SYMPOZIUM 14. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE PROGRAM LISTOPADU 2015 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYMPOZIUM 14. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE PROGRAM 10. 11. LISTOPADU 2015 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL"

Transkript

1 25. SYMPOZIUM 14. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE PROGRAM LISTOPADU 2015 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko-porodnická klinika MU a FN Brno

2

3 ZÁŠTITU PŘEVZALI JUDr. Michal Hašek MUDr. Roman Kraus, MBA prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. hejtman Jihomoravského kraje ředitel Fakultní nemocnice Brno děkan LF Masarykovy univerzity VĚDECKÝ VÝBOR I. Crha (Brno) V. Dvořák (Brno) J. Feyereisl (Praha) R. Hudeček (Brno) M. Korbel (Bratislava) E. Kučera (Praha) R. Pilka (Olomouc) Š. Lukačín (Košice) A. Martan (Praha) Z. Novotný (Plzeň) L. Rob (Praha) J. Špaček (Hradec Králové) M. Tholt (Trstená) V. Unzeitig (Ostrava) M. Brandejská (Praha) J. Dostál (Olomouc) P. Harbulak (Bratislava) A. Malenovská (Brno) T. Mardešić (Praha) M. Petrenko (Bratislava) M. Pohanka (Praha) D. Rumpík (Zlín) K. Řežábek (Praha) J. Štěpán (Hradec Králové) P. Trávník (Brno) P. Ventruba (Brno) J. Vojtaššák (Bratislava) J. Žáková (Brno) KOORDINÁTOR KONFERENCE Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA Tel.: VĚDECKÝ SEKRETÁŘ doc. RNDr. Jana Žáková, Ph.D. Tel.: ORGANIZAČNÍ VÝBOR I. Crha M. Ješeta Z. Kroupová E. Lousová P. Ventruba J. Žáková ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ Meritis, s.r.o., Obrovského 644, Praha 4, tel.: fax.: , GENERÁLNÍ PARTNER SYMPOZIA

4 ÚVODNÍ SLOVO Vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové, vítáme Vás na 14. česko-slovenské konferenci reprodukční gynekologie a na jubilej - ním 25. sympoziu asistované reprodukce ČGPS ČCLS JEP. Tato tradiční akce se koná ve dnech listopadu 2015 v Hotelu International v Brně. Letos stejně, jako minulá léta, se zde setkají odborníci z řad gynekologů, embryologů, genetiků, urologů, andrologů, imunologů, psychologů a dalších, kteří pracují v oblasti reprodukční medicíny a asistované reprodukce. V úterý bude většina témat patřit reprodukční gynekologii a jeden celý blok se bude věnovat endometrióze. Ve velmi zajímavém podvečerním bloku Kontro- verze bude skvělými řečníky diskutováno aktuální a populární téma Social freezing. Úterní večer patří také již tradičně společenskému večeru ve Vinárně U Královny Elišky, kde mohou pokračovat odborné i přátelské diskuse a setkávání, na která není jindy čas. Ve středu budou prezentovány práce z asistované reprodukce. V úvod - ním bloku zazní vyzvané přednášky členů vědeckého výboru, včetně informací z Národ - ního registru AR. I letos budeme mít možnost se účastnit satelitního sympozia generálního partnera konference firmy MSD. Pro polední Lunch table diskusi jsme se snažili vybrat aktuální témata, aby si každý účastník mohl vybrat právě to, které ho bude zajímat. Rovněž nebudou chybět zprávy z výboru SAR ČGPS ČLS. Středeční odpoledne bude patřit přijatým pracem, jejichž abstrakta byla pečlivě zhodnocena členy vědeckého výboru a o kterých předpokládáme, že budou velmi kvalitní. Po oba dva dny budou vyvěšeny postery, ke kterým je možno diskutovat v průběhu přestávek. Věříme, že program našeho jubilejního a tak trochu svátečního setkání bude pro nás všechny zajímavý a přínosný. Poděkování patří jak autorům připravených prací, tak i všem partnerům, s jejichž podporou jsme mohli tuto konferenci připravit. Přejeme Vám užitečně strávené a příjemně prožité chvíle v Brně. doc. RNDr. Jana Žáková, Ph.D. vědecký sekretář konference prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA koordinátor konference s vědeckým a organizačním výborem

5 ŽIVOTNÍ JUBILEUM Doc. MUDr. Igor Crha, CSc. Studium na lékařské fakultě UJEP v Brně ukončil v roce Do roku 1991 pracoval na Gynekologicko-porodnickém oddělení nemocnice v Ivančicích. Po ná - stupu na Gynekologicko-porodnickou kliniku LF MU v Brně se zaměřil na diagnostiku a léčbu poruch plodnosti. Disertační práci Význam antikardiolipinu a antihistonu v patologii reprodukce obhájil v roce 1996, habilitační práci Význam kadmia v patologii lidské reprodukce v roce Atestaci z Reprodukční medicíny složil v roce Pracuje jako vedoucí lékař Centra asistované reprodukce GPK LF MU a FN Brno, je zástupcem přednosty pro školství, podílí se na pregra - duální a postgraduální výuce. Byl a je řešitelem a spoluřešitelem celkem 13 grantů IGA MZ ČR a GAČR, podílel se na řadě klinických studií. Je prvním autorem nebo spoluautorem více než 110 původních a přehledových prací v domácích a zahraničních časopisech, z toho 15 původních prací v časopisech s IF. Podílel se jako spoluautor na několika učebních textech gynekologie a porodnictví pro pregraduální a postgraduální vzdělávání. Byl a je členem oborových rad, výboru odborné společnosti a expertních komisí. ŽIVOTNÍ JUBILEUM Doc. MUDr. Tonko Mardešić, CSc. Vedoucí lékař pražského Sanatoria Pronatal. Narozen v roce 1955 v Praze, studium na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze dokončil v roce Po pěti letech praxe na gynekologicko-porodnickém oddělení v Berouně nastoupil do Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí, kde se od začátku podílel na rozvoji programu léčby sterility metodou mimotělního oplodnění s řadou priorit v rámci tehdejšího Československa první porod po přenosu rozmraženého embrya či využití kokultiva - ce embryí. Zde získal titul kandidáta lékařských věd a následně habilitoval na 2. LF UK v Praze. Byl opakovaně členem výboru ČGPS, opakovaně předsedou Sekce asistované reprodukce ČGPS, jako mezinárodně uznaný expert byl členem Exekutive Committee ESHRE, členem výboru odborných sekcí ESHRE ( Socio-cultural aspects of (in)fertility a Management of Fertility Units ). Aktivně se účastní pregraduálního a zejména postgraduálního vzdělávání jako dlouhodobý vedoucí Subkatedry repro - dukč ní medicíny IPVZ. Kromě rozsáhlé přednáškové aktivity doma i v zahraničí je autorem řady publikací v domácím i zahraničním tisku, spoluautorem monografií v ČR i v zahraničí, autor monografie Diagnostika a léčba sterility. ŽIVOTNÍ JUBILEUM MUDr. Milan Mrázek, MBA MUDr. Milan Mrázek promoval na I. lékařské fakultě UK v Praze. Od roku 1983 pracoval 21 let v Ústavu pro péči o matku a dítě. Od roku 1991 do roku 2004 působil současně jako odborný asistent katedry gynekologie a porodnictví v Institutu postgraduálního vzdělávání lékařů v Praze. V roce 1996 se začal věnovat léčbě neplodnosti v centru asistované reprodukce ISCARE IVF, kde byl později od roku 1999 až do svého odchodu v roce 2011 vedoucím lékařem. V letech byl předsedou výboru odborné společnosti pro asistovanou reprodukci České gynekologicko-porodnické společnosti a byl členem výboru národních předsta vi telů pro reprodukční medicínu při evropské společnosti ESHRE (CNR Com mittee of National Representatives). V roce 2005 dokončil postgraduální doktorandské stu - dium na I. lékařské fakultě UK v Praze a získal titul Ph.D. V roce 2007 složil atestaci z reprodukční medicíny a o tři roky později dokončil postgraduální studium v Czech Management Institutu a získal titul MBA. Od roku 2009 je vedoucím lékařem nestátního ambulantního zdravotnického zařízení pro gynekologii a porodnictví GYNEM s.r.o., jehož součástí je od září 2013 nově vybudované centrum repro dukční medicíny GYNEM FERTILITY CLINIC v Praze.

