BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informační studií a knihovnictví BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2011 VANDA GŘEŠÁKOVÁ

2 Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informační studií a knihovnictví Vanda Gřešáková Volně dostupné online technologie vyžívané v informačním vzdělávání srovnávací analýza Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Iva Zadražilová 2011

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury... Podpis autora práce

4 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí bakalářské práce Mgr. Ivě Zadražilové za podnětné rady, připomínky a ochotu při vedení práce Tomáši Páleníčkovi za korekturu a stylistickou úpravu textu celé rodině za velkou podporu a trpělivost během mého studia svému příteli Michalovi, který je mi za každých okolností velkou oporou.

5 Bibliografický záznam GŘEŠÁKOVÁ, Vanda. Volně dostupné online technologie využívané v informačním vzdělávání - srovnávací analýza. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, Kabinet informačních studií a knihovnictví, s. Vedoucí bakalářské diplomové práce Mgr. Iva Zadražilová.

6 Anotace Bakalářská práce Volně dostupné online zdroje využívané v informačním vzdělávání srovnávací analýza se zabývá rozborem volně dostupných online zdrojů, které mohou být využívány v informačním vzdělávání. V prostředí českého internetu dosud neexistuje centralizovaná databáze, jež by shromažďovala data o volně dostupných online zdrojích, které mohou být zároveň prostředky informačního vzdělávání. První část práce vymezuje pojmy informační gramotnost, informační vzdělávání a jejich zařazení do různých kontextů využití. Druhá část práce se věnuje komparační analýze volně dostupných zdrojů. Výstupem práce je tedy vytvoření srovnávací analýzy online zdrojů na základě předem stanovených kritérií následováno závěrečným shrnutím získaných výsledků ze vzájemného porovnávání. Klíčová slova Informační gramotnost, informační vzdělávání, online zdroje, webové nástroje a aplikace, informační a komunikační technologie.

7 Annotation The bachelor thesis Open access online sources used in information education comparative analysis is concerned with study of open access online sources, which can be used in information education. There does not exist central database in the environment of Czech internet that would gather data about open access online sources, which can be used as instruments of information education. The first part of the thesis deals with definition of information literacy, information education and their subsumption into various contexts of use. The second part engages comparative analysis of open access online sources. The outcome of the work therefore is the comparative analysis of open access online sources based on predetermined criteria followed by a final summary of the comparison. Keywords Information literacy, information education, online sources, web tools and applications, information and communication technologies.

8 OBSAH ÚVOD Informační společnost Informační gramotnost Informační gramotnost v historickém kontextu Informační gramotnost v dnešní společnosti Informační gramotnost v kontextu vzdělávání Informační vzdělávání Informační vzdělávání v prostředí vysokých škol České republiky Srovnávací analýza Možnosti webových nástrojů a aplikací využívaných v rámci informačního vzdělávání Výběr konkrétních elektronických zdrojů Metoda zpracování srovnávací analýzy Definice jednotlivých hledisek srovnávání Hledisko finanční dostupnosti Hledisko uživatelské přívětivosti Hledisko možností využití v rámci informačního vzdělávání Analýza elektronický zdrojů na základě předem stanovených hledisek Animoto.com Hledisko finanční dostupnosti Hledisko uživatelské přívětivosti Hledisko využití v rámci informačního vzdělávání Storybird.com Hledisko finanční dostupnosti uživatelské přívětivosti Hledisko využití v rámci informačního vzdělávání Prezi.com Hledisko finanční dostupnosti Hledisko uživatelské přívětivosti Hledisko využití v rámci informačního vzdělávání... 40

9 5.4. Picnik.com Hledisko finanční dostupnosti Hledisko uživatelské přívětivosti Hledisko využití v rámci informačního vzdělávání Pixlr.com Hledisko finanční dostupnosti Hledisko uživatelské přívětivosti Hledisko využití v rámci informačního vzdělávání Embedit.in Hledisko finanční dostupnosti Hledisko uživatelské přívětivosti Issuu.com Hledisko finanční dostupnosti Hledisko uživatelské přívětivosti Scribd.com Hledisko finanční dostupnosti Hledisko uživatelské přívětivosti Hledisko využití v rámci informačního vzdělávání nástrojů Embedit, Issuu a Scribd Výsledky analýzy vybraných elektronických zdrojů ZÁVĚR SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ... 61

10 ÚVOD V posledních letech se stále častěji setkáváme s koncepty informační gramotnosti a informačního vzdělávání. Je to především z důvodu rychlého vývoje nových, moderních technologií a internetu. Pojmy informační gramotnost a vzdělávání mohou být ve své podstatě zavádějícími, protože mnoho lidí si nedokáže představit, co je ve skutečnosti jejich úkolem. Nemůžeme tuto představu zaměřit pouze na vzdělávání v rámci škol, ať už základních, středních či vysokých. Do tohoto procesu se mohou zapojit například knihovny, které způsob informačního vzdělávání využívají stále častěji. Přibližují tak svým uživatelům možnosti využití různých informačních zdrojů a databází, se kterými oni sami nemají žádné zkušenosti. S pojmem informační vzdělávání úzce souvisí pojem informační gramotnost. Mezi pojmy informační gramotnost a informační vzdělávání je ovšem rozdíl, gramotnost můžeme považovat za určitou schopnost člověka, kdežto informační vzdělávání je dlouhodobější proces, který nás postupně povede k cílí informační gramotnosti 1 Jak už bylo zmíněno, s vývojem nových technologií a možností práce na internetu, se pojetí informačního vzdělávání objevuje stále častěji. Ovšem není tak časté, aby se například ve výuce využívaly online dostupné zdroje, které mohou mít podobu webových stránek, jež nám umožňují snadno a rychle zpracovávat různé obrazové dokumenty, dále nástroje určené pro práci se zvukem či videem a také fotografické editory. Nejdůležitější však je, že tyto zdroje jsou velmi snadno a hlavně bezplatně dostupné. Cílem této bakalářské práce bude seznámení veřejnosti s problematikou volně dostupných online zdrojů, které mohou být využívány v informačním vzdělávání, přiblížení pojmů informační gramotnost a informační vzdělávání. Důležitou část vytvoří popis a srovnávací analýza vybraných elektronických zdrojů volně přístupných v rámci internetu. 1 Nakliv.cz [online] [cit ]. O informačním vzdělávání Nakliv. Dostupné z WWW: <http://www.nakliv.cz/o-informacnim-vzdelavani>. 10

11 1. Informační společnost Ještě dříve než přikročíme k definici informační gramotnosti a informačního vzdělávání, pozastavíme se u tématu informační společnost. Je samozřejmé, že tato oblast úzce souvisí rozvojem nových, moderních technologií informačních technologií. V posledních letech se běžně setkáváme s označením společnosti jako informační. Ale čím to, že celé lidské společenství tak zásadně ovlivnil právě vznik komunikačních a informačních technologií? Definic a vysvětlení existuje celá řada. Já jsem do své práce vybrala následující dvě. Jako první nabízí odpověď Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy, kde je informační společnost formulována takto: Informační společnost je společnost založená na integraci informačních a komunikačních technologií do všech oblastí společenského života v takové míře, že zásadně mění společenské vztahy a procesy. Nárůst informačních zdrojů a komunikačních toků vzrůstá do té míry, že ho nelze zvládat dosavadními informačními a komunikačními technologiemi. 2 Další pohled na tuto problematiku poskytuje Jan Zlatuška a jeho článek Informační společnost, který uvádí: Informační společnost je charakterizována podstatným využíváním digitálního zpracovávání, uchovávání a přenosu informací. Ze zpracování informací se stává významná ekonomická aktivita, která jednak prostupuje tradičními ekonomickými či společenskými aktivitami a jednak vytváří zcela nové příležitosti a činnosti, které podstatně ovlivňují charakter společnosti. 3 Jedním z hlavních znaků informační společnosti je tedy vytvoření určité globální sítě, která je schopná poskytovat najednou velké množství dat neboli informací. Takovou globální síť představuje internet, jež tyto možnosti zcela jistě nabízí. Právě s velmi rychlým nástupem internetu se začíná měnit charakter společnosti. Stejně jako o informační společnosti můžeme hovořit o společnosti vědění či znalostí. Důvodem této změny může být nárůst požadavků 2 Jonák, Zdeněk. informační společnost. In KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://aleph.nkp.cz/f/?func=direct&doc_number= &local_base=ktd>. 3 ZLATUŠKA, Jan. Informační společnost. Zpravodaj ÚVT MU [online]. 1998, 8, 4, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/122.html>. 11

