Digitalizace fotoarchiválií ze sbírky ústfiedního pracovi tû Národního památkového ústavu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitalizace fotoarchiválií ze sbírky ústfiedního pracovi tû Národního památkového ústavu"

Transkript

1 Digitalizace fotoarchiválií ze sbírky ústfiedního pracovi tû Národního památkového ústavu Ladislav BEZDùK KdyÏ jsme se pfied ãasem v Národním památkovém ústavu rozhodli pfiikroãit k postupné digitalizaci na í fotosbírky, poloïili jsme si otázku, zda by nebylo moïné digitalizovat fotoarchiválie tak, aby vznikající digitální kopie byly z hlediska obsaïen ch obrazov ch informací plnohodnotné vûãi originálu nebo se mu mnoïstvím zachycen ch informací alespoà blíïily. V dobû tûchto úvah, tedy na sklonku 90. let 20. století, lo o úmysl ne zcela bûïn, av ak nikoli neprovediteln. V následujících letech do lo k rychlému rozvoji potfiebného hardwaru i softwaru, av ak i tehdy se jiï zaãaly na trhu vyskytovat pfiístroje vhodné k realizaci zam len ch cílû. Zámûr digitalizovat fotopfiedlohy na informaãní úroveà rovnou nebo blíïící se originálu vycházel z povahy moïností digitalizace jako takové. Jedná se zejména o tyto skuteãnosti: 1. Po digitalizaci fotopfiedlohy je obraz jednoznaãnû popsán mnoïinou ãísel. Pokud nedojde ke zmûnû ãísel, je jeho kvalita nemûnná, jednou provïdy daná kvalitou zakódování, tedy vlastní digitalizací. 2. Pokud pamûèové médium nezestárne nebo není jinak znehodnoceno natolik, Ïe by do lo k takovému naru ení ãísel, které by jiï neumoïàovalo jejich obnovu, digitalizovan obraz nedegraduje. 3. V pfiípadû nebezpeãí stárnutí digitálních pamûèov ch médií je moïné data vãas pfiepsat bez ztráty informace na jiné pamûèové médium. 4. Pfii dal ím uïívání digitalizovan ch obrazû odpadá manipulace s originálními fotoarchiváliemi, coï pfii správném uloïení zv í jejich Ïivotnost a sníïí riziko po kození, nebo dokonce zniãení. 5. I kdyï by k jejich po kození nebo zniãení do- lo, digitální kopie pofiízená na informaãní úrovni originálu mûïe originál nahradit, pfiiãemï nároky na uchování digitální kopie jsou podstatnû niï í neï na archivaci fotomateriálû. V praxi souvisí digitalizace s okruhem problémû, které lze rozdûlit do tfií skupin: 1. Jaké zafiízení pro digitalizaci pouïít? 2. Jaké parametry pro vytváfiení digitálních kopií zvolit? 3. Jak m zpûsobem digitální kopie uchovávat? Digitalizaãními zafiízeními spadajícími pod bod 1 mûïeme rozumût ve kerá zafiízení, kter mi je moïné pfievést obrazovou pfiedlohu do digitální podoby. Vzhledem k na im zámûrûm pfiedev ím vysoké kvalitû pfievodu musíme uvaïovat pouze o tûch zafiízeních, která se pro dané úãely hodí. V úvahu pfiicházejí skenery stfiední, ãi spí e vy í tfiídy a pfiípadnû digitální fotoaparáty. Digitální fotoaparáty zmiàujeme pouze pro úplnost. Tyto pfiístroje patfií do skupiny zafiízení, která pracují s konstantním poãtem bodû na rozmûr scény a jsou dvojího druhu ãipová a skenerová. Se vzrûstajícím stupnûm rozli ení ãipov ch fotopfiístrojû jsou dnes skenerové kamery jiï na ústupu. Patrnû by bylo moïné pouïít pro digitalizaci fotoarchiválií nûkter z profesionálních ãipov ch fotopfiístrojû, dosahujících dnes rozli ení aï 33 MPix, ale relativnû sloïitá pfiíprava pfiedlohy by toto snímání oproti skenerûm komplikovala, navíc by nejspí e nastávaly problémy s nedostateãn m prosvícením nûkter ch pfiíli tmav ch negativû a s moïností ovlivàovat prûbûh gradaãní kfiivky snímku. Z hlediska poïadavkû na kvalitu digitalizace stojí patrnû na nejvy ím stupni bubnové skenery, v nichï se pfiedloha pfiipevàuje na sklenûn válec, kter ve skeneru rotuje. Podél nûj bûhem skenování projíïdí optické ãidlo, na které dopadá paprsek odraïen od pfiedlohy nebo procházející pfiedlohou z bodového zdroje. Tento zpûsob skenování má nûkolik pfiedností zdroj svûtla je bodov, a tedy energeticky v hodnûj í, mûïe b t silnûj í neï u ploch ch skenerû, ãímï dochází k dokonalej ímu prosvícení pfiedlohy. Ta je snímána bodovû jedin m ãidlem (nebo trojicí pro kaïdou barevnou sloïku zvlá È), pfiiãemï nedochází k nerovnomûrnému snímání plochy a ãidlo mûïe b t dokonalej í. Vût inou se pouïívá fotonásobiã, kter umoïàuje snímání optick ch hustot aï do hodnot 4. Pomocí bubnového skeneru v ak mûïeme digitalizovat pouze dobfie ohebné pfiedlohy, coï jej pfiedem vyluãuje ze skupiny zafiízení pouïiteln ch pro ná úãel, neboè ve vût inû fotosbírek se nacházejí velkoformátové negativy na skle a historické fotokopie, nalepené na tuhé podloïce. Na emu úãelu proto asi nejlépe vyhoví nûkter z ploch ch skenerû, u nichï se pfiedloha pokládá na sklo, pod kter m pfiejíïdí bûhem skenování zdroj svûtla. V pfiípadû transparentních pfiedloh je zdroj svûtla umístûn na druhé stranû skla a buì pfiejíïdí soubûïnû s optick m snímaãem, nebo prosvûtluje celou pfiedlohu v plo e. OdraÏené nebo pro lé svûtlo dopadá na fiadu optick ch snímaãû CCD. Nev hodou tûchto skenerû je, Ïe vût inou malé pfiedlohy vyïadují vy í hustotu snímacích bodû rozli ení. U nûkter ch ploch ch skenerû je moïné nastavit rûzné rozli ení, ale b vá vïdy dopoãítáváno z pevného rozli ení daného rozmístûním a poãtem prvkû CCD. Smûrodatné u tûchto skenerû je právû toto rozli ení, naz vané optické. Algoritmy pfiepoãtu na jiné rozli ení jsou vïdy otázkou kompromisu, protoïe v poãty jsou nároãné na ãas, a mohou proto b t znaãnû zjednodu ené. V jimku tvofií skenery profesionální tfiídy. U tûchto skenerû je do cesty paprsku od pfiedlohy k CCD snímaãûm vfiazena variabilní optická soustava. Tyto skenery mívají i ve své kategorii v jimeãn rozsah snímání hustoty, pfiiãemï hustota je zakódována primárnû na 16 b. MoÏnost snímání s konstantním poãtem bodû na rozmûr pfiedlohy daná optickou soustavou mûïe b t sice v hodná (malé pfiedlohy mohou b t skenovány s vy ím rozli ením), ale velice záleïí na kvalitû optické soustavy mohou vznikat rûzná zkreslení. Ve snaze po zdokonalení ploch ch skenerû pfii- la firma Scitex s dal ím nápadem. Snímací hlava s objektivem a CCD prvky je schopna pohybu v obou smûrech. Toho se vyuïívá k rastrovému skenování snímací hlavou v celé plo e, coï umoïnilo lep í vyuïití CCD prvkû. Dané fie ení mûïe pfiinést vy í kvalitu v parametrech, které se vût inou neuvádûjí, jako je napfiíklad rovnomûrnost ostrosti, která je v tomto pfiípadû dána vy í kvalitou objektivû s pevn m ohniskem neï s ohniskem promûnn m. Vzhledem k rastrovému zpûsobu skenování mûïe b t ale doba skenování pfiedlohy, kterou je potfieba skenovat ve více pásech, del í neï u ostatních skenerû. Vedle hodnot optického rozli ení musíme pfii v bûru vhodného typu skeneru sledovat také takzvanou maximální hodnotu denzity, kterou je skener schopen rozli it, oznaãovanou jako Dmax. Denzita vyjadfiuje optickou hustotu zãernání pfiedlohy v na em pfiípadû diapozitivu, negativu, fotokopie ãi fotografické zvût eniny. Vût í (hust í) zãernání skenované pfiedlohy je zpûsobeno vût ím pohlcením odraïeného nebo procházejícího svûtla. Vpra- xi ãíslo maximální hodnoty denzity znamená, jak stupeà zãernání pfiedlohy je skener je tû schopen naãíst. V echny stupnû zãernání vy í, neï 140

