Vaše uživatelský manuál MICROSOFT OFFICE 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál MICROSOFT OFFICE 2007 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2332536"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: o. Jakékoliv uzití cásti nebo celku, zejména petisk a síení jakýmkoliv zpsobem, vcetn elektronického, je bez pedchozího souhlasu vydavatele zakázáno. Odpovdný redaktor: Roman Kucera Sazba: Petr Dám Adresa redakce: Extra PC, Extra Publishing, s. r. o., Hrncíská 23, Brno Pedplatné: , ISSN , MK CR E OBSAH Word Uzivatelské prostedí Wordu. 3 První spustní a hlavní obrazovka Wordu Základní nastavení Wordu Kontrola pravopisu a mluvnice Nastavení ukládání dokumentu Vyuzití sablon Rucní nastavení okraj a rozlození stránky Barva stránky a vodoznak Jak oznacit text Formát písma Formát odstavce Odrázky, císlování, víceúrovový seznam Seazení podle abecedy, císla nebo data Stínování Formátování pes místní nabídku Místní nabídka Hledání Kopírování, vlození a pesouvání Schránka Základy pouzívání styl Plovoucí okno Styly Úprava existujícího stylu Nový styl Sady styl Obrázky Jak pouzívat kliparty Tvary Grafy Tabulky Textové pole WordArt Iniciála Rovnice Symboly Císla stránek Vytvoení a nastavení nového dokumentu 15 Formátování textu Styly..37 Obrázky, grafy, tabulky a dalsí objekty..... Obsah, rejstík, poznámky pod carou a citace.... Revize a komentáe Ulození a tisk dokumentu...91 Excel Co je nového v Excelu 2007?

3 Práce s bukami v listu: bute rychlejsí! Formátování bunk Nastavení list a sesit iv MS Office 2007 Pro pokrocilé..153 Vzorce a funkce v Excelu Zmna typu jiz existujícího grafu Formátování prvk grafu Zmna rozlození nebo stylu grafu Typy graf v Excelu 2007 Seazení textu Seazení císel Seazení kalendáních dat nebo casových údaj Seazení podle barvy buky, barvy písma nebo ikony Seazení ádk Filtrování dat v oblasti nebo tabulce Filtrování textu Filtrování císel Grafy v Excelu azení dat v oblasti nebo tabulce Outlook Postovní protokoly Základem je POP3 IMAP nabízí více mozností SMTP y odesílá Co je spam? Jak vypadá Outlook Práce s y Zalození nového úctu Jak psát zprávy Formátování textu zprávy Kontrola pravopisu Podpisy v ech Stáhnte si zprávy Pozor na spam Nastavení dorucování posty Ctení a práce se zprávami Práce s pijatými y..203 Práce s výpisem zpráv Postovní slozky Mazání Vytvoení nové slozky Práce se slozkami Pravidla pro automatické tídní zpráv Práce s více úcty Zpracování zpráv Vyhledávání a tídní azení dle odesílatele Pokrocilá práce s y....

4 MS Office 2007 v Kontakty azení kontakt Pidání nového kontaktu Poslete kontaktu zprávu Hledání kontaktu Import a export posty Vytvoení archivu Obnova archivu Organizace casu Úkoly: abyste na nic nezapomnli Kalendá: rychlá organizace casu Outlook toho umí jest více PowerPoint PowerPoint Zorientujte se v PowerPointu Jednoduchá prezentace krok za krokem Práce s obrázky Textová pole Vlození tabulky a grafu Práce se sablonami a motivy Zobrazení prezentace Tisk prezentace Jak prohlízet prezentaci bez PowerPointu Access Microsoft Access Co je Access 2007 První kroky s databázemi Vlastní databáze Uzitecné tipy Nový formát soubor Publisher Microsoft Publisher K cemu slouzí Microsoft Publisher Uzivatelské rozhraní Vytvoení nového dokumentu Sablony Podnikové informace Vlození podnikových informací Úprava publikací Formátování obrázku Vlození textového pole Ulození a tisk vi MS Office 2007 MS Office 2007 Word Uzivatelské prostedí Wordu Vytvoení a nastavení dokumentu Formátování textu Kopírování - pesouvání - hledání Styly Obrázky - grafy - tabulky a dalsí Záhlaví - zápatí - císla stran Obsah - rejstík - citace Korespondence Revize a komentáe Ulození a tisk dokumentu KAPITOLA 1 Word Uzivatelské prostedí Wordu Office 2007 pinásí zcela nové pepracované ovládání. Uzivatelské rozhraní programu se posunulo smrem od textových nabídek k názorným panelm a tlacítkm se symboly.

