1063. Ing. Hana Kašpaříková zástupce veřejnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1063. Ing. Hana Kašpaříková zástupce veřejnosti"

Transkript

1 1063. Ing. Hana Kašpaříková zástupce veřejnosti Hodnoty indexu podlaží plochy (IPP) byly v platném Územním plánu měst Brna (ÚPmB) stanoveny s ohledem na jejich zařazení do směrné části územního plánu, tzn. na většině území města byl IPP navržen v hodnotách z 90. let minulého století. Od té doby několikanásobně vzrostly ceny pozemků, ceny stavebních prací, apod. Realizovaná výstavba za uplynulých téměř 20 let podstatně vyčerpala nebo i překročila stanovenou hodnotu IPP. Řešit navýšení IPP bylo možné operativně, to znamená posoudit konkrétní záměr v konkrétní lokalitě ve vztahu k disponibilní kapacitě intenzity využití území a prostým správním úkonem pořizovatele provést v souladu se stavebním zákonem navýšení hodnoty IPP jako úpravu směrné části ÚPmB. Dne vydal rozšířený senát Nejvyššího správního soudu usnesení (pod č.j. 1 Aos 2/ ), z kterého vyplývá, že míra (intenzita) využití území stanovená v ÚPmB IPP není směrnou, ale závaznou částí územního plánu. Při zvýšení indexu podlažní plochy je tedy nutno již postupovat změnou opatření obecné povahy (dle 188 odst. 3, věta prvá zákona č. 183/2006 Sb.), tzn. pořízením změny územního plánu standardním způsobem trvajícím min. 2 roky, nikoliv úpravou směrné části. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu se tedy velmi závažným způsobem dotýká celkového koncipování ÚPmB. S ohledem na výše uvedené byl pořizovatel v průběhu procesu vyhodnocení výsledků projednání nucen reagovat na usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu. Vzhledem k tomu, že IPP se již považuje za závaznou část ÚPmB, pořizovatel posoudil vztah této nové skutečnosti k zadání a vzhledem k tomu, že zadání výslovně v bodě 6.2. uvádí požadavek aktualizujte způsob regulace podle intenzity využití ploch, míru závaznosti regulativu, pravidla a podmínky jeho aplikace, dal z úřední povinnosti zpracovateli pokyn, aby zpracovatel upravil návrh změny Aktualizace ÚPmB na základě výše uvedených skutečností, tedy změny pojetí (závazného namísto směrného pojetí) indexu podlažních ploch v ÚPmB. V rámci úpravy návrhu změny ÚPmB Aktualizace ÚPmB byly před veřejným projednáním přiměřeně zvýšeny hodnoty IPP v návrhových plochách (přiměřené ve vztahu ke skutečnosti, že návrh změny byl již projednán s dotčenými orgány a zveřejněn), upraven způsob regulace podle IPP, míra závaznosti IPP (tj. stanovena jako závazná část ÚPmB), stanovena pravidla a podmínky aplikace IPP a nové hodnoty IPP byly promítnuty na celé území města Brna, do textové i grafické části návrhu změny a v části odůvodnění pak odůvodněn přístup k řešení. Regulativ intenzity využití území vyjádřený indexem podlažních ploch (IPP) stanovený v Aktualizaci ÚPmB je komplexním ukazatelem, jehož hodnota obecně závisí na funkčním typu a charakteru zastavění, využitelné části plochy (zastavěné plochy), výškové hladině zástavby, velikosti plochy, poloze v urbánní struktuře města nebo lokality (například tam, kde lze předpokládat, že očekávaný stavební objem bude v lokalitě vytvářet kompoziční prvek lokální dominantu apod.

2 V Aktualizaci ÚPmB jsou vymezeny území s typickým charakterem zastavění (tj. centrální zóna, zóna souvislé městské zástavby - vně centrální zóny, přidružené satelitní obce a předměstská území, území panelových sídlišť, rekreační území) a pro tato území jsou stanoveny charakteristické hodnoty IPP, které jsou promítnuty do jednotlivých návrhových ploch. S ohledem na výše uvedené je tedy žádoucí nově nastavené hodnoty IPP v návrhových plochách ponechat a nevracet je na stávající hodnoty uvedené v platném ÚPmB. Snížení hodnoty IPP v některých lokalitách na hodnotu platného ÚPmB je řešeno individuálně na základě konkrétně uplatněných námitek a připomínek. Rekreační parky celoměstského významu jsou vymezeny jako multifunkční území se specifickým způsobem využití, které slouží každodenním potřebám relaxace a zábavy obyvatel v kvalitním prostředí, které především vytváří převažující podíl zeleně. Podle aktuálních průzkumů, ve městech větší velikosti považují návštěvníci vybavení parku za rozhodující faktor jejich využívání, to souvisí především s mobilitou většiny obyvatel, pro které dosažitelnost přírodního prostředí (a to i prostředky veřejné hromadné dopravy) není problém; pro pobyt v městských parcích se očekává nabídka jiných forem relaxace spojených se zábavou, a pohybových aktivit, včetně sportovních. Rekreační parky zvyšují kvalitu obytného prostředí a umožňují tak velmi žádané formy rekreace ve volné harmonické krajině s množstvím přírodně cenných částí. Pro zajištění vyšší kvality rekreačního vyžití obyvatel jsou rekreační parky určené pro sportovní i relaxační vyžití, jak uvnitř kompaktního města, tak v návaznosti na chráněné přírodní zázemí. Jedná se většinou o území s vysokou mírou stávajícího rekreačního využití či výrazně vysokým rekreačním potenciálem, ve kterých je vhodné umožnit ve zvýšené míře umisťování rekreační vybavenosti apod. Území Rekreačních parků je tvořeno mnoha funkčními plochami ÚPmB (městské zeleně, krajinné zeleně, plochami sportu a pohybových aktivit, vodními plochami, příp. dalšími) pro, které platí jednotlivé regulativy stanovené v návrhu změny obecně závazné vyhlášky SMB č. 2/2004, v platném znění. Pro rekreační parky jsou navíc vyhláškou stanoveny specifické podmínky využití území: REKREAČNÍ PARKY Podmínky využití území - umístění staveb a zařízení pro odpočinek a zábavu je nezbytné podřídit požadavku na zachování převahy ploch zeleně

