SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM. (kombinované studium) akademický rok 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM. (kombinované studium) akademický rok 2014/2015"

Transkript

1 SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM (kombinované studium) akademický rok 2014/2015 Brno 2014

2 Základní údaje o studijním programu Bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Sociální pedagogika je uskutečňován Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), Fakultou humanitních studií (FHS) a Institutem mezioborových studií (IMS) na základě rozhodnutí MŠMT o udělení společné akreditace ze dne 11. prosince 2013 do 31. října Studijní program je oborově zaměřen na získání znalostí a dovedností založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu vývoje v sociální pedagogice, na zvládnutí jejich aplikace v tvůrčích a sociálně pedagogických činnostech pracovníků resortů veřejné správy, zejména v rámci ministerstev vnitra, spravedlnosti, vězeňské služby, školství, mládeže a tělovýchovy a práce a sociálních věcí. 2

3 Vedení INSTITUT MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ, s.r.o. (IMS) Brno, Londýnské náměstí 4, budova D Struktura IMS Ředitel MUDr. Miroslav Bargel Statutární zástupce ředitele Ing. Miroslav Bargel, CSc., Dipl. EBS Poradce ředitele pro vědu a výzkum Tajemník Ing. Radomír Pernica Ekonom Dagmar Bargelová Hlavní účetní Ing. Beata Dittelová Sekretariát Mgr. Jana Lechová Studijní administrativa Magisterské studium Bc. Petra Nováková Bakalářské studium Mgr. Petra Udržalová Knihovna Administrativa Mgr. Magdaléna Filipová

4 Ústav sociální pedagogiky IMS (ÚSP IMS) Vedoucí ústavu doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D Zástupce vedoucího ústavu Mgr. Silvia Neslušanová, PhD Vyučující Mgr. Olga Doňková prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc. PhDr. Geraldina Palovčíková, CSc. PhDr. Alena Plšková Mgr. Monika Tannenbergerová doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. Ing. Mgr. Irena Ocetková, Ph.D prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, DrSc. doc. PhDr. Lenka Haburajová Ilavská, PhD. doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc JUDr. Miroslava Muselíková doc. JUDr. Ladislav Pokorný, Ph.D. PhDr. et Mgr. Zdeňka Vaňková PharmDr. Hana Kotolová, Ph.D. MUDr. Juraj Tkáč doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc. Ing. Zuzana Němcová, Ph.D. PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, PhD., MPH Katedra cizích jazyků Vedoucí katedry: Mgr. Lucie Mlčochová Oddělení anglického jazyka Vyučující Mgr. Jaromír Haupt Mgr. Jan Chovanec, Ph.D. Mgr. et. Mgr. Hana Kratochvílová Mgr. Lucie Seibertová Oddělení německého jazyka Vyučující Mgr. Marek Halo PhDr. Mojmír Muzikant, CSc. Mgr. Jana Muzikantová Oddělení ruského jazyka Vyučující Mgr. Marcela Dušková PaedDr. Olga Hortová Další informace o Institutu mezioborových studií, s.r.o. jsou uvedeny na internetové adrese 4

5 Časový plán výuky pro akademický rok 2014/ do 12:00 h Mezní termín zápočtů a zkoušek za letní semestr akademického roku 2013/2014 od Zápisy pro akademický rok 2014/2015 ZIMNÍ SEMESTR Výuka 2. a 3. ročníku bakalářského studijního programu Zkouškové období (5 týdnů) Opravné zkouškové období (2 týdny) LETNÍ SEMESTR Výuka 2. ročníku bakalářského studijního programu Výuka 3. ročníku bakalářského studijního programu březen 2015 Vypsání témat bakalářských prací na akademický rok 2015/ Zkouškové období 3. ročníku bakalářského studijního programu Zkouškové období 2. ročníku bakalářského studijního programu Opravné zkouškové období Opravné zkouškové období do 12:00 h Mezní termín zápočtů a zkoušek za akademický rok 2014/2015 od Zápisy pro akademický rok 2015/2016 a zahájení výuky v akademickém roce 2014/2015 do konce listopadu 2015 Oficiální zadání bakalářských prací na akademický rok 2015/2016 Ukončení studia do Přihlášky ke státním závěrečným zkouškám v lednu 2015, odevzdání bakalářské práce Státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu do Ukončení 3. ročníku bakalářského studijního programu a odevzdání bakalářských prací do Přihlášky ke státním závěrečným zkouškám v červnu Státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Promoce absolventů bakalářského studijního programu 5

