Business Institut s.r.o. Master of Business Administration. Leadership Manažerské vedení a komunikace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Business Institut s.r.o. Master of Business Administration. Leadership Manažerské vedení a komunikace"

Transkript

1 Business Institut s.r.o. Master of Business Administration Leadership Manažerské vedení a komunikace Rozdíly mezi mužem a ženou v jejich vedení a řízení lidí Disertační práce Petra Harazímová Vedoucí disertační práce: Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D. Praha, únor 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou disertační práci vypracovala samostatně za použití zdrojů a literatury v ní uvedených. V Loučné nad Desnou, dne Petra Harazímová

3 Poděkování Velmi děkuji Ing. Štěpánce Uličné, Ph.D., vedoucí mé disertační práce, za její cenné připomínky a náměty, které výrazně přispěly k vypracování této práce. Petra Harazímová

4 Obsah 1. Úvod Anotace práce Volba metodologie Základní pojmy genderové nerovnosti, jejich historie a současnost Základní pojmy Historie genderových rolí Historický kontext zaměstnanosti českých žen Genderové nerovnosti Genderové nerovnosti ve společnosti Genderové nerovnosti na trhu práce Legislativa v oblasti genderových nerovností Management Genderové nerovnosti v managementu Genderové nerovnosti v top managementu Bariéry vstupu na manažerské místo Skleněný strop Tokenismus Mobbing Ostatní bariéry Nízké sebevědomí žen Mzdové nerovnosti mezi muži a ženami Možnosti odstraňování nerovného postavení žen a mužů v managementu Výchova dětí a překonávání genderových stereotypů Slaďování profesního a rodinného života Další možnosti nastolení rovnováhy mezi muži a ženami v managementu33 4. Ženy, muži a jejich genderové stereotypy Ženy manažerky Muži manažeři Manažeři x manažerky Úspěšný manažer... 40

5 5. Manažeři a manažerky ve stavebních spořitelnách Stavební spořitelny v ČR Pozice nižšího managementu ve SS v ČR Českomoravská stavební spořitelna, a.s Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s Raiffeisen stavební spořitelna, a.s Stavební spořitelna České spořielna, a.s Wüstenrot stavební spořitelna, a.s Pozice středního managementu ve SS v ČR Pozice vyššího (top) managementu ve SS v ČR Gender management a SS Výzkum - Rozdíly ve vedení a řízení lidí mezi mužem a ženou Muži nebo ženy? Manažerské kompetence Odpovědi podřízených Odpovědi oblastních ředitelů Odpovědi nadřízených Odpovědi podporovatelů Vyhodnocení všech skupin dohoromady Rozdíly ve vedení a řízení lidí mezi muži a ženami Typické kompetence žen Typické kompetence mužů Vyhodnocení rozdílů ve vedení a řízení mezi muži a ženami Vyhodnocení výzkumu Gender management z pohledu mé praxe Naše společnost a její vnímání gender nerovností Ženy manažerky Rozdílné postoje k tématu rodina a domácnost mezi ženami Rozdílné postoje k tématu rodina a domácnost mezi ženami a muži Ženy manažerky a jejich postoj k tématu rodina a domácnost Generace mladých manažerek Vyšší management a ženy

6 7.2.6 Nízké sebevědomí žen Manažerky a jejich přínos Rozdíly mezi muži manažery a ženami manažerkami Manažer a jeho kompetence Rozdíly muži a ženy v managementu Postoje zaměstnavatelů k ženám v managementu Přínos žen Dobré příklady z praxe Bariéry Genderové nerovnosti Přijímání zaměstnanců (nábor a výběr) Přijímání manažerů či jejich povýšení Vzdělávání a profesní rozvoj Flexibilní formy práce Kvóty Osobní zkušenosti manažerů/manažerek s gender nerovností Závěr...86 Seznam použitých zkratek Seznam tabulek Seznam grafů Seznam použitých pramenů a literatury Přílohy Název disertační práce Title Resumé Resume Klíčová slova Key Words

7 1. Úvod Tématem mé disertační práce jsou Rozdíly mezi mužem a ženou v jejich vedení a řízení lidí. Toto téma je z mého pohledu velmi zajímavé a také aktuální. Je to také téma, které se mě osobně velmi týká, protože jsem většinu své profesní kariéry strávila na manažerských pozicích jako žena, v převaze mužů. Role mužů a žen se oproti minulosti velmi výrazně změnily. Proto si myslím, že je velmi zajímavé, podívat se směrem z dávné historie až do dnešních dní, jak vnímáme postavení mužů a žen v managementu a jaké rozdíly jsou v jejich vedení a řízení lidí. Díky procesu integrace České republiky do Evropské unie, se změnila a nadále mění naše legislativa, která usiluje o vyrovnání příležitostí žen na vedoucích pozicích s muži. Ovšem zatím zůstává spíše jen u legislativy a praxe v managementu není zdaleka tak daleko, jak by být mohla. Tomuto tématu je momentálně věnována určitá publicita, ale pořád zůstává spíše okrajovým tématem a řeší ho především ženy mezi sebou a ženské neziskové organizace. I já jako žena manažerka na různých pozicích a úrovních jsem se tomuto tématu věnovala a chtěla bych se podělit o své názory a náměty, které jsem za dobu své praxe a také studia získala. Cílem mé disertační práce je identifikovat aktuální genderové nerovnosti v managementu a podat několik zcela konkrétních doporučení, jak tyto disproporce v budoucnosti minimalizovat. Dle mého názoru, velmi zajímavým dílčím cílem této práce je zaměřit se na velmi úzkou skupinu manažerů a manažerek a na této konkrétní skupině provést analýzu konkrétních rozdílů ve vedení a řízení lidí mezi muži a ženami. Tím, že tuto skupinu přesně vymezím, bude mít moje disertační práce a výzkum s ní spojený větší vypovídají hodnotu a věřím, že dospěji také k přesnějším závěrům. Téma mé dizertační práce podle mého názoru velmi úzce souvisí s postavením žen manažerek na našem trhu práce a s jejich podílem na jednotlivých manažerských pozicích. Proto jsem si k mému výzkumu vybrala skupinu manažerů, která je z hlediska počtu a úspěšnosti mužů manažerů a žen manažerek velmi vyrovnaná. Díky tomu se mohu v rámci mého výzkumu a také díky zkušenostem z mé praxe věnovat velmi podrobně pozitivním dopadům, které na tuto skupinu manažerů má jejich vzájemná diverzita. V závěru práce podám konkrétní doporučení, díky kterým je možné tato pozitiva aplikovat na další manažerské pozice a obory managementu. 5

