Etická dilemata předškolních pedagogických pracovníků v případě podezření na ohrožení dítěte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Etická dilemata předškolních pedagogických pracovníků v případě podezření na ohrožení dítěte"

Transkript

1 Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Etická dilemata předškolních pedagogických pracovníků v případě podezření na ohrožení dítěte Magisterská diplomová práce Bc. Taťána Bočková Vedoucí práce: Mgr. Zdeňka Dohnalová Brno 2008

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a v seznamu literatury jsem uvedla veškeré informační zdroje, které jsem použila. V Tišnově Bc. Taťána Bočková 2

3 Poděkování Děkuji Mgr. Zdeňce Dohnalové za trpělivost, podněty a připomínky při vedení mé diplomové práce. Děkuji také všem respondentům za jejich čas a ochotu ke spolupráci. 3

4 Obsah Úvod... 6 Teoretická část Ohrožené dítě Syndrom CAN Fyzicky týrané dítě Psychicky týrané dítě Zanedbávané dítě Sexuálně zneužívané dítě Münchhausenův syndrom by proxy Ochrana dětí Právní úprava Preventivní činnost Kulturní rámec Rodinní příslušníci Rodina a její funkce Poruchy fungování rodiny Způsoby a styly výchovy Rizikové faktory Rizikové děti Rizikoví dospělí Rizikové situace Etická dilemata předškolních pedagogických pracovníků Vymezení činnosti předškolních pedagogických pracovníků Mateřská škola Mateřská škola a rodiče Mateřská škola a obec Etika předškolní pedagogiky Hodnoty uplatňované předškolními pedagogickými pracovníky Morální kategorie v činnosti předškolních pedagogických pracovníků Etická dilemata Shrnutí teoretické části Empirická část Metodika výzkumu Metoda a strategie Technika sběru dat Výzkumná jednotka Operacionalizace Průběh výzkumu Etika Samotný průběh sběru dat

5 7. Interpretace výsledků šetření Otázky týkající se znaků na základě kterých předškolní pedagogičtí pracovníci rozpoznávají ohrožení dítěte ze strany rodinných příslušníků a funkčnost rodinného prostředí Vymezení pojmu ohrožené dítě Znaky upozorňující na ohrožení dítěte Vymezení pojmu zdravá rodina Znaky upozorňující na poruchy fungování rodiny Určování převládajícího výchovného stylu a jeho využití v pedagogické činnosti Znalost právních předpisů Znalost principů prevence Názory na tělesné tresty Názory na ochranu soukromí rodiny v souvislosti s možným ohrožením dítěte Jednání v ohrožující rodinné situaci Jednání v případě podezření na ohrožení dítěte Hodnoty v uvažování předškolních pedagogických pracovníků Morální kategorie v uvažování předškolních pedagogických pracovníků Etická dilemata v uvažování předškolních pedagogických pracovníků Diskuse výsledků Závěr Bibliografie Seznam použitých zkratek Anotace Annotation Seznam příloh Příloha č.1 - Osobnost předškolního dítěte a jeho potřeby Příloha č.2 - Systém péče o ohrožené děti Příloha č.3 Zákon o rodině (č. 94/1963 Sb.) a Zákon na ochranu před domácím násilím (č. 135/2006 Sb.) Příloha č. 4 Výzkumy v oblasti užívání tělesných trestů a fyzického a psychického týrání v rodině Příloha č.5 - Okruhy polostrukturovaného rozhovoru Příloha č. 6 Operacionalizace výzkumných implikací Příloha č. 7 Předvýzkum Příloha č.8 Charakteristiky respondentů Stať

6 Úvod Týraných a zanedbávaných dětí v naší republice přibývá. Podle statistik je ročně násilí vystaveno až dětí, 50 dětí na následky týrání zemře. Tato čísla se ale týkají případů, které byly hlášeny a řešeny. Lze předpokládat, že počet dětí, které zažívají násilí za zdmi domácností a jejichž případem se nikdy nikdo nezabýval, je mnohem vyšší. Na internetových stránkách je odhadováno, že těchto dětí může být 20 až 40 tisíc ročně. Ve své diplomové práci bych se chtěla věnovat problematice ohrožených dětí pohledem předškolních pedagogických pracovníků. Je zřejmé, že učitelé nejsou sociální pracovníci zabývající se ochranou dětí. Mají však stejný cíl spokojené a zdravě se vyvíjející dítě. Předškolní pedagogičtí pracovníci přebírají od zákonných zástupců péči o dítě na významnou část dne a mohli by tak být první, kteří si povšimnou varovných signálů upozorňujících na možné týraní nebo zanedbávání dítěte. Zákonem mají stanovenou povinnost takové podezření oznámit. Nicméně neexistuje žádná metodika, podle které by se měli v takových případech řídit, a také není navázána systematická spolupráce s odbory sociálně právní ochrany dítěte (dále jen OSPOD). Předškolní pedagogičtí pracovníci jsou pak odkázáni pouze na svou intuici a svědomí a ocitají se v situaci, kdy řeší dilema, jak se zachovat. Jejich klienty jsou totiž jak děti, tak i jejich rodiče. Je pak velmi těžké rodiče upozorňovat na jejich nevhodný nebo ohrožující výchovný přístup nebo přímo případ oznámit na příslušný OSPOD. Toto téma jsem si zvolila, protože pracuji jako učitelka v mateřské škole, denně se setkávám s dětmi a jejich rodiči. Vím, že ze své pozice můžu v případě ohrožení dítěte mnohé ovlivnit a nebo skutečnost přejít mlčením a nevšímavostí. Uvědomuji si, jak je tato problematika složitá a citlivá. Právě proto ale považuji za důležité se problémem zabývat a přispět tak k navázání lepší spolupráce mezi mateřskými školami a OSPOD a tím k zabezpečení účinnější prevence ochrany dětí. Práce je členěna na část teoretickou a empirickou. V teoretické části definuji pojmy, které považuji za důležité k uchopení problému a zodpovězení základní výzkumné otázky: Jaká etická dilemata řeší předškolní pedagogičtí pracovníci v případě, že mají podezření na ohrožení dítěte ze strany rodinných příslušníků? 6