12 jak na člověka jednotlivce, tak na celou společnost. A právě z důvodu stále narůstajících požadavků se rychle zvyšuje význam vzdělávání. Vzdělání, které bylo dříve pro člověka zcela dostačující, dnes stěží obstojí. Tím jak se mění okolní prostředí, které je nyní ovlivňováno informačními technologiemi, je nezbytné, aby byla společnost vzdělávána celoživotně. Koncept celoživotního vzdělávání se prosazuje zhruba od devadesátých let. Stále více lidí navíc nechápe vzdělávání jen jako prostředek k uplatnění, ale také jako cíl sám o sobě. Informační a komunikační technologie prostupují a proměňují nejen oblast vzdělávání, ale celou šíři společenských procesů. Ovlivňují celou společnost a v důsledku každého jedince, jeho osobní život, pracovní i společenské uplatnění. 4 4 Inforum.cz [online] [cit ]. Inforum papers. Dostupné z WWW: <http://www.inforum.cz/archiv/inforum2002/prednaska37.htm>. 12

13 2. Informační gramotnost Po krátkém úvodu a představení problematiky spojené s konceptem informační společnosti následuje kapitola druhá, zabývající se informační gramotností. Ještě před samotným zařazením informační gramotnosti do historického kontextu, je nezbytné tento pojem stručně definovat. Stejně jako v předchozím případě existuje celá řada definic, avšak za nejčastěji používanou a citovanou můžeme považovat definici informační gramotnosti, kterou v roce 1989 zveřejnila Komise pro informační gramotnost. 5 Informačně gramotní lidé se naučili, jak se učit. Vědí, jak se učit, protože vědí, jak jsou znalosti pořádány, jak je možné informace vyhledat a využít je tak, aby se z nich mohli učit i ostatní. Jsou to lidé připravení pro celoživotní vzdělávání, protože mohou vždy najít informace potřebné k určitému rozhodnutí či k vyřešení daného úkolu. 6 Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy píše o informační gramotnosti následující. Informační gramotnost je schopnost jednotlivce prostřednictvím dostupných informačních metod a technologií vyhledávat, zpracovávat, vyhodnocovat a využívat informace Informační gramotnost v historickém kontextu Za průkopníka a člověka, který jako první použil termín informační gramotnost je považován bývalý prezident společnosti Information Industry Association Paul Zurkowski. Tento termín poprvé vyslovil v roce 1974 spolu s prohlášením, kde uvedl, že za informačně gramotné považuje jedince připravené používat informační zdroje při práci, kteří se při řešení problémů naučili využívat 5 V originálním názvu: Presidental Committee on Information Literacy. Tato komise je součástí American LIbrary Association 6 American Library Association (1989). Presidential Commission on Information Literacy. Final report. Chicago, III., Dostupné z WWW: 7 Švejda, Jan; Planková, Jindra. informační gramotnost. In KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://aleph.nkp.cz/f/?func=direct&doc_number= &local_base=ktd>. 13

14 širokou škálu technik a informačních nástrojů stejně jako primární zdroje. 8 Z uvedené definice můžeme vyčíst Zurkowského myšlenku, která se opírá o fakt, že pokud chtějí lidé pracovat s informačními zdroji, musí se nejdříve naučit určité dovednosti, nabýt nové zkušenosti, aby mohli získané informace využít k řešení nejrůznějších problémů. Po dobu sedmdesátých let se objevovaly další definice termínu informační gramotnosti, které jasně poukazovaly na skutečnost, že nezbytnou součástí celé moderní společnosti jsou informace, a to v jakékoli podobě. Aby mohly být informace zpracovávány, bylo nezbytné utvořit koncept či myšlenku, jak efektivně a rychle s novými možnostmi pracovat. V tomto případě se tedy jednalo o koncept informační gramotnosti. 9 Dalším významným mezníkem ve vývoji informační gramotnosti byla osmdesátá léta. Právě tehdy propukl boom v rozvoji nových moderních informačních a komunikačních technologií. V této době nastala pro společnost potřeba přesněji a jasněji definovat termín informační gramotnost. V polovině osmdesátých let proto vzniká nová definice, na kterou oborníci navazují i v průběhu následujících let. Opět bych ráda citovala slova Schirleyho Behrense, který říká: Informační gramotnost byla vnímána jako propast, která odděluje informačně vzdělané, kteří vědí, jak a kdy užívat tyto technologie, a činí tak s lehkostí, od těch takzvaně informačně naivních, kteří informační technologie využívat neumějí a mají tak stále více znalostí a dovedností k zacházení s nimi. 10 V osmdesátých letech se velmi rychle rozvíjela nová technologie výpočetní techniky, počítačů. V důsledku toho vzniká další termín počítačová gramotnost, který se stává nadřazeným pojmem k informační gramotnosti. 11 Rozvoj informačních technologií měl v průběhu sedmdesátých a osmdesátých let ještě jeden dopad. Až do této chvíle byly knihovny hlavním 8 BEHRENS, Shirley J. A conceptual analysis and historical overview of information literacy. College & Research Libraries. 1994, vol. 55, no. 4, s DOMBOVSKÁ, Michaela; LANDOVÁ, Hana; TICHÁ, Ludmila. Informační gramotnost: Teorie a praxe v ČR. Národní knihovna. Knihovnická revue [online]. 2004, 15, 1, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/nkkr0401/ html>. ISSN BEHRENS, Shirley J. A conceptual analysis and historical overview of information literacy. College & Research Libraries. 1994, vol. 55, no. 4, s DOMBOVSKÁ, Michaela; LANDOVÁ, Hana; TICHÁ, Ludmila. Informační gramotnost: Teorie a praxe v ČR. Národní knihovna. Knihovnická revue [online]. 2004, 15, 1, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/nkkr0401/ html>. ISSN

15 zdrojem informací. Pokud kdokoli potřeboval informaci, obrátil se na knihovnu. Knihovny musely začít rozšiřovat pole působnosti, aby získaly své místo zpět. Velký rozdíl nastal v postoji knihoven ke vzdělávání uživatelů. Bylo nezbytné, aby se odklonily od programů zaměřených pouze na práci s informačními zdroji dostupnými v knihovnách a zaujaly nový postoj výuky, kdy bylo potřeba vymezit význam nutnosti práce s informacemi pro existování člověka v současné, moderní společnosti. Už nestačilo naučit se automaticky pracovat s určitými zdroji, bylo nutností chápat samotnou podstatu informací, uvědomit si jejich potřebu a snažit se je zakomponovat do běžného života. Informační gramotnost se tak stala ústředním tématem informačních pracovníků, a to především ve vysokoškolských knihovnách. Byla odhalována spojitost mezi informačním vzděláváním jako procesem vedoucím ke zvyšování informační gramotnosti, informační gramotností samotnou a celoživotním vzděláváním. 12 ; 13 Můžeme říct, že do konce osmdesátých let prošla informační gramotnost značným vývojem, v rámci mnoha definic se ustálila na určité podobě, kterou si s menšími obměnami udržuje dodnes. I přes to, že stále existuje mnoho podob termínů informační gramotnost, jedno je jasné - informační gramotnost se stala předpokladem pro proces celoživotního vzdělávání Informační gramotnost v dnešní společnosti Na počátku minulého století se za gramotnost označovaly dovednosti číst, psát a počítat. I v dnešní době si společnost tyto schopnosti osvojila, ovšem nezbytou součástí života se stalo aktivní využívání nejrůznějších zdrojů a především práce s informacemi. Proto tedy vznikl koncept informační gramotnosti. Informační gramotnost je úzce spojena s dalšími pojmy, respektive se z nich skládá. Jedná se o literární gramotnost, dokumentovou gramotnost, gramotnost numerickou a gramotnost jazykovou. Předešlé složky jsou indikátorem 12 DOMBOVSKÁ, Michaela; LANDOVÁ, Hana; TICHÁ, Ludmila. Informační gramotnost: Teorie a praxe v ČR. Národní knihovna. Knihovnická revue [online]. 2004, 15, 1, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/nkkr0401/ html>. ISSN Tamtéž 15