2 1 2 je udávaná denzita, jiï nebudou rozli eny a budou zobrazeny jako bílá pfii skenování negativu ãi ãerná u pozitivu. U skenerû s niï ím ãíslem maximální hodnoty denzity dojde tedy v pfiípadû vy ích hustot ke ztrátû tonální stupnice a samozfiejmû i kresby v tmav ch partiích pfiedlohy. KaÏd skener má jinou hranici schopnosti rozli ovat tmav í partie snímku a tato hranice je právû vyjádfiena hodnotou maximální denzity. Tím je také dán jeden z dûleïit ch rozdílû mezi skenery vy ích a niï ích cenov ch tfiíd. Svûtlej í, gradaãnû vyrovnanou a celkovû dobfie prûhlednou pfiedlohu mû- Ïe kvalitnû naskenovat i levnûj í skener; pokud v ak budeme postaveni pfied problém digitalizovat star tmav í historick negativ (star í historické negativy mívají zpravidla vy í krytí), levnûj- í skener s niï ím ãíslem maximální hodnoty denzity nás zklame. Vedle maximální hodnoty denzity se u skenerû hovofií také o její minimální hodnotû. Rozpûtí mezi nimi tvofií dynamick rozsah denzit, tedy rozpûtí jasû, které dokáïe skener naãíst a zpracovat. Pfii skenování odrazn ch pfiedloh, v na em pfiípadû fotografick ch pozitivû na papírové podloïce, zpravidla vystaãíme s hodnotou 2 3 D. Pro kvalitní naãtení hust ích negativû nebo diapozitivû v ak budeme potfiebovat zafiízení s maximální hodnotou denzity blíïící se ãíslu 4 nebo jej pfiekraãující. Pro bliï í seznámení s pojmem denzita doporuãuji ãlánek Petra Podhajského na stránkách Grafika on-line, 1 z nûhoï je ve zkratce pfievzata následující formulace: Denzita (znaãeno D ) vychází z veliãiny opacita (znaãeno O ), pfiedstavující pomûr mezi intenzitou dopadajícího svûtla a intenzitou odraïeného nebo propu tûného svûtla. Poznámka: Opacita (krytí) zcela ãirého materiálu, u kterého je intenzita dopadajícího a propu tûného svûtla stejná, je tak rovna 1. Matematicky vyjádfieno je denzita logaritmem v e definované opacity, to znamená D = log O. Denzita (optická hustota) zcela ãirého materiálu je tak 0 (log 1 = 0), materiálem prochází 100 % dopadajícího svûtla. Prochází-li materiálem jen 1 % dopadajícího svûtla, je denzita 2. Opaãnû mû- Ïeme fiíci, Ïe materiál s denzitou 2 stokrát zeslabí procházející svûtlo. Dostateãnû vysoká maximální hodnota denzity nám dává do rukou nástroj pro zpracování fotografick ch negativû ãi diapozitivû, kter pfievy uje moïnosti klasického fotografického postupu. Staré husté negativy, které nelze pro vysoké krytí zvût it nebo kopírovat, ale mohou obsahovat zajímavou, moïná unikátní obrazovou informaci, lze právû zachránit digitalizováním pomocí skeneru s vysokou maximální hodnotou denzity. Namísto zdlouhavé práce v temné komofie se opût ukazuje jako v hodnûj í a ke kvalitnûj ímu v sledku smûfiující, kdyï takovéto problematické negativy naskenujeme a posléze zpracujeme v poãítaãi. Podmínkou je ov em skener s vysokou maximální hodnotou denzity. V poïadavcích na kvalitu skenu nesmíme dále zanedbat zpûsob podání stupàû edi. Pfii experimentálním ovûfiování této problematiky byl pro pokus vybrán star í negativ 18 x 24 cm k porovnávání jemn ch zmûn v edi na zachyceném plakátu (cel negativ zobrazuje patrov dûm, posuzovan detail tvofií plakát s textem na ohradû kolem domu, viz obr. 1, 2). Je nutné poznamenat, Ïe star í negativy mívají niï í rozsah hustot, kter se vyrovnává pfii pozitivním procesu. Bylo zajímavé sledovat, jak se jednotlivé zpûsoby kódování hustoty s tímto v fiezem vypofiádávají. U skenerû s kódováním hustoty 10 b se jemné rozdíly v edi na vyobrazeném plakátu ztrácely úplnû podklad plakátu byl skoro bíl v celé plo e. U skenerû s kódováním hustoty Obr. 1. Fotoarchiv NPÚ ÚP, sbírkov negativ ã. N051576, sklenûná deska formátu 18 x 24 cm. âervenû je vyznaãen posuzovan v fiez skenu. Obr. 2. V fiez skenu negativu ã. N051576, vybran k posuzování podání stupàû edi. 12 b (rozsah hustot 3,3) se objevily rûzné hodnoty edi, ale byly zfietelnû ohraniãené. Nastavením skeneru se dalo docílit uspokojivûj ího v sledku, ale je otázka, zda je to moïné ve v ech pfiípadech v celém potfiebném rozsahu hustot. Nejlep ích v sledkû dosahovaly skenery s kódováním hustoty 16 b (rozsah hustot 3,7). Ve v ech pfiípadech se jednalo o nastavení vnitfiní charakteristiky skenerû v sledek skenování byl uloïen v kódování hustoty 8 b. Na extrémním v fiezu z celku fasády se pak vzájemn m porovnáním potvrdil pfiedpoklad, Ïe ãím vy í je rozli ení, tím dokonaleji jsou prokresleny detaily. ZároveÀ se uplatàují i rozdíly v dokonalosti podání stupàû edé, napfiíklad u skenerû s kódováním hustoty 10 b se nûkteré detaily na omítce domu témûfi ztrácely. Je-li na ím cílem dosáhnout minimálních ztrát pfii digitalizaci pfiedloh, pak v sledky testû ukázaly, Ïe skenery s kódováním hustoty 12 b jsou pro digitalizaci star ch sklenûn ch negativû na hranici pouïitelnosti, nebo spí- e pod ní. Pfied zapoãetím vlastního vytváfiení digitálních kopií fotoarchiválií z fotosbírky NPÚ ÚP bylo nutné také dobfie zváïit otázku, jaké parametry by vznikající sken mûl vlastnû mít. Bylo pfii tom tfieba vycházet z faktu, Ïe digitalizace je nevratn proces. Obraz je pfii digitalizaci rozrastrován do Poznámky 1 Viz 141