6 ŽIVOTNÍ JUBILEUM Prim. MUDr. Martin Petrenko, CSc. Primár I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LFUK a UNB v Bratislave, vedúci Centra reprod. medicíny UNB. Narodil sa na strednom Slovensku, v roku 1979 absolvoval štúdium na LFUK v Bratislave a nastúpil na I. gynek. pôrod. kliniku LFUK, kde pracoval do r V r a 1987 atestácie z odboru a v r hodnost kandidáta vied. Od r primár I. gynek. porod. kliniky FN Brno, až do svojho návratu na bratislavskú I. gynek. pôrod. kliniku v roku Dôvodom ná vra - tu bolo založenie Centra reprodukčnej medicíny UN Bratislava, ako jediného akredi - tovaného pracoviska. V r atestácia z reprodukčnej medicíny. Zaoberá sa hlavne rozvojom reprodukčnej medicíny v oblasti endoskopie a asistovanej reprodukcie, v Brne sa intenzívne venoval aj aplikácii informačných technológií. Podieľal sa na za - vádzaní AR na Slovensku aj v ČR a bol pri oplodnení a pôrode prvého diet at a zo skúmavky v SR. Je autorom a spoluautorom viac ako 150 publikácií, 250 prednášok doma a v zahraničí, 8 príspevkov do skrípt a učebníc a záverečnej správy grantu MZČR. Je spoluautorom publikácie Minimálně invazivní operace v gynekologii, ocenenej Pawlikovou cenou. V r bol zakladajúcim členom Čs. sekcie asistovanej reprodukcie ČSPGS a čs. registra AR, následne aj členom výboru SAR ČGPS, bol podpredsedom výboru Sekcie gynek. endoskopie SGPS a od r je predsedom Sekcie AR SGPS. Je hlavným odborníkom MZ SR pre reprodukčnú medicínu. Stále sa aktívne venuje aj pre- a postgaduálnej pedagogickej činnosti. K jeho koníčkom patrí hudba (aktívne) a IT. ŽIVOTNÍ JUBILEUM MUDr. L uboš Pinter Narodený v Bratislave. LFUK v Bratislave absolvoval v roku Prvých 10 rokov na Gynekologicko pôrodníckom oddelení v Kochovom sanató riu Bratislava. 2 roky pracovný pobyt Lýbia. 4 roky pracoval na Gynekologicko Pôrodníckom oddelení NsP Kramáre-Bratislava, 2 roky pracovný pobyt USA. Neskôr pracoval v CAR Iscare Bratislava. Od roku 2003 CAR FERTICENT Bra - tislava, ako Konatel a Medicínsky riaditel. Atestácia Prvého a Druhého stupňa v odbore Gynekológia a pôrodníctvo, atestácia z Reprodukčnej medicíny. Venuje sa práci a rodine. ŽIVOTNÍ JUBILEUM MUDr. Karel Řežábek, CSc. promoval na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce Po vojenské službě nastoupil na Gynekologicko-porodnickou kliniku 1. LF UK a VFN v Praze, složil I a II. atestaci z gynekologie a porodnictví a. všeobecnou průpravu v oboru završil dvouletou praxí v krajské nemocnici v Tunisku. Od roku 1994 pracuje v Centru asistované reprodukce 1. LF UK a VFN (Apoli nářs - ká ul., Praha), které postupně vybudoval. V roce 2001 získal titul CSc. prací Optimalizace objemu tekutiny aplikované do dělohy při embryotransferu v rámci mimotělního oplodnění. V roce 2007 složil atestaci z nově vzniklého oboru Reprodukční medicíny. Je autorem řady odborných článků a přednášek, řešil 2 granty a účastnil se několika lékových studií. Kniha Léčba neplodnosti, určená lékařům i laické veřejnosti, vyšla již ve 4 vydáních, kniha Asistovaná reprodukce určená specialistům, ve 2 vydáních. Je dlouholetým členem Výboru sekce asistované reprodukce ČGPS, členem ESHRE, předsedou Rady Národního registru asistované reprodukce České republiky a hlavním zpracovatelem každoročního vydání Ročenky Národního registru asistované reprodukce.

7 ŽIVOTNÍ JUBILEUM MUDr. Jiří Štěpán, CSc. MUDr. Jiří Štěpán, CSc. ukončil studia na LF UK v Hradci Králové v roce Po studiích nastoupil jako sekundární lékař na Gynekologicko-porodnickou kliniku Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Atestaci I. stupně složil v roce 1979 a II. stupně v roce O rok později dosáhl hodnosti kandidáta věd. V roce působil jako primář na Gyneko lo gicko-porodnickém oddělení v Opočně a poté pokračoval jako odborný asistent na klinice v Hradci Králové. Od roku 1979 se věnoval problematice kryokonzervace spermií. Na konci osmde - sátých let se začal zajímat o problematiku asistované reprodukce. Působení na klinice v Hradci Králové ukončil v roce 1992 ve funkci zastupujícího přednosty kliniky a otevřel si soukromou praxi. V roce 1995 zahájilo pod jeho vedením činnost soukromé lůžkové zařízení Sanatorium Sanus v Hradci Králové. Zde funguje i Centrum asistované reprodukce Sanus. V roce 2000 začalo působit centrum asistované reprodukce Sanus v Pardubicích a v roce 2005 otevřel Centrum asistované reprodukce Sanus v Jihlavě. Je autorem nebo spoluautorem více než třiceti publikací a absolvoval desítky přednášek. Ve funkci soudního znalce zpracoval desítky znaleckých posudků. Od roku 1990 působí v řadě funkcí v komisích MZ ČR a ve výborech odborných společností, Sekce asistované reprodukce, Sdružení soukromých gynekologů a čtvrté volební období je členem výboru ČGPS. NEJLEPŠÍ ABSTRAKT 25. SYMPOZIA ASISTOVANÉ REPRODUKCE Přínos PGD pro studium segregace chromozomů během lidské meiózy M. Horňák, J. Horák, D. Kubíček, T. Kocur, E. Oráčová, P. Trávník, K. Veselá Mgr. Miroslav Horňák, Ph.D. Narodil se v roce 1980 v Třebíči. V roce 2004 vystudoval obor Molekulární biologie a genetika na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2010 obhájil doktorskou disertační práci a získal titul Ph.D. Během svého doktorského studia a dále nyní se věnuje samostatné vědecké činnosti a práci molekulárního gene - tika. Od roku 2004 působí na Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně. Objektem jeho zkoumání je zejména reprodukce savců a chromozomové aberace v embryích člověka a hospodářských zvířat. Je autorem několika vědeckých publikací na dané téma. Od roku 2007 začal pracovat v centru asistované reprodukce REPROMEDA jako molekulární genetik a zabývá se zejména preimplantační gene tic - kou diagnostikou. Podílí se na výuce na Přírodovědecké fakultě Masarykovy uni ver zi ty v Brně, kde rovněž vede doktorandy a diplomanty. V roce 2013 získal atestaci z klinické genetiky. NEJLEPŠÍ PUBLIKACE Z OBLASTI ASISTOVANÉ REPRODUKCE ZA ROK 2014 Comprehensive meiotic segregation analysis of a 4-breakpoint t(1;3;6) complex chromosome rearrangement using single sperm array comparative genomic hybridization and FISH M. Hornak, M. Vozdova, P. Musilova, P. Prinosilova, E. Oracova, V. Linkova, K. Vesela, J. Rubes Abstract: Complex chromosomal rearrangements (CCR) represent rare structural chromosome abnormalities frequently associated with infertility. In this study, meiotic segregation in spermatozoa of an infertile normospermic carrier of a 4-breakpoint t(1;3;6) CCR was analysed. A newly developed array comparative genomic hybridization protocol was used, and all chromosomes in 50 single sperm cells were simultaneously examined. Three-colour FISH was used to analyse chromosome segregation in 1557 other single sperm cells. It was also used to measure an interchromosomal effect; sperm chromatin structure assay was used to measure chromatin integrity. A highfrequency of unbalanced spermatozoa (84%) was observed, mostly arising from the 3:3 symmetrical segregation mode. Array comparative genomic hybridization was used to detect additional aneuploidies in two out of 50 spermatozoa (4%) in chromosomes not involved in the complex chromosome rearrangement. Significantly increased rates of diploidy and XY disomy were found in the CCR carrier compared with the control group (P < 0.001). Defective condensation of sperm chromatin was also found in 22.7% of spermatozoa by sperm chromatin structure assay. The results indicate that the infertility in the man with CCR and normal spermatozoa was caused by a production of chromosomally unbalanced, XY disomic and diploid spermatozoa and spermatozoa with defective chromatin condensation.

