Business Institut s.r.o. Master of Business Administration. Leadership Manažerské vedení a komunikace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Business Institut s.r.o. Master of Business Administration. Leadership Manažerské vedení a komunikace"

Transkript

1 Business Institut s.r.o. Master of Business Administration Leadership Manažerské vedení a komunikace Rozdíly mezi mužem a ženou v jejich vedení a řízení lidí Disertační práce Petra Harazímová Vedoucí disertační práce: Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D. Praha, únor 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou disertační práci vypracovala samostatně za použití zdrojů a literatury v ní uvedených. V Loučné nad Desnou, dne Petra Harazímová

3 Poděkování Velmi děkuji Ing. Štěpánce Uličné, Ph.D., vedoucí mé disertační práce, za její cenné připomínky a náměty, které výrazně přispěly k vypracování této práce. Petra Harazímová

4 Obsah 1. Úvod Anotace práce Volba metodologie Základní pojmy genderové nerovnosti, jejich historie a současnost Základní pojmy Historie genderových rolí Historický kontext zaměstnanosti českých žen Genderové nerovnosti Genderové nerovnosti ve společnosti Genderové nerovnosti na trhu práce Legislativa v oblasti genderových nerovností Management Genderové nerovnosti v managementu Genderové nerovnosti v top managementu Bariéry vstupu na manažerské místo Skleněný strop Tokenismus Mobbing Ostatní bariéry Nízké sebevědomí žen Mzdové nerovnosti mezi muži a ženami Možnosti odstraňování nerovného postavení žen a mužů v managementu Výchova dětí a překonávání genderových stereotypů Slaďování profesního a rodinného života Další možnosti nastolení rovnováhy mezi muži a ženami v managementu33 4. Ženy, muži a jejich genderové stereotypy Ženy manažerky Muži manažeři Manažeři x manažerky Úspěšný manažer... 40

5 5. Manažeři a manažerky ve stavebních spořitelnách Stavební spořitelny v ČR Pozice nižšího managementu ve SS v ČR Českomoravská stavební spořitelna, a.s Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s Raiffeisen stavební spořitelna, a.s Stavební spořitelna České spořielna, a.s Wüstenrot stavební spořitelna, a.s Pozice středního managementu ve SS v ČR Pozice vyššího (top) managementu ve SS v ČR Gender management a SS Výzkum - Rozdíly ve vedení a řízení lidí mezi mužem a ženou Muži nebo ženy? Manažerské kompetence Odpovědi podřízených Odpovědi oblastních ředitelů Odpovědi nadřízených Odpovědi podporovatelů Vyhodnocení všech skupin dohoromady Rozdíly ve vedení a řízení lidí mezi muži a ženami Typické kompetence žen Typické kompetence mužů Vyhodnocení rozdílů ve vedení a řízení mezi muži a ženami Vyhodnocení výzkumu Gender management z pohledu mé praxe Naše společnost a její vnímání gender nerovností Ženy manažerky Rozdílné postoje k tématu rodina a domácnost mezi ženami Rozdílné postoje k tématu rodina a domácnost mezi ženami a muži Ženy manažerky a jejich postoj k tématu rodina a domácnost Generace mladých manažerek Vyšší management a ženy

6 7.2.6 Nízké sebevědomí žen Manažerky a jejich přínos Rozdíly mezi muži manažery a ženami manažerkami Manažer a jeho kompetence Rozdíly muži a ženy v managementu Postoje zaměstnavatelů k ženám v managementu Přínos žen Dobré příklady z praxe Bariéry Genderové nerovnosti Přijímání zaměstnanců (nábor a výběr) Přijímání manažerů či jejich povýšení Vzdělávání a profesní rozvoj Flexibilní formy práce Kvóty Osobní zkušenosti manažerů/manažerek s gender nerovností Závěr...86 Seznam použitých zkratek Seznam tabulek Seznam grafů Seznam použitých pramenů a literatury Přílohy Název disertační práce Title Resumé Resume Klíčová slova Key Words

7 1. Úvod Tématem mé disertační práce jsou Rozdíly mezi mužem a ženou v jejich vedení a řízení lidí. Toto téma je z mého pohledu velmi zajímavé a také aktuální. Je to také téma, které se mě osobně velmi týká, protože jsem většinu své profesní kariéry strávila na manažerských pozicích jako žena, v převaze mužů. Role mužů a žen se oproti minulosti velmi výrazně změnily. Proto si myslím, že je velmi zajímavé, podívat se směrem z dávné historie až do dnešních dní, jak vnímáme postavení mužů a žen v managementu a jaké rozdíly jsou v jejich vedení a řízení lidí. Díky procesu integrace České republiky do Evropské unie, se změnila a nadále mění naše legislativa, která usiluje o vyrovnání příležitostí žen na vedoucích pozicích s muži. Ovšem zatím zůstává spíše jen u legislativy a praxe v managementu není zdaleka tak daleko, jak by být mohla. Tomuto tématu je momentálně věnována určitá publicita, ale pořád zůstává spíše okrajovým tématem a řeší ho především ženy mezi sebou a ženské neziskové organizace. I já jako žena manažerka na různých pozicích a úrovních jsem se tomuto tématu věnovala a chtěla bych se podělit o své názory a náměty, které jsem za dobu své praxe a také studia získala. Cílem mé disertační práce je identifikovat aktuální genderové nerovnosti v managementu a podat několik zcela konkrétních doporučení, jak tyto disproporce v budoucnosti minimalizovat. Dle mého názoru, velmi zajímavým dílčím cílem této práce je zaměřit se na velmi úzkou skupinu manažerů a manažerek a na této konkrétní skupině provést analýzu konkrétních rozdílů ve vedení a řízení lidí mezi muži a ženami. Tím, že tuto skupinu přesně vymezím, bude mít moje disertační práce a výzkum s ní spojený větší vypovídají hodnotu a věřím, že dospěji také k přesnějším závěrům. Téma mé dizertační práce podle mého názoru velmi úzce souvisí s postavením žen manažerek na našem trhu práce a s jejich podílem na jednotlivých manažerských pozicích. Proto jsem si k mému výzkumu vybrala skupinu manažerů, která je z hlediska počtu a úspěšnosti mužů manažerů a žen manažerek velmi vyrovnaná. Díky tomu se mohu v rámci mého výzkumu a také díky zkušenostem z mé praxe věnovat velmi podrobně pozitivním dopadům, které na tuto skupinu manažerů má jejich vzájemná diverzita. V závěru práce podám konkrétní doporučení, díky kterým je možné tato pozitiva aplikovat na další manažerské pozice a obory managementu. 5

