PATENTOVÝ SPIS ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA FR 87/ FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÁLEZY. (11) Číslo dokumentu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PATENTOVÝ SPIS ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA 16. 10. 87 FR 87/8714323 FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÁLEZY. (11) Číslo dokumentu:"

Transkript

1 PATENTOVÝ SPIS (11) Číslo dokumentu: ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA (19) (21) Číslo přihlášky: (22) Přihlášeno: (30) Právo přednosti: FR 87/ (40) Zveřejněno: (47) Uděleno: (24) Oznámeno udělení ve Věstníku: (13) Druh dokumentu: B 6 (51) Int. Cl. 5 : В 23 К 15/00 FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÁLEZY (73) Majitel patentu: FRAMATOME, Courbevoie, FR; (72) Původce vynálezu: Vignes Alain, Paříž, FR; (54) Název vynálezu: Způsob výroby nádoby jaderného reaktoru s lehkou vodou a nádoba jaderného reaktoru vyrobená tímto způsobem (57) Anotace: Nádoba jaderného reaktoru zahrnuje plášť o značné tloušťce stěny, například v rozmezí 200 až 300 mm, tvořený jednotlivými základními díly symetrickými podle osy rotace (2a, 2b, 6, 7, 8, 9, 10, 3a,3b), spojenými mezi sebou svařováním na tupo. Tyto díly Jsou zhotoveny z ocele obsahující 2 až 2,5 % chrómu, 0,9 až 1,1 % molybdenu a méně než 0,15 % uhlíku. Svařování těchto dílů za účelem jejich vzájemného spojení se provádí svazkem elektronů v Jediném tahu v celé tloušťce dílů bez přídavného kovu. Vynález je použitelný zejména pro výrobu nádoby jaderného reaktoru s tlakovou vodou.

2 CS Вб 205 Vynález se týká způsobu výroby nádoby jaderného reaktoru s lehkou vodou, zahrnujíc! plášt značné tlouštíky stěny, například větší než 100 mm. Zejména se vynález týká způsobu výroby nádoby jaderného reaktoru s tlakovou vodou a takovéto nádoby nové koncepce. Nádoby jaderných reaktorů s tlakovou vodou sestávají z pláště obvykle válcového tvaru, uzavřeného na obou koncích bombírovanými dny. Nádoba, která v sobě uzavírá aktivní zónu reaktoru, je vystavena intenzivnímu neutronovému záření a musí snášet teplotu a tlak primárního kapalného prostředí tvořeného vodou o teplotě kolem 320 "С a o tlaku řádově 150 x 10 5 Pa. Nádoby jaderných reaktorů s tlakovou vodou, které se používají v současné době, mají tloustku stěny obvykle v rozmezí 200 až 300 mm a musí být sestaveny z válcových prsténců a z jednoho bombírovaného dna, kteréžto konstrukční prvky jsou spolu spojeny svařením. Druhé bombírované dno nádoby tvoří víko, které se při uvádění nádoby do provozu připevní závrtnými šrouby к přírubě přivařené na jeden z prsténců tvořících nádobu. Smontování nádoby se provádí svařováním pod tavidlem s přídavným kovem, kterýžto postup vyžaduje vhodné opracování konců konstrukčních dílů, které se mají spolu spojit, aby se vytvořily dva svarové úkosy, které se pak zaplní přídavným kovem. Takto vzniklý svar se pak musí znovu opracovat na vnitřní a vnější straně a podrobit tepelnému zpracování. Přes všechnu obezřetnost při svařování vnáší přídavný kov do metalurgické struktury kovu, u něhož je nádoba zhotovena, určitou nespojitost, což může být na závadu zejména tehdy, když je svarový spoj v té oblasti nádoby, která se nachází naproti aktivní zóně reaktoru. Nicméně bylo možno dosáhnout velmi dobré bezpečnosti nádob tím, že se při svařování postupovalo velmi obezřetně a že se přiváděly četné kontroly svarů. Smontování nádoby jaderného reaktoru představuje tedy časově velmi náročný postup, který vyžaduje použití složitých prostředků a který musí provádět vysoce kvalifikovaní pracovníci. Vyplňování svarových úkosů vyžaduje mnoho svařovacích tahů a uložený kov je nutno stále kontrolovat, aby se zabránilo přítomnosti jakýchkoliv cizích části ve svarovém spoji (struskové vměstky atd.). Jsou známy způsobu smontování nádob jaderných reaktorů svařováním bez přídavného kovu, které umožňují vytvořit svarový spoj v jediném tahu a při poměrně velké tloušťce stěny. Zejména již bylo použito svařování svazkem elektronů pro spojení konstrukčních dílů o poměrně značné tloušťce stěny. Nicméně zkoušky ukázaly, že druhy ocele, používané v současné době pro výrobu nádob jaderných reaktorů s lehkou vodou, neumožňují svařování konstrukčních dílů o tloušťce stěny větší než 100 mm svazkem elektronů a v jediném tahu к získání svarového spoje dokonalé jakosti.

3 CS Вб 2 Účelem vynálezu tudíž je, poskytnout způsob výroby nádoby jaderného reaktoru s lehkou vodou, zahrnující plášt o značné tlouštce stěny, například větší než 100 mm, symetrický podle osy rotace. Způsob podle vynálezu spočívá v tom, že se vyrobí alespoň dva základní konstrukční díly zpravidla rotačně symetrického a obvykle prsténcového tvaru, které se pak spolu spojí svařováním v celé tlouštce stěny к vytvoření nádoby, kterýžto způsob umožňuje vyrobit svarové spoje velmi dobré jakosti a zhotovit dílčí složky nádoby mající velmi dobrou odolnost vůči záření, přičemž jeho provádění zabírá mnohem kratší dobu než při použití dosavadní technologie. К dosažení tohoto cíle jsou základní konstrukční díly, jejichž tloušťka stěny je větší než 100 mm, zhotoveny z ocele obsahující 2 až 2,5 % chrómu, 0,9 až 1,1 % molybdenu a méně než 0,15 % uhlíku a smontování základních konstrukčních dílů se provádí svařováním svazkem elektronů bez přídavného kovu v jediném tahu v celé tlouštce stěn dílů. К lepšímu objasnění vynálezu je v dalším popsán na příkladu, na nějž však vynález není omezen a který je znázorněn na připojených výkresech,, způsob podle vynálezu, použitý při zhotovení nádoby jaderného reaktoru s tlakovou vodou mající průměr řádově 4,50 m, jakož i nádoba vyrobená způsobem podle vynálezu. Obr. 1 představuje pohled v reaktoru s tlakovou vodou. osovém řezu na nádobu jaderného Obr. 2, 3a 4 představují pohledy v osovém řezu ná oddělené jednotlivé díly tvořící nádobu jaderného reaktoru a způsob jejich smontování. Obr. 5 a 6 znázorňují pohledy v nárysu, ve dvou na sebe kolmých směrech, na zařízeni pro svařování nádoby jaderného reaktoru svazkem elektronů. Obr. 7 znázorňuje zařízení podle obr. 5 a 6 v půdorysu. Na obr. 1 je zobrazena nádoba 1 jaderného reaktoru, zahrnující střední válcovou část jakož i bombírované dno 2 a víko 3 polokulovitého tvaru. Víko 3 je připevněno к tělesu nádoby 1 závrtnými šrouby 4.. Válcová část nádoby je tvořena dvěma prsténci б a 7 obklopujícími aktivní zónu reaktoru, prsténcem 8 pro umístění hrdel a přírubou 9. Hrdla 10 umožňují napojit- nádobu na primární cirkulační okruh. Dno 2 a víko 3 sestávají vždy ze dvou částí 2a, 2b resp. За a 3b. Základní konstrukční díly 2a, 2b, 6, 7, 8, 9a 10, tvořící těleso nádoby, jsou spolu spojeny svary v místech 11 styku. Rovněž díly За a 3b víka jsou spolu spojeny svary. Uvnitř nádoby 1 je upravena zóna 12, v níž jsou umístěny palivové články tvořící aktivní zónu reaktoru.

