Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu"

Transkript

1 Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy CARITAS-Vyšší odborná škola sociální Olomouc nám. Republiky 3, Olomouc Zřizovatel školy Arcibiskupství olomoucké v Olomouci právní forma právnické osoby Školská právnická osoba Název oboru vzdělání Sociální práce a sociální pedagogika kód oboru vzdělání N/.. Název vzdělávacího programu Charitativní a sociální práce Zaměření vzdělávacího programu Specif. podm. zdrav. způsobilosti ano standardní délka 3 roky, 6 období vyučovací jazyk český Platnost předchozí akreditace návrh doby platnosti nové akreditace 6 let Typ žádosti Nová akreditace Forma vzdělávání kombinovaná Adresa www stránky Projednáno ŠR datum podpis ředitele školy dne

2 Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu Poznámky: Specifické podmínky zdravotní způsobilosti odpovídají aktuálnímu znění příloh č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 689/2004 Sb., v platném znění. Podmínkou zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání je skutečnost, že netrpí závažnou duševní nemocí a poruchou chování.

3 Obsah Ba Návrh vzdělávacího programu profil absolventa... 5 Bb Návrh vzdělávacího programu kompetence a možnosti uplatnění absolventa... 7 Bc Návrh vzdělávacího programu charakteristika vzdělávacího programu... 8 Ca - Informace o vzdělávacím programu rozsah Cb Informace o vzdělávacím programu hodnocení výsledků vzdělávání studentů Cc2 informace o vzdělávacím programu Podrobný obsah studia Cd Charakteristika studijního předmětu Filozofie pro sociální pracovníky Sociologie I Sociologie II Psychologie I Psychologie II Úvod do právní teorie a praxe I Úvod do právní teorie a praxe II Úvod do právní teorie a praxe III Speciální pedagogika I Speciální pedagogika II Posouzení situace klienta I Posouzení situace klienta II Zdravotní nauky I Zdravotní nauky II Teorie a metody sociální práce I Teorie a metody sociální práce II Teorie a metody sociální práce III Teorie a metody sociální práce IV Teorie a metody sociální práce V Teorie a metody sociální práce VI Základy sociální práce s imigranty a uprchlíky Sociální politika I Sociální politika II Sociální politika III Sociální politika IV Sociální politika V Sociální politika VI Etika sociální práce I Etika sociální práce II Odborná praxe I Odborná praxe II Odborná praxe III Odborná praxe IV Odborná praxe V Odborná praxe VI Metody a techniky sociálního výzkumu I Metody a techniky sociálního výzkumu II Křesťanské základy sociální práce I Křesťanské základy sociální práce II Křesťanské základy sociální práce V Ekonomika neziskových organizací I Ekonomika neziskových organizací II Ekonomika neziskových organizací III Cizí jazyk anglický II

4 Cizí jazyk anglický III Cizí jazyk anglický IV Cizí jazyk anglický V Cizí jazyk anglický VI Cizí jazyk německý I Cizí jazyk německý II Cizí jazyk německý III Cizí jazyk německý IV Cizí jazyk německý V Cizí jazyk německý VI Cizí jazyk ruský I Cizí jazyk ruský II Cizí jazyk ruský III Cizí jazyk ruský IV Cizí jazyk ruský V Cizí jazyk ruský VI Výpočetní technika I Výpočetní technika II Propedeutický seminář Seminář k ročníkové práci I Seminář k ročníkové práci II Diplomový seminář I Diplomový seminář II Studijní soustředění I Studijní soustředění II Křesťanské reálie Úvod do duchovního života Základy mediální gramotnosti Úvod do konceptů péče o klienta Stereotypizace menšin Prezentační dovednosti Spiritualita charitního pracovníka Terénní sociální práce Projektové řízení Metody charitní práce Gerontologie Marketing Sociální práce a pastorace Kazuistický seminář Fundraising Ce Informace o vzdělávacím programu charakteristika modulu odborná praxe Fa Materiální zabezpečení vzdělávacího programu soupis výukových prostor Fb Materiální zabezpečení vzdělávacího programu informační služby G Údaje o spolupráci H Rozvojové záměry školy I Motivační nástroje školy pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami J Zdůvodnění společenské potřeby vzdělávacího programu K Podmínky pro hodnocení a zabezpečení kvality vzdělávacího procesu L Seznam příloh žádosti

