Standard učitele a jeho místo v kariérním systému pedagogických pracovníků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Standard učitele a jeho místo v kariérním systému pedagogických pracovníků"

Transkript

1 Standard učitele a jeho místo v kariérním systému pedagogických pracovníků Kvalita práce pedagogických pracovníků je nejvýznamnějším faktorem pro dosažení lepších výsledků a posunu žáků v učení. HATTIE, Úvod Standard učitele (SU) je základem nově připravovaného kariérního systému (KS) pro učitele mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol. SU shrnuje požadavky státu, jakožto největšího zaměstnavatele učitelů, na jeho osobnostní kvality, profesní dovednosti a jejich rozvoj v celém průběhu učitelovy kariéry. Pojetí SU s vazbou na KS je v rámci Evropy unikátní a sdružuje cesty uplatněné v dalších evropských zemích odráží a akcentuje kvalitu práce učitele a rozsah jeho působení. Kariérní systém je postaven na třech kariérních cestách 1 1. Cesta rozvoje profesních kompetencí 2. Cesta směřující ke specializovaným pozicím ve školách 3. Cesta směřující k funkčním pozicím 2. Standard učitele Standard učitele je výchozím bodem pro první z uvedených cest. Je navržen jako nástroj pro dosahování, udržování a zvyšování kvality práce učitele a postihuje i rozsah působení učitele v systému. Umožňuje rozpoznání kvality a jejího zúročení v práci učitele ve prospěch žáků ve třídě i ve prospěch ostatních učitelů ve škole i mimo ni. Standard učitele je uvedenou preambulí, která se zabývá etikou a hodnotami v práci učitele. Sdílení etických hodnot a principů chování učitele je ve SU vnímáno jako základní předpoklad pro práci učitele. Standard celistvě popisuje v jednotlivých kariérních stupních první z kariérních cest jak očekávanou vzrůstající kvalitu práce učitele, tak i jeho očekávaný zvětšující se rozsah působení od práce ve třídě se žáky, přes činnosti pro profesní komunitu po aktivity zvyšující kvalitu školského systému jakožto celku. SU je strukturován do tří oblastí: 1. Učitel a jeho profesní Já 2. Učitel a jeho třída 3. Učitel a jeho okolí První z těchto oblastí se věnuje osobnostním předpokladům učitele a znalostem a dovednostem, které jsou nezbytné pro úspěšné působení v učitelské profesi. Druhá oblast se věnuje přímému působení učitele na žáky ve třídě a je vnímána jako jeho nejdůležitější součást s přímým a bezprostředním dopadem na výsledky žákova učení. Třetí oblast se věnuje působení učitele vně školy, zahrnuje oblast spolupráce se sociálními partnery a zdůrazňuje jeho postavení v roli občanské autority. SU popisuje očekávání a požadavky na práci učitele pro potřeby jeho zařazení do příslušného kariérního stupně. Každá z těchto tří oblastí SU obsahuje základní definici, z ní pak vycházejí očekávané profesní kompetence 2 či předpoklady a příklady indikátorů pro posouzení jejich naplnění v jednotlivých kariérních stupních. Pro aplikaci KS a použití SU v praxi škol bude SU doplněn o konkrétní příklady popisů možného naplnění SU v jednotlivých kariérních stupních učiteli různých typů škol a různých aprobací. 1 Grafické znázornění kariérních cest je přílohou textu. 2 Profesními kompetencemi se rozumí soubor znalostí, dovedností, schopností a postojů, které může učitel v daném kontextu opakovaně prokázat. Jsou hodnotitelné, dají se získat a rozvíjet nebo zvýšit dalším vzděláváním.

