INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ"

Transkript

1 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3 /2009 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) nebo v papírové podobě em na adrese 1. Proměny mediálního obrazu vysokého školství v letech / [Changes in media image of higher education in the years ] / Jan Beseda -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 9 In: Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku -- ISSN Roč. 16, č. 4 (2008), s Koncepce mediálního obrazu vysokého školství v socialistické a postsocialistické společnosti ( ). Transformace vysokého školství a reformy od r. 1998, kdy byl schválen nový vysokoškolský zákon. Tato studie byla vypracována v rámci výzkumného záměru Terciární vzdělávání ve znalostní společnosti. vysoké školství ; socialismus ; kapitalismus ; přeměna ; reforma ; výzkum ; Česká republika ; Počet absolventů vysokých škol v České republice [Number of higher school graduates in the Czech Republic] / -- čeština In: Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku -- ISSN Roč. 16, č. 4 (2008), s

2 Počet absolventů vysokých škol ve všech studijních programech v České republice v letech Podíl obyvatel s dokončeným vysokoškolským vzděláním. Podpora zájmu mládeže o studium přírodních a technických věd. vysoká škola ; studijní program ; zájem ; technické studium ; přírodovědné studium ; vysokoškolské vzdělání ; absolvent vysoké školy ; statistická data ; Česká republika ; vzdělanostní struktura obyvatelstva ; Nový metodický pokyn definuje kyberšikanu : [A new guideline defines cyberbullying: but teachers are not told how to combat it] / o způsobech, jak ji řešit, se však učitelé zatím nic nedozvědí / Lukáš Doubrava -- čeština In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN Roč. 112, č. 2 (2009), s Článek seznamuje s obsahem nového metodického pokynu ministerstva školství k prevenci a řešení šikany ve školách. Pokyn obsahuje popis jednotlivých druhů šikany, včetně strategie jejího vyšetřování a následných sankcí. Šikanování prostřednictvím informačních technologií (např. natáčení šikanovaných spolužáků na mobilní telefon) je zde, bohužel, zmíněno sporadicky bez jakékoli metodiky řešení. šikanování ; násilí ; agrese ; škola ; vztahy mezi vrstevníky ; informační technologie ; prevence ; sankce ; školská legislativa ; mobilní telefon ; kyberšikana 4. Kurikulární reforma v kontextu vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami / [Curricular reform in the context of education of children and pupils with special educational needs] / Marta Teplá -- čeština In: Speciální pedagogika : Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky -- ISSN Roč. 18, č. 4 (2008), s Ve všech rámcových vzdělávacích programech (RVP pro předškolní vzdělávání, RVP pro základní vzdělávání, RVP ZV - Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, RVP pro obor vzdělání - základní škola speciální, RVP pro střední vzdělávání v praktické škole, RVP pro střední a vyšší odborné vzdělávání, Školní vzdělávací program pro školská zařízení) jsou cíleně zakomponovány základní náležitosti speciálně pedagogické podpory vzdělávání žáků se zdravotním postižením. postižený ; lehká mozková dysfunkce ; mentálně postižený ; vzdělávání ; školská reforma ; kurikulum ; rámcový vzdělávací program ; školní vzdělávací program ; mateřská škola ; základní škola ; střední odborná škola ; vyšší odborná škola 2

