SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM. (kombinované studium) akademický rok 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM. (kombinované studium) akademický rok 2014/2015"

Transkript

1 SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM (kombinované studium) akademický rok 2014/2015 Brno 2014

2 Základní údaje o studijním programu Bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Sociální pedagogika je uskutečňován Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), Fakultou humanitních studií (FHS) a Institutem mezioborových studií (IMS) na základě rozhodnutí MŠMT o udělení společné akreditace ze dne 11. prosince 2013 do 31. října Studijní program je oborově zaměřen na získání znalostí a dovedností založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu vývoje v sociální pedagogice, na zvládnutí jejich aplikace v tvůrčích a sociálně pedagogických činnostech pracovníků resortů veřejné správy, zejména v rámci ministerstev vnitra, spravedlnosti, vězeňské služby, školství, mládeže a tělovýchovy a práce a sociálních věcí. 2

3 Vedení INSTITUT MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ, s.r.o. (IMS) Brno, Londýnské náměstí 4, budova D Struktura IMS Ředitel MUDr. Miroslav Bargel Statutární zástupce ředitele Ing. Miroslav Bargel, CSc., Dipl. EBS Poradce ředitele pro vědu a výzkum Tajemník Ing. Radomír Pernica Ekonom Dagmar Bargelová Hlavní účetní Ing. Beata Dittelová Sekretariát Mgr. Jana Lechová Studijní administrativa Magisterské studium Bc. Petra Nováková Bakalářské studium Mgr. Petra Udržalová Knihovna Administrativa Mgr. Magdaléna Filipová

4 Ústav sociální pedagogiky IMS (ÚSP IMS) Vedoucí ústavu doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D Zástupce vedoucího ústavu Mgr. Silvia Neslušanová, PhD Vyučující Mgr. Olga Doňková prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc. PhDr. Geraldina Palovčíková, CSc. PhDr. Alena Plšková Mgr. Monika Tannenbergerová doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. Ing. Mgr. Irena Ocetková, Ph.D prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, DrSc. doc. PhDr. Lenka Haburajová Ilavská, PhD. doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc JUDr. Miroslava Muselíková doc. JUDr. Ladislav Pokorný, Ph.D. PhDr. et Mgr. Zdeňka Vaňková PharmDr. Hana Kotolová, Ph.D. MUDr. Juraj Tkáč doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc. Ing. Zuzana Němcová, Ph.D. PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, PhD., MPH Katedra cizích jazyků Vedoucí katedry: Mgr. Lucie Mlčochová Oddělení anglického jazyka Vyučující Mgr. Jaromír Haupt Mgr. Jan Chovanec, Ph.D. Mgr. et. Mgr. Hana Kratochvílová Mgr. Lucie Seibertová Oddělení německého jazyka Vyučující Mgr. Marek Halo PhDr. Mojmír Muzikant, CSc. Mgr. Jana Muzikantová Oddělení ruského jazyka Vyučující Mgr. Marcela Dušková PaedDr. Olga Hortová Další informace o Institutu mezioborových studií, s.r.o. jsou uvedeny na internetové adrese 4

5 Časový plán výuky pro akademický rok 2014/ do 12:00 h Mezní termín zápočtů a zkoušek za letní semestr akademického roku 2013/2014 od Zápisy pro akademický rok 2014/2015 ZIMNÍ SEMESTR Výuka 2. a 3. ročníku bakalářského studijního programu Zkouškové období (5 týdnů) Opravné zkouškové období (2 týdny) LETNÍ SEMESTR Výuka 2. ročníku bakalářského studijního programu Výuka 3. ročníku bakalářského studijního programu březen 2015 Vypsání témat bakalářských prací na akademický rok 2015/ Zkouškové období 3. ročníku bakalářského studijního programu Zkouškové období 2. ročníku bakalářského studijního programu Opravné zkouškové období Opravné zkouškové období do 12:00 h Mezní termín zápočtů a zkoušek za akademický rok 2014/2015 od Zápisy pro akademický rok 2015/2016 a zahájení výuky v akademickém roce 2014/2015 do konce listopadu 2015 Oficiální zadání bakalářských prací na akademický rok 2015/2016 Ukončení studia do Přihlášky ke státním závěrečným zkouškám v lednu 2015, odevzdání bakalářské práce Státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu do Ukončení 3. ročníku bakalářského studijního programu a odevzdání bakalářských prací do Přihlášky ke státním závěrečným zkouškám v červnu Státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Promoce absolventů bakalářského studijního programu 5

