BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informační studií a knihovnictví BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2011 VANDA GŘEŠÁKOVÁ

2 Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informační studií a knihovnictví Vanda Gřešáková Volně dostupné online technologie vyžívané v informačním vzdělávání srovnávací analýza Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Iva Zadražilová 2011

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury... Podpis autora práce

4 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí bakalářské práce Mgr. Ivě Zadražilové za podnětné rady, připomínky a ochotu při vedení práce Tomáši Páleníčkovi za korekturu a stylistickou úpravu textu celé rodině za velkou podporu a trpělivost během mého studia svému příteli Michalovi, který je mi za každých okolností velkou oporou.

5 Bibliografický záznam GŘEŠÁKOVÁ, Vanda. Volně dostupné online technologie využívané v informačním vzdělávání - srovnávací analýza. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, Kabinet informačních studií a knihovnictví, s. Vedoucí bakalářské diplomové práce Mgr. Iva Zadražilová.

6 Anotace Bakalářská práce Volně dostupné online zdroje využívané v informačním vzdělávání srovnávací analýza se zabývá rozborem volně dostupných online zdrojů, které mohou být využívány v informačním vzdělávání. V prostředí českého internetu dosud neexistuje centralizovaná databáze, jež by shromažďovala data o volně dostupných online zdrojích, které mohou být zároveň prostředky informačního vzdělávání. První část práce vymezuje pojmy informační gramotnost, informační vzdělávání a jejich zařazení do různých kontextů využití. Druhá část práce se věnuje komparační analýze volně dostupných zdrojů. Výstupem práce je tedy vytvoření srovnávací analýzy online zdrojů na základě předem stanovených kritérií následováno závěrečným shrnutím získaných výsledků ze vzájemného porovnávání. Klíčová slova Informační gramotnost, informační vzdělávání, online zdroje, webové nástroje a aplikace, informační a komunikační technologie.

7 Annotation The bachelor thesis Open access online sources used in information education comparative analysis is concerned with study of open access online sources, which can be used in information education. There does not exist central database in the environment of Czech internet that would gather data about open access online sources, which can be used as instruments of information education. The first part of the thesis deals with definition of information literacy, information education and their subsumption into various contexts of use. The second part engages comparative analysis of open access online sources. The outcome of the work therefore is the comparative analysis of open access online sources based on predetermined criteria followed by a final summary of the comparison. Keywords Information literacy, information education, online sources, web tools and applications, information and communication technologies.

8 OBSAH ÚVOD Informační společnost Informační gramotnost Informační gramotnost v historickém kontextu Informační gramotnost v dnešní společnosti Informační gramotnost v kontextu vzdělávání Informační vzdělávání Informační vzdělávání v prostředí vysokých škol České republiky Srovnávací analýza Možnosti webových nástrojů a aplikací využívaných v rámci informačního vzdělávání Výběr konkrétních elektronických zdrojů Metoda zpracování srovnávací analýzy Definice jednotlivých hledisek srovnávání Hledisko finanční dostupnosti Hledisko uživatelské přívětivosti Hledisko možností využití v rámci informačního vzdělávání Analýza elektronický zdrojů na základě předem stanovených hledisek Animoto.com Hledisko finanční dostupnosti Hledisko uživatelské přívětivosti Hledisko využití v rámci informačního vzdělávání Storybird.com Hledisko finanční dostupnosti uživatelské přívětivosti Hledisko využití v rámci informačního vzdělávání Prezi.com Hledisko finanční dostupnosti Hledisko uživatelské přívětivosti Hledisko využití v rámci informačního vzdělávání... 40

9 5.4. Picnik.com Hledisko finanční dostupnosti Hledisko uživatelské přívětivosti Hledisko využití v rámci informačního vzdělávání Pixlr.com Hledisko finanční dostupnosti Hledisko uživatelské přívětivosti Hledisko využití v rámci informačního vzdělávání Embedit.in Hledisko finanční dostupnosti Hledisko uživatelské přívětivosti Issuu.com Hledisko finanční dostupnosti Hledisko uživatelské přívětivosti Scribd.com Hledisko finanční dostupnosti Hledisko uživatelské přívětivosti Hledisko využití v rámci informačního vzdělávání nástrojů Embedit, Issuu a Scribd Výsledky analýzy vybraných elektronických zdrojů ZÁVĚR SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ... 61

10 ÚVOD V posledních letech se stále častěji setkáváme s koncepty informační gramotnosti a informačního vzdělávání. Je to především z důvodu rychlého vývoje nových, moderních technologií a internetu. Pojmy informační gramotnost a vzdělávání mohou být ve své podstatě zavádějícími, protože mnoho lidí si nedokáže představit, co je ve skutečnosti jejich úkolem. Nemůžeme tuto představu zaměřit pouze na vzdělávání v rámci škol, ať už základních, středních či vysokých. Do tohoto procesu se mohou zapojit například knihovny, které způsob informačního vzdělávání využívají stále častěji. Přibližují tak svým uživatelům možnosti využití různých informačních zdrojů a databází, se kterými oni sami nemají žádné zkušenosti. S pojmem informační vzdělávání úzce souvisí pojem informační gramotnost. Mezi pojmy informační gramotnost a informační vzdělávání je ovšem rozdíl, gramotnost můžeme považovat za určitou schopnost člověka, kdežto informační vzdělávání je dlouhodobější proces, který nás postupně povede k cílí informační gramotnosti 1 Jak už bylo zmíněno, s vývojem nových technologií a možností práce na internetu, se pojetí informačního vzdělávání objevuje stále častěji. Ovšem není tak časté, aby se například ve výuce využívaly online dostupné zdroje, které mohou mít podobu webových stránek, jež nám umožňují snadno a rychle zpracovávat různé obrazové dokumenty, dále nástroje určené pro práci se zvukem či videem a také fotografické editory. Nejdůležitější však je, že tyto zdroje jsou velmi snadno a hlavně bezplatně dostupné. Cílem této bakalářské práce bude seznámení veřejnosti s problematikou volně dostupných online zdrojů, které mohou být využívány v informačním vzdělávání, přiblížení pojmů informační gramotnost a informační vzdělávání. Důležitou část vytvoří popis a srovnávací analýza vybraných elektronických zdrojů volně přístupných v rámci internetu. 1 Nakliv.cz [online] [cit ]. O informačním vzdělávání Nakliv. Dostupné z WWW: <http://www.nakliv.cz/o-informacnim-vzdelavani>. 10

11 1. Informační společnost Ještě dříve než přikročíme k definici informační gramotnosti a informačního vzdělávání, pozastavíme se u tématu informační společnost. Je samozřejmé, že tato oblast úzce souvisí rozvojem nových, moderních technologií informačních technologií. V posledních letech se běžně setkáváme s označením společnosti jako informační. Ale čím to, že celé lidské společenství tak zásadně ovlivnil právě vznik komunikačních a informačních technologií? Definic a vysvětlení existuje celá řada. Já jsem do své práce vybrala následující dvě. Jako první nabízí odpověď Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy, kde je informační společnost formulována takto: Informační společnost je společnost založená na integraci informačních a komunikačních technologií do všech oblastí společenského života v takové míře, že zásadně mění společenské vztahy a procesy. Nárůst informačních zdrojů a komunikačních toků vzrůstá do té míry, že ho nelze zvládat dosavadními informačními a komunikačními technologiemi. 2 Další pohled na tuto problematiku poskytuje Jan Zlatuška a jeho článek Informační společnost, který uvádí: Informační společnost je charakterizována podstatným využíváním digitálního zpracovávání, uchovávání a přenosu informací. Ze zpracování informací se stává významná ekonomická aktivita, která jednak prostupuje tradičními ekonomickými či společenskými aktivitami a jednak vytváří zcela nové příležitosti a činnosti, které podstatně ovlivňují charakter společnosti. 3 Jedním z hlavních znaků informační společnosti je tedy vytvoření určité globální sítě, která je schopná poskytovat najednou velké množství dat neboli informací. Takovou globální síť představuje internet, jež tyto možnosti zcela jistě nabízí. Právě s velmi rychlým nástupem internetu se začíná měnit charakter společnosti. Stejně jako o informační společnosti můžeme hovořit o společnosti vědění či znalostí. Důvodem této změny může být nárůst požadavků 2 Jonák, Zdeněk. informační společnost. In KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://aleph.nkp.cz/f/?func=direct&doc_number= &local_base=ktd>. 3 ZLATUŠKA, Jan. Informační společnost. Zpravodaj ÚVT MU [online]. 1998, 8, 4, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/122.html>. 11

