ČLOVĚK SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI V NOVÉM VÝCHOVNÉM KONTEXTU - I

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČLOVĚK SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI V NOVÉM VÝCHOVNÉM KONTEXTU - I"

Transkript

1 ČLOVĚK SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI V NOVÉM VÝCHOVNÉM KONTEXTU - I Marie Kocurová Vztah pedagogiky a speciální pedagogiky v teorii i praxi je často diskutovaným tématem, které zaujalo i mě, neboť působím jako speciální pedagog na katedře pedagogiky PeF ZČU v Plzni. Své úvahy na toto téma se pokusím strukturovat do 5 okruhů: 1) Paradigmata vědy 2) Nové paradigma výchovy 3) Výchova člověka s postižením v celkovém společenském a výchovném kontextu 4) Norma a normalita ve speciální pedagogice 5) Podnčty nových pedagogických přístupů pro výchovu jedinců se speciálními potřebami 1 Paradigmata vědy Pojem paradigma" se začal ve vědecké obci používat v souvislosti s analýzou a vysvčtlenim změn v jednotlivých vědních oborech. Tyto změny, často nazývané vědeckými revolucemi, představovaly změnu paradigmat. Paradigmata jsou konceptuálni schémata, pod jejichž zorným úhlem vidíme, vykládáme nebo chápeme určitou část světa (Tondl.l 994, s. 41). Je to základní teoretický rámec, který umožňuje přijít s jistým vysvětlením určitého problému. Nová paradigmata vědy transformuji nejen cíle a prostředky výzkumu, ale i modely predikce budoucích jevů nebo událostí. Na obecné úrovni se těmto otázkám věnuje filosofie vědy, která většinou uvažuje o změnách paradigmat jednotlivých věd, ale na konci 20. století také přemýšlí o změnách paradigmat vědy jako celku, tj. v síti vnějších, převážně sociálně podmíněných vazeb vědy. Současnost totiž přináší prohlubující se rozpor mezi výsledky vědy a stavem společnosti. Základním problémem filosofie vědy je z tohoto pohledu funkce vědy. Funkce vědy doznávala v dějinách výrazné změny. Pohybovala se od přirozené touhy po poznání a tvoření k vědění jako nástroji k ovládání a přetváření světa, tj. vědění jako moci. Funkci vědy takto formuloval F. Bacon. Po euforickém období první poloviny našeho století, zvaném jako éra akcelerace se v 70. a 80. letech dostavila vlna roz-

