Business Institut s.r.o. Master of Business Administration. Leadership Manažerské vedení a komunikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Business Institut s.r.o. Master of Business Administration. Leadership Manažerské vedení a komunikace"

Transkript

1 Business Institut s.r.o. Master of Business Administration Leadership Manažerské vedení a komunikace Rozdíly mezi mužem a ženou v jejich vedení a řízení lidí Disertační práce Petra Harazímová Vedoucí disertační práce: Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D. Praha, únor 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou disertační práci vypracovala samostatně za použití zdrojů a literatury v ní uvedených. V Loučné nad Desnou, dne Petra Harazímová

3 Poděkování Velmi děkuji Ing. Štěpánce Uličné, Ph.D., vedoucí mé disertační práce, za její cenné připomínky a náměty, které výrazně přispěly k vypracování této práce. Petra Harazímová

4 Obsah 1. Úvod Anotace práce Volba metodologie Základní pojmy genderové nerovnosti, jejich historie a současnost Základní pojmy Historie genderových rolí Historický kontext zaměstnanosti českých žen Genderové nerovnosti Genderové nerovnosti ve společnosti Genderové nerovnosti na trhu práce Legislativa v oblasti genderových nerovností Management Genderové nerovnosti v managementu Genderové nerovnosti v top managementu Bariéry vstupu na manažerské místo Skleněný strop Tokenismus Mobbing Ostatní bariéry Nízké sebevědomí žen Mzdové nerovnosti mezi muži a ženami Možnosti odstraňování nerovného postavení žen a mužů v managementu Výchova dětí a překonávání genderových stereotypů Slaďování profesního a rodinného života Další možnosti nastolení rovnováhy mezi muži a ženami v managementu33 4. Ženy, muži a jejich genderové stereotypy Ženy manažerky Muži manažeři Manažeři x manažerky Úspěšný manažer... 40

5 5. Manažeři a manažerky ve stavebních spořitelnách Stavební spořitelny v ČR Pozice nižšího managementu ve SS v ČR Českomoravská stavební spořitelna, a.s Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s Raiffeisen stavební spořitelna, a.s Stavební spořitelna České spořielna, a.s Wüstenrot stavební spořitelna, a.s Pozice středního managementu ve SS v ČR Pozice vyššího (top) managementu ve SS v ČR Gender management a SS Výzkum - Rozdíly ve vedení a řízení lidí mezi mužem a ženou Muži nebo ženy? Manažerské kompetence Odpovědi podřízených Odpovědi oblastních ředitelů Odpovědi nadřízených Odpovědi podporovatelů Vyhodnocení všech skupin dohoromady Rozdíly ve vedení a řízení lidí mezi muži a ženami Typické kompetence žen Typické kompetence mužů Vyhodnocení rozdílů ve vedení a řízení mezi muži a ženami Vyhodnocení výzkumu Gender management z pohledu mé praxe Naše společnost a její vnímání gender nerovností Ženy manažerky Rozdílné postoje k tématu rodina a domácnost mezi ženami Rozdílné postoje k tématu rodina a domácnost mezi ženami a muži Ženy manažerky a jejich postoj k tématu rodina a domácnost Generace mladých manažerek Vyšší management a ženy

6 7.2.6 Nízké sebevědomí žen Manažerky a jejich přínos Rozdíly mezi muži manažery a ženami manažerkami Manažer a jeho kompetence Rozdíly muži a ženy v managementu Postoje zaměstnavatelů k ženám v managementu Přínos žen Dobré příklady z praxe Bariéry Genderové nerovnosti Přijímání zaměstnanců (nábor a výběr) Přijímání manažerů či jejich povýšení Vzdělávání a profesní rozvoj Flexibilní formy práce Kvóty Osobní zkušenosti manažerů/manažerek s gender nerovností Závěr...86 Seznam použitých zkratek Seznam tabulek Seznam grafů Seznam použitých pramenů a literatury Přílohy Název disertační práce Title Resumé Resume Klíčová slova Key Words

7 1. Úvod Tématem mé disertační práce jsou Rozdíly mezi mužem a ženou v jejich vedení a řízení lidí. Toto téma je z mého pohledu velmi zajímavé a také aktuální. Je to také téma, které se mě osobně velmi týká, protože jsem většinu své profesní kariéry strávila na manažerských pozicích jako žena, v převaze mužů. Role mužů a žen se oproti minulosti velmi výrazně změnily. Proto si myslím, že je velmi zajímavé, podívat se směrem z dávné historie až do dnešních dní, jak vnímáme postavení mužů a žen v managementu a jaké rozdíly jsou v jejich vedení a řízení lidí. Díky procesu integrace České republiky do Evropské unie, se změnila a nadále mění naše legislativa, která usiluje o vyrovnání příležitostí žen na vedoucích pozicích s muži. Ovšem zatím zůstává spíše jen u legislativy a praxe v managementu není zdaleka tak daleko, jak by být mohla. Tomuto tématu je momentálně věnována určitá publicita, ale pořád zůstává spíše okrajovým tématem a řeší ho především ženy mezi sebou a ženské neziskové organizace. I já jako žena manažerka na různých pozicích a úrovních jsem se tomuto tématu věnovala a chtěla bych se podělit o své názory a náměty, které jsem za dobu své praxe a také studia získala. Cílem mé disertační práce je identifikovat aktuální genderové nerovnosti v managementu a podat několik zcela konkrétních doporučení, jak tyto disproporce v budoucnosti minimalizovat. Dle mého názoru, velmi zajímavým dílčím cílem této práce je zaměřit se na velmi úzkou skupinu manažerů a manažerek a na této konkrétní skupině provést analýzu konkrétních rozdílů ve vedení a řízení lidí mezi muži a ženami. Tím, že tuto skupinu přesně vymezím, bude mít moje disertační práce a výzkum s ní spojený větší vypovídají hodnotu a věřím, že dospěji také k přesnějším závěrům. Téma mé dizertační práce podle mého názoru velmi úzce souvisí s postavením žen manažerek na našem trhu práce a s jejich podílem na jednotlivých manažerských pozicích. Proto jsem si k mému výzkumu vybrala skupinu manažerů, která je z hlediska počtu a úspěšnosti mužů manažerů a žen manažerek velmi vyrovnaná. Díky tomu se mohu v rámci mého výzkumu a také díky zkušenostem z mé praxe věnovat velmi podrobně pozitivním dopadům, které na tuto skupinu manažerů má jejich vzájemná diverzita. V závěru práce podám konkrétní doporučení, díky kterým je možné tato pozitiva aplikovat na další manažerské pozice a obory managementu. 5