8 1.1 Anotace práce Disertační práce podrobným způsobem popisuje problematiku rozdílů mezi mužem a ženou v jejich vedení a řízení lidí a genderové nerovnosti v této oblasti. Práce je složena ze čtyř částí. První kapitola je zcela formální a věnuje se úvodu práce, a také anotaci a volbě metodologie. Následují kapitoly 2, 3 a 4 jsou věnovány teoretické části práce. Kapitoly 5, 6 a 7 jsou analytické, jsou velmi úzce spjaty s mojí praxí a najdeme zde také vyhodnocení výsledků výzkumu, který jsem pro účely této práce realizovala. Čtvrtá část, kapitola 8 je věnována závěru a doporučením, která souvisí s možnostmi zavedení rovných příležitostí mužů a žen v managementu. Součástí jsou také přílohy, které výstižným způsobem dokreslují celou práci. 1.2 Volba metodologie K dosažení cílů práce jsem zvolila metody analýzy, syntézy a komparace literatury. Velmi bohatě jsem využila studia odborné literatury, z části i cizojazyčné. Využila jsem i mnoha odborných analýz, studií a také internetových zdrojů. Zaměřila jsem se na odbornou literaturu orientovanou na management a management genderových vztahů. Při výčtu a citacích literatury jsem vycházela z mezinárodních norem Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO V praktické části jsem vycházela hodně ze své vlastní praxe. Pracovala jsem téměř 11 let v dceřiné společnosti Komerční banky v Modré pyramidě stavební spořitelně, a.s. V průběhu své pracovní kariéry jsem pracovala na manažerských (zaměstnaneckých) pozicích především nižšího managementu a následně 5 let na své IČO, jako regionální ředitelka (na pozici středního managementu v obchodní síti). Za svoji praxi jsem poznala velké množství manažerů i manažerek na různých úrovních v rámci naší společnosti, ale i v rámci jiných společností (Komerční banka, Allianz pojišťovna, Česká pojišťovna, realitní kanceláře, personální agentury, vzdělávací agentury, kouči, trenéři, personální manažeři, atd.), se kterými jsem úzce spolupracovala. V praktické části tedy využiji hodně názorů, nápadů a podnětů, které jsem konzultovala s mými kolegy. Zároveň jsem provedla dva výzkumy, které jsou úzce spjaty s tématem mé práce. Vzhledem k tomu, že jsem přesvědčena o tom, že nejefektivnější je sledovat rozdíly 6

9 (mezi manažery a manažerkami) na určité specifické a předem dané skupině, provedla jsem obě studie na lidech a společnostech, které jsou s moji dosavadní praxi velmi úzce spjati. Zacílila jsem na nižší management ve stavebních spořitelnách. Formou e- mailového dotazníku jsem požádala stavební spořitelny o údaje, týkající se personálního obsazení mužů a žen na pozicích nižšího managementu v jejich obchodních sítích. Formou kvantitativního šetření jsem dospěla k závěrům, které prezentuji v kapitole 5. Cílem tohoto výzkumu bylo podat přesné informace o zastoupení žen a mužů na pozicích nižšího managementu ve stavebních spořitelnách. Druhý výzkum (kapitola 6) jsem věnovala odlišnostem mezi muži a ženami a jejich předpoklady pro manažerské pozice. Formou ového dotazníku jsem položila konkrétním respondentům otázky, jejichž odpovědi jsem následně vyhodnotila. Cílem výzkumu bylo zjistit konkrétní rozdíly mezi manažery a manažerkami ve způsobu jejich řízení a vedení lidí. Zároveň jsem zkoumala, zda budou mít rozdílný názor lidé, kteří na těchto pozicích působí (obchodní manažeři na nižší úrovni ve SS), jejich podřízení, jejich nadřízení a také lidé, kteří tyto manažery vybírali, vzdělávají je a zajišťují jejich osobnostní rozvoj. Položila jsem tyto otázky těmto čtyřem skupinám osob a následně je analyzovala a zaznamenala v kapitole 6. 7

10 2. Základní pojmy genderové nerovnosti, jejich historie a současnost V této kapitole uvedu základní terminologii, která souvisí s genderovou problematikou, zaměřím se na historii genderových rolí a zaměstnanosti žen v ČR. Poté se budu věnovat současné genderové nerovnosti v naší společnosti a na našem trhu práce. 2.1 Základní pojmy Zde uvádím základní terminologii, která souvisí s touto prací: Feminita soubor genderových vlastností, které jsou připisovány ženě danou společností či kulturou v daném čase. 1 Gender - Pojem, který odkazuje na sociální rozdíly (v protikladu k biologickým odlišnostem) mezi muži a ženami. Tyto rozdíly jsou kulturním a sociálním konstruktem. To znamená, že jejich pojetí a definice se mohou měnit v čase a různit v rámci jedné kultury, i mezi kulturami navzájem. Tyto rozdíly nejsou přirozeným daným stavem, ale jsou dočasným stupněm vývoje sociálního vztahu mezi muži a ženami. 2 Genderové role role, které jsou předpokládány od osoby na základě jejího genderu. Ačkoliv každý hraje dle situace roli nezávisle na genderu, je zde předpoklad, že existují mužské a ženské genderové role. Proto se od mužů a žen očekává jiné chování a jednání v dané situaci. 3 Genderové stereotypy jsou zjednodušující představy a popisy femininní ženy a maskulinního muže, tzn. jak má správná žena či správný muž vypadat, jak se má chovat, co má cítit, jak má myslet atd. 4 Genderové vztahy vztahy a rozdělení moci mezi muži a ženami v určité společnosti, kultuře a čase. 5 Management - je proces systematického plánování, organizování, vedení lidí a kontrolování, který směřuje k dosažení cílů organizace. 6 1 KŘÍŽKOVÁ, A.; PAVLICA, K. Management genderových vztahů : Postavení žen a mužů v organizaci. Praha : Management Press, 2004, s KŘÍŽKOVÁ, A.; PAVLICA, K., cit. 1, s BOURDIEU, P. R. Nadvláda mužů. Přel. Věra Dvořáková. Praha : Karolinum, 2000, s Genderové stereotypy. In Wikipecie. otevřená encyklopedie [online]. Praha : Wikipedia foundation 2011, strana naposledy edit [cit ]. Dostupný z WWW: 5 KŘÍŽKOVÁ, A.; PAVLICA, K., cit. 1, s