8 ČASOVÝ PROGRAM ÚTERÝ 10. LISTOPADU :00 12:00 hod Výbor SAR ČGPS ČLS JEP 12:00 13:00 hod Pracovní jednání vědeckého a organizačního výboru konference 13:00 18:00 hod Registrace účastníků 14. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE REPRODUKČNÍ GYNEKOLOGIE 25. SYMPOZIUM ASISTOVANÉ REPRODUKCE 13:15 14:15 hod SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ Úvodní slova čestných hostů Životní jubileum Vyhlášení výsledků soutěží Nejlepší publikace z oblasti asistované reprodukce za rok 2014 Nejlepší abstrakt 25. sympozia asistované reprodukce Kouzlo operety a muzikálů mezzosopranistka Mgr. Táňa Soto Janošová 14:15 15:45 hod VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY Z REPRODUKČNÍ GYNEKOLOGIE BLOK A (10 min + 5 min diskuze) moderátoři: M. Korbel, R. Pilka 1. Vývoj a trendy reprodukční medicíny v zrcadle 25 let setkávání v Brně P. Ventruba, J. Žáková, I. Crha, T. Mardešič, D. Rumpík, K. Řežábek, P. Trávník (Brno, Praha, Zlín) 2. Cezhraničná zdravotná starostlivost v reprodukčnej medicíne M. Petrenko, V. Belušáková (Bratislava, SK) 3. Endoskopická myomektómia M. Tholt, L. Pániková, V. Kysel, A. Rak (Trstená, SK) 4. Laparoskopická apendektomie a její možné komplikace Z. Novotný, J. Cibulka, P. Vlasák (Plzeň) 5. Antimykotická léčba v gynekologii včera, dnes a zítra J. Špaček (Hradec Králové) 6. Neurofyziologické aspekty ženské sexuality M. Pohanka (Praha)

9 15:45 16:45 hod SATELITNÍ SYMPOZIUM ENDOMETRIÓZA A REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ BLOK B (12 min + panelová diskuse) moderátoři: E. Kučera, P. Ventruba 7. Možnosti laboratorní diagnostiky endometriózy K. Horváthová, R. Pilka, K. Lehnertová, D. Stejskal, G. Svobodová (Olomouc) 8. Adenomyóza a gravidita E. Kučera (Praha) 9. Operace endometriomů a ovariální rezerva R. Hudeček, K. Slabá, L. Mekiňová, P. Ventruba (Brno) 10. Pro a proti v léčbě rektovaginální endometriózy R. Chvátal (Znojmo) 16:45 17:00 hod Přestávka 17:00 17:45 hod SATELITNÍ SYMPOZIUM EXELTIS Nové možnosti využití myo-inositolu v managementu infertility moderátor: I. Crha 11. Antioxidanty v moderním managementu mužské neplodnosti L. Bittner (Praha) 12. Vplyv myo-inozitolu na reprodukčné funkcie ženy prehl ad problematiky a kazuistiky M. Grossová (Bratislava, SR) 17:45 18:30 hod KONTROVERZE V REPRODUKČNÍ MEDICÍNĚ BLOK C 13. Social freezing ano nebo ne? moderátor: P. Trávník, PRO T. Mardešić, PROTI H. Konečná 20:00 02:00 hod SPOLEČENSKÝ VEČER Vinárna U Královny Elišky, Mendlovo nám. 1b, Brno Odjezdy autobusů od Hotelu International v 19:30 a 19:45 hod

10 STŘEDA 11. LISTOPADU :00 12:00 hod Registrace 9:00 10:50 hod VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY Z ASISTOVANÉ REPRODUKCE BLOK D (10 min + 3 min diskuze) moderátoři: P. Harbulák, T. Mardešić, J. Štěpán 14. Data z Národního registru asistované reprodukce (NRAR) České republiky za rok 2014 K. Řežábek (Praha) 20 min 15. Vývoj indukce ovulace v asistované reprodukci u nás: P. Ventruba, I. Crha, T. Mardešić, D. Rumpík, K. Řežábek (Brno, Praha, Zlín) 16. Stanovení doby maximálního skladování kryokonzervovaných gamet a embryí P. Trávník, E. Oráčová (Brno) 17. Asistovaná reprodukce postupy uplatňované stále častěji nejenom při léčbě párů s poruchou plodnosti T. Mardešić (Praha) 18. Prodej a export gamet a embryí z ČR, nastal čas regulace? D. Rumpík, T. Rumpíková, M. Brokešová, P. Ventruba, L. Prudil, L. Musilová (Zlín, Brno) 19. Metabolismus preimplantačního embrya perspektivní marker viability I. Crha, A. Mádr, J. Žáková, Z. Glatz, E. Lousová, P. Ventruba, M. Ješeta (Brno) 20. Epigenetika v reprodukční medicíně R. Hobza, J. Žáková, H. Hobzová (Brno) 21. Věkové limity pro ART na staré téma s novými daty H. Konečná, J. Kocourková, B. Burcin, T. Kučera (České Budějovice, Praha) 10:50 11:15 hod Přestávka 11:15 12:15 hod SATELITNÍ SYMPOZIUM MSD moderátor: P. Ventruba 22. Nová éra v prevenci HPV asociovaných onemocnění J. Štěpán (Hradec Králové) 23. Individualizace stimulačních protokolů a corifollitropin alfa T. Mardešić (Praha) 12:15 12:45 hod Zprávy z výboru SAR ČGPS moderátor: D. Rumpík

11 12:45 14:00 hod OBĚD LUNCH TABLE DISCUSSION Restaurace Lucullus 14:00 14:30 hod Teze z poledních diskusí moderátor: P. Ventruba, J. Žáková 14:30 15:30 hod ASISTOVANÁ REPRODUKCE BLOK E (10 min + 2 min diskuze) moderátoři: M. Brandejská, M. Petrenko, K. Řežábek 24. Přínos PGD pro studium segregace chromozomů během lidské meiózy M. Horňák, J. Horák, D. Kubíček, T. Kocur, E. Oráčová, P. Trávník, K. Veselá (Brno) 25. Biopsie blastocysty den 5 a den 6 aneb na dni (ne)záleží? G. Tauwinklová, E. Oráčová, M. Pešáková, T. Pospíšilová, P. Trávník, L. Hromadová, I. Tokareva, J. Horák, M. Horňák, J. Veselý, K. Veselá (Brno) 26. Zralost oocytů kriticky ovlivňuje fertilization rate i následný embryonální vývoj T. Pospíšilová, E. Oráčová, G. Tauwinklová, M. Pešáková, P. Trávník, L. Hromadová, I. Tokareva, J. Horák, M. Horňák, J. Veselý, K. Veselá (Brno) 27. Preimplantační genetický screening metodami využívajícími sekvenování nové generace J. Horák, M. Horňák, D. Kubíček, G. Tauwinklová, P. Trávník, K. Veselá (Brno) 28. Příspěvek molekulárně genetických metod ke studiu výskytu a mechanismu vzniku aneuploidií a jejich klinická využitelnost K. Veselá, J. Horák, M. Horňák, D. Kubíček, R. Navrátil, E. Oráčová, G. Tauwinklová, T. Pospíšilová, T. Kocur, L. Hromadová, J. Veselý, P. Trávník (Brno) 15:30 16:00 hod Přestávka 16:00 17:00 hod ASISTOVANÁ REPRODUKCE BLOK F (8 min + 2 min diskuze) moderátoři: J. Dostál, A, Malenovská, J. Žáková 29. In vivo fertilizace a kultivace oocytů - fyziologický přístup k asistované reprodukci J. Vobořil, S. Riviere, L. Jelínková, T. Mardešić, Š. Vilímová, M. Velasco (Praha, Lausanne) 30. Morfokinetické parametry, charakteristické pro euploidní embrya. Výsledek analýzy embryí L. Jelínková, Š. Vilímová, M. Kosařová, M. Baláková-Panošová, P. Šebek, P. Cuřínová, V. Sobotka, T. Mardešić (Praha)