8 1.1 Anotace práce Disertační práce podrobným způsobem popisuje problematiku rozdílů mezi mužem a ženou v jejich vedení a řízení lidí a genderové nerovnosti v této oblasti. Práce je složena ze čtyř částí. První kapitola je zcela formální a věnuje se úvodu práce, a také anotaci a volbě metodologie. Následují kapitoly 2, 3 a 4 jsou věnovány teoretické části práce. Kapitoly 5, 6 a 7 jsou analytické, jsou velmi úzce spjaty s mojí praxí a najdeme zde také vyhodnocení výsledků výzkumu, který jsem pro účely této práce realizovala. Čtvrtá část, kapitola 8 je věnována závěru a doporučením, která souvisí s možnostmi zavedení rovných příležitostí mužů a žen v managementu. Součástí jsou také přílohy, které výstižným způsobem dokreslují celou práci. 1.2 Volba metodologie K dosažení cílů práce jsem zvolila metody analýzy, syntézy a komparace literatury. Velmi bohatě jsem využila studia odborné literatury, z části i cizojazyčné. Využila jsem i mnoha odborných analýz, studií a také internetových zdrojů. Zaměřila jsem se na odbornou literaturu orientovanou na management a management genderových vztahů. Při výčtu a citacích literatury jsem vycházela z mezinárodních norem Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO V praktické části jsem vycházela hodně ze své vlastní praxe. Pracovala jsem téměř 11 let v dceřiné společnosti Komerční banky v Modré pyramidě stavební spořitelně, a.s. V průběhu své pracovní kariéry jsem pracovala na manažerských (zaměstnaneckých) pozicích především nižšího managementu a následně 5 let na své IČO, jako regionální ředitelka (na pozici středního managementu v obchodní síti). Za svoji praxi jsem poznala velké množství manažerů i manažerek na různých úrovních v rámci naší společnosti, ale i v rámci jiných společností (Komerční banka, Allianz pojišťovna, Česká pojišťovna, realitní kanceláře, personální agentury, vzdělávací agentury, kouči, trenéři, personální manažeři, atd.), se kterými jsem úzce spolupracovala. V praktické části tedy využiji hodně názorů, nápadů a podnětů, které jsem konzultovala s mými kolegy. Zároveň jsem provedla dva výzkumy, které jsou úzce spjaty s tématem mé práce. Vzhledem k tomu, že jsem přesvědčena o tom, že nejefektivnější je sledovat rozdíly 6

9 (mezi manažery a manažerkami) na určité specifické a předem dané skupině, provedla jsem obě studie na lidech a společnostech, které jsou s moji dosavadní praxi velmi úzce spjati. Zacílila jsem na nižší management ve stavebních spořitelnách. Formou e- mailového dotazníku jsem požádala stavební spořitelny o údaje, týkající se personálního obsazení mužů a žen na pozicích nižšího managementu v jejich obchodních sítích. Formou kvantitativního šetření jsem dospěla k závěrům, které prezentuji v kapitole 5. Cílem tohoto výzkumu bylo podat přesné informace o zastoupení žen a mužů na pozicích nižšího managementu ve stavebních spořitelnách. Druhý výzkum (kapitola 6) jsem věnovala odlišnostem mezi muži a ženami a jejich předpoklady pro manažerské pozice. Formou ového dotazníku jsem položila konkrétním respondentům otázky, jejichž odpovědi jsem následně vyhodnotila. Cílem výzkumu bylo zjistit konkrétní rozdíly mezi manažery a manažerkami ve způsobu jejich řízení a vedení lidí. Zároveň jsem zkoumala, zda budou mít rozdílný názor lidé, kteří na těchto pozicích působí (obchodní manažeři na nižší úrovni ve SS), jejich podřízení, jejich nadřízení a také lidé, kteří tyto manažery vybírali, vzdělávají je a zajišťují jejich osobnostní rozvoj. Položila jsem tyto otázky těmto čtyřem skupinám osob a následně je analyzovala a zaznamenala v kapitole 6. 7