4 3 CS Вб3 Je zřejmé, že svarové spoje 11 v místech jednak mezi oběma prsténci 6 a 7 aktivní zóny reaktoru, jednak mezi hořením prsténcem 2 aktivní zóny reaktoru a prsténcem 8 pro připojení hrdel, kteréžto prsténce se nacházejí v úrovni aktivní zóny reaktoru, jsou nejvíce namáhány zářením. Na obr. 2 jsou znázorněny jednotlivé základní konstrukční díly tvořící nádobu reaktoru před.jejich smontováním. Těmito díly jsou většinou prsténce nebo prsténcovité příruby, s výjimkou obou koncových kulovitých dílů 2a a 3a. Uvedené konstrukční díly se vyrábějí kováním z ocele tohoto složení: С : 0,22 %; Mn : 1,15 až 1,60 %; Si : 0,10 až 0,30 %; Ni : 0,50 až 0,80 %; Cr : 0,25 *%? Mp : 0,43 až 0,57 %. Jednotlivé díly určené ke smontování se pak obrobí к vytvoření lícujících okrajů na svých koncích. Když se tyto díly umístí do polohy pro smontování svařením, vytvoří jejich okraje jednu nebo dvě zkosené hrany, mezi něž se ukládá přídavný materiál po sobě následujícími tahy automatického svařování pod tavidlem. Poté se okraje a část přídavného materiálu odstraní opracováním, načež se svarový spoj dokončí nanášením postupně dalších vrstev, rovněž postupně navařovaných jednotlivými tahy. Je třeba uskutečnit velmi mnoho dílčích tahů к vytvoření svarového spoje. Jak je zřejmé z obr. 3, spojí se'tupým svarem nejprve prsténce 6 a 2 aktivní zóny reaktoru v jeden prsténec 13,. К tomuto prsténci 13 se.pak přisadí a přivaří dno 2. Tato první sestava 18 tvoří dolní montážní podskupinu nádoby (obr. 4). Hoření podskupina 19 je tvořena prsténcem 14 nesoucím hrdla, к němuž byla hrdla 1() přivařena a jenž vznikne navařením příruby 9 na prsténec 8. Obě tyto montážní podskupiny 18, 19 se pak Je sobě přivaří. Veškeré tyto svary se provádějí automatickým svařováním pod tavidlem. Rovněž víko 3 se vyrobí svařením dílů За a 3b pod tavidlem. Jednotlivé díly tvořící nádobu zpravidla v rozmezí 200 až 300 mm. reaktoru mají tlouštku stěny U nádoby jaderného reaktoru, vyrobené způsobem podle vynálezu, jsou vykované díly 2a, 2b, 6, 7, 8., 9., 10, 3a, 3b, z nichž nádoba sestává, vyrobeny z ocele obsahující 2 až 2,50 % chrómu a 0,9 až 1,10 % molybdenu a nanejvýš 0,15 % uhlíku, yýhodně obsahuje tato ocel 2,25 % chrómu a 1 % molybdenu. Přesněji mají ocele použité při způsobu podle vynálezu к výrobě nádoby jaderného reaktoru toto složení: С : 0,11 až 0,15 %; Me : 0,30 až 0,60.%; Si : 0,15 až 0,35 %; Cr : 2 až 2,50 %; Mo : 0,9 až 1,1 I ; Ni :. nanejvýš 0,30 %; P : nanejvýš 0,005; S : nanejvýš 0,005 %; Cu : nanejvýš 0,05 %; V : nanejvýš 0,01 %; AI: nanejvýš 0,02 %; Co : nanejvýš 0,03 %; Sb : nanejvýš 0,001; As : nanejvýš 0,012 %.

5 CS Вб 4 Minimální mechanické vlastnosti těchto ocelí jsou tyto: při 20 C: mechanická pevnost 550 MPa mez pružnosti (průtažnosti) 385 MPa tažnost 20 % při 330 C: mez pružnosti (průtažnosti) 310 MPa Tyto ocele, z nichž se vyrábějí zařízení pro petrochemický průmysl, se ukázaly být svařitelné svazkem elektronů až do tlouátěk nejméně 300 mm. Svary vyrobené v jednom tahu svařovacím dělem svazkem elektronů o výkonu 200 kw se vyznačují vynikajícími metalurgickými vlastnostmi. Jednotlivé prsténce a kulovité dno a víko, z nichž nádoba reaktoru podle vynálezu sestává, mají tlouštku stěny v rozmezí 200 až 300 mm. Díly 2a, 2b, 6, 7, 8, 9, 10 a 3a, 3b jsou vyrobeny a vytvarovány do požadovaného tvaru postupy odlévání a kování ocele, jak jsou známy pro výrobu základních konstrukčních dílů nádoby jaderného reaktoru. Spojení těchto základních dílů se provádí jako při dosavadních známých postupech tak, že se vytvoří dolní podskupina 18 nádoby přivařením předem svařeného dna 2 к dílu 13 vzniklému svařením prsténců 6 a 7, a hoření podskupina 19 se vytvoří přivařením hrdel 10 к prsténci 14 nosiči hrdel, vzniklému přivařením příruby 9 к prsténci 8, pro umístění hrdel. Konečné smontování nádoby 20 (obr. 4) se provede přivařením na tupo dolní podskupiny 18 к hořéní podskupině 19. Jednotlivé svary se provádějí jediným tahem svazkem elektronů na к sobě přiložených koncích dílů, které se mají spolu spojit. Ve srovnání s dosavadní technologií automatického svařování pod tavidlem je množství potřebné tepelné energie mnohem menší a vzniká v menším množství materiálu na spoji dvou dílů. Z toho vyplývají menší změny dílů tvořících nádobu a jejich deformace působením tepla. Svařování svazkem elektronů umožňuje vytvářet spoje bez přídavného materiálu, jejichž odolnost proti záření je stejná jako odolnost samotného základního materiálu. Kromě toho skutečnost, že svařování svazkem elektronů se provádí jediným tahem, značně zkracuje dobu potřebnou pro smontování nádoby. Na obr. 5, б a 7 je znázorněno zařízení množmijící provádět svařování jednotlivých základních dílů, z nichž nádoba jaderného reaktoru sestává, svazkem elektronů. Toto zařízení tvoří komora 30 velkých rozměrů, z níž je možno vyčerpat vzduch čerpací soustavou umožňující dosáhnout vakua řádově 10-5 mm Hg.

