VÝPOČET očekávané úrovně zatížení území obce Tuřany hlukem ze silniční dopravy a z provozoven k využití v návrhu Územního plánu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝPOČET očekávané úrovně zatížení území obce Tuřany hlukem ze silniční dopravy a z provozoven k využití v návrhu Územního plánu"

Transkript

1 Ing. Zdeněk Zapletal Křenická 2254/ Praha 10 Tel Mobil: VÝPOČET očekávané úrovně zatížení území obce Tuřany hlukem ze silniční dopravy a z provozoven k využití v návrhu Územního plánu (čj. 0306/09) Ing.Zdeněk Zapletal Praha, červen 2009

2 2 OBSAH Str Úvod Návrh Územního plánu a stručná charakteristika zájmového území z hlediska posouzení zatěžování venkovního prostoru hlukem z dopravy a provozoven, lokalizace referenčních míst u stávající obytné zástavby Nařízení vlády ČR č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací hluk ve venkovním prostoru Hluk z provozoven a z dalších zdrojů hluku Hluk z dopravy na pozemních komunikacích hluk ze silniční dopravy Ochranná pásma Silniční ochranné pásmo Použitá metodika stanovení přenosu hluku do venkovního prostoru z dopravy a ze stacionárních zdrojů hluku Očekávaná úroveň zatížení venkovního prostoru hlukem ze silniční dopravy a z provozoven Zadání k výpočtu Silniční doprava Silnice I/ Silnice I/ Místní komunikace - silnice III.třídy Provozovny Betonárka Energetické centrum - kogenerační jednotka Výsledky výpočtu Stávající obytná zástavba + plochy pro OV a bydlení (Z2, Z3) v okolí silnice I/16 v Tuřanech západní část Zatěžování stávající obytné zástavby, srovnání s hygienickými limity Zatěžování ploch pro OV a bydlení (Z2, Z3), pásma ohraničená izofónou v úrovni hygienických limitů Stávající obytná zástavba + plochy pro bydlení (Z1, Z6, Z10) v okolí silnice I/16 v Tuřanech východní část Zatěžování stávající obytné zástavby, srovnání s hygienickými limity Zatěžování ploch pro bydlení (Z1, Z6, Z10), pásma ohraničená izofónou v úrovni hygienických limitů Stávající obytná zástavba + plochy pro OV ve střední (P2) a pro bydlení v severozápadní části (Z7, Z8) Tuřan Zatěžování stávající zástavby, srovnání s hygienickými limity Zatěžování ploch pro OV a bydlení (P2, Z7, Z8), pásma ohraničená izofónou v úrovni hygienických limitů Stávající obytná zástavba + plochy pro bydlení (Z1, Z5, Z9) v Bysni Zatěžování stávající zástavby, srovnání s hygienickými limity Zatěžování ploch pro bydlení (Z5, Z9 a Z1), pásma ohraničená izofónou v úrovni hygienických limitů Plocha pro bydlení Z1 mezi Tuřany a Bysní jako celek Shrnutí a závěr...28

3 3 PŘÍLOHY 1. Návrh Územního plánu obce Tuřany 2. Prohlášení firmy Logea s.r.o. kapacitní využití betonárky při zástavbě pozemků v Tuřanech 3. HLUK+, grafické zadání stávající obytná zástavba + plochy pro bydlení (Z2,Z3) v okolí silnice I/16 v Tuřanech západní část 4. HLUK+, přenos hluku do venkovního prostoru ze silniční dopravy na I/16 v intenzitách roku 2009 v Tuřanech západní část, denní a noční doba, izofóny ve výšce 3 m nad terénem 5. HLUK+, grafické zadání stávající obytná zástavba + plochy pro bydlení (Z1,Z6) v okolí silnice I/16 v Tuřanech východní část, plocha pro bydlení Z10 u silnice III/ HLUK+, přenos hluku do venkovního prostoru ze silniční dopravy na I/16 v intenzitách roku 2009 v Tuřanech východní část, na silnici III/23715, denní a noční doba, izofóny ve výšce 3 m nad terénem 7. HLUK+, grafické zadání oblast střední části stávající zástavby (Základní škola) a ploch pro občanské vybavení a bydlení P2, Z7 a Z8 8. HLUK+, očekávaná hluková zátěž střední části stávající zástavby a ploch pro občanské vybavení a bydlení P2, Z7 a Z8 za výpočtových podmínek roku 2009, denní a noční doba, izofóny ve výšce 3 m nad terénem 9. HLUK+, očekávaná hluková zátěž střední části stávající zástavby a ploch pro občanské vybavení a bydlení P2, Z7 a Z8 za výpočtových podmínek roku 2025, denní a noční doba, izofóny ve výšce 3 m nad terénem 10. HLUK+, grafické zadání oblast Bysně stávající obytná zástavba + plochy pro bydlení Z1, Z5, Z9 11. HLUK+, očekávaná hluková zátěž oblasti Bysně - stávající zástavby a ploch pro bydlení Z1, Z5 a Z9 za výpočtových podmínek roku 2009, denní a noční doba, izofóny ve výšce 3 m nad terénem 12. HLUK+, očekávaná hluková zátěž oblasti Bysně - stávající zástavby a ploch pro bydlení Z1, Z5 a Z9 za výpočtových podmínek roku 2025, denní a noční doba, izofóny ve výšce 3 m nad terénem 13. HLUK+, očekávaná hluková zátěž plochy pro bydlení Z1 za výpočtových podmínek roků 2009 a 2025, denní doba, izofóny ve výšce 3 m nad terénem 14. HLUK+, očekávaná hluková zátěž plochy pro bydlení Z1 za výpočtových podmínek roků 2009 a 2025, noční doba, izofóny ve výšce 3 m nad terénem

4 Úvod Předkládaný výpočet očekávané úrovně zatížení území obce Tuřany hlukem ze silniční dopravy a z provozoven byl proveden k využití v návrhu Územního plánu obce Tuřany. Řešeným územím je obec Tuřany, katastrální území Byseň, kraj Středočeský, pověřený úřad s rozšířenou působností a stavební úřad je Městský úřad Slaný. Dle požadavku zadavatele byl výpočet přenosu hluku do venkovního prostoru proveden s zaměřením na obytnou zástavbu stávající a území uvažované v návrhu Územního plánu k její realizaci a to hlavně z dopravy na veřejných komunikacích, silnicích I/16 a I/7 a z provozoven představovaných betonárkou a uvažovaným energetickým centrem. Jako doplňující byl proveden orientační výpočet přenosu hluku z dopravy na místních komunikacích III. třídy, který vycházel z dopravních intenzit zjištěných na těchto komunikacích krátkodobým informativním odečtem provedeným v průběhu pracovního dne, na základě něhož byly stanoveny intenzity dopravy. Hodnocení úrovně hlukové zátěže venkovního prostoru z dopravy bylo provedeno pro demonstraci stávajícího stavu, tj. pro podmínky přenosu hluku z ostatní dopravy v prognózovaných intenzitách roku 2009 a výhledového stavu dopravy v prognózovaných intenzitách roku 2025 (viz Oznámení záměru: Zkapacitnění silnice I/7 v úseku Knovíz obchvat Sulce). Do výhledového stavu roku 2025 byl rovněž zahrnut očekávaný vliv provozoven (betonárka + energetické centrum). K provedení výpočtů byly využity následující podklady (doplňované formou konzultací): - Zadání Územního plánu obce Tuřany - Koordinované stanovisko k návrhu Územního plánu Krajského úřadu Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5 (č.j /2008/KUSK/OZP/La, Helena Lacková I.859) z Při stanovení skladby a intenzit ostatní dopravy na silnici I/16 bylo vycházeno z celoročních průměrných denních intenzit všech skutečných vozidel projíždějících daným profilem komunikace za 24 hodin z posledního celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti provedeného v r aktualizovaných pro příslušný rok použitím výhledových koeficientů růstu intenzit silniční dopravy. - Při stanovení skladby a intenzit ostatní dopravy na silnici I/7 bylo vycházeno rovněž z celoročních průměrných denních intenzit všech skutečných vozidel projíždějících daným profilem komunikace za 24 hodin z posledního celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti provedeného v r a současně i z Oznámení záměru: Zkapacitnění silnice I/7 v úseku Knovíz obchvat Sulce, zpracovaného firmou EIA SERVIS s.r.o., U Malše 20, České Budějovice, v listopadu Oznámení záměru: Betonárka v areálu LOGEA s.r.o. logistika stavba sklad Byseň (Byseň 1, Tuřany u Slaného, zpracované Projektovou kanceláří technologických staveb, Václav Beran, Dobrovského 17, Plzeň v září Závěr zjišťovacího řízení vydaný Krajským úřadem Středočeského kraje (č.j /2007/KÚSK/OŽP/Če, vyřizuje Ing. Ondřej Černý/691), vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství RNDr. Jaroslav Obermajer, ve kterém je konstatováno, že záměr: Betonárka v areálu LOGEA s.r.o. logistika stavba sklad Byseň nemá významný vliv na životní prostředí - Prohlášení firmy Logea s.r.o. o očekávaném odběru betonové směsi v době realizace zástavby v rozsahu předpokládaném Územním plánem obce Tuřany Výpočty očekávaného přenosu hluku do venkovního prostoru ze silniční dopravy a z provozoven byly provedeny za použití výpočetního programu HLUK+, verze 7.7 Výpočet hluku ve venkovním prostředí (RNDr. Miloš Liberko, Mgr. Jaroslav Polášek).

5 Návrh Územního plánu a stručná charakteristika zájmového území z hlediska posouzení zatěžování venkovního prostoru hlukem z dopravy a provozoven, lokalizace referenčních míst u stávající obytné zástavby V návrhu zadání má obec Tuřany navrženy požadavky na vymezení zastavitelných ploch (Z) a ploch přestavby (P) s tímto převažujícím využitím: Z1- rodinné domy mezi Tuřany a Bysní Velikost zastavitelné plochy Z1 je oproti projednanému zadání zmenšena. Na základě požadavku místně příslušného správního orgánu (Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5) bude pouze část plochy Z1 (zmenšení navržené plochy cca na 1/3) zahrnuta do zastavitelných ploch navržených pro bydlení. Jedná se o tu část plochy, která je již podle KN nově podělena (cca 50 parcel). Zbytek plochy Z1 bude označen pouze jako územní rezerva pro bydlení. Z2- plocha pro občanské vybavení - sport na jihozápadě Tuřan Z3- plocha pro rodinné domy v západním okraji Tuřan Z4- rozšíření stávající plochy výrobní plochy v Bysni, požadavek je na funkční využití pro plochu smíšenou výrobní, plocha by měla sloužit jako obslužná ke stávající výrobě betonových směsí umístěné na sousedním pozemku. Z5- plochy pro bydlení na jihovýchodním okraji Bysně Z6- plocha pro rodinné domy na jihu Tuřan Z7- plocha pro rodinné domy na severovýchodním okraji Tuřan Z8- plocha pro bydlení mezi Tuřany a Bysní Z9- plocha pro bydlení na severozápadě Bysně Z10- plocha pro bydlení na jihu Tuřan P1- veřejná zeleň k rodinným domům (na bývalých siláž. jámách) P2- občanské vybavení v intravilánu sídla Tuřany, předpoklad mateřská škola P3- změna plochy zemědělské výroby na plochu umožňující umístění objektů a zařízení pro společnou výrobu tepla a elektřiny (kogenerační jednotka) P4- čistírna odpadních vod v Bysni. Systém oddílné splaškové kanalizace v obci na centrální ČOV Studeněves je vyhovující a zůstane zachován. Zásadní pro obec je záměr vymezení plochy s funkčním využitím umožňujícím realizaci energetického centra - kogenerační jednotky (P3), tzn. záměr realizovat centrální zásobováni teplem s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny. Jako vstupní medium je uvažován zemní plyn. Doposud je v obci jednoznačně převažujícím druhem vytápění na tuhá paliva. Záměr by měl být realizován na dnes již zastavěné ploše bývalého zemědělského podniku (v objektu bývalého kravína). Návaznost na tento záměr má návrh největší zastavitelné plochy Z1 pro rodinnou zástavbu. Grafické provedení zadání Územního plánu obce Tuřany s vymezením ploch je uvedeno v příloze č.1. Obec Tuřany je tvořena dvěma částmi, vlastní obcí Tuřany a částí Byseň. Ćást Byseň je lokalizována od Tuřan v severním až severovýchodním směru. Vlastní obec Tuřany Úroveň hlukové zátěže venkovního prostoru v této části obce je a bude (vedle běžných lidských činností) dominantně ovlivňována silniční dopravou a to především na veřejné silniční komunikaci I/16 a dílče na místních komunikacích, představovaných hlavně průchozí silnicí třetí třídy III/23715, vedenou prakticky centrem obce ze severozápadu (od křižovatky se silnicí III/23713) jihovýchodním směrem na silnici I/16. Silnice I/16 je vedena jižní okrajovou částí obce Tuřany ve směru západ - východ. V horizontu dlouhodobých úvah se předpokládá vyvedení silnice I/16 z obce Tuřany obchvatem situovaným v jižním směru. Pro účely zpracování Územního plánu (dle