12 jak na člověka jednotlivce, tak na celou společnost. A právě z důvodu stále narůstajících požadavků se rychle zvyšuje význam vzdělávání. Vzdělání, které bylo dříve pro člověka zcela dostačující, dnes stěží obstojí. Tím jak se mění okolní prostředí, které je nyní ovlivňováno informačními technologiemi, je nezbytné, aby byla společnost vzdělávána celoživotně. Koncept celoživotního vzdělávání se prosazuje zhruba od devadesátých let. Stále více lidí navíc nechápe vzdělávání jen jako prostředek k uplatnění, ale také jako cíl sám o sobě. Informační a komunikační technologie prostupují a proměňují nejen oblast vzdělávání, ale celou šíři společenských procesů. Ovlivňují celou společnost a v důsledku každého jedince, jeho osobní život, pracovní i společenské uplatnění. 4 4 Inforum.cz [online] [cit ]. Inforum papers. Dostupné z WWW: <http://www.inforum.cz/archiv/inforum2002/prednaska37.htm>. 12

13 2. Informační gramotnost Po krátkém úvodu a představení problematiky spojené s konceptem informační společnosti následuje kapitola druhá, zabývající se informační gramotností. Ještě před samotným zařazením informační gramotnosti do historického kontextu, je nezbytné tento pojem stručně definovat. Stejně jako v předchozím případě existuje celá řada definic, avšak za nejčastěji používanou a citovanou můžeme považovat definici informační gramotnosti, kterou v roce 1989 zveřejnila Komise pro informační gramotnost. 5 Informačně gramotní lidé se naučili, jak se učit. Vědí, jak se učit, protože vědí, jak jsou znalosti pořádány, jak je možné informace vyhledat a využít je tak, aby se z nich mohli učit i ostatní. Jsou to lidé připravení pro celoživotní vzdělávání, protože mohou vždy najít informace potřebné k určitému rozhodnutí či k vyřešení daného úkolu. 6 Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy píše o informační gramotnosti následující. Informační gramotnost je schopnost jednotlivce prostřednictvím dostupných informačních metod a technologií vyhledávat, zpracovávat, vyhodnocovat a využívat informace Informační gramotnost v historickém kontextu Za průkopníka a člověka, který jako první použil termín informační gramotnost je považován bývalý prezident společnosti Information Industry Association Paul Zurkowski. Tento termín poprvé vyslovil v roce 1974 spolu s prohlášením, kde uvedl, že za informačně gramotné považuje jedince připravené používat informační zdroje při práci, kteří se při řešení problémů naučili využívat 5 V originálním názvu: Presidental Committee on Information Literacy. Tato komise je součástí American LIbrary Association 6 American Library Association (1989). Presidential Commission on Information Literacy. Final report. Chicago, III., Dostupné z WWW: 7 Švejda, Jan; Planková, Jindra. informační gramotnost. In KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://aleph.nkp.cz/f/?func=direct&doc_number= &local_base=ktd>. 13

14 širokou škálu technik a informačních nástrojů stejně jako primární zdroje. 8 Z uvedené definice můžeme vyčíst Zurkowského myšlenku, která se opírá o fakt, že pokud chtějí lidé pracovat s informačními zdroji, musí se nejdříve naučit určité dovednosti, nabýt nové zkušenosti, aby mohli získané informace využít k řešení nejrůznějších problémů. Po dobu sedmdesátých let se objevovaly další definice termínu informační gramotnosti, které jasně poukazovaly na skutečnost, že nezbytnou součástí celé moderní společnosti jsou informace, a to v jakékoli podobě. Aby mohly být informace zpracovávány, bylo nezbytné utvořit koncept či myšlenku, jak efektivně a rychle s novými možnostmi pracovat. V tomto případě se tedy jednalo o koncept informační gramotnosti. 9 Dalším významným mezníkem ve vývoji informační gramotnosti byla osmdesátá léta. Právě tehdy propukl boom v rozvoji nových moderních informačních a komunikačních technologií. V této době nastala pro společnost potřeba přesněji a jasněji definovat termín informační gramotnost. V polovině osmdesátých let proto vzniká nová definice, na kterou oborníci navazují i v průběhu následujících let. Opět bych ráda citovala slova Schirleyho Behrense, který říká: Informační gramotnost byla vnímána jako propast, která odděluje informačně vzdělané, kteří vědí, jak a kdy užívat tyto technologie, a činí tak s lehkostí, od těch takzvaně informačně naivních, kteří informační technologie využívat neumějí a mají tak stále více znalostí a dovedností k zacházení s nimi. 10 V osmdesátých letech se velmi rychle rozvíjela nová technologie výpočetní techniky, počítačů. V důsledku toho vzniká další termín počítačová gramotnost, který se stává nadřazeným pojmem k informační gramotnosti. 11 Rozvoj informačních technologií měl v průběhu sedmdesátých a osmdesátých let ještě jeden dopad. Až do této chvíle byly knihovny hlavním 8 BEHRENS, Shirley J. A conceptual analysis and historical overview of information literacy. College & Research Libraries. 1994, vol. 55, no. 4, s DOMBOVSKÁ, Michaela; LANDOVÁ, Hana; TICHÁ, Ludmila. Informační gramotnost: Teorie a praxe v ČR. Národní knihovna. Knihovnická revue [online]. 2004, 15, 1, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/nkkr0401/ html>. ISSN BEHRENS, Shirley J. A conceptual analysis and historical overview of information literacy. College & Research Libraries. 1994, vol. 55, no. 4, s DOMBOVSKÁ, Michaela; LANDOVÁ, Hana; TICHÁ, Ludmila. Informační gramotnost: Teorie a praxe v ČR. Národní knihovna. Knihovnická revue [online]. 2004, 15, 1, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/nkkr0401/ html>. ISSN

15 zdrojem informací. Pokud kdokoli potřeboval informaci, obrátil se na knihovnu. Knihovny musely začít rozšiřovat pole působnosti, aby získaly své místo zpět. Velký rozdíl nastal v postoji knihoven ke vzdělávání uživatelů. Bylo nezbytné, aby se odklonily od programů zaměřených pouze na práci s informačními zdroji dostupnými v knihovnách a zaujaly nový postoj výuky, kdy bylo potřeba vymezit význam nutnosti práce s informacemi pro existování člověka v současné, moderní společnosti. Už nestačilo naučit se automaticky pracovat s určitými zdroji, bylo nutností chápat samotnou podstatu informací, uvědomit si jejich potřebu a snažit se je zakomponovat do běžného života. Informační gramotnost se tak stala ústředním tématem informačních pracovníků, a to především ve vysokoškolských knihovnách. Byla odhalována spojitost mezi informačním vzděláváním jako procesem vedoucím ke zvyšování informační gramotnosti, informační gramotností samotnou a celoživotním vzděláváním. 12 ; 13 Můžeme říct, že do konce osmdesátých let prošla informační gramotnost značným vývojem, v rámci mnoha definic se ustálila na určité podobě, kterou si s menšími obměnami udržuje dodnes. I přes to, že stále existuje mnoho podob termínů informační gramotnost, jedno je jasné - informační gramotnost se stala předpokladem pro proces celoživotního vzdělávání Informační gramotnost v dnešní společnosti Na počátku minulého století se za gramotnost označovaly dovednosti číst, psát a počítat. I v dnešní době si společnost tyto schopnosti osvojila, ovšem nezbytou součástí života se stalo aktivní využívání nejrůznějších zdrojů a především práce s informacemi. Proto tedy vznikl koncept informační gramotnosti. Informační gramotnost je úzce spojena s dalšími pojmy, respektive se z nich skládá. Jedná se o literární gramotnost, dokumentovou gramotnost, gramotnost numerickou a gramotnost jazykovou. Předešlé složky jsou indikátorem 12 DOMBOVSKÁ, Michaela; LANDOVÁ, Hana; TICHÁ, Ludmila. Informační gramotnost: Teorie a praxe v ČR. Národní knihovna. Knihovnická revue [online]. 2004, 15, 1, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/nkkr0401/ html>. ISSN Tamtéž 15