11 Manažer samostatná profese, kdy pracovník na základě zvolení, jmenování, pověření, ustanovení či zmocnění aktivně realizuje řídící činnosti, pro které je vybaven odpovídajícími způsobilostmi, pravomocemi a odpovědnostmi. 7 Management genderových vztahů oblast teorie a praxe řízení vztahů mezi muži a ženami v organizacích a společnosti. Zaměřuje se na odstraňování genderově podmíněných nerovností a diskriminace. 8 Maskulinita soubor genderových vlastností připisovaných muži danou společností/kulturou v určitém čase. 9 Neplacená práce ne zcela přesný termín zahrnující práci v domácnosti, práci v souvislosti s péčí o děti (i peněžitá pomoc v mateřství i rodičovský příspěvek jsou definovány jako pomoc či příspěvek, tedy nějaká nadhodnota k práci, která je vykonávaná, ale nezaplacena), jeho vychováváním a vzděláváním. Týká se také péče o stárnoucí rodiče, rodiče partnera/partnerky, prarodiče i o osoby v širší rodině Historie genderových rolí Vnímání společenského postavení žen a mužů má své hluboké kořeny v dávné minulosti. Muži a ženy existovali v odlišných sférách, pokud však šlo o přežití, byli na sobě velmi závislí. Potrava, děti, střecha nad hlavou, bezpečnost a sex je vedli ke spolupráci, protože uspokojení těchto základních potřeb vyžadovalo specifické role a také dovednosti. Muži se ujali role zásobovatelů a ochránců, ženy se specializovaly na přípravu jídel a domácnost. 11 Takto to bylo nastaveno po celá staletí. Muži lovili, ženy vedly domácnost. Ženy si přitom vážily možnosti věnovat se svým dětem a udržovat domácí soulad, a nemuset při tom zaopatřovat a také chránit. Muži přispívali k bezpečnějšímu, snazšímu a pohodlnějšímu životu a to z nich v očích žen dělalo hrdiny. Dokud oba partneři takto vzájemně uspokojovali své základní potřeby, cítili se muži i 6 BĚLOHLÁVEK, F.; KOŠŤAN, P. ; ŠULEŘ, O. Management. Olomouc : Rubiko, 2001, s VEBER, J. et. al. Management : základy moderní manažerské přístupy výkonnost a prosperita. 2. akt. vyd. Praha : Management Press, 2009, s KŘÍŽKOVÁ, A.; PAVLICA, K. Management genderových vztahů : Postavení žen a mužů v organizaci. Praha : Management Press, 2004, s KŘÍŽKOVÁ, A.; PAVLICA, K., cit. 8, s HORNOVÁ, M. et. al. Pečuj a vypečeme tě: zpráva o neplacené práci v ČR. Praha : Nadace Gender Studies, 2012, s GRAY, J. Co Vám matka říci nemohl a otec nevěděl. Přel. Václav A. Černý. Praha : nakladatelství Práh, 1995, s

12 ženy emocionálně zcela spokojeni. Po celá dlouhá staletí bylo přežití tím nejdůležitějším a dělba práce mezi muže a ženy zůstávala v zásadě beze změn. 12 Tyto zažité stereotypy není lehké změnit, nelze to zvládnou během několika generací, je to tzv. běh na dlouhou trať. Navíc archetypické vzory chování rodičů a prarodičů si děti přebírají nevědomou cestou, jakmile člověk dospěje, jen velmi těžko se takového dědictví zbavuje. 13 Celá minulost lidstva i tyto archetypické vzory chování se promítají do dnešních pracovních, společenských i rodinných vztahů a zároveň i do našich postojů, které uplatňujeme v pracovním, společenském i rodinném životě, tím pádem i do managementu. 2.3 Historický kontext zaměstnanosti českých žen Pojem placeného zaměstnání začal být pro české ženy důležitý až kolem 50. let 20. století. Do té doby, tedy v období před 2. světovou válkou, představovaly ženy v socialistickém Československu pouze necelou třetinu pracujících. Během války a těsně po ní byla velká mobilizace pracovních sil a právě ženy v domácnosti v tomto ohledu představovaly největší rezervu. Tím byl způsoben velký nárůst míry zaměstnanosti žen. Od roku 1948 byl prosazován komunistický ideál plné zaměstnanosti, včetně žen. 14 V tomto období byly ženy podpořeny či možná přinuceny k masovému vstupu do placeného zaměstnání. Komunistický ideál plné zaměstnanosti ovšem nějak opomněl řešit otázku neplacené práce v domácnosti. Tu i nadále zastávaly výhradně ženy, v průběhu pracovní doby bylo postaráno o děti v jeslích, školkách a školách. Ovšem po skončení pracovní doby se žena musela postarat o domácnost a rodinu. Již na konci 60. let 20. století byla vysoká ženská účast na placeném zaměstnání pevnou součástí životního stylu v tehdejším Československu. Ženy v této době byly odměňovány průměrně pouze zhruba 2/3 průměrné mzdy mužů. 15 Velmi silně zakořeněná ideologie mužského živitele zde hrála velkou roli a ta vedla ke mzdové diskriminaci žen. Výchova dětí v tomto období byla již od útlého věku svěřena státu, naprostým ideálem se staly jesle pro nejmenší děti a pro děti od tří let mateřské školy, 12 GRAY, J. Co Vám matka říci nemohl a otec nevěděl. Přel. Václav A. Černý. Praha : nakladatelství Práh, 1995, s MIKULÁŠTÍK, M. Jak být úspěšnou manažerkou. Praha : Grada Publishing, 2006, s KŘÍŽKOVÁ, A. et al. Pracovní dráhy žen v České republice. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2011,s KŘÍŽKOVÁ, A. et al., cit. 14, s

13 rodina jako taková byla odsunuta na druhé místo, do popředí se dostala práce a budovatelské zájmy Československého státu. 16 Byť počet státních zařízení pro předškolní děti rychle rostl, nestačil pokrýt poptávku po nich. Navíc malé děti v kolektivu byly velmi často nemocné. I to bylo jedním z důvodů zavedení delší mateřské dovolené 17 a to postupně až do dvou let věku dítěte, která již byla pro účely výpočtu důchodu započítávána jako odpracovaná doba. V tomto období však s sebou ještě dlouhá absence v zaměstnání či přerušování pracovní dráhy, neneslo důsledky v podobě nejistoty dalšího pracovního uplatnění. I když důsledky v podobě diskriminačního zacházení byly i tehdy patrné, zejména v mzdových rozdílech, možnostech postupu na vyšší pozice či nabídky vzdělávání v rámci zaměstnání. Zatímco v centrálně plánované ekonomice několikaleté přerušení zaměstnání matek z důvodu péče o jejich potomky nevedlo k nezaměstnanosti, po transformaci trhu po roce 1989 se staly matky s malými dětmi jednou z nejvíce ohrožených skupin z pohledu dlouhodobé nezaměstnanosti, nejistoty práce a dalších rizik s tím spojených. 18 Po roce 1989 se společně s liberalizací ekonomiky objevily negativní jevy, především rostoucí nezaměstnanost. Politika tohoto období byla vyložena prorodinná, došlo k prodloužení mateřské i rodičovské. V souvislosti s těmito změnami se výrazně snížil počet jeslí, které téměř vymizely, a také poklesl počet mateřských školek (což se ukázalo jako velký problém až po mnoha letech). Počet jeslí klesl zcela rapidně, viz Tabulka 1. Tabulka 1 Vývoj počtu jeslí v uvedených letech 19 Rok Počet zařízení Celkový počet míst WAGNEROVÁ, A. Co přinesl a co nepřinesl českým ženám socialistický model rovnoprávnosti aneb nejen jesle a traktoristky. Praha : Gender Studies, 2001, s Uvádím zde legislativní název institutu mateřské dovolené. V dalším textu budu již používat termín mateřská a rodičovská bez pojmu dovolená. Termín dovolená vychází z pojetí práce jako pouze výdělečné činnosti, zatímco já v této práci a ve svém vnímání chci poukázat na to, že i všechny formy neplacené práce jsou prací, byť probíhající např. v domácnosti. Jen proto to ovšem neznamená, že se jedná o nějaký odpočinek, což všeobecně termín dovolená nám všem evokuje. 18 KŘÍŽKOVÁ, A. et al. Pracovní dráhy žen v České republice. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2011,s Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Síť zdravotnických zařízení 2011 [online]. UZIS : 2012 [cit ]. Dostupný z www: <http://www.uzis.cz/system/files/sitzz2011.pdf>.s

