ISSN roník 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ISSN 1801 2361 roník 4"

Transkript

1 ISSN roník 4 Copyright Jií íha, Dataspectrum //www.dataspectrum.cz Excel Asistent Magazín je uren k volnému šíení. Pokud Vás jeho obsah zaujal, zašlete jej prosím svým kolegm a pátelm. Jeho obsah však podléhá ochran autorských práv nelze jej kopírovat bez pedchozího svolení autora.

2 Facit experientia cautos. Zkušenost vede k opatrnosti.! Rizika spojená s používáním spreadsheet jsou již delší dobu známa. Spolenostmi a jejich vedením jsou vdom akceptována. Zpísnné podmínky podnikání ve finannictví však v souasné dob vyžadují vytvoit prostedí minimalizující dsledky tchto rizik. Zákon o pojišovnictví a zákon o bankách výslovn ukládají spolenostem povinnost zavést kontrolní prostedí s cílem zabezpeit transparentnost podnikání, zajistit integritu finanních záznam, dohledat autory zmn v datech a umožnit rekonstrukci pedchozích stav systému. Další normy jako Sarbanex-Oxley, Basel II, Solvency svými požadavky na finanní spolenosti vyžadují také výrazn zmnit souasný zpsob práce se spreadsheety. Zavedení IFRS (Mezinárodních standard úetního výkaznictví), provázené vysokým drazem na dodržování kontinuity výkaznictví, umožující zmnu metod až po splnní mnoha podmínek, pedstavuje pro spreadsheety, jejichž hlavní pedností je vysoká flexibilita, další významný regulaní prvek. Je možné zmínit i nkteré dílí zákonné normy, které z hlediska spreadsheet pedstavují nastavení nových pravidel jako píklad bych uvedl zákon o ochran osobních údaj. Splnní regulaních požadavk se neobejde bez zavedení kontrolních mechanism ve všech etapách životního cyklu spreadsheetu, tedy v etap jeho vývoje, distribuce, provozu a jeho terminace. Pro vlastn dvujete spreadsheetm? Pokud pracovn používáte osobní poíta, je znan pravdpodobné, že bžnou souástí vašeho dne je vytváení tabulek i jejich vyplování, pípadn zpracování dat v tabulkách vytvoených vašimi kolegy nebo transformace informací uložených v tchto datech do vašich manažerských rozhodnutí. Dvujete informacím obsaženým v spreadsheetech? Pokud jste odpovdli kladn, rád bych se vás zeptal, na em je založena vaše dvra. Používáte ovenou metodologii konstrukce spreadsheet, která je v prostedí vaší firmy pijata a je závazná? Testujete vstupy, výpoetní logiku a výstupní hodnoty? Máte vybudován systém verzování? Máte zabezpeen pístup k výsledným souborm jen pro oprávnné osoby? Vytváite nezávislé logovací soubory umožující provést zptnou rekonstrukci soubor? Dokážete zdvodnit každou zmnu hodnoty, urit osobu, která zmnu provedla a as, ve kterém ke zmn došlo? Máte vytvoen firemní depozitá šablon dležitých soubor? Máte vytvoenu metodiku ovování vrohodnosti vašich tabulek? Pevn vím, že všechny vyjmenované oblasti jsou ve vaší firm zabezpeeny. Pokud tomu tak není, pak pedpokládám, že jen proto, že spreadsheety jsou ve vaší spolenosti nasazovány pouze pro ešení jednoduchých, jednorázových, operativních a pomocných úloh. Nikoliv pro vytváení složitjších výkaz a výpoetních model a s pímým dopadem na rozhodování zejména v oblastech, v nichž by výskyt chyby mohl mít významné finanní, právní, reputaní a jist i personální dsledky pro autora této chyby nebo pro management vaší spolenosti. Mám na mysli pedevším modely bezprostedn využívané v úetnictví, controllingové výkazy, what-if analýzy a prognózování, dlouhodobé 2

