L O V O C H E M I E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "L O V O C H E M I E 2 0 0 3"

Transkript

1 LOVOCHEMIE

2 L OVOCHEMIE

3 Obsah Profil spoleènosti - základní údaje 3 Základní ekonomické ukazatele 3 Úvodní slovo generálního øeditele 4 Orgány a management spoleènosti 6 Organizaèní struktura 7 Specifické informace o spoleènosti 8 - Struktura akcionáøù 8 - Cenné papíry 9 - Èinnost 10 - Finanèní situace 14 Zpráva pøedstavenstva 15 o podnikatelské èinnosti a stavu majetku spoleènosti v roce 2003 Návrh na rozdìlení zisku za rok Stanovisko dozorèí rady 18 Finanèní èást 19 - Rozvaha 20 - Výkaz zisku a ztráty 21 Prodej v roce Zpráva o vlivu Lovochemie, a.s., 25 Lovosice na zdraví, bezpeènost a životní prostøedí za rok

4 PROFIL SPOLEÈNOSTI - ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Lovochemie, a.s. IÈ: DIÈ: Sídlo: Lovosice, Terezínská 57, PSÈ Telefon: Fax: Internet: Právní forma: akciová spoleènost Den zápisu: 1. listopadu 1993 Rejstøíkový soud: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 471 Zakladatel: Pøedmìt podnikání: Spoleènost Lovochemie, a.s., nemá zahranièní organizaèní složku Fond národního majetku Èeské republiky, Praha výroba chemických látek a chemických pøípravkù Místa, na kterých jsou k nahlédnutí veškeré dokumenty a materiály uvádìné v publikaci Lovochemie 2003: v sídle spoleènosti (sekretariát ekonomického øeditele) Ochranná známka spoleènosti: ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE Výnosy mil. Kè Náklady mil. Kè Zisk pøed zdanìním, (-) ztráta mil. Kè Zisk po zdanìní, (-) ztráta mil. Kè Pøidaná hodnota mil. Kè Prodej celkem mil. Kè z toho - vývoz mil. Kè tuzemsko mil. Kè Aktiva celkem mil. Kè Základní kapitál mil. Kè Prùmìrný poèet zamìstnancù osoby

5 ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ØEDITELE Vážení akcionáøi, vážené dámy, vážení pánové, je mi popáté ctí komentovat výsledky spoleènosti Lovochemie, a. s., za uplynulý rok. Rok 2003 byl opìt nároènìjší, než roky pøedchozí. Je potìšitelné, že skonèil kladným hospodáøským výsledkem. Sice nižším než v letech 2000 a 2001, ale s pøihlédnutím k hospodáøským potížím celého odvìtví doma i v zahranièí nás i tento výsledek opravòuje k hrdosti. V roce 2003 se podaøilo zprovoznit a pøevzít øadu investièních akcí. Zejména klíèovou akci, kterou byla výstavba nové jednotky na výrobu kyseliny dusièné, tzv. KD 6. Tato investice za témìø 1,25 mld. Kè vykazuje od svého zprovoznìní významné úspory nákladù. V nìkterých parametrech dokonce výraznì vyšší než garantované dodavatelem. Její úspìšný nájezd umožnil bez prodlení odstavit ètyøi dosluhující výrobní jednotky vystavìné v padesátých letech minulého století. Témìø prázdné sklady produktù a splnìní požadavkù zákazníkù i pøes dlouhodobou nesplavnost Labe dokazují, že je spoleènost spolehlivým partnerem pro tuzemské a zahranièní odbìratele za jakýchkoliv podmínek. Finanèní situace byla po celý rok stabilní a Lovochemie, a.s., plnila bez zaváhání veškeré své závazky vùè dodavatelùm, státu, bankám i zamìstnancùm. Potìšitelná je i situace v oblasti personální. Provedené prùzkumy ukázaly dobré renomé spoleènosti mezi zamìstnanci i veøejností. Podaøilo se personálnì zvládnout i složité období paralelního provozu dosluhujících jednotek KD 1-4 vedle nové výrobny KD 6. V prùbìhu posledních let dochází v Lovochemii, a.s., ke koncentraci výroby do logických center s cílem zjednodušit øízení spoleènosti a snížit náklady na výrobu a skladování. Ve stávajícím roce oslaví Lovochemie, a.s., sto let výroby hnojiv v Lovosicích a celá Èeská republika vstupuje do Evropské unie. Symbolicky se tak køíží minulost s budoucností. Vážení akcionáøi, dámy a pánové, dovolte mi závìrem vyjádøit pøesvìdèení, že vstupem do EU dojde k posílení ekonomické pozice našich zákazníkù v ÈR a tím se dále vylepší i pozice naší spoleènosti v roce S úctou Ing. Ludìk Peleška Generální øeditel 4

6

7 ORGÁNY A MANAGEMENT SPOLEÈNOSTI PØEDSTAVENSTVO Ing. Petr Kubal pøedseda Ing. Ludìk Peleška místopøedseda (od ) èlen (do ) Ing. Pavel Èerný èlen Ing. Milan Galia èlen (do ) Ing. Josef Kasper èlen (do ) Ing. Dagmar Negrová èlen JUDr. Jiøí Hošek èlen (do ) Ing. Peter Novanský èlen (do ) RNDr. Radek Kapsa, PhD. èlen JUDr. Miloslav Spìváèek èlen (od ) RNDr. František Èermák èlen (od ) DOZORÈÍ RADA Ing. Jiøí Kupšovský pøedseda (od ) èlen (do ) Ing. Martin Vobr pøedseda (do ) pí Vìra Knobová èlen Ing. Otakar Lustik èlen (do ) Ing. Vítìzslav Ludwig èlen JUDr. Václav Živec èlen (do ) MANAGEMENT Ing. Ludìk Peleška Ing. Pavel Èerný JUDr. Miloslav Spìváèek Ing. Milan Galia Mgr. Jiøí Fiala Ing. Emil Volhejn, CSc., MBA Ing. Jaroslav Skácel stav k generální øeditel ekonomický øeditel obchodní øeditel technický øeditel personální øeditel (do ) výrobní øeditel vedoucí oddìlení GSH ZMÌNY, KTERÉ NASTALY OD KONCE ROKU 2003 DO OBDOBÍ ZPRACOVÁNÍ ZPRÁVY LOVOCHEMIE 2003 Od konce roku 2003 do období zpracování zprávy nenastaly žádné významné zmìny, které by ovlivnily situaci spoleènosti. 6

8 ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA Valná hromada akcionáøù Dozorèí rada Pøedstavenstvo Pøedstavitel vedení pro jakost Generální øeditel Úsek generálního øeditele Pøedstavitel vedení pro EMS Výrobní úsek Obchodní úsek Ekonomický úsek Technický úsek Personální úsek GSH Mìstec Králové stav k

9 SPECIFICKÉ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI Struktura akcionáøù Lovochemie, a.s., se nachází v seskupení dvou významných holdingù, a to UNIPETROL, a.s. a AGROFERT HOLDING, a.s., které uplatòují svùj vliv prostøednictvím spoleènosti AGROBOHEMIE a.s. Struktura akcionáøù ke dni UNIPETROL, a.s. Praha AGROFERT HOLDING, a.s. Praha 49,01 % 50 % DEZA, akciová spoleènost Valašské Meziøíèí 50 % AGROBOHEMIE a.s. Praha ostatní právnické osoby fyzické osoby 98,62 % 0,14 % 1,24 % Lovochemie, a.s. Lovosice 74,68 % Agroslužby Žatec, akciová spoleènost Žatec 8

10 Cenné papíry 26. února 2003 byla uskuteènìna veøejná dražba cenných papírù, které si nevyzvedli akcionáøi v souvislosti se zrušením veøejné obchodovatelnosti akcií Lovochemie, a.s., a zmìnou jejich podoby, která probìhla v roce Celkem bylo vydraženo kusù kmenových listinných akcií na majitele. Akcie vydražila spoleènost AGROBOHEMIE a.s., a výnos z prodeje byl poukázán na úèty pùvodních vlastníkù akcií. Dále probìhla koncem roku 2003 obchodní veøejná soutìž o nejvhodnìjší návrh na uzavøení smlouvy o úplatném pøevodu kusù kmenových akcií na majitele. Jednalo se o kusy spoleèností odkoupených akcií od akcionáøù spoleènosti na základì veøejného návrhu smlouvy o koupi akcií z dùvodu pøijatého rozhodnutí o zrušení veøejné obchodovatelnosti akcií a o 138 kusù spoleèností odkoupených akcií od akcionáøù na základì pøemìny zamìstnaneckých akcií na akcie kmenové. 9

11 Èinnost Výrobní program Hlavním výrobním programem, podílejícím se témìø 90 % na obratu spoleènosti, je výroba minerálních hnojiv. Zahrnuje výrobu: - ledku amonného s vápencem (LAV), - ledku amonného s dolomitem (LAD), - ledku amonného se síranem vápenatým (LAS), - LASMAGU (ledkové hnojivo s hoøèíkem a sírou), - vícesložkových hnojiv (NPK a NP) ve variantní sortimentní skladbì pomìru živin N:P:K, - ledku vápenatého (LV), - hnojiva na bázi dusiènanu a síranu amonného (DASA) a kapalných hnojiv, z nichž nejvýznamnìjší je roztok dusiènanu amonného s moèovinou s obchodním názvem DAM 390. Od roku 2001 vyrábí spoleènost vícesložková hnojiva i v místnì odlouèeném støedisku granulovaných smìsných hnojiv (GSH) v Mìstci Králové. Výroba minerálních hnojiv (v tisíci tunách èistých živin) , ,2 177,5 dusíkatá hnojiva (N) fosforeèná hnojiva (P 2O 5) ,9 7,7 11,7 9,7 12,6 9,4 draselná hnojiva (K 2O) Výroba dusíkatých hnojiv v roce 2003 dosáhla maximálních hodnot v dlouhodobé historii. Spoleènost tak navázala na trend rùstu produkce dusíkatých hnojiv z let 2000 a 2001, který byl pøerušen v roce 2002 sníženou poptávkou a dopadem rozsáhlé povodnì. Po úspìšném nájezdu nové velkokapacitní výrobny KD 6 v mìsíci bøeznu a následné stabilizaci jejího provozu byly od mìsíce srpna roku 2003 definitivnì odstaveny kombinované jednotky na výrobu kyseliny dusièné è. 1 až 4. Tyto jednotky byly uvedeny do provozu postupnì v padesátých letech minulého století a po úplném morálním a fyzickém opotøebení byly nahrazeny novou jednotkou. Fyzická likvidace tìchto odstavených výroben zapoèala na podzim roku 2003 a dokonèena byla v mìsíci kvìtnu roku K dalším výrobkùm patøí v oblasti organické výroby karboxymethylcelulosa (LOVOSA T 20, TS 20) jako pøípravek pro výrobu pracích práškù, lepidel, nátìrových hmot a pro výplachové emulze pøi zemních vrtech. Spoleènost provozuje vlastní oddìlení energetiky a vodního hospodáøství, která zajiš ují výrobu energií pro potøebu podniku a èásteènì i pro cizí zákazníky. Souèástí je i èistící stanice odpadních vod. Do mìsíce záøí 2003 spoleènost vlastnila a provozovala skládku nebezpeèných odpadù. Skládka byla odprodána z dùvodu neuspokojivých výsledkù dosahovaných pøi využívání pro komerèní úèely. Výroba, nákup a prodej elektrické energie (tis. MWh) ,8 57,8 21,0 32,4 58,6 21,9 42,2 55,2 26,0 výroba el. energie nákup el. energie prodej el. energie

