Digitalizace fotoarchiválií ze sbírky ústfiedního pracovi tû Národního památkového ústavu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitalizace fotoarchiválií ze sbírky ústfiedního pracovi tû Národního památkového ústavu"

Transkript

1 Digitalizace fotoarchiválií ze sbírky ústfiedního pracovi tû Národního památkového ústavu Ladislav BEZDùK KdyÏ jsme se pfied ãasem v Národním památkovém ústavu rozhodli pfiikroãit k postupné digitalizaci na í fotosbírky, poloïili jsme si otázku, zda by nebylo moïné digitalizovat fotoarchiválie tak, aby vznikající digitální kopie byly z hlediska obsaïen ch obrazov ch informací plnohodnotné vûãi originálu nebo se mu mnoïstvím zachycen ch informací alespoà blíïily. V dobû tûchto úvah, tedy na sklonku 90. let 20. století, lo o úmysl ne zcela bûïn, av ak nikoli neprovediteln. V následujících letech do lo k rychlému rozvoji potfiebného hardwaru i softwaru, av ak i tehdy se jiï zaãaly na trhu vyskytovat pfiístroje vhodné k realizaci zam len ch cílû. Zámûr digitalizovat fotopfiedlohy na informaãní úroveà rovnou nebo blíïící se originálu vycházel z povahy moïností digitalizace jako takové. Jedná se zejména o tyto skuteãnosti: 1. Po digitalizaci fotopfiedlohy je obraz jednoznaãnû popsán mnoïinou ãísel. Pokud nedojde ke zmûnû ãísel, je jeho kvalita nemûnná, jednou provïdy daná kvalitou zakódování, tedy vlastní digitalizací. 2. Pokud pamûèové médium nezestárne nebo není jinak znehodnoceno natolik, Ïe by do lo k takovému naru ení ãísel, které by jiï neumoïàovalo jejich obnovu, digitalizovan obraz nedegraduje. 3. V pfiípadû nebezpeãí stárnutí digitálních pamûèov ch médií je moïné data vãas pfiepsat bez ztráty informace na jiné pamûèové médium. 4. Pfii dal ím uïívání digitalizovan ch obrazû odpadá manipulace s originálními fotoarchiváliemi, coï pfii správném uloïení zv í jejich Ïivotnost a sníïí riziko po kození, nebo dokonce zniãení. 5. I kdyï by k jejich po kození nebo zniãení do- lo, digitální kopie pofiízená na informaãní úrovni originálu mûïe originál nahradit, pfiiãemï nároky na uchování digitální kopie jsou podstatnû niï í neï na archivaci fotomateriálû. V praxi souvisí digitalizace s okruhem problémû, které lze rozdûlit do tfií skupin: 1. Jaké zafiízení pro digitalizaci pouïít? 2. Jaké parametry pro vytváfiení digitálních kopií zvolit? 3. Jak m zpûsobem digitální kopie uchovávat? Digitalizaãními zafiízeními spadajícími pod bod 1 mûïeme rozumût ve kerá zafiízení, kter mi je moïné pfievést obrazovou pfiedlohu do digitální podoby. Vzhledem k na im zámûrûm pfiedev ím vysoké kvalitû pfievodu musíme uvaïovat pouze o tûch zafiízeních, která se pro dané úãely hodí. V úvahu pfiicházejí skenery stfiední, ãi spí e vy í tfiídy a pfiípadnû digitální fotoaparáty. Digitální fotoaparáty zmiàujeme pouze pro úplnost. Tyto pfiístroje patfií do skupiny zafiízení, která pracují s konstantním poãtem bodû na rozmûr scény a jsou dvojího druhu ãipová a skenerová. Se vzrûstajícím stupnûm rozli ení ãipov ch fotopfiístrojû jsou dnes skenerové kamery jiï na ústupu. Patrnû by bylo moïné pouïít pro digitalizaci fotoarchiválií nûkter z profesionálních ãipov ch fotopfiístrojû, dosahujících dnes rozli ení aï 33 MPix, ale relativnû sloïitá pfiíprava pfiedlohy by toto snímání oproti skenerûm komplikovala, navíc by nejspí e nastávaly problémy s nedostateãn m prosvícením nûkter ch pfiíli tmav ch negativû a s moïností ovlivàovat prûbûh gradaãní kfiivky snímku. Z hlediska poïadavkû na kvalitu digitalizace stojí patrnû na nejvy ím stupni bubnové skenery, v nichï se pfiedloha pfiipevàuje na sklenûn válec, kter ve skeneru rotuje. Podél nûj bûhem skenování projíïdí optické ãidlo, na které dopadá paprsek odraïen od pfiedlohy nebo procházející pfiedlohou z bodového zdroje. Tento zpûsob skenování má nûkolik pfiedností zdroj svûtla je bodov, a tedy energeticky v hodnûj í, mûïe b t silnûj í neï u ploch ch skenerû, ãímï dochází k dokonalej ímu prosvícení pfiedlohy. Ta je snímána bodovû jedin m ãidlem (nebo trojicí pro kaïdou barevnou sloïku zvlá È), pfiiãemï nedochází k nerovnomûrnému snímání plochy a ãidlo mûïe b t dokonalej í. Vût inou se pouïívá fotonásobiã, kter umoïàuje snímání optick ch hustot aï do hodnot 4. Pomocí bubnového skeneru v ak mûïeme digitalizovat pouze dobfie ohebné pfiedlohy, coï jej pfiedem vyluãuje ze skupiny zafiízení pouïiteln ch pro ná úãel, neboè ve vût inû fotosbírek se nacházejí velkoformátové negativy na skle a historické fotokopie, nalepené na tuhé podloïce. Na emu úãelu proto asi nejlépe vyhoví nûkter z ploch ch skenerû, u nichï se pfiedloha pokládá na sklo, pod kter m pfiejíïdí bûhem skenování zdroj svûtla. V pfiípadû transparentních pfiedloh je zdroj svûtla umístûn na druhé stranû skla a buì pfiejíïdí soubûïnû s optick m snímaãem, nebo prosvûtluje celou pfiedlohu v plo e. OdraÏené nebo pro lé svûtlo dopadá na fiadu optick ch snímaãû CCD. Nev hodou tûchto skenerû je, Ïe vût inou malé pfiedlohy vyïadují vy í hustotu snímacích bodû rozli ení. U nûkter ch ploch ch skenerû je moïné nastavit rûzné rozli ení, ale b vá vïdy dopoãítáváno z pevného rozli ení daného rozmístûním a poãtem prvkû CCD. Smûrodatné u tûchto skenerû je právû toto rozli ení, naz vané optické. Algoritmy pfiepoãtu na jiné rozli ení jsou vïdy otázkou kompromisu, protoïe v poãty jsou nároãné na ãas, a mohou proto b t znaãnû zjednodu ené. V jimku tvofií skenery profesionální tfiídy. U tûchto skenerû je do cesty paprsku od pfiedlohy k CCD snímaãûm vfiazena variabilní optická soustava. Tyto skenery mívají i ve své kategorii v jimeãn rozsah snímání hustoty, pfiiãemï hustota je zakódována primárnû na 16 b. MoÏnost snímání s konstantním poãtem bodû na rozmûr pfiedlohy daná optickou soustavou mûïe b t sice v hodná (malé pfiedlohy mohou b t skenovány s vy ím rozli ením), ale velice záleïí na kvalitû optické soustavy mohou vznikat rûzná zkreslení. Ve snaze po zdokonalení ploch ch skenerû pfii- la firma Scitex s dal ím nápadem. Snímací hlava s objektivem a CCD prvky je schopna pohybu v obou smûrech. Toho se vyuïívá k rastrovému skenování snímací hlavou v celé plo e, coï umoïnilo lep í vyuïití CCD prvkû. Dané fie ení mûïe pfiinést vy í kvalitu v parametrech, které se vût inou neuvádûjí, jako je napfiíklad rovnomûrnost ostrosti, která je v tomto pfiípadû dána vy í kvalitou objektivû s pevn m ohniskem neï s ohniskem promûnn m. Vzhledem k rastrovému zpûsobu skenování mûïe b t ale doba skenování pfiedlohy, kterou je potfieba skenovat ve více pásech, del í neï u ostatních skenerû. Vedle hodnot optického rozli ení musíme pfii v bûru vhodného typu skeneru sledovat také takzvanou maximální hodnotu denzity, kterou je skener schopen rozli it, oznaãovanou jako Dmax. Denzita vyjadfiuje optickou hustotu zãernání pfiedlohy v na em pfiípadû diapozitivu, negativu, fotokopie ãi fotografické zvût eniny. Vût í (hust í) zãernání skenované pfiedlohy je zpûsobeno vût ím pohlcením odraïeného nebo procházejícího svûtla. Vpra- xi ãíslo maximální hodnoty denzity znamená, jak stupeà zãernání pfiedlohy je skener je tû schopen naãíst. V echny stupnû zãernání vy í, neï 140

