ČLOVĚK SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI V NOVÉM VÝCHOVNÉM KONTEXTU - I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČLOVĚK SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI V NOVÉM VÝCHOVNÉM KONTEXTU - I"

Transkript

1 ČLOVĚK SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI V NOVÉM VÝCHOVNÉM KONTEXTU - I Marie Kocurová Vztah pedagogiky a speciální pedagogiky v teorii i praxi je často diskutovaným tématem, které zaujalo i mě, neboť působím jako speciální pedagog na katedře pedagogiky PeF ZČU v Plzni. Své úvahy na toto téma se pokusím strukturovat do 5 okruhů: 1) Paradigmata vědy 2) Nové paradigma výchovy 3) Výchova člověka s postižením v celkovém společenském a výchovném kontextu 4) Norma a normalita ve speciální pedagogice 5) Podnčty nových pedagogických přístupů pro výchovu jedinců se speciálními potřebami 1 Paradigmata vědy Pojem paradigma" se začal ve vědecké obci používat v souvislosti s analýzou a vysvčtlenim změn v jednotlivých vědních oborech. Tyto změny, často nazývané vědeckými revolucemi, představovaly změnu paradigmat. Paradigmata jsou konceptuálni schémata, pod jejichž zorným úhlem vidíme, vykládáme nebo chápeme určitou část světa (Tondl.l 994, s. 41). Je to základní teoretický rámec, který umožňuje přijít s jistým vysvětlením určitého problému. Nová paradigmata vědy transformuji nejen cíle a prostředky výzkumu, ale i modely predikce budoucích jevů nebo událostí. Na obecné úrovni se těmto otázkám věnuje filosofie vědy, která většinou uvažuje o změnách paradigmat jednotlivých věd, ale na konci 20. století také přemýšlí o změnách paradigmat vědy jako celku, tj. v síti vnějších, převážně sociálně podmíněných vazeb vědy. Současnost totiž přináší prohlubující se rozpor mezi výsledky vědy a stavem společnosti. Základním problémem filosofie vědy je z tohoto pohledu funkce vědy. Funkce vědy doznávala v dějinách výrazné změny. Pohybovala se od přirozené touhy po poznání a tvoření k vědění jako nástroji k ovládání a přetváření světa, tj. vědění jako moci. Funkci vědy takto formuloval F. Bacon. Po euforickém období první poloviny našeho století, zvaném jako éra akcelerace se v 70. a 80. letech dostavila vlna roz-

2 čarování vědou a technikou, které má podle zprávy OECD tyto důvody: - pokračující zhoršováni životního prostředí - snižující se transparentnost technologií pro běžného občana - pokračující proces tvořivé destrukce" - rozčarováni z nechtčných a neočekávaných dopadů včdy Při řešení negativních souvislostí vědění se zdůrazňuje hlavnč posíleni interdisciplinární spolupráce, posílení akcentů na humanistické, kulturní a etické dimenze. Nejmarkantnějším výsledkem tčehto vlivů je překonáváni vědeckého resortismu, tzn. ostrých hranic mezi jednotlivými obory. Resortismus je plodem druhé poloviny 19. stol., v současnosti však bráni globalizaci pohledů, tj. novým paradigmatům. Nové paradigma začíná s jednou nebo více hypotézami, které nejsou slučitelné s jistý mi fakty zaznamenanými ve starém paradigmatu. Při úvahách o zmčnách paradigmat se nejedná o úplné popření či odstrančni těchto paradigmat. Sociální dimenze, která představuje jednu podstatnou část globalizace, bývá ztotožňována se zvýšenou akcentací lidských práv, práv člověka a občana, pluralismu občanské společnosti. Další akcent pak bývá položen na práva přírody". Stále významnější místo v nových paradigmatech nachází i tzv. vědní etika. (26) 2 Nové paradigma výchovy Pedagogika jako věda o výchově se svým vývojem nevymyká ze systému ostatních věd. Její těžiště tvoří pohled na výchovu a dítě. Všechny dosavadní definice výchovy ji charakterizují jako soubor aktů, které nevycházejí pouze z intervence současné situace, ale jsou spoludeterminovány a limitovány specifickým pohledem na budoucnost". (Singule, 1992, s. 36).Tato definice J. Geurtzc upozorňuje, že dosavadní pojetí pedagogiky vyplývá z chápáni dětí jako bytostí, kterými teprve budou", tzn. bytostí nezralých, závislých, nekompetentních. Paradigma výchovy se však dostává do krizové situace, která souvisí, tak jako v případě krizí paradigmat i v ostatních oborech, se změněným pohledem na budoucnost. Ta skýtá obraz zhoršeného životního prostředí, sociální dezintegrace a individuální bezmocnosti změnit situaci. Tyto jevy ústí do úvah o celkové krizi výchovy, na kterou pedagogická teorie reaguje nejrůznějším způsobem, z nichž za krajní považujeme negativistické koncepce jako je antipedagogika a čemá pedagogika, zcela zavrhující záměrné působení na dítě. Mezi těžko řešitelné problémy dosavadního výchovného paradigmatu patří i to, že evropská společnost, která se snaží pomoci sociálně znevýhodněným skupinám uplatnit jejich lidská právaje nemůže aplikovat ve vztahu k dětem, protože jí to nedovoluje výše zmíněný pohled na dítě. Je proto nutné vytvořit nové paradigma, které proti starému považuje děti za plně rozvinuté (full-ledged - zcela opeřené) lidské bytosti, a na základě toho jim poskytuje širší kompetence než dosavadní výchova.