3 bodû a jednotliv m bodûm jsou pfiidûlena ãísla. Jednou provïdy urãenou kvalitu digitalizace, zvolenou pfii vlastním skenování, nemûïeme jiï dodateãnû zmûnit. V tom je zásadní rozdíl oproti klasick m fotografick m postupûm, pfii kter ch mûïeme z pûvodního negativu dodateãnû pofiizovat zvût eniny nejrûznûj ích velikostí. Pokud bychom digitálním archivem chtûli pro vût inu potfieb (popfiípadû úplnû) nahradit stávající archiv, musíme naopak o maximální moïné velikosti v stupních rozmûrû obrazu rozhodnout pfiedem. Platí samozfiejmû, Ïe vût í v sledné rozmûry obrazu znamenají vût í v sledn soubor dat. Jak jiï bylo uvedeno, pfii digitalizaci fotografick ch negativû a pozitivû je nutné sledovat dva základní parametry skenerû: rozli ení udávané v dpi (tedy v bodech na palec) nebo v dpm (v bodech na milimetr) a maximální hodnotu denzity. K tomu se pfiidávají dal í vlastnosti, jako je stabilita celého procesu digitalizace a nezávislost na zmûnách teploty. Archivní úãely kladou zv ené nároky na kvalitu digitalizace. Tím spí e je nutné, aby skener digitalizoval fotopfiedlohu tak, aby do lo k minimální ztrátû její rozli ovací schopnosti nebo podrobností v tmav ch partiích snímku. Experimenty i teoretické pfiedpoklady ukazují, Ïe poïadované vlastnosti skeneru by mûly b t tyto: 1. Pfiesnost bit/kanál i s moïností ukládání a dal ího zpracování; 2. maximální hodnota denzity alespoà 4; 3. optické rozli ení minimálnû 4000 dpi. Pro úãely digitalizace fondû fotosbírky NPÚ ÚP byl vybrán skener EverSmart Supreme s optick m rozli ením 5600 dpi a maximální hodnotou denzity 4,3. Tento skener umoïàuje skenování pfiedloh aï do velikosti 30 x 43 cm, není proto problém s jeho pomocí digitalizovat ani staré velkoformátové sklenûné negativy o rozmûrech cca 24 x 30 cm a pfiípadnû i vût í nebo velké fotokopie ãi jiné grafické pfiedlohy aï do uveden ch rozmûrû. U vût- ích pfiedloh pak samozfiejmû existuje moïnost skenovat po ãástech a spojit dílãí skeny v poãítaãi v jeden celek. PÛvodnû bylo rozhodnuto digitalizovat jako první fond originálních historick ch fotokopií, které jsou z hlediska moïnosti degradace papírové podloïky ãi fotografické emulze nejohroïenûj í. Z hlediska trvanlivosti pfiedstavuje pro nemûnnost fotografického obrazu nejvût í riziko nedostateãné závûreãné praní kopií, a právû vypírání pozitivû bylo v dfiívûj ích dobách kvûli nároãnosti na vysokou spotfiebu vody bohuïel ãasto zanedbáváno. Zájem badatelû, jak interních, tak externích, o digitalizovanou fotodokumentaci si v ak vynutil paralelní postup digitalizace historick ch fotokopií i sbírkov ch negativû. V chozí problém pro stanovení optimálního reïimu digitalizace historick ch fotokopií spoãíval ve správné volbû rozli ení. Skener EverSmart Supreme nabízí est základních nastavení v bodech na milimetr, pfii kter ch je pfiedloha snímána v rozli- ení optickém, kdy nedochází k interpolaci dat. Jde o skenování pfii rozli ení: 50, 75, 100, 123,5, 170 a 220 dpm. Pfii zku ebním skenování bylo pracováno s originální fotokopií o rozmûrech pfiibliïnû 24 x 30 cm, zvolen detail snímku byl skenován v rozli eních 50, 75, 100, a 123,5 dpm. Rozli ení 100 dpm lze podle dosaïen ch v sledkû oznaãit za v borné, problémem je v ak velikost souboru (pokud nebudeme ochotni se vzdát nejlep í nabízené archivní kvality, tedy kódování 16 b/kanál pfii ukládání souboru a formátu DT-file sken v surov ch neupraven ch datech v 16 b/kanál). Surov DT-file lze totiï pofiídit pouze v prostoru RGB, coï znamená, Ïe ze skenované pfiedlohy velikosti 13 x 18 cm, digitalizované rozli ením 100 bodû na 1 milimetr, vznikne soubor o velikosti 1,14 GB. Setrvání u obvyklého, av ak osmibitového formátu TIFF umoïàuje pfiejít do reïimu skenování ve stupních edi, ãímï se velikost souborû podstatnû zmen í, bohuïel na úkor rozsahu dynamiky záznamu. e ení spoãívá v pouïití estnáctibitového TIFF formátu (umoïàuje práci ve stupních edi pfii vût ím dynamickém rozsahu), se kter m je jiï moïné v nov ch verzích programu Adobe Photoshop pracovat a do nûhoï umoïàuje skeny ukládat nová skenovací aplikace skeneru EverSmart Supreme. 