Lokality a uživatelé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lokality a uživatelé"

Transkript

1 Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/ Praha 10 tel.: fax.: Datum vydání: 15.října 2013 Číslo dokumentu: 466C N01 Číslo verze SW: 2.9.

2 Obsah 1 Úvod Konfigurace lokalit Vytvoření lokality Editace lokality Zakázání (vypnutí) lokality Vygenerování nového hesla lokality Konfigurace uživatelů Vytvoření uživatele Zobrazení a editace uživatele Nastavení nebo změna PINu Nastavení nebo změna hesla Propagace uživatele do lokalit Odstranění uživatele Nastavení Materna účtů Vytvoření účtu Editace účtu Odstranění účtu Odkazy C N01 2 Administrátorský manuál

3 1 Úvod Tento dokument popisuje ovládání záložek Lokality a Uživatelé a částečně Nastavení v systému SIMPHONY. Nastavené hodnoty se pak používají v Pochůzkovém systému a Svolávacím systému na platformě SIMPHONY. Návod ke spuštění systému SIMPHONY a popis grafického rozhraní je obsažen v [1]. 2 Konfigurace lokalit V systému je možné nadefinovat různé lokality tvořící stromovou strukturu. V manuálu [1] je popsáno, kde je aktuální lokalita uvedena na horní liště a jak se mezi lokalitami pohybovat. V této kapitole je popsán způsob vytváření a editace lokalit. Po kliknutí na záložku Lokality v horním menu se zobrazí seznam lokalit zavedených v aktuální lokalitě. Jsou tedy v úrovni o jednu nižší než aktuální lokalita, jsou to podlokality aktuální lokality. V řádku u každé lokality je několik tlačítek pro správu lokalit, zcela vpravo je tlačítko, které umožní rychle přejít do příslušné podlokality. Nad seznamem je tlačítko Vytvořit pro zavedení nové lokality. Aktuální lokalita Zobrazení struktury lokalit Tlačítko pro vytvoření nové lokality Záložka Lokality Přepnutí do podlokality Zakázaná lokalita obr. 2-1Správa lokalit Po kliknutí na záložku Strom se přihlášenému uživateli zobrazí stromová struktura lokalit, kde nejvýše je lokalita, ve které byl přihlášený uživatel vytvořen, viz obr Lokality, které jsou nadřazené lokalitě, ve které byl přihlášený uživatel vytvořen, se tomuto uživateli nezobrazí. Aktuální lokalita je ve stromové struktuře zobrazena šedou barvou, ostatní modrou. Zakázané lokality jsou zobrazené tmavě šedou barvou a přeškrtnutým jménem. Přesunout se do jiné lokality lze také kliknutím na zobrazení dané lokality ve stromě. 466C N01 3 Administrátorský manuál

4 Aktuální lokalita Zakázaná lokalita obr. 2-2 Strom lokalit 2.1 Vytvoření lokality Po kliknutí na tlačítko Vytvořit se otevře formulář, viz obr Po zadání jména lokality a stisku tlačítka Uložit se zobrazí seznam lokalit zavedených v aktuální lokalitě, který je doplněn o právě vytvořenou lokalitu, viz obr Nad tabulkou je uvedeno heslo vygenerované pro novou lokalitu a ID přidělené lokalitě je zapsáno v prvním sloupci řádku tabulky příslušejícímu nové lokalitě. Obě položky se vytvoří automaticky. Tlačítko Zrušit ve formuláři pro vytvoření lokality slouží k návratu bez uložení údajů. obr. 2-3 Vytvoření lokality 466C N01 4 Administrátorský manuál