2 čarování vědou a technikou, které má podle zprávy OECD tyto důvody: - pokračující zhoršováni životního prostředí - snižující se transparentnost technologií pro běžného občana - pokračující proces tvořivé destrukce" - rozčarováni z nechtčných a neočekávaných dopadů včdy Při řešení negativních souvislostí vědění se zdůrazňuje hlavnč posíleni interdisciplinární spolupráce, posílení akcentů na humanistické, kulturní a etické dimenze. Nejmarkantnějším výsledkem tčehto vlivů je překonáváni vědeckého resortismu, tzn. ostrých hranic mezi jednotlivými obory. Resortismus je plodem druhé poloviny 19. stol., v současnosti však bráni globalizaci pohledů, tj. novým paradigmatům. Nové paradigma začíná s jednou nebo více hypotézami, které nejsou slučitelné s jistý mi fakty zaznamenanými ve starém paradigmatu. Při úvahách o zmčnách paradigmat se nejedná o úplné popření či odstrančni těchto paradigmat. Sociální dimenze, která představuje jednu podstatnou část globalizace, bývá ztotožňována se zvýšenou akcentací lidských práv, práv člověka a občana, pluralismu občanské společnosti. Další akcent pak bývá položen na práva přírody". Stále významnější místo v nových paradigmatech nachází i tzv. vědní etika. (26) 2 Nové paradigma výchovy Pedagogika jako věda o výchově se svým vývojem nevymyká ze systému ostatních věd. Její těžiště tvoří pohled na výchovu a dítě. Všechny dosavadní definice výchovy ji charakterizují jako soubor aktů, které nevycházejí pouze z intervence současné situace, ale jsou spoludeterminovány a limitovány specifickým pohledem na budoucnost". (Singule, 1992, s. 36).Tato definice J. Geurtzc upozorňuje, že dosavadní pojetí pedagogiky vyplývá z chápáni dětí jako bytostí, kterými teprve budou", tzn. bytostí nezralých, závislých, nekompetentních. Paradigma výchovy se však dostává do krizové situace, která souvisí, tak jako v případě krizí paradigmat i v ostatních oborech, se změněným pohledem na budoucnost. Ta skýtá obraz zhoršeného životního prostředí, sociální dezintegrace a individuální bezmocnosti změnit situaci. Tyto jevy ústí do úvah o celkové krizi výchovy, na kterou pedagogická teorie reaguje nejrůznějším způsobem, z nichž za krajní považujeme negativistické koncepce jako je antipedagogika a čemá pedagogika, zcela zavrhující záměrné působení na dítě. Mezi těžko řešitelné problémy dosavadního výchovného paradigmatu patří i to, že evropská společnost, která se snaží pomoci sociálně znevýhodněným skupinám uplatnit jejich lidská právaje nemůže aplikovat ve vztahu k dětem, protože jí to nedovoluje výše zmíněný pohled na dítě. Je proto nutné vytvořit nové paradigma, které proti starému považuje děti za plně rozvinuté (full-ledged - zcela opeřené) lidské bytosti, a na základě toho jim poskytuje širší kompetence než dosavadní výchova.

3 Pedagogika pak řeší problém, jakou roli může v úsilí o lepší postavení dítěte hrát pedagogický výzkum. Pedagogičtí metodologové se přimlouvají spíše za kvalitativní, holistické výzkumné metody, které berou v úvahu každého člověka jako jedinečný fenomén. Ani paradigmatu výchovy se nevyhnuly požadavky na humanizaci. Změny, které však byly v zájmu humanizace výchovy zatím vykonány, bývají přirovnávány ke změnám v rozestavěni lehátek na palubě Titaniku, místo toho, aby došlo k zásadní změně kurzu. Humanizace by měla představovat kultivaci životni cesty člověka, směřující k hledáni lidské identity. Z toho důvodu je třeba upřednostňovat výchovu charakteru před zprostředkováním vědomostí. V našem školství dochází kromě vědomí nutnosti změn i k analýze současného stavu a k pokusům o nové přístupy. Jednu z analýz našeho výchovně-vzdělávaciho procesu zpracovala i skupina NEMES, která konstatovala, že hlavní problémy nacházíme: - v pojetí žáka jako objektu, nikoli subjektu výchovy - v deformovaných funkcích vzdělání, kdy klesá význam kulturační funkce, je posilována funkce profesionalizační a socializační funkce je zaměřena na výchovu konformního člověka Myšlenky humanizace výchovně-vzdělávacího systému, které by vyhovovaly požadavkům nového paradigmatu výchovy bývají pevně zakotveny v programech alternativních školských systémů a jsou neopominutelné všude tam, kde se jedná o výchovu jedinců se speciálními potřebami. (13, 22) 3 Výchova člověka s postižením v celkovém společenském a výchovném kontextu Jednou ze stěžejních otázek speciální pedagogiky je vztah společnosti k postiženým. Tento vztah samozřejmě prodělával svůj historický vývoj, který bezprostředně navazoval na celkový vývoj sociální. Obecně je možno konstatovat, že postižení byli, ostatně jako všichni výjimeční lidé, vždy vnímáni ambivalentně. Na jedné straně se sklonem je podceňovat, odsuzovat, pronásledovat, v nejstaršich dobách i likvidovat, a na straně druhé pak se sklonem je litovat, přeceňovat až připisovat jim mimořádné schopnosti. Některé kořeny této ambivalence nacházíme až na úrovni archetypů. Obavy z nového, tak je vnímán i neobvyklý - postižený člověk, nacházíme již u živočišných předchůdců člověka. Při experimentech se šimpanzi bylo např. zjištěno, že jednoletí a dvouletí si nových objektů nevšímají, pětiletí a šestiletí jeví o ně velký zájem a u dospělých převažuji negativní vztahy. U člověka je tento (z pohledu potřeby přežiti důležitý) rys - neofobie, určitým způsobem kompenzován tzv. neofilii - zálibou v novém, která je podle některých autorů klíčem k lidské tvořivosti a v našem případě i naději pro akceptaci postižených.

