APLIKACE METOD VÍCEKRITERIÁLNÍHO ROZHODOVÁNÍ PŘI HODNOCENÍ KVALITY VEŘEJNÉ DOPRAVY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "APLIKACE METOD VÍCEKRITERIÁLNÍHO ROZHODOVÁNÍ PŘI HODNOCENÍ KVALITY VEŘEJNÉ DOPRAVY"

Transkript

1 APLIKACE METOD VÍCEKRITERIÁLNÍHO ROZHODOVÁNÍ PŘI HODNOCENÍ KVALITY VEŘEJNÉ DOPRAVY APPLICATION OF METHODS MULTI-CRITERIA DECISION FOR EVALUATION THE QUALITY OF PUBLIC TRANSPORT Ivana Olvková 1 Anotace: Článek se věnuje metodám vícekrterálního rozhodování, které lze aplkovat př hodnocení kvalty veřejné dopravy. V článku je provedena analýza jednotlvých metod stanovení vah krterí, metod rozhodování a jejch vyhodnocení z hledska jejch využtí př hodnocení kvalty veřejné dopravy. Klíčová slova: veřejná doprava, hodnocení kvalty, metody vícekrterálního rozhodování. Summary: The artcle deals wth methods mult-crtera decson can be appled for evaluaton the qualty of publc transport. The artcle s an analyss of methods of determnng weghts of crtera, methods of mult-crtera decson and ther evaluaton n terms of ther use for evaluaton the qualty of publc transport. Key words: publc transport, evaluaton the qualty, methods mult-crtera decson. ÚVOD Hodnocení kvalty veřejné dopravy je nástrojem pro řešení problémů v oblast kvalty veřejné dopravy. V teor dopravy nebyla metodám hodnocení kvalty věnována dostatečná pozornost. Dosud nebyly stanoveny metody a postupy, kterým lze komplexně charakterzovat a vyhodnott kvaltu veřejné dopravy z hledska cestujících. Výsledky těchto metod jsou přtom prostředkem pro zjšťování názorů na kvaltu, zejména př průzkumech u cestujících. V teor rozhodování bylo zpracováno několk metod. Cílem bylo vybrat metody hodnocení, které umožňují zpracování hodnocení krterí s respektováním jejch relatvní důležtost a proto je možné jejch využtí př hodnocení kvalty veřejné dopravy. Dalším požadavkem je, že vybraná metoda by měla být vhodná pro hodnocení smíšené soustavy krtérí kvalty, obsahující krtéra kvanttatvní kvaltatvní povahy. 1 doc. Ing. Ivana Olvková, Ph.D., VŠB- Techncká unverzta Ostrava, Fakulta strojní, Insttut dopravy, 17.lstopadu 15, Ostrava-Poruba, Tel , Fax , E-mal: Olvková: Aplkace metod vícekrterálního rozhodování př hodnocení kvalty veřejné dopravy 293

2 1. STANOVENÍ VAH KRITERIÍ Většna metod hodnocení vyžaduje nejprve stanovt váhy jednotlvých krterí hodnocení, které vyjadřují číselně význam těchto krterí (resp. důležtost krterí z hledska hodnottele). Čím je krterum významnější (resp. přesněj za čím významnější hodnottel určté krterum považuje), tím je jeho váha větší. Pro dosažení srovnatelnost vah souboru krterí stanovených různým metodam se tyto váhy zpravdla normují tak, aby jejch součet byl roven jedné. Exstuje větší počet metod stanovení vah krterí, které se lší především svou složtostí vyplývající z odlšného algortmckého základu jednotlvých metod, a tím srozumtelností pro hodnottele. Dále se lší náročností na typ nformací, které je třeba pro stanovení vah od hodnottele získat. 1.1 Metoda párového porovnání Metodou párového porovnání se zjšťují preferenční vztahy dvojc krterí. Úkolem je zjstt pro každé krterum počet jeho preferencí vzhledem ke všem ostatním krterím souboru. Toto určování preferencí probíhá podle schématu zobrazeného v tabulce 1. V pravé horní část této tabulky (horní trojúhelníkové matc) hodnottel u každé dvojce krterí zjšťuje, zda preferuje krterum uvedené v řádku před krterem uvedeným ve sloupc. Jestlže ano, zapíše do příslušného políčka číslo krtera uvedeného v řádku, v opačném případě číslo krtera uvedeného ve sloupc. Př vyhodnocení této tabulky se pro každé krterum stanoví počet jeho preferencí f, který je roven součtu jeho preferencí v řádku a sloupc tohoto krtera. V případě stejného počtu preferencí u dvou (nebo více) krterí je třeba brát v úvahu směr preference těchto dvojc krterí. Podle počtu preferencí krtera se určí jeho pořadí v souboru krterí. Tab. 1 - Příklad na zjšťování preferencí krterí metodou párového porovnání Krterum k 1 k 2 k 3 k 4 k 5 Počet preferencí Pořadí krtera k k k k k Pro stanovení nenormované váhy se uplatňuje vztah: k= n + 1 p (1) k - nenormovaná váha -tého krtera [-] n - počet krterí p - pořadí -tého krtera v jeho preferenčním uspořádání Olvková: Aplkace metod vícekrterálního rozhodování př hodnocení kvalty veřejné dopravy 294