14 Právě počet jeslí, respektive jejich absolutní nedostatek má velký vliv na zaměstnanost dnešních matek malých dětí do 3 let, viz dále v textu. Poklesl také počet mateřských školek, ale v žádném případě tento pokles nebyl natolik dramatický, jako je tomu u jeslí. Ani po roce 1989, kdy již měla každá žena svobodnou volbu, zda bude pracovat (bude zaměstnána nebo je tu i nová možnost začít podnikat) nebo zůstane doma a bude vykonávat neplacenou práci v domácnosti, nedošlo k žádné dramatické změně. Většina domácností si nemohla dovolit zůstat závislá pouze na jednom příjmu. Většina žen podle sociologických průzkumů přiznává, že ani kdyby mohly, nechtěly by zůstat jen v domácnosti, chtějí se realizovat i v pracovním procesu. 2.4 Genderové nerovnosti Genderové nerovnosti ve společnosti Již dlouhou dobu se diskutuje o tom, zda jsou ženy odlišné od mužů pouze svým fyzickým zjevem, anebo jsou odlišnosti i v oblasti osobnosti, temperamentu, schopností a motivace. 20 Na tuto otázku je možné se dívat z několika různých úhlů pohledu. Někdo tvrdí, že odlišnosti mezi jednotlivými pohlavími jsou vrozené a předem dané, jiný zastává názor, že rozdíly mezi mužem a ženou jsou určeny především kulturou dané společnosti a naučenými vzory chování V dnešní době se ženy dostávají do určitého konfliktu rolí, jsou na ně kladeny odlišné požadavky. Ženy jsou pořád chápány a brány jako matky, pečovatelky, jsou velmi úzce spjaty s rodinným životem. Zároveň se od dnešních žen očekává pracovní výkon v jejich zaměstnání. Otázky rozdílů mužů a žen, trvalé zapojení žen do pracovního procesu a také postupné zapojování žen do manažerských pozic a manažerského rozhodování jsou diskutovány několik posledních desítek let. Rozdíly mezi muži a ženami dnes nejsou zdaleka tak velké a nosné, jako tomu bylo před několika generacemi, dokonce ani takové, jako byly před jednou či dvěma generacemi. Stále platí, že jsou tu určité rozdíly a také nerovnosti, které jsou i v dnešní společnosti a na dnešním trhu práce zcela zásadní. Základním institucionálním východiskem rozdělení genderových rolí je systém dělby práce mezi muži a ženami. Toto 20 MIKULÁŠTÍK, M. Jak být úspěšnou manažerkou. Praha : Grada Publishing, 2006, s

15 rozdělení se z velké části odvíjí od pojetí a vztahů mezi sférou placené práce a sférou neplacené práce v domácnosti. Celá ekonomická sféra je doposud i přes významnou a nezbytnou přítomnost žen velmi často definována a brána jako svět mužů, zatímco svět domácnosti a rodiny jako svět žen. Těmto oblastem a práci s nimi spojené je pak přisuzována různá hodnota. Neplacená práce v domácnosti přitom bývá ceněna podstatně níž, než stejná nebo podobná práce vykonávaná za peníze. Práce v domácnosti často ani není považována za práci v pravém slova smyslu. 21 V dnešní vyspělé společnosti by se mohlo zdát, že modely jednotlivých rolí (muže jako živitele a ženy jako pečovatelky) v rodině, již nejsou platné. Sociologické výzkumy však hovoří o tom, že tradiční rozdělení genderových rolí v rodinách je stejné jako před mnoha lety. Velkou většinu neplacené práce vykonávají stále ženy, i přesto, že většina z nich má i placené zaměstnání. Dle sociologických výzkumů z posledních let, tráví zaměstnané ženy domácími pracemi v průměru 1,9krát více času než zaměstnaní muži 22, více Graf 1. Je ovšem pravdou, že záleží především na partnerech (ženě a muži), jak se společně dohodnou a vyjednají si tuto otázku v rámci jejich rodiny. Je zcela zřejmé, že mezi fungujícími modely v jednotlivých rodinách jsou výrazné rozdíly. Jedním ze zásadních faktorů, který hraje roli v tom, jak moc se muži či ženy angažují při neplacené práci v domácnosti je jejich pracovní pozice a jejich výše příjmů. Tato proměnná je poměrně zásadní u žen, kdy ženy, které mají vyšší pozici v zaměstnání a také vyšší příjem, část práce v domácnosti delegují a využijí např. placené služby úklidu, hlídání dětí apod. 21 KŘÍŽKOVÁ, A. Životní strategie žen a mužů v řízení (a) podnikání. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2007, s HORNOVÁ, M. et. al. Pečuj a vypečeme tě: zpráva o neplacené práci v ČR. Praha : Nadace Gender Studies, 2012, s

16 Graf 1 Kolik hodin týdně tráví muži/ženy v průměru péčí o domácnost a její členy Genderové nerovnosti na trhu práce Na úvod si dovolím uvést základní analýzu trhu práce v ČR: Míra ekonomické aktivity 24 dosahuje dlouhodobě v průměru 70%, u mužů je to téměř 79%, u žen 62%. Můžeme tedy zaznamenat poměrně velký podíl žen na celkové pracovní síle v ČR, ovšem tento podíl by mohl být ještě výrazně vyšší, jako např. v Norsku, Finsku, Švédsku, Velké Británii atd. Míra nezaměstnanosti 25 se pohybuje kolem 7%, u mužů je to 5,9% a u žen 8,4%. Je tedy vidět poměrně značný rozdíl mezi mírou nezaměstnanosti mužů a žen. Zároveň však platí, že patříme ke státům v rámci EU, které mají nejmenší míru nezaměstnanosti. Poměrně výrazně roste vzdělanost žen, 26 v současné době studuje VŠ více žen než mužů. Zároveň pořád platí, že některé obory jsou výrazně feminizovány 27, např. pedagogika (78,6% studentů jsou ženy), zdravotnictví (77,7% ), humanitní a umělecké obory (66,8%). 23 HORNOVÁ, M. et. al. Pečuj a vypečeme tě: zpráva o neplacené práci v ČR. Praha : Nadace Gender Studies, 2012, s V příloze č. 1 uvádím mezinárodní srovnání ekonomické aktivity v rámci zemí EU. 25 V příloze č. 2 uvádím mezinárodní srovnání nezaměstnanosti v rámci EU. 26 V příloze č. 3 je uvedeno procentní zastoupení žen vysokoškolaček v populaci vysokoškolských studentů. 27 Příloha č. 4 mezinárodní srovnání podíl žen v jednotlivých oborech VŠ jako % ze všech studujících. 14