8 1.1 Anotace práce Disertační práce podrobným způsobem popisuje problematiku rozdílů mezi mužem a ženou v jejich vedení a řízení lidí a genderové nerovnosti v této oblasti. Práce je složena ze čtyř částí. První kapitola je zcela formální a věnuje se úvodu práce, a také anotaci a volbě metodologie. Následují kapitoly 2, 3 a 4 jsou věnovány teoretické části práce. Kapitoly 5, 6 a 7 jsou analytické, jsou velmi úzce spjaty s mojí praxí a najdeme zde také vyhodnocení výsledků výzkumu, který jsem pro účely této práce realizovala. Čtvrtá část, kapitola 8 je věnována závěru a doporučením, která souvisí s možnostmi zavedení rovných příležitostí mužů a žen v managementu. Součástí jsou také přílohy, které výstižným způsobem dokreslují celou práci. 1.2 Volba metodologie K dosažení cílů práce jsem zvolila metody analýzy, syntézy a komparace literatury. Velmi bohatě jsem využila studia odborné literatury, z části i cizojazyčné. Využila jsem i mnoha odborných analýz, studií a také internetových zdrojů. Zaměřila jsem se na odbornou literaturu orientovanou na management a management genderových vztahů. Při výčtu a citacích literatury jsem vycházela z mezinárodních norem Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO V praktické části jsem vycházela hodně ze své vlastní praxe. Pracovala jsem téměř 11 let v dceřiné společnosti Komerční banky v Modré pyramidě stavební spořitelně, a.s. V průběhu své pracovní kariéry jsem pracovala na manažerských (zaměstnaneckých) pozicích především nižšího managementu a následně 5 let na své IČO, jako regionální ředitelka (na pozici středního managementu v obchodní síti). Za svoji praxi jsem poznala velké množství manažerů i manažerek na různých úrovních v rámci naší společnosti, ale i v rámci jiných společností (Komerční banka, Allianz pojišťovna, Česká pojišťovna, realitní kanceláře, personální agentury, vzdělávací agentury, kouči, trenéři, personální manažeři, atd.), se kterými jsem úzce spolupracovala. V praktické části tedy využiji hodně názorů, nápadů a podnětů, které jsem konzultovala s mými kolegy. Zároveň jsem provedla dva výzkumy, které jsou úzce spjaty s tématem mé práce. Vzhledem k tomu, že jsem přesvědčena o tom, že nejefektivnější je sledovat rozdíly 6

9 (mezi manažery a manažerkami) na určité specifické a předem dané skupině, provedla jsem obě studie na lidech a společnostech, které jsou s moji dosavadní praxi velmi úzce spjati. Zacílila jsem na nižší management ve stavebních spořitelnách. Formou e- mailového dotazníku jsem požádala stavební spořitelny o údaje, týkající se personálního obsazení mužů a žen na pozicích nižšího managementu v jejich obchodních sítích. Formou kvantitativního šetření jsem dospěla k závěrům, které prezentuji v kapitole 5. Cílem tohoto výzkumu bylo podat přesné informace o zastoupení žen a mužů na pozicích nižšího managementu ve stavebních spořitelnách. Druhý výzkum (kapitola 6) jsem věnovala odlišnostem mezi muži a ženami a jejich předpoklady pro manažerské pozice. Formou ového dotazníku jsem položila konkrétním respondentům otázky, jejichž odpovědi jsem následně vyhodnotila. Cílem výzkumu bylo zjistit konkrétní rozdíly mezi manažery a manažerkami ve způsobu jejich řízení a vedení lidí. Zároveň jsem zkoumala, zda budou mít rozdílný názor lidé, kteří na těchto pozicích působí (obchodní manažeři na nižší úrovni ve SS), jejich podřízení, jejich nadřízení a také lidé, kteří tyto manažery vybírali, vzdělávají je a zajišťují jejich osobnostní rozvoj. Položila jsem tyto otázky těmto čtyřem skupinám osob a následně je analyzovala a zaznamenala v kapitole 6. 7

10 2. Základní pojmy genderové nerovnosti, jejich historie a současnost V této kapitole uvedu základní terminologii, která souvisí s genderovou problematikou, zaměřím se na historii genderových rolí a zaměstnanosti žen v ČR. Poté se budu věnovat současné genderové nerovnosti v naší společnosti a na našem trhu práce. 2.1 Základní pojmy Zde uvádím základní terminologii, která souvisí s touto prací: Feminita soubor genderových vlastností, které jsou připisovány ženě danou společností či kulturou v daném čase. 1 Gender - Pojem, který odkazuje na sociální rozdíly (v protikladu k biologickým odlišnostem) mezi muži a ženami. Tyto rozdíly jsou kulturním a sociálním konstruktem. To znamená, že jejich pojetí a definice se mohou měnit v čase a různit v rámci jedné kultury, i mezi kulturami navzájem. Tyto rozdíly nejsou přirozeným daným stavem, ale jsou dočasným stupněm vývoje sociálního vztahu mezi muži a ženami. 2 Genderové role role, které jsou předpokládány od osoby na základě jejího genderu. Ačkoliv každý hraje dle situace roli nezávisle na genderu, je zde předpoklad, že existují mužské a ženské genderové role. Proto se od mužů a žen očekává jiné chování a jednání v dané situaci. 3 Genderové stereotypy jsou zjednodušující představy a popisy femininní ženy a maskulinního muže, tzn. jak má správná žena či správný muž vypadat, jak se má chovat, co má cítit, jak má myslet atd. 4 Genderové vztahy vztahy a rozdělení moci mezi muži a ženami v určité společnosti, kultuře a čase. 5 Management - je proces systematického plánování, organizování, vedení lidí a kontrolování, který směřuje k dosažení cílů organizace. 6 1 KŘÍŽKOVÁ, A.; PAVLICA, K. Management genderových vztahů : Postavení žen a mužů v organizaci. Praha : Management Press, 2004, s KŘÍŽKOVÁ, A.; PAVLICA, K., cit. 1, s BOURDIEU, P. R. Nadvláda mužů. Přel. Věra Dvořáková. Praha : Karolinum, 2000, s Genderové stereotypy. In Wikipecie. otevřená encyklopedie [online]. Praha : Wikipedia foundation 2011, strana naposledy edit [cit ]. Dostupný z WWW: 5 KŘÍŽKOVÁ, A.; PAVLICA, K., cit. 1, s

