ČLOVĚK SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI V NOVÉM VÝCHOVNÉM KONTEXTU - I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČLOVĚK SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI V NOVÉM VÝCHOVNÉM KONTEXTU - I"

Transkript

1 ČLOVĚK SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI V NOVÉM VÝCHOVNÉM KONTEXTU - I Marie Kocurová Vztah pedagogiky a speciální pedagogiky v teorii i praxi je často diskutovaným tématem, které zaujalo i mě, neboť působím jako speciální pedagog na katedře pedagogiky PeF ZČU v Plzni. Své úvahy na toto téma se pokusím strukturovat do 5 okruhů: 1) Paradigmata vědy 2) Nové paradigma výchovy 3) Výchova člověka s postižením v celkovém společenském a výchovném kontextu 4) Norma a normalita ve speciální pedagogice 5) Podnčty nových pedagogických přístupů pro výchovu jedinců se speciálními potřebami 1 Paradigmata vědy Pojem paradigma" se začal ve vědecké obci používat v souvislosti s analýzou a vysvčtlenim změn v jednotlivých vědních oborech. Tyto změny, často nazývané vědeckými revolucemi, představovaly změnu paradigmat. Paradigmata jsou konceptuálni schémata, pod jejichž zorným úhlem vidíme, vykládáme nebo chápeme určitou část světa (Tondl.l 994, s. 41). Je to základní teoretický rámec, který umožňuje přijít s jistým vysvětlením určitého problému. Nová paradigmata vědy transformuji nejen cíle a prostředky výzkumu, ale i modely predikce budoucích jevů nebo událostí. Na obecné úrovni se těmto otázkám věnuje filosofie vědy, která většinou uvažuje o změnách paradigmat jednotlivých věd, ale na konci 20. století také přemýšlí o změnách paradigmat vědy jako celku, tj. v síti vnějších, převážně sociálně podmíněných vazeb vědy. Současnost totiž přináší prohlubující se rozpor mezi výsledky vědy a stavem společnosti. Základním problémem filosofie vědy je z tohoto pohledu funkce vědy. Funkce vědy doznávala v dějinách výrazné změny. Pohybovala se od přirozené touhy po poznání a tvoření k vědění jako nástroji k ovládání a přetváření světa, tj. vědění jako moci. Funkci vědy takto formuloval F. Bacon. Po euforickém období první poloviny našeho století, zvaném jako éra akcelerace se v 70. a 80. letech dostavila vlna roz-

2 čarování vědou a technikou, které má podle zprávy OECD tyto důvody: - pokračující zhoršováni životního prostředí - snižující se transparentnost technologií pro běžného občana - pokračující proces tvořivé destrukce" - rozčarováni z nechtčných a neočekávaných dopadů včdy Při řešení negativních souvislostí vědění se zdůrazňuje hlavnč posíleni interdisciplinární spolupráce, posílení akcentů na humanistické, kulturní a etické dimenze. Nejmarkantnějším výsledkem tčehto vlivů je překonáváni vědeckého resortismu, tzn. ostrých hranic mezi jednotlivými obory. Resortismus je plodem druhé poloviny 19. stol., v současnosti však bráni globalizaci pohledů, tj. novým paradigmatům. Nové paradigma začíná s jednou nebo více hypotézami, které nejsou slučitelné s jistý mi fakty zaznamenanými ve starém paradigmatu. Při úvahách o zmčnách paradigmat se nejedná o úplné popření či odstrančni těchto paradigmat. Sociální dimenze, která představuje jednu podstatnou část globalizace, bývá ztotožňována se zvýšenou akcentací lidských práv, práv člověka a občana, pluralismu občanské společnosti. Další akcent pak bývá položen na práva přírody". Stále významnější místo v nových paradigmatech nachází i tzv. vědní etika. (26) 2 Nové paradigma výchovy Pedagogika jako věda o výchově se svým vývojem nevymyká ze systému ostatních věd. Její těžiště tvoří pohled na výchovu a dítě. Všechny dosavadní definice výchovy ji charakterizují jako soubor aktů, které nevycházejí pouze z intervence současné situace, ale jsou spoludeterminovány a limitovány specifickým pohledem na budoucnost". (Singule, 1992, s. 36).Tato definice J. Geurtzc upozorňuje, že dosavadní pojetí pedagogiky vyplývá z chápáni dětí jako bytostí, kterými teprve budou", tzn. bytostí nezralých, závislých, nekompetentních. Paradigma výchovy se však dostává do krizové situace, která souvisí, tak jako v případě krizí paradigmat i v ostatních oborech, se změněným pohledem na budoucnost. Ta skýtá obraz zhoršeného životního prostředí, sociální dezintegrace a individuální bezmocnosti změnit situaci. Tyto jevy ústí do úvah o celkové krizi výchovy, na kterou pedagogická teorie reaguje nejrůznějším způsobem, z nichž za krajní považujeme negativistické koncepce jako je antipedagogika a čemá pedagogika, zcela zavrhující záměrné působení na dítě. Mezi těžko řešitelné problémy dosavadního výchovného paradigmatu patří i to, že evropská společnost, která se snaží pomoci sociálně znevýhodněným skupinám uplatnit jejich lidská právaje nemůže aplikovat ve vztahu k dětem, protože jí to nedovoluje výše zmíněný pohled na dítě. Je proto nutné vytvořit nové paradigma, které proti starému považuje děti za plně rozvinuté (full-ledged - zcela opeřené) lidské bytosti, a na základě toho jim poskytuje širší kompetence než dosavadní výchova.