17 Existence genderových nerovností na trhu práce (vyšší nezaměstnanost žen než mužů, nižší odměňování 28 žen, výrazně menší podíl žen na rozhodovacích procesech, nízká míra zaměstnanosti matek s malými dětmi atd.). Fakt, že je mezi partnery, ženami a muži, neplacená (reprodukční) práce nerovnoměrně rozdělena, přispívá k nerovnostem žen a mužů na pracovním trhu, platovým rozdílům, horizontální i vertikální segregaci na trhu práce i rozdílné míře zaměstnanosti mužů a žen. Nerovnosti na pracovním trhu se pak negativně promítají do dalších životních situací, např. výše penzí a obecně výhod sociálního zabezpečení. 29 Především otázka penzí je velmi citlivá. Pokud se žena převážně věnuje rodině, čerpá v maximální délce mateřskou a rodičovskou (např. na několik dětí narozených po sobě) a následně je zaměstnána na nižší pracovní pozici či na částečný úvazek (z důvodu nemožnosti dojíždět, nemožnosti přesčasů apod.), je v dnešním důchodovém systému poměrně znevýhodněna. Výše důchodů 30 je dnes vázaná na výši odvodů sociálního pojištění a to je zcela logicky svázáno s výší platu daného člověka. Dnes již většina mužů uznává rovné podmínky pro obě pohlaví, stále je však v obecném povědomí zafixována představa, že pro ženy je prioritní výchova dětí a péče o ně, neboť ji nemůže nikdo jiný tak dobře zastat. Zároveň však přibývá však žen, které se chtějí realizovat v odborné či manažerské práci. 31 Je to zcela logické, dnešní mladé ženy jsou velmi vzdělané a ambiciózní. Jistě všichni pociťujeme, že role žen se za posledních několik desítek let výrazně změnila. Zdaleka tím nemyslím jen to, že dnešní ženy většinou rodí děti 32 až kolem třicátého věku svého života a do manželství také nijak zvlášť nespěchají. Zároveň roste i vzdělanost žen, a s tím spojená potřeba jejich seberealizace. Mění se i mnoho dalších faktorů, které mají na danou situaci vliv. 28 Příloha č. 5 mezinárodní srovnání průměrná roční mzda v eurech dle pohlaví. 29 HORNOVÁ, M. et. al. Pečuj a vypečeme tě: zpráva o neplacené práci v ČR. Praha : Nadace Gender Studies, 2012, s V příloze č. 6 najdeme mezinárodní srovnání obyvatelstva ohroženého chudobou, ženy jsou v podstatě ve všech státech ohroženější skupinou, než muži. Což mimo jiné souvisí s výší jejich důchodů a výší příjmů celkově. 31 MIKULÁŠTÍK, M. Jak být úspěšnou manažerkou. Praha : Grada Publishing, 2006, s V příloze č. 7 uvádím podrobné informace o aktuálním průměrném věku matek prvorodiček v mezinárodním srovnání. 15

18 2.5 Legislativa v oblasti genderových nerovností Úprava garantující rovnost pohlaví nebo stejnou příležitost obou pohlaví je řešena v souvislosti se základními právy a povinnostmi. Obsahuje ji Listina základních práv a svobod, která spolu s Ústavou tvoří součást ústavního pořádku jako nejvyššího souboru právních norem České republiky. 33 V rámci příprav na vstup ČR do EU byly vyzdvihovány především ekonomická měřítka a reformy, jako podmínka vstupu do EU. Jednou ze základních podmínek vstupu do EU byla i politika rovných příležitostí žen a mužů. Ovšem jak ze strany našich politiků, tak i ze strany úředníků Evropské komise, byl tento proces vnímán jako víceméně formální nutnost. Změny byly provedeny pouze na legislativní úrovni a nebyly vyvinuty mechanismy, které by přispěly k jejich implementaci do praxe a neobjevila se nijak ani snaha o vymáhání jejich dodržování. 34 Jednou z mála pozitivních možností jak sladit profesní a rodinný život je Novela Zákona č. 155/2000 Sb. Zákoníku práce, která upravuje poprvé v historii ČR možnost čerpat rodičovskou dovolenou i otcům. Dnes je již tedy možné, aby se na rodičovské podíleli nebo ji zcela převzali muži. Zaměstnavatel je povinen žádosti zaměstnance o rodičovskou vyhovět. 35 K dalším pozitivním změnám se zavázala Vláda České republiky, v programovém prohlášení Vlády ČR ze dne , která slíbila vytvoření podmínek k dalšímu rozvoji rodinné politiky a péče o děti, s cílem zvýšit společenskou prestiž rodiny a posílit zapojení obou rodičů do péče o děti. 36 Zcela konkrétní opatření, která by měla pomoci při slaďování rodinné politiky, obsahuje i tzv. Prorodinný balíček 37 z Tento balíček obsahuje celkem sedm různých opatření na podporu rodin s dětmi, z nichž se podařilo některá již zrealizovat (např. firemní školky, mini školky, dětské skupiny), ovšem mnohé na realizaci teprve čekají. (zavedení otcovské jako dovolené pro otce navíc při narození dítěte, finanční motivování zaměstnavatelů k fixním formám práce atd.). 33 HENDRYCHOVÁ, S. et al. Právní postavení žen v České republice. Praha : Nadace Gender Studies, 1998, s KŘÍŽKOVÁ, A. Životní strategie žen a mužů v řízení (a) podnikání. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2007, s WICHTERLOVÁ, L.; FIALOVÁ, E. Dostaňte zákon na svou stranu: Jak slaďovat rodinu a práci? Praha : Gender Studies, 2010, s Vláda ČR. Programové prohlášení vlády ČR ze [online]. Vláda ČR : [cit ]. Dostupný z www: < s Ministerstvo práce a sociálních věcí. Soubor prorodinných opatření : Prorodinný balíček [online]. Ministerstvo práce a sociálních věcí [cit ]. Dostupné z www: 16

19 3. Management V této kapitole se budu věnovat genderovým nerovnostem v managementu. Zároveň také bariérám, které brání ženám při vstupu na manažerské místo a mzdovým rozdílům mezi muži a ženami. Na závěr kapitoly představím možnosti, které existují v rámci slaďování rodinného a pracovního života a mohly by pomoci vyřešit některé negativa, které dosud existují v managementu genderových vztahů. 3.1 Genderové nerovnosti v managementu Trh práce a také management prošel za několik posledních desítek let velkými změnami. Mezi tyto změny patří i to, že ženy manažerky již nejsou něčím zcela ojedinělým, jako tomu bylo dříve. Pokud se zaměříme na ženy manažerky, zjistíme, že představují zhruba 4% všech zaměstnaných žen. V případě mužů jde cca o 8% podíl. Na pozicích vedoucích a řídících pracovníků tvoří ženy téměř 30%, ale ve srovnání s muži se ženy obvykle objevují na nižších nebo hůře placených řídících pozicích. 38 Existují poměrně velké rozdíly v tom, jaké procentuální zastoupení mají ženy manažerky v jednotlivých státech, více graf 2. Graf 2 Podíl žen v managementu (v %) v zemích EU, rok Poznámka: data pro Slovensko nejsou za rok 2010 k dispozici. 38 KŘÍŽKOVÁ, A. Životní strategie žen a mužů v řízení (a) podnikání. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2007, s European Commission. More women in senior positions key to economic stability and growth [online]. Gender v management edit [cit ]. Dostupné z WWW: 17