5 Nejsou to vsak jediné zmny, které se týkají ovládání, i ostatní moznosti a nastavení Wordu byly znacn zmnny. První spustní a hlavní obrazovka Wordu Aplikaci Microsoft Word mzete spustit z nabídky Start. Ikonu pro spustní Wordu mzete petáhnout na plochu, musíte vsak pi petahování drzet stisknutou klávesu CTRL, aby se ikona zkopírovala a zstala i nadále v nabídce Start. Tlacítko Office a panel Rychlý pístup Tradicní textové nabídky v Office 2007 tém nenajdete, výjimku tvoí nabídka tlacítka Office. Toto tlacítko najdete v levém horním rohu okna Wordu (nachází se také v nkterých dalsích aplikacích Microsoft Office 2007). V nabídce tlacítka Office se zobrazují mimo jiné naposledy otevené dokumenty. Tlacítko Office tlacítko Office panel Rychlý pístup Word Napravo od tlacítka Office je umístn panel Rychlý pístup. Standardn najdete na tomto panelu tlacítka pro ulození dokumentu a tlacítko pro krok zpt. Tlacítko Zpt dokáze vrátit jakoukoliv zmnu v dokumentu o nkolik krok. Pokud klepnete na mini- aturní sipku na tomto tlacítku, zobrazí se seznam vsech krok, které je mozné vrátit zpt. Na panel Rychlý pístup mzete pidat i dalsí ovládací prvky (tedy tlacítka), které casto pouzíváte. Pro pidání klepnte nad tlacítkem, které chcete pidat na panel, pravým tla- cítkem a vyberte moznost Pidat na panel nástroj Rychlý pístup. Tlacítko se oka- mzit objeví na panelu vedle tlacítka Office. Na tento panel mzete obdobným zpso- bem pidat nkolik dalsích tlacítek. TIP: Na panel Rychlý pístup mzete pidávat tlacítka pímým výbrem z nabídky dostupných tlacítek. Pro vyvolání této nabídky klepnte pravým tlacítkem pímo nad panelem Rychlý pístup a zvolte z nabídky moznost Pizpsobit panel n&ského rozhraní programu, jednotlivé stránky jsou graficky oddleny jakoby skutecným koncem a zacátkem stránky. Zobrazena jsou rovnz záhlaví a zápatí dokumentu, mzete vidt vse, co se bude tisknout. Ctení na celé obrazovce Jsou zobrazeny vedle sebe dv celé stránky doku- mentu, vtsina ovládacích prvk je skryta. Tento zpsob rozlisení je vhodný pouze tehdy, pokud máte dostatecn velký monitor (nejlépe s velikostí úhlopíc- ky 19 palc a výse). zí funkce vytváení maker a sablon, je urcena pouze velmi pokrocilým uzivatelm. Standardn je tato volba vypnuta. Otevírat pílohy v rezimu ctení na celé obrazovce standardn je tato moznost zapnuta, pokud ale radji chcete otevírat pílohy v rezimu tisku (mínno, pokud je pílohou u dokument aplikace Word), tuto moz- nost odskrtnte. Rezimy zobrazení jsou popsány dále v této kapitole. Word Word Barevné schéma Office 2007 pinásí novinky i v oblasti vzhledu, u této volby si mzete vybrat z nabízených mozností barevného vzhledu aplikace. Zmna barev uzivatelského prostedí se projeví az po potvrzení nastavení tlacítkem OK. Styl komentáe zde mzete zvolit zpsob zobrazování bublinkové nápovdy u jednotlivých tlacítek uzivatelského prostedí. Standardn je tato volba nastavena na Zobrazovat popisy funkcí v komentáích. Uzivatelské jméno a Iniciály tato nastavení ovlivují automatické vyplování tchto údaj ve vlastnostech dokumentu. Klepnete-li na tlacítko Jazykové nastavení, mzete si vybrat z nabízených dostupných jazyk pro úpravu dokumentu a primárního jazyka. Vytváíte-li cizojazycné nebo více- jazycné dokumenty, nezapomete v této nabídce pidat jazyky, které hodláte pouzívat (mzete tak samozejm ucinit i kdykoliv pozdji). Nastavení jazyk totiz ovlivuje kon- trolu gramatiky a nkteré parametry formátování textu. Pepnete-li se v dialogovém okn Moznosti aplikace Word na Zobrazení, mzete nastavit moznosti zobrazení stránky, zobrazení skrytých formátovacích znacek a moz- nosti tisku. Vsechny tyto polozky jsou sebevysvtlující. Kontrola pravopisu a mluvnice K nastavení kontroly pravopisu se dostanete následovn: 1. Klepnte na tlacítko Office (v levém horním rohu okna aplikace) a vyberte Moznosti aplikace Word. 2. V dialogovém okn se pepnte na zálozku Kontrola pravopisu a mluvnice. Moznosti nastavení kontroly pravopisu jsou pomrn rozsáhlé a na první pohled ponkud nepehledné. Rozlisujte zejména rozdíl mezi,,kontrolou pravopisu" a,,automatickými opravami". Kontrolu pravopisu je nutné spustit rucn zadáním píkazu. Automatické opravy se uplatuji ihned pi vytváení dokumentu, tedy pi psaní. Pro nastavení automatické kontroly klepnte na tlacítko Moznosti automatických oprav. V oteveném dialogovém okn si vsímejte zejména nastavení na zálozkách Automatické opravy a Automatické úpravy formátu pi psaní. POZNÁMKA: Vsechny polozky tchto nastavení jsou sebevysvtlující, pokud se povazujete za uzivatele zacátecníka, ponechte tato nastavení tak, jak jsou. Pi vytváení dokumentu vnujte pozornost automatickým opravám, najedete-li na slovo, které Word automaticky zmnil, objeví se u nj tlacítko, jímz mzete zmnu vrátit zpt. Automatická kontrola pravopisu Chcete-li vypnout automatické opravy, postupujte následovn: 1. V nabídce tlacítka Office klepnte na tlacítko Moznosti aplikace Word.

6 2. Klepnte na zálozku Kontrola pravopisu a mluvnice. 8 MS Office 2007 Automatické opravy 3. Klepnte na Moznosti automatických oprav. 4. Zruste zatrzení u polozky Automaticky pouzít návrhy kontroly pravopisu. Pokud nejste na pouzívání automatické kontroly pravopisu zvyklí, mze vám pi vytváení dokumentu spíse ublízit nez pomoci, protoze nemáte pehled, která slova se zm- nila. Pokud tedy nemáte s automatickými opravami zkusenosti, doporucuji je vypnout. Slova, která Word vyhodnotí jako spatná, se podtrhnou i v pípad, ze není zadána moznost automaticky uplatovat návrhy kontroly. Cervenou vlnovkou se zvýrazní slova, která nejsou obsazena ve slovníku slov, zelenou vlnovkou se zvýrazní slova, která pova- zuje Word za chybná z hlediska gramatiky. Kontrola pravopisu samozejm nefunguje vzdy zcela spolehliv, ve vtsin pípad ale upozorní na skutecné chyby. Návrh na automatickou zmnu podtrzeného slova zobrazíte pomocí místní nabídky (klepnutím pravým tlacítkem na dané slovo). Word Word Místní nabídka s moznostmi automatických oprav Chcete-li automatickou kontrolu pravopisu vypnout úpln, postupujte takto: 1. V nabídce tlacítka Office klepnte na tlacítko Moznosti aplikace Word. 2. Klepnte na zálozku Kontrola pravopisu a mluvnice. 3. Zruste zatrzení u polozky Kontrolovat pravopis pi psaní. Pokud chcete zmnit nastavení kontroly pravopisu pouze pro tento dokument, mzete zde zatrhnout volby Skrýt pravopisné/gramatické chyby pouze v tomto dokumentu. Rucní kontrola pravopisu Krom automatické kontroly mzete spustit kontrolu pravopisu celého dokumentu rucn. Ped samotnou kontrolou pravopisu musíte zkontrolovat nastavení jazyka (karta Revize, skupina Kontrola pravopisu, tlacítko Nastavit jazyk). Moznosti kontroly pra- vopisu se nachází na kart Revize, ve skupin Kontrola pravopisu. Kontrolu celého dokumentu spustíte takto: 1. Pepnte se na kartu Revize. 2. Klepnte na tlacítko Pravopis a gramatika ve skupin Kontrola pravopisu. 3. Najde-li Word pi kontrole dokumentu slovo, která nemá ve slovníku, zobrazí dialogové okno, v nmz mzete bu dané slovo peskocit a pokracovat v kontrole, nebo zamnit za nabízenou variantu. Pokud dané slovo není ve slovníku, nemusí to vzdy znamenat, ze je spatn napsáno. Atypická slova, která budete v dokumentech casto pouzívat, mzete do slovníku pidat pomocí tlacítka Pidat do slovníku, které je rovnz nabízeno v dialogovém okn Pravopis a gramatika. 10 MS Office 2007 Dialogové okno Pravopis a gramatika TIP: Krom tlacítek na kart Kontrola pravopisu mzete pro nastavení a kontrolu gramatiky vyuzít tlacítka v levé cásti stavového ádku (ten se nachází u spodního okraje okna aplikace Word). Zabudovaný slovník rovnz nabízí tzv. Tezaurus. Tato funkce umí vyhledat k velké cásti slov synonyma. Mzete bu klepnout na tlacítko Tezaurus ve skupin Kontrola pra- vopisu, nebo otevít klepnutím pravým tlacítkem místní nabídku u konkrétního slova a vybrat polozku Synonyma. Pokud slovník obsahuje slova podobného nebo stejného významu, nabídne je v této nabídce. Synonyma Word Word Nastavení ukládání dokumentu Word 2007 ukládá standardn dokumenty v novém formátu s píponou docx. Tento formát obsahuje nové moznosti formátování dokumentu. Bohuzel vsak tento formát nemze bez zvlástního filtru (pídavného programu) otevít Word verze 2003 a nizsí. Stejn tak jej neotevou uzivatelé kanceláského balíku Open Office. Pokud tedy spolu- pracujete casto s lidmi, kteí pouzívají napíklad Word 2003, mzete si nastavit, aby apli- kace ukládala dokumenty v pvodním starsím formátu: 1. V nabídce tlacítka Office klepnte na Moznosti aplikace Word. 2. Klepnte na zálozku Ulozit. 3. V nabídce Ukládat soubory v tomto formátu vyberte Dokument Word (*.doc), pípadn jiný formát, který hodláte standardn pouzívat. Ve stejném okn mzete rovnz urcit dobu automatického ukládání dokumentu (stan- dardn je zde nastaveno 10 minut). Pokud se z jakéhokoliv dvodu pocítac pi vytvá- ení dokumentu restartuje nebo vypne, mzete se díky automatickému ukládání vrátit v nejhorsím pípad o deset minut zpt, i kdyz jste zatím dokument rucn ani jednou neu- lozili. Ostatní moznosti tohoto okna ponechte tak, jak jsou. Pokud budete bzn pouzívat nový formát, mzete i tak ulozit soubor ve starsím for- mátu. Pro ulození ve formátu Word postupujte takto: 1. V nabídce tlacítka Office najete mysí nad polozku Ulozit jako. 2. Oteve se nabídka dalsích mozností, v té vyberte Dokument aplikace Word Tím se ulozí kopie dokumentu ve starsím formátu. TIP: Pokud potebujete na jiném pocítaci otevít soubor v novém formátu docx, musíte do Wordu XP/2003 nainstalovat rozsíení Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel and PowerPoint Tento doplnk mzete zdarma stáhnout na adrese K velmi detailním nastavením Wordu se dostanete, pokud se v dialogovém okn Moz- nosti aplikace Word pepnete na zálozku Upesnit. Význam jednotlivých polozek je vtsinou jednoznacný, bzný uzivatel by ale ml ponechat nastavení v tomto okn tak, jak jsou. 12 MS Office 2007 KAPITOLA 2 Word Vytvoení a nastavení nového dokumentu Po spustní Wordu se automaticky oteve nový prázdný dokument s pedvoleným názvem Dokument1. Pokud vám vyhovuje nastavení okraj a dalsích parametr, mze- te zacít ihned psát a vkládat rzné objekty (obrázky, tabulky apod.