11 Manažer samostatná profese, kdy pracovník na základě zvolení, jmenování, pověření, ustanovení či zmocnění aktivně realizuje řídící činnosti, pro které je vybaven odpovídajícími způsobilostmi, pravomocemi a odpovědnostmi. 7 Management genderových vztahů oblast teorie a praxe řízení vztahů mezi muži a ženami v organizacích a společnosti. Zaměřuje se na odstraňování genderově podmíněných nerovností a diskriminace. 8 Maskulinita soubor genderových vlastností připisovaných muži danou společností/kulturou v určitém čase. 9 Neplacená práce ne zcela přesný termín zahrnující práci v domácnosti, práci v souvislosti s péčí o děti (i peněžitá pomoc v mateřství i rodičovský příspěvek jsou definovány jako pomoc či příspěvek, tedy nějaká nadhodnota k práci, která je vykonávaná, ale nezaplacena), jeho vychováváním a vzděláváním. Týká se také péče o stárnoucí rodiče, rodiče partnera/partnerky, prarodiče i o osoby v širší rodině Historie genderových rolí Vnímání společenského postavení žen a mužů má své hluboké kořeny v dávné minulosti. Muži a ženy existovali v odlišných sférách, pokud však šlo o přežití, byli na sobě velmi závislí. Potrava, děti, střecha nad hlavou, bezpečnost a sex je vedli ke spolupráci, protože uspokojení těchto základních potřeb vyžadovalo specifické role a také dovednosti. Muži se ujali role zásobovatelů a ochránců, ženy se specializovaly na přípravu jídel a domácnost. 11 Takto to bylo nastaveno po celá staletí. Muži lovili, ženy vedly domácnost. Ženy si přitom vážily možnosti věnovat se svým dětem a udržovat domácí soulad, a nemuset při tom zaopatřovat a také chránit. Muži přispívali k bezpečnějšímu, snazšímu a pohodlnějšímu životu a to z nich v očích žen dělalo hrdiny. Dokud oba partneři takto vzájemně uspokojovali své základní potřeby, cítili se muži i 6 BĚLOHLÁVEK, F.; KOŠŤAN, P. ; ŠULEŘ, O. Management. Olomouc : Rubiko, 2001, s VEBER, J. et. al. Management : základy moderní manažerské přístupy výkonnost a prosperita. 2. akt. vyd. Praha : Management Press, 2009, s KŘÍŽKOVÁ, A.; PAVLICA, K. Management genderových vztahů : Postavení žen a mužů v organizaci. Praha : Management Press, 2004, s KŘÍŽKOVÁ, A.; PAVLICA, K., cit. 8, s HORNOVÁ, M. et. al. Pečuj a vypečeme tě: zpráva o neplacené práci v ČR. Praha : Nadace Gender Studies, 2012, s GRAY, J. Co Vám matka říci nemohl a otec nevěděl. Přel. Václav A. Černý. Praha : nakladatelství Práh, 1995, s

12 ženy emocionálně zcela spokojeni. Po celá dlouhá staletí bylo přežití tím nejdůležitějším a dělba práce mezi muže a ženy zůstávala v zásadě beze změn. 12 Tyto zažité stereotypy není lehké změnit, nelze to zvládnou během několika generací, je to tzv. běh na dlouhou trať. Navíc archetypické vzory chování rodičů a prarodičů si děti přebírají nevědomou cestou, jakmile člověk dospěje, jen velmi těžko se takového dědictví zbavuje. 13 Celá minulost lidstva i tyto archetypické vzory chování se promítají do dnešních pracovních, společenských i rodinných vztahů a zároveň i do našich postojů, které uplatňujeme v pracovním, společenském i rodinném životě, tím pádem i do managementu. 2.3 Historický kontext zaměstnanosti českých žen Pojem placeného zaměstnání začal být pro české ženy důležitý až kolem 50. let 20. století. Do té doby, tedy v období před 2. světovou válkou, představovaly ženy v socialistickém Československu pouze necelou třetinu pracujících. Během války a těsně po ní byla velká mobilizace pracovních sil a právě ženy v domácnosti v tomto ohledu představovaly největší rezervu. Tím byl způsoben velký nárůst míry zaměstnanosti žen. Od roku 1948 byl prosazován komunistický ideál plné zaměstnanosti, včetně žen. 14 V tomto období byly ženy podpořeny či možná přinuceny k masovému vstupu do placeného zaměstnání. Komunistický ideál plné zaměstnanosti ovšem nějak opomněl řešit otázku neplacené práce v domácnosti. Tu i nadále zastávaly výhradně ženy, v průběhu pracovní doby bylo postaráno o děti v jeslích, školkách a školách. Ovšem po skončení pracovní doby se žena musela postarat o domácnost a rodinu. Již na konci 60. let 20. století byla vysoká ženská účast na placeném zaměstnání pevnou součástí životního stylu v tehdejším Československu. Ženy v této době byly odměňovány průměrně pouze zhruba 2/3 průměrné mzdy mužů. 15 Velmi silně zakořeněná ideologie mužského živitele zde hrála velkou roli a ta vedla ke mzdové diskriminaci žen. Výchova dětí v tomto období byla již od útlého věku svěřena státu, naprostým ideálem se staly jesle pro nejmenší děti a pro děti od tří let mateřské školy, 12 GRAY, J. Co Vám matka říci nemohl a otec nevěděl. Přel. Václav A. Černý. Praha : nakladatelství Práh, 1995, s MIKULÁŠTÍK, M. Jak být úspěšnou manažerkou. Praha : Grada Publishing, 2006, s KŘÍŽKOVÁ, A. et al. Pracovní dráhy žen v České republice. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2011,s KŘÍŽKOVÁ, A. et al., cit. 14, s