2 SU poskytuje jednotný rámec, který popisuje kvalitu práce učitele a rozsah jeho působení i jeho profesního rozvoje ve čtyřech fázích profesní dráhy. Zohledňuje přitom profesní předpoklady učitele pro kvalitní výkon profese a rozsah jeho působení a současně definuje, co je od učitele očekáváno na jednotlivých stupních kariérního systému. Standard učitele popisuje kvalitu a rozsah práce učitele ve čtyřech kariérních stupních I. kariérní stupeň 3 Učitel disponuje osobnostními předpoklady pro výkon učitelské profese. Je po teoretické, a v nezbytné míře i praktické, stránce vybaven znalostmi, které jsou předpokladem k jejímu úspěšnému zvládnutí. II. kariérní stupeň Svou práci ve škole a ve třídě odvádí v požadované kvalitě. Učitel disponuje profesními kompetencemi na úrovni zaručujícími výkon učitelské profese na státem očekávané úrovni. Profesní kompetence potvrdil v atestačním řízení, jímž ukončil své adaptační období ve škole po ukončení pregraduální přípravy na fakultě vzdělávající učitele. Učitel se samostatně věnuje výchově a vzdělávání žáků, udržuje si své profesní dovednosti a průběžně aktualizuje své odborné znalosti. III. kariérní stupeň Učitel odvádí práci ve vysoké kvalitě, která přesahuje běžný standard. Učitel je vnímán jako expert ve svém oboru. Průběžně se zdokonaluje ve svých předmětech, oborových didaktikách, pedagogice, psychologii, speciální pedagogice a v oblasti managementu třídy. Ve své práci dlouhodobě dosahuje prokazatelně výborných výsledků, pozitivně je hodnocen vedením školy, žáky i jejich rodiči. Je respektovaným rádcem a pomocníkem svým kolegům ve škole, předává jim své zkušenosti. Přispívá tak aktivně k růstu kvality v rámci své školy. Jeho práce pro školu je díky jeho kvalitám velmi obtížně nahraditelná. Je pedagogickým lídrem školy. IV. kariérní stupeň Učitel odvádí práci ve vysoké kvalitě, která přesahuje běžný standard. Učitel je vnímán jako expert ve svém oboru. Průběžně se zdokonaluje ve svých předmětech, oborových didaktikách, pedagogice, psychologii, speciální pedagogice a v oblasti managementu třídy. Učitel dosahuje ve své práci dlouhodobě výborných výsledků. Pozitivně je hodnocen vedením školy, žáky i jejich rodiči. Je díky svým kvalitám a zkušenostem vnímán jako lídr ve svém oboru i za hranicemi své školy. Angažuje se v profesních sdruženích, publikuje a lektoruje v rámci předmětů své aprobační skupiny nebo v oblasti pedagogických nebo psychologických věd nebo v oblasti manažerských dovedností. Přispívá tak aktivně k růstu kvality v rámci systému školství. Je připraven vést a hodnotit ostatní učitele v jejich profesním růstu i mimo svou školu. 3. Atestační řízení Postup mezi jednotlivými kariérními stupni 1. kariérní cesty je podmíněna úspěšným zvládnutím atestačního řízení. 4 V průběhu atestačního řízení bude učitel obhajovat s využitím výběrového profesního portfolia naplnění standardu učitele ve vyšším kariérním stupni. Při rozhodování o postupu učitele do vyššího kariérního stupně bude atestační komise posuzovat práci učitele na základě trojice ukazatelů, které jsou patrné z charakteristiky kariérních stupňů: 3 Kariérní stupeň I. koresponduje s profilem absolventa fakulty vzdělávající učitele. 4 Přesná podoba atestačního řízení se v dané chvíli připravuje. Na rozdíl od mnohých zahraničních systémů nebude atestační řízení založeno na získávání kreditů např. za vzdělávací akce, ale bude navázáno na dosavadní profesní kariéru učitele a bude vycházet z obhajoby profesního portfolia učitele.

