World Business coach level 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "World Business coach level 2"

Transkript

1 World Business coach level 2

2 Jediný ve střední Evropě WORLD BUSINESS COACH LEVEL 2, program od Made in Czechoslovakia s.r.o., je unikátním vzdělávacím programem pro kouče, který jako jediný ve střední Evropě splňuje standardy světové asociace byznys koučů, Worldwide Association of Business Coaches. Program se svými 600 hodinami jde do hloubky, přičemž v sobě spojuje: ¼¼Celosvětové koučovací know-how díky exkluzivní akreditaci WABC. ¼¼Znalost lokálních nuancí díky dlouholeté specializaci společnosti Made in Czechoslovakia s.r.o. na rozvoj talentů a lídrů z Čech i Slovenska. ¼¼Špičkové akademické, byznysové a vládní experty, kteří jsou lektory výcviku. ¼¼Teorie a praktický výcvik k potřebné disponovanosti kouče pro výkon profese. Akreditace WABC Po úspěšném absolvování výcviku obdržíte 3 certifikáty. První, který Vás opravňuje vykonávat profesi kouče na území celé České republiky, na základě ministerských vyhlášek a platné akreditace Made in Czechoslovakia s.r.o. Druhý certifikát Vám udělí Made in Czechoslovakia s.r.o. a stanete se tak certifikovaným světovým byznys koučem (Certificate of World Business Coach). Na jeho základě následně můžete požádat o udělení třetího certifikátu od Světové Asociace byznys koučů (WABC), sídlící v Kanadě, která Vám udělí titul WABC Certified Business Coach TM (CBC TM ). S titulem zároveň získáte členství v této asociaci a stanete se právoplatným akreditovaným členem evidovaným ve světové databázi koučů. Je to exkluzivní příležitost, která je v současném profesním světě koučinku nejvyšším možným vzděláním pro

3 získání hodnosti Practitioner, přičemž žádná jiná asociace tuto náročnost neposkytuje. Členové Světové asociace byznys koučů pracují pro největší korporace a organizace. Je poměrně běžné, že nadnárodní společnosti vybírají ve svých regionálních pobočkách kouče z oficiálních seznamů WABC, protože pouze členové WABC splňují nejvyšší kompetenční požadavky. Víc o asociaci WABC se dozvíte na oficiálních webových stránkách Až 600 hodin výcviku Tento unikátní výcvik spojuje teoretické znalosti a vědomosti získané od špičkových lektorů se samovzděláváním a studiem nejaktuálnějších odborných článků. Obsahuje systemické a konstruktivistické koučovací techniky, úvod do testových metod pro kouče, metodologii a teorii výzkumu v psychologii práce, poznatky neurověd, základy psychopatologie a sociopatologie, základy krizové intervence v pracovním prostředí, teorii osobnosti, výzkumy manažerského chování, strategii leadershipu a mnoho dalšího. Povinnou součástí výcviku je i předepsaný počet odkoučovaných hodin v praxi pod vysoce kvalitní supervizí. Špičky ve svém oboru, lektoři Tímto unikátním výcvikem Vás budou doprovázet špičkoví odborníci v oblasti psychodiagnostiky, psychologie, andragogiky a pedagogové FF UK Praha, State University of New York, 1. Lékařské fakulty či Fakulty humanitních studií UK. Lektoři teoretických i praktických programů mají nejvyšší odborné znalosti a mnohaleté zkušenosti. Při své práci využívají poznatků z oblasti pedagogiky, filozofie, andragogiky, etiky, manažmentu a psychologie. Patří mezi ně významní vědci, autoři knih, esa manažmentu a koučinku i slavné osobnosti svého oboru.

4 Made in Czechoslovakia specialisté na lokální trh MADE IN CZECHOSLOVAKIA Education & Psychology je originální značka založená českými a slovenskými odborníky, kteří působí v oblasti koučinku, vzdělávání, osobnostního rozvoje, poradenství, pedagogiky a psychologie. Dlouhodobě se specializuje na rozvoj talentů, manažerů a lídrů z českého a slovenského prostředí, které má společné historické a kulturní kořeny. Vzdělávání, založené na kritickém myšlení, konstruktivním učení a osvojení si výkonových kompetencí, tvoří nejvyšší nabízenou hodnotu společnosti. Používané metodické postupy Vás povedou k zvýšení sebereflexe, osobnostní zkušenosti, vnitřní motivaci a vůli k zvládání životních i pracovních úkolů. Ostatní certifikáty V rámci výcviku, Made in Czechoslovakia spolupracuje s Hogrefe Testcentrem jedničkou mezi vydavateli a držiteli práv na mnohé nejvýznamnější psycho a sociodiagnostické metody a proto po úspěšném složení zkoušky získáváte samotnou akreditaci Hogrefe Testcentra na používání psychodiagnostických a sociometrických metod typu A, které zahrnují např. dobře známý test osobnosti GPOP anebo projektivní testy k eliminaci psychopatologie, tzv. Zulligerovy tabule. Dále LJI Leadership Judgment Indicator, stejně známý test k zjišťování osobnostních vloh pro manažerské pozice a taktéž test LMI diagnostika motivace k výkonu. Made in Czechoslovakia nabízí tento kurz v rámci svého výcviku jako jediná organizace v České a Slovenské republice. Komu je určený? Je určený obchodníkům a manažerům s vysokým akvizičním působením, kteří se nezaměřují pouze na výkonnou moc, ale i na úspěšné zvládání stra-

