F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, ŠLUKNOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV"

Transkript

1 F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, ŠLUKNOV DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Investor : Město Šluknov náměstí Míru Šluknov Zodp. projektant : Ing. Jiří Cobl Vypracoval : Martin Rousek Datum : zaří 2013 Zakázka :

2 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Identifikační údaje Název stavby : REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, ŠLUKNOV Místo stavby : st.p.č.k. 1493/4; p.p.č.k. 1493/2, 1493/5, 1503, 1506/1, 1506/2, 1506/3 k.ú. Šluknov Stavební úřad : Šluknov Kraj : Ústecký Charakter stavby : Rekonstrukce Investor : Město Šluknov náměstí Míru Šluknov Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Cobl, ČKAIT Starokřečanská 34, , Rumburk Stupeň dokumentace : Dokumentace ke stavebnímu povolení a) Účel objektu Jedná se o objekt mateřské školy. Předmětem projektové dokumentace je zateplení a rekonstrukce obvodových stěn objektu. Návrh zateplení vychází z předaných podkladů od investora Energetický audit. b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Architektonické řešení: Budova školky je nepodsklepená, jednopodlažní s plochou střechou. Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem tl. 120 mm. Členění fasády i oken zachováváme, dojde pouze ke změně barevného řešení fasády

3 Funkční, dispoziční a výtvarné řešení: Funkční a dispoziční řešení objektu se zateplením nezmění. Barevné řešení fasády musí respektovat okolní objekty. Řešení přístupu do objektu: Stavebními úpravami neměníme přístup osob do objektu. Vegetační úpravy: Nejsou navrženy žádné vegetační úpravy v okolí objektu. c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění Zastavěná plocha objektu školy: 1345 m² Podlahová plocha 1.P.P m² Obestavěný prostor objektu: 4510 m³ Předpokládané investiční náklady: Kč s DPH d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost 1.Práce HSV 1.1. Bourací práce Na fasádě dojde k odsekání stávajících obkladů a částečnému otlučení omítky (odhad: do 30% z celkové plochy). Otlučeny budou místa, která jsou nafouklá nebo nedrží pevně s podkladem. Dále budou před zahájením prací demontovány cedule, žebříky, mříže, hromosvod atd. Po provedení kontaktního zateplovacího systému bude hromosvod namontován zpět na prodloužené držáky a provedena revize zařízení. Dále bude odbourán betonový okapový chodník a dojde k odsekání části základových konstrukcí. Dojde k vybourání dvou plastových oken včetně parapetů Zemní práce Kolem objektu bude proveden odkop zeminy pro provedení drenáže a zateplení objektu. Práce budou prováděny ručně, popřípadě malou strojní mechanizací. Výkop musí být proveden ve spádu 1% pro spád drenáže. Pod drenáží bude provedena betonová mazanina ve spádu tl. 100 mm. Potrubí je navrženo z flexibilní PVC potrubí, obaleného geotextýlii. Obsyp potrubí bude z kameniva 8-16 a následně hrubší frakcí

4 1.3. Základové konstrukce Nejsou navrženy žádné základové konstrukce Svislé nosné a nenosné konstrukce Pro dosažení rovinnosti dojde v části základových konstrukcí k jejich postupnému podezdívání cihlami plnými pálenými na MVC. U vybouraných oken bude z jedné strany dozděno ostění na celou tloušťku zdi cihlami pálenými nebo pórobetonovými Vodorovné konstrukce Zůstávají stávající Konstrukce střechy Konstrukce střechy zůstává bez změn Komunikace, zpevněné plochy, úprava ploch Po překopech inž. sítí budou komunikace a zpevněné plochy navráceny do původního stavu. 2. Práce PSV 2.1 Izolace proti vodě a radonu Bude provedena svislá hydroizolace spodní stavby, která bude vytažena minimálně 300 mm nad úroveň upraveného terénu. Svislá hydroizolace musí byt propojena se stávající vodorovnou hydroizolací spodní stavby. A to vysekáním drážky nad vodorovnou izolací, očištění, napenetrováním stáv. Izolace, vytmelením drážky hydroizolační kompozitní hmotou a přetmelení hydroizolační hmotou Tepelné izolace Jsou navržena následující úsporná opatření: - zateplení obvodových stěn polystyrenovými deskami EPS a XPS (λmax=0,035w/m²k) tl. 120 mm Provedení vnějších tepelných izolací zateplovacího systému (ETICS) musí být provedeno dle ČSN Výrobce KZS musí být členem Cechu pro zateplování budov a držitelem kvalitativní třídy A