3 5. První generálka státních maturit již za dva měsíce / [Trial state secondary schoolleaving examination already in two months] / Martin Mach ; [Autor interview] Olga Šedivá -- čeština In: Školství [Tištěný text] -- ISSN Roč. 17, č. 6 (2009), s. 3. Tři fáze pilotního ověřování nových státních maturit na vybraných středních školách, které se zaměří na ověření logistiky a hodnocení písemných prací. Distribuce tištěných zadání a dalších zkušebních materiálů do škol bude časem nahrazena elektronickou formou. Plánuje se proškolení všech učitelů, kterých se maturita bude týkat. státní maturita ; pilotní projekt ; střední škola ; písemná zkouška ; hodnocení ; další vzdělávání učitelů 6. Sběr osobních údajů žáků rozvířil veřejné mínění. Oprávněně? : [Collecting pupils' personal data has stirred public opinion. Justly?: school register - how, when and to whom are its data distributed?] / školní matrika - jak, kdy a komu se předávají údaje / Michaela Kleňhová ; ÚIV -- čeština In: Školství [Tištěný text] -- ISSN Roč. 17, č. 6 (2009), s. 10. Otázka shromažďování, předávání a ochrany dat o žácích. Povinnost škol dle novelizovaného školského zákona vést evidenci žáků a studentů ve formě školní matriky. Podrobnosti předávání údajů ze školní matriky upravuje zvláštní vyhláška. Vysvětlení, proč se musí do evidence uvádět rodné číslo žáka a jak je tento údaj (i ostatní údaje) zabezpečen proti zneužití, jaké údaje a komu se mohou předávat. V současnosti školy musí na přechodnou dobu souběžně vést standardní statistické výkazy i tento nový typ evidence. sběr dat ; zabezpečení dat ; žák ; škola ; dokumentace žáka ; vyhláška ; školský zákon 7. Unikátní projekt LN počtvrté [Comparison of higher education institutions prepared by Lidové noviny newspaper] / -- čeština In: Lidové noviny [Tištěný text] : nezávislý deník založený ISSN Roč. 22, č. 21 (26.I.) (2009), s. I-II, IV přílohy. Lidové noviny (LN) navazují na předchozí léta a už počtvrté přinášejí výsledky projektu - Žebříčky vysokých škol. Jedná se o srovnání všech oborů a fakult 3

4 (veřejných i soukromých) v České republice. Žebříčky jsou uvedeny v přílohách LN ve dnech vysoká škola ; univerzita ; fakulta ; vysokoškolské studium ; studijní obor ; hodnocení školy ; kvalita ; kvalita vzdělání ; komparace ; efektivnost vzdělávání ; Česká republika ; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly / [Ministry of Education approved the following titles to the list of textbooks and teaching texts] / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy -- čeština In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 64, č. 12 (2008), s. 23. Soupis učebnic, kterým byla udělena schvalovací doložka, pro základní vzdělávání a pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. učebnice ; soupis ; základní škola ; speciální škola ; žák ; speciální vzdělávací potřeby ; schválení ; schvalovací doložka 9. Místo vyučovacích (výukových) metod v řízení školy / [The role of teaching methods in school management] / Část 4. Zdeněk Kesner. -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 1 In: Řízení školy -- ISSN , -- Roč. 6, č. 1 (2009), s Závěrečná část článku, který se zabýval metodikou a formami výuky a jejich místem v řízení školy, nabízí malé formy vědeckovýzkumných diagnostických metod. Jde o metody dlouhodobého systematického pozorování žáka, rozbor žákových prací (výsledků práce), explorační metody, anamnézu a metody hodnocení žákovské skupiny (třídy). hodnocení žáka ; třída ; hodnocení ; metoda hodnocení ; pedagogická diagnostika ; pedagogická diagnóza ; pedagogický výzkum ; pedagogická psychologie ; řízení školy 4

5 10. Prevence a řešení sociálně patologických jevů na školách / [Prevention and solution of socially pathological phenomena in schools] / Část 1. Eva Dandová. -- čeština In: Řízení školy -- ISSN , -- Roč. 6, č. 1 (2009), s Vysvětlení pojmu primární prevence sociálně patologických jevů na školách. Výčet současných problémů škol od vulgární mluvy žáků, přes šikanu až k situacím, kdy žáci kouří, pijí alkohol nebo dokonce užívají drogy. Metodický pokyn ministerstva školství k prevenci a řešení sociálně patologických jevů na školách a jeho aplikace v praxi. odchylka v chování ; žák ; škola ; šikanování ; násilí ; toxikomanie ; drogy ; kouření ; alkohol ; nesprávné chování ; prevence ; školská legislativa 11. Novela zákona o pedagogických pracovnících nesplňuje očekávání učitelů / [Amendment to Act on educational workers doesn't meet expectations of teachers] / Olga Šedivá -- čeština In: Školství [Tištěný text] -- ISSN Roč. 17, č. 7 (2009), s. 3. Informace ze schůzky představitelů ministerstva školství a učitelů a ředitelů škol z celé ČR, která se zabývala spornými ustanoveními chystané novely. Ztížení pracovních podmínek učitelů zejména díky ustanovením o povinnosti setrvávat na pracovišti i po skončení přímé pedagogické činnosti a o hrazení přesčasových hodin. návrh zákona ; pracovní podmínky učitelů ; učitel ; vyučující personál ; pracovní doba ; přesčas 12. Kurikulární reforma ve světle průzkumu / [Curricular reform in the light of survey] / Lubomír Martinec, Vendula Kašparová, Zdeněk Modráček ; ÚIV -- čeština In: Školství [Tištěný text] -- ISSN Roč. 17, č. 7 (2009), s. 10. Výsledky šetření, které pod názvem Monitoring implementace kurikulární reformy realizoval v roce 2008 Ústav pro informace ve vzdělávání. Šetření se zúčastnili ředitelé a učitelé ze 199 základních škol. Hodnocena byla přínosnost tvorby školního vzdělávacího programu např. v oblasti týmové spolupráce, užívání nových metod, zvýšení zájmu učitelů o další vzdělávání, změny vzájemných vztahů a atmosféry ve škole. 5