16 vzdělaností úrovně společnosti. 14 Podle autorek článku Informační gramotnost teorie a praxe v ČR mohou výše uvedené složky tvořit rovnici tvůrčí gramotnosti, která vypadá takto: Funkční gramotnost = literární gramotnost + dokumentová gramotnost + numerická gramotnost + jazyková gramotnost Za jeden z největších faktorů, který dnešní společnost značně ovlivňuje, jsou považovány informační a komunikační technologie. V této souvislosti se také vyvíjí a mění naše gramotnost informační gramotnost. Protože nejvíce ovlivňují prostředí počítače, byl zaveden nový termín počítačová gramotnost. Počítačová gramotnost a funkční gramotnost tvoří základ schopností práce s počítačem, v dnešní době i s internetem a stojí na stejné úrovni jako gramotnost informační Informační gramotnost v kontextu vzdělávání Mezi stále častěji diskutovaná témata, která se v posledních letech objevují, patří propojení konceptu informační gramotnosti s procesem vzdělávání. Na základě těchto faktorů je jasné, že problematika informační gramotnosti nebude nadále spojována pouze s knihovnami. Jestliže je informační gramotnost cílem, jehož chce společnost dosáhnout, pak je načase zapojit informační vzdělávání, tedy prostředek, který nás k požadovanému cíli povede. Aby se mohli knihovníci, informační pracovníci či pedagogové zabývat procesem informačního vzdělávání, který směřuje k zvýšení úrovně informační gramotnosti, bude nezbytné vytvořit standardy, jež budou určené pro všechny stupně vzdělávacích institucí. Zabývat se informační gramotností v kontextu znamená zabývat se všemi třemi složkami této problematiky: tedy samotným definováním toho, co je informační gramotnost, dále pak vytvořením standardů informační gramotnosti 14 DOMBOVSKÁ, Michaela; LANDOVÁ, Hana; TICHÁ, Ludmila. Informační gramotnost: Teorie a praxe v ČR. Národní knihovna: Knihovnická revue [online]. 2004, 15, 1, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/nkkr0401/ html>. ISSN Tamtéž 16

17 a nakonec problematikou informačního vzdělávání samotného, tedy onoho jak učit informační gramotnost, nebo přesněji přispívat k jejímu rozvoji. 16 ; 17 Obrázek č. 1 Informační vzdělávání, informační gramotnost a standardy informační gramotnosti (Dombovská, 2004) Na základě výše uvedených informací nemůže být pochyb o tom, že je nezbytné přispívat vzděláváním ke zvyšování celkové informační gramotnosti. Napomohlo k tomu také stále častěji diskutované celoživotní vzdělávání, jež právě úzce souvisí s informační gramotností. Pro celoživotní vzdělávání je charakteristické jeho propojení se znalostmi a dovednostmi, které jasně charakterizují informačně vzdělaného člověka. Ke kontextu informační gramotnosti v rámci vzdělávacího systému se přiklání i ALA (American Library Association). Ta ve zprávě z roku 1989 uvádí: Nejsou požadovány jen nové osnovy, spíše by se mělo jednat o restrukturalizaci celého vzdělávacího procesu. Vzdělávání by mělo být založeno na práci s informačními zdroji, které bychom měli využívat pro vzdělávání i řešení všech našich problémů i po ukončení formálního vzdělávání. Studenti tak získají nejen schopnost kritického hodnocení získaných informací, ale zároveň budou vybaveni a motivováni k celoživotnímu vzdělávání. 18 Informační gramotnost hraje v rámci vzdělávacího procesu obrovskou roli. Proto je nezbytné, aby byly ze všech hledisek podporovány programy, jež budou lidem nabízet nejlepší informační vzdělávání, naučí je, jak informace hledat, shromažďovat, ale především, jak je využívat v každodenním životě. 16 DOMBOVSKÁ, Michaela; LANDOVÁ, Hana; TICHÁ, Ludmila. Informační gramotnost: Teorie a praxe v ČR. Národní knihovna: Knihovnická revue [online]. 2004, 15, 1, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/nkkr0401/ html>. ISSN Tamtéž 18 American Library Association Presidential Commision on Information Literacy. Final report [online]. Chicago, Ill.: ALA, 1989 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.ala.org/acrl/nili/ilit1st.html>. 17

18 3. Informační vzdělávání V první řadě je velmi důležité položit si otázku, co informační vzdělávání vlastně znamená a jaké jsou jeho cíle. Podle České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy je informační vzdělávání ucelený formativní proces získávání znalostí, vědomostí a návyků z oborů a disciplín, které se zabývají shromažďováním, zpracováním, uchováváním, zpřístupňováním a využíváním informací. 19 Je zřejmé, že v dnešní době narůstají nároky informačního vědění na společnost. S rozvojem nových nástrojů, které jsou schopny velmi rychle informace předávat, šířit či sdílet se také zvyšují nároky na občany. Je velmi důležité, že pro společnost už není zásadní pouze předávání informací. V dnešní době je nezbytné, aby byli lidé schopni orientace v těchto informacích, aby je uměli rychle vyhledávat, efektivně informace zpracovávat a věděli, jak jejich znalost nejlépe zužitkovat. Asociace knihoven vysokých škol České republiky se k problematice vyjadřuje takto: Důraz je kladen především na orientaci v dostupných informačních zdrojích a na znalosti a dovednosti spojené, jak s vyhledáváním a hodnocením informací, tak s jejich využitím v různých životních situacích. 20 Každý člověk musí umět jasně definovat vlastní informační potřeby, pokud je jeho informační vzdělání dostatečné, může se bez problému zapojit do informační společnosti. 21 Informační vzdělávání tedy slouží jako prostředek k získání určité gramotnosti informační gramotnosti. Jeho cílem je vzdělávat společnost, za účelem získání určitých schopností, které jsou nezbytným prostředkem při vyhledávání, zpracování, ukládání a šíření informací PLANKOVÁ, Jindra. Informační vzdělávání. In K: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://aleph.nkp.cz/f/?func=direct&doc_number= &local_base=ktd>. 20 Asociace knihoven vysokých škol České republiky. Koncepce informačního vzdělávání na vysokých školách v České republice: doporučující materiál Asociace knihoven vysokých škol ČR [online]. Praha: Odborná komise IVIG AKVŠ ČR, 2008 [ ]. Dostupné z WWW:<http://knihovny.cvut.cz/ivig/dokumenty.html>. 21 Tamtéž 22 Tamtéž 18

19 3.1. Informační vzdělávání v prostředí vysokých škol České republiky Nástup nových technologií ovlivňuje systém dosavadní výuky na školách v České republice. Velmi rychle rostou nároky na školáky či studenty, kteří se musí naučit řešit problémy v informační společnosti. Pozici největšího průkopníka v podpoře informačního vzdělávaní v České republice zastupují vysoké školy. Současný stav výuky na vysokých školách přestává odpovídat nárokům dnešní společnosti. Studenti neumí získávat potřebné informace, jež jsou nezbytné k jejich dalšímu akademickému životu, ovlivňuje to tak jejich pozdější činnost v určité odborné oblasti. Zahlcení informacemi, neschopnost orientace vyhledávání relevantních a percentních informací jsou nejčastěji zmiňované problémy v oblasti informačního vzdělávání na vysokých školách. Studenti sice při své práci využívají elektronické zdroje, často se však jedná pouze o volně dostupné a neověřené webové stránky. Hlubší část webu (tzv. deep web) zůstává studentům skryta. Přesto však právě zde nachází nejpodstatnější informace. Pocit vše spasitelnosti nástrojů typu Google a Wikipedie vyvolává ve studentech vysokých škol často pocit nepotřebnosti knihoven a jednoduchost sdílení a kopírování myšlenek a informací vede k jejich neetickému užívání, například plagiátorství. 23 Podle Asociace vysokých škol České republiky je nezbytná změna stylu výuky za použití metod založených na využití informačních zdrojů. Cílem zlepšení informačního vzdělávání na vysokých školách je dosažení určitého stupně informační gramotnosti všech studentů. 24 Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách v ČR (dále jen IVIG) stanovila následující standardy informačně gramotného studenta vysoké školy. Tyto standardy mají za úkol ustanovit znalosti, 23 DOHNÁLKOVÁ, Eva; LANDOVÁ, Hana. Infogram nová platforma pro podporu informačního vzdělávání. In INFORUM 2009: 15. Ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha Května 2009 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2009, Dostupné z WWW: <http://www.inforum.cz/archiv/inforum2009/sbornik/36/>. ISSN Asociace knihoven vysokých škol České republiky. Koncepce informačního vzdělávání na vysokých školách v České republice: doporučující materiál Asociace knihoven vysokých škol ČR [online]. Praha: Odborná komise IVIG AKVŠ ČR, 2008 [ ]. Dostupné z WWW:<http://knihovny.cvut.cz/ivig/dokumenty.html>. 19

