenty I, II, III), které se liší strukturou porostu a významem pro lokální populaci páchníka hnědého. V následujícím textu jsou tyto segmenty rozděleny na plochu č. 1, 2, 3. Plochu č. 4 tvoří travnatý porost ve střední a jižní části EVL. Plocha č. 1 - zámecký park Severní část zámeckého parku se solitérními dřevinami a udržovaným travním porostem. V současnosti se jedná o nejvýznamnější segment z hlediska aktuálního výskytu páchníka hnědého v EVL Paskov, ve kterém se nachází 10 ze 14 dřevin potenciálně vhodných 6

7 pro vývoj páchníka hnědého a všechny tři stromy s prokázaným výskytem páchníka. Mezi solitérními stromy převažují duby červené a lípy srdčité. Duby červené jsou ve velmi dobrém zdravotním stavu a až na dvě výjimky bez dutin. Většina stromů optimálních pro výskyt páchníka jsou lípy srdčité. Vhodné i obsazené stromy jsou rozptýleny po celé ploše tohoto segmentu. Jedná se o stromy s výčetní tloušťkou cm, nejvíce stromů se nachází ve výčetní tloušťce cm. Zdravotní stav většiny stromů není kritický a může poskytovat vhodný biotop pro páchníka hnědého po několik dalších let až desetiletí. Plocha č. 2 - zámecký park Lemová zeleň kolem východní hranice parku. V porostu dominují keře a náletové dřeviny lípy, jasany, a javory. Nachází se zde pouze několik vzrostlých stromů, dubů červených a lip srdčitých, z nichž nebyl žádný klasifikován jako potenciálně vhodný pro výskyt páchníka hnědého. Recentní vývoj páchníka v tomto segmentu nebyl doposud prokázán. Plocha č. 3 - zámecký park Lemová zeleň kolem západní a jižní hranice parku v prostoru mezi řekou Olešnou a otevřeným travním porostem v jižní polovině parku. V porostu se nachází poměrně velké množství vzrostlých stromů, u nichž je zřejmé, že byly liniově vysázeny a původně rostly solitérně. Nápadné jsou zejména linie mohutných dubů červených, jilmů vazů a jasanů. V současnosti se stromy nacházejí v hustém, místy takřka neprostupném mladém podrostu náletových dřevin. Vzrostlé stromy jsou, až na výjimky, v dobrém zdravotním stavu a bez dutin vhodných pro vývoj páchníka hnědého. Pouze 4 stromy byly klasifikovány jako potenciálně vhodné pro výskyt druhu. Recentní vývoj páchníka v tomto segmentu nebyl prokázán. Plocha č. 4 - zámecká louka Dlouhodobě nekosená louka, v jejímž středu stojí solitérní strom. Příloha: - tabulka Popis dílčích ploch a objektů příloha č. T2 - mapa dílčích ploch a objektů příloha č. M3 (1: 5000) 2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup Území nebylo v minulosti zvláště chráněným územím. Cílené zásahy a opatření pro ochranu páchníka hnědého nebyly v území prováděny. 2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize Jediným předmětem ochrany je v území páchník hnědý (Osmoderma eremita). Z tohoto pohledu není kolize v EVL předpokládána. Reálnou kolizi mohou však představovat požadavky na ošetřování, kácení a zabezpečení dřevin z důvodu bezpečnosti návštěvníků. Do této kategorie je potřeba zahrnout také nutné a okamžité zásahy při živelných událostech. Všechny tyto činnosti musí být konzultovány a odsouhlaseny příslušným orgánem ochrany přírody při součinnosti s entomologem. 7

8 3. Plán zásahů a opatření 3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v EVL Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání a) péče o rybníky (nádrže) a vodní toky Jelikož se jedná o drobný vodní tok, není z pohledu předmětu ochrany nutný jakýkoliv management. b) péče o ostatní plochy Většina navržených opatření je uvedena v kapitole e) péče o živočichy. Péče o území se vztahuje především na plochy s výskytem stromů (biotopů) páchníka hnědého zámecký park (plocha č. 1, 2 a 3), a zámecká louka (plocha č 4). d) péče o rostliny Péče o stromy musí probíhat v souladu s ekologickými nároky páchníka hnědého (Osmoderma eremita), které jsou uvedeny v kapitole e) a d). Přestože jediným předmětem ochrany v území je páchník hnědý je pro další funkci území jako evropsky významné lokality a její snazší obhospodařování navržena redukce a likvidace invazních druhů rostlin. Likvidace invazů je nutná rovněž s ohledem na realizaci svozových míst a ponechání padlých dřevin v rámci parku. Tyto dřeviny z pohledu biologie páchníka hnědého vyžadují oslunění. Křídlatky často svým růstem dosahují dvou až tří metrů a mnohdy vytvářejí neprostupné a zcela zastíněné kompaktní porosty, které velmi snadno přerostou a zastíní padlé kmeny nebo kmeny stojících dřevin. S ohledem na výskyt invazních druhů rostlin je nezbytně nutné v území a jeho nejbližším okolí provádět monitoring a následnou likvidaci těchto geograficky nepůvodních rostlin. Jedná se zejména o druhy, které svým vzrůstem, regenerační schopností a vysokou schopností šíření obsazují současné plochy trávníků a keřového patra parku. Z invazních druhů rostlin se jedná zejména o křídlatky (Reynoutria sp.). Tyto rostliny se vyskytují roztroušeně v rámci celého parku a všech ploch. Nejmasívnější výskyt křídlatky je však podél západní hranice EVL u toku Olešná. Z dlouhodobého hlediska je možno predikovat, že se křídlatky postupně rozšíří do všech částí parku, pokud nebude provedena včasná likvidace v jejich současných plochách výskytu. Do monitoringu a likvidaci je potřeba zahrnout minimálně alespoň ochranné pásmo EVL (porost podél řeky Olešná). likvidace křídlatky (Reynoutria sp.) Typ managementu aplikace herbicidu, kosení Vhodný interval 3-4x ročně Minimální interval 2-3x ročně Prac. nástroj/hosp. zvíře postřikovač/ křovinořez, kosa, ručně vedená sekačka Kalendář pro management srpen - říjen Upřesňující podmínky Aplikace herbicidu v před obdobím květu - konec srpna, září. Uschlou biomasu pokosit a spálit, nebo odvézt na kompost. Postřik provádět za bezvětří. Aplikaci herbicidu provádět pouze bodově s nejvyšší opatrností na okolní porosty křovin a dřevin. Pro likvidaci křídlatky využít tzv. Beskydský způsob. 8