6 Studijní plán bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice studijního oboru Sociální pedagogika B 7507 STUDIJNÍ PLÁN 2. ROČNÍKU STUDIJNÍ PLÁN 3. ROČNÍKU Vysvětlivky: 1. Symbolika značí: P - počet hodin přednášek za semestr S - počet hodin seminářů za semestr C - počet hodin cvičení za semestr z - označuje ukončení předmětu zápočtem klz označuje ukončení předmětu klasifikovaným zápočtem zk - označuje ukončení předmětu zkouškou SZZk - státní závěrečná zkouška PK - počet kreditů 2. Volitelnost předmětů: P - povinný 6

7 STUDIJNÍ PLÁN 2. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM Specializace v pedagogice, obor Sociální pedagogika Volitelnost Kód Povinné předměty Zimní semestr Letní semestr P-S-C Ukon. PK P-S-C Ukon. PK P TB3FE Filozofie a etika 30 zk 10 Kutnohorská, Raclavský P TB3PP Pedagogická psychologie 15 zk 5 Kohoutek, Ocetková P TB3TV Teorie výchovy 15 zk 5 Jůzl, Balvín, Neslušanová, Tannenbergerová P TB3OP Základy občanského práva 30 zk 10 Jílek, Vaňková P TB4AD Adiktologie 15 zk 5 Tkáč P TB4PS Sociální psychologie I 15 zk 5 Ocetková P TB4MD Metodologie 30 zk 10 Ondrejkovič, Kutnohorská, Neslušanová P TB4PD Sociální pedagogika 1 30 zk 10 Jůzl, Neslušanová, Tannenbergerová Celkem Počet zkoušek 4 4 Počet klasifikovaných zápočtů Počet zápočtů Počet ročních kreditů 60 7

8 STUDIJNÍ PLÁN 3. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM Specializace v pedagogice, obor Sociální pedagogika Volitelnost Kód Povinné předměty P TB5SO Právo v sociální oblasti 15 zk 5 Jílek, Vaňková P TB5PM Personální management 30 zk 10 Gregar, Němcová P TB5PO Psychologie osobnosti pro praxi 15 klz 3 Zimní semestr Letní semestr P-S-C Ukon. PK P-S-C Ukon. PK Vašina PV TB5PV Pedagogika volného času 15 klz 3 Tannenbergerová PV TB5PP Penologie a penitenciaristika 15 klz 3 Jůzl, Ruprecht P TB5C Cizí jazyk 30 zk 10 Oddělení cizích jazyků P TB6VP Metody sociálně výchovné práce 15 klz 3 Jůzl, Tannenbergerová, Plšková P TB6PD Pedagogicko-psychologická diagnostika 15 klz 3 Kohoutek, Tannenbergerová, Ocetková P TB6BP Seminář k bakalářským pracím 6 z 3 Jůzl P TB6OP Odborná praxe, bakalářská práce 90 z 20 Jůzl Celkem Počet zkoušek 3 Počet klasifikovaných zápočtů 2 2 Počet zápočtů 2 Počet ročních kreditů celkem 60 8