6 6 požadavku zadavatele) nebylo pro výpočet hluku z dopravy na této obchvatové komunikaci s touto variantou uvažováno. Automobilovou dopravou na silnici I/16 (jsou a) budou ovlivňovány hlukové poměry bezprostředně navazujícího území Z1 (rodinné domy mezi Tuřany a Bysní), Z2 (plocha pro občanské vybavení na jihozápadě Tuřan), Z3 (plocha pro rodinné domy v západním okraji Tuřan), Z6 (plocha pro rodinné domy na jihu Tuřan) a rovněž Z10 (plocha pro bydlení na jihu Tuřan). Plocha pro bydlení na jihu Tuřan (Z10) bude ovlivňována automobilovým provozem na místní komunikaci silnici III/23715 a dílče i automobilovým provozem na silnici I/16. Plocha Z1 bude dílče zatěžována i hlukem z dopravy na místní komunikaci, silnici III/23638, vedené podél východní hranice území. Lze předpokládat, že tato komunikace bude (vedle období výstavby) významněji přitěžována motorovými vozidly rezidentů. Plocha pro rodinné domy na severovýchodním okraji Tuřan (Z7) může být za nepříznivých klimatických poměrů hlukově zatěžována i dálkovým přenosem hluku ze západní části silnice I/16. Přenos hluku z této komunikace bude k této ploše omezován stínícím účinkem stávající obytné zástavby. Bezprostřední ovlivnění lze přisuzovat automobilovému provozu na silnici III/ Plocha pro bydlení mezi Tuřany a Bysní (Z8) bude ve směru k silnici I/16 v akustickém stínu hluboké stávající obytné zástavby situované v prostoru mezi tímto územím a tělesem komunikace I/16. U této plochy se může za nepříznivých klimatických podmínek uplatnit přenos hluku ze silnice III/23713, případně provozoven lokalizovaných v Bysni. Plocha pro mateřskou školu v intravilánu sídla Tuřany (P2) je stíněna stávající obytnou zástavbou ve všech směrech. V této části obce nejsou lokalizovány žádné provozovny, respektive zařízení, které by se významněji podílely na hlukové zátěži oblasti provozem technologických zdrojů hluku a vyvolanou dopravou. Byseň Nejbližší veřejná komunikace třídy I. je představována silnicí I/7 vedené mimo obec v severovýchodním směru, ve vzdálenosti cca 1000 m od zástavby části Byseň. Vliv dopravy na této komunikaci na hlukovou zátěž obytné zástavby bude zanedbatelný (nejen co do vzdálenosti, ale i terénní konfiguraci). Přesto je pro demonstraci výpočtově stanoven. Ve směru od silnice I/7 se k územím Z4 (rozšíření stávající plochy výrobní plochy), Z5 (plochy pro bydlení na jihovýchodním okraji Bysně) a Z9 (plocha pro bydlení na severozápadě Bysně) uplatní stínící účinek stávající obytné zástavby situované v severovýchodním směru obce. U těchto území se rovněž uplatní dopravní hluk z místních komunikací III/23638 a III/23713, které budou především v období výstavby rodinných domků přitěžovány pojezdem obslužných vozidel betonárky. V části Byseň jsou lokalizovány provozovny: - areál Logea s.r.o. s umístěnou betonárkou (v současnosti již částečně provozovanou) - areál bývalého zemědělského podniku, kde je navrhováno umístění kogenerační jednotky, tj. s plochou P3 (viz P3 - změna plochy zemědělské výroby na plochu umožňující umístění objektů a zařízení pro společnou výrobu tepla a elektřiny) Přenosem hluku z technologie betonárky mohou být negativně ovlivňovány hlukové poměry hlavně na území Z9 (plocha pro bydlení na severozápadě Bysně), případně na území Z5 (plochy pro bydlení na jihovýchodním okraji Bysně), hlukem z prostoru umístění kogenerační jednotky (P3) mohou být negativně ovlivňovány hlukové poměry hlavně na území Z1 (rodinné domy mezi Tuřany a Bysní) a Z8 (plocha pro bydlení mezi Tuřany a Bysní). Přenos hluku z prostoru umístění betonárky k území Z1 (rodinné domy mezi Tuřany a Bysní) bude omezován veřejnou zelení realizovanou na bývalých siláž. Jámách (P1).

7 7 K stanovení hlukové zátěže stávajících obytných objektů chráněných venkovních prostor staveb - byla na základě provedené rekognoskace zájmového území stanovena referenční místa: - ve vlastní obci Tuřany Ref. místo Charakteristika referenčního místa - v části obce Byseň Ref. místo 1 Tuřany - Rodinný dům č.p. 45 (2.NP) situovaný u silnice I/16, na západním okraji souvislé zástavby, po levé straně komunikace (ve směru na Prahu), u území Z3 2 Tuřany - Rodinný dům bez č.p. (1.NP) situovaný u silnice I/16, na západním okraji souvislé zástavby, po pravé straně komunikace (ve směru na Prahu), u hřiště a území Z2 3 Tuřany - Rodinný dům č.p. 91 (2.NP) situovaný u silnice I/16, cca ve střední části souvislé zástavby, po pravé straně komunikace (ve směru na Prahu), v prostoru křižovatky I/16 a III/23715 (oproti restauraci) 4 Tuřany - Rodinný dům bez č.p. (1.NP) situovaný u silnice I/16, na východním okraji souvislé zástavby, po pravé straně komunikace (ve směru na Prahu), u území Z6 5 Tuřany - Rodinný dům bez č.p. (1.NP) situovaný u silnice I/16, na východním okraji souvislé zástavby, po levé straně komunikace (ve směru na Prahu), u území Z1 6 Tuřany Základní škola (2.NP), objekt situovaný u místní komunikace silnice III/23715 Charakteristika referenčního místa 7 Byseň - Rodinný dům č.p. 20 (2.NP) situovaný u místní komunikace silnice III/23638, s výhledem na areál LOGEA s.r.o., u území Z5 8 Byseň - Obytný dům č.p. 9 (zvýšený 2.NP) situovaný u místní komunikace silnice III/23638, s výhledem na areál LOGEA s.r.o., u území Z9 Výpočtová (referenční) místa jsou situována výhradně 2 m před fasádou objektů chráněný venkovní prostor staveb. (Chráněný venkovní prostor většinou shodný s územím staveb.) Dle metodických opatření pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí uvedených ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR, ročník 2002, částka 1, leden 2002, byly k výpočtu imisních ekvivalentních hladin akustického tlaku A L Aeq,T [db] u referenčních míst zvoleny výšky 1,5 m nad terénem (vliv hluku na osoby ve venkovním prostoru a průměrná úroveň oken 1.NP), 3 m nad terénem (měření dopravního hluku) a u objektů 2. NP rovněž ve výšce 5 m nad terénem (průměrná úroveň oken 2.NP). Návrh Územního plánu obce Tuřany je uveden v příloze č.1.

8 Nařízení vlády ČR č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací hluk ve venkovním prostoru S nabytím účinnosti dnem 1.června 2006 vstoupilo v platnost Nařízení vlády ČR č. 148/2006 Sb. (ze dne 15. března 2006) o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Toto nařízení (které je právním prováděcím předpisem zákona č. 258/2000 Sb. zákon ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a rovněž upravuje hygienické limity hluku pro chráněný vnitřní prostor staveb, chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor a způsob měření a hodnocení hluku a vibrací pro denní a noční dobu. Pro potřeby této práce uvádíme aktuální výtah z tohoto nařízení. Dle 11 Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru : Odst. (1): Hodnoty hluku (s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy ve venkovním prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s hmotností na 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při sonickém třesku) se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A L Aeq,T. V denní době se stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (L Aeq,8h ), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (L Aeq,1h ). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách, a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A L Aeq,T stanoví pro celou denní (L Aeq,16h ) a celou noční dobu (L Aeq,8h ). Odst. (4): Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A L Aeq,T se rovná 50 db a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce 12 db. Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má-li výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte se další korekce 5 db. Dle 19 Část pátá Způsob měření a hodnocení hluku a vibrací : Odst. (1): Při měření hluku a vibrací včetně jejich výpočtu a při hodnocení hluku a vibrací se postupuje podle metod a terminologie týkajících se oborů elektroakustiky, akustiky a vibrací, obsažených v příslušných českých technických normách. Při jejich dodržení se výsledek považuje za prokázaný. Odst. (2): Pokud nelze postupovat podle odstavce 1, musejí být u použité metody doloženy její záchytnost, přesnost a reprodukovatelnost. Odst. (3): Při měření nebo výpočtu hluku a vibrací se uvádějí nejistoty odpovídající metodě měření nebo výpočtu; ty musejí být uplatněny při hodnocení naměřených nebo vypočtených hodnot.