9 e) péče o živočichy Jediným předmětem ochrany této EVL je páchník hnědý (Osmoderma eremita), veškerá adekvátní péče musí být proto prováděna s ohledem na tento druh. EVL Paskov v současnosti poskytuje vhodný biotop pro výskyt páchníka hnědého, avšak nachází se zde malé množství stromů recentně využitelných pro jeho vývoj. Vzhledem k četnosti potenciálně vhodných a obsazených dutin zde populace páchníka zřejmě přežívá na hranici dlouhodobé udržitelnosti. Z tohoto důvodu má velký význam každý strom potenciálně využitelný páchníkem a z hlediska současného stavu biotopu je optimálním managementem striktní zachování všech vzrostlých stromů. Nejvýznamnějším současným ohrožujícím faktorem je nedostatek stromů optimálních pro vývoj páchníka. Současný management území je proto nezbytné zaměřit na zachování všech vzrostlých stromů a ponechávání odumřelých torz. V případě nutnosti odstranění stromu vhodného pro výskyt páchníka z bezpečnostních důvodů, je doporučeno v parku založit svozové místo pro deponaci dutých kmenů. Dalším opatřením pro podporu páchníka je provádění zásahů směřujících k prodloužení životnosti, respektive zpomalení rozpadu stávajících vhodných stromů. Z těchto opatření je vhodná údržba stromů zastřešením největších, shora otevřených dutin, aby bylo zabráněno zatékání srážkové vody, která urychluje rozpad stromů a šíření saproparazitických hub. Při údržbě nesmí dojít k úplnému zaslepení otvorů do dutiny, aby tak nebylo bráněno vyvinutým imágům v opuštění dutiny. Vhodné je rovněž nadkrytí torz kmenů stříškami, aby se zpomalil rozpad těchto torz a prodloužila doba, po kterou jsou tyto torza vhodná pro vývoj dutinových brouků. Dutiny stromů nesmí být vypalovány, zděny nebo jinak sanovány (chemicky, mechanicky). Plochy po ořezech větví ošetřovat pouze v nejnutnějších případech. Pokud dojde ke zlomům kmenů vlivem např. větru, je nutné ponechat tento zlomený kmen na místě, pokud byl již napaden hnilobou, nebo se v něm vytvořila dutina. Vhodné je rovněž ponechávat na místě, silnější duté nebo hnilobou napadené větve listnatých dřevin. V případě, že tyto části dřevin (kmeny, větve) budou svou lokalizací zasahovat do komunikací nebo do jiných míst nutných k pohybu a pojezdu, je potřeba tyto části stromů umístit co nejblíže původnímu místu zlomu a pádu, ale tak, aby nepřekážely v obhospodařování území. Popřípadě tuto dřevní hmotu deponovat na vyhrazených svozových místech (upraveno podle Stanovský 2007, Marhoul & Turoňová 2008, Kočárek 2010). Při rekonstrukci či obnově porostů v zámeckém parku je možno provádět údržbu území směřující k architektuře vegetace středního lesa. Jedná se zejména o husté části porostů. Bližší péče o druh v kontextu dílčích ploch je uvedena také v kapitole 3.1.2, a) níže. Příloha: - výčet plánovaných zásahů (tabulka) příloha č. T Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území a) ostatní plochy Plocha č. 1, 2, 3 (zámecký park) V rámci EVL Paskov je nezbytné zachovat všechny vzrostlé stromy, ať již se jedná o stromy s dutinami (tedy vymapované potenciálně vhodné dřeviny), tak stromy v dobrém zdravotním stavu bez dutin. Dutiny nesmí být žádným způsobem ošetřovány a ponechány by měly být také proschlé pahýly větví v korunovém patře. Bezpečnostní ošetřování dřevin je doporučeno pouze v okolí cest a stezek, přičemž plochy mimo stezky by měly být opatřeny cedulemi o zákazu vstupu z důvodu rizika pádu větví. Vpřípadě odumření nebo pádu stromu je nutné jej nahradit výsadbou nového stromu. Nutná je výsadba vzrostlých autochtonních dřevin (průměr obvodu cm), a to zejména dubů letních (Quercus robur) a lip lípa 9

10 srdčitá (Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos). V podrostu je potřeba důsledně dbát na odstraňování invazních druhů rostlin. Pokud dojde k rozlomení kmene s dutinami nebo k jeho odumření, je potřeba ponechat torzo kmene na místě, přičemž korunová část kmene bez dutin a větve mohou být odstraněny. Odumřelý dutý strom poskytuje vhodné podmínky pro vývoj páchníka ještě několik let po odumření, zejména v případě dubů. Dospělí páchníci, kteří se v takovémto stromě líhnou další 2 3 roky, mají zvýšenou tendenci strom opouštět a vyhledávat jiné dutiny v živých stromech. Pokud bude nezbytné odstranění dutého stromu z bezpečnostních důvodů, je doporučeno rozřezání kmene na 2 3 m dlouhé klády a ty, které obsahují dutiny, deponovat na svozové místo. Svozové místo by mělo být opatřeno informační cedulí (1 kus) pro veřejnost, která informuje o významu takovéto deponace stromů. Na deponované kmeny musí být také z důvodu bezpečnosti zakázán vstup. Informační cedule by měla zabránit zcizení dřeva a vysvětlit návštěvníkům důvody neobvyklé skládky. Optimální svozové místo by se mělo nacházet v rámci plochy č. 1 nebo blízko její hranice. Doporučeno je také zvážit oplocení svozového místa. Svozové místo je dopředu určená lokalita v rámci parku, na kterou budou v případě potřeby (viz výše) svezeny a deponovány kmeny obsazené vývojovými stadii páchníka hnědého. Mělo by se jednat o polostinné místo, v jehož okolí (v doletové vzdálenosti páchníka 200 m viz Ranius & Nilsson 1997 in Kočárek 2010) se nacházejí duté stromy potenciálně vhodné pro jeho vývoj. Jelikož je u kmenů obsazených páchníkem nezbytné zachování optimálních vlhkostních poměrů v dutině, kmen nesmí ležet celou svou délkou na zemi a měl by se země dotýkat pouze na jednom místě (bázi). Optimální řešení svozového místa je položení dlouhého rovného kmene neobsazeného páchníkem podélně na zem a přes ten je pak možné příčně pokládat kmeny obsazené páchníkem. Kmeny zde musí zůstat deponovány min. po dobu 3 let eventuelně po dobu přirozeného samovolného rozpadu. V rámci plochy č. 3 je nutné provést odstranění náletu z důvodu soliterizace a oslunění vzrostlých stromů (K tomuto zásahu je zapotřebí povolení ke kácení dřevin). V území EVL a jeho bezprostřední blízkosti nepoužívat insekticidy (upraveno podle Kočárek 2010). Travnaté plochy udržovat stávajícím způsobem kosení, aby plocha parku nezarůstala náletem křovin a dřevin. Plocha č. 4 (zámecká louka) V rámci plochy provést výsadbu odrostlých alejových solitérních autochtonních dřevin cca 20 kusů a to zejména dubů letních (Quercus robur), lip srdčitých (Tilia cordata), jilmů (Ulmus sp.). Stromy vysázet ve vzdálenosti (sponu) alespoň 30 m. Výsadba nemusí být provedena v rámci celé plochy. Je možno ponechat i větší travnaté plochy. Další péče o stromy jako u výše uvedených ploch. Travnaté plochy udržovat stávajícím způsobem kosení, aby plocha parku nezarůstala náletem křovin a dřevin. Příloha: - výčet plánovaných zásahů (tabulka) příloha č. T2 - mapa dílčích ploch a objektů příloha č. M3 (1: 5000) 3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností Z důvodu umístění EVL v intravilánu obce Paskov doporučujeme stanovit ochranné pásmo zahrnující pouze břehové porosty a část toku Olešná (západní hranice EVL). Neprovádět aplikaci insekticidů nebo jiných škodlivých chemických látek pro páchníka. V rámci ochranného pásma provádět roztroušené dosadby geograficky původních druhů 10