6 5 CS Вб 5 Pro montování nádob jaderných reaktorů s tlakovou vodou, jejichž průměr je okolo 4,50 m, byla zkonstruována komora tvaru rovnoběžnostěnu, jejíž vnitřní rozměry jsou tyto: délka 8,50 m, šířka 7,50 m a výška 12,50 m. Objem takovéto komory je 800 m 3. Elektronové dělo o výkonu 200 kw je upevněno na nosiči 32. namontovaném pohyblivě v podélném směru na nosníku 33., který opět je pohyblivě ve svislém směru nasazen na dvou svislých sloupech 34 majících prakticky stejnou výšku jako komora 30.. Tím je umožněno přemisťování elektronového děla v příčném směru v rozsahu 6 m a ve svislém směru v rozsahu 9 m. Elektronové dělo, jak je patrné na obr. 5 a 7, je namontováno na nosiči 32 otáčivě v rozsahu 90 kolem vodorovné osy a v příčném směru vzhledem ke komoře a kolem svislé osy. Svařovací zařízení svazkem elektronů zahrnuje rovněž vozík 36, na němž je uložena otočná plošina 37 o průměru řádově 5 m. Vozík 36 se může pohybovat v prostoru komory.30 tak, že se může přemísťovat v rozsahu přibližně 3,30 m po délce komory 30.. Zařízení, jak je znázorněno na obr. 5, б a 7, umožňuje provádět veškeré svary potřebné ke smontování nádoby jaderného reaktoru. Pro provedení svarů к spojení prsténců к sobě nebo ke spojení prsténců s kulovitými víky se díly, které se mají spolu spojit, upevní na plošině 37 a elektronové dělo 31. se uvede do vodorovné polohy ve výšce potřebné pro provedení svarového spoje. Svařované díly se otáčejí kolem svislé osy otočné plošiny 37. a svarový spoj se vytvoří svazkem elektronů jediným tahem, rychlostí 10 až 40 cm.min -^ podle tloušťky svarového spoje. Tímto způsobem bylo možno vytvořit svarové spoje o tloušťce až 300 mm vynikající metalurgické jakosti na dílech z ocele obsahující 2,25 % chrómu a 1 % molybdenu. Rovněž hrdla 10, je možno přivařit svazkem elektronů к prsténci 8 za vzniku prsténce 14 nosiče hrdel použitím zařízení znázorněného na obr. 5, б a 7. Tuto operaci je možno uskutečnit postupem popsaným ve francouzském patentovém spisu (francouzská patentová přihláška ). Tento postup se vyznačuje zejména přechodovou plochou komolokuželovitého tvaru mezi každým z hrdel a prsténcem. Podstatnou výhodou ocele, z níž jsou jednotlivé díly nádoby vyrobeny, je, že je málo citlivá na záření. Tato chrommolybdenová ocel vykazuje počátek přechodové teploty nižší než -20 C v neoz~ř*ném stavu, tato teplota se zvýší na hodnotu kolem 0 až 10 C po 40 letech ozařování v provozních podmínkách v sousedství aktivní zóny jaderného reaktoru. Tyto podmínky odpovídají maximální době životnosti nádoby jaderného reaktoru. Z toho plyne, že u složek nádoby, vytvořené způsobem podle vynálezu z chrommolybdenové ocele, nedochází к porušení rozštěpením následkem nepravidelného šíření trhlin, ke kterému může dojít jen pod přechodovou teplotou. Rovněž se zabrání jakémukoliv nebezpečí šíření trhlin, které by mohlo mít za následek unikání v nádobě.

7 CS Вб б Kromě toho, poněvadž obsah uhlíku v oceli použité pro výrobu dílů nádoby je nízký, je na vnitřní stěně nádoby obvykle zapotřebí jen jediné vrstvy neoxidovatelného obložení. Tato výhoda je tím významnější, že obsah uhlíku v oceli je omezen na nízké hodnoty. Vynález není omezen na popsané způsoby provedení. Jediná omezení způsobu podle vynálezu se týkají- tlouštky stěny, kterou je možno svařit jediným tahem svazkem elektronů. S přihlédnutím к tomuto omezení je vynález použitelný pro výrobu jakékoliv nádoby pro jaderný reaktor. P A T E N T O V É N Á R O K Y 1. Způsob výroby nádoby jaderného reaktoru s lehkou vodou, zahrnující plášt značné tlouštky stěny, například větší než 100 mm, symetrický podle osy rotace, při němž se vyrobí nejméně dva základní díly zpravidla tvaru symetrického podle osy rotace, které se pak vzájemně spojí svařením v celé tlouštce stěny к vytvoření složky nádoby, vyznačující se tím, že základní díly nádoby (2a, 2b, 6, 7, 8, 9, 10, 3a, 3b), jejichž tlouštka stěny je větší než 100 mm, se vyrobí z ocele obsahující 0,11 až 0,15 % C, 0,30 až 0,60 % Mn, 0,15 až 0,35 Si, 2 až 2,5 Cr, 0,9 až 1,1 Mo, nanejvýše 0,30 Ni, nanejvýše 0,005 P, nanejvýše 0,005 S, nanejvýše 0,05 Cu, nanejvýše 0,01 V, nanejvýše 0,02 AI, nanejvýše 0,03 Co, nanejvýše 0,001 Sb a nanejvýše 0,012 As, přičemž spojení základních dílů nádoby se provede svařením svazkem elektronů v jediném tahu bez přídavného kovu v celé tlouštce stěn základních dílů. 2. Způsob podle bodu 1, vyznačující se tím, že se použije základních dílů (2b, 6, 7, 8) nádoby o tlouštce stěn v rozmezí od 200 do 300 mm. 3. Způsob podle bodu 1, při němž dílčí složkou nádoby jaderného reaktoru je nádoba jaderného reaktoru s tlakovou vodou zahrnuj ící polokulovité dno (2), prsténec (13) aktivní zóny a prsténec (8) nosič hrdel, vyznačující se tím, že polokulovité dno (2) se spojí s prsténcem (13) aktivní zóny svařením svazkem elektronů a vzniklá podskupina čili dolní podskupina (18) nádoby se spojí s hoření podskupinou (19) nádoby, tvořenou prsténcem (14) nosičem hrdel, navazujícím na podpěrnou přírubu (9) víka (3) nádoby, rovněž svařením svazkem elektronů. 4. Nádoba jaderného reaktoru s tlakovou vodou, zahrnující válcové těleso uzavřené bombírovanými dny polókulovitého tvaru, vyznačující se tím, že sestává ze základních dílů, jejichž tlouštka stěny je větší než 100 mm, z ocele obsahující 0,11 až 0,15 % C, 0,30 až 0,60 Mn, 0,15 až 0,35 Si, 2 až 2,5 Cr, 0,9 až 1,1 Mo, nanejvýše 0,30 Ni, nanejvýše 0,005 P, nanejvýše 0,005 S, nanejvýše 0,05 Cu, nanejvýše 0,01 V, nanejvýše 0,02 AI, nanej-

8 7 CS Вб 7 výše 0,03 Co, nanejvýše 0,001 Sb a nanejvýše 0,012 As, symetrických podle osy rotace a spojených svařením svazkem elektronů v jediném tahu v celé tlouštce stěny. 5. Nádoba podle bodu 4, vyznačující se tím, že sestává z polokulovitého dna (2), válcového prsténce (13) a prsténce (14) nosiče hrdel, vzájemně spojených tupým spojem vytvořeným svařením svazkem elektronů za vzniku tělesa nádoby, a z polokulovitého víka (3). 5 Výkresů

9 CS Вбб ОЬг.1

10 Obr. 2 Obr. 3 14

11 CS Вб б

12 см го CS Вб б

13 CS Вб б Obr. 7 Konec dokumentu

PATENTOVÝ SPIS. FEDERÁLNI ÚftAD PRO VYNÁLEZY. EGERMAIER JIŘÍ Ing., SENEC

PATENTOVÝ SPIS. FEDERÁLNI ÚftAD PRO VYNÁLEZY. EGERMAIER JIŘÍ Ing., SENEC ČESKA A SLOVENSKA FEDERATÍVNI REPUBLIKA (19) PATENTOVÝ SPIS (21) Číslo přihláěky : 7Ю0-89.К (22) Přihlášeno : t 5 12 89 (30) Prioritní data : (11) Číslo dokumentu 274 913 (13) Druh dokumentu (51) Int.

