GE~ ", heroal 5U:.i.~;Er.a,.. ~,A, ~...,....,.."".. I.~ E::S r'.1. ',~." name="description"> GE~ ", heroal 5U:.i.~;Er.a,.. ~,A, ~...,....,.."".. I.~ E::S r'.1. ',~.">

r',110ntplast uhcr ský Brod s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "r',110ntplast uhcr ský Brod s.r.o."

Transkript

1 r',110ntplast uhcr ský Brod s.r.o. u..olšavy 254", 688 0"_ Uhersk'~' Brod ICO: Dle: CZ I~[~",,:. r ~ :.'r~: r> GE~ ", heroal 5U:.i.~;Er.a,.. ~,A, ~...,....,.."".. I.~ E::S r'.1. ',~. C c:":'"e P L.':::"s T Co,;' y C H A HLI N I f'~o \1 Y C H o t'( E r'j A ov E R I ::. Pf" CoF I L U T R I Co r...:, Telefon: , fax: Číslo nabídky: /9157 Zaka2l1ik Adresa: Tueton: p. &amel< Nalxdka c: o: /9157 NABíDKA Řím9<okatol ická farnost Hra:Jčovice č.p.1 HRADČOVICE OKEN A DVEŘí Vyhotovil: Bc.Kopecká Martina Važeny zákazníku OekUjEmCVdJl1.že jste o ovili naši firmu, ktera se zabývá výrobou plastových oken a dveři z vysxe kvaitruho němockého prof IIového SI (mu GEA LA N S BOOO IQ, který patří mezi přední výrobce prof IU pro výrobu oken. Okeoru fjwflly GEALAN už po desetiletím uživáii prokazují barevnou stálost a síeoilitu materiálu. V dusedku spa::iálního u- rcdall kumor prof IIu máprofil výborné tepelně izoleční vlastnosti. Díky četným přeoážkan a stavební hloubce 74 mm a83 min proul stiíjillluj Id laké zlepsují pevnost rohových svárů. Dále Vám mužeme v zákla:lní nabídce nabídnout 19 dekoru jednostranné i obousn arjne utulace dřeva a probarvené a::rylcolorové prolily do hloubky 0,5 mm dlevzorkovníku RAL. Okna GEALAN jsou vyrehena v 5 CI 6 KOMOROVÉM provedení, dle Vašeho výběru. V9.A:lmy výrobky jsuuokovány celoobvodovým ková1ím AUBI TITAN AF /SRN/, které má výhody především v šroké možnosti dodeiecneho sefiz 11',ruzných bezpečnostnich stupních a hlavně v otočných uzávěrech, které umožňuj í Sla:lnější ovláíáu a zvy9jj I zivou KS ULé\l.i11 celch proukuso na ramu. Kování umožňuj e tři druhy větrání / star,dartní, zimní a spárové). Okna] u élilcjartr~ zasklena izolačním dvojsklem DITERM PT. U= 1,1 W/mK, čímž dosahují vynlké3jícl tepelně izolecru vlastnosn a vyrazne SlIŽ 1l1rizika roseni vrutřruch skel. Sklo je pro lepší pohodu zdarma plněno argon 1ll. Nc.l':i.; "yruuhy byly.kouseoy ve statnl zkušebně anorizovmou osoboo č.212. Centrum stavebního inženýrství, as. Praha, pracov.aě Zlili Loux f. vyddl2 -;erllr Ikat č.cv /Z na vchodové dveře, CV /Z plastová okna a balkonové dveře S 8000, a c 1'tlflkat C CV 0~-0681/Z na plrotuva okna a balkonové dvaře S 7000 (středové tésnénř). f-ihivia JE DRllTELEM CERTIFIKÁTU ISO 9001 DaSi Inturma:811a/eznete na našich webových stránka::h: Všechny obr ázky j sou vyobr azeny jako pohled zevnitř. StréJla 1

2 MONTPLAST Uhff~y Brod s.r.o. U OISé:lVy2541, UhffsKy Brod abldkačlslo. /9157 Telefon: , fax: Pozice. Dvoukř idlé okno s nadsvětl ikem --- ~ _._--- M nožstvi: 3 ks Šířka/výška 1125/2010 mm Prolily: GEAlAN SBooO10~dorazovétěsně Stavební otvor: 1145 x 2070 mm Ší řka prof. komb nece: 116 mm Bava BílÁ Kováni: SIEGENIA~AUBI 9<10: IZOLAČNí DVOJSKlO Ug=1,1 W(m2.K) Float 4 mm ~ Ch.Ultra 16 mm RAl iplus Top 1,1-4 mm - plněno plynem argon Kastlove SuUCclSllCI::f ly!jťjli ce j e OKENNí KLIKA COMPACT BílA 37 mm 47% 3 ks VYl uud<. Ceniková cena Sle.ta Cena za kus M nožstvi Cel kova Clo'ia Dvoukudie okno s Ilabvěll íkem 9102,00 Kč 47% 4833,00 Kč 3 ks 14499,00 Kc Prl~u~::nstvl O-lU 0126 Drtvotnsk. parapa 550 mm Bílý, 1350 mm 709,00 Kč 0% 709,00 Kč 3 ks 2127,00 Kč 397 Přechodova hsta k parepau pozink, 1125 mm 134,00 Kč 0% 134,00 Kč 3 ks 402,00 Kč PlUlti U nyzova Slt ka 5: OKENNí vajcovaná BílÁ 339,00 Kč 0% 339,00 Kč 3 ks 1 017,00 «e Zal uzie 6: ISOTRA syst~, HIT. otv.l. Č. 872/18 slonová 299,00 Kč 0% 299,00 Kč 3 ks Kč ku. klycl pr, ved. BilA 9010 ZdluLle7 ISOTRA system HIT, otv.p. Č. 872,18s1onová 299,00 Kč 0% 299,00 Kč 3 ks Kč ko_ klyci pr. V tj BILA 9010 ZaldLIL 8. ISOTRA syst~n, HIT, otv.p, Č slonová 383,00 Kč 0% 383,00 Kč 3 ks Kč ku. krycl rr, ve í. BilA 9010 C!(u C! cena vcetné doplňku 6996,00 Kč 3 ks Kč Strarla 2

3 MONTPLAST Uha-:::ký Brod S.r.o. U OI!:x3Vy2!:> Uhersky Brod Nébldka čiso: /9157 Teíeíon: fax: Pozice. Dvou~t idl ~ _ok_n_o_s nadsvět l:..:.ci kc::,ern-'-'- _ M nožství. Šíř ka/výška 1125/2010 mm Profily: GEAlAN S8oo0 IQ-dorazovélěslě OKNA BílÁ S 80001Q Stavební otvor: 1145 x 2070 mm Šířka prof. kombi nace: 116 mm Bava BílÁ Sda: IZOLAČNí DVOJSKlO Ug=l.l W(m2.K) Roat 4 mm - Ch.Ultra 16 mm RAl iplus Top mm - plněno plynern argon K astlove Soucesn ceny p0z1ce J e OKENNí KLIKA COMPACT BílA 37 mm Vyrube!< Dvockřiole okno s nadsvetlíkern Pr I U!:ld i VI Drevotřrsk. pa-apá 550 mm Bily, 1350 mm 397 PrechocJovaIíšta k parapáu pozi nk, 1125 mm Želuzie G ISOTRA Sý em HIT. otv.l, Č. 872/18 slonová kost. krycí pro... ved. BílÁ 9010 Žc.úUZlG7: ISOTRA system HIT. otv.p, č. 872/18 slonová kost. krve: pro... ved. BílÁ 9010 Zal uzie 8: ISOTRA Sýstern HIT. otv.p, č. 872/18s1onová kos. kryc: pro..., ved. BílÁ 9010 CeJkova cena vcetnědoplňku 47% Ceníkova cena Sleva Cena za kus Množství 9102,00 Kč 47~0 4833,00 Kč Kč ,00 Kč Kč O~o 134,00 Kč Kč O'lo 299,00 Kč 299,00 Kč 0% Kč Kč 0'70 383,00 Kč 6657,00 Kč Celková cena Kč I<c Kč Kč Kč Kč 6657,001<é Strana 3