5 Ba Návrh vzdělávacího programu profil absolventa Název školy Název vzdělávacího programu Kód oboru vzdělání Forma vzdělávání CARITAS-Vyšší odborná škola sociální Olomouc Charitativní a sociální práce N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Studium kombinované Vymezení výstupních znalostí a dovedností: Profil absolventa Absolvent vzdělávacího programu je připraven pro sociální práci realizovanou v celém spektru organizací. Zvláštní důraz je kladen na motivační a identifikační předpoklady pro působení v křesťanských církevních službách. Absolvent účinně působí ve všech relevantních oblastech sociální práce. Jeho cílem je zlepšení nebo obnovení schopnosti jednotlivců, skupin nebo komunit sociálně fungovat. Je schopen preventivně působit při řešení sociálních problémů, profesionálně zachází s nástroji sociální kontroly. Znalosti a dovednosti získané propojením teorie a promyšleným systémem praxí v ČR i v zahraničí umí uplatnit v bio-psycho-sociálně-spirituální oblasti. Student si sám volí podobu své profilace v oblasti teologických nebo ekonomických a manažerských kompetencí vzhledem ke svým osobním východiskům, zájmům a budoucímu uplatnění. Znalosti absolventa Charitativní a sociální práce: zná historii, jednotlivé teoretické koncepty sociální práce, její metody a techniky zná metody komplexního posouzení sociální situace klienta a formy intervence orientuje se v problematice jednotlivých cílových skupin orientuje se v metodách a technikách výzkumu v sociální práci zná působnost a strukturu institucí a nástrojů sociálního zabezpečení rozumí etickým a filosofickým východiskům sociální práce zná platné právní předpisy související s výkonem charitativní a sociální práce včetně církevního práva rozumí problematice kvality v sociálních službách má základní znalosti z managementu (ekonomického, finančního, personálního) v různých typech organizací rozumí specifikům církevních poskytovatelů sociálních služeb rozumí náboženským zdrojům klíčových principů sociální práce, především důstojnosti člověka a požadavku sociální spravedlnosti zná ideové zdroje a historický vývoj křesťansky motivované sociální práce rozumí vzájemné provázanosti somatických a psychosociálních problémů na sociální fungování klienta ovládá základní odbornou terminologii sociální práce a příbuzných disciplín alespoň v jednom cizím jazyce Dovednosti absolventa Charitativní a sociální práce: respektuje a reflektuje hodnoty, principy a etická východiska profese, je schopen identifikovat ohrožené skupiny, jedince a komunity, je schopen rozpoznat individuální potřeby klienta (skupiny, rodiny a komunity) a sestavit intervenční plán či komunitní projekt, dovede vyhledávat a zpracovávat relevantní informace a pracovat s nimi, je schopen nacházet adekvátní řešení problémů v intencích právních předpisů, umí poskytnout sociální pomoc, zejména formou základního sociálního poradenství, tréninku, organizování, vyjednávání a zastupování s využitím znalosti teoretických přístupů, umí využít nejnovější trendy v informačních technologiích, zejména při vedení dokumentace, 5

6 Ba Návrh vzdělávacího programu profil absolventa umí se podílet na realizaci a vyhodnocování základního výzkumu v sociální práci, umí rozpoznat spirituální potřeby klienta a reagovat na ně, je schopen trvalé formace a vzdělávání, včetně osobnostního a spirituálního růstu v návaznosti na reflexi své praxe, umí využívat pro svou práci a sebevzdělávání znalosti nejméně jednoho cizího jazyka, podílí se na rozvoji a profesionalizaci sociální práce a sociálních služeb, je schopen zaujmout stanovisko k profesním otázkám a aktuálnímu dění na poli sociální práce. Cíle studia Cílem je komplexně připravit absolventy na práci sociálních pracovníků, tzn. vybavit je veškerými teoretickými a praktickými znalostmi a kompetencemi pro výkon této náročné profese. Absolventi budou ovládat znalosti jednotlivých teoretických disciplín souvisejících se sociální prací, zejména zahrnutých v minimálním standardu vzdělávání v sociální práci, budou mít praktické zkušenosti ověřené a supervidované v praxi. Specifickým rozšířením studia je příprava na sociální práci realizovanou v církevních organizacích, zaměřená na křesťanské pojetí člověka a společnosti a na využívání potenciálu religiozity u klientů i pracovníků. Bakalářské studijní programy v příbuzných oborech vzdělávání, definice rozdílů, možnosti prostupu absolventů: Charitativní a sociální práce na CMTF UP Olomouc. Tento bakalářský studijní obor je realizován ve spolupráci s CARITAS VOŠs Olomouc. Díky vzájemné smlouvě o spolupráci je možná 100 % prostupnost absolventů. Školní vzdělávací programy oboru vzdělání a definice přidané hodnoty absolventa VOŠ: Sociální práci nelze studovat na střední škole. Plnou kvalifikaci pro výkon profese sociálního pracovníka lze dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění získat studiem minimálně na úrovni vyššího odborného studia. 6

