S PŘEDCHÁZEJÍCÍ KALCINACÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S PŘEDCHÁZEJÍCÍ KALCINACÍ"

Transkript

1 S PŘEDCHÁZEJÍCÍ KALCINACÍ N ápravník J., Sázavský P.. Ostav jaderného výzkumu, Řež D it l P. S tr o jn í fa k u lta ČVUT P ř ik r y l P. K rálovopolská s t r o jír n a, Brno ANOTACE Předložená studie obsahuje popis způsobu bitumenace cementace, kalcinace a vzájemných kombinací pro s o lid ifik a c i kapalných RAO z JE. Jsou uvedeny i charakteristiky o v liv ň u jíc í proces i kvalitu výsledného produktu. Dále jsou provedena i ekonomická srovnání jednotlivých postupů kombinace kalcinace s cementací a kalcinace s bitumenací. 1. ÚVOD P ř i zpracování kapalných ra d io a k tiv n íc h odpadů /RAO/ z jaderně-energetických provozů v zn ik á vždy značné m nožství zkoncentrovaných zb y tků. Tyto kapalné koncent r á ty se prozatím u k lá d a jí do podzemních nerezových n á d r ž í z p ra v id la objemu ci 400 m. Podle v lá d n íh o 'usnesení č. 197 z roku 1979 je nutno zkoncentrované kapaln é odpady před j e j i c h skladováním p ře v é st do pevné, pokud možno vodou co n e j méně lo u ž ite ln é formy. Způsoby je jic h úpravy m a jí p l n i t k r it é r i a pro bezpečné dlouhodobé u lo ž e n í. Podle chemického a radiochemického s lo že n í se v provozním m ěřítku p o u ž ív a jí n e jb ě ž n ě jš í způsoby zpevňování za p o u ž ití hydraulických p o jlv /cement a p o d./, živ ič n ý c h m a te r iá lů, organických polym erů, případně sklotvorných lá te k. P ř i f ix a c i kapalných k o n ce n trátů do cementu, živ ič n ý c h m a te riá lů nebo*polymer ů, se p r o je v u jí některé n e g a tiv n í v liv y, které v y p lý v a jí zejména z chemického s lo ž e n í k o n ce n trátů. P řítom nost vyššího m nožství detergentů zabraňuje dokonalé h y d ra ta c i cementu. P ř i a p lik a c i fix ace do živ ič n ý c h směsí se p ř i zvýšení obsahu saponátu zvyšuje možnost vzniku pěny a tím p o te n c iá ln í zvýšení m nožství aerosolů do kondenzátu, výrazně se u ry c h lu je i lo u ž ite ln o s t ra d io n u k lid ů z produktů / l /. K yselina b o r itá a j e j í sloučeniny n e p říz n iv ě o v liv ň u jí k ře h n u tí a tv rd n u tí betonu. P ři p o u ž it í p la s tů dochází ve značné m íře k o dlučování vodné fáze od pevné m atrice a po odpaření zůstává č á s t ra d io n u k lid ů na povrchu bloku. Jedním ze způsobů, k te ré mohou ty to nevýhody podstatně s n í ž i t, případně ods t r a n it, je metoda s u š e n í, k a lc in a c e. Tyto procesy p r o b íh a jí za zvýšené te p lo ty a je možno za přídavku vhodných chemických komponent v mnoha případech dosáhnout jis t é h o zjednodušení chemické formy lá te k v koncentrátech obsažených. Je možno n apř. r o z lo ž it n it r á t y, některé organické k y s e lin y, saponáty a pod. Takovým způsobem lz e r o z š í ř i t o b la s t a p lik o v a te ln o s ti fix a č n íc h metod, z le p š it k v a litu konečného produktu a z v ý š it objemovou redukci zpracovávaných odpadů.

2 Způsob k a lc in a c e, jako p rv n í stupeň před a p lik a c í s některým d alším s o lid i- fik ačn ím krokem, n a p ř. bitu m enací, cem entací, jsme r e a liz o v a li na základě zkušen o s tí, získaných p ř i v ý v o ji s o lid if ik a č n í lin k y určené pro zpracování vysoceaktivních odpadů /VAO/ / 2 /. Základním prvkem té to lin k y je r o ta č n í h o r iz o n á tá ln í k a lc in á to r, poloprovozní ty p, s prosazením max. 10 dm /hod a vyráběný provozní typ s prosazením max. 100 dm/hod. Ohřev s re g u la c í te p lo ty u poloprovozního do 550 C, u provozního do 00 C je z a jiš to v á n e le k tr ic k y. 2. MNOŽSTVÍ KAPALNÝCH RADIOAKTIVNÍCH ODPAD0 V současné době je možno na základě provozních zk u še n o s tí, získaných z JE V-l Jaslo v ské Bohunice, upřesněných údajů z p ro je k čn ích o r g a n iz a c í, k o n stato v a t, že p ř i provozu z ene rge tický ch b lo ků ä 440 MW typu WER vznikne za rek: R ad io a k tiv n ích koncentrátů 600 m S tře d n ě a k tiv n íc h sorbentů 25 m N ízk o a k tiv n ích sorbentů 15 m Máme p řito m na m ysli odpady j i ž zkoncentrované na komplexu č i s t í c í c h s ta n ic. 7 8 A k tiv ity těchto odpadů se pohybují kolem hodnot Bq/dm a p ř e v a ž u jíc í chemickou složkou je k y se lin a b o r itá, případně j e j í sloučeniny v maximálním m nožství g/dm. Jak jsme j i ž v úvodu u v e d li, podle v lád n íh o usnesení č. 197 z r je nutno z h le d is k a hygienické ochrany kapalné odpady převádět do pevné formy. Ale ne nezajím avé jsou i aspekty ekonomické. Na konferenci o Ra-odpadech v Aix-en Provance / / nap ř. s o v ě tš tí a u to ř i k o n s ta tu jí, že skladován í kapalných odpadů z JE v nerezových n ád ržíc h je t ř ik r á t n á k la d n ě jš í než je jic h bitumenace a dvakrát n á k la d n ě jš í než č i n í fix ace do cementů.. SOLIDIFIKAČNÍ POSTUPY.1 Proces bitumenace N e jb ě ž n ě jš í používané technologické postupy podle způsobů zpracování lze r o z d ě lit do tě c h to h la v n íc h skupin: a/ zpracování koncentrátů s přímým míšením s vodnými bitum enačním i emulzemi, nebo suspenzemi s je jic h následným odvodňováním konečného produktu p ř i te p lo tá c h C, b/ metody založené na p r in c ip u tvorby živ ičn ý c h pseudoem ulzí, v z n ik a jíc íc h přímou hom ogenizací "roztopeného" a s f a lt u s kapalnými Ra- koncentráty / C/ s následným odpařením přebytečné vody a vzniku produktu jako v bodě a /, c/ pracovní postupy, p ř i kterých se RA-koncentráty d á v k u jí přímo do "ro zto pených" živ ič n ý c h m a te riá lů p ř i provozních te p lo tá c h C, d/ způsoby, kterým i se p ře v á d ě jí kapalné koncentráty až do suché pevné fáze s následnou hom ogenizací v "roztopeném" bitumenu p ř i te p lo tác h C; e/ kombinované způsoby, nap ř. z a lé v á n í vysušených, tabletovaných odpadů b itu - menem nebo levnými organickým i č i anorganickým i polymery nebo kom binací ž i v i č ných m a te r iá lů s organickým i polymery.