5 tegického řízení. Také je určen vám všem, kteří máte zájem dlouhodobě se profesně profilovat jako poradcové v oblasti pracovní psychologie. Výcvik doporučujeme zejména pro: ¼¼HR profesionály, personalisty a interní kouče, kteří potřebují zvýšit svojí kvalifikaci na světovou úroveň. ¼¼Manažery, kteří chtějí získat kvalifikaci byznys kouče a budou koučink naplno využívat jako nástroj v rozvojovém manažmentě. ¼¼Těm, kteří se chtějí stát profesionálními byznys kouči se světovou kvalifikací (trenéři, lektoři, vzdělávací specialisti, pedagogové, externí koučové, konzultanti, studenti pedagogiky, andragogiky, psychologie, MBA ) Podmínky pro přijetí Vzhledem k intenzitě, náročnosti programu a požadovaným podmínkám na přidělení kvalifikace je počet účastníků v praktické části výcviku omezen na studentů. Součástí přijímacího pohovoru je mimo osobní setkání i absolvování komplexních psychologických testů, jejichž cílem je identifikovat osobnostní předpoklady pro výkon koučovací profese. Středoškolské vzdělání, série psychologických testů ověřujících osobnostní předpoklady pro výkon této profese, věk nad 23 roků, tříkolový výběr. Motivace není dostatečný důvod k přijetí! Co se naučíte Mimo mnoha dalších hloubkových teoretických, praktických znalostí, metodických přístupů a zručností, které jsou podmínkou akreditace, se naučíte: ¼¼Rozumět aplikaci koučinku v jednotlivých oblastech profesního života. ¼¼Rozumět koučinku jako odborné činnosti, která vede ke změně chování,

6 myšlení a prožívání v kontextu pracovního života. ¼¼Ovládat koučovací strategie, vést rozvojový rozhovor a zlepšovat pracovní výkon. ¼¼Ovládat klíčové kompetence kouče empatické naslouchání, mentální reflektování myšlenkových předpokladů, eklektické teoretické znalosti poradenských a rozvojových směrů, konstruktivistickou filozofii, postavení koučinku jako samostatné disciplíny, respekt. ¼¼Poznat základní východiska psychologie osobnosti. ¼¼Poznat základy práce se skupinou, vědět jak navazovat kontakt, podněcovat rozvoj, motivovat a efektivně komunikovat. ¼¼Zodpovědně přistupovat k práci na rozvoji lidského potenciálu, rozpoznat svoje omezení a zároveň vědět identifikovat vlastní oblasti vhodné k dalšímu profesionálnímu rozvoji. Vaši lektoři Výcvikem Vás budou provázet špičkoví lektoři teoretických i praktických programů, kteří mají nejvyšší odborné znalosti a mnohaleté zkušenosti. Patří mezi ně významní vědci, autoři knih, esa manažmentu a koučinku i slavné osobnosti svého oboru. Je důležité, abyste se o nich dozvěděli ještě před začátkem výcviku. Prof. RNDr. PhDr. Helena Haškovcová, CSc. Vystudovala Přírodovědeckou a Filosofickou fakultu UK. Nejprve se věnovala transplantační a klinické imunologii, pak gerontologii a geriatrii a nakonec lékařské i zdravotnické etice. V roce 1993 se stala první profesorkou v nově ustanoveném oboru lékařská etika. Pracuje na Fakultě humanitních studií UK, kde je garantkou doktorského studijního programu Aplikovaná etika. V programu Made in Czechoslovakia vyučuje právě etiku.