2 Na rozdíl od skenování pfii rozli ení 100 dpm je u rozli ení 50 dpm jiï patrné mírné sníïení kvality, rozli ení vy í neï 100 dpm naopak kvalitu podání skenované fotografie jiï témûfi nezvy ují. Nastavení reïimu skenování na 75 dpm (v pfiepoãtu dpi) se pak jeví jako dostateãné, schopné zachytit obrysovou ostrost a rozli ení originálu v tomto pfiípadû historick ch fotografií, blíïících se rozmûrûm 24 x x 40 cm. Pfii skenování fotografií niï ích rozmûrû je pfii stanovování nastavení dpm nutné brát ohled na stupeà kvality pfiedlohy praktické zkou ky prokázaly vysokou informaãní hladinu nûkter ch relativnû mal ch fotografií, která je nejvy í u kontaktních kopií. Jiná situace nastává pfii skenování negativû. Pfii stanovování potfiebného stupnû rozli ení je tfieba vzít v úvahu, Ïe mlad í negativy men ích rozmûrû budou v dûsledku postupného v voje kvality snímacích objektivû a fotografick ch materiálû vykazovat vût í mnoïství zachycen ch detailû neï staré velkoformátové sklenûné desky. Zku enosti s digitalizací fotosbírky NPÚ ÚP ukazují, Ïe pro nalezení vhodného kompromisu mezi digitalizací negativû v plném rozli ení skeneru EverSmart Supreme, dobou skenování jedné pfiedlohy a rychlostí práce s v sledn mi soubory je vhodné dodrïovat velikost v sledn ch souborû kolem 100 MB pfii ukládání ve stupních edi. (V prostoru RGB by velikost takov ch skenû ãinila cca 300 MB). Pfii digitalizaci negativû 6 x 6 cm to znamená skenovat v rozli ení kolem 3200 dpi a v pfiípadû kinofilmu alespoà 4000 dpi tím získáme z kinofilmu v sledn obraz o rozmûrech pfiibliïnû A3 pfii v stupním rozli ení 300 dpi, coï by mûlo dostaãovat, protoïe plná ostrost zvût enin z kinofilmu zpravidla nepfiekraãuje velikost zvût eniny A4. PoÏadavek velikosti souborû 100 (300) MB se snad mûïe jevit jako pfiemr tûn, trvání na plnohodnotné kvalitû skenu pûvodní pfiedlohy s sebou v ak nese nutnost se s touto velikostí smífiit. To mûïe mnohé zájemce o pûvodnû piãkovou kvalitu odradit a pfiivést k ústupkûm. Snadno lze podlehnout poku ení skenovat pfiedlohy pfii niï ím rozli ení anebo velké soubory komprimovat. Nejznámûj í metoda komprese je pouïívána v souborech typu JPEG. Komprese tohoto typu vychází z pûvodní povahy dat a schopnosti jejich vnímání. Po dekompresi v ak uï data nejsou obnovena v pûvodní podobû. Úãinnost této metody závisí na stupni zkreslení pûvodní informace, kter pfiipustíme. Musíme mít vïdy na pamûti, Ïe zmen- ení (komprese) dat se dûje na jejich úkor, coï je kontraproduktivní, pokud bychom chtûli smûfiovat k stupni digitalizace, pfii níï by vznikaly digitální archivní ekvivalenty originálních pfiedloh, jejichï informaãní hodnota by byla s originálem srovnatelná. Pfii skenování na niï í rozli ení stejnû jako v pfiípadû komprese sniïujeme úroveà obsaïen ch informací digitální kopie. Pokud se pfiesto pro takov postup rozhodneme, mûli bychom si vytyãit urãité meze minimální kvality. V pfiípadû odrazn ch pfiedloh by mûly b t fotografie blíïící se rozmûrûm pohlednice skenovány alespoà do formátu A4 pfii v stupním rozli ení 300 dpi. Pfiedlohy velikosti A4 a vût í by mûly b t skenovány pfii v stupním rozli ení 300 dpi pfiibliïnû na dvojnásobek své velikosti. Musíme v ak mít na pamûti, Ïe jde o kompromisní fie ení. Na obr. 4 jsou vedle sebe pro srovnání dva detaily skenû, pfiiãemï detail Poznámky 2 DT-file není standardnû roz ífien formát a není jej moïné otevfiít jinak neï ve skenovací aplikaci skeneru EverSmart Supreme. Je tedy otázkou, zda je vûbec pro dlouhodobou archivaci vhodn. Není vylouãeno, Ïe by se po ãase mohly s jeho uïíváním vyskytnout problémy, obzvlá tû tehdy, pokud by z trhu zmizel v robce skeneru a s ním i potfiebn software. 142