6 postoj učitele ; postoj ; ředitel školy ; základní škola ; kurikulum ; reforma ; školní vzdělávací program ; hodnocení ; vývoj kurikula ; průzkum 13. V českých školách chybí etická výchova / [Ethical education is missing in Czech schools] / Pavel Motyčka -- čeština In: Rodina a škola -- ISSN Roč. 56, č. 2 (2009), s. [22]-23. V rámcových vzdělávacích programech chybí předmět etická výchova, který by systematicky rozvíjel sociální dovednosti, mravní úsudek žáka, vnímání hodnot. Posílila by se tak i výchovná složka školy. Tento předmět by bylo možno zařadit v rámci disponibilních hodin a při výuce využít metody zážitkové pedagogiky. Diskuze k zavedení etické výchovy probíhá na portálu rvp.cz. základní škola ; rámcový vzdělávací program ; obsah výchovy ; vyučovací předmět ; mravní výchova ; etika ; pedagogika zážitku ; spolupráce ve výchově ; výchovné působení 14. Standard nesmí být bičem na učitele / [Standard must not be a whip against teachers] / Karel Rýdl ; [Autor interview] Radmil Švancar -- čeština In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN Roč. 112, č. 3 (2009), s Rozhovor s předsedou pracovní skupiny zabývající se tvorbou koncepčního materiálu Standard profesní činnosti učitele o podstatě a smyslu tohoto dokumentu. Standardy učitelské profese se nyní dostávají do fáze veřejné diskuze. Jde především o přesná pravidla přípravy, dalšího vzdělávání a odměňování učitelů. učitel ; pedagogické povolání ; kvalifikace ; pracovní kvalifikace ; způsobilostní minimum ; pracovní požadavky ; vzdělávání učitelů ; další vzdělávání učitelů ; plat ; koncepce ; školská politika ; profesní standardy učitelů 15. Vyhlášení rozvojového programu na rok 2009 / [Announcement of ministerial development programme for 2009] / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy -- čeština In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN Roč. 112, č. 3 (2009), s

7 Ministerstvo školství vyhlašuje pro rok 2009 rozvojový program ve vzdělávání za účelem posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků. Základní vymezení a cíle programu. Předkládání žádostí. Ekonomické zabezpečení atd. nepedagogický personál ; personál školy ; další vzdělávání ; odborný rozvoj zaměstnanců ; škola ; zaměstnanec ; vzdělávací program ; financování ; školská politika ; ministerstvo školství ; Akční plán podpory odborného vzdělávání : [Action plan supporting vocational education: governmental approval of motivation tools for entreprises and pupils] / vláda schválila tvorbu motivačních nástrojů pro podniky i žáky / Petr Husník -- čeština In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN Roč. 112, č. 4 (2009), s Článek seznamuje s Akčním plánem podpory odborného vzdělávání, kterým chce ministerstvo školství pomoci učňovskému školství z jeho neutěšené situace. Plán obsahuje nejrůznější podpůrná opatření a nástroje, které by měly zvýšit zájem mládeže o učební obory a řemesla. odborné vzdělání ; učňovské školství ; učební obor ; řemeslo ; mládež ; zájem ; motivace ; školská politika ; dokument ; návrh ; ministerstvo školství ; Akční plán podpory odborného vzdělávání 17. Reforma školství z pohledu ředitele školy / [School reform from the viewpoint of headteacher] / Lubomír Martinec, Vendula Kašparová, Zdeněk Modráček -- čeština In: Školství [Tištěný text] -- ISSN Roč. 17, č. 8 (2009), s. 10. Výsledky výzkumu zaměřeného na hodnocení výuky podle školních vzdělávacích programů řediteli základních škol. Významné změny byly zaregistrovány v oblasti spolupráce s učiteli, informovanosti o reformě, plánování výuky. Nedostatky byly v získávání zpětné vazby od žáků, v oblasti financování reformy a malé podpory ze strany zřizovatelů škol. školní vzdělávací program ; ředitel školy ; základní škola ; názor ; postoj ; nedostatek ; zpětná vazba ; financování ; školská reforma ; výsledek výzkumu 7