7 Bb Návrh vzdělávacího programu kompetence a možnosti uplatnění absolventa Název školy Název vzdělávacího programu Kód oboru vzdělání Forma vzdělávání CARITAS-Vyšší odborná škola sociální Olomouc Charitativní a sociální práce N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Studium kombinované Činnosti, pro které je absolvent připravován: - Sociální šetření, zabezpečení sociální agendy vč. řešení sociálně právních problémů, sociální a sociálně právní poradenství, analytická, metodická a koncepční činnost, odborná činnost v oblasti depistáže, sociální prevence, sociálního poradenství, sociální pomoci, vč. krizové pomoci, sociální rehabilitace. - Posuzování životní situace jednotlivých klientů, jejich potíží v interakci se subjekty v sociálním prostředí, příčiny těchto potíží, jejich důsledky pro klienty a subjekty v jejich sociálním prostředí a možnosti jejich překonávání. - Navrhování, provádění a vyhodnocení intervence, která je přiměřená situaci klienta a povaze jeho interakcí se subjekty v sociálním prostředí. - Sociální práci s jednotlivcem, skupinou, rodinou a komunitou. Možnosti uplatnění absolventa: Absolventi najdou uplatnění na úseku charitativní a sociální práce, a to v rámci všech zřizovatelů organizací zde působících. Zejména se uplatní v oblasti služeb sociální péče a sociální prevence. Dobře budou připraveni pro práci na úseku sociální práce ve státní správě i samosprávě. Zde všude se uplatní jako kvalifikovaní sociální pracovníci. Specifickou kompetencí je schopnost rozvíjet diakonický charakter veškeré pastorační činnosti církve. Povolání a typové pozice: Sociální pracovník Odborný sociální pracovník v sociálních službách: Typová pozice: - odborný sociální pracovník, - odborný asistent v sociálních službách, - odborný kontaktní pracovník v sociálních službách, - odborný resocializační pracovník, - poradce v sociálních službách, - samostatný kontaktní pracovník v sociálních službách, - samostatný resocializační pracovník, - samostatný sociální pracovník, - koordinátor pečovatelské služby, - sociální pracovník v oblasti veřejné správy, - sociální pracovník v oblasti zdravotnictví, - sociální pracovník v oblasti poradenství včetně pedagogicko-psychologických poraden. 7

8 Bc Návrh vzdělávacího programu charakteristika vzdělávacího programu Název školy Název vzdělávacího programu Kód oboru vzdělání Forma vzdělávání CARITAS-Vyšší odborná škola sociální Olomouc Charitativní a sociální práce N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Studium kombinované Pojetí a cíle: Vzdělávací program byl koncipován na základě úzké spolupráce s poskytovateli sociální práce a sociálních služeb v regionu. Mezi nejvýznamnější spolupracující organizace patří Arcidiecézní charita Olomouc, jakožto největší nestátní poskytovatel sociálních služeb a Krajský úřad Olomouckého kraje. Cílem je komplexně připravit absolventy na práci sociálních pracovníků, tzn. vybavit je veškerými teoretickými a praktickými znalostmi a kompetencemi pro výkon této náročné profese. Absolventi budou ovládat znalosti jednotlivých teoretických disciplín souvisejících se sociální prací, zejména zahrnutých v minimálním standardu vzdělávání v sociální práci, budou mít praktické zkušenosti ověřené a supervidované v praxi zahrnující 30 % rozsahu studia. Specifickým rozšířením studia je příprava na sociální práci realizovanou v církevních organizacích, zaměřená na křesťanské pojetí člověka a společnosti a na využívání potenciálu religiozity u klientů i pracovníků. Při přípravě akreditace kombinované formy studia byly využity zkušenosti z dosavadního vzdělávacího programu Charitativní a sociální práce denní i dálkové formy studia, se kterým má má CARITAS-VOŠs Olomouc dlouholeté zkušenosti a nabízí ho prakticky od svého vzniku. Jeho kvality nejlépe potvrzuje skutečnost, že prakticky nemá nezaměstnané absolventy, resp. jsou na trhu práce napříč celým spektrem zaměstnavatelů velice žádáni. Nezanedbatelná je také skutečnost, že řada absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách v ČR i v zahraničí. V rámci přípravy akreditačních materiálů byly využity poznatky z dosavadní výuky, požadavky z praxe a zahraniční zkušenosti. Prezentovaný obsah prošel v několika kolech připomínkovým řízením významných odborníků sociální práce. Studující je během svého studia motivován ke své permanentní odborné i osobní formaci. Charakteristika vzdělávacího programu: Tříletý vzdělávací program se skládá z předmětů všeobecně vzdělávacích a profilujících. Obsah vzdělávacího programu odpovídá minimálním standardům vzdělávání v sociální práci. Vzdělávací program má interdisciplinární povahu, tzn. že jednotlivé disciplíny integrují své specifické obsahy do rámce teoretické i praktické sociální práce. Předmět teorie a metody sociální práce je tak základním integrujícím prvkem celého vzdělávacího programu. Studentům je umožněna individuální profilace prostřednictvím povinně volitelných předmětů. Jejich obsah navazuje na potřeby pracovního uplatnění. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví odpovídají předpisům v této oblasti. Veškeré prostory školy jsou nově zrekonstruované a splňují příslušné normy. Zvýšená pozornost je věnována praxi, pro kterou škola ve spolupráci s příslušnými pracovišti zajišťuje speciální přípravu. Organizace výuky: Organizace výuky odpovídá vyhlášce 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělání. Učební plán je koncipován multidisciplinárně. Skladba předmětů je taková, aby se studenti naučili komplexnímu přístupu při řešení problémů. Část předmětů je povinně volitelná, což umožňuje profilaci dle zájmu studentů. Do prvního a druhého ročníku je zařazeno studijní soustředění. Podrobný rozpis výukových aktivit je uveden v časovém plánu studia. Organizaci studia, vč. informačního systému má na starosti studijní oddělení školy. Specifikum kombinovaného studia Rozsah konzultací kombinovaného studia je vymezen ve vzdělávacím programu dle předmětů a ročníků. Hodiny zde uvedené jsou zařazeny 5x do výuky v každém studijním období. Obsah studia a předané kompetence jsou shodné s denní formou studia. To je zajištěno odlišnými metodami výuky s důrazem na 8

