Etická dilemata předškolních pedagogických pracovníků v případě podezření na ohrožení dítěte

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Etická dilemata předškolních pedagogických pracovníků v případě podezření na ohrožení dítěte"

Transkript

1 Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Etická dilemata předškolních pedagogických pracovníků v případě podezření na ohrožení dítěte Magisterská diplomová práce Bc. Taťána Bočková Vedoucí práce: Mgr. Zdeňka Dohnalová Brno 2008

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a v seznamu literatury jsem uvedla veškeré informační zdroje, které jsem použila. V Tišnově Bc. Taťána Bočková 2

3 Poděkování Děkuji Mgr. Zdeňce Dohnalové za trpělivost, podněty a připomínky při vedení mé diplomové práce. Děkuji také všem respondentům za jejich čas a ochotu ke spolupráci. 3

4 Obsah Úvod... 6 Teoretická část Ohrožené dítě Syndrom CAN Fyzicky týrané dítě Psychicky týrané dítě Zanedbávané dítě Sexuálně zneužívané dítě Münchhausenův syndrom by proxy Ochrana dětí Právní úprava Preventivní činnost Kulturní rámec Rodinní příslušníci Rodina a její funkce Poruchy fungování rodiny Způsoby a styly výchovy Rizikové faktory Rizikové děti Rizikoví dospělí Rizikové situace Etická dilemata předškolních pedagogických pracovníků Vymezení činnosti předškolních pedagogických pracovníků Mateřská škola Mateřská škola a rodiče Mateřská škola a obec Etika předškolní pedagogiky Hodnoty uplatňované předškolními pedagogickými pracovníky Morální kategorie v činnosti předškolních pedagogických pracovníků Etická dilemata Shrnutí teoretické části Empirická část Metodika výzkumu Metoda a strategie Technika sběru dat Výzkumná jednotka Operacionalizace Průběh výzkumu Etika Samotný průběh sběru dat

5 7. Interpretace výsledků šetření Otázky týkající se znaků na základě kterých předškolní pedagogičtí pracovníci rozpoznávají ohrožení dítěte ze strany rodinných příslušníků a funkčnost rodinného prostředí Vymezení pojmu ohrožené dítě Znaky upozorňující na ohrožení dítěte Vymezení pojmu zdravá rodina Znaky upozorňující na poruchy fungování rodiny Určování převládajícího výchovného stylu a jeho využití v pedagogické činnosti Znalost právních předpisů Znalost principů prevence Názory na tělesné tresty Názory na ochranu soukromí rodiny v souvislosti s možným ohrožením dítěte Jednání v ohrožující rodinné situaci Jednání v případě podezření na ohrožení dítěte Hodnoty v uvažování předškolních pedagogických pracovníků Morální kategorie v uvažování předškolních pedagogických pracovníků Etická dilemata v uvažování předškolních pedagogických pracovníků Diskuse výsledků Závěr Bibliografie Seznam použitých zkratek Anotace Annotation Seznam příloh Příloha č.1 - Osobnost předškolního dítěte a jeho potřeby Příloha č.2 - Systém péče o ohrožené děti Příloha č.3 Zákon o rodině (č. 94/1963 Sb.) a Zákon na ochranu před domácím násilím (č. 135/2006 Sb.) Příloha č. 4 Výzkumy v oblasti užívání tělesných trestů a fyzického a psychického týrání v rodině Příloha č.5 - Okruhy polostrukturovaného rozhovoru Příloha č. 6 Operacionalizace výzkumných implikací Příloha č. 7 Předvýzkum Příloha č.8 Charakteristiky respondentů Stať

6 Úvod Týraných a zanedbávaných dětí v naší republice přibývá. Podle statistik je ročně násilí vystaveno až dětí, 50 dětí na následky týrání zemře. Tato čísla se ale týkají případů, které byly hlášeny a řešeny. Lze předpokládat, že počet dětí, které zažívají násilí za zdmi domácností a jejichž případem se nikdy nikdo nezabýval, je mnohem vyšší. Na internetových stránkách je odhadováno, že těchto dětí může být 20 až 40 tisíc ročně. Ve své diplomové práci bych se chtěla věnovat problematice ohrožených dětí pohledem předškolních pedagogických pracovníků. Je zřejmé, že učitelé nejsou sociální pracovníci zabývající se ochranou dětí. Mají však stejný cíl spokojené a zdravě se vyvíjející dítě. Předškolní pedagogičtí pracovníci přebírají od zákonných zástupců péči o dítě na významnou část dne a mohli by tak být první, kteří si povšimnou varovných signálů upozorňujících na možné týraní nebo zanedbávání dítěte. Zákonem mají stanovenou povinnost takové podezření oznámit. Nicméně neexistuje žádná metodika, podle které by se měli v takových případech řídit, a také není navázána systematická spolupráce s odbory sociálně právní ochrany dítěte (dále jen OSPOD). Předškolní pedagogičtí pracovníci jsou pak odkázáni pouze na svou intuici a svědomí a ocitají se v situaci, kdy řeší dilema, jak se zachovat. Jejich klienty jsou totiž jak děti, tak i jejich rodiče. Je pak velmi těžké rodiče upozorňovat na jejich nevhodný nebo ohrožující výchovný přístup nebo přímo případ oznámit na příslušný OSPOD. Toto téma jsem si zvolila, protože pracuji jako učitelka v mateřské škole, denně se setkávám s dětmi a jejich rodiči. Vím, že ze své pozice můžu v případě ohrožení dítěte mnohé ovlivnit a nebo skutečnost přejít mlčením a nevšímavostí. Uvědomuji si, jak je tato problematika složitá a citlivá. Právě proto ale považuji za důležité se problémem zabývat a přispět tak k navázání lepší spolupráce mezi mateřskými školami a OSPOD a tím k zabezpečení účinnější prevence ochrany dětí. Práce je členěna na část teoretickou a empirickou. V teoretické části definuji pojmy, které považuji za důležité k uchopení problému a zodpovězení základní výzkumné otázky: Jaká etická dilemata řeší předškolní pedagogičtí pracovníci v případě, že mají podezření na ohrožení dítěte ze strany rodinných příslušníků? 6