10 2. Základní pojmy genderové nerovnosti, jejich historie a současnost V této kapitole uvedu základní terminologii, která souvisí s genderovou problematikou, zaměřím se na historii genderových rolí a zaměstnanosti žen v ČR. Poté se budu věnovat současné genderové nerovnosti v naší společnosti a na našem trhu práce. 2.1 Základní pojmy Zde uvádím základní terminologii, která souvisí s touto prací: Feminita soubor genderových vlastností, které jsou připisovány ženě danou společností či kulturou v daném čase. 1 Gender - Pojem, který odkazuje na sociální rozdíly (v protikladu k biologickým odlišnostem) mezi muži a ženami. Tyto rozdíly jsou kulturním a sociálním konstruktem. To znamená, že jejich pojetí a definice se mohou měnit v čase a různit v rámci jedné kultury, i mezi kulturami navzájem. Tyto rozdíly nejsou přirozeným daným stavem, ale jsou dočasným stupněm vývoje sociálního vztahu mezi muži a ženami. 2 Genderové role role, které jsou předpokládány od osoby na základě jejího genderu. Ačkoliv každý hraje dle situace roli nezávisle na genderu, je zde předpoklad, že existují mužské a ženské genderové role. Proto se od mužů a žen očekává jiné chování a jednání v dané situaci. 3 Genderové stereotypy jsou zjednodušující představy a popisy femininní ženy a maskulinního muže, tzn. jak má správná žena či správný muž vypadat, jak se má chovat, co má cítit, jak má myslet atd. 4 Genderové vztahy vztahy a rozdělení moci mezi muži a ženami v určité společnosti, kultuře a čase. 5 Management - je proces systematického plánování, organizování, vedení lidí a kontrolování, který směřuje k dosažení cílů organizace. 6 1 KŘÍŽKOVÁ, A.; PAVLICA, K. Management genderových vztahů : Postavení žen a mužů v organizaci. Praha : Management Press, 2004, s KŘÍŽKOVÁ, A.; PAVLICA, K., cit. 1, s BOURDIEU, P. R. Nadvláda mužů. Přel. Věra Dvořáková. Praha : Karolinum, 2000, s Genderové stereotypy. In Wikipecie. otevřená encyklopedie [online]. Praha : Wikipedia foundation 2011, strana naposledy edit [cit ]. Dostupný z WWW: 5 KŘÍŽKOVÁ, A.; PAVLICA, K., cit. 1, s

11 Manažer samostatná profese, kdy pracovník na základě zvolení, jmenování, pověření, ustanovení či zmocnění aktivně realizuje řídící činnosti, pro které je vybaven odpovídajícími způsobilostmi, pravomocemi a odpovědnostmi. 7 Management genderových vztahů oblast teorie a praxe řízení vztahů mezi muži a ženami v organizacích a společnosti. Zaměřuje se na odstraňování genderově podmíněných nerovností a diskriminace. 8 Maskulinita soubor genderových vlastností připisovaných muži danou společností/kulturou v určitém čase. 9 Neplacená práce ne zcela přesný termín zahrnující práci v domácnosti, práci v souvislosti s péčí o děti (i peněžitá pomoc v mateřství i rodičovský příspěvek jsou definovány jako pomoc či příspěvek, tedy nějaká nadhodnota k práci, která je vykonávaná, ale nezaplacena), jeho vychováváním a vzděláváním. Týká se také péče o stárnoucí rodiče, rodiče partnera/partnerky, prarodiče i o osoby v širší rodině Historie genderových rolí Vnímání společenského postavení žen a mužů má své hluboké kořeny v dávné minulosti. Muži a ženy existovali v odlišných sférách, pokud však šlo o přežití, byli na sobě velmi závislí. Potrava, děti, střecha nad hlavou, bezpečnost a sex je vedli ke spolupráci, protože uspokojení těchto základních potřeb vyžadovalo specifické role a také dovednosti. Muži se ujali role zásobovatelů a ochránců, ženy se specializovaly na přípravu jídel a domácnost. 11 Takto to bylo nastaveno po celá staletí. Muži lovili, ženy vedly domácnost. Ženy si přitom vážily možnosti věnovat se svým dětem a udržovat domácí soulad, a nemuset při tom zaopatřovat a také chránit. Muži přispívali k bezpečnějšímu, snazšímu a pohodlnějšímu životu a to z nich v očích žen dělalo hrdiny. Dokud oba partneři takto vzájemně uspokojovali své základní potřeby, cítili se muži i 6 BĚLOHLÁVEK, F.; KOŠŤAN, P. ; ŠULEŘ, O. Management. Olomouc : Rubiko, 2001, s VEBER, J. et. al. Management : základy moderní manažerské přístupy výkonnost a prosperita. 2. akt. vyd. Praha : Management Press, 2009, s KŘÍŽKOVÁ, A.; PAVLICA, K. Management genderových vztahů : Postavení žen a mužů v organizaci. Praha : Management Press, 2004, s KŘÍŽKOVÁ, A.; PAVLICA, K., cit. 8, s HORNOVÁ, M. et. al. Pečuj a vypečeme tě: zpráva o neplacené práci v ČR. Praha : Nadace Gender Studies, 2012, s GRAY, J. Co Vám matka říci nemohl a otec nevěděl. Přel. Václav A. Černý. Praha : nakladatelství Práh, 1995, s