12 31. Nová metoda selekce spermií Magnetic-Activated Cell Sorting systém (MACS) E. Oráčová, P. Trávník, J. Horák, M. Horňák, M. Pešáková, G. Tauwinklová, J. Machálková, L. Hromadová, K. Veselá, J. Veselý (Brno) 32. Vrozená genetická vada dětí narozených z darovaných oocytů kazuistika J. Řezáčová, R. Alánová, B. Koubková, J. Rutarová, K. Dohnalová (Praha) 33. Automatizovaná analýza time-lapse záznamov pomocou kognitívnych programov a neurónovej siete IBM D. Hlinka, S. Lazarovská, B. Kalátová, I. Hamplová, K. Langerová, J. Choma, A. Blažek, J. Borovec, B. Zbořilová (Praha, Olomouc) 34. Role štítné žlázy v reprodukci. Co potřebuje vědět gynekolog? D. Nováková, M. Křenek, P. Vlček (Praha) POSTERY (diskuse v průběhu přestávek) (sponzorováno firmou IBI) 35. Může time-lapse monitoring odhalit aneuploidní embrya? K. Tvrdoňová, I. Piknerová, L. Feketeová, D. Rumpík, T. Rumpíková, A. Malenovská, I. Urbanovská (Zlín, Brno, Ostrava) 36. Lidský Prolactin Inducible Protein v seminální plazmě jako marker azoospermie J. Žáková, L. Chalupová, M. Hložánková, E. Lousová, M. Ješeta, I. Crha, P. Ventruba (Brno) 37. Využití kapilární elektroforézy pro stanovení metabolické aktivity embrya A. Mádr, A. Celá, J. Žáková, I. Crha, Z. Glatz (Brno) 38. Léčba vzácné intrauterinní adenomyosy u pacientky s dg. primární sterilita kazuistika M. Poláková, D. Alexander, L. Zetová, S. Pertoldová, L. Vlčková, J. Šulc, V. Černý, M. Čekal, K. Jandová (Praha, Příbram) 39. Vliv věku dárkyně oocytů na úspěšnost léčby a výskyt chromosomálních vad v embryích J. Diblík, M. Putzová, V. Weber, D. Milická, P. Hánová (Praha, Liberec) 40. Luteální podpora v programu IVF/ICSI-ET. Prospektivní randomizovaná studie srovnávající preparáty Utrogestan a Crinone 8 % L. Michnová, T. Rumpíková, M. Pešková, J. Dostál, R. Pilka (Olomouc) 41. Výskyt HPV infekce u mužů z neplodných párů a potenciálních dárců spermií J. Březinová, H. Ondryášová, B. Zbořilová, R. J. Doležal, B. Hoňková, D. Růžičková, V. Koudeláková, M. Hajduch, A. Sobek, Filipčíková, I. Oborná (Olomouc, Kostelec nad Orlicí) 42. Využitie anti Müllerovho hormónu v praxi L. Maršík, V. Belušáková, M. Petrenko, A. Ďurechová, K. Kabová, I. Zabloudilová, M. Dugátová (Bratislava)

13 43. Rizika léčby myomatózy embolizací uterinních arterií kazuistika J. Vodička (Olomouc) 44. Zvýšený výskyt monozygotních dvojčat v léčbě neplodnosti může souviset s dědičností A. Sobek Jr., B. Zbořilová, M. Procházka, O. Koutná, E. Klásková, E. Tkadlec, A. Sobek (Olomouc, Studenec) 45. Riziko nádorů štítné žlázy u žen léčených pro infertilitu K. Vošmiková, D. Nováková, M. Křenek, P. Sýkorová., P. Vlček (Praha) 17:15 hod Vyhlášení soutěže o nejlepší poster sympozia (IBI) 17:30 hod ZÁVĚR KONFERENCE MUDr. David Rumpík předseda Sekce asistované reprodukce ČGPS prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA koordinátor konference doc. RNDr. Jana Žáková, Ph.D. vědecký sekretář konference

14 VŠEOBECNÉ INFORMACE MÍSTO KONÁNÍ: Kongresový sál Hotelu International, Husova 16, Brno REGISTRAČNÍ POPLATEK: do do na místě členové ČGPS a SGPS Kč Kč Kč ostatní Kč Kč Kč společenský večer 700 Kč 700 Kč 700 Kč SEKRETARIÁT KONFERENCE JEDNACÍ JAZYK: FORMY PREZENTACE: AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA: KAžDÝ ÚČASTNÍK OBDRžÍ: DOPROVODNÝ PROGRAM: doc. RNDr. Jana Žáková, Ph.D. Gynek.-porod. klinika FN a MU Brno Jihlavská 20, Brno Tel.: Fax: čeština, slovenština, angličtina vyzvaná přednáška přednáška poster rozměr mm šířka x 750 mm výška dataprojektor certifikát o účasti kredity od ČLK sborník abstrakt úterý , 11:30 hod 1. okruh Brněnská historie 2. okruh Brněnské pasáže, funkcionalismus UBYTOVÁNÍ: 1/1 lůžkový 1/2 lůžkový International Kč Kč (1 875 Kč/1 os.) Slavie Kč Kč (775 Kč/1 os.) STORNO PODMÍNKY: Bezplatné storno akceptujeme k Za storno po tomto datu účtujeme 10 % ze stornovaných služeb, za storno 10 dnů před akcí účtujeme 50 % stornopoplatek a storno 24 hod. před akcí účtujeme 100 % stornopoplatek za objednané služby. Storno ubytování je nutné oznámit písemně na adresu Meritis, s.r.o. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 ve spolupráci s OSL ČLK Brno-město

15 TÉMATA LUNCH TABLE DISCUSSION Kdy: středa , 12:30 14:00 hod Kde: restaurace Lucullus, Hotel International 1. Přeshraniční zdravotní péče v AR Chairman: D. Rumpík Co-chairman: M. Petrenko 2. Indikace k PGS ve světle nových poznatků Chairman: P. Trávník Co-chairman: K. Veselá 3. Patří stimulace do ambulancí registrujících gynekologů? Chairman: M. Brandejská Co-chairman: M. Stejskal 4. Léčba clomifenem jen pro odborníky v reprodukční medicíně? Chairman: K. Řežábek Co-chairman: J. Dostál 5. Jak a komu směrovat psychologickou podporu při IVF? Chairman: J. Pavelková Co-chairman: M. Moosová 6. Stimulace žen s nízkou ovariální reservou Chairman: I. Crha Co-chairman: J. Řezáčová 7. Je vyšetření spermiogramu dostačující? Chairman: M. Ješeta Co-chairman: R. Rybář 8. Relevantné markery embryonálného vývoja time-lapse systém Chairman: D. Hlinka Co-chairman: B. Kaľatová 9. Jak rozhodnout která média používat? Chairman: L. Jelínková Co-chairm: L. Hýbnerová 10. : Freeze all nový trend v kryokonzervaci vhodný pro všechny? Chairman: E. Oráčová Co-chairm: G. Tauwinklová Uspořádání a průběh: Jednání bude probíhat současně s pracovním obědem u 20 stolů o 8 místech Výběr ze dvou jídel poukázky na menu obdrží účastníci ve 12:30 hod v Kongresovém sále K diskusi je připraveno 10 témat, přičemž vždy dva stoly se budou zabývat stejným tématem a budou označeny příslušným číslem. Moderátor tématu si pozve k diskusnímu stolu 7 hostů. Co-chairman bude řídit diskusi na stejné téma u druhého stolu s dalšími 7 hosty. Závěry diskusí budou stručně prezentovány předsedajícími v bloku: Blok: Teze z poledních diskusí Kdy: středa , 14:00 14:30 hod. Kde: Kongresový sál moderátor: P. Ventruba, J. Žáková