3 Specifické podmínky využití území a regulativy pro funkční plochy ÚPmB, jsou závazné a platí vždy současně. Navrženými regulativy je sledována snaha zajistit multifunkční fungování území pro rekreační využívání obyvatel, jejímž výsledkem musí být převaha nezastavěných veřejně přístupných zelených ploch tj. bez stavebních objektů (většinou vyžadujících i oplocení) typů hřišť pro různé sportovní aktivity, dětských plácků či jiných stavebních objektů. Nastavené regulativy pro plochy, které se nacházejí v území vymezeném pro rekreační parky zaručují, aby v těchto plochách nemohly vyrůstat stavby komerčního charakteru. Tyto plochy mohou být, pokud to bude účelné a žádoucí, doplněny odpovídajícími službami komerčního charakteru, které zlepšují využití plochy, ale to pouze takovým typem zařízení, které svým stavebním objemem, rozlohou nebo účelem neodporují charakteru daného území nebo plochy, které nejsou zdrojem závad nebo vlivů slučitelných s pohodou prostředí odpovídající hlavnímu účelu využití tj. rekreačnímu využití viz. kap. II. ZÁSADY REGULACE ÚZEMÍ - Všeobecná přípustnost a všeobecná podmíněná přípustnost využití vyjádřená v regulativech a Všeobecná nepřípustnost využití ploch v návrhu změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004. o závazných částech ÚPmB. Dále uvádíme, že ochrana a nedotknutelnost případných dalších jevů např. zvláště chráněné území - přírodní památka Holásecká jezera, přírodní památka Rájecká tůň vyskytujících se na území vymezeném pro rekreační parky je zajištěna tím, že tyto jevy jsou stanoveny jako limity využití území dle 26 stavebního zákona vyplývající z právních předpisů nebo z vlastností území nebo stanovené na základě zvláštních právních předpisů. Limity jsou závazné pro rozhodování v území a náležitě chráněny právě těmi danými právními předpisy, ze kterých vyplývají. Tyto limity jsou znázorněny v územně analytických podkladech nebo v koordinačním výkrese ÚP. Soulad záměru žadatele s cíli a úkoly územního plánování ( 18 zejména odst. (2) a (3), 19 zejména odst. (1) b), d), m) a o)), s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení dle 90 stavebního zákona a splnění podmínek podmíněně přípustného využití dle čl. 7 obecně závazné vyhlášky statut. Města Brna č. 2/2004 posuzuje v rámci územního řízení příslušný stavební úřad. Statut zvláště chráněného území daného zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny tedy není specifickými podmínkami využití území narušen.

4 3.a V lokalitě Vinohrad (mezi ulicí V aleji a prodlouženou ulicí Ledárenskou) bude ponechán IPP 0,7, tak jak je vymezen v platném ÚPmB z důvodu zachování právní jistoty pro všechny dotčené vlastníky pozemků v lokalitě. Stanovená hodnota 0,7 se v návrhu změny ÚPmB Aktualizace ÚPmB vztahuje k celé návrhové ploše bydlení (BK) a není povinností tuto hodnotu plně využít. Vypovídá o maximální přípustné intenzitě využití území jako celku a je údajem s právními důsledky vůči všem vlastníkům pozemků v lokalitě. V návrhu změny platného znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004, o závazných částech ÚPmB, je v její Příloze č. 1, kapitole B. Prostorové uspořádání území jednoznačně katastrální území Holásek vyjmenováno mezi původními venkovskými sídly- dřívějšími samostatnými obcemi, a to spolu s dalšími katastrálními územími, která tvoří MČ Brno Tuřany. IPP 0,7 stanovená pro lokalitu Vinohrad odpovídá charakteristice prostorové struktury uvedené v kapitole C.1. Urbanistická koncepce textové části Odůvodnění, pro přidružené satelitní obce a pro plochu bydlení kombinované (BK): V projednávaném upraveném návrhu změny ÚPmB Aktualizace ÚPmB je tato charakteristika intenzity využití plochy plně respektována. Město Brno pro lokalitu aktuálně pořizuje regulační plán, a to na základě žádosti MČ Brno- Tuřany. 3.b V lokalitě Vinohrad (mezi ulicí V aleji a prodlouženou ulicí Ledárenskou) bude ponechána plocha pro bydlení kombinovaného (BK) pro možnou v kombinaci bytových a rodinných domů. A to z následujících důvodů: Platný ÚPmB zde vymezoval plochu čistého bydlení (BC), která nerozlišuje formu zástavby na rodinné a bytové domy. Transpozicí do kódu BK je tak zachován právní stav, který zakládá možnost realizace obou forem staveb pro bydlení. Funkční typ BK je v návrhu změny ÚPmB Aktualizace ÚPmB vymezen pro celou návrhovou plochu bydlení a je údajem s právními důsledky vůči všem vlastníkům pozemků v lokalitě. Převedením kódu BC na BK nedochází k věcné změně, ale pouze ke změně metodické, která i nadále zachovává v území možnost realizace obou forem zástavby pro bydlení.