4 V dějinách péče o postižené je třeba si všimnout některých výrazných momentů, které přimo odrážejí pojetí člověka toho kterého období. Jeden takový vý razný zvrat představovalo rozšířeni křesťanství, které sebou přineslo rozsáhleji organizovanou péči o postižené a staré lidi. Tuto změnu můžeme odvodit právě z nového pojetí světa a člověka (nových paradigmat). Péče o trpící zde představovala rovnocennou složku poslání církve. Vybudovanou strukturu měla církevní péče již v době legalizace křesťanství. Paradoxně se právě tato služba zdánlivě bezvýznamným a postiženým lidem stala silou, která spolupůsobila při zvratu, jimž se křesťané stali vedoucí silou v římské říši. (3) Charitativní instituce a s nimi spojené humanitní vědomi tím zakotvily v západní civilizaci, kde dnes ve spojeni s demokratickým modelem společnosti vytvářejí protiváhu proti negativním tendencím tržní společnosti založené na soutěživosti. V naší zemi však byla v minulém období tato tradice narušena. Z toho důvodu si uvědomujeme důležitost výchovy etických a duchovních hodnot paralelně s budováním tržních vztahů ve společnosti. Dá se však říci, že právě toto těžiště výchovy patří k nejobtížněji naplnitelným úkolům, zvláště pak v podmínkách tzv. krize výchovy, kterou lidstvo prožívá. Ta bývá často spojována zejména se špatnými vyhlídkami do budoucnosti. Výrazný fenomén, s kterým bývá nové paradigma výchovy často dáváno do souvislosti, je formulování práv dítěte. Dítě považujeme za plnohodnotnou lidskou bytost, která se jako taková stává nejen objektem, ale i subjektem výchovy. Vztah vychovatel - vychovávaný se pak stává vztahem dvou rovnoprávných jedinců, ve kterém je zdůrazňována aktivita. Zvláště akcentovaný je tento problém v oblasti výchovy a vzdělávání handicapovaných jedinců, neboť ti jsou znevýhodňováni ještě z důvodu jejich postižení. Při úvahách o změně paradigmatu jejich výchovy si uvědomujeme i problémovost negativní, tzn. na defekt zaměřené diagnostiky, i samotné základní terminologie, která jedince se speciálními potřebami stigmatizuje. Hlavní diskuse v této oblasti se vedou kolem celkového modelu péče. Novému paradigmatu odpovídá spíše integrovaný model, zaměřený na zdůraznění a rozvoj individuálních možností člověka a nikoli na jeho omezení. Integrovaný model péče, nejpropracovančjší v edukativní - pedagogické - školské oblasti, však vyžaduje splnění celé řady podmínek. Pokud se to podaří, představuje soužití zdravých dětí a děti s postižením výrazný přinos pro obě skupiny. A právě tato jedinečná situace, pozitivně stimulující rozvoj osobnosti, zvláště v oblasti prosociality a empatie, je tím hlavním humanizačním fenoménem, který lidé s handicapem mohou vnášet do společnosti. Ve vztahu k mentálně retardovaným jedincům z požadavku integrace ve výchově vyplývá, že mají být vždy, pokud je to možné, vychovávány s ostatními dětmi. Výjimku může n ořit vyučováni některý ch