9 Bc Návrh vzdělávacího programu charakteristika vzdělávacího programu samostudium studentů. Do praxe je postupně zaváděn systém e-learningu a distančních studijních opor. Studijní texty všech disciplín jsou dostupné v e-learningovém prostředí LMS Moodle, kam mají všichni studenti neomezený přístup. Tento systém umožňuje nejen snadné a přehledné sdílení materiálů, nýbrž také práci s multimediálními obsahy, diskusními fóry a chaty, anketami, autotesty, umožňuje vypisovat a hodnotit různé druhy úkolů apod. Tyto funkce jsou postupně zaváděny do výuky ve snaze zkvalitňovat výkový proces formou podpory řízeného samostudia. Studentům jsou k dispozici knihovny CARITAS VOŠs Olomouc a UP. Vzory studijních opor jsou přílohou č. 2 této žádosti. Každá studijní skupina má společnou ovou adresu pro hromadnou korespondenci a zároveň každý student má individuální adresu. Kromě pravidelných osobních konzultací vyučující pracují se studenty elektronickou formou. Pravidla a podmínky pro zařazování odborné praxe, její obsah a rozsah Odborná praxe navazuje na získané teoretické znalosti. Každý student je povinnen absolvovat praxi v celém jejím stanovaném rozsahu, přičemž podmínkou jejího uznání je i splnění dalších požadavků souvisejících s Odbornou praxí jako je účast na semináři k Odborné praxi, účast na Supervizi či odevzdání portfolia. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví odpovídají předpisům v této oblasti. BOZP: Z hlediska BOZP nejsou na studenty kladeny žádné mimořádné nároky nad rámec obecně platných předpisů. Oblast BOZP na škole ve vztahu ke studentům má na starosti proškolený interní pracovník a smluvní bezpečnostní technik. Přijímání uchazečů: Úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání, osobnostní předpoklady, komunikační schopnosti a patřičná úroveň všeobecných znalostí, úspěšné absolvování přijímacího řízení. Specifické podmínky zdravotní způsobilosti odpovídají aktuálnímu znění příloh č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 689/2004 Sb., v platném znění. Podmínkou zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání je skutečnost, že netrpí závažnou duševní nemocí a poruchou chování. Kritéria přijímacího řízení: 1) Vyhodnocení materiálů, které uchazeč zaslal současně s přihláškou ke studiu - studijní výsledky na střední škole, zkušenosti, dobrovolnická činnost, doporučení, životopis - písemné zpracování odpovědí na předem definované otázky Hodnotícími kritérii jsou obsah, vyjadřovací schopnosti, vztah k duchovním hodnotám, stylistika, pravopis, formální stránka. 2) Test z cizího jazyka (angličtina/němčina/ruština) 3) Osobní pohovor, jehož hodnotícími kritérii jsou osobnostní předpoklady, motivace pro zvolený obor a školu, orientace v oboru sociální a humanitární práce, zkušenosti v sociální oblasti, dobrovolnictví, všeobecný rozhled, znalost reálií, současných problémů, názorové ukotvení uchazeče, komunikační dovednosti, osobnostní předpoklady pro sociální práci, studijní předpoklady. 4) V případě vysokého počtu uchazečů o studium může být zařazen také test studijních předpokladů či vědomostní test. O přijetí uchazeče ke vzdělávání rozhoduje ředitel školy. 9

10 Ca Informace o vzdělávacím programu rozsah Název školy CARITAS-Vyšší odborná škola sociální Olomouc Název vzdělávacího programu Charitativní a sociální práce Kód oboru vzdělání N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Forma vzdělávání Studium kombinované všeobecné odborné Členění předmětů všeobecné teoretické jazykové komunikační ITC odborné povinné povinně volitelné volitelné odborná praxe Počet předmětů Počet hodin za celé studium Počet konz. hod. za celé studium 494 hodin výuky hodin praxe Počet hodin samostudia za celé studium 1230 hodin Počet hodin přednášek Počet hodin seminářů a cvičení Přehled využití týdnů 1/1 1/2 2/1 2/2 3/1 3/2 Výuka Samostudium příprava na hodnocení Souvislá odborná praxe Rezerva Celkem

11 Cb Informace o vzdělávacím programu hodnocení výsledků vzdělávání studentů Název školy Název vzdělávacího programu Kód oboru vzdělání Forma vzdělávání CARITAS-Vyšší odborná škola sociální Olomouc Charitativní a sociální práce N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Studium kombinované Způsob a podmínky kontroly studia Základními formami hodnocení studia jsou zápočet, klasifikovaný zápočet a zkouška. Jejich rozpis stanoví vzdělávací program. V průběhu období mohou učitelé provádět kontrolu studia zejména kontrolními otázkami, písemnými pracemi (testy), zadáváním samostatných úkolů, seminárními pracemi. V souladu s programem předmětu mohou být výsledky těchto kontrol příslušným způsobem zohledněny při zkoušce, zápočtu a klasifikovaném zápočtu. Do druhého ročníku je zařazeno zpracování ročníkové práce. Do vyššího ročníku postoupí student, který úspěšně splnil podmínky stanovené akreditovaným vzdělávacím programem pro příslušný ročník. 11