7 ) tedy vytváet nový dokument. Pokud ale nejste s pedvoleným nastavením spokojeni nebo hodláte vyuzít tzv. sablony, je nutné vytvoit nový dokument bu pomocí sablony, nebo nastavit rucn vsechny pozadované parametry. POZNÁMKA: Je sice mozné nejprve dokument zacít vytváet a pak teprve provést zmny nastavení okraj, styl a dalsích prvk, mnohem lepsí je ale nejprve vse nastavit a pak teprve zacít pracovat. Máte tak ihned pehled o tom, jak bude výsledný dokument vypadat, a usetíte si práci s pozdjsím dolaováním nebo dokonce problémy s pesouváním nadpis a odstavc kvli zakoncení stránek. Vyuzití sablon Word verze 2007 pinásí pozmnný a nutno íci vylepsený zpsob vytvoení nového dokumentu. Klepnte na tlacítko Office a z nabídky vyberte Nový. Oteve se dialogové okno Nový dokument, které je rozdleno na ti cásti jedná se v podstat o ti svislé sloupce. V levém sloupci Sablony jsou zobrazeny kategorie sab- lon, v prostedním sloupci aktuáln dostupné sablony zvolené kategorie, v pravém sloupci náhled aktuáln vybrané sablony. Sablony obsahují pednastavené rzné parametry dokumentu (napíklad okraje, barvu pozadí, formát papíru), zárove mohou obsahovat pedpipravený obsah (napíklad polozky formuláe nebo ukázku vizitek, ve kterých jen zmníte údaje). Novinkou opro- ti starsím verzím Wordu je nabídka sablon, které jsou k dispozici on-line, tedy pokud jste pipojeni k internetu. Jste-li tedy práv pipojeni k internetu, Word prohledá dostup- né sablony na serveru spolecnosti Microsoft a zobrazí v levé cásti okna kategorie dostupných sablon. Klepnete-li na urcitou kategorii, zobrazí se v prostední cásti okna bu dalsí podkatego- rie sablon, nebo pímo názvy a náhledy sablon vybrané kategorie. V pravé cásti okna vidí- te podrobnosti aktivní sablony spolu s vtsím náhledem sablony. Klepnete-li v prosted- ním okn na nkterou ze sablon, informace s náhledem v pravé cásti okna se zmní. Word Nabídka tlacítka Office Dialogové okno Nový dokument 14 MS Office 2007 Zde je vybrána kategorie Formuláe a podkategorie Zamstnání Poklepáním aktivujete pozadovanou sablonu a po potvrzení ovení pravosti nainstalo- vané verze Office 2007 se oteve nový dokument jako kopie zvolené sablony. Celý postup vytvoení nového dokumentu podle sablony je tedy následující: 1. Klepnte na tlacítko Office a z nabídky vyberte Nový. 2. V levé cásti dialogového okna zvolte kategorii. 3. V prostední cásti zvolte bu podkategorii a následn sablonu nebo pímo sablonu (v závislosti na aktuálním obsahu). V pravé cásti okna vidíte podrobnosti sablony a její vtsí náhled. 4. Poklepáním aktivujte sablonu. 5. Tlacítkem OK potvrte ovení pravosti Office Oteve se nový dokument jako kopie zvolené sablony, který mzete zacít upravovat. Sablona obsahuje pecliv nastavené formátování celého dokumentu (písma, styly, polozky formuláe, obrázky apod.). Jednotlivé polozky dokumentu tedy stací doplnit nebo pepsat aktuálními údaji. Velmi rychle tak mzete zpracovat napíklad svj zivotopis, aniz byste si museli lámat hlavu Word Word s formátováním textu a strukturou zivotopisu. Nehodící se polozky mzete smazat, chybjící naopak doplnit. Rucní nastavení okraj a rozlození stránky Pokud zádná z sablon nespluje vase pozadavky nebo chcete její nastavení upravit, mzete vyuzít rucního zadání parametr. Pedstavuje to sice více práce, ale výsledek bude odpovídat pesn vasim potebám. Az budete mít nastaveny parametry dokumen- tu, mzete je ulozit jako vlastní sablonu. Vtsinu nastavení vzhledu celého dokumentu najdete na kart Rozlození stránky. Pro nastavení okraj existují dva postupy: bu si mzete vybrat z pednastavených typ, nebo zadat konkrétní hodnoty. 1. Pepnte se na kartu Rozlození stránky. 2. Ve skupin Vzhled stránky klepnte na tlacítko Okraje. 3. Oteve se nabídka pednastavených typ okraj: Normální, Úzký, Pokrocilé, Siroký, Zrcadleno. U kazdého typu je vidt náhled spolu s konkrétními hodnotami, pokud vám nkterý z nich vyhovuje, klepnte na nj. Okraje dokumentu se ihned zmní. 4. Pokud chcete nastavit okraje rucn, vyberte místo pedvoleného typu polozku Vlastní okraje. 5. V oblasti Okraje nastavte okraje dokumentu a potvrte tlacítkem OK. Dialogové okno Vzhled stránky Okraje 16 MS Office 2007 Velikost stránky Rozmry stránky mzete vybrat z pedvolených mozností, pokud na kart Rozlození stránky ve skupin Vzhled stránky klepnete na tlacítko Velikost. Z otevené nabíd- ky pak mzete jednoduse vybrat nkterý z pednastavených rozmr stránky. Pokud chcete nastavit nestandardní formát stránky, klepnte v dané nabídce na Dalsí veli- kosti papíru, následn mzete zadat pesné rozmry stránky v centimetrech. Velikost stránky se nemusí týkat celého dokumentu, mzete ji urcit i pro jednotlivou stránku, nezávisle na ostatních u polozky Pouzít na zmte volbu na Od tohoto místa dále. Dialogové okno Vzhled stránky Papír Orientace papíru V dialogovém okn Vzhled stránky mzete urcit i orientaci papíru, tedy bu Na výsku, nebo Na síku. K nastavení orientace se ale dostanete i pímo ve skupin Vzhled stránky na kart Rozlození stránky. Word Word Pokud hodláte dokument po vytistní svázat, mzete krom standardních okraj nastavit i okraje u hbetu.