13 rodina jako taková byla odsunuta na druhé místo, do popředí se dostala práce a budovatelské zájmy Československého státu. 16 Byť počet státních zařízení pro předškolní děti rychle rostl, nestačil pokrýt poptávku po nich. Navíc malé děti v kolektivu byly velmi často nemocné. I to bylo jedním z důvodů zavedení delší mateřské dovolené 17 a to postupně až do dvou let věku dítěte, která již byla pro účely výpočtu důchodu započítávána jako odpracovaná doba. V tomto období však s sebou ještě dlouhá absence v zaměstnání či přerušování pracovní dráhy, neneslo důsledky v podobě nejistoty dalšího pracovního uplatnění. I když důsledky v podobě diskriminačního zacházení byly i tehdy patrné, zejména v mzdových rozdílech, možnostech postupu na vyšší pozice či nabídky vzdělávání v rámci zaměstnání. Zatímco v centrálně plánované ekonomice několikaleté přerušení zaměstnání matek z důvodu péče o jejich potomky nevedlo k nezaměstnanosti, po transformaci trhu po roce 1989 se staly matky s malými dětmi jednou z nejvíce ohrožených skupin z pohledu dlouhodobé nezaměstnanosti, nejistoty práce a dalších rizik s tím spojených. 18 Po roce 1989 se společně s liberalizací ekonomiky objevily negativní jevy, především rostoucí nezaměstnanost. Politika tohoto období byla vyložena prorodinná, došlo k prodloužení mateřské i rodičovské. V souvislosti s těmito změnami se výrazně snížil počet jeslí, které téměř vymizely, a také poklesl počet mateřských školek (což se ukázalo jako velký problém až po mnoha letech). Počet jeslí klesl zcela rapidně, viz Tabulka 1. Tabulka 1 Vývoj počtu jeslí v uvedených letech 19 Rok Počet zařízení Celkový počet míst WAGNEROVÁ, A. Co přinesl a co nepřinesl českým ženám socialistický model rovnoprávnosti aneb nejen jesle a traktoristky. Praha : Gender Studies, 2001, s Uvádím zde legislativní název institutu mateřské dovolené. V dalším textu budu již používat termín mateřská a rodičovská bez pojmu dovolená. Termín dovolená vychází z pojetí práce jako pouze výdělečné činnosti, zatímco já v této práci a ve svém vnímání chci poukázat na to, že i všechny formy neplacené práce jsou prací, byť probíhající např. v domácnosti. Jen proto to ovšem neznamená, že se jedná o nějaký odpočinek, což všeobecně termín dovolená nám všem evokuje. 18 KŘÍŽKOVÁ, A. et al. Pracovní dráhy žen v České republice. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2011,s Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Síť zdravotnických zařízení 2011 [online]. UZIS : 2012 [cit ]. Dostupný z www: <http://www.uzis.cz/system/files/sitzz2011.pdf>.s

14 Právě počet jeslí, respektive jejich absolutní nedostatek má velký vliv na zaměstnanost dnešních matek malých dětí do 3 let, viz dále v textu. Poklesl také počet mateřských školek, ale v žádném případě tento pokles nebyl natolik dramatický, jako je tomu u jeslí. Ani po roce 1989, kdy již měla každá žena svobodnou volbu, zda bude pracovat (bude zaměstnána nebo je tu i nová možnost začít podnikat) nebo zůstane doma a bude vykonávat neplacenou práci v domácnosti, nedošlo k žádné dramatické změně. Většina domácností si nemohla dovolit zůstat závislá pouze na jednom příjmu. Většina žen podle sociologických průzkumů přiznává, že ani kdyby mohly, nechtěly by zůstat jen v domácnosti, chtějí se realizovat i v pracovním procesu. 2.4 Genderové nerovnosti Genderové nerovnosti ve společnosti Již dlouhou dobu se diskutuje o tom, zda jsou ženy odlišné od mužů pouze svým fyzickým zjevem, anebo jsou odlišnosti i v oblasti osobnosti, temperamentu, schopností a motivace. 20 Na tuto otázku je možné se dívat z několika různých úhlů pohledu. Někdo tvrdí, že odlišnosti mezi jednotlivými pohlavími jsou vrozené a předem dané, jiný zastává názor, že rozdíly mezi mužem a ženou jsou určeny především kulturou dané společnosti a naučenými vzory chování V dnešní době se ženy dostávají do určitého konfliktu rolí, jsou na ně kladeny odlišné požadavky. Ženy jsou pořád chápány a brány jako matky, pečovatelky, jsou velmi úzce spjaty s rodinným životem. Zároveň se od dnešních žen očekává pracovní výkon v jejich zaměstnání. Otázky rozdílů mužů a žen, trvalé zapojení žen do pracovního procesu a také postupné zapojování žen do manažerských pozic a manažerského rozhodování jsou diskutovány několik posledních desítek let. Rozdíly mezi muži a ženami dnes nejsou zdaleka tak velké a nosné, jako tomu bylo před několika generacemi, dokonce ani takové, jako byly před jednou či dvěma generacemi. Stále platí, že jsou tu určité rozdíly a také nerovnosti, které jsou i v dnešní společnosti a na dnešním trhu práce zcela zásadní. Základním institucionálním východiskem rozdělení genderových rolí je systém dělby práce mezi muži a ženami. Toto 20 MIKULÁŠTÍK, M. Jak být úspěšnou manažerkou. Praha : Grada Publishing, 2006, s