3 Pro určenou a p lik a c i těchto postupů jsou ze stro jnětechnolo g ického h le diska využívány různé typy z a ř íz e n í, převážně všechny typy blánových odparek se s tír a - cím i i n e s tíra c ím i lo patkam i, kotlové d u p lik á to v é odparky mechanicky m íchané, jednotky h o r iz o n tá ln íh o i v e r tik á ln íh o u sp o řád án í, některé typy h o r iz o n tá ln íc h šnekových h n ětačů, nebo šnekové a vícešnekové s tro je odvozené od s tr o jů p o užívaných v průmyslovém zpracov ání p la s t ů. Velmi stručně se chceme dotknout n e jd ů le ž it ě jš íc h k r i t é r i í, o v liv ň u jíc íc h výběr je d n o tliv ý c h postupů a s ta n o v u jíc íc h jis t o u přednost pro je jic h a p lik a c i. Z publikovaných ú d a jů a zkušeností je možno k o n stato v a t, že výběr vhodné bitumen ačn í metody v převážné m íře z á v is í na: - chemickém, radiochemickém s lo že n í RAO, na je jic h m nožství a celkové r a d io a k t iv it ě, - způsobu tra n s p o rtu a u k lá d á n í, - fyzikálně-chem ických v lastn o ste ch živicových m a te riá lů nebo je jic h směsí s p o ly mery, - k v a litě výsledného produktu, - požadované k v a lit ě kondenzátu, p a r, plynů v z á v is lo s ti na je jic h d alším zpracování, - z a ř íz e n í, z a ru č u jíc ím k v a litu výsledného produktu za takových podmínek, které s n iž u jí druhotné komplikace p ř i v lastn ím provozu lin e k /poruchovost, jednoduchost obsluhy, snížený ú le t aerosolů a p o d./, - bezpečnostním a hygienickém h le d is k u, - ekonomickém e fe k tu celého procesu od zpracov ání až po s k la d o v án í. 4. ZPRACOVÁNÍ RAO CEMENTACÍ Jednou z r e la tiv n ě nejjednodušších a n e jb ě žn ě jš íc h používaných metod f ix a ce ra d io a k tiv n íc h odpadů z JE, je způsob cementace. V y u žití cementu k f ix a c i kapalných koncentrátů z JE je založen na hydratačním pochodu m ineralogických s lo že k, s lin k u různých druhů cementu, zejména portlandského. Dochází k tvorbě hydratačních produktů v y zn a ču jíc íc h se g e lo v ito u strukturou s dobrými sorpčním i v la s tn o s tm i. Tento postup je odvozen z běžné betonářské praxe. Je pouze m o d ifik o vaný do podmínek práce s některými na ry c h lo s t vyluhování c itliv ý m i ra d io n u k lid y, n ap ř. ' '^Cs, ^ S r a j in é a na někte ré chemické komponenty, n ap ř. které negativně proces hydratace cementu o v liv ň u jí. Těmto otázkám je ve světě i na našem p r a c o v iš ti věnována značná pozornost. R etardační v liv s o lí boru na tu h n u tí a t v r d n u tí cementu může do značné míry být způsoben vztahem anionický ch forem 2+ slo u če nin boru k některým kationtům s p e cific k ý c h v la s tn o s t í, např. Ca, což může p ř i reakci s vápníkem cementové složky zp ů so b it vápníkový d e f ic it a tím p o r u š it proces hydratace a n á s le d u jíc íc h reakcí o v liv ň u jíc íc h tu h n u tí a tv r d n u tí. Z toho v y ch áze jí je d n o tliv é technologie úpravy roztoků o b sahujíc íc h H^BO^ a je jic h s lo u če n in, např. dávkování CaO, g ly k o lu, S i0 2 /ve formě k a o lin u, b e n to n itu, i l l i t u a p o d./. Pro zle p še n í v la s tn o s tí konečného produktu se p ro v á d ě jí různé povrchové impregnace organickým monomerem sty renu, m etylm etakrylátu apod. / 4 /. Z h le d iska p o u ž ití vhodného typu cementu se p ř is tu p u je na m a te r iá l standardního p o u ž ití; u v ě tšin y p říp adů se používá portlandský typ v rozmezí P Z h le d is k a s tr o jn ě technologického vybavení cementacních jednotek se lze v p ra x i v lit e r a t u ř e s e tk a t hlavně s různými typy homogenizátoru planetové míchačky, homogenizátory s m ích adly, s mícháním v kontejnerech s tz v. ztraceným i m íchadly a pod. / 5 /.

4 Stanovení výhodnosti p o u žité h o homogenizátoru je v převážné m íře určováno celkovou koncepcí s o lid if ik a č n í jednotky, jednoduchostí a bezp ečností p ř i provozu, snadnou p ř ís tu p n o s tí pro č iš t ě n í a dekontam inaci, hlavně č e tn o s tí těchto operací s ohledem na m nožství zpětně produkovaných odpadů. 5. POROVNÁNÍ VLIVU JEDNOTLIVÝCH PARAMETR0 NA VOLBU S O L ID IF IK A ÍN ÍH O PROCESU Některé d ů le ž ité aspekty pro porovnávání cementace a bitumenace jsou uvedeny v tab u lc e 1. Údaje jsou pře vzaty z práce Ek. Pelkonena z Finska /1980/ a k tu a liz o vané do podmínek ČSSR. Jedná se o posouzení významnosti v liv ů p ř i v lastn ím procesu s o lid if ik a c e, v přechodném ú l o ž i š t i, p ř i tra n s p o rtu a v podmínkách dlouhodobého s k la d o v án í. Tabulka 1 C h a ra k te ristik y Cementace Bitumenace A B C D A B C D hustota penetrace 4- + v is k o z ita bod m ěknutí p l a s t ic it a homogenita 4- + p ó r o v ito s t pevnost o d o ln o st nárazová o d o ln o st te p l.š o k u vodní s o u č in ite l obsah s o lí f te p e ln á vodivost tepeln á rozpínavost + bod v zn íc e n í + + bod hoření + + ra d. bezpečnost v liv exp.příkonu tvorba plynu napuchání /p ly n / + napuchání /voda/ + f + + absorpce vody -f obsah vody rozp. ve vodě ry c h lo s t lo u že n í k o ro z iv n í v liv b io lo g ic k ý rozklad v liv s tá r n u tí A - v liv p ř i v lastn ím s o lid ifik a č n ím procesu, B - v liv p ř i prozatím ním u lo ž e n í C - v liv p ř i transportu fixovaného m a te riá lu D - v liv v podmínkách dlouhodobého u lo ž e n í + - výrazný v liv - velm i výrazný v liv