4 3 4 vlevo je v fiez ze skenu pfiedlohy cca 18 x 24 cm pfii rozli ení 50 dpm, zatímco vpravo se jedná o ono kompromisní fie ení, tedy naskenování stejné pfiedlohy do velikosti A4 pfii v stupním rozli- ení 300 dpi. Pokud bychom nechtûli ustoupit od poïadavkû na tvorbu digitálních kopií, nahrazujících mnoïstvím zachycen ch informací originální fotokopie, mûli bychom skenovat v reïimu 50 nebo optimálnû 75 dpm. Skenovací ãas a velikost souboru v ak potom patfiiãnû vzroste. Naskenování pfiedlohy 18 x 24 cm v RGB pfii rozli ení 50 dpm trvá dvanáct minut. Vznikne soubor o velikosti 321 MB ve formátu TIFF, ze kterého lze pfii v stupním rozli ení 300 dpi získat obraz 77 x 103 cm. Problém v dne ní dobû a pfiedev ím do budoucna není ve velikosti souborû z hlediska jejich ukládání, n brï spoãívá spí e v dlouh ch dobách skenování, tedy vytváfiení tûchto velk ch souborû, a ve velk ch ãasov ch prodlevách pfii práci s nimi pouhé natoãení obrazu o 90 trvá u zmínûného souboru o velikosti 321 MB pfiibliïnû 2 minuty (poãítaã Powermac G4). Pfii digitalizaci sbírkov ch negativû byli fie itelé tohoto úkolu postaveni také pfied problém tonálního rozsahu snímkû. Jde o to, Ïe nûkteré star í negativy mají pfiíli vysok kontrast, pfiiãemï ale kresba ve stínech i svûtlech zûstává na negativu relativnû zachována. PÛvodní pfiedpoklad, Ïe tuto vûc vyfie í ukládání skenû v rozsahu 16 bitû, se ukázal jako pravdiv jen zãásti nûkteré gradaãnû kritické snímky vykazovaly po naskenování i v estnáctibitov ch souborech ztrátu kresby buì ve stínech, nebo naopak ve svûtlech. V praxi se ukazuje, Ïe tyto z hlediska pfiíli ného rozpûtí svûtel a stínû problematické ãernobílé negativy je tfieba skenovat v reïimu RGB, tedy jako barevnou pfiedlohu, a teprve pak je v programu Photoshop pfievést do ãernobílé stupnice. Pokud se ani poté nezdafií zachytit cel jasov rozsah snímku, je nutné postupovat následujícím zpûsobem: Problematick negativ je skenován, jako by se jednalo o pozitiv (to znamená, Ïe ãerná zûstává ãernou a bílá bílou), pfiiãemï lze pfiímo ve skenovací aplikaci ovlivnit prûbûh strmosti tonální kfiivky jinak ve svûtlech a jinak ve stínech. Teprve po naskenování se digitalizovan negativ pfievede v programu Photoshop na pozitiv (ãerná se stane bílou a bílá ãernou) a dále zpracuje jiï obvykl m zpûsobem. Tento postup je sice ãasovû nároãnûj- í, vede v ak k exaktnûj ím v sledkûm. V souãasné dobû probíhá digitalizace archiválií z fotosbírky NPÚ ÚP podle jiï osvûdãeného postupu. Základní velké mateãní skeny jsou pofiizovány ve formátu TIFF 16 bitû a z nich jsou pak odvozovány verze o velikosti 13 x 18 cm pfii rozli- ení 300 dpi pro interní i externí badatele. Z tûchto vyretu ovan ch a v programu Photoshop tonálnû upraven ch verzí jsou dále dávkov m zpûsobem odvozeny kopie JPEG o velikosti pfiibliïnû 1000 x 800 bodû pro pouïití v databázi, vytvofiené v programu FileMaker. V první fázi do ní bylo pfievedeno cca záznamû z pfiírûstkov ch knih fotosbírky NPÚ ÚP. Je tû pfiedtím byla pro potfiebnou kontrolu a sjednocení úpravy zápisû v pfiírûstkov ch knihách vytvofiena makra v programech Word a Excel (pûvodní pfiepis pfiírûstkov ch knih do poãítaãe byl totiï realizován jiï pfied lety v programu Word). Základní makro wrd2xls pfievádí záznamy do programu Excel (z kterého je moïné bez problémû naãíst záznamy do databáze vytvofiené v programu FileMaker Pro 7.0), dal í korektury jsou provádûny pomocí maker jiï pfiímo v Excelu. Jedná se o kontroly, pfii nichï je sledováno: zda mezi pfiírûstky inventárními ãísly není nevyplnûn fiádek, zda kaïdému inventárnímu ãíslu pfiedchází písmeno N (pokud se jedná o fond negativû), zda souhlasí poãet ãíslic, zda není v rámci jedné knihy poru ena ãíselná fiada. Obr. 3. Celek originální fotokopie s ãervenû vyznaãen m posuzovan m detailem skenu. Obr. 4. Srovnání detailû skenu: vlevo sken originální fotokopie pfii rozli ení 50 dpm, vpravo sken do formátu A4 pfii v stupním rozli ení 300 dpi. Ostatní makra kontrolují, zda jsou správnû typograficky psány pomlãka, lomítko, poãáteãní a koncová závorka, dvojteãka, teãka a ãárka. PfiibliÏnû od bfiezna 2007 jsou do databáze vkládány tonálnû upravené náhledové fotografie z jiï digitalizovan ch negativû. Databáze umoïàuje vyhledávat fotodokumentaci jak podle inventárního ãísla, tak podle názvu (i neúplného) objektu, pfiípadnû podle dal ích údajû, coï ji proti stávající papírové kartotéce ãiní hlavnû do budoucnosti mnohem operativnûj í. Pfii vkládání náhledov ch fotografií do databáze dochází je tû k dal ímu upfiesàování zápisû v elektronické evidenãní kartû snímku podle stávajících papírov ch karet z kartotéky v mnoha pfiípadech se totiï nûkteré údaje o snímku nacházejí jen v pfiírûstkové knize (zápisy z pfiírûstkov ch knih tvofií obsah elektronick ch karet v databázi) a nûkteré jen na kartû v kartotéce. Ruãní vkládání snímkû do databáze s upfiesàováním záznamû pfiiná í tolik Ïádoucí slouãení informací z obou zdrojû. Pro úplnost vyfie ení otázky pofiizování digitálních archivních kopií archiválií z fotosbírky NPÚ ÚP a jejich poskytování interním i externím badatelûm nelze opomenout problematiku vhodn ch profilû koneãn ch datov ch souborû. S bezchybnou vizualizací fotografií v digitální podobû pak souvisí i ãasto opomíjená kalibrace zobrazovacích zafiízení, v tomto pfiípadû poãítaãov ch monitorû. Je nutné zdûraznit, Ïe bez pravidelné kalibrace monitorû se nikdy nedobereme standardních v sledkû. Ve fotooddûlení NPÚ ÚP je pro tento úãel pouïívána kalibraãní sonda EYE-ONE 143