9 9 Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru (příloha č. 3 k nař. vlády č. 148/2006 Sb.) Část A Způsob využití území Korekce db 1) 2) 3) 4) Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor Korekce uvedené v tabulce se nesčítají Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce 10 db, s výjimkou hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce 5 db. Vysvětlivky: 1) Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku 6), s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. 2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách. 3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na drahách a v ochranném pásmu dráhy. 4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti způsobený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy. 6) 30 odst. 1. zákona č. 258/2000 Sb. Osoba, která používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku nebo vibrací, provozovatel letiště, vlastník, popřípadě správce pozemní komunikace, vlastník dráhy a provozovatel dalších objektů, jejichž provozem vzniká hluk (dále jen zdroje hluku a vibrací ), jsou povinni technickými, organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb a aby bylo zabráněno nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické osoby Hluk z provozoven a z dalších zdrojů hluku Dle odst. (4) 11 a přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb. je třeba u chráněných venkovních prostor ostatních staveb a u chráněných ostatních venkovních prostor uvažovat pro osm na sebe navazujících nejhlučnějších hodin v denní době a pro nejhlučnější hodinu v noční době s hygienickými limity v ekvivalentních hladinách akustického tlaku A z přenosu hluku z těchto zdrojů v hodnotách: L Aeq,8h = 50 db denní doba L Aeq,1h = = 40 db noční doba

10 10 Pozn.: Stanovené limitní hodnoty hluku neplatí pro vysoce impulsní hluk. Z obecné charakteristiky činností vyplývá, že emitovaný hluk nebude mít charakter vysoce impulsního hluku. Je očekáván hluk ustálený a nejvýše proměnný Hluk z dopravy na pozemních komunikacích hluk ze silniční dopravy K posuzování zatížení venkovního prostoru hlukem z dopravy lze, dle odst. (1) 11 a přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb., u chráněných venkovních prostor ostatních staveb a u chráněných ostatních venkovních prostor uvažovat pro celou denní a noční dobu s hygienickými limity v ekvivalentních hladinách akustického tlaku A v hodnotách: L Aeq,16h = = 55 db denní doba L Aeq,8h = = 45 db noční doba V okolí hlavních pozemních komunikací (dálnice, silnice I. a II. třídy a místní komunikace I. a II. třídy), kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích lze pak uvažovat pro celou denní a noční dobu s hygienickými limity v ekvivalentních hladinách akustického tlaku A v hodnotách: L Aeq,16h = = 60 db denní doba L Aeq,8h = = 50 db noční doba V případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích (stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích, který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31.prosince 2000) lze pro hodnocení zatěžování venkovního prostoru hlukem z pozemní dopravy použít korekci + 20 db. Při stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku je rozhodující stanovisko příslušného hygienického orgánu Ochranná pásma 4.1. Silniční ochranné pásmo Silniční ochranné pásmo je pojem vyplývající ze zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Silniční ochranné pásmo je prostor mimo souvisle zastavěné území obce ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m ve vzdálenosti od osy vozovky či přilehlého jízdního pásu stanovené podle kategorie a třídy dotyčné pozemní komunikace. V případě dálnice, rychlostní silnice a rychlostní místní komunikace je tato vzdálenost 100 m, v případě ostatních silnic I. třídy a ostatních místních komunikací I. třídy 50 m a v případě silnice II. třídy, silnice III. třídy a místní komunikace II. třídy 15 m. Místní komunikace III. třídy, místní komunikace IV. třídy a účelové komunikace ochranné pásmo nemají Použitá metodika stanovení přenosu hluku do venkovního prostoru z dopravy a ze stacionárních zdrojů hluku Výpočty očekávaného přenosu hluku do venkovního prostoru z dopravy a z provozoven byly provedeny za použití výpočetního programu HLUK+, verze 7,7. Výpočet hluku ve venkovním prostředí (RNDr. Miloš Liberko, Mgr. Jaroslav Polášek). HLUK+, verze 7,7. má v sobě zabudováno druhé vydání metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy (Novela metodiky 2004), která důsledně respektuje zásady a postupy algoritmizovaného postupu pro výpočet hluku ze silniční dopravy.

11 11 Upřesnění postupů v Novele metodiky 2004 se týká emisní i imisní částí výpočtů hluku ze silniční dopravy. V oblasti emisí se upřesnění vztahuje na obměnu vozidlového parku příčné rozdělení intenzit a složení dopravy rychlosti dopravního proudu distribuci dopravy v denní a noční době aktualizaci kategorií krytu povrchu vozovky V imisní části výpočtových postupů se upřesnění týká útlumu hluku nad odrazivým terénem vložného útlumu hluku protihlukovou clonou meteorologických podmínek vlivu odrazivých struktur křižovatek Na základě terénního ověřování lze dle autorů programu výsledky výpočtů provedených za použití tohoto programu zařadit do II. třídy přesnosti s chybou ±2 db. Pro výpočet L Aeq,T lze zadávat intenzity dopravy v různých časových jednotkách. Mezi nejobvyklejší patří: Za 24 hodin I OA24 = intenzita osobních vozidel za 24 hodin I NA24 = intenzita nákladních vozidel (bez nákladních souprav) za 24 hodin I NS24 = intenzita nákladních souprav za 24 hodin Za 16 hodin v denní době I OAd = intenzita osobních vozidel v denním období (6:00 22,00 h) I NAd = intenzita nákladních vozidel v denním období (6:00 22,00 h) I NSd = intenzita nákladních souprav v denním období (6:00 22,00 h) Za 8 hodin v noční době I OAn = intenzita osobních vozidel v nočním období (22:00 6,00 h) I NAn = intenzita nákladních vozidel v nočním období (22:00 6,00 h) I NSn = intenzita nákladních souprav v nočním období (22:00 6,00 h) Za 1 hodinu v denní době: n OAd = jednohodinová intenzita osobních vozidel v denním období (6:00 22:00 h) n NAd = jednohodinová intenzita nákladních vozidel (bez nákl.souprav) v denním období (6:00 22,00 h) n NSd = jednohodinová intenzita nákladních vozidel v denním období (6:00 22:00 h) Za 1 hodinu v noční době: n OAn = jednohodinová intenzita osobních vozidel v nočním období (22:00 6:00 h) n NAn = jednohodinová intenzita nákladních vozidel (bez nákl.souprav) v nočním období (22:00 6:00 h) n NSn = jednohodinová intenzita nákladních vozidel v nočním období (22:00 6:00 h) V zadání a výsledcích programu je komunikace označena symbolem K. Základní pojmy: Osobní vozidlo (OA) každé motorové vozidlo s celkovou hmotností do 3,5 tuny (i jednostopá motorová vozidla) Nákladní vozidlo (NA) - každé motorové vozidlo s celkovou hmotností nad 3,5 tuny (bez nákladních souprav) Nákladní souprava (NS) nákladní vozidlo skládající se z tahače a návěsu (nebo přívěsu)

12 12 Poznámka: Pokud nelze zjistit zvlášť hodnoty I NA24, I NS24 použije se hodnota I NAC24 Intenzita nákladních vozidel včetně nákladních souprav za 24 hodin. Za zdroje hluku z dopravy ve venkovním prostředí se podle metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy považuje doprava po pozemních komunikacích s intenzitou automobilové dopravy vyšší než 30 osobních automobilů za hodinu, resp. automobilová doprava po těchže komunikacích, jejíž hlukové emise jsou vyšší než hlukové emise, vyvolané intenzitou dopravy 30 osobních automobilů za hodinu (tomu odpovídá provoz cca 2. NA). Při výpočtu imisních ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve venkovním prostoru průmyslovými zdroji hluku tato část programu vychází z principů: V programu se uvažuje jenom se složkou hluku šířeného vzduchem Počítají se hodnoty akustického tlaku A Deskriptorem pro vyjádření úrovní akustického tlaku A ve venkovním prostředí je ekvivalentní hladina akustického tlaku A Řeší se jenom úloha vyzařování průmyslového zdroje do venkovního prostředí (nikoliv úloha výpočtu hluku v akustickém interiéru) Všechny zdroje hluku nebo jejich částí se nahrazují fiktivními nekoherentními zdroji hluku. Výpočet hluku těchto fiktivních zdrojů je založen na Berankově vztahu, udávajícím pokles akustického tlaku se čtvercem vzdálenosti. V zadání a výsledcích programu je průmyslový zdroj označen symbolem P Očekávaná úroveň zatížení venkovního prostoru hlukem ze silniční dopravy a z provozoven Na zatěžování venkovního prostoru zájmového území obce Tuřany se podílí hluk přenášený z dopravy na silničních komunikacích a z provozoven). Očekávaná úroveň hlukové zátěže venkovního prostoru (chráněných venkovních prostor stávající obytné zástavby a v návrhu zadání zastavitelných ploch) byla výpočtově stanovena pro demonstraci stávajícího stavu, tj. pro podmínky roku 2009 a výhledového stavu roku Zadání k výpočtu Silniční doprava Silniční doprava je v sledovaném území představována silnicemi I.třídy (silnice I/7 a I/16) a silnicemi III.třídy (III/23638, III/23713 a III/23715), které procházejí obcí a plní rovněž funkci místních komunikací. Jak již bylo uvedeno, silnice I/16 prochází obytnou zástavbou v jižní části obce a představuje dominantní hlukovou zátěž v této části Tuřan. Je zařazena do celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti organizovaného Ředitelstvím silnic a dálnic v pravidelných pětiletých cyklech. Poslední sčítání bylo provedeno v roce Silnice I/7 je vedena v severním až severovýchodním směru ve vzdálenosti cca 1000 m od souvislé zástavby části obce Byseň. Je rovněž zařazena do celostátního sčítání dopravy. Mimo to byla (v listopadu 2008) firmou EIA SERVIS s.r.o., U Malše 20, České Budějovice, zpracována dokumentace pro Oznámení záměru: Zkapacitnění silnice I/7 v úseku Knovíz obchvat Sulce, kde jsou prezentovány dopravní intenzity na této komunikaci pro roky 2005 (z celostátního sčítání) a prognózované pro rok Ovlivnění hlukové zátěže zájmového území dopravou na této komunikaci bude (vzhledem ke vzdálenosti a konfiguraci terénu) však minimální. Silnice III. třídy nejsou zařazeny do celostátního sčítání dopravy. Na základě poskytnutých informací a provedeného místního šetření tyto komunikace plní funkci

13 13 zajišťování napojení tranzitní osobní a obzvláště nákladní dopravy ve velmi omezeném rozsahu. Ve vlastní obci Tuřany, včetně části Byseň, jsou využívány především jako místní komunikace, případně k napojení nejbližších okolních obcí. Pouze silnice III/23638 může být v omezeném rozsahu využívána jako možné propojení silnic I/16 a I/ Silnice I/16 Při stanovení skladby a intenzit ostatní (nepřitížené) dopravy v letech 2009 a 2025 bylo vycházeno z celoročních průměrných denních intenzit všech skutečných vozidel projíždějících daným profilem komunikace za 24 hodin z posledního celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti provedeného v r. 2005, aktualizovaných pro příslušné roky použitím výhledových koeficientů růstu intenzit silniční dopravy. Sčítacím úsekem nejblíže situovaným k obci Tuřany je úsek číslo Intenzity dopravy stav v roce 2005 z celostátního sčítání Č.silnice sč.úsek T O M S zač.úseku kon.úseku I/ Hvězda k.z. X s 7 Kde: T těžká motorová vozidla O osobní motorová vozidla M dvoustopá motorová vozidla (motocykly) S součet všech motorových vozidel Jedná se o komunikaci s hospodářským a smíšeným charakterem provozu. Dle výhledových koeficientů růstu intenzity silniční dopravy (Ředitelství silnic a dálnic) se předpokládá zvýšení dopravní intenzity vozidel oproti roku 2005: Veřejné komunikace I.třídy: - kategorie T (Těžká motorová vozidla) v průměru v roce 2009 až o 9,7% a v roce 2025 až o 23,4% - kategorie O (Osobní automobily) v průměru až o cca 9,6% a v roce 2025 až o 31,3% Pro jednostopá vozidla (v tabulce označená M) se předpokládá průměrné snížení dopravní intenzity tohoto typu motorových vozidel v roce 2009 o cca 3,3% a v roce 2025 o cca 4,4%. V tabulce jsou uvedeny prognózované průměrné denní intenzity ostatní dopravy (vozidla projíždějící daným profilem komunikace za 24 hodin), použitím výhledových koeficientů růstu intenzit silniční dopravy silnice I/16: rok T O M S V následující tabulce jsou uvedeny prognózované intenzity osobních a nákladních vozidel za 24 hodin a v denní a noční době ve formě zadání pro výpočet hluku z dopravy programovým produktem HLUK+ (silnice I/16): Pozn.: Jednostopá motorová vozidla (M motocykly) jsou zahrnuta do kategorie osobních vozidel 24 hodin Denní doba Noční doba Nákl. voz. Os.voz. Nákladní vozidla Osobní vozidla Nákladní vozidla Osobní vozidla I NA24 I OA24 I NACd n NACd I OAd n OAd I NACn n NACn I OAn n OAn Prognózovaný stav dopravy pro rok Prognózovaný stav dopravy pro rok