9 Povinné předměty Anotace předmětů Adiktologie garant MUDr. Juraj Tkáč Cílem předmětu je obeznámení se s problematikou závislostí, rozpoznat jednotlivé závislosti na návykových látkách. Kladen je důraz na diagnostiku, diferenciální diagnostiku, kliniku a léčbu drogových závislostí. Cílem je i prevence a komunikace se specifickou klientelou na návykových látkách a jejich možnosti v společnosti. Filozofie a etika doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. Cílem předmětu je seznámit s úkolem filosofické kritiky, zprostředkovat poznatky umožňující hlubší pochopení kulturního vývoje člověka a společnosti a posílit mravní povinnost a odpovědnost člověka za lidsky důstojný vztah k sobě samotnému, k jiným lidem, k přírodě a ke společnosti. Metodologie prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, DrSc. Cílem předmětu je zprostředkovat studentům základní znalosti o vědě, kritériích vědecké práce, vědeckých metodách a postupech. Dále předmět usiluje o vytvoření nezbytných předpokladů pro samostatnou vědecko-výzkumnou činnost studentů. Metody sociálně výchovné práce doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. Předmět doplňuje a prohlubuje znalosti ze sociální pedagogiky. Obsah předmětu má přispět k ucelenému a komplexnímu pohledu na obor studia, výchovný proces a sociálně výchovnou péči. Specificky se dotýká kategorií populace sociálně znevýhodněné. Odborná praxe, bakalářská práce doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. Odborná praxe zahrnuje ověření teoretických poznatků v praxi, prohloubení praktických dovedností a vypracování bakalářské práce, včetně eventuálního uskutečnění výzkumu. Bakalářskou prací student prokazuje, že je schopen na základě soudobých poznatků vědy, výzkumu a vývoje v daném oboru řešit a ústně a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy k řešení. Vypracování bakalářské práce je součástí studijního plánu. Pedagogická psychologie prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc. Cílem tohoto předmětu je osvojení odborných poznatků z psychologie učení a vyučování, o psychologických příčinách a podmínkách školní úspěšnosti a neúspěšnosti, o problematice výchovy a sebevýchovy, o problémových osobnostech žáků (studentů) a o psychologii osobnosti pedagoga a kreativnosti žáků (studentů). 9

10 Pedagogicko-psychologická diagnostika prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc. Cílem předmětu je prohloubení a rozvoj znalostí, schopností a dovedností studentů v aplikovaných disciplínách pedagogiky a psychologie. Rozvíjí schopnost vést diskusi o cílech a účelnosti diagnostiky a stanovování diagnóz, přispívá k ovládnutí příslušné terminologie, seznamuje s vybranými metodami a konkrétními instrumenty diagnostické práce a způsoby jejich aplikace v praxi, umožňuje získání základních dovedností při psaní pedagogickopsychologického posudku a jeho interpretaci. Personální management doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc. Cílem předmětu je předložit studentům teoretické poznatky a praktické zkušenosti z oblasti personálního řízení v systému organizace, manažerských koncepcí personálního řízení a jejich jednotlivých procesů. Předmět zprostředkovává informace o možných systémech řízení personálního a sociálního rozvoje organizace. Právo v sociální oblasti prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. Předmět objasňuje právní úpravu vybraných aktuálních problémů v sociální oblasti: právní dimenze sociálního zabezpečení, postavení a ochranu dětí a nezletilých, kriminalitu mládeže, náhradní rodinnou péči a domácí násilí. Psychologie osobnosti pro praxi doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. Cílem předmětu Psychologie osobnosti pro praxi je propojit poznatky o osobnostních charakteristikách a povahových rysech člověka a o příčinách jeho chování s praktickou výukou ve specializovaném semináři tak, aby studenti na základě hlubšího sebepoznání lépe porozuměli druhému člověku. Seminář k bakalářským pracím doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. Cílem předmětu je prohloubit a ověřit znalosti studentů z teorie a praxe vypracování bakalářské práce. Upřesnit aktuální požadavky z oblasti autorských práv, příslušné administrativy a formální úpravy. Upřesnit zásady, postupy a kriteria hodnocení práce a její obhajoby. Sociální pedagogika 1 doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. Předmět vychází ze studia disciplín pedagogiky, sociologie a navazujících, tzn. filozofie, psychologie, práva. Objasňuje základní pojmy, kategorie a souvislosti sociální pedagogiky jako vědecké a užitné disciplíny v jejím aktuálním pojetí. Analyzuje vztah procesů socializace a výchovy v podmínkách současné společnosti, roli prostředí ve výchově a v rozvoji osobnosti. Pojednává o úloze a sociálně-pedagogických funkcích rodiny a výchovně-vzdělávacích institucí, úloze kultury, sportu a masmédií v soudobém sociálním systému. Zahrnuje aktuální problémy multikulturní výchovy. 10