16 SPOLEČENSKÝ VEČER Úterý Kdy: 20:00 02:00 hod. Kde: Vinárna U Královny Elišky Mendlovo nám. 1b, Brno Odjezdy autobusů od Hotelu International v 19:30 a 19:45 hod. PROGRAM: Hudba k tanci a poslechu Trio Královny Elišky 20:00 01:00 hod vinárna 19:45 20:15 hod uvítání 20:15 21:00 hod diskotéka 21:00 23:30 hod vinotéka Diskotéka DJ Karel Hejl 21:00 02:00 Barmanská show 21:00 24:00 hod výběr z 8 míchaných koktejlů Řízená degustace tichých vín Řízená degustace slámových vín 21:00 24:00 hod vinotéka 22:00 23:00 hod vinárna

17 POZNÁMKY:

18 POZNÁMKY:

19 REPROMAN P írodní produkt pro muže Má prosp šný vliv na tvorbu spermií Zlepšuje kvalitu spermií ve všech parametrech Zlepšuje kvalitu sexuálního života Má prokazatelné výsledky

20 Váš partner v léčbě poruch plodnosti corifollitropinum alfa Zkrácená informace o léčivém přípravku Elonva 100 mikrogramů injekční roztok, Elonva 150 mikrogramů injekční roztok Složení: Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje corifollitropinum alfa 100 μg, odpověď, než jaká bývá při kombinaci s antagonistou GnRH. Užívání přípravku Elonva resp. 150 μg v 0,5 ml injekčního roztoku. Tento léčivý přípravek obsahuje méně než se proto v kombinaci s agonistou GnRH nedoporučuje. OHSS může být způsoben 1 mmol sodíku (23 mg) na injekci (23 mg), tzn. je v podstatě bezsodíkový. Léková podáním hcg a těhotenstvím (endogenní hcg). Ženy se známými rizikovými faktory forma: Injekční roztok (injekce). Indikace: Kontrolovaná stimulace ovarií (Controlled Ovarian Stimulation, COS) v kombinaci s antagonistou hormonu uvolňujícího přípravkem Elonva. Pro ženy, které podstupují svůj první cyklus ovariální stimulace pro vysokou ovariální odpověď mohou být zvlášť náchylné ke vzniku OHSS po léčbě gonadrotropiny (GnRH), s cílem navodit vývoj mnohočetných folikulů u žen zapojených do programu asistované reprodukce (Assisted Reproductive Technology, kvůli zachycení časných známek a příznaků OHSS. Je důležité dodržovat doporuče- a jejichž rizikové faktory jsou známy pouze částečně, je doporučený pečlivý dohled ART). Dávkování a způsob podání: Léčba přípravkem Elonva se musí zahájit pod nou dávku přípravku Elonva a režim léčby a pečlivě monitorovat ovariální odpovědi. dohledem lékaře se zkušenostmi v léčbě problémů s plodností. Pro ženy, které váží Po léčbě s gonadotropiny, včetně přípravku Elonva, byla hlášena torze ovaria. Může 60 kg nebo méně a kterým je 36 let nebo méně, se doporučuje jedna 100 μg dávka. Jedna 150 μg dávka se doporučuje pro ženy: - vážící více než 60 kg bez ohledu v anamnéze, torze ovaria v anamnéze, ovariální cysty současné anebo v anamnéze. souviset s dalšími stavy, jako je OHSS, těhotenství, operace v abdominální oblasti na věk, - vážící 50 kg nebo více ve věku nad 36 let. Ženy, kterým je více než 36 let Poškození ovarií v důsledku sníženého přívodu krve lze předejít včasnou diagnózou a které váží méně než 50 kg, nebyly hodnoceny. Doporučené dávky přípravku Elonva a okamžitou detorzí. U všech terapií gonadotropiny byla hlášena mnohočetná těhotenství a porody. Ženu i jejího partnera je nutno informovat o potenciálních rizicích pro byly stanoveny pouze v léčebném cyklu s antagonistou GnRH, který se podával od 5. nebo 6. dne stimulace.* 1. Den stimulace: Přípravek Elonva se podává jako jednorázová subkutánní injekce, nejlépe do břišní stěny, v průběhu časné folikulární fáze ještě než bude léčba zahájena. U žen podstupujících procedury v rámci ART je riziko matku (komplikace těhotenství a porodu) a novorozence (nízká porodní hmotnost), menstruačního cyklu. 5. nebo 6. den stimulace: Léčbu antagonistou GnRH je nutno mnohočetných těhotenství spojeno hlavně s počtem přenášených embryí. Protože zahájit 5. nebo 6. den stimulace v závislosti na ovariální odpovědi, tj. podle počtu u neplodných žen podstupujících ART je zvýšená incidence ektopických těhotenství, a velikosti zrajících folikulů. 8. den stimulace: Za sedm dní po injekci přípravku Elonva je důležité provést časné ultrazvukové potvrzení toho, že se jedná o nitroděložní těhotenství a nikoliv o mimoděložní těhotenství. Incidence vrozených malformací po lze pokračovat denně podávanými injekcemi (rekombinantního) folikuly stimulujícího hormonu [(rec)fsh] až do dosažení kritérií pro spuštění finální maturace oocytu ART může být lehce vyšší než po spontánních otěhotněních. Po léčbě gonadotropiny, včetně přípravku Elonva, byly hlášeny tromboembolické příhody související nebo (3 folikuly 17 mm). Jakmile jsou pozorovány tři folikuly o velikosti 17 mm, podává se ve stejný nebo následující den k navození finální maturace oocytů jednorázová nesouvisející s OHSS. Intravaskulární trombóza, která může vzniknout v žilách nebo injekce až IU lidského choriogonadotropinu (hcg). Zvláštní populace: tepnách, může vést ke sníženému průtoku krve do životně důležitých orgánů nebo Porucha funkce ledvin: Rychlost eliminace korifolitropinu alfa může být snížena, končetin. U žen s obecně uznávanými rizikovými faktory tromboembolických příhod, užívání přípravku Elonva se u těchto žen nedoporučuje. Porucha funkce jater: Není například s osobní nebo rodinnou anamnézou, těžkou obezitou nebo trombofilií, může pravděpodobné, že by poškození jater ovlivňovalo vylučování korifolitropinu alfa. léčba gonadotropiny dále zvyšovat toto riziko. U těchto žen je třeba zvážit prospěch Způsob podání: Podkožní injekci přípravku Elonva může aplikovat žena sama nebo z podávání gonadotropinu proti jeho rizikům. Je však třeba poznamenat, že těhotenství samo o sobě také přináší zvýšení rizika trombózy. Interakce: Žádné studie inter- její partner za předpokladu, že od lékaře obdrží náležité pokyny. Přípravek Elonva mohou aplikovat samostatně pouze ženy, které jsou dobře motivovány, dostatečně akcí nebyly s přípravkem Elonva a jinými léčivými přípravky provedeny. Protože korifolitropin alfa není substrátem enzymů cytochromu P450, nepředpokládají se žádné vyškoleny a které mají možnost konzultace s odborníkem. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku. metabolické interakce s jinými léčivými přípravky. Fertilita, těhotenství a kojení: Nádory ovaria, prsu, dělohy, hypofýzy nebo hypotalamu. Abnormální (nemenstruační) vaginální krvácení bez známé/diagnostikované příčiny. Primární selhání ovarií. ní dostatek klinických údajů, aby bylo možné vyloučit nežádoucí ovlivnění těhotenství. Těhotenství: V případě náhodné expozice přípravku Elonva v průběhu těhotenství ne- Ovariální cysty nebo zvětšená ovaria. Ovariální hyperstimulační syndrom (OHSS) Kojení: Užívání přípravku Elonva v průběhu kojení není indikováno. Fertilita: Přípravek v anamnéze. Předchozí cyklus COS, který vedl podle ultrazvukového vyšetření k více Elonva je indikován pro použití při neplodnosti. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky léčby přípravkem Elonva v průběhu klinických hodnocení jsou než 30 folikulům o velikosti 11 mm. Vstupní počet antrálních folikulů > 20. Děložní myom neslučitelný s těhotenstvím. Malformace reprodukčních orgánů neslučitelné pánevní dyskomfort (6,0 %), OHSS (4,3 %), bolest hlavy (4,0 %), pánevní bolest (2,9 %), s těhotenstvím. Syndrom polycystických ovarií (PCOS). Upozornění: Před zahájením léčby je nutno neplodnost páru náležitě vyšetřit, zejména s ohledem na hypoty- v chladničce (2 C 8 C). Pro usnadnění je možné, aby pacientka přípravek sklado- nevolnost (2,3 %), únava (1,5 %) a citlivost prsů (1,3 %).* Uchovávání: Uchovávejte reózu, adrenokortikální nedostatečnost, hyperprolaktinemii a nádory hypofýzy nebo vala při teplotě 25 C nebo nižší po období nepřesahující 1 měsíc. Chraňte před mrazem. Uchovávejte injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před svět- hypotalamu a musí být podána příslušná specifická léčba. Před zahájením léčby je třeba také zhodnotit stavy, které jsou kontraindikací pro těhotenství. Přípravek lem. Balení: Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,5 ml injekčního roztok. Elonva je určen pouze pro jednorázovou subkutánní injekci. Další injekce přípravku Přípravek Elonva je dostupný v balení po 1 předplněné stříkačce. Držitel rozhodnutí Elonva se ve stejném léčebném cyklu nesmějí podávat. Po podání přípravku Elonva o registraci: Merck Sharp & Dohme Limited, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU,Velká Británie. Registrační čísla: EU/1/09/609/001, EU/1/09/609/002. se nesmí aplikovat žádný další přípravek obsahující FSH před 8. stimulačním dnem. Údaje o užívání přípravku Elonva v kombinaci s agonistou GnRH jsou omezené. Datum poslední revize textu: Výsledky malého nekontrolovaného klinického hodnocení svědčí pro vyšší ovariální *Všimněte si prosím změn v informacích o léčivém přípravku. TENTO PŘÍPRAVEK JE VÁZÁN NA LÉKAŘSKÝ PŘEDPIS A JE ČÁSTEČNĚ HRAZEN Z PROSTŘEDKŮ VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. DŘÍVE NEŽ PŘÍPRAVEK PŘEDEPÍŠETE, SEZNAMTE SE, PROSÍM, S ÚPLNÝM SOUHRNEM ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Merck Sharp & Dohme s.r.o., Evropská 2588/33a, Praha 6, Česká republika, tel: , fax: , WOMN