8 Nejprve urcete Umístní hbetu (vlevo, nahoe), poté nastavte okraj u polozky U hbetu. Takto nastavený okraj bude pidán navíc k jiz nastavenému okraji vlevo (pípadn nahoe). Více stránek na jednom papíe Na jeden papír mzete umístit více stránek, vcetn zrcadlových okraj. Tuto funkci vyu- zijete napíklad pi vytváení rzných brozurek a pání, nebo pokud chcete vidt vytis- tný náhled dokumentu bez nutnosti tisknout pílis mnoho stránek. V dialogovém okn Vzhled stránky mzete u polozky Více stránek vybrat z nkoli- ka mozností: Normální, Zrcadlové okraje, 2 stránky na 1 list, Brozura. Pomocí moz- nosti Brozura mzete vytvoit napíklad pozvánku, program koncertu, nebo jakýkoliv jiný dokument, který je uprosted pelozen. TIP: Pokud zvolíte zrcadlové okraje, nezapomete si zkontrolovat nastavení okraj u hbetu stránky. Sloupce Text na stránce mze být rozdlen do více sloupc, jako je tomu v casopisech a bro- zurách. Text ve sloupcích plyne ze spodního okraje sloupce vlevo k hornímu okraji sloupce vpravo. Bzn se pouzívají dva nebo ti sloupce, pocet je ale teoreticky ome- zen pouze síkou stránky a citelností. Pokud je orientace stránky zvolena nalezato, mze být pouzito více sloupc, citelnost zstane zachována. Pouzití sloupc je vhodné nejen kvli grafickému ozvlástnní dokumentu, ale i pro snadnjsí ctení textu malým písmem, protoze oko ctenáe nemusí pi pechodu na dalsí ádek hledat zacátek ádku. Nastavení sloupc je mozné provést na kart Rozlození stránky: 1. Klepnte na tlacítko Sloupce ve skupin Vzhled stránky. 2. Vyberte z pedvolených typ sloupc; volby Jeden, Dva a Ti vytvoí píslusný pocet sloupc stejné síky. Volba Vlevo vytvoí dva sloupce, levý bude uzsí, u volby Vpravo je tomu naopak. Chcete-li nastavit sloupce detailnji, vyberte polozku Dalsí sloupce. V dialogovém okn pak mzete krom pedvolených typ nastavit parametry sloupc rucn. Pokud zmníte pocet sloupc napíklad na ctyi, vytvoí se ctyi stejn siroké sloupce. Pokud u polozky Sloupec c.: 1 mzete mnit síku vsech sloupc, automaticky se upraví mezery mezi sloupci. Pokud naopak zmníte velikost mezery, automaticky se upraví síka sloupc. Pokud potebujete vytvoit sloupce s rznou síkou, zruste zaskrtnutí volby Sloupce stejn siroké, zpístupní se moznost upravit síku sloupc a mezer u jednotlivých sloupc. Krom pidání svislé cáry mezi sloupci mzete také urcit, zda se má zmna uplatnit na celý dokument nebo pouze od tohoto místa dále. TIP: Sloupce mzete nastavit i pro konkrétní cást textu, nezávisle na dalsím textu dokumentu. Musíte ji nejprve oznacit a pak teprve vybrat píslusná nastavení sloupc. 18 MS Office 2007 Dialogové okno Sloupce Vlození nového oddílu Pokud chcete mít oddlené jednotlivé cásti dokumentu (napíklad kapitoly), musíte roz- dlit dokument na více oddíl. To mimo jiné umozuje jinak formátovat jednotlivé oddí- ly (napíklad vlozit jiné záhlaví a zápatí, viz kapitola Záhlaví, zápatí a císla stránek). Pro vytvoení nového oddílu stací vlozit konec oddílu na vybrané místo: 1. Pepnte se na kartu Rozlození stránky. 2. Ve skupin Vzhled stránky klepnte na tlacítko Konce. 3. Z nabídky vyberte konec oddílu (Dalsí stránka, Nepetrzit, Sudá stránka, Lichá stránka). Krom konce oddílu také mzete pomocí této nabídky vlozit konec stránky, avsak se zachováním jednoho oddílu. TIP: Pro vlození konce stránky mzete pouzít klávesovou zkratku CTRL + Enter. Barva stránky a vodoznak Barvu pozadí stránky dokumentu mzete zmnit na kart Rozlození stránky ve sku- pin Pozadí stránky. Klepnete-li na tlacítko Barva stránky, objeví se nabídka barev, ze kterých mzete vybírat. Klepnete-li na Dalsí barvy, mzete si pesnji urcit vlastní barevný odstín. Pokud chcete vrátit barvu pozadí zpt, vyberte v nabídce barev volbu Bez barvy. Word Word Pokrocilejsích efekt mzete dosáhnout, klepnete-li v dané nabídce na volbu Vzhled výpln. Mzete zde nastavit barevný pechod, texturu nebo cernobílý vzorek. Nezapo- mínejte vsak na citelnost textu. POZNÁMKA: Vytváíte-li dokument, který budete pozdji potebovat vytisknout, myslete na to pi volb pozadí. Mnohem lepsí je pouzít barevný papír, nez plýtvat inkoust nebo toner tiskárny. Vodoznak Dokumenty je mozné velmi snadno oznacit vodoznakem nasikmo pes celou stránku. Nemusíte pouzívat obrázek vytvoený v jiném programu, stací pouzít k tomu urcenou funkci Wordu: 1. Pejdte na kartu Rozlození stránky. 2. Ve skupin Pozadí stránky klepnte na tlacítko Vodoznak. 3. Z nabídky bu vyberte pednastavený typ vodoznaku, nebo klepnte na Vlastní vodoznak. 4. V dialogovém okn vyberte Vodoznak z textu a vepiste vlastní text. 5. Vyberte písmo a dalsí parametry. 6. Klepnte na tlacítko Pouzít a OK. Vodoznak se automaticky vlozí na vsechny stránky dokumentu. Obdobným zpsobem mzete na pozadí vlozit vodoznak pomocí obrázku v bod 4 zvolte moznost Vodoznak z obrázku a následn vyberte obrázek, který chcete pouzít. Pokud chcete vodoznak odstranit, klepnte ve skupin Pozadí stránky na tlacítko Vodoznak a vyberte polozku Odebrat vodoznak. Dialogové okno s nastavením parametr vodoznaku 20 MS Office 2007 KAPITOLA 3 Word Formátování textu Vsechny dlezité úpravy textu je mozné provádt na kart Dom nebo pomocí místní nabídky, kterou vyvoláte klepnutím pravým tlacítkem nad oznaceným textem.