4 MONTPLAST Uhe ~ý Brod s.r.o. U Ol~y <:'!:J41, 6ElE01 Uhersky Brod Nd!JI<Jkac;lsiu Te eíon: , fax: 5726: POZiCe: Dvoukř ídjé_o_kno_snadsv_a_'_i~em,-,-,-- _ M nožstvi 4 ks Šířka/výška 1125/2010 mm Profily: GEAlAN SBOOOIO-dorazovétěsně Stavební otvor: 1145 x 2070 mm Šířka prof. kombinace: 116 mm Bava sllá Kování: SIEGENIA-AUBI 9<10: IZOLAČNí DVOJSKlO Ug=1,1 W(m2.K) Float 4 mm - Ch.Ultra 16 mm RAl iplustop 1,1-4 mm - plněno plynem argon Kasílove SuUCa311 ceny pozice je OKENNí KLlI<'A COMPACT BílA 37 mm 47% 4 ks Vyrubek Ceníková cena Sleva Cena za kus Množství Cel ková cena Dvoukndle oknu s najsvětl ikem 9102,00 Kč 47% 4833,00 Kč 4 ks 19332,00 Kč Př lsi usenství OOB Dřevotnsk. parapet 400 mm Bíly mm 569,00 Kč 0% 569,00 Kč 4 ks 2276,00 Kč 397 Prechodova lista k parapetu pozink, 1125 mm 134,00 Kč 0% 134,00 Kč 4 ks 536,00 Kč Zaluzie 6: ISOTRA system HIT, otv.l. č. 872/18 slonová 299,00 Kč 0% 299,00 Kč 4 ks 1196,00Kč kos. krycí pro..., ved. BílÁ 9010 Žaluzie 7: ISOTRA systern HIT, otv.p, č. 872/18 slonová 299,00 Kč 0% 299,00 Kč 4 ks 1 196,00 «e kost, krycí pr..., ved. BílÁ 9010 Žaluzie 8: ISOTRA system HIT, otv.p, č. 872 /18 slonová 383,00 Kč 0% 383,00 Kč 4 ks 1532,00 Kč kost, krycí pro..., ved, BílÁ 9010 Cel ková cena včetně dopl ňkú 6517,00 Kč 4 ks 26068,00 Kč Strana 4

5 MONTPLAST Uhersky Brod sr.o. U Olsavy Uherský Rrod eoidka čt o: 9157 Telefon: , fax: POZice. Dvoukřidléokno snadsvál.:.:..ik:.:::em:..:.:.- _ M nožstvi: Šíř ka/výška 1125/ 2010 mm Profily: GEAlAN 88oo010-dorazovétěsně Stavební otvor: 1145 x 2070 mm Šířka prof. kombinace: 116 mm Barva: BílÁ S<lo: IZOLAČNí DVOJSKlO Ug=l,l W(m2.K) Float 4 mm - Ch.Ultra 16 mm RAl iplus Top 1,1-4 mm - plnéno plynem argon K c:6t1ove ucct..:,t1 l.oil pozice J e OKENNI KLIKA COMPACT BílA 37 mm VylobG-'k Dvoukřtdle ukl IU ~ nadsvětl íkem Při' U~lství Dřevotnsk. par~el 450 mm Bílý, 1350 mm 397 Prechodova Iisa k parapelu pozink, 1125 mm Žaluzie 6: ISOTRA system HIT, otv.l, Č. 872/18 slonová kost, kryo pr..ved. BílÁ 9010 ZaiuLle 7: ISOrRA Sýstem HIT, otv.p, č. 872/18 sonová kos. kryci pr.. ved. BílÁ 9010 ZaJULle8' ISOTRA Sýs:em HIT, otv.p, č. 872/18 slonová kost. kryci pr.. VOO BílÁ 9010 C kova cuia vcetné doplůku 47% Ceníková cena Sleva Cena zakus Množství Celkova cena 9102,00 Kč 47% 4833,00 Kč 4833,00 Kč 614,00 Kč ,00 Kč 614,00 Kč 134,00 Kč 0% 134,00 Kč 134,00 Kč 299,00 Kč 0% 299,00 Kč Kč 299,00 Kč 0 0 " 299,00 Kč 299,00 Kc 383,00 Kč 0% 383,00 Kč Ke 6562,00 Kč 6562,00 Kč 5 POZice Dvoukřrdlé okno snadsválikem M nozstvi Šiř ka/výšk a 925/1610 mm Profily: GEAlAN 88oo010-dorazovetěsně Stavební otvor: 945 x 1670 mm Šiřka prof. kombinace: 116 mm Barva: BílÁ S<lo: IZOLAČNí DVOJSKlO Ug=1,l W(m2.K) Float 4 mm - Ch.Ultra 16 mm RAl iplustop mm - pl néno pl ynem argon SuUt&l1 l.uly puli ce J e OKENNí KLIKA COMPACT BílA 37 mm Vyrobek Dvoukndíe okno s IlaJsvetllkem Přlslwi~l:::Ívl Drevotř:.. parapel 350 mm Bily mm 397 Přcx;liodová lišta k parapetu oozmk, 925 mm Cakova CI::I1Ci vcetné doplňku 47% Ceníková cena Sleva Cena za kus Množství Celková cena 7604,00 Kč 47% 4032,00 Kč Kč 530,00 Kč 0% 530,00 Kč 530,00 Ke 110,00 Kč 0% 110,00 Kč 110,00 Kč 4672,00 Kč 4672,00 Ke Strana 5

6 MONT PLAST Uhtf9<-y Brod s.r.o. U Olsavy UhffS<ý Brod Nébldka čiao: Telefon: , fax: POZice: Jednodilné okno M nožstvi: Šířka/vý~a 700 /870 mm Profily: GEAlAN S8000 IO-dorazové těsně OK NA al lá S Stavební otvor: 720 x 920 mm Šířka prof. kombinoce: 116 mm Bava BílÁ Sdo: IZOLAčNí DVOJSKlO Ug=l,l W(m2.K) Roat 4 mm - Ch.Ultra 16 mm RAl iplustop 1,1-4 mm - plněno plynan argon Prooellla kas.luve Soucas I ceny pozi ce J e OKE~ NI KLIKA COMPACT BílA 37 mm Vyr obek JOOnod,Ine okno Při us lslvl ú Drevotři. parapei 350 mm Bílý, 900 mm 397 Prechodova hsta k parapeiu pozi nk, 700 mm Celková cena včetně dopl ňku Ceníková cena SleJa Cena zakus M nožslví Cel kova cena 3059,00 Kč ,00 Kč 1628,00 Kč 375,00 Kč 0% 375,00 Kč 375,00 Kč 83,00 Kč 0% 83,00 Kč 83,00 Kč 2086,00 Kč 2086,00 Kč 7. POZice. M nožstvi. i i"u -,,- j J Šlřka/vý~a 1190 /1350 mm Profily: GEAlAN S8000 l Ovdor azové tésné Stavební otvor: 1210 x 1400 mm Šířka prof. kombinace: 116 mm Barva BílÁ Kování: SIEGENIA-AUBI 9<10: IZOLAČNí DVOJSKlO Ug=l,l W(m2.K) Roat 4 mm - Ch.Ultra 16 mm RAl iplustop mm - pl něno plynan argon Klubovna dvur - kas.luve Soucasn ceny pozi ce J e OKENNí KLIKA COMPACT BílA 37 mm Vyr ob Dvojdune okno (stulp) Při' use i VI Drevotřisk. pck'apa 300 mm Bllý, 1400 mm 397 Prechodova i Išl.ak parapau pozrnk mm Ceikova cena vcetnědopiňku 47% Ceníková cena SleJa Cena za kus Množství Celkova cena 7427,00 Kč 47% 3941,00 Kč 3941,OOKé Kč 0% 456,00 Kč 456,00 Kč 141,00 Kč 0% 141,00 Kč 141,OOKé 4538,00 Kč 4538,00 Kč Siréna 6