3 Vzhledem k požadavkům vzájemné srovnatelnost vah krterí stanovených různým metodam je třeba tyto váhy normovat (součet normovaných vah souboru krterí je roven jedné). Normování vah krterí se provádí podle vztahu: k v = n (2) = 1 k v - normovaná váha -tého krtera [-] k - nenormovaná váha -tého krtera [-] n - počet krterí 1.2 Metoda alokace 100 bodů Základem této metody je, že hodnottel má k dspozc 100 bodů. Jeho úkolem je rozdělt těchto 100 bodů mez jednotlvá krtera v souladu s jejch významností. Váha (nenormovaná) každého krtera je určena počtem přdělených bodů, přčemž hodnottel musí dbát na to, aby součet bodů přdělený všem krterím byl roven právě 100. Pro stanovení nenormované váhy se uplatňuje vztah (1). Normování vah krterí se provádí podle vztahu (2), součet vah je opět roven jedné. 1.3 Metoda stanovení preferenčního pořadí krterí Podle této metody určuje hodnottel přímo pořadí významnost krterí od nejvýznamnějšího (toto krterum zaujímá první místo v pořadí) až k nejméně významnému (poslednímu v preferenčním pořadí). Pro výpočet nenormované a normované váhy se opět uplatňuje vztah (1) a (2). 1.4 Saatyho metoda Saatyho metodu stanovení vah krterí lze rozdělt do dvou kroků. První krok je analogcký metodě párového porovnání, kdy se opět zjšťují preferenční vztahy dvojc krterí uspořádaných v tabulce, v jejíchž řádcích sloupcích jsou zapsána krtera ve stejném pořadí. Na rozdíl od metody párového porovnání se však kromě směru preference dvojc krterí určuje také velkost této preference, která se vyjadřuje určtým počtem bodů ze zvolené bodové stupnce (Saaty doporučuje využít pro vyjádření velkostí preferencí bodové stupnce opatřené deskrptory, uvedené v tabulce 2). Tab. 2 - Deskrptory podle Saatyho Počet bodů Deskrptor 1 Krtera jsou stejně významná 3 První krterum je slabě významnější než druhé 5 První krterum je dost významnější než druhé 7 První krterum je prokazatelně významnější než druhé 9 První krterum je absolutně významnější než druhé Pozn.: Hodnoty 2, 4, 6, 8 lze využít k jemnějšímu rozlšení velkost preferencí dvojc krterí. Výsledkem tohoto kroku je získání pravé horní trojúhelníkové část matce velkostí preferencí (někdy se též tato matce označuje jako Saatyho matce, resp. matce relatvních Olvková: Aplkace metod vícekrterálního rozhodování př hodnocení kvalty veřejné dopravy 295

4 důležtostí). Jestlže tuto matc označíme S, pak její další prvky (na dagonále a v levé dolní trojúhelníkové část) získáme podle vztahů: = 1 s pro všechna, s j 1 = pro všechna a j. (3) s j Uplatnění Saatyho metody pro stanovení vah popsuje příklad v tabulce 3. Hodnottel stanovuje postupně velkost preferencí jednotlvých dvojc krterí uspořádaných v tabulce, kde v řádcích a sloupcích jsou zapsána krtera v témže pořadí, přčemž velkost preference vyjadřuje vždy přřazením určtého počtu bodů z bodové stupnce opatřené deskrptory, uvedené v tabulce 2. Tab. 3 - Příklad na zjšťování preferencí dvojc krterí metodou Saatyho Krterum k 1 k 2 k 3 k 4 k 5 Geometrcký průměr k / k 2 1/ k k 4 1/ k Pokud je krterum uvedené v řádku významnější než krterum uvedené ve sloupc, zapíše se do příslušného políčka počet bodů, kterým hodnottel vyjadřuje velkost preference krtera v řádku vzhledem ke krteru ve sloupc. Pokud je naopak krterum ve sloupc významnější než krterum v řádku, zapíše se do příslušného políčka převrácená hodnota zvoleného počtu bodů. Pomocí tabulky 3 s využtím vztahu (3) stanovíme Saatyho matc. Prvky na dagonále této matce jsou jednčky, prvky nad dagonálou jsou obsaženy v tab.3 a prvky pod dagonálou získáme jako převrácené hodnoty odpovídajících prvků nad dagonálou. Hodnoty vah krterí stanovíme pomocí geometrckých průměrů řádků Saatyho matce (tyto geometrcké průměry jsou uvedeny v posledním sloupc tab. 3). Jestlže tyto řádkové geometrcké průměry znormujeme, dostaneme normované váhy našeho souboru krterí. v = n G = 1 G v - normovaná váha -tého krtera [-] G - geometrcký průměr -tého krtera [-] n - počet krterí (4) Olvková: Aplkace metod vícekrterálního rozhodování př hodnocení kvalty veřejné dopravy 296

5 1.5 Vyhodnocení metod stanovení vah krterí Metody stanovení vah krterí obsahují jak metody jednodušší (méně náročné na hodnottele), tak metody komplkovanější (náročnější). Náročnost určté metody pro hodnottele má několk dmenzí, mez něž patří především: náročnost z hledska typu nformací, které je třeba pro stanovení vah od hodnottele získat, náročnost časová (přčemž zde máme na mysl získávání nformací od hodnottele, ne jejch zpracování). Určté podklady pro vyhodnocení spolehlvost náročnost jednotlvých metod m poskytl experment. Experment spočíval ve stanovení vah krterí (v rámc komplexního hodnocení kvalty přemístění ostravského systému MHD) skupnou hodnottelů (studentů VŠB - TU Ostrava) pomocí různých metod. Výsledek tohoto expermentu a jeho statstcké vyhodnocení umožnlo specfkovat spolehlvost jednotlvých metod a jejch obtížnost časovou náročnost pro respondenty. Náplní expermentu bylo stanovení vah souboru krterí kvalty MHD skupnou dvacet hodnottelů. V expermentu byly uplatněny tyto metody stanovení vah krterí: metoda alokace 100 bodů, metoda stanovení preferenčního pořadí krterí, metoda párového srovnávání a metoda Saatyho. Výsledky expermentu byly pomocí statstckých metod zpracovány tak, aby umožnly posouzení vntřní konzstence každého hodnottele př uplatnění různých metod. Výsledky statstckých testů vedly k těmto závěrům: př uplatnění Saatyho metody dochází k výraznější dferencac vah krterí než u ostatních metod, tj. váhy významnějších krterí jsou vyšší a váhy méně důležtých krterí jsou nžší než váhy stejných krterí stanovených jným metodam. Příčna spočívá v tom, že hodnottelé správně nenterpretují Saatym doporučenou bodovou stupnc př posuzování relací významu (ntenzt preferencí) jednotlvých dvojc krterí. Jestlže např. hodnottel posuzuje vzájemně určtou dvojc krterí a dospěje k závěru, že první krterum je dost významnější než druhé, a přřadí této dvojc (v souladu s tab. 2) 5 bodů, neuvědomí s vždy skutečnost, že tímto považuje první krterum za pětkrát významnější než druhé krterum, tj. že počty bodů vyjadřují ntenztu preferencí (násobky resp. podíly vah) vzájemně srovnávaných krterí; př uplatnění ostatních metod byla vntřní konzstence hodnottelů vysoká (pořadí vah krterí bylo u jednotlvých hodnottelů stejné bez ohledu na uplatňovanou metodu). Dále z expermentu vyplynulo, že: z hledska náročnost na typ nformací, které je třeba od hodnottele pro stanovení vah získat, patří k relatvně jednoduchým metoda alokace 100 bodů a metoda stanovení preferenčního pořadí krterí. Poněkud obtížnější je metoda párového srovnávání. Nejobtížnější je Saatyho metoda, která vyžaduje od hodnottele výroky o ntenztě preferencí mez krter; z hledska časové náročnost je nejméně náročné stanovení preferenčního pořadí krterí. Poněkud časově náročnější je metoda alokace 100 bodů, protože hodnottel musí neustále kontrolovat, aby se součet přdělených bodů neodlšoval od jnak je třeba provést Olvková: Aplkace metod vícekrterálního rozhodování př hodnocení kvalty veřejné dopravy 297