14 14 Kde: I OA24 = intenzita osobních vozidel za 24 hodin I NA24 = intenzita nákladních vozidel (bez nákladních souprav) za 24 hodin I NACd = intenzita nákl. vozidel (včetně nákl.souprav) v denním období (6:00 22,00 h) n NACd = jednohodinová intenzita nákl. vozidel (včetně nákl.souprav) v denním období I OAd = intenzita osobních vozidel v denním období (6:00 22,00 h) n OAd = jednohodinová intenzita osobních vozidel v denním období (6:00 22:00 h) I NACn = intenzita nákl. vozidel (včetně nákl.souprav) v nočním období (22:00 6,00 h) n NACn = jednohodinová intenzita nákl. vozidel ((včetně nákl.souprav) v nočním období I OAn = intenzita osobních vozidel v nočním období (22:00 6,00 h) n OAn = jednohodinová intenzita osobních vozidel v nočním období (22:00 6:00 h) Zadání komunikace I/16 pro výpočet hluku z automobilové dopravy výpočtovým programem HLUK+: Komunikace Charakteristika komunikace K1 Silnice I/16, niveleta s 0%, povrch vozovky živičný (Aa, F 3 = 1) Nejvyšší povolená rychlost a výpočtová rychlost subkomunikace 1 od západu po hranici obce: 90 km.h km.h -1 subkomunikace 2 od západní po stávající východní hranici obce: 50 km.h km.h -1 subkomunikace 3 od stávající východní hranici obce po požadov.: 50 km.h km.h -1 subkomunikace 4 od požadov. východní hranice obce na výcho.: 90 km.h km.h Silnice I/7 Při stanovení skladby a intenzit ostatní (nepřitížené) dopravy v letech 2009 a 2025 bylo opět vycházeno z celoročních průměrných denních intenzit všech skutečných vozidel projíždějících daným profilem komunikace za 24 hodin z posledního celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti provedeného v r. 2005, aktualizovaných pro příslušné roky použitím výhledových koeficientů růstu intenzit silniční dopravy. Sčítání dopravy na komunikaci I/7 bylo nejblíže Bysně provedeno ve sčítacím úseku Intenzity dopravy stav v roce 2005 z celostátního sčítání Č.silnice sč.úsek T O M S zač.úseku kon.úseku I/ X s 16 Písek z.z. Jedná se o komunikaci s hospodářským a smíšeným charakterem provozu. Z předpokládaných zvýšení dopravní zátěže stanovených pomocí vývojových koeficientů růstu intenzit silniční dopravy uvedených v kapitole byly stanoveny následující prognózované průměrné denní intenzity ostatní dopravy (vozidla projíždějící daným profilem komunikace za 24 hodin) na silnici I/7: rok T O M S V Oznámení záměru: Zkapacitnění silnice I/7 v úseku Knovíz obchvat Sulce, zpracovaného firmou EIA SERVIS s.r.o., jsou pro daný úsek silnice I/7 prognózované intenzity dopravy pro výhledový rok v hodnotách: (budou použity k výpočtu) T = 6059 O = S = 23367

15 15 Prognózované intenzity osobních a nákladních vozidel za 24 hodin a v denní a noční době ve formě zadání pro výpočet hluku z dopravy programovým produktem HLUK+ (silnice I/7): Pozn.: Jednostopá motorová vozidla (M motocykly) jsou zahrnuta do kategorie osobních vozidel 24 hodin Denní doba Noční doba Nákl. voz. Os.voz. Nákladní vozidla Osobní vozidla Nákladní vozidla Osobní vozidla I NA24 I OA24 I NACd n NACd I OAd n OAd I NACn n NACn I OAn n OAn Prognózovaný stav dopravy pro rok Prognózovaný stav dopravy pro rok Zadání komunikace I/7 pro výpočet hluku z automobilové dopravy výpočtovým programem HLUK+: Komunikace Charakteristika komunikace K2 Silnice I/7, niveleta s 0%, povrch vozovky živičný (Aa, F 3 = 1) Nejvyšší povolená rychlost a výpočtová rychlost subkomunikace 1 od západu po hranici obce: 90 km.h km.h Místní komunikace - silnice III.třídy Silnice III.třídy nejsou zařazeny do celostátního sčítání dopravy. K provedení doplňujícího orientačního výpočtu přenosu hluku z dopravy na místních komunikacích III. třídy (a k uzavření komunikačního systému obce), byl proveden informativní odečet intenzit dopravy na těchto komunikacích v průběhu pracovního dne (v dopoledních a odpoledních hodinách v polovině týdne). Na základě odečtu pak byly odvozeny předpokládané intenzity dopravy v denní a noční době pro roky 2009 a Z vývojových koeficientů ŘSD vyplývá, že nárůst intenzity nákladní dopravy se na silnicích této kategorie v příštích letech neočekává, přičemž nárůst osobní dopravy v cílovém roce 2025 je oproti roku 2009 předpokládán v úrovni cca 6%. Denní doba Noční doba silnice Nákladní vozidla Osobní vozidla Nákladní vozidla Osobní vozidla I NACd n NACd I OAd n OAd I NACn n NACn I OAn n OAn Prognózovaný stav nepřitížené dopravy pro rok 2009 III/ ,0 0,5 35,2 4,4 III/ ,0 0,5 30,4 3,8 III/ ,6 0,2 27,2 3,4 Prognózovaný stav nepřitížené dopravy pro rok 2025 III/ ,0 0,5 37,6 4,7 III/ ,0 0,5 32,8 4,1 III/ ,6 0,2 28,8 3,6

16 16 Zadání komunikací III. třídy (III/23638, III/23713 a III/23715 pro výpočet hluku z automobilové dopravy výpočtovým programem HLUK+: Komunikace Charakteristika komunikace K3 Silnice III/23638, úsek komunikace od jihu po křižovatku s I/16 niveleta s 1%, povrch vozovky živičný (Aa, F 3 = 1) Nejvyšší povolená rychlost a výpočtová rychlost: 90 km.h km.h -1 K4 Silnice III/23638, úsek komunikace od křižovatky s I/16 po křižovatku s III/23713 (Byseň) niveleta s 1%, povrch vozovky živičný (Aa, F 3 = 1) Nejvyšší povolená rychlost a výpočtová rychlost: 50 km.h km.h -1 K5 Silnice III/23638, úsek komunikace od křižovatky s III/23713 po hranici zástavby obce (Byseň) niveleta s 1%, povrch vozovky živičný (Aa, F 3 = 1) Nejvyšší povolená rychlost a výpočtová rychlost: 50 km.h km.h -1 K6 Silnice III/23638, úsek komunikace od hranice zástavby obce (Byseň) na sever niveleta s 1%, povrch vozovky živičný (Aa, F 3 = 1) Nejvyšší povolená rychlost a výpočtová rychlost: 90 km.h km.h -1 K7 Silnice III/23713, úsek komunikace od křižovatky s III/23638 po hranici zástavby obce (Byseň) niveleta s 1%, povrch vozovky živičný (Aa, F 3 = 1) Nejvyšší povolená rychlost a výpočtová rychlost: 50 km.h km.h -1 K8 Silnice III/23713, úsek komunikace od hranice zástavby obce (Byseň) na západ (přes křižovatku s III/23715 niveleta s 1%, povrch vozovky živičný (Aa, F 3 = 1) Nejvyšší povolená rychlost a výpočtová rychlost: 90 km.h km.h -1 K9 Silnice III/23715, úsek komunikace od jihu po jižní hranici zástavby obce (Tuřany) niveleta s 0%, povrch vozovky živičný (Aa, F 3 = 1) Nejvyšší povolená rychlost a výpočtová rychlost: 90 km.h km.h -1 K10 Silnice III/23715, úsek komunikace od jižní hranice zástavby obce (Tuřany) po křižovatku s I/16 niveleta s 0%, povrch vozovky živičný (Aa, F 3 = 1) Nejvyšší povolená rychlost a výpočtová rychlost: 50 km.h km.h -1 K11 Silnice III/23715, úsek komunikace od křižovatky s I/16 přes obec po severozápadní hranici zástavby obce (Tuřany) niveleta s 0%, povrch vozovky živičný (Aa, F 3 = 1) Nejvyšší povolená rychlost a výpočtová rychlost: 50 km.h km.h -1 K12 Silnice III/23715, úsek komunikace od severozápadní hranice zástavby obce (Tuřany) po křižovatku s III/23713 niveleta s 1%, povrch vozovky živičný (Aa, F 3 = 1) Nejvyšší povolená rychlost a výpočtová rychlost: 90 km.h km.h Provozovny Provozovny, jejichž činností mohou být ovlivňovány hlukové poměry v zájmovém území jsou představovány zařízením pro přípravu betonářských směsí betonárkou a energetickým centrem - kogenerační jednotkou, kterou bude vedle centrálního zásobováni teplem zajištěna i výroba elektrické energie. Betonárka je umístěna v části obce Byseň a je již provozována. V této části obce je rovněž navrženo umístění kogenerační jednotky v objektu bývalého zemědělského podniku. Její realizace je spojována s bytovou výstavbou. Další provozovny, respektive zařízení, která by mohla působit jako významné zdroje hluku v území nejsou a ani s nimi není uvažováno Betonárka Oznámení záměru: Betonárka v areálu LOGEA s.r.o. logistika stavba sklad Byseň bylo zpracováno Projektovou kanceláří technologických staveb, Václav Beran, Dobrovského 17, Plzeň v září V Závěru zjišťovacího řízení vydaného Krajským úřadem Středočeského kraje bylo konstatováno, že S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí.