12 ženy emocionálně zcela spokojeni. Po celá dlouhá staletí bylo přežití tím nejdůležitějším a dělba práce mezi muže a ženy zůstávala v zásadě beze změn. 12 Tyto zažité stereotypy není lehké změnit, nelze to zvládnou během několika generací, je to tzv. běh na dlouhou trať. Navíc archetypické vzory chování rodičů a prarodičů si děti přebírají nevědomou cestou, jakmile člověk dospěje, jen velmi těžko se takového dědictví zbavuje. 13 Celá minulost lidstva i tyto archetypické vzory chování se promítají do dnešních pracovních, společenských i rodinných vztahů a zároveň i do našich postojů, které uplatňujeme v pracovním, společenském i rodinném životě, tím pádem i do managementu. 2.3 Historický kontext zaměstnanosti českých žen Pojem placeného zaměstnání začal být pro české ženy důležitý až kolem 50. let 20. století. Do té doby, tedy v období před 2. světovou válkou, představovaly ženy v socialistickém Československu pouze necelou třetinu pracujících. Během války a těsně po ní byla velká mobilizace pracovních sil a právě ženy v domácnosti v tomto ohledu představovaly největší rezervu. Tím byl způsoben velký nárůst míry zaměstnanosti žen. Od roku 1948 byl prosazován komunistický ideál plné zaměstnanosti, včetně žen. 14 V tomto období byly ženy podpořeny či možná přinuceny k masovému vstupu do placeného zaměstnání. Komunistický ideál plné zaměstnanosti ovšem nějak opomněl řešit otázku neplacené práce v domácnosti. Tu i nadále zastávaly výhradně ženy, v průběhu pracovní doby bylo postaráno o děti v jeslích, školkách a školách. Ovšem po skončení pracovní doby se žena musela postarat o domácnost a rodinu. Již na konci 60. let 20. století byla vysoká ženská účast na placeném zaměstnání pevnou součástí životního stylu v tehdejším Československu. Ženy v této době byly odměňovány průměrně pouze zhruba 2/3 průměrné mzdy mužů. 15 Velmi silně zakořeněná ideologie mužského živitele zde hrála velkou roli a ta vedla ke mzdové diskriminaci žen. Výchova dětí v tomto období byla již od útlého věku svěřena státu, naprostým ideálem se staly jesle pro nejmenší děti a pro děti od tří let mateřské školy, 12 GRAY, J. Co Vám matka říci nemohl a otec nevěděl. Přel. Václav A. Černý. Praha : nakladatelství Práh, 1995, s MIKULÁŠTÍK, M. Jak být úspěšnou manažerkou. Praha : Grada Publishing, 2006, s KŘÍŽKOVÁ, A. et al. Pracovní dráhy žen v České republice. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2011,s KŘÍŽKOVÁ, A. et al., cit. 14, s

13 rodina jako taková byla odsunuta na druhé místo, do popředí se dostala práce a budovatelské zájmy Československého státu. 16 Byť počet státních zařízení pro předškolní děti rychle rostl, nestačil pokrýt poptávku po nich. Navíc malé děti v kolektivu byly velmi často nemocné. I to bylo jedním z důvodů zavedení delší mateřské dovolené 17 a to postupně až do dvou let věku dítěte, která již byla pro účely výpočtu důchodu započítávána jako odpracovaná doba. V tomto období však s sebou ještě dlouhá absence v zaměstnání či přerušování pracovní dráhy, neneslo důsledky v podobě nejistoty dalšího pracovního uplatnění. I když důsledky v podobě diskriminačního zacházení byly i tehdy patrné, zejména v mzdových rozdílech, možnostech postupu na vyšší pozice či nabídky vzdělávání v rámci zaměstnání. Zatímco v centrálně plánované ekonomice několikaleté přerušení zaměstnání matek z důvodu péče o jejich potomky nevedlo k nezaměstnanosti, po transformaci trhu po roce 1989 se staly matky s malými dětmi jednou z nejvíce ohrožených skupin z pohledu dlouhodobé nezaměstnanosti, nejistoty práce a dalších rizik s tím spojených. 18 Po roce 1989 se společně s liberalizací ekonomiky objevily negativní jevy, především rostoucí nezaměstnanost. Politika tohoto období byla vyložena prorodinná, došlo k prodloužení mateřské i rodičovské. V souvislosti s těmito změnami se výrazně snížil počet jeslí, které téměř vymizely, a také poklesl počet mateřských školek (což se ukázalo jako velký problém až po mnoha letech). Počet jeslí klesl zcela rapidně, viz Tabulka 1. Tabulka 1 Vývoj počtu jeslí v uvedených letech 19 Rok Počet zařízení Celkový počet míst WAGNEROVÁ, A. Co přinesl a co nepřinesl českým ženám socialistický model rovnoprávnosti aneb nejen jesle a traktoristky. Praha : Gender Studies, 2001, s Uvádím zde legislativní název institutu mateřské dovolené. V dalším textu budu již používat termín mateřská a rodičovská bez pojmu dovolená. Termín dovolená vychází z pojetí práce jako pouze výdělečné činnosti, zatímco já v této práci a ve svém vnímání chci poukázat na to, že i všechny formy neplacené práce jsou prací, byť probíhající např. v domácnosti. Jen proto to ovšem neznamená, že se jedná o nějaký odpočinek, což všeobecně termín dovolená nám všem evokuje. 18 KŘÍŽKOVÁ, A. et al. Pracovní dráhy žen v České republice. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2011,s Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Síť zdravotnických zařízení 2011 [online]. UZIS : 2012 [cit ]. Dostupný z www: <http://www.uzis.cz/system/files/sitzz2011.pdf>.s