12 Cc2 informace o vzdělávacím programu Název školy CARITAS-Vyšší odborná škola sociální Olomouc Název vzdělávacího programu Charitativní a sociální práce Kód oboru vzdělávání N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Forma vzdělávání Kombinované studium název předmětu počet hodin během konzultací (za stud. období) způsob zakončení druh před. přednášející dop. období Povinné předměty společného profilujícího základu Filozofie pro sociální pracovníky 1p+dist. opora klas. zápočet p Koblížek, Th.D. 1. Sociologie I. Sociologie II. 1p+dist. opora 1p+dist. opora zápočet zkouška p p Mgr. Závrská Psychologie I. Psychologie II. 1p+dist. opora 1s+dist. opora zápočet zkouška p p PhDr. Pastuszaková, Ph.D Úvod do právní teorie a praxe I. Úvod do právní teorie a praxe II. Úvod do právní teorie a praxe III. 1p+dist. opora 1p+dist. opora 1p+dist. opora klasifik. zápočet zápočet zkouška p p p JUDr. Šosová Speciální pedagogika I. 1p+dist. opora zápočet p Mgr. Hutyrová, Ph.D. 4. Speciální pedagogika II. Posouzení situace klienta I. Posouzení situace klienta II. Zdravotní nauky I. Zdravotní nauky II. 1p+dist. opora 4p+dist. opora 4p+dist. opora 1p+1c+dist opora 1p+1c+dist opora klasifik. zápočet zápočet klasifik. zápočet zápočet klasifik. zápočet p p p p p Mgr. Šotolová, Mgr. Štěpánková, Mgr. Chovancová Mgr. Petřeková Mgr. Petřeková Mgr. Chovancová Teorie a metody soc. práce I. Teorie a metody sociální práce II. Teorie a metody sociální práce III. Teorie a metody sociální práce IV. Teorie a metody sociální práce V. Teorie a metody sociální práce VI. Základy sociální práce s imigranty a uprchlíky Sociální politika I. Sociální politika II. Sociální politika III. Sociální politika IV. Sociální politika V. Sociální politika VI. Etika sociální práce I. Etika sociální práce II. Odborná praxe I. Odborná praxe II. Odborná praxe III. Odborná praxe IV. Odborná praxe V. Odborná praxe VI. 1p+1c+dist opora 1p+1c+dist opora 1p+1c+dist opora 1p+1c+dist opora 1p+2c+dist opora 1p+2c+dist opora zápočet klasifik. zápočet zkouška zápočet zkouška klasifik. zápočet p p p p p p PhDr. Nečasová, Ph.D. Mgr. Šotolová 1s+dist. opora zápočet p Mgr. Malochová 5. 2p+dist. opora 2p+dist. opora 2p+dist. opora 2p+dist. opora 1p+dist. opora 2p+dist. opora 1p+dist. opora 1s+dist. opora 45 hodin 45 hodin 45 hodin 45 hodin 49 hodin 45 hodin zápočet zkouška zápočet zkouška zápočet zkouška zápočet klasifik. zápočet zápočet zápočet zápočet zápočet zápočet zápočet p p p p p p p p p p p p p p Mgr. Ing. Říkovský Mgr. Bednář, Ph.D. Mgr. Musilová PhDr. Nečasová, Ph.D Mgr. Růžičková, Mgr. Štěpánková, Mgr. Šaňáková, Mgr. Pešatová

13 Metody a techniky sociálního výzkumu I. Metody a techniky sociálního výzkumu II. Křesťanské základy sociální práce I. Křesťanské základy sociální práce II. Křesťanské základy sociální práce III. Křesťanské základy sociální práce IV. Křesťanské základy sociální práce V. 1p+dist. opora 1p+1c+dist opora 1p+dist. opora 1p+dist. opora 1p+dist. opora 1p+dist. opora 1p+dist. opora zápočet klasifik. zápočet zápočet zápočet zkouška zápočet zápočet p p p p p p p Mgr. Valouchová Mgr. Závrská ThLic. Cincialová, Th.D. ThLic. Doležel, Th.D. ThLic. Umlauf Podpůrné předměty Ekonomika neziskových organizací I. Ekonomika neziskových organizací II. Ekonomika neziskových organizací III. Cizí jazyk I. Cizí jazyk II. Cizí jazyk III. Cizí jazyk IV. Cizí jazyk V. Cizí jazyk VI. Výpočetní technika I. Výpočetní technika II. 1p+dist. opora 1p+dist. opora 1p+dist. opora 2c+dist. opora 2c+dist. opora 1c+dist. opora 1c+dist. opora 2c+dist. opora 2c+dist. opora zápočet zápočet zkouška zápočet zkouška zápočet zápočet zkouška zápočet zápočet zápočet p p p p p p p p p p p Ing. Danihelková Mgr. Puškášová Mgr. Dudová Doc. Vychodilová, CSc. 1c+dist. opora 1c+dist. opora Mgr. Svozil Mgr. Chovanec Propedeutický seminář 1s zápočet p Mgr. Valouchová 1. Seminář k ročníkové práci I. 1s zápočet p Mgr. Valouchová 3. Seminář k ročníkové práci II. 1s zápočet p 4. Diplomový seminář I. 1s zápočet p Mgr. Votoupal 5. Diplomový seminář II. 1s zápočet p 6. Studijní soustředění I. 20h s zápočet p Mgr. Synková 2. Studijní soustředění II. 20h s zápočet p