7 MONTPLAST UllerS\ý Brod s.r.o. U Olsavy Uherský Brod NéVldkaČlslo Teláon: fax: Pozice: Dvoukřidléoknosnadsvalik.-'em"-'-'-. M nožstvi: 2 ks Šířka/výška 985/1420 mm Profily: GEAlAN SBOooIQ-dorazovétěsně OKNA Bí lá S 80001Q Stavební otvor: 1005 x 1470 mm Šířka prof. kombi nace; 116 mm Bava Bí lá Kovéni: SIEGENIA-AUBI Sklo: IZOLAčNí DVOJSKlO Ug=1.1 W(m2.K) Float 4 mm - Ch.Ultra 16 mm RAl iplustop mm - pl něno plynem argon K Iubuvna - kasi Iove Soucasn ceny pozice je OKENNí KLIKA COMPACT BílA 37 mm Výrobek Dvoukřidle okno s nadsvětl íkem Prl U&nslVI Dřevotřísk. pa-cpa 250 mm Bílý mm 397 Přechodova lišta k perapau pozink, 985 mm Žaluzie 6: ISOTRA system HIT. otv.l, Č. 872/18 sonová kost. kryo pro... val. BílÁ 9010 Žaluzie 7: ISOTRA system HIT. otv.p. č. 872/18 sonová kos. kryci pr... val. Bí lá 9010 Žaluzie 8: ISOTRA system HIT. otv.p. č. 872 /18 slonová kost. kryo pro.. val. BílÁ 9010 Celkuva cella včetně doplňku 47% 2 ks Ceníková cena Sleva Cena za kus Množství Celková cena Kč 47% Kč 2 ks Kč Kč 0% Kč 2 ks Kč Kč 0% Kč 2 ks Kč Kč 0% Kč 2 ks Kč Kč 0% Kč 2 ks Kč 316,00 Kč 0% Kč 2 ks Kč Kč 2 ks Kč 9 Pozice Dvoukř idlé okno s nadsvétl ikem M nožstvi. Šířka/výška 1125/2000 mm Profily: GEAlAN IQ-dorazovétěsně OKNA BílÁ S8000lQ Stavební otvor: 1145 x 2060 mm Šiřka prof. kombi nace: 116 mm Bava Bí lá Sklo: IZOLAČNí DVOJSKlO Ug=l,l W(m2.K) Roat 4 mm - Ch.Ultra 16 mm RAl iplustop mm - pl něno pl ynem argon SchuuIsle - kasílove SouČdSti ceny jjozi ce j e OKENNI KLIKA COMPACT BílA 37 mm Vyrobek Ovoukndle okno S nadsvétl íkem Př IslUŠ8,st v i Drevolrisk. parapa 350 mm Bílý mm 397 Přecbodova lista k paraoau pozmk, 1125 mm Celk ova Ct.'fld vcetné doplňku 47% Ceniková cena Sleva Cena za kus Množství Celková cena 9069,00 Kč 47% 4814,00 Kč Kč Kč 0% Kč Kč Kč 0% Kč Kc Kč Kč Strana 7

8 NlONTPLAST UhffsXÝ Brod s.r.o. U Olšavy 2541, Uhff~Ý Brod Nabidkačíslo: /9157 Taeřon: , fax POZice _._ M nožstvi: Šířka/výška 1060/1405 mm Profily: GEAlAN dorazovétěsně Stavební otvor: 1080 x 1455 mm Šířka prof. kombi nace: 116 mm Barva BílÁ Sklo: IZOLAČNí DVOJSKlO Ug=1,1 W(m2.K) Float 4 mm - Ch.Ultra 16 mm RAl iplus Top 1,1-4 mm - pl něno plynem argon Schodi StĚ: - i--a:illove Soutast I ceny pozi ce ]e OKENNI KLIKA COMPACT BílA 37 mm Vyr obek Dvcj dli 118 oknu ( ul p) Pf Islu~ns. vi Ořevolři~. parapeot350 mm Bílý mm 397 PrEChodovall9.ak pa epau pozink, 1060 mm Cdkova cena včetně doplňků 47% Ceníková cena Sleva 7 182,00 Kč 47% 478,00 Kč 0% 125,00 Kč 0% Cena za kus 3803,00 Kč 478,00 Kč 125,00 Kč 4406,00 Kč Množství Celková Ct11él 3803,00 Kč 478,00 Kč 125,00 Kč 4406,00 Kč Vycisem ceny vcetné dopl ňkú Cena pozi c před slevou Sieva47 00 Cdkova SUl! lčlpozic Sumar izace pozic Zakla:JIII cena (okna, dveře) PCf"apetyvrutřru ParélfJ8[Yvenkovní Prouhrnyzovc Sirky Žalu ie M nožstvi. 16 ks 16 ks 16 ks 3 ks 33 ks Kč ,00 Kč ,00 Ke Celková CC1la 69383,00 Ke 8821,00 Kč 2035,00 Kč 1 017,00 Kč Kč Instalacni prace Montáž Cena za dopravu M oruaz zaluzi i M ontaz prouhmyzovych Sllěk Denontaž Ekul 091cka Ii kvi dace odpadu Zednicke LCl!J1 averu Z vni iřni strany - kinl ová okna Výpočet DPH Cella bez D PH ZiJJ\laJpro DPH 21.0 o" DPH c1.0 0 Vysiedna Cel lér vcet ne DPH 10860,00 Kč ZDARMA 1 320~00 Kč ZDARMA 2906,00 Ke 3200,00 Ke 22630,00 Kč ,UOKč ,00 Kč 27877,00 Kč ,00 K č POZaJUV cf Id.čjul ta ve vys ,00 Kč Strana 8

9 - MONTPLAST UherEXý Brod s.r.o. U Olšavy 2541, mm 01 Uherský Brod Nabldkačlslo: '9157 Telefon: , fax: G9 Datum Naše firma Vám dále nabízí: - danontaž Slavajících oken - ekologickou likvidaci odpaíu - rnontaž nuvých oken - zedrucke za» dvelí špalet včetně mat. - parapetní desky ajejlch montáž - žaluzle a roletové systemy - sítě proti hmyzu - SEKČNí GARÁŽOVÁ VRATA TRIDO SELEKTRO POHONEM. Plaíeoru podrrunkv : - zdioha 70~oz cti kove ceny zakázky (nebo dl e dohody) - do~ldlek po prenletl zakázky Cena nwbsahuj e de nontáž starých oken a zednické zapravení a montáž parapetu pokud nejsju uvedeny v kal kul eci. Na nase výrobk y poskytuj erlle následuii ci záruky: - na barevnou stálost profilu 10 let - Zdi uka na picclové vyrobky aj ejich funkčnost 5 let - na rnontaz, zedrucke zapraveni a přísušensvi (krytky,kování,sitě proti hmyzu, žaíuzie garážova vrata, rletovásystémy 2 roky. Dudd:1 Ihuty 3 4 tydny ode dne zaplaceni zálohy. (nebo dle dohody) Z duvodu nes sorlrty kurzu EU R je nabídka platná 1 měsíc ode dne jejího vystavení. Firma J8 vedena u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka nljja<jlle Uulc.lZyVam rádi zodpovíme na našich telefonních číslech, nebo Vás osobně navštíví některý z našich techniku. S pozdraven Bc.Kopecká Martina Strana 9

NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ

NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ EXPOL INDUSTRYspol.s.r.o., Telefon: 271 742 422, 602 727 658, fax: 271 742 422 Zákazník: Adresa: Telefon: 271 742 422 Fax: EXPOL INDUSTRY spol. s r.o. - "VÝPRODEJ" NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ Nabídka: N 8560

Více

NABÍDKA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

NABÍDKA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ NABÍDKA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ Místo: Objekt: Instalace: Nabídka je vyhotovena v tomto provedení: - šesti komorový profil GEALAN S 8000 - stavební hloubka profilu - 74 mm, Uw -1,2 - izolační sklo s Ug-1,1

Více

NABÍDKA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

NABÍDKA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ Kontaktní adresa obchodního místa: Ing.Gajdoš Petr Stará 241 272 01 KLADNO Telefon: 312 250 525 E-mail: kladno@vorlicek-plast.cz Centra a.s. Tauchmann Jan Radlická 2000/3 152 00 PRAHA 5 725 915 715 Nabídka

Více

GOPLAST spol. s r. o. plastová okna - dveře - zimní zahrady Ruská 1120,47001 Česká Lípa Číslo nabídky: 6849

GOPLAST spol. s r. o. plastová okna - dveře - zimní zahrady Ruská 1120,47001 Česká Lípa Číslo nabídky: 6849 Telefon: +420487 525 152 Mobil 606 640 108 Zákaznik: Adresa: Telefon: 731 222 225 Fax: vaclav.havliktěsemam:cz Firma SPORT Česká Lípa. Barvířská 2690 ČESKÁ LÍPA 47001 Nabídka: 6849 ID: 5396 Objekt: akce:

