SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM. (kombinované studium) akademický rok 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM. (kombinované studium) akademický rok 2014/2015"

Transkript

1 SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM (kombinované studium) akademický rok 2014/2015 Brno 2014

2 Základní údaje o studijním programu Bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Sociální pedagogika je uskutečňován Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), Fakultou humanitních studií (FHS) a Institutem mezioborových studií (IMS) na základě rozhodnutí MŠMT o udělení společné akreditace ze dne 11. prosince 2013 do 31. října Studijní program je oborově zaměřen na získání znalostí a dovedností založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu vývoje v sociální pedagogice, na zvládnutí jejich aplikace v tvůrčích a sociálně pedagogických činnostech pracovníků resortů veřejné správy, zejména v rámci ministerstev vnitra, spravedlnosti, vězeňské služby, školství, mládeže a tělovýchovy a práce a sociálních věcí. 2

3 Vedení INSTITUT MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ, s.r.o. (IMS) Brno, Londýnské náměstí 4, budova D Struktura IMS Ředitel MUDr. Miroslav Bargel Statutární zástupce ředitele Ing. Miroslav Bargel, CSc., Dipl. EBS Poradce ředitele pro vědu a výzkum Tajemník Ing. Radomír Pernica Ekonom Dagmar Bargelová Hlavní účetní Ing. Beata Dittelová Sekretariát Mgr. Jana Lechová Studijní administrativa Magisterské studium Bc. Petra Nováková Bakalářské studium Mgr. Petra Udržalová Knihovna Administrativa Mgr. Magdaléna Filipová

4 Ústav sociální pedagogiky IMS (ÚSP IMS) Vedoucí ústavu doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D Zástupce vedoucího ústavu Mgr. Silvia Neslušanová, PhD Vyučující Mgr. Olga Doňková prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc. PhDr. Geraldina Palovčíková, CSc. PhDr. Alena Plšková Mgr. Monika Tannenbergerová doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. Ing. Mgr. Irena Ocetková, Ph.D prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, DrSc. doc. PhDr. Lenka Haburajová Ilavská, PhD. doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc JUDr. Miroslava Muselíková doc. JUDr. Ladislav Pokorný, Ph.D. PhDr. et Mgr. Zdeňka Vaňková PharmDr. Hana Kotolová, Ph.D. MUDr. Juraj Tkáč doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc. Ing. Zuzana Němcová, Ph.D. PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, PhD., MPH Katedra cizích jazyků Vedoucí katedry: Mgr. Lucie Mlčochová Oddělení anglického jazyka Vyučující Mgr. Jaromír Haupt Mgr. Jan Chovanec, Ph.D. Mgr. et. Mgr. Hana Kratochvílová Mgr. Lucie Seibertová Oddělení německého jazyka Vyučující Mgr. Marek Halo PhDr. Mojmír Muzikant, CSc. Mgr. Jana Muzikantová Oddělení ruského jazyka Vyučující Mgr. Marcela Dušková PaedDr. Olga Hortová Další informace o Institutu mezioborových studií, s.r.o. jsou uvedeny na internetové adrese 4

5 Časový plán výuky pro akademický rok 2014/ do 12:00 h Mezní termín zápočtů a zkoušek za letní semestr akademického roku 2013/2014 od Zápisy pro akademický rok 2014/2015 ZIMNÍ SEMESTR Výuka 2. a 3. ročníku bakalářského studijního programu Zkouškové období (5 týdnů) Opravné zkouškové období (2 týdny) LETNÍ SEMESTR Výuka 2. ročníku bakalářského studijního programu Výuka 3. ročníku bakalářského studijního programu březen 2015 Vypsání témat bakalářských prací na akademický rok 2015/ Zkouškové období 3. ročníku bakalářského studijního programu Zkouškové období 2. ročníku bakalářského studijního programu Opravné zkouškové období Opravné zkouškové období do 12:00 h Mezní termín zápočtů a zkoušek za akademický rok 2014/2015 od Zápisy pro akademický rok 2015/2016 a zahájení výuky v akademickém roce 2014/2015 do konce listopadu 2015 Oficiální zadání bakalářských prací na akademický rok 2015/2016 Ukončení studia do Přihlášky ke státním závěrečným zkouškám v lednu 2015, odevzdání bakalářské práce Státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu do Ukončení 3. ročníku bakalářského studijního programu a odevzdání bakalářských prací do Přihlášky ke státním závěrečným zkouškám v červnu Státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Promoce absolventů bakalářského studijního programu 5