3 plánování, pehledy hospodáských výsledk, pehled cash flow. V kostce eeno, veškeré zpracování kvantitativních dat s cílem poskytnout základnu pro manažerské rozhodování. Osobn se domnívám, že by bylo znan neodpovdné postavit zásadní rozhodnutí na neovených, netestovaných a nezabezpeených pilíích. Nejenom neodpovdné, ale takový pístup lze v souasné dob zaít považovat i za nezákonný. A není vyloueno, že i vaše spolenost by se mohla zaadit do veejn pístupného seznamu píklad závažných selhání v dsledku chyby spreadsheetu. Tento seznam spravuje organizace EUSPRIG - European Spreadsheet Risks Interest Group (http://www.eusprig.org), která se již od roku 1999 zabývá aktivním hledáním ešení v oblasti bezpenosti a compliance spreadsheet. Není bez zajímavosti, že konference, kterou organizace poádala v roce 2006, nesla název Managing Spreadsheets: Improving corporate performance, compliance and governance. Zmínný seznam mediáln prezentovaných pípad selhání souvisejících s chybami spreadsheet je dostupný na adrese a obsahuje v souasné dob 89 záznam, ze kterých cituji: Bezen 2005 akcie spolenosti RedEnvelope Inc. ztratily více než 25% své hodnoty v reakci na výrazné snížení pedpokládaných výsledk za 4. tvrtletí. Pedpoklad vycházel z chybného výpotu zisku z prodeje zboží. Chyba byla zpsobena zadáním nesprávné hodnoty do jedné buky spreadsheetu. Listopad 2005 spolenost Westpac byla donucena pozastavit obchodování se svými akciemi a oznámit na tiskové konferenci pedasn roní hospodáský výsledek poté, co jeden její zamstnanec nedopatením rozeslal analytickým spolenostem spreadsheety obsahující výsledné hodnoty hospodáského výsledku. Mechanismus chyby byl v tom, že šablona (pekopírovaný soubor s výpoty a výsledky za minulý rok) omylem obsahoval aktuální údaje. Došlo k pehlédnutí tchto hodnot, protože byly v píslušných bukách skryty tmavým šrafováním, které však bylo možné snadno odstranit australská spolenost Mercer Finance and Risk Consulting revidovala strukturu a obsah spreadsheet používaných ve 30 projektech týkajících se finanních transakcí. Všechny spreadsheety obsahovaly chyby. 9 z nich mlo chyby ve více než 10% bunk s unikátními vzorcy, ve tyech pípadech tento pomr pekraoval 15% a v jednom pípad byl pomr chyb vtší než 20%. Tento soubor byl pekvapiv jeden z nejmenších, k chybám tedy nedošlo z dvodu rozsahu nebo mimoádné komplexnosti souboru. íjen 2004 dle vyjádení federální komise pro dohled nad energetickými zdroji (FERC) byly ceny zemního plynu v USA neopodstatnn navýšeny v celkové hodnot mezi 200 mil. $ - 1 mld $. Píinou byla chyba v pravidelném týdenním pehledu aktuálních zásob zemního plynu. Jedním z vysvtlení mechanismu této chyby bylo používání stejného názvu souboru u jedné ze spoleností zamstnanec zamnil aktuální soubor za soubor staršího data. erven 2003 spolenost TransAlta Corp. Utrpla ztrátu 24 mil. $ následkem chyby vzniklé pi kopírování bunk ve spreadsheetu ureném jako podklad pro výpoty a rozhodování o výši nabídek pi obchodování s hedge kontrakty v produkci elektrické energie. Ojedinlé selhání nebo znepokojivý trend? Otázkou je, zda citované pípady jsou ojedinlé i zda naopak pedstavují povstnou špiku ledovce. Dle názor analytik publikovaných v posledních letech je možné odvodit, že platí spíše ona pesimistická varianta. Ve svých studiích neodmítají široké nasazení spreadsheet v podnikové infrastruktue, upozorují však na nezbytnost zmny ve zpsobu jejich používání a v proaktivním ízení rizik s nimi spojenými. 3

4 Zabývám se chybami spreadsheet již 12 let. A výsledky mého výzkumu ukazují, že musíte poítat zhruba u 1% vašich vzorc s neodhalenými chybami. To znamená, že tém každý smysluplný spreadsheet obsahuje chyby. A nkteré z nich jsou významné natolik významné, aby ovlivnily rozhodnutí. Lidé jsou pehnan sebejistí, pokud jde o bezchybnost jejich spreadsheet. Tuto sebejistotu však nenaleznete u poítaových programátor. Pokud se programátora zeptáte, Práv jsi dokonil program. Myslíš, že jsi v nm udlal chybu? Odpoví, Ano, pravdpodobn v 1% nebo 2% ádk mého kódu. Pokud však položíte stejnou otázku autorovi spreadsheetu, bude se tváit stejn, jako bychom se ho ptali na jeho mužnost. Nemáme vybudovanou kulturu testování spreadsheet, a proto nedostaneme odpov naznaující, kolik chyb by spreadsheet mohl obsahovat. Není zde nic, co by mohlo prolomit tuto bublinu pehnaného sebevdomí. The Wall Street Journal, 13.erven rozhovor s profesorem Raymond R. Pankem, Hawaii University výzkumník v oblasti ízení rizik spreadsheet Pro podniky je nezbytné, aby si uvdomily, že tisíce nekontrolovaných spreadsheet, které jsou každý den používány jejich zamstnanci, pedstavují významné riziko. Nedostaten spravované spreadsheety mohou v dsledku nedbalosti, nedostatené kvalifikace nebo úmyslného protizákonného jednání zpsobit významné ztráty v podnikání, poškození dobrého jména spolenosti a nežádoucí zvýšení pozornosti dozorího orgánu Podniky zpracovávají klíové informace za pomoci spreadsheet nepodléhajících kontrolním mechanismm, bžn nastaveným v aplikacích s pímým dopadem na správu podnikových financí. Výsledkem je zcela nepijatelná úrove obchodního i regulaního rizika. Jay Heiser, analytik spolenosti Gartner 2 Studie Recognize the Risks of Uncontrolled Spreadsheets, publikovaná Jediná chyba obsažená v spreadsheetu eliminuje veškeré kontrolní mechanismy ve všech systémech podporujících spreadsheet. Ray Butler, CISA 3 IT auditor Lidé si neuvdomují, že v pípadech Enronu, WorldComu, Paramalatu, HealthSouthu a dalších došlo ke kriminálnímu jednání pomocí podvodn vedených spreadsheet. Naše data zpracováváme v zabezpeeném prostedí (pístupové politiky a auditní stopy) a pak je exportujeme do výkonných, ale zranitelných spreadsheet. V Excelu mžete zmnit vstupní hodnoty, vzorce a výsledky tchto vzorc nebo výstupní hodnoty. Neexistuje auditní stopa nebo záznam o uživatelích. Donavan McDonough 4 výzkumník v oblasti ízení rizik spreadsheet Spreadsheety jsou vytváeny lidmi odborn školenými v oblastech jejich profesního zamení, a už se jedná o finance, poizování zboží a služeb nebo plánování výroby, asto ale absolvovali pouze formální zaškolení v technikách práce se spreadsheety. IT auditoi zamují svoji pozornost na mainstreamové informaní systémy a považují spreadsheety za problém koncových uživatel ležící mimo jejich objekt zájmu. Interní auditoi zkoumají procesy, nikoliv však nástroje podporující v rámci tchto proces rozhodování. 4