3 Pedagogika pak řeší problém, jakou roli může v úsilí o lepší postavení dítěte hrát pedagogický výzkum. Pedagogičtí metodologové se přimlouvají spíše za kvalitativní, holistické výzkumné metody, které berou v úvahu každého člověka jako jedinečný fenomén. Ani paradigmatu výchovy se nevyhnuly požadavky na humanizaci. Změny, které však byly v zájmu humanizace výchovy zatím vykonány, bývají přirovnávány ke změnám v rozestavěni lehátek na palubě Titaniku, místo toho, aby došlo k zásadní změně kurzu. Humanizace by měla představovat kultivaci životni cesty člověka, směřující k hledáni lidské identity. Z toho důvodu je třeba upřednostňovat výchovu charakteru před zprostředkováním vědomostí. V našem školství dochází kromě vědomí nutnosti změn i k analýze současného stavu a k pokusům o nové přístupy. Jednu z analýz našeho výchovně-vzdělávaciho procesu zpracovala i skupina NEMES, která konstatovala, že hlavní problémy nacházíme: - v pojetí žáka jako objektu, nikoli subjektu výchovy - v deformovaných funkcích vzdělání, kdy klesá význam kulturační funkce, je posilována funkce profesionalizační a socializační funkce je zaměřena na výchovu konformního člověka Myšlenky humanizace výchovně-vzdělávacího systému, které by vyhovovaly požadavkům nového paradigmatu výchovy bývají pevně zakotveny v programech alternativních školských systémů a jsou neopominutelné všude tam, kde se jedná o výchovu jedinců se speciálními potřebami. (13, 22) 3 Výchova člověka s postižením v celkovém společenském a výchovném kontextu Jednou ze stěžejních otázek speciální pedagogiky je vztah společnosti k postiženým. Tento vztah samozřejmě prodělával svůj historický vývoj, který bezprostředně navazoval na celkový vývoj sociální. Obecně je možno konstatovat, že postižení byli, ostatně jako všichni výjimeční lidé, vždy vnímáni ambivalentně. Na jedné straně se sklonem je podceňovat, odsuzovat, pronásledovat, v nejstaršich dobách i likvidovat, a na straně druhé pak se sklonem je litovat, přeceňovat až připisovat jim mimořádné schopnosti. Některé kořeny této ambivalence nacházíme až na úrovni archetypů. Obavy z nového, tak je vnímán i neobvyklý - postižený člověk, nacházíme již u živočišných předchůdců člověka. Při experimentech se šimpanzi bylo např. zjištěno, že jednoletí a dvouletí si nových objektů nevšímají, pětiletí a šestiletí jeví o ně velký zájem a u dospělých převažuji negativní vztahy. U člověka je tento (z pohledu potřeby přežiti důležitý) rys - neofobie, určitým způsobem kompenzován tzv. neofilii - zálibou v novém, která je podle některých autorů klíčem k lidské tvořivosti a v našem případě i naději pro akceptaci postižených.