Více

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Z PVC

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Z PVC 04.11.2015 NABÍDKA ČÍSLO > 1/2015/117 VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Z PVC OBSAH > ZÁKAZNÍK > Úvod Technické provedení výrobků Specifikace a ocenění Podmínky pro realizaci zakázky Platební podmínky Služby Doplňky

Více

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Z PVC

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Z PVC 23.09.2016 NABÍDKA ČÍSLO > 1/2016/54 VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Z PVC OBSAH > ZÁKAZNÍK > Úvod Technické provedení výrobků Specifikace a ocenění Podmínky pro realizaci zakázky Platební podmínky Služby Doplňky

Více

Cinogroup s.r.o. Nabídka číslo: 33011. 1 012 112,00 Kč. Součet: Obchodní zastoupení: Bohušovická 505 190 00, Praha 9

Cinogroup s.r.o. Nabídka číslo: 33011. 1 012 112,00 Kč. Součet: Obchodní zastoupení: Bohušovická 505 190 00, Praha 9 Obchodní zastoupení: Cinogroup s.r.o. Bohušovická 505 190 00, Praha 9 Tel./fax: +420 286 889 524 mobil: +420 602 692 913 vypracoval: Pavel Jackl Bankovní spojení: ČSOB Č. ú.: 195 875 607/0300 IČO: 272

Více

------------------------------------------------------------------------------- AZ EKOTHERM spol. s r.o.

------------------------------------------------------------------------------- AZ EKOTHERM spol. s r.o. ------------------------------------------------------------------------------- AZ EKOTHERM spol. s r.o. Přátelství 207/00 04 00 Praha 0 - Uhříněves tel:267 7 399 fax:267 72 -------------------------------------------------------------------------------

Více

NABÍDKA DŘEVĚNÝCH KASTLOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

NABÍDKA DŘEVĚNÝCH KASTLOVÝCH OKEN A DVEŘÍ NABÍDKA DŘEVĚNÝCH KASTLOVÝCH OKEN A DVEŘÍ Nabídka číslo: 2N0058D Vyřizuje: Tomáš Rambousek tel.: +420 775 750 628 rambousek@windowpro.cz Zákazník: SVJ Pplk. Sochora 3 Paní Miroslava Vítková mirka@mivi.cz

Více

Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.2013 číslo B2435/13

Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.2013 číslo B2435/13 Název: SVJ Michelská 8/27 Adresa:,, Telefon: 7662268 E-mail: hrudkova28@seznam.cz Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.20 číslo B245/ Při komunikaci s obchodními zástupci, prosíme, uvádějte číslo Vaší nabídky,

Více

SVĚT OKEN, spol. s r. o. Jasenice 1254 Vsetín 755 01. Cenová nabídka Stavební objekt: Nachod 1576 Číslo nabídky: 131004-1576

SVĚT OKEN, spol. s r. o. Jasenice 1254 Vsetín 755 01. Cenová nabídka Stavební objekt: Nachod 1576 Číslo nabídky: 131004-1576 SVĚT OKEN, spol. s r. o. Jasenice 1254 Vsetín 755 01 Tel.: +420 571 478 107 Fax: +420 571 405 500 Datum:26.11.2013 Cenová nabídka Stavební objekt: Nachod 1576 Číslo nabídky: 131004-1576 Vážený zákazníku,

Více

tel.: +420 734 693 239 SVJ RUSKÁ 58 RUSKÁ 58 10100, PRAHA 10

tel.: +420 734 693 239 SVJ RUSKÁ 58 RUSKÁ 58 10100, PRAHA 10 SCHS STOLÁRNA S.R.O. Sídlo společnosti Biskupský dvůr 2095/8 110 00 Praha I - Nové Město IČ: 29193648 DIČ: CZ29193648 Provozovna Sv. Štěpán 61 763 31 Brumov-Bylnice obchod@schs-stolarna.cz tel.: +420 734

Více

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 Stránka č. 1 z 5 VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 PVC systém :Okna budou vyrobena z vysoce kvalitního 5-tikomorového a 6-tikomorového plastového profilu ( třídy A dle ČSN

Více

kovově šedá dopředu nebo spodem

kovově šedá dopředu nebo spodem Pan Luboš Haza Otročín 149 364 01 Otročín Tel:723 226 174 Fax: CENOVÁ NABÍDKA č.: SMO90342 ze dne: 26.10.2009 Vážený zákazníku, děkujeme za projevený zájem a zasílám Vám předběžnou cenovou kalkulaci na

Více

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám KLOMAX O k n a a d v e ř e v š e c h t y p ů E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám Solární systémy, tepelná čerpadla

Více

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ A DŘEVĚNÁ OKNA ARTOKNA

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ A DŘEVĚNÁ OKNA ARTOKNA u PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ A DŘEVĚNÁ OKNA ARTOKNA s.r.o. Svatopetrská /7, 617 BRNO tel.: +42 4 221 8, +42 4 2 ww.artokna.com obchod@artokna.com PRAHA BRNO - HRADEC KRÁLOVÉ OLOMOUC LIBEREC - ŽĎÁR nad SÁZAVOU

Více

TABULKY VÝROBKŮ - OKNA ZŠ Starý Plzenec

TABULKY VÝROBKŮ - OKNA ZŠ Starý Plzenec TABULKY VÝROBKŮ - OKNA ZŠ Starý Plzenec číslo položky Obrázek Popis výrobku počet ks Poznámka o 0.3 Šestidílné dřevěné kastlové okno včetně kompletní meziokenní výdřevy, otevírání všech křídel dovnitř

Více

Nabídka č. 462/2013. www.gospolsro.cz www.gospol.eu

Nabídka č. 462/2013. www.gospolsro.cz www.gospol.eu Zákazník Zákazník-ID 1001 Gospol s.r.o. Špindlerova Třída 780 41301 Roudnice nad Labem Tel.: 800 190909 Datum 8.4.2013 Doba platnosti nabídky 22.4.2013 Okna a dveře jsou vyrobeny z kvalitního neměckého

Více

Společenství vlastníků domu Poříčí 1537 / 6,8 Poříčí 6. 68 01 Blansko Telefon : 602 607 043

Společenství vlastníků domu Poříčí 1537 / 6,8 Poříčí 6. 68 01 Blansko Telefon : 602 607 043 Společenství vlastníků domu Poříčí 1537 / 6,8 Poříčí 6 e-mail:porici68@volny.cz 68 01 Blansko Telefon : 602 607 043 19.3.008 Po zaměření jsme obdrželi Cenovou nabídku na Výměnu dveří a oken ne chodbách

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16:

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16: TECHNICKÉ PODMÍNKY Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16: plastový, minimálně 5ti komorový systém o stavební hloubce min. 70 mm, součinitel

Více

OUTLET Bayerwald. Vchodové dveře i okna Bayerwald jsou vystaveny v Prodejní galerii ARNOLD v Českých Budějovicích.

OUTLET Bayerwald. Vchodové dveře i okna Bayerwald jsou vystaveny v Prodejní galerii ARNOLD v Českých Budějovicích. OUTLET Bayerwald vchodové dveře okna Vchodové dveře i okna Bayerwald jsou vystaveny v Prodejní galerii ARNOLD v Českých Budějovicích. Rezervace a informace u pana Lukáše Zýky - 777 911 340, info@arnold.cz.