11 listnatých dřevin. Při údržbě vodního toku Olešná je nutná ochrana každého vzrostlého stromu. 3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu Provést geodetické zaměření a zhotovení podrobného záznamu PP i OP. Provést stabilizaci hranic hraničníky v lomových bodech v terénu a instalaci označníků při vstupech do parku (4 kusy). 3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území Povolení ke kácení dřevin Bližší ochranné podmínky Ve smyslu 44 zákona 114/92 Sb. navrhujeme stanovit následující činnosti, které lze vykonávat pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody: 1) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich využití a provádět pozemkové úpravy, 2) povolovat a umísťovat stavby, 3) provádět terénní úpravy, 4) provádět kácení dřevin, 5) používat biocidy (insekticidy), vyjma likvidace invazních druhů rostlin v souladu s platným plánem péče, 6) uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů, 7) zřizovat skládky, a to i přechodné, jakýchkoliv materiálů, vyjma svozových míst dřevní hmoty pro páchníka. 3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností Využitíparku ke sportu a rekreaci je potřeba regulovat. V rámci území EVL instalovat malé informační cedule v dostatečném množství upozorňující na nebezpečí pádu stromů popřípadě větví a tím spojeným úrazům. Případné zákazy vstupu by měly být náležitě viditelné a umístěné k svozovým místům s dřevní hmotou a do částí parku, kde prokazatelně hrozí pády větví a stromů v důsledku zhoršeného stavu dřevin. 3.6 Návrhy na vzdělávací využití území Lokalitu je možné využít pro vzdělávání formou naučné stezky, informačních panelů v zámeckém parku (1ks). Také je území vhodné k využití pro vzdělávací účely (exkurze studentů v rámci výuky, exkurze pro veřejnost v rámci ekologické výchovy atd.). 3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území V rámci EVL Paskov je potřebný pravidelný monitoring stavu biotopu s periodou ne delší než čtyři roky. V rámci tohoto monitoringu bude zhodnocen stav dřevin ohodnocených jako vhodné pro výskyt páchníka a míra obsazenosti dutin páchníkem na základě metodiky AOPK pro monitoring páchníka hnědého (Král 2005). V rámci průzkumu je také potřeba na počátku platnosti plánu péče provést dendrologický průzkum posuzující zdravotní stav všech dřevin a finanční ohodnocení zásahů a péče s ohledem na ochranu páchníka hnědého. Tento průzkum musí být prováděn za součinnosti entomologa odborníka na ekologii páchníka 11

12 hnědého a po konzultacích se zoologem AOPK ČR krajského střediska Ostrava, to proto, aby nedošlo k rozporným výsledkům a závěrům. Další navazující monitoring bude probíhat v rámci tohoto plánu péče v roce 2013, 2017 a 2021 (v rámci přípravy nového plánu péče). Další monitoring je potřeba zaměřit na výskyt invazních druhů rostlin. Provést jejich vymapování, následnou likvidaci a vyhodnocení provedených zásahů. Vymapování invazních druhů rostlin provést alespoň 2x za období plánu péče. Nejlépe na počátku (2012) a na konci po provedených zásazích (2016). 4. Závěrečné údaje 4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací) Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. plochy) Orientační náklady za rok (Kč) Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč) Jednorázové a časově omezené zásahy vyhotovení geometrického plánu včetně ,- vytyčovacích prací cca 2200 m výroba a instalace označníků 4ks ,- výroba a instalace informačního panelu 2 ks ,- výroba a instalace zákazových tabulek cca 20 ks ,- inventarizační průzkum entomologický ,- (monitoring) 3x inventarizační průzkum dendrologický ,- (monitoring) 1x inventarizační průzkum a mapování invazních ,- druhů rostlin 2x likvidace invazních druhů rostlin křídlatek* ,- výsadba solitérních alejových stromů na zámecké ,- louce cca 20 ks* realizace svozového místa a deponií* ,- údržba a ošetřování stromů (velmi individuální)* ,- Jednorázové a časově omezené zásahy celkem (Kč) ,- Opakované zásahy ,- Opakované zásahy celkem (Kč) ,- N á k l a d y c e l k e m (Kč)* ,- Poznámka: *Bez podrobného dendrologického ohodnocení a posouzení stavu dřevin je velmi obtížné stanovit cenovou kalkulaci pro údržbu lokality a podporu předmětu ochrany. Podobně to platí pro nacenění dalších položek včetně likvidace invazních druhů rostlin. Uvedené ceny jsou pouze hrubým odhadem. Cenová kalkulace ostatních položek vychází částečně z ceníků AOPK ČR