2 1 2 je udávaná denzita, jiï nebudou rozli eny a budou zobrazeny jako bílá pfii skenování negativu ãi ãerná u pozitivu. U skenerû s niï ím ãíslem maximální hodnoty denzity dojde tedy v pfiípadû vy ích hustot ke ztrátû tonální stupnice a samozfiejmû i kresby v tmav ch partiích pfiedlohy. KaÏd skener má jinou hranici schopnosti rozli ovat tmav í partie snímku a tato hranice je právû vyjádfiena hodnotou maximální denzity. Tím je také dán jeden z dûleïit ch rozdílû mezi skenery vy ích a niï ích cenov ch tfiíd. Svûtlej í, gradaãnû vyrovnanou a celkovû dobfie prûhlednou pfiedlohu mû- Ïe kvalitnû naskenovat i levnûj í skener; pokud v ak budeme postaveni pfied problém digitalizovat star tmav í historick negativ (star í historické negativy mívají zpravidla vy í krytí), levnûj- í skener s niï ím ãíslem maximální hodnoty denzity nás zklame. Vedle maximální hodnoty denzity se u skenerû hovofií také o její minimální hodnotû. Rozpûtí mezi nimi tvofií dynamick rozsah denzit, tedy rozpûtí jasû, které dokáïe skener naãíst a zpracovat. Pfii skenování odrazn ch pfiedloh, v na em pfiípadû fotografick ch pozitivû na papírové podloïce, zpravidla vystaãíme s hodnotou 2 3 D. Pro kvalitní naãtení hust ích negativû nebo diapozitivû v ak budeme potfiebovat zafiízení s maximální hodnotou denzity blíïící se ãíslu 4 nebo jej pfiekraãující. Pro bliï í seznámení s pojmem denzita doporuãuji ãlánek Petra Podhajského na stránkách Grafika on-line, 1 z nûhoï je ve zkratce pfievzata následující formulace: Denzita (znaãeno D ) vychází z veliãiny opacita (znaãeno O ), pfiedstavující pomûr mezi intenzitou dopadajícího svûtla a intenzitou odraïeného nebo propu tûného svûtla. Poznámka: Opacita (krytí) zcela ãirého materiálu, u kterého je intenzita dopadajícího a propu tûného svûtla stejná, je tak rovna 1. Matematicky vyjádfieno je denzita logaritmem v e definované opacity, to znamená D = log O. Denzita (optická hustota) zcela ãirého materiálu je tak 0 (log 1 = 0), materiálem prochází 100 % dopadajícího svûtla. Prochází-li materiálem jen 1 % dopadajícího svûtla, je denzita 2. Opaãnû mû- Ïeme fiíci, Ïe materiál s denzitou 2 stokrát zeslabí procházející svûtlo. Dostateãnû vysoká maximální hodnota denzity nám dává do rukou nástroj pro zpracování fotografick ch negativû ãi diapozitivû, kter pfievy uje moïnosti klasického fotografického postupu. Staré husté negativy, které nelze pro vysoké krytí zvût it nebo kopírovat, ale mohou obsahovat zajímavou, moïná unikátní obrazovou informaci, lze právû zachránit digitalizováním pomocí skeneru s vysokou maximální hodnotou denzity. Namísto zdlouhavé práce v temné komofie se opût ukazuje jako v hodnûj í a ke kvalitnûj ímu v sledku smûfiující, kdyï takovéto problematické negativy naskenujeme a posléze zpracujeme v poãítaãi. Podmínkou je ov em skener s vysokou maximální hodnotou denzity. V poïadavcích na kvalitu skenu nesmíme dále zanedbat zpûsob podání stupàû edi. Pfii experimentálním ovûfiování této problematiky byl pro pokus vybrán star í negativ 18 x 24 cm k porovnávání jemn ch zmûn v edi na zachyceném plakátu (cel negativ zobrazuje patrov dûm, posuzovan detail tvofií plakát s textem na ohradû kolem domu, viz obr. 1, 2). Je nutné poznamenat, Ïe star í negativy mívají niï í rozsah hustot, kter se vyrovnává pfii pozitivním procesu. Bylo zajímavé sledovat, jak se jednotlivé zpûsoby kódování hustoty s tímto v fiezem vypofiádávají. U skenerû s kódováním hustoty 10 b se jemné rozdíly v edi na vyobrazeném plakátu ztrácely úplnû podklad plakátu byl skoro bíl v celé plo e. U skenerû s kódováním hustoty Obr. 1. Fotoarchiv NPÚ ÚP, sbírkov negativ ã. N051576, sklenûná deska formátu 18 x 24 cm. âervenû je vyznaãen posuzovan v fiez skenu. Obr. 2. V fiez skenu negativu ã. N051576, vybran k posuzování podání stupàû edi. 12 b (rozsah hustot 3,3) se objevily rûzné hodnoty edi, ale byly zfietelnû ohraniãené. Nastavením skeneru se dalo docílit uspokojivûj ího v sledku, ale je otázka, zda je to moïné ve v ech pfiípadech v celém potfiebném rozsahu hustot. Nejlep ích v sledkû dosahovaly skenery s kódováním hustoty 16 b (rozsah hustot 3,7). Ve v ech pfiípadech se jednalo o nastavení vnitfiní charakteristiky skenerû v sledek skenování byl uloïen v kódování hustoty 8 b. Na extrémním v fiezu z celku fasády se pak vzájemn m porovnáním potvrdil pfiedpoklad, Ïe ãím vy í je rozli ení, tím dokonaleji jsou prokresleny detaily. ZároveÀ se uplatàují i rozdíly v dokonalosti podání stupàû edé, napfiíklad u skenerû s kódováním hustoty 10 b se nûkteré detaily na omítce domu témûfi ztrácely. Je-li na ím cílem dosáhnout minimálních ztrát pfii digitalizaci pfiedloh, pak v sledky testû ukázaly, Ïe skenery s kódováním hustoty 12 b jsou pro digitalizaci star ch sklenûn ch negativû na hranici pouïitelnosti, nebo spí- e pod ní. Pfied zapoãetím vlastního vytváfiení digitálních kopií fotoarchiválií z fotosbírky NPÚ ÚP bylo nutné také dobfie zváïit otázku, jaké parametry by vznikající sken mûl vlastnû mít. Bylo pfii tom tfieba vycházet z faktu, Ïe digitalizace je nevratn proces. Obraz je pfii digitalizaci rozrastrován do Poznámky 1 Viz 141