5 předmětů, kde je z důvodů odlišných procesů učení tčchto dčti třeba zajistit redukci učiva, speciální metody a přistup speciálního pedagoga. Jak známo, každá společnost je natolik humánní, nakolik je humánní její vztah k jejím nejslabším členům. Péče o handicapované není jen cílem, ale i prostředkem výchovy, neboť prostřednictvím integrace postižených se zdravými dochází k výraznému obdarovávání obou. Speciální pedagogika by pak mčla, vzhledem ke svému posláni, tvořit predvoj tohoto humanizačního snaženi.(4) Ale zpět ke vztahu postižený - společnost. Výrazným nástrojem budování vzájemných pozitivních vztahů může být tzv. výchova k prosocialitč. Mezi charakteristiky prosociální osobnosti totiž zahrnujeme: - projevování soucitu s trpícími - potěšení z obdarovávání nebo rozdělování se s nčkým - práce ve prospěch druhých lidí - přijímáni úspěchů druhých lidí bez závisti - schopnost empatie, tj. schopnost vcítit se do radosti i starosti druhých (19) V širších souvislostech principy tohoto ty pu výchovy odpovídají základům tzv. humanistické výchovy, která vychází z filosofie humanismu a humanistické psychologie. Na výchovu k prosocialitě jsou již cíleně zaměřené některé programy (viz Roche de Olivar : Etická výchova). Pokud seje daři zařazovat do výchovně-vzdělávacího procesu, představuji nejen příspěvek k humanizaci společnosti, ale i šanci pro akceptaci lidí s handicapem.( 19) 4 Norma a normalita ve speciální pedagogice Problematiku normy a normality považuji ve speciální pedagogice za klíčovou. Z nového pojetí tohoto problému bude zřejmě kromě jiného také vycházet i nové paradigma speciální pedagogiky. Speciální pedagogika, obdobně jako medicína, sociální patologie a další obory, má hlavní předmět svého zájmu mimo normu, a má proto pochopitelný zájem o vymezení této normv. Deviace a abnormality mohou totiž být stanoveny jen vzhledem k příslušnému, explicitně nebo implicitně uznávanému měřítku - normě, jejíž vymezení si žádá široký interdisciplinární přístup. Speciální pedagogika se věnuje problematice normy nikoli proto, aby nějakou úzkou normu v psychické, somatické či sociální oblasti stanovila a žáky vymykající se tomuto intervalu vyčlenila z běžných škol a segregovala je ve speciálních zařízeních. Naopak, k poslání učitele patří chápat normalitu osobnosti jako otevřený systém. Tento pohled mu zprostředkuje pochopení a toleranci jedinečnosti každého žáka a vytváří tak jeden z předpokladů úspěšné integrace žáků s postižením. Speciální pedagogika ve většině svých specializací čerpá z psychologického, případně medicínského pojetí normality, tak jak je v naší literatuře zpracovala Syřiš-