7 Pod každou kapitolou stanovím výzkumné implikace, které vyplynou z textu. V empirické části charakterizuji možnosti a meze kvalitativního výzkumu, metodiku a techniku sběru dat, způsob výběru respondentů. Dále představím samotný výzkum, interpretaci získaných dat a výsledky shrnu v diskusi, kde se pokusím dát svá zjištění do souvislosti s uskutečněnými výzkumy a navrhnout další možné výzkumy, které by toto téma doplňovaly a navazovaly na ně. 7

8 Teoretická část 1. Ohrožené dítě Za ohrožené dítě považuji pro svou práci dítě, které je za zdmi domácnosti vystavováno nějaké krizové situaci v rodině, tělesnému nebo psychickému týrání, sexuálnímu zneužívání nebo zanedbávání. Vzhledem k tomu, že se budu zabývat pouze dětmi předškolními, uvádím v Příloze č.1 zvláštnosti a potřeby dětí v této vývojové fázi. Záměrně jsem do své práce nezahrnula děti, které byly vystaveny násilí ze strany osob, které nepatří mezi jeho nejbližší příbuzné a nežijí s ním ve společné domácnosti. I zde samozřejmě platí, že má být dítěti nabídnuta co nejkomplexnější pomoc, jak ze strany rodičů, tak i případně ze strany předškolních pedagogických pracovníků a OSPOD. V takových případech ale předpokládám, že především rodiče budou mít eminentní zájem situaci řešit. Nebude tedy docházet k jevům, které jsou předmětem mého zkoumání. 1.1 Syndrom CAN Syndrom CAN (Child Abuse and Neglect) byl definován na Zdravotní komisí Rady Evropy v roce 1992, odtud byl pojem převzat i do naší terminologie. Je vymezován : jako soubor nepříznivých příznaků v nejrůznějších oblastech stavu a vývoje dítěte i jeho postavení ve společnosti, rodině především. Jsou výsledkem převážně úmyslného ubližování, způsobeného nebo působeného nejčastěji jeho nejbližšími vychovateli, hlavně rodiči. Jejich nejvyhranější podobou je úplné zahubení dítěte. (Dunovský, Dytrych, Matějček et. al., 1995, s. 15.) Při této definici je ale nutné vycházet z kulturních vzorců týkajících se vztahu rodičů a dětí v dané společnosti a jeho právní úpravu. V potaz je brána také osobnost dítěte, její zvláštnosti a odchylky a individuální schopnost ubližování dospělých čelit nebo mu nadměrně podléhat (Dunovský, Dytrych, Matějček et al., 1995). Podle Piňose (2007) zahrnuje syndrom CAN tyto diagnostické kategorie: fyzické a psychické týrání, sexuální zneužívání, zanedbávání, šikanu, systémové týrání (druhotné ponižování), sekundární viktimizaci a Münchhausenův 8