5 V průběhu ře šení s o lid ifik a c e vysoceaktivních odpadů / / in k o rp o rací do sklotvorných m a te riá lů bylo nutno jako p rv n í stupeň tohoto procesu ř e š it problem atiku d e n itrace a k a lc inace kapalných odpadů. Ř e š ili jsme nejen vhodnou te c h n o lo g ii, a le i potřebné z a ř íz e n í. Podle vývoje na za h ra n ičn íc h p ra c o v iš tíc h jsme také z a m ě řili pozornost na rozprašovací sušáky, f lu id n í a ro ta č n í k a lc in á to r y. Na základě re še ršních p r a c í, la b o ra to rn íc h experimentů a zhodnocení reálných podmínek v ČSSR jsme ve s p o lu p rá c i s ČVUT Praha, ÚJP Z braslav, k o nstrukcí a d íln a mi ÚJV Řež v y v in u li h o r iz o n tá ln í, r o ta č n í k a lc in á to r, poloprovozního typu s max. -1 prosazením 10 dm.h. Vytápění se u s k u te č n ilo regulovatelným elektrickým ohřevem /rozm ezí te p lo ty C/. Prototyp má i p ly n u le re g u lo v ate lné otáčky / o t/m in / / 6 /. P ři v ý v o ji tohoto z a říz e n í jsme s le d o v a li i možnost budoucího p o u ž it í pro zpracování 'RAO z JE. Na tomto z a říz e n í pak b y la vypracována v n e a k tiv ním i reálném m ěřítku na JE V-l Jaslovské Bohunice odzkoušena technolo g ie úpravy koncentrátu za vzniku k a lc in á tu, u kterého jsou j i ž elim inovány n e g a tiv n í v liv y chemických komponent, např. H^BO-j, /COOH^, kys. c itro n o v é, detergentů na průběh d a lš íh o zpracování n ap ř. cem entací, b itu m e n a c í. Jednotka je v provozu cca 8000 hod in. Na zák lad ě zk u še n o stí získaných p ř i je jím provozu je v současné době zkonstruován a v KS Brno vyráběn ste jn ý typ k a lc in á to ru v provozním m ěřítku s p ro je k to vaným prosazením 100 dm^.h kalcinačně- cem entační lin k y ÚJV Řež. Tento k a lc in á to r je s o u č á s tí tř e t íh o modulu m o b iln í 7. EKONOMICKÁ ROZVAHA JEDNOTLIVÝCH SOLIDIFIKAČNÍCH P0STUP8 V té to k a p ito le jsme se p o k u s ili o hrubý odhad nákladů na s o lid if ik a c i 1 m koncentrátu typu V-l p ř i produkci 80 m/ro k. Do rozvahy jsou započteny ceny c h e m ik á lií potřebných pro úpravu, provozních m e d ii, odpisy s tr o jů /10 %/, mzdové náklady pracovníků. Nejsou hodnoceny odpisy stavební. 7.1 Ceny c h e m ik á lii, e l. e nerg ie, vody, páry, obalů 1 t cementu 800 Kčs 1 t CaCl Kčs 1 t CaO 50 Kčs 1 t H2O / c h la d íc í/ 1 Kčs 1 t páry 40 Kčs 1 KWh 0,2 Kčs 1 t b it.e m u lz e Kčs 1 t a s f a lt u 07 Kčs 1 t k o lo id n íh o.s i Kčs 1 sud MEVA 00 Kčs 7.2 Přím á cementace ko n ce n trátů P o řizo v a c í náklady lin k y Kčs V Na zpracování 1 m odpadů se p ř i = 0,5 spotřebuje 2 t cementu P-400, 200 kg CaC l2, 50 kg CaO a 7 sudů & 200 dm.

6 P o řizo v ací náklady c elé jednotky Kčs Náklady na 1 m : kalcinace Kčs cementace p ř i 0 % p ln ě n í: sudy 900 Kčs a d itiv a 6 Kčs cement 60 Kčs mzda 58 Kčs energie 25 Kčs odpisy Kčs celkem 450 Kčs Na 80 m/ro k Kčs 7.6 Kombinovaná metoda kalcinace! S; bitum enací /roztopený bitum en/ P o řizo v ací náklady na z a ř íz e n í: k a lc in á t o r, k o tlo v á odparka Kčs Náklady na 1 m: kalcinace Kčs bitumenace p ř i 0 % p ln ě n í: bitumen Kčs pára /r o z tá p ě n í bitum enu/ Kčs sudy Kčs c h la d íc í voda 15 Kčs pára - to pení homog Kčs mzda 1 prac. 58 Kčs odpisy Kčs celkem Kčs \ Na 8 0 m/ro k = Kč d 7.7 R ekapitulace nákladů na s o lid if ik a c i 1 m koncentrátů V-l Přímá cementace Přímá bitumenace Prostá k alcinace Kalcinace-cementace K alcinace- bitum enace Kčs Kčs Kčs 429 Kčs Kčs

7 N áklady na 1 in : cement CaCl2 CaO Sudy mzda prac. e l. energie voda t r čin sport cementu a sudů odpisy 10 % 600 Kčs 78 Kčs 20 Kčs 100 Kčs 174 Kčs 5 Kčs 0 Kčs 50 Kčs 800 Kčs celkem Kčs Na 80 m /ro k = Kčs 7. Přímá bitumenace koncentrátů P o řizo v ací náklady lin k y Kčs Na 1 t a s fa ltu se zpracuje 00 kg pevné fá z e, t j. 2 m RAO. N áklady na 1 m : a s f a lt c h l.v o d a pára sudy /4 / mzda p ra c Kčs 200 Kčs 50 Kčs Kčs 174 Kčs ene rg ie 7 70 Kčs tra n s p o rt a s fa ltu a sudů 50 Kčs odpisy 10 % 200 Kčs celkem Kčs Na 80 m/ro k = Kčs 7.4 Metoda k a lc in a ce bez následné s o lid ifik a c e P o řizo v ací náklady lin k y Zim koncentrátu V-l vznikne 150 kg k a lc in á tu p ř i Q - k alcin áto ru dm /hod, fak to ru redukce cca 6. Náklady na 1 m: CaO S i0 2 k o lo id n í HjO c h la d íc í 20 Kčs 15 Kčs 10 Kčs 1 sud 00 Kčs mzda 2 prac. e l. energie /to p e n í/ tra n s p o rt odpisy 10 % 116 Kčs 240 Kčs 50 Kčs 200 Kčs Kčs celkem Kčs N a.80 m/ro k Kčs

8 V p r á c i jsme se p o k u s ili o fo rm u laci c h a ra k te ris tic k ý c h rysů n e jb ě ž n š ji používaných technologických s o l i d i f.ikačních postupů cementace, bitumenace a o kombinaci s metodou k a lc in a c e. Spojením je d n o tliv ý c h postupů by bylo možno za vhodných podmínek dospět k u r č it é stavebnicové řadě ja k pracovních m etodik, tak i vhodného s tr o jn íh o vybavení a p ř i b l í ž i t se tak k o p tim a liz a c i s o lid ifik a c e odpadů v té to časové e ta p ě, k te ré by mohlo na u r č ito u dobu pokrýt potřebu zpracován í kapalných odpadů v ČSSR a v y tv o ř it tak dostatečnou výzkumnou rezervu pro vývoj m odernějších ekonomicky výhodných a b e zp e čn ě jšíc h p o stup ů. Provedeným hrubým ekonomickým rozborem nechceme srovnávat výhodnost té které metody, a le p o k u s ili jsme se vytypovat významnost je d n o tliv ý c h provozních kompon e n t, k te ré proces s o lid if ik a c e p r o v á z e jí. Domníváme se, že už je v současné době d o s ti provozních ú d a jů, které by zasluhovaly k v a lifik o v a n é ekonomické zhodnocení, které by pomohlo o p tim a liz o v a t současný výrazný trend v o b la s t i s o lid if ik a c e RAO v ČSSR. LITERATURA / l / N ápravník J. : Zpracování RAO z JE. Zpráva ÚJV pro ČEZ P raha, 1978 /2 / Nápravník J., Neumann L.: Vývoj, výroba a zkoušení poloprovozní jednotky d e n itrace a k a lc in a c e. Zpráva ÚJV 5164 CH, 1979 / / SM-17/82, Aix-en Provence, 1970 / 4 / Dohnálek J., Horký B.: Návrh koncepce lik v id a c e SAO pomocí cementu, SU ČVUT P raha, 1980 / 5 / S teinberg M.: Concrete-Polymer Composite M a te ria ls and i t s P o te n c iá l fo r C o n stru c tio n. BNL 17928, 197 /6 / Nápravník J. : Cementace a předchozí k a lc in a c í roztoku RAO. Zpráva ÚJV 6524 CH, 198

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e...