17 17 Umístění betonárky Přípravna betonářských směsí betonárka je umístěna v areálu firmy Logea s.r.o. v části obce Byseň (Byseň 1, Tuřany u Slaného). Areál firmy je vymezen komunikacemi III/23638 ve východním směru a III/23713 v jižním směru, v západním směru bezprostředně navazuje na území, s kterým je v návrhu Územního plánu uvažováno pro rozšíření stávající výrobní plochy jako obslužné ke stávající výrobně betonových směsí (Z4) a v severním směru na území (plochu) pro bydlení (Z9). Betonárka je umístěna v severní části firmy Logea s.r.o. ve vzdálenosti cca m od současné obytné zástavby a cca m od přilehlé (jižní) hranice plochy pro bydlení Z9. Nejbližší stávající obytná zástavba je situována ve východním směru za komunikací III/23638 (referenční místo č.7 situováno 2 m před fasádou domu č.p. 20) a v severním směru před místní komunikací III/23638 v oblasti, plochy pro bydlení Z9 (referenční místo č.8 situováno 2 m před fasádou domu č.p. 9). Z referenčních míst jsou ve volném výhledu (především) zásobníky cementu. Přenosem hluku z prostoru betonárky mohou být hlukem dále zatěžovány (vedle plochy pro bydlení Z9) rovněž plocha pro bydlení na jihovýchodním okraji Bysně Z5 a severní část plochy pro bydlení mezi Tuřany a Bysní P1. Charakteristika technologie Jedná se o betonárku s dvourotorovou míchačkou MSO 1500/1250 s příslušenstvím. Míchačka s kompletním tenzometrickým vážícím zařízením cementu, vody a přísad je umístěna na ocelovém rámu konstrukce. K omezení emise hluku a prachových částic do venkovního prostoru je krytována. Kamenivo je skladováno ve čtyřech skladových boxech navazujících na stávající objekt (umístěný na odvrácené vzdálenější jižní straně cca 80 m - od plochy pro bydlení Z9) s možností zastřešení. Zásobník kameniva betonárky 4 x 25 m 3 je společně s tenzometrickým vážícím pasem umístěn v návaznosti na nájezdovou rampu v západním směru. Zásobník je plněn nakladačem. Je uzavíratelný střešní clonou, která při odklopení působí jako protihluková bariéra při plnění zásobníků ve směru severním, tj. k ploše pro bydlení Z9. Od vážícího pasu šípový transportní pas sklonu 22 o plní vlastní míchačku kamenivem. Cement je skladován v silech 3 x 63 tun, která jsou k míchacímu zařízení připojena krytými šnekovými dopravníky, ve své horní části jsou opatřena oklepávacími vibračními filtry. V rámci zpracování Oznámení záměru: Betonárka v areálu LOGEA s.r.o. logistika stavba sklad Byseň nebyly uvedeny hlukové parametry technologického zařízení, nebyla zpracována hluková studie ani jiné výpočtové posouzení přenosu hluku do životního prostředí. Pro účely zpracování této dokumentace lze použít údaj o obvyklé úrovni hlukové emise z zařízení na přípravu betonových směsí jako celku (vycházející ze zkušeností s posuzováním hlukové problematiky těchto zařízení) pohybující se v ekvivalentní hladině akustického tlaku A L Aeq db (vztaženo na l = 1 m). Vzhledem k vzdálenostem technologie od posuzovaných (referenčních) míst lze přenos hluku z betonárky jako celku posuzovat jako přenos hluku z bodového zdroje. Doprava vyvolaná provozem betonárky Při zpracování dokumentace k Oznámení záměru byla ze štítkového výkonu míchačky odvozena maximální hodinová výroba betonové směsi 35 m 3.h -1 a z toho pak (pro pracovní dobu betonárky 6,5 hod. výhradně v denní době) denní maximální výroba 228 m 3.den -1 (570 t.den -1 ). Přeprava vyrobené betonové směsi by pak (dle dokumentace Oznámení) vyžadovala provoz 24 návěsů s užitečnou přepravní hmotností 24 t, respektive 48 nákladních automobilů s užitečnou přepravní hmotností 11 t. K zajištění přepravy surovin (kamenivo, cement) by pak byl třeba provoz stejného počtu dopravní techniky, což by se projevilo celkovým přitížením navazujících veřejných komunikací až cca 200 obousměrnými pojezdy těžkými nákladními automobily denně.

18 18 Bylo vyvoláno jednání ( ) na kterém bylo konstatováno, že výpočtové maximální kapacity betonárky nebude nikdy plně dosaženo. Je uvažováno s tím, že betonárka bude využívána především při výstavbě rodinných domků v oblasti Tuřan, resp. že výstavba betonárky byla určena pouze pro projekt zástavby pozemků v Tuřanech. Na jednání uskutečněném ve firmě Logea s.r.o. pak, podle jednatele společnosti (Jiří Víšek), bude výrobnost betonárky podřízena tempu výstavby rodinných domků na vymezených pozemcích v Tuřanech. Je odhadováno, že odběr betonu se bude pohybovat do 80 m 3 denně. (Viz prohlášení zástupce firmy Logea s.r.o. Jiřího Víška v příloze č. 2.) Tím dojde k vyloučení přepravy betonu ze zařízení lokalizovaných ve větších vzdálenostech od místa výstavby a přitěžování veřejných komunikací přepravními vozidly betonu. Naopak se rovněž nepředpokládá významnější přeprava betonových směsí mimo území obce Tuřany. Za podmínek odběru 80 m 3 betonové směsi denně pak bude vyvolaná doprava betonárky představována (TNA těžké nákladní automobily o užitečné hmotnosti 11 t): - přeprava výrobku 7 TNA.den -1 (obousměrně 14 TNA.den -1 ) - přeprava surovin 7 TNA.den -1 (obousměrně 14 TNA.den -1 ) Při provozu betonárky 6,5 hodin za den, lze pak uvažovat s průměrným přitížením navazujících veřejných komunikací (výhradně v denní době) cca 4 obousměrnými těžkými nákladními automobily za hodinu (4 TNA.h -1 ). Vzhledem k problematice současného komunikačního napojení areálu Logea s.r.o. na silniční síť z východního směru (v bezprostřední blízkosti a terénním podmínkám křižovatky místních komunikací III/23638 a III/23713) bude vjezd a výjezd posunut do západního směru s vjezdem (a výjezdem) z místní komunikace III/23713 v oblasti bez obytné zástavby. Obslužná vozidla betonárky pak budou směrována přeprava surovin ze silnice I/16 na místní komunikaci III/23638 a do areálu, přeprava betonové směsi z areálu nejkratší trasou ke staveništi. Nejvíce pak mohou být přitěžovány (se shodným rozpadem přitěžující dopravy v obou směrech) místní komunikace III/23713 vedená mimo obytnou zástavbu (K7 - v úseku vjezd do areálu křižovatka s III/23715) a III/23638 vedená mimo obytnou zástavbu k nejrozsáhlejšímu území Z1 (K4 - v úseku vjezd do areálu křižovatka s I/16) Energetické centrum - kogenerační jednotka K zajištění centrálního zásobování teplem s kombinovanou výrobou tepla a elektrické energie je uvažováno s realizací energetického centra s kogenerační jednotkou. Umístění energetického centra Umístění energetického centra je navrhováno do prostoru bývalého zemědělského areálu v Bysni, konkrétně do objektu bývalého kravína (plocha P3). Charakteristika technologie Jedná se o malou teplárnu s kogenerační jednotkou v počtu 1-2 soustrojí a příslušenství (čerpadla, rozvaděče atd.) a 1 plynového kotle výkonu cca 3 MW. Médiem na dodávku tepla bude teplá voda do 90 o C. Rozvod tepla bude dvoutrubkový, uložení předizolovaného potrubí do pískového lože. Konečný tepelný výkon zařízení cca 6 MW. Nadměrné zatěžování venkovního prostoru hlukem z běžného provozu technologie není očekáváno. Vlastní kogenerační jednotky budou v kontejnerovém provedení s protihlukovou úpravou. Včetně plynového kotle budou navíc umístěny v obestavěném prostoru rekonstruovaného objektu bývalého kravína. Přenos hluku z prostoru umístění kogenerace a plynového kotle do venkovního prostoru pak bude omezován i vzduchovou neprůzvučností obestavujícího pláště tohoto objektu. Hluková emise ze sání vzdušiny k spalovacímu procesu a z koruny komínů (z výfuku spalin) bude omezována vloženými tlumiči hluku. Pro účely zpracovávané dokumentace pro územní plán lze uvažovat s modelovou situací dosažitelné hlukové emise z obestavujícího pláště (včetně mřížky sání vzdušiny) v ekvivalentní hladině akustického tlaku A L Aeq db (l = 1 m). Se shodnou hlukovou emisí lze uvažovat i z koruny komínů (v denní i noční době). Součástí

19 19 projektové dokumentace, která bude zpracována s ohledem na konkrétní podmínky Tuřan, bude rovněž hluková studie, kterou bude garantováno dodržení hygienických limitů pro hluk u chráněných venkovních prostor a chráněných venkovních prostor staveb v denní i noční době. Doprava vyvolaná provozem kogenerační jednotky Vzhledem k topnému médiu zemní plyn je doprava suroviny vyloučena. Zanedbatelná doprava může být vyvolána např. přepravou výměnných olejů dodávaných a odebíraných oprávněnou organizací a jiných pomocných látek Výsledky výpočtu Hodnocení zatěžování území přenosem hluku ze silniční dopravy a z provozoven bylo provedeno ve formě - výstupu numerických hodnot hluku stanovených na referenčních místech lokalizovaných u chráněných venkovních prostor stávajících staveb (obytných domů) ve výškách 1,5, 3,0 a 5,0 m nad terénem - vykreslení izofón ve výšce 3 m nad terénem na zastavitelných plochách určených pro bydlení včetně vyhodnocení hloubky pásma ve vztahu k technologickému zdroji a podél komunikace ohraničeného izofónou v úrovni hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro druh komunikace a pro hluk z provozoven, pro denní a noční dobu. Hodnocení úrovně hlukové zátěže venkovního prostoru z dopravy bylo provedeno pro demonstraci stávajícího stavu, tj. pro podmínky přenosu hluku z ostatní dopravy v prognózovaných intenzitách roku 2009 a výhledového stavu dopravy v prognózovaných intenzitách roku Do hodnocení současného stavu není zařazeno působení provozoven (v současnosti betonárka zpracovává jen jednorázové zakázky, kogenerační jednotka není dosud instalována). Pro výpočet se plná činnost provozoven předpokládá až v cílovém roce Vzhledem k rozsáhlosti zájmového území, počtu a lokalizaci zastavitelných ploch určených pro bydlení byly výsledky výpočtů prezentovány po úsecích: - stávající obytná zástavba + plochy pro občanské vybavení a bydlení (Z2, Z3) v okolí silnice I/16 v Tuřanech západní část (od křižovatky místní komunikace III/23715 s I/16 ve směru na západ) - stávající obytná zástavba + plochy pro občanské vybavení a bydlení (Z1, Z6, Z10) v okolí silnice I/16 v Tuřanech východní část (od křižovatky místní komunikace III/23715 s I/16 ve směru na východ) - stávající obytná zástavba + plochy po občanské vybavení ve střední (P2) a bydlení v severozápadní části (Z7, Z8) Tuřan - stávající obytná zástavba + plochy pro bydlení (Z1, Z5, Z9) v Bysni Samostatně bylo provedeno hodnocení hlukové zátěže největší plochy pro bydlení Z1 lokalizované mezi Tuřany a Bysní, které bylo rovněž dílče provedeno při prezentaci výsledků výpočtu přenosu hluku z dopravy na východní části silnice I/16 a výsledků výpočtů přenosu hluku z místních komunikací III. třídy a z provozoven v Bysni. Pro výpočet byly zvoleny nejméně příznivé podmínky zimního období, kdy se v rozhodující míře uplatňuje pouze útlum hluku vzdáleností a překážkou a neuplatňuje se útlum sezónní zelení. Přes terénní rozmanitost území a poměrnou zahuštěnost zástavby byl zvolen výpočet pro rovinné podmínky s tím, že do grafického zadání byly vloženy pouze stávající objekty (působící jako stínící akustické překážky) u nichž byla lokalizována referenční místa. Stanovené imisní hodnoty hluku je proto třeba považovat za maximální.