5 5 display 2. I bûïné LCD monitory niï ích cenov ch tfiíd nebo staré CRT monitory lze pomocí tohoto zafiízení pfiimût k víceménû standardnímu zobrazování fotografií. Kalibrací monitorû ov em tento problém nekonãí, je tû je tfieba do finálních digitalizátû vloïit vhodn profil. U velk ch mateãních skenû se u digitálních archivních kopií z fotosbírky NPÚ ÚP profil nevkládá, nebo je pouïito univerzální nastavení Prepress v Evropû 2 (Adobe RGB (1998), Stupnû edi Dot Gain 15 %). Snímky v tomto univerzálním nastavení se zobrazí správnû, pokud je budeme otevírat v programu Adobe Photoshop. Vût ina bûïn ch uïivatelû v ak bude fotografie prohlíïet nejãastûji v prohlíïeãi, kter je souãástí operaãního systému Windows, pfiípadnû v prohlíïeãi Irfan- View, Nero Photosnap a podobnû; pro takové pou- Ïití je vhodné poskytované digitální kopie pfievést (pozor: nikoliv pfiifiadit) do profilu Dot Gain 30 %. Po této úpravû se budou snímky zobrazovat na monitoru ve správném tonálním podání i v bûïn ch prohlíïeãích. (Hovofiíme samozfiejmû o snímcích uloïen ch ve stupních edi, nikoliv v RGB.) Praxe ukázala, Ïe naskenované fotoarchiválie, uloïené ve stupních edi a s vloïen m profilem Dot Gain 30 %, vycházejí ve správném tonálním podání i jako kopie na fotografickém papífie, zhotovené na minilabech Frontier. Dosud jsme se nedotkli otázky, jak nejlépe uchovávat digitální archivní kopie pûvodních fotoarchiválií. DluÏno poznamenat, Ïe na ni v souãasné dobû neexistuje jednoznaãnû uspokojivá odpovûì. Nejroz ífienûj ím a také velmi levn m fie ením uchovávání dat (av ak spí e v domácích podmínkách) jsou optická média CD-R nebo DVD-R. Jsou to ale zároveà také média patrnû nejménû bezpeãná. V ãlánku vûnovaném otázce archivace dat (MF Dnes, ), vyslovuje tûpán Mike (Datahelp) dokonce názor, Ïe u 60 % DVD-R záznam bûhem tfií let zmizí nebo se po kodí. Autor tûchto fiádek nemûïe sice takto pesimistické mínûní z vlastní zku enosti potvrdit, pfiesto v ak doporuãuje brát je pro jistotu v úvahu a pouïívat archivaãní DVD-R disky s vrstvou z 24 karátového zlata, u kter ch v robce udává dobu Ïivotnosti sto let (u CD-R dokonce dvû stû let). Alternativou k CD-R a DVD-R mohou b t magnetooptické disky, které jsou dlouhodobû stabilní a odolné vûãi magnetickému poli. PouÏívají se pro dlouhodobou archivaci dat v oblastech, kde je kladen dûraz na rychl pfiístup, rychlou zmûnu dat a dlouhodobou trvanlivost. Magnetooptická média pouïívá pro archivaci naskenovan ch archiválií napfiíklad Národní filmov archiv. Jinou moïností je ukládání dat na pásková média. Odborníky také ãasto doporuãovan m fie ením je vybudování diskov ch polí, nebo v pfiípadû men ího mnoïství dat zálohování na externích harddiscích. Patrnû bude vhodné tato fie ení kombinovat a nespoléhat pouze na jeden zpûsob zálohování. V pfiípadû digitalizace fotosbírky NPÚ ÚP jsou v echny pofiízené velké mateãní skeny spolu s upraven mi verzemi ve velikosti 13 x 18 cm ulo- Ïeny na DVD-R ve dvou vyhotoveních a na dvou rûzn ch v robních znaãkách. Kromû toho je vïdy vypáleno je tû tfietí DVD-R, které je uloïeno oddûlenû a slouïí jako pracovní disk, ãtvrtou zálohou je externí pevn disk, na kter jsou v echna vypálená DVD-R kopírována. Perspektivnû se pak nabízí alternativa diskov ch polí. Budoucnost doufejme pfiinese kvalitnûj í a trvanlivûj í média, na nûï budou mít v ichni uïivatelé digitálních technologií moïnost svá cenná a mnohdy pracnû vytvofiená data pfiepsat. Tento ãlánek vznikl na základû v zkumného úkolu 02103: Zdokonalování a rozvíjení metod digitalizace fotografické a grafické dokumentace památkového fondu vãetnû aplikace v sledkû v zkumu a v voje v praxi památkové péãe. 6 7 Obr. 5. Ukázka elektronické karty v databázi negativû z fotosbírky NPÚ ÚP. Obr. 6. Jako pfiíklad vytûïení pomûrnû kvalitního obrazu z jinak témûfi nepouïitelného negativu mûïe poslouïit negativ z fotosbírky NPÚ ÚP ã Michalovice, hradní zfiícenina, vûï Putna. Jde o velice tmav historick negativ velikosti 13 x 18 cm na sklenûné podloïce, svojí propustností pfiipomínající spí e gramofonovou neïli fotografickou desku. Obr. 7. Po naskenování na skeneru EverSmart Supreme s maximální hodnotou denzity 4,3 a po zpracování v programu Photoshop byl získán normální, plnohodnotn obraz. 144