3 bodû a jednotliv m bodûm jsou pfiidûlena ãísla. Jednou provïdy urãenou kvalitu digitalizace, zvolenou pfii vlastním skenování, nemûïeme jiï dodateãnû zmûnit. V tom je zásadní rozdíl oproti klasick m fotografick m postupûm, pfii kter ch mûïeme z pûvodního negativu dodateãnû pofiizovat zvût eniny nejrûznûj ích velikostí. Pokud bychom digitálním archivem chtûli pro vût inu potfieb (popfiípadû úplnû) nahradit stávající archiv, musíme naopak o maximální moïné velikosti v stupních rozmûrû obrazu rozhodnout pfiedem. Platí samozfiejmû, Ïe vût í v sledné rozmûry obrazu znamenají vût í v sledn soubor dat. Jak jiï bylo uvedeno, pfii digitalizaci fotografick ch negativû a pozitivû je nutné sledovat dva základní parametry skenerû: rozli ení udávané v dpi (tedy v bodech na palec) nebo v dpm (v bodech na milimetr) a maximální hodnotu denzity. K tomu se pfiidávají dal í vlastnosti, jako je stabilita celého procesu digitalizace a nezávislost na zmûnách teploty. Archivní úãely kladou zv ené nároky na kvalitu digitalizace. Tím spí e je nutné, aby skener digitalizoval fotopfiedlohu tak, aby do lo k minimální ztrátû její rozli ovací schopnosti nebo podrobností v tmav ch partiích snímku. Experimenty i teoretické pfiedpoklady ukazují, Ïe poïadované vlastnosti skeneru by mûly b t tyto: 1. Pfiesnost bit/kanál i s moïností ukládání a dal ího zpracování; 2. maximální hodnota denzity alespoà 4; 3. optické rozli ení minimálnû 4000 dpi. Pro úãely digitalizace fondû fotosbírky NPÚ ÚP byl vybrán skener EverSmart Supreme s optick m rozli ením 5600 dpi a maximální hodnotou denzity 4,3. Tento skener umoïàuje skenování pfiedloh aï do velikosti 30 x 43 cm, není proto problém s jeho pomocí digitalizovat ani staré velkoformátové sklenûné negativy o rozmûrech cca 24 x 30 cm a pfiípadnû i vût í nebo velké fotokopie ãi jiné grafické pfiedlohy aï do uveden ch rozmûrû. U vût- ích pfiedloh pak samozfiejmû existuje moïnost skenovat po ãástech a spojit dílãí skeny v poãítaãi v jeden celek. PÛvodnû bylo rozhodnuto digitalizovat jako první fond originálních historick ch fotokopií, které jsou z hlediska moïnosti degradace papírové podloïky ãi fotografické emulze nejohroïenûj í. Z hlediska trvanlivosti pfiedstavuje pro nemûnnost fotografického obrazu nejvût í riziko nedostateãné závûreãné praní kopií, a právû vypírání pozitivû bylo v dfiívûj ích dobách kvûli nároãnosti na vysokou spotfiebu vody bohuïel ãasto zanedbáváno. Zájem badatelû, jak interních, tak externích, o digitalizovanou fotodokumentaci si v ak vynutil paralelní postup digitalizace historick ch fotokopií i sbírkov ch negativû. V chozí problém pro stanovení optimálního reïimu digitalizace historick ch fotokopií spoãíval ve správné volbû rozli ení. Skener EverSmart Supreme nabízí est základních nastavení v bodech na milimetr, pfii kter ch je pfiedloha snímána v rozli- ení optickém, kdy nedochází k interpolaci dat. Jde o skenování pfii rozli ení: 50, 75, 100, 123,5, 170 a 220 dpm. Pfii zku ebním skenování bylo pracováno s originální fotokopií o rozmûrech pfiibliïnû 24 x 30 cm, zvolen detail snímku byl skenován v rozli eních 50, 75, 100, a 123,5 dpm. Rozli ení 100 dpm lze podle dosaïen ch v sledkû oznaãit za v borné, problémem je v ak velikost souboru (pokud nebudeme ochotni se vzdát nejlep í nabízené archivní kvality, tedy kódování 16 b/kanál pfii ukládání souboru a formátu DT-file sken v surov ch neupraven ch datech v 16 b/kanál). Surov DT-file lze totiï pofiídit pouze v prostoru RGB, coï znamená, Ïe ze skenované pfiedlohy velikosti 13 x 18 cm, digitalizované rozli ením 100 bodû na 1 milimetr, vznikne soubor o velikosti 1,14 GB. Setrvání u obvyklého, av ak osmibitového formátu TIFF umoïàuje pfiejít do reïimu skenování ve stupních edi, ãímï se velikost souborû podstatnû zmen í, bohuïel na úkor rozsahu dynamiky záznamu. e ení spoãívá v pouïití estnáctibitového TIFF formátu (umoïàuje práci ve stupních edi pfii vût ím dynamickém rozsahu), se kter m je jiï moïné v nov ch verzích programu Adobe Photoshop pracovat a do nûhoï umoïàuje skeny ukládat nová skenovací aplikace skeneru EverSmart Supreme. 