GE~ ", heroal 5U:.i.~;Er.a,.. ~,A, ~...,....,.."".. I.~ E::S r'.1. ',~." name="description"> GE~ ", heroal 5U:.i.~;Er.a,.. ~,A, ~...,....,.."".. I.~ E::S r'.1. ',~.">

r',110ntplast uhcr ský Brod s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "r',110ntplast uhcr ský Brod s.r.o."

Transkript

1 r',110ntplast uhcr ský Brod s.r.o. u..olšavy 254", 688 0"_ Uhersk'~' Brod ICO: Dle: CZ I~[~",,:. r ~ :.'r~: r> GE~ ", heroal 5U:.i.~;Er.a,.. ~,A, ~...,....,.."".. I.~ E::S r'.1. ',~. C c:":'"e P L.':::"s T Co,;' y C H A HLI N I f'~o \1 Y C H o t'( E r'j A ov E R I ::. Pf" CoF I L U T R I Co r...:, Telefon: , fax: Číslo nabídky: /9157 Zaka2l1ik Adresa: Tueton: p. &amel< Nalxdka c: o: /9157 NABíDKA Řím9<okatol ická farnost Hra:Jčovice č.p.1 HRADČOVICE OKEN A DVEŘí Vyhotovil: Bc.Kopecká Martina Važeny zákazníku OekUjEmCVdJl1.že jste o ovili naši firmu, ktera se zabývá výrobou plastových oken a dveři z vysxe kvaitruho němockého prof IIového SI (mu GEA LA N S BOOO IQ, který patří mezi přední výrobce prof IU pro výrobu oken. Okeoru fjwflly GEALAN už po desetiletím uživáii prokazují barevnou stálost a síeoilitu materiálu. V dusedku spa::iálního u- rcdall kumor prof IIu máprofil výborné tepelně izoleční vlastnosti. Díky četným přeoážkan a stavební hloubce 74 mm a83 min proul stiíjillluj Id laké zlepsují pevnost rohových svárů. Dále Vám mužeme v zákla:lní nabídce nabídnout 19 dekoru jednostranné i obousn arjne utulace dřeva a probarvené a::rylcolorové prolily do hloubky 0,5 mm dlevzorkovníku RAL. Okna GEALAN jsou vyrehena v 5 CI 6 KOMOROVÉM provedení, dle Vašeho výběru. V9.A:lmy výrobky jsuuokovány celoobvodovým ková1ím AUBI TITAN AF /SRN/, které má výhody především v šroké možnosti dodeiecneho sefiz 11',ruzných bezpečnostnich stupních a hlavně v otočných uzávěrech, které umožňuj í Sla:lnější ovláíáu a zvy9jj I zivou KS ULé\l.i11 celch proukuso na ramu. Kování umožňuj e tři druhy větrání / star,dartní, zimní a spárové). Okna] u élilcjartr~ zasklena izolačním dvojsklem DITERM PT. U= 1,1 W/mK, čímž dosahují vynlké3jícl tepelně izolecru vlastnosn a vyrazne SlIŽ 1l1rizika roseni vrutřruch skel. Sklo je pro lepší pohodu zdarma plněno argon 1ll. Nc.l':i.; "yruuhy byly.kouseoy ve statnl zkušebně anorizovmou osoboo č.212. Centrum stavebního inženýrství, as. Praha, pracov.aě Zlili Loux f. vyddl2 -;erllr Ikat č.cv /Z na vchodové dveře, CV /Z plastová okna a balkonové dveře S 8000, a c 1'tlflkat C CV 0~-0681/Z na plrotuva okna a balkonové dvaře S 7000 (středové tésnénř). f-ihivia JE DRllTELEM CERTIFIKÁTU ISO 9001 DaSi Inturma:811a/eznete na našich webových stránka::h: Všechny obr ázky j sou vyobr azeny jako pohled zevnitř. StréJla 1