16 vzdělaností úrovně společnosti. 14 Podle autorek článku Informační gramotnost teorie a praxe v ČR mohou výše uvedené složky tvořit rovnici tvůrčí gramotnosti, která vypadá takto: Funkční gramotnost = literární gramotnost + dokumentová gramotnost + numerická gramotnost + jazyková gramotnost Za jeden z největších faktorů, který dnešní společnost značně ovlivňuje, jsou považovány informační a komunikační technologie. V této souvislosti se také vyvíjí a mění naše gramotnost informační gramotnost. Protože nejvíce ovlivňují prostředí počítače, byl zaveden nový termín počítačová gramotnost. Počítačová gramotnost a funkční gramotnost tvoří základ schopností práce s počítačem, v dnešní době i s internetem a stojí na stejné úrovni jako gramotnost informační Informační gramotnost v kontextu vzdělávání Mezi stále častěji diskutovaná témata, která se v posledních letech objevují, patří propojení konceptu informační gramotnosti s procesem vzdělávání. Na základě těchto faktorů je jasné, že problematika informační gramotnosti nebude nadále spojována pouze s knihovnami. Jestliže je informační gramotnost cílem, jehož chce společnost dosáhnout, pak je načase zapojit informační vzdělávání, tedy prostředek, který nás k požadovanému cíli povede. Aby se mohli knihovníci, informační pracovníci či pedagogové zabývat procesem informačního vzdělávání, který směřuje k zvýšení úrovně informační gramotnosti, bude nezbytné vytvořit standardy, jež budou určené pro všechny stupně vzdělávacích institucí. Zabývat se informační gramotností v kontextu znamená zabývat se všemi třemi složkami této problematiky: tedy samotným definováním toho, co je informační gramotnost, dále pak vytvořením standardů informační gramotnosti 14 DOMBOVSKÁ, Michaela; LANDOVÁ, Hana; TICHÁ, Ludmila. Informační gramotnost: Teorie a praxe v ČR. Národní knihovna: Knihovnická revue [online]. 2004, 15, 1, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/nkkr0401/ html>. ISSN Tamtéž 16

17 a nakonec problematikou informačního vzdělávání samotného, tedy onoho jak učit informační gramotnost, nebo přesněji přispívat k jejímu rozvoji. 16 ; 17 Obrázek č. 1 Informační vzdělávání, informační gramotnost a standardy informační gramotnosti (Dombovská, 2004) Na základě výše uvedených informací nemůže být pochyb o tom, že je nezbytné přispívat vzděláváním ke zvyšování celkové informační gramotnosti. Napomohlo k tomu také stále častěji diskutované celoživotní vzdělávání, jež právě úzce souvisí s informační gramotností. Pro celoživotní vzdělávání je charakteristické jeho propojení se znalostmi a dovednostmi, které jasně charakterizují informačně vzdělaného člověka. Ke kontextu informační gramotnosti v rámci vzdělávacího systému se přiklání i ALA (American Library Association). Ta ve zprávě z roku 1989 uvádí: Nejsou požadovány jen nové osnovy, spíše by se mělo jednat o restrukturalizaci celého vzdělávacího procesu. Vzdělávání by mělo být založeno na práci s informačními zdroji, které bychom měli využívat pro vzdělávání i řešení všech našich problémů i po ukončení formálního vzdělávání. Studenti tak získají nejen schopnost kritického hodnocení získaných informací, ale zároveň budou vybaveni a motivováni k celoživotnímu vzdělávání. 18 Informační gramotnost hraje v rámci vzdělávacího procesu obrovskou roli. Proto je nezbytné, aby byly ze všech hledisek podporovány programy, jež budou lidem nabízet nejlepší informační vzdělávání, naučí je, jak informace hledat, shromažďovat, ale především, jak je využívat v každodenním životě. 16 DOMBOVSKÁ, Michaela; LANDOVÁ, Hana; TICHÁ, Ludmila. Informační gramotnost: Teorie a praxe v ČR. Národní knihovna: Knihovnická revue [online]. 2004, 15, 1, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/nkkr0401/ html>. ISSN Tamtéž 18 American Library Association Presidential Commision on Information Literacy. Final report [online]. Chicago, Ill.: ALA, 1989 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.ala.org/acrl/nili/ilit1st.html>. 17

18 3. Informační vzdělávání V první řadě je velmi důležité položit si otázku, co informační vzdělávání vlastně znamená a jaké jsou jeho cíle. Podle České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy je informační vzdělávání ucelený formativní proces získávání znalostí, vědomostí a návyků z oborů a disciplín, které se zabývají shromažďováním, zpracováním, uchováváním, zpřístupňováním a využíváním informací. 19 Je zřejmé, že v dnešní době narůstají nároky informačního vědění na společnost. S rozvojem nových nástrojů, které jsou schopny velmi rychle informace předávat, šířit či sdílet se také zvyšují nároky na občany. Je velmi důležité, že pro společnost už není zásadní pouze předávání informací. V dnešní době je nezbytné, aby byli lidé schopni orientace v těchto informacích, aby je uměli rychle vyhledávat, efektivně informace zpracovávat a věděli, jak jejich znalost nejlépe zužitkovat. Asociace knihoven vysokých škol České republiky se k problematice vyjadřuje takto: Důraz je kladen především na orientaci v dostupných informačních zdrojích a na znalosti a dovednosti spojené, jak s vyhledáváním a hodnocením informací, tak s jejich využitím v různých životních situacích. 20 Každý člověk musí umět jasně definovat vlastní informační potřeby, pokud je jeho informační vzdělání dostatečné, může se bez problému zapojit do informační společnosti. 21 Informační vzdělávání tedy slouží jako prostředek k získání určité gramotnosti informační gramotnosti. Jeho cílem je vzdělávat společnost, za účelem získání určitých schopností, které jsou nezbytným prostředkem při vyhledávání, zpracování, ukládání a šíření informací PLANKOVÁ, Jindra. Informační vzdělávání. In K: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://aleph.nkp.cz/f/?func=direct&doc_number= &local_base=ktd>. 20 Asociace knihoven vysokých škol České republiky. Koncepce informačního vzdělávání na vysokých školách v České republice: doporučující materiál Asociace knihoven vysokých škol ČR [online]. Praha: Odborná komise IVIG AKVŠ ČR, 2008 [ ]. Dostupné z WWW:<http://knihovny.cvut.cz/ivig/dokumenty.html>. 21 Tamtéž 22 Tamtéž 18

19 3.1. Informační vzdělávání v prostředí vysokých škol České republiky Nástup nových technologií ovlivňuje systém dosavadní výuky na školách v České republice. Velmi rychle rostou nároky na školáky či studenty, kteří se musí naučit řešit problémy v informační společnosti. Pozici největšího průkopníka v podpoře informačního vzdělávaní v České republice zastupují vysoké školy. Současný stav výuky na vysokých školách přestává odpovídat nárokům dnešní společnosti. Studenti neumí získávat potřebné informace, jež jsou nezbytné k jejich dalšímu akademickému životu, ovlivňuje to tak jejich pozdější činnost v určité odborné oblasti. Zahlcení informacemi, neschopnost orientace vyhledávání relevantních a percentních informací jsou nejčastěji zmiňované problémy v oblasti informačního vzdělávání na vysokých školách. Studenti sice při své práci využívají elektronické zdroje, často se však jedná pouze o volně dostupné a neověřené webové stránky. Hlubší část webu (tzv. deep web) zůstává studentům skryta. Přesto však právě zde nachází nejpodstatnější informace. Pocit vše spasitelnosti nástrojů typu Google a Wikipedie vyvolává ve studentech vysokých škol často pocit nepotřebnosti knihoven a jednoduchost sdílení a kopírování myšlenek a informací vede k jejich neetickému užívání, například plagiátorství. 23 Podle Asociace vysokých škol České republiky je nezbytná změna stylu výuky za použití metod založených na využití informačních zdrojů. Cílem zlepšení informačního vzdělávání na vysokých školách je dosažení určitého stupně informační gramotnosti všech studentů. 24 Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách v ČR (dále jen IVIG) stanovila následující standardy informačně gramotného studenta vysoké školy. Tyto standardy mají za úkol ustanovit znalosti, 23 DOHNÁLKOVÁ, Eva; LANDOVÁ, Hana. Infogram nová platforma pro podporu informačního vzdělávání. In INFORUM 2009: 15. Ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha Května 2009 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2009, Dostupné z WWW: <http://www.inforum.cz/archiv/inforum2009/sbornik/36/>. ISSN Asociace knihoven vysokých škol České republiky. Koncepce informačního vzdělávání na vysokých školách v České republice: doporučující materiál Asociace knihoven vysokých škol ČR [online]. Praha: Odborná komise IVIG AKVŠ ČR, 2008 [ ]. Dostupné z WWW:<http://knihovny.cvut.cz/ivig/dokumenty.html>. 19