2 Na rozdíl od skenování pfii rozli ení 100 dpm je u rozli ení 50 dpm jiï patrné mírné sníïení kvality, rozli ení vy í neï 100 dpm naopak kvalitu podání skenované fotografie jiï témûfi nezvy ují. Nastavení reïimu skenování na 75 dpm (v pfiepoãtu dpi) se pak jeví jako dostateãné, schopné zachytit obrysovou ostrost a rozli ení originálu v tomto pfiípadû historick ch fotografií, blíïících se rozmûrûm 24 x x 40 cm. Pfii skenování fotografií niï ích rozmûrû je pfii stanovování nastavení dpm nutné brát ohled na stupeà kvality pfiedlohy praktické zkou ky prokázaly vysokou informaãní hladinu nûkter ch relativnû mal ch fotografií, která je nejvy í u kontaktních kopií. Jiná situace nastává pfii skenování negativû. Pfii stanovování potfiebného stupnû rozli ení je tfieba vzít v úvahu, Ïe mlad í negativy men ích rozmûrû budou v dûsledku postupného v voje kvality snímacích objektivû a fotografick ch materiálû vykazovat vût í mnoïství zachycen ch detailû neï staré velkoformátové sklenûné desky. Zku enosti s digitalizací fotosbírky NPÚ ÚP ukazují, Ïe pro nalezení vhodného kompromisu mezi digitalizací negativû v plném rozli ení skeneru EverSmart Supreme, dobou skenování jedné pfiedlohy a rychlostí práce s v sledn mi soubory je vhodné dodrïovat velikost v sledn ch souborû kolem 100 MB pfii ukládání ve stupních edi. (V prostoru RGB by velikost takov ch skenû ãinila cca 300 MB). Pfii digitalizaci negativû 6 x 6 cm to znamená skenovat v rozli ení kolem 3200 dpi a v pfiípadû kinofilmu alespoà 4000 dpi tím získáme z kinofilmu v sledn obraz o rozmûrech pfiibliïnû A3 pfii v stupním rozli ení 300 dpi, coï by mûlo dostaãovat, protoïe plná ostrost zvût enin z kinofilmu zpravidla nepfiekraãuje velikost zvût eniny A4. PoÏadavek velikosti souborû 100 (300) MB se snad mûïe jevit jako pfiemr tûn, trvání na plnohodnotné kvalitû skenu pûvodní pfiedlohy s sebou v ak nese nutnost se s touto velikostí smífiit. To mûïe mnohé zájemce o pûvodnû piãkovou kvalitu odradit a pfiivést k ústupkûm. Snadno lze podlehnout poku ení skenovat pfiedlohy pfii niï ím rozli ení anebo velké soubory komprimovat. Nejznámûj í metoda komprese je pouïívána v souborech typu JPEG. Komprese tohoto typu vychází z pûvodní povahy dat a schopnosti jejich vnímání. Po dekompresi v ak uï data nejsou obnovena v pûvodní podobû. Úãinnost této metody závisí na stupni zkreslení pûvodní informace, kter pfiipustíme. Musíme mít vïdy na pamûti, Ïe zmen- ení (komprese) dat se dûje na jejich úkor, coï je kontraproduktivní, pokud bychom chtûli smûfiovat k stupni digitalizace, pfii níï by vznikaly digitální archivní ekvivalenty originálních pfiedloh, jejichï informaãní hodnota by byla s originálem srovnatelná. Pfii skenování na niï í rozli ení stejnû jako v pfiípadû komprese sniïujeme úroveà obsaïen ch informací digitální kopie. Pokud se pfiesto pro takov postup rozhodneme, mûli bychom si vytyãit urãité meze minimální kvality. V pfiípadû odrazn ch pfiedloh by mûly b t fotografie blíïící se rozmûrûm pohlednice skenovány alespoà do formátu A4 pfii v stupním rozli ení 300 dpi. Pfiedlohy velikosti A4 a vût í by mûly b t skenovány pfii v stupním rozli ení 300 dpi pfiibliïnû na dvojnásobek své velikosti. Musíme v ak mít na pamûti, Ïe jde o kompromisní fie ení. Na obr. 4 jsou vedle sebe pro srovnání dva detaily skenû, pfiiãemï detail Poznámky 2 DT-file není standardnû roz ífien formát a není jej moïné otevfiít jinak neï ve skenovací aplikaci skeneru EverSmart Supreme. Je tedy otázkou, zda je vûbec pro dlouhodobou archivaci vhodn. Není vylouãeno, Ïe by se po ãase mohly s jeho uïíváním vyskytnout problémy, obzvlá tû tehdy, pokud by z trhu zmizel v robce skeneru a s ním i potfiebn software. 142