15 rozdělení se z velké části odvíjí od pojetí a vztahů mezi sférou placené práce a sférou neplacené práce v domácnosti. Celá ekonomická sféra je doposud i přes významnou a nezbytnou přítomnost žen velmi často definována a brána jako svět mužů, zatímco svět domácnosti a rodiny jako svět žen. Těmto oblastem a práci s nimi spojené je pak přisuzována různá hodnota. Neplacená práce v domácnosti přitom bývá ceněna podstatně níž, než stejná nebo podobná práce vykonávaná za peníze. Práce v domácnosti často ani není považována za práci v pravém slova smyslu. 21 V dnešní vyspělé společnosti by se mohlo zdát, že modely jednotlivých rolí (muže jako živitele a ženy jako pečovatelky) v rodině, již nejsou platné. Sociologické výzkumy však hovoří o tom, že tradiční rozdělení genderových rolí v rodinách je stejné jako před mnoha lety. Velkou většinu neplacené práce vykonávají stále ženy, i přesto, že většina z nich má i placené zaměstnání. Dle sociologických výzkumů z posledních let, tráví zaměstnané ženy domácími pracemi v průměru 1,9krát více času než zaměstnaní muži 22, více Graf 1. Je ovšem pravdou, že záleží především na partnerech (ženě a muži), jak se společně dohodnou a vyjednají si tuto otázku v rámci jejich rodiny. Je zcela zřejmé, že mezi fungujícími modely v jednotlivých rodinách jsou výrazné rozdíly. Jedním ze zásadních faktorů, který hraje roli v tom, jak moc se muži či ženy angažují při neplacené práci v domácnosti je jejich pracovní pozice a jejich výše příjmů. Tato proměnná je poměrně zásadní u žen, kdy ženy, které mají vyšší pozici v zaměstnání a také vyšší příjem, část práce v domácnosti delegují a využijí např. placené služby úklidu, hlídání dětí apod. 21 KŘÍŽKOVÁ, A. Životní strategie žen a mužů v řízení (a) podnikání. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2007, s HORNOVÁ, M. et. al. Pečuj a vypečeme tě: zpráva o neplacené práci v ČR. Praha : Nadace Gender Studies, 2012, s

16 Graf 1 Kolik hodin týdně tráví muži/ženy v průměru péčí o domácnost a její členy Genderové nerovnosti na trhu práce Na úvod si dovolím uvést základní analýzu trhu práce v ČR: Míra ekonomické aktivity 24 dosahuje dlouhodobě v průměru 70%, u mužů je to téměř 79%, u žen 62%. Můžeme tedy zaznamenat poměrně velký podíl žen na celkové pracovní síle v ČR, ovšem tento podíl by mohl být ještě výrazně vyšší, jako např. v Norsku, Finsku, Švédsku, Velké Británii atd. Míra nezaměstnanosti 25 se pohybuje kolem 7%, u mužů je to 5,9% a u žen 8,4%. Je tedy vidět poměrně značný rozdíl mezi mírou nezaměstnanosti mužů a žen. Zároveň však platí, že patříme ke státům v rámci EU, které mají nejmenší míru nezaměstnanosti. Poměrně výrazně roste vzdělanost žen, 26 v současné době studuje VŠ více žen než mužů. Zároveň pořád platí, že některé obory jsou výrazně feminizovány 27, např. pedagogika (78,6% studentů jsou ženy), zdravotnictví (77,7% ), humanitní a umělecké obory (66,8%). 23 HORNOVÁ, M. et. al. Pečuj a vypečeme tě: zpráva o neplacené práci v ČR. Praha : Nadace Gender Studies, 2012, s V příloze č. 1 uvádím mezinárodní srovnání ekonomické aktivity v rámci zemí EU. 25 V příloze č. 2 uvádím mezinárodní srovnání nezaměstnanosti v rámci EU. 26 V příloze č. 3 je uvedeno procentní zastoupení žen vysokoškolaček v populaci vysokoškolských studentů. 27 Příloha č. 4 mezinárodní srovnání podíl žen v jednotlivých oborech VŠ jako % ze všech studujících. 14