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Vaše poptávka: plastová okna a dveře NEDROPLAST

Vaše poptávka: plastová okna a dveře NEDROPLAST Čs. Armády 29 261 01 Příbram tel.: 777 119 970 euroform@nedroplast.cz www.oknapribram.cz EUROFORM s.r.o., Nedrahovice 52, 264 01 Sedlčany, IČ 463 480 26, DIČ CZ46348026 Vaše poptávka: plastová okna a dveře

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4427.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4427. VEKRA, spol. s r.o. Obchodní zastoupení JAROV Hlavní 456 Konvova 251 250 89 Lázn Touše 1 00 Praha 3 Bankovní spojení: obch. zástupce: Bohuslav Martínek Citibank Europe plc. GSM: 606 648 154.ú. 2049860203/2600

Více

Skladová okna. Telefon: Stavba. Děkujeme za Váš zájem o naše výrobky z profilu GEALAN a předkládáme Vám následující kalkulaci:

Skladová okna. Telefon: Stavba. Děkujeme za Váš zájem o naše výrobky z profilu GEALAN a předkládáme Vám následující kalkulaci: NABÍDKA Datum 12.9.2011 Obchodník: Telefon: Nabídku zpracoval: Telefon: SKLADOKN Skladová okna Telefon: Vaše kontaktní osoba Kontakt Stavba KT dodání Děkujeme za Váš zájem o naše výrobky z profilu GEALAN

Více

Cenová nabídka. Zelenečská Praha 9 ALU - STD/3sklo/

Cenová nabídka. Zelenečská Praha 9 ALU - STD/3sklo/ Cenová nabídka. Číslo: 67AF5 Zelenečská Zpracoval: Langová Gabriela Název: Dne: BD..05 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZHOTOVITEL:

Více

výplň : 4-16-4 Ug=1,1 tr

výplň : 4-16-4 Ug=1,1 tr JAKUB RUSEK dřevené výrobky GSM:+420/7350576 okna-dvere@centrum.cz 28..08, list: Lukáš Zicha zichalukas@seznam.cz 604 820 574 montáž: stavba neuvedena NABÍDKA: 8282 DŘEVĚNÁ EUROOKNA, DVEŘE SYSTÉM iv68

Více

Skladová okna. Telefon: Stavba. Děkujeme za Váš zájem o naše výrobky z profilu GEALAN a předkládáme Vám následující kalkulaci:

Skladová okna. Telefon: Stavba. Děkujeme za Váš zájem o naše výrobky z profilu GEALAN a předkládáme Vám následující kalkulaci: NABÍDKA Datum 5.12.2011 Obchodník: Telefon: Nabídku zpracoval: Telefon: SKLADOKN Skladová okna Telefon: Vaše kontaktní osoba Kontakt Stavba KT dodání Děkujeme za Váš zájem o naše výrobky z profilu GEALAN

Více

Skladová okna. Telefon: Stavba. Děkujeme za Váš zájem o naše výrobky z profilu GEALAN a předkládáme Vám následující kalkulaci:

Skladová okna. Telefon: Stavba. Děkujeme za Váš zájem o naše výrobky z profilu GEALAN a předkládáme Vám následující kalkulaci: NABÍDKA Datum 16.5.2011 Obchodník: Telefon: Nabídku zpracoval: Telefon: SKLADOKN Skladová okna Telefon: Vaše kontaktní osoba Kontakt Stavba KT dodání Děkujeme za Váš zájem o naše výrobky z profilu GEALAN

Více

Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne: 4.1.2013 605 271 602

Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne: 4.1.2013 605 271 602 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne:

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Veřejná zakázka malého rozsahu Výměna prosklené stěny a vchodových dveří Technická specifikace Položka 6-8 pouze montáž 1 1 4 ks 1 2 500 1375 1375 2750 Křídlo: 2 * bez křídla Těsnění: Šedé/Šedé 2 F Pevné

Více

SPECIFIKACE NABÍDKY:

SPECIFIKACE NABÍDKY: Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši poptávku a zájem o naše výrobky. Naše firma působí na trhu s plastovými okny od roku 1994. Za tuto dobu jsme realizovali bezpočet výměn a montáží oken, dveří a doplňků

Více

Cenová nabídka číslo: 11211BB Stavba: BD Nikoly Tesly Nikoly Tesly 11 160 00 Praha 6

Cenová nabídka číslo: 11211BB Stavba: BD Nikoly Tesly Nikoly Tesly 11 160 00 Praha 6 Cenová nabídka číslo: 11211BB Stavba: BD Nikoly Tesly Nikoly Tesly 11 160 00 Praha 6 Vážený pane, Dovoluji si Vám nabídnout dodávku a montáž plastových oken Slovaktual v profilovém systému na bázi středového

Více

SMLOUVA o dílo uzavřená podle zákon č. 89/2012 Sb

SMLOUVA o dílo uzavřená podle zákon č. 89/2012 Sb Smlouva o dílo dle nabídky Pr 16/86569 Datum: 27.9.2016 SMLOUVA o dílo uzavřená podle 2586-2635 zákon č. 89/2012 Sb OBJEDNATEL: Odborný léčebný ústav Paseka, p.o. Statutární zástupce: Mudr Polzerová Zdenka,MBA

Více

Nabídka: NZ2110622A. Adresa stavby:

Nabídka: NZ2110622A. Adresa stavby: JIS, spol. s r.o. Na Sadech 222 Zbuzany 252 25 tel.: 257 961 15 fax: 257 961 15 e-mail: zbuzany@jis.cz Bankovní spojení: ČSOB a.s. č.ú.: 693433/3 IČO: 44268467 DIČ: CZ44268467 Objednatel: ANDAS s r.o.

Více

příloha č.2 SPECIFIKACE ZAKÁZKY Výměna oken v objektu ZŠ Školní 5, MŠ Weberova 16, Děčín Veřejná zakázka malého rozsahu

příloha č.2 SPECIFIKACE ZAKÁZKY Výměna oken v objektu ZŠ Školní 5, MŠ Weberova 16, Děčín Veřejná zakázka malého rozsahu příloha č.2 SPECIFIKACE ZAKÁZKY Výměna oken v objektu ZŠ Školní 5, MŠ Weberova 16, Děčín Veřejná zakázka malého rozsahu Název subjektu: Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková

Více

Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne: 14.3.2013 605 271 602

Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne: 14.3.2013 605 271 602 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne:

Více

Nabídka na dodávku oken

Nabídka na dodávku oken Nabídka na dodávku oken - poptáváme výrobce plastových oken pro naší zakázku -varianta oboustranně šedá - minimální prostup celého okna Uw min., - použitý profil dle Vaší nabídky - jediné kritérium je

Více

Přes 15 let pro Vás dodáváme kvalitní výrobky za příjatelné ceny. Firma je držitelem certifikát jakosti ISO 9001:2001.

Přes 15 let pro Vás dodáváme kvalitní výrobky za příjatelné ceny. Firma je držitelem certifikát jakosti ISO 9001:2001. Jáchymovská 429/91 360 04 Karlovy Vary IČO: 252 15 078 DIČ: CZ25215078 tel.: 353 333 413 fax.: 353 333 414 e-mail: zakazky@3xn.cz www.3xn.cz Přes 15 let pro Vás dodáváme kvalitní výrobky za příjatelné

Více

AKCE - VÝMĚNA OKEN STAVBA Ubytovna Brno, Tř. Generála Píky 4, Brno INVESTOR Armádní Servisní p.o. - Podbabská 1589/1, 160 00 Praha

AKCE - VÝMĚNA OKEN STAVBA Ubytovna Brno, Tř. Generála Píky 4, Brno INVESTOR Armádní Servisní p.o. - Podbabská 1589/1, 160 00 Praha INVESTOR Armádní Servisní p.o. - Podbabská 589/, 60 00 Praha 00 4-0297 No. SCHÉMA POPIS POČET KUSŮ DVOUKŘÍDLÉ PLASTOVÉ OKNO, Rozměry: 220x60 4-0297-0 60 O+OS Vnitřní parapet: PVC, hloubka 200 mm 05 220

Více

Cenová nabídka číslo:

Cenová nabídka číslo: PROPLAST K s r.o. Objednatel: x 1 Poč. str.: 6 Adresa: Adresa: IČO: DIČ: Polní 468 549 02 Nové Město nad Metují 25950231 CZ25950231 IČO/R.Č.: DIČ: Tel.: x Tel.: Fax.: 491 472 927 491 472 464 Fax: E-mail:

Více

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 2/7 Plastová COMFORT jsou vyráběna z německého profilového systému VEKA Softline 70 MD. 1.5.1.1

Více

Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne: 2.3.2013 605 271 602

Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne: 2.3.2013 605 271 602 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne: 2.3.2013

Více

1 kpl. 9 ks. 9 ks. 1 ks + 1 ks AKCE: OBJEKT: INVESTOR:

1 kpl. 9 ks. 9 ks. 1 ks + 1 ks AKCE: OBJEKT: INVESTOR: č. 0 - UDOVA SPRÁVY VĚZNICE INVESTOR: VS ČR VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ ZLATÁ č.p.5, P.O.OX 0 357 5 KYNŠPERK NAD OHŘÍ VYŘIZUJE: TELEFON: MOIL: FAX: E-MAIL: PETR ŽALMAN / PAVEL ŠTOCHL 35 306 33 (5) / 35 306