3 Pedagogika pak řeší problém, jakou roli může v úsilí o lepší postavení dítěte hrát pedagogický výzkum. Pedagogičtí metodologové se přimlouvají spíše za kvalitativní, holistické výzkumné metody, které berou v úvahu každého člověka jako jedinečný fenomén. Ani paradigmatu výchovy se nevyhnuly požadavky na humanizaci. Změny, které však byly v zájmu humanizace výchovy zatím vykonány, bývají přirovnávány ke změnám v rozestavěni lehátek na palubě Titaniku, místo toho, aby došlo k zásadní změně kurzu. Humanizace by měla představovat kultivaci životni cesty člověka, směřující k hledáni lidské identity. Z toho důvodu je třeba upřednostňovat výchovu charakteru před zprostředkováním vědomostí. V našem školství dochází kromě vědomí nutnosti změn i k analýze současného stavu a k pokusům o nové přístupy. Jednu z analýz našeho výchovně-vzdělávaciho procesu zpracovala i skupina NEMES, která konstatovala, že hlavní problémy nacházíme: - v pojetí žáka jako objektu, nikoli subjektu výchovy - v deformovaných funkcích vzdělání, kdy klesá význam kulturační funkce, je posilována funkce profesionalizační a socializační funkce je zaměřena na výchovu konformního člověka Myšlenky humanizace výchovně-vzdělávacího systému, které by vyhovovaly požadavkům nového paradigmatu výchovy bývají pevně zakotveny v programech alternativních školských systémů a jsou neopominutelné všude tam, kde se jedná o výchovu jedinců se speciálními potřebami. (13, 22) 3 Výchova člověka s postižením v celkovém společenském a výchovném kontextu Jednou ze stěžejních otázek speciální pedagogiky je vztah společnosti k postiženým. Tento vztah samozřejmě prodělával svůj historický vývoj, který bezprostředně navazoval na celkový vývoj sociální. Obecně je možno konstatovat, že postižení byli, ostatně jako všichni výjimeční lidé, vždy vnímáni ambivalentně. Na jedné straně se sklonem je podceňovat, odsuzovat, pronásledovat, v nejstaršich dobách i likvidovat, a na straně druhé pak se sklonem je litovat, přeceňovat až připisovat jim mimořádné schopnosti. Některé kořeny této ambivalence nacházíme až na úrovni archetypů. Obavy z nového, tak je vnímán i neobvyklý - postižený člověk, nacházíme již u živočišných předchůdců člověka. Při experimentech se šimpanzi bylo např. zjištěno, že jednoletí a dvouletí si nových objektů nevšímají, pětiletí a šestiletí jeví o ně velký zájem a u dospělých převažuji negativní vztahy. U člověka je tento (z pohledu potřeby přežiti důležitý) rys - neofobie, určitým způsobem kompenzován tzv. neofilii - zálibou v novém, která je podle některých autorů klíčem k lidské tvořivosti a v našem případě i naději pro akceptaci postižených.