9 syndrom by proxy. Popisem, formami a příznaky jednotlivých diagnostických kategorií se budu zabývat v následujících kapitolách. Ze svého výčtu úmyslně vyřazuji šikanu, systémové týrání a sekundární viktimizaci, protože si myslím, že tyto kategorie nejsou relevantní pro mnou zkoumané téma. Každou diagnostickou kategorii popíšu tak, aby obsahovala výčet znaku, podle kterých by ji mohli předškolní pedagogičtí pracovníci rozpoznat. Z výčtu znaků od různých autorů budu záměrně vyřazovat ty, které se nevztahují na předškolní děti Fyzicky týrané dítě Fyzické týrání je definované jako tělesné ublížení dítěti nebo vědomé odmítnutí zabránit takovému ublížení. (Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 282.) Zahrnuje všechny akty násilí na dítěti, včetně záměrného opomenutí péče, která může následně směřovat k poranění nebo smrti. Patří sem děti tělesně týrané s následnými známkami poranění, které vzniká v důsledku např. bití, kopání, pálení, bodných ran, vytrhávání vlasů, opaření, atd.. A také děti tělesně trestané, které nemají bezprostředně viditelné známky poranění. Do této kategorie jsou zahrnovány děti, kterým je odepírán spánek a potrava, jsou dušeny, škrceny nebo jsou vystaveny podobným aktům násilí ze strany rodinných příslušníků (Dunovský, Dytrych, Matějček et al., 1995). Vedle hrubého útoku na dítě zahrnuje fyzické týrání také tělesné trestání dítěte jako převažující výchovný prostředek (Piňos, 2007). Definice tělesného trestu, která naplňuje podstatu tělesného týrání byla formulována Výborem pro práva dětí OSN a říká se v ní, že tělesný trest je tělesným týráním, dochází-li k potrestání za pomocí předmětu, je-li bití směřováno na citlivé části těla (hlava, bříško, oblast genitálií, plosky a dlaně) nebo také tehdy, zůstávají-li na těle po ranách stopy (modřiny, škrábance ap.). (Vaníčková, 2004, s. 33.) Tělesné tresty zastupují v naší kultuře stále významné místo ve výchovných metodách rodičů. Blíže se tímto tématem budu zabývat v kapitole 1.4 Kulturní rámec. Fyzicky týrané děti se mohou nápadně opožďovat ve vývoji. Mnohdy se v chování těchto dětí vyskytují odchylky. Častá je nadměrná ostražitost, dráždivost a ambivalentní přístup k lidem i předmětům. (Krejčířová, 2001, s. 694.) Děti nedostatečně vyjadřují své emoce, jsou nejisté při navazování vztahů. Krejčířová (2001) 9

10 uvádí, že jejich chování je podobné popisu chování dětí s nejistým - vyhýbavým vztahem k matce v typologii Ainsworthové 1. Velmi charakteristickým rysem vyhýbavého chování i u týraných dětí je nepřímý příklon: dítě se přibližuje k cíli úkroky stranou, často chodí v kruzích, ve fyzickém přibližování je ambivalence: dítě přistupuje, ale hned zase o několik krůčků couvá. (Krejčířová, 2001, s. 716.) Ve hrách i kontaktech dětí se může objevovat apatie nebo naopak zvýšená agresivita, která často přetrvává jako převzatý vzorec chování i v dospělosti (Vaníčková, 2004). Eliottová (1997) uvádí výčet znaků a příznaků, které mohou vykazovat fyzicky týrané děti: - poranění nebo popáleniny nevysvětlitelného původu - nepravděpodobná zdůvodnění těchto poranění - nechuť dítěte o těchto poraněních hovořit - strach ze styku s rodiči - lysiny - pohmožděniny měkkých částí těla - neochota odhalovat paže a nohy v horkých dnech - strach z převlékání do cvičebního úboru nebo pyžama - strach jít domů - strach z lékařské pomoci nebo zákroku - sklony k sebetrýznění (vytrhávání vlasů, tlučení hlavou, atd.) - agresivita vůči ostatním Pöthe (1996) se zabývá projevy týraných dětí zejména ve školním kontextu, oproti uvedeným znakům uvádí navíc: - sociální staženost - zvýšenou úzkostlivost a strach - lhostejnost k sobě (výroky typu: mně je to jedno ) - poruchy soustředění 1 Ainsworthová (1978) zkoumala typy vazeb u jednoročních dětí. Na základě výzkumu pojmenovala jednotlivé typy takto: jistá vazba, nejistá-vyhýbavá vazba a nejistá-vzdorná vazba (in Hunt, 2000), později byl doplněn ještě další typ vazby: vazba nejistá dezorganizovaná (in Krejčířová, 2001). 10

11 S tělesným týráním je vždy spojeno týrání psychické, přinejmenším v důsledku pokoření a obav z dalšího napadení (www.fod.cz) Psychicky týrané dítě Psychické týrání zahrnuje složku aktivní a pasivní. Aktivní složka znamená, že se děje nějaká činnost, která poškozuje dítě. Patří sem nadávky, ponižování, zesměšňování, nedůvěra, opovrhování, atd. Pasivní psychické týrání zahrnuje odepírání a nedostatek péče a lásky, nezájem, nevšímavost, atd.. S nedostatkem péče a zájmu o výchovu a správný vývoj dítěte se někdy spojují vysoké nároky na výkon (Dunovský, Dytrych, Matějček et al., 1995). U předškolních dětí se může jednat o navštěvování více zájmových kroužků nebo intenzivní trénováním v některém sportovním zařízení na úkor volného času a prostoru pro spontánní činnost dítěte. Pokud pak dítě dostatečně nenaplňuje rodičovské ambice, následují příkazy, zákazy a tresty a s ním spojené pokořování a ponižování dítěte (Markhamová, 1996). K psychickému týrání bývá některými autory řazeno také srovnávání dítěte, v očích rodičů, s úspěšnějšími sourozenci; hrozba tělesného násilí nebo zabití; izolace od ostatních vrstevníků nebo dospělých, případně izolace dítěte v určité i temné a zamčené místnosti; navádění k antisociálnímu chování; zneužívání k výkonu různých prací a péči o mladší sourozence (Alfandary, 1993, Marhamová, 1996, Piňos, 2007). Krejčířová (2001) uvádí, že u dětí psychicky týraných dochází často k narušení kognitivního, sociálního a motorického vývoje. V sociálních vztazích bývají děti hyperaktivní, vztahy rychle navazují, ale nedokážou je rozvíjet. Část dětí se pozornosti ostatních dožaduje záměrnou provokací, jiné děti jsou v kontaktu pasivní až apatické. Elliottová (1997), uvádí tyto znaky u psychicky týraných dětí: - projevy fyzického, psychického nebo emocionálního opoždění vývoje - neúměrně silné reakce na vlastní nedostatky - neustálé podceňování se a přičítání si viny za všechno možné - obava z každé nové situace - sebepoškozování - projevy neurotického chování (cucání si prstů, kroucení nebo vytrhávání si vlasů, atd.) 11