12 Prodej Tržby za prodej výrobkù spoleènosti dosáhly v roce 2003 celkové èástky mil. Kè a ve srovnání s podnikatelským plánem byly nižší o 157 mil. Kè. Prodej prùmyslových hnojiv byl ovlivnìn prùbìhem poèasí v jarní sezónì, špatnou finanèní situací zemìdìlské prvovýroby v Èeské republice i vysokými dovozy kapalného hnojiva DAM ze Slovenska a Polska do Èeské republiky. Podíl výrobkù na tržbách spoleènosti minerální hnojiva 89,6 % 2,4 % 6,4 % 1,6 % 88,1 % 2,9 % 7,5 % 1,5 % 89,2 % 2,0 % 7,3 % 1,5 % LOVOSA energie mil. Kè mil. Kè mil. Kè ostatní Prodej minerálních hnojiv na zahranièní trh se uskuteèòuje na základì dlouhodobé smlouvy o spolupráci prostøednictvím obchodní spoleènosti AGROFERT HOLDING, a.s., Praha, a èásteènì i vlastními aktivitami. Spoleènost nemá žádnou organizaèní složku v zahranièí. Prodej minerálních hnojiv na tuzemském trhu byl pozitivnì ovlivnìn organizací prodeje v tuzemsku spoleèností AGROFERT HOLDING vytvoøením týmu regionálních prodejcù AGROFERT HOLDING v roce Prodej ostatních produktù na tuzemský i zahranièní trh zajiš uje spoleènost prostøednictvím vlastních obchodních vztahù. Poptávka po minerálních hnojivech z Lovochemie, a.s., je ovlivòována finanèní situací zemìdìlského sektoru a také vývojem poèasí, které je jedním z hlavních faktorù rostlinné produkce. V roce 2003 pøevládalo suché poèasí a nedostatek srážek negativnì poznamenal agrární výnosy. V zimních mìsících došlo k poškození ozimù a èást osetých ploch bylo nutné zjara 2003 zaorat. V dùsledku toho poklesla spotøeba dusíkatých hnojiv (hlavnì DAM) v první polovinì roku V druhé polovinì roku došlo naopak ke zvýšení prodeje výrobkù LAV/LAD do tuzemska i zahranièí. I v roce 2003 Lovochemie pokraèovala v rozšiøování nabízeného sortimentu. Pro posílení prodeje do SRN byla úspìšnì zahájena výroba hnojiva LAS 24+2MgO+3S návaznì na rostoucí poptávku po hnojivech se sírou. Sortiment vícesložkových hnojiv byl dále rozšíøen o výrobek NP Celková struktura tržeb hnojiv (mil. Kè) tuzemsko vývoz 500 z toho SRN

13 Celková struktura tržeb ostatních produktù (mil. Kè) tuzemsko vývoz z toho SRN Spoleènost je držitelem certifikátu jakosti podle normy EN ISO 9001, který byl v roce 2003 potvrzen na vývoj, výrobu a prodej LAV, LAD, LAS, kapalného hnojiva dusiènanu amonného s moèovinou - DAM 390, karboxymethylcelulosy (LOVOSY) a kyseliny dusièné technické do roku V oblasti výzkumu a vývoje využívá Lovochemie, a.s., služeb Výzkumného ústavu anorganické chemie, a.s., Ústí nad Labem, které doplòovala vlastními kapacitami. Celkem bylo za rok 2003 vynaloženo na tuto èinnost 4,3 mil. Kè. Investice Investice celkem (v mil. Kè) K hlavním investièním akcím v jednotlivých letech: ,9 548,0 244, Rok 2001 Název investice Poøizovací cena v mil. Kè Velkokapacitní výrobna KD 6 541,1 PtRh síta 29,2 Pozemky a technologie Mìstec Králové (GSH) 14,6 Zlepšení kvality LV 9,9 Rok 2002 Název investice Poøizovací cena v mil. Kè Velkokapacitní výrobna KD 6 446,8 Modernizace kotle è. 5 38,1 PtRh síta 12,7 Paletizaèní linka pro LV 10,9 Odpaøování èpavku 10,0 12

14 Rok 2003 Název investice Poøizovací cena v mil. Kè Velkokapacitní výrobna KD 6 132,8 Bankovní poplatky KD 6 30,4 Zpracování 60% KD na LAV 3 11,8 Využití kyselých vod z NPK 7,8 Podélné rozdìlení skladu LAV v hale zrání 5,6 Modernizace kotle è. 5 - II. etapa 5,2 Na akci Velkokapacitní výroba KD 6 byly vynaloženy v letech 1997 až 2003 pøímé investice v celkové výši 994,2 mil. Kè. Na doprovodné investice byla vynaložena èástka ve výši 204,1 mil. Kè. V bøeznu 2003 byla uvedena do provozu velkokapacitní jednotka na výrobu kyseliny dusièné - KD 6, nejvýznamnìjší investièní akce posledních let. Financování výstavby výrobny KD 6 bylo zajištìno èásteènì z vlastních zdrojù a dále ze zdrojù cizích. Byly to zdroje získané na základì smlouvy o dlouhodobém investièním úvìru uzavøené s Komerèní bankou, a.s. a zahranièní úvìr od švýcarské spoleènosti AMEROPA, AG Binningen. Na akci bylo naèerpáno od Komerèní banky, a.s. 486 mil. Kè a od AMEROPY, AG 8,41 mil.. Veškeré ostatní investièní akce byly financovány z vlastních zdrojù spoleènosti. Ochrana životního prostøedí Spoleènost vìnuje ochranì životního prostøedí mimoøádnou pozornost. Za výsledky pøi plnìní programu, zamìøeného na zvyšování ochrany zdraví, životního prostøedí a bezpeènosti, je opakovanì nositelem oprávnìní užívat logo Responsible Care - odpovìdné podnikání v chemii. Logo tak vyjadøuje pøed domácí a zahranièní veøejností dobrovolný závazek spoleènosti zodpovìdnì pøistupovat k ochranì zdraví a životního prostøedí. V souladu se zákonem è. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií byl v roce 2003 kompetentními orgány schválen bezpeènostní program, stanovující systém øízení bezpeènosti v areálu spoleènosti. Zamìstnanci Prùmìrný poèet zamìstnancù v letech I v roce 2003 pokraèovala spoleènost v realizaci opatøení smìøujících k racionalizaci organizace a snížení nákladù. V rámci tìchto restrukturalizaèních opatøení se v roce 2003 snížil poèet systemizovaných míst ze 662 na 628 k Prùmìrný poèet zamìstnancù spoleènosti za rok 2003 byl 655 osob, z toho 423 dìlníkù a 232 technických a administrativních

15 Finanèní situace Základní ukazatele finanèní analýzy Spoleènost v roce 2003 navázala na dobré hospodáøské výsledky z let 2000 a Výsledky roku 2002 byly poznamenány rozsáhlou povodní, která negativnì ovlivnila výroby i prodeje spoleènosti a následnì i celé hospodaøení. Nárùst finanèních ukazatelù celkové zadluženosti a míry zadluženosti v posledních letech byl zpùsoben èerpáním dlouhodobých úvìrù na výstavbu nové velkokapacitní jednotky na výrobu kyseliny dusièné - KD 6. Ukazatele bìžné i celkové likvidity pøíliš nevyboèují z rámce standardní situace podnikù chemického prùmyslu Celková zadluženost (%) 43,0 51,5 50,8 Míra zadluženosti (%) 75,4 106,2 103,2 Bìžná likvidita 0,78 0,53 0,62 Celková likvidita 1,26 0,84 0,89 Rentabilita vlastního kapitálu 11,1 x 3,9 celková zadluženost = cizí zdroje/aktiva míra zadluženosti = cizí zdroje/vlastní kapitál bìžná likvidita = finanèní majetek + krátkodobé pohledávky/krátkodobé závazky celková likvidita = obìžná aktiva - dlouhodobé pohledávky/krátkodobé závazky rentabilita vlastního kapitálu = zisk/vlastní kapitál Informace o pøedpokládaném vývoji spoleènosti V roce 2004 spoleènost nepøedpokládá výrazné zmìny v porovnání s rokem Podnikatelský plán schválený v závìru roku 2003 pøedpokládá dosažení tržeb z prodeje v èástce 2,9 mld. Kè pøi zisku 70 mil. Kè. Na tržbách se budou prùmyslová hnojiva podílet opìt cca 90 %. Investièní výdaje by mìly pøedstavovat èástku cca 150 mil. Kè a smìrovány budou zejména do úpravy stáèecího místa amoniaku, do akcí zamìøených na zlepšování kvality produktù a zlepšení vnitøní logistiky. Vytvoøené vlastní zdroje zisku a odpisù budou (vedle již výše uvedených investièních výdajù) použity na úhradu splatných dlouhodobých závazkù vzniklých z výstavby nové výrobny KD 6. Tyto splátky ve výši 175 mil. Kè v roce 2004 budou mít odraz ve snížení ukazatele zadluženosti spoleènosti ze stávajících 50 na 45 % koncem roku