7 Je autorkou více než 700 odborných statí a 21 samostatných knih, např. učebnic Lékařská etika (3. vyd. 2002) a Thanatologie (2. vyd. 2007) Dále vydala monografie: Infromovaný souhlas: proč a jak (2007), Fenomén stáří (2. vyd. 2010), Sociální gerontologie aneb Senioři mezi námi (2012). PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. Oblast etiky a sociální pedagogiky přednáší více jak dvacet let na Filozofické fakultě, kde je zároveň odbornou garantkou akreditovaného oboru sociální pedagogika. Doktorka Lorenzová je v našem výcviku lektorkou předmětů, které se zaobírají profesionální identitou, etikou, teorií osobnosti, filozofickou a pedagogickou antropologií. PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D. Doktorka Neiderlová pracovala jako asistent v Psychologickém ústavu AV ČR. Dále působila v Dětském krizovém centru jako psycholog, současně jako lektor psychologie na Gymnáziu a Vyšší odborné škole informačních služeb. V současné době je zaměstnána na katedře psychologie FF UK jako odborný asistent. Podílí se na výuce předmětů: Psychologická diagnostika, Klinická psychologie, Sociálně-interakční psychologický výcvik. Poskytuje poradenské služby, participuje na výběrových řízeních na pracovní pozice různých společností a kariérovém poradenství. V programu Made in Czechoslovakia vyučuje testové metody pro psychologii práce. MUDr. Tatjana Horká Primářka Tatjana Horká je oblíbenou lektorkou mnohých výcviků terapeutického, poradenského a rozvojového zaměření. Její specializací je psychopatologie, konstruktivistická a systematická teorie a zejména celoživotní výchova. Psychopatologie a sociální patologie je obor, o kterém by měl být obeznámen každý pomáhající profesionál a odborník na lidské zdroje, protože právě ona je nejčastějším důvodem a zdrojem problémů na pracovišti a bývá neřešená a zejména neidentifikovaná.

8 Lektoři praktických předmětů PhDr. Daniel Tůma Kouč, psychologický poradce, vysokoškolský pedagog a vedoucí osobnost společnosti Made in Czechoslovakia s.r.o. Je odborným garantem tohoto programu a autorem jeho konceptu, včetně didaktiky, metodiky a kurikula. Daniel Tůma je zakládajícím partnerem Institute of Coaching, který je součástí Fakulty medicíny na Harvardově univerzitě v Belmontu, ve Spojených státech amerických (Institute of Coaching at McLean Hospital, Harvard Medical School Affiliate, page=sponsors). Dále je členem Americké psychologické asociace (APA), je prvním Čechem akreditovaným Světovou psychoterapeutickou radou (World Council of Psychotherapy, a pedagogem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a University of New York in Prague, kde přednáší manažerskou psychologii a koučink. Je akreditovaným psychoterapeutem s komplexním psychoterapeutickým vzděláním pro zdravotnictví v souladu s podmínkami Evropské asociace pro psychoterapii (EAP) a konceptem Europsyche. Jeho hlavní specializací je koučování manažerů, lídrů a exponovaných osobností. Zaobírá se zároveň vyučováním koučinku, věnuje se trénování manažerů v kouřovacím stylu vedení a rozšiřování emoční inteligence. Je garantem státní a mezinárodně akreditovaného vzdělávání pro oblast byznys koučinku. Pavla Doláková, CBC Absolvovala pětiroční komplexní vzdělání v systemickém rozvojovém přístupu na Institutu pro systemickou zkušenost v Praze (ISZ Praha) s akreditací u České lékařské společnosti JEP a Evropské asociacie pro psychoterapii EAP. V Made in Czechoslovakia s.r.o. působí jako lektorka hlavního předmětu a jako supervizorka v dalších vzdělávacích programech a koučovacích akademiích pro manažery. Je vyhledávanou a respektovanou koučkou a terapeutkou.