13 4.2 Použité podklady a zdroje informací Anonymus: Nálezová databáze ochrany přírody ( AOPK ČR 2010). Culek, M., (1996): Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha, 347 pp. Culek, M. [ed], (2005): Biogeografické členění České republiky, II. díl, AOPK ČR, Praha, 590 pp. Demek, J. [ed], (1987): Zeměpisný lexikon ČSR, hory a nížiny. Academia, Praha. Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds.] (2005): Červený seznam ohrožených druhů České republiky, Bezobratlí. List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. Konvička M., Čížek L. & Beneš J., 2004: Ohrožený hmyz nížinných lesů: ochrana a management, Sagittaria, Olomouc, 79 pp. Král D. (2005): Metodika monitoringu evropsky významného druhu Páchník hnědý (Osmoderma eremita). Ms., deponován na UP AOPK ČR Praha, 5 pp. Kočárek, P., (2010): Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče, Inventarizační průzkum párník hnědý, CZ Paskov, Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, rezervační kniha]. Marhoul P. & Turoňová D., [eds.], (2008): Zásady managementu stanovišť druhů v Evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000, AOPK ČR, Praha, 163 pp. Plesník, J., Hanzal V., Brejšková L., (2003): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. Příroda, 22: Quit, E., (1971): Klimatické oblasti Československa, Geografický ústav ČSVA, Brno. Stanovský J., 2007: EVL Šilheřovice, Inventarizační průzkum entomologický, páchník hnědý Osmoderma eremita,ms. [depon. in Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava]. URL: design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id= (3.2010) URL: (3.2010) URL: (3.2010) URL: (3.2010) URL: (3.2010) URL: (3.2010) URL: (9.2010) Vlastní terénní šetření, září 2010, Radim Kočvara, Adrián Czernik Vlastní terénní šetření, srpen 2010, Petr Kočárek 4.3 Seznam používaných zkratek AOPK ČE - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky EVL - evropsky významná lokalita MZCHÚ- maloplošné zvláště chráněné území OP - ochranné pásmo PP - přírodní památka ZCHÚ- zvláště chráněné území 13

14 5. Obsah 1. Základní údaje evropsky významné lokalitě Základní identifikační údaje Údaje o lokalizaci území Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Výměra území Překryv území s jinými chráněnými územími Kategorie IUCN Předmět ochrany EVL Předmět ochrany EVL podle zřizovacího předpisu Hlavní předmět ochrany EVL současný stav Předmět ochrany MZCHÚ nebo PO, se kterými je EVL v překryvu Cíl ochrany Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch Základní údaje o lesích Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích Základní údaje o zemědělské půdě Základní údaje o ostatních plochách Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize Plán zásahů a opatření Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v EVL Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností Zaměření a vyznačení území v terénu Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností Návrhy na vzdělávací využití území Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území Závěrečné údaje Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací) Použité podklady a zdroje informací Seznam používaných zkratek Obsah Zpracovatelé Přílohy Zpracovatelé Mgr. Radim Kočvara, Zářičí 92, Chropyně, Mgr. Adrián Czernik, Průkopnická 18/116, Vřesina, Odborná konzultace: RNDr. Petr Kočárek, Ph.D Datum zpracování: 30. září

15 7. Přílohy Tabulky: Příloha T2 - Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich (Tabulka k bodům 2.4.5, a k bodu 3.1.2). T3 - Seznam parcel včetně vlastníků k dílčím plochám Mapy: Příloha M1 - Orientační mapa s vyznačením území Příloha M2 - Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ (M2 A, B) Příloha M3 - Mapa dílčích ploch a objektů 15

16

17 Tabulka T2 k bodům 2.4.5, a k bodu Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich označení plochy nebo objektu plocha č. 1 plocha č. 2 plocha č. 3 název výměra (ha) stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče zámecký park zámecký park zámecký park 7,9 park 0,9 park 4,0 park Dlouhodobý cíl péče: Zachovat v příznivém stavu biotop páchníka hnědého. Dlouhodobý cíl péče: Zachovat v příznivém stavu biotop páchníka hnědého. Dlouhodobý cíl péče: Zachovat v příznivém stavu biotop páchníka hnědého. doporučený zásah naléhavost termín provedení interval provádění provedení dendrologického 1 od x na začátku plánu inventarizačního průzkumu a péče posouzení zdravotního stavu dřevin v součinnosti s entomologem realizace svozového místa 2 celoročně dle aktuální potřeby úpravy a ošetřování dřevin pro podporu biotopů páchníka hnědého instalace informačních a zákazových tabulek chemická a mechanická likvidace křídlatky včetně odstranění biomasy provedení dendrologického inventarizačního průzkumu a posouzení zdravotního stavu dřevin v součinnosti s entomologem úpravy a ošetřování dřevin pro podporu biotopů páchníka hnědého instalace informačních cedulí a zákazových tabulek chemická a mechanická likvidace křídlatky včetně odstranění biomasy provedení dendrologického inventarizačního průzkumu a posouzení zdravotního stavu dřevin v součinnosti s entomologem 1 celoročně dle aktuální potřeby 1 celoročně na začátku plánu péče, dále dle potřeby a aktuálnosti v jednotlivých částech parku 1 srpen říjen od až 4x ročně po celou dobu platnosti plánu péče a aktuálnosti 1 od x na začátku plánu péče 1 celoročně dle aktuální potřeby 1 celoročně na začátku plánu péče, dále dle potřeby a aktuálnosti v jednotlivých částech parku 1 srpen říjen od až 4x ročně po celou dobu platnosti plánu péče a aktuálnosti 1 od x na začátku plánu péče 17

18 plocha č. 4 zámecká louka 4,1 louka Dlouhodobý cíl péče: Zachování kontinuity biotopu páchníka hnědého úpravy a ošetřování dřevin pro podporu biotopů páchníka hnědého instalace informačních cedulí a zákazových tabulek chemická a mechanická likvidace křídlatky včetně odstranění biomasy výsadba solitérních dřevin a jejich následná péče 1 celoročně dle aktuální potřeby 1 celoročně Na začátku plánu péče, dále dle potřeby a aktuálnosti v jednotlivých částech parku 1 srpen říjen od v první polovině platnosti plánu péče 3 až 4x ročně po celou dobu platnosti plánu péče a aktuálnosti jednorázově nebo postupně v průběhu 5 let chemická a mechanická likvidace křídlatky včetně odstranění biomasy naléhavost - stupně naléhavosti jednotlivých zásahů se uvádí podle následujícího členění: 1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany), 2. stupeň - zásah vhodný, 3. stupeň - zásah odložitelný. 1 srpen říjen od až 4x ročně po celou dobu platnosti plánu péče a aktuálnosti 18