Více

PATENTOVÝ SPIS ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA (19) S/10 7/10 FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÁLEZY. (51) mt. ci. G 21 К G 01 T. (11) Číslo dokumentu:

PATENTOVÝ SPIS ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA (19) S/10 7/10 FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÁLEZY. (51) mt. ci. G 21 К G 01 T. (11) Číslo dokumentu: PATENTOVÝ SPIS ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA (19) (21) Čisto přihlášky: 3662-90 (22) Přihlášeno: 24. 07. 90 (40) Zveřejněno: 19. 02. 92 (47) Uděleno: 31. 12. 92 (24) Oznámeno udělení ve Věstníku:

Více

PATENTOVÝ SPIS. (21) Číslo přihlášky : 4935-89.U. (40) Zveřejněno : 11 06 91 (47) Uděleno : (24) Oznámeno uděleni ve Věstníku

PATENTOVÝ SPIS. (21) Číslo přihlášky : 4935-89.U. (40) Zveřejněno : 11 06 91 (47) Uděleno : (24) Oznámeno uděleni ve Věstníku ČESKA A SLOVENSKA FEDERATÍVNI REPUBLIKA (19) PATENTOVÝ SPIS (21) Číslo přihlášky : 4935-89.U (22) Přihlášeno : 23 08 89 (30) Prioritní data : (11) Číslo dokumentu 275 530 (13) Druh dokumentu : B 6 (51)

Více

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky Způsob výroby Dodací podmínky ČS E 10025 4 září 2005 Způsob výroby volí výrobce..

Více

METODA FSW FRICTION STIR WELDING

METODA FSW FRICTION STIR WELDING METODA FSW FRICTION STIR WELDING RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. 1. Princip metody 2. Mikrostruktura svaru 3. Svařovací fáze 4. Svařovací nástroje 5. Svařitelnost materiálů 6. Svařovací zařízení 7. Varianty metody

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI ( 1» ) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ (11) (BI) G 01 N 25/14. /22/ Přihlášeno 18 08 83 /21/ /PV 6033-83/

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI ( 1» ) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ (11) (BI) G 01 N 25/14. /22/ Přihlášeno 18 08 83 /21/ /PV 6033-83/ ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 1» ) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI 235606 (11) (BI) (51) lni. Cl. 3 /22/ Přihlášeno 18 08 83 /21/ /PV 6033-83/ G 01 N 25/14 ÚŘAD PRO VYNÁLEZY A

Více

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) ( 1» ) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ. (51) Int. СГ H 01 В 17/26. (22) Přihlášeno 21 06 85 (21) PV 4558-85

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) ( 1» ) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ. (51) Int. СГ H 01 В 17/26. (22) Přihlášeno 21 06 85 (21) PV 4558-85 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 1» ) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 254373 OD (Bl) (22) Přihlášeno 21 06 85 (21) PV 4558-85 (51) Int. СГ H 01 В 17/26 ÚftAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY

Více

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40 Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách. Způsob výroby

Více

Popis technologie tvarování

Popis technologie tvarování Tvarování Popis technologie tvarování Tvarování je výrobní postup, při němž polotovar mění tvar bez poškození celistvosti a bez většího přemísťování částic hmoty Proces probíhá obvykle zatepla (mezi teplotami

Více

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. о») (Bl) ( 19 ) ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. о») (Bl) ( 19 ) ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 19 ) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ "(61) (23) Výstavní priorita (22) PřihláSeno 09 09 83 (21) (pv 6539-83) о») (Bl) (51) Int. C1. J В 23 К 31/00

Více

2 Kotvení stavebních konstrukcí

2 Kotvení stavebních konstrukcí 2 Kotvení stavebních konstrukcí Kotvení stavebních konstrukcí je velmi frekventovanou metodou speciálního zakládání, která umožňuje přenos tahových sil z konstrukce do horninového prostředí, případně slouží

Více

Ocelový tubusový stožár

Ocelový tubusový stožár Ocelový tubusový stožár Je v Evropě nejčastěji používaným typem stožáru pro větrnou elektrárnu. Stožáry mají výšku většinou 40 105m, výjimečně i více. V těchto délkách by je nebylo možné přepravovat a

Více

6/ Klasifikace podle ČSN EN ISO A

6/ Klasifikace podle ČSN EN ISO A SVAŘOVÁNÍ KOVŮ V PRAXI část 6, díl 4, kap. 5.1.1, str. 1 6/4.5.1.1 Klasifikace podle ČSN EN ISO 14171-A Klasifikace kombinace elektroda tavidlo vychází z minimální hodnoty meze kluzu čistého svarového

Více

PATENTOVÝ SPIS. 274 79í (19) (11) Clslo dokumentu ČESKA A SLOVENSKA FEDERATÍVNI. (21) Číslo pfihláfiky : 543-90.G. Druh dokumentu (13)

PATENTOVÝ SPIS. 274 79í (19) (11) Clslo dokumentu ČESKA A SLOVENSKA FEDERATÍVNI. (21) Číslo pfihláfiky : 543-90.G. Druh dokumentu (13) ČESKA A SLOVENSKA FEDERATÍVNI REPUBLIKA (19) PATENTOVÝ SPIS (11) Clslo dokumentu 274 79í (21) Číslo pfihláfiky : 543-90.G (22) Pfihláäeno : 06 02 90 (30) Prioritní data. : (13) (51) Druh dokumentu Int.