11 Sociální psychologie 1 Ing. Mgr. Irena Ocetková, Ph.D. Cílem předmětu je vytvoření základů sociálně psychologického myšlení jako předpokladu pro zvládání následných aplikovaných psychologických disciplín a dalších oborů s blízkým předmětem a zvládnutí základních sociálně psychologických poznatků umožňujících samostatnou aplikací v praxi meziosobních, intra a interskupinových vztahů. Výuka přispívá k vytváření teoretického rámce potřebného k efektivní komunikaci v sociálních skupinách. Teorie výchovy PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. Cílem předmětu je na základě empirických i aktuálních poznatků pedagogiky vést studenty k pochopení podstaty výchovy prostřednictvím symbolických hodnot (jakými jsou pravda, dobro, krása, láska, práce, demokracie, humanita...) a prohlubovat jejich schopnosti orientovat se ve způsobech, jak tyto hodnoty zprostředkovat. V osobnostně-procesuální rovině je těžištěm předmětu teorie a praxe pozitivního ovlivňování předpokládaných vlastností osobnosti (edukanta i edukátora), jejího charakteru, přesvědčení, postojů, motivů, a to adekvátními výchovnými metodami. Základy občanského práva prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. Předmět má vést studenty k pochopení podstaty občanského práva jako integrujícího odvětví soukromoprávní úpravy a odvětví vyjadřujícího civilní status člověka. Má je vybavit primární orientací v pojmech a systému občanského práva a poznáním jeho vztahu k ostatním soukromoprávním odvětvím, zejména k rodinnému právu. 11

12 Povinně volitelné předměty Penologie a penitenciaristika doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. Cílem předmětu je poskytnout studentům oboru Sociální pedagogika základní vědomosti o druzích a způsobech trestů v historickém vývoji, zejména o vězeňství a trestu odnětí svobody, jeho současných trendech a právních úpravách, jakož i o způsobech zacházení s vězni. Veškerý penitenciární proces v České republice pak představit v komparaci s vězeňskými systémy v jiných zemích v souladu s Evropskými vězeňskými pravidly. Pedagogika volného času Mgr. Monika Tannenbergerová, Ph.D. Cílem předmětu je poskytnout studentům oboru Sociální pedagogika základní vědomosti spojené s fenoménem volného času v postmoderní společnosti. Studenti tak získají přehled o životních způsobech a stylech v současné době, o využívání volného času a volnočasových aktivitách v různých oblastech lidské činnosti. Cizí jazyk JA1/3, JN1/3, JR1/3 Angličtina, Němčina, Ruština Mgr. Lucie Mlčochová Cílem předmětu je hlubší seznámení s cizím jazykem, a to jak z hlediska struktury, tak také základní odborné terminologie oboru Sociální pedagogika. Předmět pokračuje v opakování látky a prohlubování znalostí ze čtvrtého semestru. Studenti mají být schopni číst středně obtížné texty s porozuměním a začít studovat odbornou literaturu v cizím jazyce. Poznatky získané z této literatury slouží k vypracování písemné a ústní prezentace v rámci studovaného oboru. 12