6 Studijní plán bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice studijního oboru Sociální pedagogika B 7507 STUDIJNÍ PLÁN 2. ROČNÍKU STUDIJNÍ PLÁN 3. ROČNÍKU Vysvětlivky: 1. Symbolika značí: P - počet hodin přednášek za semestr S - počet hodin seminářů za semestr C - počet hodin cvičení za semestr z - označuje ukončení předmětu zápočtem klz označuje ukončení předmětu klasifikovaným zápočtem zk - označuje ukončení předmětu zkouškou SZZk - státní závěrečná zkouška PK - počet kreditů 2. Volitelnost předmětů: P - povinný 6

7 STUDIJNÍ PLÁN 2. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM Specializace v pedagogice, obor Sociální pedagogika Volitelnost Kód Povinné předměty Zimní semestr Letní semestr P-S-C Ukon. PK P-S-C Ukon. PK P TB3FE Filozofie a etika 30 zk 10 Kutnohorská, Raclavský P TB3PP Pedagogická psychologie 15 zk 5 Kohoutek, Ocetková P TB3TV Teorie výchovy 15 zk 5 Jůzl, Balvín, Neslušanová, Tannenbergerová P TB3OP Základy občanského práva 30 zk 10 Jílek, Vaňková P TB4AD Adiktologie 15 zk 5 Tkáč P TB4PS Sociální psychologie I 15 zk 5 Ocetková P TB4MD Metodologie 30 zk 10 Ondrejkovič, Kutnohorská, Neslušanová P TB4PD Sociální pedagogika 1 30 zk 10 Jůzl, Neslušanová, Tannenbergerová Celkem Počet zkoušek 4 4 Počet klasifikovaných zápočtů Počet zápočtů Počet ročních kreditů 60 7

8 STUDIJNÍ PLÁN 3. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM Specializace v pedagogice, obor Sociální pedagogika Volitelnost Kód Povinné předměty P TB5SO Právo v sociální oblasti 15 zk 5 Jílek, Vaňková P TB5PM Personální management 30 zk 10 Gregar, Němcová P TB5PO Psychologie osobnosti pro praxi 15 klz 3 Zimní semestr Letní semestr P-S-C Ukon. PK P-S-C Ukon. PK Vašina PV TB5PV Pedagogika volného času 15 klz 3 Tannenbergerová PV TB5PP Penologie a penitenciaristika 15 klz 3 Jůzl, Ruprecht P TB5C Cizí jazyk 30 zk 10 Oddělení cizích jazyků P TB6VP Metody sociálně výchovné práce 15 klz 3 Jůzl, Tannenbergerová, Plšková P TB6PD Pedagogicko-psychologická diagnostika 15 klz 3 Kohoutek, Tannenbergerová, Ocetková P TB6BP Seminář k bakalářským pracím 6 z 3 Jůzl P TB6OP Odborná praxe, bakalářská práce 90 z 20 Jůzl Celkem Počet zkoušek 3 Počet klasifikovaných zápočtů 2 2 Počet zápočtů 2 Počet ročních kreditů celkem 60 8