20 schopnosti a dovednosti informačně gramotných vysokoškolských studentů a mají se týkat pouze jeho studia a odborné práce v oboru 25 Standardy informačně gramotného vysokoškolského studenty: 1. je schopen porozumět odborným textům svého studijního oboru, abstrahovat z nich podstatné myšlenky a zároveň sám psát odborné texty s využitím poznatků z informačních zdrojů, které cituje s ohledem na autorský zákon a podle zásad tvorby bibliografických citací, 2. zná a sleduje klíčové informační zdroje svého studijního oboru, na základě pokročilých způsobů vyhledávání a s ohledem na právní i morální aspekty této činnosti z nich umí získat relevantní informace a takto vyhledané informace různého typu a formátu organizuje a uchovává pro další využití při své odborné práci, 3. využívá prameny numerických a technických informací, vyhledává a zpracovává numerická a technická data a používá je při své odborné práci, 4. ovládá mateřský jazyk a dokáže se v něm slovně i písemně vyjadřovat, zná a používá odbornou terminologii svého studijního oboru v mateřském i cizím jazyce, zejména angličtině, na úrovni potřebné k práci s odbornými s odbornými informačními zdroji a komunikaci v rámci komunity daného oboru, 5. používá běžně dostupné informační a komunikační technologie potřebné k vyhledání, získání, zpracování a prezentaci informací (různého typu a formátu), které se týkají jeho studia a odborné práce, 6. je si vědom morálních a právních aspektů využívání informací a pracuje s informacemi v souladu s autorskou etikou a autorským právem DOHNÁLKOVÁ, Eva; LANDOVÁ, Hana. Infogram nová platforma pro podporu informačního vzdělávání. In INFORUM 2009: 15. Ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha Května 2009 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2009, Dostupné z WWW: <http://www.inforum.cz/archiv/inforum2009/sbornik/36/>. ISSN Ivig.cz [online] [cit ]. Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách. Dostupné z WWW: <http://www.ivig.cz/standardystudent.html>. 20

21 V posledních několika letech se začínají rozvíjet programy vysokých škol v České republice. Stávají se komplexními, rozmanitějšími a zaměřují se na další cílové skupiny. 27 V dřívější době se tyto služby zaměřovaly pouze na studenty prvních ročníků, dnes se většina vysokých škol snaží do procesu zapojit také starší studenty, kteří se připravují na bakalářskou či diplomovou práci. Samozřejmě mezi ně také patří studenti kombinovaného studia nebo disertačních studijních programů. Jedinou skupinu, jež je stále opomíjena tvoří studenti ze zahraničních zemí, kteří studují v jiném než českém jazyce a také studenti se zdravotním postižením. K největším iniciátorům a prostředníkům mezi studenty a informačním vzděláváním patří bezesporu vysokoškolské knihovny. Na knihovny jsou kladeny stále vyšší nároky, co se týká úrovně poskytování služeb v rámci informačního vzdělávání. Na druhé straně se ovšem vyskytují překážky, jež zcela evidentně zabraňují dalšímu rozvoji informačního vzdělávání neschopnost jasně pochopit základní pojmy informačního vzdělávání a zaměření pozornosti především na moderní informační a komunikační technologie, absence užší spolupráce s pedagogy, kteří by se měli stát nositeli informační gramotnosti na vysokých školách, problémy ze strany etiky, časté porušování autorských práv či plagiátorství a v poslední řadě velmi malý důraz na význam celoživotního vzdělávání. 28 Na základě předchozích informací je problematika týkající se pojmu informačního vzdělávání na vysokých školách stále v procesu rozvoje. Je jen otázkou času, kdy se stane koncept informační gramotnosti a informačního vzdělávání plně součástí vysokoškolských osnov výuky. 27 Asociace knihoven vysokých škol České republiky. Koncepce informačního vzdělávání na vysokých školách v České republice: doporučující materiál Asociace knihoven vysokých škol ČR [online]. Praha: Odborná komise IVIG AKVŠ ČR, 2008 [ ]. Dostupné z WWW:<http://knihovny.cvut.cz/ivig/dokumenty.html>. 28 Tamtéž 21

22 4. Srovnávací analýza Po první teoretické části zabývající se informační gramotností, a informačním vzděláváním, následuje část druhá, praktická, v níž provedu srovnávací analýzu webových nástrojů a aplikací, které mohou být různými způsoby využívány v rámci informačního vzdělávání. Analýza bude zpracována na základě předem stanovených atributů, jež se u všech vybraných zdrojů opakují Možnosti webových nástrojů a aplikací využívaných v rámci informačního vzdělávání V posledních letech zažívá informační společnost opravdový boom. S rozvojem nových technologií a především internetu se uživatelům nabízí řada možností, jak efektivně pracovat s elektronickými zdroji. Velkým přínosem se staly nástroje a aplikace, které jsou bezplatně dostupné všem uživatelům internetu. Jedinou podmínkou pro jejich užívání je přístup k němu, což v dnešní době neznamená téměř žádné omezení. Tyto aplikace mohou nahrazovat programy, k jejichž využití je nezbytné zaplacení nejrůznějších licencí. Jedná se o služby určené k vytváření a sdílení textových dokumentů, prezentací, grafů, videí, fotografických editorů apod. Jedním z mnoha příkladů může být služba od společnosti Google Google Docs 29 (Google dokumenty), která je volně přístupná. Google Docs nahrazují běžně používaný textový editor od společnosti Microsoft Microsoft Office Word, jež si zákazníci musí zaplatit. Kromě bezplatného přístupu nabízí googlovské dokumenty řadu dalších výhod, především možnou účast více osob při psaní jednoho dokumentu v reálném čase. Dalším zajímavým příkladem mohou být nástroje fungující na principu Wiki. Pojem Wiki označuje hypertextové dokumenty, které pracují podobně jako internetové diskuse. Uživatelé mohou sami vkládat vlastní obsah ale také upravovat a editovat ten stávající. Jedním z nejznámějších Wiki softwarů je Wikipedie otevřená encyklopedie 30. Systémy Wiki se skvěle využívají v praxi informačního vzdělávání. 29 Dostupné z WWW: <http://www.google.com/google-d-s/b1.html>. 30 Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/hlavni_strana>. 22

23 Jako příklad bych ráda uvedla stránku KISK WIKI 31, která vznikla v rámci kabinetu Informačních studií a knihovnictví na Masarykově univerzitě v Brně, aby sloužila studentům jako studijní opora. Posledním nástrojem, jenž se může využívat v informačním vzdělávání, a který bych ráda zmínila v rámci této kapitoly, jsou blogy. Podle autorek knihy Web new tools, new schools, Gwen Solomon a Lynne Schrum využívají ředitelé amerických škol blogy jako informační kanály. Umisťují na ně informace týkající se výuky, nejrůznějších akcí školy, změn rozvrhu apod. 32 Tento styl šíření informací se přesunul i na naše území. U nás může být příkladem blog děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Josefa Kroba, 33 který jeho prostřednictvím sděluje studentům i veřejnosti důležité informace týkající se fakulty, na níž působí Výběr konkrétních elektronických zdrojů Výběr elektronických zdrojů vhodných pro využití v informačním vzdělávání nebyl na počátku zcela jednoznačný. I přes fakt, že existuje mnoho nových aplikací, jen málo běžných uživatelů internetu má o jejich existenci povědomí. Rešerše jednotlivých zdrojů určených ke srovnávací analýze proběhla na základě předem stanovených kritérií. Zvolená hlediska by měla jasně definovat využití vybraných nástrojů a aplikací. Pro výběr elektronických zdrojů byla stanovena následující hlediska: 1. Online přístupný zdroj vybraná aplikace se musí nacházet pouze ve webovém rozhraní, nejedná se tedy o softwary určení k instalaci v počítači. 2. Volně dostupný zdroj software musí být volně dostupný pro všechny uživatele internetu alespoň v základní verzi 3. Zdroj zaměřený pouze na jednu službu musí se jednat o aplikaci zaměřenou pouze na jednu poskytovanou službu (jednoúčelový software) 4. Zdroj lze využít ve vybraných institucích školy (základní, střední, vysoké) a knihovny 31 Dostupné z WWW: <http://kisk.phil.muni.cz/wiki/hlavni_strana>. 32 SOLOMON, Gwen; SCHRUM, Lynne. Web 2.0: New tools, new schools. první. Washington, DC: International Society For Technology in Education, s. ISBN Dostupné z WWW: < 23