14 Právě počet jeslí, respektive jejich absolutní nedostatek má velký vliv na zaměstnanost dnešních matek malých dětí do 3 let, viz dále v textu. Poklesl také počet mateřských školek, ale v žádném případě tento pokles nebyl natolik dramatický, jako je tomu u jeslí. Ani po roce 1989, kdy již měla každá žena svobodnou volbu, zda bude pracovat (bude zaměstnána nebo je tu i nová možnost začít podnikat) nebo zůstane doma a bude vykonávat neplacenou práci v domácnosti, nedošlo k žádné dramatické změně. Většina domácností si nemohla dovolit zůstat závislá pouze na jednom příjmu. Většina žen podle sociologických průzkumů přiznává, že ani kdyby mohly, nechtěly by zůstat jen v domácnosti, chtějí se realizovat i v pracovním procesu. 2.4 Genderové nerovnosti Genderové nerovnosti ve společnosti Již dlouhou dobu se diskutuje o tom, zda jsou ženy odlišné od mužů pouze svým fyzickým zjevem, anebo jsou odlišnosti i v oblasti osobnosti, temperamentu, schopností a motivace. 20 Na tuto otázku je možné se dívat z několika různých úhlů pohledu. Někdo tvrdí, že odlišnosti mezi jednotlivými pohlavími jsou vrozené a předem dané, jiný zastává názor, že rozdíly mezi mužem a ženou jsou určeny především kulturou dané společnosti a naučenými vzory chování V dnešní době se ženy dostávají do určitého konfliktu rolí, jsou na ně kladeny odlišné požadavky. Ženy jsou pořád chápány a brány jako matky, pečovatelky, jsou velmi úzce spjaty s rodinným životem. Zároveň se od dnešních žen očekává pracovní výkon v jejich zaměstnání. Otázky rozdílů mužů a žen, trvalé zapojení žen do pracovního procesu a také postupné zapojování žen do manažerských pozic a manažerského rozhodování jsou diskutovány několik posledních desítek let. Rozdíly mezi muži a ženami dnes nejsou zdaleka tak velké a nosné, jako tomu bylo před několika generacemi, dokonce ani takové, jako byly před jednou či dvěma generacemi. Stále platí, že jsou tu určité rozdíly a také nerovnosti, které jsou i v dnešní společnosti a na dnešním trhu práce zcela zásadní. Základním institucionálním východiskem rozdělení genderových rolí je systém dělby práce mezi muži a ženami. Toto 20 MIKULÁŠTÍK, M. Jak být úspěšnou manažerkou. Praha : Grada Publishing, 2006, s

15 rozdělení se z velké části odvíjí od pojetí a vztahů mezi sférou placené práce a sférou neplacené práce v domácnosti. Celá ekonomická sféra je doposud i přes významnou a nezbytnou přítomnost žen velmi často definována a brána jako svět mužů, zatímco svět domácnosti a rodiny jako svět žen. Těmto oblastem a práci s nimi spojené je pak přisuzována různá hodnota. Neplacená práce v domácnosti přitom bývá ceněna podstatně níž, než stejná nebo podobná práce vykonávaná za peníze. Práce v domácnosti často ani není považována za práci v pravém slova smyslu. 21 V dnešní vyspělé společnosti by se mohlo zdát, že modely jednotlivých rolí (muže jako živitele a ženy jako pečovatelky) v rodině, již nejsou platné. Sociologické výzkumy však hovoří o tom, že tradiční rozdělení genderových rolí v rodinách je stejné jako před mnoha lety. Velkou většinu neplacené práce vykonávají stále ženy, i přesto, že většina z nich má i placené zaměstnání. Dle sociologických výzkumů z posledních let, tráví zaměstnané ženy domácími pracemi v průměru 1,9krát více času než zaměstnaní muži 22, více Graf 1. Je ovšem pravdou, že záleží především na partnerech (ženě a muži), jak se společně dohodnou a vyjednají si tuto otázku v rámci jejich rodiny. Je zcela zřejmé, že mezi fungujícími modely v jednotlivých rodinách jsou výrazné rozdíly. Jedním ze zásadních faktorů, který hraje roli v tom, jak moc se muži či ženy angažují při neplacené práci v domácnosti je jejich pracovní pozice a jejich výše příjmů. Tato proměnná je poměrně zásadní u žen, kdy ženy, které mají vyšší pozici v zaměstnání a také vyšší příjem, část práce v domácnosti delegují a využijí např. placené služby úklidu, hlídání dětí apod. 21 KŘÍŽKOVÁ, A. Životní strategie žen a mužů v řízení (a) podnikání. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2007, s HORNOVÁ, M. et. al. Pečuj a vypečeme tě: zpráva o neplacené práci v ČR. Praha : Nadace Gender Studies, 2012, s

16 Graf 1 Kolik hodin týdně tráví muži/ženy v průměru péčí o domácnost a její členy Genderové nerovnosti na trhu práce Na úvod si dovolím uvést základní analýzu trhu práce v ČR: Míra ekonomické aktivity 24 dosahuje dlouhodobě v průměru 70%, u mužů je to téměř 79%, u žen 62%. Můžeme tedy zaznamenat poměrně velký podíl žen na celkové pracovní síle v ČR, ovšem tento podíl by mohl být ještě výrazně vyšší, jako např. v Norsku, Finsku, Švédsku, Velké Británii atd. Míra nezaměstnanosti 25 se pohybuje kolem 7%, u mužů je to 5,9% a u žen 8,4%. Je tedy vidět poměrně značný rozdíl mezi mírou nezaměstnanosti mužů a žen. Zároveň však platí, že patříme ke státům v rámci EU, které mají nejmenší míru nezaměstnanosti. Poměrně výrazně roste vzdělanost žen, 26 v současné době studuje VŠ více žen než mužů. Zároveň pořád platí, že některé obory jsou výrazně feminizovány 27, např. pedagogika (78,6% studentů jsou ženy), zdravotnictví (77,7% ), humanitní a umělecké obory (66,8%). 23 HORNOVÁ, M. et. al. Pečuj a vypečeme tě: zpráva o neplacené práci v ČR. Praha : Nadace Gender Studies, 2012, s V příloze č. 1 uvádím mezinárodní srovnání ekonomické aktivity v rámci zemí EU. 25 V příloze č. 2 uvádím mezinárodní srovnání nezaměstnanosti v rámci EU. 26 V příloze č. 3 je uvedeno procentní zastoupení žen vysokoškolaček v populaci vysokoškolských studentů. 27 Příloha č. 4 mezinárodní srovnání podíl žen v jednotlivých oborech VŠ jako % ze všech studujících. 14