20 schopnosti a dovednosti informačně gramotných vysokoškolských studentů a mají se týkat pouze jeho studia a odborné práce v oboru 25 Standardy informačně gramotného vysokoškolského studenty: 1. je schopen porozumět odborným textům svého studijního oboru, abstrahovat z nich podstatné myšlenky a zároveň sám psát odborné texty s využitím poznatků z informačních zdrojů, které cituje s ohledem na autorský zákon a podle zásad tvorby bibliografických citací, 2. zná a sleduje klíčové informační zdroje svého studijního oboru, na základě pokročilých způsobů vyhledávání a s ohledem na právní i morální aspekty této činnosti z nich umí získat relevantní informace a takto vyhledané informace různého typu a formátu organizuje a uchovává pro další využití při své odborné práci, 3. využívá prameny numerických a technických informací, vyhledává a zpracovává numerická a technická data a používá je při své odborné práci, 4. ovládá mateřský jazyk a dokáže se v něm slovně i písemně vyjadřovat, zná a používá odbornou terminologii svého studijního oboru v mateřském i cizím jazyce, zejména angličtině, na úrovni potřebné k práci s odbornými s odbornými informačními zdroji a komunikaci v rámci komunity daného oboru, 5. používá běžně dostupné informační a komunikační technologie potřebné k vyhledání, získání, zpracování a prezentaci informací (různého typu a formátu), které se týkají jeho studia a odborné práce, 6. je si vědom morálních a právních aspektů využívání informací a pracuje s informacemi v souladu s autorskou etikou a autorským právem DOHNÁLKOVÁ, Eva; LANDOVÁ, Hana. Infogram nová platforma pro podporu informačního vzdělávání. In INFORUM 2009: 15. Ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha Května 2009 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2009, Dostupné z WWW: <http://www.inforum.cz/archiv/inforum2009/sbornik/36/>. ISSN Ivig.cz [online] [cit ]. Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách. Dostupné z WWW: <http://www.ivig.cz/standardystudent.html>. 20

21 V posledních několika letech se začínají rozvíjet programy vysokých škol v České republice. Stávají se komplexními, rozmanitějšími a zaměřují se na další cílové skupiny. 27 V dřívější době se tyto služby zaměřovaly pouze na studenty prvních ročníků, dnes se většina vysokých škol snaží do procesu zapojit také starší studenty, kteří se připravují na bakalářskou či diplomovou práci. Samozřejmě mezi ně také patří studenti kombinovaného studia nebo disertačních studijních programů. Jedinou skupinu, jež je stále opomíjena tvoří studenti ze zahraničních zemí, kteří studují v jiném než českém jazyce a také studenti se zdravotním postižením. K největším iniciátorům a prostředníkům mezi studenty a informačním vzděláváním patří bezesporu vysokoškolské knihovny. Na knihovny jsou kladeny stále vyšší nároky, co se týká úrovně poskytování služeb v rámci informačního vzdělávání. Na druhé straně se ovšem vyskytují překážky, jež zcela evidentně zabraňují dalšímu rozvoji informačního vzdělávání neschopnost jasně pochopit základní pojmy informačního vzdělávání a zaměření pozornosti především na moderní informační a komunikační technologie, absence užší spolupráce s pedagogy, kteří by se měli stát nositeli informační gramotnosti na vysokých školách, problémy ze strany etiky, časté porušování autorských práv či plagiátorství a v poslední řadě velmi malý důraz na význam celoživotního vzdělávání. 28 Na základě předchozích informací je problematika týkající se pojmu informačního vzdělávání na vysokých školách stále v procesu rozvoje. Je jen otázkou času, kdy se stane koncept informační gramotnosti a informačního vzdělávání plně součástí vysokoškolských osnov výuky. 27 Asociace knihoven vysokých škol České republiky. Koncepce informačního vzdělávání na vysokých školách v České republice: doporučující materiál Asociace knihoven vysokých škol ČR [online]. Praha: Odborná komise IVIG AKVŠ ČR, 2008 [ ]. Dostupné z WWW:<http://knihovny.cvut.cz/ivig/dokumenty.html>. 28 Tamtéž 21

22 4. Srovnávací analýza Po první teoretické části zabývající se informační gramotností, a informačním vzděláváním, následuje část druhá, praktická, v níž provedu srovnávací analýzu webových nástrojů a aplikací, které mohou být různými způsoby využívány v rámci informačního vzdělávání. Analýza bude zpracována na základě předem stanovených atributů, jež se u všech vybraných zdrojů opakují Možnosti webových nástrojů a aplikací využívaných v rámci informačního vzdělávání V posledních letech zažívá informační společnost opravdový boom. S rozvojem nových technologií a především internetu se uživatelům nabízí řada možností, jak efektivně pracovat s elektronickými zdroji. Velkým přínosem se staly nástroje a aplikace, které jsou bezplatně dostupné všem uživatelům internetu. Jedinou podmínkou pro jejich užívání je přístup k němu, což v dnešní době neznamená téměř žádné omezení. Tyto aplikace mohou nahrazovat programy, k jejichž využití je nezbytné zaplacení nejrůznějších licencí. Jedná se o služby určené k vytváření a sdílení textových dokumentů, prezentací, grafů, videí, fotografických editorů apod. Jedním z mnoha příkladů může být služba od společnosti Google Google Docs 29 (Google dokumenty), která je volně přístupná. Google Docs nahrazují běžně používaný textový editor od společnosti Microsoft Microsoft Office Word, jež si zákazníci musí zaplatit. Kromě bezplatného přístupu nabízí googlovské dokumenty řadu dalších výhod, především možnou účast více osob při psaní jednoho dokumentu v reálném čase. Dalším zajímavým příkladem mohou být nástroje fungující na principu Wiki. Pojem Wiki označuje hypertextové dokumenty, které pracují podobně jako internetové diskuse. Uživatelé mohou sami vkládat vlastní obsah ale také upravovat a editovat ten stávající. Jedním z nejznámějších Wiki softwarů je Wikipedie otevřená encyklopedie 30. Systémy Wiki se skvěle využívají v praxi informačního vzdělávání. 29 Dostupné z WWW: <http://www.google.com/google-d-s/b1.html>. 30 Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/hlavni_strana>. 22

23 Jako příklad bych ráda uvedla stránku KISK WIKI 31, která vznikla v rámci kabinetu Informačních studií a knihovnictví na Masarykově univerzitě v Brně, aby sloužila studentům jako studijní opora. Posledním nástrojem, jenž se může využívat v informačním vzdělávání, a který bych ráda zmínila v rámci této kapitoly, jsou blogy. Podle autorek knihy Web new tools, new schools, Gwen Solomon a Lynne Schrum využívají ředitelé amerických škol blogy jako informační kanály. Umisťují na ně informace týkající se výuky, nejrůznějších akcí školy, změn rozvrhu apod. 32 Tento styl šíření informací se přesunul i na naše území. U nás může být příkladem blog děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Josefa Kroba, 33 který jeho prostřednictvím sděluje studentům i veřejnosti důležité informace týkající se fakulty, na níž působí Výběr konkrétních elektronických zdrojů Výběr elektronických zdrojů vhodných pro využití v informačním vzdělávání nebyl na počátku zcela jednoznačný. I přes fakt, že existuje mnoho nových aplikací, jen málo běžných uživatelů internetu má o jejich existenci povědomí. Rešerše jednotlivých zdrojů určených ke srovnávací analýze proběhla na základě předem stanovených kritérií. Zvolená hlediska by měla jasně definovat využití vybraných nástrojů a aplikací. Pro výběr elektronických zdrojů byla stanovena následující hlediska: 1. Online přístupný zdroj vybraná aplikace se musí nacházet pouze ve webovém rozhraní, nejedná se tedy o softwary určení k instalaci v počítači. 2. Volně dostupný zdroj software musí být volně dostupný pro všechny uživatele internetu alespoň v základní verzi 3. Zdroj zaměřený pouze na jednu službu musí se jednat o aplikaci zaměřenou pouze na jednu poskytovanou službu (jednoúčelový software) 4. Zdroj lze využít ve vybraných institucích školy (základní, střední, vysoké) a knihovny 31 Dostupné z WWW: <http://kisk.phil.muni.cz/wiki/hlavni_strana>. 32 SOLOMON, Gwen; SCHRUM, Lynne. Web 2.0: New tools, new schools. první. Washington, DC: International Society For Technology in Education, s. ISBN Dostupné z WWW: < 23