16 ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ÈINNOSTI A STAVU MAJETKU SPOLEÈNOSTI V ROCE 2003 Dámy a pánové, vážení akcionáøi, vážení hosté, v souladu s ustanovením 192 obchodního zákoníku a stanovami spoleènosti pøedkládá pøedstavenstvo Lovochemie, a.s., Lovosice zprávu o podnikatelské èinnosti a stavu majetku v roce Úvodem zprávy je možné konstatovat, že po mimoøádnì složitém roce, jakým byl pro spoleènost rok 2002, se v roce 2003 Lovochemie znovu vrátila k ziskovému hospodaøení, rùstu tržeb z prodeje i úspìšnì dokonèila dlouhodobì pøipravovanou a dva roky realizovanou významnou investici - novou výrobnu kyseliny dusièné è. 6. Lze tedy souhrnnì hodnotit, že projednávaný rok 2003 se bude v historii spoleènosti øadit k rokùm úspìšnìjším, pøestože se nepodaøilo v hlavních ukazatelích zopakovat výsledky velmi úspìšných let 2000 a Spoleènost dosáhla v roce 2003 tržeb v èástce mil. Kè a vykázala hospodáøský výsledek po zdanìní v podobì zisku 57 mil. Kè. K jednotlivým oblastem èinnosti spoleènosti se vyjádøím ještì pozdìji. Døíve mi dovolte, vážené dámy a pánové, zmínit se o èinnosti orgánù spoleènosti v roce Dozorèí rada pracovala ve složení ing. Martin Vobr - pøedseda do , ing. Jiøí Kupšovský - pøedseda od 2. 7., paní Vìra Knobová - èlenka, ing. Vítìzslav Ludwig - èlen, ing. Otakar Lustik - èlen do a JUDr. Václav Živec - èlen do Pøedstavenstvo pracovalo ve složení ing. Petr Kubal - pøedseda, ing. Ludìk Peleška - místopøedseda od 3. 7., do tohoto data èlen pøedstavenstva, ing. Dagmar Negrová - èlenka, ing. Pavel Èerný - èlen, RNDr. Radek Kapsa, PhD. - èlen, ing. Milan Galia - èlen do 9. 6., ing. Josef Kasper - èlen do 9. 6., ing. Peter Novanský - èlen do 9. 6., JUDr. Jiøí Hošek - èlen do 9. 6., JUDr. Miloslav Spìváèek - èlen od a RNDr. František Èermák - èlen od V prùbìhu roku 2003 pøedstavenstvo uskuteènilo 8 zasedání, na kterých projednávalo strategicky významné záležitosti pro život firmy. Mezi nejdùležitìjší patøily: - schvalování dlouhodobých obchodních smluv, - odprodej podílu v dceøiné spoleènosti, - zpráva o vztazích mezi propojenými spoleènostmi, - roèní úèetní závìrka 2002 a podklady pro øádnou valnou hromadu akcionáøù , - dlouhodobý podnikatelský plán na období let , - podklady pro mimoøádnou valnou hromadu akcionáøù , - hospodaøení s majetkem nevýrobní povahy, - bezpeènost práce, - podnikatelský plán na rok Pravidelnì se pøedstavenstvo na každém zasedání zabývalo výsledky hospodaøení spoleènosti za uplynulé období, výhledem do konce roku i prùbìhem výstavby a následnì nájezdu nejvýznamnìjší investièní akce posledních 10 let, kyseliny dusièné è. 6. Práce pøedstavenstva a pøístupy všech jeho èlenù byly konstruktivní. V nutných pøípadech pøedstavenstvo pøijímalo nìkterá usnesení formou per rollam s potvrzením na nejbližším zasedání. V roce 2003 se konaly dvì valné hromady akcionáøù. Øádná valná hromada se uskuteènila s bìžným pracovním programem zamìøeným pøedevším na schválení úèetní závìrky roku 2002 a zpùsobu vypoøádání vykázané ztráty. Pøedmìtem jednání øádné valné hromady byla i dílèí zmìna stanov spoleènosti, spoèívající zejména ve snížení poètu èlenù orgánù spoleènosti, a to u pøedstavenstva z 9 na 7 èlenù a u dozorèí rady ze 6 na 3 èleny. Mimoøádná valná hromada se uskuteènila na žádost majoritního akcionáøe. Pøedmìtem jednání bylo udìlení souhlasu s provìøením stavu spoleènosti poradci FNM ÈR, rozsah a podmínky zpøístupnìní dat, dokumentù a informací poradcùm a zájemcùm o koupi akcií UNIPETROL, a.s. 15

17 Dámy a pánové, vážení akcionáøi, vážení hosté, nyní bych postoupil k hodnocení hlavních oblastí podnikatelské èinnosti a stavu majetku spoleènosti v roce Hlavní údaje z úèetní závìrky spoleènosti za rok 2003 a ze Zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou dle 66a odst. 9 obchodního zákoníku za rok 2003 (dále jen Zpráva o vztazích), byly uvedeny jako souèást oznámení o konání dnešní øádné valné hromady. Akcionáøi, kteøí jsou pøítomni na dnešní øádné valné hromadì, obdrželi tento materiál pøi prezentaci. Proto se zpráva pøedstavenstva bude orientovat na nejdùležitìjší oblasti a údaje hospodáøských výsledkù a úèetní závìrky roku Prodej produktù a služeb poskytovaných spoleèností dosáhl èástky mil. Kè. V porovnání s rokem 2002 je to o cca 600 mil. Kè více. Zde je nutno upøesnit, že propad v tržbách roku 2002 byl èástkou zhruba 300 mil. Kè zpùsoben povodní. Celkem bylo v roce 2003 vyrobeno a prodáno 700 tis. tun prùmyslových hnojiv. Hnojiva se na celkových tržbách podílela 90 %, dalších 7 % pøedstavoval prodej energií a zbývající 3 % pøipadla na ostatní produkty a služby. Z celkového objemu prodeje bylo 40 % prodáno na zahranièní trh, pøevážnì trh SRN. Na domácím trhu prùmyslových hnojiv si spoleènost upevnila pozici s podílem 52 % u ledku amonného s vápencem, 51 % u kapalného hnojiva DAM 390 a 68 % u kombinovaných hnojiv typu NP a NPK. Finanèní situace spoleènosti byla v roce 2003 stabilizovaná. Veškeré provozní i investièní potøeby byly zajištìny, spoleènost nevykazovala žádné závazky po lhùtì splatnosti. Investièní akce výstavba KD 6 byla v roce 2003 financována na základì uzavøených dlouhodobých úvìrových smluv. Celkem bylo na výstavbu výrobny v letech naèerpáno 486 mil. Kè od Komerèní banky, a.s. a 8,41 mil. od švýcarské spoleènosti AMEROPA, AG Binningen. V pøepoètu cizích zdrojù celkem 742 mil. Kè, z vlastních zdrojù bylo uhrazeno 170 mil. Kè. Dalších 213 mil. Kè vlastních finanèních zdrojù bylo v rámci akce výstavba výrobny KD 6 vynaloženo na související vyvolané investice. Od druhé poloviny roku bylo zapoèato se splácením citovaných dlouhodobých závazkù, které na konci roku vykázaly stav 414 mil. Kè vùèi Komerèní bance, a.s. a 6,96 mil. vùèi spoleènosti AMEROPA, AG. Cizí zdroje pro financování provozních potøeb byly èerpány od Raiffeisenbank a.s. a Komerèní banky, a.s. v souladu s podmínkami danými úvìrovými rámci. K pøeklenutí období naskladòování zásob výrobkù bylo využito pùjèky od UNIPETROL, a.s., která byla poèátkem letošního roku zcela splacena. Zadluženost spoleènosti vyjádøená po mìrem cizích zdrojù k celkovým pasivùm k doznala výše 50 %, což je ukazatel shodný s plánovanou výší. Investice spoleènosti. V roce 2003 spoleènost vynaložila 244 mil. Kè na krytí investièních potøeb. Na dokonèení akce KD 6 z této sumy pøipadlo 133 mil. Kè, zbylých 111 mil. Kè bylo vynaloženo na akce smìøující k úspoøe nákladù (napø. 2. etapa modernizace kotle è. 5, zpracování šedesátiprocentní kyseliny dusièné na LAV III, využití odpadních vod z NPK, rozdìlení èistící stanice odpadních vod, apod.), akce na zlepšení interní logistiky a skladového hospodáøství a dílèí obnovovací investice do výroben prùmyslových hnojiv. Ústøední investicí posledních let byla výstavba výrobny KD 6. Harmonogramem plánovaný termín zahájení zkušebního provozu v listopadu 2002 byl v dùsledku povodnì odsunut na mìsíc bøezen Výrobna zahájila provoz dne a po odstávce v mìsíci dubnu, kdy byly zhotovitelem odstraòovány dílèí nedostatky, byla k pøevzata do užívání a zaøazena do majetku spoleènosti. Výrobna v roce 2003 vyrobila 206 tis. tun stoprocentní kyseliny a ve variabilních nákladech uspoøila 82 mil. Kè v porovnání s provozem dosavadních kombinovaných jednotek KD 1-4. Pøínosy vložené do propoètu návratnosti tato investice v roce 2003 splnila. Na morálnì i technicky opotøebených jednotkách KD 1-4, které byly uvedeny do provozu v 50. letech minulého století, byly v záøí zahájeny likvidaèní práce a jejich úplná likvidace konèí v roce Personální oblast. Spoleènost na konci roku 2002 zamìstnávala 692 zamìstnancù, na vstupu do roku 2004 o 68 ménì, tj. 624 zamìstnancù. Snížení bylo dosaženo prùbìžnou pokraèující restrukturalizací. Ve vedení spoleènosti došlo pouze k jedné zmìnì odchodem Mgr. Fialy z funkce personálního øeditele v mìsíci srpnu. Funkce již nebyla obsazena. Ke zmìnám v obsazení klíèových pozic na funkcích støedního managementu v prùbìhu roku 2003 nedošlo. S personální oblastí souvisí i oblast bezpeènosti práce. Ve spoleènosti byly zaznamenány v roce 2003 celkem 4 pracovní úrazy. V porovnání s rokem 2002 je to o celou polovinu ménì, avšak dva úrazy byly hodnoceny jako tìžké v dùsledku popálení dvou zamìstnancù kotelny pøi jedné události v mìsíci bøeznu. Pozitivní skuteèností alespoò je, že od této události již nedošlo v roce 2003 k žádnému dalšímu úrazu. Vážené dámy a pánové, dìkuji Vám za pozornost Ing. Petr Kubal Pøedseda pøedstavenstva 16