17 Existence genderových nerovností na trhu práce (vyšší nezaměstnanost žen než mužů, nižší odměňování 28 žen, výrazně menší podíl žen na rozhodovacích procesech, nízká míra zaměstnanosti matek s malými dětmi atd.). Fakt, že je mezi partnery, ženami a muži, neplacená (reprodukční) práce nerovnoměrně rozdělena, přispívá k nerovnostem žen a mužů na pracovním trhu, platovým rozdílům, horizontální i vertikální segregaci na trhu práce i rozdílné míře zaměstnanosti mužů a žen. Nerovnosti na pracovním trhu se pak negativně promítají do dalších životních situací, např. výše penzí a obecně výhod sociálního zabezpečení. 29 Především otázka penzí je velmi citlivá. Pokud se žena převážně věnuje rodině, čerpá v maximální délce mateřskou a rodičovskou (např. na několik dětí narozených po sobě) a následně je zaměstnána na nižší pracovní pozici či na částečný úvazek (z důvodu nemožnosti dojíždět, nemožnosti přesčasů apod.), je v dnešním důchodovém systému poměrně znevýhodněna. Výše důchodů 30 je dnes vázaná na výši odvodů sociálního pojištění a to je zcela logicky svázáno s výší platu daného člověka. Dnes již většina mužů uznává rovné podmínky pro obě pohlaví, stále je však v obecném povědomí zafixována představa, že pro ženy je prioritní výchova dětí a péče o ně, neboť ji nemůže nikdo jiný tak dobře zastat. Zároveň však přibývá však žen, které se chtějí realizovat v odborné či manažerské práci. 31 Je to zcela logické, dnešní mladé ženy jsou velmi vzdělané a ambiciózní. Jistě všichni pociťujeme, že role žen se za posledních několik desítek let výrazně změnila. Zdaleka tím nemyslím jen to, že dnešní ženy většinou rodí děti 32 až kolem třicátého věku svého života a do manželství také nijak zvlášť nespěchají. Zároveň roste i vzdělanost žen, a s tím spojená potřeba jejich seberealizace. Mění se i mnoho dalších faktorů, které mají na danou situaci vliv. 28 Příloha č. 5 mezinárodní srovnání průměrná roční mzda v eurech dle pohlaví. 29 HORNOVÁ, M. et. al. Pečuj a vypečeme tě: zpráva o neplacené práci v ČR. Praha : Nadace Gender Studies, 2012, s V příloze č. 6 najdeme mezinárodní srovnání obyvatelstva ohroženého chudobou, ženy jsou v podstatě ve všech státech ohroženější skupinou, než muži. Což mimo jiné souvisí s výší jejich důchodů a výší příjmů celkově. 31 MIKULÁŠTÍK, M. Jak být úspěšnou manažerkou. Praha : Grada Publishing, 2006, s V příloze č. 7 uvádím podrobné informace o aktuálním průměrném věku matek prvorodiček v mezinárodním srovnání. 15

18 2.5 Legislativa v oblasti genderových nerovností Úprava garantující rovnost pohlaví nebo stejnou příležitost obou pohlaví je řešena v souvislosti se základními právy a povinnostmi. Obsahuje ji Listina základních práv a svobod, která spolu s Ústavou tvoří součást ústavního pořádku jako nejvyššího souboru právních norem České republiky. 33 V rámci příprav na vstup ČR do EU byly vyzdvihovány především ekonomická měřítka a reformy, jako podmínka vstupu do EU. Jednou ze základních podmínek vstupu do EU byla i politika rovných příležitostí žen a mužů. Ovšem jak ze strany našich politiků, tak i ze strany úředníků Evropské komise, byl tento proces vnímán jako víceméně formální nutnost. Změny byly provedeny pouze na legislativní úrovni a nebyly vyvinuty mechanismy, které by přispěly k jejich implementaci do praxe a neobjevila se nijak ani snaha o vymáhání jejich dodržování. 34 Jednou z mála pozitivních možností jak sladit profesní a rodinný život je Novela Zákona č. 155/2000 Sb. Zákoníku práce, která upravuje poprvé v historii ČR možnost čerpat rodičovskou dovolenou i otcům. Dnes je již tedy možné, aby se na rodičovské podíleli nebo ji zcela převzali muži. Zaměstnavatel je povinen žádosti zaměstnance o rodičovskou vyhovět. 35 K dalším pozitivním změnám se zavázala Vláda České republiky, v programovém prohlášení Vlády ČR ze dne , která slíbila vytvoření podmínek k dalšímu rozvoji rodinné politiky a péče o děti, s cílem zvýšit společenskou prestiž rodiny a posílit zapojení obou rodičů do péče o děti. 36 Zcela konkrétní opatření, která by měla pomoci při slaďování rodinné politiky, obsahuje i tzv. Prorodinný balíček 37 z Tento balíček obsahuje celkem sedm různých opatření na podporu rodin s dětmi, z nichž se podařilo některá již zrealizovat (např. firemní školky, mini školky, dětské skupiny), ovšem mnohé na realizaci teprve čekají. (zavedení otcovské jako dovolené pro otce navíc při narození dítěte, finanční motivování zaměstnavatelů k fixním formám práce atd.). 33 HENDRYCHOVÁ, S. et al. Právní postavení žen v České republice. Praha : Nadace Gender Studies, 1998, s KŘÍŽKOVÁ, A. Životní strategie žen a mužů v řízení (a) podnikání. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2007, s WICHTERLOVÁ, L.; FIALOVÁ, E. Dostaňte zákon na svou stranu: Jak slaďovat rodinu a práci? Praha : Gender Studies, 2010, s Vláda ČR. Programové prohlášení vlády ČR ze [online]. Vláda ČR : [cit ]. Dostupný z www: < s Ministerstvo práce a sociálních věcí. Soubor prorodinných opatření : Prorodinný balíček [online]. Ministerstvo práce a sociálních věcí [cit ]. Dostupné z www: 16