4 3 4 vlevo je v fiez ze skenu pfiedlohy cca 18 x 24 cm pfii rozli ení 50 dpm, zatímco vpravo se jedná o ono kompromisní fie ení, tedy naskenování stejné pfiedlohy do velikosti A4 pfii v stupním rozli- ení 300 dpi. Pokud bychom nechtûli ustoupit od poïadavkû na tvorbu digitálních kopií, nahrazujících mnoïstvím zachycen ch informací originální fotokopie, mûli bychom skenovat v reïimu 50 nebo optimálnû 75 dpm. Skenovací ãas a velikost souboru v ak potom patfiiãnû vzroste. Naskenování pfiedlohy 18 x 24 cm v RGB pfii rozli ení 50 dpm trvá dvanáct minut. Vznikne soubor o velikosti 321 MB ve formátu TIFF, ze kterého lze pfii v stupním rozli ení 300 dpi získat obraz 77 x 103 cm. Problém v dne ní dobû a pfiedev ím do budoucna není ve velikosti souborû z hlediska jejich ukládání, n brï spoãívá spí e v dlouh ch dobách skenování, tedy vytváfiení tûchto velk ch souborû, a ve velk ch ãasov ch prodlevách pfii práci s nimi pouhé natoãení obrazu o 90 trvá u zmínûného souboru o velikosti 321 MB pfiibliïnû 2 minuty (poãítaã Powermac G4). Pfii digitalizaci sbírkov ch negativû byli fie itelé tohoto úkolu postaveni také pfied problém tonálního rozsahu snímkû. Jde o to, Ïe nûkteré star í negativy mají pfiíli vysok kontrast, pfiiãemï ale kresba ve stínech i svûtlech zûstává na negativu relativnû zachována. PÛvodní pfiedpoklad, Ïe tuto vûc vyfie í ukládání skenû v rozsahu 16 bitû, se ukázal jako pravdiv jen zãásti nûkteré gradaãnû kritické snímky vykazovaly po naskenování i v estnáctibitov ch souborech ztrátu kresby buì ve stínech, nebo naopak ve svûtlech. V praxi se ukazuje, Ïe tyto z hlediska pfiíli ného rozpûtí svûtel a stínû problematické ãernobílé negativy je tfieba skenovat v reïimu RGB, tedy jako barevnou pfiedlohu, a teprve pak je v programu Photoshop pfievést do ãernobílé stupnice. Pokud se ani poté nezdafií zachytit cel jasov rozsah snímku, je nutné postupovat následujícím zpûsobem: Problematick negativ je skenován, jako by se jednalo o pozitiv (to znamená, Ïe ãerná zûstává ãernou a bílá bílou), pfiiãemï lze pfiímo ve skenovací aplikaci ovlivnit prûbûh strmosti tonální kfiivky jinak ve svûtlech a jinak ve stínech. Teprve po naskenování se digitalizovan negativ pfievede v programu Photoshop na pozitiv (ãerná se stane bílou a bílá ãernou) a dále zpracuje jiï obvykl m zpûsobem. Tento postup je sice ãasovû nároãnûj- í, vede v ak k exaktnûj ím v sledkûm. V souãasné dobû probíhá digitalizace archiválií z fotosbírky NPÚ ÚP podle jiï osvûdãeného postupu. Základní velké mateãní skeny jsou pofiizovány ve formátu TIFF 16 bitû a z nich jsou pak odvozovány verze o velikosti 13 x 18 cm pfii rozli- ení 300 dpi pro interní i externí badatele. Z tûchto vyretu ovan ch a v programu Photoshop tonálnû upraven ch verzí jsou dále dávkov m zpûsobem odvozeny kopie JPEG o velikosti pfiibliïnû 1000 x 800 bodû pro pouïití v databázi, vytvofiené v programu FileMaker. V první fázi do ní bylo pfievedeno cca záznamû z pfiírûstkov ch knih fotosbírky NPÚ ÚP. Je tû pfiedtím byla pro potfiebnou kontrolu a sjednocení úpravy zápisû v pfiírûstkov ch knihách vytvofiena makra v programech Word a Excel (pûvodní pfiepis pfiírûstkov ch knih do poãítaãe byl totiï realizován jiï pfied lety v programu Word). Základní makro wrd2xls pfievádí záznamy do programu Excel (z kterého je moïné bez problémû naãíst záznamy do databáze vytvofiené v programu FileMaker Pro 7.0), dal í korektury jsou provádûny pomocí maker jiï pfiímo v Excelu. Jedná se o kontroly, pfii nichï je sledováno: zda mezi pfiírûstky inventárními ãísly není nevyplnûn fiádek, zda kaïdému inventárnímu ãíslu pfiedchází písmeno N (pokud se jedná o fond negativû), zda souhlasí poãet ãíslic, zda není v rámci jedné knihy poru ena ãíselná fiada. Obr. 3. Celek originální fotokopie s ãervenû vyznaãen m posuzovan m detailem skenu. Obr. 4. Srovnání detailû skenu: vlevo sken originální fotokopie pfii rozli ení 50 dpm, vpravo sken do formátu A4 pfii v stupním rozli ení 300 dpi. Ostatní makra kontrolují, zda jsou správnû typograficky psány pomlãka, lomítko, poãáteãní a koncová závorka, dvojteãka, teãka a ãárka. PfiibliÏnû od bfiezna 2007 jsou do databáze vkládány tonálnû upravené náhledové fotografie z jiï digitalizovan ch negativû. Databáze umoïàuje vyhledávat fotodokumentaci jak podle inventárního ãísla, tak podle názvu (i neúplného) objektu, pfiípadnû podle dal ích údajû, coï ji proti stávající papírové kartotéce ãiní hlavnû do budoucnosti mnohem operativnûj í. Pfii vkládání náhledov ch fotografií do databáze dochází je tû k dal ímu upfiesàování zápisû v elektronické evidenãní kartû snímku podle stávajících papírov ch karet z kartotéky v mnoha pfiípadech se totiï nûkteré údaje o snímku nacházejí jen v pfiírûstkové knize (zápisy z pfiírûstkov ch knih tvofií obsah elektronick ch karet v databázi) a nûkteré jen na kartû v kartotéce. Ruãní vkládání snímkû do databáze s upfiesàováním záznamû pfiiná í tolik Ïádoucí slouãení informací z obou zdrojû. Pro úplnost vyfie ení otázky pofiizování digitálních archivních kopií archiválií z fotosbírky NPÚ ÚP a jejich poskytování interním i externím badatelûm nelze opomenout problematiku vhodn ch profilû koneãn ch datov ch souborû. S bezchybnou vizualizací fotografií v digitální podobû pak souvisí i ãasto opomíjená kalibrace zobrazovacích zafiízení, v tomto pfiípadû poãítaãov ch monitorû. Je nutné zdûraznit, Ïe bez pravidelné kalibrace monitorû se nikdy nedobereme standardních v sledkû. Ve fotooddûlení NPÚ ÚP je pro tento úãel pouïívána kalibraãní sonda EYE-ONE 143