2 MONTPLAST Uhff~y Brod s.r.o. U OISé:lVy2541, UhffsKy Brod abldkačlslo. /9157 Telefon: , fax: Pozice. Dvoukř idlé okno s nadsvětl ikem --- ~ _._--- M nožstvi: 3 ks Šířka/výška 1125/2010 mm Prolily: GEAlAN SBooO10~dorazovétěsně Stavební otvor: 1145 x 2070 mm Ší řka prof. komb nece: 116 mm Bava BílÁ Kováni: SIEGENIA~AUBI 9<10: IZOLAČNí DVOJSKlO Ug=1,1 W(m2.K) Float 4 mm ~ Ch.Ultra 16 mm RAl iplus Top 1,1-4 mm - plněno plynem argon Kastlove SuUCclSllCI::f ly!jťjli ce j e OKENNí KLIKA COMPACT BílA 37 mm 47% 3 ks VYl uud<. Ceniková cena Sle.ta Cena za kus M nožstvi Cel kova Clo'ia Dvoukudie okno s Ilabvěll íkem 9102,00 Kč 47% 4833,00 Kč 3 ks 14499,00 Kc Prl~u~::nstvl O-lU 0126 Drtvotnsk. parapa 550 mm Bílý, 1350 mm 709,00 Kč 0% 709,00 Kč 3 ks 2127,00 Kč 397 Přechodova hsta k parepau pozink, 1125 mm 134,00 Kč 0% 134,00 Kč 3 ks 402,00 Kč PlUlti U nyzova Slt ka 5: OKENNí vajcovaná BílÁ 339,00 Kč 0% 339,00 Kč 3 ks 1 017,00 «e Zal uzie 6: ISOTRA syst~, HIT. otv.l. Č. 872/18 slonová 299,00 Kč 0% 299,00 Kč 3 ks Kč ku. klycl pr, ved. BilA 9010 ZdluLle7 ISOTRA system HIT, otv.p. Č. 872,18s1onová 299,00 Kč 0% 299,00 Kč 3 ks Kč ko_ klyci pr. V tj BILA 9010 ZaldLIL 8. ISOTRA syst~n, HIT, otv.p, Č slonová 383,00 Kč 0% 383,00 Kč 3 ks Kč ku. krycl rr, ve í. BilA 9010 C!(u C! cena vcetné doplňku 6996,00 Kč 3 ks Kč Strarla 2

3 MONTPLAST Uha-:::ký Brod S.r.o. U OI!:x3Vy2!:> Uhersky Brod Nébldka čiso: /9157 Teíeíon: fax: Pozice. Dvou~t idl ~ _ok_n_o_s nadsvět l:..:.ci kc::,ern-'-'- _ M nožství. Šíř ka/výška 1125/2010 mm Profily: GEAlAN S8oo0 IQ-dorazovélěslě OKNA BílÁ S 80001Q Stavební otvor: 1145 x 2070 mm Šířka prof. kombi nace: 116 mm Bava BílÁ Sda: IZOLAČNí DVOJSKlO Ug=l.l W(m2.K) Roat 4 mm - Ch.Ultra 16 mm RAl iplus Top mm - plněno plynern argon K astlove Soucesn ceny p0z1ce J e OKENNí KLIKA COMPACT BílA 37 mm Vyrube!< Dvockřiole okno s nadsvetlíkern Pr I U!:ld i VI Drevotřrsk. pa-apá 550 mm Bily, 1350 mm 397 PrechocJovaIíšta k parapáu pozi nk, 1125 mm Želuzie G ISOTRA Sý em HIT. otv.l, Č. 872/18 slonová kost. krycí pro... ved. BílÁ 9010 Žc.úUZlG7: ISOTRA system HIT. otv.p, č. 872/18 slonová kost. krve: pro... ved. BílÁ 9010 Zal uzie 8: ISOTRA Sýstern HIT. otv.p, č. 872/18s1onová kos. kryc: pro..., ved. BílÁ 9010 CeJkova cena vcetnědoplňku 47% Ceníkova cena Sleva Cena za kus Množství 9102,00 Kč 47~0 4833,00 Kč Kč ,00 Kč Kč O~o 134,00 Kč Kč O'lo 299,00 Kč 299,00 Kč 0% Kč Kč 0'70 383,00 Kč 6657,00 Kč Celková cena Kč I<c Kč Kč Kč Kč 6657,001<é Strana 3