18

19 NÁVRH NA ROZDÌLENÍ ZISKU ZA ROK 2003 Hospodáøský výsledek bìžného úèetního období, tj. za rok 2003, uvedený na øádku èíslo 083 úèetního výkazu Rozvaha sestaveného ke dni a ovìøený auditorem, vykázal zisk v èástce ,94 Kè Pøedstavenstvo navrhuje, aby výše uvedený hospodáøský výsledek za rok 2003 byl vypoøádán následujícím zpùsobem: Celkový hospodáøský výsledek (po zdanìní) Pøídìl do rezervního fondu Pøídìl do sociálního fondu Disponibilní zisk k pøevodu na úèet nerozdìleného zisku minulých let Nerozdìlený zisk minulých let celkem ,94 Kè ,24 Kè ,00 Kè ,70 Kè ,43 Kè Pøedstavenstvo spoleènosti navrhuje, aby disponibilní zisk po provedení pøídìlu rezervnímu fondu a sociálnímu fondu byl v plném rozsahu, tj. v èástce ,70 Kè ponechán spoleènosti k posílení vlastního kapitálu pro financování investièních potøeb v souèasnosti i v budoucím období. Z tohoto dùvodu pøedstavenstvo navrhuje nevyplácet dividendy akcionáøùm ani tantiémy èlenùm orgánù spoleènosti. Pøedstavenstvo spoleènosti dále navrhuje, aby nerozdìlený zisk byl v plném rozsahu, tj. v èástce ,43 Kè ponechán spoleènosti k posílení vlastního kapitálu. STANOVISKO DOZORÈÍ RADY Zpráva dozorèí rady Lovochemie, a.s. o výsledcích její kontrolní èinnosti, o pøezkoumání øádné úèetní závìrky k 31. prosinci 2003, návrhu pøedstavenstva na rozdìlení zisku za rok 2003 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2003 Dozorèí rada spoleènosti Lovochemie, a.s., zajiš ovala v roce 2003 úkony plynoucí ze zákona a ze stanov spoleènosti, tj. pøedevším projednávala výsledky hospodaøení spoleènosti a plnìní podnikatelského zámìru. Na svých zasedáních v prùbìhu roku 2003 byla pravidelnì informována o vývoji hospodaøení spoleènosti. Dozorèí rada Lovochemie, a.s., projednala výsledky hospodaøení spoleènosti a stav jejího majetku v období leden až prosinec 2003 a pøedloženou zprávu auditora spoleènosti Deloitte & Touche. Dozorèí rada konstatuje po pøezkoumání úèetní závìrky akciové spoleènosti a s pøihlédnutím k výroku auditora, že úèetní závìrka ve všech souvislostech vìrnì zobrazuje majetek, pohledávky, závazky, vlastní kapitál a finanèní situaci Lovochemie, a.s., k a výsledky jejího hospodaøení za rok 2003 v souladu se zákonem è. 563/1991 Sb., o úèetnictví a pøíslušnými souvisejícími pøedpisy. Na základì tìchto skuteèností dozorèí rada doporuèuje valné hromadì schválit roèní úèetní závìrku Lovochemie, a.s. Dále dozorèí rada doporuèuje valné hromadì schválit návrh pøedstavenstva akciové spoleènosti na rozdìlení zisku spoleènosti za rok Dozorèí rada dále pøezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2003 a doporuèuje ji valné hromadì ke schválení. V Lovosicích dne 23. dubna 2004 Ing. Jiøí Kupšovský Pøedseda dozorèí rady 18

20 FINANÈNÍ ÈÁST

21 ROZVAHA (v tis. Kè) Aktiva celkem Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanèní majetek z toho: - podíly v ovládaných a øízených osobách Obìžná aktiva Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanèní majetek Èasové rozlišení Pasiva celkem Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Rezervní fondy, nedìlitelný fond a ostatní fondy ze zisku Výsledek hospodaøení minulých let Výsledek hospodaøení Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvìry a výpomoci z toho: - dlouhodobé bankovní úvìry Èasové rozlišení Údaje za roky 2001 a 2002 pøepoèítány dle metodiky roku

22 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kè) Výkony a prodej zboží z toho: - tržby za prodej vlastních výrobkù, služeb a zboží zmìna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby aktivace vnitropodnikových výkonù Výkonová spotøeba a náklady na prodané zboží Pøidaná hodnota Osobní náklady Danì a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Zùstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zmìna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladù pøíštích období Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Provozní výsledek hospodaøení Zmìna stavu rezerv a opravných položek ve finanèní oblasti Jiné finanèní výnosy Úroky a jiné finanèní náklady, daò z pøíjmù Finanèní výsledek z hospodaøení, vèetnì danì z pøíjmù bìžné èinnosti Výsledek hospodaøení za bìžnou èinnost Mimoøádné výnosy Mimoøádné náklady Mimoøádný výsledek hospodaøení Výsledek hospodaøení za úèetní období Údaje za roky 2001 a 2002 pøepoèítány dle metodiky roku

23 PRODEJ V ROCE 2003 Zatímco pøi bilancování výsledkù roku 2002 jsme hovoøili o povodni jako o rozhodující negativní skuteènosti v životì naší spoleènosti, která ovlivnila naše hospodaøení, vìtší èást roku 2003 se vyznaèovala naopak kritickým nedostatkem srážek, což mìlo za následek vyhrocení již tak velmi složité situace v zemìdìlství. Podle posledních informací Ministerstva zemìdìlství ÈR nepøekroèila spotøeba hnojiv v ÈR v roce 2003 úroveò spotøeby, které bylo dosaženo v roce I pøes nepøíznivé pøírodní podmínky, které nás a naše zemìdìlce v roce 2003 provázely, hodnotíme námi dosažené výsledky pozitivnì. Lovochemie mírnì posílila svoje dominantní postavení u všech hlavních produktù (LAV/LAD, DAM a NPK/NP) na èeském trhu, na trhu SRN u LAV/LAD byl náš podíl rovnìž v rùstovém trendu, a to pøedevším zásluhou uvedení našich nových výrobkù LAS 24+6S a LAS 24+2MgO+3S na trh. Je jistì vhodné pøipomenout, že se v roce 2003 na trhu ÈR již projevily pozitivnì úèinky pøijatého opatøení k omezení rostoucího dovozu dusiènanu amonného z východní Evropy za úèelem ochrany našeho domácího trhu. Opatøení v podobì dovozních pøirážek, platné od konce ledna 2003, mìlo za následek nižší dovoz konkurenèních hnojiv a umožnilo nám vyšší prodej našich hnojiv na tuzemském trhu. V roce 2003 bylo prodáno a vyexpedováno k zákazníkovi cca 700 tisíc tun hnojiv. Nejvýznamnìjším naším hnojivem co do vyrobeného objemu je LAV/LAD, kterého jsme v uplynulém roce prodali cca 400 tis. tun. Jak vyplynulo z výsledkù našeho marketingového prùzkumu, provedeného v letních mìsících 2003, vìtšina tuzemských zákazníkù potvrdila, že upøednostòují hnojivo LAD pøed LAV. Cílem pro nìmecký trh bylo u této skupiny hnojiv rozšíøit výrobní sortiment o LAS 24+2MgO+3S (v roce 2002 to byl LAS 24+6S). Velmi uspokojivá kvalita obou našich nových výrobkù významnì pøispìla k uspokojení požadavkù nìmeckých zákazníkù. V dodávkách DAM se podaøilo navýšit objem prodeje o 8 % ve srovnání s rokem Celkový objem cca 160 tis. tun, který jsme prodali v tuzemsku a zahranièí, byl i pøes nepøíznivé podmínky roku 2003 úspìšný. U hnojiv NPK/NP a GSH jsme zaznamenali 13% nárùst objemu prodeje oproti pøedchozímu roku 2002, celkový objem prodeje byl cca 80 tis. tun. Více než polovina objemu prodeje vícesložkových hnojiv byla realizována v jarním období, kdy došlo ke krátkodobému pøevisu poptávky nad výrobní kapacitou Lovochemie. Již nìkolik let je rozhodující objem výroby LV urèen pro export, a to zejména proto, že na tuzemském trhu je dlouhodobì velmi nízká poptávka po tomto hnojivu. V tuzemsku prodáváme pouhou pìtinu celkového vyrobeného objemu. Nejvýznamnìjším souèasným trhem pro LV je Itálie, Francie, Polsko a další zemì západní a støední Evropy. S odbìrateli v asijských zemích máme dlouhodobý obchodní vztah, jenž byl založen již pøed 10 lety, a prodej do tìchto destinací je stabilní. V minulém roce jsme posílili prodeje do Jižní Ameriky, kde existuje potenciál navýšení prodeje. Náš zájem je pøedevším orientován do Mexika, Chile a dalších latinskoamerických zemí, kde je patrný dlouhodobý rùstový trend spotøeby tohoto hnojiva. Jednou z oblastí, kde dochází k výraznìjší zmìnì je oblast balení hnojiv, pøedevším pak u LV. V prodeji zboží na paletách byl zaznamenán další rùst. Požadavky na balení vzrostly ve srovnání s rokem 2002 o 46 % a ve srovnání s rokem 2001 již témìø o 58 %. Pøepravy paletovaného zboží jsou uskuteèòovány pøedevším silnièní (palety volnì) a kombinovanou dopravou (palety v kontejnerech). V této oblasti nám významnì pomohla realizace investice do nové paletizaèní linky, bez které by nebylo možné tento rùstový trend podchytit. Nárùst je zaznamenán v balení big bag, kde jsme v minulém roce vyexpedovali ètyønásobnì vìtší objem oproti roku I zde uvažujeme do budoucna o øešení formou nové investice. Od kvìtna 2004 je tržní prostøedí Èeské republiky souèástí evropského hospodáøského prostoru. To umožòuje nejen snazší pøístup èeského zboží na trh starých zemí Evropské unie, ale také zvyšuje konkurenèní tlak, pøedstavovaný importem zboží z novì pøistoupivších zemích, pøedevším Polska. Lovochemie je od podzimu øádným èlenem Evropského sdružení výrobcù hnojiv EFMA a zaøadila se tak 22