13 Informace pro studenty studijního programu Specializace v pedagogice, oboru Sociální pedagogika, kombinované studium, na UTB, FHS ve Zlíně a IMS v akademickém roce 2014/2015 UTB ve Zlíně je členěna na fakulty, které v souladu se zákonem o vysokých školách mají mimo jiné právo jednat jménem vysoké školy ve věcech tvorby a uskutečňování studijních programů. V čele univerzity je rektor. Vedení univerzity tvoří dále prorektoři a kvestor, kteří zastupují rektora na určených úsecích činnosti. Adresa: Rektorát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín V čele Fakulty humanitních studií je děkan. Vedení fakulty dále tvoří proděkani a tajemník, kteří zastupují děkana na určených úsecích činnosti. Adresa: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Mostní 5139, Zlín Na UTB ve Zlíně, Fakultě humanitních studií (FHS), je uskutečňováno studium oboru Sociální pedagogika se zaměřením na pomáhající profese. Institut mezioborových studií, s.r.o. (samostatná právnická osoba), v jehož čele je ředitel. Studium v příslušném programu zajišťuje Ústav Sociální pedagogiky. Studenti se k vyřízení svých běžných studijních, administrativních a organizačních záležitostí obrací na studijní administrativu IMS, v odborných záležitostech studia na vedoucího ústavu. Adresa: Institut mezioborových studií, s.r.o. Londýnské náměstí Brno Výuka na IMS se uskutečňuje podle plánu studia, který vydává studijní administrativa IMS. Harmonogram, plány výuky a další důležité informace jsou zveřejněny na úřední desce IMS a na internetových stránkách IMS Pro výuku jsou studenti rozděleni do studijních a přednáškových skupin. Výuka probíhá v Brně, v učebnách objektů Londýnské náměstí 4, budova D. Akademické akty (promoce) se uskutečňují v aule Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 13

14 Státní závěrečné zkoušky Předměty státní závěrečné zkoušky: Obhajoba bakalářské práce, Aplikované právo, Aplikovaná psychologie, Sociální pedagogika. Absolvent získá akademický titul bakalář (ve zkratce Bc. uváděné před jménem). Promoce Promoce je slavnostním aktem pro absolventy bakalářského studia. Uskuteční se ve Zlíně dne Účast na promoci vyžaduje slavnostní společenský oděv. Přítomnost příbuzných i dalších hostů je vítaná. Organizace studia Studium oboru Sociální pedagogika na IMS je organizováno podle pravidel studijního programu v souladu se studijním a zkušebním řádem FHS UTB ve Zlíně. Každý vyučovaný předmět má svého odborného garanta, na kterého se mohou studenti obracet s dotazy k problematice předmětu a jeho návazností na další předměty. Jména vyučujících a podmínky zkoušek a zápočtů jsou uvedeny v příslušném sylabu a budou studentům upřesněny při zahájení výuky příslušného předmětu. Studenti jsou organizačně zařazeni do ročníků a studijních skupin. Účast studentů na prezenční (blokové) výuce je evidována. Individuální konzultace si student dojedná s vyučujícími osobně. Ke komunikaci s vyučujícími je možno využít internetových stránek. Cestovní náležitosti studentů v Brně jsou potvrzovány na studijní administrativě IMS v souladu s údaji ve studijní knize (jejíž součástí je prezenční listina). K vyřízení běžných záležitostí studentů jsou určeny úřední hodiny v objektu Londýnské náměstí 4, budova D (4. poschodí): - studijní administrativa IMS: pondělí 08,30 11,00 h 13,00 15,00 h středa 08,30 11,00 h 13,00 15,00 h pátek 08,30 11,00 h 13,00 17,00 h Ubytování studentů IMS Brno nemá vlastní ubytovací kapacity. Studenti mohou využít kapacity Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Vinařská 6, Brno, tel , (Po Pá od do 14.30), Tauferových kolejí, Jana Babáka 3/5, Brno (ubytování lze objednat 14 dnů předem na tel. č ) nebo Domova mládeže SŠ informatiky a spojů, Čichnova 23, Brno, tel ,