9 Povinné předměty Anotace předmětů Adiktologie garant MUDr. Juraj Tkáč Cílem předmětu je obeznámení se s problematikou závislostí, rozpoznat jednotlivé závislosti na návykových látkách. Kladen je důraz na diagnostiku, diferenciální diagnostiku, kliniku a léčbu drogových závislostí. Cílem je i prevence a komunikace se specifickou klientelou na návykových látkách a jejich možnosti v společnosti. Filozofie a etika doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. Cílem předmětu je seznámit s úkolem filosofické kritiky, zprostředkovat poznatky umožňující hlubší pochopení kulturního vývoje člověka a společnosti a posílit mravní povinnost a odpovědnost člověka za lidsky důstojný vztah k sobě samotnému, k jiným lidem, k přírodě a ke společnosti. Metodologie prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, DrSc. Cílem předmětu je zprostředkovat studentům základní znalosti o vědě, kritériích vědecké práce, vědeckých metodách a postupech. Dále předmět usiluje o vytvoření nezbytných předpokladů pro samostatnou vědecko-výzkumnou činnost studentů. Metody sociálně výchovné práce doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. Předmět doplňuje a prohlubuje znalosti ze sociální pedagogiky. Obsah předmětu má přispět k ucelenému a komplexnímu pohledu na obor studia, výchovný proces a sociálně výchovnou péči. Specificky se dotýká kategorií populace sociálně znevýhodněné. Odborná praxe, bakalářská práce doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. Odborná praxe zahrnuje ověření teoretických poznatků v praxi, prohloubení praktických dovedností a vypracování bakalářské práce, včetně eventuálního uskutečnění výzkumu. Bakalářskou prací student prokazuje, že je schopen na základě soudobých poznatků vědy, výzkumu a vývoje v daném oboru řešit a ústně a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy k řešení. Vypracování bakalářské práce je součástí studijního plánu. Pedagogická psychologie prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc. Cílem tohoto předmětu je osvojení odborných poznatků z psychologie učení a vyučování, o psychologických příčinách a podmínkách školní úspěšnosti a neúspěšnosti, o problematice výchovy a sebevýchovy, o problémových osobnostech žáků (studentů) a o psychologii osobnosti pedagoga a kreativnosti žáků (studentů). 9

10 Pedagogicko-psychologická diagnostika prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc. Cílem předmětu je prohloubení a rozvoj znalostí, schopností a dovedností studentů v aplikovaných disciplínách pedagogiky a psychologie. Rozvíjí schopnost vést diskusi o cílech a účelnosti diagnostiky a stanovování diagnóz, přispívá k ovládnutí příslušné terminologie, seznamuje s vybranými metodami a konkrétními instrumenty diagnostické práce a způsoby jejich aplikace v praxi, umožňuje získání základních dovedností při psaní pedagogickopsychologického posudku a jeho interpretaci. Personální management doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc. Cílem předmětu je předložit studentům teoretické poznatky a praktické zkušenosti z oblasti personálního řízení v systému organizace, manažerských koncepcí personálního řízení a jejich jednotlivých procesů. Předmět zprostředkovává informace o možných systémech řízení personálního a sociálního rozvoje organizace. Právo v sociální oblasti prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. Předmět objasňuje právní úpravu vybraných aktuálních problémů v sociální oblasti: právní dimenze sociálního zabezpečení, postavení a ochranu dětí a nezletilých, kriminalitu mládeže, náhradní rodinnou péči a domácí násilí. Psychologie osobnosti pro praxi doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. Cílem předmětu Psychologie osobnosti pro praxi je propojit poznatky o osobnostních charakteristikách a povahových rysech člověka a o příčinách jeho chování s praktickou výukou ve specializovaném semináři tak, aby studenti na základě hlubšího sebepoznání lépe porozuměli druhému člověku. Seminář k bakalářským pracím doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. Cílem předmětu je prohloubit a ověřit znalosti studentů z teorie a praxe vypracování bakalářské práce. Upřesnit aktuální požadavky z oblasti autorských práv, příslušné administrativy a formální úpravy. Upřesnit zásady, postupy a kriteria hodnocení práce a její obhajoby. Sociální pedagogika 1 doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. Předmět vychází ze studia disciplín pedagogiky, sociologie a navazujících, tzn. filozofie, psychologie, práva. Objasňuje základní pojmy, kategorie a souvislosti sociální pedagogiky jako vědecké a užitné disciplíny v jejím aktuálním pojetí. Analyzuje vztah procesů socializace a výchovy v podmínkách současné společnosti, roli prostředí ve výchově a v rozvoji osobnosti. Pojednává o úloze a sociálně-pedagogických funkcích rodiny a výchovně-vzdělávacích institucí, úloze kultury, sportu a masmédií v soudobém sociálním systému. Zahrnuje aktuální problémy multikulturní výchovy. 10