4 MONTPLAST Uhe ~ý Brod s.r.o. U Ol~y <:'!:J41, 6ElE01 Uhersky Brod Nd!JI<Jkac;lsiu Te eíon: , fax: 5726: POZiCe: Dvoukř ídjé_o_kno_snadsv_a_'_i~em,-,-,-- _ M nožstvi 4 ks Šířka/výška 1125/2010 mm Profily: GEAlAN SBOOOIO-dorazovétěsně Stavební otvor: 1145 x 2070 mm Šířka prof. kombinace: 116 mm Bava sllá Kování: SIEGENIA-AUBI 9<10: IZOLAČNí DVOJSKlO Ug=1,1 W(m2.K) Float 4 mm - Ch.Ultra 16 mm RAl iplustop 1,1-4 mm - plněno plynem argon Kasílove SuUCa311 ceny pozice je OKENNí KLlI<'A COMPACT BílA 37 mm 47% 4 ks Vyrubek Ceníková cena Sleva Cena za kus Množství Cel ková cena Dvoukndle oknu s najsvětl ikem 9102,00 Kč 47% 4833,00 Kč 4 ks 19332,00 Kč Př lsi usenství OOB Dřevotnsk. parapet 400 mm Bíly mm 569,00 Kč 0% 569,00 Kč 4 ks 2276,00 Kč 397 Prechodova lista k parapetu pozink, 1125 mm 134,00 Kč 0% 134,00 Kč 4 ks 536,00 Kč Zaluzie 6: ISOTRA system HIT, otv.l. č. 872/18 slonová 299,00 Kč 0% 299,00 Kč 4 ks 1196,00Kč kos. krycí pro..., ved. BílÁ 9010 Žaluzie 7: ISOTRA systern HIT, otv.p, č. 872/18 slonová 299,00 Kč 0% 299,00 Kč 4 ks 1 196,00 «e kost, krycí pr..., ved. BílÁ 9010 Žaluzie 8: ISOTRA system HIT, otv.p, č. 872 /18 slonová 383,00 Kč 0% 383,00 Kč 4 ks 1532,00 Kč kost, krycí pro..., ved, BílÁ 9010 Cel ková cena včetně dopl ňkú 6517,00 Kč 4 ks 26068,00 Kč Strana 4

5 MONTPLAST Uhersky Brod sr.o. U Olsavy Uherský Rrod eoidka čt o: 9157 Telefon: , fax: POZice. Dvoukřidléokno snadsvál.:.:..ik:.:::em:..:.:.- _ M nožstvi: Šíř ka/výška 1125/ 2010 mm Profily: GEAlAN 88oo010-dorazovétěsně Stavební otvor: 1145 x 2070 mm Šířka prof. kombinace: 116 mm Barva: BílÁ S<lo: IZOLAČNí DVOJSKlO Ug=l,l W(m2.K) Float 4 mm - Ch.Ultra 16 mm RAl iplus Top 1,1-4 mm - plnéno plynem argon K c:6t1ove ucct..:,t1 l.oil pozice J e OKENNI KLIKA COMPACT BílA 37 mm VylobG-'k Dvoukřtdle ukl IU ~ nadsvětl íkem Při' U~lství Dřevotnsk. par~el 450 mm Bílý, 1350 mm 397 Prechodova Iisa k parapelu pozink, 1125 mm Žaluzie 6: ISOTRA system HIT, otv.l, Č. 872/18 slonová kost, kryo pr..ved. BílÁ 9010 ZaiuLle 7: ISOrRA Sýstem HIT, otv.p, č. 872/18 sonová kos. kryci pr.. ved. BílÁ 9010 ZaJULle8' ISOTRA Sýs:em HIT, otv.p, č. 872/18 slonová kost. kryci pr.. VOO BílÁ 9010 C kova cuia vcetné doplůku 47% Ceníková cena Sleva Cena zakus Množství Celkova cena 9102,00 Kč 47% 4833,00 Kč 4833,00 Kč 614,00 Kč ,00 Kč 614,00 Kč 134,00 Kč 0% 134,00 Kč 134,00 Kč 299,00 Kč 0% 299,00 Kč Kč 299,00 Kč 0 0 " 299,00 Kč 299,00 Kc 383,00 Kč 0% 383,00 Kč Ke 6562,00 Kč 6562,00 Kč 5 POZice Dvoukřrdlé okno snadsválikem M nozstvi Šiř ka/výšk a 925/1610 mm Profily: GEAlAN 88oo010-dorazovetěsně Stavební otvor: 945 x 1670 mm Šiřka prof. kombinace: 116 mm Barva: BílÁ S<lo: IZOLAČNí DVOJSKlO Ug=1,l W(m2.K) Float 4 mm - Ch.Ultra 16 mm RAl iplustop mm - pl néno pl ynem argon SuUt&l1 l.uly puli ce J e OKENNí KLIKA COMPACT BílA 37 mm Vyrobek Dvoukndíe okno s IlaJsvetllkem Přlslwi~l:::Ívl Drevotř:.. parapel 350 mm Bily mm 397 Přcx;liodová lišta k parapetu oozmk, 925 mm Cakova CI::I1Ci vcetné doplňku 47% Ceníková cena Sleva Cena za kus Množství Celková cena 7604,00 Kč 47% 4032,00 Kč Kč 530,00 Kč 0% 530,00 Kč 530,00 Ke 110,00 Kč 0% 110,00 Kč 110,00 Kč 4672,00 Kč 4672,00 Ke Strana 5