9 Textu je mozné piadit rzné parametry (velikost písma, barvu, zarovnání, tucný ez atd.). Vsechny tyto parametry mzete piadit textu bu rucn, nebo pomocí tzv. styl. Nej- prve si ukázeme rucní formátování textu, pouzívání styl pijde na adu pozdji. TIP: Vtsinu formátování textu provádjte pomocí styl, ulehcí vám to v budoucnu spoustu práce s pedláváním a kontrolováním formátování dokumentu; zejména u nadpis a poznámek. Rucní formátování pouzívejte u malých dokument nebo v ojedinlých pípadech. Jak oznacit text Chcete-li provést úpravu textu, musíte jej nejprve oznacit. To je mozné provést nkoli- ka zpsoby: Klepnte na zacátek (pípadn konec) textu, který chcete oznacit, drzte stisknuté tlacítko mysi a tazením oznacte pozadovanou oblast textu. Oznacený text se zvýrazní podbarvením. Najete kurzorem na zacátek (pípadn konec) textu, který chcete oznacit. Stisknte klávesu SHIFT a sipkami oznacte postupn pozadovanou oblast. Tento zpsob oznacení textu je vhodný napíklad tehdy, pokud chcete oznacit poslední napsané slovo. Chcete-li oznacit jedno slovo, stací na nj poklepat levým tlacítkem. Pro oznacení celého odstavce tikrát rychle klepnte levým tlacítkem na libovolné slovo odstavce. Ukázka oznaceného textu Word Formát písma Na kart Dom ve skupin Písmo najdete vsechny dlezité píkazy pro formátování písma. Pi úpravách textu budete tuto skupinu tlacítek pouzívat pravdpodobn nejcas- tji. Obecn mzete postupovat takto: 1. Vyberte text, který chcete upravovat (jak bylo popsáno díve). 2. Klepnte na pozadované tlacítko, pípadn vyberte moznost z rozbalovacího seznamu. 3. Zmnu ihned vidíte. Pokud se vám nelíbí, mzete ji vrátit zpt pomocí tlacítka Zpt na panelu nástroj Rychlý pístup. Popis ikon písmo velikost písma zvtsit písmo zmensit písmo vymazat formátování tucné kurzíva podtrzení peskrtnuté horní index dolní index velká písmena barva zvýraznní textu barva písma Pi zmn barvy písma nebo podbarvení postupujte takto: 1. Vyberte text, který chcete upravovat. 2. U píslusného tlacítka klepnte na malou sipku, tím otevete nabídku barev. 3. Najedete-li kurzorem nad nkterou z nabízených barev, v textu se zobrazí ihned náhled zmny. Najedete-li kurzorem nad jinou barvu, opt ihned uvidíte výsledek. 4. Klepnte na vybranou barvu. Pro zmnu formátování je mozné pouzít také klávesové zkratky. Zapamatujte si alespo následující: CTRL + B tucn CTRL + I kurzívou CTRL + U podtrzení 22 MS Office 2007 Nabídka barev pro zmnu barvy písma TIP: Ostatní klávesové zkratky zjistíte, pokud najedete kurzorem mysi nad urcité tlacítko. Po chvíli se zobrazí bublinková nápovda, kde je uvedena klávesová zkratka pro danou funkci. Pokud nkteré funkce vyuzíváte casto, mzete si pro n klávesové zkratky zapamatovat. Pro podrobnjsí formátování písma klepnte na malé tlacítko se sipkou v pravém dol- ním rohu skupiny Písmo. V oteveném dialogovém okn mzete piadit oznacenému textu pozadované zmny. Uzitecná je napíklad funkce Kapitálky, rovnz zde mzete pevést text na velká písmena. Pokud ale pracujete na vtsím dokumentu, pouzívejte radji styly, které jsou popsány pozdji. Dialogové okno Písmo je mozné vyvolat také klávesovou zkratkou CTRL + D Word Word Formát odstavce Skupinu Odstavec najdete rovnz na kart Dom. Krom zarovnání textu nabízí také odrázky, císlované seznamy, ohranicení a dalsí nástroje pro formátování textu. Pokud jste byli zvyklí pouzívat Word v nkteré ze starsích verzí, vsimnte si zde tchto dalsích funkcí, které byste jinak mohli marn hledat. Popis ikon odrázky císlování víceúrovový seznam zmensit odsazení zvtsit odsazení seadit zobrazit skryté znaky zarovnat vlevo zarovnat na sted zarovnat vpravo zarovnat do bloku ádkování stínování ohranicení Pro zmnu zarovnání textu vyberte nejprve text a klepnte na tlacítko pro zarovnání textu vlevo, na sted, vpravo nebo do bloku. Klepnete-li na tlacítko ádkování, mzete vybírat z nabízených mozností 1,0 az 3,0. Vsimnte si také moznosti pidat mezeru ped nebo za odstavec. Opt ale radji formátujte tyto zmny pomocí styl, rucní úpravy jednotlivého odstavce pouzívejte ve zvlástních pípadech, nebo pokud vytváíte netradicní dokument, jako je teba plakát. TIP: Pi zarovnání textu do bloku si dávejte pozor na velké mezery mezi slovy. Pokud je takto zarovnán krátký text, nebude to ctenái pi ctení vadit. Jestlize se ale jedná o text nkolikastránkový, mli byste radji pouzít jiné zarovnání. 24 MS Office 2007 Chcete-li vytvoit seznam s odrázkami nebo císlovaný seznam, napiste nejprve samotný text, vyhnete se tak problémm s formátováním. Zejména to platí u víceúrovového seznamu. Jednotlivé úrovn seznamu vytvoíte pomocí tabelátoru, který odsadí text od levého okraje. Word nabízí více styl odrázek, pípadn císlování, styl je mozné kdy- koliv v budoucnu zmnit. Máte-li vytvoený text seznamu, postupujte následovn: 1.