6 ťová. Ta za hlavní považuje tři koncepce normality: 1) pojetí normality jako zdraví 2) pojetí normality jako optimálního stavu" 3) pojetí normality jako nekonečného procesu k seberealizaci (23). První pojetí normality jako absence nemoci vycházelo z bipolámího vztahu zdraví - nemoc, který však postupné mění svůj charakter. Dnes se hovoří o tzv pozitivním zdraví, vymezeném přítomností kladných znaků - rovnováhy, štčstí, pohody - a o negativním zdraví, vymezeném nepřítomností záporných znaků - nemoc, vada, porucha. Pozitivní zdraví, v anglické literatuře označované wellbeing, bývá popisováno jako setrvalý pocit, že je človčku dobře, že prožívá štěstí a spokojenost. Toto vymezení, zahrnující vedle dřívějšího pojetí zdraví i faktory zdraví doprovázející, udržující, mělo dalekosáhlé důsledky a vedlo Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) v roce 1982 k definici zdraví jako stavu úplného fyzického, psychického asociálního wellbeingu (pohody). Tím zmizela dřívější bipolámost zdraví a nemoci a v novém pojetí je tedy zdraví možno spojovat se schopností maximalizovat wellbeing. Můžeme pak vlastně hovořit i o zdraví nemocných, případně postižených. (9) Syřišťová ve své práci zmiňuje v rámci hlavních koncepcí normality ještě další hlediska. Jsou to statistické, funkční a normativní faktory. Všechny tyto významy souvisí s pravidelnosti výskytu jevu v určitém souboru ( abnormální jsou odchylky od pravidelnosti).(23) Učitelé jsou vcelku zběhlí ve využívání statistické normy. Dnešní škola tuto normu běžně používá (jej" 11 odrazem jsou osnovy, běžná klasifikace atd ), ale často také zneužívá (zaměřenost na průměr). Úskalí vznikají při chápání a užívání normy funkční (individuálně vztahové). Nejdůlcžitější je zde zdůrazněni konštituční variability, tj. nevztahovat hodnotu znaku vzhledem k jejímu umístění v celé populaci, ale vzhledem ke konstitučním hodnotám, vzhledem k vlastním vývojovým možnostem každého jedince. Užívání tohoto pojetí normy a normality patří k profesionalitě učitele a vytváří i předpoklad akceptace člověka s postižením, tj. toho, který se vymyká normě statistické. Pro speciální pedagogiku jsou přínosná i kritéria normality osobnosti, tak jak je opět formulovala E. Syřišťová. Jsou to: - subjektivní uspokojení (viz výše vymezené pozitivní zdraví) - schopnost správného sebehodnocení - pocit identity - schopnost seberealizace - autonomie a integrace osobnosti - rezistence proti stresu - adekvátní percepce reality - schopnost přežití - sociální adaptace Na rozdíl od ní Freud sdružuje znaky psychické normality do tři faktorů: - vnitřní proporcionalita - přizpůsobenost - schopnost milovat a pracovat"

7 Z uvedeného vyplývá, kolik dílčích relativních znaků proměnlivých ve vztahu k určité kultuře, společnosti a genetickému základu je součásti otevřeného systému nazvvaného normalita. Človčk však není jen tím, kým je, ale i tím, kým se může stát. Je však třeba, aby se neminul sám se sebou, se svou možností, se svým štěstím A právě k tomu by mu měl dopomoci pedagog, případně speciální pedagog. V problematice normy a normality je podstatné pochopení kvantitativní a kvalitativní dimenze tohoto problému, které umožňuje pochopit plynulý přechod mezi normou a mimonormou. (8, 23) Některé speciálněpedagogické specializace, zvláště etopedie, vyžadují výraznější rozšířeni pojetí normy o sociální dimenze, tak jak to činí i sociální patologie. Ta se normou zabývá především při základním vymezení pojmu devianlni chováni = chování odchylné od společensky přijatých norem. Odpovědi na otázku, co znamená norma v sociální oblasti, se primárně věnuje především etika. Normy definuje jako sociální pravidla jednáni, která potřebuji lidská společenství, aby mohla existovat. Norma může mít podobu právní či mravní. Plněni právních norem je vynutitelné, mravní normy jsou součástí individuálního svědomí a sociálního étosu. Jejich vztah je oboustranný a zkoumá ho právě etika. Normy představují základní kameny společnosti a jsou součástí jejího řádu. Sdílení norem stmeluje společnost. Toto sdíleni probíhá dvojím způsobem - v podobě očekávání vůči sobě i druhým a v podobě dovednosti vhodně jednat. Sociální normy mohou být chápány v trojím pojetí: jako to, co je ve společnosti: 1) zvyklé a osvědčené 2) přípustné 3) správné a žádoucí Zvláště třetí pojetí propojuje normy s hodnotami či hodnotovými orientacemi, souvisejícími v lidské psychice hlavně s motivací. Pojem řádu, vycházející ze sociálních norem, nabývá přesných kontur až po doplnění o odchylky od těchto norem - deviace, neboť s nimi vytváří komplex vzájemně se ovlivňujících prvků, tedy systém. Každá norma je vybavena nějakou sankcí, což znamená, že sama předpokládá možnost svého porušení. Sociální deviace (z latinského devialio = odchylka, úchylka), jako chování odchylné od společensky přijatých norem, se může týkat jedince, celých skupin i jejich subkultur. Otázkou je, od jakých norem se odlišuje, do jaké míry a jak je toto chování sankcionováno. Při posuzování dodržování norem je důležitý' společenský toleranční limit, protože žádná norma není nikdy dodržována přesně a všemi lidmi stejně. Za sociálně patologické se pokládají jen vysoce společensky nebezpečné formy deviantního chování. (1, 12) Mezi přední zájmy etopedie, ale i psychologie, práva a etiky patří sledováni příčin sociálních deviací. Etiologické spektrum je velmi široké, od příčin v osobnosti devianta, přes interpersonální obtíže až k dysfunkcím sociálním, a každý z véd-