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL 12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko-porodnická klinika MU a FN Brno www.ivfbrno.cz

Více

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 100 mikrogramů corifollitropinum alfa* v 0,5 ml injekčního roztoku.

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 100 mikrogramů corifollitropinum alfa* v 0,5 ml injekčního roztoku. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Elonva 100 mikrogramů injekční roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 100 mikrogramů corifollitropinum alfa* v 0,5 ml injekčního

Více

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) na injekci, je tedy v podstatě bezsodíkový.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) na injekci, je tedy v podstatě bezsodíkový. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,25 mg ganirelixum v 0,5 ml vodného roztoku. Léčivá látka ganirelixum

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Elonva 100 mikrogramů injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 100 mikrogramů corifollitropinum

Více

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 100 mikrogramů corifollitropinum alfa* v 0,5 ml injekčního roztoku.

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 100 mikrogramů corifollitropinum alfa* v 0,5 ml injekčního roztoku. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Elonva 100 mikrogramů injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 100 mikrogramů corifollitropinum alfa* v 0,5 ml injekčního

Více

Souhrn údajů o přípravku. Typhoidi capsulae Vi polysaccharidum purificatum (stirpe Ty 2)

Souhrn údajů o přípravku. Typhoidi capsulae Vi polysaccharidum purificatum (stirpe Ty 2) Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Typherix, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Polysacharidová vakcína proti tyfu 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 dávka (0,5 ml) vakcíny

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Sp.zn. sukls201931/2013 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Souhrn údajů o přípravku Influvac Injekční suspenze (vakcína proti chřipce, povrchový antigen, inaktivovaná) Sezóna 2013/2014 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Pregnyl 1 500 Pregnyl 5 000 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Pregnyl se skládá z lyofilizovaného prášku pro přípravu injekčního roztoku a rozpouštědla

Více

ve spolupráci se Subkatedrou endokrinologie a 2. interní klinikou LF UK v Hradci Králové pořádají

ve spolupráci se Subkatedrou endokrinologie a 2. interní klinikou LF UK v Hradci Králové pořádají Česká endokrinologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Subkatedrou endokrinologie a 2. interní klinikou LF UK v Hradci Králové pořádají Akce se koná pod pod záštitou děkana LF UK v Hradci Králové prof.

Více

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,25 mg ganirelixum v 0,5 ml vodného roztoku. Léčivá látka ganirelixum

Více

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace Radomyšlská 336, 386 29 STRAKONICE Tel.: + 420 383 314 334, FAX.: 383 380 200 www.dcjk.cz e - mail: info@dcjk.cz, martin.karas.strakonice@seznam.cz, Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální

Více

SEVEROČESKÝ SEMINÁŘ GYNEKOLOGŮ

SEVEROČESKÝ SEMINÁŘ GYNEKOLOGŮ Česká lékařská komora ve spolupráci s Gennet s. r. o. Liberec za organizačního zajištění pořádají SEVEROČESKÝ SEMINÁŘ GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU 23. 25. května 2008 Kongresové

Více

Příbalová informace. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de l Institut 89, 1330 Rixensart, Belgie

Příbalová informace. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de l Institut 89, 1330 Rixensart, Belgie Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! INFANRIX Vakcína proti difterii, tetanu a pertusi (acelulární) (injekční suspenze) Výrobce GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de l Institut

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 11

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 11 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 1. března 2013 OBĚŽNÍK č. 11 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/doc/obezniky 1. Oznámení s gratulací 2. Obhajoby

Více

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM SMĚRNICE REKTORA Č. 3/2011 STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná od: 10. 11. 2011 Zpracoval/a: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. prof.

Více

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení 1. Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

XXVIII. Konference. Sekce perinatální medicíny. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. Sekce perinatální medicíny. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 20 Kongresové centrum hotelu Parkhotel Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP Gynekologicko-porodnická

Více

XIV. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI s mezinárodní účastí 16. 18. 10. 2016, Olomouc

XIV. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI s mezinárodní účastí 16. 18. 10. 2016, Olomouc XIV. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI s mezinárodní účastí POŘÁDAJÍ Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP Slovenská spondylochirurgická spoločnosť Neurochirurgická klinika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (CRPDZ MSK) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah...2 I. Základní údaje o občanském sdružení...3 II. Pracovníci sdružení...4 III. Vznik, poslání

Více

2. 4. října 2014. Mariánské Lázně

2. 4. října 2014. Mariánské Lázně XXXI. konference České společnosti pro hypertenzi XXIII. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS XIX. konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS 2. 4. října 2014 Mariánské Lázně Vážené

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace Návrh VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 117 odst. 5 zákona č..../2006 Sb., o zdravotní péči: Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls105812/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin PMCS 5 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

JARNÍ ŠKOLA NSZM 2005 METODIKA NSZM PODKLADOVÝ MATERIÁL

JARNÍ ŠKOLA NSZM 2005 METODIKA NSZM PODKLADOVÝ MATERIÁL JARNÍ ŠKOLA NSZM 2005 METODIKA NSZM PODKLADOVÝ MATERIÁL POPIS místního/regionálního systému realizace Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 Organizační zázemí zodpovědné osoby a pracovníci PZM a MA21;

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. FLECTOR EP GEL gel (diclofenacum epolaminum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. FLECTOR EP GEL gel (diclofenacum epolaminum) sp. zn. sukls168363/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE FLECTOR EP GEL gel (diclofenacum epolaminum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Veřejný závazek Charity Odry ohledně odborného sociálního poradenství dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. par. 37 odst. 1 4. 1. Cíle, poslání a

Více

Základní informace o projektu MANDALA 2015

Základní informace o projektu MANDALA 2015 Obsah: Základní informace o projektu MANDALA 2015 A. První část projektu Mandala: Olomoucká Arakiáda - Soutěž "Mladý posluchovský záchranář- 2.ročník" 12. 6. 2015 Pro koho je projekt určen Počet zapojených

Více

Co to jsou srůsty? Jak vznikají?