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e... Obsah / P ře d m lu v a...11 / Úvod... 14 1. O k re v n ím tla k u se stále m lu v í a m lu v í... M á sm ysl se z a jím a t o k re v n í tla k, když n e m á m ž á d n é p o tíže? Je a le fa k t, že d

Více

1 Kupujeme a prodáváme automobil...11. K upujem e n ové a u t o... 11. Finanční o tá z k y...15. Technické o tá z k y... 15

1 Kupujeme a prodáváme automobil...11. K upujem e n ové a u t o... 11. Finanční o tá z k y...15. Technické o tá z k y... 15 Obsah 1 Kupujeme a prodáváme automobil...11 K upujem e n ové a u t o... 11 Finanční o tá z k y... 11 Technické o tá z k y... 12 Prostorová hlediska...13 Jízdní vlastnosti...13 Nabízená výbava...13 Jízdní

Více

Obsah. P ře d m lu va...11

Obsah. P ře d m lu va...11 Obsah P ře d m lu va...11 1 / Péče o z ra lo u p le ť... 15 Co je to zralá p le ť... 15 Některé pověry v používání k o s m e tik y...17 Vypadat dobře bez ohledu na v ě k... 18 Ve d v a c e ti...18 Ve t

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

Ú v o d... 11. 1 Úvod d o c h iru rg ic k é h o o š e tř o v a te ls tv í (R enáta Z eleníková)... 13

Ú v o d... 11. 1 Úvod d o c h iru rg ic k é h o o š e tř o v a te ls tv í (R enáta Z eleníková)... 13 Obsah Ú v o d... 11 1 Úvod d o c h iru rg ic k é h o o š e tř o v a te ls tv í (R enáta Z eleníková)... 13 1.1 C h arak te ristik a ch iru rg ic k éh o o š e tř o v a te ls tv í... 13 1.1.1 Č in n o sti

Více

Seznam zkratek...9. Předm luva...13. 1. Nestrannost a nezávislost rozhodců v praxi českých s o u d ů...15

Seznam zkratek...9. Předm luva...13. 1. Nestrannost a nezávislost rozhodců v praxi českých s o u d ů...15 O bsah I Obsah Seznam zkratek...9 Předm luva...13 i. a k t u á l n í p r o b l é m y Č e s k é h o r o z h o d č í h o SO UDNIC TVÍ 1. Nestrannost a nezávislost rozhodců v praxi českých s o u d ů...15

Více

Obsah. Slovo úvodem T o m á š T y l i...11. O becné poznám ky. V la d im ír B e n e š s t... 15. H istorick é rem in isce n c e

Obsah. Slovo úvodem T o m á š T y l i...11. O becné poznám ky. V la d im ír B e n e š s t... 15. H istorick é rem in isce n c e Obsah Slovo úvodem T o m á š T y l i...11 O becné poznám ky V la d im ír B e n e š m l... 12 H istorick é rem in isce n c e V la d im ír B e n e š s t... 15 1 Vybrané k ap itoly z a n a to m ie a fy zio

Více

PODĚKOVÁNI K DRUHÉMU VYDÁNÍ...7 PŘEDMLUVA К PRVNÍMU VYDÁNI... 8 FARMAKOTERAPIE V OBDOBÍ TĚHOTENSTVÍ

PODĚKOVÁNI K DRUHÉMU VYDÁNÍ...7 PŘEDMLUVA К PRVNÍMU VYDÁNI... 8 FARMAKOTERAPIE V OBDOBÍ TĚHOTENSTVÍ PODĚKOVÁNI K DRUHÉMU VYDÁNÍ...7 PŘEDMLUVA К PRVNÍMU VYDÁNI... 8 FARMAKOTERAPIE V OBDOBÍ TĚHOTENSTVÍ 1 OBECNÁ Č Á S T...16 1.1 Ú v o d...16 1.2 P rin c ip y te r a to lo g ie...17 1.3 F a rm a k o k in

Více

Přehled n ejdůležitějších právních p ře d p is ů... II. P ře d m lu v a... 14. Ú v o d... 16

Přehled n ejdůležitějších právních p ře d p is ů... II. P ře d m lu v a... 14. Ú v o d... 16 OBSAH Přehled n ejdůležitějších právních p ře d p is ů... II P ře d m lu v a... 14 Ú v o d... 16 1. P R A C O V N Í Ú R A Z Y V Š E O B E C N Ě...20 1. H la vn í úseky p racovního dne zam ěstnance - případová

Více

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s...

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s... 1. K rim in o lo g ic k á č á s t... 13 1.1 V y m ezen í n á siln é k rim in a lity a so u v isejících p o jm ů... 13 1.1.1 N ásilí a n á siln á k r im in a lita... 14 1.1.2 A grese, k rim in á ln í a

Více

AUTORSKÝ K O LE K T IV... 5

AUTORSKÝ K O LE K T IV... 5 7 Obsah AUTORSKÝ K O LE K T IV... 5 1. FAKTORY VZNIKU OBEZITY... 13 J. Pořízková 1.1. Definice obezity a postoje к ní během rů s tu... 13 1.2. Výskyt obezity v různých částech s v ě ta... 15 1.2.1. E vropa...

Více

OBSAH. P řed m lu v a v y d a v a te le... XXIII. H lava p rv n í N ařízen í a p ro v eden í výkonu ro zh o d n u tí ( 2 5 1 až 2 7 5 )...

OBSAH. P řed m lu v a v y d a v a te le... XXIII. H lava p rv n í N ařízen í a p ro v eden í výkonu ro zh o d n u tí ( 2 5 1 až 2 7 5 )... OBSAH S eznam a u t o r ů... XI P řehled u stan o v en í kom entovaných jed n o tliv ý m i a u t o r y... XII S eznam z k r a t e k... XIII S eznam p ře d p isů citovaných v k o m e n tá ř i... XV P řed

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Raichová. Materiál je publikován pod licencí Creative Commons.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Raichová. Materiál je publikován pod licencí Creative Commons. ze sady: 3 tematický okruh sady: Tabulkový editor ze šablony: 07 Kancelářský software určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika: 18-20-M/01 Informační

Více

Ú v o d... 15. K ojení... 24 Energie / Tekutiny / Bílkoviny / Tuky / Vitamíny a minerály / Zakázané ovoce"

Ú v o d... 15. K ojení... 24 Energie / Tekutiny / Bílkoviny / Tuky / Vitamíny a minerály / Zakázané ovoce OBSAH Ú v o d... 15 STR A V A T Ě H O T N É A K O J ÍC Í Ž E N Y... 17 T ě h o te n s tv í... 17 P rvní príznaky těhotenství / Co s ranní nevolností? / Co s pálením žáhy? / Zácpa - častý problém / Energie

Více

4.3.8. Odpady z farm aceutického prům yslu... 64 4.3.9. Odpady z výroby a zpracování poly m erů...65 4.3.10. Odpady z výroby a zpracování kovů...