6 Studijní plán bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice studijního oboru Sociální pedagogika B 7507 STUDIJNÍ PLÁN 2. ROČNÍKU STUDIJNÍ PLÁN 3. ROČNÍKU Vysvětlivky: 1. Symbolika značí: P - počet hodin přednášek za semestr S - počet hodin seminářů za semestr C - počet hodin cvičení za semestr z - označuje ukončení předmětu zápočtem klz označuje ukončení předmětu klasifikovaným zápočtem zk - označuje ukončení předmětu zkouškou SZZk - státní závěrečná zkouška PK - počet kreditů 2. Volitelnost předmětů: P - povinný 6

7 STUDIJNÍ PLÁN 2. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM Specializace v pedagogice, obor Sociální pedagogika Volitelnost Kód Povinné předměty Zimní semestr Letní semestr P-S-C Ukon. PK P-S-C Ukon. PK P TB3FE Filozofie a etika 30 zk 10 Kutnohorská, Raclavský P TB3PP Pedagogická psychologie 15 zk 5 Kohoutek, Ocetková P TB3TV Teorie výchovy 15 zk 5 Jůzl, Balvín, Neslušanová, Tannenbergerová P TB3OP Základy občanského práva 30 zk 10 Jílek, Vaňková P TB4AD Adiktologie 15 zk 5 Tkáč P TB4PS Sociální psychologie I 15 zk 5 Ocetková P TB4MD Metodologie 30 zk 10 Ondrejkovič, Kutnohorská, Neslušanová P TB4PD Sociální pedagogika 1 30 zk 10 Jůzl, Neslušanová, Tannenbergerová Celkem Počet zkoušek 4 4 Počet klasifikovaných zápočtů Počet zápočtů Počet ročních kreditů 60 7

8 STUDIJNÍ PLÁN 3. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM Specializace v pedagogice, obor Sociální pedagogika Volitelnost Kód Povinné předměty P TB5SO Právo v sociální oblasti 15 zk 5 Jílek, Vaňková P TB5PM Personální management 30 zk 10 Gregar, Němcová P TB5PO Psychologie osobnosti pro praxi 15 klz 3 Zimní semestr Letní semestr P-S-C Ukon. PK P-S-C Ukon. PK Vašina PV TB5PV Pedagogika volného času 15 klz 3 Tannenbergerová PV TB5PP Penologie a penitenciaristika 15 klz 3 Jůzl, Ruprecht P TB5C Cizí jazyk 30 zk 10 Oddělení cizích jazyků P TB6VP Metody sociálně výchovné práce 15 klz 3 Jůzl, Tannenbergerová, Plšková P TB6PD Pedagogicko-psychologická diagnostika 15 klz 3 Kohoutek, Tannenbergerová, Ocetková P TB6BP Seminář k bakalářským pracím 6 z 3 Jůzl P TB6OP Odborná praxe, bakalářská práce 90 z 20 Jůzl Celkem Počet zkoušek 3 Počet klasifikovaných zápočtů 2 2 Počet zápočtů 2 Počet ročních kreditů celkem 60 8