7 Pod každou kapitolou stanovím výzkumné implikace, které vyplynou z textu. V empirické části charakterizuji možnosti a meze kvalitativního výzkumu, metodiku a techniku sběru dat, způsob výběru respondentů. Dále představím samotný výzkum, interpretaci získaných dat a výsledky shrnu v diskusi, kde se pokusím dát svá zjištění do souvislosti s uskutečněnými výzkumy a navrhnout další možné výzkumy, které by toto téma doplňovaly a navazovaly na ně. 7

8 Teoretická část 1. Ohrožené dítě Za ohrožené dítě považuji pro svou práci dítě, které je za zdmi domácnosti vystavováno nějaké krizové situaci v rodině, tělesnému nebo psychickému týrání, sexuálnímu zneužívání nebo zanedbávání. Vzhledem k tomu, že se budu zabývat pouze dětmi předškolními, uvádím v Příloze č.1 zvláštnosti a potřeby dětí v této vývojové fázi. Záměrně jsem do své práce nezahrnula děti, které byly vystaveny násilí ze strany osob, které nepatří mezi jeho nejbližší příbuzné a nežijí s ním ve společné domácnosti. I zde samozřejmě platí, že má být dítěti nabídnuta co nejkomplexnější pomoc, jak ze strany rodičů, tak i případně ze strany předškolních pedagogických pracovníků a OSPOD. V takových případech ale předpokládám, že především rodiče budou mít eminentní zájem situaci řešit. Nebude tedy docházet k jevům, které jsou předmětem mého zkoumání. 1.1 Syndrom CAN Syndrom CAN (Child Abuse and Neglect) byl definován na Zdravotní komisí Rady Evropy v roce 1992, odtud byl pojem převzat i do naší terminologie. Je vymezován : jako soubor nepříznivých příznaků v nejrůznějších oblastech stavu a vývoje dítěte i jeho postavení ve společnosti, rodině především. Jsou výsledkem převážně úmyslného ubližování, způsobeného nebo působeného nejčastěji jeho nejbližšími vychovateli, hlavně rodiči. Jejich nejvyhranější podobou je úplné zahubení dítěte. (Dunovský, Dytrych, Matějček et. al., 1995, s. 15.) Při této definici je ale nutné vycházet z kulturních vzorců týkajících se vztahu rodičů a dětí v dané společnosti a jeho právní úpravu. V potaz je brána také osobnost dítěte, její zvláštnosti a odchylky a individuální schopnost ubližování dospělých čelit nebo mu nadměrně podléhat (Dunovský, Dytrych, Matějček et al., 1995). Podle Piňose (2007) zahrnuje syndrom CAN tyto diagnostické kategorie: fyzické a psychické týrání, sexuální zneužívání, zanedbávání, šikanu, systémové týrání (druhotné ponižování), sekundární viktimizaci a Münchhausenův 8