Více

Šplechnerova 808/1, 193 00 Praha 9 Sklářská 48 Tel.: 222713395/800185185 384 21 Husinec E-mail: info@othermpraha.cz

Šplechnerova 808/1, 193 00 Praha 9 Sklářská 48 Tel.: 222713395/800185185 384 21 Husinec E-mail: info@othermpraha.cz OTHERM Výroba plastových oken a dveří OTHERM PRAHA s.r.o. Šplechnerova 808/, 93 00 Praha 9 Sklářská 48 Tel.: 22273395/8008585 384 2 Husinec E-mail: info@othermpraha.cz zákazník: SVJ Ruská 58 Ruská 58 0

Více

PRESTIGE KATALOG VÝROBKŮ II. Okenní profilové systémy Prestige, Prestige Passiv

PRESTIGE KATALOG VÝROBKŮ II. Okenní profilové systémy Prestige, Prestige Passiv PRESTIGE Systém FenStar Prestige, ale zejména FenStar Prestige Passiv je svými vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi předurčen pro použití v pasivních domech a objektech se zvýšenou energetickou

Více

Plastové okno s 5-ti a více komorovým rámem s výztuží, zlatý dub, kování s mikroventilací. Plastové okno s 5-ti a více komorovým rámem s výztuží,

Plastové okno s 5-ti a více komorovým rámem s výztuží, zlatý dub, kování s mikroventilací. Plastové okno s 5-ti a více komorovým rámem s výztuží, SCHÉMA ROZMĚR POPIS 1 600 1000 1000/1600 5 6 11 Žaluzie řetízkové, 100% stínící, barva zlatá 5 ks oken. 2 600 1080 1050/1680 2 2 3 700 1000 1000/1700 3 3 4 1350/1540 2 2 SCHÉMA ROZMĚR POPIS 5 1150/980

Více

Neo. se systémy PVC. Díky velmi dobrým tepelným parametrům tento systém se zvlášť doporučuje pro energiticky úsporné stavby (zejména rodinné domy).

Neo. se systémy PVC. Díky velmi dobrým tepelným parametrům tento systém se zvlášť doporučuje pro energiticky úsporné stavby (zejména rodinné domy). technický list Produktová skupina Třída Materiál Použití Technický popis Profilový systém Neo Neo Gold AL Okna, balkonové a terasové dveře, výklopně posuvná okna (PSK) 1 Název Šířka Počet komor 3 Parametry

Více

RD PRO MANŽELÉ GLOGAROVY- TABULKA OKEN

RD PRO MANŽELÉ GLOGAROVY- TABULKA OKEN 01 1495 2250 vstupní pevné dveře spojené s pevným neotevíravým dílem dveře hladké, zaskleno izolačním trojsklem (Uw, min = 0,8 W/m²K) s plastovým "teplým" rámečkem zasklení - mléčné sklo s bezpečnostní

Více

CENOVÁ NABÍDKA NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝMĚNA 3 VCHODOVÝCH DVEŘÍ NA BUDOVĚ ČP.13 A ČP.12 - UL. HLAVNÍ, DOLNÍ JIRCANY

CENOVÁ NABÍDKA NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝMĚNA 3 VCHODOVÝCH DVEŘÍ NA BUDOVĚ ČP.13 A ČP.12 - UL. HLAVNÍ, DOLNÍ JIRCANY WINDOW HOLDING a.s. CENOVÁ NABÍDKA NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝMĚNA 3 VCHODOVÝCH DVEŘÍ NA BUDOVĚ ČP.13 A ČP.12 - UL. HLAVNÍ, DOLNÍ JIRCANY Identifikace uchazeče: Window Holding a. s. Hlavni

Více

---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- Položka: Počet ks: Rozměr rámu: 500 x 50 mm 750 750 500 540 754.3 50 0 295.7 nahoře/vlevo/vpravo:rozšíření rámu mm Položka: a Počet ks: Rozměr rámu: 500 x 50 mm 750 750 500 540 754.3 50 0 295.7 otevíravé

Více

a) Výměna sklepních a chodbových oken

a) Výměna sklepních a chodbových oken Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa je správcem

Více

Projekt: 13406 - byt.dům Fr.Křižíka 461/11

Projekt: 13406 - byt.dům Fr.Křižíka 461/11 Strana: 1 z 14 Datum: 16.8.2013 Sídlo: Bídov 463, 798 52 Konice, Olomoucký kraj Tel.: +420 582 396 717, Fax: +420 582 397 717 IČ: 27740358 DIČ : CZ27740358 E-mail: mrnka@mrnka.cz Web: www.mrnka.cz ZÁKAZNÍK:

Více

BAZAROVÁ OKNA OKNOSTYL group s.r.o.

BAZAROVÁ OKNA OKNOSTYL group s.r.o. BAZAROVÁ OKNA OKNOSTYL group s.r.o. Bližší info a prodej: Jiří Mareš - vedoucí skladu T: 775 872 715 (provoz linky PO - PÁ 8-15) E: sklad@oknostyl.cz Všeobecná specifikace oken a dveří: V naší nabídce

Více

POČET [ks] ROZMĚR [mm]

POČET [ks] ROZMĚR [mm] O1 500x600 2 2 O2 770x600 1 1 O3 1000x600 2 2 2 O4 BARVY BÍLÉ, STAVEBNÍ HLOUBKA 76mm, DVOUKŘÍDLÉ, KŘÍDLO VÝKLOPNÉ A OTEVÍRAVÉ, ODSAZENÉ KŘÍDLO, KOMPLETNÍ VÝROBEK Umax=1,2 W/m2K, ZASKLENÍ ČÍRÉ IZOLAČNÍ

Více

Pohled zvenku. Půdorysný pohled

Pohled zvenku. Půdorysný pohled ŠESTIDÍLNÁ SESTAVA PLASTOVÝCH OKEN S ROHOVÝM SPOJEM 9790 (9040+750)x2150mm Horní nadvětlíky zaskleny hladkou izolační výplní 24mm ovládané jednotlivě pákovými ovladači umístěnými na rámu. Konstrukce profilů

Více

Tel.: Realizace:

Tel.: Realizace: Těším se na spolupráci s Vámi. Případné dotazy jsem připraven co nejdříve zodpovědět a rád si s Vámi domluvím osobní schůzku u Vás doma nebo v kanceláři. Váš obchodní zástupce: Klient: Pánek Tomáš Hájek

Více

CENOVÁ NABÍDKA č.: ZZ_DRAFT

CENOVÁ NABÍDKA č.: ZZ_DRAFT CENOVÁ NABÍDKA č.: ZZ_DRAFT Informace dle 1811 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (tyto informace se uplatní pouze ve vztahu ke kupujícímu / objednateli, který je spotřebitelem) VANEO cz, s.r.o. IČ:

Více

Obec Rovensko, Rovensko 59, Zábřeh

Obec Rovensko, Rovensko 59, Zábřeh ... e-mail:obec(@.rovensko-morava.cz č.j. V Rovensku dne 19.1.2012 Věc: Výměna oken a dveří v budově ZŠ a MŠ Rovensko - výběr dodavatele prací. Dovolte mi, abych Vás oslovil s uvedenou poptávkou. Obec

Více

NABÍDKA PLASTOVÝCH BAZAROVÝCH OKEN

NABÍDKA PLASTOVÝCH BAZAROVÝCH OKEN EUROLEX Praha s.r.o. Adresa: Na Kocandě 47, 252 42 Jesenice u Prahy; nebo pobočka: Fritzova 2, 586 0 Jihlava IČ: 2566722 DIČ: CZ2566722 zapsán v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze odd.