9 Povinné předměty Anotace předmětů Adiktologie garant MUDr. Juraj Tkáč Cílem předmětu je obeznámení se s problematikou závislostí, rozpoznat jednotlivé závislosti na návykových látkách. Kladen je důraz na diagnostiku, diferenciální diagnostiku, kliniku a léčbu drogových závislostí. Cílem je i prevence a komunikace se specifickou klientelou na návykových látkách a jejich možnosti v společnosti. Filozofie a etika doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. Cílem předmětu je seznámit s úkolem filosofické kritiky, zprostředkovat poznatky umožňující hlubší pochopení kulturního vývoje člověka a společnosti a posílit mravní povinnost a odpovědnost člověka za lidsky důstojný vztah k sobě samotnému, k jiným lidem, k přírodě a ke společnosti. Metodologie prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, DrSc. Cílem předmětu je zprostředkovat studentům základní znalosti o vědě, kritériích vědecké práce, vědeckých metodách a postupech. Dále předmět usiluje o vytvoření nezbytných předpokladů pro samostatnou vědecko-výzkumnou činnost studentů. Metody sociálně výchovné práce doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. Předmět doplňuje a prohlubuje znalosti ze sociální pedagogiky. Obsah předmětu má přispět k ucelenému a komplexnímu pohledu na obor studia, výchovný proces a sociálně výchovnou péči. Specificky se dotýká kategorií populace sociálně znevýhodněné. Odborná praxe, bakalářská práce doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. Odborná praxe zahrnuje ověření teoretických poznatků v praxi, prohloubení praktických dovedností a vypracování bakalářské práce, včetně eventuálního uskutečnění výzkumu. Bakalářskou prací student prokazuje, že je schopen na základě soudobých poznatků vědy, výzkumu a vývoje v daném oboru řešit a ústně a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy k řešení. Vypracování bakalářské práce je součástí studijního plánu. Pedagogická psychologie prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc. Cílem tohoto předmětu je osvojení odborných poznatků z psychologie učení a vyučování, o psychologických příčinách a podmínkách školní úspěšnosti a neúspěšnosti, o problematice výchovy a sebevýchovy, o problémových osobnostech žáků (studentů) a o psychologii osobnosti pedagoga a kreativnosti žáků (studentů). 9

10 Pedagogicko-psychologická diagnostika prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc. Cílem předmětu je prohloubení a rozvoj znalostí, schopností a dovedností studentů v aplikovaných disciplínách pedagogiky a psychologie. Rozvíjí schopnost vést diskusi o cílech a účelnosti diagnostiky a stanovování diagnóz, přispívá k ovládnutí příslušné terminologie, seznamuje s vybranými metodami a konkrétními instrumenty diagnostické práce a způsoby jejich aplikace v praxi, umožňuje získání základních dovedností při psaní pedagogickopsychologického posudku a jeho interpretaci. Personální management doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc. Cílem předmětu je předložit studentům teoretické poznatky a praktické zkušenosti z oblasti personálního řízení v systému organizace, manažerských koncepcí personálního řízení a jejich jednotlivých procesů. Předmět zprostředkovává informace o možných systémech řízení personálního a sociálního rozvoje organizace. Právo v sociální oblasti prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. Předmět objasňuje právní úpravu vybraných aktuálních problémů v sociální oblasti: právní dimenze sociálního zabezpečení, postavení a ochranu dětí a nezletilých, kriminalitu mládeže, náhradní rodinnou péči a domácí násilí. Psychologie osobnosti pro praxi doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. Cílem předmětu Psychologie osobnosti pro praxi je propojit poznatky o osobnostních charakteristikách a povahových rysech člověka a o příčinách jeho chování s praktickou výukou ve specializovaném semináři tak, aby studenti na základě hlubšího sebepoznání lépe porozuměli druhému člověku. Seminář k bakalářským pracím doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. Cílem předmětu je prohloubit a ověřit znalosti studentů z teorie a praxe vypracování bakalářské práce. Upřesnit aktuální požadavky z oblasti autorských práv, příslušné administrativy a formální úpravy. Upřesnit zásady, postupy a kriteria hodnocení práce a její obhajoby. Sociální pedagogika 1 doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. Předmět vychází ze studia disciplín pedagogiky, sociologie a navazujících, tzn. filozofie, psychologie, práva. Objasňuje základní pojmy, kategorie a souvislosti sociální pedagogiky jako vědecké a užitné disciplíny v jejím aktuálním pojetí. Analyzuje vztah procesů socializace a výchovy v podmínkách současné společnosti, roli prostředí ve výchově a v rozvoji osobnosti. Pojednává o úloze a sociálně-pedagogických funkcích rodiny a výchovně-vzdělávacích institucí, úloze kultury, sportu a masmédií v soudobém sociálním systému. Zahrnuje aktuální problémy multikulturní výchovy. 10