12 - nepřiměřené reakce na bolest v obou směrech - projevy nejistoty ve vztazích - projevy nadměrné agrese nebo naopak pasivity - obava z možnosti potrestání - nedůvěra k dospělým lidem nebo naopak velmi těsné připoutání a vděčnost za jakýkoliv projev pozornosti - odkládání návratu domů (u předškolních dětí například domlouvání si návštěvy v jiných rodinách) Zanedbávané dítě U některých autorů splývají termíny psychické týrání a zanedbávání v jeden. Pro svou práci jsem se rozhodla termín zanedbávané dítě popsat samostatně. Psychické týrání chápu jako záměrné neposkytování pozornosti a péče, zatímco zanedbávání je spíše nezamýšlené a zasahuje do více oblastí života dítěte. Zanedbávaným dítětem se míní dítě, jež se ocitá v situaci, kdy je akutně a vážně ohroženo nedostatkem podnětů důležitých ke svému zdravému fyzickému a psychickému rozvoji. Myslí se také celé rozpětí nebezpečnosti takových situací, od těch nejtěžších, které samy o sobě ohrožují život dítěte, až po ty, které jsou relativně lehké a které teprve ve spojení s jinými činiteli dávají neblahý společenský výsledek. (Dunovský, Dytrych, Matějček et al., 1995, s. 88.) Patří sem těžké zanedbávání, např. výživy, nebo vystavování dětí situacím, které mohou ohrožovat jejich zdraví i život. Dále všeobecné zanedbávání, týkající se neposkytování dítěti odpovídajícího jídla, ošacení a lékařské péče, ponechávání zejména malých dětí bez adekvátního dozoru a nezájem o způsob trávení jejich volného času (Dunovský, Dytrych, Matějček et al., 1995). Jako důvody se uvádějí rizikové situace v rodině, kdy dítěti není poskytována dostatečná péče z důvodu životního stylu rodiny, který není pro zdravý vývoj dítěte příznivý (Dunovský, Dytrych, Matějček et al., 1995, Elliottová, 1997, Říčan, Krejčířová et al, 1997, Vágnerová, 1999). Ukazatele psychické deprivace jsou podobné jako u psychického týrání. Navíc se objevují tyto příznaky (Dunovský, Dytrych, Matějček et al., 1995): 12

13 - nedostatek patřičné lékařské péče - dítě bývá unavené a ospalé - dítě bývá špinavé a má nedostatečně vytvořené hygienické návyky - dítě bývá hladové - objevují se poruchy řeči a různé neurotické návyky - z důvodu nedostatečného dohledu nad dítětem se objevují častější úrazy Sexuálně zneužívané dítě Pro svou práci si budu všímat pouze případů, které se týkají sexuálního zneužití v okruhu rodinných příslušníků. Sexuální zneužívání se dělí na bezdotykové a dotykové. V případě bezdotykového zneužití se jedná například o pozorování nahého dítěte, obnažování se před dítětem, nucení dítěte k prohlížení pornočasopisů, sledování pornofilmů nebo sledování vlastní soulože. Důležité je, že ve všech případech slouží aktivity k pohlavnímu vzrušování dospělých a jsou za tímto záměrem konány. (Vymětal, 1998, s. 8.) Při dotykovém sexuálním zneužívání dochází k samotnému pohlavnímu, análnímu nebo orálnímu styku s dítětem. Zahrnuje také osahávání na intimních místech (Vymětal, 1998). K sexuálnímu zneužívání dětí patří také zneužívání ke komerčním účelům, nucení dětí k prostituci a k dětské pornografii (Piňos, 2007). Je zřejmé, že sexuální zneužití dítěte zanechává na psychice dítěte velké šrámy. Při svěření se dítěti často nevěří, případně se v rámci zachování rodinné integrity situace popírá, dítě tak ztrácí důvěru v okolní svět (Vágnerová, 1999). U dětské oběti se dostavuje pocit stigmatizace a ztráta důvěry, zejména tehdy, pokud došlo ke svěření se a následnému odmítnutí. V chování dětí se objevuje bezmocnost a dezorientace. Může se vyskytnout sexualizace chování, to znamená nadměrný zájem o sexualitu a masturbaci a sexuálně zabarvené projevy chování, které můžou v dospělých vyvolávat pocit, že je dítě svádí (Krejčířová, 2001). Projevy chování sexuálně zneužívaného dítěte dle Pötheho (1996): - nápadná změna emočního ladění - ztráta zájmu (u předškolních dětí zejména o hru a spontánní činnosti) - nadměrná stydlivost 13