Více

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - technické dodací podmínky. Část 1 - Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě. Způsob výroby a dodávaný stav Chemické

Více

PATENTOVÝ SPIS. (11) Číslo dokumentu (19) (21) Číslo přihlásky : 4937-89.Y. (13) Druh dokumentu : (3 6. (22) Přihlášeno : 23 08 89

PATENTOVÝ SPIS. (11) Číslo dokumentu (19) (21) Číslo přihlásky : 4937-89.Y. (13) Druh dokumentu : (3 6. (22) Přihlášeno : 23 08 89 CESKA A SLOVENSKA FEDERATÍVNI REPU8LIKA (19) PATENTOVÝ SPIS (21) Číslo přihlásky : 4937-89.Y (22) Přihlášeno : 23 08 89 (30) Prioritní data : (11) Číslo dokumentu 275 899 (13) Druh dokumentu : (3 6 (51)

Více

POPIS VYNÁLEZU К PATENTU. (30) Právo přednosti od 30 11-83 HU (4102/83) FRIGYESI FERENC, BACSKÓ GÁB0R, PAKS (HU)

POPIS VYNÁLEZU К PATENTU. (30) Právo přednosti od 30 11-83 HU (4102/83) FRIGYESI FERENC, BACSKÓ GÁB0R, PAKS (HU) Česka a slovenska FEDERATÍVNI REPUBLIKA (19) POPIS VYNÁLEZU К PATENTU (21) PV 8857-84. L (22) Přihlášeno 20 11 84 274 41 1 (id (13) B2 (51) Int. Cl. 5 G 01 M 3/26 (30) Právo přednosti od 30 11-83 HU (4102/83)

Více

Výztužné oceli a jejich spolupůsobení s betonem

Výztužné oceli a jejich spolupůsobení s betonem Výztužné oceli a jejich spolupůsobení s betonem Na vyztužování betonových konstrukcí používáme: a) výztuž betonářskou definovanou jako vyztuž nevyvozující předpětí v betonu. Vyrábí se v různých tvarech

Více

Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých obalů

Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých obalů Kapitola 6.6 Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých obalů 6.6.1 Všeobecně 6.6.1.1 Požadavky této kapitoly neplatí pro: obaly pro třídu 2, vyjma velkých obalů pro předměty třídy 2, včetně obalů na aerosoly;

Více

PŘEDIZOLOVANÉ TRUBKY VČETNĚ ARMATUR ZDRUŽENÝ SYSTÉM

PŘEDIZOLOVANÉ TRUBKY VČETNĚ ARMATUR ZDRUŽENÝ SYSTÉM TYPOVÁ ŘADA PŘEDIZOLOVANÉHO POTRUBÍ DN vnější průměr ocelové tloušťka stěny ocelové nominální vnější průměr IZOLACE STANDARD tloušťka skutečný vnější stěny průměr tloušťka izolace nominální vnější průměr

Více

Svařování svazkem elektronů

Svařování svazkem elektronů Svařování svazkem elektronů RNDr.Libor Mrňa, Ph.D. 1. Princip 2. Interakce elektronů s materiálem 3. Konstrukce elektronové svářečky 4. Svařitelnost materiálů, svařovací parametry 5. Příklady 6. Vrtání

Více

Nová konstrukce srdcovky s kuželovými vložkami

Nová konstrukce srdcovky s kuželovými vložkami DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. Dolní 3137/100, 797 11 Prostějov, Česká republika www.dtvm.cz, e-mail: dt@dtvm.cz EN ISO 9001 EN ISO 3834-2 EN ISO 14001 OHSAS 18001 Nová konstrukce srdcovky s kuželovými

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE

TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek: 10 DODACÍ

Více

20/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby

20/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby 20/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

Projekt CZ.1.07/1.1.38/01.0015. Inovační technologie v odborných předmětech a odborném výcviku uměleckých řemesel a oborů gastro

Projekt CZ.1.07/1.1.38/01.0015. Inovační technologie v odborných předmětech a odborném výcviku uměleckých řemesel a oborů gastro Projekt CZ.1.07/1.1.38/01.0015 Inovační technologie v odborných předmětech a odborném výcviku uměleckých řemesel a oborů gastro TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Opravy trubkových nárazníků s prstencovou pružinou

Opravy trubkových nárazníků s prstencovou pružinou Federální ministerstvo dopravy ČSD V 99/14 Opravy trubkových nárazníků s prstencovou pružinou Úroveň přístupu B Federální ministerstvo dopravy ČSD V 99/14 Opravy trubkových nárazníků s prstencovou pružinou

Více

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A < 19 ) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 211658 (Bl) /22/ Přihlášeno 14 01 80 /21/ /IV 287-79/ (51) lnt Cl? G 21 D 1/00 ÚŘAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY (40)

Více

PBS TURBO TCR PDH. 1. Produkty společnosti PBS Turbo ( 5 typových řad ):

PBS TURBO TCR PDH. 1. Produkty společnosti PBS Turbo ( 5 typových řad ): PBS TURBO Společnost PBS Turbo s.r.o. vznikla v roce 1997 spojením podniku MAN B&W Diesel AG, Augsburg a Divize plnicích turbodmychadel První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s. Společnost se zabývá pouze

Více

Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Vydání: 1 Schválil dne: 01.02.2015 František Klípa

Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Vydání: 1 Schválil dne: 01.02.2015 František Klípa DISTANCE OCELOVÉ TYPU D Strana: 1/6 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařovaných ocelových distancí výrobce FERT

Více

TEORIE SLÉVÁNÍ. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie

TEORIE SLÉVÁNÍ. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie TEORIE SLÉVÁNÍ : Zásady metalurgické přípravy oceli na odlitky a zásady odlévání. Tavení v elektrických indukčních pecích, zvláštnosti vedení tavby slitinových ocelí, desoxidace, zásady odlévání oceli.

Více

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge Gips Obsah Obsah I. Obecné informace....................................................................... 3 II. Obecné podmínky platnosti...............................................................

Více

Kapitola 6.6. Ustanovení pro stavbu a zkoušky velkých obalů

Kapitola 6.6. Ustanovení pro stavbu a zkoušky velkých obalů Kapitola 6.6 Ustanovení pro stavbu a zkoušky velkých obalů 6.6.1 Všeobecné 6.6.1.1 Ustanovení této kapitoly neplatí pro: obaly pro třídu 2, vyjma velkých obalů pro předměty třídy 2, včetně obalů na aerosoly;

Více

Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých nádob pro volně ložené látky (IBC)*

Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých nádob pro volně ložené látky (IBC)* Kapitola 6.5 Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých nádob pro volně ložené látky (IBC)* * Pro účely českého vydání se takto překládá anglický výraz "Intermediate Bulk Conteiner" Nadále bude užívána

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVÉDČENÍ. (И) (Bl) (51) Int CIA ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ. ( 1t )

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVÉDČENÍ. (И) (Bl) (51) Int CIA ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ. ( 1t ) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 1t ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVÉDČENÍ (6i) (23) Výsuvní priorita (22) Přihlášeno 2Í 0$ 82 (21) PV 6902-82 241 269 (И) (Bl) (51) Int CIA G 21 D 3/04

Více

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 21. 4. 2013 Název zpracovaného celku: STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK Pevné látky dělíme na látky: a) krystalické b) amorfní

Více

Nikl a jeho slitiny. Ing. David Hrstka, Ph.D. -IWE

Nikl a jeho slitiny. Ing. David Hrstka, Ph.D. -IWE Nikl a jeho slitiny Ing. David Hrstka, Ph.D. -IWE NIKL A JEHO SLITINY Nikl je drahý feromagnetický kov s velmi dobrou korozní odolností. Podle pevnosti by patřil spíš do skupiny střední (400 450 MPa),

Více

zapažovací systémy pro studny na vodu

zapažovací systémy pro studny na vodu VŠEOBECNÉ ÚDAJE strana: PVC Chemické vlastnosti PVC Fyzikální vlastnosti Požadavky na kvalitu POPIS VÝROBKŮ strana: Zapažovací trubky Filtrační trubky Vršky a zátky zapažovacího potrubí Filtry se souvislou

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: Číslo DUM: Tematická oblast: Téma: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 VY_32_INOVACE_08_A_07