4 V dějinách péče o postižené je třeba si všimnout některých výrazných momentů, které přimo odrážejí pojetí člověka toho kterého období. Jeden takový vý razný zvrat představovalo rozšířeni křesťanství, které sebou přineslo rozsáhleji organizovanou péči o postižené a staré lidi. Tuto změnu můžeme odvodit právě z nového pojetí světa a člověka (nových paradigmat). Péče o trpící zde představovala rovnocennou složku poslání církve. Vybudovanou strukturu měla církevní péče již v době legalizace křesťanství. Paradoxně se právě tato služba zdánlivě bezvýznamným a postiženým lidem stala silou, která spolupůsobila při zvratu, jimž se křesťané stali vedoucí silou v římské říši. (3) Charitativní instituce a s nimi spojené humanitní vědomi tím zakotvily v západní civilizaci, kde dnes ve spojeni s demokratickým modelem společnosti vytvářejí protiváhu proti negativním tendencím tržní společnosti založené na soutěživosti. V naší zemi však byla v minulém období tato tradice narušena. Z toho důvodu si uvědomujeme důležitost výchovy etických a duchovních hodnot paralelně s budováním tržních vztahů ve společnosti. Dá se však říci, že právě toto těžiště výchovy patří k nejobtížněji naplnitelným úkolům, zvláště pak v podmínkách tzv. krize výchovy, kterou lidstvo prožívá. Ta bývá často spojována zejména se špatnými vyhlídkami do budoucnosti. Výrazný fenomén, s kterým bývá nové paradigma výchovy často dáváno do souvislosti, je formulování práv dítěte. Dítě považujeme za plnohodnotnou lidskou bytost, která se jako taková stává nejen objektem, ale i subjektem výchovy. Vztah vychovatel - vychovávaný se pak stává vztahem dvou rovnoprávných jedinců, ve kterém je zdůrazňována aktivita. Zvláště akcentovaný je tento problém v oblasti výchovy a vzdělávání handicapovaných jedinců, neboť ti jsou znevýhodňováni ještě z důvodu jejich postižení. Při úvahách o změně paradigmatu jejich výchovy si uvědomujeme i problémovost negativní, tzn. na defekt zaměřené diagnostiky, i samotné základní terminologie, která jedince se speciálními potřebami stigmatizuje. Hlavní diskuse v této oblasti se vedou kolem celkového modelu péče. Novému paradigmatu odpovídá spíše integrovaný model, zaměřený na zdůraznění a rozvoj individuálních možností člověka a nikoli na jeho omezení. Integrovaný model péče, nejpropracovančjší v edukativní - pedagogické - školské oblasti, však vyžaduje splnění celé řady podmínek. Pokud se to podaří, představuje soužití zdravých dětí a děti s postižením výrazný přinos pro obě skupiny. A právě tato jedinečná situace, pozitivně stimulující rozvoj osobnosti, zvláště v oblasti prosociality a empatie, je tím hlavním humanizačním fenoménem, který lidé s handicapem mohou vnášet do společnosti. Ve vztahu k mentálně retardovaným jedincům z požadavku integrace ve výchově vyplývá, že mají být vždy, pokud je to možné, vychovávány s ostatními dětmi. Výjimku může n ořit vyučováni některý ch