14 - přehrávání situací se sexuální tématikou - sexuální chování, svlékání a napadání spolužáků - vývojová regrese (pomočování, pokakávání, plačtivost) Elliottová (1997) se zabývá projevy sexuálně zneužitých dětí u jednotlivých věkových kategorií. Oproti uvedenému výčtu uvádí ještě sexuální tématiku v kresbách dětí a naznačování určitého tajemství, které dítě nesmí údajně nikomu prozradit Münchhausenův syndrom by proxy V literatuře je mu věnována menší pozornost než ostatním formám CAN. Do češtiny je překládán jako syndrom barona Prášila v zastoupení (by proxy). V zastoupení znamená zastoupení dítěte rodiči. Spočívá v nerealistickém zveličování potíží dítěte, na základě kterých pak rodič žádá o lékařské vyšetření a zákroky. V některých případech se rodiče sami postarají o to, aby byl lékařský nález pozitivní. Záměrně dětem způsobují otravy nebo kontaminují odebrané vzorky moči či krve (Dunovský, Dytrych, Matějček et al., 1995, Krejčířová, 2001, Langmeier, Krejčířová, 2006). Motivy tohoto jednání nejsou jednoznačné a mohou být i nevědomé. Může jít o způsob řešení složitých osobních nebo manželských obtíží. Pro rodiče může vzniknout situace, kdy mají nárok na sociální dávky z důvodu nepříznivého zdravotního stavu dítěte (Langmeier, Krejčířová, 2006, Piňos, 2007). V prostudované literatuře jsem nenašla výčet znaků, které by upozorňovaly na výskyt tohoto syndromu. Lze odvodit, že pro předškolní pedagogické pracovníky by to byly především nevysvětlitelně vzniklé obtíže a diagnóza náhlé, závažné nemoci. Pro všechny diagnostické kategorie CAN platí, že se mohou vyskytovat samostatně, ale také, že se mohou vzájemně doplňovat. Podobný závěr se tedy vztahuje i na popsané znaky jednotlivých kategorií. Společně pro všechny způsoby ohrožení dítěte platí dlouhodobé neuspokojování výše popsaných potřeb. Z konceptu posuzování potřeb ohroženého dítěte a rodiny pak vychází intervence sociálních pracovníků příslušných OSPOD v ČR. Sociální práce užívá častěji termín ohrožené dítě nebo dítě ve zvlášť obtížné situaci (Kovařík, 2003). Pro svou práci jsem zvolila popis příznaků syndromu CAN zvláště proto, že výčet a rozpoznání jednotlivých znaků je 14

15 přístupnější pro posuzování ohrožení dítěte předškolními pedagogickými pracovníky. 1.2 Ochrana dětí v ČR V této části se budu věnovat nejdůležitějším právním předpisům, které upravují ochranu práv dítěte a o které se mohou předškolní pedagogičtí pracovníci při podezření na ohrožení dítěte a vykonávání své profese vůbec opřít. Dále se krátce zaměřím na praktickou stránku ochrany ohrožených dětí. Organizace systému péče o ohrožené děti v naší republice je obsahem Přílohy č Právní úprava V roce 1959 vyhlásila OSN Deklaraci práv dítěte, která se zabývá ochranou dítěte. V úvodní preambuli je řečeno:... dítě pro svou tělesnou a duševní nezralost potřebuje zvláštní záruky, péči a zvláštní právní ochranu před narozením i po něm. Deklarace vyzývá, aby všichni lidé, organizace, úřady a vlády jednotlivých zemí uznali v ní obsažená práva a jejich dodržování prosazovali cestou zákonných opatření (Kořínková, 2007). Za důležitý akt v ochraně práv dětí je považováno zpracování Úmluvy o právech dítěte, kterou se naše republika zavázala dodržovat v roce Ta svými ustanoveními zajišťuje blaho a zájem dítěte. Chrání práva dítěte v oblasti občanské, politické, ekonomické, sociální a kulturní. Vychází přitom z předpokladu, že dítě jako osobnost má stejnou hodnotu jako dospělý člověk. Zároveň je Česká republika vázána Listinou práv a svobod, která je součástí Ústavy ČR (Vaníčková, 2004). Práva dítěte jsou zakotvena v právním řádu ČR 2. Za nejdůležitější pro oblast svého zkoumání považuji Trestní zákon (č. 140/1961 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Trestní zákon definuje týrání svěřené osoby jako špatné zacházení s osobou, která je v jeho péči nebo výchově. Pro jeho krutost, bezohlednost nebo bolestivost pociťuje takto týraná osoba těžké příkoří. Pachatel může být potrestán odnětím svobody až na tři roky ( 215). 2 Pramenem pro zpracování této části mi byly zákony, jejichž výčet uvádím v kapitole Použité zdroje a také internetová stránka kterou rovněž uvádím v seznamu použitých zdrojů. 15