15 Obsah Základní údaje o studijním programu 2 Institut mezioborových studií, s.r.o. 3 Ústav sociální pedagogiky IMS Brno 4 Časový plán výuky pro akademický rok 2014/ Studijní plán bakalářského studijního programu 6 Anotace předmětů 9 Informace pro studenty zahajující studium 13 15

16 Název: Sociální pedagogika, bakalářský studijní program (kombinované studium), akademický rok 2014/2015 Odpovědný redaktor: PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. Zpracoval: Ing. Radomír Pernica Určeno: Pro studenty oboru Sociální pedagogika na UTB ve Zlíně a IMS Vydání: První Tisk: BonnyPress Copyright: Institut mezioborových studií, s.r.o.,

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM. (kombinované studium) akademický rok 2014/2015

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM. (kombinované studium) akademický rok 2014/2015 SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM (kombinované studium) akademický rok 2014/2015 Brno 2014 Základní údaje o studijním programu Studijní program Specializace v pedagogice, studijní

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM. (kombinované studium) akademický rok 2013/2014

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM. (kombinované studium) akademický rok 2013/2014 SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM (kombinované studium) akademický rok 2013/2014 Brno 2013 Základní údaje o studijním programu Studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Sociální

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM. (kombinované studium) akademický rok 2013/2014

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM. (kombinované studium) akademický rok 2013/2014 SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM (kombinované studium) akademický rok 2013/2014 Brno 2013 Základní údaje o studijním programu Studijní program Specializace v pedagogice, studijní

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina I (skup. A, B, C, D) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina II (skup. E, F, G, I) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

INFORMACE O STUDIU. navazujícího magisterského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. navazujícího magisterského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU navazujícího magisterského studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Tento materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA a ve spolupráci s prorektorem doc. Ing. Davidem Tučkem, Ph.D. s cílem podpory spolupráce Univerzity

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: Název: RD/05/16 Rozhodnutí děkana Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2016/2017 a Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2016/2017 Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: Název: RD/07/15 Rozhodnutí děkana Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2015/2016 a Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2015/2016 Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání 1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání Sociální pedagogika 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Názvy vyučovacích modulů 1. ročník

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 4/2015 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 14 4. semestr Bc. PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2015 Akademický rok 2014/2015 (letní semestr) Brno 2015 PLÁN STUDIJNÍCH SOUSTŘEDĚNÍ KOMBINOVANÉHO

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 3/2016 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení Kód: Druh: SMĚRNICE DĚKANKY Název: Studentská vědecká síla Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání: 10. 09. 2015 Účinnost: 10. 09. 2015 Vydává: doc.

Více

HARMONOGRAM VÝUKY A ZKOUŠEK NA AKADEMICKÝ ROK 2011/2012

HARMONOGRAM VÝUKY A ZKOUŠEK NA AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 Vyhláška rektorky číslo 1/2011-2012 HARMONOGRAM VÝUKY A ZKOUŠEK NA AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 Akademický rok 2011/2012 začíná 1. září 2011 a končí 31. srpna 2012. V průběhu měsíce září 2011: Studenti minulého

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Centrum adiktologie Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Název předmětu: ÚVOD DO STUDIA ADIKTOLOGIE Vyučující: Doc. PhDr. Michal Miovský, PhD. Číslo předmětu: 1268 Semestr: 1. (1. ročník, zimní) Čas: Pátek

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Druh: PD/03/2013 Název: Kontrola splnění studijních povinností bakalářského studia v akademickém roce 2012/2013 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ) Organizační závaznost: Fakulta technologická

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: )

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: ) Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 PP1 Výzkumné praktikum 0p + 3s Z p 5 PhDr. Jiří Vinopal,

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2013

Studium pedagogiky pro učitele 2013 Studium pedagogiky pro učitele 2013 Obsah a průběh studia: Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Směrnice rektora č. 1/2016

Směrnice rektora č. 1/2016 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 50 00 Směrnice rektora č. /206 k pravidlům prostupnosti pro absolventy vyšších odborných škol na Vysoké škole zdravotnické, o. p.