5 předmětů, kde je z důvodů odlišných procesů učení tčchto dčti třeba zajistit redukci učiva, speciální metody a přistup speciálního pedagoga. Jak známo, každá společnost je natolik humánní, nakolik je humánní její vztah k jejím nejslabším členům. Péče o handicapované není jen cílem, ale i prostředkem výchovy, neboť prostřednictvím integrace postižených se zdravými dochází k výraznému obdarovávání obou. Speciální pedagogika by pak mčla, vzhledem ke svému posláni, tvořit predvoj tohoto humanizačního snaženi.(4) Ale zpět ke vztahu postižený - společnost. Výrazným nástrojem budování vzájemných pozitivních vztahů může být tzv. výchova k prosocialitč. Mezi charakteristiky prosociální osobnosti totiž zahrnujeme: - projevování soucitu s trpícími - potěšení z obdarovávání nebo rozdělování se s nčkým - práce ve prospěch druhých lidí - přijímáni úspěchů druhých lidí bez závisti - schopnost empatie, tj. schopnost vcítit se do radosti i starosti druhých (19) V širších souvislostech principy tohoto ty pu výchovy odpovídají základům tzv. humanistické výchovy, která vychází z filosofie humanismu a humanistické psychologie. Na výchovu k prosocialitě jsou již cíleně zaměřené některé programy (viz Roche de Olivar : Etická výchova). Pokud seje daři zařazovat do výchovně-vzdělávacího procesu, představuji nejen příspěvek k humanizaci společnosti, ale i šanci pro akceptaci lidí s handicapem.( 19) 4 Norma a normalita ve speciální pedagogice Problematiku normy a normality považuji ve speciální pedagogice za klíčovou. Z nového pojetí tohoto problému bude zřejmě kromě jiného také vycházet i nové paradigma speciální pedagogiky. Speciální pedagogika, obdobně jako medicína, sociální patologie a další obory, má hlavní předmět svého zájmu mimo normu, a má proto pochopitelný zájem o vymezení této normv. Deviace a abnormality mohou totiž být stanoveny jen vzhledem k příslušnému, explicitně nebo implicitně uznávanému měřítku - normě, jejíž vymezení si žádá široký interdisciplinární přístup. Speciální pedagogika se věnuje problematice normy nikoli proto, aby nějakou úzkou normu v psychické, somatické či sociální oblasti stanovila a žáky vymykající se tomuto intervalu vyčlenila z běžných škol a segregovala je ve speciálních zařízeních. Naopak, k poslání učitele patří chápat normalitu osobnosti jako otevřený systém. Tento pohled mu zprostředkuje pochopení a toleranci jedinečnosti každého žáka a vytváří tak jeden z předpokladů úspěšné integrace žáků s postižením. Speciální pedagogika ve většině svých specializací čerpá z psychologického, případně medicínského pojetí normality, tak jak je v naší literatuře zpracovala Syřiš-

6 ťová. Ta za hlavní považuje tři koncepce normality: 1) pojetí normality jako zdraví 2) pojetí normality jako optimálního stavu" 3) pojetí normality jako nekonečného procesu k seberealizaci (23). První pojetí normality jako absence nemoci vycházelo z bipolámího vztahu zdraví - nemoc, který však postupné mění svůj charakter. Dnes se hovoří o tzv pozitivním zdraví, vymezeném přítomností kladných znaků - rovnováhy, štčstí, pohody - a o negativním zdraví, vymezeném nepřítomností záporných znaků - nemoc, vada, porucha. Pozitivní zdraví, v anglické literatuře označované wellbeing, bývá popisováno jako setrvalý pocit, že je človčku dobře, že prožívá štěstí a spokojenost. Toto vymezení, zahrnující vedle dřívějšího pojetí zdraví i faktory zdraví doprovázející, udržující, mělo dalekosáhlé důsledky a vedlo Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) v roce 1982 k definici zdraví jako stavu úplného fyzického, psychického asociálního wellbeingu (pohody). Tím zmizela dřívější bipolámost zdraví a nemoci a v novém pojetí je tedy zdraví možno spojovat se schopností maximalizovat wellbeing. Můžeme pak vlastně hovořit i o zdraví nemocných, případně postižených. (9) Syřišťová ve své práci zmiňuje v rámci hlavních koncepcí normality ještě další hlediska. Jsou to statistické, funkční a normativní faktory. Všechny tyto významy souvisí s pravidelnosti výskytu jevu v určitém souboru ( abnormální jsou odchylky od pravidelnosti).(23) Učitelé jsou vcelku zběhlí ve využívání statistické normy. Dnešní škola tuto normu běžně používá (jej" 11 odrazem jsou osnovy, běžná klasifikace atd ), ale často také zneužívá (zaměřenost na průměr). Úskalí vznikají při chápání a užívání normy funkční (individuálně vztahové). Nejdůlcžitější je zde zdůrazněni konštituční variability, tj. nevztahovat hodnotu znaku vzhledem k jejímu umístění v celé populaci, ale vzhledem ke konstitučním hodnotám, vzhledem k vlastním vývojovým možnostem každého jedince. Užívání tohoto pojetí normy a normality patří k profesionalitě učitele a vytváří i předpoklad akceptace člověka s postižením, tj. toho, který se vymyká normě statistické. Pro speciální pedagogiku jsou přínosná i kritéria normality osobnosti, tak jak je opět formulovala E. Syřišťová. Jsou to: - subjektivní uspokojení (viz výše vymezené pozitivní zdraví) - schopnost správného sebehodnocení - pocit identity - schopnost seberealizace - autonomie a integrace osobnosti - rezistence proti stresu - adekvátní percepce reality - schopnost přežití - sociální adaptace Na rozdíl od ní Freud sdružuje znaky psychické normality do tři faktorů: - vnitřní proporcionalita - přizpůsobenost - schopnost milovat a pracovat"