Více

277 905 ČESKÁ REPUBLIKA

277 905 ČESKÁ REPUBLIKA PATENTOVÝ SPIS (11) Číslo dokumentu: 277 905 ČESKÁ REPUBLIKA (19) Щ 8 Щ (21) Číslo přihlášky: 1619-90 (22) Přihlášeno: 02. 04. 90 (40) Zveřejněno: 18. 03. 92 (47) Uděleno: 28. 04. 93 (24) Oznámeno udělení

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

2 Materiály, krytí výztuže betonem

2 Materiály, krytí výztuže betonem 2 Materiály, krytí výztuže betonem 2.1 Beton V ČSN EN 1992-1-1 jsou běžné třídy betonu (C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60) rozšířeny o tzv. vysokopevnostní třídy (C55/67,

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ( 19 ) (ер. (51) Int Cl> ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ. (li) (Bil

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ( 19 ) (ер. (51) Int Cl> ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ. (li) (Bil ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 19 ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (ер (23) Výstavní priorita (22) Přihlášeno 02 0? 84 (21) pv 5Ю8-84 (li) (Bil (51) Int Cl> F 16 К 31/14 ÚŘAD PRO

Více

Geberit Silent-PP. Montážní zásady

Geberit Silent-PP. Montážní zásady Montážní zásady Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 3 1.1 Složení......................................................... 3 1.2 Oblast použití....................................................

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (61) Autorské osvědčení je závislé na 190 161

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (61) Autorské osvědčení je závislé na 190 161 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 19 ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (61) Autorské osvědčení je závislé na 190 161 (23) Výstavní priorita (22) PřihláSeno 17 03 78 (21) PV 1713-78 201 194

Více

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví Rozdělení kovů kovy železné železo, litina, ocel kovy neželezné hliník, měď, zinek, olovo, cín a jejich slitiny 1. Železo a jeho slitiny výroba železa se provádí

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA (1») (ii) (22) Přihlášeno 05 U 86 (21) pv еооз-es.

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA (1») (ii) (22) Přihlášeno 05 U 86 (21) pv еооз-es. ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA (1») POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 260510 (ii) (Bl) (22) Přihlášeno 05 U 86 (21) pv еооз-es.w (51) Ы. Cl* G 21 К 5/10 ÚFTAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY (40) Zveřejněno

Více

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PŘEDNÁŠKA 7

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PŘEDNÁŠKA 7 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PŘEDNÁŠKA 7 Slévání postup výroby odlitků; Přesné lití - metoda vytavitelného modelu; SLÉVÁNÍ Je způsob výroby součástí z kovů nebo jiných tavitelných materiálů, při kterém se

Více

FASERFIX -Super. BVV, FASERFIX-Super 150 s pozinkovanými litinovými pororošty. Ursulinská ul. Bratislava, FASERFIX-Super 100 KS s litinovým krytem

FASERFIX -Super. BVV, FASERFIX-Super 150 s pozinkovanými litinovými pororošty. Ursulinská ul. Bratislava, FASERFIX-Super 100 KS s litinovým krytem FASERFIX SUPER FASERFIX -Super Požadavky Řešení Oblasti použití Povrchové vody musí být z povrchů komunikací rychle a spolehlivě odvedeny. Odvodňovací žlaby musí odolat dlouhodobému dopravnímu zatížení.

Více

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA (19) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (21) PV 10105-86.V/ (22) 'Přihlášeno 29 12 86 П П (13) B1 (51) Int. Cl. 4 G 01 N 23/00 FEDERÁLNI URAD PRO VYNÁLEZY (40)

Více

TRMICKÁ ENERGETICKÁ STROJÍRNA s. r. o. VÝMĚNÍK VTXDR PRŮVODNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TRMICKÁ ENERGETICKÁ STROJÍRNA s. r. o. VÝMĚNÍK VTXDR PRŮVODNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝMĚNÍK VTXDR PRŮVODNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE Datum poslední revize: 1 leden 2012 OBSAH...1 1 VÝMĚNÍK VTXDR...1 PRŮVODNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE...1 1 Datum poslední revize: 1 leden 2012...1 Obsah...2 1.

Více

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil.

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil. Směrnice Obsah Tato část se zabývá polyesterovými a vinylesterovými konstrukčními profily vyztuženými skleněnými vlákny. Profily splňují požadavky na kvalitu dle ČSN EN 13706. GDP KORAL s.r.o. může dodávat

Více

Obr. 1. Řezy rovnovážnými fázovými diagramy a) základního materiálu P92, b) přídavného materiálu

Obr. 1. Řezy rovnovážnými fázovými diagramy a) základního materiálu P92, b) přídavného materiálu POROVNÁNÍ SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI P92 PROVEDENÝCH RUČNÍM A ORBITÁLNÍM SVAŘOVÁNÍM Doc. Ing. Jiří Janovec 1, CSc., Ing. Daniela Poláchová 2, Ing. Marie Svobodová 2, Ph.D., Ing. Radko Verner 3 1) ČVUT v Praze,

Více

Tolerance tvaru, přímosti a hmotnosti. Charakteristika Kruhové duté profily Čtvercové a obdélníkové profily Eliptické duté profily.

Tolerance tvaru, přímosti a hmotnosti. Charakteristika Kruhové duté profily Čtvercové a obdélníkové profily Eliptické duté profily. Charakteristika Kruhové duté profily Čtvercové a obdélníkové profily Eliptické duté profily Vnější rozměry (D,B,H) Tloušťka (T) Tolerance tvaru, přímosti a hmotnosti ± 1%, min. ± 0,5 mm a max ± 10mm 10%

Více

PATENTOVÝ SPIS. Právo k využití vynálezu přísluší státu podle 3 očist. 6 zák. č. 34/1957 Sb. JIŘÍ KOČÍ, PRAiHA

PATENTOVÝ SPIS. Právo k využití vynálezu přísluší státu podle 3 očist. 6 zák. č. 34/1957 Sb. JIŘÍ KOČÍ, PRAiHA ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ RE P U B L I K A PATENTOVÝ SPIS Právo k využití vynálezu přísluší státu podle 3 očist. 6 zák. č. 34/197 Sb. 146771 Přihlášeno 23. VI. 1970 [PV 4379-70} PT 21 g 10/01 M'PT G

Více

FATRAFOL TRADICE - KVALITA - ZKUŠENOSTI HYDROIZOLAČNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM

FATRAFOL TRADICE - KVALITA - ZKUŠENOSTI HYDROIZOLAČNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM 1 FATRAFOL HYDROIZOLAČNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY ZEMNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM HYDROIZOLACE PRO PLAVECKÉ BAZÉNY a FÓLIE PRO ZAHRADNÍ JEZÍRKA TRADICE - KVALITA - ZKUŠENOSTI 2 TRADICE -

Více

Svařování tlakem Podstata metody záleží ve vzájemném přiblížení spojovaných součástí na vzdálenost odpovídající řádově parametru krystalové mřížky.