20 Od roku 1989 můžeme zcela jistě sledovat pozitivní vývoj ve směru počtu žen manažerek, ale teprve až ženy dosáhnout vyrovnaného lépe řečeno významného podílu na všech stupních vedoucích a řídících pozic, bude možné hovořit o rovných příležitostech mužů a žen na trhu práce. 40 Počet žen manažerek se dnes velmi různí v jednotlivých firmách, je to poměrně dost ovlivněno tím, v jakém oboru daná firma pracuje. Manažerky mají tradičně velmi dobré uplatnění a také poměrně vysoký podíl v managementu v silně feminizovaných odvětvích jako je zdravotnictví (téměř 50% žen manažerek), vzdělávání, finanční zprostředkování, obchod, ubytování a služby. I v těchto odvětvích však platí, že manažerky nacházejí uplatnění spíše na nižším stupni řízení. Stále tedy platí fakt, že mnozí zaměstnavatelé často jednají podle zjednodušených soudů, které si o ženách a mužích vytvořili. Na trhu práce jde o zpochybnění kompetence ženské pracovní síly, které nabývá různých podob; předpoklad nižší stability, nedostatečných schopností, neschopnosti se prosadit, mít autoritu, rychle řešit problémy či vytvořit a řídit tým pracovníků 41. Dle odborníků na tuto problematiku také platí, že jsou znát rozdílné postoje nadnárodních, resp. zahraničních společností a českých firem. V zaměstnávání žen jako manažerek nehraje u zahraničních společností gender takovou roli, jako v českých firmách. 42 Zároveň je v dnešní době již vidět nový pozitivní trend: Řada společností si dnes již uvědomuje, že vyšší zastoupení žen v organizaci a v managementu pomůže lepšímu pochopení žen jako zákaznic. Firmy obvykle chápou, jak důležitou zákaznickou skupinou ženy jsou. 43 Ženy v ČR každý den rozhodnou o nákupech o 9 mld. vyšších než muži. 44 Velmi zajímavý je i výzkum společnosti McKinsey, který došel k závěru, že společnosti s vyšším (min 30%) zastoupením žen mají o 14% vyšší EBIT (zisk před odečtením úroků a daní) KŘÍŽKOVÁ, A. Životní strategie manažerek : případová studie. Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002, s KŘÍŽKOVÁ, A., cit. 40, s FISCHLOVÁ, D. Možnosti a bariéry prosazení žen a mužů v managementu : Šetření na personálních agenturách. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2005, s VELÍŠKOVÁ, H. Rovné šance jako konkurenční výhoda. Praha : Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů a Gender Studies, 2007, s TELEFONIKA O2. Víte, že 19. června se slavil mezinárodní den rovnosti žen a mužů? [online]. Telefonika O2, strana naposledy edit cit ]. Dostupné z WWW: 45 JANÍČKOVÁ, P. Ekonomický rozměr vyrovnaného zastoupení mužů a žen v rozhodovacích procesech [online]. Jak zvýšit účast žen na rozhodovacích procesech, strana naposledy edit [cit ]. Dostupné z WWW: 12-parlament-ekonomicke-rozmery-vyrovnaneho-zastoupeni-zen-a-muzu-short-version-1.pdf. 18

Rovnost šancí na Vysočině

Rovnost šancí na Vysočině Rovnost šancí na Vysočině Slaďování pracovního a rodinného života Seminář pro veřejnou správu konaný dne 20.9.2012 Anna Machátová. Třebíčské centrum o.s. Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen

Více

PODPORA ŽEN VE VEDENÍ FIREM A ORGANIZACÍ MOŽNOSTI A OPATŘENÍ NA PODPORU ŽEN V KARIÉRNÍM RŮSTU

PODPORA ŽEN VE VEDENÍ FIREM A ORGANIZACÍ MOŽNOSTI A OPATŘENÍ NA PODPORU ŽEN V KARIÉRNÍM RŮSTU PODPORA ŽEN VE VEDENÍ FIREM A ORGANIZACÍ MOŽNOSTI A OPATŘENÍ NA PODPORU ŽEN V KARIÉRNÍM RŮSTU Hana Maříková a Lenka Formánková Sociologický ústav Akademie věd ČR v.v.i. 8/10/2015 WWW.GENDERPOWERMAP.EU

Více

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek pro účast

Více

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli Analýza stavu a potřeb členů místního uskupení Společné příležitosti 2012 Autorky: PhDr. Kamila Svobodová,

Více

Rodičovská péče o děti do 3 let v ČR a ve Francii

Rodičovská péče o děti do 3 let v ČR a ve Francii Rodičovská péče o děti do 3 let v ČR a ve Francii Podmínky, preference a realita Věra Kuchařová Obsah příspěvku A. Fakta o rozsahu rodičovské péče v ČR a Francii B. Strukturální a institucionální podmínky

Více

Genderové aspekty rozvoje klastrů v ČR - gender průřezové téma projektu CLUSTRAT. Ing. Markéta Novotná 7. 3. 2013 Cheb

Genderové aspekty rozvoje klastrů v ČR - gender průřezové téma projektu CLUSTRAT. Ing. Markéta Novotná 7. 3. 2013 Cheb Genderové aspekty rozvoje klastrů v ČR - gender průřezové téma projektu CLUSTRAT Ing. Markéta Novotná 7. 3. 2013 Cheb Gender v projektu CLUSTRAT průřezové téma projektu a jeho naplňování cíl - uplatnění

Více

EEA Grants Norway Grants. Genderový audit ve vybraných členských firmách klastru. 30. března 2015. Ivana Mariánková, Radim Misiaček

EEA Grants Norway Grants. Genderový audit ve vybraných členských firmách klastru. 30. března 2015. Ivana Mariánková, Radim Misiaček EEA Grants Norway Grants Genderový audit ve vybraných členských firmách klastru 30. března 2015 Ivana Mariánková, Radim Misiaček Gender v inovacích inovace v klastrech projekt Národní klastrové asociace

Více

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců Genderové otázky pracovníků ve školství STRUČNÉ SHRNUTÍ Svodka Genderové otázky pracovníků ve školství se zabývá genderovou strukturou pracovníků v regionálním školství a na jejím základě pak také strukturou

Více

Rovnost v odměňování právo versus praxe. Mgr. Veronika Bazalová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv

Rovnost v odměňování právo versus praxe. Mgr. Veronika Bazalová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Rovnost v odměňování právo versus praxe Mgr. Veronika Bazalová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Co je to rovnost? nedosažitelný ideál, ale zároveň hodnota, která se stala právním

Více

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Český statistický úřad 2013 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203469 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Tento

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ

GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ Marcela Linková Národní kontaktní centrum ženy a věda Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. www.zenyaveda.cz 1. 12. 2011

Více

Srovnání postavení mužů a žen na trhu práce

Srovnání postavení mužů a žen na trhu práce TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: krizkova@soc.cas.cz Srovnání postavení mužů a žen na trhu práce

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra sociologie PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VZTAH K MOBILITĚ

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Počet obyvatel České republiky se v průběhu roku 214, po úbytku v předchozím roce, opět zvýšil. Ve věkovém složení přibylo dětí a zejména seniorů. Populace dále

Více

Slaďování rodinného a pracovního života: nástroje, opatření, přínosy pro zaměstnavatele. Mgr. Nina Bosničová, Ph.D. Gender Studies, o.p.s.