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Pojeď, polez, popoběhni do toho s námi. Studijní směr Aktivity v přírodě:

Pojeď, polez, popoběhni do toho s námi. Studijní směr Aktivity v přírodě: Studijní směr Aktivity v přírodě: Cíle studijního směru je připravit posluchače na práci ve školách, cestovních kancelářích a outdoorových agenturách. Při studiu poznáte lidi ze svého okolí z jiného úhlu,

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 13. 17.9.2010 AB, AT, AM 29.9. 17.12.2010 AB, AT, AM 3.1. 7.1.2011 AB, AT, AM do 19.12.2010 období AB, AT,

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : 2009-2010 Bakalářský studijního program OŠETŘOVATELSTVÍ 53-41 - OBOR VŠEOBECNÁ SESTRA prezenční

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: PD/04/2013 POKYN DĚKANKY Datum vydání: 27. 2. 2013 Ú: 1. 2. 2013 Vydává: Zpracoval: Počet stran: 9 Počet příloh: 0 Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: Webová prezentace

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy Standard studijního Učitelství chemie pro střední školy A. Specifika a obsah studijního : Typ navazující magisterský Oblast/oblasti vzdělávání Chemie/Učitelství, 60 % / 40 % 1 Základní tematické okruhy

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5/2015 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife REGISTROVANÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ B r n o 2 0 1 7 Obsah ČÁST

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 15/2015. Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram akademického roku 2015/2016

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 15/2015. Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram akademického roku 2015/2016 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 15/2015 Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram akademického roku 2015/2016 Čl. 1 Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016)

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016) SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016) OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 Název předmětu způs. druh zak. před. kr. přednášející

Více

Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2016/2017

Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2016/2017 Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2016/2017 UJEP - Akademický rok 2015/2016 od 19. 9. 2016 do 16. 9. 2017 žlutě označené údaje v textu jsou z harmonogramu UJEP 2016/2017 Fakulta

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 7. 9. 11. 9. 2015 AB, AT, AM 29. 9. 18. 12.2015 AB, AT, AM 30. 11-4. 12. 2015 Zimní semestr AB, AT, AM 4. 1.

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 31. prosince 2008

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni

Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni Plzeň 7. 4. 2015 I. V souladu s harmonogramem akademického roku 2015/16 na ZČU upřesňuji organizaci základních studijních

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU.

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Více

3. Povinnost studentů zkontrolovat své studijní výsledky

3. Povinnost studentů zkontrolovat své studijní výsledky Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: Datum vydání: Účinnost: Vydává: Zpracoval: Spolupracoval: Počet stran: 7 Počet příloh: 0 Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: RD/08/13 Rozhodnutí děkana Zápisy

Více

Vyhláška děkana č. 19D/2016 TERMÍNOVNÍK ČINNOSTÍ VE STUDIJNÍ OBLASTI V AK. R. 2016/17 1) ZIMNÍ SEMESTR AK. R. 2016/17

Vyhláška děkana č. 19D/2016 TERMÍNOVNÍK ČINNOSTÍ VE STUDIJNÍ OBLASTI V AK. R. 2016/17 1) ZIMNÍ SEMESTR AK. R. 2016/17 Plzeň 5. září 2016 ZCU 024053/2016 Vyhláška děkana č. 19D/2016 TERMÍNOVNÍK ČINNOSTÍ VE STUDIJNÍ OBLASTI V AK. R. 2016/17 Tato vyhláška doplňuje Pokyn prorektora 4P/2015 ze dne 17. prosince 2015. 1) ZIMNÍ

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2009/2010

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2009/2010 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2009/2010 ZIMNÍ SEMESTR Předzápisy do akademického roku 2009/10: Všichni studenti prezenčního i kombinovaného studia 8. 19. 6. 2009 (předzápis pro ZS) 10. 16. 2. 2010 (předzápis

Více

5.10.2010 5.10.2010 14:00 16:00 1.10.2010 1.10.2010 14:00 16:00. VŠP, a. s. VŠP, a.s. 4. ročník- sk. A,B,C 4. ročník sk. D, E 2.10.2010 2.10.