19 Příloha T3 - Seznam parcel včetně vlastníků k dílčím plochám Katastrální území: Paskov Dílčí plocha Číslo parcely Druh pozemku Zp ůsob využití pozemku Číslo LV Vlastník Výměra parcely podle KN podle KN listu parcely podle KN vlastnic tví celková podle KN (m 2 ) plocha č vodní plocha koryto vodního toku přirozené nebo upravené ostatní plocha zeleň ostatní plocha jiná plocha ostatní plocha jiná plocha ostatní plocha zeleň ostatní plocha zeleň /1 ostatní plocha zeleň /2 ostatní plocha zeleň /3 zastavěná plocha a nádvoří ostatní plocha ostatní komunikace ostatní plocha zeleň zastavěná plocha a nádvoří ostatní plocha ostatní komunikace 452 Ostrava, Poruba, Ostrava, Poruba, Ostrava, Poruba, Ostrava, Poruba, Ostrava, Poruba, Ostrava, Poruba, Ostrava, Poruba, Ostrava, Poruba, Ostrava, Poruba, Ostrava, Poruba, Ostrava, Poruba, Ostrava, Poruba, Ostrava, Poruba,

20 1111 ostatní plocha jiná plocha 452 Ostrava, Poruba, plocha č ostatní plocha zeleň 452 Ostrava, Poruba, ostatní plocha zeleň 452 Ostrava, Poruba, ostatní plocha jiná plocha 452 Ostrava, Poruba, ostatní plocha ostatní komunikace 452 Ostrava, Poruba, plocha č ostatní plocha zeleň 452 Ostrava, Poruba, /1 ostatní plocha zeleň 452 Ostrava, Poruba, ostatní plocha zeleň 452 Ostrava, Poruba, ostatní plocha ostatní komunikace 452 Ostrava, Poruba, ostatní plocha zeleň 452 Ostrava, Poruba, ostatní plocha zeleň 452 Ostrava, Poruba, ostatní plocha ostatní komunikace 452 Ostrava, Poruba, ostatní plocha jiná plocha 452 Ostrava, Poruba, ostatní plocha jiná plocha 452 Ostrava, Poruba, /1 ostatní plocha zeleň 452 Ostrava, Poruba, /2 ostatní plocha zeleň 452 Ostrava, Poruba, /3 ostatní plocha jiná plocha 1 Obec Paskov, Nádražní 700, Paskov, plocha č ostatní plocha zeleň 452 Ostrava, Poruba, /1 ostatní plocha zeleň 452 Ostrava, Poruba, ostatní plocha zeleň

21 1099 ostatní plocha jiná plocha ostatní plocha ostatní komunikace ostatní plocha zeleň ostatní plocha ostatní komunikace 452 Ostrava, Poruba, Ostrava, Poruba, Ostrava, Poruba, Ostrava, Poruba, Ostrava, Poruba,

Plán péče o Přírodní památku Niva Olše Věřňovice v rámci Evropsky významné lokality CZ0813457 Niva Olše Věřňovice na období 2012 2021

Plán péče o Přírodní památku Niva Olše Věřňovice v rámci Evropsky významné lokality CZ0813457 Niva Olše Věřňovice na období 2012 2021 Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče Plán péče o Přírodní památku Niva Olše Věřňovice v rámci Evropsky významné lokality CZ0813457 Niva Olše Věřňovice

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813449 Jilešovice - Děhylov na období 2012 2021

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813449 Jilešovice - Děhylov na období 2012 2021 Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813449 Jilešovice - Děhylov na období Zhotovitel zakázky: Mgr. RADIM

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko Plán péče o přírodní památku Šafránová stráň na období 2009 2018 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ A POPISNÉ ÚDAJE O ZCHÚ - PŘÍRODNÍ

Více

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1258 kategorie ochrany: přírodní

Více

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE ZADAVATEL: OBEC HRABYNĚ ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. PROJEKT DUBEN 2014 EKOTOXA s.r.o. Fišova 403/7, 602 00 Brno, Černá Pole

Více

Plán péče o přírodní památku Smrčina

Plán péče o přírodní památku Smrčina Plán péče o přírodní památku Smrčina (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 946 kategorie ochrany: přírodní

Více

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 Plán péče o přírodní památku Zadní Hutisko (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 947 kategorie ochrany:

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Trhovky CZ0213078 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Trhovky Kód lokality: CZ0213078 Kód lokality v ÚSOP: 2606

Více

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní památku KOZEL

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní památku KOZEL S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová Plán péče pro přírodní památku KOZEL na období 2005-2014 Ing. Jiří Schneider Obsah 1. Základní identifikační a popisné

Více

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Libochovka

Více

Jílové u Děčína - škola

Jílové u Děčína - škola Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Jílové u Děčína - škola CZ0423653 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Jílové u Děčína - škola Kód lokality:

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020 PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉM ÚZEMÍ 1.1. Základní identifikační údaje evidenční kód území: 1480 kategorie ochrany:

Více

Plán péče o Přírodní památku. Polichno. na období 2012 2022

Plán péče o Přírodní památku. Polichno. na období 2012 2022 Plán péče o Přírodní památku Polichno na období 2012 2022 Obsah 1. Základní údaje o EVL přírodní památce... 1 1.1 Základní identifikační údaje... 1 1.2 Údaje o lokalizaci území... 1 1.3 Stručný popis území...