5 Patrick O'Beirne 5 konzultant a vrchní editel Systems Modelling Limited Journal of Property Management z 1. ervence 2002 konstatoval, že 30% - 90% všech spreadsheet obsahuje alespo jednu závažnou chybu. Rozptyl v chybovosti závisí na komplexnosti testovaného spreadsheetu. Žádný z test však neobsahoval spreadsheet s více než 200 záznamy, u kterých pravdpodobnost existence chyby dosahuje 100%. The Use of Spreadsheets: Considerations for Section 404 of the Sarbanes-Oxley Act 6 PricewaterhouseCoopers, ervenec 2004 Spreadsheet rychlé ešení, které je vždy na dosah? Mnoho spoleností využívá spreadsheety pro ešení svých informaních poteb a podporu manažerského rozhodování v klíových procesech. Zapojení spreadsheet je asto považováno za jediný zpsob, jak vyhovt požadavkm na vasné a z hlediska náklad akceptovatelné ešení. Spolenosti asto expandují do jiných podnikatelských nebo geografických oblastí, mní své vlastníky, konsolidují výsledky innosti, porovnávají dosažené výsledky v rzných asových obdobích, pizpsobují se mnícím legislativním požadavkm. V takto promnlivém prostedí není mnohdy as na zavedení specializovaných softwarových ešení, chybí asové, finanní nebo odborné zdroje na vývoj vlastního ešení. Cesta, kterou v takové situaci volí vtšina spoleností, spoívá v nasazení spreadsheetu. Spreadsheet se stává rozhraním mezi aktuálními možnostmi podnikových systém a požadavky kladenými na spolenost. Tento zpsob ešení vykazuje nkteré spolené znaky bez ohledu na spolenost, která jej aplikuje. 1) Management spolenosti ešení považuje za doasné. 2) Management spolenosti pedpokládá, že ešení bude nahrazeno ním jiným ve smyslu komerní aplikace nebo ešením vyvinutým v útvaru IT v prostedí, kterou vedení spolenosti deklarovalo za softwarovou platformu. 3) Jednotliví lenové managementu mají velmi rozdílné pedstavy o obsahu pojmu ním jiným a o asovém horizontu této zmny. 4) ešení je navrženo zástupci útvaru, který je bezprostedn na ešení zainteresován. 5) ešení není vytváeno primárn odborníky z útvaru IT, pouze jsou s nimi konzultovány nkteré aspekty ešení (obvykle zpsob a struktura importu/exportu nezbytných dat z podnikových systém). 6) Doasné ešení se stává ešením trvalým a petrvává asto v nezmnné podob mnoho let. 7) ešení není dokumentované, pvodní autoi pestávají být asem uživateli spreadsheetu pecházejí na jinou pozici v rámci spolenosti nebo spolenost opouštjí, aniž by svým nástupcm formálním zpsobem spreadsheet pedali ( nap. pedali dokumentaci, evidenci vytvoených kopií, vysvtlili logický model výpotu, popsali potebné vstupy a výstupy, pedali evidenci osob a útvar, které spreadsheet využívají). 8) Spreadsheety se stávají v prbhu asu natolik složité a vzhledem k nedostatku dokumentace a absence správce natolik nepružné (což je v pímém kontrastu s prvotním dvodem jejich akceptace), že jsou po ase nahrazeny nikoliv ešením, které mly doasn nahradit, ale novým spreadsheetem. 9) Pedchozím bodem se celý cyklus uzavírá. 5