8 nich oborů je nahlíží ze svého pohledu, zkoumá svými metodami a zpracovává v duchu svého paradigmatu. Ve vztahu k lidem mentálně retardovaným se problematika normy a normality soustřeďuje na otázky posuzováni intelektu člověka a definice mentálni retardace. S těmito otázkami potom souvisí většina problémů, které dnes řeší psychopedie, např. možnosti přesné diagnostiky rozumového vý voje včetně úvah o postradatelnosti této diagnostiky, možnosti prognózy intelektového vývoje, otázky tzv. vzdělavatelnosti mentálnč retardovaných, rozvoj mimointelektových složek osobnosti a možnosti socializace člověka s mentálním postižením. (6) Dokončeni v příslím čísle Literatura: 1. Anzenbacher, A Úvod do etiky. Praha. Zvon Badegruber, B Otevřené učeni ve 28 krocích. Praha. Portál Blažek. B. Olmrová, J : Krása a bolest. Praha. Panorama Blažek, B. - Olmrová, J.: Světy postižených. Praha. Avicenum Cangelosi, J. S.: Strategie řízeni třídy. Praha, Portál Čet ná. M.: Kapitoly z psychopedie. Praha, UK Dinkmeyer. D. - McKav, G.: Step: Efektivní výchova krok za krokem. Praha, Portál Fischerová. J.: Úvod do patopsychologie se zřetelem k etopedii. Učebni text. Olomouc. U P Kadlec, J.: Pozitivní zdraví a jeho indikátory v současné odborné literatuře. Československá psychologie. 35, č Asertivita, sebereflexe, kooperace a dramatická výchova Praha. PedF UK Kapitoly o vysokoškolské výuce. Praha. ÚRVŠ Sociální deviace, sociologie nemoci a medicíny Praha. SLON Humanizace vzděláváni. Sborník referátů konference v Bechyni, Kolář, Z. - Kota. J : Základy obecné pedagogiky. Učebni text UK. Praha. SPN Kovaliková. S Integrovaná tematická výuka Kroměříž, Spirála Kret, E Učíme (se) jinak. Praha, Portál Křivohlavý, J. Povídej, naslouchám Praha. Návrat Mareš. J. - Křivohlavý. J : Komunikace ve škole. Brno. MU Olivar, R.. R. Etická výchova. Bratislava. Orbis Pictus Istropolitana Pike, G.: Globální výchova. Praha. Grada S in gule, F: Současné pedagogické směry. Praha. SPN Skalková, J.: Humanizace vzděláváni jako soudobý pedagogický' problém Praha. UJEP Syřišťová, E.: Normalita osobnosti. Praha, Avicenum Stech, S: Škola stále nová. Praha, UK 1992.