5 Námitkou je požadována změnu funkčního využití na pozemcích v majetku statutárního města Brna v lokalitě U potoka (jde např. o pozemky parc. č. 2363, 2364 v k. ú. Holásky) ze stavební plochy pro bydlení (plocha BC dle platného ÚPmB a BK dle změny ÚPmB Aktualizace ÚPmB ) na plochu pro veřejnou občanskou vybavenost - sociální péče (OP). Změna funkčního využití stávající plochy bydlení na plochu veřejné občanské vybavenosti není ani probíhající změnou ÚPmB se schváleným zadáním (viz bod 5.8. Zadání změny ÚPmB Aktualizace ÚPmB ) ani není podnětem vyplývájícím ze Zadání změny ÚPmB Aktualizace ÚPmB. Proto není možné změnu urbanistické funkce zařadit rovnou do fáze návrhu probíhající změny ÚPmB Aktualizace ÚPmB a je možné ji řešit jako dílčí změnu ÚPmB postupem dle stavebního zákona na základě podané žádosti. Ad 5.a: Výrok Ve změně ÚPmB Aktualizace ÚPmB nedošlo v předmětném území ke změně hranic funkčních ploch. Z tohoto důvodu zůstává vymezení plochy pro dopravu funkční typ komunikace a prostranství místního významu dle platného ÚPmB. Dle Zásad regulace území je v rámci všeobecné přípustnosti využití v zastavěném území jsou komunikace přípustné ve všech stavebních plochách pro zajištění bezprostřední obsluhy předmětné funkční plochy, tzn. že v plochách CV není vyloučena možnost umístění a vedení komunikací. Umístění komunikací je předmětem územního řízení konkrétní stavby, připojení na komunikace je v kompetenci příslušného silničního správního úřadu. Vámi požadovaná změna je evidována pod označením B45/11-I v rámci 32. souboru změn a nebyla předmětem projednání změny ÚPmB Aktualizace ÚPmB. Výše uvedená změna bude projednána samostatně ve výše uvedeném souboru změn po projednání změny ÚPmB Aktualizace ÚPmB. Ad 5.b: Výrok

6 Plocha SO v lokalitě Písníky s IPP 0,5 je vymezena v platném ÚPmB. Ve změně ÚPmB Aktualizace ÚPmB je součástí smíšené ploch obytné s IPP 07. V návrhu změny platného znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004, o závazných částech ÚPmB, je v její Příloze č. 1, kapitole B. Prostorové uspořádání území jednoznačně katastrální území Holásek vyjmenováno mezi původními venkovskými sídly- dřívějšími samostatnými obcemi, a to spolu s dalšími katastrálními územími, která tvoří MČ Brno Tuřany. Stanovený IPP 0,7 odpovídá charakteristice prostorové struktury uvedené v kapitole C.1. Urbanistická koncepce textové části Odůvodnění, pro přidružené satelitní obce a pro plochy smíšené obytné (S): Přidružené satelitní obce a předměstská území prostorová struktura zástavby městská výšková hladina/podlaží 2_3 korekce IPP 20% plochy S 0,7 0,8 V projednávaném upraveném návrhu změny ÚPmB Aktualizace ÚPmB je tato charakteristika intenzity využití plochy plně respektována. S ohledem na výše uvedené bude proto hodnota IPP 0,7 ponechána. Ad 5. c: Výrok U plochy SV v lokalitě Písníky s IPP 0,5 vymezené v platném ÚPmB byla ve změně ÚPmB Aktualizace ÚPmB provedena pouze metodická změna. Tato změna spočívá v přesunu (zařazení) vybraných funkcí resp. funkčních typů do funkce (funkčního typu) nově vymezeného včetně odpovídajících regulativů. Změnou ÚPmB Aktualizace ÚPmB tedy v předmětné lokalitě došlo pouze k přesunu, resp. transpozici původní návrhové funkce smíšené plochy výroby a služeb (SV) na návrhovou plochu vybavení komerční pro služby charakteru výroby a výrobu nerušící (CV). Nedošlo tedy ke změně věcné, ale pouze metodické. Dle zadání změny ÚPmB Aktualizace ÚPmB je možné v návrhu řešení zohlednit konkrétní změny ÚPmB, pro které bylo schváleno zadání nebo se jedná o podnět vycházející ze zadání změny ÚPmB Aktualizace ÚPmB sledovaný v Územně analytických podkladech města Brna, což daný požadavek na změnu plochy SV (nově CV) na plochu zeleně nesplňuje. Proto není možné požadovanou změnu zařadit přímo do fáze návrhu změny Aktualizace ÚPmB. Požadavek na změnu využití území by musel být řešen samostatnou žádostí o změnou ÚPmB. Při změně ÚPmB je také nutné brát v úvahu, že dle 102 stavebního zákona vlastníkovi pozemku, kterému vznikla prokazatelná majetková újma v důsledku zrušení určení pozemku k zastavění na základě změny územního plánu, náleží náhrada.