6 Typologie spreadsheet. Infrastruktura moderní spolenosti podnikající na finanním trhu potebuje pro svj chod stovky a tisíce rzných typ spreadsheet, které vystupují v rolích: 1) nástroje evidence 2) nástroje komunikace 3) nástroje rozhodování 4) nástroje modelování Nástroje evidence spreadsheety, které slouží zejména jako pomocná kartotéka nebo evidence. asto jsou vytváeny jako odpov na interní požadavek v rámci jediného útvaru nebo kanceláe a jsou ureny jen omezenému okruhu osob funkn zaazených práv v tomto konkrétním útvaru. Píkladem mže být pomocná evidence faktur za kanceláské poteby, pehled dovolených apod. Prvotním úelem tchto spreadsheet je zaznamenání, kvantifikace a evidence informací. Tyto spreadsheety vykazují minimální složitost, jejich rozsah nepesahuje nkolik tiskových stran, obsahují minimální poet vzorc, jsou ureny omezenému okruhu uživatel obvykle z jediného útvaru. Pípadná chyba není pro chod spolenosti kritická - chyba se nemultiplikuje penosem do jiných soubor, asová platnost dat a spreadsheetu bývá omezena, spreadsheet neslouží jako základ pi vývoji jiných soubor. Nástroje komunikace spreadsheety sloužící jako podklady a zdroje vstupních dat pro operativní jednání mezi více subjekty. Jedná se zejména o soubory, které jsou vytváeny pro poteby konsolidace za jednotlivé útvary spolenosti. V prbhu asu nemusí být vnímány jako prostedek komunikace, nicmén staí si uvdomit, jakým zpsobem vznikají. Zástupce útvaru, který požaduje data, navrhne strukturu dat formou tabulky a odešle ji se svým požadavkem svj požadavek komunikuje práv ve formátu spreadsheetu. Píkladem tohoto typu spreadsheetu mže být pehled docházky, pehled služebních cest, statistika dotaz call centra, seznam adresních údaj apod. Prvotním úelem tchto spreadsheet je podpora komunikace a penos informací. Tyto spreadsheety vykazují nízkou až stední složitost, jejich rozsah nepesahuje nkolik desítek tiskových stran, obsahují nízký až stední poet vzorc, jsou ureny širšímu okruhu uživatel obvykle z více útvar nebo spoleností. Chyba mže být pro chod spolenosti kritická, zejména tehdy, když zpsobí etzovou reakci vzhledem k tomu, že tyto spreadsheety asto kolují v prostedí firmy, mohou být využívány po dlouhé období a data v nich obsažená se stávají vstupními daty jiných spreadsheet - chyba se multiplikuje penosem do jiných soubor. Protože nebývá obvyklé, aby spreadsheety obsahovaly popis zdroj vstupních dat, stává se zcela nemožné vypátrat pvodní chybný údaj, který se penosem mezi dalšími spreadsheety od svého pvodního zdroje zcela oddlil. Chyba mže být pro spolenost závažná i tehdy, když spreadsheet pedstavuje nástroj komunikace mezi spoleností a dozorím orgánem nebo pedstavuje reportovací nástroj smrem k nadízeným složkám. Nástroje rozhodování zejména spreadsheety sloužící k finannímu výkaznictví jako jsou rozvahy, výsledovky, pehledy zisk a ztrát, pehledy náklad, cash flow reporty, pehledy obchodní produkce, stavy KPI. Prvotním úelem tchto spreadsheet je informaní podpora rozhodování. Tyto spreadsheety vykazují stední až vysokou složitost, jejich rozsah je vysoce variabilní, asto obsahují vizuální prvky jako jsou grafy nebo diagramy, obsahují stední až vysoký poet vzorc, asto obsahují složitý logický model se zapojením pokroilých technik (filtry, makra, kontingenní tabulky, komplexní vzorce), jsou ureny 6

7 zejména managementu spolenosti. Chyba mže být pro spolenost výrazn kritická, protože pímo ovlivuje rozhodovací proces a také tehdy, když spreadsheet je poskytován nadízeným nebo kontrolním složkám. Nástroje modelování spreadsheety sloužící pro odhadování rzných variet reality. Píkladem mohou být what-if analýzy, optimalizaní výpoty, forecasty. Prvotním úelem tchto spreadsheet je modelování pravdpodobných stav vývoje reality. Tyto spreadsheety vykazují vysokou složitost, jejich rozsah je vysoce variabilní, asto obsahují vizuální prvky jako jsou grafy nebo diagramy, obsahují vysoký poet komplexních vzorc, složitý logický model se zapojením pokroilých technik (filtry, makra, ešitelé, addin doplky, kontingenní tabulky). Vzhledem k tomu, že tyto spreadsheety pracují s neuritostí jako jednou ze svých premis, pípadná chyba pekvapiv nemusí mít výrazný dopad na spolenost zpsobí posunutí modelu mimo interval spolehlivosti ešení. Pokud se však model obsahující chybu stane podkladem pro manažerské rozhodnutí, platí i pro tyto spreadsheety vysoké riziko negativního dopadu na chod spolenosti. Vzhledem k tomu, že modely jsou vytváeny pro odhad dlouhodobého chování, mže mít chyba vzhledem k asovému hledisku i fatální charakter (nap. nepesné urení úvrových sazeb, podhodnocení rezerv). 7