9 25. Švarcová, 1: Komplexní systém vzdě- 26. Tondl. L.: Věda, technika a společláváni děti. mládeže a dospělých s těž- nost. b.m.v., Filosofia kým mentálním postižením Praha, 27. Tonucci, F. Vyučovat nebo naučit. Septima Praha, PedF UK FAKULTNÍ KNIHKUPECTVÍ v budově Pedagogické fakulty UK, specializované na odbornou literaturu, NABÍZÍ velký výbčr učebnic, skript, časopisů, sborníků a vědeckých publikací z oborů - PEDAGOGIKA - SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA - PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE - FILOZOFIE - VÝTVARNÁ VÝCHOVA -HUDEBNÍ VÝCHOVA - HISTORIE klidný nákup prodej na faktury prodej na dobírku zásilkový prodej do celé republiky NAVŠTIVTE NÁS nebo si objednejte literaturu na adrese: PedF UK Fakultní knihkupectví M. D. Rettigové PRAHA 1 Telefonovat nám můžete na číslo (02) linka 2086

Integrativní školní (speciální) pedagogika

Integrativní školní (speciální) pedagogika Integrativní školní (speciální) pedagogika Základy, teorie, praxe Učební text k projektu Integrované poradenství pro pro znevýhodněné osoby osoby na trhu práce na v trhu kontextu práce národní v kontextu

Více

Kapitoly z obecné pedagogiky

Kapitoly z obecné pedagogiky Pedagogická fakulta Katedra primárního vzdělávání Kapitoly z obecné pedagogiky Renata Šikulová Zdeněk Kolář Obsah Vysvětlivky symbolů 4 Úvod 5 1. Pedagogika jako věda o výchově 7 Vývoj a vymezení pedagogiky

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Doplňující pedagogické studium akademický rok 2005/2006 ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY Zpracováno pro potřeby posluchačů

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE. 2012 Mgr. Dominika Stolinská

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE. 2012 Mgr. Dominika Stolinská UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE 2012 Mgr. Dominika Stolinská UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY INTERAKCE UČITEL-ŽÁK V PROMĚNÁCH PRIMÁRNÍHO

Více

Postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce v městě Brně

Postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce v městě Brně Grantový projekt Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00038, financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně Úvod Tematiku integrace a prointegračních či inkluzivních snah a jejich reálných možností v aktuálních podmínkách české společnosti, jsem zvolila na základě vlastní zkušenosti a osobní angažovanosti v

Více

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI EVA ZEZULKOVÁ MARTIN KALEJA CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, BŘEZEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo

Více

Profesní kompetence sociálního pedagoga. Bc. Hana Rozsypalová

Profesní kompetence sociálního pedagoga. Bc. Hana Rozsypalová Profesní kompetence sociálního pedagoga Bc. Hana Rozsypalová Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá tématem kompetencí sociálního pedagoga. Pojednává o sociální pedagogice, o

Více

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu PhDr. Jiřina Novotná Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání

Více

NÁRYS SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY

NÁRYS SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY NÁRYS SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky PEDAGOGICKÁ FAKULTA.

MASARYKOVA UNIVERZITA. Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky PEDAGOGICKÁ FAKULTA. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky Diplomová práce Brno 2008 Autor práce: Lucie Pištěková

Více

Edukace žáků s poruchou autistického spektra v kontextu rozvoje klíčových kompetencí

Edukace žáků s poruchou autistického spektra v kontextu rozvoje klíčových kompetencí MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Edukace žáků s poruchou autistického spektra v kontextu rozvoje klíčových kompetencí Disertační práce Brno 2013 Školitel: Doc. PaedDr.