4 V dějinách péče o postižené je třeba si všimnout některých výrazných momentů, které přimo odrážejí pojetí člověka toho kterého období. Jeden takový vý razný zvrat představovalo rozšířeni křesťanství, které sebou přineslo rozsáhleji organizovanou péči o postižené a staré lidi. Tuto změnu můžeme odvodit právě z nového pojetí světa a člověka (nových paradigmat). Péče o trpící zde představovala rovnocennou složku poslání církve. Vybudovanou strukturu měla církevní péče již v době legalizace křesťanství. Paradoxně se právě tato služba zdánlivě bezvýznamným a postiženým lidem stala silou, která spolupůsobila při zvratu, jimž se křesťané stali vedoucí silou v římské říši. (3) Charitativní instituce a s nimi spojené humanitní vědomi tím zakotvily v západní civilizaci, kde dnes ve spojeni s demokratickým modelem společnosti vytvářejí protiváhu proti negativním tendencím tržní společnosti založené na soutěživosti. V naší zemi však byla v minulém období tato tradice narušena. Z toho důvodu si uvědomujeme důležitost výchovy etických a duchovních hodnot paralelně s budováním tržních vztahů ve společnosti. Dá se však říci, že právě toto těžiště výchovy patří k nejobtížněji naplnitelným úkolům, zvláště pak v podmínkách tzv. krize výchovy, kterou lidstvo prožívá. Ta bývá často spojována zejména se špatnými vyhlídkami do budoucnosti. Výrazný fenomén, s kterým bývá nové paradigma výchovy často dáváno do souvislosti, je formulování práv dítěte. Dítě považujeme za plnohodnotnou lidskou bytost, která se jako taková stává nejen objektem, ale i subjektem výchovy. Vztah vychovatel - vychovávaný se pak stává vztahem dvou rovnoprávných jedinců, ve kterém je zdůrazňována aktivita. Zvláště akcentovaný je tento problém v oblasti výchovy a vzdělávání handicapovaných jedinců, neboť ti jsou znevýhodňováni ještě z důvodu jejich postižení. Při úvahách o změně paradigmatu jejich výchovy si uvědomujeme i problémovost negativní, tzn. na defekt zaměřené diagnostiky, i samotné základní terminologie, která jedince se speciálními potřebami stigmatizuje. Hlavní diskuse v této oblasti se vedou kolem celkového modelu péče. Novému paradigmatu odpovídá spíše integrovaný model, zaměřený na zdůraznění a rozvoj individuálních možností člověka a nikoli na jeho omezení. Integrovaný model péče, nejpropracovančjší v edukativní - pedagogické - školské oblasti, však vyžaduje splnění celé řady podmínek. Pokud se to podaří, představuje soužití zdravých dětí a děti s postižením výrazný přinos pro obě skupiny. A právě tato jedinečná situace, pozitivně stimulující rozvoj osobnosti, zvláště v oblasti prosociality a empatie, je tím hlavním humanizačním fenoménem, který lidé s handicapem mohou vnášet do společnosti. Ve vztahu k mentálně retardovaným jedincům z požadavku integrace ve výchově vyplývá, že mají být vždy, pokud je to možné, vychovávány s ostatními dětmi. Výjimku může n ořit vyučováni některý ch