9 syndrom by proxy. Popisem, formami a příznaky jednotlivých diagnostických kategorií se budu zabývat v následujících kapitolách. Ze svého výčtu úmyslně vyřazuji šikanu, systémové týrání a sekundární viktimizaci, protože si myslím, že tyto kategorie nejsou relevantní pro mnou zkoumané téma. Každou diagnostickou kategorii popíšu tak, aby obsahovala výčet znaku, podle kterých by ji mohli předškolní pedagogičtí pracovníci rozpoznat. Z výčtu znaků od různých autorů budu záměrně vyřazovat ty, které se nevztahují na předškolní děti Fyzicky týrané dítě Fyzické týrání je definované jako tělesné ublížení dítěti nebo vědomé odmítnutí zabránit takovému ublížení. (Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 282.) Zahrnuje všechny akty násilí na dítěti, včetně záměrného opomenutí péče, která může následně směřovat k poranění nebo smrti. Patří sem děti tělesně týrané s následnými známkami poranění, které vzniká v důsledku např. bití, kopání, pálení, bodných ran, vytrhávání vlasů, opaření, atd.. A také děti tělesně trestané, které nemají bezprostředně viditelné známky poranění. Do této kategorie jsou zahrnovány děti, kterým je odepírán spánek a potrava, jsou dušeny, škrceny nebo jsou vystaveny podobným aktům násilí ze strany rodinných příslušníků (Dunovský, Dytrych, Matějček et al., 1995). Vedle hrubého útoku na dítě zahrnuje fyzické týrání také tělesné trestání dítěte jako převažující výchovný prostředek (Piňos, 2007). Definice tělesného trestu, která naplňuje podstatu tělesného týrání byla formulována Výborem pro práva dětí OSN a říká se v ní, že tělesný trest je tělesným týráním, dochází-li k potrestání za pomocí předmětu, je-li bití směřováno na citlivé části těla (hlava, bříško, oblast genitálií, plosky a dlaně) nebo také tehdy, zůstávají-li na těle po ranách stopy (modřiny, škrábance ap.). (Vaníčková, 2004, s. 33.) Tělesné tresty zastupují v naší kultuře stále významné místo ve výchovných metodách rodičů. Blíže se tímto tématem budu zabývat v kapitole 1.4 Kulturní rámec. Fyzicky týrané děti se mohou nápadně opožďovat ve vývoji. Mnohdy se v chování těchto dětí vyskytují odchylky. Častá je nadměrná ostražitost, dráždivost a ambivalentní přístup k lidem i předmětům. (Krejčířová, 2001, s. 694.) Děti nedostatečně vyjadřují své emoce, jsou nejisté při navazování vztahů. Krejčířová (2001) 9

10 uvádí, že jejich chování je podobné popisu chování dětí s nejistým - vyhýbavým vztahem k matce v typologii Ainsworthové 1. Velmi charakteristickým rysem vyhýbavého chování i u týraných dětí je nepřímý příklon: dítě se přibližuje k cíli úkroky stranou, často chodí v kruzích, ve fyzickém přibližování je ambivalence: dítě přistupuje, ale hned zase o několik krůčků couvá. (Krejčířová, 2001, s. 716.) Ve hrách i kontaktech dětí se může objevovat apatie nebo naopak zvýšená agresivita, která často přetrvává jako převzatý vzorec chování i v dospělosti (Vaníčková, 2004). Eliottová (1997) uvádí výčet znaků a příznaků, které mohou vykazovat fyzicky týrané děti: - poranění nebo popáleniny nevysvětlitelného původu - nepravděpodobná zdůvodnění těchto poranění - nechuť dítěte o těchto poraněních hovořit - strach ze styku s rodiči - lysiny - pohmožděniny měkkých částí těla - neochota odhalovat paže a nohy v horkých dnech - strach z převlékání do cvičebního úboru nebo pyžama - strach jít domů - strach z lékařské pomoci nebo zákroku - sklony k sebetrýznění (vytrhávání vlasů, tlučení hlavou, atd.) - agresivita vůči ostatním Pöthe (1996) se zabývá projevy týraných dětí zejména ve školním kontextu, oproti uvedeným znakům uvádí navíc: - sociální staženost - zvýšenou úzkostlivost a strach - lhostejnost k sobě (výroky typu: mně je to jedno ) - poruchy soustředění 1 Ainsworthová (1978) zkoumala typy vazeb u jednoročních dětí. Na základě výzkumu pojmenovala jednotlivé typy takto: jistá vazba, nejistá-vyhýbavá vazba a nejistá-vzdorná vazba (in Hunt, 2000), později byl doplněn ještě další typ vazby: vazba nejistá dezorganizovaná (in Krejčířová, 2001). 10

11 S tělesným týráním je vždy spojeno týrání psychické, přinejmenším v důsledku pokoření a obav z dalšího napadení (www.fod.cz) Psychicky týrané dítě Psychické týrání zahrnuje složku aktivní a pasivní. Aktivní složka znamená, že se děje nějaká činnost, která poškozuje dítě. Patří sem nadávky, ponižování, zesměšňování, nedůvěra, opovrhování, atd. Pasivní psychické týrání zahrnuje odepírání a nedostatek péče a lásky, nezájem, nevšímavost, atd.. S nedostatkem péče a zájmu o výchovu a správný vývoj dítěte se někdy spojují vysoké nároky na výkon (Dunovský, Dytrych, Matějček et al., 1995). U předškolních dětí se může jednat o navštěvování více zájmových kroužků nebo intenzivní trénováním v některém sportovním zařízení na úkor volného času a prostoru pro spontánní činnost dítěte. Pokud pak dítě dostatečně nenaplňuje rodičovské ambice, následují příkazy, zákazy a tresty a s ním spojené pokořování a ponižování dítěte (Markhamová, 1996). K psychickému týrání bývá některými autory řazeno také srovnávání dítěte, v očích rodičů, s úspěšnějšími sourozenci; hrozba tělesného násilí nebo zabití; izolace od ostatních vrstevníků nebo dospělých, případně izolace dítěte v určité i temné a zamčené místnosti; navádění k antisociálnímu chování; zneužívání k výkonu různých prací a péči o mladší sourozence (Alfandary, 1993, Marhamová, 1996, Piňos, 2007). Krejčířová (2001) uvádí, že u dětí psychicky týraných dochází často k narušení kognitivního, sociálního a motorického vývoje. V sociálních vztazích bývají děti hyperaktivní, vztahy rychle navazují, ale nedokážou je rozvíjet. Část dětí se pozornosti ostatních dožaduje záměrnou provokací, jiné děti jsou v kontaktu pasivní až apatické. Elliottová (1997), uvádí tyto znaky u psychicky týraných dětí: - projevy fyzického, psychického nebo emocionálního opoždění vývoje - neúměrně silné reakce na vlastní nedostatky - neustálé podceňování se a přičítání si viny za všechno možné - obava z každé nové situace - sebepoškozování - projevy neurotického chování (cucání si prstů, kroucení nebo vytrhávání si vlasů, atd.) 11