7 V návrhu změny platného znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004, o závazných částech ÚPmB, je v její Příloze č. 1, kapitole B. Prostorové uspořádání území jednoznačně katastrální území Holásek vyjmenováno mezi původními venkovskými sídly- dřívějšími samostatnými obcemi, a to spolu s dalšími katastrálními územími, která tvoří MČ Brno Tuřany. Stanovený IPP = 0,7 odpovídá charakteristice prostorové struktury uvedené v kapitole C.1. Urbanistická koncepce textové části Odůvodnění, pro přidružené satelitní obce a pro plochy vybavení komerční pro služby charakteru výroby a výroba nerušící (CV): Přidružené satelitní obce a předměstská území prostorová struktura zástavby městská výšková hladina/podlaží 2_3 korekce IPP 20% plochy CO, CV 0,7 0,8 V projednávaném upraveném návrhu změny ÚPmB Aktualizace ÚPmB je tato charakteristika intenzity využití plochy plně respektována. S ohledem na výše uvedené bude proto hodnota IPP = 0,7 ponechána. Pro informaci doplňujeme, že dle kap. II. ZÁSADY REGULACE ÚZEMÍ - Všeobecná přípustnost a všeobecná podmíněná přípustnost využití vyjádřená v regulativech v návrhu změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004. o závazných částech ÚPmB patří sběrná střediska odpadů v rámci systému odpadového hospodářství SMB mezi součásti hlavního využití zastavitelných ploch. V předmětném území byla provedena změna S 4.37 vyplývající ze zjištění a vyhodnocení současného stavu a vývoje urbánní struktury. Plocha městské zeleně volné se mění na plochy stavební navrhované občanského vybavení komerčního CV - služby charakteru výroby a výroba nerušící a plochu výroby a skladování PP - výroba průmyslová a skladování. Změnou je řešeno racionální využití zbytkových ploch navazujících na zónu Černovické terasy a omezené dopravním řešením navrhované útvarové křižovatky na D1. Ponechání zbytkové plochy městské zeleně (veřejné) není účelné ani z hlediska využití zejména však z hlediska údržby. V plochách stavebních může být stejný rozsah zeleně uplatněn v rámci areálů. Změnou je řešen požadavek ze zadání změny ÚPmB Aktualizace ÚPmB (zejména bod 6.1, 6.2). Co se týče ponechání zeleného koridoru podél ulice Průmyslové, určený zastupitel dle 47 odst.1 a 53 odst. 1 stavebního zákona uplatnil v procesu vyhodnocování výsledků projednání podnět na zohlednění místních zájmů MČ Brno Tuřany. Městské části jsou podle Statutu města Brna oprávněny uplatňovat právo na místní samosprávu ve specifickém režimu prostřednictvím vyjádření k projednávaným územně plánovacím dokumentacím. Podle čl. 3 odst. 2 písm. b) Statutu města Brna proběhlo dohodovací řízení s těmi samosprávami městských částí, které vyjádřily svůj nesouhlas. Prostřednictvím určeného zastupitele byly následně uplatněny výsledky dohodovacího řízení statutárního města Brna s městskými částmi ve smyslu Statutu města Brna a na základě vyhodnocení

8 výsledků projednání vyjádření městských částí s určeným zastupitelem byly zohledněny místní zájmy městské části Brno- Tuřany takto: Za uvedených okolností dojde k návratu do původního právního stavu, tj. v převažující části podél ulice Průmyslové bude ponechán pás zeleně (plocha ZO). Vzhledem k tomu, že v námitce není uvedený jednoznačný požadavek na úpravu návrhu změny ÚPmB Aktualizace ÚPmB, pořizovatel z obsahu námitky dovozuje, že je u plochy CX/OA při výjezdu z Brna ve Slatině u D1požadováno její zrušení. Plocha je v platném ÚPmB vymezená jako plocha stavební ostatní zvláštní plocha (N). Dle zadání změny ÚPmB Aktualizace ÚPmB je možné v návrhu řešení zohlednit konkrétní změny ÚPmB, pro které bylo schváleno zadání nebo se jedná o podnět vycházející ze zadání změny ÚPmB Aktualizace ÚPmB sledovaný v Územně analytických podkladech města Brna, což daný požadavek na zrušení plochy stavební CX/OA nesplňuje. Proto není možné požadovanou změnu zařadit přímo do fáze návrhu probíhající změny Aktualizace ÚPmB. Požadavek na změnu využití plochy CX/OA by musel být řešen samostatnou žádostí o změnou ÚPmB dle stavebního zákona. Při změně ÚPmB je také nutné brát v úvahu, že dle 102 stavebního zákona vlastníkovi pozemku, kterému vznikla prokazatelná majetková ujma v důsledku zrušení určení pozemku k zastavění na základě změny územního plánu, náleží náhrada.