Více

Nabídka č.: NAB/0061-11G

Nabídka č.: NAB/0061-11G Nabídka č.: Ze dne: Dodavatel 19. 1. 011 DP plast s.r.o. výroba PVC oken a dveří Bílanská 1781, 767 01 Kroměříž IČ: 59467, DIČ: CZ59467 Zpracoval: Alexandra Geržová tel.: 773 938 831 Odběratel Pan Tomáš

Více

Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění)

Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění) Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění) Produkty s pětikomorovým profilem Inoutic Arcade vynikají elegantním designem, výbornou tepelnou a zvukovou izolací, snadnou údržbou

Více

ÚSPORA ENERGIE DÍKY KVALITNÍM OKNŮM ZNAČKY. www.vpo.cz

ÚSPORA ENERGIE DÍKY KVALITNÍM OKNŮM ZNAČKY. www.vpo.cz ÚSPORA ENERGIE DÍKY KVALITNÍM OKNŮM ZNAČKY představení společnosti Společnost VPO Protivanov, a.s. byla založena v roce 1993 jako akciová společnost a navázala na čtyřletou tradici výroby plastových oken

Více

----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------- OKNA + DVEŘE technická specifikace ---------------------------------------------------------------------- Vysvětlivky a technické pojmy Informace společné pro všechny řady výrobků: Veškeré námi vyráběné

Více

ALEŠ VLACH I : 665 72 061 DI : CZ6407301571. Aleš Vlach - PLASTOVÁ OKNA nám.svobody 80, 664 42 Mod ice Telefon/ fax: 547 242 177, 547 243 687

ALEŠ VLACH I : 665 72 061 DI : CZ6407301571. Aleš Vlach - PLASTOVÁ OKNA nám.svobody 80, 664 42 Mod ice Telefon/ fax: 547 242 177, 547 243 687 ALEŠ VLACH I : 665 72 061 DI : CZ6407301571 Aleš Vlach - PLASTOVÁ OKNA nám.svobody 80, 664 42 Mod ice Telefon/ fax: 547 242 177, 547 243 687 Mobil: 737 500 305, 604 554 967 E-mail: avokna@plastovaoknabrno.cz

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Společenství vlastníků

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298. VEKRA obchodní s.r.o. Obchodní zastoupení PRAHA-MODANY epická 22 Modanská 86/ 102 00 Praha 10 - Hostiva 147 00 Praha 4 - Hodkoviky Bankovní spojení: obch. zástupce: Jaroslav Novotný Citibank Europe plc.

Více

STAR okna, s.r.o. Mahulenina 1856/16, 162 00 Praha 6

STAR okna, s.r.o. Mahulenina 1856/16, 162 00 Praha 6 STAR okna, s.r.o. Mahulenina 1856/16, 162 00 Praha 6 Zakázková kancelář Praha: Bělohorská 143 169 00 Praha 6 - Břevnov Tel./Fax: 220 517 319 602 661 363 e-mail: okna@star-okna.cz IČ 28900995 DIČ CZ28900995

Více

Obec Malšovice. V ý z v a k e z p r a c o v á n í n a b í d k y n a v e ř e j n o u. z á k á z k u m a l é h o r o z s a h u

Obec Malšovice. V ý z v a k e z p r a c o v á n í n a b í d k y n a v e ř e j n o u. z á k á z k u m a l é h o r o z s a h u Obec Malšovice V ý z v a k e z p r a c o v á n í n a b í d k y n a v e ř e j n o u z á k á z k u m a l é h o r o z s a h u Z a d a v a t e l : Název : Obec Malšovice Sídlo : Malšovice 16, PSČ 405 02 IČ

Více

stylos H 260 Plastová okna

stylos H 260 Plastová okna Plastová okna 08 09 Kvalita, která přesvědčí... Nejmodernější technika pro váš dům Funkčnost v každém detailu Zešikmení profilů u systému stylos působí opticky velmi harmonicky. Systém je vhodný pro instalaci

Více

VÝPIS DVEŘÍ. D.1.1.c.01c. VÝPIS DVEŘÍ. Město Bílovec. Modernizace a přístavba domova pro seniory Bílovec

VÝPIS DVEŘÍ. D.1.1.c.01c. VÝPIS DVEŘÍ. Město Bílovec. Modernizace a přístavba domova pro seniory Bílovec VÝPIS DVEŘÍ ZMĚNY c b a DOPLNĚNÍ DVEŘÍ D/P, ÚPRAVA POČTU DVEŘÍ D/P ÚPRAVA SPECIFIKACE - ROZMĚRŮ, MATERIÁLU DVEŘÍ DOPLNĚNÍ SPECIFIKACE DVEŘÍ - INTERIÉROVÉ ŽALUZIE /4 DATUM 4/6 Ing. Jana K. JAHODOVÁ /5 Ing.

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější Díl: 6 Upravy povrchů vnitřní 64593R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m 4,99 0,05700,4466 (,75*+,74)*0,* (5,94*+3,8)*0,,65,5 (,78*+,4)*0, (,75*+5,4)*0, (,78*+5,34)*0,*,9,8 3,56 (0,87*+,4)*0,

Více

CENOVÁ NABÍDKA: SKLAD

CENOVÁ NABÍDKA: SKLAD BACHL, spol. s r.o. SKLAD Bohumilice divize OKNA A DVEŘE Bohumilice 70 384 81 Čkyně tel: +420 388 303 225 fax: +420 388 303 227 e-mail: okna@bachl.cz CENOVÁ NABÍDKA: SKLAD Vyřizuje Mobil E-Mail Pavel Rychtař

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298. VEKRA obchodní s.r.o. Obchodní zastoupení PRAHA-MODANY epická 22 Modanská 86/ 102 00 Praha 10 - Hostiva 147 00 Praha 4 - Hodkoviky Bankovní spojení: obch. zástupce: Jaroslav Novotný Citibank Europe plc.

Více

Příloha List Revize. Tabulka oken (O) 1. Uváděné rozměry oken jsou čistý stavební otvor v obvodovém plášti resp. ve vnitřních dělících stěnách.

Příloha List Revize. Tabulka oken (O) 1. Uváděné rozměry oken jsou čistý stavební otvor v obvodovém plášti resp. ve vnitřních dělících stěnách. Tabulka oken () BYTVÝ DŮM ŘECHVKA-HRMĚŘICE 1 (15) X Poznámky : 1. Uváděné rozměry oken jsou čistý stavební otvor v obvodovém plášti resp. ve vnitřních dělících stěnách. Před zahájením výroby oken je nutné

Více

Ing. Ivan Daníček. Olomouc. Cenová nabídka č. Datum : 04.10.2010 Strana: 1. Vážený zákazníku,

Ing. Ivan Daníček. Olomouc. Cenová nabídka č. Datum : 04.10.2010 Strana: 1. Vážený zákazníku, Adresa zákazníka: Ing. Ivan Daníček Dobnerova 8/10 Adresa stavby: idanicek@seznam.cz Olomouc Tel. Fax. Tel. Fax. Cenová nabídka č. Strana: 1 Vážený zákazníku, děkujeme za Váš zájem o naše výrobky a zasíláme

Více

Ladislav Obrtel Nádražní 243/4 751 17 Horní Moštěnice tel. 776072134 e-mail: obrtel@hsn.cz. Horní Moštěnice, 3.12.2008

Ladislav Obrtel Nádražní 243/4 751 17 Horní Moštěnice tel. 776072134 e-mail: obrtel@hsn.cz. Horní Moštěnice, 3.12.2008 Ladislav Obrtel Nádražní 243/4 751 17 Horní Moštěnice tel. 776072134 e-mail: obrtel@hsn.cz Horní Moštěnice, 3.12.2008 Věc: poptávka na dodávku a montáž výplní otvorů (celkem 33 kusů) v novostavbě RD Žádám

Více

Sklo: Rám: Sloupek: Křídlo: Zazdívací lišta: Montáž: Klika: Výš ka kliky: Popis: Sklo: Rám: Práh: Křídlo: Pevné příčky: Montáž: Klika: Kování: Popis:

Sklo: Rám: Sloupek: Křídlo: Zazdívací lišta: Montáž: Klika: Výš ka kliky: Popis: Sklo: Rám: Práh: Křídlo: Pevné příčky: Montáž: Klika: Kování: Popis: Pozice: 1/: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství Rozměry rámu: 2070,0 x 1550, 0 mm Stavební otvor: 2090,0 x 1600,0 mm Základní cena: Dvojdílné okno se sloupkem Barva (int/ext): Bílá 14 986,00 Kč

Více

profese : VÝPIS OKEN + DVEŘÍ obsah: POZNÁMKY: 2/ VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE PŘED VÝROBOU PŘEDÁNA DODAVATELEM ARCHITEKTOVI K ODSOUHLASENÍ

profese : VÝPIS OKEN + DVEŘÍ obsah: POZNÁMKY: 2/ VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE PŘED VÝROBOU PŘEDÁNA DODAVATELEM ARCHITEKTOVI K ODSOUHLASENÍ POZNÁMKY: / ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU PROVEDE DODAVATEL ZAMĚŘENÍSTAVEBNÍCH OTVORŮ NA STAVBĚ 2/ VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE PŘED VÝROBOU PŘEDÁNA DODAVATELEM ARCHITEKTOVI K ODSOUHLASENÍ zakázka:

Více

Plastová okna STÍNÍCÍ TECHNIKA. Okna

Plastová okna STÍNÍCÍ TECHNIKA. Okna Okna Okna jsou nedílnou součástí našich domovů. Umožňují nám kontakt s okolním prostředím a prosvětlují místnost. Celek a design nám dokážou vytvořit právě okna, ať už jsou plastová, euro, hliníková nebo

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART Lázeňská 295, 354 91 Lázně Kynžvart

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART Lázeňská 295, 354 91 Lázně Kynžvart LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART Lázeňská 95, 354 9 Lázně Kynžvart www.lazne-kynzvart.cz Datum: 0.. 03 Č.j. 638 / 03 Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel zakázky vyhlašuje výzvu k podání nabídky na

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Příloha č. 3 k č.j.: VS 88/002/002/2015-20/LOG/500 Technická specifikace Hradec Králové-výměna oken trakt A (administrativní budova). 1. Stávající stav Okna administrativní části traktu A Současná špaletová

Více

BAZAROVÁ OKNA OKNOSTYL group s.r.o.