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup.

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup. Chápeme Vá poïadavek - pofiídit elektronicky dokumenty a data rozhodující pro Va e kaïdodenní operace co moïná nejrychleji a nepfiesnûji. âím lep í a kvalitnûj í zobrazení získáte ze svého skenování, tím

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

Digitalizace historických negativů

Digitalizace historických negativů Digitalizace historických negativů Praktické zkušenosti z digitalizace archívu Šechtl a Voseček Jan Hubička Muzeum fotografie Šechtl a Voseček Tábor Ateliér Šechtl a Voseček Založen Ignácem Šechtlem (1840-1911)

Více

BEAR PAW 2448 TA PRO

BEAR PAW 2448 TA PRO SKENER ADAPTÉR NA PRÒSVITNÉ FÓLIE BEAR PAW 2448 TA PRO Rychl prûvodce instalací skeneru Návod k obsluze pro adaptér na prûsvitné fólie Specifikace mohou b t zmûnûny bez dal ího upozornûní. Tento "PrÛvodce

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla Popis/PouÏití SONOMETER 1000, statick kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla s plnû elektronick m zpûsobem mûfiení, je zaloïen na principu mûfiení ultrazvuku.

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání R TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody FIGHTER 2010 Vzduch je v ude kolem nás a je nejsnáze dostupn m zdrojem energie.

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

Digitalizace fondů NPÚ

Digitalizace fondů NPÚ Digitalizace fondů NPÚ Digitalizace fondů NPÚ umožnila postupně on-line zpřístupnit veškeré listinné a fotografické dokumenty ke kulturním památkám veřejnosti i státní správě a zároveň zachránit a uchovat

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû Kontrola pfiístupu Systémy kontroly pfiístupu umoïàují kontrolovat vstup osob do objektû jako jsou kanceláfie, bytové domy, koly a v ude tam, kde je potfieba zamezit vniku nepovolan m osobám. Videx vyrábí

Více

Fronius IG. Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE

Fronius IG. Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE Fronius IG Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE VELKOLEPOST IG VLASTNÍ SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNA Fotovoltaika je neustále na vzestupu. Pfiíroda se raduje, energetické bilance jsou v pofiádku.

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

OBSAHUJE AKTUALIZOVAN OBOROV ADRESÁ

OBSAHUJE AKTUALIZOVAN OBOROV ADRESÁ časopis pro pracovníky reklamních agentur s hlavním zaměřením na tiskovou produkci Technologie velkoformátového tisku Stavíme stánek Presentace na WEBu Pohledávky... Gravírování Obrazové databanky Computer

Více

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Tři kroky ke štěstí: Zaklapnout, vloïit, otoãit 1. Zatlačte trubku Quick-Pipe do příchytky Jednoduch úkol, protoïe trubka Quick-Pipe je optimálnû pfiizpûsobena

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty S 001~ 2002 Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty 02 XX Sirius kompletní řešení pro práci s dokumenty a daty Sirius je modulární systém urãen pro budování komplexních aplikací v oblastech,

Více

Heidelberg Prinect Signa Station 75.

Heidelberg Prinect Signa Station 75. Příprava tiskových souborů pro elektronickou archovou montáž v tiskárně Calamarus na zařízení Heidelberg Prinect Signa Station 75. Tiskové podklady je možné posílat na adresu: osvit@calamarus.cz nebo ukládat

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

AKTUALIZOVAN ADRESÁ S NOV MI TELEFONNÍMI

AKTUALIZOVAN ADRESÁ S NOV MI TELEFONNÍMI Reklamní PRODUKCE časopis pro pracovníky reklamních agentur s hlavním zaměřením na tiskovou produkci n Digitální fotografie n Jak správnû skenovat n Vícejazyãné podklady n Tiskové techniky III n Trojrozmûrné

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY!

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Nová generace diskov ch bran KUHN s robustním centrálním rámem. Stroje znaãky KUHN aktivnû pfiispívají ke zvy ování produktivity a konkurenceschopnosti

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

Skenování. Ing. Jiří Nechvátal. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. nechvatal@cbvk.cz

Skenování. Ing. Jiří Nechvátal. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. nechvatal@cbvk.cz Skenování Ing. Jiří Nechvátal nechvatal@cbvk.cz Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Co je skener? elektronické zařízení, které umožňuje převod obrázků, textu, diapozitivu, filmového záznamu

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost. Mobilní stûny MULTIWAL

Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost. Mobilní stûny MULTIWAL Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost Mobilní stûny MULTIWAL Mobilní stěny MULTIWAL Podpora dynamiky Vaší firmy KaÏdá moderní a dynamická firma má pfiání mít multifunkãní sídlo s prostory, které lze snadno

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217 V kúpelni sa začína i končí každý náš deň. Dodáva nám rannú energiu, sviežosť, a večer nás ukľudní a pripraví na zdravý spánok. Preto je dôležité, aby naša kúpelňa vyžarovala pozitívnu energiu, ktorá Vás

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

MUZEA A DIGITALIZACE IV. Digitalizace dvourozměrných předloh prakticky. Praha, NTM 24. 25. 1. 2012

MUZEA A DIGITALIZACE IV. Digitalizace dvourozměrných předloh prakticky. Praha, NTM 24. 25. 1. 2012 MUZEA A DIGITALIZACE IV Digitalizace dvourozměrných předloh prakticky Praha, NTM 24. 25. 1. 2012 VYBAVENÍ PRACOVIŠTĚ NASTAVENÍ HW, SW PRACOVNÍ WORKFLOW, STANDARDY SNÍMÁNÍ pozitivy, negativy, diapozitivy;

Více

ACCTIVA - LS. Nabíjecí systémy

ACCTIVA - LS. Nabíjecí systémy ACCTIVA - LS Nabíjecí systémy H L A D K Y S T A R T OPTIMÁLNÍ E ENÍ PRO KAÎD P ÍPAD Nabitá baterie ztratí v dûsledku samovybíjení jiï po 4 mûsících aï 50% svojí energie. Svûdomitá údrïba a pravidelné nabíjení

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Systém Platon Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Balkóny a terasy Ztracené bednûní tûrkové stfiechy Parkovi tû na stfiechách Zelené stfiechy Chodníky Umûlé trávníky Suché a zdravé domy e ení pro

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla sensonic Nejmodernější elektronika pro měření tepla II Měřič tepla a průtoku Popis funkce Novou generaci mûfiiãû tepla sensonic II tvofií dvû stavební fiady. Kompaktní verze sensonic II integruje poãítadlo,

Více

BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE

BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 1 BPT 093 RX DIGITÁLNÍ PROGRAMOVATELN TERMOSTAT s individuálním nastavením pro pracovní dny a víkend.