8 Výhody a stinné stránky spreadsheet Pokud stojíme ped rozhodnutím, zda k ešení úkolu použijeme prostedí spreadsheetu, mli bychom mít na pamti následující pehled silných a slabých stránek takové volby. Nikoliv jen pro akademické úely, ale pedevším proto, abychom se vyhnuli známým nedostatkm a nástrahám vývoje. Pro Proti Snadnost použití a také zneužití. Flexibilita, pizpsobivost zpsobující asté opomíjení struktury a validace vstupních dat. Rychlost vedoucí k vynechání plánování vnitní logiky, testování ešení a validace dat. Intuitivní znalost základních vlastností a orientace v cizích spreadsheetech Snadná zmna ešení, doplování a odstraování dat Nízké náklady Vždy po ruce, vždy je možné vytvoit njaké jednoduché, doasné ešení Dvra ve stabilitu ešení a integritu výsledk Víceúelový nástroj Snadnost penosu dat, de facto standardní penosový formát Znané množství funkcionalit umožujících transformaci a prezentaci dat Snadné zpracování dat a informací vedoucí k pesvdení, že není teba doplovat tabulky popisem struktury a vzorc, komentái i konceptuálním modelem. a zárove velmi snadné vytvoení chyby vzhledem k neexistenci vnitního mechanismu verzování. Nelze vytváet auditní stopu záznam asu a autora zmny. vzhledem k tomu, že nejsou zapoítávány náklady na zaškolení, podporu, pravidelné dohledávání a odstraování chyb. Místo rozpotu IT je používán virtuální rozpoet, tedy as zamstnanc odborných útvar. které vzhledem k deklarované doasnosti postrádá elementární nastavení vnitních kontrolních mechanism. založená na pesvdení, že tam žádné chyby nejsou, aniž by se autor ídil závaznou metodologií vývoje a provedl systematické testování. který má svá omezení. Z neznalosti a nerespektování tchto omezení mohou vznikat závažné chyby. implementovaný v mnoha proprietárních systémech jako jeden z exportních formát, což mže vést k jeho využívání i lidmi, kteí mají zcela minimální znalosti ovládání spredsheet. Snadné reprodukování chyb spojené s vysokou rychlostí distribuce chybného ešení. vedoucí k vysoké komplexnosti ešení, kdy jsou tvrcem využívány vlastnosti, které jsou adresátm a uživatelm neznámé nebo nepochopitelné. Dsledkem je vznik chyb pi rozšiování nebo úpravách spreadsheetu uživateli, kteí nejsou zcela obeznámeni s vnitní logikou ešení. které však mohou být pi penosu mezi rznými uživateli chybn interpretována v dsledku rzn nastaveného prostedí. 8

9 Nastavení vnitních kontrolních mechanism. V prostedí spreadsheet je velmi obtížné zavádt kontrolní mechanismy. Z tohoto dvodu a také z neznalosti mnohé spolenosti v této oblasti zcela rezignovaly a používání spreadsheet ponechaly na roztíštných znalostech a vnitní disciplín svých zamstnanc. Je samozejmé, že vybudování prostedí, které na jedné stran ponechá veškeré výhody využívání spreadsheet jako jsou jejich flexibilita, snadnost ovládání, rychlost nasazení a nízké náklady spojené s jejich užíváním a na druhé stran doplní tyto nesporné výhody prvky minimalizujícími vznik chyb a z nich plynoucích finanních, legislativních, reputaních a pracovnprávních dsledk, je bhem na dlouhou tra a nikdy nekonícím procesem. Je na rozhodnutí každé spolenosti a jejího vedení, zda dá pednost zakonzervování dosavadního stavu s rizikem vzniku závažné chyby nebo se pokusí v souladu s požadavky na ni kladenými vybudovat takový rámec používání spreadsheet, který by pravdpodobnost vzniku chyb a závažnost jejich dsledk minimalizoval. Nezbytné kroky vedoucí k vybudování kontrolního prostedí jsou popsány v následujícím pehledu: 1) Zabezpeit prbžné (alespo 1x ron) školení uživatel zamené na uvdomní si vnitních omezení spreadsheet, osvojení si best practices pi vývoji, testování a používání spreadsheet, seznámení s nejastjšími píinami chyb. 2) Vytvoení evidence spreadsheet využívaných spoleností a jejich rozlenní do tíd dle dležitosti a komplexnosti. 3) Pijetí firemní metodologie vývoje spreadsheet ešící zejména následující oblasti: principy tvorby názv spreadsheet (názvy obsahující identifikaci útvaru, data, úelu ) závazné innosti provádné v jednotlivých etapách životního cyklu spreadsheetu kritických pro chod spolenosti (vytvoení poátení dokumentace, popis zmn a dvod jejich pijetí, zmna vlastníka, testování alespo 1x ron se záznamem testovacího protokolu ) závaznou dokumentaci spreadsheet kritických pro chod spolenosti (obsahující mimo jiné pesné urení úložišt, název, identifikaci autora a správce spreadsheetu, úel spreeadsheetu, popis vnitní logiky, popis vstupních dat apod.) 4) Nastavení omezeného pístupu k spreadsheetu (nastavení hesel, uzamknutí nkterých bunk, zablokování struktury ) 5) Nastavení validaních pravidel provstupní data (znemožnit zadání nereálných hodnot, zabezpeit naítání aktuálních dat z propojených soubor ) 6) Proaktivní testování spreadsheetu (ovení chování výpoetního modelu, identifikace bunk a oblastí kritických pro výpoet výstupních hodnot, testování vzorc, testování geometrické struktury modelu ). Dokumentace procesu testování by mla být integrální souástí dokumentace spreadsheetu. 7) Pravidlo ty oí ovování funknosti spreadsheetu další osobou. 8) Pravidla verzování spreadsheet 9) Vytváení a udržování auditní stopy (evidence autora a asu zmny v jednotlivých bukách spreadsheetu nebo jeho struktue) 10) Zálohování a archivace (systém pravidel smujících k ubezpeení, že vždy existují alespo 2 kopie spreadsheetu a identifikaci poslední platné verze) 9