BAZAROVÁ OKNA OKNOSTYL group s.r.o. BAZAROVÁ OKNA OKNOSTYL group s.r.o. Bližší info a prodej: Jiří Mareš - vedoucí skladu T: 775 872 715 (provoz linky PO - PÁ 8-15) E: sklad@oknostyl.cz Všeobecná specifikace oken a dveří: V naší nabídce

Více

Vyřizuje Mobil E-Mail Tel Radka Šťávová +420 606 521 641 radka@oknasirer.cz +420 313 101 013

Vyřizuje Mobil E-Mail Tel Radka Šťávová +420 606 521 641 radka@oknasirer.cz +420 313 101 013 1297,8 592,3 1890 Miroslav Šírer Kublov 12 267 41 Kublov okres Beroun Tel: +420 311 585 207 Mob: +420 602 620 615 E-mail: info@oknasirer.cz Http: www.oknasirer.cz Radim Dohnal Družstvo Obora Telefon :

Více

ČESKÝ AUTORIZOVANÝ VÝROBCE PLASTOVÝCH - HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

ČESKÝ AUTORIZOVANÝ VÝROBCE PLASTOVÝCH - HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ ČESKÝ AUTORIZOVANÝ VÝROBCE PLASTOVÝCH - HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ Cenová nabídka č.: N527-6 EUROPLAST-Morava s.r.o. Zákazník: Akce: SKLAD Holasice 34, 664 6 RAJHRAD u Brna tel.: 547 232 360, 547 232 362

Více

Cenová nabídka 011AI6LI

Cenová nabídka 011AI6LI Zpracoval: Rumíšková Jana Datum:14.9.2016 DODAVATEL: POPTÁVAJÍCÍ: Window Holding a.s. Jméno : BD Sluneční Hlavní 456 Příjmení : Šárka Zámečníková 250 89 Lázně Toušeň Ulice : Sluneční 803 IČO : 28436024

Více

Θi 24,70 24,80 23,53 Θip 19,70 19,70 16,80 Θe -15,40-15,33-15,40 Θep -12,00-11,97-13,33 alfa i 11,88 11,83 8,60 alfa e 17,21 17,25 27,12 Θip 1 17,0

Θi 24,70 24,80 23,53 Θip 19,70 19,70 16,80 Θe -15,40-15,33-15,40 Θep -12,00-11,97-13,33 alfa i 11,88 11,83 8,60 alfa e 17,21 17,25 27,12 Θip 1 17,0 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba č. 212 Zkušební laboratoř č. 1007.4 akreditovaná ČIA Zkušebna tepelných vlastností materiálů, konstrukcí a budov Sídlo laboratoře: 102 21 Praha 10,

Více

Ceník Posuvných sítí v lištách pro firmu Internetový ceník 2015

Ceník Posuvných sítí v lištách pro firmu Internetový ceník 2015 Region: Stará 205, 789 61 Bludov www.parapetyrs.cz Vyhotovil: PROVOZOVNA: Žerotínova 87 bývalý areál Moravolen(Bělidlo) 787 01 Šumperk Šumperk Baženov Ceník Posuvných sítí v lištách pro firmu Internetový

Více

Poptávka okna Všenory Komárkovi

Poptávka okna Všenory Komárkovi Poptávka okna Všenory Komárkovi Dobrý den, prosíme o vypracování nabídky na výměnu oken v rodinném domě ve Všenorech ( středočeský kraj ). Primárně máme zájem o dřevěná smrková okna, tak aby jejich tepelně

Více

dělat okna hračka je pro nás w w w.okna.eu

dělat okna hračka je pro nás w w w.okna.eu dělat okna je pro nás hračka w w w.okna.eu h l i n í k o v á o k n a zimní zahrady Hliníkové zimní zahrady vyrábíme s použitím kvalitních hliníkových profilů tradičních německých značek Heroal nebo Schüco

Více

BAZAROVÁ OKNA OKNOSTYL group s.r.o.

BAZAROVÁ OKNA OKNOSTYL group s.r.o. BAZAROVÁ OKNA OKNOSTYL group s.r.o. Bližší info a prodej: Jiří Mareš - vedoucí skladu T: 775 872 715 (provoz linky PO - PÁ 8-15) E: sklad@oknostyl.cz Všeobecná specifikace oken a dveří: V naší nabídce

Více

Nabídka: N150487. Adresa stavby:

Nabídka: N150487. Adresa stavby: Okna Lakam, s.r.o. Lutovítova 594 Kralupy n. Vltavou 278 01 tel.: 315 721 694 fax: 315 721 695 e-mail: stastna-okna@lakam.cz Bankovní spojení: ČSOB č.ú.: 266232829/0300 IČ: 03277585 DIČ: CZ03277585 Vedená

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14506.

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14506. Window Holding a.s. Obchodní zastoupení VEKRA Hlavní 456 Hlavní třída 6079 250 89 Lázně Toušeň 708 00 Ostrava-Poruba Bankovní spojení: obch. zástupce: Martina Javorková Citibank Europe plc. GSM: 724 981

Více

Window holding SK a.s. Jozefská 3 Obchodní zastoupení: Sklářská 48 8 06 Bratislava 384 Husinec Bankovní spojení: obch. zástupce: Ing.Marián Macek čsob GSM: 388 385 0 IBAN: TEL: BIC: FAX: 74 596 067 IčO:

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Výměna oken v bytovém domě č.p. 2290 ve Varnsdorfu 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf

Více

www.okna.eu e-mail: okna@okna.eu telefon: 773 360 000

www.okna.eu e-mail: okna@okna.eu telefon: 773 360 000 h l i n í k o v á o k n a BENEŠOV Křižíkova 1703 tel.: 773 360 015 BEROUN Plzeňská 341 tel.: 773 360 069 ČESKÝ BROD Palackého 491 tel.: 773 360 008 Vrchlabí DOBŘICHOVICE V Zahradách 1084 tel.: 773 360

Více

Dveře HÖRMANN rozměry CZ

Dveře HÖRMANN rozměry CZ Dveře HÖRMANN rozměry CZ Obsah bez požární odolnosti rozměry CZ Popis Cena Vnitřní dveře ZK - rozměry CZ Strana Strana ZK-1 standard - výplň voština (výška 1970) 587, 595 252 ZK-2 standard - výplň voština

Více

Tabulky oken SO 01. Před zahájením výroby oken je nutné veškeré rozměry a návaznosti na konstrukci ověřit na stavbě a znovu zaměřit!!!

Tabulky oken SO 01. Před zahájením výroby oken je nutné veškeré rozměry a návaznosti na konstrukci ověřit na stavbě a znovu zaměřit!!! V7 SO 0 (7) X Poznámky :. Uváděné rozměry oken jsou čistý stavební otvor při vnější straně okna, tedy na místě vybourání vnější špalety. Před zahájením výroby oken je nutné veškeré rozměry a návaznosti

Více

************************************************************************ R I O K N A a. s.,středisko: Bzenec

************************************************************************ R I O K N A a. s.,středisko: Bzenec ************************************************************************ R I O K N A a. s.,středisko: Bzenec Úkolky 055 696 8 Bzenec ********************************************************************VJ**

Více