5 5 display 2. I bûïné LCD monitory niï ích cenov ch tfiíd nebo staré CRT monitory lze pomocí tohoto zafiízení pfiimût k víceménû standardnímu zobrazování fotografií. Kalibrací monitorû ov em tento problém nekonãí, je tû je tfieba do finálních digitalizátû vloïit vhodn profil. U velk ch mateãních skenû se u digitálních archivních kopií z fotosbírky NPÚ ÚP profil nevkládá, nebo je pouïito univerzální nastavení Prepress v Evropû 2 (Adobe RGB (1998), Stupnû edi Dot Gain 15 %). Snímky v tomto univerzálním nastavení se zobrazí správnû, pokud je budeme otevírat v programu Adobe Photoshop. Vût ina bûïn ch uïivatelû v ak bude fotografie prohlíïet nejãastûji v prohlíïeãi, kter je souãástí operaãního systému Windows, pfiípadnû v prohlíïeãi Irfan- View, Nero Photosnap a podobnû; pro takové pou- Ïití je vhodné poskytované digitální kopie pfievést (pozor: nikoliv pfiifiadit) do profilu Dot Gain 30 %. Po této úpravû se budou snímky zobrazovat na monitoru ve správném tonálním podání i v bûïn ch prohlíïeãích. (Hovofiíme samozfiejmû o snímcích uloïen ch ve stupních edi, nikoliv v RGB.) Praxe ukázala, Ïe naskenované fotoarchiválie, uloïené ve stupních edi a s vloïen m profilem Dot Gain 30 %, vycházejí ve správném tonálním podání i jako kopie na fotografickém papífie, zhotovené na minilabech Frontier. Dosud jsme se nedotkli otázky, jak nejlépe uchovávat digitální archivní kopie pûvodních fotoarchiválií. DluÏno poznamenat, Ïe na ni v souãasné dobû neexistuje jednoznaãnû uspokojivá odpovûì. Nejroz ífienûj ím a také velmi levn m fie ením uchovávání dat (av ak spí e v domácích podmínkách) jsou optická média CD-R nebo DVD-R. Jsou to ale zároveà také média patrnû nejménû bezpeãná. V ãlánku vûnovaném otázce archivace dat (MF Dnes, ), vyslovuje tûpán Mike (Datahelp) dokonce názor, Ïe u 60 % DVD-R záznam bûhem tfií let zmizí nebo se po kodí. Autor tûchto fiádek nemûïe sice takto pesimistické mínûní z vlastní zku enosti potvrdit, pfiesto v ak doporuãuje brát je pro jistotu v úvahu a pouïívat archivaãní DVD-R disky s vrstvou z 24 karátového zlata, u kter ch v robce udává dobu Ïivotnosti sto let (u CD-R dokonce dvû stû let). Alternativou k CD-R a DVD-R mohou b t magnetooptické disky, které jsou dlouhodobû stabilní a odolné vûãi magnetickému poli. PouÏívají se pro dlouhodobou archivaci dat v oblastech, kde je kladen dûraz na rychl pfiístup, rychlou zmûnu dat a dlouhodobou trvanlivost. Magnetooptická média pouïívá pro archivaci naskenovan ch archiválií napfiíklad Národní filmov archiv. Jinou moïností je ukládání dat na pásková média. Odborníky také ãasto doporuãovan m fie ením je vybudování diskov ch polí, nebo v pfiípadû men ího mnoïství dat zálohování na externích harddiscích. Patrnû bude vhodné tato fie ení kombinovat a nespoléhat pouze na jeden zpûsob zálohování. V pfiípadû digitalizace fotosbírky NPÚ ÚP jsou v echny pofiízené velké mateãní skeny spolu s upraven mi verzemi ve velikosti 13 x 18 cm ulo- Ïeny na DVD-R ve dvou vyhotoveních a na dvou rûzn ch v robních znaãkách. Kromû toho je vïdy vypáleno je tû tfietí DVD-R, které je uloïeno oddûlenû a slouïí jako pracovní disk, ãtvrtou zálohou je externí pevn disk, na kter jsou v echna vypálená DVD-R kopírována. Perspektivnû se pak nabízí alternativa diskov ch polí. Budoucnost doufejme pfiinese kvalitnûj í a trvanlivûj í média, na nûï budou mít v ichni uïivatelé digitálních technologií moïnost svá cenná a mnohdy pracnû vytvofiená data pfiepsat. Tento ãlánek vznikl na základû v zkumného úkolu 02103: Zdokonalování a rozvíjení metod digitalizace fotografické a grafické dokumentace památkového fondu vãetnû aplikace v sledkû v zkumu a v voje v praxi památkové péãe. 6 7 Obr. 5. Ukázka elektronické karty v databázi negativû z fotosbírky NPÚ ÚP. Obr. 6. Jako pfiíklad vytûïení pomûrnû kvalitního obrazu z jinak témûfi nepouïitelného negativu mûïe poslouïit negativ z fotosbírky NPÚ ÚP ã Michalovice, hradní zfiícenina, vûï Putna. Jde o velice tmav historick negativ velikosti 13 x 18 cm na sklenûné podloïce, svojí propustností pfiipomínající spí e gramofonovou neïli fotografickou desku. Obr. 7. Po naskenování na skeneru EverSmart Supreme s maximální hodnotou denzity 4,3 a po zpracování v programu Photoshop byl získán normální, plnohodnotn obraz. 144