5 Heslo pro vytvořenou lokalitu ID nové lokality Nastavení lokality Přiřazení uživatelů obr. 2-4 Vytvořená lokalita Nově vytvořená lokalita Vytvoření lokality pokračuje jejím nastavením. Kliknutím na tlačítko Nastavení v řádku nové lokality otevřeme okno (viz obr. 2-5), ve kterém je aktivní záložka SIVS, ve které je možno v dané lokalitě povolit nebo zakázat příjem výstrah ČHMÚ ze Systému integrované výstražné služby (více informací zde Způsob použití SIVS naleznete v dokumentu [2]. obr. 2-5 Zavedení Systému integrované výstražné služby Pokud ve všech lokalitách nadřazených dané lokalitě je zapnut Optimtalk (Hlasové služby systému SIMPHONY), pak se v okně pro nastavení zobrazí i záložka Optimtalk. Po kliknutí na ni se otevře okno, viz obr. 2-6, ve kterém je možné zapnout nebo vypnout použití Optimtalku v dané lokalitě. Jestliže v nadřazené lokalitě není Optimtalk zapnut, pak se záložka Optimtalk neobjeví a nelze ho zapnout. Toto závisí na objednaných službách. obr. 2-6 Zapnutí Optimtalku Další záložkou v okně pro nastavení lokality je záložka Materna. Po kliknutí na ni se otevře okno se seznamem Materna účtů dostupných pro danou lokalitu, viz obr Tyto Materna účty, které slouží k posílání sms zpráv, byly připraveny v záložce Nastavení z 466C N01 5 Administrátorský manuál

6 horního menu. Popisu tohoto nastavení je věnována kapitola 4. Do nastavení Materna účtů se lze dostat také po stisku tlačítka Nastavení Materna účtů v horní části okna na obr obr. 2-7 Dostupné Materna účty Jestliže předpokládáme posílání sms zpráv v dané lokalitě, můžeme vybraný účet povolit jen pro danou lokalitu tlačítkem Povolit, nebo tlačítkem Povolit s možností další delegace umožnit povolení účtu i pro podlokality dané lokality. Při vytváření lokality je možné přiřadit do ní uživatele zavedené v aktuální lokalitě. Po stisku tlačítka Přiřadit uživatele v řádku vytvářené lokality v seznamu lokalit (obr. 2-4) se otevře okno viz obr. 2-8, kde jsou vypsáni uživatelé zavedení v aktuální lokalitě. Zde zaškrtneme uživatele, které chceme do vytvářené lokality přiřadit (pro zrychlení výběru jsou k dispozici tlačítka Všichni a Nikdo ) a tlačítkem Uložit výběr přiřadíme do vytvářené lokality. Tlačítkem Zrušit se vrátíme do seznamu lokalit bez uložení uživatelů. obr. 2-8 Přiřazení uživatelů do lokality 2.2 Editace lokality V okně Správa lokalit, kde je zobrazený seznam zavedených lokalit, viz obr. 2-1, je v řádku u každé lokality několik tlačítek. Jestliže stiskneme tlačítko Nastavení, otevře se okno viz obr Zde je možné po otevření záložek SIVS, Optimtalk nebo Materna upravit nastavení těchto systémů pro danou lokalitu (viz výše). Dále lze využít tlačítko Přiřadit uživatele pro přidání uživatelů do existující lokality. 466C N01 6 Administrátorský manuál

7 Kliknutím na tlačítko Přejmenovat v řádku dané lokality se otevře formulář pro úpravu názvu lokality, který je stejný jako při vytváření lokality, s tím rozdílem, že je vyplněné jméno lokality a lze ho upravit. obr. 2-9 Přejmenování lokality 2.3 Zakázání (vypnutí) lokality Jestliže chceme některou lokalitu vyřadit ze systému, stiskneme tlačítko Zakázat v řádku příslušné lokality v okně Správa lokalit, kde je zobrazený seznam zavedených lokalit, viz obr Po stisku tlačítka se zobrazí kontrolní dotaz, viz obr. 2-10, který je nutno potvrdit. obr Zákaz lokality Po potvrzení se obsah okna Správa lokalit obnoví a příslušná lokalita je zde zakázaná, viz obr Místo tlačítka pro zákaz lokality je zde tlačítko Povolit, jehož stiskem se lokalita může opět zařadit do systému. 466C N01 7 Administrátorský manuál