14 Povinně volitelné bloky Blok 1. student si volí 1 předmět Křesťanské reálie Úvod do duchovního života Blok 2. student si volí 1 předmět Základy mediální gramotnosti Úvod do konceptů péče o klienta Blok 3. student si volí 1 předmět Stereotypizace menšin Prezentační dovednosti Spiritualita charitního pracovníka Blok 4. student si volí 1 předmět Terénní sociální práce Projektové řízení Metody charitní práce Blok 5. student si volí 1 předmět Gerontologie Marketing Sociální práce a pastorace Blok 6. student si volí 1 předmět Kasuistický seminář Fundraising Předměty absolutoria Cizí jazyk Teorie a metody sociální práce Sociální politika 1p+dist. opora 1p+dist. opora 1s+dist. opora 1c+dist. opora 1c+dist. opora 1c+dist. opora 1p+dist. opora 1s+dist. opora 1c+dist. opora 1c+dist. opora 1s+dist. opora 1c+dist. opora 1p+dist. opora 1s+dist. opora 1c+dist. opora klasifik. zápočet pv ThLic. Franc, Th.D. 1. klasifik. zápočet pv ThLic. Cincialová, Th.D. 1. zápočet pv Mgr. Mludek 2. zápočet pv Mgr. Petřeková Mgr. Chovancová zápočet pv Mgr. Mludek 3. zápočet pv Mgr. Palaščáková 3. zápočet pv ThLic.Cincialová, Th.D. 3. zápočet pv Mgr. Šotolová 4. zápočet pv Ing. Danihelková 4. zápočet pv ThLic. Doležel, Th.D. 4. zápočet pv Mgr. Chovancová 5. zápočet pv Ing. Danihelková 5. zápočet pv Prof. Ambros, Th.D., ThLic. Umlauf zápočet pv Mgr. Musilová 6. zápočet pv Ing. Danihelková

15 Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání forma Charitativní a sociální práce N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Kombinovaná Předmět 1.ročník 2.ročník 3.ročník ZO LO ZO LO ZO LO celkem Povinné předměty společenského základu studia Filozofie pro sociální pracovníky KZ Sociologie Z Zk Psychologie Z Zk Úvod do právní teorie a praxe KZ Z Zk Speciální pedagogika Z KZ Posouzení situace klienta Z KZ Zdravotní nauky Z KZ Teorie a metody sociální práce Z KZ Zk Z Zk KZ Základy sociální práce s imigranty a uprchlíky Z Sociální politika Z Zk Z Zk Z Zk Etika sociální práce Z KZ hod. 45 hod. 45 hod. 45 hod. 49 hod. 45 hod. Odborná praxe hod. Z Z Z Z Z Z Metody a techniky sociálního výzkumu Z KZ Křesťanské základy sociální práce Z Z Zk Z Z Podpůrné předměty Ekonomika neziskových organizací Z Z Zk Cizí jazyk Z Zk Z Z Zk Z Výpočetní technika Z Z Propedeutický seminář Z Seminář k ročníkové práci Z Z Diplomový seminář Z Z Studijní soustředění 20 hod. 20 hod. 40 hod. Z Z Celkem hodin povinných předmětů

16 Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání forma Charitativní a sociální práce N/.. Sociální práce a sociální pedagogika kombinovaná Předmět 1.ročník 2.ročník 3.ročník ZO LO ZO LO ZO LO celkem Povinně volitelné bloky 1. Blok student si volí 1 předmět Křesťanské reálie KZ Úvod do duchovního života KZ 2. Blok - student si volí 1 předmět Základy mediální gramotnosti Z Úvod do konceptů péče o klienta Z 3. Blok - student si volí 1 předmět Stereotypizace menšin Z Prezentační dovednosti Z Spiritualita charitního pracovníka Z 4. Blok - student si volí 1 předmět Terénní sociální práce Z Projektové řízení Z Metody charitní práce Z 5. Blok - student si volí 1 předmět Gerontologie Z Marketing Z Sociální práce a pastorace Z 6. blok - student si volí 1 předmět Kazuistický seminář Z Fundraising Z Celkem hodin povinně volitelných předmětů Celkem hodin povinných a povinně volitelných předmětů Pozn.: Počty hodin uvedené v tabulce jsou zařazeny 5x do výuky v každém studijním období Výjimkou jsou počty hodin u studijního soustředění a odborné praxe, které udávají počet hodin za dané studijní období 16