24 5. Délka působnosti vybraného zdroje aplikace musí být na internetu dostupná nejméně šest let (datum vzniku 2005) Všechny nástroje byly vybrány tak, aby neobsahovaly sociální sítě a blogy, protože tyto dvě kategorie jsou hojně využívány v dnešní společnosti. S ohledem na využití širokou veřejností byly vybrány aplikace, jež jsou méně známé. Dále pak jsou to nástroje, které si primárně nekladou za cíl informační vzdělávání, ale slouží jako prostředky k jeho podpoře. Zvolené nástroje jsou určeny ke sdílení a tvoření textových, obrazových a audiovizuálních dokumentů. Online dostupné aplikace a nástroje byly vybrány na základě seznamu zdrojů Centre for Learning & Performance Technologies 34, který se věnuje technologiím určeným ke vzdělávání. Finální podobu výběru elektronických zdrojů vhodných pro práci v informačním vzdělávání a sestavených podle výše uvedených kritérií, tvoří tyto aplikace: Animoto.com (dostupný z Embedit.in (dostupný z Issuu.com (dostupný z Picnik.com (dostupný z Pixlr.com (dostupný z Prezi.com (dostupný z Scribd.com (dostupný z Storybird.com (dostupný z Metoda zpracování srovnávací analýzy Po teoretickém úvodu bakalářské práce, který se zaměřoval na problematiku informační gramotnosti a informačního vzdělávání, následovala část, v níž byla definována strategie výběru elektronických zdrojů určených ke komparační analýze. Ráda bych ještě jednou zdůraznila několik podstatných náležitostí, ze kterých budu v průběhu srovnávací analýzy vycházet. 34 Dostupné z 24

25 Většina vybraných služeb se od sebe odlišuje svými funkčními vlastnostmi. V seznamu se vyskytují nástroje, mající velmi podobné funkce, spadající do stejné kategorie, a naopak aplikace, které stojí samostatně. Výběr tedy neprobíhal na základě nějakých specifikovaných vlastností jednotlivých zdrojů, ale vycházel z pěti stanovených kritérií uvedených v předchozí kapitole (kapitola 4.2.) Na základě rešerše byly vybrány webové nástroje a aplikace uvedené v kapitole 4.2. V této části si odpovězme na otázku, proč má většina z osmi zvolených nástrojů různé funkční vlastnosti. Logickým řešením by bylo vybrat několik systémů nabízející stejnou službu a ty mezi sebou navzájem porovnávat a nakonec určit jeden s nejlepšími funkčními vlastnostmi. Jak už bylo dříve zmíněno, v této bakalářské práci jde především o to, jakým způsobem mohou být vybrané webové nástroje a aplikace využity v rámci informačního vzdělávání, z toho důvodu nebudeme analyzovat či hodnotit technické parametry jednotlivých služeb, ale funkce, které vybrané nástroje nabízejí. Samotná srovnávací analýza proběhne na základě předem stanovených parametrů, které si specifikujeme v následující kapitole (kapitola 4.4.). Podle stanovených atributů budou dále jednotlivé systémy navzájem porovnávány. Při určování hledisek analýzy vyjdeme z využití vybraných systému v informačním vzdělávání, z tohoto důvodu také nebude přihlíženo k technickým parametrům systémů. V rámci komparační analýzy vznikne celkem osm kapitol, z nichž se každá bude věnovat jednomu elektronickému zdroji. V první řadě jednotlivé systémy popíšeme a dále je rozebereme podle připravených hledisek. Na závěr se výsledky srovnávací analýzy shrnou do společné kapitoly. Cílem srovnávací analýzy je tedy porovnání určitých elektronických zdrojů na základě předem stanovených kritérií, podle kterých vyplynou výhody a nevýhody při využívání těchto systémů. V konečné fázi budou navrženy zdroje, které se pro práci v informačním vzdělávání hodí více a které méně, například z důvodu omezeného přístupu či nepřívětivého prostředí pro uživatele. 25

26 4.4. Definice jednotlivých hledisek srovnávání V rámci definice hledisek srovnávání vycházíme z funkcí jednotlivých systémů a jejich využití v procesu vzdělávání informačního vzdělávání. Dále pak z možností přístupu k online systémům a schopností uživatelů s těmito zdroji pracovat. Srovnávací atributy budou rozděleny do tří základních skupin: 1. Hledisko finanční dostupnosti 2. Hledisko uživatelské přívětivosti 3. Hledisko využití v rámci informačního vzdělávání Hledisko finanční dostupnosti Přestože v samotném názvu práce je uvedeno volně dostupné online zdroje, není problematika přístupnosti zcela jednoznačná. Hned na počátku můžeme vyloučit všechny nástroje, které pro bezprostřední využívání vyžadují od uživatelů finanční vyrovnání. Stále ovšem zůstávají možnosti, jak přístup k aplikacím omezit. Jsou tedy případy, kdy máme přístup k internetovým službám bezplatně přístupný nebo naopak plně placený. Dále může nastat situace, kdy je pro plné využívání služeb nezbytná registrace, kterou když provedeme, máme přístup volný. Ve většině případů spočívá registrace ve vyplnění ové adresy a uživatelského jména nebo přezdívky. Jen v málo případech je nutné zadat své osobní údaje, jako jméno, příjmení, bydliště apod. Další omezení přístupnosti může nastat v případě, kdy je uživateli dovoleno využívat pouze základní funkce, jež se u každého jednotlivého nástroje samozřejmě liší. Záleží na poskytovateli jednotlivých stránek do jaké míry je ochotný nabídnout své služby zdarma. Pokud tedy uživatel chce plně využít nabízených služeb, musí si za ně také zaplatit. Možnosti nabízených služeb z hlediska finanční dostupnosti: Plně placené Přístupné po registraci po registraci přístupné plná verze Přístupné po registraci po registraci přístupná pouze základní verze Částečně přístupné základní funkce jsou volně přístupné, za plnou verzi se platí Volně přístupné 26

27 Hledisko uživatelské přívětivosti Dalším důležitým faktorem je posouzení hlediska uživatelské přívětivosti. Ať už budou vybrané webové nástroje a aplikace využívány v rámci vzdělávání ve školách, knihovnách či jiných institucích, na prvním místě musí být pohodlí samotných uživatelů. Především je velmi důležité, do jaké míry je návštěvník stánky schopen pracovat s uživatelským rozhraním. Nezbytné vlastnosti softwaru ergonomického charakteru je velmi obtížné vytipovat. Každý jedinec totiž přistupuje k práci s informačními technologiemi s vlastní konceptuální představou o jejich fungování a vlastním očekáváním zvýšené kvality práce s informací v daném systému. 35 Z výše uvedeného důvodu jsem vybrala body, které mohou kontrolovat obecně použitelné vlastnosti uživatelsky přívětivých prostředí: Uživatelské rozhraní Jelikož je uživatel považován za klíčový prvek celého informačního systému, je nezbytné, aby bylo prostředí přizpůsobeno jeho potřebám. Rozhraní by mělo být flexibilní s ohledem na uživatele s různými schopnostmi. Prostředí by mělo na uživatele působit příjemně a jednoduše. Ukázat mu všechny důležité informace na první, úvodní stránce. Dobré grafické řešení systému Samotná grafická úprava může být také velmi důležitá, značným způsobem zjednodušuje uživatelů orientaci na stránce. Snadná použitelnost a ovladatelnost snadná použitelnost a ovladatelnost je nezbytná pro to, aby mohl uživatel se zdrojem efektivně a rychle pracovat. Rychlost práce Rychlost práce vyhází z předešlého bodu, zhodnotí, kolik času zabere seznamování se systémem, tedy za jak dlouho se uživatel naučí s aplikací zacházet. Funkčnost systému Aby byl uživatel s vybraným zdrojem spokojený, musí být zajištěna jeho stoprocentní funkčnost 35 ČERVENKOVÁ, Alena; HOŘAVA, Michal. Uživatelsky přívětivá prostředí. první. Praha: Horava & Associates, s. ISBN s