Více

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V voj zamûfiení v kopisné mapy 1:2 000 Práce na vyhotovení archeologické

Více

1 2 3 4 5 6 7 Funkãní tlaãítka Stav Stisknutí tlaãítka Funkce Zapnutí Dlouze Vypnutí Vypnutí Krátce Zapnutí Zastaveno / pozastaveno Krátce Pfiehraje soubory. Pfiehrávání Krátce Pozastaví pfiehrávání. Pozastaveno

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù GRAFICK MANUÁL FIRMY SOLODOOR OBSAH ÚVOD str. 3 LOGOTYP 1 str. 4 LOGOTYP barevné provedení - pozitiv LOGOTYP ãernobílé provedení - pozitiv LOGOTYP barevné provedení - negativ

Více

OBSAH. Batikování, barvení látek 4. Ménû známé techniky barvení 21. Techniky malby na hedvábí 34

OBSAH. Batikování, barvení látek 4. Ménû známé techniky barvení 21. Techniky malby na hedvábí 34 OBSAH Batikování, barvení látek 4 Batika skládaná 8 Batika itá 10 Batika vyvazovaná 11 Barvení sypáním barev sypaná batika 14 Barvení vzlínáním 16 Vosková batika 18 Kolíãkování 20 Ménû známé techniky barvení

Více

Praktick rádce zadavatele tisku

Praktick rádce zadavatele tisku Praktick rádce zadavatele tisku Komunikace s dodavateli Moderní trendy zadávání zakázek Kontrolní nátisk V bûr tiskové technologie Papíry pro polygrafii Knihafiské zpracování Povrchová úprava tiskovin

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech 34 Graf 17: Îadatelé o azyl v âr v letech 1993-26 Žadatelé o azyl v ČR v letech 1993 26 (Graf 17) Azyl je forma mezinárodní ochrany, která se udûluje osobám, v jejichï pfiípadû bylo prokázáno poru ování

Více

DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO

DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO Oddíl A Dovozce: TECONS, spol. s r.o., Ovesná 4, 109 00 Praha 10 - Horní Mûcholupy, tel.: +420 271 961 514, tel./fax: +420 274 877 879,

Více

AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

Série FMA-900 Pfievodníky prûtoku vzduchu

Série FMA-900 Pfievodníky prûtoku vzduchu Série FM-900 Pfievodníky prûtoku vzduchu Operaãní manuál M1893/1294 Celkov popis Pfievodník FM-900 firmy OMEG je ideální pro ekonomické monitorování prûtoku vzduchu ve vzduchovodech a potrubích, protoïe

Více

ZÁKON ã. 182/2006 Sb.

ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ze dne 30. bfiezna 2006 o úpadku a zpûsobech jeho fie ení (insolvenãní zákon) *) ve znûní zákonû ã. 312/2006 Sb., ã. 108/2007 Sb., ã. 296/2007 Sb., ã. 362/2007 Sb., ã. 301/2008 Sb.,

Více

Porovnání obrazových souborů vzniklých digitalizací periodik a monografií

Porovnání obrazových souborů vzniklých digitalizací periodik a monografií Příloha č. 4 Porovnání obrazových souborů vzniklých digitalizací periodik a monografií Digitální dokumenty vznikají v digitalizaci NK dvojím způsobem : 1. Naskenování mikrofilmu skenerem Wicks and Wilson

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

světelný paprsek optika

světelný paprsek optika Scanner (skener) Skener je vstupní periferní zařízení sloužící k převodu (resp. digitalizaci) textu a grafiky (2D i 3D) z tištěné do elektronické podoby. Bez ohledu na výchozí typ dokumentu (obrázek, text),

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A NÁVOD K OBSLUZE merit - 32A TOMMY HILFIGER WATCHES UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA ZÁRUKA A INFORMACE O SERVISU TOMMY HILFIGER WATCHES Hodinky mû fascinují uï od m ch dûtsk ch let. MÛj otec, kter strávil 42 let Ïivota

Více

EUR TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 1300 TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALACE......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky Zpracoval: ing. Jaroslav Chlubný Počítačová grafika Počítačová grafika a digitální fotografie zaujímá v současnosti stále významnější místo v našem životě. Uveďme si jen několik

Více

Fronius IG Plus. Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè.

Fronius IG Plus. Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè. Fronius IG Plus Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè. Maximální v tûïnost. Za kaïdého poãasí. První zafiízení pro v echny podmínky. Spolehlivé a s maximální jistotou v

Více

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Adresa: Ke Karlovu 3, 2 6 Praha 2 Telefon: 02/29 (ústfiedna), 02/29 262, 02/29 254 Fax: 02/29 292 www adresa: http://www.mff.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 23.. 2000 Termín

Více

Pořízení rastrového obrazu

Pořízení rastrového obrazu Pořízení rastrového obrazu Poznámky k předmětu POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Martina Mudrová duben 2006 Úvod Nejčastější metody pořízení rastrového obrazu: digitální fotografie skenování rasterizace vektorových obrázků

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

RPS/CSF. âeská republika 2004>06 Rámec podpory Spoleãenství. ZÁKLADNÍ GRAFICK MANUÁL / logotyp a jeho uïití / fie ení tiskovin a dal ích pfiedmûtû

RPS/CSF. âeská republika 2004>06 Rámec podpory Spoleãenství. ZÁKLADNÍ GRAFICK MANUÁL / logotyp a jeho uïití / fie ení tiskovin a dal ích pfiedmûtû Ministerstvo pro místní rozvoj âr Odbor Rámce podpory Spoleãenství RPS/CSF âeská republika 2004>06 Rámec podpory Spoleãenství ZÁKLADNÍ GRAFICK MANUÁL / logotyp a jeho uïití / fie ení tiskovin a dal ích

Více

Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS

Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS HOBIS Standard Stolové řady Základní řada Laminové podnože Vedení kabeláže Stolové desky 25 mm Hrany ABS tfie eà/ãerná tfie eà/hliník

Více

1. lékafiská fakulta UK

1. lékafiská fakulta UK 1. lékafiská fakulta UK Adresa: Katefiinská 32, 121 08 Praha 2 Telefon: 02/961 511 11 Fax: 02/249 154 13 WWW adresa: www. lf1.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 25.11.2000 v 10.00 13.00 hodin Velká posluchárna

Více

Vnitfiní a vnûj í orientaãní systém

Vnitfiní a vnûj í orientaãní systém MANUALcast3 12.6.2002 12:08 Stránka 1 fotografie fotografie fotografie fotografie Hotel Název Jméno ulice 000, 00 000 Mûsto tel.: (000) 000 00-00, fax: (000) 000 00-00 e-mail: xxxxxxx@xxxxxx.cz www.xxxxxxxx.cz

Více

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Omega 100 Montované pfiestavitelné pfiíãky FORM-A-ROOM vyrábí firma LIKO-S

Více

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika Barvy a barevné modely Počítačová grafika Barvy Barva základní atribut pro definici obrazu u každého bodu, křivky či výplně se definuje barva v rastrové i vektorové grafice všechny barvy, se kterými počítač

Více