24 5. Délka působnosti vybraného zdroje aplikace musí být na internetu dostupná nejméně šest let (datum vzniku 2005) Všechny nástroje byly vybrány tak, aby neobsahovaly sociální sítě a blogy, protože tyto dvě kategorie jsou hojně využívány v dnešní společnosti. S ohledem na využití širokou veřejností byly vybrány aplikace, jež jsou méně známé. Dále pak jsou to nástroje, které si primárně nekladou za cíl informační vzdělávání, ale slouží jako prostředky k jeho podpoře. Zvolené nástroje jsou určeny ke sdílení a tvoření textových, obrazových a audiovizuálních dokumentů. Online dostupné aplikace a nástroje byly vybrány na základě seznamu zdrojů Centre for Learning & Performance Technologies 34, který se věnuje technologiím určeným ke vzdělávání. Finální podobu výběru elektronických zdrojů vhodných pro práci v informačním vzdělávání a sestavených podle výše uvedených kritérií, tvoří tyto aplikace: Animoto.com (dostupný z Embedit.in (dostupný z Issuu.com (dostupný z Picnik.com (dostupný z Pixlr.com (dostupný z Prezi.com (dostupný z Scribd.com (dostupný z Storybird.com (dostupný z Metoda zpracování srovnávací analýzy Po teoretickém úvodu bakalářské práce, který se zaměřoval na problematiku informační gramotnosti a informačního vzdělávání, následovala část, v níž byla definována strategie výběru elektronických zdrojů určených ke komparační analýze. Ráda bych ještě jednou zdůraznila několik podstatných náležitostí, ze kterých budu v průběhu srovnávací analýzy vycházet. 34 Dostupné z 24

25 Většina vybraných služeb se od sebe odlišuje svými funkčními vlastnostmi. V seznamu se vyskytují nástroje, mající velmi podobné funkce, spadající do stejné kategorie, a naopak aplikace, které stojí samostatně. Výběr tedy neprobíhal na základě nějakých specifikovaných vlastností jednotlivých zdrojů, ale vycházel z pěti stanovených kritérií uvedených v předchozí kapitole (kapitola 4.2.) Na základě rešerše byly vybrány webové nástroje a aplikace uvedené v kapitole 4.2. V této části si odpovězme na otázku, proč má většina z osmi zvolených nástrojů různé funkční vlastnosti. Logickým řešením by bylo vybrat několik systémů nabízející stejnou službu a ty mezi sebou navzájem porovnávat a nakonec určit jeden s nejlepšími funkčními vlastnostmi. Jak už bylo dříve zmíněno, v této bakalářské práci jde především o to, jakým způsobem mohou být vybrané webové nástroje a aplikace využity v rámci informačního vzdělávání, z toho důvodu nebudeme analyzovat či hodnotit technické parametry jednotlivých služeb, ale funkce, které vybrané nástroje nabízejí. Samotná srovnávací analýza proběhne na základě předem stanovených parametrů, které si specifikujeme v následující kapitole (kapitola 4.4.). Podle stanovených atributů budou dále jednotlivé systémy navzájem porovnávány. Při určování hledisek analýzy vyjdeme z využití vybraných systému v informačním vzdělávání, z tohoto důvodu také nebude přihlíženo k technickým parametrům systémů. V rámci komparační analýzy vznikne celkem osm kapitol, z nichž se každá bude věnovat jednomu elektronickému zdroji. V první řadě jednotlivé systémy popíšeme a dále je rozebereme podle připravených hledisek. Na závěr se výsledky srovnávací analýzy shrnou do společné kapitoly. Cílem srovnávací analýzy je tedy porovnání určitých elektronických zdrojů na základě předem stanovených kritérií, podle kterých vyplynou výhody a nevýhody při využívání těchto systémů. V konečné fázi budou navrženy zdroje, které se pro práci v informačním vzdělávání hodí více a které méně, například z důvodu omezeného přístupu či nepřívětivého prostředí pro uživatele. 25

26 4.4. Definice jednotlivých hledisek srovnávání V rámci definice hledisek srovnávání vycházíme z funkcí jednotlivých systémů a jejich využití v procesu vzdělávání informačního vzdělávání. Dále pak z možností přístupu k online systémům a schopností uživatelů s těmito zdroji pracovat. Srovnávací atributy budou rozděleny do tří základních skupin: 1. Hledisko finanční dostupnosti 2. Hledisko uživatelské přívětivosti 3. Hledisko využití v rámci informačního vzdělávání Hledisko finanční dostupnosti Přestože v samotném názvu práce je uvedeno volně dostupné online zdroje, není problematika přístupnosti zcela jednoznačná. Hned na počátku můžeme vyloučit všechny nástroje, které pro bezprostřední využívání vyžadují od uživatelů finanční vyrovnání. Stále ovšem zůstávají možnosti, jak přístup k aplikacím omezit. Jsou tedy případy, kdy máme přístup k internetovým službám bezplatně přístupný nebo naopak plně placený. Dále může nastat situace, kdy je pro plné využívání služeb nezbytná registrace, kterou když provedeme, máme přístup volný. Ve většině případů spočívá registrace ve vyplnění ové adresy a uživatelského jména nebo přezdívky. Jen v málo případech je nutné zadat své osobní údaje, jako jméno, příjmení, bydliště apod. Další omezení přístupnosti může nastat v případě, kdy je uživateli dovoleno využívat pouze základní funkce, jež se u každého jednotlivého nástroje samozřejmě liší. Záleží na poskytovateli jednotlivých stránek do jaké míry je ochotný nabídnout své služby zdarma. Pokud tedy uživatel chce plně využít nabízených služeb, musí si za ně také zaplatit. Možnosti nabízených služeb z hlediska finanční dostupnosti: Plně placené Přístupné po registraci po registraci přístupné plná verze Přístupné po registraci po registraci přístupná pouze základní verze Částečně přístupné základní funkce jsou volně přístupné, za plnou verzi se platí Volně přístupné 26

27 Hledisko uživatelské přívětivosti Dalším důležitým faktorem je posouzení hlediska uživatelské přívětivosti. Ať už budou vybrané webové nástroje a aplikace využívány v rámci vzdělávání ve školách, knihovnách či jiných institucích, na prvním místě musí být pohodlí samotných uživatelů. Především je velmi důležité, do jaké míry je návštěvník stánky schopen pracovat s uživatelským rozhraním. Nezbytné vlastnosti softwaru ergonomického charakteru je velmi obtížné vytipovat. Každý jedinec totiž přistupuje k práci s informačními technologiemi s vlastní konceptuální představou o jejich fungování a vlastním očekáváním zvýšené kvality práce s informací v daném systému. 35 Z výše uvedeného důvodu jsem vybrala body, které mohou kontrolovat obecně použitelné vlastnosti uživatelsky přívětivých prostředí: Uživatelské rozhraní Jelikož je uživatel považován za klíčový prvek celého informačního systému, je nezbytné, aby bylo prostředí přizpůsobeno jeho potřebám. Rozhraní by mělo být flexibilní s ohledem na uživatele s různými schopnostmi. Prostředí by mělo na uživatele působit příjemně a jednoduše. Ukázat mu všechny důležité informace na první, úvodní stránce. Dobré grafické řešení systému Samotná grafická úprava může být také velmi důležitá, značným způsobem zjednodušuje uživatelů orientaci na stránce. Snadná použitelnost a ovladatelnost snadná použitelnost a ovladatelnost je nezbytná pro to, aby mohl uživatel se zdrojem efektivně a rychle pracovat. Rychlost práce Rychlost práce vyhází z předešlého bodu, zhodnotí, kolik času zabere seznamování se systémem, tedy za jak dlouho se uživatel naučí s aplikací zacházet. Funkčnost systému Aby byl uživatel s vybraným zdrojem spokojený, musí být zajištěna jeho stoprocentní funkčnost 35 ČERVENKOVÁ, Alena; HOŘAVA, Michal. Uživatelsky přívětivá prostředí. první. Praha: Horava & Associates, s. ISBN s