10 Závr Svt moderních finanních spoleností je jednoznan i svtem spreadsheet. Za úspchem mnohých z nich, za jejich schopností rychle se pizpsobovat mnícím požadavkm trhu a racionáln zpracovávat stále se zvyšující množství rznorodých dat, zárove i schopností reagovat na každým rokem písnjší podmínky dozoru i rostoucí požadavky na výkaznictví, stojí asto mimoádné znalosti klíových zamstnanc firmy v oblasti práce se spreadsheety. Je však teba si uvdomit, že tento flexibilní nástroj je i mimoádn zranitelný. Pokud si tuto skutenost pipustíme a následn vytvoíme prostedí minimalizující vznik nebezpených chyb, získáme konkurenní výhodu. Výhodu nad spolenostmi, které v neopodstatnné dve ve vlastní neomylnost asem rozšíí seznam na stránkách EUSPRIGu. Citace 1) 2) 3) ybutler_hmce.pdf 4) 5) 6) Další zdroje informací z oblasti ízení rizik spreadsheet Mnozí programátoi využívají metodologii ASD (Agile Software Development), která pedstavuje systém technik vývoje software s cílem minimalizovat výskyt chyb a zárove zvýšit rychlost vývoje. lánek ukazuje možnosti využití podobných technik pi vývoji excelovských soubor. lánek publikovaný spoleností Microsoft, který sumarizuje best practices v oblasti používání aplikace Excel2007 z hlediska požadavk dozorích subjekt a proaktivního ízení rizik. lánek popisující mechanismus naítání dat, v jehož dsledku Excel zpsobil nevratnou zmnu v názvech nktrých gen. Barry R Zeeberg et al.bmc Bioinformatics, erven Spreadsheet Modelling Best Practice Rozsáhlý dokument (102 stránek) obsahující best practices tvorby spreadsheet. Publikován organizací Institute of Chartered Accountants in England and Wales v roce

11 Pehled více než 50 základních princip, technik a postup tvorby spreadsheet. Publikováno Philip L. Bewigem v ervenci Webová stránka specialistky na operaní a IT rizika v prostedí finanních institucí. 11

12 Bonus (pro tenáe, který doetl až k této ásti) Následující (maximáln) 30 vteinový test je modifikací testu prezentovaném na stránkách analytiky Louise Pryor - V pvodním verzi je prezentován jako test vývojáského stylu - Is your development style Competent, Complacent, or Compromised? Dle mého názoru jde však spíše o vnímání rizik spojených s používáním spreadsheet. Proto jsem jej mírn modifikoval a zamnil poadí odpovdí. Test je tak možné vnímat i jako zpsob doporuení, jakým zpsobem zmnit svj zpsob práce se spreadsheety. Rizika spreadsheet ídíte, respektujete nebo rezignujete? 1. Kolik z vašich spreadsheet obsahuje chyby? Nkteré snad, akoliv se snažím pracovat co nejlépe. Žádný, protože jsem velice pozorný. Žádný, protože spreadsheety ovládám dokonale. 2. Jak testujete své spreadsheety? Pi každé zmn podrobuji spreadsheet sérii test. as mi nedovolí je testovat. Spreadsheety ovládám dokonale, není teba zdržovat se testováním. 3. Jak kontrolujete své spreadsheety? Dodržuji pravidlo ty oí každá zmna je revidována další osobou. Jsou kontrolovány nadízeným. Spreadsheety ovládám nejlépe já, tak je zejmé, že je nesvím ke kontrole nkomu jinému. 4. Obsahují vaše spreadsheety specifikace a popis funkce? Ano, i když nkdy je to pouze jedna nebo dv vty. Nkteré z nich ano, i když je to asov nároné. Ne, obvykle je zcela zejmé, k emu slouží. 5. Jaký je váš názor na tvorbu dokumentace? Vždycky zaznamenávám veškeré zmny. V hrubých obrysech ano, akoliv nkdy nkteré ásti chybí. Nikdy mi nezbývá as na psaní dokumentace. 6. Dokázal by nkdo jiný zmnit váš spreadsheet? Zkušený uživatel by jist dokázal pochopit, jak spreadsheet funguje. Nkteré z nich snadno, nkteré obtížnji. Nikdo jiný nebude potebovat nic mnit. 7. Archivujete rzné verze spreadsheetu? Ano, a spreadsheet obsahuje i íslo verze. Ano, jsou archivovány. Ne, staré verze nepotebuji. 12