7 Z uvedeného vyplývá, kolik dílčích relativních znaků proměnlivých ve vztahu k určité kultuře, společnosti a genetickému základu je součásti otevřeného systému nazvvaného normalita. Človčk však není jen tím, kým je, ale i tím, kým se může stát. Je však třeba, aby se neminul sám se sebou, se svou možností, se svým štěstím A právě k tomu by mu měl dopomoci pedagog, případně speciální pedagog. V problematice normy a normality je podstatné pochopení kvantitativní a kvalitativní dimenze tohoto problému, které umožňuje pochopit plynulý přechod mezi normou a mimonormou. (8, 23) Některé speciálněpedagogické specializace, zvláště etopedie, vyžadují výraznější rozšířeni pojetí normy o sociální dimenze, tak jak to činí i sociální patologie. Ta se normou zabývá především při základním vymezení pojmu devianlni chováni = chování odchylné od společensky přijatých norem. Odpovědi na otázku, co znamená norma v sociální oblasti, se primárně věnuje především etika. Normy definuje jako sociální pravidla jednáni, která potřebuji lidská společenství, aby mohla existovat. Norma může mít podobu právní či mravní. Plněni právních norem je vynutitelné, mravní normy jsou součástí individuálního svědomí a sociálního étosu. Jejich vztah je oboustranný a zkoumá ho právě etika. Normy představují základní kameny společnosti a jsou součástí jejího řádu. Sdílení norem stmeluje společnost. Toto sdíleni probíhá dvojím způsobem - v podobě očekávání vůči sobě i druhým a v podobě dovednosti vhodně jednat. Sociální normy mohou být chápány v trojím pojetí: jako to, co je ve společnosti: 1) zvyklé a osvědčené 2) přípustné 3) správné a žádoucí Zvláště třetí pojetí propojuje normy s hodnotami či hodnotovými orientacemi, souvisejícími v lidské psychice hlavně s motivací. Pojem řádu, vycházející ze sociálních norem, nabývá přesných kontur až po doplnění o odchylky od těchto norem - deviace, neboť s nimi vytváří komplex vzájemně se ovlivňujících prvků, tedy systém. Každá norma je vybavena nějakou sankcí, což znamená, že sama předpokládá možnost svého porušení. Sociální deviace (z latinského devialio = odchylka, úchylka), jako chování odchylné od společensky přijatých norem, se může týkat jedince, celých skupin i jejich subkultur. Otázkou je, od jakých norem se odlišuje, do jaké míry a jak je toto chování sankcionováno. Při posuzování dodržování norem je důležitý' společenský toleranční limit, protože žádná norma není nikdy dodržována přesně a všemi lidmi stejně. Za sociálně patologické se pokládají jen vysoce společensky nebezpečné formy deviantního chování. (1, 12) Mezi přední zájmy etopedie, ale i psychologie, práva a etiky patří sledováni příčin sociálních deviací. Etiologické spektrum je velmi široké, od příčin v osobnosti devianta, přes interpersonální obtíže až k dysfunkcím sociálním, a každý z véd-