28 Jazyková stránka I jazyková stránka může ovlivnit práci s vybraným zdrojem. Pokud uživatel využívá zdroj v jiném než mateřském jazyce, může jeho spokojenost klesat z důvodu špatného porozumění Hledisko možností využití v rámci informačního vzdělávání Posledním, nejdůležitějším atributem, podle kterého budou elektronické zdroje posuzovány, je hledisko využití v rámci informačního vzdělávání. Je velmi důležité zhodnotit, zda mohou být vybrané nástroje v informačním vzdělávání využívány a pokud ano, tak jakým způsobem. Protože se jedná o odlišné typy zdrojů, každý splňuje svou funkci jiným způsobem. Mým úkolem bude navrhnout využití těchto zdrojů různými institucemi v rámci informačního vzdělávání. V dnešní době existuje velké množství nástrojů, které lze pro výuku informačního vzdělávání použít. Abychom mohli webové aplikace efektivně analyzovat, musíme si je rozdělit do několika kategorií. Pro účely posouzení hlediska možností využití vybraných online nástrojů a aplikací v rámci informačního vzdělávání vyjdeme z dělení podle knihy Využití počítače při vyučování: Náměty pro práci dětí s počítačem, která člení programy do čtyř základních kategorií nástroj, učitel, žák a hračka. 36 Nástroj do této skupiny řadíme nástroje, které slouží uživatelům k nějaké činnosti, to znamená, že samy o sobě nevykonávají žádnou aktivitu, vždy čekají, až uživatel zadá své příkazy. Tyto nástroje mohou být někdy označovány jako obecné programy či prázdné systémy. Do kategorie nástroj, spadají programy typu textových editorů, grafických editorů a komplexních programů pro práci s dokumenty. 37 Učitel skupina nástrojů zvaná učitel obsahuje, jež se při práci promění v tzv. elektronického učitele. Uživatelé se dostávají do rolí žáků, které daný nástroj dokáže vést k získání určitých znalostí či vědomostí. Do této kategorie řadíme 36 ČECHOVÁ, Miroslav; KOMRSKA, Tomáš; NOVÁK, Jaroslav. Využití počítače při vyučování: Náměty pro práci dětí s počítačem. první. Praha: Portál, s. ISBN s Tamtéž, s

29 nástroje se zaměřením na jednotlivé předměty např. výuka českého jazyka, výuka angličtiny, podpora výuky matematiky, fyziky a dalších. 38 Žák V této kategorii nalezneme programy, jež naopak umožňují uživatelům nastoupit na pozici vyučujících, to znamená, že se počítač učí chovat přesně tak, jak si uživatel přeje. V této oblasti bychom nalezli všechny tzv. malé programovací jazyky Comenius, LOGO, SGP Baltazar apod. 39 Hračka Hračka je poslední, čtvrtou skupinou týkající se výuky v rámci informačního vzdělávání. Do této kategorie řadíme nástroje, které souží spíše jako počítačové hry se vzdělávacím obsahem. 40 I přes to, že se v našem případě budeme setkávat především se zdroji typu první kategorie nástroj, je důležité vědět, jaké další možnosti se uživatelům na internetu nabízejí. Velmi podstatným faktorem je, že vybrané nástroje a aplikace nemusí sloužit jako přímý prostředek informačního vzdělávání. Jejich využití může být zaměřeno na nejrůznější fáze procesu informačního vzdělávání. Například: Vytváření propagačních materiálů letáků, fotografií, plakátů, videí apod. Sdílení informací v rámci internetu programy určené k ukládání a šíření textových dokumentů, PDF souborů, obrázků nebo fotografií bezplatné vytváření prezentací pro účely výuky. Pro posouzení hlediska možností využívání vybraných zdrojů v informačním vzdělávání je dále nezbytné vytvoření základních otázek: Možnosti využití vybraných elektronických zdrojů v knihovnách Možnosti využití vybraných elektronických zdrojů na základních, středních a vysokých školách 38 ČECHOVÁ, Miroslav; KOMRSKA, Tomáš; NOVÁK, Jaroslav. Využití počítače při vyučování: Náměty pro práci dětí s počítačem. první. Praha: Portál, s. ISBN s Tamtéž, s Tamtéž, s

30 5. Analýza elektronický zdrojů na základě předem stanovených hledisek Následující část se věnuje komparační analýze vybraných elektronických zdrojů, které mohou být implementovány do informačního vzdělávání Animoto.com Obrázek č. 2 Webová aplikace Animoto.com umožňuje uživatelům vytvářet digitální audiovizuální nahrávky z vlastních fotografií a hudebních záznamů ve formátu mp3. Velkou výhodou této služby je naprostá jednoduchost a výsledná kvalita videí. Služba Animoto vznikla v roce 2005 za účelem nabídnout lidem možnost, jak lépe, jednoduše a rychle sdílet jejich příběhy na internetu, a to především za využití nové, moderní technologie. Autoři se snažili, uživatelů zprostředkovat inovativní službu, která by se svou kvalitou vyrovnala i profesionálním videím Hledisko finanční dostupnosti Aplikace Animoto nabízí uživatelům tři možnosti přístupu. V první řadě se jedná o volně dostupnou část, v řadě druhé o části placené, které se od sebe odlišují kvalitou nabízených funkcí a tedy i odlišnou cennou. Protože se vyskytuje možnost 30

31 placených služeb, ráda bych je okrajově zmínila a dále se věnovala volně dostupné části. Jak už bylo řečeno, placené služby se vyskytují ve dvou úrovních: Animoto Plus Tato verze je nabízena za $5 na jeden měsíc nebo za $30 na rok, oproti neplacené verzi nabízí možnosti tvorby časově neomezených videí. Ovšem pokud si chce zákazník stáhnout vytvořené video v adekvátní kvalitě, musí zaplatit další poplatky, které činí: $3 za video v DVD kvalitě a $6 za video v HD kvalitě. Animoto Pro Tato verze je nabízena za $39 na jeden měsíc nebo za $249 na rok. Na rozdíl od verze předchozí se zde nevyskytují žádné další omezení. Po zaplacení je služba plně dostupná i s možností stahovat videa v nejlepší možné kvalitě. Dále nabízí příležitost komerčních licencí, vlastní knihovnu hudby a také exkluzivní video styly. Animoto Lite Animoto Lite nabízí uživatelů volný přístup, který je však omezený registrací. Každý, kdo chce neplacenou verzi využít, musí vyplnit tyto údaje: ovou adresu, heslo, jméno, příjmení, datum narození a pohlaví. Po vytvoření účtu jsou uživatelům zpřístupněny základní funkce, ve kterých mohou vytvářet pouze třiceti sekundová videa bez možností jejich stahování v dobré kvalitě. Videa je možné uložit do počítače, ale jen ve formátu mp4. Animoto také umožňuje jednoduchým způsobem sdílet nahrávky na různých sítích youtube.com, facebook.com, flicker.com, myspace.com, picasa.google.com, tumblr.com, twitter.com, photobucket.com. nebo pomocí HTML kódu vložit na vlastní stránky. Za velkou nevýhodu volně dostupné části považuji možnost využití jen nejzákladnějších služeb. Taky nabídka předdefinovaných šablon je značně omezená, tudíž se budou šablony při častější tvorbě videí opakovat. Při každém nově vytvořeném videu se grafická stránka vybrané šablony částečně pozmění. 31