5 předmětů, kde je z důvodů odlišných procesů učení tčchto dčti třeba zajistit redukci učiva, speciální metody a přistup speciálního pedagoga. Jak známo, každá společnost je natolik humánní, nakolik je humánní její vztah k jejím nejslabším členům. Péče o handicapované není jen cílem, ale i prostředkem výchovy, neboť prostřednictvím integrace postižených se zdravými dochází k výraznému obdarovávání obou. Speciální pedagogika by pak mčla, vzhledem ke svému posláni, tvořit predvoj tohoto humanizačního snaženi.(4) Ale zpět ke vztahu postižený - společnost. Výrazným nástrojem budování vzájemných pozitivních vztahů může být tzv. výchova k prosocialitč. Mezi charakteristiky prosociální osobnosti totiž zahrnujeme: - projevování soucitu s trpícími - potěšení z obdarovávání nebo rozdělování se s nčkým - práce ve prospěch druhých lidí - přijímáni úspěchů druhých lidí bez závisti - schopnost empatie, tj. schopnost vcítit se do radosti i starosti druhých (19) V širších souvislostech principy tohoto ty pu výchovy odpovídají základům tzv. humanistické výchovy, která vychází z filosofie humanismu a humanistické psychologie. Na výchovu k prosocialitě jsou již cíleně zaměřené některé programy (viz Roche de Olivar : Etická výchova). Pokud seje daři zařazovat do výchovně-vzdělávacího procesu, představuji nejen příspěvek k humanizaci společnosti, ale i šanci pro akceptaci lidí s handicapem.( 19) 4 Norma a normalita ve speciální pedagogice Problematiku normy a normality považuji ve speciální pedagogice za klíčovou. Z nového pojetí tohoto problému bude zřejmě kromě jiného také vycházet i nové paradigma speciální pedagogiky. Speciální pedagogika, obdobně jako medicína, sociální patologie a další obory, má hlavní předmět svého zájmu mimo normu, a má proto pochopitelný zájem o vymezení této normv. Deviace a abnormality mohou totiž být stanoveny jen vzhledem k příslušnému, explicitně nebo implicitně uznávanému měřítku - normě, jejíž vymezení si žádá široký interdisciplinární přístup. Speciální pedagogika se věnuje problematice normy nikoli proto, aby nějakou úzkou normu v psychické, somatické či sociální oblasti stanovila a žáky vymykající se tomuto intervalu vyčlenila z běžných škol a segregovala je ve speciálních zařízeních. Naopak, k poslání učitele patří chápat normalitu osobnosti jako otevřený systém. Tento pohled mu zprostředkuje pochopení a toleranci jedinečnosti každého žáka a vytváří tak jeden z předpokladů úspěšné integrace žáků s postižením. Speciální pedagogika ve většině svých specializací čerpá z psychologického, případně medicínského pojetí normality, tak jak je v naší literatuře zpracovala Syřiš-

6 ťová. Ta za hlavní považuje tři koncepce normality: 1) pojetí normality jako zdraví 2) pojetí normality jako optimálního stavu" 3) pojetí normality jako nekonečného procesu k seberealizaci (23). První pojetí normality jako absence nemoci vycházelo z bipolámího vztahu zdraví - nemoc, který však postupné mění svůj charakter. Dnes se hovoří o tzv pozitivním zdraví, vymezeném přítomností kladných znaků - rovnováhy, štčstí, pohody - a o negativním zdraví, vymezeném nepřítomností záporných znaků - nemoc, vada, porucha. Pozitivní zdraví, v anglické literatuře označované wellbeing, bývá popisováno jako setrvalý pocit, že je človčku dobře, že prožívá štěstí a spokojenost. Toto vymezení, zahrnující vedle dřívějšího pojetí zdraví i faktory zdraví doprovázející, udržující, mělo dalekosáhlé důsledky a vedlo Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) v roce 1982 k definici zdraví jako stavu úplného fyzického, psychického asociálního wellbeingu (pohody). Tím zmizela dřívější bipolámost zdraví a nemoci a v novém pojetí je tedy zdraví možno spojovat se schopností maximalizovat wellbeing. Můžeme pak vlastně hovořit i o zdraví nemocných, případně postižených. (9) Syřišťová ve své práci zmiňuje v rámci hlavních koncepcí normality ještě další hlediska. Jsou to statistické, funkční a normativní faktory. Všechny tyto významy souvisí s pravidelnosti výskytu jevu v určitém souboru ( abnormální jsou odchylky od pravidelnosti).(23) Učitelé jsou vcelku zběhlí ve využívání statistické normy. Dnešní škola tuto normu běžně používá (jej" 11 odrazem jsou osnovy, běžná klasifikace atd ), ale často také zneužívá (zaměřenost na průměr). Úskalí vznikají při chápání a užívání normy funkční (individuálně vztahové). Nejdůlcžitější je zde zdůrazněni konštituční variability, tj. nevztahovat hodnotu znaku vzhledem k jejímu umístění v celé populaci, ale vzhledem ke konstitučním hodnotám, vzhledem k vlastním vývojovým možnostem každého jedince. Užívání tohoto pojetí normy a normality patří k profesionalitě učitele a vytváří i předpoklad akceptace člověka s postižením, tj. toho, který se vymyká normě statistické. Pro speciální pedagogiku jsou přínosná i kritéria normality osobnosti, tak jak je opět formulovala E. Syřišťová. Jsou to: - subjektivní uspokojení (viz výše vymezené pozitivní zdraví) - schopnost správného sebehodnocení - pocit identity - schopnost seberealizace - autonomie a integrace osobnosti - rezistence proti stresu - adekvátní percepce reality - schopnost přežití - sociální adaptace Na rozdíl od ní Freud sdružuje znaky psychické normality do tři faktorů: - vnitřní proporcionalita - přizpůsobenost - schopnost milovat a pracovat"