Více

Písečný přesyp u Píst

Písečný přesyp u Píst Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Písečný přesyp u Píst CZ0210064 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Písečný přesyp u Píst Kód lokality: CZ0210064

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A NÁVRH OŠETŘENÍ ZADAVATEL: Obec Uhřice ZHOTOVITEL: Ing. Tomáš Minx, PhD. Suchý 93, 680 01 Boskovice Telefon: +420 603 313 265 Email: arbo.les@seznam.cz Číslo projektu:

Více

H O L Á S E C K Á J E Z E R A

H O L Á S E C K Á J E Z E R A Přírodní památka H O L Á S E C K Á J E Z E R A Botanický průzkum Autor: Ing. Jindřich Šmiták Česká 32 602 00 Brno Datum zpracování: duben-červenec 2012 1. Stručná charakteristika Přírodní památka Holásecká

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Dobříšský zámek CZ0213602

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Dobříšský zámek CZ0213602 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Dobříšský zámek CZ0213602 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Dobříšský zámek Kód lokality: CZ0213602 Kód lokality

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz OBSAH METODICKÉ POKYNY A DOKUMENTY Metodika managementu tlejícího dříví v lesích zvláště chráněných územ 1 Aktualizace metodického dokumentu k problematice

Více

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Studie Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Inventarizace a metodika inventarizace Objednatel projektové dokumentace: Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 69813 Veselí nad Moravou IČO:

Více

Cholupická bažantnice

Cholupická bažantnice Plán péče o přírodní památku PP Cholupická bažantnice 2010 2019 1/19 Cholupická bažantnice na období 2010 2019 20 09-1/19 - PP Cholupická bažantnice 2010 2019 2/19 1. Základní údaje o zvláště chráněném

Více

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe)

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) rozšíření a management v Bílých Karpatech Zpracovali Eva Hettenbergerová & Karel Fajmon 2014 Obsah Úvod... 3 Metodika průzkumu... 3 Výsledky... 5 Závěr a poznámky

Více

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech Plány péče o území ve správě pozemkových spolků Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Na pramenech 1. Základní údaje 1.1. Název území Na pramenech je převzatý pomístní název. 1.2. Lokalizace

Více

Plán péče o Národní přírodní památku Kalendář věků na období 2015 2024

Plán péče o Národní přírodní památku Kalendář věků na období 2015 2024 Plán péče o Národní přírodní památku Kalendář věků na období 2015 2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje Evidenční číslo: 2318 Kategorie ochrany: Národní přírodní

Více

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813461 Ostrava - Šilheřovice na období 2012 2021

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813461 Ostrava - Šilheřovice na období 2012 2021 Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813461 Ostrava - Šilheřovice na období 2012 2021 Zhotovitel zakázky:

Více

1. Základní identifikační a popisné údaje

1. Základní identifikační a popisné údaje 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 397 Kategorie: PP Název: Slavkovský chlumek Kategorie IUCN: IV. 1.2 Platný právní

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA HODNOCENÍ STROMŮ V AREÁLU ZÁMECKÉHO PARKU VE VESELÍ NAD MORAVOU PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Šárka Weberová květen 04 Obsah Identifikační údaje... Lokalizace:... 4 Přírodní podmínky území a historický

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic (pozemky parc. č. 828, 834) NEVYČÍSLENÝ ROZPOČET Objednatel: Vypracoval: Zak. číslo: 29-2012 Datum: říjen 2012 Česká republika Ministerstvo zemědělství,

Více

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH PROJEKT ZADAVATEL: MĚSTYS LITULTOVICE ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. LISTOPAD 2013 EKOTOXA

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC. Katalog památných stromů Ostravska

UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC. Katalog památných stromů Ostravska UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE Lenka PAVELKOVÁ Katalog památných stromů Ostravska Olomouc 2008 Seznam památných stromů 1 Dub v Heřmanicích... 4 2 Jinan u brány Slezskoostravského

Více

1. TEXTOVÁ ČÁST. 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Revitalizace zeleně Příroda za humny, I.etapa Místo:

1. TEXTOVÁ ČÁST. 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Revitalizace zeleně Příroda za humny, I.etapa Místo: REVITALIZACE ZELENĚ PŘÍRODA ZA HUMNY, 1.ETAPA A1 SOUHRNNÁ ZPRÁVA investor: Park Rochus, o.p.s., Studentské nám. 1531, Uherské Hradiště zhotovitel: Ing. Alena Vránová, Zástřizly 41, 768 05 Koryčany tel.:

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Trotina 1. Název

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO Jan Losík červenec 2012 2 Zpracovatel: Mgr.

Více

Plán péče o Přírodní památku Hrubá louka

Plán péče o Přírodní památku Hrubá louka Plán péče o Přírodní památku Hrubá louka na období 2011 2025-1 - 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1472 kategorie ochrany: přírodní památka název

Více

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2.část lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2 Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Obnova krajinných struktur Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Objednatel: Obec Hartmanice, Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko Zhotovitel: Spolek pro rozvoj regionu, Jiráskova 84,

Více

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně Název: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Investor: Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Popis: Kácení řevin - 1.etapa Zpracovatel: Florstyl s.r.o. Datum: květen 2011 Kácení p.č. typ latinský

Více

Naturové posouzení dle 45i z.č. 114/1992 Sb. - hodnocení vlivů územního plánu Paskov na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Naturové posouzení dle 45i z.č. 114/1992 Sb. - hodnocení vlivů územního plánu Paskov na evropsky významné lokality a ptačí oblasti AQUATEST a. s. Geologická 4, 152 00 Praha 5 IČO 44 79 48 43 zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189 Kód zakázky: 972130312000 Popis zakázky: dle 45i z.č. 114/1992 Sb.

Více

Operační program. Životní prostředí

Operační program. Životní prostředí Operační program Životní prostředí (avíza, květen 2015) Přehled prvních výzev OP ŽP plánovaných k zahájení příjmu žádostí v srpnu 2015 Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní...

Více

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Závěrečná zpráva projektu Foto: A. Mašterová Jan

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 04/2015 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

Z dosavadní praxe vyplývají tyto poznatky:

Z dosavadní praxe vyplývají tyto poznatky: Komentář k právním ustanovením na úseku povolování kácení dřevin rostoucích mimo les xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k 2 zákona 114/1992 Sb.: Ochrana dřevin

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 180-2 020/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 180-2 020/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 80-2 020/4 Předmět : Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení aktuálního stavu stromů, rostoucích v oboustranném stromořadí v obci Horní Újezd. Objednatel posudku : Krajská

Více

Plán péče o přírodní památku Razovské tufity. na období 2016-2025

Plán péče o přírodní památku Razovské tufity. na období 2016-2025 Plán péče o přírodní památku Razovské tufity na období 2016-2025 J. Losík a A. Háková 2015 2 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1916 kategorie

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

Výzva č. 10/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 10/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 10/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního

Více

3. Průběh rekonstrukce. Nahoře nové odpočívadlo. Uprostřed dláždění hlavních pěších tras. Dole oprava původního oplocení od ul. Fr. Čejky.