10 Oznacte text, ze kterého chcete vytvoit seznam. 2. Klepnte na malou sipku na tlacítku píslusné funkce ve skupin Odstavec (odrázky, císlování nebo víceúrovový seznam). 3. Vyberte z nabídky pozadovaný styl, text ihned zmní formátování. 4. Pokud chcete styl odrázek nebo císlování zmnit, opakujte postup. Odrázky Císlování Word Word Odrázky, císlování, víceúrovový seznam Víceúrovový seznam Seazení podle abecedy, císla nebo data Obsahuje-li dokument polozky, které potebujete seadit (napíklad jména), mze to za vás Word udlat automaticky. Nejste pitom omezeni na seazení celého dokumentu, seadit je mozné samostatn vybraný úsek textu. 1. Oznacte polozky, které chcete seadit (jména, data nebo císla). 2. Na kart Home ve skupin Odstavec klepnte na tlacítko Seadit. 3. V dialogovém okn vyberte typ seazení (Text, Císlo, Datum). 4. Zvolte Vzestupn nebo Sestupn a dokoncete tlacítkem OK. Odstavec Seadit seadit 26 MS Office 2007 Automatické seazení textu Stínování Celý odstavec je mozné podbarvit, tato funkce se nazývá stínování. 1. Oznacte odstavec, který chcete podbarvit. 2. Na kart Dom klepnte ve skupin Odstavec na malou sipku tlacítka Stínování. Rozbalíte tím nabídku barev. 3. Najete kurzorem mysi nad libovolnou barvu, pímo v textu se ihned zobrazí náhled této zmny. Najedete-li mysí nad jinou barvu, opt uvidíte ihned náhled výsledku. 4. Klepnte na pozadovanou barvu Nabídka stínování odstavce (podbarvení) Pokud budete chtít pro podbarvení nkterých dalsích odstavc pouzít stejnou barvu, stací uz jen klepnout na tlacítko Stínování. Pro zrusení stínování pouzijte obdobný postup, ale místo barvy vyberte v nabídce polozku bez barvy. Jestlize vám nestací nabí- zené barvy, mzete v nabídce stínování klepnout na Dalsí barvy a následn vybírat z více mozností. Word Word POZNÁMKA: Stínování odstavce pouzívejte v pípad, ze dokument nebudete chtít pozdji tisknout, nebo pokud vlastníte velmi kvalitní tiskárnu a je to vás pímý zámr. Na cernobílé tiskárn vypadá výsledek pochopiteln úpln jinak, pi tisku na barevné tiskárn se spotebuje velké mnozství barvy nebo toneru. Je-li urcen dokument pro více uzivatel, pouzívejte podbarvení pouze pro dokumenty typu leták apod. Nabídku podrobného formátování odstavce vyvoláte podobn jako nabídku formátová- ní písma klepnte na malou sipku v pravém dolním rohu skupiny Odstavec na kart Dom. Podrobné nastavení formátování odstavce Formátování pes místní nabídku Word 2007 nabízí oproti minulým verzím vylepsené moznosti formátování pomocí míst- ní nabídky. Tato nabídka existuje ve dvou verzích. K první zjednodusené verzi, která nabízí pouze formátování textu, se dostanete následovn: 1. Oznacte mysí text, který chcete upravovat. Nepesouvejte kurzor z oblasti oznaceného textu. 2. Nad oznaceným textem se mírn vpravo od kurzoru objeví prhledná plovoucí nabídka. 3. Najete kurzorem nad nabídku, ta se zvýrazní a stane aktivní. 4. Klepnte na tlacítko s pozadovanou funkcí. 28 MS Office 2007 Zjednodusená verze místní nabídky Nabídka obsahuje vybraná tlacítka ze skupin Písmo a Odstavec. Jedná se o nejcastji pouzívané funkce, které jsou tak ihned po ruce, protoze nemusíte pejízdt mysí nad pás karet. K bzné místní nabídce se dostanete klepnutím pravým tlacítkem nad ozna- ceným textem. Krom jiz zmínné zjednodusené verze se objeví zárove i nabídka, která obsahuje odkazy na dialogová okna Písmo, Odstavec, Odrázky a Císlování. Dalsí funkce této nabídky jsou popsány v jiných kapitolách pozdji. Odkazy formáto- vání otevou stejná dialogová okna, která jiz byla popsána. Místní nabídka s moznostmi formátování textu POZNÁMKA: Jak jste si uz urcit vsimli, k vtsin funkcí ve Wordu 2007 je mozné se dostat nkolika zpsoby. Pokud v nkteré z nabídek objevíte tlacítko, které jiz znáte, má vzdy stejnou funkci, pouze je umístno na více místech. Týká se to zejména casto uzívaných píkaz. Mzete si tak vybrat zpsob, který vám nejlépe vyhovuje. Pro formátování textu celého dokumentu je vhodné pouzít tzv. Styly. Nkteré moznos- ti formátování jsou proto vysvtleny az v následující kapitole, která se vnuje práv jim. Word Word KAPITOLA 4 Word Kopírování, pesouvání a hledání Název kapitoly v sob shrnuje základní cinnosti, které by ml kazdý uzivatel pi práci s textem vyuzívat. Zárove se také jedná o nejvtsí výhody práce s textem v digitální podob. Vsechny tyto cinnosti jsou na první pohled velmi jednoduché. Je ale mozné je provádt více zpsoby, kazdý má své výhody i nevýhody. Pokud budete znát více zp- sob jak tyto cinnosti provádt, mze vám to usetit spoustu casu pi tvorb dokumen- t. Místní nabídka Jednou z mozností je vyuzívat tzv.