6 MONT PLAST Uhtf9<-y Brod s.r.o. U Olsavy UhffS<ý Brod Nébldka čiao: Telefon: , fax: POZice: Jednodilné okno M nožstvi: Šířka/vý~a 700 /870 mm Profily: GEAlAN S8000 IO-dorazové těsně OK NA al lá S Stavební otvor: 720 x 920 mm Šířka prof. kombinoce: 116 mm Bava BílÁ Sdo: IZOLAčNí DVOJSKlO Ug=l,l W(m2.K) Roat 4 mm - Ch.Ultra 16 mm RAl iplustop 1,1-4 mm - plněno plynan argon Prooellla kas.luve Soucas I ceny pozi ce J e OKE~ NI KLIKA COMPACT BílA 37 mm Vyr obek JOOnod,Ine okno Při us lslvl ú Drevotři. parapei 350 mm Bílý, 900 mm 397 Prechodova hsta k parapeiu pozi nk, 700 mm Celková cena včetně dopl ňku Ceníková cena SleJa Cena zakus M nožslví Cel kova cena 3059,00 Kč ,00 Kč 1628,00 Kč 375,00 Kč 0% 375,00 Kč 375,00 Kč 83,00 Kč 0% 83,00 Kč 83,00 Kč 2086,00 Kč 2086,00 Kč 7. POZice. M nožstvi. i i"u -,,- j J Šlřka/vý~a 1190 /1350 mm Profily: GEAlAN S8000 l Ovdor azové tésné Stavební otvor: 1210 x 1400 mm Šířka prof. kombinace: 116 mm Barva BílÁ Kování: SIEGENIA-AUBI 9<10: IZOLAČNí DVOJSKlO Ug=l,l W(m2.K) Roat 4 mm - Ch.Ultra 16 mm RAl iplustop mm - pl něno plynan argon Klubovna dvur - kas.luve Soucasn ceny pozi ce J e OKENNí KLIKA COMPACT BílA 37 mm Vyr ob Dvojdune okno (stulp) Při' use i VI Drevotřisk. pck'apa 300 mm Bllý, 1400 mm 397 Prechodova i Išl.ak parapau pozrnk mm Ceikova cena vcetnědopiňku 47% Ceníková cena SleJa Cena za kus Množství Celkova cena 7427,00 Kč 47% 3941,00 Kč 3941,OOKé Kč 0% 456,00 Kč 456,00 Kč 141,00 Kč 0% 141,00 Kč 141,OOKé 4538,00 Kč 4538,00 Kč Siréna 6