4.3.8. Odpady z farm aceutického prům yslu... 64 4.3.9. Odpady z výroby a zpracování poly m erů...65 4.3.10. Odpady z výroby a zpracování kovů... Obsah 1. Příčiny vzniku o d p a d ů...13 1.1. Odpady jako důsledek výrobních a spotřebních p ro c e sů... 14 2. Vývoj a současný stav odpadového h o sp o d á řstv í...16 2.1. Historie nakládání s odpady...16

Více

3.7 U z a v e n í a p lik a c í...7 8. 4. N a b í d k a S t a r t...7 9

3.7 U z a v e n í a p lik a c í...7 8. 4. N a b í d k a S t a r t...7 9 1. ú v o d...1 0 1.1 W in d o w s 8 p ic h á z e jí...10 1.2 E d ic e s y s té m u W in d o w s 8...12 1.3 N o v in k y v e W in d o w s 8...15 1.4 M ty a fa k ta o W in d o w s 8...16 M tus: W in d o

Více

Ú V O D 3. 2 D O P R A V N Í S L U Ž B Y S lu žby železničn í d o p ra v y 20

Ú V O D 3. 2 D O P R A V N Í S L U Ž B Y S lu žby železničn í d o p ra v y 20 OBSAH Ú V O D 3 1 S L U Ž B Y C E S T O V N ÍH O R U C H U 5 3.1 P o d s ta ta a z v lá štn o sti slu ž eb cestovního ru c h u 6 1.2 K lasifik ace a c h a ra k te ris tik a slu ž eb cesto v n íh o r u

Více

P řed m lu v a к d ru h ém u v y d á n í... 13. P řed m lu v a к českém u v y d á n í... 14. I. část - T E R A P IE Z U B N ÍH O K A Z U...

P řed m lu v a к d ru h ém u v y d á n í... 13. P řed m lu v a к českém u v y d á n í... 14. I. část - T E R A P IE Z U B N ÍH O K A Z U... Obsah P řed m lu v a к p rv n ím u v y d á n í... 13 P řed m lu v a к d ru h ém u v y d á n í... 13 P řed m lu v a к českém u v y d á n í... 14 I. část - T E R A P IE Z U B N ÍH O K A Z U... 15 1 M ik

Více

OBSAH 1. HISTORIE VÝŽIV Y 17 2. D IE T N Í SYSTÉM 21

OBSAH 1. HISTORIE VÝŽIV Y 17 2. D IE T N Í SYSTÉM 21 OBSAH Ú V O D N ÍK O B E C N Á C A S T 1. HISTORIE VÝŽIV Y 17 2. D IE T N Í SYSTÉM 21 3. Z Á K L A D N Í SLOŽKY PO TRAVY 27 3.1 M AKRONUTR IENTY 27 3.1.1 P roteiny 27 3.1.2 Sacharidy 29 3.1.3 Tuky 30 3.2

Více

Á Š Í Ú Ú ř ě úř ó úř é ě ěš úř úř č é š ě úř ě ě č úř é š ě é š ě é š ě ě úř Ú Í Š ě Ř Á ÁŠ Í Ú Í Í ý č ě úř úř ř š ý č ú ř ě ě š ř ů ú ř ž Ž ě Í ě é š ě é ř ě é ě Š é ř ě é é š ě ý é š ě š é é š ě ž

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 2 LOŽISKA

Více

SEZNAM PŘÍLOH. - technická zpráva - seznam souřadnic a výšek - místopisy - situace

SEZNAM PŘÍLOH. - technická zpráva - seznam souřadnic a výšek - místopisy - situace SEZNAM PŘÍLOH - technická zpráva - seznam souřadnic a výšek - místopisy - situace T e c h n ic k á zp rá v a Z akázka:edcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba M o s t e v. Č. 2 3 2-0 0 4 p ř e s d rá h u Č D č.1

Více

Á É Ř Č Č Č á á á ř á ý á ž á ř é ř é é Č Č ř ú ý á á ř áž Č Č ř š ý á Č Č É é ú ó á Č ž é ř ř é ž é ř ý ó ř é é š é á š ž é ř ř á ř ý é ř é é Č á ó ý á ý á ř ý ř á Č á ř š Ť é á ř ý ř š á ž ř é á ř á

Více

Á Á Ě ÉŘ É Á Ú Á Í Ý Á Í Í Í Í Í Ý é řá á é á é ý ž é ů ř ů é ý é ř ý ý á ů á ř ř š ý á á á ř ý ř á ý ý á á á ř ý ř á ý ý á á ý áž ý ř ý ř á ý ý á á á ý ř ý ř á ý á á á ý Ť á ý ý ý á á á áž á ý ř á ý ý

Více

Obsah. Úvod... 11. Co je to generalizovaná úzkostná porucha... 19. Obavy a starosti, úzkost a strach...39

Obsah. Úvod... 11. Co je to generalizovaná úzkostná porucha... 19. Obavy a starosti, úzkost a strach...39 Obsah Úvod... 11 Výrazně se zhoršii o prospěchu...17 Obavy a výěitky před m a tu rito u... 17 P R V N Í K A P IT O L A Co je to generalizovaná úzkostná porucha... 19 Jak generalizovaná úzkostná porucha

Více

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K2 E doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky LISOVACÍ

Více

MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY

MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY Sborník konference Pitná voda 01, s. 16-168. W&ET Team, Č. Budějovice 01. ISBN 978-80-9058-0-7 MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY Ing. Robert Mach, Ing. Soňa Beyblová Severočeské vodovody

Více

Otevřený plamen Olejová lázeň Pece Indukční ohřívací zařízení SKF

Otevřený plamen Olejová lázeň Pece Indukční ohřívací zařízení SKF Ohřívací zařízení SKF Je to tak. Nesprávné montážní postupy jsou až v 16 % případů příčinou předčasného selhání ložisek Ve snaze snížit riziko nesprávné montáže začala společnost SKF jako jedna z prvních

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

CENÍK 800-773 PODLAHY TERACOVÉ A PODLAHY ZE SYNTETICKÝCH HMOT

CENÍK 800-773 PODLAHY TERACOVÉ A PODLAHY ZE SYNTETICKÝCH HMOT CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 800-773 PODLAHY TERACOVÉ A PODLAHY ZE SYNTETICKÝCH HMOT I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje položky pro ocenění podlah syntetických na stavebních

Více

Technická informace 10.2.04 04.1998 potisk obalů ofsetový tisk značkové a přímé barvy. ACRYLAC zlaté a stříbrné tiskové barvy

Technická informace 10.2.04 04.1998 potisk obalů ofsetový tisk značkové a přímé barvy. ACRYLAC zlaté a stříbrné tiskové barvy Technická informace 10.2.04 04.1998 potisk obalů ofsetový tisk značkové a přímé barvy ACRYLAC zlaté a stříbrné tiskové barvy Popis systému ACRYLAC zlaté a stříbrné tiskové barvy představují úplně nově

Více

č ů š Š ú č ř č č č ř ř č ý ř ž č Ú Č ů Ú ř ř ř ý ů ř Ý Á É č ý Ý Á Í Ř Á Á ý č č ř č ý ů č ý ý ř ý ř Ť č ý ž č ř č ů ž ý ý ř č č č ž č ř č č ýš ý ó š ž ř ž ý ť Ť č š ř Ď ýš ř ý ú ů š ž č ý č ž ť ř š ň

Více

Obsah O A U T O R O V I...12 Ú V O D... 13

Obsah O A U T O R O V I...12 Ú V O D... 13 Obsah O BSAH strana O A U T O R O V I...12 Ú V O D... 13 I. V la s tn o s ti p ly n ů a p ly n n ý c h paliv 1.1 Fyzikální vlastnosti plynů Tlak p ly n u...15 Teplota plynu...16 Normální stavy plynu...17

Více

ď Ú Ř Á Á ň ď ú ť É ó ú Ůú ý ř Á Ř ď Ž Á šó Š ý ď Á ú ť ď Ú ž Ť ú ř Ř Ý ó ď ú Ě ĚŘ Ř ř Ě ěř ň Ú ÁŘ Žó ě ř Š ď ě ř ž ě ě ř š ě ř ú ř ý ž ý ď ě Ú ů ě ú Ú ž óř žó ř š ě Ú Á Ú ě Ř ř ě ž ž ž ě ř ý ž ě ý ř ě

Více

1 Ú v o d...10. 2 M o b iliz a c e...15. 3 H o rn í k o n č e tin a...17. 3.1 IP k lo u b y... 18. 3.1.1 D orzopalm ární p o s u n...