12 - nepřiměřené reakce na bolest v obou směrech - projevy nejistoty ve vztazích - projevy nadměrné agrese nebo naopak pasivity - obava z možnosti potrestání - nedůvěra k dospělým lidem nebo naopak velmi těsné připoutání a vděčnost za jakýkoliv projev pozornosti - odkládání návratu domů (u předškolních dětí například domlouvání si návštěvy v jiných rodinách) Zanedbávané dítě U některých autorů splývají termíny psychické týrání a zanedbávání v jeden. Pro svou práci jsem se rozhodla termín zanedbávané dítě popsat samostatně. Psychické týrání chápu jako záměrné neposkytování pozornosti a péče, zatímco zanedbávání je spíše nezamýšlené a zasahuje do více oblastí života dítěte. Zanedbávaným dítětem se míní dítě, jež se ocitá v situaci, kdy je akutně a vážně ohroženo nedostatkem podnětů důležitých ke svému zdravému fyzickému a psychickému rozvoji. Myslí se také celé rozpětí nebezpečnosti takových situací, od těch nejtěžších, které samy o sobě ohrožují život dítěte, až po ty, které jsou relativně lehké a které teprve ve spojení s jinými činiteli dávají neblahý společenský výsledek. (Dunovský, Dytrych, Matějček et al., 1995, s. 88.) Patří sem těžké zanedbávání, např. výživy, nebo vystavování dětí situacím, které mohou ohrožovat jejich zdraví i život. Dále všeobecné zanedbávání, týkající se neposkytování dítěti odpovídajícího jídla, ošacení a lékařské péče, ponechávání zejména malých dětí bez adekvátního dozoru a nezájem o způsob trávení jejich volného času (Dunovský, Dytrych, Matějček et al., 1995). Jako důvody se uvádějí rizikové situace v rodině, kdy dítěti není poskytována dostatečná péče z důvodu životního stylu rodiny, který není pro zdravý vývoj dítěte příznivý (Dunovský, Dytrych, Matějček et al., 1995, Elliottová, 1997, Říčan, Krejčířová et al, 1997, Vágnerová, 1999). Ukazatele psychické deprivace jsou podobné jako u psychického týrání. Navíc se objevují tyto příznaky (Dunovský, Dytrych, Matějček et al., 1995): 12

13 - nedostatek patřičné lékařské péče - dítě bývá unavené a ospalé - dítě bývá špinavé a má nedostatečně vytvořené hygienické návyky - dítě bývá hladové - objevují se poruchy řeči a různé neurotické návyky - z důvodu nedostatečného dohledu nad dítětem se objevují častější úrazy Sexuálně zneužívané dítě Pro svou práci si budu všímat pouze případů, které se týkají sexuálního zneužití v okruhu rodinných příslušníků. Sexuální zneužívání se dělí na bezdotykové a dotykové. V případě bezdotykového zneužití se jedná například o pozorování nahého dítěte, obnažování se před dítětem, nucení dítěte k prohlížení pornočasopisů, sledování pornofilmů nebo sledování vlastní soulože. Důležité je, že ve všech případech slouží aktivity k pohlavnímu vzrušování dospělých a jsou za tímto záměrem konány. (Vymětal, 1998, s. 8.) Při dotykovém sexuálním zneužívání dochází k samotnému pohlavnímu, análnímu nebo orálnímu styku s dítětem. Zahrnuje také osahávání na intimních místech (Vymětal, 1998). K sexuálnímu zneužívání dětí patří také zneužívání ke komerčním účelům, nucení dětí k prostituci a k dětské pornografii (Piňos, 2007). Je zřejmé, že sexuální zneužití dítěte zanechává na psychice dítěte velké šrámy. Při svěření se dítěti často nevěří, případně se v rámci zachování rodinné integrity situace popírá, dítě tak ztrácí důvěru v okolní svět (Vágnerová, 1999). U dětské oběti se dostavuje pocit stigmatizace a ztráta důvěry, zejména tehdy, pokud došlo ke svěření se a následnému odmítnutí. V chování dětí se objevuje bezmocnost a dezorientace. Může se vyskytnout sexualizace chování, to znamená nadměrný zájem o sexualitu a masturbaci a sexuálně zabarvené projevy chování, které můžou v dospělých vyvolávat pocit, že je dítě svádí (Krejčířová, 2001). Projevy chování sexuálně zneužívaného dítěte dle Pötheho (1996): - nápadná změna emočního ladění - ztráta zájmu (u předškolních dětí zejména o hru a spontánní činnosti) - nadměrná stydlivost 13