19 3. Management V této kapitole se budu věnovat genderovým nerovnostem v managementu. Zároveň také bariérám, které brání ženám při vstupu na manažerské místo a mzdovým rozdílům mezi muži a ženami. Na závěr kapitoly představím možnosti, které existují v rámci slaďování rodinného a pracovního života a mohly by pomoci vyřešit některé negativa, které dosud existují v managementu genderových vztahů. 3.1 Genderové nerovnosti v managementu Trh práce a také management prošel za několik posledních desítek let velkými změnami. Mezi tyto změny patří i to, že ženy manažerky již nejsou něčím zcela ojedinělým, jako tomu bylo dříve. Pokud se zaměříme na ženy manažerky, zjistíme, že představují zhruba 4% všech zaměstnaných žen. V případě mužů jde cca o 8% podíl. Na pozicích vedoucích a řídících pracovníků tvoří ženy téměř 30%, ale ve srovnání s muži se ženy obvykle objevují na nižších nebo hůře placených řídících pozicích. 38 Existují poměrně velké rozdíly v tom, jaké procentuální zastoupení mají ženy manažerky v jednotlivých státech, více graf 2. Graf 2 Podíl žen v managementu (v %) v zemích EU, rok Poznámka: data pro Slovensko nejsou za rok 2010 k dispozici. 38 KŘÍŽKOVÁ, A. Životní strategie žen a mužů v řízení (a) podnikání. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2007, s European Commission. More women in senior positions key to economic stability and growth [online]. Gender v management edit [cit ]. Dostupné z WWW: 17

20 Od roku 1989 můžeme zcela jistě sledovat pozitivní vývoj ve směru počtu žen manažerek, ale teprve až ženy dosáhnout vyrovnaného lépe řečeno významného podílu na všech stupních vedoucích a řídících pozic, bude možné hovořit o rovných příležitostech mužů a žen na trhu práce. 40 Počet žen manažerek se dnes velmi různí v jednotlivých firmách, je to poměrně dost ovlivněno tím, v jakém oboru daná firma pracuje. Manažerky mají tradičně velmi dobré uplatnění a také poměrně vysoký podíl v managementu v silně feminizovaných odvětvích jako je zdravotnictví (téměř 50% žen manažerek), vzdělávání, finanční zprostředkování, obchod, ubytování a služby. I v těchto odvětvích však platí, že manažerky nacházejí uplatnění spíše na nižším stupni řízení. Stále tedy platí fakt, že mnozí zaměstnavatelé často jednají podle zjednodušených soudů, které si o ženách a mužích vytvořili. Na trhu práce jde o zpochybnění kompetence ženské pracovní síly, které nabývá různých podob; předpoklad nižší stability, nedostatečných schopností, neschopnosti se prosadit, mít autoritu, rychle řešit problémy či vytvořit a řídit tým pracovníků 41. Dle odborníků na tuto problematiku také platí, že jsou znát rozdílné postoje nadnárodních, resp. zahraničních společností a českých firem. V zaměstnávání žen jako manažerek nehraje u zahraničních společností gender takovou roli, jako v českých firmách. 42 Zároveň je v dnešní době již vidět nový pozitivní trend: Řada společností si dnes již uvědomuje, že vyšší zastoupení žen v organizaci a v managementu pomůže lepšímu pochopení žen jako zákaznic. Firmy obvykle chápou, jak důležitou zákaznickou skupinou ženy jsou. 43 Ženy v ČR každý den rozhodnou o nákupech o 9 mld. vyšších než muži. 44 Velmi zajímavý je i výzkum společnosti McKinsey, který došel k závěru, že společnosti s vyšším (min 30%) zastoupením žen mají o 14% vyšší EBIT (zisk před odečtením úroků a daní) KŘÍŽKOVÁ, A. Životní strategie manažerek : případová studie. Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002, s KŘÍŽKOVÁ, A., cit. 40, s FISCHLOVÁ, D. Možnosti a bariéry prosazení žen a mužů v managementu : Šetření na personálních agenturách. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2005, s VELÍŠKOVÁ, H. Rovné šance jako konkurenční výhoda. Praha : Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů a Gender Studies, 2007, s TELEFONIKA O2. Víte, že 19. června se slavil mezinárodní den rovnosti žen a mužů? [online]. Telefonika O2, strana naposledy edit cit ]. Dostupné z WWW: 45 JANÍČKOVÁ, P. Ekonomický rozměr vyrovnaného zastoupení mužů a žen v rozhodovacích procesech [online]. Jak zvýšit účast žen na rozhodovacích procesech, strana naposledy edit [cit ]. Dostupné z WWW: 12-parlament-ekonomicke-rozmery-vyrovnaneho-zastoupeni-zen-a-muzu-short-version-1.pdf. 18

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Ústav pedagogických věd SOPP Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené (diplomová práce) vedoucí práce: Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. vypracovala: Bc. Lenka

Více

ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA

ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA Rovné šance jako konkurenční výhoda Příručka pro personalisty a liniové manažery zodpovědné za řízení a rozvoj lidských zdrojů Tato publikace vychází v rámci projektu

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI

ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI 2012 ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI Zaměstnanec A VĚK aneb Age Management na pracovišti 2012 Autoři: Mgr. Ilona Štorová RNDr. Jiří Fukan, Ph.D. Překlady textů z finštiny a angličtiny:

Více

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Závěrečná zpráva Zpracoval: VÚPSV PRAHA ČERVENEC 2004 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metody uplatňované při zpracování studie...