20 Stávající obytná zástavba + plochy pro občanské vybavení a bydlení (Z2, Z3) v okolí silnice I/16 v Tuřanech západní část Oblast západní části stávající obytné zástavby a ploch pro občanské vybavení a bydlení Z2, Z3 v okolí silnice I/16 v Tuřanech ve formě grafického zadání pro výpočet hluku ve venkovním prostoru programem HLUK+ je uvedena v příloze č.3. V příloze č.4 jsou vykresleny izofóny ve výšce 3 m nad terénem demonstrující přenos hluku z automobilového provozu na komunikaci I/16 v prognózovaných intenzitách roku Zatěžování stávající obytné zástavby, srovnání s hygienickými limity Zatěžování stávající obytné zástavby V tabulce jsou uvedeny výpočtové imisní ekvivalentní hladiny akustického tlaku A na referenčních místech situovaných u stávající obytné zástavby z přenosu hluku z dopravy na veřejné komunikaci I/16 v intenzitách prognózovaných pro roky 2009 a 2025 v denní a noční době a vyjádřeny očekávané nárůsty L [db]: Ref. místo Výška [m] Imisní L Aeq,T [db] Denní doba Noční doba L L 1,5 66,3 66,9 +0,6 61,5 62,0 +0,5 1 3,0 66,8 67,3 +0,5 61,9 62,4 +0,5 5,0 66,9 67,5 +0,6 62,1 62,5 +0,4 2 1,5 66,0 66,6 +0,6 61,2 61,6 +0,4 3,0 66,4 67,0 +0,6 61,6 62,1 +0,5 1,5 65,8 66,4 +0,6 60,9 61,4 +0,5 3 3,0 66,3 66,8 +0,5 61,4 61,9 +0,5 5,0 66,5 67,0 +0,5 61,6 62,1 +0,5 Kde: Ref.m.č.1 - Tuřany - Rodinný dům č.p. 45 (2.NP) situovaný u silnice I/16, na západním okraji souvislé zástavby, po levé straně komunikace (ve směru na Prahu), u území Z3 Ref.m.č.2 - Tuřany - Rodinný dům bez č.p. (1.NP) situovaný u silnice I/16, na západním okraji souvislé zástavby, po pravé Ref.m.č.3 - Tuřany - Rodinný dům č.p. 91 (2.NP) situovaný u silnice I/16, cca ve střední části souvislé zástavby, po pravé straně komunikace (ve směru na Prahu), v prostoru křižovatky I/16 a III/23715 (oproti restauraci) Z tabelovaných hodnot je zřejmé, že v důsledku předpokládaného nárůstu ostatní dopravy na komunikaci I/16 (dle vývojových koeficientů pro silnice I.třídy) je v horizontu roku 2025 oproti roku 2009 očekáváno zvýšení hlukové zátěže stávající obytné zástavby o 0,4 až 0,6 db. Srovnání s hygienickým limitem Z kapitoly 3.2. vyplývá, že: K posuzování zatížení venkovního prostoru hlukem z dopravy v okolí hlavních pozemních komunikací (dálnice, silnice I. a II. třídy a místní komunikace I. a II. třídy), kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích lze uvažovat pro celou denní a noční dobu s hygienickými limity v ekvivalentních hladinách akustického tlaku A v hodnotách: L Aeq,16h = 60 db denní doba L Aeq,8h = 50 db noční doba V případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích (stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích, který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31.prosince

K O M P R A H, s. r. o. Mayerova 784, 664 42 MODŘICE IČO: 277 01 638, tel: 739 470 261, email: komprah@komprah.cz HLUKOVÁ STUDIE

K O M P R A H, s. r. o. Mayerova 784, 664 42 MODŘICE IČO: 277 01 638, tel: 739 470 261, email: komprah@komprah.cz HLUKOVÁ STUDIE K O M P R A H, s. r. o. Mayerova 784, 664 42 MODŘICE IČO: 277 01 638, tel: 739 470 261, email: komprah@komprah.cz HLUKOVÁ STUDIE Předmět studie: ŽIDLOCHOVICE, LOKALITA 25/IV NÁBŘEŽÍ - HODNOCENÍ HLUKU DOPRAVY

Více

HLUKOVÁ STUDIE Silnice II/380 Moutnice průtah změna 2015

HLUKOVÁ STUDIE Silnice II/380 Moutnice průtah změna 2015 Inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 18a, 602 00 Brno tel./fax:0549210356, 541240857 e-mail: enving@enving.cz, http: //www.enving.cz Organizace oprávněná k provozování živnosti

Více

VÝPOČET očekávané úrovně zatížení vybraných území obce Březina hlukem ze silniční a železniční dopravy

VÝPOČET očekávané úrovně zatížení vybraných území obce Březina hlukem ze silniční a železniční dopravy Ing. Zdeněk Zapletal Křenická 2254/9 100 00 Praha 10 Tel. 274783064 Mobil: +420 604 352525 E-mail: zapletal2@volny.cz VÝPOČET očekávané úrovně zatížení vybraných území obce Březina hlukem ze silniční a

Více

PROTOKOL O AKREDITOVANÉM MĚŘENÍ č. 97/2013

PROTOKOL O AKREDITOVANÉM MĚŘENÍ č. 97/2013 K O M P R A H, s. r. o. zkušební laboratoř Mayerova 784, 664 42 MODŘICE IČO: 277 01 638, tel: 739 470 261, email: komprah@komprah.cz Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod registračním číslem 1516 PROTOKOL

Více

HYGIENICKÉ LIMITY HLUKU CHRÁN NÝ OSTATNÍ VENKOVNÍ PROSTOR VÝPO ETNÍ MODEL

HYGIENICKÉ LIMITY HLUKU CHRÁN NÝ OSTATNÍ VENKOVNÍ PROSTOR VÝPO ETNÍ MODEL Zakázka 15-10 RNDr. Iva Janá ková zpracování akustických studií poradenství v akustice Žižkova 1667, 580 01 Havlí k vv Brod I : 70401462 Akustická studie Strana 1 (celkem 7) Zakázka 15-10 Strana 2 (celkem

Více

Hluková studie. Zpracováno v období: Květen 2015. Restaurace Opera Náměstí Vítězslava Hálka č.p. 90 250 70 Odolena Voda. Zakázka číslo: 2015-008341-HK

Hluková studie. Zpracováno v období: Květen 2015. Restaurace Opera Náměstí Vítězslava Hálka č.p. 90 250 70 Odolena Voda. Zakázka číslo: 2015-008341-HK Zakázka číslo: 2015-008341-HK Hluková studie Restaurace Opera Náměstí Vítězslava Hálka č.p. 90 250 70 Odolena Voda Zpracováno v období: Květen 2015 DEKPROJEKT s.r.o. BUDOVA TTC, TISKAŘSKÁ 10/257, 108 00

Více

Akustická studie č. 34/13

Akustická studie č. 34/13 Počet listů: 21 Počet výtisků: 3 Zakázka č.: 86 Akustická studie č. 34/13 Zákazník: greiner packaging slušovice s.r.o. Greinerova 54, 763 15 Slušovice Název záměru: Místo záměru: VYSOKOREGÁLOVÝ SKLAD SLUŠOVICE

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne.. 2010, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne.. 2010, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne.. 2010, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

Více

K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, MODŘICE IČO: , tel: , HLUKOVÁ STUDIE

K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, MODŘICE IČO: , tel: ,   HLUKOVÁ STUDIE K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, 664 42 MODŘICE IČO: 277 01 638, tel: 739 470 261, email: komprah@komprah.cz HLUKOVÁ STUDIE Předmět studie: NOSISLAV, LOKALITA Z2, Z20 - HODNOCENÍ HLUKU DOPRAVY V

Více

Výpočet hluku ze silniční dopravy

Výpočet hluku ze silniční dopravy Výpočet hluku ze silniční dopravy ÚVOD Výpočet hluku z předpokládaného provozu běžné silniční dopravy pro venkovní prostor intravilánu města Přerov je zpracován jako orientační podklad pro zhotovitele

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 97 Rozeslána dne 23. září 2011 Cena Kč 81, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 97 Rozeslána dne 23. září 2011 Cena Kč 81, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 23. září 2011 Cena Kč 81, O B S A H : 272. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 273. Vyhláška, kterou se mění

Více

Územní studie Třeboň, Na Kopečku srpen 2014 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zakázka č.: 14063 Z1 Zpracoval: Ing. Pavel Dvořák Zodpovědný projektant: Autorizace

Více

K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, MODŘICE IČO: , tel: , HLUKOVÁ STUDIE

K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, MODŘICE IČO: , tel: ,   HLUKOVÁ STUDIE K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, 664 42 MODŘICE IČO: 277 01 638, tel: 739 470 261, email: komprah@komprah.cz HLUKOVÁ STUDIE Předmět studie: NOSISLAV, LOKALITA Z2, Z20 - HODNOCENÍ HLUKU DOPRAVY V

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz Posouzení

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. Akce : R O S I C E ZMĚNA č.i ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU Pořizovatel :

Více

člen České asociace akustiků, o.s. Ondřej Dlabola Datum: 12. 12. 2008 Zakázka číslo: 08/1109 Výtisk číslo:

člen České asociace akustiků, o.s. Ondřej Dlabola Datum: 12. 12. 2008 Zakázka číslo: 08/1109 Výtisk číslo: Logistický areál Březhrad Hluková studie Zpracoval: Spolupráce: Mgr. Radomír Smetana člen České asociace akustiků, o.s. Karel Wagner, Beryl s.r.o. Ondřej Dlabola Datum: 12. 12. 2008 Zakázka číslo: 08/1109

Více

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot Město Javorník Č.J.: MEJV/791/2013 Datum 18.3.2013 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Javorník, příslušné podle 6 odstavce 5 písm. c) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Hluková studie. aktualizovaná studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203

Hluková studie. aktualizovaná studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Ing. Aleš Jiráska Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Hluková studie aktualizovaná studie Objednatel: EMPLA spol. s r.o. Za Škodovkou 305 503 11 Hradec Králové Posuzovaný objekt: Větrné

Více

Akustická studie pro záměr Bytový soubor Kbely

Akustická studie pro záměr Bytový soubor Kbely Akustická studie pro záměr Bytový soubor Kbely Březen 2012 Zpráva č. 136-SHV-12 Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Czech Republic IČ 60 49 06 08, DIČ CZ60490608 Tel. +420 224 312 419,

Více

PŘÍSTAVBA KLINIKY SV. KLIMENTA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ GENNET AKUSTICKÁ STUDIE. Gennet Letná s.r.o. Greif-akustika, s.r.o.

PŘÍSTAVBA KLINIKY SV. KLIMENTA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ GENNET AKUSTICKÁ STUDIE. Gennet Letná s.r.o. Greif-akustika, s.r.o. ul. Kostelní, p.č. 2118/9, k.ú. Holešovice, 170 00, Praha 7 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ výškový systém b.p.v. ±0,000 = +230,030 m.n.m., souřadnicový systém S - JTSK Gennet Letná s.r.o. GENNET AKUSTICKÁ

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK. Hluk z dopravy po dálnici D1 ve vztahu k obci Slavnič. Regio, projektový ateliér s.r.o. Hořická 50 500 02 Hradec Králové

AKUSTICKÝ POSUDEK. Hluk z dopravy po dálnici D1 ve vztahu k obci Slavnič. Regio, projektový ateliér s.r.o. Hořická 50 500 02 Hradec Králové AKUSTICKÝ POSUDEK Hluk z dopravy po dálnici D1 ve vztahu k obci Slavnič Regio, projektový ateliér s.r.o. Hořická 50 500 02 Hradec Králové Ing. Jana Stehlíková mobil: 733 601 872 2010-06-28 467/7870/2010

Více

Hluková studie. Lakovna ZAKO Turčín spol. s r.o. Provodov. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, Zlín

Hluková studie. Lakovna ZAKO Turčín spol. s r.o. Provodov. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, Zlín ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ID datové schránky: timd7u mobil: 606 448 182 EIA, HLUKOVÉ A ROZPTYLOVÉ STUDIE, ODBORNÉ POSUDKY kancelář: nám. T.G.Masaryka 2433, 760 01 Zlín tel./fax:

Více

Dostavba sportovní haly ZŠ Černošice - Mokropsy VacL. Akustická studie. Zpracováno v období: Září 2012.