17 Podrobný obsah studia Cd Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Filozofie pro sociální pracovníky Typ předmětu povinný dopor. období 1. Jiný způsob vyjádření rozsahu 5 hodin /studijní období Způsob zakončení klasifikovaný zápočet Forma výuky P Mgr. Jan Koblížek, Th.D. Cíle Předmět uvádí do filozofického myšlení prostřednictvím velkých postav západní kultury s odkazem na jejich základní otázky a díla. Těžiště je kladeno na problémy, které souvisejí s antropologií, etikou a politickou filosofií. Způsobilosti Studenti budou mít základní zkušenost s povahou a obsahem filozofického tázání, skrze které budou schopni kriticky reflektovat vlastní postoje, hodnotit nároky jednotlivých speciálních věd a praktických postupů, včetně těch, které mají vztah k sociální práci. Četba požadovaných textů a úspěšné absolvování dvou testů během studijního období. Přehled hlavních témat Pojem filozofie, její východisko a metoda, její vztah k mýtu. Od přírodní filosofie k Sokratovu zájmu o člověka, metoda dialogu. Pojetí člověka a obce u Platóna a u Aristotela. Helénská filosofie a její důraz na osobní etiku. Filosofie inspirovaná křesťanstvím otázka zla, přirozený zákon (sv. Augustin, sv. Tomáš Akvinský). Problém politické moci a mezinárodního práva u pozdních scholastiků (Vitoria a Suárez). Niccolo Machiavelli. Myslitelé společenské smlouvy (Hobbes, Locke, Rousseau). Immanuel Kant, kategorický imperativ a kritika empiristické etiky. Redukce člověka a společnosti u některých myslitelů v 19. st. (Marx, Nietzsche) Hannah Arendtová krize západní kultury a totalitarismus ve 20. století. Simone Weilová a spiritualita práce. Informace k dálkové formě studia Student si nastuduje povinnou literaturu a bude schopen vysvětlit základní citace, které jsou uvedeny v distanční opoře. V závěru studijního období musí úspěšně napsat test. Studijní literatura a studijní pomůcky Povinnáliteratura Studijní opora předmětu TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení od Tháleta k Rousseauovi. Paseka, Doporučená literatura FISCHER, Ondřej (ed.) Úvod do filosofie pro pomáhající profese. Praha: Jabok, ANZENBACHER, Arno. Úvod do filozofie. Portál, JASPERS, Karl. Úvod do filosofie. Praha: Oikúmené, ARISTOTELÉS. Etika Níkomachova. Petr Rezek, ARISTOTELÉS. Politika. Petr Rezek, MACHIAVELLI, Niccolo. Úvahy o vládnutí a o vojenství. Argo, HOBBES, Thomas. Leviathan aneb látka, forma a moc státu církevního a politického. Praha: Oikúmené,

18 Název studijního předmětu Sociologie I. Typ předmětu povinný dopor. období 1. Jiný způsob vyjádření rozsahu 5 hodin /studijní období Způsob zakončení zápočet Forma výuky P Mgr. Vladislava Závrská Uvedená disciplína představuje sociologii jako společenskou vědu, vymezuje její předmět, kontextualizuje její vznik a stručně nastiňuje sociologické dějiny. Sociologii ukazuje jako multiparadigmatickou. Student bude uveden do základních sociologických pojmů (v jejich příslušném kontextu) a na základní úrovni se seznámí s některými otázkami aplikované sociologie. Studentům tak budou poskytnuty základní informace o sociologii, jejích přístupech a předmětu zájmu. Naučí se orientovat v odborných sociologických pojmech a některých problémech aplikované sociologie. V rámci sociologického cvičení bude důraz kladen na porozumění sociologickým textům. Jednotlivé úryvky budou interpretovány a zasazovány do kontextu sociální a charitativní práce. Cíle Cílem je poskytnout studentům základní informace o sociologii jako společenskovědní disciplíně, o jejích přístupech a předmětu zájmu. Cílem sociologických cvičení bude porozumění odbornému textu a jeho interpretace v kontextu studovaného oboru. Rámcový rozpis učiva Přednáškový cyklus: Vymezení předmětu sociologie, odlišení sociologického vědění od common sense, sociologie ve vztahu k sociální práci. Uvedení základních pojmů. Zakladatelé sociologického myšlení (Comte, Durkheim, Weber, Marx). Základní paradigmata sociologického myšlení: konsensuální, konfliktologické a interpretativní paradigma. Socializace. Přístupy k socializačnímu procesu. Genderová socializace. Sociální a přírodní realita. Způsoby poznávání sociální reality. Sociálně konstruktivistická pozice a její důsledky pro interpretaci vybraných sociálních problémů. Sociologická cvičení: Svoboda a závislost. Co je zdrojem svobody/závislosti? Co konstituuje svobodu člověka? Jak souvisí se svobodou/závislostí socializační proces? My a oni. Sociální skupiny a jejich důležitost pro identitu člověka. Referenční skupiny. Vlastní a cizí skupina. Stereotypy, předsudky, xenofobie. Sociální komunita, sociální organizace, sociální role. Osobní a neosobní vztahy. Moc a volba. Zdroje moci. Způsoby legitimizace moci. Příroda a kultura. Odlišnost sociální reality od reality přírodní a důsledky, které z tohoto odlišení vyplývají pro naše poznání. Konzumní životní styl a jeho znaky. Způsobilosti Studenti se naučí na základní úrovni rozpoznat sociologické hledisko jevů a událostí. Zápočtový test z rozsahu povinné literatury a probrané látky na přednáškách a cvičeních. Aktivní účast ve cvičení a zpracování jednoho z navržených témat včetně jeho ústní prezentace. 18