7 Z uvedeného vyplývá, kolik dílčích relativních znaků proměnlivých ve vztahu k určité kultuře, společnosti a genetickému základu je součásti otevřeného systému nazvvaného normalita. Človčk však není jen tím, kým je, ale i tím, kým se může stát. Je však třeba, aby se neminul sám se sebou, se svou možností, se svým štěstím A právě k tomu by mu měl dopomoci pedagog, případně speciální pedagog. V problematice normy a normality je podstatné pochopení kvantitativní a kvalitativní dimenze tohoto problému, které umožňuje pochopit plynulý přechod mezi normou a mimonormou. (8, 23) Některé speciálněpedagogické specializace, zvláště etopedie, vyžadují výraznější rozšířeni pojetí normy o sociální dimenze, tak jak to činí i sociální patologie. Ta se normou zabývá především při základním vymezení pojmu devianlni chováni = chování odchylné od společensky přijatých norem. Odpovědi na otázku, co znamená norma v sociální oblasti, se primárně věnuje především etika. Normy definuje jako sociální pravidla jednáni, která potřebuji lidská společenství, aby mohla existovat. Norma může mít podobu právní či mravní. Plněni právních norem je vynutitelné, mravní normy jsou součástí individuálního svědomí a sociálního étosu. Jejich vztah je oboustranný a zkoumá ho právě etika. Normy představují základní kameny společnosti a jsou součástí jejího řádu. Sdílení norem stmeluje společnost. Toto sdíleni probíhá dvojím způsobem - v podobě očekávání vůči sobě i druhým a v podobě dovednosti vhodně jednat. Sociální normy mohou být chápány v trojím pojetí: jako to, co je ve společnosti: 1) zvyklé a osvědčené 2) přípustné 3) správné a žádoucí Zvláště třetí pojetí propojuje normy s hodnotami či hodnotovými orientacemi, souvisejícími v lidské psychice hlavně s motivací. Pojem řádu, vycházející ze sociálních norem, nabývá přesných kontur až po doplnění o odchylky od těchto norem - deviace, neboť s nimi vytváří komplex vzájemně se ovlivňujících prvků, tedy systém. Každá norma je vybavena nějakou sankcí, což znamená, že sama předpokládá možnost svého porušení. Sociální deviace (z latinského devialio = odchylka, úchylka), jako chování odchylné od společensky přijatých norem, se může týkat jedince, celých skupin i jejich subkultur. Otázkou je, od jakých norem se odlišuje, do jaké míry a jak je toto chování sankcionováno. Při posuzování dodržování norem je důležitý' společenský toleranční limit, protože žádná norma není nikdy dodržována přesně a všemi lidmi stejně. Za sociálně patologické se pokládají jen vysoce společensky nebezpečné formy deviantního chování. (1, 12) Mezi přední zájmy etopedie, ale i psychologie, práva a etiky patří sledováni příčin sociálních deviací. Etiologické spektrum je velmi široké, od příčin v osobnosti devianta, přes interpersonální obtíže až k dysfunkcím sociálním, a každý z véd-