8 nich oborů je nahlíží ze svého pohledu, zkoumá svými metodami a zpracovává v duchu svého paradigmatu. Ve vztahu k lidem mentálně retardovaným se problematika normy a normality soustřeďuje na otázky posuzováni intelektu člověka a definice mentálni retardace. S těmito otázkami potom souvisí většina problémů, které dnes řeší psychopedie, např. možnosti přesné diagnostiky rozumového vý voje včetně úvah o postradatelnosti této diagnostiky, možnosti prognózy intelektového vývoje, otázky tzv. vzdělavatelnosti mentálnč retardovaných, rozvoj mimointelektových složek osobnosti a možnosti socializace člověka s mentálním postižením. (6) Dokončeni v příslím čísle Literatura: 1. Anzenbacher, A Úvod do etiky. Praha. Zvon Badegruber, B Otevřené učeni ve 28 krocích. Praha. Portál Blažek. B. Olmrová, J : Krása a bolest. Praha. Panorama Blažek, B. - Olmrová, J.: Světy postižených. Praha. Avicenum Cangelosi, J. S.: Strategie řízeni třídy. Praha, Portál Čet ná. M.: Kapitoly z psychopedie. Praha, UK Dinkmeyer. D. - McKav, G.: Step: Efektivní výchova krok za krokem. Praha, Portál Fischerová. J.: Úvod do patopsychologie se zřetelem k etopedii. Učebni text. Olomouc. U P Kadlec, J.: Pozitivní zdraví a jeho indikátory v současné odborné literatuře. Československá psychologie. 35, č Asertivita, sebereflexe, kooperace a dramatická výchova Praha. PedF UK Kapitoly o vysokoškolské výuce. Praha. ÚRVŠ Sociální deviace, sociologie nemoci a medicíny Praha. SLON Humanizace vzděláváni. Sborník referátů konference v Bechyni, Kolář, Z. - Kota. J : Základy obecné pedagogiky. Učebni text UK. Praha. SPN Kovaliková. S Integrovaná tematická výuka Kroměříž, Spirála Kret, E Učíme (se) jinak. Praha, Portál Křivohlavý, J. Povídej, naslouchám Praha. Návrat Mareš. J. - Křivohlavý. J : Komunikace ve škole. Brno. MU Olivar, R.. R. Etická výchova. Bratislava. Orbis Pictus Istropolitana Pike, G.: Globální výchova. Praha. Grada S in gule, F: Současné pedagogické směry. Praha. SPN Skalková, J.: Humanizace vzděláváni jako soudobý pedagogický' problém Praha. UJEP Syřišťová, E.: Normalita osobnosti. Praha, Avicenum Stech, S: Škola stále nová. Praha, UK 1992.

9 25. Švarcová, 1: Komplexní systém vzdě- 26. Tondl. L.: Věda, technika a společláváni děti. mládeže a dospělých s těž- nost. b.m.v., Filosofia kým mentálním postižením Praha, 27. Tonucci, F. Vyučovat nebo naučit. Septima Praha, PedF UK FAKULTNÍ KNIHKUPECTVÍ v budově Pedagogické fakulty UK, specializované na odbornou literaturu, NABÍZÍ velký výbčr učebnic, skript, časopisů, sborníků a vědeckých publikací z oborů - PEDAGOGIKA - SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA - PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE - FILOZOFIE - VÝTVARNÁ VÝCHOVA -HUDEBNÍ VÝCHOVA - HISTORIE klidný nákup prodej na faktury prodej na dobírku zásilkový prodej do celé republiky NAVŠTIVTE NÁS nebo si objednejte literaturu na adrese: PedF UK Fakultní knihkupectví M. D. Rettigové PRAHA 1 Telefonovat nám můžete na číslo (02) linka 2086

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

ČLOVĚK SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI V NOVÉM VÝCHOVNÉM KONTEXTU - II 1)

ČLOVĚK SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI V NOVÉM VÝCHOVNÉM KONTEXTU - II 1) ČLOVĚK SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI V NOVÉM VÝCHOVNÉM KONTEXTU - II 1) Marie Kocurová 5 Podněty nových pedagogických přístupů pro výchovu jedinců se speciálními potřebami V úvodu nastíním několik myšlenek

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA 1. Pojetí výchovy jako základní pedagogické kategorie Funkce výchovy ve společnosti.