9 Posouzení vlivů na veřejné zdraví je provedeno v rámci SEA, a to stejně jako celá SEA jak pro všechny rozvojové lokality, záměry, podněty a změny vyplývajících z analýzy stávajícího stavu a struktury území a rovněž pro koncepční a systémové změny územního plánu, a to pro celé území města Brna. Dílčím podkladem potom bylo Vyhodnocení vlivů Aktualizace ÚPmB na veřejné zdraví zpracované postupem hodnocení zdravotních rizik, které se mimo území celého Brna zvláště zaměřilo na nejvýznamnější póly rozvoje, které je přílohou SEA. Redukce funkčních typů městské zeleně je ve změně ÚPmB Aktualizace ÚPmB navržena v rámci metodických změn funkcí a funkčních typů s tím, že význam funkce zeleně se nemění. Je vymezena ve dvou základních funkcích plochy krajinné zeleně (K) a plochy městské zeleně (Z). Zjednodušení je racionální v kontextu nového vymezení pojmu rekreace. Tím se současně sjednocuje přístup k vymezování funkcí zeleně v plochách v zastavěném území (funkce Z), a v plochách v nezastavěném území (funkce K). K požadavku na vypuštění slova velkoplošná uvádíme, že ve změně ÚPmB Aktualizaci ÚPmB byla regulace reklamních zařízení redukována na velkoplošná reklamní zařízení s ohledem na podrobnost odpovídající ÚPmB. Současně však ale oproti platnému ÚPmB došlo ke zpřísnění dikce stávajícího regulativu tím, že byl doplněn regulativ pro umísťování velkoplošných reklamních zařízení i v ostatních plochách, a to do vzdálenosti 50 m od staveb pro bydlení.

10 Vedle regulativů ÚPmB však omezuje umístění reklamních zařízení i Regulační plán Městské památkové rezervace, který na území MPR reklamní zařízení nepřipouští. Umisťování reklamních zařízení v plochách nejvýznamnější městské zeleně je regulováno jiným nástrojem a to Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně. Dle této vyhlášky je zvláštní užívání zeleně ve vlastnictví města Brna, čímž se rozumí i zábor zeleně za účelem instalace reklamních panelů, možné jen se souhlasem správce. Stanovená vzdálenost 50m od staveb pro bydlení odpovídá reálným podmínkám ve městě Brně ve vztahu k možnému negativnímu působení reklamních zařízení na zástavbu bydlení. Po zvážení všech skutečností a s ohledem na aktuální situaci v městě Brně byla vzdálenost velkoplošných reklamních zařízení v ostatních plochách do vzdálenosti 50 m od staveb pro bydlení shledána jako optimální. Zvětšení vzdálenosti na 200m a vymezování této vzdálenosti při územním a stavebním řízení by bylo obtížně aplikovatelné. Pro úplnost dodáváme, že tímto způsobem budou prostřednictvím územního plánu regulována pouze velkoplošná reklamní zařízení samostatně stojící (reklamní zařízení na jiných stavebních konstrukcích jsou nad rámec podrobnosti územního plánu; po novele stavebního zákona takové podrobnosti územní plán výslovně obsahovat nemůže). V silničních ochranných pásmech silnic a místních komunikací (mimo souvisle zastavěné území) podléhá rozhodnutí o povolení zřídit a provozovat reklamní zařízení dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, stanovisku příslušného silničního správního úřadu. Na správním území města Brna vykonává činnost silničního správního úřadu pro silnice I. třídy Odbor dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, pro silnice II. a III. třídy a místní komunikace II. a III. třídy Odbor dopravy MMB. Pro potřebu vymezení silničních ochranných pásem je třeba aplikovat 47a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, kde je specifikováno vymezení souvisle zastavěného území obce při určování silničního ochranného pásma. Ve výkresu 4.1. Doprava vybraná komunikační síť a základní síť cyklotras je vymezen nadřazený systém silnic a komunikací. S ohledem na výše uvedené není potřeba řešit omezení pro umístění reklamních staveb a zařízení podél silnic a komunikací v silničních ochranných pásmech, protože podmínky vychází ze zákona. Podél městských tříd, které jsou vymezeny ve výkrese 3.3 Urbánní a krajinná osnova je umístění reklamních zařízení a staveb nepřípustné.

1061. Martin Chvátal zástupce veřejnosti

1061. Martin Chvátal zástupce veřejnosti 1061. Martin Chvátal zástupce veřejnosti Rekreační parky celoměstského významu jsou vymezeny jako multifunkční území se specifickým způsobem využití, které slouží každodenním potřebám relaxace a zábavy

Více

ZNOJMO ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel:

ZNOJMO ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel: ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZNOJMO Schvalující orgán: Pořizovatel: Datum vyhotovení: srpen 2015 Zastupitelstvo města Znojma Městský úřad Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje, oddělení

Více

Požadavek č.2 prověření umístění komunikace v lokalitě č.2. Komunikace bude sloužit k obsluze navrženého území pro bydlení.