17 Existence genderových nerovností na trhu práce (vyšší nezaměstnanost žen než mužů, nižší odměňování 28 žen, výrazně menší podíl žen na rozhodovacích procesech, nízká míra zaměstnanosti matek s malými dětmi atd.). Fakt, že je mezi partnery, ženami a muži, neplacená (reprodukční) práce nerovnoměrně rozdělena, přispívá k nerovnostem žen a mužů na pracovním trhu, platovým rozdílům, horizontální i vertikální segregaci na trhu práce i rozdílné míře zaměstnanosti mužů a žen. Nerovnosti na pracovním trhu se pak negativně promítají do dalších životních situací, např. výše penzí a obecně výhod sociálního zabezpečení. 29 Především otázka penzí je velmi citlivá. Pokud se žena převážně věnuje rodině, čerpá v maximální délce mateřskou a rodičovskou (např. na několik dětí narozených po sobě) a následně je zaměstnána na nižší pracovní pozici či na částečný úvazek (z důvodu nemožnosti dojíždět, nemožnosti přesčasů apod.), je v dnešním důchodovém systému poměrně znevýhodněna. Výše důchodů 30 je dnes vázaná na výši odvodů sociálního pojištění a to je zcela logicky svázáno s výší platu daného člověka. Dnes již většina mužů uznává rovné podmínky pro obě pohlaví, stále je však v obecném povědomí zafixována představa, že pro ženy je prioritní výchova dětí a péče o ně, neboť ji nemůže nikdo jiný tak dobře zastat. Zároveň však přibývá však žen, které se chtějí realizovat v odborné či manažerské práci. 31 Je to zcela logické, dnešní mladé ženy jsou velmi vzdělané a ambiciózní. Jistě všichni pociťujeme, že role žen se za posledních několik desítek let výrazně změnila. Zdaleka tím nemyslím jen to, že dnešní ženy většinou rodí děti 32 až kolem třicátého věku svého života a do manželství také nijak zvlášť nespěchají. Zároveň roste i vzdělanost žen, a s tím spojená potřeba jejich seberealizace. Mění se i mnoho dalších faktorů, které mají na danou situaci vliv. 28 Příloha č. 5 mezinárodní srovnání průměrná roční mzda v eurech dle pohlaví. 29 HORNOVÁ, M. et. al. Pečuj a vypečeme tě: zpráva o neplacené práci v ČR. Praha : Nadace Gender Studies, 2012, s V příloze č. 6 najdeme mezinárodní srovnání obyvatelstva ohroženého chudobou, ženy jsou v podstatě ve všech státech ohroženější skupinou, než muži. Což mimo jiné souvisí s výší jejich důchodů a výší příjmů celkově. 31 MIKULÁŠTÍK, M. Jak být úspěšnou manažerkou. Praha : Grada Publishing, 2006, s V příloze č. 7 uvádím podrobné informace o aktuálním průměrném věku matek prvorodiček v mezinárodním srovnání. 15

18 2.5 Legislativa v oblasti genderových nerovností Úprava garantující rovnost pohlaví nebo stejnou příležitost obou pohlaví je řešena v souvislosti se základními právy a povinnostmi. Obsahuje ji Listina základních práv a svobod, která spolu s Ústavou tvoří součást ústavního pořádku jako nejvyššího souboru právních norem České republiky. 33 V rámci příprav na vstup ČR do EU byly vyzdvihovány především ekonomická měřítka a reformy, jako podmínka vstupu do EU. Jednou ze základních podmínek vstupu do EU byla i politika rovných příležitostí žen a mužů. Ovšem jak ze strany našich politiků, tak i ze strany úředníků Evropské komise, byl tento proces vnímán jako víceméně formální nutnost. Změny byly provedeny pouze na legislativní úrovni a nebyly vyvinuty mechanismy, které by přispěly k jejich implementaci do praxe a neobjevila se nijak ani snaha o vymáhání jejich dodržování. 34 Jednou z mála pozitivních možností jak sladit profesní a rodinný život je Novela Zákona č. 155/2000 Sb. Zákoníku práce, která upravuje poprvé v historii ČR možnost čerpat rodičovskou dovolenou i otcům. Dnes je již tedy možné, aby se na rodičovské podíleli nebo ji zcela převzali muži. Zaměstnavatel je povinen žádosti zaměstnance o rodičovskou vyhovět. 35 K dalším pozitivním změnám se zavázala Vláda České republiky, v programovém prohlášení Vlády ČR ze dne , která slíbila vytvoření podmínek k dalšímu rozvoji rodinné politiky a péče o děti, s cílem zvýšit společenskou prestiž rodiny a posílit zapojení obou rodičů do péče o děti. 36 Zcela konkrétní opatření, která by měla pomoci při slaďování rodinné politiky, obsahuje i tzv. Prorodinný balíček 37 z Tento balíček obsahuje celkem sedm různých opatření na podporu rodin s dětmi, z nichž se podařilo některá již zrealizovat (např. firemní školky, mini školky, dětské skupiny), ovšem mnohé na realizaci teprve čekají. (zavedení otcovské jako dovolené pro otce navíc při narození dítěte, finanční motivování zaměstnavatelů k fixním formám práce atd.). 33 HENDRYCHOVÁ, S. et al. Právní postavení žen v České republice. Praha : Nadace Gender Studies, 1998, s KŘÍŽKOVÁ, A. Životní strategie žen a mužů v řízení (a) podnikání. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2007, s WICHTERLOVÁ, L.; FIALOVÁ, E. Dostaňte zákon na svou stranu: Jak slaďovat rodinu a práci? Praha : Gender Studies, 2010, s Vláda ČR. Programové prohlášení vlády ČR ze [online]. Vláda ČR : [cit ]. Dostupný z www: < s Ministerstvo práce a sociálních věcí. Soubor prorodinných opatření : Prorodinný balíček [online]. Ministerstvo práce a sociálních věcí [cit ]. Dostupné z www: 16

19 3. Management V této kapitole se budu věnovat genderovým nerovnostem v managementu. Zároveň také bariérám, které brání ženám při vstupu na manažerské místo a mzdovým rozdílům mezi muži a ženami. Na závěr kapitoly představím možnosti, které existují v rámci slaďování rodinného a pracovního života a mohly by pomoci vyřešit některé negativa, které dosud existují v managementu genderových vztahů. 3.1 Genderové nerovnosti v managementu Trh práce a také management prošel za několik posledních desítek let velkými změnami. Mezi tyto změny patří i to, že ženy manažerky již nejsou něčím zcela ojedinělým, jako tomu bylo dříve. Pokud se zaměříme na ženy manažerky, zjistíme, že představují zhruba 4% všech zaměstnaných žen. V případě mužů jde cca o 8% podíl. Na pozicích vedoucích a řídících pracovníků tvoří ženy téměř 30%, ale ve srovnání s muži se ženy obvykle objevují na nižších nebo hůře placených řídících pozicích. 38 Existují poměrně velké rozdíly v tom, jaké procentuální zastoupení mají ženy manažerky v jednotlivých státech, více graf 2. Graf 2 Podíl žen v managementu (v %) v zemích EU, rok Poznámka: data pro Slovensko nejsou za rok 2010 k dispozici. 38 KŘÍŽKOVÁ, A. Životní strategie žen a mužů v řízení (a) podnikání. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2007, s European Commission. More women in senior positions key to economic stability and growth [online]. Gender v management edit [cit ]. Dostupné z WWW: 17