8 18. Ředitel školy a školského zařízení / [Headmaster of school and school facility] / Pavla Katzová -- čeština In: Řízení školy -- ISSN , -- Roč. 6, č. 2 (2009), s Autorka se zabývá paragrafem 164 školského zákona a dalšími souvisejícími ustanoveními a předpisy, které určují pravomoci (nebo se jich nějak týkají) ředitele školy a školského zařízení. ředitel školy ; řízení ; manažerský personál ; odpovědnost ; pracovní požadavky ; školský zákon ; školská legislativa ; pravomoc 19. Prevence a řešení sociálně patologických jevů na školách / [How to prevent and tackle socio-pathological phenomena in schools] / Část 2. Eva Dandová. -- čeština In: Řízení školy -- ISSN , -- Roč. 6, č. 2 (2009), s Rozbor zásad prevence sociálně patologických jevů (SPJ) u školních dětí (kouření, alkohol, zneužívání omamných a psychotropních látek). Legislativní ošetření této problematiky ve školském zákonu. Několik důležitých rad pro učitele, jak se mají zachovat, když se se SPJ ve škole setkají. škola ; žák ; drogy ; toxikomanie ; kouření ; alkohol ; prevence ; školská legislativa ; poradenská služba ; sociálně patologický jev Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 10 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK KURIKULÁRNÍ REFORMA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk)

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2010

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2010 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2010 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami Manuál k udílení souhlasu

Více

Pedagogická Praxe. PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Pedagogická Praxe. PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Pedagogická Praxe PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF Uk Praha

Více

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk)

Více

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele PaedDr. Zdeňka Hanková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf UK

Více

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání,

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL IV Organizace školy a pedagogického procesu Mgr. Miroslav Hanzelka, 2012, 28 stran Materiál je publikován

Více

ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Marta Teplá, Hana Šmejkalová ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAJIŠŤOVÁNÍ ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, V NÍŽ JE VZDĚLÁVÁN ŽÁK NEBO ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Institut pedagogicko-psychologickèho poradenstvì»r,

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 12/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole Mgr. Radek Maca Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Svoboda, Ph.D. Studijní program: SVPP KSM2

Více

Poradenská role školy Posuzovací arch. Bohumíra Lazarová, Petra Novotná

Poradenská role školy Posuzovací arch. Bohumíra Lazarová, Petra Novotná Poradenská role školy Posuzovací arch Bohumíra Lazarová, Petra Novotná 21 Poradenská role školy Posuzovací arch Bohumíra Lazarová, Petra Novotná Poradenská role školy. Posuzovací arch. Bohumíra Lazarová,

Více

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol.

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol. Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Stanislav Michek a kol. Národní ústav odborného vzdělávání Červenec 2006 Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Zpracoval:

Více

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole Jana Halašová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku integrace dětí se zdravotním postižením do běžných škol

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

Stručná charakteristika rozvojových programů skupiny pro vzdělávání pro rok 2015

Stručná charakteristika rozvojových programů skupiny pro vzdělávání pro rok 2015 Stručná charakteristika rozvojových programů skupiny pro vzdělávání pro rok 2015 1. Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA MAGISTERSKÉ KOMBINOVANÉ STUDIUM 2011 2013 DIPLOMOVÁ PRÁCE Patrik Hujdus Fotografický seriál jako specifický prostředek prevence sociálně-patologických jevů u žáků

Více

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma:

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma: O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 2.1 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 7 2.2 Infrastruktura 19 2.3 Univerzitní knihovna 22 2.4 Vydavatelství 24 3. Kvalita

Více

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO ŠKOLSKÉHO

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Obsah SPOI 2004/2005. č.j. 12711/2004-20

Obsah SPOI 2004/2005. č.j. 12711/2004-20 Obsah SPOI 2004/2005 1. Organizace školního roku 2004/2005 (Gesce odbor 20,22,23)...2 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)...6 3. Organizace výuky v základních školách pro školní

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více