Požadavek č.2 prověření umístění komunikace v lokalitě č.2. Komunikace bude sloužit k obsluze navrženého území pro bydlení. Návrh zadání změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru obce Malé Přítočno (k projednání). Řešeným územím je obec Malé Přítočno, kraj Středočeský, pověřený úřad s rozšířenou působností je Magistrát města

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM Příloha č. 2 MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM Odbor rozvoje města Vyřizuje: Mgr. Adamčík / tel.:475271624 ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Územní studie Všebořice Z3-21 a P3-24

Více

Obec Hovězí. Opatření obecné povahy

Obec Hovězí. Opatření obecné povahy Obec Hovězí Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Hovězí, jako orgán příslušný dle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE (Návrh pro veřejné projednání, prosinec 2015) C TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Objednatel: Město Otrokovice Pořizovatel: Městský úřad Otrokovice Zhotovitel: Institut regionálních informací,

Více

Textová část návrh odůvodnění zpracované pořizovatelem NÁVRH

Textová část návrh odůvodnění zpracované pořizovatelem NÁVRH NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM 1) POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schválilo pořízení Územního plánu Bernartice nad Odrou (dále jen ÚP Bernartice nad

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Námitky zástupce veřejnosti Ing. H.K. (K135)

Námitky zástupce veřejnosti Ing. H.K. (K135) Námitky zástupce veřejnosti Ing. H.K. (K135) Námitky zástupce veřejnosti Ing. H.K., nar. XXXXXXXXXX, adresa XXXXXXXXXX, byly zaevidovány na podatelně Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 19.04.2011,

Více

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim Obec Radim Radim 8 507 12 Radim ÚZEMNÍ PLÁN RADIM Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Spolufinancováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Textová část

NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Textová část NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Textová část Záznam o účinnosti označení správního orgánu, který územní plán vydal číslo jednací, datum vydání a datum nabytí účinnosti územního plánu

Více

Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší

Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

v y d á v á c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

v y d á v á c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH Návrh opatření obecné povahy č. 1/2010 Dne... zastupitelstvo obce Velké Albrechtice jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ČERVENEC 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Obecní úřad Otovice. smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem, Letná 309, 362 21 Nejdek, IČ 76312321 Stefana Švecová - starostka

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal:

Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Moutnice dne:. Datum nabytí účinnosti územního plánu:... Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Otisk

Více

BĚLEČ. textová část. Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

BĚLEČ. textová část. Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů A. Změna č. 2 Územního plánu obce BĚLEČ textová část Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vydávající orgán Číslo jednací

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HRÁDEK ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HRÁDEK ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HRÁDEK ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 5. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HRÁDEK: ) POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HRÁDEK Zastupitelstvo obce Hrádek rozhodlo

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Územní rozhodnutí č. 28

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Územní rozhodnutí č. 28 Úřad městské části města Brna Brno - Královo Pole Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, 612 93 Brno -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC OBEC JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC 675 44 Lesonice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: 14/27/05 V Jakubově 29.01.2014

Více

05.03.2015/6674/2010/VÝST/Ný 9333/ZP/2015- Hy 30.03.2015. Odbor životního prostředí a zemědělství Helena Hyšková / 191 hhyskova@kr-kralovehradecky.

05.03.2015/6674/2010/VÝST/Ný 9333/ZP/2015- Hy 30.03.2015. Odbor životního prostředí a zemědělství Helena Hyšková / 191 hhyskova@kr-kralovehradecky. ; Městský úřad Náchod Odbor výstavby a územního plánování Masarykovo náměstí 40 547 61 Náchod 05.03.2015/6674/2010/VÝST/Ný 9333/ZP/2015- Hy 30.03.2015 Odbor životního prostředí a zemědělství Helena Hyšková

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

V Žeravicích 26. února 2009 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Změna č. 1 Územního plánu sídelního útvaru Žeravice - opatření obecné povahy

V Žeravicích 26. února 2009 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Změna č. 1 Územního plánu sídelního útvaru Žeravice - opatření obecné povahy Obec Žeravice Žeravice 40 697 47 Žeravice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Počet stran: 8 V Žeravicích 26. února 2009 VEŘEJNÁ

Více

str.1/9 Část odůvodnění Změny č.1 ÚPO Svrkyně zpracovaná pořizovatelem

str.1/9 Část odůvodnění Změny č.1 ÚPO Svrkyně zpracovaná pořizovatelem Část odůvodnění Změny č.1 územního plánu Obce Svrkyně zpracovaná podle 53 odst.5 zákona č. 183/2006 Sb. Obec Svrkyně, se sídlem Svrkyně 94, 252 64 Svrkyně podala dne 30.11.2007 Městskému úřadu Černošice,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ BENEŠOV změna č. 6

ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ BENEŠOV změna č. 6 ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ BENEŠOV změna č. 6 POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU VČETNĚ POPISU ZMĚN PROVEDENÝCH PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ dle 51 odst. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA Zpracoval: Úřad územního plánování - MěÚ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES Zpráva o uplatňování ÚP OBECNÍ ÚŘAD JIČÍNĚVES 82, 507 31 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES za období 2011 2015 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník

Územní studie Pod Akátovou alejí Jistebník Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník Obsah kompletního elaborátu: Textová a tabulková část Grafická část 01. HLAVNÍ VÝKRES - KOORDINACE 1:2000 A2 02. DOPRAVA 1:1000 A1 03. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1:1000

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

Obecně závazná vyhláška města Strakonice o závazných částech regulačního plánu obytné zóny Jezárka a veřejně prospěšných stavbách. vyhláška č.