28 Jazyková stránka I jazyková stránka může ovlivnit práci s vybraným zdrojem. Pokud uživatel využívá zdroj v jiném než mateřském jazyce, může jeho spokojenost klesat z důvodu špatného porozumění Hledisko možností využití v rámci informačního vzdělávání Posledním, nejdůležitějším atributem, podle kterého budou elektronické zdroje posuzovány, je hledisko využití v rámci informačního vzdělávání. Je velmi důležité zhodnotit, zda mohou být vybrané nástroje v informačním vzdělávání využívány a pokud ano, tak jakým způsobem. Protože se jedná o odlišné typy zdrojů, každý splňuje svou funkci jiným způsobem. Mým úkolem bude navrhnout využití těchto zdrojů různými institucemi v rámci informačního vzdělávání. V dnešní době existuje velké množství nástrojů, které lze pro výuku informačního vzdělávání použít. Abychom mohli webové aplikace efektivně analyzovat, musíme si je rozdělit do několika kategorií. Pro účely posouzení hlediska možností využití vybraných online nástrojů a aplikací v rámci informačního vzdělávání vyjdeme z dělení podle knihy Využití počítače při vyučování: Náměty pro práci dětí s počítačem, která člení programy do čtyř základních kategorií nástroj, učitel, žák a hračka. 36 Nástroj do této skupiny řadíme nástroje, které slouží uživatelům k nějaké činnosti, to znamená, že samy o sobě nevykonávají žádnou aktivitu, vždy čekají, až uživatel zadá své příkazy. Tyto nástroje mohou být někdy označovány jako obecné programy či prázdné systémy. Do kategorie nástroj, spadají programy typu textových editorů, grafických editorů a komplexních programů pro práci s dokumenty. 37 Učitel skupina nástrojů zvaná učitel obsahuje, jež se při práci promění v tzv. elektronického učitele. Uživatelé se dostávají do rolí žáků, které daný nástroj dokáže vést k získání určitých znalostí či vědomostí. Do této kategorie řadíme 36 ČECHOVÁ, Miroslav; KOMRSKA, Tomáš; NOVÁK, Jaroslav. Využití počítače při vyučování: Náměty pro práci dětí s počítačem. první. Praha: Portál, s. ISBN s Tamtéž, s

29 nástroje se zaměřením na jednotlivé předměty např. výuka českého jazyka, výuka angličtiny, podpora výuky matematiky, fyziky a dalších. 38 Žák V této kategorii nalezneme programy, jež naopak umožňují uživatelům nastoupit na pozici vyučujících, to znamená, že se počítač učí chovat přesně tak, jak si uživatel přeje. V této oblasti bychom nalezli všechny tzv. malé programovací jazyky Comenius, LOGO, SGP Baltazar apod. 39 Hračka Hračka je poslední, čtvrtou skupinou týkající se výuky v rámci informačního vzdělávání. Do této kategorie řadíme nástroje, které souží spíše jako počítačové hry se vzdělávacím obsahem. 40 I přes to, že se v našem případě budeme setkávat především se zdroji typu první kategorie nástroj, je důležité vědět, jaké další možnosti se uživatelům na internetu nabízejí. Velmi podstatným faktorem je, že vybrané nástroje a aplikace nemusí sloužit jako přímý prostředek informačního vzdělávání. Jejich využití může být zaměřeno na nejrůznější fáze procesu informačního vzdělávání. Například: Vytváření propagačních materiálů letáků, fotografií, plakátů, videí apod. Sdílení informací v rámci internetu programy určené k ukládání a šíření textových dokumentů, PDF souborů, obrázků nebo fotografií bezplatné vytváření prezentací pro účely výuky. Pro posouzení hlediska možností využívání vybraných zdrojů v informačním vzdělávání je dále nezbytné vytvoření základních otázek: Možnosti využití vybraných elektronických zdrojů v knihovnách Možnosti využití vybraných elektronických zdrojů na základních, středních a vysokých školách 38 ČECHOVÁ, Miroslav; KOMRSKA, Tomáš; NOVÁK, Jaroslav. Využití počítače při vyučování: Náměty pro práci dětí s počítačem. první. Praha: Portál, s. ISBN s Tamtéž, s Tamtéž, s

30 5. Analýza elektronický zdrojů na základě předem stanovených hledisek Následující část se věnuje komparační analýze vybraných elektronických zdrojů, které mohou být implementovány do informačního vzdělávání Animoto.com Obrázek č. 2 Webová aplikace Animoto.com umožňuje uživatelům vytvářet digitální audiovizuální nahrávky z vlastních fotografií a hudebních záznamů ve formátu mp3. Velkou výhodou této služby je naprostá jednoduchost a výsledná kvalita videí. Služba Animoto vznikla v roce 2005 za účelem nabídnout lidem možnost, jak lépe, jednoduše a rychle sdílet jejich příběhy na internetu, a to především za využití nové, moderní technologie. Autoři se snažili, uživatelů zprostředkovat inovativní službu, která by se svou kvalitou vyrovnala i profesionálním videím Hledisko finanční dostupnosti Aplikace Animoto nabízí uživatelům tři možnosti přístupu. V první řadě se jedná o volně dostupnou část, v řadě druhé o části placené, které se od sebe odlišují kvalitou nabízených funkcí a tedy i odlišnou cennou. Protože se vyskytuje možnost 30

31 placených služeb, ráda bych je okrajově zmínila a dále se věnovala volně dostupné části. Jak už bylo řečeno, placené služby se vyskytují ve dvou úrovních: Animoto Plus Tato verze je nabízena za $5 na jeden měsíc nebo za $30 na rok, oproti neplacené verzi nabízí možnosti tvorby časově neomezených videí. Ovšem pokud si chce zákazník stáhnout vytvořené video v adekvátní kvalitě, musí zaplatit další poplatky, které činí: $3 za video v DVD kvalitě a $6 za video v HD kvalitě. Animoto Pro Tato verze je nabízena za $39 na jeden měsíc nebo za $249 na rok. Na rozdíl od verze předchozí se zde nevyskytují žádné další omezení. Po zaplacení je služba plně dostupná i s možností stahovat videa v nejlepší možné kvalitě. Dále nabízí příležitost komerčních licencí, vlastní knihovnu hudby a také exkluzivní video styly. Animoto Lite Animoto Lite nabízí uživatelů volný přístup, který je však omezený registrací. Každý, kdo chce neplacenou verzi využít, musí vyplnit tyto údaje: ovou adresu, heslo, jméno, příjmení, datum narození a pohlaví. Po vytvoření účtu jsou uživatelům zpřístupněny základní funkce, ve kterých mohou vytvářet pouze třiceti sekundová videa bez možností jejich stahování v dobré kvalitě. Videa je možné uložit do počítače, ale jen ve formátu mp4. Animoto také umožňuje jednoduchým způsobem sdílet nahrávky na různých sítích youtube.com, facebook.com, flicker.com, myspace.com, picasa.google.com, tumblr.com, twitter.com, photobucket.com. nebo pomocí HTML kódu vložit na vlastní stránky. Za velkou nevýhodu volně dostupné části považuji možnost využití jen nejzákladnějších služeb. Taky nabídka předdefinovaných šablon je značně omezená, tudíž se budou šablony při častější tvorbě videí opakovat. Při každém nově vytvořeném videu se grafická stránka vybrané šablony částečně pozmění. 31

32 Hledisko uživatelské přívětivosti Z uživatelského hlediska je aplikace Animoto na profesionální úrovni. Díky zdařilé grafické úpravě je stránka naprosto přehledná a intuitivní, takže uživatel vždycky najde, co potřebuje. V předchozí kapitole byly popsány možnosti nabízených služeb, nyní bych se ráda věnovala tvorbě videí z hlediska potřeb uživatele. Animoto opravdu přizpůsobuje svůj vzhled i funkce čistě potřebám návštěvníků. Běžného uživatele internetu jistě překvapí, jak přehledná a jednoduchá tvorba videí je. Při jejich vytváření stačí vybrat z nabídky předdefinovanou šablonu, vložit fotografie (z počítače či internetu) a přidat hudbu. Animoto samo vytvoří perfektní slideshow video, které je možné, jak bylo výše zmíněno, sdílet prostřednictvím různých sítí nebo vložit na vlastní webové stánky. Pokud nechcete video jakýmkoli způsobem sdílet na internetu, zůstane uloženo na stránkách Animota nebo si jej můžete stáhnout ve formátu mp4 do svého počítače. V průběhu práce se službou Animoto nebyly zjištěny žádné technické problémy. Jedinou překážkou, na kterou bylo při analýze tohoto zdroje narazeno, může být angličtina. Animoto pochází z dílny amerických odborníků a je tudíž dostupné pouze v anglickém jazyce, s nímž se nemusí všichni uživatelé vypořádat Hledisko využití v rámci informačního vzdělávání V rámci této kapitoly se budeme věnovat způsobu využití nástroje Animoto.com ve sféře informačního vzdělávání s přihlédnutím na knihovny a vzdělávací instituce. Aplikace Animoto.com může sloužit knihovnám i školám jako vhodný prostředek pro vytváření propagačních videí v online prostředí. Z předchozí analýzy víme, že zdroj je volně přístupný a jeho funkce jsou na profesionální úrovni, proto se také vybrané instituce nemusí obávat kvality zhotovených nahrávek. Právě z důvodu velmi drahých služeb odborníku a profesionálů, jež se reklamou zabývají v rámci svého zaměstnání je velkou výhodou nástroje Animoto.com jeho bezplatná dostupnost a především uživatelská přívětivost, která umožňuje jakémukoli laikovi se službou pracovat. Knihovny a školy nemusejí 32