9 Ing. et Bc. Marta Horáková, MBA Marta Horáková absolvovala obor Manažment a ekonomika na ČVUT, dále má certifikaci pro řízení lidských zdrojů na Carnfield University, což ji aprobuje pro kvalifikaci: Personální manažer. Má certifikaci na International Education Society London jako Training & Development Manager. V současné době pracuje jako ředitelka HR back office České pošty a působí jako supervizorka projektů Hospodářské komory a Klubu zaměstnavatelů. V Made in Czechoslovakia vede HR workshopy. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA Doktor Ptáček je uznávaným klinickým psychologem, soudem uznaným soudním psychologem, navíc i psychoterapeutem. Kromě výuky na Policejní akademii České republiky a první lékařské fakultě Univerzity Karlovy, je doktor Ptáček také vedoucím Vzdělávacího oboru České lékářské komory. Publikoval mnoho výzkumných publikací a několik knih. V současné době se hodně zajímá o soudní, klinickou psychologii a neurovědu. Doktor Ptáček spolupracuje s Made in Czechoslovakia na psychometrické standardizaci testů a vyučuje v programech o psychopatii a emoční inteligenci. Mgr. Jan Hesoun Kouč a systemický supervizor, je jedním z mála českých psychologů a koučů, který se u nás specializuje na narativní přístup a jeho implementaci do psychologie práce a organizace. Má patnáctiletou praxi a je akreditovaným systemickým poradcem s komplexním vzděláním pod Evropskou asociací pro psychoterapii (EAP). V našem výcviku je lektorem narativního přístupu. Pracuje v České i Slovenské republice, pravidelně přednáší na konferencích, publikuje, recenzuje překlady narativní literatury a patří proto právem k nejrespektovanějším supervizorům a lektorům svojí generace. Doc. PhDr. Karel Balcar, Csc. Docent Balcar patří mezi legendy české a slovenské psychologie. Je klinickým psychologem, autorem mnoha učebnic, mnohaletým pedagogem katedry

10 jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Pražské psychoterapeutické fakulty, kde zastává funkci prorektora pro vědu a výzkum. V našem výcviku Vás seznámí s úvodem do existencílních souvislostí práce s člověkem. Docent Balcar je emeritním pedagogem, tvořivou osobností a inovátorem vědeckého myšlení. Patří mezi nejdůležitější postavy české a slovenské psychologie i psychoterapie. Supervize Optimalizace Vašeho vlastního profesního jednání v průběhu výcviku je sledována supervizory, skutečnými znalci ve svých oborech. S jejich odbornou poradenskou pomocí rozvíjíte svoje odborné kompetence kouče, jinými slovy jde o systematickou reflexi Vašeho profesionálního chování a řešení profesních problémů. Naši supervizoři PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA Doktor Ptáček je uznávaným klinickým psychologem, soudem uznaným soudním psychologem, navíc i psychoterapeutem. Kromě výuky na Policejní akademii České republiky, první lékařské fakultě Univerzity Karlovy, je doktor Ptáček také vedoucím Vzdělávacího oboru České lékářské komory. Publikoval mnoho výzkumných publikací a několik knih. V současné době se hodně zajímá o soudní, klinickou psychologii a neurovědu. Doktor Ptáček spolupracuje s Made in Czechoslovakia na standardizaci testů a vyučuje v programech o psychopatii a emoční inteligenci. Mgr. Anna Wackermannová Psychoterapeutka, krizová poradkyně, lektorka. Od roku 1994 pracuje v SOS centru Diakonie jako psychoterapeutka a krizová pracovnice, v posledních 5 letech vede dlouhodobou terapeutickou skupinu zaměřenou na zvládání agrese vůči blízkým lidem. Má vlastní psychoterapeutickou praxi, kde nabízí

11 především individuální terapii a poradenství. Jako terapeutka vychází z dynamicky orientovaného pojetí psychoterapie s velkým respektem ke klasickým oborům. Lektoruje v kurzech s tématem práce s agresí. Jako lektor a supervizor spolupracuje s Made in Czechoslovakia na vedení sebezkušenostní skupinové práce. Rovněž vede individuální supervize pro student program World Business Coach. Mgr. Ivan Úlehla Senior konzultant, psychoterapeut, lektor, supervizor s třiceti pěti letou praxí. Původním vzděláním psycholog. Spoluzakladatel skupiny GI, zakladatel společnosti GI projekt o.p.s., spoluzakladatel původního Institutu pro systematickou zkušenost. Autor učebnice metod sociální praxe: Umění pomáhat. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších osobností aplikovaného systemického přístupu do sociálních věd a rozvoje člověka. Mgr. Zdeněk Macek Senior konzultant, lektor, supervizor s dvaceti letou praxí. Původním vzděláním speciální pedagog. Spoluzakladatel D-centra, SPINu, a skupiny GI. V současnosti je předsedou výboru společnosti systemických a rodinných terapeutů SOFT. Pracuje jako rodinný terapeut v Anima o.s. Je uznávaným supervizorem pro pomáhající a rozvojové profesionály.