11 Sociální psychologie 1 Ing. Mgr. Irena Ocetková, Ph.D. Cílem předmětu je vytvoření základů sociálně psychologického myšlení jako předpokladu pro zvládání následných aplikovaných psychologických disciplín a dalších oborů s blízkým předmětem a zvládnutí základních sociálně psychologických poznatků umožňujících samostatnou aplikací v praxi meziosobních, intra a interskupinových vztahů. Výuka přispívá k vytváření teoretického rámce potřebného k efektivní komunikaci v sociálních skupinách. Teorie výchovy PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. Cílem předmětu je na základě empirických i aktuálních poznatků pedagogiky vést studenty k pochopení podstaty výchovy prostřednictvím symbolických hodnot (jakými jsou pravda, dobro, krása, láska, práce, demokracie, humanita...) a prohlubovat jejich schopnosti orientovat se ve způsobech, jak tyto hodnoty zprostředkovat. V osobnostně-procesuální rovině je těžištěm předmětu teorie a praxe pozitivního ovlivňování předpokládaných vlastností osobnosti (edukanta i edukátora), jejího charakteru, přesvědčení, postojů, motivů, a to adekvátními výchovnými metodami. Základy občanského práva prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. Předmět má vést studenty k pochopení podstaty občanského práva jako integrujícího odvětví soukromoprávní úpravy a odvětví vyjadřujícího civilní status člověka. Má je vybavit primární orientací v pojmech a systému občanského práva a poznáním jeho vztahu k ostatním soukromoprávním odvětvím, zejména k rodinnému právu. 11

12 Povinně volitelné předměty Penologie a penitenciaristika doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. Cílem předmětu je poskytnout studentům oboru Sociální pedagogika základní vědomosti o druzích a způsobech trestů v historickém vývoji, zejména o vězeňství a trestu odnětí svobody, jeho současných trendech a právních úpravách, jakož i o způsobech zacházení s vězni. Veškerý penitenciární proces v České republice pak představit v komparaci s vězeňskými systémy v jiných zemích v souladu s Evropskými vězeňskými pravidly. Pedagogika volného času Mgr. Monika Tannenbergerová, Ph.D. Cílem předmětu je poskytnout studentům oboru Sociální pedagogika základní vědomosti spojené s fenoménem volného času v postmoderní společnosti. Studenti tak získají přehled o životních způsobech a stylech v současné době, o využívání volného času a volnočasových aktivitách v různých oblastech lidské činnosti. Cizí jazyk JA1/3, JN1/3, JR1/3 Angličtina, Němčina, Ruština Mgr. Lucie Mlčochová Cílem předmětu je hlubší seznámení s cizím jazykem, a to jak z hlediska struktury, tak také základní odborné terminologie oboru Sociální pedagogika. Předmět pokračuje v opakování látky a prohlubování znalostí ze čtvrtého semestru. Studenti mají být schopni číst středně obtížné texty s porozuměním a začít studovat odbornou literaturu v cizím jazyce. Poznatky získané z této literatury slouží k vypracování písemné a ústní prezentace v rámci studovaného oboru. 12

13 Informace pro studenty studijního programu Specializace v pedagogice, oboru Sociální pedagogika, kombinované studium, na UTB, FHS ve Zlíně a IMS v akademickém roce 2014/2015 UTB ve Zlíně je členěna na fakulty, které v souladu se zákonem o vysokých školách mají mimo jiné právo jednat jménem vysoké školy ve věcech tvorby a uskutečňování studijních programů. V čele univerzity je rektor. Vedení univerzity tvoří dále prorektoři a kvestor, kteří zastupují rektora na určených úsecích činnosti. Adresa: Rektorát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín V čele Fakulty humanitních studií je děkan. Vedení fakulty dále tvoří proděkani a tajemník, kteří zastupují děkana na určených úsecích činnosti. Adresa: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Mostní 5139, Zlín Na UTB ve Zlíně, Fakultě humanitních studií (FHS), je uskutečňováno studium oboru Sociální pedagogika se zaměřením na pomáhající profese. Institut mezioborových studií, s.r.o. (samostatná právnická osoba), v jehož čele je ředitel. Studium v příslušném programu zajišťuje Ústav Sociální pedagogiky. Studenti se k vyřízení svých běžných studijních, administrativních a organizačních záležitostí obrací na studijní administrativu IMS, v odborných záležitostech studia na vedoucího ústavu. Adresa: Institut mezioborových studií, s.r.o. Londýnské náměstí Brno Výuka na IMS se uskutečňuje podle plánu studia, který vydává studijní administrativa IMS. Harmonogram, plány výuky a další důležité informace jsou zveřejněny na úřední desce IMS a na internetových stránkách IMS Pro výuku jsou studenti rozděleni do studijních a přednáškových skupin. Výuka probíhá v Brně, v učebnách objektů Londýnské náměstí 4, budova D. Akademické akty (promoce) se uskutečňují v aule Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 13