16 S účinností od platí ohledně trestného činu týrání svěřené osoby oznamovací povinnost a také povinnost tento trestný čin překazit. Oznámení je nutno učinit státnímu zastupitelství nebo na polici. Kdo tuto povinnost nesplní, může být sám potrestán trestem odnětí svobody až na tři roky. Oznamovatel je povinen pravdivě sdělit skutečnosti, které nasvědčují týrání svěřené osoby, aniž by byl zodpovědný za prokázání činu. Oznámení lze provést i anonymně. Souběžně je nutné informovat příslušný OSPOD ( 167, 168). Dále pak Zákon o sociálně právní ochraně dětí (č. 359/1999 Sb. v úplném znění), který se zabývá sociálně právní ochranou dětí a vymezuje subjekty zajišťující tuto ochranu. Předním hlediskem je stejně jako v Úmluvě o právech dítěte blaho a zájem dítěte ( 5). Pokud je ohrožen zájem dítěte, je každý oprávněn upozornit OSPOD ( 7). Tím ovšem není dotčena oznamovací povinnost, která vyplývá z výše uvedeného trestního zákona. U zařízení mateřských škol stanovuje 6 povinnost oznámení skutečnosti, které nasvědčují tomu, že pečují o děti, kterým je potřeba poskytnout pomoc, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působnosti. Na výzvu OSPOD jsou pak povinny sdělit bezplatně údaje potřebné pro zajištění ochrany dítěte Preventivní činnost Systém prevence se v naší republice dělí v oblasti sociálně patologických jevů, kam patří i násilí páchané na dětech, na primární, sekundární a terciální. Prevence primární je zaměřena na lidi, kteří se špatného zacházení s dítětem nedopouští a nikdy nedopouštěli. Cílovou skupinou těchto programů by měli být nejen rodiče současní i potencionální, ale také odborníci, kteří se dostávají do kontaktu s dítětem, u kterého by mohlo dojít k ohrožení. Do této skupiny patří podle Matouška: učitelé, lékaři, sociální pracovníci a další profesionálové. (2005, s. 37.) Ti by měli poznat příznaky špatného zacházení s dítětem a signály upozorňující na rodinné dysfunkce. Měli by také vědět, jak v takových případech reagovat a kam se obrátit. Prevence by měla mířit i na širokou veřejnost. Zejména prostřednictvím médií 3 Další související zákony jsou obsahem Přílohy č. 3 16

17 by měla být upozorňována na to, že ke špatnému zacházení s dětmi dochází ve velkém rozsahu, i na možnosti kvalifikované pomoci dětem a rodičům. Veřejnost také potřebuje dostávat informace o tom, jaké výchovné strategie hraničí s týráním (např. tvrdé formy trestání dětí, křičení na děti, neustálá kritika). (Matoušek, 2005, s. 38.) Důležitá je také osvěta mezi dětmi. Děti by měly znát svá práva, umět rozeznat jejich porušování a vědět, kde najdou pomoc v případě, že je jim ubližováno (www.detskaprava.cz). Sekundární prevence by měla spočívat ve vytipování rizikových skupin obyvatelstva a rizikových situací, při nichž nejčastěji dochází k poškozování dítěte. Působení na tyto skupiny by mělo být promyšlené tak, aby pomáhalo snižovat výskyt páchání násilí na dětech (Dunovský, Dytrych, Matějček et al., 1995). Pomoc by měla směřovat ke všem faktorům, které předpokládají špatné zacházení s dítětem. Patří sem výchovné styly rodičů, materiální podmínky rodiny, podpůrné sítě, dostupnost zdravotnických a sociálních služeb a případné vyhraněné osobnostní rysy vychovatelů (Matoušek, 2005). Terciální prevence zahrnuje nápravná opatření, která je třeba realizovat, pokud již došlo k páchání násilí na dítěti a jeho odhalení. Langmeier a Krejčířová (2006) rozlišuje tyto typy opatření: Punitivní přístup, který spočívá v usvědčení a potrestání pachatele Protektivní přístup se snaží zabezpečit ochranu oběti před dalším poškozováním Individuální terapie postiženého Individuální terapie pachatele Rodinná terapie Jednotlivé typy opatření by měly být voleny po pečlivém zvážení situace, většinou bývají vzájemně kombinované. 1.3 Kulturní rámec Popsaní postavení dítěte v naší společnosti z kulturního hlediska by svým obsahem vydalo na celou diplomovou práci, případně obsáhlou publikaci. Pokusím se pouze o krátký exkurz do této problematiky, a to především proto, že považuji za nutné zmínit 17