5.10.2010 5.10.2010 14:00 16:00 1.10.2010 1.10.2010 14:00 16:00. VŠP, a. s. VŠP, a.s. 4. ročník- sk. A,B,C 4. ročník sk. D, E 2.10.2010 2.10. Organizace akademického roku 2010/2011 Bakalářský studijní program Kombinované studium 1. Organizace výuky, zápočtů, zkoušek a zápisů studentů Odevzdání studijních průkazů. Kontrola studia za AR 2009/2010

Více

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OR č. 24/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Datum

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 V souladu s 50, odst. 8 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kód: Druh: Název: PD/17/2012 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Odměňování pedagogických a tvůrčích aktivit, sazebník odměn za vedení studentských prací, účast v komisích a oponentské posudky a výuku

Více

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku)

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku) V následujícím textu naleznete všechny potřebné informace o možnostech studia učitelství na naší fakultě. Text přesně popisuje možnosti a cesty, které se mohou týkat různých skupin studentů fakulty a vedou

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2016/2017

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2016/2017 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004 Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Evidenční číslo: 590 Garant: doc. JUDr. Zbyněk Švarc Další řešitelé: viz příloha 3 Výsledky projektu v porovnání

Více

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Organizace studia Pro organizaci studia a usnadnění studentských mobilit je na fakultě používán kreditní systém. Dává studentům možnost si do jisté míry individuálně řídit časový

Více

studijního programu ošetřovatelství-všeobecná sestra

studijního programu ošetřovatelství-všeobecná sestra Kombinovaná forma bakalářského studijního programu ošetřovatelství-všeobecná sestra EU sestra 0085 Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc MUDr. Vladimír Mašín Ph.D Jaroslava Pečenková Základní informace o projektu

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

Zápis č. 19 Akademického senátu Fakulty humanitních studií konaného dne

Zápis č. 19 Akademického senátu Fakulty humanitních studií konaného dne Zápis č. 19 Akademického senátu Fakulty humanitních studií konaného dne 15. 10. 2008 Přítomni: Mgr. P. D. Hajkr, Mgr. J. Hladík, Mgr. M. Karafiátová, Mgr. T. Skořepová, Mgr. M. Zálešáková, Bc. J. Matoušek,

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MODULU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MODULU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: ruch a volnočasové aktivity podnikání ve volnočasových aktivitách

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

Zápis č. 67 Akademického senátu Fakulty humanitních studií konaného dne 9. ledna 2013

Zápis č. 67 Akademického senátu Fakulty humanitních studií konaného dne 9. ledna 2013 Zápis č. 67 Akademického senátu Fakulty humanitních studií konaného dne 9. ledna 2013 Přítomni: Omluveni: Host: Mgr. Hana Čechová, Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D., Mgr. Eliška Suchánková, Ph.D., Mgr. Roman

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk Resumé Příspěvek přináší informace o transformaci studijního oboru Učitelství technické výchovy

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z Ateliér: Divadlo a výchova bakalářské studium Ročník: 1. Vedoucí ročníku: Mgr. Veronika Rodriguezová DRAMATICKÁ VÝCHOVA předmět zimní semestr letní semestr pedagog Úvod do dramatické 0 6 2 z 3 Rodriguezová

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské)

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Magisterské prezenční studium historie je studium čtyřsemestrové a je zakončeno státní magisterskou zkouškou. Je určeno pro absolventy bakalářského

Více