13 8. Je pravdpodobné, že váš spreadsheet vrátí špatné výsledky, pokud dojde ke zmn vstupních údaj? Stát se to mže, akoliv se snažím omezit možnost zmn. Pokud budou uživatelé pracovat opatrn, vše zstane v poádku. Není dvod, aby nco nefungovalo. Výsledek testu. Pevažují odpovdi. 1 Lze íci, že rizika spojená s používáním spreadsheet proaktivn ídíte. Jste si jich vdom(a) a nepodceujete jejich význam. Nicmén vždy existuje redundantní riziko, které je teba pojmenovat a následn minimalizovat pípadné negativní dsledky. Je teba kontinuáln zvyšovat obranyschopnost celého systému zavedením krok specifikovaných v ásti Nastavení vnitních kontrolních mechanism. Pevažují odpovdi. 2 Vy rizika spojená s používáním spreadsheet respektujete. Uvdomujete si, že existují, domníváte se však, že jejich potenciál není vysoký a že systematický pístup k jejich minimalizaci je plýtvání asem, kterého je beztak velmi málo pro mnohem užitenjší innosti. Je dosti pravdpodobné, že Vám chybí zptná vazba pi výskytu chyb a nedostatk, což mže být i dsledkem neexistujícího testování. Pevažují odpovdi. 3 Vy rizika spojená s používáním spreadsheet nevnímáte nebo jste vdom rezignoval(a). Je možné íci, že Váš pístup se podobá ruské rulet, ve které fatální selhání je také pouze otázkou asu a jeho pravdpodobnost roste s potem pokus. Doporuuji Vám absolvovat tento test ješt jednou a ve své praxi aplikovat pro zaátek alespo nkteré z pístup, které obsahují odpovdi íslo 2. Mgr. Jií íha 13

14 Excel(entní) taháky Postupy a návody pro práci v Excelu Archív všech dosud publikovaných ísel Excel Asistent Magazínu Škola Excelu neustále se rozšiující soubor ešených píklad ExcelAsistent - více než 100 funkcí pro efektivní práci v Excelu Máte dotaz týkající se práce v prostedí Microsoft Excel? State se lenem elektronické konference vnované výhradn Excelu Copyright Jií íha, Dataspectrum Jií íha, Dataspectrum (http:/www.dataspectrum.cz) 14

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Role a integrace HR systém

Role a integrace HR systém Role a integrace HR systém Ing. Michal Máel, CSc., Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno macel@vema.cz, smarda@vema.cz Abstrakt Postavení systému ízení lidských zdroj (HR systému)

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE ÍZENÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS Definice standardních výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh pro libovolný zvolený interval Definice výrobních píkaz koncové

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

Pístupy k informaním systémm

Pístupy k informaním systémm Pístupy k informaním systémm Edita Šilerová Úvod Vedení firem a organizací jsou si jasn vdoma, že bez podpory informatiky nemohou jejich firmy pežít. Ekonomický a konkurenní tlak je nutí asto k razantním

Více

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT Definice hierarchického a liniového majetku/zaízení Kusovníky majetku/zaízení Pracovní postupy

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 1 2 Význam použitých zkratek Správná laboratorní praxe SLP Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD Testovací zaízení TZ Vedoucí testovacího zaízení VTZ Zabezpeování jakosti QA Vedoucí studie

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING Píprava pedpovdí Parametry plánu finální výroby Plánování materiálových požadavk Pracovní plocha

Více

Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje

Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje Úvod Nebývalý rozmach a vývoj informaních systém (IS) a pedevším geografických informaních systém (GIS), které postupn' získaly

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED Etický kodex firem skupiny HOSPIMED 1. Úvod Firmy skupiny HOSPIMED (tj. FSH HOSPIMED, spol. s r.o., medisap,s.r.o., Hoyer Praha s.r.o., Stargen EU s.r.o. a HOSPIMED Slovakia, spol. s r. o.) nabízejí a