33 vynakládat finanční prostředky na propagaci svých služeb či jiných záležitostí, ale mohou si požadované materiály obstarat sami za nulový poplatek Storybird.com Obrázek č. 3 Aplikace Storybird.com je webová služba umožňující uživatelům vytváření elektronických knih v prostředí internetu. Nástroj Storybird je založen na principu vyprávění digitálních příběhů, tzv. storytellingu, který se stal v několika posledních letech velmi oblíbenou činností. Kdysi dávno jsme při vyprávění příběhů sedávali u táborového ohně. Dnes stačí si sednout k počítači. Pomocí něj můžeme nejen sledovat příběhy cizí, ale též svoje vlastní vyrábět. K tvorbě na média bohatého příběhu dnes není třeba mít k dispozici profesionální studio, je možné ho udělat doma na koleně. Hlavní je mít posluchače. Teď už to nemusí být jen naši nejbližší rodina a přátelé. Existuje prostředí, kde se všechny dříve neznámé digitální příběhy shromažďují a zveřejňují. Je to obrovská skládačka odrážející podobu našeho světa. Tvoří příběh, který říká, jací jsme. 41 Pomocí předdefinovaných šablon si mohou uživatelé vytvářet vlastní elektronické knihy, které snadno publikují v online prostředí. 41 Pomocnik.cz [online] [cit ]. Dejme se do vyprávění digitálních příběhů!. Dostupné z WWW: <http://www.spomocnik.cz/pub/storytelling.pdf>. 33

34 Hledisko finanční dostupnosti Storybid.com je volně přístupná služba všem uživatelům. Nezbytnou součást pro bezplatné využívání tohoto nástroje tvoří registrace. Každý uživatel si jako první musí vytvořit vlastní účet. Storybird nabízí tři možnosti registrace: 1. Registrace jako běžný uživatel pro registraci běžného uživatel je nezbytné vyplnit následující údaje: uživatelské jméno, , heslo 2. Registrace jako učitel/žák pro registraci vyučujícího nebo žáka je nezbytné vyplnit následující údaje: uživatelské jméno, , heslo a název školy 3. Registrace jako dítě do 13 let pro registraci dítěte do 13 let je nezbytné vyplnit následující údaje: uživatelské jméno, heslo, rodičů Po splnění výše uvedených podmínek mají uživatelé zdarma přístup ke všem funkcím aplikace Storybird.com bez dalšího omezení. Jedinou výjimečnou, placenou funkcí je možnost tisku a vazby vytvořené elektronické knihy ($13,95) či její stáhnutí ve formátu PDF do vlastního počítače ($1,99) uživatelské přívětivosti Po stránce prostředí přívětivého pro uživatel je aplikace Storybird.com velmi zdařilá. Protože je služba zaměřená více na děti, odpovídá této skutečnosti i grafická úprava či její ovládání nebo používání. Autoři se snažili vytvořit nástroj Storybird tak, aby byl pro uživatele co nejvíce zábavný. Jak už bylo řečeno ovládání je velmi snadné, uživatel má na výběr z mnoha předem vytvořených šablon, ze kterých si vždy jednu vybere a pomocí jednoduchého nástroje vytvoří vkládáním obrázku a vpisováním textu krásnou elektronickou knihu. Práce s tímto nástrojem je zcela intuitivní a tudíž i rychlá, návštěvník velmi rychle pochopí, jak služba funguje a nenarazí při tom na žádné technické či funkční nedostatky. Jedinou nevýhodou pro uživatele České republiky, tedy především pro menší, děti, může být jazyková nepřístupnost - aplikace Storybird.com je dostupná výhradně v anglickém jazyce. 34

35 Hledisko využití v rámci informačního vzdělávání Storybird.com je bezplatně dostupná online aplikace založená na principu tzv. strorytellingu, vyprávění příběhů. Přesto, že tento nástroj není primárně adresován určité věkové kategorii, jeho využití může být nejvíce žádáno v oblasti veřejných knihoven, které disponují dětským oddělením či v prostřední základních škol. Tato hypotéza je založena na výsledku předchozí analýzy, kde je patrné, že se i autoři přiklánějí k mladší generaci nebo se přímo zaměřují na vyučující a žáky (viz hledisko finanční dostupnosti). Na příkladu si ukážeme, jakým způsobem lze s nástrojem Storybird.com pracovat. Žáci osmé třídy Základní školy Nýřany vytvářeli elektronické knihy v prostředí Storybird. Obrázek č. 4 Obrázek č. 5 35

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Informační technologie

Informační technologie 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 Povinný Povinný Povinný Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: - realizován v 7., 8. a 9. ročníku - žáci v 7. ročníku navazují

Více

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Bc. Eva DOHNÁLKOVÁ Česká zemědělská univerzita v Praze, Studijní a informační centrum dohnalko@sic.czu.cz PhDr. Hana LANDOVÁ, Ph.D. Česká zemědělská

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY 3. 2 Informatika pro pokročilé Časová dotace 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět informatika pro pokročilé doplňuje vzdělávací obsah předmětu

Více

Podpora zkvalitnění vyhledávání informací. SeminářInformačnívzděláváníuživatelůve veřejných knihovnách Hradec Králové12. 13. 4.

Podpora zkvalitnění vyhledávání informací. SeminářInformačnívzděláváníuživatelůve veřejných knihovnách Hradec Králové12. 13. 4. Informačnízdroje Podpora zkvalitnění vyhledávání informací Pojmy IVU Informačnígramotnost (IG), angl. Information Literacy Následující kompetence jedince: Poznat, kdy je informace potřebná, Vyhledat informaci,

Více

Trendy v informačním vzdělávání pro základní a stření školy

Trendy v informačním vzdělávání pro základní a stření školy Trendy v informačním vzdělávání pro základní a stření školy Obsah o Znalostní společnost o Informační (ne)gramotnost o Pojem informační gramotnost o Pojem informační výchova o Informačně gramotný student

Více

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Realizován v 6. až 9. ročníku po jedné hodině týdně. Obsahuje část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Informační

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Zpracování informací Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Zpracování informací Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Minimální doporučená úroveň Školní výstupy Učivo

Minimální doporučená úroveň Školní výstupy Učivo Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Informační a komunikační technologie pro 2. stupeň základní

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače, seznámí se s jednoduchou historií vývoje počítačů. Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače

Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače, seznámí se s jednoduchou historií vývoje počítačů. Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače Informatika PŘEDMĚT: Informatika Ročník: 5. RVP Výstup Ročníkový výstup Doporučené učivo Průřezová témata ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 1. Využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia DODATEK Č. 1 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia Proč?... Proč ne? Škola: Ředitelka školy: Mgr. Ivana Vitisková Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Dodatek

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Informační vzdělávání uživatelů ve veřejných knihovnách není nutné zlo. Veronika Peslerová Konference Knihovny současnosti 2011

Informační vzdělávání uživatelů ve veřejných knihovnách není nutné zlo. Veronika Peslerová Konference Knihovny současnosti 2011 Informační vzdělávání uživatelů ve veřejných knihovnách není nutné zlo Veronika Peslerová Konference Knihovny současnosti 2011 Trocha historie Proměny Jak je to s informacemi? 100% toho, co dnes známe,

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Každý prostředek se dá efektivně využít, je-li správně uchopen a použit David Nocar

Každý prostředek se dá efektivně využít, je-li správně uchopen a použit David Nocar Informační a komunikační technologie ve vzdělávání NOCAR David Abstrakt: Autor se v článku zaměřuje na současné možnosti využití informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání. Poukazuje jak na

Více

Metodika výuky IT. Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Ing. Martin Kocman. Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

Metodika výuky IT. Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Ing. Martin Kocman. Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti Metodika výuky IT Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o Autor: Ing. Martin Kocman 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 3 Metodika výuky... 3 3.1 Internetové vyhledávače... 3 3.2 Tvorba vlastních webových

Více

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP Celkovému prozkoumání a vyhodnocení bylo podrobeno 150 ŠVP ze Středočeského, Jihomoravského, Královehradeckého a Pardubického kraje. Při vyhodnocování ŠVP se však ukázalo,

Více

Výuka IVT na 1. stupni

Výuka IVT na 1. stupni Výuka IVT na 1. stupni Autor: Mgr. Lenka Justrová Datum (období) tvorby: 2. 3. 13. 3. 2013 Ročník: pátý Vzdělávací oblast: FACEBOOK 1 Anotace: Žáci se seznámí s pojmem Facebook oblíbeným serverem pro komunikaci

Více

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy. Bc. Jaroslava Citová, DiS. Národní knihovna ČR Knihovnický institut

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy. Bc. Jaroslava Citová, DiS. Národní knihovna ČR Knihovnický institut Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy Bc. Jaroslava Citová, DiS. Národní knihovna ČR Knihovnický institut Databáze TDKIV Výkladová databáze vysvětlující významy odborných termínů

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví Informační studia a knihovnictví Jiří Zajdl Informační technologie a senioři, rozdílné možnosti v přístupu

Více

Název: On-line tvorba webu Anotace:

Název: On-line tvorba webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Informace, knihovny, katalogy... Přednáška kurzu Informační a databázové systémy v rostlinolékařství

Informace, knihovny, katalogy... Přednáška kurzu Informační a databázové systémy v rostlinolékařství Informace, knihovny, katalogy... Přednáška kurzu Informační a databázové systémy v rostlinolékařství Co jsme si slíbili Trochu teorie (informační potřeby, typy informací, informační dokumenty) Trochu praxe

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Sociální sítě Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Sociální sítě Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět Informatika přináší poznatky a dovednosti v ovládání moderních informačních technologií, orientaci ve světě informací,

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Bibliografických manažerů je celá řada. Tento materiál popisuje práci s nástrojem zvaným EndNote Basic.