1 Ú v o d...10. 2 M o b iliz a c e...15. 3 H o rn í k o n č e tin a...17. 3.1 IP k lo u b y... 18. 3.1.1 D orzopalm ární p o s u n... Obsah 1 Ú v o d...10 2 M o b iliz a c e...15 3 H o rn í k o n č e tin a...17 3.1 IP k lo u b y... 18 3.1.1 D orzopalm ární p o s u n...18 3.1.2 Laterolaterální p o s u n... 19 3.1.3 R o ta ce...20 3.1.4

Více

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty.

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Preambule Rada města Slavičín se usnesla podle 102 odst.3 zákona č. 128/2000Sb., vydat

Více

é é ě ž Í Č Č Ú ř ř ě ř ř ě ř ý Č Č ú Č ř é ě é ř ě ř ě é ů ů é é é ě ý ž ř ě é ž ř é ř ě ý ě é ř ř é é ď ř ý é ě ó ň é ů ě ě ř ě ý ě ý é ě ě é ó é ř ě é ř ě ř ě ů ě ě ě ň ý ý ř ů é ř ě ě é ř Ř ň ý ýš

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní SO Mikroregion Valašskomeziříčsko- Kelečsko Náměstí 7 757 01 Valašské Meziříčí datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

á á ř ý á š ř ů áš š á é ř á é á á ř é ý Ž á š á é é á á ř á á é ý á ř ř ář ř ý á á á á é á Ú š á á ý á ř ý á ý ů ú é á šš á š Ů á šš Ů ř ý ů ř ú ů ř ď ú ř á ř ř á é ý Ň Ť Ó Ú ř é á ř ř ř ý á ú ď é é Ú

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.554-94 / 15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.554-94 / 15 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3.554-94 / 15 o obvyklé ceně podílu 1/2 nemovitých věcí pozemku parc.č.90/1 - zahrada dle LV 992, obec Lužná, kat. území Lužná u Vsetína, okres Vsetín, se všemi součástmi a příslušenstvím

Více

PROVOZNÍ CHARAKTERISTIKY OTOPNÝCH TĚLES

PROVOZNÍ CHARAKTERISTIKY OTOPNÝCH TĚLES ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí PROVOZNÍ CHARAKTERISTIKY OTOPNÝCH TĚLES Datum odevzdání: Měřicí skupina: Měřili: Semestr/rok: Datum měření: Zpráva o výsledcích experimentálních prací

Více

Ú ř Ý ě ě š ř ů Ý Í ř ě Ú ý ě ř ě Ú ú ř ě ž ř é ě é ě ř ž é ě Ř Ě ř ě é ů ý ů é é Í ř é ř ř é š ě é ř ý ú ýš ý ř ě ř š ě ž ý é ř ě ň é ó š ž ž ř ě ž ř ý ž š é ř ý ů ě ě š ž ž ý ř Ů ř é ř é ř é é é ě ž

Více

ÍŠ Ě Á ř ř ť č č č Í ř ň č ť é ží é ř Ř é Í ší é ř ř é Ý ť ž č ů é š ů ř ř ž ž č ý ř ž é é é ů é ř Í š é Ž é Í Í é ž č é Í ů ů é š ž é č ň š ů ý ů ř ů ů š ř Í ř ů ší ř ř ÍÍ Í ř ž š ří ý ů ý ř ý ž ý Í ý

Více

Í Š É č ř Ž ň ý Ž Í č č ř ř ý ý č ů ů ú č č ř č č ř ú ů ř ý ř Š ý č ř č č č ý ů ř Ž ď ý ý ř ů ř ý ý ř ř ú úč ř č č ň ř ý Í ý Ž č č č ř ř ů ý ů ý ř ů ř ý ý ř ů ó ů č č ř ř Ž ý ů ř ú Ž ř č č ý ř ů Í ů ř

Více

Ý Í Á Š Á Č ÉŠ Š Š Í Č ó ú š š š š Ť Čš š é š Ť ó é š š ú š Ú é š Š é š š ž š é š š ů é ů Éš š é š Š Č ď š š Ý ó Š ď ó Č Ú é š é š š Š ž ů Í é š ž ů ž ů ď š Í éš ď Č Ú Ý ž ů ž ů š ž ů Í ó ž ů Í š žá ů

Více

S t r á n k a 1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

S t r á n k a 1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í S t r á n k a 1 Zadavatel: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, příspěvková organizace Jeruzalémská 957/12 110 06 Praha 1 IČ: 72029455 DIČ: CZ72029455 Zastoupený: Mgr. Martinem Machem, ředitelem

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

Chemické metody stabilizace kalů

Chemické metody stabilizace kalů Stabilizace vápnem Podmínky pro dosažení hygienizace kalu na úroveň třídy I. : - alkalizace vápnem nad ph 12 a dosažení teploty nad 55 o C a udržení těchto hodnot po dobu alespoň 2 hodin - alkalizace vápnem

Více

ř č č é é ř č úč ý ř č ý ž ý ř Č úč é řč ř ý ý óž ř č Č č ý ž ý ř ř č č ř ř č ž ř ř ř ř ž ř ř ř č ř ř č č é ř č č é é č ý č ř é ý é Ů é ř é é Č ř ř ý č ř é ý Č ý ř ů é é é ž Ž ů č č Č é ř ř Š ó ř č ň č

Více

REGULÁTOR MINI NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ

REGULÁTOR MINI NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ DŮLEŽITÉ Před instalací a použitím regulátoru si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte si ho pro další použití Regulátor pro regulaci elektrických sušáků ručníků

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ CHLOROVODÍKU ZE SPALIN PŘI ENERGETICKÉM ZPRACOVÁNÍ PLASTŦ

ODSTRAŇOVÁNÍ CHLOROVODÍKU ZE SPALIN PŘI ENERGETICKÉM ZPRACOVÁNÍ PLASTŦ Energie z biomasy XI. odborný seminář Brno 2010 ODSTRAŇOVÁNÍ CHLOROVODÍKU ZE SPALIN PŘI ENERGETICKÉM ZPRACOVÁNÍ PLASTŦ Kateřina Bradáčová, Pavel Machač,Helena Parschová, Petr Pekárek, Václav Koza Tento

Více

biowaba-kompakt-1-stv-uvc

biowaba-kompakt-1-stv-uvc Popis produktu biowaba-kompakt-1-stv-uvc První plně automatické zařízení na světě pro biologickou úpravu vody v soukromých bazénech nebo jezírcích. Zařízení je vhodné i pro vnitřní bazény. biowaba-kompakt-1-stv-uvc

Více

Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 5. Instalační manuál

Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 5. Instalační manuál Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 5 2 1MRS755684 Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 5 Vydáno: 22.10.1997 Revize: CZ_D/28.05.2010 Stav: Aktualizováno; Tento dokument je přeložen