Obecně závazná vyhláška města Strakonice o závazných částech regulačního plánu obytné zóny Jezárka a veřejně prospěšných stavbách. vyhláška č. Obecně závazná vyhláška města Strakonice o závazných částech regulačního plánu obytné zóny Jezárka a veřejně prospěšných stavbách vyhláška č. 6/2002 Zastupitelstvo města Strakonic schválilo dne 18. 12.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU REVITALIZACE ÚZEMÍ PERLA 01 V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

NÁVRH ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU REVITALIZACE ÚZEMÍ PERLA 01 V ÚSTÍ NAD ORLICÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ 00279676 NÁVRH ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU REVITALIZACE ÚZEMÍ PERLA 01 V ÚSTÍ NAD ORLICÍ Zadání regulačního plánu Revitalizace území Perla 01

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH září 2014 O B E C TĚCHOBUZ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Těchobuz, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ Z A D Á N Í zmìny è. 1 územního plánu obce CHÝNÌ zpracované podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

Změna územního plánu č. 4

Změna územního plánu č. 4 Město Nepomuk Změna územního plánu č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) správní orgán vydávající změnu č. 4 ÚPO Nepomuk b) údaje o vydání změny: datum nabytí účinnosti... Zastupitelstvo města Nepomuk c) pořizovatel

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY Pořizovatel územního plánu Krajský úřad : Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ Návrh zadání územního plánu Prostějovičky (dále jen návrh zadání ) určený k veřejnoprávnímu projednání v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

NÁVRH. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 OBEC LHOTA

NÁVRH. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 OBEC LHOTA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo:..obce Lhota Číslo jednací:... Datum nabytí účinnosti:. Pořizovatel: Magistrát města Zlína

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1 STUDIO KAPA - ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DÍVČÍ HRAD

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DÍVČÍ HRAD NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DÍVČÍ HRAD zpracováno v souladu s ustanovením 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dle 11 vyhlášky č. 500/2006

Více

Územní plán Býkov-Láryšov odůvodnění opatření obecné povahy

Územní plán Býkov-Láryšov odůvodnění opatření obecné povahy Obsah odůvodnění Územního plánu Býkov-Láryšov II.A. Textová část : II.A.1. Údaje o postupu pořízení územního plánu 3 II.A.2. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV OBEC VIDOCHOV Vidochov 94, 509 01 Nová Paka Čj.: MUNPSZ/2010/16675/RO/VD Dne 7.12. 2012 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV Zastupitelstvo obce Vidochov, příslušné podle ustanovení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 3

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 3 NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MILOTICE NAD OPAVOU zpracován s určeným zastupitelem a určen k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELHARTICE. Změna č.1 DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY A ROZBORY

ÚZEMNÍ PLÁN VELHARTICE. Změna č.1 DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY A ROZBORY STUDIO KAPA - ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE MĚSTO LEDVICE Mírová 422/42, 417 72 Ledvice Č.j.: 520/2014 V Ledvicích 30.09.2014 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE Zastupitelstvo města Ledvice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

oddělení územního plánování a regionálního rozvoje

oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Odbor stavební úřad oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Město Blansko Nám. Svobody 3 678 01 BLANSKO Doc. Ing. Jaromír Roučka, Csc. místostarosta Vaše čj.: Naše čj.: Vyřizuje: Tel.: Fax:

Více

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh pro společné jednání Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Vráto Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení:

Více

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

obsah zadání regulačního plánu :

obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu :..1 vymezení řešeného území..1 vymezení řešeného území..2 požadavky na vymezení pozemků a jejich využití..2 požadavky na vymezení pozemků

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

O B E C R O P R A C H T I C E

O B E C R O P R A C H T I C E O B E C R O P R A C H T I C E OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROPRACHTICE Zastupitelstvo obce Roprachtice příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ OBSAH: I. ÚVODNÍ ČÁST 3 a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 b) ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU A O 3 ZPŮSOBU POŘIZOVÁNÍ c)

Více

M a g i s t r á t m ě s t a B r n a. V Y H L Á Š K A č. 17/2000,

M a g i s t r á t m ě s t a B r n a. V Y H L Á Š K A č. 17/2000, 2 M a g i s t r á t m ě s t a B r n a V Y H L Á Š K A č 17/2000, kterou se mění a doplňuje vyhláška č 16/1994 o závazných částech Územního plánu města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek Rada města Brna

Více

Vyhodnocení stanovisek ostatních organizací ke konceptu územního plánu Třeboně

Vyhodnocení stanovisek ostatních organizací ke konceptu územního plánu Třeboně Vyhodnocení stanovisek ostatních organizací ke konceptu územního plánu Třeboně Organizace Připomínky Vyhodnocení Český nadační fond pro vydru, Jateční 311, Pozemky p.č. 1718, 1719/1, 1719/2, 1720, Prověřit

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant: Autorský kolektiv: Urbanistická část Vodní hospodářství Dopravní řešení Energetické hospodářství Životní

Více

Základními nástroji územního plánování jsou podle stavebního zákona územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentace a územní rozhodnutí.