14 - přehrávání situací se sexuální tématikou - sexuální chování, svlékání a napadání spolužáků - vývojová regrese (pomočování, pokakávání, plačtivost) Elliottová (1997) se zabývá projevy sexuálně zneužitých dětí u jednotlivých věkových kategorií. Oproti uvedenému výčtu uvádí ještě sexuální tématiku v kresbách dětí a naznačování určitého tajemství, které dítě nesmí údajně nikomu prozradit Münchhausenův syndrom by proxy V literatuře je mu věnována menší pozornost než ostatním formám CAN. Do češtiny je překládán jako syndrom barona Prášila v zastoupení (by proxy). V zastoupení znamená zastoupení dítěte rodiči. Spočívá v nerealistickém zveličování potíží dítěte, na základě kterých pak rodič žádá o lékařské vyšetření a zákroky. V některých případech se rodiče sami postarají o to, aby byl lékařský nález pozitivní. Záměrně dětem způsobují otravy nebo kontaminují odebrané vzorky moči či krve (Dunovský, Dytrych, Matějček et al., 1995, Krejčířová, 2001, Langmeier, Krejčířová, 2006). Motivy tohoto jednání nejsou jednoznačné a mohou být i nevědomé. Může jít o způsob řešení složitých osobních nebo manželských obtíží. Pro rodiče může vzniknout situace, kdy mají nárok na sociální dávky z důvodu nepříznivého zdravotního stavu dítěte (Langmeier, Krejčířová, 2006, Piňos, 2007). V prostudované literatuře jsem nenašla výčet znaků, které by upozorňovaly na výskyt tohoto syndromu. Lze odvodit, že pro předškolní pedagogické pracovníky by to byly především nevysvětlitelně vzniklé obtíže a diagnóza náhlé, závažné nemoci. Pro všechny diagnostické kategorie CAN platí, že se mohou vyskytovat samostatně, ale také, že se mohou vzájemně doplňovat. Podobný závěr se tedy vztahuje i na popsané znaky jednotlivých kategorií. Společně pro všechny způsoby ohrožení dítěte platí dlouhodobé neuspokojování výše popsaných potřeb. Z konceptu posuzování potřeb ohroženého dítěte a rodiny pak vychází intervence sociálních pracovníků příslušných OSPOD v ČR. Sociální práce užívá častěji termín ohrožené dítě nebo dítě ve zvlášť obtížné situaci (Kovařík, 2003). Pro svou práci jsem zvolila popis příznaků syndromu CAN zvláště proto, že výčet a rozpoznání jednotlivých znaků je 14

15 přístupnější pro posuzování ohrožení dítěte předškolními pedagogickými pracovníky. 1.2 Ochrana dětí v ČR V této části se budu věnovat nejdůležitějším právním předpisům, které upravují ochranu práv dítěte a o které se mohou předškolní pedagogičtí pracovníci při podezření na ohrožení dítěte a vykonávání své profese vůbec opřít. Dále se krátce zaměřím na praktickou stránku ochrany ohrožených dětí. Organizace systému péče o ohrožené děti v naší republice je obsahem Přílohy č Právní úprava V roce 1959 vyhlásila OSN Deklaraci práv dítěte, která se zabývá ochranou dítěte. V úvodní preambuli je řečeno:... dítě pro svou tělesnou a duševní nezralost potřebuje zvláštní záruky, péči a zvláštní právní ochranu před narozením i po něm. Deklarace vyzývá, aby všichni lidé, organizace, úřady a vlády jednotlivých zemí uznali v ní obsažená práva a jejich dodržování prosazovali cestou zákonných opatření (Kořínková, 2007). Za důležitý akt v ochraně práv dětí je považováno zpracování Úmluvy o právech dítěte, kterou se naše republika zavázala dodržovat v roce Ta svými ustanoveními zajišťuje blaho a zájem dítěte. Chrání práva dítěte v oblasti občanské, politické, ekonomické, sociální a kulturní. Vychází přitom z předpokladu, že dítě jako osobnost má stejnou hodnotu jako dospělý člověk. Zároveň je Česká republika vázána Listinou práv a svobod, která je součástí Ústavy ČR (Vaníčková, 2004). Práva dítěte jsou zakotvena v právním řádu ČR 2. Za nejdůležitější pro oblast svého zkoumání považuji Trestní zákon (č. 140/1961 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Trestní zákon definuje týrání svěřené osoby jako špatné zacházení s osobou, která je v jeho péči nebo výchově. Pro jeho krutost, bezohlednost nebo bolestivost pociťuje takto týraná osoba těžké příkoří. Pachatel může být potrestán odnětím svobody až na tři roky ( 215). 2 Pramenem pro zpracování této části mi byly zákony, jejichž výčet uvádím v kapitole Použité zdroje a také internetová stránka kterou rovněž uvádím v seznamu použitých zdrojů. 15