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Praktick rádce zadavatele tisku

Praktick rádce zadavatele tisku Praktick rádce zadavatele tisku Komunikace s dodavateli Moderní trendy zadávání zakázek Kontrolní nátisk V bûr tiskové technologie Papíry pro polygrafii Knihafiské zpracování Povrchová úprava tiskovin

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty S 001~ 2002 Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty 02 XX Sirius kompletní řešení pro práci s dokumenty a daty Sirius je modulární systém urãen pro budování komplexních aplikací v oblastech,

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Systém Platon Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Balkóny a terasy Ztracené bednûní tûrkové stfiechy Parkovi tû na stfiechách Zelené stfiechy Chodníky Umûlé trávníky Suché a zdravé domy e ení pro

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla sensonic Nejmodernější elektronika pro měření tepla II Měřič tepla a průtoku Popis funkce Novou generaci mûfiiãû tepla sensonic II tvofií dvû stavební fiady. Kompaktní verze sensonic II integruje poãítadlo,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL GRAFICK MANUÁL Úvod Vytvofiením firemního grafického manuálu jsou definována pravidla pro pouïití logotypu a doplàkového grafického stylu pro znaãku i v echny produkty a uïité materiály. Cílem je ucelená

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

Léky a drogy. Konopné drogy

Léky a drogy. Konopné drogy Léky a drogy Konopné drogy Psychoaktivní konopí je nejoblíbenûj í ze v ech ilegálních drog. I kdyï v Asii a na Blízkém v chodû slouïilo jako droga i lék uï pfied tisícovkami let, na Západû se jeho rekreaãní

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

Skenování. Ing. Jiří Nechvátal. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. nechvatal@cbvk.cz

Skenování. Ing. Jiří Nechvátal. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. nechvatal@cbvk.cz Skenování Ing. Jiří Nechvátal nechvatal@cbvk.cz Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Co je skener? elektronické zařízení, které umožňuje převod obrázků, textu, diapozitivu, filmového záznamu

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL

METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL Ing. Milan Talich, Ph.D. Milan.Talich@vugtk.cz. Ing. Filip Antoš Filip.Antos@vugtk.cz INFORUM 2011, 24. 26. května 2011,

Více

Teoretické základy kondenzaãní techniky

Teoretické základy kondenzaãní techniky Teoretické základy kondenzaãní techniky Základy hydraulického zapojování kondenzaãní techniky Chyby v hydraulice s kondenzaãní technikou V poãet roãní provozní úãinnosti kondenzaãního kotle a dal í informace

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor âlánky JURISPRUDENCE /0 0 Soud: Evropsk soudní dvûr Oznaãení judikátu: C-/ P, Komise proti Électricité de France (EDF) Datum rozhodnutí:. ãervna 0 Rozsah právní problematiky: státní podpora, ãlánek SFEU,

Více

C-2/D-230 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT NÁVOD NA OBSLUHU

C-2/D-230 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT NÁVOD NA OBSLUHU DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT C-2/D-230 NÁVOD NA OBSLUHU CZ NeÏ zaãnete fotoaparát pouïívat, pfieãtûte si pozornû tento návod. Doporuãujeme, abyste se pfied fotografováním dûleïit ch snímkû seznámili se v emi funkcemi

Více

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktický rádce Nosiče reklamy 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktick rádce Nosiče reklamy VáÏení pfiátelé, Praktick rádce Nosiãe reklamy Vydavatel:

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

Metodika pro elektronický pasport zpřístupněné památky

Metodika pro elektronický pasport zpřístupněné památky Národní památkový ústav ústřední pracoviště Metodika pro elektronický pasport zpřístupněné památky Praha 2011 1 Metodika pro elektronický pasport zpřístupněné památky Ladislav Bezděk Karel Bobek Dalibor

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

Data v péči. storage. Fenomén iscsi. Nestandardní. Zálohování. úrovně RAID NENECHTE SI UJÍT

Data v péči. storage. Fenomén iscsi. Nestandardní. Zálohování. úrovně RAID NENECHTE SI UJÍT Data v péči ČÍSLO 6 KVĚTEN 2007 MHM COMPUTER S. R. O. Fenomén iscsi Nestandardní úrovně RAID TEPLICE PRAHA PARDUBICE PLZEŇ OSTRAVA BRNO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zálohování storage NENECHTE SI UJÍT podrobnosti