Slaďování rodinného a pracovního života: nástroje, opatření, přínosy pro zaměstnavatele. Mgr. Nina Bosničová, Ph.D. Gender Studies, o.p.s. Slaďování rodinného a pracovního života: nástroje, opatření, přínosy pro zaměstnavatele Mgr. Nina Bosničová, Ph.D. Gender Studies, o.p.s. Work/Life Balance Téma flexibilního pracovního uspořádání je potřeba

Více

Kde ty jesle, školky jsou?

Kde ty jesle, školky jsou? Kde ty jesle, školky jsou? Hana Hašková Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. hana.haskova@soc.cas.cz Rodičovská práce nebo rodičovská dovolená? 16.10.2007 Počet míst v jeslích, dětí ve školkách a narozených

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY 14. ČERVNA 2017 PRAHA

KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY 14. ČERVNA 2017 PRAHA KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY 14. ČERVNA 2017 PRAHA Dipl.-Pol. Jana Maláčová MSc. Ředitelka odboru rodinné politiky a politiky stárnutí, MPSV Základní informace Koncepci rodinné politiky připravuje MPSV ve

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky Management Literatura Čáslavová, E. Management sportu. Praha: EWPC, 2000. Veber, J. Management. Praha: Management Press, 2005. Bělohlávek, F. Management. Olomouc: Rubico, 2001. Daňhelová, Š. Vybrané kapitoly

Více

Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci

Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci Cílová skupina: Ženy/muži vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce Ženy/muži s malými dětmi do 15-ti

Více

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 Vláda má podle zákoníku práce možnost stanovit nařízením vlády výši základní sazby minimální mzdya dalších jejích sazeb odstupňovaných podle míry vlivů omezujících

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce)

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Partneři projektu Skupina zaměstnavatelských svazů Slovinska (ZDS), Chorvatska (HUP), Maďarska (MGYOSZ), Rakouska (IV), Slovenska (RÚZ) a

Více

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí Mezinárodní výzkum dospělých Další vzdělávání a rozvoj kompetencí Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PIAAC v České republice a jejich implikace pro veřejné politiky Konference, 27.11.2013 Věra Czesaná,

Více

TÉMĚŘ V PĚTINĚ RODINNÝCH DOMÁCNOSTÍ ŽIJÍ ZÁVISLÉ DĚTI JEN S JEDNÍM RODIČEM

TÉMĚŘ V PĚTINĚ RODINNÝCH DOMÁCNOSTÍ ŽIJÍ ZÁVISLÉ DĚTI JEN S JEDNÍM RODIČEM 1. 2. 2013 TÉMĚŘ V PĚTINĚ RODINNÝCH DOMÁCNOSTÍ ŽIJÍ ZÁVISLÉ DĚTI JEN S JEDNÍM RODIČEM Od devadesátých let roste počet neúplných rodinných domácností se závislými dětmi. Podle výsledků výběrového šetření

Více

Prosazování genderové rovnosti

Prosazování genderové rovnosti Prosazování genderové rovnosti Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Motivace Číslo

Více

Analýza stavu rovných příležitostí pro ženy a muže ve vybraných úřadech samosprávy. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

Analýza stavu rovných příležitostí pro ženy a muže ve vybraných úřadech samosprávy. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. Analýza stavu rovných příležitostí pro ženy a muže ve vybraných úřadech samosprávy Ing. Petr Pavlík, Ph.D. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. Úvod Širší kontext politiky genderové rovnosti Prosazování rovných

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní program: Řízení lidských zdrojů a ekonomika práce Studijní obor: Ekonomika a řízení lidských zdrojů Typ studia: bakalářské OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Akademický školní rok 2013/2014

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

RETROSPEKTIVA A PERSPEKTIVA INSTITUCÍ PRO DĚTI DO TŘÍ LET

RETROSPEKTIVA A PERSPEKTIVA INSTITUCÍ PRO DĚTI DO TŘÍ LET RETROSPEKTIVA A PERSPEKTIVA INSTITUCÍ PRO DĚTI DO TŘÍ LET Mgr. Hana Splavcová (NÚV) PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. (PedF UK) Praha, 7. října 2016 Anotace Příspěvek se zabývá problematikou vzdělávání dětí

Více

bodů, což je rozdíl významně přesahující statistickou chybu měření (viz tabulka 1). Tabulka 1. Jak se vláda stará o sociální situaci rodin s (v ) 2/04

bodů, což je rozdíl významně přesahující statistickou chybu měření (viz tabulka 1). Tabulka 1. Jak se vláda stará o sociální situaci rodin s (v ) 2/04 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice

Více

DISKRIMINACE NA TRHU PRÁCE

DISKRIMINACE NA TRHU PRÁCE DISKRIMINACE NA TRHU PRÁCE Tabulka. Poměr mezd mužů a žen v ČR (2009) Graf. Poměr mezd mužů a žen v ČR (2000-2009) Tabulka. Mzdová mezera ve vybraných zemích Vysvětlení mzdového rozdílu Jak vysvětlit,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Výrobní podnik při současných tržních podmínkách SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 Osnova tématu: 1. Globální pohled na svět, společnost a ekonomiku

Více

Work Life Balance. Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy

Work Life Balance. Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy Work Life Balance Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy Work Life Blance Work-life balance (zkráceně WLB), či český ekvivalent slaďování práce a rodiny, případně kombinace (nebo dokonce konflikt) pracovního

Více

Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě

Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě Eva Ferrarová Koordinátorka problematiky rovnosti žen a mužů v resortu Ministerstva vnitra Zákon 234/2014 Sb., o státní

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Zaměstnanost 55+ Konference PPO VŠE

Zaměstnanost 55+ Konference PPO VŠE Zaměstnanost 55+ Konference PPO VŠE 21.9.2012 22.9.2012 Institut řízení lidských zdrojů PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA 1 Prodlužování věku odchodu do důchodu a narůstání počtu předčasných důchodů Z

Více

Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně

Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně Diverzita jako hnací motor ekonomiky ženy tvoří 51 % obyvatelstva (talent pool - zásobárna talentů); 59 % absolventů

Více

Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz

Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011 MOŽNOSTI SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V ČESKÉ REPUBLICE Obsah prezentace Zdroje dat, základní popis VŠPS Popis základních domácnostních ukazatelů a participace

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Age Management, zaměstnanost a pilotní ověření metody Work Ability Index

Age Management, zaměstnanost a pilotní ověření metody Work Ability Index Age Management, zaměstnanost a pilotní ověření metody Work Ability Index Úřad práce ČR Krajská pobočka v Brně RNDr. Jiří Fukan, Ph.D. jiri.fukan@bm.mpsv.cz Národní cíle České republiky v oblasti zaměstnanosti

Více

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO 2 Řešení problematiky rovných příležitostí na VŠB-TUO, včetně vybudování univerzitní mateřské školy Genderová

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků 7% 4% 5% 15% 43% 26% do 19 20-49 50-99 100-199 200-499 500 a více FIRMY PODLE ODVĚTVÍ I. odvětví počet % školství 80 13,9

Více

Jak se žije a pracuje ženám 45+ v ČR?