16 S účinností od platí ohledně trestného činu týrání svěřené osoby oznamovací povinnost a také povinnost tento trestný čin překazit. Oznámení je nutno učinit státnímu zastupitelství nebo na polici. Kdo tuto povinnost nesplní, může být sám potrestán trestem odnětí svobody až na tři roky. Oznamovatel je povinen pravdivě sdělit skutečnosti, které nasvědčují týrání svěřené osoby, aniž by byl zodpovědný za prokázání činu. Oznámení lze provést i anonymně. Souběžně je nutné informovat příslušný OSPOD ( 167, 168). Dále pak Zákon o sociálně právní ochraně dětí (č. 359/1999 Sb. v úplném znění), který se zabývá sociálně právní ochranou dětí a vymezuje subjekty zajišťující tuto ochranu. Předním hlediskem je stejně jako v Úmluvě o právech dítěte blaho a zájem dítěte ( 5). Pokud je ohrožen zájem dítěte, je každý oprávněn upozornit OSPOD ( 7). Tím ovšem není dotčena oznamovací povinnost, která vyplývá z výše uvedeného trestního zákona. U zařízení mateřských škol stanovuje 6 povinnost oznámení skutečnosti, které nasvědčují tomu, že pečují o děti, kterým je potřeba poskytnout pomoc, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působnosti. Na výzvu OSPOD jsou pak povinny sdělit bezplatně údaje potřebné pro zajištění ochrany dítěte Preventivní činnost Systém prevence se v naší republice dělí v oblasti sociálně patologických jevů, kam patří i násilí páchané na dětech, na primární, sekundární a terciální. Prevence primární je zaměřena na lidi, kteří se špatného zacházení s dítětem nedopouští a nikdy nedopouštěli. Cílovou skupinou těchto programů by měli být nejen rodiče současní i potencionální, ale také odborníci, kteří se dostávají do kontaktu s dítětem, u kterého by mohlo dojít k ohrožení. Do této skupiny patří podle Matouška: učitelé, lékaři, sociální pracovníci a další profesionálové. (2005, s. 37.) Ti by měli poznat příznaky špatného zacházení s dítětem a signály upozorňující na rodinné dysfunkce. Měli by také vědět, jak v takových případech reagovat a kam se obrátit. Prevence by měla mířit i na širokou veřejnost. Zejména prostřednictvím médií 3 Další související zákony jsou obsahem Přílohy č. 3 16

17 by měla být upozorňována na to, že ke špatnému zacházení s dětmi dochází ve velkém rozsahu, i na možnosti kvalifikované pomoci dětem a rodičům. Veřejnost také potřebuje dostávat informace o tom, jaké výchovné strategie hraničí s týráním (např. tvrdé formy trestání dětí, křičení na děti, neustálá kritika). (Matoušek, 2005, s. 38.) Důležitá je také osvěta mezi dětmi. Děti by měly znát svá práva, umět rozeznat jejich porušování a vědět, kde najdou pomoc v případě, že je jim ubližováno (www.detskaprava.cz). Sekundární prevence by měla spočívat ve vytipování rizikových skupin obyvatelstva a rizikových situací, při nichž nejčastěji dochází k poškozování dítěte. Působení na tyto skupiny by mělo být promyšlené tak, aby pomáhalo snižovat výskyt páchání násilí na dětech (Dunovský, Dytrych, Matějček et al., 1995). Pomoc by měla směřovat ke všem faktorům, které předpokládají špatné zacházení s dítětem. Patří sem výchovné styly rodičů, materiální podmínky rodiny, podpůrné sítě, dostupnost zdravotnických a sociálních služeb a případné vyhraněné osobnostní rysy vychovatelů (Matoušek, 2005). Terciální prevence zahrnuje nápravná opatření, která je třeba realizovat, pokud již došlo k páchání násilí na dítěti a jeho odhalení. Langmeier a Krejčířová (2006) rozlišuje tyto typy opatření: Punitivní přístup, který spočívá v usvědčení a potrestání pachatele Protektivní přístup se snaží zabezpečit ochranu oběti před dalším poškozováním Individuální terapie postiženého Individuální terapie pachatele Rodinná terapie Jednotlivé typy opatření by měly být voleny po pečlivém zvážení situace, většinou bývají vzájemně kombinované. 1.3 Kulturní rámec Popsaní postavení dítěte v naší společnosti z kulturního hlediska by svým obsahem vydalo na celou diplomovou práci, případně obsáhlou publikaci. Pokusím se pouze o krátký exkurz do této problematiky, a to především proto, že považuji za nutné zmínit 17