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Porovnání situace matek a otců pečujících o děti formou střídavé péče v České republice

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Porovnání situace matek a otců pečujících o děti formou střídavé péče v České republice UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Katedra genderových studií IVANA TAŠEVSKÁ Porovnání situace matek a otců pečujících o děti formou střídavé péče v České republice Diplomová práce Vedoucí

Více

BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE V ČR Z KOMPARATIVNÍ PERSPEKTIVY Výstupní zpráva z projektu řešení veřejné zakázky: ZVZ 255 Zadavatel studie: MPSV ČR Zpracovatel: Sociologický ústav

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc.

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Lucie Vacková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

Z OBSAHU ČÍSLA: GENDEROVÉ IDENTITY - EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SOUVISLOSTI 1

Z OBSAHU ČÍSLA: GENDEROVÉ IDENTITY - EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SOUVISLOSTI 1 www.genderonline.cz 1-2/2003 V tomto dvojčísle letošního čtvrtletníku Gender rovné příležitosti výzkum se zaměřujeme na nová specifická témata a s nimi související genderové otázky. Jedná se zejména o

Více

Podpora využívání rodičovské dovolené muži

Podpora využívání rodičovské dovolené muži Podpora využívání rodičovské dovolené muži PhDr. Hana Maříková Mgr. Radka Radimská Studie je závěrečnou zprávou výzkumu Podpora využívání rodičovské dovolené muži, který byl proveden jako zakázka Ministerstva

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

www.attavena.cz, info@attavena.cz

www.attavena.cz, info@attavena.cz Obsah tohoto dokumentu je plně v kompetenci realizátora projektu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

ZAOSTŘENO NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI V PRAXI

ZAOSTŘENO NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI V PRAXI ZAOSTŘENO NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI V PRAXI VÝBĚR Z TEXTŮ ELEKTRONICKÉHO ZPRAVODAJE PORTÁLU WWW.MUZIAZENY.CZ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY OBSAH: 1 1. ÚVOD... 4 2. RÁMCOVÉ VYMEZENÍ GENDEROVÉ

Více

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Brožura je součástí projektu Třetí kariéra zaměřeného na podporu celoživotního vzdělávání a na zlepšení podmínek na trhu práce pro cílovou skupinu 50+.

Více

Doma, v jeslích, nebo ve školce? 1 Rodinná a institucionální péče o předškolní děti v české společnosti mezi lety 1945 2006 / Hana Hašková

Doma, v jeslích, nebo ve školce? 1 Rodinná a institucionální péče o předškolní děti v české společnosti mezi lety 1945 2006 / Hana Hašková Doma, v jeslích, nebo ve školce? 1 Rodinná a institucionální péče o předškolní děti v české společnosti mezi lety 1945 2006 / Hana Hašková Po roce 1989 jsme byli v České republice, stejně jako v dalších

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Úvod 4. Faktory ovlivňující využívání denní péče o děti 5

Úvod 4. Faktory ovlivňující využívání denní péče o děti 5 SPOLEČNĚ O.P.S. Úvod 4 Studie dostupnosti Faktory ovlivňující využívání denní péče o děti 5 Věk dítěte 5 o děti v JMK Mezigenerační výpomoc 6 Vzdělání matky 6 Finanční situace rodiny 6 Pestrost nabídky

Více

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod Úvod Úvod Vážení rodiče, průvodce službami rodině na území města, který jste otevřeli, obsahuje v první části základní informace o rovných příležitostech žen a mužů, možnostech diskriminace žen a mužů,

Více

Vytváření odpovídajících podmínek pro uplatňování pružných forem organizace práce a pracovní doby jako součást politiky zaměstnanosti

Vytváření odpovídajících podmínek pro uplatňování pružných forem organizace práce a pracovní doby jako součást politiky zaměstnanosti ÚLOHA POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI PŘI UPLATŇOVÁNÍ STÁTNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI, UPLATŇOVÁNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI V SOULADU S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE 5. ETAPA Vytváření odpovídajících podmínek pro uplatňování

Více

Ženy se zdravotním postižením v ČR

Ženy se zdravotním postižením v ČR APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Ženy se zdravotním postižením v ČR Sekundární komparativní analýza postavení žen se zdravotním postižením v ČR APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Praha, 9.

Více

Postavení žen v penzi

Postavení žen v penzi Postavení žen v penzi Mgr. Míla Lukášová Analýza Otev ená spole nost, o.p.s. Centrum ProEquality íjen 2009 Postavení žen v penzi Mgr. Míla Lukášová Analýza Otevřená společnost, o.p.s. Centrum ProEquality

Více

Projekt založení podniku služeb jeslí ve městě Znojmě. Bc. Kateřina Štorková

Projekt založení podniku služeb jeslí ve městě Znojmě. Bc. Kateřina Štorková Projekt založení podniku služeb jeslí ve městě Znojmě Bc. Kateřina Štorková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se na základě teoretických znalostí zabývá jednotlivými kroky založení podniku

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?...

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?... Informace o problematice diverzity a Diversity Management Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 2 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069 Zpracoval řešitelský

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření

Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření Život ve stáří 2003 Zpráva o výsledcích empirického šetření Zpracovala: PhDr. Věra Kuchařová, CSc. Spolupracovali: Prof. Dr. Ladislav Rabušic, CSc., Mgr. Lucie Ehrenbergerová OBSAH Úvod 2 Základní charakteristiky

Více

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Nemůžete sehnat práci? Zkuste to Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Tato publikace vznikla v rámci projektu č. CZ.1.04/3.4.04/76.00114 Podnikání jako flexibilní forma uplatnění

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Manažerské kompetence v

Více