8 nich oborů je nahlíží ze svého pohledu, zkoumá svými metodami a zpracovává v duchu svého paradigmatu. Ve vztahu k lidem mentálně retardovaným se problematika normy a normality soustřeďuje na otázky posuzováni intelektu člověka a definice mentálni retardace. S těmito otázkami potom souvisí většina problémů, které dnes řeší psychopedie, např. možnosti přesné diagnostiky rozumového vý voje včetně úvah o postradatelnosti této diagnostiky, možnosti prognózy intelektového vývoje, otázky tzv. vzdělavatelnosti mentálnč retardovaných, rozvoj mimointelektových složek osobnosti a možnosti socializace člověka s mentálním postižením. (6) Dokončeni v příslím čísle Literatura: 1. Anzenbacher, A Úvod do etiky. Praha. Zvon Badegruber, B Otevřené učeni ve 28 krocích. Praha. Portál Blažek. B. Olmrová, J : Krása a bolest. Praha. Panorama Blažek, B. - Olmrová, J.: Světy postižených. Praha. Avicenum Cangelosi, J. S.: Strategie řízeni třídy. Praha, Portál Čet ná. M.: Kapitoly z psychopedie. Praha, UK Dinkmeyer. D. - McKav, G.: Step: Efektivní výchova krok za krokem. Praha, Portál Fischerová. J.: Úvod do patopsychologie se zřetelem k etopedii. Učebni text. Olomouc. U P Kadlec, J.: Pozitivní zdraví a jeho indikátory v současné odborné literatuře. Československá psychologie. 35, č Asertivita, sebereflexe, kooperace a dramatická výchova Praha. PedF UK Kapitoly o vysokoškolské výuce. Praha. ÚRVŠ Sociální deviace, sociologie nemoci a medicíny Praha. SLON Humanizace vzděláváni. Sborník referátů konference v Bechyni, Kolář, Z. - Kota. J : Základy obecné pedagogiky. Učebni text UK. Praha. SPN Kovaliková. S Integrovaná tematická výuka Kroměříž, Spirála Kret, E Učíme (se) jinak. Praha, Portál Křivohlavý, J. Povídej, naslouchám Praha. Návrat Mareš. J. - Křivohlavý. J : Komunikace ve škole. Brno. MU Olivar, R.. R. Etická výchova. Bratislava. Orbis Pictus Istropolitana Pike, G.: Globální výchova. Praha. Grada S in gule, F: Současné pedagogické směry. Praha. SPN Skalková, J.: Humanizace vzděláváni jako soudobý pedagogický' problém Praha. UJEP Syřišťová, E.: Normalita osobnosti. Praha, Avicenum Stech, S: Škola stále nová. Praha, UK 1992.

9 25. Švarcová, 1: Komplexní systém vzdě- 26. Tondl. L.: Věda, technika a společláváni děti. mládeže a dospělých s těž- nost. b.m.v., Filosofia kým mentálním postižením Praha, 27. Tonucci, F. Vyučovat nebo naučit. Septima Praha, PedF UK FAKULTNÍ KNIHKUPECTVÍ v budově Pedagogické fakulty UK, specializované na odbornou literaturu, NABÍZÍ velký výbčr učebnic, skript, časopisů, sborníků a vědeckých publikací z oborů - PEDAGOGIKA - SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA - PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE - FILOZOFIE - VÝTVARNÁ VÝCHOVA -HUDEBNÍ VÝCHOVA - HISTORIE klidný nákup prodej na faktury prodej na dobírku zásilkový prodej do celé republiky NAVŠTIVTE NÁS nebo si objednejte literaturu na adrese: PedF UK Fakultní knihkupectví M. D. Rettigové PRAHA 1 Telefonovat nám můžete na číslo (02) linka 2086

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Základy pedagogiky a didaktiky

Základy pedagogiky a didaktiky Základy pedagogiky a didaktiky Pedagogika Pedagogika je věda zabývající se výchovou a vzdělání. První systém pedagogických poznatků a zásad vytvořil J.Á. Komenský a jako samostatný vědní obor existuje

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy

Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy P. Kuchař, M. Kaplánek, M. Pařízek Proč sociální pedagogika Cílem je pomoc lidem: v socializaci (jako

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Klasifikace věd Ročník 1. Datum tvorby 2.9.2013

Více

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH 1) Teorie multikulturalismu 2) Teorie nacionalismu 3) Multikulturalismus praktické příklady ve státech a společnostech 4) Státy a typologie

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Název studijního oboru Speciální pedagogika Kód studijního oboru 7506T002 Typ studia navazující magisterský Forma studia kombinovaná Specializace Speciální pedagogika

Více

ČLOVĚK SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI V NOVÉM VÝCHOVNÉM KONTEXTU - II 1)

ČLOVĚK SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI V NOVÉM VÝCHOVNÉM KONTEXTU - II 1) ČLOVĚK SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI V NOVÉM VÝCHOVNÉM KONTEXTU - II 1) Marie Kocurová 5 Podněty nových pedagogických přístupů pro výchovu jedinců se speciálními potřebami V úvodu nastíním několik myšlenek