Svařování tlakem Podstata metody záleží ve vzájemném přiblížení spojovaných součástí na vzdálenost odpovídající řádově parametru krystalové mřížky. Svařování tlakové Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Iveta Konvičná Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Materiály pro stavbu rámů

Materiály pro stavbu rámů Materiály pro nosnou soustavu CNC obráběcího stroje Pro konstrukci rámu (nosné soustavy) obráběcího stroje lze využít různé materiály (obr.1). Při volbě druhu materiálu je vždy nutno posuzovat mimo jiné

Více

1 Rešerše stávajícího stavu

1 Rešerše stávajícího stavu 1 Rešerše stávajícího stavu 1.1 Přeprava lodí obecně Lodě se ve většině případů přepravují na přívěsech za osobními automobily, lodě větší konstrukce a hmotnosti se pak přepravují pomocí nákladních automobilů

Více

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. 1. Označení a název opravovaného ČOS 343905 1. vydání Svařování. Obloukové svařování vysokopevnostních ocelí ve výrobě konstrukcí vojenské techniky 2. Oprava č. 1

Více

ETAG 022 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ

ETAG 022 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ Evropská organizace pro technická schválení European Organisation for Technical Approvals Europäische Organisation für Technische Zulassungen Organisation Européenne pour l Agrément Technique ETAG 022

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. f p (19) (13) (51)

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. f p (19) (13) (51) ČESKA A SLOVENSKA FEDERATÍVNI REPUBLIKA (19) 1 f p POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (21) PV 7282-87.С (22) Přihlášeno 08 10 87 269 921 (ID (13) (51) B1 Int. Cl. 4 G 01 M 3/26 FEDERÁLNÍ ÚftAD PRO VYNÁLEZY

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. MARTOCH JOSEF ing., KUGLER VLADIMÍR ing., KŘÍŽEK VLADIMÍR ing.csc., STHMISKA FRADľTlSEK ing.csc.

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. MARTOCH JOSEF ing., KUGLER VLADIMÍR ing., KŘÍŽEK VLADIMÍR ing.csc., STHMISKA FRADľTlSEK ing.csc. ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1» ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (во (23) Výstavní priorita (22) Přihlášeno 18 11 83 (21) FV 8586-85 236 347 OD f Bil (51) Int. Cl. 5 F 28 В 1/02 ÚŘAD

Více

EZU. MPT F 28 d 7/10 C 21 d 5/10. Přihlášeno 31. X. 1973 (PV 7460-73) PT 17 f 5/02 21 g 21/22. Zveřejněno 25. XI. 1U74. Vydáno 15. VII.

EZU. MPT F 28 d 7/10 C 21 d 5/10. Přihlášeno 31. X. 1973 (PV 7460-73) PT 17 f 5/02 21 g 21/22. Zveřejněno 25. XI. 1U74. Vydáno 15. VII. ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A POPIS K VYŇAL EZU MPT F 28 d 7/10 C 21 d 5/10 Přihlášeno 31. X. 1973 (PV 7460-73) Zveřejněno 25. XI. 1U74 PT 17 f 5/02 21 g 21/22 ÚRAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY

Více

Výkonové vypínače jsou určeny ke spínání jmenovitého i zkratového proudu.

Výkonové vypínače jsou určeny ke spínání jmenovitého i zkratového proudu. Výkonové vypínače Výkonové vypínače jsou určeny ke spínání jmenovitého i zkratového proudu. Podle principu můžeme vypínače rozdělit na: magnetické kapalinové (kotlové, máloolejové, vodní) tlakovzdušné

Více

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ MPT G 21 c 13/00 Přihlášeno 25. X. 1973 (PV 7373-73) Právo přednosti od 16. XI. 1972 (184G687) Svaz sovětských socialistických

Více

B 550B ,10

B 550B ,10 VŠB Technická univerzita Ostrava Svařování betonářských ocelí (ocelových výztuží) ČSN EN ISO 17660-1 ČSN EN ISO 17660-2 doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. 1 2 Přehled typů ocelí betonářské výztuže Poř. číslo

Více

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy.

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy. Téma sady: Teplovodní otopné soustavy. Název prezentace: Potrubí. Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1223_potrubí_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

S R O J N IC K Á P Ř ÍR U Č K A část 12, díl 4, kapitola 3, str. 1 12/4.3 O D P O R O V É S V A Ř O V Á N Í Spoj vzniká při průchodu elektrického proudu přes stlačené svařované části a využívá známého

Více

PROJEKTOVÝ NÁVRH 215NH0023. Liniové odvodňovací žlaby a vpusti HAURATON. Název stavby: ADMINISTRATIVNÍ HALA. Místo stavby: OPAVA - VLAŠTOVIČKY

PROJEKTOVÝ NÁVRH 215NH0023. Liniové odvodňovací žlaby a vpusti HAURATON. Název stavby: ADMINISTRATIVNÍ HALA. Místo stavby: OPAVA - VLAŠTOVIČKY Liniové odvodňovací žlaby a vpusti HAURATON. PROJEKTOVÝ NÁVRH 215NH0023 Název stavby: ADMINISTRATIVNÍ HALA Místo stavby: OPAVA - VLAŠTOVIČKY Zpracováno pro: ING. JAN NOVÁK Seznam příloh: - technická specifikace

Více

Katalog elektromechanických elektroměrů Actaris/AEG řady C114

Katalog elektromechanických elektroměrů Actaris/AEG řady C114 Katalog elektromechanických elektroměrů Actaris/AEG řady C114 vydání 14.8.2002 1 Úvod Elektroměry řady C114 představují základní rodinu indukčních elektroměrů Actaris/AEG, které se vyrábí v nejrůznějších

Více

Podle ČSN EN Svařované duté profily tvářené za studena z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí technické dodací předpisy

Podle ČSN EN Svařované duté profily tvářené za studena z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí technické dodací předpisy Svařované duté profily tvářené za studena z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí technické dodací předpisy Předmět normy Vstupní materiál pro výrobu dutých profilů Stav dodávky dutých profilů

Více

Technologické procesy (Tváření)

Technologické procesy (Tváření) Otázky a odpovědi Technologické procesy (Tváření) 1) Co je to plasticita kovů Schopnost zůstat neporušený po deformaci 2) Jak vzniká plastická deformace Nad mezi kluzu 3) Co jsou to dislokace Porucha krystalové

Více

1 Pružinové klece Pokyny pro projektování

1 Pružinové klece Pokyny pro projektování Pokyny pro projektování 1.1 Použití Použití pružinových závěsů a podpěr je nutné v případech, kde pomocí pevných konstrukcí není možné zachytit svislé nebo velké vodorovné vynucené posuvy potrubí. Pružinové

Více

Technologický postup Realizace staveb z gabionových svařovaných stavebních konstrukcí

Technologický postup Realizace staveb z gabionových svařovaných stavebních konstrukcí R&K Gabion s.r.o. Jezdecká 1913/3 Bruntál 792 01 Ič:278 45 991 Dič:CZ27845991 www.rkgabion.cz email: info@rkgabion.cz Technologický postup Realizace staveb z gabionových svařovaných stavebních konstrukcí

Více

ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME

ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME 1. Úvod ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME Michal Feilhauer, Miroslav Varner V článku se

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Okruh otázek s odpověďmi pro vstupní test.