6 korekc rozdělených bodů. Nejnáročnější jsou metoda párového srovnávání a Saatyho metoda, které vyžadují hodnocení vztahu dvojc krterí. Na základě výsledků expermentu byla pro stanovení vah krterí kvalty veřejné dopravy zvolena metoda stanovení preferenčního pořadí krterí. Přednost tohoto postupu stanovení vah krterí spočívá především v tom, že: snžuje náročnost na užvatele (cestujícího), který určuje pouze preferenční pořadí krterí a věcně blízkých subkrterí. Není tedy nucen posuzovat význam (důležtost) krterí obsahově zcela odlšných; výhodou metody stanovení preferenčního pořadí krterí je požadavek seřazení krterí od nejdůležtějšího po nejméně důležté. Tento fakt přspívá k lepší dferencac vah př hodnocení důležtost. Př přímém dotazu na důležtost v rámc jednotlvých krtérí může být cestující sváděn k převažujícímu hodnocení velm důležté. Tato metoda je z uvedených metod nejsrozumtelnější a nejméně časově náročná z hledska respondentů a proto byla uplatněna v dopravním průzkumu užvatelů MHD. 2. HODNOCENÍ KVALITY VEŘEJNÉ DOPRAVY Na základě analýzy a posouzení exstujících metod hodnocení jsem dospěla k závěru, že budu věnovat blžší pozornost následujícím metodám: metoda komplexní funkce užtku, metoda stanovení hodnoty alternatv. 2.1 Metoda komplexní funkce užtku Komplexní funkce užtku (někdy též označovaná jako funkce utlty, užtková funkce) představuje exaktní metodu komplexního hodnocení alternatv, která vychází z určté soustavy axomů, vztahujících se k chování subjektu př rozlšování preferencí (ndferencí) alternatv hodnocení. Tato funkce přřazuje každé alternatvě hodnocení užtek (ohodnocení, hodnotu) vyjádřený reálným číslem. Čím je toto číslo větší, tím více hodnottel danou alternatvu hodnocení preferuje. Př konstrukc komplexní funkce užtku se uplatňuje adtvní tvar této funkce. V tomto případě lze použít vztahy (5) a (6). U k j = n = 1 u ( x ) v, j, k (5) U j = q n k = 1 = 1 u ( x ) v, j, k (6) U k j - celkový užtek j-té alternatvy z hledska k-té kategore cestujících [-] U j - celkový užtek j-té alternatvy [-] Olvková: Aplkace metod vícekrterálního rozhodování př hodnocení kvalty veřejné dopravy 298

7 u (x,j ) - dílčí funkce užtku -tého krtera j-té alternatvy v,k - váha č míra relatvní důležtost -tého krtera z hledska k-té kategore cestujících n - počet krterí hodnocení q - počet kategorí cestujících Pomocí vztahu (5) lze tedy vyjádřt užtek alternatv na základě znalost vah krterí hodnocení a dílčích funkcí užtku jednotlvých krterí. Jestlže známe dílčí funkce užtku, můžeme pro každou alternatvu stanovt její dílčí užtek vzhledem ke každému krteru a celkový užtek alternatv pak stanovíme v souladu se vztahem (6) jako vážený součet těchto dílčích užtků. Pro konstrukc dílčích funkcí užtku u (x ) pro každé krterum lze použít metodu hodnotících užtkových funkcí Metoda hodnotících užtkových funkcí 1. Na ose krterálních hodnot jsou vyneseny extrémní hodnoty krterí, tj. hodnoty, které lze považovat za x mn a x max a to v měrných jednotkách a termínech, v jakých jsou jednotlvá krtera defnována; Tyto extrémní hodnoty, korelující s funkční hodnotou 1 a 0, představují ve vztahu k užté technce, technolog, organzac a řízení provozu nejlepší a nejhorší reálné řešení. 2. Od subjektů hodnocení je požadováno, aby našly na ose krterálních hodnot mezní body (označíme je x 0.75, x 0.5 a x 0.25) mez hodnotou x mn a x max, pro něž funkce u by měla nabývat hodnot 0,75, 0,5 a 0, Z výpovědí subjektů hodnocení lze generovat funkce a zjstt tak průběh funkcí u (x ) mez hodnotam nezávsle proměnným v ntervalu <x mn ; x max > a závsle proměnnou v ntervalu <1, 0>. Obr. 1 Konstrukce dílčí funkce užtku u (x ) Hledání příslušné funkce užtečnost je emprckým testováním základní vlastnost, která tvoří jádro teore očekávaného (měřtelného) užtku. Tato vlastnost umožňuje stanovt Olvková: Aplkace metod vícekrterálního rozhodování př hodnocení kvalty veřejné dopravy 299