Co to jsou srůsty? Jak vznikají? Jestli se srůsty týkají i vás můžete zjistit na webu srusty.cz, kde je k dispozici odborníky sestavené samovyšetření. Je třeba tuto problematiku nepodceňovat, protože vedle výše zmíněných obtíží jsou pooperační

Více

Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování bakalářských prací na Vysoké škole polytechnické Jihlava

Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování bakalářských prací na Vysoké škole polytechnické Jihlava Vysoká škola polytechnická Jihlava Č. j. KR/11/00111 11/02088 Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování bakalářských prací na Vysoké škole polytechnické Jihlava Úvod Tato směrnice obsahuje základní

Více

TĚHOTENSKÉ TESTY. gynekologické vyšetření (hmatatelné změny v pochvě i děloze) imunologické těhotenské testy (provedené s pomocí moči či krve)

TĚHOTENSKÉ TESTY. gynekologické vyšetření (hmatatelné změny v pochvě i děloze) imunologické těhotenské testy (provedené s pomocí moči či krve) TĚHOTENSKÉ TESTY Téma těhotenských testů vysvětluje princip stanovení gravidity v domácím prostředí. Podává informace k jednotlivým druhům těhotenských testů, jejich citlivosti, včetně popisu návodu pro

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls94010/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LIVOSTIN oční kapky, suspenze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden mililitr suspenze obsahuje levocabastinum 0,50 mg jako levocabastini

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2013 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Metodické doporučení MPSV č. 2/2010 pro postup orgánů sociálně-právní ochrany dětí při případové konferenci

Metodické doporučení MPSV č. 2/2010 pro postup orgánů sociálně-právní ochrany dětí při případové konferenci Metodické doporučení MPSV č. 2/2010 pro postup orgánů sociálně-právní ochrany dětí při případové konferenci Vymezení pojmu a definice případové konference Případová konference je odborná diskuse zainteresovaných

Více

VÝROČNÍ KONGRES ČESKÉ NEUROCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI

VÝROČNÍ KONGRES ČESKÉ NEUROCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ KONGRES ČESKÉ NEUROCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI s mezinárodní účastí POŘÁDAJÍ Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP Neurochirurgická klinika LF UK a FN v Plzni PRVNÍ INFORMACE www.neuro-surgery.cz

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1013/08-01. Předmět inspekční činnosti. Popis školy

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1013/08-01. Předmět inspekční činnosti. Popis školy Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1013/08-01 Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené, Praha 1, Maltézské nám. 14 Adresa:

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. FINEX 5 mg potahované tablety (finasteridum)

Příbalová informace: informace pro uživatele. FINEX 5 mg potahované tablety (finasteridum) sp.zn. sukls106165/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele FINEX 5 mg potahované tablety (finasteridum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 Signatura: ac3cs102 Okresní pracoviště Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: ZŠ Obříství okres Mělník IZO školy: 102286159 Identifikátor

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Příloha I Vědecké zdůvodnění a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci

Příloha I Vědecké zdůvodnění a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Příloha I Vědecké zdůvodnění a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR)

Více

SMĚRNICE FF UJEP 31/2013

SMĚRNICE FF UJEP 31/2013 SMĚRNICE FF UJEP 31/2013 POKYNY PRO PRŮBĚH HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 1 I. HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ Čl.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008 1. Základní údaje o sdružení Název: Děti patří domů, o.s. Sídlo: Višňovka 185, 252 03 Řitka Identifikační číslo: 22682660 Zapsáno u MV ČR pod

Více

HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK

HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK Arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak) patří v dnešní době k nejčastějším poruchám zdravotního stavu populace, jak v rozvojových, tak i ve vysoce vyspělých zemích. Arteriální

Více

220/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady

220/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady 220/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. května 1991 o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře Změna: 160/1992 Sb. Změna: 285/2002 Sb. Změna: 111/2007 Sb. Změna:

Více

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova 2009 Výroční zpráva Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova pro seniory. Byl to pro nás velký okamžik, po několika

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Vakcína proti chřipce, obsahující povrchový antigen, inaktivovaná, obsahující adjuvans MF59C.1 (Sezóna 2013/2014)

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Vakcína proti chřipce, obsahující povrchový antigen, inaktivovaná, obsahující adjuvans MF59C.1 (Sezóna 2013/2014) sp.zn.sukls133533/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FLUAD Injekční suspenze v emulzi v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti chřipce, obsahující povrchový antigen, inaktivovaná, obsahující

Více

Rada Asociace krajů České republiky. 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44

Rada Asociace krajů České republiky. 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44 Rada Asociace krajů České republiky 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44 Projekt Kraje pro bezpečný internet Obsah: 1. Návrh usnesení 2. Popis

Více

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, 656 53 Brno Léčba zářením dětských pacientů se zhoubnými nádory v Masarykově onkologickém ústavu na Klinice radiační onkologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity TK 15. 8. Léčba dětských pacientů ozařováním má

Více

POSTDOKTORANDŮ VYSOKOŠKOLSKÉHO ÚSTAVU PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE

POSTDOKTORANDŮ VYSOKOŠKOLSKÉHO ÚSTAVU PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE Ředitel Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci vypisuje v souladu s projektem Rozvoj řešitelských týmů projektů VaV na Technické univerzitě v Liberci,

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Název veřejné zakázky: CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA REGÁLŮ Identifikační údaje zadavatele Obchodní firma nebo název

Více

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v ČR Senát ČR. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek pro zdravotní péči

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v ČR Senát ČR. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek pro zdravotní péči Lázeňská léčebně rehabilitační péče v ČR Senát ČR MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek pro zdravotní péči Lázeňská léčebně rehabilitační péče Lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí zdravotních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (CRPDZ MSK) I. Základní údaje o občanském skružení... 3 II. Pracovníci sdružení... 4 III. Vznik, poslání a cílová skupina... 4 IV.