Okruh otázek s odpověďmi pro vstupní test. Č.programu CZ.1.07/1.1.36/01.0004 Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice Tovačovského sady 79, 676 02 Moravské Budějovice IČO: 00055069, tel.: 568 421 496, fax: 568 420 117 webové stránky školy:

Více

Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST 2009. Marek Urban (marekurban@seznam.cz)

Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST 2009. Marek Urban (marekurban@seznam.cz) Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST 2009 Marek Urban (marekurban@seznam.cz) 1 Úvod Z mnoha pohledů je soustružení nejjednodušší formou obrábění, kde pomocí jednobřitého nástroje

Více

Radek ZEMAN 1 TVORBA VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE U-TRUBKOVÝCH VÝMĚNÍKŮ TEPLA

Radek ZEMAN 1 TVORBA VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE U-TRUBKOVÝCH VÝMĚNÍKŮ TEPLA Radek ZEMAN 1 TVORBA VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE U-TRUBKOVÝCH VÝMĚNÍKŮ TEPLA Abstrakt Tato zpráva popisuje mé působení na stáži ve firmě H Project v rámci programu OPVK 2.4. H Project v té době pracoval na tvorbě

Více

13/sv. 2 CS (73/362/EHS)

13/sv. 2 CS (73/362/EHS) 13/sv. 2 CS Úřední věstník Evropské unie 19 31973L0362 L 335/56 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 5.12.1973 SMĚRNICE RADY ze dne 19. listopadu 1973 o sbližování právních předpisůčlenských států týkajících

Více

OBRUBNÍKOVÉ ODVODNĚNÍ

OBRUBNÍKOVÉ ODVODNĚNÍ INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT OBRUBNÍKOVÉ ODVODNĚNÍ MOSTNÍ ODVODŇOVAČE ENVIRODECK, DRIDECK SILNIČNÍ OBRUBNÍKOVÉ ODVODŇOVAČE KERBFIX INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT BEZPEČNÉ

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. BÍLOVICE NAD SVITAVOU a ZOBAČ LADISLAV ing. CSo., BRNO

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. BÍLOVICE NAD SVITAVOU a ZOBAČ LADISLAV ing. CSo., BRNO ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E PUBLIKA ( 19 ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (6i) (23) Výstavní priorita ' (22) Přihlášena 14 04 75 (21) Pv 2547-75 (11) (Bl) (51) Int. Ct. J B 23 К 15/00 jřad

Více

Přihlášeno 14. XI. 1970 (PV 7Gd3-70)

Přihlášeno 14. XI. 1970 (PV 7Gd3-70) ČESKOSLOVENSKA SO CIALISTIC KÁ R E P U B L I K A W V MPT F 04 á 23/42 Přihlášeno 14. XI. 1970 (PV 7Gd3-70) PT 5s b 2 Vyloženo 20. XI. 1972 ÚŠAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY Vydáno 15. IX. 1973 MDT 621.67 Autor

Více

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE I - přehled látky

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE I - přehled látky STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE I - přehled látky technologičnost konstrukce odlitků, výhody a nevýhody slévání v porovnání s ostatními technologiemi, slévárenské materiály - vlastnosti a podmínky odlévání, technologické

Více

Sloupek Bekafix. Obr. 1

Sloupek Bekafix. Obr. 1 1 Popis je vyroben z oceli Sendzimir (1) metodou profilového válcování. Sloupek je následně potažen vrstvou polyesteru. Sloupky Bekafix lze použít v kombinaci s panely Nylofor 3D, Nylofor 3-M, Nylofor

Více

- Železobetonová přejezdová konstrukce na ocelových nosičích - - TYPOVÁ ŘADA - BRENS (TPD-25292277-2008-1-BRENS) Typová řada BRENS

- Železobetonová přejezdová konstrukce na ocelových nosičích - - TYPOVÁ ŘADA - BRENS (TPD-25292277-2008-1-BRENS) Typová řada BRENS Technické podmínky dodací (TPD-25292277-2008-1-) Typová řada PROKOP RAIL, a.s. TPD 25292277-2008-1- SŽDC 326 00 PLZEŇ 110 00 PRAHA 1 1 Všeobecně Tyto technické podmínky dodací ( dále jen TPD ) platí pro

Více

POPIS VYNALEZU. 27 0 966 (id, K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (13) Bl. (51) Int. Cl.5. (40) Zveřejněno (45) Vydáno. (75) Autor vynálezu ČESKA A SLOVENSKA

POPIS VYNALEZU. 27 0 966 (id, K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (13) Bl. (51) Int. Cl.5. (40) Zveřejněno (45) Vydáno. (75) Autor vynálezu ČESKA A SLOVENSKA ČESKA A SLOVENSKA FEDERATÍVNI REPUBLIKA (19) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (21) PV 10017-87,G (22) Přihlášeno 29 12 87 27 0 966 (id, (13) Bl (51) Int. Cl.5 F 16 Ľ 5/00 G 21 С 17/02 FEDERÁLNÍ ŮftAD

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008 Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje charakteristiku konstrukčních ocelí

Více

Šachtový systém pro hlavní uliční řady

Šachtový systém pro hlavní uliční řady Šachtový systém pro hlavní uliční řady StatikaMontážTěsnostHydraulika Únor 2007 Obsah Strana Revizní šachty Upovario DN 600... 3 Postup pokládky... 5 Vstupní šachty DN 1000 obecné údaje... 6 Materiál...

Více

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění Ceník obsahuje položky zemních prací pro: Část A - Zřízení konstrukcí stavebních objektů

Více

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A POPIS f á r ^ a VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ Přihlášeno 18. V. 1973 (PV 3566-73) Zveřejněno 19. XI. 1973 MPT G 21 c 3/134 PT 21 g 21/20 ÚŘAD PRO VYNÁLEZY

Více

Povrchové kalení. Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007

Povrchové kalení. Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007 Povrchové kalení Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007 Vlastnosti rychlých ohřevů Ohřívá se jen povrchová vrstva Ohřev

Více

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA 2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA Pevnost skla reprezentující jeho mechanické vlastnosti nejčastěji bývá hlavním parametrem jeho využití. Nevýhodou skel je jejich poměrně nízká pevnost v tahu a rázu (pevnost

Více

Strana: 1/7 Nahrazuje: FK 008 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Jiří Hoffmann Vydání: 5 Schválil dne: 01.08.2015 František Klípa

Strana: 1/7 Nahrazuje: FK 008 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Jiří Hoffmann Vydání: 5 Schválil dne: 01.08.2015 František Klípa Strana: 1/7 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato technická specifikace platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání za studena tvářených drátů pro výztuž do betonu ozn. B500A-G,

Více

Pájení. Ke spojení dojde vlivem difuze a rozpustnosti pájky v základním materiálu.

Pájení. Ke spojení dojde vlivem difuze a rozpustnosti pájky v základním materiálu. Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: Typ šablony klíčové aktivity:

Více

VÝROBA TEMPEROVANÉ LITINY

VÝROBA TEMPEROVANÉ LITINY VÝROBA TEMPEROVANÉ LITINY Temperovaná litina (dříve označovaná jako kujná litina anglicky malleable iron) je houževnatý snadno obrobitelný materiál vyráběný tepelným zpracováním odlitků z bílé litiny.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

C.B.M. KONTEJNERY MINI KONTEJNERY TYP 2050-2053 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

C.B.M. KONTEJNERY MINI KONTEJNERY TYP 2050-2053 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 3B instruments KONTEJNERY lékařské nástroje C.B.M. KONTEJNERY MINI KONTEJNERY TYP 2050-2053 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění: - Před použití kontejneru se doporučuje zkontrolovat čistotu a provést sterilizační

Více