8 užtek č užtečnost nomnálních hodnot krterí "ležících někde" mez extrémním hodnotam jejch reálného rozmezí, v tomto případě tedy u (x,j ). Nomnální hodnoty -tého krtera se mohou pohybovat jen v určtém rozmezí od mnmální hodnoty x mn (nejlepší z reálných možností) do maxmální hodnoty x max (nejhorší z reálných možností). Funkce u (x ) budou ve svých vymezených defnčních oborech <x mn ; x max > monotónně klesající z funkční hodnoty 1 na funkční hodnotu 0 s přírůstky funkce ve směru osy x (obrázek 2). Obr. 2 Schéma transformace nomnálních hodnot krterí do termínu užtečnost Z průzkumu lze očekávat tř typy funkcí u (x ): Typ (a) představuje konvexní funkc užtku, kdy přírůstky krterálních hodnot v blízkost hodnoty x mn znamenají vyšší poklesy užtku než přírůstky krterálních hodnot v blízkost hodnoty x max. Typ (b) představuje lneární funkc užtku, kdy konstantní přírůstek krterální hodnoty znamená konstantní pokles užtku. Typ (c) představuje konkávní funkc užtku, kdy přírůstky krterálních hodnot v blízkost hodnoty x mn znamenají menší poklesy užtku než přírůstky krterálních hodnot v blízkost hodnoty x max. 2.2 Metoda stanovení hodnoty alternatv Tato metoda stanovuje celkové hodnocení alternatv jako vážený součet dílčích hodnocení alternatv, tj. ve tvaru (7), zdroj (3) H j = n v. h j j = 1, 2,..., m (7) = 1 H j - celkové hodnocení (hodnota) j-té alternatvy [-] Olvková: Aplkace metod vícekrterálního rozhodování př hodnocení kvalty veřejné dopravy 300

9 v - váha -tého krtera [-] h j - dílčí hodnocení j-té alternatvy vzhledem k -tému krteru n - počet krterí hodnocení m - počet alternatv Na základě celkového hodnocení alternatv je pak možné stanovt jejch preferenční uspořádání (alternatvy jsou uspořádány podle klesajícího celkového hodnocení), přčemž nejvýše hodnocená alternatva (první v preferenčním uspořádání) je alternatvou optmální. I když exstuje značná podobnost mez komplexní funkcí užtku a metodou stanovení hodnoty alternatv, jsou mez nm některé rozdíly. Metoda stanovení hodnoty alternatv vychází totž z některých zjednodušení. Mez tato zjednodušení patří především skutečnost, že dílčí funkce užtku se neurčují postupy uplatňovaným př konstrukc komplexní funkce užtku, ale jednodušším, méně pracným postupy (často se aprorně předpokládá určtý tvar dílčích funkcí užtku, např. jejch lnearta). Pro stanovení dílčích hodnocení alternatv vzhledem k jednotlvým krterím, lze použít metodu bodovací Metoda bodovací Bodovací metoda je vhodnou metodou, protože j lze uplatnt jak pro hodnocení kvanttatvních, tak pro hodnocení kvaltatvních krterí. Touto metodou lze ryze kvaltatvní krtera převést na přblžně kvanttatvní a stanovt jejch relatvní hodnotu. Vedle toho kvanttatvní krtera, měřená v rozdílných jednotkách, umožňuje "převést" na společného jmenovatele - bodovací (nebo také známkovací) jednotky. Kvanttatvní kvaltatvní krtera jsou pak vyjádřeny jednotně v počtech bodů. Zejména proto je bodovací metoda velm vhodná pro použtí v metodě komplexního hodnocení krterí. Bodovací metoda především předpokládá zvolení bodovací stupnce, pomocí které hodnottelé oceňují jednotlvá krtera. Dílčí hodnocení alternatv podle jednotlvých krterí se pak provádí přímým přřazením bodů ze zvolené bodové stupnce. Nejčastěj se používají stupnce v rozsahu 0 až 5. Doporučuje se opatřt bodovou stupnc deskrptorem (slovním popsem významu jednotlvých stupňů bodové stupnce). Např. pětbodová stupnce hodnocení krterí "vyhovuje výborně", "vyhovuje velm dobře", "vyhovuje dobře", "vyhovuje málo", "nevyhovuje" dostačuje pro verbální pops gradace ntenzty krtera. Nejlepšímu hodnocení přřadíme bodovou hodnotu 1 a nejhoršímu hodnocení hodnotu 5. Použtí bodovací metody k transformac hodnot kvanttatvního krtera spočívá v rozdělení oboru jeho hodnot, tj. ntervalu mez jeho nejvíce žádoucí hodnotu x mn a nejméně žádoucí hodnotu x max na dílčí ntervaly. Hodnottelé přřazují, podle svých subjektvních postojů, hodnotám jednotlvých krterí body z pevně zvolené bodové stupnce, a určí tímto oceněním způsob dělení ntervalu hodnot krtera na dílčí ntervaly. 2.3 Vyhodnocení metod hodnocení kvalty Vzhledem k tomu, že metoda komplexní funkce užtku a metoda stanovení hodnoty alternatv se lší především způsobem stanovení dílčích hodnocení vzhledem k jednotlvým Olvková: Aplkace metod vícekrterálního rozhodování př hodnocení kvalty veřejné dopravy 301

10 krterím, je dále uvedeno vyhodnocení těchto metod, a to především pokud jde o konstrukc dílčích hodnocení. Metoda hodnotících užtkových funkcí se nejvíce přblžuje hodnocení užvatelské sféry (cestujícím). Tato metoda je vhodná především pro hodnocení kvanttatvních krterí. Postup konstrukce funkce užtku pro každé krterum je však spíše aplkovatelný u expertů, protože expert, na rozdíl od cestujících, s zpravdla uvědomují důsledky svého hodnocení. Pro cestující bychom musel expermentálně navodt stuac představující hodnoty od x mn do x max. U cestujících bude schůdnější zjšťovat střední hodnoty užtečnost ve škále 0 1 přřazované jednotlvým nomnálním hodnotám daného krtera. Bodovací metoda ve srovnání s metodou hodnotících užtkových funkcí je použtelná nejen pro krtera kvanttatvní, měřtelná v metrcké stupnc, ale pro krtera kvaltatvní měřtelná v ordnální stupnc. Touto metodou lze ryze kvaltatvní krtera převést na kvanttatvní a stanovt jejch relatvní hodnotu. Vedle toho kvanttatvní krtera, měřená v rozdílných jednotkách, umožňuje "převést" na společného jmenovatele - bodovací (nebo také známkovací) jednotky. Kvanttatvní kvaltatvní krtera jsou pak vyjádřeny jednotně v počtech bodů. Zřejmou nevýhodou tohoto převodu je u kvanttatvních krterí ztráta určté část nformace. ZÁVĚR Na základě vyhodnocení metod komplexního hodnocení vyplynula skutečnost, že postupy konstrukce dílčích hodnocení, na nchž jsou jednotlvé metody založeny, nelze (v případě metody hodnotících užtkových funkcí), resp. není účelné (v případě metody bodovací) aplkovat u cestujících. Z těchto důvodů byl aplkován vlastní postup založený na konstrukc komplexní funkce užtku a navržena metoda komplexního hodnocení kvalty veřejné dopravy. Expermentální ověření praktckého uplatnění navržené metody bylo provedeno na základě komplexního hodnocení kvalty přemístění a alternatv přemístění v ostravském systému MHD zpracováním anketního dopravního průzkumu vybrané skupny cestujících (4). Pro zhodnocení navržené metody byly významné výsledky provedeného expermentu, které ukázaly, že komplexní funkce užtku v relatvně jednoduchém tvaru je velm dobrou aproxmací skutečných preferencí subjektů. Experment však odhall také některé nedostatky navržené metody: Značná náročnost na objem druhy nformací, které bylo třeba pro stanovení parametrů komplexní funkce užtku (parametrů dílčích funkcí užtku a vah krtérí hodnocení) od cestujících resp. respondentů získat, přčemž tato náročnost rychle vzrůstá př zvětšování počtu krtérí; Nedostatečná možnost prezentovat základní výsledky průzkumu. Ty byly velm rozsáhlé a neumožňoval na první pohled stanovení preferencí nebo defnc oblastí služby, v nchž je potřebná rychlá náprava. Z těchto důvodů byla metoda hodnocení kvalty doplněna měřením spokojenost cestujících a odvozena metodka měření spokojenost cestujících a hodnocení kvalty Olvková: Aplkace metod vícekrterálního rozhodování př hodnocení kvalty veřejné dopravy 302