3 Kvalita práce učitele Pro posouzení míry kvality profesních kompetencí slouží indikátory popisující žádoucí stav ve všech čtyřech kariérních stupních. Z formulací indikátorů je patrná gradace kvality práce učitele. Indikátory jsou nastaveny tak, aby popisovaly kvalitu práce učitele: Učitel na KS1 základní úroveň kvality odpovídající připravenosti související s pregraduální přípravu k výkonu učitelského povolání Učitel na KS2 velmi dobrá kvalita práce učitele, koresponduje s očekáváním státu Učitel na KS3 vysoká kvalita, kvalita znatelně přesahující běžný standard Učitel na KS4 vysoká kvalita, kvalita znatelně přesahující běžný standard 5 Rozsah působení učitele Pro posouzení rozsahu působnosti učitele je zvoleno pro jednotlivé kariérní stupně toto rozlišení: Učitel na KS1 práce ve třídě s podporou Učitel na KS2 aktivní samostatná práce ve třídě Učitel na KS3 podpora růstu kvality ve škole Učitel na KS4 podpora růstu kvality systému Výsledky práce učitele Doložení výsledků práce učitele bude posuzováno v kontextu s podmínkami, v nichž učitel působí typ školy, skladba žáků, místo působení školy - a v kontextu ŠVP školy, na které učitel pracuje. 4. Očekávání učitelské veřejnosti směrem ke kariérnímu systému a standardu učitele Příprava KS je ze strany učitelů očekávaná již mnoho let. Učitelé si od něj slibují zejména změnu v odměňování a ocenění kvality a výsledků jejich práce. Stejně tak je patrné očekávání učitelů směrem k systematické podpoře v rámci profesní komunity. Tato očekávání souvisejí s kurikulární reformou a novými nároky na jejich práci. Z pohledu učitelů je nezbytné, aby měl SU a potažmo i celý KS úzkou vazbu na praxi a aby byl psán jazykem, jemuž učitelé rozumějí. Učitelé současně očekávají, že postup kariérním systémem bude minimálně ovlivněn případnými interpersonálními neshodami uvnitř učitelského sboru na škole. Očekávají objektivitu a nezávislost hodnocení jejich práce při atestačním řízení. 5. Očekávání státu směrem ke kariérnímu systému a standardu učitele Očekávání státu koresponduje s očekáváním učitelů. Kromě roviny odměňování a oblasti podpory a konkrétnímu očekávání souvisejícímu s atestačním řízením, které jsou logicky akcentovány ze strany učitelské veřejnosti, očekává MŠMT dále: velmi rychlý dopad na růst kvality a měřitelných výsledků ve vzdělávání, vznik a rozvoj neformální podpory učitelů v cestě za kvalitou díky profesnímu ukotvení učitelského povolání, provázání pregraduální přípravy učitelů se školami a kvalitativní změny ve vztahu fakult vzdělávajících učitele (FVU) a budoucích zaměstnavatelů absolventů těchto fakult, zásadní změny v pregraduální přípravě budoucích učitelů tak, aby zohledňovala vývoj nároků na pracovní pozici učitel 6. Změny, které KS a SU do školství přinesou, a důsledky pro jednotlivé aktéry Zásadní změnou je rozšíření kariérních cest o cestu směřující k rozvoji profesních kompetencí. Ta doplní již existující a funkční cesty k přípravě na specializované, resp. funkční pozice. Stávající KS, pokud se o kariérním systému dalo hovořit, se cestě s jednoznačně největším dopadem na kvalitu procesů a výsledků věnoval pouze zprostředkovaně. Tato změna bude mít zásadní důsledky pro všechny aktéry ve vzdělávacím systému. Za hlavní pozitivní změny připravovaného KS je možné zcela jistě považovat: 5 další gradace kvality práce učitele oproti KS3 již pro stupeň KS4 není vyžádána.

4 Změna pro žáky Změna pro žáky bude důsledkem všech níže uvedených změn dalších aktérů vzdělávání. Změna pro systém KS a SU ve svém důsledku navážou cíle vzdělávání stanovené kurikulárními dokument na konkrétní činnosti učitele ve třídě. Aplikace KS a SU přinese velmi rychlé změny v kvalitě procesů i výsledků žáků. Důsledkem spuštění KS bude proto zvýšení konkurenceschopnosti ČR. KS a SU kladou důraz na předávání profesních dovedností, vzájemnou podporu a síťování škol. Do systému se tak dostanou nové moderní prvky posilující profesní sounáležitost. V návaznosti na očekávaný nový systém hodnocení a odměňování práce učitelů je možné očekávat zvýšený zájem o učitelství mezi maturanty, zvýšení kvality uchazečů o učitelské povolání Změna pro fakulty vzdělávající učitele KS a SU jasně formuluje očekávání státu, jakožto největšího zaměstnavatele absolventů učitelských oborů na FVU, na minimální profesní kompetence začínajícího učitele, absolventa fakulty vzdělávající učitele. Proto: KS a SU budou mít pozitivní dopad na obsah přípravy budoucích učitelů na FVU. Je možné očekávat sjednocení profilů absolventů FVU, resp. jejich sblížení. Díky nastavení parametrů tzv. adaptačního období dojde k provázání pregraduální přípravy učitelů se školami, na nichž budou noví učitelé pracovat. Změna pro ředitele KS a SU přinese změny v prioritách práce ředitelů. Do popředí zájmu se dostane pedagogické řízení školy a práce s učiteli s přímým dopadem na zvýšení kvality pedagogických procesů na školách. Vzhledem k tomu pak: KS a SU přinese nové požadavky na znalosti ředitelů v oblasti hodnocení práce učitelů. KS a SU přinesou změny i do přípravy ředitelů škol. Novým požadavkům se musí přizpůsobit i obsah vzdělávání ředitelů. KS zavede nové povinnosti ředitelů vzhledem k začínajícím učitelům v jejich tzv. adaptačním období. Ředitelé budou moci využívat SU v rámci KS např. tímto způsobem: budou mít oporu pro objektivní hodnocení kvality práce učitelů, získají vodítko pro pedagogické vedení učitelů ve sboru, získají rámec pro rozvojové plány školy. Změna pro učitele Standard postavený na popisu profesních kompetencí je pro učitele nástrojem a oporou pro kritické zhodnocení, zda a jak jejich práce pomáhá žákům dosáhnout očekávaných výstupů. Pro učitele přinese KS a SU zásadní změny v pohledu na jejich práci: Změna principů finančního ocenění práce učitele s akcentem na kvalitu, rozsah jeho působení a přínosem pro rozvoj učitelské profese. Začlenění nové kariérní cesty do KS bude pro učitele významným motivačním efektem k práci na sobě a ke zvyšování svých profesních kompetencí s jasnou vazbou na jejich odměňování. KS a SU bude mít zásadní formativní vliv na každodenní školní praxi. Učitelé získají nástroj pro reflexi vlastní práce, pro sebehodnocení a hodnocení jejich práce. KS a SU nastaví způsob hodnocení práce srovnatelně, transparentně a jednoznačně v rámci celé ČR bez ohledu na zřizovatele. KS a SU budou znamenat i aktivní práci učitele s profesním portfoliem a budou předpokládat odpovídající znalosti učitele v této oblasti. Učitelé získají díky SU jistotu v tom, co se od nich očekává. Mohou používat standard a indikátory dílčích profesních kompetencí např.: jako průvodce, který jim pomůže reflektovat svou vlastní pedagogickou praxi, jako rámec pro vytvoření nového přístupu k vlastní pedagogické práci, jako návod pro plánování profesního postupu v rámci kariérního systému, jako nástroj pro sebehodnocení a plánování vlastního rozvoje, jako společný jazyk pro diskusi o pedagogické práci s jinými učiteli.