Bibliografických manažerů je celá řada. Tento materiál popisuje práci s nástrojem zvaným EndNote Basic. ENDNOTE BASIC Bibliografické, nazývané také citační nebo referenční, manažery jsou užitečné nástroje sloužící k vytváření osobních bibliografií, a to především pomocí jednoduchého stažení vybraných záznamů

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační a počítačové gramotnosti - získat elementární dovednosti

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu: VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět I/IKTje zařazen samostatně v 6. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hod. týdně. Svým obsahem navazuje na výuku

Více

Informační a databázové systémy v rostlinolékařství. Zdeněk Landa & Helena Landová

Informační a databázové systémy v rostlinolékařství. Zdeněk Landa & Helena Landová Informační a databázové systémy v rostlinolékařství Zdeněk Landa & Helena Landová Úvodem charakteristika kurzu - cíle, obsah informační gramotnost - definice, význam význam informací a práce s nimi škola,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Potřebujeme specializované knihovny?

Potřebujeme specializované knihovny? Potřebujeme specializované knihovny? PhDr. Radka Římanová, Ph.D. Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 1 Abstrakt V roce 2015 byla na Ústavu informačních

Více

Programy pro psaní textů. textové editory, textové procesory

Programy pro psaní textů. textové editory, textové procesory Programy pro psaní textů textové editory, textové procesory Terminologie Pojmy textový editor a textový procesor se často nerozlišují, proto nejdříve trocha teorie. Textový editor: program, který používáme

Více

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 O ČEM BUDU HOVOŘIT O PROMĚNĚ SPOLEČNOSTI A BUDOUCNOSTI O ČEM MÁ BÝT ŠKOLA A VÝSLEDCÍCH KAMPANĚ O TRENDECH A BUDOUCNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ KDE JSME A KAM MÍŘÍME?

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

Pojmové mapy ve výuce fyziky

Pojmové mapy ve výuce fyziky Pojmové mapy ve výuce fyziky Renata Holubová Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, e-mail: renata.holubova@upol.cz Úvod Rámcové vzdělávací programy mají pomoci dosáhnout u žáků přírodovědné gramotnosti. Tento

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

CSA Library School Program RefWorks v ČR. Eva Marvanová Národní knihovna ČR

CSA Library School Program RefWorks v ČR. Eva Marvanová Národní knihovna ČR CSA Library School Program RefWorks v ČR Eva Marvanová eva.marvanova@nkp.cz Národní knihovna ČR Společnost RefWorks byla založena v roce 2001 týmem odborníků v oblasti bibliografických databází. RefWorks

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, diplomové apod.) z ruského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE českého jazyka a literatury

VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE českého jazyka a literatury VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE českého jazyka a literatury Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU Brno Vzdělávací technologie a učitel ve škole 21. století

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Inovace ICT kurikula. SPOLEČNOST 4.0 A JEJÍ VLIV NA STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ Plzeň

Inovace ICT kurikula. SPOLEČNOST 4.0 A JEJÍ VLIV NA STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ Plzeň Inovace ICT kurikula SPOLEČNOST 4.0 A JEJÍ VLIV NA STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ Plzeň 16.10. 2017 Inovace kurikula úkoly plynoucí ze Strategie digitálního vzdělávání Rámcové Zdůraznění problematiky digitálních technologií

Více

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika předmětu

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta Ostrava Národní knihovna ČR

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta Ostrava Národní knihovna ČR Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Ostrava 14.3.2013 Národní ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace knihovních

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Situační analýza Muzea hraček Lednice

Situační analýza Muzea hraček Lednice JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Katedra Dramatických umění Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA Veřejná Správa BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZAČLEŇOVÁNÍ SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN DO VZDĚLÁVACÍHO PROCESU A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE S VYUŽITÍM PODPORY ZDROJŮ Z ESF SOCIAL

Více

Praktické možnosti online vzdělávání pro knihovníky

Praktické možnosti online vzdělávání pro knihovníky Praktické možnosti online vzdělávání pro knihovníky PhDr. Linda Jansová, Ph.D. (linda.jansova@nkp.cz) Kateřina Nekolová, M.A. (katerina.nekolova@nkp.cz) přednáší PhDr. Vít Richter (vit.richter@nkp.cz)

Více

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy: Nabídka počítačových kurzů Akreditované kurzy: 1. Word... 1 2. Word pokročilí... 1 3. Excel... 1 4. Excel pokročilí... 2 5. PowerPoint... 2 6. Access... 2 7. OpenOffice.org Writer... 2 8. OpenOffice.org

Více

InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: Žáci:

InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: Žáci: InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: seznámení žáků se základními pojmy informatiky a VT poskytnutí teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných při práci s informacemi azařízeními VT Žáci:

Více

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Význam ročníkové práce Ročníková práce je zadávána se záměrem, aby žák prokázal své vědomosti a dovednosti získané studiem, schopnost využít je k samostatnému

Více

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík Ing. Dalibor Hula Mgr. Petr

Více

ale taky protivný nepřítel

ale taky protivný nepřítel ale taky protivný nepřítel Co chceme? Chceme být zdraví a silní. Chceme být vzdělaní a moudří Chceme být úspěšní a bohatí. Co k tomu potřebujeme? Komplexní výuku Schopné učitele Dostatek žáků Vhodnou koncepci

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Standard ročníkové práce

Standard ročníkové práce Standard ročníkové práce Formální úprava, pokyny k technickému zpracování odborné předměty Spedice, doprava vyučovací předměty a přeprava, Logistika, Firemní logistika, Dopravní zeměpis, Zbožíznalství,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

INFORMAČNÍ ZDROJE NEMEDICÍNSKÉHO PŮVODU RELEVANTNÍ PRO ŘEŠENÍ MEDICÍNSKÝCH INFORMAČNÍCH POTŘEB Richard Papík, Martin Souček

INFORMAČNÍ ZDROJE NEMEDICÍNSKÉHO PŮVODU RELEVANTNÍ PRO ŘEŠENÍ MEDICÍNSKÝCH INFORMAČNÍCH POTŘEB Richard Papík, Martin Souček 170 INFORMAČNÍ ZDROJE NEMEDICÍNSKÉHO PŮVODU RELEVANTNÍ Richard Papík, Martin Souček Anotace Charakteristika a možnosti přístupu k informačním zdrojům patřícím k jádru informačních zdrojů medicínských a

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své VÝSTUPY Z UČENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.2.00/28.0115

Více

Informatika - 7. ročník

Informatika - 7. ročník Informatika - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata I. čtvrtletí - 9 h upravuje si základní uživatelské nastavení počítače, nastavuje si plochu, spořič,

Více

Rizika sociálních sítí

Rizika sociálních sítí SOCIÁLNÍ SÍTĚ Co je sociální síť Sociální sítě umožňují sdílení zážitků s vašimi přáteli, ale i s cizími lidmi, kterým to dovolíte Existuje mnoho typů - vznikající na základě rodinných vazeb, kamarádů,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Základní legislativní dokumenty. Mgr. Monika Oravová

Základní legislativní dokumenty. Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Zákony, doporučení Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Informatika 1. stupeň Výuka počítačů a práce s informacemi

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 5 Název kurzu Moderní využití výpočetní techniky v oblasti sociálních služeb (pro pokročilé) Cílová skupina Pracovníci sociálních služeb a dobrovolníci,

Více