11 přemístění MHD [5]. Toto doplnění metody vyplynulo z nutnost dokázat objektvně popsat, porovnat a nterpretovat skutečnost zjštěné dopravním průzkumem. Kombnací hodnot spokojenost a důležtost pro jednotlvá krtera nebo jejch skupny lze formulovat závěry o vlvu daného aspektu čnnost na hodnocení celé čnnost podnku a o nutnost dalšího jednání (5). POUŽITÁ LITERATURA (1) FOTR J.- PÍŠEK M. Exaktní metody ekonomckého rozhodování. ACADEMIA Praha, (2) FOTR, J., DĚDINA, J., HRŮZOVÁ, H. Manažerské rozhodování. Praha: Ekopress, s. ISBN (3) PÍŠKOVÁ, V. Vícekrterální hodnocení varant I. VÚVA, Praha, (4) OLIVKOVÁ, I. Komplexní hodnocení kvalty přemístění v systému MHD na základě anketního dopravního průzkumu cestujících. 4. medznárodná konferenca o verejnej osobnej doprave. Dom technky ZSVTS Bratslava s.r.o., s ISBN (5) OLIVKOVÁ, I. Metodka měření spokojenost cestujících a hodnocení kvalty MHD. Perner s Contacts. 2010, Ročník 5., Číslo III., s ISSN X. Olvková: Aplkace metod vícekrterálního rozhodování př hodnocení kvalty veřejné dopravy 303

Výpočet tepelné ztráty budov

Výpočet tepelné ztráty budov Doc Ing Vladmír Jelínek CSc Výpočet tepelné ztráty budov Výpočty tepelných ztrát budov slouží nejčastěj pro stanovení výkonu vytápěcího zařízení, tj výkonu otopné plochy místnost, topného zdroje atd Výpočet

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Svařování. Název: Svařitelnost,technologické zásady,příprava materiálu Ing. Kubíček Miroslav.

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Svařování. Název: Svařitelnost,technologické zásady,příprava materiálu Ing. Kubíček Miroslav. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Svařování Svařitelnost,technologické zásady,příprava

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Tel/fax: +420 545 222 581 IČO:269 64 970

Tel/fax: +420 545 222 581 IČO:269 64 970 PRÁŠKOVÁ NITRIDACE Pokud se chcete krátce a účinně poučit, přečtěte si stránku 6. 1. Teorie nitridace Nitridování je sycení povrchu součásti dusíkem v plynné, nebo kapalném prostředí. Výsledkem je tenká

Více

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 Churning Churning je neetická praktika spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka obchodníka s cennými papíry. Negativní následek pro zákazníka spočívá

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

Žáci mají k dispozici pracovní list. Formou kolektivní diskuze a výkladu si osvojí grafickou minimalizaci zápisu logické funkce

Žáci mají k dispozici pracovní list. Formou kolektivní diskuze a výkladu si osvojí grafickou minimalizaci zápisu logické funkce Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_9_ČT_1.09_ grafická minimalizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Účelové komunikace jsou důležitou a rozsáhlou částí sítě pozemních komunikací v České republice. Na rozdíl od ostatních kategorií

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 46925/2013 S. zn.: S - JMK 46925/2013/OD Brno dne 20.06.2013 OP ATŘENÍ OB EC NÉ P OV AH Y Krajský úřad Jihomoravského

Více

Číslicová technika 3 učební texty (SPŠ Zlín) str.: - 1 -

Číslicová technika 3 učební texty (SPŠ Zlín) str.: - 1 - Číslicová technika učební texty (SPŠ Zlín) str.: - -.. ČÍTAČE Mnohá logická rozhodnutí jsou založena na vyhodnocení počtu opakujících se jevů. Takovými jevy jsou např. rychlost otáčení nebo cykly stroje,

Více

Technická hodnota věcí a zařízení

Technická hodnota věcí a zařízení Technická hodnota věcí a zařízení Při hodnocení technického stavu je vycházeno ze zkušenosti, že nejdokonalejší a nejlepší technický stav má bezvadný, továrně nový výrobek. Výsledkem hodnocení technického

Více

Příloha Průběžné zprávy. Shrnutí návrhu algoritmu

Příloha Průběžné zprávy. Shrnutí návrhu algoritmu Příloha Průběžné zprávy Shrnutí návrhu algoritmu Obsah 1. Zadání a definice 2. Předpoklady použitíalgoritmu 3. Ocenění lesní půdy Ocenění zemědělské půdy Oceněníbudov a zastavěných ploch Ocenění vodních

Více

Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ.1.07/2.2.00/07.0018. 3. Reálná čísla

Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ.1.07/2.2.00/07.0018. 3. Reálná čísla Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ..07/..00/07.008 3. Reálná čísla RACIONÁLNÍ A IRACIONÁLNÍ ČÍSLA Význačnými množinami jsou číselné množiny. K nejvýznamnějším patří množina reálných čísel,