20 Od roku 1989 můžeme zcela jistě sledovat pozitivní vývoj ve směru počtu žen manažerek, ale teprve až ženy dosáhnout vyrovnaného lépe řečeno významného podílu na všech stupních vedoucích a řídících pozic, bude možné hovořit o rovných příležitostech mužů a žen na trhu práce. 40 Počet žen manažerek se dnes velmi různí v jednotlivých firmách, je to poměrně dost ovlivněno tím, v jakém oboru daná firma pracuje. Manažerky mají tradičně velmi dobré uplatnění a také poměrně vysoký podíl v managementu v silně feminizovaných odvětvích jako je zdravotnictví (téměř 50% žen manažerek), vzdělávání, finanční zprostředkování, obchod, ubytování a služby. I v těchto odvětvích však platí, že manažerky nacházejí uplatnění spíše na nižším stupni řízení. Stále tedy platí fakt, že mnozí zaměstnavatelé často jednají podle zjednodušených soudů, které si o ženách a mužích vytvořili. Na trhu práce jde o zpochybnění kompetence ženské pracovní síly, které nabývá různých podob; předpoklad nižší stability, nedostatečných schopností, neschopnosti se prosadit, mít autoritu, rychle řešit problémy či vytvořit a řídit tým pracovníků 41. Dle odborníků na tuto problematiku také platí, že jsou znát rozdílné postoje nadnárodních, resp. zahraničních společností a českých firem. V zaměstnávání žen jako manažerek nehraje u zahraničních společností gender takovou roli, jako v českých firmách. 42 Zároveň je v dnešní době již vidět nový pozitivní trend: Řada společností si dnes již uvědomuje, že vyšší zastoupení žen v organizaci a v managementu pomůže lepšímu pochopení žen jako zákaznic. Firmy obvykle chápou, jak důležitou zákaznickou skupinou ženy jsou. 43 Ženy v ČR každý den rozhodnou o nákupech o 9 mld. vyšších než muži. 44 Velmi zajímavý je i výzkum společnosti McKinsey, který došel k závěru, že společnosti s vyšším (min 30%) zastoupením žen mají o 14% vyšší EBIT (zisk před odečtením úroků a daní) KŘÍŽKOVÁ, A. Životní strategie manažerek : případová studie. Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002, s KŘÍŽKOVÁ, A., cit. 40, s FISCHLOVÁ, D. Možnosti a bariéry prosazení žen a mužů v managementu : Šetření na personálních agenturách. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2005, s VELÍŠKOVÁ, H. Rovné šance jako konkurenční výhoda. Praha : Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů a Gender Studies, 2007, s TELEFONIKA O2. Víte, že 19. června se slavil mezinárodní den rovnosti žen a mužů? [online]. Telefonika O2, strana naposledy edit cit ]. Dostupné z WWW: 45 JANÍČKOVÁ, P. Ekonomický rozměr vyrovnaného zastoupení mužů a žen v rozhodovacích procesech [online]. Jak zvýšit účast žen na rozhodovacích procesech, strana naposledy edit [cit ]. Dostupné z WWW: 12-parlament-ekonomicke-rozmery-vyrovnaneho-zastoupeni-zen-a-muzu-short-version-1.pdf. 18

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Číslo projektu 1J 046/05-DP1 Název Gender v managementu Doba řešení 1.2.2005-1.8.2008. Řešitel Ing. Jan Vlach Kontaktní Mgr.

Číslo projektu 1J 046/05-DP1 Název Gender v managementu Doba řešení 1.2.2005-1.8.2008. Řešitel Ing. Jan Vlach Kontaktní Mgr. Číslo projektu 1J 046/05-DP1 Název Gender v managementu Doba řešení 1.2.2005-1.8.2008 Řešitel Ing. Jan Vlach (spoluřešitelé) VÚPSV Kontaktní Mgr. Aleš Kroupa osoba VÚPSV Odborný JUDr. Kristina Koldinská,

Více

Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení

Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení Věra Kuchařová Příspěvek vznikl v rámci projektu č. CZ.1.04/5.1.01/77.00038 Nové formy denní péče o děti v České republice financovaného

Více

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ PROJEKT METR (Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024) Konference

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ

GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ Marcela Linková Národní kontaktní centrum ženy a věda Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. www.zenyaveda.cz 1. 12. 2011

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO 2 Řešení problematiky rovných příležitostí na VŠB-TUO, včetně vybudování univerzitní mateřské školy Genderová

Více

Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně

Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně Diverzita jako hnací motor ekonomiky ženy tvoří 51 % obyvatelstva (talent pool - zásobárna talentů); 59 % absolventů

Více

SOCIOLOGIE Gender, rovné příležitosti

SOCIOLOGIE Gender, rovné příležitosti SOCIOLOGIE Gender, rovné příležitosti Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky MOPPS Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života kraj Vysočina Seminář Gender Mainstreaming

Více

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2011 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná personálně poradenská

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Respondenti/ky Cíl: podmínky slaďování v rodinách rovnost možností matek a otců

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v NNO 2010

Průzkum řízení lidských zdrojů v NNO 2010 www.sanek.cz Průzkum řízení lidských zdrojů Úvod Letos již počtvrté realizovala expertní skupina SANEK nezávislý průzkum řízení lidských zdrojů v nestátních neziskových organizacích, působících v České

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

Workshop Slaďování ve vědě Mezinárodní konference Slaďování soukromého a pracovního života Work-life balance

Workshop Slaďování ve vědě Mezinárodní konference Slaďování soukromého a pracovního života Work-life balance Workshop Slaďování ve vědě Mezinárodní konference Slaďování soukromého a pracovního života Work-life balance Moderují: Marcela Linková, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Kateřina Lišková, Ph.D.,

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o.

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o. Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy ENVIROCONT s.r.o. 1 I. Představení společnosti Historie 1998 založení 2005 změna právní formy podnikání na s.r.o.