11 Sociální psychologie 1 Ing. Mgr. Irena Ocetková, Ph.D. Cílem předmětu je vytvoření základů sociálně psychologického myšlení jako předpokladu pro zvládání následných aplikovaných psychologických disciplín a dalších oborů s blízkým předmětem a zvládnutí základních sociálně psychologických poznatků umožňujících samostatnou aplikací v praxi meziosobních, intra a interskupinových vztahů. Výuka přispívá k vytváření teoretického rámce potřebného k efektivní komunikaci v sociálních skupinách. Teorie výchovy PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. Cílem předmětu je na základě empirických i aktuálních poznatků pedagogiky vést studenty k pochopení podstaty výchovy prostřednictvím symbolických hodnot (jakými jsou pravda, dobro, krása, láska, práce, demokracie, humanita...) a prohlubovat jejich schopnosti orientovat se ve způsobech, jak tyto hodnoty zprostředkovat. V osobnostně-procesuální rovině je těžištěm předmětu teorie a praxe pozitivního ovlivňování předpokládaných vlastností osobnosti (edukanta i edukátora), jejího charakteru, přesvědčení, postojů, motivů, a to adekvátními výchovnými metodami. Základy občanského práva prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. Předmět má vést studenty k pochopení podstaty občanského práva jako integrujícího odvětví soukromoprávní úpravy a odvětví vyjadřujícího civilní status člověka. Má je vybavit primární orientací v pojmech a systému občanského práva a poznáním jeho vztahu k ostatním soukromoprávním odvětvím, zejména k rodinnému právu. 11

12 Povinně volitelné předměty Penologie a penitenciaristika doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. Cílem předmětu je poskytnout studentům oboru Sociální pedagogika základní vědomosti o druzích a způsobech trestů v historickém vývoji, zejména o vězeňství a trestu odnětí svobody, jeho současných trendech a právních úpravách, jakož i o způsobech zacházení s vězni. Veškerý penitenciární proces v České republice pak představit v komparaci s vězeňskými systémy v jiných zemích v souladu s Evropskými vězeňskými pravidly. Pedagogika volného času Mgr. Monika Tannenbergerová, Ph.D. Cílem předmětu je poskytnout studentům oboru Sociální pedagogika základní vědomosti spojené s fenoménem volného času v postmoderní společnosti. Studenti tak získají přehled o životních způsobech a stylech v současné době, o využívání volného času a volnočasových aktivitách v různých oblastech lidské činnosti. Cizí jazyk JA1/3, JN1/3, JR1/3 Angličtina, Němčina, Ruština Mgr. Lucie Mlčochová Cílem předmětu je hlubší seznámení s cizím jazykem, a to jak z hlediska struktury, tak také základní odborné terminologie oboru Sociální pedagogika. Předmět pokračuje v opakování látky a prohlubování znalostí ze čtvrtého semestru. Studenti mají být schopni číst středně obtížné texty s porozuměním a začít studovat odbornou literaturu v cizím jazyce. Poznatky získané z této literatury slouží k vypracování písemné a ústní prezentace v rámci studovaného oboru. 12

13 Informace pro studenty studijního programu Specializace v pedagogice, oboru Sociální pedagogika, kombinované studium, na UTB, FHS ve Zlíně a IMS v akademickém roce 2014/2015 UTB ve Zlíně je členěna na fakulty, které v souladu se zákonem o vysokých školách mají mimo jiné právo jednat jménem vysoké školy ve věcech tvorby a uskutečňování studijních programů. V čele univerzity je rektor. Vedení univerzity tvoří dále prorektoři a kvestor, kteří zastupují rektora na určených úsecích činnosti. Adresa: Rektorát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín V čele Fakulty humanitních studií je děkan. Vedení fakulty dále tvoří proděkani a tajemník, kteří zastupují děkana na určených úsecích činnosti. Adresa: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Mostní 5139, Zlín Na UTB ve Zlíně, Fakultě humanitních studií (FHS), je uskutečňováno studium oboru Sociální pedagogika se zaměřením na pomáhající profese. Institut mezioborových studií, s.r.o. (samostatná právnická osoba), v jehož čele je ředitel. Studium v příslušném programu zajišťuje Ústav Sociální pedagogiky. Studenti se k vyřízení svých běžných studijních, administrativních a organizačních záležitostí obrací na studijní administrativu IMS, v odborných záležitostech studia na vedoucího ústavu. Adresa: Institut mezioborových studií, s.r.o. Londýnské náměstí Brno Výuka na IMS se uskutečňuje podle plánu studia, který vydává studijní administrativa IMS. Harmonogram, plány výuky a další důležité informace jsou zveřejněny na úřední desce IMS a na internetových stránkách IMS Pro výuku jsou studenti rozděleni do studijních a přednáškových skupin. Výuka probíhá v Brně, v učebnách objektů Londýnské náměstí 4, budova D. Akademické akty (promoce) se uskutečňují v aule Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 13