Více

MODELOVÁNÍ CENOVÉ ELASTICITY POPTÁVKY PO VJEZDU NA AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ MODELLING OF PRICE DEMAND ELASTICITY FOR ENTRY TO BUS TERMINAL

MODELOVÁNÍ CENOVÉ ELASTICITY POPTÁVKY PO VJEZDU NA AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ MODELLING OF PRICE DEMAND ELASTICITY FOR ENTRY TO BUS TERMINAL MODELOVÁNÍ CENOVÉ ELASTICITY POPTÁVKY PO VJEZDU NA AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ MODELLING OF PRICE DEMAND ELASTICITY FOR ENTRY TO BUS TERMINAL Martina Lánská 1 Anotace: Článek se zabývá modelováním cenové elasticity

Více

Investice a akvizice

Investice a akvizice Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonomie Investice a akvizice Téma 4: Rizika investičních projektů Brno 2014 Jana Boulaouad Ing. et Ing. Jana Boulaouad Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

Studie proveditelnosti. Marketingová analýza trhu

Studie proveditelnosti. Marketingová analýza trhu Studie proveditelnosti Marketingová analýza trhu Cíl semináře Seznámení se strukturou marketingové analýzy trhu jakou součástí studie proveditelnosti Obsah 1. Analýza makroprostředí 2. Definování cílové

Více

Autorizovaným techniků se uděluje autorizace podle 5 a 6 autorizačního zákona v těchto oborech a specializacích:

Autorizovaným techniků se uděluje autorizace podle 5 a 6 autorizačního zákona v těchto oborech a specializacích: Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě k rozsahu oprávnění autorizovaného technika pro výkon vybraných činností ve výstavbě

Více

Faremní systémy podle zadání PS LFA s účastí nevládních organizací

Faremní systémy podle zadání PS LFA s účastí nevládních organizací Faremní systémy podle zadání PS LFA s účastí nevládních organizací TÚ 4102 Operativní odborná činnost pro MZe ZADÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO TEMATICKÉHO ÚKOLU UZEI Č.J.: 23234/2016-MZE-17012, Č.Ú.: III/2016 Zadavatel:

Více

Shrnující zpráva ze sociologického výzkumu NEJDEK

Shrnující zpráva ze sociologického výzkumu NEJDEK UNIVERSITAS, s.r.o. Borovská 1425, 190 16 Praha 9 Tel.: 281972182 www.universitas.cz IČO: 274 17 719 Sociální služby: Potřeby a názory občanů v Karlovarském kraji 2007 Shrnující zpráva ze sociologického

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Dne 12. 7. 2010 obdržel zadavatel tyto dotazy týkající se zadávací dokumentace:

Dne 12. 7. 2010 obdržel zadavatel tyto dotazy týkající se zadávací dokumentace: Dne 12. 7. 2010 obdržel zadavatel tyto dotazy týkající se zadávací dokumentace: 1. na str. 3 požadujete: Volání a SMS mezi zaměstnanci zadavatele zdarma bez paušálního poplatku za tuto službu. Tento požadavek

Více

Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení

Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení Příloha č. 2 ke Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení 1. FACTUM INVENIO ad 2. Popis metodiky průzkumu 80 bodů Hodnotící komise posoudila nabídku uchazeče v tomto

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Obor: Provoz a ekonomika Statistické aspekty terénních průzkumů Vedoucí diplomové práce: Ing. Pavla Hošková Vypracoval: Martin Šimek 2003

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-1 poskytuje pokyny pro stanovení objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní

Více

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti Vyučovací předmět: Psychologie a komunikace Škola: SZŠ a VOŠZ Znojmo Učitel: Mgr. Olga Černá Třída + počet žáků: 2. ročník, obor ZA, 24 žáků Časová jednotka: 1 vyučovací jednotka

Více

Metodika testování navazujících evidencí

Metodika testování navazujících evidencí Metodika testování navazujících evidencí Základní metodický dokument k testování navazujících evidencí Centrálního depozitáře cenných papírů Verze: 3.0 Datum: 13.5.2010 Strana 1 (celkem 10) Úvod 1.1. Cíl

Více

VYKAZOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE

VYKAZOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE VYKAZOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE I. Úvodní informace Vedení fakulty upozorňuje akademické pracovníky a doktorandy na následující skutečnosti: V souvislosti s probíhající reformou výzkumu a vývoje v

Více

Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations

Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations Roman KOZEL If universities want to succeed on the market, they have to deal with higher assertivity their graduates. They need a specialist,

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

EXPERTNÍ POSUDEK Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. Stručný výtah z posudku.

EXPERTNÍ POSUDEK Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. Stručný výtah z posudku. EXPERTNÍ POSUDEK Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. Stručný výtah z posudku. EXPERTNÍ POSUDEK SE BUDE ZABÝVAT NÁSLEDUJÍCÍMI OTÁZKAMI TÝKAJÍCÍMI SE METOD ZPRACOVÁNÍ RURÚ: a. zjistit shodné metodické přístupy

Více

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Do vlastních rukou akcionářů DEK a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti DEK a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, PSČ 108 00, IČ: 276 36 801, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném

Více

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové 1.1. Nepřímá metoda měření teploty Pro nepřímé měření oteplení z přírůstků elektrických

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3. Přestupy mezi kategoriemi

Více

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Změny 1 vyhláška č. 294/2015 Sb. Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb. Umístění svislých

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

IMPORTANT FACOTRS FOR DEMAND FOR PUBLIC TRANSPORTATION OF WHEELCHAIRS

IMPORTANT FACOTRS FOR DEMAND FOR PUBLIC TRANSPORTATION OF WHEELCHAIRS FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ POPTÁVKU PO VEŘEJNÉ DOPRAVĚ OSOB S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU IMPORTANT FACOTRS FOR DEMAND FOR PUBLIC TRANSPORTATION OF WHEELCHAIRS Jaroslav Matuška 1 Anotace:Příspěvek se zabývá vztahem

Více

1 Matematické základy teorie obvodů

1 Matematické základy teorie obvodů Matematické základy teorie obvodů Vypracoval M. Košek Toto cvičení si klade možná přemrštěný, možná jednoduchý, cíl dosáhnout toho, aby všichní studenti znali základy matematiky (a fyziky) nutné pro pochopení

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

Role malých pr ojektů pr o udr žitelný rozvoj České rafinérské, a.s.