5 Bude provedena zkouška přídržnosti a kotevní zkouška za účasti stavebního dozoru investora. O této zkoušce bude proveden zápis do stavebního deníku. Bude proveden certifikovaný kontaktní zateplovací systém tl. 120 mm, před zahájením budou stávající prefabrikované stěnové panely reprofilovány a doplněna a opravena stávající omítka. Opravená omítka bude zpevněna penetračním nátěrem. Pro vyrovnání stěn budou nalepeny polystyrenové desky (tl. podle potřeby) a přebroušeny, tak aby byla vytvořena svislá i vodorovná rovinnost stěn. Sokl bude zateplen deskami z extrudovaného polystyrenu tl. 100 mm. Desky budou zataženy minimálně 600 mm pod úroveň stávajícího terénu. V nadzemní části soklu bude provedena povrchová úprava ve skladbě: stěrková vrstva z tmelu skleněná síťovina vtlačená do tmelu penetrace tenkovrstvá marmolitová omítka KZS stěn bude založen na zakládací liště. Tepelně izolační desky budou polystyrenu tl. 120 mm, na desky bude provedena omítka ve skladbě: stěrková vrstva z tmelu skleněná síťovina vtlačená do tmelu penetrace tenkovrstvá silikonová omítka zrnitosti 1,5 mm V místě nadpraží, ostění, pod parapety oken bude provedeno zateplení objektu certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem tl. 40 mm. Na všechny otvory bude aplikována přídavná výztuž a všechny rohy zateplovacího systému budou vyztuženy rohovým Al profilem s integrovanou síťovinou. Napojení kontaktního zateplovacího systému s výplněmi otvorů bude řešeno pomocí APU lišt. Atika bude zateplena ze všech stran zateplena, na vnější straně bude certifikovaný zateplovací systém tl. 120 mm. Kontaktní zateplovací systém bude založen na zakládací liště Sádrokartonové konstrukce Neprovádí se nové sádrokartonové konstrukce

6 2.4. Truhlářské konstrukce Nově se osadí plastová okna do upravených otvorů. Plastová okna budou jednokřídlová, otvíravá a výklopná s U=1,2W/m2K. Okna budou dodávaný s žaluziemi a vnitřním parapetem Tesařské konstrukce. Neprovádí se Klempířské konstrukce Budou provedeny nové klempířské konstrukce, jedná se o doplnění parapetů. Parapety budou z eloxovaného hliníkového plechu Zámečnické konstrukce Dojde k výměně kovových ventilačních mříží za nové hliníkové. Nad vchod bude nově osazena stříška z bezpečnostního skla a hliníku Úpravy povrchů Veškeré zámečnické konstrukce budou opatřeny syntetický antikorozním nátěrem. Veškeré truhlářské a tesařské konstrukce budou natřeny nátěrem proti dřevokazným houbám a hmyzu. e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů Objekt mateřské školy má vyměněná okna za plastová. Projekt řeší zateplení obvodových stěn objektu, návrh izolace vychází z energetického auditu. Energetický audit byl dodán investorem od společnosti Dekprojekt s.r.o., Tiskařská 10/257, Praha 10 Malešice, z května f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu Neposuzuje se. g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků Odpad z provozu objektu je standardní komunální odpad likvidovaný na základě smluv o likvidaci. Při výstavbě vznikne větší množství odpadů oproti běžnému provozu

7 h) Dopravní řešení Není projektem dotčeno. i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření Stavební úpravy a opravy jsou navrženy tak, aby stavba po dokončení prací odolávala vnějším vlivům prostředí (povětrnostní vlivy apod.). j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu Tato projektová dokumentace splňuje vyhlášku č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, vyhlášku č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a její změnu č. 269/2009 Sb. a příslušná normová doporučení. Všechny stavební práce budou řešeny v souladu s technologickými postupy jednotlivých výrobců a dle platných ČSN. Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat vyhlášky a zákony týkající se bezpečnosti práce na stavbě a používání technických zařízení zejména pak: zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho prováděcí předpisy, resp. nařízení vlády - č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. dalších souvisejících předpisy (technické normy, hygienické a provozní předpisy) - nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky - nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, - zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, - vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), - zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozd. Předpisů, - nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, - 7 -

8 - vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů k) Závěr Vyskytnou-li se během výstavby jiné okolnosti a odchylky od projektové dokumentace, je jejich změnu nutno předem konzultovat s projektantem. Stavba bude po jejím řádném provedení splňovat požadavky na ní kladené. O provádění stavby bude veden stavební deník. Veškeré změny v provádění oproti této projektové dokumentaci musí být konzultovány a potvrzeny projektantem. Žádné části projektu nesmí být kopírovány bez souhlasu zpracovatele. Všechny názvy výrobků, materiálů a jejich výrobců uvedených v této PD jsou pouze informativní a slouží pro určení standardů vlastností a kvality. Tyto materiály a výrobky lze dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách nahradit obdobnými materiály či výrobky stejných vlastností a technických parametrů jiných výrobců. V Rumburku, dne Vypracoval: Martin Rousek - 8 -

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Architektonicko-stavební řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Architektonicko-stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA Architektonicko-stavební řešení 1 OBSAH: dle vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb STRUKTURA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 3 TECHNICKÁ ZPRÁVA... 4 a)

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby : Ralsko Ploužnice č.p. 332 až 337 st.p.č. 56/1-4, 57/1-4, 58/1-4 Investor : Město Ralsko Projektant

Více

D.1.1a Technická zpráva

D.1.1a Technická zpráva Číslo zakázky: 2013_027 D.1.1a Technická zpráva Rekonstrukce pavilonů Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Most, o.z. Včetně optimalizace vnitřních prostor Datum: 12/2013 Zpracoval: Oswald Michal JT consulting

Více

Ing. Vladimíra Pokorná

Ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí HIP: Ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant

Více

BENEKOV VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ HALA Projektová dokumentace pro provádění stavby

BENEKOV VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ HALA Projektová dokumentace pro provádění stavby Název akce : BENEKOV VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ HALA Místo stavby : Areál firmy BENEKOV, Masarykova 402, 793 12 Horní Benešov Investor : Leopold Benda BENEKOV, Luhy 119, 793 12 Horní Benešov Projektant : Atelier

Více

1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch... 4

1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch... 4 BSAH: 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTNICKÉ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 1a) Zhodnocení staveniště, popis stávajícího stavu... 3 1b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících...