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Rodina a svět práce. rodinného a osobního života. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mgr. Jiřina Pipková

Rodina a svět práce. rodinného a osobního života. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mgr. Jiřina Pipková Rodina a svět práce Opatření v oblasti sladění profesního, rodinného a osobního života Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Jiřina Pipková Podpora v oblasti sladění v Programovém prohlášení vlády

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice. Jana Barvíková

Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice. Jana Barvíková Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice Jana Barvíková Obsah příspěvku Formy a podmínky individuální nerodinné péče o děti do 6 let Neformální (neprofesionální) péče (bezúplatně

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Výskyt a formy mobbingu v českém pracovním prostředí

Výskyt a formy mobbingu v českém pracovním prostředí Konference Psychologie práce a organizace v ČR 20.-21.9.2012 Výskyt a formy mobbingu v českém pracovním prostředí GA ČR P407/10/P146 Kateřina Zábrodská, Ph.D. Petr Květon, Ph.D. Psychologický ústav AVČR,

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRACOVNÍ PŘEKLAD POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ pro Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus Schváleno 7. dubna 2006 1. Úvod 1.1. Věcné prohlášení Rovnost příležitostí je v popředí

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Psychologické, sociální a ekonomické důsledky nezaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Dovolená a překážky v práci

Dovolená a překážky v práci ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Dovolená a překážky v práci v otázkách a odpovědích 2., aktualizované a rozšířené vydání Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Vzor citace: CHLÁDKOVÁ A.,

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Mgr. Gabriela Mátéová Jak jsme začínali Od roku 2001 genderové statistiky Od roku 2006 zavedena

Více

ODS pro rodiny Pr P aha a, ha 6. 6 kv k ě tna a 201 0 0

ODS pro rodiny Pr P aha a, ha 6. 6 kv k ě tna a 201 0 0 ODS pro rodiny Praha, 6. května 2010 Východiska demografický vývoj růst porodnosti růst tlaku na kapacitu předškolních zařízení nedostatečná kapacita jeslí a školek neexistence jiných služeb péče o děti

Více

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Poděkování Mnohokrát děkujeme všem respondentům a také těm, kdo dotazník pomáhali šířit. Vyhodnocení zpracovala Rut Kolínská. Vyplněné dotazníky v tištěné

Více

Vývoj pracovního trhu

Vývoj pracovního trhu Vývoj pracovního trhu výběr z dat za 1. čtvrtletí 2012 Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Vývoj trhu 18 % pozic vhodných pro absolventy (v r. 2008-24 %) Srovnání poptávky a nabídky, vývoj Jobs.cz březen 2012

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR Hana Janatová, SZÚ DETERMINE Spolufinancován: DG SANCO, Program pro veřejné zdraví 2003-2008 Trvání: červen 2006 květen 2010 Nositel grantu:

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

Motivované ženy 50 plus poklad k objevení

Motivované ženy 50 plus poklad k objevení Motivované ženy 50 plus poklad k objevení 10.9.2014 Workshop: Kariérní postup zaměstnankyně Test genderové citlivosti Na předloženou otázku odpovězte ANO/NE a vaši odpověď vysvětlete, komentujte několika

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky Hospodářská komora České republiky Proč a jak zaměstnávat OZP, kde hledat motivované pracovníky Michal Vokurka Cíl prezentace Uvedení souvislostí zaměstnávání OZP Rekapitulace důvodů proč zaměstnávat OZP

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího

Více

Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14

Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14 Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14 Úvod Jednou z alternativ povinné školní docházky je domácí vzdělávání. Tento fenomén, historicky pocházející z potřeby rodičů zajistit svým

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Neúplné rodiny žena jako zaměstnankyně nebo pečovatelka?

Neúplné rodiny žena jako zaměstnankyně nebo pečovatelka? Neúplné rodiny žena jako zaměstnankyně nebo pečovatelka? Možnosti rodin a přístupy rodinných politik Anna Šťastná Neúplné rodiny V průběhu celé historie; v minulosti tvořily významný podíl v rámci rodinných

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

O ROZMANITOSTI A SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA NA PRACOVIŠTI S MPSV A LINET, spol. s r.o.

O ROZMANITOSTI A SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA NA PRACOVIŠTI S MPSV A LINET, spol. s r.o. O ROZMANITOSTI A SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA NA PRACOVIŠTI S MPSV A LINET, spol. s r.o. Tisková konference Praha, 11. června 2014 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Projekt: Metodika řízení

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

PRŮMSTAV. Slaďování profesního a soukromého života

PRŮMSTAV. Slaďování profesního a soukromého života PRŮMSTAV Slaďování profesního a soukromého života PRŮMSTAV (www.prumstav.cz) 2 PRŮMSTAV: Naši zaměstnanci POHLAVÍ PŮVOD, NÁRODNOST SEXUÁLNÍ ORIENTACE VĚK HENDIKEP NÁBOŽENSTVÍ ROVNOVÁHA MEZI PRACOVNÍM A

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Prestiž povolání červen 2013 Technické parametry Výzkum:

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let ve Francii. Jana Paloncyová

Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let ve Francii. Jana Paloncyová Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let ve Francii Jana Paloncyová Individuální péče Rodičovská péče (mateřská, otcovská, rodičovská dovolená) Péče chův bez akreditace Mateřská asistentka bez

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011)

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Hlavními cíli výzkumu bylo zjistit rozsah využívání alternativních forem práce ve firmách na českém trhu.

Více

Vzory a hodnoty dobrovolnictví

Vzory a hodnoty dobrovolnictví Vzory a hodnoty dobrovolnictví Pavol Frič (Fakulta sociálních věd UK) a Tereza Pospíšilová (Fakulta humanitních studií UK) Projekt Vzory a hodnoty dobrovolnictví v české a norské společnosti realizuje

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 LEGISLATIVA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz externí předpisy a) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce b) Nařízení vlády 108/1994, kterým se provádí Zákoník práce

Více