Role malých pr ojektů pr o udr žitelný rozvoj České rafinérské, a.s. 1. Úvod. Role malých pr ojektů pr o udr žitelný rozvoj České rafinérské, a.s. Josef Sváta, specialista pro strategické plánování tel. +42 315 718 65, e mail Josef.Svata@crc.cz Josef Král, manažér sekce

Více

Tab. 1 Podíl emisí TZL a SO₂ v krajích z celkového objemu ČR v letech 2003 až 2009 (v %)

Tab. 1 Podíl emisí TZL a SO₂ v krajích z celkového objemu ČR v letech 2003 až 2009 (v %) 3. Emise Jednou ze základních složek životního prostředí je ovzduší. Jeho kvalita zcela zásadně ovlivňuje kvalitu lidského života. Kvalitu ovzduší lze sledovat 2 způsoby. Prvním, a statisticky uchopitelnějším,

Více

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny:

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny: SPOJE ŠROUBOVÉ Šroubové spoje patří mezi nejstarší a nejpoužívanější rozebíratelné spoje se silovým stykem. Všechny spojovací součástky šroubových i ostatních rozebíratelných spojů jsou normalizované.

Více

ROZCVIČKY. (v nižší verzi může být posunuta grafika a špatně funkční některé odkazy).

ROZCVIČKY. (v nižší verzi může být posunuta grafika a špatně funkční některé odkazy). ROZCVIČKY Z MATEMATIKY 8. ROČ Prezentace jsou vytvořeny v MS PowerPoint 2010 (v nižší verzi může být posunuta grafika a špatně funkční některé odkazy). Anotace: Materiál slouží k procvičení základních

Více

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D Kariérov rové poradenství Text k modulu Kariérov rové poradenství Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D CO JE TO KARIÉROV ROVÉ PORADENSTVÍ? Kariérové poradenství (dále KP) je systém velmi různorodě zaměřených

Více

Modul Řízení objednávek. www.money.cz

Modul Řízení objednávek. www.money.cz Modul Řízení objednávek www.money.cz 2 Money S5 Řízení objednávek Funkce modulu Obchodní modul Money S5 Řízení objednávek slouží k uskutečnění hromadných akcí s objednávkami, které zajistí dostatečné množství

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce -3. Podmínky výběrového

Více

1.2.5 Reálná čísla I. Předpoklady: 010204

1.2.5 Reálná čísla I. Předpoklady: 010204 .2.5 Reálná čísla I Předpoklady: 00204 Značíme R. Reálná čísla jsou čísla, kterými se vyjadřují délky úseček, čísla jim opačná a 0. Každé reálné číslo je na číselné ose znázorněno právě jedním bodem. Každý

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Sp. zn. KÚOK/12404/2014/OSR/937 Olomouc dne 11. dubna 2014 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Karla

Více

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979 TNŽ 34 2612 Generální Ředitelství Českých drah Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem TNŽ 34 2612 Tato oborová norma stanoví základní technické

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na stavební práce mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, a dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Metodika pro nákup kancelářské výpočetní techniky

Metodika pro nákup kancelářské výpočetní techniky Příloha č. 2 Metodika pro nákup kancelářské výpočetní techniky 1. Vymezení skupin výrobků Kancelářská výpočetní technika, jak o ni pojednává tento dokument, zahrnuje tři skupiny výrobků: počítače osobní

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 29. 6. 1999 COM(1999) 317 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Rozvoj krátké námořní dopravy v Evropě

Více

Manuál optimalizační části aplikace: Optimalizace krajinné struktury z hlediska hydrologických režimů.

Manuál optimalizační části aplikace: Optimalizace krajinné struktury z hlediska hydrologických režimů. Manuál optimalizační části aplikace: Optimalizace krajinné struktury z hlediska hydrologických režimů. Metodika posuzovacího procesu pro stanovení nejvhodnější varianty soustavy krajinných prvků. Zpracováno

Více

3 nadbytek. 4 bez starostí

3 nadbytek. 4 bez starostí Metody měření spokojenosti zákazníka Postupy měření spokojenosti zákazníků jsou nejefektivnější činnosti při naplňování principu tzv. zpětné vazby. Tento princip patří k základním principům jakéhokoliv

Více

Směrnice Rady města č. 2/2011

Směrnice Rady města č. 2/2011 1 Směrnice Rady města č. 2/2011 PRO VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENCI STÍŽNOSTÍ, PETIC, KVALIFIKOVANÉ ŽÁDOSTI, HROMADNÉ PŘIPOMÍNKY A MÍSTNÍHO REFERENDA (TJ. PODÁNÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB - DÁLE JEN PODÁNÍ) Vyřizování

Více

Provozní deník jakosti vody

Provozní deník jakosti vody Provozní deník jakosti vody Pro zdroje tepla z hliníku Pro odbornou firmu Logamax plus GB162 Logano plus GB202 Logano plus GB312 Logano plus GB402 Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. 6 720 642 944

Více

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Způsob výroby Dodávaný stav Podle ČSN EN 10025-6 září 2005 Způsob výroby oceli volí výrobce Pokud je to

Více

4 DVOJMATICOVÉ HRY. Strategie Stiskni páku Sed u koryta. Stiskni páku (8, 2) (5, 3) Sed u koryta (10, 2) (0, 0)

4 DVOJMATICOVÉ HRY. Strategie Stiskni páku Sed u koryta. Stiskni páku (8, 2) (5, 3) Sed u koryta (10, 2) (0, 0) 4 DVOJMATICOVÉ HRY Strategie Stiskni páku Sed u koryta Stiskni páku (8, 2) (5, 3) Sed u koryta (10, 2) (0, 0) 125 DVOJMATICOVÁ HRA Je-li speciálně množina hráčů Q = {1, 2} a prostory strategií S 1, S 2

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 775081383, DS: n7tg8u3

Více

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II)

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) Systém metodické, informační a komunikační podpory při zavádění školních vzdělávacích programů s orientací na rozvoj klíčových kompetencí a růst kvality vzdělávání Anotace

Více

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ A) Povinnost příjemců zajišťovat publicitu projektů 1. Z čeho vyplývá povinnost příjemců podpory dodržovat vizuální identitu ESF/OP LZZ a zajišťovat