Více

OPTIMALIZOVANÉ PREFABRIKOVANÉ BALKONOVÉ DÍLCE Z VLÁKNOBETONU

OPTIMALIZOVANÉ PREFABRIKOVANÉ BALKONOVÉ DÍLCE Z VLÁKNOBETONU OPTIMALIZOVANÉ PREFABRIKOVANÉ BALKONOVÉ DÍLCE Z VLÁKNOBETONU Ctislav Fiala, Petr Hájek, Vlastimil Bílek, Marek Ženka 1 Úvod V rámci výzkumu zaměřeného na optimalizaci využití konstrukčních materiálů byl

Více

Doručeno dne: 12. 12. 2014

Doručeno dne: 12. 12. 2014 Doručeno dne: 12. 12. 2014 Ż í ľ ý ě ľ á ě ž é ř á ľ é ů ľ é ří á ě ľ í ľ ě ří č íčí Ż Ż é ľ ý ě č í ů í ľ í ú ě é ě ľč ů Ż Ż ě ěž í ľ ř ů Ż Žá Ż š í š ě í Č á ě ý ě ĺ ľ á ŕí ę í ę ýš č ů ě ů í á á ľ ľ

Více

Adsorpční. sušič. CONCEPT WVModular

Adsorpční. sušič. CONCEPT WVModular Adsorpční sušič CONCEPT WVModular CONCEPT WVModular Adsorpční sušič Nová generace patentovaných adsorpčních sušičů firmy ZANDER s teplou regenerací za vakua je výsledkem nepřetržitého výzkumu a vývoje,

Více

Faremní systémy podle zadání PS LFA s účastí nevládních organizací

Faremní systémy podle zadání PS LFA s účastí nevládních organizací Faremní systémy podle zadání PS LFA s účastí nevládních organizací TÚ 4102 Operativní odborná činnost pro MZe ZADÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO TEMATICKÉHO ÚKOLU UZEI Č.J.: 23234/2016-MZE-17012, Č.Ú.: III/2016 Zadavatel:

Více

Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny.

Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny. KATALOGOVÝ LIST E-02 A. CHARAKTERISTIKA EUCOR je obchodní označení korundo-baddeleyitového materiálu, respektive odlitků, vyráběných tavením vhodných surovin v elektrické obloukové peci, odléváním vzniklé

Více

Projekt 438 Vytvoření studijních oborů Řešitel: prof. Ing. Václav Janda, CSc.

Projekt 438 Vytvoření studijních oborů Řešitel: prof. Ing. Václav Janda, CSc. Projekt 438 Vytvoření studijních oborů Řešitel: prof. Ing. Václav Janda, CSc. 1 Původní cíle projektu Cílem projektu bylo připravit podmínky pro akreditaci dvou bakalářských studijních oborů uskutečňovaných

Více

Í Í ÁŘ É Á Ý Á ě ě č ě č ě č č č ě ě š ř ů ř ý Ý Á ř é ě č ř ů ř é ř ý ó ě é ó ě č č ú ó é ř ě ě č ó š ě ě č č č é ř ě ř é ó ř é ó ÁŘ Ý Ě É ě č č ý ý ř é ó ř é č š č č ř é ř ě ě ř é ý ě ě č ř ó ý ó č ů

Více

Rekuperace rodinného domu

Rekuperace rodinného domu Co je to rekuperace? Rekuperace rodinného domu Rekuperace, neboli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch do budovy předehřívá teplým odpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku

Více

METODIKA KALKULACE NÁKLADŮ KURZU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA KALKULACE NÁKLADŮ KURZU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ METODICKÝ MATERIÁL METODIKA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Jana Bydžovská Vladimír Krajčík NÚOV Praha 2004 Název a sídlo centra celoživotního vzdělávání: Název kurzu: Délka kurzu, počet hodin: 2 1. Přímý materiál

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Podzemní voda cvičení doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Zadávací podklady. Dodávka stavby: Opravy městských objektů v Semilech v r. 2011 - II.

Zadávací podklady. Dodávka stavby: Opravy městských objektů v Semilech v r. 2011 - II. Zadávací podklady Dodávka stavby: Opravy městských objektů v Semilech v r. 2011 - II. 1. Zadavatel Město Semily, Husova 82, 513 13 Semily, IČO 00276111, DIČ: CZ00276111 zastoupené Mgr. Janem Farským, starostou

Více

TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA

TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

2.5.2 N ěm ecko 95 Z áv ěr k ap ito ly 96

2.5.2 N ěm ecko 95 Z áv ěr k ap ito ly 96 Obsah Seznam zkratek 13 Ú vod 15 1. T e o re tic k á a m e to d o lo g ic k á v ý c h o d is k a 19 1.1 Pojm y válka a m ír a je jic h v z á je m n ý d y a d ic k ý v z ta h 19 1.1.1 C o je d y a d ic

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Benešov Odbor výstavby a územního plánování Silniční správní úřad Ulice: Masarykovo náměstí č.p. 100 PSČ, obec: 256 01 Benešov Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

Ý ú Ť š é á š š á Ř Á ÁŠ Í ú é ú ú š ý á ú á á á š ů á á žá á ú é ž š é š é é ó ú ý á Š š á Š áš šú ú Í á ú á á é ý ý ž š ý ýš ú é é š é é á š š é á ž ž é ý ů ý ů é á á á á ý á ý ň á é ý é á ů á ů ú á

Více

BAT 2009. (nové znění BREF pro cementárny a vápenky, Sevilla únor 2009, přehled hlavních parametrů) Ing. Miloš Cikrt, odborný poradce

BAT 2009. (nové znění BREF pro cementárny a vápenky, Sevilla únor 2009, přehled hlavních parametrů) Ing. Miloš Cikrt, odborný poradce BAT 2009 (nové znění BREF pro cementárny a vápenky, Sevilla únor 2009, přehled hlavních parametrů) Ing. Miloš Cikrt, odborný poradce Cementárny Ekologické řízení - aplikovat Environmental Management Systém

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 4.1 AD 1) OPATŘENÍ KE ZKLIDNĚNÍ VJEZDU DO OBCE ULICE ROZTOCKÁ... 3 4.1.1 Popis

Více

RAY. Závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku

RAY. Závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku RAY Závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku RAY Závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku Řada závěsných elektrokotlů RAY

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Pokud máte doma dítě s atopickým ekzémem, jistě pro vás není novinkou, že tímto onemocněním trpí každé páté dítě v Evropě.

Pokud máte doma dítě s atopickým ekzémem, jistě pro vás není novinkou, že tímto onemocněním trpí každé páté dítě v Evropě. Máme tu jaro a s ním, bohužel, zhoršení stavu většiny atopiků. Příroda se probouzí, tráva se zelená, první květiny a stromy kvetou a vzduch se alergeny jen hemží Co dělat s tím, aby to naši nejmenší přežili

Více

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko Město Blansko, nám. Svobody

Více

Upíše-li akcie osoba, jež jedná vlastním jménem, na účet společnosti, platí, že tato osoba upsala akcie na svůj účet.