32 Hledisko uživatelské přívětivosti Z uživatelského hlediska je aplikace Animoto na profesionální úrovni. Díky zdařilé grafické úpravě je stránka naprosto přehledná a intuitivní, takže uživatel vždycky najde, co potřebuje. V předchozí kapitole byly popsány možnosti nabízených služeb, nyní bych se ráda věnovala tvorbě videí z hlediska potřeb uživatele. Animoto opravdu přizpůsobuje svůj vzhled i funkce čistě potřebám návštěvníků. Běžného uživatele internetu jistě překvapí, jak přehledná a jednoduchá tvorba videí je. Při jejich vytváření stačí vybrat z nabídky předdefinovanou šablonu, vložit fotografie (z počítače či internetu) a přidat hudbu. Animoto samo vytvoří perfektní slideshow video, které je možné, jak bylo výše zmíněno, sdílet prostřednictvím různých sítí nebo vložit na vlastní webové stánky. Pokud nechcete video jakýmkoli způsobem sdílet na internetu, zůstane uloženo na stránkách Animota nebo si jej můžete stáhnout ve formátu mp4 do svého počítače. V průběhu práce se službou Animoto nebyly zjištěny žádné technické problémy. Jedinou překážkou, na kterou bylo při analýze tohoto zdroje narazeno, může být angličtina. Animoto pochází z dílny amerických odborníků a je tudíž dostupné pouze v anglickém jazyce, s nímž se nemusí všichni uživatelé vypořádat Hledisko využití v rámci informačního vzdělávání V rámci této kapitoly se budeme věnovat způsobu využití nástroje Animoto.com ve sféře informačního vzdělávání s přihlédnutím na knihovny a vzdělávací instituce. Aplikace Animoto.com může sloužit knihovnám i školám jako vhodný prostředek pro vytváření propagačních videí v online prostředí. Z předchozí analýzy víme, že zdroj je volně přístupný a jeho funkce jsou na profesionální úrovni, proto se také vybrané instituce nemusí obávat kvality zhotovených nahrávek. Právě z důvodu velmi drahých služeb odborníku a profesionálů, jež se reklamou zabývají v rámci svého zaměstnání je velkou výhodou nástroje Animoto.com jeho bezplatná dostupnost a především uživatelská přívětivost, která umožňuje jakémukoli laikovi se službou pracovat. Knihovny a školy nemusejí 32

33 vynakládat finanční prostředky na propagaci svých služeb či jiných záležitostí, ale mohou si požadované materiály obstarat sami za nulový poplatek Storybird.com Obrázek č. 3 Aplikace Storybird.com je webová služba umožňující uživatelům vytváření elektronických knih v prostředí internetu. Nástroj Storybird je založen na principu vyprávění digitálních příběhů, tzv. storytellingu, který se stal v několika posledních letech velmi oblíbenou činností. Kdysi dávno jsme při vyprávění příběhů sedávali u táborového ohně. Dnes stačí si sednout k počítači. Pomocí něj můžeme nejen sledovat příběhy cizí, ale též svoje vlastní vyrábět. K tvorbě na média bohatého příběhu dnes není třeba mít k dispozici profesionální studio, je možné ho udělat doma na koleně. Hlavní je mít posluchače. Teď už to nemusí být jen naši nejbližší rodina a přátelé. Existuje prostředí, kde se všechny dříve neznámé digitální příběhy shromažďují a zveřejňují. Je to obrovská skládačka odrážející podobu našeho světa. Tvoří příběh, který říká, jací jsme. 41 Pomocí předdefinovaných šablon si mohou uživatelé vytvářet vlastní elektronické knihy, které snadno publikují v online prostředí. 41 Pomocnik.cz [online] [cit ]. Dejme se do vyprávění digitálních příběhů!. Dostupné z WWW: <http://www.spomocnik.cz/pub/storytelling.pdf>. 33

34 Hledisko finanční dostupnosti Storybid.com je volně přístupná služba všem uživatelům. Nezbytnou součást pro bezplatné využívání tohoto nástroje tvoří registrace. Každý uživatel si jako první musí vytvořit vlastní účet. Storybird nabízí tři možnosti registrace: 1. Registrace jako běžný uživatel pro registraci běžného uživatel je nezbytné vyplnit následující údaje: uživatelské jméno, , heslo 2. Registrace jako učitel/žák pro registraci vyučujícího nebo žáka je nezbytné vyplnit následující údaje: uživatelské jméno, , heslo a název školy 3. Registrace jako dítě do 13 let pro registraci dítěte do 13 let je nezbytné vyplnit následující údaje: uživatelské jméno, heslo, rodičů Po splnění výše uvedených podmínek mají uživatelé zdarma přístup ke všem funkcím aplikace Storybird.com bez dalšího omezení. Jedinou výjimečnou, placenou funkcí je možnost tisku a vazby vytvořené elektronické knihy ($13,95) či její stáhnutí ve formátu PDF do vlastního počítače ($1,99) uživatelské přívětivosti Po stránce prostředí přívětivého pro uživatel je aplikace Storybird.com velmi zdařilá. Protože je služba zaměřená více na děti, odpovídá této skutečnosti i grafická úprava či její ovládání nebo používání. Autoři se snažili vytvořit nástroj Storybird tak, aby byl pro uživatele co nejvíce zábavný. Jak už bylo řečeno ovládání je velmi snadné, uživatel má na výběr z mnoha předem vytvořených šablon, ze kterých si vždy jednu vybere a pomocí jednoduchého nástroje vytvoří vkládáním obrázku a vpisováním textu krásnou elektronickou knihu. Práce s tímto nástrojem je zcela intuitivní a tudíž i rychlá, návštěvník velmi rychle pochopí, jak služba funguje a nenarazí při tom na žádné technické či funkční nedostatky. Jedinou nevýhodou pro uživatele České republiky, tedy především pro menší, děti, může být jazyková nepřístupnost - aplikace Storybird.com je dostupná výhradně v anglickém jazyce. 34

35 Hledisko využití v rámci informačního vzdělávání Storybird.com je bezplatně dostupná online aplikace založená na principu tzv. strorytellingu, vyprávění příběhů. Přesto, že tento nástroj není primárně adresován určité věkové kategorii, jeho využití může být nejvíce žádáno v oblasti veřejných knihoven, které disponují dětským oddělením či v prostřední základních škol. Tato hypotéza je založena na výsledku předchozí analýzy, kde je patrné, že se i autoři přiklánějí k mladší generaci nebo se přímo zaměřují na vyučující a žáky (viz hledisko finanční dostupnosti). Na příkladu si ukážeme, jakým způsobem lze s nástrojem Storybird.com pracovat. Žáci osmé třídy Základní školy Nýřany vytvářeli elektronické knihy v prostředí Storybird. Obrázek č. 4 Obrázek č. 5 35

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

Resumé: Příspěvek se zabývá vymezením klíčových pojmů informační výchovy. Zejména se jedná o pojmy informační a počítačová gramotnost.

Resumé: Příspěvek se zabývá vymezením klíčových pojmů informační výchovy. Zejména se jedná o pojmy informační a počítačová gramotnost. I FORMAČ Í A POČÍTAČOVÁ GRAMOT OST KLÍČOVÉ POJMY I FORMAČ Í VÝCHOVY INFORMATIVE AND COMPUTER LITERACY KEY WORDS OF EDUCATION FOR INFORMATION Jiří DOSTÁL Resumé: Příspěvek se zabývá vymezením klíčových

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Realizován v 6. až 9. ročníku po jedné hodině týdně. Obsahuje část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Informační

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, diplomové apod.) z ruského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

Programy pro psaní textů. textové editory, textové procesory

Programy pro psaní textů. textové editory, textové procesory Programy pro psaní textů textové editory, textové procesory Terminologie Pojmy textový editor a textový procesor se často nerozlišují, proto nejdříve trocha teorie. Textový editor: program, který používáme

Více

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík Ing. Dalibor Hula Mgr. Petr

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Josef Basl, Ústav pro informace ve vzdělávání Praha Čtenářská gramotnost žáků v České republice byla dosud zjišťována v rámci dvou mezinárodních

Více

NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH. Hana Landová SIC ČZU & ÚISK FF UK

NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH. Hana Landová SIC ČZU & ÚISK FF UK INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Hana Landová SIC ČZU & ÚISK FF UK Knihovny + IG + IV = [Zdroj: www. Office.com] Spolupráce, přesahy a nápady Význam IG a IV bez ohledu na typ knihovny

Více

1.1 Seznámení s programy Office

1.1 Seznámení s programy Office Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Bibliografických manažerů je celá řada. Tento materiál popisuje práci s nástrojem zvaným EndNote Basic.