7 MONTPLAST UllerS\ý Brod s.r.o. U Olsavy Uherský Brod NéVldkaČlslo Teláon: fax: Pozice: Dvoukřidléoknosnadsvalik.-'em"-'-'-. M nožstvi: 2 ks Šířka/výška 985/1420 mm Profily: GEAlAN SBOooIQ-dorazovétěsně OKNA Bí lá S 80001Q Stavební otvor: 1005 x 1470 mm Šířka prof. kombi nace; 116 mm Bava Bí lá Kovéni: SIEGENIA-AUBI Sklo: IZOLAčNí DVOJSKlO Ug=1.1 W(m2.K) Float 4 mm - Ch.Ultra 16 mm RAl iplustop mm - pl něno plynem argon K Iubuvna - kasi Iove Soucasn ceny pozice je OKENNí KLIKA COMPACT BílA 37 mm Výrobek Dvoukřidle okno s nadsvětl íkem Prl U&nslVI Dřevotřísk. pa-cpa 250 mm Bílý mm 397 Přechodova lišta k perapau pozink, 985 mm Žaluzie 6: ISOTRA system HIT. otv.l, Č. 872/18 sonová kost. kryo pro... val. BílÁ 9010 Žaluzie 7: ISOTRA system HIT. otv.p. č. 872/18 sonová kos. kryci pr... val. Bí lá 9010 Žaluzie 8: ISOTRA system HIT. otv.p. č. 872 /18 slonová kost. kryo pro.. val. BílÁ 9010 Celkuva cella včetně doplňku 47% 2 ks Ceníková cena Sleva Cena za kus Množství Celková cena Kč 47% Kč 2 ks Kč Kč 0% Kč 2 ks Kč Kč 0% Kč 2 ks Kč Kč 0% Kč 2 ks Kč Kč 0% Kč 2 ks Kč 316,00 Kč 0% Kč 2 ks Kč Kč 2 ks Kč 9 Pozice Dvoukř idlé okno s nadsvétl ikem M nožstvi. Šířka/výška 1125/2000 mm Profily: GEAlAN IQ-dorazovétěsně OKNA BílÁ S8000lQ Stavební otvor: 1145 x 2060 mm Šiřka prof. kombi nace: 116 mm Bava Bí lá Sklo: IZOLAČNí DVOJSKlO Ug=l,l W(m2.K) Roat 4 mm - Ch.Ultra 16 mm RAl iplustop mm - pl něno pl ynem argon SchuuIsle - kasílove SouČdSti ceny jjozi ce j e OKENNI KLIKA COMPACT BílA 37 mm Vyrobek Ovoukndle okno S nadsvétl íkem Př IslUŠ8,st v i Drevolrisk. parapa 350 mm Bílý mm 397 Přecbodova lista k paraoau pozmk, 1125 mm Celk ova Ct.'fld vcetné doplňku 47% Ceniková cena Sleva Cena za kus Množství Celková cena 9069,00 Kč 47% 4814,00 Kč Kč Kč 0% Kč Kč Kč 0% Kč Kc Kč Kč Strana 7

8 NlONTPLAST UhffsXÝ Brod s.r.o. U Olšavy 2541, Uhff~Ý Brod Nabidkačíslo: /9157 Taeřon: , fax POZice _._ M nožstvi: Šířka/výška 1060/1405 mm Profily: GEAlAN dorazovétěsně Stavební otvor: 1080 x 1455 mm Šířka prof. kombi nace: 116 mm Barva BílÁ Sklo: IZOLAČNí DVOJSKlO Ug=1,1 W(m2.K) Float 4 mm - Ch.Ultra 16 mm RAl iplus Top 1,1-4 mm - pl něno plynem argon Schodi StĚ: - i--a:illove Soutast I ceny pozi ce ]e OKENNI KLIKA COMPACT BílA 37 mm Vyr obek Dvcj dli 118 oknu ( ul p) Pf Islu~ns. vi Ořevolři~. parapeot350 mm Bílý mm 397 PrEChodovall9.ak pa epau pozink, 1060 mm Cdkova cena včetně doplňků 47% Ceníková cena Sleva 7 182,00 Kč 47% 478,00 Kč 0% 125,00 Kč 0% Cena za kus 3803,00 Kč 478,00 Kč 125,00 Kč 4406,00 Kč Množství Celková Ct11él 3803,00 Kč 478,00 Kč 125,00 Kč 4406,00 Kč Vycisem ceny vcetné dopl ňkú Cena pozi c před slevou Sieva47 00 Cdkova SUl! lčlpozic Sumar izace pozic Zakla:JIII cena (okna, dveře) PCf"apetyvrutřru ParélfJ8[Yvenkovní Prouhrnyzovc Sirky Žalu ie M nožstvi. 16 ks 16 ks 16 ks 3 ks 33 ks Kč ,00 Kč ,00 Ke Celková CC1la 69383,00 Ke 8821,00 Kč 2035,00 Kč 1 017,00 Kč Kč Instalacni prace Montáž Cena za dopravu M oruaz zaluzi i M ontaz prouhmyzovych Sllěk Denontaž Ekul 091cka Ii kvi dace odpadu Zednicke LCl!J1 averu Z vni iřni strany - kinl ová okna Výpočet DPH Cella bez D PH ZiJJ\laJpro DPH 21.0 o" DPH c1.0 0 Vysiedna Cel lér vcet ne DPH 10860,00 Kč ZDARMA 1 320~00 Kč ZDARMA 2906,00 Ke 3200,00 Ke 22630,00 Kč ,UOKč ,00 Kč 27877,00 Kč ,00 K č POZaJUV cf Id.čjul ta ve vys ,00 Kč Strana 8