12

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

strana 1 KATALOG vzdělávacích ne zis kov .cz

strana 1 KATALOG vzdělávacích ne zis kov .cz strana 1 KATALOG vzdělávacích kurzù 2014 ne zis kov.cz strana 2 úvod Dobrý den, dostává se Vám do ruky výsledek naší letní prázdninové práce. Nápad vytvořit katalog kurzů vznikl na strategickém plánování

Více

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Miroslav Charvát Lucie Jurystová Michal Miovský u č e b n í t e x t y Čtyřúrovňový model kvalifikačních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz EJČÁRŮV MANUÁL Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ www.everesta.cz INBOO VZDĚLÁVÁNÍ Akademie EVERESTA Akreditované a koncepční programy Personalistika,

Více

již 25 let s Vámi Vážení klienti...

již 25 let s Vámi Vážení klienti... již 25 let s Vámi Vážení klienti...... nově Vám přínášíme náš... KATALOG LEKTORŮ TSM, spol. s r. o. Dukelská 117/12, 682 01 Vyškov tel.: 517 333 699, 517 330 543, 517 330 544; fax: 517 330 545 mobil: 736

Více

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce.

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce. KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO - LÉTO 2007 Centrum I. E. S. Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí, Sdružení Podané ruce, o. s. Akreditováno MŠMT jako vzdělávací instituce (č.j.: 20961/05-25)

Více

ManaÏerská psychologie a sociologie

ManaÏerská psychologie a sociologie Eva Bedrnová, Eva Jarošová, Ivan Nový a kol. ManaÏerská psychologie a sociologie M A N A G E M E N T P R E S S, P R A H A 2 0 1 2 Autoři kapitol: Eva Bedrnová 3.1, 3.2, 3.3.1, 3.3.2; 10.1, 10.2, 10.3,

Více

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí Obsah: 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady Jarmily Knight 2 2.

Více

Národní cena kariérového poradenství 2013. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2013. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2013 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2013 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Vydavatel: Dům zahraniční

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Sborník. Radosti a strasti projektového řízení aneb co v teorii nezazní, ale v praxi naleznete. 4. ročník odborné konference projektového řízení

Sborník. Radosti a strasti projektového řízení aneb co v teorii nezazní, ale v praxi naleznete. 4. ročník odborné konference projektového řízení Sborník 4. ročník odborné konference projektového řízení Radosti a strasti projektového řízení aneb co v teorii nezazní, ale v praxi naleznete 26. - 27. září 2012 Hotel Diplomat, Praha Záštita Ing. Evžen

Více

SUR. Sdružení pro vzdělávání. v psychoterapii

SUR. Sdružení pro vzdělávání. v psychoterapii SUR Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii Program komplexního vzdělávání v psychoterapii pro schvalovací proces 2012 Správní rada sdružení/institutu SUR předkládá tento spis se žádostí o schválení komplexního

Více

Školení, které Vás baví! KATALOG SLUŽEB

Školení, které Vás baví! KATALOG SLUŽEB Školení, které Vás baví! KATALOG SLUŽEB NTI CONSULTING S.R.O. SLOVO ÚVODEM Vážení obchodní přátelé, milé kolegyně a kolegové, máte před sebou historicky první ucelený přehled informací o naší společnos

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Inspirace pro vzdělávání pracovníků ve zdravotnickém sektoru

Inspirace pro vzdělávání pracovníků ve zdravotnickém sektoru Inspirace pro vzdělávání pracovníků ve zdravotnickém sektoru Publikace je vydána v rámci projektu ANABELL-PRO, reg. číslo CZ.1.07/3.2.03/04.0011. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2013 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Kancelář ACSA... 7 Provozní doba... 7 Kontakt... 7 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ F a k u l t a p o d n i k a t e l s k á Brno Business School STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA Executive US-MBA Master of Businesss Administration ve spolupráci s Dominican University

Více

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů Tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických

Více

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled e-kniha

Více

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma:

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma: O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 2.1 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 7 2.2 Infrastruktura 19 2.3 Univerzitní knihovna 22 2.4 Vydavatelství 24 3. Kvalita

Více

Profesní kompetence sociálního pedagoga. Bc. Hana Rozsypalová

Profesní kompetence sociálního pedagoga. Bc. Hana Rozsypalová Profesní kompetence sociálního pedagoga Bc. Hana Rozsypalová Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá tématem kompetencí sociálního pedagoga. Pojednává o sociální pedagogice, o

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 V Praze dne 20. června 2013 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o vysoké škole... 4 3 Studijní programy,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2012

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2012 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2012 Obsah Úvod... 6 Organizace a personální zajištění... 8 Kancelář ACSA... 8 Provozní doba... 8 Kontakt... 8 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR. Ing. Helena Velichová, Ph.D.

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR. Ing. Helena Velichová, Ph.D. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR Ing. Helena Velichová, Ph.D. Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou výchovného poradenství na školách v České republice. Charakterizuje

Více