Dostavba sportovní haly ZŠ Černošice - Mokropsy VacL. Akustická studie. Zpracováno v období: Září 2012. Zakázka číslo: 2012-011524-VacL Akustická studie Dostavba sportovní haly ZŠ Černošice - Mokropsy Zpracováno v období: Září 2012 BUDOVA TTC, TISKAŘSKÁ 10/257, 108 00 PRAHA 10, TEL.: 234 054 284-5, FAX:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y

ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y PRŮZKUMY A ROZBORY (DOPLNĚNÍ)

Více

Název: Lakovací linka s robotem v hale S1 společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Brandýs nad Labem HLUKOVÁ STUDIE

Název: Lakovací linka s robotem v hale S1 společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Brandýs nad Labem HLUKOVÁ STUDIE Objednatel: GALATEK a.s., Na Pláckách 647, 584 01 Ledeč nad Sázavou Investor: Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Průmyslová 1851, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Místo: Středočeský

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HLINSKO. Obchvat Hlinska severní varianta AKUSTICKÁ STUDIE. RNDr. Tomáš Bajer, CSc. Ing. Martin Šára Ing.

ÚZEMNÍ PLÁN HLINSKO. Obchvat Hlinska severní varianta AKUSTICKÁ STUDIE. RNDr. Tomáš Bajer, CSc. Ing. Martin Šára Ing. ÚZEMNÍ PLÁN HLINSKO Obchvat Hlinska severní varianta AKUSTICKÁ STUDIE zpracoval: RNDr. Tomáš Bajer, CSc. Ing. Martin Šára Ing. Jana Bajerová ECO-ENVI-CONSULT, Jičín (držitel osvědčení odborné způsobilosti

Více

Snižování hluku ze silniční dopravy

Snižování hluku ze silniční dopravy Snižování hluku ze silniční dopravy Josef Novák, Akustika Praha s. r. o. Josef.Novak@akustika.cz Hlavní složky hluku ze silniční dopravy Hluk motoru a výfuku (významný pro pomalá a těžká nákladní vozidla,

Více

HLUK Z PROVOZU CUKROVARU A LIHOVARU TEREOS TTD, a.s. V DOBROVICI - HLUKOVÁ MAPA ZÁVODU

HLUK Z PROVOZU CUKROVARU A LIHOVARU TEREOS TTD, a.s. V DOBROVICI - HLUKOVÁ MAPA ZÁVODU Akustická studie HLUK Z PROVOZU CUKROVARU A LIHOVARU TEREOS TTD, a.s. V DOBROVICI - HLUKOVÁ MAPA ZÁVODU Objednatel: Tereos TTD, a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobrovice Datum zpracování: leden 2015 -

Více

Novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a souvisejících zákonů. Porada MMR s kraji 10.11.2015 Ing. Peter Marec

Novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a souvisejících zákonů. Porada MMR s kraji 10.11.2015 Ing. Peter Marec Novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a souvisejících zákonů Porada MMR s kraji 10.11.2015 Ing. Peter Marec 1 Zákon č. 268/2015 Sb. ze dne 15.září 2015 kterým se mění zákon č. 13/1997

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC OBEC JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC 675 44 Lesonice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: 14/27/05 V Jakubově 29.01.2014

Více

PROJEKT REVITALIZACE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISŠTE SOKOLOV

PROJEKT REVITALIZACE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISŠTE SOKOLOV PROJEKT REVITALIZACE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISŠTE SOKOLOV OZNÁMENÍ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů RNDr. Martin Kubeš Březen 2007

Více

AKUSTICKÁ STUDIE. Posouzení změny akustické situace v obci Miskovice vlivem výstavby přeložky silnice I/2

AKUSTICKÁ STUDIE. Posouzení změny akustické situace v obci Miskovice vlivem výstavby přeložky silnice I/2 AKUSTICKÁ STUDIE Posouzení změny akustické situace v obci Miskovice vlivem výstavby přeložky silnice I/2 Zadavatel: Mgr. Jiří Bělohlávek TISEA Bylany 66 284 01 Kutná Hora Datum zpracování: 22. ledna 2013

Více

Obecně závazná vyhláška Města Opočna č. 8/2004 o schválení Změny I. Územního plánu sídelního útvaru Opočno

Obecně závazná vyhláška Města Opočna č. 8/2004 o schválení Změny I. Územního plánu sídelního útvaru Opočno Obecně závazná vyhláška Města Opočna č. 8/2004 o schválení Změny I. Územního plánu sídelního útvaru Opočno Zastupitelstvo Města Opočna vydává dne 5.5.2004 podle 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - SOC - aktualizace rozptylové studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo:

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo: Územní plám města Liberec - návrh Rozptylová studie Zpracoval: Spolupráce: Mgr. Radomír Smetana (držitel osvědčení o autorizaci podle zákona č. 86/2002 Sb., č.osvědčení 2358a/740/03 z 4. 8. 2003, prodlouženo

Více

část první úvodní ustanovení

část první úvodní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 5/2002 o závazných částech novely územního plánu sídelního útvaru Strakonice a veřejně prospěšných stavbách Zastupitelstvo města Strakonic schválilo dne 18.

Více

VII. NÁVRH PRIORIT REKONSTRUKCE A DOSTAVBY SILNIČNÍ SÍTĚ

VII. NÁVRH PRIORIT REKONSTRUKCE A DOSTAVBY SILNIČNÍ SÍTĚ VII. NÁVRH PRIORIT REKONSTRUKCE A DOSTAVBY SILNIČNÍ SÍTĚ VII.1. ZÁMĚRY DOSTAVBY SILNIČNÍ SÍTĚ VYBRANÝCH OBCÍ Obsahem této kapitoly je shrnutí navrhované dostavby silnic II. a III.tříd na území vybraných

Více

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Autobusové nádraží Rozptylová studie Akce: Stavebník: Dopravní Terminál Semily Autobusové nádraží Dokumentace pro územní řízení Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Projektant: Ing. arch. Ivan Lejčar

Více

Způsoby měření elektřiny

Způsoby měření elektřiny změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 476/2012 Sb. 1.1.2013 82 VYHLÁŠKA ze dne 17. března 2011 o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce,

Více

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ Červen 2009 SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ EKOLA group, spol. s r.o. Dodatek k akustické studii Podklad k dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí EKOLA group, spol. s

Více

Význam použitých zkratek:

Význam použitých zkratek: 2 Význam použitých zkratek: LN Lehká nákladní vozidla (užitečná hmotnost do 3,5 t) bez přívěsů i s přívěsy SN Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 0t) bez přívěsů SNP Střední nákladní vozidla

Více

OBYTNÁ ZÓNA LOKALITA ZAHRÁDKY

OBYTNÁ ZÓNA LOKALITA ZAHRÁDKY HLUKOVÁ STUDIE pro Územní studii OBYTNÁ ZÓNA LOKALITA ZAHRÁDKY MODŘICE Vypracoval Ing. Rostislav Košťál, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby červen 2017 1 Předmětem hlukové studie je posouzení hlukových

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 15023/2013/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 1.3.2013

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 15023/2013/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 1.3.2013 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

AKUSTICKÁ STUDIE. č.p. 80, k.ú. Netřebice u Nymburka Posouzení hluku z provozu tepelného čerpadla

AKUSTICKÁ STUDIE. č.p. 80, k.ú. Netřebice u Nymburka Posouzení hluku z provozu tepelného čerpadla Kubíkova 12, 182 00 Praha 8 Tel.: 286 587 763 až 4 greif-akustika@greif.cz, www.greif.cz číslo dokumentu: revize: AKUSTICKÁ STUDIE zpracoval: spolupracoval: ověřil: schválil: Ing. Ondřej Smrž Václav Šulc

Více

1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 3 INFORMACE O LOKALITĚ, KTEROU PROJEKT ŘEŠÍ...

1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 3 INFORMACE O LOKALITĚ, KTEROU PROJEKT ŘEŠÍ... 1 Obsah 1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 NÁZEV PROJEKTU/ŽADATEL... 6 MÍSTO REALIZACE... 6 NÁZEV KRAJE... 6 NÁZEV MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU...

Více

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Textová část úprava duben 2010 Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Pořizovatel: Zpracovatel: Městský úřad Rokycany Projektové

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

H U S T O P E Č E Ú Z E M N Í S T U D I E S 1

H U S T O P E Č E Ú Z E M N Í S T U D I E S 1 H U S T O P E Č E Ú Z E M N Í S T U D I E S 1 Objednavatel: Město Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 17 Hustopeče Zhotovitel: Ing arch Aleš Fiala, Zatloukalova 81, 621 00 Brno Březen 2015 Akce: ÚZEMNÍ

Více

Příloha 1. Výstup pod Baštou. - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie. Člen České asociace akustiků, o.s. Datum:

Příloha 1. Výstup pod Baštou. - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie. Člen České asociace akustiků, o.s. Datum: Příloha 1 Výstup pod Baštou - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie Zpracoval: Mgr. Radomír Smetana Člen České asociace akustiků, o.s. Datum: 25. 8. 2015 Zakázka č.: 15/0610 Počet

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E. Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E

Ú Z E M N Í S T U D I E. Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E Ú Z E M N Í S T U D I E Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E Brno, 108/2015 Jarmila Haluzová, ATELIÉR PROJEKTIS, Pekařská 37, 602 00 Brno pracoviště Ponávka 2, 602 00 Brno, tel. 545213226 Textová

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2009

Opatření obecné povahy č. 1/2009 Opatření obecné povahy č. 1/2009 Strana 1 (celkem 24) Opatření obecné povahy č. 1/2009 Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Vimperk Zastupitelstvo města Vimperk příslušné podle 6 odst. 5 písm. c)

Více

HLUKOVÁ STUDIE. Obchvat města Kuřimi - 2. varianty varianta 1 - severní obchvat varianta 2 - jižní obchvat

HLUKOVÁ STUDIE. Obchvat města Kuřimi - 2. varianty varianta 1 - severní obchvat varianta 2 - jižní obchvat Objednatel: Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim Zpracovatel: EMPLA AG spol s r.o., Hradec Králové Název: Obchvat města Kuřimi - 2. varianty varianta 1 - severní obchvat varianta 2 - jižní obchvat

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Miloslav SOHR, Ph.D., Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST Spolufinancováno Jihomoravským krajem Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Hustopeče Odbor regionálního rozvoje Objednatel

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK. Hluková zátěž okolí ulice Ďáblická v letech 2000 a 2017

AKUSTICKÝ POSUDEK. Hluková zátěž okolí ulice Ďáblická v letech 2000 a 2017 Stránka 1 z 15 AKUSTICKÝ POSUDEK č.: P41-17 AKUSTICKÝ POSUDEK v letech 2000 a 2017 Objednatel: Zpracovatel: Městská část Praha-Ďáblice Květnová 553/52 182 02 Praha 8 IČ: 002 31 266 DIČ: CZ00231266 Ing.