Více

PREVENCE ŽILNÍ TROMBOEMBOLICKÉ NEMOCI V PSYCHIATRII

PREVENCE ŽILNÍ TROMBOEMBOLICKÉ NEMOCI V PSYCHIATRII PREVENCE ŽILNÍ TROMBOEMBOLICKÉ MOCI V PSYCHIATRII Malý R 1, Masopust J 2, Konupčíková K 2 1 I. interní klinika Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. Jan Vojáček,

Více

Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku

Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku Důležité bezpečnostní informace pro pacienty léčené přípravkem MabThera 1 Co byste měl(a) vědět o přípravku MabThera Pokud máte revmatoidní artritidu (RA), pak

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls203045/2009 a příloha k sp.zn.: sukls243186/2010

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls203045/2009 a příloha k sp.zn.: sukls243186/2010 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls203045/2009 a příloha k sp.zn.: sukls243186/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TEARS NATURALE II oční kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Noclehárna, číslo služby 48 4862422

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Noclehárna, číslo služby 48 4862422 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy v České republice z.s. Noclehárna, číslo služby 48

Více

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Část 4 Podpis Konsorciální smlouvy V předchozím čísle seriálu o Managementu projektů 7. rámcového programu pro výzkum, vývoj a demonstrace (7.RP) byl popsán

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls176277/2011 a sp.zn. sukls129930/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Chlorid sodný 10% Braun koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml koncentrátu

Více

sp.zn. sukls50128/2012 a sp.zn. sukls209283/2014

sp.zn. sukls50128/2012 a sp.zn. sukls209283/2014 sp.zn. sukls50128/2012 a sp.zn. sukls209283/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA Agnucaston potahované tablety Agni casti fructus extractum siccum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Trachisan 8 mg proti bolesti v krku, pastilky. Lidocaini hydrochloridum monohydricum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Trachisan 8 mg proti bolesti v krku, pastilky. Lidocaini hydrochloridum monohydricum Sp.zn. sukls134657/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Trachisan 8 mg proti bolesti v krku, pastilky Lidocaini hydrochloridum monohydricum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože

Více

Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF

Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF Tato výzva

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú.

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. Preambule Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování společensky užitečné činnosti a poskytování služeb s takovou činností bezprostředně souvisejících

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: MZS/0316/2015 Vypracovala: Schválil: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2016 Spisový/skartační

Více

STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI II. VZNIK ČLENSTVÍ

STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI II. VZNIK ČLENSTVÍ STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI 1. Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Mor. Budějovice 2. Sídlo sdružení: Gymnázium, Moravské Budějovice,

Více

Antikoncepce od A do Z. Napsal uživatel Administrator Neděle, 13 Duben 2008 20:28 - Aktualizováno Neděle, 13 Duben 2008 20:33

Antikoncepce od A do Z. Napsal uživatel Administrator Neděle, 13 Duben 2008 20:28 - Aktualizováno Neděle, 13 Duben 2008 20:33 eště chcete se založením rodiny počkat? Anebo je vás doma už přesně tolik, kolik má být? Takže ji potřebujete. Antikoncepci. Jakou si vybrat? Jaké jsou plusy a mínusy jednotlivých metod? Antikoncepční

Více

Č.j.: VP/ S 67/ 01-160 V Brně dne 28. června 2001

Č.j.: VP/ S 67/ 01-160 V Brně dne 28. června 2001 Č.j.: VP/ S 67/ 01-160 V Brně dne 28. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil dne 12.6. 2001 na základě žádosti o povolení výjimky ze dne 8.6. 2001, č.j. 15692/01, podle 6 odst. 1 zákona

Více

PROGRAM. 10. ročníku odborné konference RUTINNÍ ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELIN MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝMI TECHNIKAMI RANK 2014

PROGRAM. 10. ročníku odborné konference RUTINNÍ ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELIN MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝMI TECHNIKAMI RANK 2014 PROGRAM 10. ročníku odborné konference RUTINNÍ ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELIN MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝMI TECHNIKAMI RANK 2014 29. a 30. ledna 2014, hotel Zlatá Štika, Pardubice www.rank.cz Záštitu nad konferencí

Více

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY V BLATNÉ, TŘ. T. G. MASARYKA 272, 388 01 BLATNÁ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3 JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU 3. INFORMOVÁNÍ ZÁJEMCE O SLUŽBĚ 3.1. ROZSAH INFORMACÍ, KTERÉ POSKYTUJEME

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Česká pedagogická společnost

Česká pedagogická společnost Česká pedagogická společnost SJEZD ČESKÉ PEDAGOGICKÉ SPOLEČNOSTI - USNESENÍ Praha, Pedagogická fakulta UK 16. 2. 2011 Sjezd České pedagogické společnosti se konal dne 16. února 2011 v Praze na Pedagogické

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

Výroční zpráva UNIPA 2014

Výroční zpráva UNIPA 2014 Výroční zpráva UNIPA 2014 Dostává se Vám do rukou přehled aktivit spolku Unie porodních asistentek (od 1. 1. 2014 zapsaný spolek u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 16213) Cílem Unie porodních asistentek

Více

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S.

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. Článek I NÁZEV A SÍDLO Název: Komora projektových manažerů, z. s. Sídlo: U Potoka 26, 252 65 Tursko Článek II PRÁVNÍ FORMA 1. Komora Projektových Manažerů, z.

Více

Legislativa k lékárničce pro práci s dětmi a mládeží

Legislativa k lékárničce pro práci s dětmi a mládeží LÉKÁRNIČKA Legislativa k lékárničce pro práci s dětmi a mládeží Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. stanovuje, že prostředky první pomoci musí být dostupné na všech místech, kde to vyžadují pracovní podmínky.

Více

8. PERINATOLOGICKÝ DEN ÚSTECKÉHO KRAJE 8. PERINATOL

8. PERINATOLOGICKÝ DEN ÚSTECKÉHO KRAJE 8. PERINATOL Perinatologická centra Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. ve spolupráci s OS ČLK a ČAS pořádají 8. PERINATOLOGICKÝ DEN

Více

Stručné shrnutí postupu vyšetření v I. trimestru (výsledek je znám nejpozději na konci 13. týdne těhotenství)

Stručné shrnutí postupu vyšetření v I. trimestru (výsledek je znám nejpozději na konci 13. týdne těhotenství) Již na konci prvého trimestru jsme schopni diagnostikovat většinu anatomických (morfologických) abnormalit u plodu. Současně umíme stanovit rizika předčasného porodu, preeklampsie a růstové retardace plodu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls220171/2015 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Alpicort F 0,05 mg/ml+2 mg/ml+4 mg/ml Kožní roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivé látky: estradioli benzoas, prednisolonum,

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Srubec, okr. České Budějovice Adresa: Srubec čp. 30, 370 06 České Budějovice Identifikátor

Více

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE 2016 EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, ODBOR VYSOKÝCH ŠKOL, 31. KVĚTNA 2016 Obsah 1. Úvod...

Více

Použití homeopatického léčivého přípravku v uvedených terapeutických indikacích je založeno výhradně na homeopatických zkušenostech.

Použití homeopatického léčivého přípravku v uvedených terapeutických indikacích je založeno výhradně na homeopatických zkušenostech. sp.zn. sukls17122/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Herbapax Sirup sirup 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 100 g (což odpovídá 94,34 ml ml) sirupu obsahuje: Drosera MT (matečná tinktura)

Více

Část I. Požadavky bakalářských a magisterských studijních programů podle studijního a zkušebního řádu univerzity

Část I. Požadavky bakalářských a magisterských studijních programů podle studijního a zkušebního řádu univerzity UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE)

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň tel.: 377636010 až 15, fax: 377636002, 377636022 e-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz nebo mkrakor@fpe.zcu.cz WWW stránky: http://www.fpe.zcu.cz Den otevřených

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j.: Sp.Zn.: Vyřizuje/linka V Brně dne: JMK 34248/2010 S-JMK 34248/2010 OŽP/Ri Mgr. Richterová/2684

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce Uchazeč: Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce VZ č. 12/02 Výstavba centrálních laboratoří v pavilonu G Fakultní nemocnice Královské

Více

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU 1. Oblast použití Řád upravující postup do dalšího ročníku ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU na Německé škole v Praze 1.1. Ve školském systému s třináctiletým studijním cyklem zahrnuje nižší stupeň

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání V návaznosti na vyhlášení výzev k předkládání individuálních projektů a předložení

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády Organizační řád Fyzikální olympiády Č.j.: 22 125/2005-51 dne 8. 11. 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

1. Základní informace organizace

1. Základní informace organizace Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb KOMUNITNÍ CENTRUM Tyršova 678/21, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady Směrnice č.2/2014 Veřejný závazek - Komunitní centrum Sociální rehabilitace 1. Základní

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Fertavid 150 IU/0,18 ml injekční roztok follitropinum beta

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Fertavid 150 IU/0,18 ml injekční roztok follitropinum beta PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Fertavid 150 IU/0,18 ml injekční roztok follitropinum beta Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. - Ponechte

Více