Více

Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Studie

Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Studie Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji Studie Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji (VUR) Udržitelný rozvoj a jeho vztah k EVVO, definice kompetencí k udržitelnému jednání a analýza klíčových kompetencí

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI MARTINA PAVLÍKOVÁ VYUŽITÍ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI MARTINA PAVLÍKOVÁ VYUŽITÍ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky MARTINA PAVLÍKOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol VYUŽITÍ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH

Více

KLADY A ZÁPORY INTEGRACE Z POHLEDU PSYCHOLOGA

KLADY A ZÁPORY INTEGRACE Z POHLEDU PSYCHOLOGA KLADY A ZÁPORY INTEGRACE Z POHLEDU PSYCHOLOGA Klady a zápory integrace z pohledu psychologa PhDr. Jaroslav Šturma Dětské centrum Paprsek, Praha Katedra psychologie Filosofické fakulty UK, Praha Motto:

Více

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ZMĚN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI ČLOVĚK NA PŘELOMU TISÍCILETÍ PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ZMĚN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ZMĚN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI ČLOVĚK NA PŘELOMU TISÍCILETÍ PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ZMĚN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: 234 264 401, fax: 234 264 400 e-mail: obchod@grada.cz www.grada.cz Ilona Gillernová, Vladimír Kebza, Milan Rymeš a kolektiv Kniha shrnuje vývojové

Více

ZDENĚK PALÁN ZÁKLADY ANDRAGOGIKY

ZDENĚK PALÁN ZÁKLADY ANDRAGOGIKY ZDENĚK PALÁN ZÁKLADY ANDRAGOGIKY Vysoká škola J.A. Komenského s.r.o. 2002 1 Zdeněk Palán ÚVOD DO STUDIA PERSONALISTIKY Vysoká škola J. A. Komenského s.r.o. Počet stran 207 Praha 2002 Vysoká škola J.A.

Více

TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA

TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA 9 TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA TOMÁŠ JANÍK, JOSEF MAŇÁK, PETR KNECHT, JIŘÍ NĚMEC Anotace: Studie pojednává o proměnách kurikula současné české školy. Jejím cílem

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Kvalita ţivota dětí ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce:

Více

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová Evropské dimenze vzdělávání Danuše Nezvalová Vzdělávání v Evropě Po prostudování této kapitoly dokážete: srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů, pochopit cíle vzdělávání v některých

Více

Aktivizační programy pro děti a mládež jako prevence sociálního vyloučení

Aktivizační programy pro děti a mládež jako prevence sociálního vyloučení UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Obor: Pastorační a sociální práce Aktivizační programy pro děti a mládež jako prevence sociálního vyloučení Vypracovala: Vedoucí práce: Natálie

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 1 ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc. Praha, VŠCHT 2015 Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36318) 2 Obsah: 1. Speciální

Více

Osobní příběh učitelky mateřské školy a její profesní kompetence

Osobní příběh učitelky mateřské školy a její profesní kompetence Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Bakalářská práce Osobní příběh učitelky mateřské školy a její profesní kompetence Vypracovala: Jitka Dolívková

Více

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Mgr. Eva Juríková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice

Více

#Kontrolní otázky #Úkoly k textu #Korespondenční úkoly. #3 Prevence zdraví, epidemiologie a hygiena

#Kontrolní otázky #Úkoly k textu #Korespondenční úkoly. #3 Prevence zdraví, epidemiologie a hygiena Průvodka dokumentem Psychosociální aspekty zdraví a nemoci: - nadpisy dvou úrovní (pomocí stylů Nadpis 1 2), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány,

Více

SVOBODA VE VZDĚLÁNÍ a česká škola

SVOBODA VE VZDĚLÁNÍ a česká škola NEMES Nezávislá mezioborová skupina SVOBODA VE VZDĚLÁNÍ a česká škola Návrh projektu změny vzdělávacího systému v České republice Praha únor 1990 červenec 1991 8 8-1991 1 Předkládáme vám připravovaný návrh

Více

Komparace školních vzdělávacích programů ve škole podporující zdraví a v běžné mateřské škole. Petra Tomečková

Komparace školních vzdělávacích programů ve škole podporující zdraví a v běžné mateřské škole. Petra Tomečková Komparace školních vzdělávacích programů ve škole podporující zdraví a v běžné mateřské škole Petra Tomečková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato práce se zabývá tématem podpory zdraví u dětí mateřských

Více