24 po bok nejvýznamnìjších evropských výrobcù hnojiv. Kromì øady èlenských povinností a pøístupu ke statistickým publikacím je z obchodního hlediska významný spoleèný postup èlenù EFMA v oblasti pøípravy antidumpingových opatøení proti dovozu hnojiv z prostoru mimo EU. Jde zejména o dusiènan amonný, moèovinu a DAM z východní Evropy a severní Afriky. Znamená to aktivní podíl Lovochemie na ochranì spoleèného, a tedy i èeského trhu pøed nežádoucím dovozem levného zboží. Stejnì jako v Èeské republice je i ve vìtšinì ostatních zemích, pøistupujících k unii, spotøeba živin velice nízká ve srovnání s prùmìrem nynìjších zemí EU, umocnìná navíc vìtšinou jednostrannou orientací na hnojení dusíkem. S podporou fondù EU lze oèekávat postupné zlepšování ekonomické síly zemìdìlských podnikù, které kromì zvýšení objemu ostatních vstupù, spojených s intenzifikací rostlinné výroby, budou zvyšovat úroveò hnojení. Pøedpokládá se pozvolný nárùst spotøeby hlavních živin N, P, K, ale i síry a vápenatých a hoøeènatých hnojiv. Naopak struktura pìstovaných plodin se mùže zèásti odrazit na zmìnì spotøeby jednotlivých živin èi jejich forem. Je zde tedy reálný pøedpoklad rùstu spotøeby živin (smìrem k evropskému prùmìru) a vyrovnávání jejich vzájemného pomìru. Tento vývoj povede výrobce k uspokojování zvýšené poptávky na domácím trhu jednotlivých zemí. Pod dnes velice frekventovaným slovem marketing si mnozí pøedstavují rùznou problematiku a ani odborníci se neshodují na jednotné definici. V našem pøípadì do marketingových èinností spadá pøedevším: - monitoring názorù zákazníkù na naše výrobky a jejich spokojenosti s kvalitou a dodacími podmínkami, - sledování konkurence na èeském i zahranièním trhu, - sledování dovozu zboží a analýza pomìrù na trhu, z které vyplývají závìry pro výrobu a umis ování zboží na trh, to vše v úzké spolupráci s prodejním týmem AGROFERT HOLDING. Z øady èinností, shrnutých pod pojem propagace, lze jmenovat poskytování informací o našich výrobcích prostøednictvím tiskovin a reklamních vzorkù, inzerci v odborném tisku a dalších publikacích, úèasti na veletrzích a polních dnech èi prezentace na odborných konferencích. V uplynulém roce naši zákazníci velmi kladnì hodnotili dvì významné propagaèní akce: Ve spolupráci s nìmeckým výrobcem hnojiv SKW Stickstoffwerke Piesteritz, který je souèásti skupiny Agrofert/Ameropa, prezentovali pracovníci prodeje Lovochemii na polních dnech v saském Cunnersdorfu a Trossinu, kde se zemìdìlci o naši firmu a její produkty živì zajímali. Velmi významnou akcí, kterou jsme organizovali spoleènì s AGROFERT HOLDING na podporu prodeje našich výrobkù, byla exkurze distributorù hnojiv pøímo v Lovochemii, kde si prohlédli provozy KD 6, LAV 3, expedici i sklad LAV, a následnì jsme pøipravili netradièní pøekvapení formou leteckého dne v Roudnici nad Labem. 23

25

26 ZPRÁVA O VLIVU LOVOCHEMIE, a.s., LOVOSICE NA ZDRAVÍ, BEZPEÈNOST A ŽIVOTNÍ PROSTØEDÍ ZA ROK 2003 Historie výroby a ekologických aktivit 1900 vznik firmy Bohdan Grõger - výroba mazadel 1904 firma Schram - zahájení výroby kyseliny sírové a superfosfátu 1921 zahájení výstavby Èeské továrny na umìlé hedvábí 1922 ukonèení výstavby èistírny odpadních vod a kanalizací 1923 zahájení výroby viskózového hedvábí 1945 vznik n.p. Èeské hedvábí ÈHL 1950 zahájena výstavba továrny na strojená hnojiva TSH 1957 ukonèení výstavby a plný provoz TSH 1958 slouèení TSH a ÈHL - vznik Severoèeských chemických závodù 1959 zprovoznìní neutralizaèní stanice odpadních vod 1960 zahájení výroby kordového vlákna 1961 zahájena výstavba nové èistící stanice odpadních vod 1964 nájezd nové výrobny superfosfátu a fluorokøemièitanu sodného 1965 nájezd kotlù è. 4 a pøevedení veškerých technologických vod na ÈOV 1966 zrušení výroby viskózového hedvábí 1967 nájezd výroby kombinovaných hnojiv NPK a ledku vápenatého 1969 nájezd výrobny kyseliny dusièné KD zprovoznìní elektroodluèovaèù kotlù è. 4 a nájezd selektivní redukce NO x výroben kyseliny dusièné KD zrušení výroby kyseliny sírové, superfosfátu a fluorokøemièitanu 1991 snížení produkce viskózového kordu o 50 % 1991 nájezd nové výrobny ledku amonného s vápencem LAV III 1992 zprovoznìní imisního monitoringu 1993 vznik akciové spoleènosti Lovochemie 1994 zahájení sanace podnikové skládky 1995 nájezd centrálního naftového hospodáøství 1995 odstavení roštové kotelny - nájezd nových kotlù na zemní plyn 1996 náhrada svítiplynu za zemní plyn 1997 zahájení sanace staré zátìže v areálu a.s prodej výroby kordù, založení firmy Glanzstoff Bohemia, s.r.o nájezd uhelného kotle è. 4 po rekonstrukci 1998 zprovoznìní nové skládky nebezpeèných odpadù 1998 nájezd kyselé praèky emisí na výrobnì hnojiva NPK po rekonstrukci 1998 nájezd nového cirkulaèního okruhu chladících vod 1999 odseparování oplachových vod z výrobny NPK od chemické kanalizace formou záchytných bazénù 2000 nájezd alkalické praèky na výrobnì NPK po rekonstrukci 2001 ukonèení výroby abraziv 2001 zahájení výstavby nové výrobny kyseliny dusièné KD likvidace následkù povodnì 2002 zahájení generální opravy uhelného kotle è nájezd nové výrobny KD odstavení výroben KD 1-4 z provozu 25

27 Charakteristika hlavních èinností Hlavním výrobním programem Lovochemie je sortiment dusíkatých a kombinovaných hnojiv v granulované a kapalné formì. Souèástí výroby hnojiv je velkokapacitní výroba kyseliny dusièné. Doplòující výrobní program tvoøí výroba karboxymetylcelulózy. Zásadní význam vzhledem k vlivu èinnosti spoleènosti na životní prostøedí mají následující skuteènosti: - výroba tepla z hnìdého uhlí, - vysoká potøeba vody, - rozsáhlý pøesun hmot, - vysoká spotøeba èpavku, - dodávky služeb v oblasti výroby energií, technologických vod a èištìní odpadních vod externím zákazníkùm v areálu podniku. Objemem výroby minerálních hnojiv se spoleènost øadí k pøedním evropským výrobcùm. Koncepce øešení ochrany životního prostøedí Lovochemie je od r držitelem práva používat logo Responsible Care, které smìrem k veøejnosti prezentuje vstøícný pøístup spoleènosti k ochranì životního prostøedí. Hlavním strategickým cílem následujícího období je vytvoøení podmínek pro postupné zavedení a certifikaci komplexního systému øízení QEMS podle norma ÈSN EN ISO v návaznosti na úspìšnì zavedený systém managementu jakosti. 26

28

29 Politika ochrany životního prostøedí Pro politiku ochrany životního prostøedí, vycházející z dlouhodobého plánu, byly pøijaty následující zásady: 1. Plnit požadavky platných právních pøedpisù na ochranu životního prostøedí a plnit programy, ke kterým se spoleènost dobrovolnì zavázala. 2. Snižovat dopady prùmyslové èinnosti do všech složek životního prostøedí. 3. Pøedcházet vzniku pøíèin poškození životního prostøedí. 4. Pøispívat k ochranì pøírodních zdrojù snižováním spotøeby energie a surovin. 5. Motivovat zamìstnance k šetøení pøírodních zdrojù a k provádìní všech èinností s ohledem na ochranu životního prostøedí a pøipravit je na zvládnutí mimo øádných situací. 6. Otevøenì a vstøícnì informovat veøejnost i vlastní zamìstnance o vlivu podniku na životní prostøedí. 7. Poskytováním poradenského servisu pøispívat k bezpeèné pøepravì, skladování a ekologicky šetrné aplikaci výrobkù podniku. Systém øízení ochrany životního prostøedí, bezpeènosti a ochrany zdraví Oddìlení životního prostøedí spoleènì s oddìlením øízení jakosti jsou organizaènì zaèlenìny do úseku technického øeditele. Technický øeditel zastává funkci pøedstavitele vedení pro jakost a pro environmentální management. Oddìlení životního prostøedí prostøednictvím svých pracovníkù - vedoucího oddìlení, technika ochrany ovzduší a odpadového hospodáøe - zajiš uje øízení problematiky ochrany životního prostøedí, kontrolu plnìní zákonných požadavkù, styk s orgány ochrany životního prostøedí na všech stupních i jednání s veøejností. 28