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Zdenûk CHUDÁREK Obr. 1. Îìár nad Sázavou, b val cisterciáck klá ter, kaple sv. Markéty u brány, fiez, stav po dokonãení stavby v roce 1703 (nahofie) a stav

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM SKF Condition Monitoring Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM Systém Multilog s programem PRISM 4 for Windows On-Line TM PROâ ON-LINE (P ÍMOSP AÎNÉ) MONITOROVÁNÍ? AÏ dosud nebylo snadné

Více

Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností

Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností DT: 330.567.2(437) klíčová slova: diferenciace příjmů výdaje domácností Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností Jana ČERMÁKOVÁ* V oblasti diferenciace pfiíjmû je pro ekonomii zajímavou

Více

2.12 Vstupní zařízení II.

2.12 Vstupní zařízení II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30

UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30 Handheld Acer n30 UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30 AUTORSKÁ PRÁVA Copyright 2004 Acer Inc. nebo pfiidruïené spoleãnosti V echna práva vyhrazena Vyti tûno v âeské republice UÏivatelská

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Zeptejte se sami. Teď už můžete.

Zeptejte se sami. Teď už můžete. Zeptejte se sami. Teď už můžete. easyresearch.biz je nová webová sluïba, která vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je e-mailem nebo umísèovat na

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Protikorozní ochrana kovov ch objektû industriálního kulturního dûdictví

Protikorozní ochrana kovov ch objektû industriálního kulturního dûdictví Protikorozní ochrana kovov ch objektû industriálního kulturního dûdictví Hana GEIPLOVÁ, Dagmar KNOTKOVÁ, Katefiina KREISLOVÁ A NOTACE: Kovové objekty tvofií skupinu objektû, které vyïadují respektování

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

OPTIMALIZACE ANALYTICK CH POSTUPÒ POMOCÍ PLACKETTOVA-BURMANOVA PLÁNU

OPTIMALIZACE ANALYTICK CH POSTUPÒ POMOCÍ PLACKETTOVA-BURMANOVA PLÁNU 06Holík 30.1.2004 10:32 Stránka 92 OPTIMALIZACE ANALYTICK CH POSTUPÒ POMOCÍ PLACKETTOVA-BURMANOVA PLÁNU MIROSLAV HOLÍK Katedra teoretické a fyzikální chemie, Pfiírodovûdecká fakulta Masarykovy univerzity

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

EMPIRICKÉ OVù ENÍ TEORIE FORWARDOVÉHO KURZU

EMPIRICKÉ OVù ENÍ TEORIE FORWARDOVÉHO KURZU EMPIRICKÉ OVù ENÍ TEORIE FORWARDOVÉHO KURZU Jitka Ptatscheková, Jan Draessler Úvod âeská republika patfií mezi malé otevfiené ekonomiky. Otevírání se svûtu byl proces zaloïen na liberalizaci zahraniãního

Více

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû I to nejmen í zneãi tûní mûïe zpûsobit znehodnocení na eho mûfiení izotopû nebo po kodit na e analytické zafiízení. Technologie BIP nám umoïàuje sladit na e vysoké nároky na kvalitu technologického vybavení

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 6. SniÏování energetické nároãnosti staveb pomocí EPS. bezpeãnû izolovat. Úvod

IZOLAâNÍ PRAXE 6. SniÏování energetické nároãnosti staveb pomocí EPS. bezpeãnû izolovat. Úvod IZOLAâNÍ PRAXE 6. SniÏování energetické nároãnosti staveb pomocí EPS PouÏitá literatura, související právní a jiné pfiedpisy âsn EN 832 - Tepelné chování budov V poãet potfieby tepla na vytápûní Obytné

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny malujeme na kameny 29.1.2007 17:33 Stránka 2 CMYK TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi Výstupový indikátor 06.43.19 Název Autor: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obory: Ročník: Časový rozsah: Pomůcky: Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Digitální fotografie Petr Hepner,

Více

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick

Více

ízení technologick ch a marketingov ch systémû

ízení technologick ch a marketingov ch systémû Oddíl 8 ízení technologick ch a marketingov ch systémû CÍLE Na konci tohoto oddílu budete umût: 1. Chápat úlohu manaïersk ch informaãních systémû (IS) v podnicích. 2. Definovat základní hardwarové a softwarové

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

Digitalizace fotografických předloh. Jan Hubička Muzeum fotografie Šechtl a Voseček Tábor

Digitalizace fotografických předloh. Jan Hubička Muzeum fotografie Šechtl a Voseček Tábor Digitalizace fotografických předloh Jan Hubička Muzeum fotografie Šechtl a Voseček Tábor Obsah Fotografické materiály: Rozlišení Dynamický rozsah Skenery: Základní typy Efektivní rozlišení Dynamický rozsah

Více

Projekt záchranné digitalizace Ad fontes v Archivu hlavního města Prahy

Projekt záchranné digitalizace Ad fontes v Archivu hlavního města Prahy Projekt záchranné digitalizace Ad fontes v Archivu hlavního města Prahy Projekt komplexní digitální ochrany, záchrany a obecného zpřístupnění nejvzácnějších historických dokumentů hlavního města Prahy

Více

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka 2015 KVALITNÍ MATRACE ZA SKVùLÉ CENY Sedmizónová sendviãová matrace s volbou dvojí tuhosti. Stfied jádra matrace je zpevnûn pojen m polyuretanem. Nosné vrstvy jsou tvofieny kvalitními elastick mi pûnami,

Více

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4 Synergy-stribro-i 5.4.2001 12:28 Stránka 1 Efektivnější spolupráce: Kdykoli, kdekoli Efektivnější spolupráce: Zvýšení efektivity a redukce nákladů Obsah: Podpora spolupráce díky sdílení informací - tohle

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. CAx/PLM technologie

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. CAx/PLM technologie Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH CAx/PLM technologie 8 VáÏení ãtenáfii, letos je to má pfiíjemná povinnost opût Vás uvítat na stránkách na eho roãního zpravodaje, jiï osmého vydání v na em ãtrnáctiletém

Více