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Pístroje, materiály a inidla jsou jednou z kontrolovaných oblastí pi kontrolách úrovn správné laboratorní praxe, které provádí Státní ústav pro kontrolu léiv. Kontrolováno je jejich poizování, provoz,

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

KONCEPCE VEDENÍ A ÚDRŽBY DIGITÁLNÍHO SOUBORU GEODETICKÝCH INFORMACÍ. Václav ada 1

KONCEPCE VEDENÍ A ÚDRŽBY DIGITÁLNÍHO SOUBORU GEODETICKÝCH INFORMACÍ. Václav ada 1 1 KONCEPCE VEDENÍ A ÚDRŽBY DIGITÁLNÍHO SOUBORU GEODETICKÝCH INFORMACÍ CONCEPT OF MAINTENANCE AND UPDATING OF DIGITAL FILE OF GEODETIC INFORMATION Václav ada 1 Abstract It is necessary to finish up the

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

O em bude prezentace. Co to je SMJ, prvky SMJ Zásady (principy) SMJ Postup pi zavádní SMJ Možnosti zavádní SMJ Pínos SMJ.

O em bude prezentace. Co to je SMJ, prvky SMJ Zásady (principy) SMJ Postup pi zavádní SMJ Možnosti zavádní SMJ Pínos SMJ. Systém managementu jakosti (SMJ) ást 1 Blok 2 Ing. Antonín Zatloukal únor 2007 O em bude prezentace Co to je SMJ, prvky SMJ Zásady (principy) SMJ Postup pi zavádní SMJ Možnosti zavádní SMJ Pínos SMJ Základní

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH SESTAV YAMACO SOFTWARE 2003-2004 1. ÚVODEM Standardní souástí všech produkt Yamaco Software jsou prostedky

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Kontrola hospodaení. Úvod do kontroly hospodaení. Junák svaz skaut a skautek R

Kontrola hospodaení. Úvod do kontroly hospodaení. Junák svaz skaut a skautek R Kontrola hospodaení V této kapitole se zamíme na nezbytnou souást procesu ízení každého subjektu a to na kontrolu. Ta je ve skautské praxi vykonávána rznými formami a to zejména podle typu kontrolovaných

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Útování samostatn zútovatelných akcí

Útování samostatn zútovatelných akcí Útování samostatn zútovatelných akcí Metodický list obsahuje doporuení a postupy týkající se útování o samostatn zútovatelných akcích v úetnictví úetních jednotek. Metodika obsahuje základní doporuení

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY Zpsob financování spolenosti hraje dležitou roli v rozhodovacím procesu. V této souvislosti hovoíme o kapitálové struktue firmy. Kapitálová struktura je složení dlouhodobých

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

"DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.

DLK 642-Lite Konfigurator Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11. "DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.03 V souvislostí s neustálým rozvojem systém, hardwarového a programového

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data kvantitativní povahy. K tomuto budeme opt používat program Excel 2007 MS Office. 1. Jak mžeme analyzovat kvantitativní

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

MS Outlook konektor. Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009

MS Outlook konektor. Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009 MS Outlook konektor do datové schránky Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Co je Outlook konektor do datové schránky, jak a pro vznikl,

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

POVODN V LIBERECKÉM KRAJI V SRPNU 2010

POVODN V LIBERECKÉM KRAJI V SRPNU 2010 POVODN V LIBERECKÉM KRAJI V SRPNU 2010 Jaroslav Vízner Abstrakt: Píspvek shrnuje události, které nastaly pi povodni v Libereckém kraji v srpnu 2010. Popisuje prbh likvidace škod, jednotlivé úrovn ízení

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry

Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry k 30.09.2013 I. Údaje o obchodníkovi s cennými papíry a jeho innosti

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

NavAge. Tematický okruh: Personální navigace a lokalizace.

NavAge. Tematický okruh: Personální navigace a lokalizace. NavAge Tematický okruh: Personální navigace a lokalizace. Doc. Ing. Jií Chod, CSc., Ing.Jií Svoboda, Pavel Mach, Miroslav Šafránek Systémy GNSS a lokalizace polohy nevidomého Globální družicové naviganí

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.?

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Profesní kvalifikace zavedené požadavkem zákona. 406/ 2000 Sb. které jsou poteba pro montáž kotl ROJEK: Topená montér kotl

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

Regulace a normy v IT IT Governance Sociotechnický útok. michal.sláma@opava.cz

Regulace a normy v IT IT Governance Sociotechnický útok. michal.sláma@opava.cz Regulace a normy v IT IT Governance Sociotechnický útok michal.sláma@opava.cz Regulace a normy v IT Mezinárodní regulace Národní legislativa Mezinárodní normy Národní normy Oborové standardy Best practices

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Tisková zpráva Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Výnosy vzrostly o 7,9 %, vetn 2,5 % organického rstu Provozní zisk ve výši 746 milion euro, nárst o 8,1 % Nárst istého

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více