19 Informace k dálkové formě studia Studenti jsou seznámeni se základními tématy předmětu, se základní i doplňující literaturou a s požadavky k závěrečnému hodnocení znalostí a dovedností. Převážná část výuky je koncipována jako samostudium. Studium je podpořeno výukovými materiály, které budou k dispozici v e-learningovém systému Moodle. Průběh studia bude zkontrolován prostřednictvím zápočtové práce. Studijní literatura a studijní pomůcky Povinná KELLER, J. Úvod do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství, (nebo kterékoliv jiné vydání této knihy) Bauman, Zygmunt. Myslet sociologicky. Praha: Sociologické nakladatelství, Berger, Peter. L.; Luckmann, Thomas. Sociální konstrukce reality. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, Doporučená GOFFMAN, Erving. Všichni hrajeme divadlo: sebeprezentace v každodenním životě. Praha: Studio Ypsilon, MAREŠ, Petr. Sociologie nerovnosti a chudoby. Praha: Sociologické nakladatelství, MONTOUSSÉ, Marc.; RENOUARD, Gilles. Přehled sociologie. Praha: Portál,

20 Název studijního předmětu Sociologie II. Typ předmětu povinný dopor. období 2. Jiný způsob vyjádření rozsahu 5 hodin /studijní období Způsob zakončení zkouška Forma výuky P Mgr. Vladislava Závrská Disciplína navazuje na předchozí Sociologii I., v rámci kterého byli studenti seznámeni s předmětem sociologie a kontextem jejího vzniku, paradigmatičností oboru a některými základními sociologickými koncepty. V tomto kurzu bude podrobně pojednáno o vybraných dílčích předmětech sociologického bádání. Významným probíraným okruhem, vybraným s ohledem na studijní obor a potenciální zájem sociálních pracovníků, je téma sociální kontroly a sociálních deviací. Na tuto oblast naváže tématika strachu z jinakosti, ale také těsně související problém sociálních nerovností (na základě genderu, sexuality, stáří, nemoci ). Cíle Představit studentům sociologický pohled na sociální kontrolu a společenské nerovnosti. Rámcový rozpis učiva Sociální kontrola. Konformita a sociální deviace. Normativní a relativistický přístup ke studiu sociálních deviací. Vybrané teoretické přístupy (teorie anomie Émila Durkheima a Roberta Kinga Mertona, teorie kultur a subkultur, etiketizační teorie ). Odlišnost, jinakost. Stigmatizace. Sociální nerovnosti a jejich konstrukce. Způsobilosti Studenti budou schopni identifikovat sociologické souvislosti problémů sociální kontroly a sociálních nerovností. Aktivní účast ve cvičení, která předpokládá připravenost všech účastníků a související plnění zadaných úkolů. Úspěšné složení zkoušky za studijní období. Informace k dálkové formě studia Studenti jsou seznámeni se základními tématy předmětu, se základní i doplňující literaturou a s požadavky k závěrečnému hodnocení znalostí a dovedností. Převážná část výuky je koncipována jako samostudium. Studium je podpořeno výukovými materiály, které budou k dispozici v e-learningovém systému Moodle. Průběh studia bude zkontrolován prostřednictvím písemné práce. 20

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc nám. Republiky 3, Olomouc Zřizovatel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon:

Více

68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost

68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost A Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Husova 1414, Hořice 508 22 Vzdělávací program Obnova a rozvoj venkova Obor vzdělávání 68-43-N/.. Veřejnosprávní

Více

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc 1 Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS VOŠ sociální Olomouc Olomouc 2012 2 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Registrační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž školní vzdělávací program ŠVP SPgŠ Kroměříž - 3. verze Kompletní ŠVP Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - 1 - 1. NÁZEV A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s. r. o. U Josefa 118, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program Obor vzdělání 68-43-M/01 68-43-M/01 Identifikační údaje o škole:...

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Finanční specialista 63-41-M/01Ekonomika a podnikání Verze z 03. 04. 2008 Platnost 1.9. 2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělávání: MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Kód:

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Název školy: Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon:

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace. Kompletní ŠVP. Veřejnosprávní činnost

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace. Kompletní ŠVP. Veřejnosprávní činnost Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Veřejnosprávní činnost ver.5 od 1.9.2013 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Zemědělské práce RVP: 41-51-E/01 Zemědělské práce Platnost od 1.6.2012 Ředitel školy: PaedDr. Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2. PROFIL

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Adresa: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon: 585 209 020 sekretariát, 585 209 025 studijní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE HOTELU INTERNACIONAL, S.R.O. PRAHA 6, Koulova 15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Podnikání KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 64 41 L/51 PODNIKÁNÍ Délka a forma studia:

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Obor vzdělání: Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Obchodní akademie 63-41-M/02Obchodní akademie Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Ekonomické lyceum 78-42-M/02Ekonomické lyceum Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 29/21 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon: 585

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více