30 Dobrovolné aktivity Akciová spoleènost Lovochemie je èlenem øady významných iniciativ: èlenství v evropském sdružení výrobcù hnojiv EFMA, èlenství ve Svazu chemického prùmyslu Èeské republiky (SCHP - ÈR), èlenství v organizaci Transportní integrovaný nehodový systém (TRINS). Hlavní aktivity realizované v oblasti ochrany životního prostøedí Spoleènost vynakládá na ekologické investice, jejichž hlavním cílem je snížení dopadù èinnosti podniku na životní prostøedí a zlepšení pracovního prostøedí, každoroènì znaèné finanèní prostøedky. Zámìrem spoleènosti je orientovat investièní prostøedky na výstavbu nových a intenzifikaci stávajících technologických zaøízení. Tento trend se významnì projevil v energetických a materiálových úsporách, minimalizaci odpadù a snížení dopadù na životní prostøedí. Provozované technologie, mimo moderní výrobnu ledku amonného s vápencem, jsou v provozu øadu let. V roce 2003 byla uvedena do provozu nová výrobna kyseliny dusièné KD 6, která zcela nahradila výrobní jednotky KD 1-4, provozované od r. 1954, které byly v srpnu r odstaveny z provozu a jejichž demolice byla ukonèena v kvìtnu Souhrnné náklady spoleènosti na ochranu životního prostøedí za posledních sedm let (od r. 1997) dosáhly èástky vìtší než mil. Kè. Jsou souhrnem investièních nákladù, provozních nákladù, poplatkù a náhrad škod. Investièní náklady, které vìnuje spoleènost na ochranu životního prostøedí, každoroènì tvoøí okolo % z celkových investic. Investièní náklady na ochranu ŽP (v mil. Kè) celkové investice ekologické investice

31 Hlavní aktivity realizované v oblasti ochrany životního prostøedí v roce 2003 Opatøení Náklady v mil. Kè Efekty v ZP Rozdìlení ÈOV 3,64 zefektivnìní èisticího procesu, oddìlení kalového hospodáøství - separace odpadù k využití Komorový kalolis na ÈOV 2,82 intenzifikace odvodnìní kalù, snížení množství odpadù Zacyklování oplachových vod na výrobnì LAV 0,92 snížení emise N anorg do odpadních vod Pøepracování pøechodových typù hnojiva 1,03 snížení množství odpadù na výrobnì NPK Využití kyselých vod na výrobnì NPK 7,80 snížení emise N anorg a P do odpadních vod, snížení spotøeby vody, dosažení požadavkù legislativy Modernizace uhelného kotle K 5 - II. etapa 5,02 zvýšení úèinnosti spalovacího procesu, úspora paliva Pøehled výsledkù Stoupající produkce podniku, zejména hnojiv, s sebou vždy pøinášela a pøináší riziko nárùstu emisí do všech složek ŽP. Rok 2003 byl rokem ve znamení nájezdu nové výrobny kyseliny dusièné KD 6 a odstavení starých jednotek KD 1-4 mimo provoz. Ochrana ovzduší Produkované emise lze rozdìlit na dvì skupiny: emise z teplárny tuhé látky, SO 2, NO x, CO emise z výroben tuhé látky, NH 3, NO x, HF Úlety emisí CO (v tunách) Produkce hnojiv ovlivnila emise do ovzduší jen nevýznamnì. V porovnání s rokem 2002 došlo k poklesu emisí NH 3 o 11 tun a emisí NO x o 48 tun. Toto snížení bylo hlavní mìrou ovlivnìno odstavením výroben KD 1-4 v mìsíci srpnu z provozu Úlety emisí SO 2 (v tunách) Úlety emisí NO x (v tunách)

32 Úlety emisí tuhých zneèiš ujících látek (v tunách) Úlety emisí NH 3 (v tunách) Další oblastí s vlivem na emise do ovzduší je výroba energií na závodní teplárnì. Zvýšená vlastní výroba elektrické energie, doprovázená zvýšenou sirnatostí spalovaného uhlí, mìla za dùsledek zvýšení emisí SO 2 o 276 tun a emisí CO o 21 tun ve srovnání s loòským rokem. Úlety emisí HF (v tunách) 5 4 Bìhem roku nebylo zaznamenáno pøekroèení stanovených limitù emisí, všechny výrobní provozy spoleènosti jsou plnì v souladu s požadavky zákona o ovzduší a souvisejících pøedpisù Ochrana vod Celý areál spoleènosti je situován v tìsném sousedství Labe, které je velmi citlivým indikátorem jakéhokoliv zhoršení kvality vypouštìných vod. Odbìr vody z Labe (v mil. m 3 ) 50 odbìr z Labe Chemicky zneèištìné odpadní vody, které jsou produkovány výrobnami, jsou anorganického typu. Neobsahují potøebný podíl organického substrátu nutného k zaøazení dodateèného biologického stupnì èištìní, tj. nitrifikace-denitrifikace za stávající neutralizaèní ÈOV vypouštìní z ÈOV Hlavní pozornost je neustále zamìøena na ukazatele zneèištìní, které souvisejí s výrobou anorganických hnojiv, tj. anorganický dusík a fosfor. Byla realizována další dílèí opatøení na výrobnách hnojiv, smìøující k minimalizaci emise N a P pøitékající na ÈOV. Bìhem roku se podaøilo výraznì snížit emise N anorg a to o 122 tun ve srovnání s pøedcházejícím rokem a udržet trend poklesu solnosti (RAS), který ovlivòuje chod úspìšnì dokonèené investièní akce - Kalcinace Glauberovy soli, financované externí firmou pùsobící v areálu podniku. Rozpuštìné anorganické soli (v tis. tun)

33 Výsledkem byl pokles emise RAS o dalších tun a dosažení snížení poplatkù za emise do vod vlivem nezpoplatnìní ukazatelù RAS a celkový fosfor. Celoroèním problémem byly zvýšené koncentrace chloridù a nerozpuštìných látek na odtoku do recipientu, zpùsobené i vlivem špatné kvality surové labské vody. N anorg (v tunách) 1500 P celk. (v tunách) Všechny podmínky pro vypouštìní odpadních vod z produkce Lovochemie dané vodohospodáøským povolením byly dodrženy. Povolení nakládání s vodami neplnìno v ukazateli Zn a CS 2 z produkce externí firmy v areálu podniku. Odpadové hospodáøství Spoleènost nakládá s odpady plnì v souladu se zákonem o odpadech è. 185/2001 Sb. V r došlo k prodeji podnikové skládky nebezpeèných odpadù, která je nyní provozována novým vlastníkem - firmou Eurosup, s.r.o. Praha. Množství vyprodukovaných odpadù v r pokleslo o cca tun, pøièemž množství nebezpeèných odpadù pokleslo o cca 66 % a množství ostatních odpadù o 32 % proti r Celkové náklady na odstraòování odpadù poklesly o 1,5 mil. Kè. Dùsledkem zvýšeného recyklování a využívání odpadù byl pøínos finanèních prostøedkù ve výši cca 880 tis. Kè. Produkce odpadù celkem (v tunách) Staré ekologické zátìže a jejich sanace Lovochemie uzavøela v roce 1994 ekologickou smlouvu s FNM na úhradu nákladù, souvisejících s odstranìním staré ekologické zátìže z období pøed privatizací. Sanaèní práce byly provádìny na dvou lokalitách: sanace skládky Lukavec, sanace v areálu vlastního závodu - prostor výrobny kombinovaného hnojiva NPK, dílèí zneèištìní v prostoru závodní energetiky a odstranìní havarijního stavu v bývalých strojních dílnách. Sanace skládky Lukavec Sanaèní práce probíhaly ve dvou etapách a byly ukonèeny v roce Celkové náklady na sanaci v této lokalitì, hrazené Fondem národního majetku, dosáhly èástky 371 mil. Kè. Sanace ropného zneèištìní v prostoru výrobny vlastního závodu Sanaèní práce v prostoru výrobny kombinovaných hnojiv NPK a podnikové energetiky probíhaly od r Byly zamìøeny na odstranìní kontaminace horninového podloží a podzemních vod ropnými látkami. V roce 2003 byly ukonèeny práce na odstraòování staré ekologické zátìže (ropných látek) v areálu podniku v prostoru výrobny NPK a energetiky, které v pøedchozím roce pøerušila povodeò. Sanované prostory byly pøedány k užívání. V závìru roku bylo ukonèeno odstraòování havarijního stavu v bývalých strojních dílnách, které bylo vyvoláno povodní v r a jednalo se rovnìž o starou zátìž. Celkové náklady na sanaci v této lokalitì, hrazené Fondem národního majetku, dosáhly závìrem r èástky 35,9 mil. Kè. 32

OMNIPOL a. s. Zpráva 2001

OMNIPOL a. s. Zpráva 2001 OMNIPOL a. s. Zpráva 2001 ZPRÁVA 2001 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI...................... 4 STRUKTURA

Více

ÈESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

ÈESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2005 ÈESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA...3 PROFIL SPOLEÈNOSTI...4 HLAVNÍ AKCIONÁØI A MAJETKOVÉ ÚÈASTI STAV K 31. 12. 2005...6 ORGÁNY SPOLEÈNOSTI...6

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI - ZÁKLADNÍ ÚDAJE

PROFIL SPOLEČNOSTI - ZÁKLADNÍ ÚDAJE LOVOCHEMIE 24 LOVOCHEMIE 24 OBSAH 3 3 4 5 5 6 6 7 7 12 14 16 16 17 17 18 2 2 21 PROFIL SPOLEČNOSTI - ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE ORGÁNY A MANAGEMENT SPOLEČNOSTI

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1998 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 HISTORIE SPOLEÈNOSTI...

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1998 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 HISTORIE SPOLEÈNOSTI... OMNIPOL a. s. V ý r o č n í z p r á v a 1 9 9 8 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1998 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI......................

Více

HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI...

HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI... OBSAH: HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI...8 EKONOMICKÉ VÝSLEDKY...9 CÍLE PRO ROK 2011...12 ZPRÁVA

Více

Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2. Základní údaje... 3. Orgány společnosti... 4

Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2. Základní údaje... 3. Orgány společnosti... 4 Výroční zpráva společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. za rok Obsah Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2 Základní údaje... 3 Orgány společnosti... 4 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti

Více

I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3. I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11. II.1 Organizaèní schéma 12

I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3. I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11. II.1 Organizaèní schéma 12 1998 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA ÈNB 1 I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3 I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11 II.1 Organizaèní schéma 12 III. MÌNOVÁ

Více

Profil společnosti - základní údaje

Profil společnosti - základní údaje LOVOCHEMIE 2006 O B S A H strana Profil společnosti - základní údaje 3 Základní ekonomické ukazatele 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Orgány a management společnosti 5 Organizační struktura 6 Specifické

Více

DRUŽSTVO DLA, družstvo

DRUŽSTVO DLA, družstvo DRUŽSTVO DLA, družstvo VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Vážení přátelé, členky a členové DRUŽSTVA DLA, družstvo, opět uplynul rok a přišel čas, kdy vám vedení družstva znovu skládá účty za své hospodaření v minulém

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. TOMA, a.s. se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. TOMA, a.s. se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02 ZA OBDOBÍ 7-11/2014 (neauditovaná, nekonsolidovaná) podle 119 a) z.č. 256 / 2004 Sb. Zákona o podnikání na kapitálových

Více

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010 Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010 18. února 2011 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky za rok 2010, připravené v souladu s

Více

20 Výroční 14 zpráva

20 Výroční 14 zpráva 2014 Výroční zpráva I 01 I OBSAH Organizační struktura 2 Certifikace jakosti 3 Historie společnosti 4 Zpráva představenstva 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva nezávislého auditora 7 Zpráva auditora k výroční

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za leden září 2015

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za leden září 2015 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za leden září 2015 Významné události ve sledovaném období: Září: - Dne 22. 9. 2015 se zástupci dispečinku společnosti ČEPS podíleli na cvičení Zóna 2015, které mělo za cíl prověřit

Více

Obsah. 5. Ostatní údaje 14 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2008 1

Obsah. 5. Ostatní údaje 14 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2008 1 V Litovli srpen 2008 Pololetní zpráva R O K 2 0 0 8 Obsah 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 2 Obchodní firma 2 Založení a přeměny 2 Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku

Více

Lovochemie, a.s. Ing. Vladislav Smrž Personální ředitel. Mgr. Kamila Rottová Specialista vzdělávání a rozvoje

Lovochemie, a.s. Ing. Vladislav Smrž Personální ředitel. Mgr. Kamila Rottová Specialista vzdělávání a rozvoje Lovochemie, a.s. Ing. Vladislav Smrž Personální ředitel Mgr. Kamila Rottová Specialista vzdělávání a rozvoje 1 Lovochemie, a.s. historie 1904 založení firmy - zakladatel Adolf Schramm 1958 vznik s. p.

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 26. listopadu 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních devět

Více

Lovochemie, a.s., Lovosice. Lovochemie 2007

Lovochemie, a.s., Lovosice. Lovochemie 2007 Lovochemie, a.s., Lovosice Lovochemie 2007 V Lovosicích dne 28. dubna 2008 Zpracoval útvar ekonomického ředitele 1 O B S A H strana Profil společnosti - základní údaje 3 Základní ekonomické ukazatele 3

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 31. července Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí Hlavní události 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 1 369,5 mil. EUR na 1 481,8 mil. EUR (+8,2 %) Čisté příjmy z poplatků

Více

Životní cyklus podniku

Životní cyklus podniku Životní cyklus podniku Příjmy / výdaje Stabilizace Krize Růst Zánik Založen ení,, vznik Čas Základní fáze životního cyklu podniku: založení, růst, stabilizace, krize a zánik Jsou odrazem - vývoje makroekonomického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s. 338 21 Osek u Rokycan 400 DIČ CZ25211943 V Oseku u Rokycan dne 6. března 2014. Obsah výroční zprávy: Základní údaje o firmě Informace

Více

Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za rok 2008

Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za rok 2008 Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za rok 2008 24. února 2009 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky za rok 2008, připravené v souladu

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2014 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013 7. Zpráva dozorčí

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2015 Řádná valná hromada 27. dubna 2016 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2015... 6 Pojišťovnictví

Více

Lovochemie, a.s. Lovochemie 2011

Lovochemie, a.s. Lovochemie 2011 Lovochemie, a.s. Lovochemie 2011 Lovosice, 19. března 2012 Zpracoval útvar ekonomického ředitele 1 OBSAH strana Profil Společnosti - základní údaje 3 Základní ekonomické ukazatele 3 Úvodní slovo předsedy

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Příloha k účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 PRAHA, ČERVEN 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 PRAHA, ČERVEN 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 PRAHA, ČERVEN 2013 1 Obsah: I. Úvod II. Základní údaje o společnosti III. Organizační schéma společnosti IV. Orgány správy a řízení společnosti 1. Představenstvo 2. Dozorčí rada V.

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 3 květen 2014 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2013 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Vážení akcionáři,

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 2 květen 2013 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Výroční zpráva Frýdlantské vodárenské společnosti a. s. za rok 2007

Výroční zpráva Frýdlantské vodárenské společnosti a. s. za rok 2007 Výroční zpráva Frýdlantské vodárenské společnosti a. s. za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Voda je nejměkčí a nejslabší bytí na světě, v překonávání tvrdého a silného je však neporazitelná a není jí

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti...3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující investiční akce

Více

2 0 0 2..S, A IE M E H C O V O L Lovochemie 2002

2 0 0 2..S, A IE M E H C O V O L Lovochemie 2002 Lovochemie 22 S námi sklidíte úspìch Profil spoleènosti Základní údaje Název: Lovochemie, a.s. IČ: 491262 DIČ: 196-491262 Sídlo: Lovosice, Terezínská 57, PSČ 41 17 Telefon: 416 561 111 Fax: 416 533 98

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Charakteristika společnosti 4 Valná hromada 31. 5. 2006 10 Zpráva představenstva

Více

Výroční zpráva 2006. Výroční zpráva 2006. Výroční zpráva. SLOT GROUP, a. s. 2006

Výroční zpráva 2006. Výroční zpráva 2006. Výroční zpráva. SLOT GROUP, a. s. 2006 Slot Group 2 Výroční zpráva 3 SLOT GROUP, 2006 Obsah výroční zprávy 4 Úvod.......................................................................................6 Orgány společnosti a její management...7

Více

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a 2006 Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva a.s. - 3 2. Identifikační údaje společnosti - 4 3. Založení společnosti - 4 4. Vznik společnosti - 4 5. Předmět podnikání -

Více

Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s.

Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s. 2014 14 Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s. Rok 2014 znamenal pro ČSAD Uherské Hradiště další úspěšné období, ve kterém došlo jak k dalšímu rozvoji společnosti, tak bylo dosaženo výborných hospodářských

Více

Strana: 1 +--------------+ IDENTIFIKACE +--------------+ DUNS : 36-059-0251. REGISTR. JMÉNO: Testovací zpráva, s.r.o.

Strana: 1 +--------------+ IDENTIFIKACE +--------------+ DUNS : 36-059-0251. REGISTR. JMÉNO: Testovací zpráva, s.r.o. Strana: 1 Tato zpráva je Vám poskytována podle obchodních podmínek Dun & Bradstreet spol. s r.o., je přísně důvěrná a nesmí být poskytována třetí straně. HOSPODÁŘSKÁ INFORMACE +---------------------------------------------------------------------------+

Více

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30.6.2004

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30.6.2004 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30.6.2004 podle zákona číslo 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu srpen 2004 Obsah strana I.

Více

Credit Analysis Report

Credit Analysis Report Page 1 of 12 Credit Analysis Report Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: office@coface.cz 18.02.2013 10:47 DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: sales praha Číslo objednávky: 1328219 Dodací

Více

KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2012 TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz DIČ: CZ45273758 Společnost je

Více

PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016

PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 26. května 2016 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2016 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky

Více

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů Tisková zpráva 25. února 2011 Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů HLAVNÍ UDÁLOSTI: Erste Group zaznamenala

Více

Škrobárny Pelhřimov, a.s., Křemešnická 818, Pelhřimov 393 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2014/2015

Škrobárny Pelhřimov, a.s., Křemešnická 818, Pelhřimov 393 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2014/2015 , Křemešnická 818, Pelhřimov 393 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2014/2015 Pelhřimov 12. 11. 2015 ÚVODNÍ SLOVO K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ Vážení akcionáři, do hospodářského roku 2014/2015 vstoupila

Více

Teplárna České Budějovice, a.s.

Teplárna České Budějovice, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČO: 60826835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Příloha č. 1 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

Příloha č. 1 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Příloha č. 1 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku ( zpracováno pro Valnou hromadu společnosti PHARMOS a.s. konanou dne 30.6.2015 ) Činnost představenstva společnosti Představenstvo

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2015

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2015 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2015 Významné události ve sledovaném období: Březen: - Dne 26. 3. probělo za účasti společnosti ČEPS cvičení Blackout Jihomoravského kraje. Během dne byl v provozu

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

Výroční zpráva LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva LABYRINT BOHEMIA 1 Výroční zpráva za rok 27 LABYRINT BOHEMIA o.p.s. Výroční zpráva LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. 27 Výroční zpráva LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. 27 2 1. Identifikační údaje: 1.1. Název společnosti: LABYRINT BOHEMIA,

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 2007 Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 Obsah ÚVOD 3 Aktiva O nás 3 Závazky a vlastní kapitál 10 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Výnosy, náklady, zisky a

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009 ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ 1 Obsah: Zpráva auditora Prohlášení statutárních orgánů Oddíl I. Individuální účetní závěrka - Výsledovka k

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2006

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2006 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2006 ---------------------------------------------------------------- a) INPOST, spol. s r.o. společnost s ručením omezeným Havlíčkova 6 686 01 Uherské Hradiště IČ 00568023 b)

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Smilkov, a.s. Smilkov 26, okres Benešov, PSČ 257 89 IČ 46357432

Smilkov, a.s. Smilkov 26, okres Benešov, PSČ 257 89 IČ 46357432 Smilkov, a.s. Smilkov 26, okres Benešov, PSČ 257 89 IČ 46357432 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 OBSAH A. Údaje o společnosti B. Informace o minulém vývoji činnosti účetní jednotky C. Další finanční a nefinanční

Více

Lovochemie, a.s. Lovochemie 2009

Lovochemie, a.s. Lovochemie 2009 Lovochemie, a.s. Lovochemie 2009 Lovosice, 28. dubna 2010 Zpracoval útvar ekonomického ředitele 1 O B S A H strana Profil Společnosti - základní údaje 3 Základní ekonomické ukazatele 3 Úvodní slovo generálního

Více

Strana: 1 +--------------+ IDENTIFIKACE +--------------+ DUNS : 36-059-0251. REGISTR. JMÉNO: Testovací zpráva, s.r.o. ZKRATKA : TZ, s.r.o.