18 používání tělesných trestů v naší kultuře. S nimi totiž souvisí nejasné hranice mezi přiměřenými výchovnými prostředky a tělesným týráním. Podobně nejasně budou pravděpodobně vnímat tyto hranice i předškolní pedagogičtí pracovníci. Fyzické násilí a tělesné tresty jsou často součástí autoritativního stylu výchovy v rodině (viz kapitola 2.3 Způsoby a styly výchovy). V naší republice je jakákoliv agrese vůči cizímu člověku a dokonce i zvířeti trestná. Agrese v podobě tělesného trestu vůči vlastnímu dítěti ovšem zákonem zakázaná není. Tělesný trest zůstává v naší republice 4 důležitým výchovným prostředkem. Stále se užívají přísloví: Škoda každé rány, která padne vedle. Stromek je třeba ohýbat, dokud je mladý. atd. (Vaníčková, 2004). Epidemiologickým šetřením v této oblasti se opakovaně v roce 1994 a 2003 zabývala Vaníčková (2004). Zjistila, že okolo 90% dětí má zkušenost s tělesným trestem, z toho asi u třetiny byla naplněna podstata týrání, tak jak byla výzkumným týmem vymezena. Bosák (2006) provedl retrospektivní studii fyzického a psychického týrání v dětství u dospělé populace. Také výsledky jeho výzkumu přinesly alarmující výsledky. Téměř 25% respondentů uvedlo, že bylo v dětství fyzicky týráno. 5 Výsledky těchto šetření korespondují s konstatováním, že tělesné tresty zaujímají ve výchově dětí v naší kultuře stále velmi výrazné postavení. Počty respondentů týraných fyzicky i psychicky pak nasvědčují tomu, že jejich problém nikdy neřešily žádné úřady a že tedy zůstal soukromou záležitostí v jejich rodině 6. Postoj veřejnosti k násilnostem páchaným na dětech je sice negativní, ale převážně pasivní. (Vágnerová, 1999, s. 349.) Lidé se do rodinných záležitostí míchají velmi neradi, přičemž nemusí jít vždy o alibismus. Mohou mít obavy, že situaci neodhadli adekvátně a dítěti i jeho rodičům přinesou spíše problémy než pomoc (Vágnerová, 1999). Výzkumné implikace Jak definují předškolní pedagogičtí pracovníci ohrožení dítěte? Podle jakých znaků hodnotí ohrožení dítěte? 4 V některých zemích je tělesné trestání dětí zákonem zakázáno 5 Přesnější výsledky šetření jsou obsahem Přílohy č.4 6 Statisticky počty významně překračují počty hlášených a řešených případů. 18

19 Znají právní předpisy související s ohrožením dítěte? Znají principy prevence související s ohrožením dítěte? Jaký názor mají na tělesné tresty v rodině? Považují záležitosti související s možným ohrožením dítětem za soukromou věc rodiny? 2. Rodinní příslušníci Z hlediska mé práce je důležité definovat osoby, které považuji za rodinné příslušníky. Jsou to všichni členové rodiny, jejichž vymezení popíšu v následující kapitole. Vzhledem k tomu, že rodina existuje jako systém a všichni členové se vzájemně ovlivňují, budu si všímat také poruch funkcí rodiny a vztahových patologií, které mohou souviset s ohrožením dítěte. 2.1 Rodina a její funkce Giddens (1999) definuje rodinu jako skupinu osob spojených příbuzenským vztahem, jejichž dospělí členové jsou odpovědni za výchovu dětí. Příbuzenský vztah mezi těmito osobami vzniká buď sňatkem nebo pokrevními vazbami v mateřské nebo otcovské linii. Za základní typ rodiny je považována rodina nukleární, která se skládá z dospělých manželů a jejich vlastních nebo adoptivních dětí. Pokud v domácnosti žijí i další blízcí příbuzní, jako jsou prarodiče, sourozenci s manželskými partnery a dětmi apod. (Giddens, 1999). Podobně definuje nukleární rodinu také Národní zpráva o rodině vydaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (2004, s.10.): rodinu lze chápat v nejširším smyslu za sociální jednotku, jejímž konstitutivním znakem je soužití minimálně dvou generací v přímé příbuzenské linii (rodič dítě) a vedlejšími znaky je plnění základních rodinných funkcí a žádoucí, nicméně nikoliv nezbytné, právně institucionální zakotvení ve společnosti. Příbuzenský vztah může být výjimečně založen na právních institutech, které nejsou založeny na biologickém rodičovství (např. osvojení). Nukleární rodina je podle této zprávy také jednoznačně převažujícím typem soužití 19