Upíše-li akcie osoba, jež jedná vlastním jménem, na účet společnosti, platí, že tato osoba upsala akcie na svůj účet. UPOZORNĚNÍ Tato osnova je určena výhradně pro studijní účely posluchačů předmětu Obchodní právo v případových studiích přednášeném na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a má sloužit pro jejich

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10985-73/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10985-73/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 05160/12-028 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10985-73/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: ideální 1/16 pozemků p.č. 971/4 zastavěná plocha a nádvoří

Více

é ř ý ä ů ř é ě ĺž š ě š ě Ú ý é ĺ Ě É Í Ě É É Ý é ř ĺž Á č ó é é é ř ý ů ř é ě Ú č ů ů š š ř ý č č ý é ĺ ř ý ů ž ĺ ý ů é é ř ý ě ů ř é ě ř ň ě č é č ř ú ě ř é é š ě é Čĺ ř ý ř Ą Í č ř ý ř Í ř ý ý ó Ż

Více

Á Í Í č ž č š č č č č ž č ů ř š š ť š š č š č ž ž š ř č úř č č ž ů ř č č ú ř š ň š šť Ě šř ř š č ř ů ř šť č ř š ů ž č š ř ř š ů č č š Ž č ž č š ž č ř Š ŠÁÍ ŘÍ ř č Á ů ň ř ř š Š Č ř ž ÍČ Ý Ž Á Í Č É Š Ě

Více

371/2002 Sb. VYHLÁŠKA

371/2002 Sb. VYHLÁŠKA 371/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 26. července 2002, kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů ve znění vyhlášky č. 632/2004

Více

Á Í ň Í é ň Ý ď ž Ť Á š é ý Š é š é š ý é ž ý ž é š é é š é ň Ď Á Á Á Í š ň ý ý ž é é ž š š é é ú š é ž š é ž é ý ž é ň š ž ň š é é é ň ý ú š é š é ž ý š é é Í Í š ž é š š š ň š š š ú š é é é š ž é ž ž

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 POZNÁMKA: Požadavky této kapitoly neplatí pro obaly, které budou používány dle 4.1.4.1, pokynu pro balení

Více

Akademie múzických umění Fakulta filmová a televizní. Katedra filmové a televizní kamery. Ročník I. Magisterské studium

Akademie múzických umění Fakulta filmová a televizní. Katedra filmové a televizní kamery. Ročník I. Magisterské studium Akademie múzických umění Fakulta filmová a televizní Katedra filmové a televizní kamery N á v o d y k o b o r o v ý m c v i č e n í m Ročník I. Magisterské studium 2 Katedra filmové a televizní kamery

Více

ú Ý É Ě ň ú ó Ř Á ň ň ň ú ť ó ň ú ň ň ň Č ň ú ú ť ň ú ú Ý ú Ú Ó Č ď ó Žň ó Š Ť ó ď ť Č ú Ž ú ú ú Č ď ó ň ú Ú Č ň ú ď Č ď ď ú ó ť ť Ň ň ť ú ú ú ú ó ú ó Č ú ň ň Ž Ú ú ú ň ť ň ú ň ú ň ň Č ň ň ó ú ň ó ú ň

Více

ý Á Ť ó ú Ě Á Á Ř Á Í š ě é ý ě ž Š ě é ě éž éž ě ž é ě ý ě ě š ů ý Ř Ě Ě ý é ě ů ů š ý ý é ě ě é é ě ě é ě ě é š ž ě ě ě ý ž Š ý ž ě ě ě ě ú é éž ě ě ě ě ě ěž š é é é ž ě Ě Á Í ě ě ý é ě ý ý ě é é é ů

Více

í é ě é é é ř é í í ř ř é í í é š ř í ý í ř í ěž ý ř ě é č ř í é ř ž ě ě ý é š ř í ř é í í ž š í í í ý é ý í í č Í ř š ý ý í č ššíč é č í ě é ž ř č ěž ý ř ě é í é Í é í č ý í í é š č í ř í é ě šíř í í

Více

Á ý Ř Ů ó Í ř ř ě é Í ž óý Í š Č ň ř ř é ě ž ó Í ř ě ř ě é ř ž é ž ž ů ž ř ů é é ú ř ě é ř Í é é š ě ě ý ý žé ě ž ř é ě ř Í ž é ů ě ž ý ě é ů ý ů ň ů ú ú é ú Í ř ů ú é é ú ú ú ú ě ú ř ř ě ú ú ž š ě ú é

Více

ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK

ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK 11.7.2011 1 z 13 Dle Vyhl. 146/2008 Sb. o Rozsahu a obsahu projektové dokumentace

Více

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015 Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Verze: CZ 12/2015 Technická příručka Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Výhody systému Univerzální modulový bednící

Více

á á á á é ě Ů ú ě á ě ý á á ě ý Č ú ř Č Č á é á ě ř áš á Č ý ý ú Š á á á řá ř á ě ý š Č ú Č Č ř ě é é á á é é á é ř ě é á ě ě Ů ů ů š ě Č é é ú ý Ž ý á á ý Č é ř á é á ě ě ů é á é ý ř é ř é ů á ř ř á ě

Více

á Í Ž á á á ý č Í é ů š ě ž říš ě č í í Í č í á í í č í Ží í ů ů ě ř ě á á é í í ě á é ů ě ň ž é é áš ě í á í ř š í á í á á ý ý š ř ů á ž ž á ž é ě ř š ě š ý é é á í á Ž š ů ří í ř é ě š ž ý í Š Ř áš ř

Více

2. STANOVENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI.

2. STANOVENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI. METODA M-100-2003 experimentu a výpočtu součinitele tepelné vodivosti pro ultratenké izolační vrstvy, pokyny pro stanovení teploty na povrchu izolační vrstvy. Úvod Tyto metodické pokyny poskytují návod

Více

kotvení stožárů veřejného osvětlení na mostech Obsah

kotvení stožárů veřejného osvětlení na mostech Obsah Obsah 1. Všeobecné údaje... 2 2. Zadání a podklady... 2 3. Stožár č. 1231... 2 4. Stožáry č. 1243 a 1244... 3 5. Použité stožáry... 3 6. Konstrukční řešení kotvení stožárů... 3 6.1. Demoliční práce...

Více

Ž Ý ř ý ý é á ý á ř ý ů ý Í ář á ý ř ý ů ý ř ů á ř é ř ř á Í ř Ž ý ý ř é Í á Í Í ý é ř Ž ý Í á Ýý ý ň Š é ř ť ý á á á á ř ý ý é á á é é ů ř é á ř é ř á ř ř á á ů ý Ž é é é ý ý ý á á ř é ř á ř á ó á Ř ř

Více

Á ů š ČÁ Ú Í Í Í Ú š š ť ď ů š š Č š ČÁ Á Č š š Ě Ž ť ť š Í š Í Ú Ú Í Ú Ú Ú š Í Ú Ú ť Í ť š š ť š š Ú Í Í Ě É ň š š ť Ž š š Ú ť Í š š Í š Í Ú ť š Í ť š Í ť Ú Í Ý Í Ž Ú ť ť ť Í š ť š ř Ú Í É Í Ú ť š Ě š

Více

ý Á Á Á Š É Ř č ř ý é ě ř ř é Ú ý é ď ě é ř č ě ž ř ěř ý ý č č š ř ě ř é žš ž é ž ř ě ý ě č ý ě č é š ž ž é ř ůž č č ě ř ě ý ů ě ý ž é ý ž č ů ě ř ž č ů ř š ž š ů ěř ý ů é ň Ž ž č ů ř é ůž ě č ý č č é

Více

Ý č Č Ú Ř Ž Ž ž č š Í Í š č Ž ů ě ů č Ž ů ě ť š ň ě Č ú č Í Í č Ž ě š č Ž č č ě š ě Ž ěž ě š Ó č ě ě ě ě Í ů ě š ěš ú Ť š č Ž ú ů ě ě ě ž ň Í ě Ž ě ů ů š Ž ú úč ů Ž š š č Ž ů ž ě š ú ě ňů ž č ě ě š č ž

Více