Strana: 1 +--------------+ IDENTIFIKACE +--------------+ DUNS : 36-059-0251. REGISTR. JMÉNO: Testovací zpráva, s.r.o. ZKRATKA : TZ, s.r.o. Strana: 1 Tato zpráva je Vám poskytována podle obchodních podmínek Dun & Bradstreet spol. s r.o., je přísně důvěrná a nesmí být poskytována třetí straně. HOSPODÁŘSKÁ INFORMACE +---------------------------------------------------------------------------+

Více

OBSAH. Profil. Finanční data. Provozní údaje. Profil Akcionářská struktura Struktura skupiny Unipetrol

OBSAH. Profil. Finanční data. Provozní údaje. Profil Akcionářská struktura Struktura skupiny Unipetrol 2014 v číslech 2 Obsah OBSAH Profil Profil Akcionářská struktura Struktura skupiny Unipetrol Finanční data Hlavní finanční údaje Finanční ukazatele Finanční data podle segmentů Výkaz zisku nebo ztráty

Více

KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA 1. POLOLETÍ 2014. TOMA, a.s.

KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA 1. POLOLETÍ 2014. TOMA, a.s. KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA 1. POLOLETÍ 2014 OBSAH ÚVOD... 3 A. ÚDAJE O KONSOLIDAČNÍM CELKU... 4 B. INFORMACE O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ EMITENTA A JEHO KONSOLIDAČNÍHO CELKU

Více

Vývoj složení zákazníků Allianz penzijního fondu

Vývoj složení zákazníků Allianz penzijního fondu Allianz penzijní fond, a. s. Výroční zpráva 2001 Vývoj složení zákazníků Allianz penzijního fondu Počet klientů Allianz penzijního fondu, a. s., vzrostl v roce 2001 o 6 %; výrazný nárůst o 11 % zaznamenali

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2002 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Obecný úvod, mikro a makroekonomika

Obecný úvod, mikro a makroekonomika Obecný úvod, mikro a makroekonomika 1 Vyjmenujte alespoò tøi pøíklady sít`ových odvìtví. 2 Která z následujících odvìtví nejsou sít`ová? Energetika, zemìdìlství, stavebnictví, doprava, zdravotnictví...

Více

CONQUEST ENTERTAINMENT A.S.

CONQUEST ENTERTAINMENT A.S. CONQUEST ENTERTAINMENT A.S. 31. března 2013 Výroční zpráva 2012 Obsah S L O V O P Ř E D S E D Y D O Z O R Č Í R A D Y.... 2 S L O V O P Ř E D S E D Y P Ř E D S T A V E N S T V A... 3 S T R U K T U R A

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006 (zpracováno podle vyhlášky číslo 500/2002 Sb.) únor 2007-1 - I. Informace podle 39

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s.

Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. se sídlem v Ústí nad Labem, Revoluční 1521/84 IČ 62243136 zapsaný v obchodním rejstříku vedením Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložka 664 Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Rapid, akciová společnost Na Cihlářce 1340/11, 150 00 Praha 5 IČ: 00001040 DIČ: CZ00001040 Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 27 Obsah: I.

Více

První Signální, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1.1.2002 31.3.2003

První Signální, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1.1.2002 31.3.2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA Úvodní slovo ředitele Období, které je hodnoceno touto zprávou bylo jistě nejsložitějším v krátké historii společnosti. Přes více problémových faktorů prokázala společnost díky svým zaměstnancům

Více

AKCIOVÉ TRHY - KOMENTÁŘ. Unipetrol

AKCIOVÉ TRHY - KOMENTÁŘ. Unipetrol Unipetrol ČESKÁ REPUBLIKA AKCIOVÉ TRHY CHEMIE Unipetrol ZACHOVAT VÁHU (vůči indexu PX 50) 20. 02. 2003 ANALYTIK Karel Tregler BLOOMBERG UNIP CP (+420) 261 319 081 CENA (19. 02. 2003) 40,00 Kč tregler@ppf.cz

Více

Výroční zpráva. Člen skupiny

Výroční zpráva. Člen skupiny Výroční zpráva Člen skupiny Obsah Základní informace o společnosti. 3 Úvodní slovo předsedy představenstva. 3 Orgány společnosti 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího

Více

Výroční zpráva 2013. Příloha k Výroční zprávě

Výroční zpráva 2013. Příloha k Výroční zprávě Výroční zpráva 2013 Příloha k Výroční zprávě 1 SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2013 Preambule: 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání 5

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů 7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 7.1. Charakteristika odvětví Polygrafický průmysl se člení na vydavatelské činnosti, tisk

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ISO 9001:2000 INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (neauditovaná) k 31. 12. 2006 ROZVAHA AKTIVA Pozn. Dlouhodobá aktiva 356 388 364 498 Pozemky, budovy a zařízení 1 351 752 359 651 Dlouhodobé investice 2 4 272

Více

Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 a zpráva o stavu jejího majetku

Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 a zpráva o stavu jejího majetku Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 a zpráva o stavu jejího majetku Duben 2015 Obsah: I. Základní identifikace společnosti... 3 II. Ekonomické hodnocení účetního období...

Více

Strojírny Cheb a.s. Strojírny Cheb a.s. Podhradská 5 350 02 Cheb

Strojírny Cheb a.s. Strojírny Cheb a.s. Podhradská 5 350 02 Cheb Strojírny Cheb a.s. 9ìURĀQt ]SUiYD URN Strojírny Cheb a.s. Podhradská 5 350 02 Cheb Historie spole nosti Strojírny Cheb, a.s. (d íve výrobní divize Cheb) vznikla jako dce iná spole nost Sokolovských strojíren

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz DIČ: CZ45273758 Společnost je zapsána v obchodním

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 214 1 Lovochemie, a.s. věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření bezpečných

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2008

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2008 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2008 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 35 588 30 007 31 818 22 770 2005 2006 2007 2008 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 7 Teplospol a.s. Spojení telefon pevná linka +420 384 371 111 Spojení telefon mobilní síť +420 605 226 158 Spojení fax +420 384 321 506 Spojení e-mail info@teplospol.cz

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno - střed Pololetní zpráva zpracovaná k 30. červnu 2009 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního orgánu OHL

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu PROGRAMY jednosemestrálních kurzů celoživotního vzdělávání (v souladu s 60 zákona č. 111 /1998 Sb.,

Více

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci podle přílohy č. 24 a 25 vyhlášky č. 123/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů k 31.3.2013 Údaje o investiční

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry

Více

Energetická společnost ČEZ Výroční zpráva 2002

Energetická společnost ČEZ Výroční zpráva 2002 Energetická společnost ČEZ Výroční zpráva 2002 Barva je pro nás výrazovým prostředkem, látkou i materiálem, jehož prostřednictvím můžeme vyjadřovat své představy, své tvůrčí záměry a myšlenky, sdělovat

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 HOMOLKA GROUP, a. s. Výroční zpráva za rok 2003 se sídlem U Průhonu 1516/32, Praha 7 Výroční zpráva za rok 2003 HOMOLKA GROUP, a. s. Obsah: 1. Zpráva představenstva společnosti HOMOLKA GROUP, a.s. o minulém

Více

Teplospol a.s., Jindřichův Hradec. Teplospol a.s.

Teplospol a.s., Jindřichův Hradec. Teplospol a.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Teplospol a.s. Spojení telefon pevná linka +420 384 371 111 Spojení telefon mobilní síť +420 605 226 158 Spojení fax +420 384 321 506 Spojení e mail info@teplospol.cz

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013 UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013 Marek Świtajewski, generální ředitel Mirosław Kastelik, finanční ředitel 23. října 2013 Praha PROGRAM Klíčové body 3. čtvrtletí 2013 Makroprostředí Výroba

Více

1. Ukazatelé likvidity

1. Ukazatelé likvidity Finanční analýza Z údajů rozvahy lze vypočítat ukazatele likvidity, zadluženosti a finanční stability. 1. Ukazatelé likvidity Měří schopnost podniku spokojit (vyrovnat) své běžné (krátkodobé) finanční

Více

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 25. března 2005 1 2 3 OBSAH Zpráva představenstva 3 Rozvaha 4 Výkaz zisku a ztráty 6 Přehled o změnách ve vlastním kapitálu 7 Příloha k účetní závěrce 8 Zpráva

Více

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Vybraná finanční data za poslední tři roky Rozvaha (v tis. Kč) 1999 2000 2001 Stálá aktiva 383 986 451 208 463 867 Oběžná aktiva 82 315 86 226 59

Více

Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČR

Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČR Věstník NKÚ, kontrolní závěry 383 11/28 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČR Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

ČSAD JIHOTRANS. výroční zpráva 2013 / str.1.

ČSAD JIHOTRANS. výroční zpráva 2013 / str.1. výroční zpráva 2013 / str.1. OBSAH : Charakteristika společnosti 3 Představenstvo a dozorčí rada 3 Stanovisko dozorčí rady 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti 4 Organizační a řídicí struktura

Více

S 237/03-98/04 V Brně dne 8. ledna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 237/03, zahájeném dne 12. listopadu 2003 podle

S 237/03-98/04 V Brně dne 8. ledna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 237/03, zahájeném dne 12. listopadu 2003 podle S 237/03-98/04 V Brně dne 8. ledna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 237/03, zahájeném dne 12. listopadu 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více