14 Státní závěrečné zkoušky Předměty státní závěrečné zkoušky: Obhajoba bakalářské práce, Aplikované právo, Aplikovaná psychologie, Sociální pedagogika. Absolvent získá akademický titul bakalář (ve zkratce Bc. uváděné před jménem). Promoce Promoce je slavnostním aktem pro absolventy bakalářského studia. Uskuteční se ve Zlíně dne Účast na promoci vyžaduje slavnostní společenský oděv. Přítomnost příbuzných i dalších hostů je vítaná. Organizace studia Studium oboru Sociální pedagogika na IMS je organizováno podle pravidel studijního programu v souladu se studijním a zkušebním řádem FHS UTB ve Zlíně. Každý vyučovaný předmět má svého odborného garanta, na kterého se mohou studenti obracet s dotazy k problematice předmětu a jeho návazností na další předměty. Jména vyučujících a podmínky zkoušek a zápočtů jsou uvedeny v příslušném sylabu a budou studentům upřesněny při zahájení výuky příslušného předmětu. Studenti jsou organizačně zařazeni do ročníků a studijních skupin. Účast studentů na prezenční (blokové) výuce je evidována. Individuální konzultace si student dojedná s vyučujícími osobně. Ke komunikaci s vyučujícími je možno využít internetových stránek. Cestovní náležitosti studentů v Brně jsou potvrzovány na studijní administrativě IMS v souladu s údaji ve studijní knize (jejíž součástí je prezenční listina). K vyřízení běžných záležitostí studentů jsou určeny úřední hodiny v objektu Londýnské náměstí 4, budova D (4. poschodí): - studijní administrativa IMS: pondělí 08,30 11,00 h 13,00 15,00 h středa 08,30 11,00 h 13,00 15,00 h pátek 08,30 11,00 h 13,00 17,00 h Ubytování studentů IMS Brno nemá vlastní ubytovací kapacity. Studenti mohou využít kapacity Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Vinařská 6, Brno, tel , (Po Pá od do 14.30), Tauferových kolejí, Jana Babáka 3/5, Brno (ubytování lze objednat 14 dnů předem na tel. č ) nebo Domova mládeže SŠ informatiky a spojů, Čichnova 23, Brno, tel ,

15 Obsah Základní údaje o studijním programu 2 Institut mezioborových studií, s.r.o. 3 Ústav sociální pedagogiky IMS Brno 4 Časový plán výuky pro akademický rok 2014/ Studijní plán bakalářského studijního programu 6 Anotace předmětů 9 Informace pro studenty zahajující studium 13 15

16 Název: Sociální pedagogika, bakalářský studijní program (kombinované studium), akademický rok 2014/2015 Odpovědný redaktor: PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. Zpracoval: Ing. Radomír Pernica Určeno: Pro studenty oboru Sociální pedagogika na UTB ve Zlíně a IMS Vydání: První Tisk: BonnyPress Copyright: Institut mezioborových studií, s.r.o.,

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM. (kombinované studium) akademický rok 2013/2014

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM. (kombinované studium) akademický rok 2013/2014 SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM (kombinované studium) akademický rok 2013/2014 Brno 2013 Základní údaje o studijním programu Studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Sociální

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

INFORMACE O STUDIU. navazujícího magisterského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. navazujícího magisterského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU navazujícího magisterského studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Závažným zjištěním je praxe uznány kredity z programu CŽV absolvovaného nikoli na vysoké škole, nýbrž na IMS 2. V z d ě l á v a c í č i n n o s t

Závažným zjištěním je praxe uznány kredity z programu CŽV absolvovaného nikoli na vysoké škole, nýbrž na IMS 2. V z d ě l á v a c í č i n n o s t Zpráva Akreditační komise o hodnocení studijních programů Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uskutečňovaných ve spolupráci s Institutem mezioborových studií, s.r.o. Úvod Akreditační

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk Resumé Příspěvek přináší informace o transformaci studijního oboru Učitelství technické výchovy

Více

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku)

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku) V následujícím textu naleznete všechny potřebné informace o možnostech studia učitelství na naší fakultě. Text přesně popisuje možnosti a cesty, které se mohou týkat různých skupin studentů fakulty a vedou

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 16 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie ČR v Praze, kterým se

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

(ZOP/B2) Hlavní řešitelé a zpracovatelé projektu: Mgr. Květuše Sluková, Ph.D. PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D.