11 místní nabídku, která se oteve klepnutím pravým tlacítkem. Výhodou je, ze tato nabídka se objeví pesn v míst, kde klepnete kurzorem mysi, máte ji tak doslova po ruce. Chcete-li provést nkterou z hlavních úprav textu (kopírování, vlození atd.), postupujte takto: 1. Oznacte cást textu, kterou chcete upravovat. 2. Klepnte na oznacený text pravým tlacítkem, abyste oteveli místní nabídku. 3. Z místní nabídky vyberte pozadovanou cinnost (Vyjmout, Kopírovat nebo Vlozit). V místní nabídce najdete i píkaz pro hledání (Hledat). Máte-li oznaceno nkteré slovo, objeví se po zadání píkazu pro hledání informace k danému slovu v plovoucím okn Zdroje informací, vypíse se zde napíklad seznam synonym (je-li k danému slovu dostupný). Neplete si vsak tento píkaz s funkcí Najít. Místní nabídka se mní v závislosti na konkrétních dostupných funkcích, nenechte se tedy zmást, pokud stejný píkaz jednou najdete jako druhou polozku shora, jindy az na konci nabídky. Hledání Pokud potebujete najít v dokumentu urcité slovo nebo cást textu, postupujte takto: 1. Pejdte na kartu Dom. 2. Klepnte na tlacítko Najít ve skupin Úpravy. Word Do textového pole napiste pozadované slovo a klepnte na tlacítko Najít dalsí. Pro vyhledání dalsího výskytu slova v dokumentu opt klepnte na stejné tlacítko. Prohledávání dokumentu probíhá od místa, kde byl umístn textový kurzor. Az dojde vyhledávac na konec dokumentu, vypíse hlásení, zda má pokracovat v hledání od zacátku dokumentu znova. POZNÁMKA: Nezapomete, ze pokud chcete prohledávat dokument od zacátku, musíte ped samotným vyhledáváním pesunout textový kurzor na zacátek dokumentu. Pokud chcete vyhledat vsechny výskyty slova (nebo cásti slova) najednou, mzete pou- zít funkci pro zvýraznní hledaného textu v celém dokumentu. Stací v dialogovém okn Najít a nahradit klepnout na tlacítko Zvýraznní hodnoty a z rozbalené nabíd- ky vybrat Zvýraznit vse. Vsechny výskyty zadaného výrazu se barevn oznací. Pokud chcete toto oznacení odstranit, klepnte opt na tlacítko Zvýraznní hodnoty a následn na Zrusit zvýraznní. K rozsíeným moznostem se dostanete, pokud klepnete ve zmínném dialogovém okn na tlacítko Více pomocí zaskrtnutí rzných polozek zde mzete pesnji defi- novat parametry hledání výrazu. Dialogové okno Najít a nahradit 32 MS Office 2007 TIP: Dialogové okno Najít a nahradit mzete vyvolat také klávesovou zkratkou CTRL + F. 1. Pejdte na kartu Dom. 2. Ve skupin Úpravy klepnte na tlacítko Najít. 3. V dialogovém okn se pepnte na zálozku Nahradit. 4. Do píslusných polícek napiste výraz, který chcete nahradit, a nový výraz. 5. Pro hromadné nahrazení vsech výskyt v dokumentu klepnte na tlacítko Nahradit vse, pro nahrazení jednoho výrazu nejprve na Najít a pak na Nahradit. Pi nahrazování je vzdy lepsí nahrazovat slovo po jednom, máte tak lepsí kontrolu nad tím, co se v dokumentu mní. Pokud chcete mít pehled, co vse se v dokumentu hromadným nahrazením zmnilo, mzete ped nahrazením zapnout sledování zmn (Viz kapitola Revize a komentáe). Kopírování, vlození a pesouvání Nejjednodussí zpsob, jak zkopírovat text, je následující: 1. Oznacte text, který chcete zkopírovat. 2. Stisknte klávesovou zkratku CTRL + C (kopírovat). 3. Pejdte na místo, kam chcete text vlozit, a stisknte CTRL + V (vlozit). Mzete rovnz vyuzít místní nabídku, ve které zvolíte píkazy Kopírovat a následn Vlozit. Klávesové zkratky jsou vsak rychlejsí a nemusíte dávat ruce pryc z klávesnice. I pokud nemáte rádi klávesové zkratky, konkrétn tyto dv vyuzijete pi práci s pocítacem vzdy a vsude, platí totiz ve vtsin program. Obdobným zpsobem mzete text pesunout (na rozdíl od kopírování nezstane pvodní text na svém míst). Místo uvedené zkratky pro kopírování stací pouzít zkratku CTRL + X, která nejen nacte do pamti oznacený text, ale zárove jej i smaze. Pro vlození mzete pouzít jiz zmínné CTRL + V. Drag and Drop (pesu a pus) Dalsím zpsobem, jak mzete text zkopírovat nebo pesunout, je technologie oznaco- vaná dle anglického originálu Drag and Drop tedy voln pelozeno pesu a pus. Za tímto záhadným názvem se skrývá velmi jednoduchý úkon. Pozadovaný objekt je mozné uchopit mysí a petáhnout na jiné místo. Pesný, avsak velmi jednoduchý postup je tento: 1. Oznacte text, který chcete pesunout nebo zkopírovat. 2. Klepnte levým tlacítkem na oznacený text, drzte stisknuté tlacítko a petáhnte mysí text na pozadované místo. Po uvolnní tlacítka se text pemístí na novou pozici. Pokud chcete, aby se text zkopíroval (nikoliv pemístil), musíte zárove pi tazení drzet stisknutou klávesu CTRL. Word Word Pokud chcete urcitý výraz, který se opakuje, hromadn nahradit za jiný, postupujte takto: Schránka Pro funkce kopírování a pesouvání je mozné vyuzít i tzv. schránku. Okno schránky aktivujete, pokud klepnete na tlacítko s malou sipkou v pravém dolním rohu skupiny Schránka na kart Dom. U levého okraje obrazovky se objeví okno, do kterého je mozné zkopírovat nkolik oddlených libovoln velkých úsek textu (slov, odstavc atd.