5 Změna pro zřizovatele Zřizovatele získají nové možnosti pro hodnocení svých škol. Pohled na kvalitu škol prostřednictvím výsledků žáků bude možné doplnit o pohled, který umožní KS. Změny související s nárokovým systém hodnocení učitelů v závislosti na jejich zařazení do KS budou změnami nárokovými, tedy změnami, které neohrozí princip krajských normativů. Změna pro vzdělavatele učitelů v rámci DVPP KS a SU se odrazí i ve struktuře, obsahu i formách DVPP. Do popředí se dostanou modulární kurzy směřující k rozvoji dílčích profesních kompetencí. Vzdělávací krátkodobé kurzy i programy dlouhodobé postgraduální přípravy budou podléhat novým kritériím hodnocení, jimž se budou vzdělavatelé muset přizpůsobit. V dalším vzdělávání bude kladen důraz na sdílení zkušeností, případové studie, rozbory didaktických situací 7. Další kroky při přípravě kariérního systému Metodika hodnocení práce učitele V návaznosti na KS a SU bude vytvořena metodika pro hodnocení práce učitele. Cílem těchto kroků je zajištění co nejobjektivnějšího hodnocení kvality práce učitele. Pro potřeby praxe bude v rámci projektu vytvořena metodika hodnocení dosažených kompetencí včetně uvedení indikátorů a příkladů pro různé druhy a typy škol. Pro potřeby atestačního řízení bude vytvořena a odpilotována metodika práce atestačního orgánu. Budou formulována pravidla pro postup atestačního řízení. Adaptační období začínajících učitelů Zpracovává se přesná metodika, která shrne povinnosti začínajících učitelů, škol, na kterých pracují a FVU v prvních dvou letech působení nového učitele v praxi. Plošně uplatňovaná metodika zajistí provedení kroků nezbytných pro úspěšné zapojení se absolventa FVU do profesní praxe. Příprava systému dalšího vzdělávání KS a s ním související změny přinesou zásadní změny i v nárocích na programy DVPP. Ty budou rozvíjet znalosti učitelů z pregraduálního vzdělávání, přičemž budou zohledňovat aprobaci učitele i typ školy, na kterém učitel působí. Programy se budou opírat o konkrétní profesní zkušenosti účastníků, budou vycházet z případových studií, a co nejvíce budou reflektovat potřeby účastníků kurzů. Portfolio a portfoliování Profesní portfolio a práce s ním budou základním prvkem atestačního řízení. Před spuštěním KS je proto nutné zpracovat přehledné metodiky pro vedení portfolia, jeho hodnocení a způsob jeho obhajoby v průběhu atestačního řízení. Kariérní systém ředitele KS pro ředitele škol je logickým pokračování KS pro učitele, protože i funkční pozice umožňuje a předpokládá vývoj v průběhu kariéry. 8. Financování Dokončení kariérního systému pro učitele je součástí volebních programů všech stran, které se propracovaly do parlamentu. V některých případech je v jejich programech i závazek zajistit financování na jeho spuštění. 9. Rizika při náběhu KS Spuštění KS ohrožují tyto základní faktory: 1. Politická shoda na spuštění KS Projekt, v němž KS vzniká, překračuje volební období. Od přípravy projektového záměru, zpracování projektu, jeho spuštění až po ukončení, se v pozici ministra školství vystřídali 4 ministři. Na struktuře KS pracuje řešitelský tým složený ze zástupců vysokých škol, ředitelů základních a středních škol, zástupce profesních sdružení, CZESHA, zřizovatelů, inspekce Snahou řešitelského týmu je vytvořit KS tak, aby odrážel nadstranickost a nepolitičnost tohoto dokumentu. Jen tak je možné zajistit jeho