Jak se žije a pracuje ženám 45+ v ČR? Jak se žije a pracuje ženám 45+ v ČR? Gender Studies, o.p.s. 8. 8. 2013 ppm factum research Tematické okruhy prezentace Metodika výzkumu Péče o blízké Slaďování práce a péče o blízké Alternativní formy

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015 eu10 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 9 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání

Více

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování Organizační chování Úvod do studia organizačního chování Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení

Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení Věra Kuchařová Příspěvek vznikl v rámci projektu č. CZ.1.04/5.1.01/77.00038 Nové formy denní péče o děti v České republice financovaného

Více

Sympatie české veřejnosti k některým zemím prosinec 2015

Sympatie české veřejnosti k některým zemím prosinec 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Sympatie české veřejnosti k některým zemím

Více

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ pro Euroface Consulting s. r. o. Martin Jára, LOM Rámec Přelom 2012-3 7 zaměstnavatelů Zlínský a Moravskoslezský kraj

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo

Více

Číslo projektu 1J 046/05-DP1 Název Gender v managementu Doba řešení 1.2.2005-1.8.2008. Řešitel Ing. Jan Vlach Kontaktní Mgr.

Číslo projektu 1J 046/05-DP1 Název Gender v managementu Doba řešení 1.2.2005-1.8.2008. Řešitel Ing. Jan Vlach Kontaktní Mgr. Číslo projektu 1J 046/05-DP1 Název Gender v managementu Doba řešení 1.2.2005-1.8.2008 Řešitel Ing. Jan Vlach (spoluřešitelé) VÚPSV Kontaktní Mgr. Aleš Kroupa osoba VÚPSV Odborný JUDr. Kristina Koldinská,

Více

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace (projekt ) MUDr. Vladimíra Lipšová SZÚ, CHPPL Informace o projektu Účastníci Výběr tématu Cíle, cílové skupiny E-learning Web anketa, výsledky Závěr, kontakty

Více

Názor občanů na drogy květen 2017

Názor občanů na drogy květen 2017 Tisková zpráva Názor občanů na drogy květen 0 Přibližně čtyři pětiny dotázaných vnímají situaci užívání drog v ČR jako problém ( %), ačkoliv pouze asi polovina ( %) to tak vnímá v místě svého bydliště.

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti. MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu

Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti. MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu Právní normy EU Sociální politika i politika zaměstnanosti jsou v plně k kompetenci národních

Více

BAROMETR MEZI MEDIKY (studenty 4., 5. a 6. ročníků osmi lékařských fakult v České republice)

BAROMETR MEZI MEDIKY (studenty 4., 5. a 6. ročníků osmi lékařských fakult v České republice) Zvyšování bezpečnosti, kvality a efektivity ve zdravotnictví Detailní výsledky celostátního průzkumu BAROMETR MEZI MEDIKY (studenty 4., 5. a 6. ročníků osmi lékařských fakult v České republice) Daniel

Více

Děti narozené v manželství a mimo manželství: dvě různé populace

Děti narozené v manželství a mimo manželství: dvě různé populace Děti narozené v manželství a mimo manželství: dvě různé populace Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz

Více

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Poděkování Mnohokrát děkujeme všem respondentům a také těm, kdo dotazník pomáhali šířit. Vyhodnocení zpracovala Rut Kolínská. Vyplněné dotazníky v tištěné

Více

Teorie a praxe slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti. Lenka Formánková

Teorie a praxe slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti. Lenka Formánková Teorie a praxe slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti Lenka Formánková Potřeba slaďování práce a rodiny v ČR Ekonomická aktivita žen o 18%, než u mužů. Rozdíl v platech žen a mužů čtvrtý

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané ČR o budoucnosti EU a přijetí eura

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

Člověk a společnost. 2. Gender. Gender. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. DUM číslo: 2. Gender. Strana: 1

Člověk a společnost. 2. Gender. Gender. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.  DUM číslo: 2. Gender. Strana: 1 Člověk a společnost 2. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU)

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

ROZDĚLENÍ ROLÍ V ČESKÉ RODINĚ

ROZDĚLENÍ ROLÍ V ČESKÉ RODINĚ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 5/215 vydáno dne 2. 7. 215 ROZDĚLENÍ ROLÍ V ČESKÉ RODINĚ Více než polovina české veřejnosti (58 ) vyjadřuje nesouhlas s tradičním rozdělením rolí v rodině, kdy muž má na

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka or11013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 2 0 129 E-mail: milan.tuček@soc.cas.cz Občané o možnostech a motivaci ke studiu na vysokých

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Rodinná politika v EU a ČR

Rodinná politika v EU a ČR KATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze Tel: (+420) 221 951 418 E-mail: demodept@natur.cuni.cz URL: https://www.natur.cuni.cz/demografie RNDr. Jiřina Kocourková,

Více

Občané o Lisabonské smlouvě

Občané o Lisabonské smlouvě TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Občané o Lisabonské smlouvě Technické parametry

Více

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Respondenti/ky Cíl: podmínky slaďování v rodinách rovnost možností matek a otců

Více

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001 1. Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety a Období - bylo pro vývoj počtu a struktury faktických manželství obdobím významné změny trendu. Zatímco v předchozích letech či desetiletích

Více

Organizační chování. Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář)

Organizační chování. Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář) Organizační chování Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o.

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o. Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy ENVIROCONT s.r.o. 1 I. Představení společnosti Historie 1998 založení 2005 změna právní formy podnikání na s.r.o.

Více

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ PROJEKT METR (Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024) Konference

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

8. Věda a technologie, informační společnost

8. Věda a technologie, informační společnost 8. Věda a technologie, informační společnost V každé společnosti je její důležitou a nedílnou součástí oblast výzkumu a vývoje. Jedná se o systematickou tvůrčí práci konanou za účelem získání nových znalostí

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

Konference SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO, RODINNÉHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA: VÝZVA SOUČASNOSTI 3. února 2015

Konference SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO, RODINNÉHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA: VÝZVA SOUČASNOSTI 3. února 2015 Konference SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO, RODINNÉHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA: VÝZVA SOUČASNOSTI 3. února 2015 Mateřská dovolená základní srovnání ČR a Francie ČR Francie Trvání Podmínky nároku Náhrada mzdy 28 týdnů

Více

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016 ov63 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 6 8 29 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 6

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více