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření Seminární práce studentů Vyberte si jedno z nabízených 63 témat. Pokud si někdo vybere knihu

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Základy pedagogiky a psychologie pro vychovatele zkušební okruhy

Základy pedagogiky a psychologie pro vychovatele zkušební okruhy Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta katedra pedagogiky Požadavky ke státní závěrečné zkoušce pro kombinované bakalářské studium VYCHOVATELSTVÍ (7505R008) Státní závěrečná zkouška v oboru vychovatelství

Více

Ošetřovatelství

Ošetřovatelství Ošetřovatelství jako věda (Charakteristika oboru ošetřovatelství) Ošetřovatelství Ošetřovatelství jako vědní obor Samostatná vědní disciplína s vlastní teoretickou základnou. Teorie umožňuje: - třídit

Více

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Povinné předměty Inkluzivní (speciální) pedagogika Umět vyložit pojmy v oboru speciální pedagogika se zaměřením na inkluzi, inkluzivní vzdělávání

Více

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Alena Keblová - Iva Švarcová Úvod Společenské a pracovni uplalnéní absolventů, zejména vlak absolventek zvláštnich a speciálních škol se dostalo s přechodem

Více

OSOBNOSTNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCESY UČENÍ. Psychologie výchovy a vzdělávání

OSOBNOSTNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCESY UČENÍ. Psychologie výchovy a vzdělávání OSOBNOSTNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCESY UČENÍ Psychologie výchovy a vzdělávání Úkoly pedagogické psychologie vysvětlovat, ovlivňovat, projektovat. Hlavním poslání oboru tedy není objevovat věci jaké jsou,

Více

Struktura pedagogických disciplín

Struktura pedagogických disciplín Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Struktura pedagogických disciplín (seminární práce ze semináře k úvodu do pedagogiky a základům pedagogického myšlení) Vypracovala: Romana Gottvaldová UČO

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

SOCIOLOGIE Sociální normy a sociální deviace

SOCIOLOGIE Sociální normy a sociální deviace SOCIOLOGIE Sociální normy a sociální deviace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství Ošetřovatelství pojetí moderního ošetřovatelství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Tondrová Irena duben 2009 ošetřovatelství Pojetí

Více

Funkce školy a školního vzdělávání

Funkce školy a školního vzdělávání Funkce školy a školního vzdělávání 24.11.2016 Čím má být škola společnosti užitečná? Reflexe konference Škola, kde jsem člověkem 10.-12.11.2015 Cíle a funkce vzdělávání Rozvoj lidské individuality Cíle

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

Sociální pedagogika. Úvod

Sociální pedagogika. Úvod Sociální pedagogika Úvod Mladý vědní obor, definice je stále nejednotná U nás je považován za zakladatele Gustav Adolf Lindner (1828 1987) Vyzvedal společenské poslání výchovy výchova pro život společenský,

Více

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU VSTUPNÍ OTÁZKY: Co je vzdělávací kurikulum Co ovlivňuje podobu kurikula (edukační teorie a jejich vliv na výběr

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

1. PEDAGOGIKA. ( pedagogika jako věda, vymezení, význam, využití, její pojetí ve světě, problémy a specifika; vztah pedagogiky k jiným vědám )

1. PEDAGOGIKA. ( pedagogika jako věda, vymezení, význam, využití, její pojetí ve světě, problémy a specifika; vztah pedagogiky k jiným vědám ) Zpracovaly: Michaela Kovářová, UČO 142994 Darina Haličková, UČO 143008 1. PEDAGOGIKA ( pedagogika jako věda, vymezení, význam, využití, její pojetí ve světě, problémy a specifika; vztah pedagogiky k jiným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti.

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti. Slovo úvodem Předložené studijní materiály slouží jako podpora pro kontaktní výuku. Jejich cílem je předložit ucelený pohled na obsah předmětu a také vám trošku usnadnit učení. Proto se snažím, aby byly

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ Pohledy z různých oborů Vývojová psychologie Legislativa (problém etiky a práva) Lidskoprávní přístup (etika a lidská práva)

Více

Modely struktury didaktiky odborných předmětů

Modely struktury didaktiky odborných předmětů Modely struktury didaktiky odborných předmětů Praha 14. 15. 9. 2009 Prof. Ing. Ondrej Asztalos, CSc. Katedra didaktiky ekon. předmětů VŠE v Praze Obsah 1. Stručný historický přehled pojetí didaktik 2.