20 v naší republice. Pro svou práci ovšem považuji za výstižnější širší definici rodiny jako systému, která zahrnuje všechny členy domácnosti, kteří jsou v aktuálním poli dítěte, aniž by musel tento vztah být nutně právně a institucionálně potvrzen. Kramer (1980, in Sobotková, 2001, s. 22.) vymezuje rodinu takto: Rodina je skupina lidí se společnou historií, současnou realitou a budoucím očekáváním vzájemně propojených transakčních vztahů. Členové jsou často (ale ne nutně) vázání hereditou, legálními manželskými svazky, adopcí nebo společným uspořádáním života v určitém úseku jejich životní cesty. Podobně Matějček uvádí: Ukázalo se, že vnější znaky rodiny jsou pro dítě málo významné. Rodina může a nemusí být tam, kde se o jedno dítě stará několik dospělých nebo kde se jeden dospělý stará o několik dětí, ani tam, kde dítě je biologickým potomkem svého vychovatele, ani tam, kde je rodina ustanovena podle zákona a má nejrůznější společenská požehnání. (1998, s. 4.) Za funkční rodinu pak považuje tu, ve které jsou uspokojovány potřeby dítěte 7. Tyto definice jsem zvolila proto, že zahrnují různé formy soužití, ve kterých může figurovat například nevlastní otec a nevlastní dítě, u nichž ovšem neexistuje právní potvrzení vztahu, podobně mohou vznikat i nevlastní sourozenectví. Obsahuje také různé možnosti neúplných rodin, kdy s dítětem nebo s dětmi žije osamělý rodič, který je svobodný, ovdovělý, rozvedený a nežije s partnerem i případy, kdy rodič není formálně rozvedený, ale s manželským partnerem nežije (Kodymová, Koláčková, 2005). Matoušek říká, že rodina odedávna a především existuje proto, aby lidé mohli náležitě pečovat o své děti. (2003a., s. 9.) Z podobného hlediska vymezuje Langmeier, Krejčířová (2006) její funkce: reprodukční funkce: rodina zůstává základní jednotkou plození nové generace hospodářská funkce: v každé rodině se musí hospodařit a vést domácnost emocionální funkce: rodina poskytuje všem svým členům emoční uspokojení a podporu 7 Potřeby dětí jsou obsahem Přílohy č.1 Osobnost předškolního dítěte a jeho potřeby. 20

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2011 Mgr.Olga Čadilová Týrané, zneužívané a zanedbávané

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Černá 9, 115 55 Praha 1 Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Pastorační a sociální práce 2. roč. KS Rizikové skupiny I + II

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Práva lidí s mentálním postižením JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Právní základ zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2 aspekty

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti Otázka: Rodinná politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Abyss (rodina a její funkce, charakteristika rodiny, typologie rodiny, základní problémy rodiny a rodinné politiky, krize rodiny,

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

VÝSTUP KLÍČOVÉ AKTIVITY Č. 5 CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

VÝSTUP KLÍČOVÉ AKTIVITY Č. 5 CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY VÝSTUP KLÍČOVÉ AKTIVITY Č. 5 CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY 1. Název přednášky/semináře Komunikace v zátěžových situacích Stručná anotace - obecná pravidla komunikace, zásady jednání - komunikace

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Diskriminace ve školství vybrané problémy

Diskriminace ve školství vybrané problémy Diskriminace ve školství vybrané problémy konference Inkluze dětí se znevýhodněním do školního stavovaní a školních družin 14. října 2015 Mgr. et Mgr. Barbora Němcová Mgr. Ivana Šilhánková Formy diskriminace

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Dítě ohrožené prostředím Týrané, zneužívané a zanedbávané děti

Dítě ohrožené prostředím Týrané, zneužívané a zanedbávané děti Dítě ohrožené prostředím Týrané, zneužívané a zanedbávané děti Motto Kdo by ublížil jednomu z těchto nepatrných, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny.

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 9 Název kurzu SPECIFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODDĚLENÍ SPO Cílová skupina Pracovníci oddělení SPO Odborný garant Mgr. Miroslav Kappl tel.: 493331317,

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující.

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující. TEST 1. Jak definovat pojem etika: a) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je morálka, b) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je svědomí člověka, c) je to filozoficko-psychologická

Více

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SPOLEČNOST uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových i mimořádných

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Zaostřeno na zdraví Žák: uplatňuje zásady zdravého způsobu života předvede kompenzační a relaxační cvičení vhodné k překonání únavy a stresu jedná citlivě a ohleduplně s handicapovanými

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Ing. Iva Merhautová, MBA Násilí na pracovištích Násilí na pracovištích se stalo stejným rizikem jako

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s.

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Obsah směrnice: I. Smysl směrnice II. Veřejný závazek III. Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP 1. Osobnost dítěte předškolního a školního věku 2. Rodina a její vliv na vývoj dítěte 3. Osobnost pedagoga předškolního a zájmového vzdělávání 4. Institucionální

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Východiska pro intervenci ve školách

Východiska pro intervenci ve školách Obsah ČÁST I Východiska pro intervenci ve školách Intervence základní pojmy a problémy............................ 1005 Obecný model učení............................................. 1070 2.1 Obecné principy

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Bc. Jana Nedbalová KHS PK. Zdravé děti, zdravý kraj Olomouc 30.9.2009

Bc. Jana Nedbalová KHS PK. Zdravé děti, zdravý kraj Olomouc 30.9.2009 Bc. Jana Nedbalová KHS PK Zdravé děti, zdravý kraj Olomouc 30.9.2009 1. Situace aktuálně 2. Podpora ŠPZ na úrovni kraje a obcí 3. Ministudie - má ŠPZ na ZŠ smysl v době uplatňování RVP? VÝCHODISKA: Uznáváme,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Výchova ke zdraví umožňuje prohloubit vztah studentů ke zdravému způsobu života, posílit rozumové i citové vazby k problematice

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více