6 průchodnost při jeho uvedení do praxe zejména k nenulovým nárokům na státní rozpočet, které bude jeho spuštění znamenat. 2. Ekonomické podmínky Nároky na spuštění KS musí být vyčísleny v závislosti na poltickém rozhodnutí aktuální vlády. Vzhledem k přínosům KS pro školství a očekávanému dopadu na společnost by neměly být překážkou. 3. Přijetí KS učitelskou veřejností KS bude bezesporu znamenat změny pro práci učitelů i ředitelů. Školství je oblast na změny velmi citlivá a to nejen vzhledem ke změnám a očekávání učitelské veřejnosti po roce Podmínkou pro přijetí KS učiteli je kromě specifických požadavků na srozumitelnost dokumentu a jeho odraz v každodenní praxi učitelů zejména garance ekonomického zajištění.

Metodická příručka pro učitele

Metodická příručka pro učitele Metodická příručka pro učitele Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1. Struktura

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

Kariérní systém učitelů

Kariérní systém učitelů Kariérní systém učitelů 1 Obsah příspěvku Seznámení s připravovaným KS Rozbor standardu učitele a jeho postavení v kariérním systému Předání podrobných informací k nově připravované kariérní cestě cestě

Více

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů OBSAH ÚVOD...1 1. Ředitel školy a jeho odpovědnost za kvalitu školy a profesní rozvoj pedagogů...2 2. Předpoklady pro úspěšný profesní

Více

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání V Praze dne 15. července 2014 Předkládací zpráva Výkonná místopředsedkyně RHSD ČR a ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová na základě

Více

TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE

TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE (Vstupní dokument pro veřejnou diskuzi) Redakční tým ve složení: Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (vedoucí) PhDr. Hana

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

založeny založe zza 2013 ročník 116 1883 1883 17. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy

založeny založe zza 2013 ročník 116 1883 1883 17. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy založeny 1883 46/2013 ročník 116 17. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy LEADER ŠKOLY BY MOHL MÍT O 20 % VYŠŠÍ PLAT Jiří Kuhn komentuje návrh kariérního systému 4 12 14 20 PREVENCE

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ Verze 0 k 23. 4. 15 k zaslání Plánovací komisi programu PO 3 OP VVV Materiál neprošel grafickou ani jazykovou úpravou 1/28 VÝCHODISKA PRO TVORBU MÍSTNÍCH AKČNÍCH

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 Vstupní materiál do veřejné konzultace k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 Vstupní materiál do veřejné konzultace k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA II. V návaznosti na Akční plán podpory odborného vzdělávání, dále jen AP OV, který schválila Vláda ČR dne 16. prosince 2008 pod

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu PhDr. Jiřina Novotná Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání

Více

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol.

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol. Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Stanislav Michek a kol. Národní ústav odborného vzdělávání Červenec 2006 Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Zpracoval:

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Reformní kroky MŠMT. Upraveno po jednání PT RHSD pro vzdělávání a lidské zdroje dne 5. května 2015 Stránka 1/7

Reformní kroky MŠMT. Upraveno po jednání PT RHSD pro vzdělávání a lidské zdroje dne 5. května 2015 Stránka 1/7 1. Reforma financování RgŠ Ve stávajícím systému na výkony je určujícím prvkem pro vzdělávání v konkrétní škole krajský finanční normativ z něho generovaný disponibilní objem prostředků, který tak determinuje

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy. Jaroslava Simonová, Jana Straková

Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy. Jaroslava Simonová, Jana Straková Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy Jaroslava Simonová, Jana Straková SKAV 2005 1. Úvod...4 2. Kurikulární reforma - kontext...5 2.1 Charakteristika reformy...5 2.2 Nedostatky

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém. strana

Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém. strana Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém strana Obsah OBSAH: Slovo úvodem, aneb odkud vycházíme Helena Skálová I. ČÁST KLÍČOVÉ PROBÉMY VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU Z HLEDISKA GENDERU I. 1. Genderové

Více