(ZOP/B2) Hlavní řešitelé a zpracovatelé projektu: Mgr. Květuše Sluková, Ph.D. PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D. Základní odborná příprava o bčanských zaměstnanců (ZOP/B2) Hlavní řešitelé a zpracovatelé projektu: Mgr. Květuše Sluková, Ph.D. PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D. Hlavní konzultant: plk. Mgr. Martina Lacinová-Gänselová

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který v posledních 10 let prošel dynamickým rozvojem?

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MODULU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MODULU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: ruch a volnočasové aktivity podnikání ve volnočasových aktivitách

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 září 2014 opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin zápis do 1. ročníku na ak. rok 2014/2015: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design)

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (dále jen OEAEP ) Část první Článek 1 Obecná ustanovení 1) Na OEAEP se uskutečňují studijní programy mateřské univerzity MAŘP Kyjev

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

Pokyny k provedení výběru a zápisu

Pokyny k provedení výběru a zápisu Zápis volitelných předmětů na ZS AR 2014/2015 (akreditace 2010) 1. ročník Bc civilní prezenční Pokyny k provedení výběru a zápisu Zápis volitelných předmětů se uskuteční elektronicky na: https://intranet.unob.cz/

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr.

Více

Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu

Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Úřední deska O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Vyhláška rektora Policejní akademie ČR v Praze, kterou se stanoví

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY K REALIZACI A UZNÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ POKYNY K REALIZACI A UZNÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 12/2014 ORGANIZAČNÍ POKYNY K REALIZACI A UZNÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity podnikání v cestovním ruchu Autoři: Lenka

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. a kolektiv

Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. a kolektiv Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. a kolektiv Autorský kolektiv: prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D. PhDr. Libor Flemr, Ph.D. Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Datum vydání: 18. 5. 2015 Účinnost od: 1. 6. 2015 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE004373/2015 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Informace o změnách - Ruší

Více

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Podmínky realizace státních závěrečných bakalářských zkoušek Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné v

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obor Zdravotní laborant na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Miroslav Šíp katedra laboratorních metod a zdravotnické

Více

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Termíny a poplatky Termín podání přihlášek: do 28. února 2015 (bakalářské a magisterské studijní

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Akademické centrum poradenství a supervize Shrnutí dvou let činnosti Pavel Humpolíček Představení projektu Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Hotelnictví Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus Základní informace o studijním oboru studijní obor je odborně garantován Katedrou cestovního ruchu, výuka je zajišťována vysoce

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků ANGLIČTINA Angličtina pro doktorandy PEF, TF, FAPPZ II a ITS Vyučující: doc. PhDr. Jaroslav Voráček, CSc. Doktorandi PEF, TF a ITS (přiřadí

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH ZE DNE 11. DUBNA 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná zkouška

a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná zkouška 40 Směrnice děkana FEL o státních závěrečných zkouškách 3.6 Směrnice děkana FEL o státních závěrečných zkouškách a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná

Více

Forma zkoušky. Učitelství německého jazyka pro SŠ. Učitelství informatiky pro SŠ. Učitelství psychologie pro SŠ

Forma zkoušky. Učitelství německého jazyka pro SŠ. Učitelství informatiky pro SŠ. Učitelství psychologie pro SŠ V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a příslušnými ustanoveními Statutu Západočeské univerzity

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury c. Projekty celoživotního vzdělávání, které budou: cb) zvyšovat jazykovou úroveň akademických pracovníků a jejich

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Katedra podnikového a evropského práva Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY. Čl. 1. Studijní programy. Čl. 2. Obecné informace o přijímacím řízení

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY. Čl. 1. Studijní programy. Čl. 2. Obecné informace o přijímacím řízení 1 z 6 4.2.2014 9:52 O škole Aktuality Úřední deska Zájemci o studium Studenti Zaměstnanci Fakulty S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 7.

Více

Studijní plány: 2015/2016. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Studijní plány: 2015/2016. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Studijní plány: 2015/2016 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Fakulta ekonomicko správní Fakulta ekonomicko-správní je jednou ze sedmi fakult Univerzity Pardubice. Během své existence se rozvinula

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více