Základními nástroji územního plánování jsou podle stavebního zákona územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentace a územní rozhodnutí. Název: Základní pojmy Kapitola: 01. Oblast územního rozvoje, koncepcí rozvoje \ 1. Územní plánování Pořadí v kapitole: 1 Možnost vytvářet diskuzi Klíčová slova: Typ: Kategorie: Určeno pro: Dokument Článek

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Územní studie: Dražejov D 17

Územní studie: Dražejov D 17 Textová část Územní studie: Dražejov D 17 k.ú. Dražejov u Strakonic Vypracoval: Ing. arch. Dana Zákostelecká; P. Bezruče 632, 386 01 Strakonice Datum: červenec 2015 OBSAH ÚZEMNÍ STUDIE: A) TEXTOVÁ ČÁST

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY Statutární město České Budějovice M a gi s t r á t mě s t a Č e s ké B u děj o vi c e O d b o r ú z e mní h o pl á n o vá n í a a r c h i t e kt u r y n á m. Přemysla Ot a k a r a II, č. 1, 2 Magistrát

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

ÚP Podmoky Změna č.1

ÚP Podmoky Změna č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, KTERÝM SE VYDÁVÁ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOKY Č.j. 4/2001 bod 2. v Podmokách dne 26.5.2011 - - N Á V R H - Zastupitelstvo obce Podmoky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona

Více

Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Malešov

Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Malešov MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.: 327 710 220, 327 710 111*,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOZKOV

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOZKOV OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOZKOV Zastupitelstvo obce Bozkov příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou

Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou schválené Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne 24.9.2014 usnesením č. x/xxx/zm/14 Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 a

Více

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č.1 Ú Z E M NÍ H O P L Á N U D O U B I C E Vypracoval : Odbor regionálního rozvoje a investic MěÚ Rumburk, Úřad územního plánování. Leden 2012 1 I. ÚVODNÍ ČÁST 1. ZÁKLADNÍ

Více

Územní plán Jičíněves

Územní plán Jičíněves Zastupitelstvo obce Jičíněves jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), za použití

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NĚMČICE NAD HANOU ODŮVODNĚNÍ C.I. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, červenec 2014 1 OBSAHOVÝ LIST

Více

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva msta dne: 27. 3. 2008 Bod poadu jednání: Vc: Zadání 21. zmny územního plánu msta Liberce Zpracoval: odbor, oddlení: Jaroslav Urban Stavební

Více

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Antonínem

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM PALACKÉHO 280, 463 65 NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM Č. j. NMPS/1878/2011-ÚP V NOVÉM MĚ S TĚ POD SMRKEM DNE 25.05.2011 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.. 1/2011 3. ZMĚNA ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HORNÍ LHOTA Změna č. 8 A.1. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT Digitální zpracování : Horní Lhota : Zlín : Zlínský

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP HLUČÍN III. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014 HLUČÍN

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP HLUČÍN III. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014 HLUČÍN ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP HLUČÍN III. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014 PRŮVODNÍ INFORMACE Městský úřad Hlučín, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče Ing. arch. Jan Richter ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ

Více

OBEC KOSOŘICE, okres Mladá Boleslav

OBEC KOSOŘICE, okres Mladá Boleslav OBEC KOSOŘICE, okres Mladá Boleslav OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č 3/2006 O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOSOŘICE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZADÁNÍ. změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Vestec upravené podle 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.

ZADÁNÍ. změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Vestec upravené podle 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. ZADÁNÍ změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Vestec upravené podle 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. Zadání je zpracováno v souladu s ustanovením 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice katastrální území Staré Hodějovice Stupeň: NÁVRH pro společné jednání dle 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Změna č. 1 Územního plánu Kateřinic

Změna č. 1 Územního plánu Kateřinic Změna č. 1 Územního plánu Kateřinic Textová část odůvodnění změny územního plánu vypracovaná projektantem Upravený návrh změny územního plánu k projednání podle ustanovení 52 zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

Moutnice, lokalita Z5

Moutnice, lokalita Z5 Moutnice, lokalita Z5 Odůvodnění regulačního plánu II. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU (I) Postup při pořízení regulačního plánu Moutnice, lokalita Z5 (II) ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVATELE A. Údaje o

Více

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Změna č. 4 ÚPNSÚ Kvilda vydaná Zastupitelstvem obce Kvilda Projektant : Pořizovatel: Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk Husova 4, 370 01 České Budějovice atelierad@atelierad.cz Obecní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY OBJEDNATEL: OBEC HRADČANY DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP HRADČANY 2 Zastupitelstvo obce

Více

ŽEROTÍN. Změna č. 4 a 5 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. : Žerotín. : Olomoucký. : Městský úřad Šternberk, odbor stavební

ŽEROTÍN. Změna č. 4 a 5 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. : Žerotín. : Olomoucký. : Městský úřad Šternberk, odbor stavební ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽEROTÍN Změna č. 4 a 5 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Žerotín OKRES : Olomouc KRAJ : Olomoucký POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Šternberk, odbor stavební Obec Žerotín PROJEKTANT

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hať

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hať Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hať POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování územního

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor regionálního rozvoje OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta obce PROJEKTANT:

Více

Návrh územního plánu Partutovice NÁVRH

Návrh územního plánu Partutovice NÁVRH NÁVRH Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Partutovice jako orgán příslušný dle ustanovení 6 odst. 5 písmene c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více