14 Státní závěrečné zkoušky Předměty státní závěrečné zkoušky: Obhajoba bakalářské práce, Aplikované právo, Aplikovaná psychologie, Sociální pedagogika. Absolvent získá akademický titul bakalář (ve zkratce Bc. uváděné před jménem). Promoce Promoce je slavnostním aktem pro absolventy bakalářského studia. Uskuteční se ve Zlíně dne Účast na promoci vyžaduje slavnostní společenský oděv. Přítomnost příbuzných i dalších hostů je vítaná. Organizace studia Studium oboru Sociální pedagogika na IMS je organizováno podle pravidel studijního programu v souladu se studijním a zkušebním řádem FHS UTB ve Zlíně. Každý vyučovaný předmět má svého odborného garanta, na kterého se mohou studenti obracet s dotazy k problematice předmětu a jeho návazností na další předměty. Jména vyučujících a podmínky zkoušek a zápočtů jsou uvedeny v příslušném sylabu a budou studentům upřesněny při zahájení výuky příslušného předmětu. Studenti jsou organizačně zařazeni do ročníků a studijních skupin. Účast studentů na prezenční (blokové) výuce je evidována. Individuální konzultace si student dojedná s vyučujícími osobně. Ke komunikaci s vyučujícími je možno využít internetových stránek. Cestovní náležitosti studentů v Brně jsou potvrzovány na studijní administrativě IMS v souladu s údaji ve studijní knize (jejíž součástí je prezenční listina). K vyřízení běžných záležitostí studentů jsou určeny úřední hodiny v objektu Londýnské náměstí 4, budova D (4. poschodí): - studijní administrativa IMS: pondělí 08,30 11,00 h 13,00 15,00 h středa 08,30 11,00 h 13,00 15,00 h pátek 08,30 11,00 h 13,00 17,00 h Ubytování studentů IMS Brno nemá vlastní ubytovací kapacity. Studenti mohou využít kapacity Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Vinařská 6, Brno, tel , (Po Pá od do 14.30), Tauferových kolejí, Jana Babáka 3/5, Brno (ubytování lze objednat 14 dnů předem na tel. č ) nebo Domova mládeže SŠ informatiky a spojů, Čichnova 23, Brno, tel ,

15 Obsah Základní údaje o studijním programu 2 Institut mezioborových studií, s.r.o. 3 Ústav sociální pedagogiky IMS Brno 4 Časový plán výuky pro akademický rok 2014/ Studijní plán bakalářského studijního programu 6 Anotace předmětů 9 Informace pro studenty zahajující studium 13 15

16 Název: Sociální pedagogika, bakalářský studijní program (kombinované studium), akademický rok 2014/2015 Odpovědný redaktor: PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. Zpracoval: Ing. Radomír Pernica Určeno: Pro studenty oboru Sociální pedagogika na UTB ve Zlíně a IMS Vydání: První Tisk: BonnyPress Copyright: Institut mezioborových studií, s.r.o.,

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc nám. Republiky 3, Olomouc Zřizovatel školy

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2011 Obsah 1 ÚVOD... 4 1.1 STRUKTURA VŠKV... 6 1.2 ORGÁNY VŠKV... 9 1.2.1 Správní rada... 9 1.2.2 Dozorčí rada... 9 1.2.3 Akademická

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2014/2015 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/01 dálkové RVP: 64-41-L/51... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Předkládá: vrchní státní rada plk. doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. rektor POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Obor vzdělání: Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep. Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.cz e-mail: soukrmark@sssmep.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma:

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma: O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 2.1 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 7 2.2 Infrastruktura 19 2.3 Univerzitní knihovna 22 2.4 Vydavatelství 24 3. Kvalita

Více

Kvalita potravin a ekologie

Kvalita potravin a ekologie Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318 29-42-M/01 Analýza potravin Školní vzdělávací program Kvalita potravin a ekologie Identifikační údaje školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016

Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016 Ostrava 2015 Centrum dalšího vzdělávání PdF OU Fráni Šrámka

Více

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542 o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla vzdělávání zaměstnanců

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (63-41-M/01) Zaměření: Účetnictví a daně Obsah 1 Úvodní identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více