9 - MONTPLAST UherEXý Brod s.r.o. U Olšavy 2541, mm 01 Uherský Brod Nabldkačlslo: '9157 Telefon: , fax: G9 Datum Naše firma Vám dále nabízí: - danontaž Slavajících oken - ekologickou likvidaci odpaíu - rnontaž nuvých oken - zedrucke za» dvelí špalet včetně mat. - parapetní desky ajejlch montáž - žaluzle a roletové systemy - sítě proti hmyzu - SEKČNí GARÁŽOVÁ VRATA TRIDO SELEKTRO POHONEM. Plaíeoru podrrunkv : - zdioha 70~oz cti kove ceny zakázky (nebo dl e dohody) - do~ldlek po prenletl zakázky Cena nwbsahuj e de nontáž starých oken a zednické zapravení a montáž parapetu pokud nejsju uvedeny v kal kul eci. Na nase výrobk y poskytuj erlle následuii ci záruky: - na barevnou stálost profilu 10 let - Zdi uka na picclové vyrobky aj ejich funkčnost 5 let - na rnontaz, zedrucke zapraveni a přísušensvi (krytky,kování,sitě proti hmyzu, žaíuzie garážova vrata, rletovásystémy 2 roky. Dudd:1 Ihuty 3 4 tydny ode dne zaplaceni zálohy. (nebo dle dohody) Z duvodu nes sorlrty kurzu EU R je nabídka platná 1 měsíc ode dne jejího vystavení. Firma J8 vedena u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka nljja<jlle Uulc.lZyVam rádi zodpovíme na našich telefonních číslech, nebo Vás osobně navštíví některý z našich techniku. S pozdraven Bc.Kopecká Martina Strana 9

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám KLOMAX O k n a a d v e ř e v š e c h t y p ů E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám Solární systémy, tepelná čerpadla

Více

OKNA PRO VÁŠ SPOKOJENÝ ŽIVOT PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

OKNA PRO VÁŠ SPOKOJENÝ ŽIVOT PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI OKNA PRO VÁŠ SPOKOJENÝ ŽIVOT PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI OKNA PRO VÁŠ SPOKOJENÝ ŽIVOT Vážení zákazníci, Profil společnosti dovolujeme si Vám touto cestou v krátkosti představit naši společnost, výrobky a služby,

Více

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 Stránka č. 1 z 5 VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 PVC systém :Okna budou vyrobena z vysoce kvalitního 5-tikomorového a 6-tikomorového plastového profilu ( třídy A dle ČSN

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4427.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4427. VEKRA, spol. s r.o. Obchodní zastoupení JAROV Hlavní 456 Konvova 251 250 89 Lázn Touše 1 00 Praha 3 Bankovní spojení: obch. zástupce: Bohuslav Martínek Citibank Europe plc. GSM: 606 648 154.ú. 2049860203/2600

Více

sam. 250 - Česká Lípa, ul. Zhořelecká č.p. 2503-2506

sam. 250 - Česká Lípa, ul. Zhořelecká č.p. 2503-2506 sam. 250 - Česká Lípa, ul. Zhořelecká č.p. 2503-2506 Popis objektu: Jedná se o bytový dům postavený panelovou technologií typové soustavy BA.NKS, zkolaudovaný v roce 1983. Objekt má 8 nadzemních podlaží

Více

Jak provést výměnu vašich oken za plastová s maximální šetrností a úsporou peněz

Jak provést výměnu vašich oken za plastová s maximální šetrností a úsporou peněz Jak provést výměnu vašich oken za plastová s maximální šetrností a úsporou peněz Návrh úspor č. 1008/2010 pro: Váženého pana Ing. Ivana Daníčka SVJ Dobnerova 8,10, Olomouc, tel.: 739 254 814 Kolomazník

Více

Již od roku 1993. O nás

Již od roku 1993. O nás Již od roku 1993 Je to již přes 20 let od zahájení prvních dodávek a montáží oken a dveří. Je proto velice možné, že i Vám jsme dodávali některé z našich výrobků. Pokud ano, věříme, že jste s naší prací

Více

PRODUKTOVÝ KATALOG 2010 / 2011 / Vekra okna vašeho domova

PRODUKTOVÝ KATALOG 2010 / 2011 / Vekra okna vašeho domova PRODUKTOVÝ KATALOG 2010 / 2011 / Vekra okna vašeho domova PŘEDSTAVENÍ ZNAČKY VEKRA / Krásná okna pro váš svět Okna jsou jednou z nejdůležitějších součástí našich domovů. Díváme se přes ně na svět, chrání