18 používání tělesných trestů v naší kultuře. S nimi totiž souvisí nejasné hranice mezi přiměřenými výchovnými prostředky a tělesným týráním. Podobně nejasně budou pravděpodobně vnímat tyto hranice i předškolní pedagogičtí pracovníci. Fyzické násilí a tělesné tresty jsou často součástí autoritativního stylu výchovy v rodině (viz kapitola 2.3 Způsoby a styly výchovy). V naší republice je jakákoliv agrese vůči cizímu člověku a dokonce i zvířeti trestná. Agrese v podobě tělesného trestu vůči vlastnímu dítěti ovšem zákonem zakázaná není. Tělesný trest zůstává v naší republice 4 důležitým výchovným prostředkem. Stále se užívají přísloví: Škoda každé rány, která padne vedle. Stromek je třeba ohýbat, dokud je mladý. atd. (Vaníčková, 2004). Epidemiologickým šetřením v této oblasti se opakovaně v roce 1994 a 2003 zabývala Vaníčková (2004). Zjistila, že okolo 90% dětí má zkušenost s tělesným trestem, z toho asi u třetiny byla naplněna podstata týrání, tak jak byla výzkumným týmem vymezena. Bosák (2006) provedl retrospektivní studii fyzického a psychického týrání v dětství u dospělé populace. Také výsledky jeho výzkumu přinesly alarmující výsledky. Téměř 25% respondentů uvedlo, že bylo v dětství fyzicky týráno. 5 Výsledky těchto šetření korespondují s konstatováním, že tělesné tresty zaujímají ve výchově dětí v naší kultuře stále velmi výrazné postavení. Počty respondentů týraných fyzicky i psychicky pak nasvědčují tomu, že jejich problém nikdy neřešily žádné úřady a že tedy zůstal soukromou záležitostí v jejich rodině 6. Postoj veřejnosti k násilnostem páchaným na dětech je sice negativní, ale převážně pasivní. (Vágnerová, 1999, s. 349.) Lidé se do rodinných záležitostí míchají velmi neradi, přičemž nemusí jít vždy o alibismus. Mohou mít obavy, že situaci neodhadli adekvátně a dítěti i jeho rodičům přinesou spíše problémy než pomoc (Vágnerová, 1999). Výzkumné implikace Jak definují předškolní pedagogičtí pracovníci ohrožení dítěte? Podle jakých znaků hodnotí ohrožení dítěte? 4 V některých zemích je tělesné trestání dětí zákonem zakázáno 5 Přesnější výsledky šetření jsou obsahem Přílohy č.4 6 Statisticky počty významně překračují počty hlášených a řešených případů. 18

19 Znají právní předpisy související s ohrožením dítěte? Znají principy prevence související s ohrožením dítěte? Jaký názor mají na tělesné tresty v rodině? Považují záležitosti související s možným ohrožením dítětem za soukromou věc rodiny? 2. Rodinní příslušníci Z hlediska mé práce je důležité definovat osoby, které považuji za rodinné příslušníky. Jsou to všichni členové rodiny, jejichž vymezení popíšu v následující kapitole. Vzhledem k tomu, že rodina existuje jako systém a všichni členové se vzájemně ovlivňují, budu si všímat také poruch funkcí rodiny a vztahových patologií, které mohou souviset s ohrožením dítěte. 2.1 Rodina a její funkce Giddens (1999) definuje rodinu jako skupinu osob spojených příbuzenským vztahem, jejichž dospělí členové jsou odpovědni za výchovu dětí. Příbuzenský vztah mezi těmito osobami vzniká buď sňatkem nebo pokrevními vazbami v mateřské nebo otcovské linii. Za základní typ rodiny je považována rodina nukleární, která se skládá z dospělých manželů a jejich vlastních nebo adoptivních dětí. Pokud v domácnosti žijí i další blízcí příbuzní, jako jsou prarodiče, sourozenci s manželskými partnery a dětmi apod. (Giddens, 1999). Podobně definuje nukleární rodinu také Národní zpráva o rodině vydaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (2004, s.10.): rodinu lze chápat v nejširším smyslu za sociální jednotku, jejímž konstitutivním znakem je soužití minimálně dvou generací v přímé příbuzenské linii (rodič dítě) a vedlejšími znaky je plnění základních rodinných funkcí a žádoucí, nicméně nikoliv nezbytné, právně institucionální zakotvení ve společnosti. Příbuzenský vztah může být výjimečně založen na právních institutech, které nejsou založeny na biologickém rodičovství (např. osvojení). Nukleární rodina je podle této zprávy také jednoznačně převažujícím typem soužití 19

20 v naší republice. Pro svou práci ovšem považuji za výstižnější širší definici rodiny jako systému, která zahrnuje všechny členy domácnosti, kteří jsou v aktuálním poli dítěte, aniž by musel tento vztah být nutně právně a institucionálně potvrzen. Kramer (1980, in Sobotková, 2001, s. 22.) vymezuje rodinu takto: Rodina je skupina lidí se společnou historií, současnou realitou a budoucím očekáváním vzájemně propojených transakčních vztahů. Členové jsou často (ale ne nutně) vázání hereditou, legálními manželskými svazky, adopcí nebo společným uspořádáním života v určitém úseku jejich životní cesty. Podobně Matějček uvádí: Ukázalo se, že vnější znaky rodiny jsou pro dítě málo významné. Rodina může a nemusí být tam, kde se o jedno dítě stará několik dospělých nebo kde se jeden dospělý stará o několik dětí, ani tam, kde dítě je biologickým potomkem svého vychovatele, ani tam, kde je rodina ustanovena podle zákona a má nejrůznější společenská požehnání. (1998, s. 4.) Za funkční rodinu pak považuje tu, ve které jsou uspokojovány potřeby dítěte 7. Tyto definice jsem zvolila proto, že zahrnují různé formy soužití, ve kterých může figurovat například nevlastní otec a nevlastní dítě, u nichž ovšem neexistuje právní potvrzení vztahu, podobně mohou vznikat i nevlastní sourozenectví. Obsahuje také různé možnosti neúplných rodin, kdy s dítětem nebo s dětmi žije osamělý rodič, který je svobodný, ovdovělý, rozvedený a nežije s partnerem i případy, kdy rodič není formálně rozvedený, ale s manželským partnerem nežije (Kodymová, Koláčková, 2005). Matoušek říká, že rodina odedávna a především existuje proto, aby lidé mohli náležitě pečovat o své děti. (2003a., s. 9.) Z podobného hlediska vymezuje Langmeier, Krejčířová (2006) její funkce: reprodukční funkce: rodina zůstává základní jednotkou plození nové generace hospodářská funkce: v každé rodině se musí hospodařit a vést domácnost emocionální funkce: rodina poskytuje všem svým členům emoční uspokojení a podporu 7 Potřeby dětí jsou obsahem Přílohy č.1 Osobnost předškolního dítěte a jeho potřeby. 20