3. Průběh rekonstrukce. Nahoře nové odpočívadlo. Uprostřed dláždění hlavních pěších tras. Dole oprava původního oplocení od ul. Fr. Čejky. 02. Malý park Malý park vznikl na místě bývalého hřbitova u kostela Všech svatých na ulici Frýdlantské. V Místku byli původně zemřelí pohřbíváni okolo kostela sv. Jakuba v blízkosti náměstí. Tady se pohřbívalo

Více

Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice

Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice k.ú. Boršice u Blatnice Vypracoval: Obsah: Ing. Petr Kvapil Textová část Položkový rozpočet s krycím listem Výkaz výměr Zákres do map Fotodokumentace

Více

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista Řez stromů David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace European Tree Worker Evropský arborista Vztah: lidé stromy - lidé stromy dokáží žít bez nás my bez nich ne, doprovází nás celou historií

Více

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Remízek Na Vrábí Vegetační úpravy Investor: Město Brandýs nad Labem / Stará Boleslav Projektant : Zahradní architektura Ing. Ivan Marek Martinov 279 Kostelec nad Labem 277

Více

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů Příloha I. A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ PAMÁTKA U HAMRŮ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, dále též jen zákon ) Název zvláště chráněného území:

Více

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Kód lokality Název EVL Kategorie ochrany: CZ0614134 Údolí Jihlavy NPR, PR, PP Kód typu přírodního stanoviště/kód Název stanoviště/název Kód a název biotopu

Více

Plán péče. o přírodní rezervaci MYSLIVNA. na období 2015-2017. návrh - 1 -

Plán péče. o přírodní rezervaci MYSLIVNA. na období 2015-2017. návrh - 1 - Plán péče o přírodní rezervaci MYSLIVNA na období 2015-2017 návrh - 1 - 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 253 kategorie ochrany: přírodní rezervace

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV prosinec 2014 Lokalita Vrátkov 17 282 01 Český Brod Zhotovitel Ing. Václav Bažant Ph.D. Přehvozdí 13 281 63 Kostelec nad Černými lesy Tel.:

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI TRUPELNÍK. na období 2013-2022

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI TRUPELNÍK. na období 2013-2022 PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI TRUPELNÍK na období 2013-2022 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2137 kategorie ochrany: přírodní rezervace název

Více

Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín

Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín Investor Zadavatel Obec Žerotín Obec Žerotín Projekt a technická průvodní zpráva na zdravotní ošetření stromů a obnovení

Více

Louka v Jinošovském údolí

Louka v Jinošovském údolí Ochranářský plán Louka v Jinošovském údolí 2015-2024 Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka 1. Základní údaje 1.1. Název lokality Jinošovské údolí 1.2. Lokalizace Kraj: Středočeský Okres: Benešov

Více

Péče o KP/ zakládání KP v rámci PPK, POPFK. Mgr. Stanislav Mudra

Péče o KP/ zakládání KP v rámci PPK, POPFK. Mgr. Stanislav Mudra Péče o KP/ zakládání KP v rámci PPK, POPFK Mgr. Stanislav Mudra Operační program Životní prostředí Operační program Životní prostředí (OP ŽP) nabízí v období let 2007-2013 možnost realizace široké škály

Více

PLÁN PÉČE PRO PŘÍRODNÍ PAMÁTKU POZDĚCHOV - KOSTEL. na období 2011-2020. květen 2011

PLÁN PÉČE PRO PŘÍRODNÍ PAMÁTKU POZDĚCHOV - KOSTEL. na období 2011-2020. květen 2011 PLÁN PÉČE PRO PŘÍRODNÍ PAMÁTKU POZDĚCHOV - KOSTEL na období -2020 květen Objednatel: Zlínský kraj, 761 90 Zlín E-mail: miluse.polakova@kr-zlinsky.cz magdalena.snajdarova@kr-zlinsky.cz http://www.kr-zlinsky.cz

Více

Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava

Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava Jan Losík, Alice Háková říjen 2013 2

Více

Terestrické biotopy obojživelníků

Terestrické biotopy obojživelníků Terestrické biotopy obojživelníků - ochrana a péče Jaromír Maštera Havlíčkův Brod, leden 2012 Ochrana obojživelníků = Ochrana a péče o biotopy rozmnožování = vodní biotopy + Ochrana a péče o biotopy mimo

Více

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3 1.2. Cesta na Havaji 1.3. Liemrová cesta 1.4. Parčík v centru obce 1.5. Ošetření významných dřevin 2. PODKLADY 3. NÁVRH 3.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Octárna CZ0213818

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Octárna CZ0213818 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Octárna CZ0213818 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Octárna Kód lokality: CZ0213818 Kód lokality v ÚSOP: 2572

Více

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY Vegetace, výsadba, údržba Plánování výsadeb - literatura LITERATURA Metodické podklady pro navrhování a realizaci výsadbových opatření v rámci krajinotvorných programů, Příloha

Více

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH SO 10 Vegetační úpravy PROSINEC 2008. ZAK.Č. VA/08/07. OBJEDNATEL: MĚSTO KLIMKOVICE ZHOTOVITEL: ING. ALENA VAVŘÍKOVÁ Obsah: 1. Identifikační údaje stavby

Více

Nejnebezpečnější invazní druhy naší flóry

Nejnebezpečnější invazní druhy naší flóry Nejnebezpečnější invazní druhy naší flóry Invaze a její důsledky invazní (zavlečené, nepůvodní, introdukované) rostliny nejsou na daném území původní (domácí) a byly do něho člověkem úmyslně nebo neúmyslně

Více

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci)

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j. VSP/1-4865/91-R

Více

Ohrožené druhy bylin v lesích

Ohrožené druhy bylin v lesích Ohrožené druhy bylin v lesích Metodika společného programu LČR a ČSOP I. Úvod Metodika je určená na ochranu ohrožených bylin v lesích, na lesních okrajích, světlinách, podmáčených místech a dalších lokalitách

Více

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Zpracovala: Bc. Linda Tomeszová, referent odboru životního prostředí V Sokolově, 2012 (poslední aktualizace: 23.2.2015) Bernovský klen Druh dřeviny: javor klen (Acer