Více

Geus okna, a.s. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008 ISO 9001:2001 2 / 17

Geus okna, a.s. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008 ISO 9001:2001 2 / 17 Geus okna a.s. U Nikolajky 912 150 00 Praha 5 - Smíchov ISO 9001:2001 2 / 17 OBSAH: Základní ustanovení...4 Předmět normy...4 1. Profily...4 1.1 MATERIÁL... 4 1.1.1 PVC PROFILY...4 1.1.2 VÝZTUŽE...4 1.1.3

Více

KATALOG VÝROBKŮ. FenStar s.r.o.

KATALOG VÝROBKŮ. FenStar s.r.o. FenStar s.r.o. FenStar s.r.o. Fenstarová 1, 684 01 Hodějice tel. +420 544 146 111, fax +420 544 146 006 info@fenstar.com www.fenstar.com KATALOG VÝROBKŮ Katalog výrobků Společnost FenStar 4 Proč právě

Více

Ú OD VLTAVÍN PRIMA-OKNA.CZ VLTAVÍN PRIMA-OKNA PRIMA-OKNA VLTAVÍN

Ú OD VLTAVÍN PRIMA-OKNA.CZ VLTAVÍN PRIMA-OKNA PRIMA-OKNA VLTAVÍN KATALOG OKNA 2013 ÚVOD VLTAVÍN jako tradiční český dodavatel interiérových a vchodových dveří výrazně rozšířil svoji nabídku o kompletní sortiment oken. V rámci své nové řady PRIMA-OKNA.CZ přichází s komplení

Více

VEKRA 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova

VEKRA 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova VEKRA okna vašeho domova 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG PŘEDSTAVENÍ ZNAČKY VEKRA Krásná okna pro váš svět Okna jsou jednou z nejdůležitějších součástí našich domovů. Díváme se přes ně na svět, chrání nás

Více

OTVORY A VÝPLNĚ VE SVISLÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH

OTVORY A VÝPLNĚ VE SVISLÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH OTVORY A VÝPLNĚ VE SVISLÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ DRUHY A FUNKCE OTVORŮ: Otvory ve stěnách se zřizují k osvětlení místnosti denním světlem a ke komunikačnímu spojení sousedních prostorů

Více

Návod k obsluze a údržbě plastových oken a dveří Záruční list

Návod k obsluze a údržbě plastových oken a dveří Záruční list Okna s novým rozměrem Návod k obsluze a údržbě plastových oken a dveří Záruční list Plastová okna HORIZONT PS penta plus Plastové dveře HORIZONT PS penta Venkovní parapety Vnitřní parapety Žaluzie a sítě

Více

Specifická váha 1,46 g/cm 3 Napětí na mezi kluzu 43 N/mm 2

Specifická váha 1,46 g/cm 3 Napětí na mezi kluzu 43 N/mm 2 1.15.1 Profilový systém ALFA Plastová okna ALFA jsou vyráběna z německého profilového systému SALAMANDER 2D. Vyniká zářivě bílou barvou v odstínu RAL9003. Systém zahrnuje okna, balkónové dveře a posuvné

Více

Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla

Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla Zadavatel nad rámec projektové dokumentace požaduje, aby uchazeč ve své nabídce akceptoval tyto kvalitativní vlastnosti: Zateplovací systém: Fasáda vnější

Více

2010 2011 Dřevěná okna a dveře. Produktový katalog

2010 2011 Dřevěná okna a dveře. Produktový katalog 2010 2011 Dřevěná okna a dveře Produktový katalog TOP WOOD WINDOWS Obsah Představení značky TWW... 2 Jak vzniká okno...4/7 Jak vybírat okna...8/9 Dřevěná okna a dveře... 10 Profily oken...12/13 Vchodové

Více

VEKRA 2013/2014 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova

VEKRA 2013/2014 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova VEKRA okna vašeho domova 2013/2014 PRODUKTOVÝ KATALOG PŘEDSTAVENÍ ZNAČKY VEKRA Krásná okna pro váš svět Okna jsou jednou z nejdůležitějších součástí našich domovů. Díváme se přes ně na svět, chrání nás

Více

Prima domov! 20LET ISO NORMY GARANCE MAXIMÁLNÍ KVALITA MINIMÁLNÍ CENY! Stavte se u nás! www.prima-okna.cz PERFEKTNÍ NABÍDKA!