Více

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí Uložení potrubí Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí Obsah: 1. Definice... 2 2. Rozměrový návrh komponent... 2 3. Podpěra nebo vedení na souosém

Více

Zadání. Založení projektu

Zadání. Založení projektu Zadání Cílem tohoto příkladu je navrhnout symetrický dřevěný střešní vazník délky 13 m, sklon střechy 25. Materiálem je dřevo třídy C24, fošny tloušťky 40 mm. Zatížení krytinou a podhledem 0,2 kn/m, druhá

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 - pracovní seminář určený hydrogeologům (16.2.2012) 1. ÚVOD do změn právních předpisů Právní předpisy nemohou postihnout rozmanitosti případů z každodenní praxe. Zde proto

Více

Typ RT/MRT..a Velikost: 30 180. převodový poměr: 5:1 100:1. Výkon: 0,06 15 kw. kroutící moment: 5 2 540 nm

Typ RT/MRT..a Velikost: 30 180. převodový poměr: 5:1 100:1. Výkon: 0,06 15 kw. kroutící moment: 5 2 540 nm Typ RT/MRT..a Velkost: 30 180 převodový poměr: 5:1 100:1 Výkon: 0,06 15 kw kroutíí moment: 5 2 540 nm ŠNEKOVÉ PŘEVODOVKY Obsah Šnekové převodovky 1 Všeobený pops 2 2 Konstruke 2 3 Typové označení 2 4

Více

LINEÁRNÍ PROGRAMOVÁNÍ

LINEÁRNÍ PROGRAMOVÁNÍ LINEÁRNÍ PROGRAMOVÁNÍ Lneární programování e druh matematckého programování. Matematcký model se skládá z:. účelové funkce. omezuících podmínek (vlastní omezení a podmínk nezápornost) Účelová funkce omezuící

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Vyřizuje: Milena Pecnová Telefon: 267 994 541 Fax: 272 936 383 E-mail: milena.pecnova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

1.7. Mechanické kmitání

1.7. Mechanické kmitání 1.7. Mechanické kmitání. 1. Umět vysvětlit princip netlumeného kmitavého pohybu.. Umět srovnat periodický kmitavý pohyb s periodickým pohybem po kružnici. 3. Znát charakteristické veličiny periodického

Více

TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA ZDRAVOTNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JMÉNO a PŘÍJMENÍ Vedoucí bakalářské práce: Tituly, jméno příjmení, titul

Více

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ do 30/2001: změna / doplnění nový název

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ do 30/2001: změna / doplnění nový název "Stezka pro chodce" (č. C 7a), která přikazuje chodcům užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky; jiným účastníkům provozu na pozemních komunikacích, než pro které je tento pruh nebo stezka

Více

5.6.6.3. Metody hodnocení rizik

5.6.6.3. Metody hodnocení rizik 5.6.6.3. Metody hodnocení rizik http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/identifikace-nebezpeci-ahodnoceni-rizik/metody-hodnoceni-rizik Pro hodnocení a analýzu rizik se používají různé metody. Výběr metody

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

Výstavba víceúčelových sportovních zařízení 45212220-4. Stavební práce 45000000-7. Předpokládaná hodnota VZ (v Kč bez DPH):

Výstavba víceúčelových sportovních zařízení 45212220-4. Stavební práce 45000000-7. Předpokládaná hodnota VZ (v Kč bez DPH): Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 60/2002-34 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a

Více

Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT"

Stanovy horolezeckého oddílu ROT SPORT Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT" Horolezecký oddíl "ROT SPORT" je dobrovolným občanským sdružením zájemců o horolezecký sport, navazující na sportovní a duchovní hodnoty českých a saských horolezců

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Komplexní servis prádla a oděvů pro Nemocnici Jihlava Nadlimitní zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o

Více

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním 1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007

Více

Obsah. Trocha právničiny

Obsah. Trocha právničiny Trocha právničiny - Pokud se vám můj ebook líbí, řekněte o tom svým známým. Pošlete jim odkaz na webovou stránku, kde si jej mohou zakoupit. Ebook je mým duševním vlastnictvím a jeho tvorba mě stála spoustu

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 513/99-5031 Oblastní pracoviště č. 6 Ústí n. L. INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 513/99-5031 Oblastní pracoviště č. 6 Ústí n. L. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 513/99-5031 Oblastní pracoviště č. 6 Ústí n. L. Signatura: nf6hs302 Okresní pracoviště Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Střední odborné učiliště

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 27/2011-110 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana

Více

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Zakázky standardní přehled 1. Možnosti výběru 2. Zobrazení, funkce Zakázky přehled prací 1. Možnosti výběru 2. Mistři podle skupin 3. Tisk sumářů a skupin Zakázky ostatní

Více

Právní úprava spolků dle nového občanského zákoníku

Právní úprava spolků dle nového občanského zákoníku Právní úprava spolků dle nového občanského zákoníku Konkrétní doporučení pro sportovní organizace občanská sdružení Legislativní rada Českého olympijského výboru 2013 Právní úprava spolků dle nového občanského

Více

17 a 22a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

17 a 22a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů S t a n o v i s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 5/2011 Označení stanoviska: Povinnosti obce související s projednáním závěrečného účtu spolu se zprávou o výsledcích hospodaření

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

499/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA

499/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA Obsah a text 499/2004 Sb. - stav k 31.12.2013 Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 32/2008 Sb. Změna: 190/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna:

Více

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko Město Blansko, nám. Svobody

Více

Meze použití dílčího hodnotícího kritéria kvalita plnění a problematika stanovování vah kritérií

Meze použití dílčího hodnotícího kritéria kvalita plnění a problematika stanovování vah kritérií kritéria kvalita plnění a problematika Příloha č. B6 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání veřejných zakázek Vydal: Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6

VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6 VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6 Platnost od 1.1.2004 VÝROBA PLYNŮ PRO MEDICINÁLNÍ ÚČELY VYDÁNÍ PROSINEC 2003 1. Zásady Tento doplněk se zabývá průmyslovou výrobou medicinálních plynů,

Více

Příloha III TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU

Příloha III TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU Příloha III TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU (a) Technické parametry vodních cest E Hlavní technické parametry vodních cest E mají v zásadě odpovídat klasifikaci

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Havlíčkův kraj o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 5 Cestovní ruch - záruka prosperity Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III.3. Název

Více