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2011 Mgr.Olga Čadilová Týrané, zneužívané a zanedbávané

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Syndrom CAN (Child Abuse and Neglect) =Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

Domácnost a formy soužití

Domácnost a formy soužití Domácnost a formy soužití Společně posuzované osoby Posuzují se společně s žadatelem Nejčastěji rodina, vždy se společně posuzují rodiče a nezaopatřené děti, manželé a registrovaní partneři Popř. patří

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) upravuje

Více

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Slunečnicová zahrada Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Projekt Slunečnicová zahrada Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášený MŠMT, podpořený ESF (5/2010 4/2013), působnost projektu

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Dítě ohrožené prostředím Týrané, zneužívané a zanedbávané děti

Dítě ohrožené prostředím Týrané, zneužívané a zanedbávané děti Dítě ohrožené prostředím Týrané, zneužívané a zanedbávané děti Motto Kdo by ublížil jednomu z těchto nepatrných, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny.

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí je ucelený systém, fungující v systému českého práva. Účelem je poskytnout zvýšenou ochranu státu nezletilým dětem, tedy těm občanům, kteří se

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní předpis č.: 13/05 Č.j.: 18/2010 Spisový znak: A 10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a Výchova ke 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně třídy poznávat jako nejdůležitější životní hodnotu pochopit

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vyučovacího předmětu Sociální práce je předmět, který zprostředkovává studentům do hloubky propracovanou představu o metodách a technikách sociální práce a vhodnosti jejich

Více

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti Otázka: Rodinná politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Abyss (rodina a její funkce, charakteristika rodiny, typologie rodiny, základní problémy rodiny a rodinné politiky, krize rodiny,

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní předpis č.j.: 320/2012/SŠ Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví 5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Strana: Člověk a zdraví Zdeňka Říhovská 1./3 VkeZ 6. roč. VZTAHY MEZI LIDMI

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Brno, Botanická 70 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 11-1 /2011 Účinnost od: 3. 9. 2012 Skartační znak: A 5 Vypracoval: Schválil: PaedDr. Danuše Pytelová, ředitelka školy PaedDr. Danuše

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s 1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis dětí do mateřské školy: březen v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti zahajují školní docházku zpravidla 1.

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SPOLEČNOST uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových i mimořádných

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

VÝSTUP KLÍČOVÉ AKTIVITY Č. 5 CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

VÝSTUP KLÍČOVÉ AKTIVITY Č. 5 CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY VÝSTUP KLÍČOVÉ AKTIVITY Č. 5 CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY 1. Název přednášky/semináře Komunikace v zátěžových situacích Stručná anotace - obecná pravidla komunikace, zásady jednání - komunikace

Více

Bc. Jana Nedbalová KHS PK. Zdravé děti, zdravý kraj Olomouc 30.9.2009

Bc. Jana Nedbalová KHS PK. Zdravé děti, zdravý kraj Olomouc 30.9.2009 Bc. Jana Nedbalová KHS PK Zdravé děti, zdravý kraj Olomouc 30.9.2009 1. Situace aktuálně 2. Podpora ŠPZ na úrovni kraje a obcí 3. Ministudie - má ŠPZ na ZŠ smysl v době uplatňování RVP? VÝCHODISKA: Uznáváme,

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE se sídlem Na Návsi 60, Kunice 251 63

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE se sídlem Na Návsi 60, Kunice 251 63 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE se sídlem Na Návsi 60, Kunice 251 63 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 1/14 Vypracoval: Pedagogičtí pracovníci Schválil: Mgr. Blanka Chramostová Pedagogická rada projednala dne: 27.

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Životní situace Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Úprava poměrů k nezletilým dětem (úprava výchovy a výživy pro dobu před a po rozvodu) Určení, zvýšení / snížení / výživného

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Vnitřní řád školní družiny a stanovení úplaty ve školní družině

Vnitřní řád školní družiny a stanovení úplaty ve školní družině Vnitřní řád školní družiny a stanovení úplaty ve školní družině Úvodní ustanovení Ředitel Základní a Mateřské školy, Slapy na základě ustanovení 165 odst.1 písm. A) zákona č 561/2004 sb., o předškolním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více