Prima domov! 20LET ISO NORMY GARANCE MAXIMÁLNÍ KVALITA MINIMÁLNÍ CENY! Stavte se u nás! www.prima-okna.cz PERFEKTNÍ NABÍDKA! 2014 Prima domov! 20LET PERFEKTNÍ NABÍDKA! Stavte se u nás! www.prima-okna.cz MAXIMÁLNÍ KVALITA MINIMÁLNÍ CENY! DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA CZ TRADIČNÍ ZNAČKA ISO NORMY GARANCE ŠPIČKOVÁ KVALITA MODERNÍ DESIGN ODBORNÉ

Více

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 2/7 Plastová COMFORT jsou vyráběna z německého profilového systému VEKA Softline 70 MD. 1.5.1.1

Více

2013/14. Katalog NOVINKA SOFTLINE

2013/14. Katalog NOVINKA SOFTLINE 2013/14 Katalog NOVINKA SOFTLINE 82 7KOMOROVÝ PROFIL 2katalog 2013/14 Obsah O nás 2 Hlavní dodavatelé 3 5komorové profily 4 Terasové posuvné dveře 6 6komorové profily 8 Bezpečnost 11 7komorové profily

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2013 2014

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2013 2014 KATALOG OKEN A DVEŘÍ 013 014 O NÁS Okna a dveře mohou mít desítky různých podob ale vždy jsou prvkem, který je pro váš projekt mimořádně důležitý. Jakékoli chybné rozhodnutí při výběru materiálu či zasklení

Více

Technická specifikace oken

Technická specifikace oken Konstrukce: Technická specifikace oken Zasklení: Provedení oken z dřevěných profilů meranti o stavební hloubce min. 78 mm. Barva plná tmavě hnědá, přesný odstín na základě vyvzorkování. Okapnička dřevěná,

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD H & M spol. s r. o. pro dodávky a montáž otvorových výplní, zastřešení a zimních zahrad, příslušenství a souvisejícího plnění

REKLAMAČNÍ ŘÁD H & M spol. s r. o. pro dodávky a montáž otvorových výplní, zastřešení a zimních zahrad, příslušenství a souvisejícího plnění REKLAMAČNÍ ŘÁD H & M spol. s r. o. pro dodávky a montáž otvorových výplní, zastřešení a zimních zahrad, příslušenství a souvisejícího plnění I. Úvodní ustanovení I.1 Tento Reklamační řád H & M spol. s

Více

Sklo: Rám: Sloupek: Křídlo: Zazdívací lišta: Montáž: Klika: Výš ka kliky: Popis: Sklo: Rám: Práh: Křídlo: Pevné příčky: Montáž: Klika: Kování: Popis:

Sklo: Rám: Sloupek: Křídlo: Zazdívací lišta: Montáž: Klika: Výš ka kliky: Popis: Sklo: Rám: Práh: Křídlo: Pevné příčky: Montáž: Klika: Kování: Popis: Pozice: 1/: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství Rozměry rámu: 2070,0 x 1550, 0 mm Stavební otvor: 2090,0 x 1600,0 mm Základní cena: Dvojdílné okno se sloupkem Barva (int/ext): Bílá 14 986,00 Kč

Více

Obchodní podmínky SKLADOVA-OKNA.cz

Obchodní podmínky SKLADOVA-OKNA.cz Obchodní podmínky SKLADOVA-OKNA.cz Těmito obchodními podmínkami se řídí elektronický obchod (eshop) provozovaný na těchto stránkách. Odesláním objednávky Objednatel (Odběratel) potvrzuje, že s nimi byl

Více

Rolety a garážová vrata

Rolety a garážová vrata Ceník a manuál Rolety a garážová vrata Venkovní rolety Rolovací garážová vrata 55 Rolovací garážová vrata 77 Sešit 3 (6/2007) t o n e j l e p š í p o d s l u n c e m Kontakt SERVIS CLIMAX, a.s. - výrobce

Více

DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE. produktový katalog

DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE. produktový katalog DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE produktový katalog 2013/2014 Obsah 04 10 důvodů proč TWW 05 Jak vybírat okna 06 Jak vzniká okno 08 Dřeviny 09 Povrchová úprava 10 Dřevěná okna a dveře - úvod 12 Eurookno IV68 13 Termookno

Více

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Tichá : Projekt k žádosti o poskytnutí podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru

Více