Více

HLUKOVÁ STUDIE. Vyhodnocení vlivu provozu Autobusového terminálu ve Znojmě a rekonstrukce ulice Dr. Milady Horákové na akustickou situaci

HLUKOVÁ STUDIE. Vyhodnocení vlivu provozu Autobusového terminálu ve Znojmě a rekonstrukce ulice Dr. Milady Horákové na akustickou situaci HLUKOVÁ STUDIE Vyhodnocení vlivu provozu Autobusového terminálu ve Znojmě a rekonstrukce ulice Dr. Milady Horákové KVĚTEN 2008 Ing. Pavel Balahura DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Jenišov komerční zóna na pozemku p.č. 404/5 Územní studie

Jenišov komerční zóna na pozemku p.č. 404/5 Územní studie Jenišov komerční zóna na pozemku p.č. 404/5 Územní studie A. Identifikační údaje B. Základní údaje B.1 Důvody pro pořízení studie B.2 Hlavní cíle řešení B.3 Schválené územně plánovací dokumentace C. Řešení

Více

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ÚPRAVA 08/2010 DLE VYHLÁŠKY 500/2006 Sb. ÚVOD Návrh na změnu ÚP byl uplatněn majitelem pozemků. Zadání změny č. 1 bylo schváleno zastupitelstvem

Více

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 z.č. 2/122/11 A TEXTOVÁ ČÁST průvodní zpráva 1 Obsah: A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 A.2. PODKLADY A DŮVODY ZPRACOVÁNÍ... 3 A.3. ŠIRŠÍ VZTAHY... 3 A.4. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

A D M I N I S T R A T I V N Í C E N T R U M L I T O C H L E B Y Litochlebské náměstí, Praha 11 - Jižní Město

A D M I N I S T R A T I V N Í C E N T R U M L I T O C H L E B Y Litochlebské náměstí, Praha 11 - Jižní Město A D M I N I S T R A T I V N Í C E N T R U M L I T O C H L E B Y Litochlebské náměstí, Praha 11 - Jižní Město pro Tweelingen a.s. zpracovali m4 architekti s.r.o., Thákurova 4, 160 00 Praha 6 - Dejvice,

Více

POSOUZENÍ KŘIŽOVATEK SILNIC I/54 A I/55 V CENTRU MĚSTA VESELÍ NAD MORAVOU

POSOUZENÍ KŘIŽOVATEK SILNIC I/54 A I/55 V CENTRU MĚSTA VESELÍ NAD MORAVOU POSOUZENÍ KŘIŽOVATEK SILNIC I/54 A I/55 V CENTRU MĚSTA VESELÍ NAD MORAVOU ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Název: Posouzení křižovatek silnic I/54 a I/55 v centru města Veselí nad Moravou Objednatel: Město Veselí nad Moravou

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

Akustická studie z nákladní dopravy CARTHAMUS a.s. Přísečná, nová obslužná komunikace

Akustická studie z nákladní dopravy CARTHAMUS a.s. Přísečná, nová obslužná komunikace EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Akustická studie z nákladní dopravy CARTHAMUS a.s. Přísečná, nová obslužná komunikace Akustické

Více

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ Září 2009 SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ EKOLA group, spol. s r.o. Akustická studie Akustická situace v ulici Březnická v roce 2000 a v roce 2008 EKOLA group, spol. s r.o. Mistrovská 4

Více

KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ A AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ A AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ A AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU s. r. o. ATEM Ateliér ekologických modelů, s.r.o. Mgr. Jan Karel PODMÍNKY UPLATNĚNÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ V PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

3 Rozúčtování nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce

3 Rozúčtování nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce 269 VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 14a zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná část. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Obecná část. Předmět úpravy 540/2005 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 15. prosince 2005 o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice ve znění vyhlášky č. 41/2010 Sb. Energetický regulační

Více

Revize ČSN 73 6109 Projektování polních cest

Revize ČSN 73 6109 Projektování polních cest Revize ČSN 73 6109 Projektování polních cest Ludvík Vébr 21.5.2013, Praha 9 hotel STEP 1. Úvod V současnosti probíhá/proběhla revize většiny českých technických norem pro projektování pozemních komunikací,

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

Náležitosti protokolů z měření hluku

Náležitosti protokolů z měření hluku Náležitosti protokolů z měření hluku A. OBECNĚ Protokol musí mít všechny náležitosti dané akreditačními nebo autorizačními požadavky a metodickými návody Ministerstva zdravotnictví (dále jen MZ ) musí

Více

Textová část. Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice

Textová část. Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice Textová část Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice Vypracoval: ing. arch. Luděk Kamiš; Nová 60, České Budějovice 370 01 Datum: 01.2013 OBSAH ÚZEMNÍ STUDIE:

Více

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Rozptylová studie pro záměr OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Listopad 2007 Zpracovatel: RNDr. J. Novák Lesní 34 460 01 Liberec 1 IČ 460 11 731 osvědčení o autorizaci č. 1568a/740/06/DK telefon

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2001 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění

Více

kapitola silniční daň o silniční dani... 230 Zákon č. 16/1993 Sb., PŘEHLED ustanovení zákona o silniční dani

kapitola silniční daň o silniční dani... 230 Zákon č. 16/1993 Sb., PŘEHLED ustanovení zákona o silniční dani OBSAH KAPITOLY OBSAH silniční daň KAPITOLY kapitola Zákon č. 16/1993 Sb., o silniční dani........ 230 PŘEHLED ustanovení zákona o silniční dani Předmět daně........ 230 Osvobození od daně........ 230 Poplatníci

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/11671/15 Spis. zn.: ZN/2468/ŽP/15 Počet listů: 10 Počet příloh: 7 Počet listů příloh: 8 Vyřizuje: Ing.

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa STUDIE Obsah: Přílohy: 1. Identifikační údaje stavby 2. Základní údaje o stavbě 3. Zhodnocení stávajícího stavu 4. Zdůvodnění stavby a jejího umístění

Více

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI Říjen 2011 O B S A H MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2. INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ... 6 2.1. Charakteristika

Více

Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal:

Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Moutnice dne:. Datum nabytí účinnosti územního plánu:... Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Otisk

Více

HLUKOVÁ STUDIE. Vyhodnocení vlivu změn intenzit dopravy vyvolané provozem společenského a obchodního centra Zlín Březnická na akustickou situaci

HLUKOVÁ STUDIE. Vyhodnocení vlivu změn intenzit dopravy vyvolané provozem společenského a obchodního centra Zlín Březnická na akustickou situaci HLUKOVÁ STUDIE Vyhodnocení vlivu změn intenzit dopravy vyvolané provozem společenského a obchodního centra Zlín Březnická na akustickou situaci KVĚTEN 2008 Ing. Pavel Balahura DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI právní stav ÚPSÚ Slavětín nad Metují

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI právní stav ÚPSÚ Slavětín nad Metují ZÁZNAM O ÚČINNOSTI právní stav ÚPSÚ Slavětín nad Metují Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Met. Pořadové číslo poslední změny: 2 Datum vydání: 8. dubna 2008 Datum nabytí účinnosti poslední

Více

Městský úřad Březnice Stavební úřad

Městský úřad Březnice Stavební úřad Městský úřad Březnice Stavební úřad Náměstí 11, 262 72 Březnice Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: 03487/2011/SÚ 04964/2011/SÚ Michaela Braunová 318 403 170 Březnice dne 19.9.2011 ROZHODNUTÍ

Více

Ing. Kozel Ing. Kozel Mgr. Reichlová RNDr. Bosák 0 04/ vydání

Ing. Kozel Ing. Kozel Mgr. Reichlová RNDr. Bosák 0 04/ vydání Doplňující údaje: Ing. Kozel Ing. Kozel Mgr. Reichlová RNDr. Bosák 0 04/2016 1.vydání v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: MORAVIA CONSULT Olomouc,

Více

Technická zpráva č. 0805/011

Technická zpráva č. 0805/011 Výpočet znečištění ovzduší vybraných území obce Březina Technická zpráva č. 0805/011 Vypracoval:................... Ing. Vladimír Závodský autorizace ke zpracování rozptylových studií č. 300275a/740/05/06

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.101 HLADINA HLUKU. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Ukazatele a číselné hodnoty

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.101 HLADINA HLUKU. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Ukazatele a číselné hodnoty Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.101 HLADINA HLUKU

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE MĚSTO LEDVICE Mírová 422/42, 417 72 Ledvice Č.j.: 520/2014 V Ledvicích 30.09.2014 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE Zastupitelstvo města Ledvice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í Městský úřad Třebíč odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/8091/2010/Mí V Třebíči dne 26.07.2010 Č.j.: OV 8091/2010-34141/10/Mí

Více

S T U D I E. Zpracoval: RNDr.J.Matěj. Datum vyhotovení: 2.8.2010 Počet stran zprávy: 19

S T U D I E. Zpracoval: RNDr.J.Matěj. Datum vyhotovení: 2.8.2010 Počet stran zprávy: 19 RNDr.Jiří Matěj, poradenská a konzultační činnost v akustice Bartošovice 192, 742 54 Bartošovice, IČO: 65907850 tel: 602704256, e-mail:sonservis@seznam.cz S T U D I E Výpočet hladin akustického tlaku pro

Více

VYJÁDŘENÍ. Palackého třída, náměstí Jana Pernera, Pardubice. Měření hluku z dopravy porovnání výsledků zkoušek

VYJÁDŘENÍ. Palackého třída, náměstí Jana Pernera, Pardubice. Měření hluku z dopravy porovnání výsledků zkoušek VYJÁDŘENÍ Objekt: Akce: Zakázka číslo: Palackého třída, náměstí Jana Pernera, Pardubice Měření hluku z dopravy porovnání výsledků zkoušek 2017-012527-JP/02 Objednatel: Statutární město Pardubice Pernštýnské

Více

KOPŘIVNICE Územní plán Doplnění posouzení vlivů dle zák. č. 100/2001 Sb. (březen 2008)

KOPŘIVNICE Územní plán Doplnění posouzení vlivů dle zák. č. 100/2001 Sb. (březen 2008) AQUATEST a. s. Geologická 4, 152 00 Praha 5 IČO 44 79 48 43 zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189 Pracoviště: divize Slezsko, Masná 10, 702 00 Ostrava Kód zakázky:

Více

OBSAH. A.Textová část. B.Výkresová část

OBSAH. A.Textová část. B.Výkresová část OBSAH A.Textová část A.1.1 Základní údaje A.1.2 Uspořádání studie A.1.3 Výchozí podklady pro vypracování A.1.4 Hlavní cíle řešení A.1.5 Zhodnocení vztahu dříve zpracované územně plánovací dokumentace a

Více

Akustická studie hluk z automobilové dopravy

Akustická studie hluk z automobilové dopravy MISTROVSKÁ 4 108 00 PRAHA 10 TELEFON: 2 7477 2002, 2 7478 4927-9, 602 375858 FAX: 2 7477 2002 E mail: ekola@ekolagroup.cz IČO:63981378 DIČ:CZ63981378 * Akustická studie hluk z automobilové dopravy Praha,

Více

1b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

1b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 1a) Vymezení zastavěného území území: Území obce Zlatníky Hodkovice zaujímá celkovou rozlohu 766 ha a tvoří jej tato katastrální - k.ú. Hodkovice u Zlatníků - k.ú. Zlatníky u Prahy Zastavěné území Zastavěné

Více

obsah zadání regulačního plánu :

obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu :..1 vymezení řešeného území..1 vymezení řešeného území..2 požadavky na vymezení pozemků a jejich využití..2 požadavky na vymezení pozemků

Více

HLUKOVÁ STUDIE č. 1408S85

HLUKOVÁ STUDIE č. 1408S85 Ing. Pavel Berka, Ph.D. IČO: 724 06 046, Tel.: 604 356 221 E-mail: bp.akustika@seznam.cz Web: www.bpakustika.cz HLUKOVÁ STUDIE č. 1408S85 Objednatel: Ing. Zdeněk Buček Ulička 14 623 00 Brno IČO: 134 18

Více