12 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) ). Pro zkopírování textu do schránky postupujte takto: 1. Pepnte se na kartu Dom. 2. Oznacte text, který chcete zkopírovat do schránky. 3. Klepnte na tlacítko Kopírovat ve skupin Schránka. Pokud máte otevené okna schránky (jako jiz bylo popsáno), objeví se v okn text jako nová polozka. Tchto polozek sem mzete umístit nkolik. Ze schránky pak mzete text jednoduse zkopírovat na libovolné místo v dokumentu: 1. Pesute textový kurzor na místo, kam chcete text umístit. 2. Klepnte v okn Schránka na pozadovanou polozku. Text se ihned vlozí na aktuální pozici. Schránka Office Schránka dovoluje penáset text nejen v rámci dokumentu, ale také mezi rznými doku- menty, dokonce i mezi dalsími programy (zejména mezi ostatními aplikacemi Microsoft Office). Pomocí schránky tak mzete zkopírovat text napíklad z dokumentu Wordu do tabulky v Excelu. Jednorázov tak ale mzete ucinit i pomocí klávesových zkratek popsaných na zacátku kapitoly. TIP: Do schránky mzete krom textu umístit i obrázky, které pak mzete vlozit do jiného dokumentu. 34 MS Office 2007 KAPITOLA 5 Word Styly Mocným nástrojem pi formátování dokument jsou tzv. styly. Kazdému odstavci (pí- padn i znaku) mze být piazen urcitý styl, který zahrnuje nastavení formátování písma a odstavce. Ve stylu je tak definováno napíklad to, ze nadpis první úrovn je zobrazen písmem Calibri o velikosti 14 bod, tucným ezem, modrou barvou, zarovnán vlevo. Piadíte-li odstavci tento styl, celý text odstavce se zformátuje pesn dle nasta- veného formátu. Styl mze obsahovat vsechny parametry formátování dostupné ve Wordu. Obrovskou výhodou je, ze pokud máte dokument vytvoen pomocí styl, mzete pak jednoduse mnit celý jeho vzhled, aniz byste museli mnit formátování jednotlivých odstavc rucn. Chcete-li napíklad zmnit barvu vsech nadpis druhé úrovn a záro- ve zmensit velikost písma, upravíte pouze styl, který je piazen tmto nadpism. Celý dokument se automaticky dle vasich úprav peformátuje. TIP: Naucte se pouzívat pi formátování dokument styly. Budete mít jistotu, ze jsou jednotlivé typy odstavc naformátovány zcela jednotn, aniz byste formátování museli hlídat nebo provádt rucn. Styly mzete vytváet, upravovat i mazat; zárove mzete styly penáset do jiných doku- ment. Vytvoíte-li si urcitou strukturu formátování dokument, která vám vyhovuje, mzete pozdji vytvoit sablonu, která obsahuje vsechny pozadované styly. Soubor dokument vytvoených pomocí této sablony pak vypadá zcela jednotn. Základy pouzívání styl Skupina Styly se nachází na kart Dom. Hlavní cást tvoí tlacítka s náhledy nejpouzí- vanjsích styl. Náhled styl je rozdlen do více ádk, na dalsí ádek s náhledy styl se dostanete pomocí sipek vedle tlacítek s náhledy. Klepnete-li na tlacítko Více, které najdete pod sipkami, otevou se náhledy vsech aktuálních styl dokumentu. Chcete-li urcitému odstavci piadit styl, postupujte takto: 1. Oznacte odstavec, kterému chcete piadit styl. (Ve skutecnosti nemusíte odstavec pímo oznacit, stací umístit textový kurzor kamkoliv do textu odstavce. ) 2. Klepnte na tlacítko s náhledem pozadovaného stylu (Pokud styl není v náhledech vidt, rozbalte si nejprve kompletní nabídku dostupných styl pomocí tlacítka pod sipkami.) Aplikace Word obsahuje jiz peddefinované styly, které mzete zacít ihned vyuzívat ve svých dokumentech. Oproti starsím verzím nabízí Word 2007 dokonce ucelené sady styl. Word Skupina Styly na kart Dom Nabídka vsech dostupných styl v daném dokumentu POZNÁMKA: Sada styl je soubor peddefinovaných styl, který vtsinou obsahuje vsechny hlavní styly pro formátování nadpis a bzného textu. Plovoucí okno Styly Krom skupiny Styly, která obsahuje tlacítka s náhledy, mzete aktivovat plovou- cí okno se seznamem styl. Skupina Styly je dostupná pouze tehdy, pokud se nacházíte na kart Dom. Plovoucí okno se seznamem styl vsak mzete mít po ruce neustále, i kdyz se pepnete na jinou kartu. Pouzíváte-li více styl, je toto okno zárove vhodnjsí, protoze jej mzete zvtsit a posunout na okraj obrazovky uvi- díte tak vtsí seznam styl nez na zmínném panelu. Okno aktivujete klepnutím na malou sipku v pravém dolním rohu skupiny Styly. Pokud okno uchopíte podobn jako jakékoliv okno Windows v horní cásti, mzete jej posunout na libovolné místo na obrazovce. Jestlize okno petáhnete az za pravý nebo levý okraj obrazovky, automaticky se zarovná k danému okraji a roztáhne se pes celou výsku obrazov- ky. Kdykoliv jej mzete umístit na jiné místo na obrazovce nebo zavít tlacítkem s kízkem v pravém horním rohu okna. 36 MS Office 2007 Plovoucí okno s aktuálními styly dokumentu Chcete-li nkterému odstavci piadit styl, stací jej oznacit a klepnout na pozadovaný styl v okn Styly. V tomto okn mzete mít seznam styl vypsán bu jednotným písmem, nebo jako náhledy styl konkrétní styl tak bude vypsán stejn, jako bude vypadat odstavec napsaný v tomto stylu (vcetn velkosti písma, barvy písma, odsazení od okra- je apod. ). Chcete-li vidt náhledy styl, zaskrtnte v levém dolním rohu okna polozku Zobrazit náhled. Pokud chcete upravit seznam zobrazených styl, klepnte na Moznosti... v pravém dolním rohu okna Styly. V dialogovém okn pak vyberte zpsob zobrazení styl.

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 333 tipů a triků pro Microsoft Office Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Obecné...10 1. Jaké jsou novinky v Microsoft Office?...10 2. Jaké existují edice

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

Základy MS Wordu 2007 jednoduše

Základy MS Wordu 2007 jednoduše Základy MS Wordu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v textovém editoru MS Word. Právě stručný text, obrázky

Více

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Excel 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie.

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie. Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word.

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word. 1 Textové editory Textový editor je vlastně program, který udělá z počítače psací stroj. Nebude to ale psací stroj jen tak obyčejný. Můžete pomocí něj nejen napsat a vytisknout dopisy, pozvánky, objednávky

Více

Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843

Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o.

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o. Domácí úetnictví Uživatelská píruka KASTNER software s.r.o. Obsah 1. Úvod...5 1.1. Funkce programu...5 1.2. Licence...6 1.3. Licenní a záruní podmínky...6 1.4. Instalace programu...8 1.4.1. Instalace

Více

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. 3 Úvod Obsah skript odpovídá rozsahu látky probírané ve volitelném pedmtu Technická dokumentace II MS Excel 1, který zajišuje Katedra mechaniky

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PHOTOSMART

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

ICT Manuál k základům PC dovedností

ICT Manuál k základům PC dovedností ICT Manuál k základům PC dovedností Lektor: Rostislav Tůma Bauerova vila, Libodřice 12. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání na venkově, podpořeného

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

snadno a rychle Word 2013 Novinky programu Word 2013 a nastavení programu Písmo, odstavec a jejich úpravy Grafické objekty v souboru

snadno a rychle Word 2013 Novinky programu Word 2013 a nastavení programu Písmo, odstavec a jejich úpravy Grafické objekty v souboru Mojmír Král Word 2013 snadno a rychle Novinky programu Word 2013 a nastavení programu Písmo, odstavec a jejich úpravy Grafické objekty v souboru Tabulátory a jejich použití Mojmír Král Word 2013 snadno

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

Stručný popis Microsoft Wordu

Stručný popis Microsoft Wordu Stručný popis Microsoft Wordu Microsoft Office Word 2003 je neuvěřitelně výkonný, univerzální nástroj pro zpracování textu, ve kterém můžeme vytvářet dokumenty nejrůznějších typů poznámky, dopisy, Faxy,

Více

Textová pole. Kapitola 5

Textová pole. Kapitola 5 Kapitola 5 Vedle obrázků je hlavní součástí prezentace text. Na rozdíl od textového editoru nelze vložit text přímo na plochu snímku, vždy je třeba nejdříve vytvořit textové pole. Pro vytvoření textového

Více

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL aktualizace červen 2011 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 První kroky s programem Word... 2 Kapitola 2 Práce s dokumenty...

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Proč pracovat s Excelem 2007? 1. Nová filozofie Excelu. M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Pro začátečníka jednodušší, pro uživatele, kteří pracovali s předcházejícími verzemi složitější. Ale nabízí vyšší efektivitu,

Více

Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Obr. 1: Loga - Office a Word Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce textového editoru Word,

Více

účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

účetnictví pro živnostníky a malé společnosti účetnictví pro živnostníky a malé společnosti Začínáme s Money S3 Kontakt a informace Zákaznický portál: Aktuální kontakty: Školení Money S3: Dokumentace a doplňky k programu: Daňový a účetní servis:

Více

Struktura osobního počítače

Struktura osobního počítače Základy Windows, Wordu, Excelu 1 Hardware Struktura osobního počítače software Díky operačnímu systému (např. MS-DOS, UNIX, LINUX, Windows 95, Windows 98 nebo Windows 2000): 1) mohou jednotlivé komponenty

Více

Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010

Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010 Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010 Učební text pro předmět U053 Ing. Michaela Seghmanová Praha 2011 Určeno pro studenty

Více

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8 Uživatelský manuál DYMO Label TM v.8 Copyright 2012 Sanford, L.P. Všechna práva vyhrazena. Revize 1/25/2013. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny v žádné formě

Více