Více

soustava 1 2 3 4 5 6 7 8 9

soustava 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ROZPOČET Stavba: Obnova historické aleje Stará Ježnická po tornádu 2013 Objednatel: Zhotovitel: město Krnov ZAHRADA Olomouc s.r.o. P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

Více

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov SEZNAM LOKALIT SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ SOUBOR OSTATNÍCH PLOCH 1 OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA...3 A.1 Identifikace stavby...3 Objednatel:...3 Projektant:...3 Název stavby:...3 Místo stavby:...3

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Objednatel: Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř

Více

SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015

SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015 SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY ŘADA A HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015 Tree assesssment Baumkontrolle Tento standard je určen pro definici

Více

Aktualizace 2010 finančně podpořeno z Grantového programu územního plánování Jihočeského kraje na rok 2010

Aktualizace 2010 finančně podpořeno z Grantového programu územního plánování Jihočeského kraje na rok 2010 Listopad 2010 Územně analytické podklady pro správní obvod ORP Prachatice Textová část Aktualizace 2010 finančně podpořeno z Grantového programu územního plánování Jihočeského kraje na rok 2010 Tento projekt

Více

Přírodní rezervace Chropotínský háj Plán péče na období 2015-2024. Plán péče. přírodní rezervaci. Chropotínský háj. (ve smyslu vyhlášky 64/2011 Sb.

Přírodní rezervace Chropotínský háj Plán péče na období 2015-2024. Plán péče. přírodní rezervaci. Chropotínský háj. (ve smyslu vyhlášky 64/2011 Sb. Plán péče o přírodní rezervaci Chropotínský háj (ve smyslu vyhlášky 64/2011 Sb.) na období 2015-2024 1 M1: Orientační mapka 2 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1. Základní identifikační údaje

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE IV. Ekonomické vyhodnocení duben 2005 pořizovatel: ATELIER FONTES, s.r.o. Projekty, služby a realizace pro ochranu, tvorbu a využití krajiny Veveří 109, 616

Více

Praktické zkušenosti z kontrol

Praktické zkušenosti z kontrol Praktické zkušenosti z kontrol podmíněnosti nosti v roce 2009 (SMR 1, SMR 5) 5 Mgr. Zdeněk k Papoušek Česká inspekce životního prostřed edí Odbor ochrany přírodyp Legislativní podklady SMR 1, SMR 5 Směrnice

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250 82 Úvaly w ww.hgpartner.cz Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Tel/fax: 246 082 015 777/161 198 email: vrzak@hgpartner.cz Paré č.: Odpovědný projektant:

Více

Plán péče o přírodní rezervaci Žabakor na období 2008-2017

Plán péče o přírodní rezervaci Žabakor na období 2008-2017 Plán péče o přírodní rezervaci Žabakor na období 2008- 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN evidenční kód území : 1937 kategorie : přírodní

Více

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/ koruny Vitalita SH Poznámky 1 Tilia cordata ( lípa srdčitá) 40-60 90 10 2,3 15-20 3 3 Hrozí vylomení větví v koruně 2 Tilia cordata 5 6 3 1,6 4 4 3 Dosadba 3 Tilia cordata 40-60 82 8 2,6 15 1 2 Houbové

Více

Obnova "Aleje filosofů"

Obnova Aleje filosofů Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli Obnova "Aleje filosofů" TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Inventarizace stromů a kvalitativní hodnocení... 3 1.1 Charakteristika území a rostoucích dřevin... 3 1.2 Metodika

Více

Revitalizace stromů ve starém centrálním parku v Praze Dubči

Revitalizace stromů ve starém centrálním parku v Praze Dubči Revitalizace stromů ve starém centrálním parku v Praze Dubči Dokumentace k ukončení, převzetí a vyhodnocení akce realizovanou s finančním přispěním Hlavního města Prahy a M.Č. Dubeč Občanským sdružením

Více

Plán péče o Národní přírodní rezervaci Ranšpurk na období 2010-2019

Plán péče o Národní přírodní rezervaci Ranšpurk na období 2010-2019 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI PÁLAVA Plán péče o Národní přírodní rezervaci Ranšpurk na období 2010-2019 1 1. Základní údaje o zvláště chráněném území

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 15.01.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 15.01.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 6 V Y H L Á Š K A ministerstva životního

Více

Bobří poradenství jako prevence konfliktů

Bobří poradenství jako prevence konfliktů Bobří poradenství jako prevence konfliktů Vlastimil Kostkan vlastimil.kostkan@conbios.eu Proč bobr v Evropě téměř vyhynul: (potvrzené předpoklady a realita ) Lov pro kožešinu, maso a žlázy (tzv. bobří

Více

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY etapa I - ošetření a výsadba stromů ROZPOČET SOUHRNNÁ TABULKA počet j. Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč VÝSADBA DŘEVIN A ZALOŽENÍ TRAVNATÝCH PLOCH stromy:

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní

Více

KRATONOHY II.A. Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice ETAPA

KRATONOHY II.A. Atelier AURUM s.r.o., Pardubice ETAPA ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍLOHA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KRATONOHY ZMĚNA č.1 ÚPO KRATOHONY II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ETAPA UPRAVENÝ NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ Atelier "AURUM"

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 528/2008/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 3.1.2008

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 528/2008/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 3.1.2008 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČIN A Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

PLÁN PÉČE O EVL/ZCHÚ BEDŘICHOVSKÝ POTOK

PLÁN PÉČE O EVL/ZCHÚ BEDŘICHOVSKÝ POTOK O EVL 1.1 PLÁN PÉČE O EVL/ZCHÚ BEDŘICHOVSKÝ POTOK Dílčí plnění, část 1.1 zpracování plánu péče o navrženou EVL/ZCHÚ na základě zpracovaných podkladů, dle smlouvy o dílo uzavřené mezi Sdružením Jižní Čechy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 840/19/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 840/19/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 840/19/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemky, p.č. 209/1 v k.ú. Střížkov u Třebíče a obci Vladislav, zapsané na LV č. 246, vedené u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, KP Třeíč

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Dle rozdělovníku. Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 100 10 Praha 10

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Dle rozdělovníku. Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 100 10 Praha 10 ODESÍLATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 7. srpna 2015 69621/ENV/14

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 11. září 2013 Petr Pavelčík KUZL 55971/2013 KUSP 55970/2013

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více