Více

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Název balíčku Jméno autora/autorů Mgr. Alexandra Tomášová Raškovice, březen 2013 Ostravská

Více

SPECIÁLNÍ A INTEGRATIVNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ A INTEGRATIVNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OKRUHY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM Studijní program: Studijní obor: Speciální pedagogika Speciální pedagogika pro vychovatele SPECIÁLNÍ A INTEGRATIVNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA 1. Základní pojmy speciální

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Téma číslo 4 Základy zkoumání v pedagogice I. Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky

Téma číslo 4 Základy zkoumání v pedagogice I. Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky Téma číslo 4 Základy zkoumání v pedagogice I Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Systémový přístup v pedagogice. Základní pedagogické kategorie: cíle, podmínky, prostředky a výsledky výchovy. Vzájemná interakce

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA 1. Pojetí výchovy jako základní pedagogické kategorie Funkce výchovy ve společnosti.

Více

ŽÁDOST O ZAVEDENÍ NOVÉHO KURZU

ŽÁDOST O ZAVEDENÍ NOVÉHO KURZU ŽÁDOST O ZAVEDENÍ NOVÉHO KURZU Poznámka: Tato žádost nemusí znamenat nový samostatný kurz. Spíše je součástí osnov (pět modulů), které se mohou stát součástí specializace. Moduly/osnovy na jedné straně

Více

Rámcové vzdělávací programy

Rámcové vzdělávací programy Rámcové vzdělávací programy Školní vzdělávací programy QUO VADIS? Katedra pedagogiky PF UJEP Scientistický model -Striktní rigidní osnovy -Hromadná výuka -Transmisivně-instruktivní vzdělávací postupy -Kognitivní

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství prima Cílem předmětu VOB je utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti, o poznávání a posuzování

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina I (skup. A, B, C, D) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Lidský potenciál české společnosti a veřejná politika

Lidský potenciál české společnosti a veřejná politika a veřejná politika Slavnostní a pracovní zasedání Vědecké rady Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 9.10. 2006 Martin Potůček, Karlova Univerzita v Praze a veřejná politika

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Obtíže žáků s učením a chováním III.

Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. (1) Vybrané skupiny žáků s obtížemi v učení a chování Příčiny školního neprospěchu - snížená úroveň rozumových schopností - nerovnoměrné

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina II (skup. E, F, G, I) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Centrum adiktologie Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Název předmětu: ÚVOD DO STUDIA ADIKTOLOGIE Vyučující: Doc. PhDr. Michal Miovský, PhD. Číslo předmětu: 1268 Semestr: 1. (1. ročník, zimní) Čas: Pátek

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Předmět psychologie zdraví

Předmět psychologie zdraví Psychologie zdraví Předmět psychologie zdraví Psychologie zdraví 1. Historie 2. Předmět psychologie zdraví 3. Definice zdraví 4. Přehled teorií zdraví 5. Legislativa Historie Vývoj vědního oboru také ovlivnil

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

CZ054 Inženýrská pedagogika letní semestr 2016/17 navazující magisterský studijní program skupiny: P-C1E1, P-C1V1

CZ054 Inženýrská pedagogika letní semestr 2016/17 navazující magisterský studijní program skupiny: P-C1E1, P-C1V1 CZ054 Inženýrská pedagogika letní semestr 2016/17 navazující magisterský studijní program skupiny: P-C1E1, P-C1V1 Prezentace studentů (k jednomu tématu se mohou přihlásit maximálně 2 studenti) Vyberte

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE

TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE Bc. obor Sociální politika a sociální práce 1 a) Norma, normalita v dynamice

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016

KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016 KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016 Poznámka: V některých případech jde spíše o tematický rámec, tedy konkrétní téma bude vyprofilováno

Více

Psychologické aspekty školní úspěšnosti

Psychologické aspekty školní úspěšnosti Psychologické aspekty školní úspěšnosti Co ovlivňuje školní úspěšnost vnější faktory učivo učitel a vyuč. metoda celkový kontext vzdělávání vnitřní faktory motivace vědomosti vlastnosti metoda učení biolog.

Více

ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY JAKO VĚDNÍ OBOR - zákl. oblasti HROMADA poznatků, dovedností,

Více