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Základy speciální pedagogiky. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Základy speciální pedagogiky. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Základy speciální pedagogiky studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH 1) Teorie multikulturalismu 2) Teorie nacionalismu 3) Multikulturalismus praktické příklady ve státech a společnostech 4) Státy a typologie

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti.

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti. Slovo úvodem Předložené studijní materiály slouží jako podpora pro kontaktní výuku. Jejich cílem je předložit ucelený pohled na obsah předmětu a také vám trošku usnadnit učení. Proto se snažím, aby byly

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář Učební osnova předmětu Společenskovědní seminář Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní Celkový počet vyučovacích

Více

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Alena Keblová - Iva Švarcová Úvod Společenské a pracovni uplalnéní absolventů, zejména vlak absolventek zvláštnich a speciálních škol se dostalo s přechodem

Více

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář Učební osnova předmětu Společenskovědní seminář Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů po

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

Modely struktury didaktiky odborných předmětů

Modely struktury didaktiky odborných předmětů Modely struktury didaktiky odborných předmětů Praha 14. 15. 9. 2009 Prof. Ing. Ondrej Asztalos, CSc. Katedra didaktiky ekon. předmětů VŠE v Praze Obsah 1. Stručný historický přehled pojetí didaktik 2.

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sociologie

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Vzdělávací program Komunitní škola

Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola je určen pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Jediným předpokladem pro přijetí je vůle a ochota pracovat na principech

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství prima Cílem předmětu VOB je utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti, o poznávání a posuzování

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola Autoři kapitol: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 2, 4, 6, 7 PhDr. Martin Cipro, kap. 4 Mgr. Tereza Francová Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 3 PhDr. Emilie Franková,

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE (SZZKB) Studijní obor: Sportovní a volnočasový pedagog Tematické okruhy SZZKb: I. DIDAKTIKA

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání 6. prosince 2013 Praha Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU Miroslava,

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Bakalářská diplomová práce Bc. Karolína Fryštacká PhDr. Martina Fülepová Obsah Teoretické ukotvení

Více

Zprávy. Praktické školy

Zprávy. Praktické školy Zprávy Praktické školy Dalšímu vzdělávání zdravotně znevýhodněných žáků s různou mírou mentální retardace slouží systém praktických škol. Tento systém vznikl na základě požadavku pedagogické praxe, která

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient Modul č. XV Poruchy socializace, problémový klient PORUCHY SOCIALIZACE CO ČLOVĚKA UTVÁŘÍ Na fenotypu (úrovni konečné osobnosti) se podílí faktory: a) vnitřní vrozené (genetická dědičnost) získané (sociální

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Název balíčku Jméno autora/autorů Mgr. Alexandra Tomášová Raškovice, březen 2013 Ostravská

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI PROJEKT ZŠ ZLATÉ HORY UČÍME SE MODERNĚ, UČÍME SE PRO ŽIVOT! CZ.1.07/1.1.26/02.0020 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI PROJEKTOVÉ VÝUKY PROBLEMATIKA PROJEKTOVÉ VÝUKY Mgr. Michal Sedláček, Ph.D. Vhled do problematiky

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

K PROBLEMATICE INTEGRACE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ

K PROBLEMATICE INTEGRACE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ Školy pro mládež zrakově postiženou K PROBLEMATICE INTEGRACE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ Alena Keblovd Základním požadavkem při realizaci integrace zrakové postiženého jedince je, aby celý jeho vývoj a všechna

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015)

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015) Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA (úprava znění k 20. 2. 2015) autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr. Libuše

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Volitelný předmět Společensko-vědní seminář tvoří neoddělitelnou součást všeobecného vzdělání a je základem rozvoje klíčových dovedností

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV 1. 2. 3. třída Základní komunikační dovednosti osvojí si: -oslovování křestními jmény - používání vhodných forem pozdravu -naslouchání -dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě -poděkování

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 12586/2009-22 V Praze dne 16.12.2009 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více