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 se sídlem: Praha 4, Valentova 1730, Praha 4, 149 00 vyhlašují výběrové řízení na akci Revitalizace panelového domu Valentova 1729 1731, Praha

Více

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ CHVÁTAL Ing. arch. Jaroslav Chvátal, Bílovecká 2411/1, Opava 746 01 IČ: 121 24 036, autorizace ČKA č.1513

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ CHVÁTAL Ing. arch. Jaroslav Chvátal, Bílovecká 2411/1, Opava 746 01 IČ: 121 24 036, autorizace ČKA č.1513 ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ CHVÁTAL Ing. arch. Jaroslav Chvátal, Bílovecká 2411/1, Opava 746 01 IČ: 121 24 036, autorizace ČKA č.1513 AKCE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA EDVARDA BENEŠE ZATEPLENÍ OBJEKTU A VÝMĚNA OKEN MÍSTO

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS, Bří Čapků 550, 362 21 Nejdek Ing. Irena Pichlová - Oto Szakos Zakázka : PS 04.2015 Akce : Realizace úspor energií ZŠ Karlovarská, Nejdek D.1.1. Architektonicko

Více

Snížení energetické náročnosti budovy KD Jesenice

Snížení energetické náročnosti budovy KD Jesenice A1 spol. s r.o., architektonická, projektová a inženýrská činnost Lannova 16/13 370 21 České Budějovice tel.: 386 102 911, fax: 386 102 920, e-mail: ateliery@a1sro.cz, www.arch.cz/a1 Snížení energetické

Více

F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Místo stavby : REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ PANELOVÉHO DOMU Rýmařovská č.p. 432, Praha 18 Letňany OBSAH: F.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE F.1.1 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ a ZÁKLADNÍ

Více

Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba :

Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba : Strana: 1/18 Rekapitulace Stavba : Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6 Poř. Název položky cena č.pol. 0 Všeobecné konstrukce a práce 71 500

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy Identifikační údaje stavby Název stavby: Stavební úpravy mateřské školy č.p. 36 ulice Rybářská v Hrádku nad Nisou Místo stavby: Stavebník: Charakter stavby: Účel stavby: Stupeň projektu: Hlavní projektant:

Více

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ D.2.

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ D.2. PDF Název stavby: Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8 PRAHA VII/2014 D. DOKUMENTACE STAVBY D.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ D.2.1 Technická zpráva Stupeň: Dokumentace pro stavební

Více

1. Identifikační údaje stavby. 2. Základní charakteristika stavby a území. 3. Přehled výchozích podkladů

1. Identifikační údaje stavby. 2. Základní charakteristika stavby a území. 3. Přehled výchozích podkladů 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Revitalizace bytového domu Dolákova 794-797, Praha 8 - Bohnice Místo stavby: Dolákova 794-797, 181 00 Praha 8 - Bohnice Stavebník: Společenství vlastníků jednotek

Více

Architektonicko - stavební část:

Architektonicko - stavební část: Architektonicko - stavební část: Architektonické a dispoziční řešení : Hlavním záměrem projektu je doplnit a posílit síť gastronomických a hygienických zařízení v areálu zoologické zahrady. Cílem je vytvořit

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum Pulická 695, Č.j.: VZ-02/06-2013 518 01 Dobruška Dobruška, 27. června 2013 Počet listů: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce č. VZ 201300013 zadávané ve

Více

FAMFULÍKOVA 1131-1139, PRAHA 8 - ĎÁBLICE obsah části F.1

FAMFULÍKOVA 1131-1139, PRAHA 8 - ĎÁBLICE obsah části F.1 MCT-RR spol. s r.o., Pražská 6, 02 2 Praha 0 - Hostivař, e-mail : info@mct-rr.cz FAMFULÍKOVA 3-39, PRAHA 8 - ĎÁBLICE obsah části F. F.-TZ TECHNICKÁ ZPRÁVA F.-S SPECIFIKACE HLAVNÍCH OPATŘENÍ F.- F.-2 F.-3

Více

List1. Stránka 1. F.1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení Seznam příloh F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

List1. Stránka 1. F.1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení Seznam příloh F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení List1 Akce: Revitalizace nemocnice v Sokolově Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy pavilonu D oddělení ODN Investor: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary Zak.č.: 01/11 F.1.1. Architektonické

Více

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Tichá : Projekt k žádosti o poskytnutí podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více