Bibliografických manažerů je celá řada. Tento materiál popisuje práci s nástrojem zvaným EndNote Basic. ENDNOTE BASIC Bibliografické, nazývané také citační nebo referenční, manažery jsou užitečné nástroje sloužící k vytváření osobních bibliografií, a to především pomocí jednoduchého stažení vybraných záznamů

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT V období uplynulých pěti let realizovaly centrum celoživotního vzdělávání a centrum pedagogické praxe, pracoviště Pedagogické fakulty

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je

Více

Název: On-line tvorba webu Anotace:

Název: On-line tvorba webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Metodika výuky IT. Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Ing. Martin Kocman. Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

Metodika výuky IT. Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Ing. Martin Kocman. Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti Metodika výuky IT Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o Autor: Ing. Martin Kocman 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 3 Metodika výuky... 3 3.1 Elektronické obchodování... 3 3.2 MS PowerPoint... 5

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Sociální sítě Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Sociální sítě Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Metodika výuky IT. Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Ing. Martin Kocman. Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

Metodika výuky IT. Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Ing. Martin Kocman. Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti Metodika výuky IT Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o Autor: Ing. Martin Kocman 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 3 Metodika výuky... 3 3.1 Internetové vyhledávače... 3 3.2 Tvorba vlastních webových

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

INFORMAČNÍ ZDROJE NEMEDICÍNSKÉHO PŮVODU RELEVANTNÍ PRO ŘEŠENÍ MEDICÍNSKÝCH INFORMAČNÍCH POTŘEB Richard Papík, Martin Souček

INFORMAČNÍ ZDROJE NEMEDICÍNSKÉHO PŮVODU RELEVANTNÍ PRO ŘEŠENÍ MEDICÍNSKÝCH INFORMAČNÍCH POTŘEB Richard Papík, Martin Souček 170 INFORMAČNÍ ZDROJE NEMEDICÍNSKÉHO PŮVODU RELEVANTNÍ Richard Papík, Martin Souček Anotace Charakteristika a možnosti přístupu k informačním zdrojům patřícím k jádru informačních zdrojů medicínských a

Více

Pokyny pro vypracování bakalářské práce

Pokyny pro vypracování bakalářské práce Pokyny pro vypracování bakalářské práce Bakalářská práce musí být vytištěna na papíře formátu A4 s horním, dolním a levým okrajem 2,5 cm a pravým okrajem 2,0 cm. Práce by měla být napsána písmem Times

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

BUDOVÁNÍ DIGITÁLNÍ KNIHOVNY VUT V BRNĚ

BUDOVÁNÍ DIGITÁLNÍ KNIHOVNY VUT V BRNĚ BUDOVÁNÍ DIGITÁLNÍ KNIHOVNY VUT V BRNĚ Vysoké učení technické v Brně (VUT), jakožto jedna z největších vysokých škol v České republice, každoročně produkuje velké množství elektronických dokumentů, které

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy: Nabídka počítačových kurzů Akreditované kurzy: 1. Word... 1 2. Word pokročilí... 1 3. Excel... 1 4. Excel pokročilí... 2 5. PowerPoint... 2 6. Access... 2 7. OpenOffice.org Writer... 2 8. OpenOffice.org

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 1. 7. 2004, č. j. 22306/2004-23 s platností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem. Učební osnova

Více

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Web je bezesporu nejrychleji měnícím se médiem, do kterého se

Web je bezesporu nejrychleji měnícím se médiem, do kterého se váš nový WEB Vážený zákazníku, velice si vážím vašeho zájmu o moje služby. Každý profesionál se snaží udělat zadanou práci co nejlépe. K tomu používá svoje osvědčené nástroje a získané Know-how. Věřím,

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Digitální gramotnost a bezpečnostní dovednosti dětí a mladé generace

Digitální gramotnost a bezpečnostní dovednosti dětí a mladé generace Digitální gramotnost a bezpečnostní dovednosti dětí a mladé generace Shrnutí: Digitální schopnosti dětí byly hodnoceny na základě vzorku dotazování 25 000 mladých Evropanů ve věku 9 až 16 let, aktivně

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice Čtyřletý vzdělávací program. Název vyučovacího předmětu: Informatika

Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice Čtyřletý vzdělávací program. Název vyučovacího předmětu: Informatika Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice Čtyřletý vzdělávací program Název vyučovacího předmětu: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Více

Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS. Lukáš Dubina. Vedoucí práce. PaedDr. Petr Pexa

Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS. Lukáš Dubina. Vedoucí práce. PaedDr. Petr Pexa Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS Lukáš Dubina Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-2010 Abstrakt Cílem této práce je popsat problematiku tvorby webových stránek s využitím

Více

Příručka pro studenty systému LMS Moodle

Příručka pro studenty systému LMS Moodle 1 Příručka pro studenty systému LMS Moodle Tato příručka vznikla v rámci projektu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. CZ.1.07/3.2.04/01.0006 2 3 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Studentská konference InfoKon Filosofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 24. 11. 2007

Studentská konference InfoKon Filosofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 24. 11. 2007 VEŘEJNÁ KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM ANEB PROČ SE JIM TO VYPLATÍ Tereza Matýsová hrosne@centrum.cz Abstrakt: Příspěvek vznikl na základě bakalářské diplomové práce Veřejné knihovny jako komunitní centra

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura Anotace Příspěvek popisuje novou koncepci výuky předmětu Programové vybavení ordinace

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Nástroje pro efektivní tvorbu studijních materiálů a prezentací

Nástroje pro efektivní tvorbu studijních materiálů a prezentací Nástroje pro efektivní tvorbu studijních materiálů a prezentací Nástroje pro vytváření prezentací Checete vytvořit efektivní prezentaci svého projektu, domacího úkolu a nebaví vás powerpoint? Nabízíme

Více

Výuka práce s elektronickými informačními zdroji pro medicínu v e-learningovém kurzu

Výuka práce s elektronickými informačními zdroji pro medicínu v e-learningovém kurzu Výuka práce s elektronickými informačními zdroji pro medicínu v e-learningovém kurzu Jitka Feberová 1),2),Pavel Kasal 1), Jan Polášek 2), Martin Feber 2) 1) Ústav lékařské informatiky UK 2) Ústav výpočetní

Více

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková Proč e-learning? Výhody pro vás - potenciální účastníky školení Alternativa ke klasickým kurzům a seminářům pořádaným v NLK či IPVZ

Více

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005 Studie webů bank v ČR prosinec 2005 INTERNET INFO Durychova 101, 142 00 Praha 4, tel.: 244 003 110, fax: 244 003 220 E-mail: info@iinfo.cz www.dobryweb.cz 1. Manažerské shrnutí Web pro banku představuje

Více

Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle

Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle 1 z 19 4.10.2011 14:15 VŠE Podnikové informační systémy Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle Projekt Eva Dvořáková Tomáš Kuneš Miroslav Ballek

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Práce na počítači pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené Učební osnovy

Práce na počítači pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené Učební osnovy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Práce na počítači pro 8. a 9. ročník Učební osnovy Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 18 050/2003-24 ze dne 14.4.2003 s platností

Více

Software. Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Software. Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Software Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Co je to software Základní dělení software Počítačový program a autorský zákon Užitečné adresy a zdroje informací

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP Celkovému prozkoumání a vyhodnocení bylo podrobeno 150 ŠVP ze Středočeského, Jihomoravského, Královehradeckého a Pardubického kraje. Při vyhodnocování ŠVP se však ukázalo,

Více

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Varianta BASIC Obsahem balíčku je: webová stránka včetně: redakčního systému umožňujícího snadnou úpravu obsahu i neprofesionálním uživatelům,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Rizika sociálních sítí

Rizika sociálních sítí SOCIÁLNÍ SÍTĚ Co je sociální síť Sociální sítě umožňují sdílení zážitků s vašimi přáteli, ale i s cizími lidmi, kterým to dovolíte Existuje mnoho typů - vznikající na základě rodinných vazeb, kamarádů,

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_236_Reklama_PwP

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_236_Reklama_PwP Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880

Více

Magento se představuje

Magento se představuje Kapitola 1 Magento se představuje 1.1 Co je to vlastně Magento? Magento je nový profesionální open-source e-shop pro e-commerce 21. století. Nabízí nevídanou flexibilitu, funkčnost a ovládání. S tímto

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX

E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX MIROSLAV KOMÁREK, RUDOLF SCHWARZ Abstrakt: Příspěvek pojednává o poznatcích získaných při tvorbě výukových programů z fyziky pomocí systémů

Více

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.28 Informatika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

Více