8 Zakázaná lokalita obr Zakázaná lokalita 2.4 Vygenerování nového hesla lokality Stisknutím tlačítka Vygenerovat nové heslo způsobíme pro příslušnou lokalitu vygenerování nového hesla, které se zobrazí nad seznamem lokalit, viz obr Nové heslo obr Vygenerované heslo 3 Konfigurace uživatelů Po kliknutí na záložku Uživatelé v horním menu se zobrazí seznam v aktuální lokalitě dosud zavedených uživatelů s jejich základními údaji (Jméno, Příjmení, Pochůzkář (Ano/Ne)), viz obr V pravé polovině řádku uživatele vytvořeného v této lokalitě je několik tlačítek, umožňujících editaci osobních údajů, hesel, PINu či přímo odstranění uživatele. Jestliže byl uživatel vytvořen v nadřazené lokalitě, má zde pouze tlačítko pro zobrazení a tlačítko Propagace do lokalit (viz kap. 3.5), není možné jej v aktuální lokalitě editovat nebo odstranit, to lze pouze v lokalitě, ve které byl vytvořen. Nad seznamem uživatelů vlevo je tlačítko Vytvořit pro zadání nového uživatele. Každý zavedený uživatel může mít různá oprávnění. Může mít přístup do webového rozhraní, může být typu Pochůzkář, používající mobilní aplikaci (viz [3]) nebo má obojí oprávnění. 466C N01 8 Administrátorský manuál

9 Vytvoření uživatele Uživatel vytvořený v nadřazené lokalitě Uživatelé vytvoření v aktuální lokalitě obr. 3-1 Seznam zavedených uživatelů 3.1 Vytvoření uživatele Po kliknutí na tlačítko Vytvořit (obr. 3-1) se zobrazí prázdný editační formulář, viz obr V zobrazeném formuláři v záložce Detail vyplníme potřebné údaje (jméno, příjmení, , telefon, mobilní telefon, osobní číslo a funkce), povinné položky jsou jméno a příjmení. ová adresa slouží jako přihlašovací jméno, takže pokud ji nevyplníme, nebude mít uživatel přístup do systému přes webové rozhraní. Po kliknutí na záložku Práva se otevře formulář (viz obr. 3-3) pro stanovení oprávnění daného uživatele. Zde je možné oprávnění pro jednotlivé činnosti zadávat postupně zaškrtáváním jednotlivých políček v tabulce nebo lze použít tlačítek Vše a Nic na úrovni řádků nebo dílčích tabulek pro hromadné zaškrtnutí nebo zrušení. Údaje uložíme tlačítkem Uložit, zpět do seznamu zavedených uživatelů bez vytvoření nového záznamu se vrátíme tlačítkem Zrušit. Nezáleží na tom, z které záložky okna pro editaci uživatele (Detail nebo Práva) tato tlačítka použijeme. Přihlašovací jméno obr. 3-2 Editační formulář 466C N01 9 Administrátorský manuál

10 obr. 3-3 Nastavení práv uživatele 466C N01 10 Administrátorský manuál

11 Po stisku tlačítka Uložit se zobrazí informační okno s rekapitulací údajů, viz obr Pro změnu zadaných údajů se lze vrátit do editační obrazovky tlačítkem Upravit, do seznamu uživatelů se dostaneme tlačítkem Zpět. obr. 3-4 Informační okno V informačním okně se objevila další položka Pochůzkář a tlačítko Nastavit PIN. Nastavením PINu (viz kap. 3.3) zařadíme uživatele do kategorie pochůzkář pro Online pochůzkový systém (viz [2] a [3]). V případě, že byl zadán uživatele, objeví se zde i tlačítko pro nastavení hesla pro přístup do systému přes webové rozhraní (viz kap. 3.4). 3.2 Zobrazení a editace uživatele Po stisku tlačítka Zobrazit v řádku příslušného uživatele v seznamu uživatelů na obr. 3-1 se zobrazí informační okno se všemi údaji, vztahující se k danému uživateli, viz obr Stiskem tlačítka Upravit se zobrazí editační formulář (obr. 3-2) se zadanými údaji a je možné údaje upravit. Do stejného formuláře se lze dostat ze seznamu uživatelů stiskem tlačítka Upravit. Uložení změněných údajů se provede tlačítkem Uložit. Stiskem tlačítka Změnit heslo nebo Nastavit PIN (buď z informačního okna konkrétního uživatele nebo přímo ze seznamu uživatelů) lze uvedené údaje změnit (viz dále). Editovat lze pouze uživatele vytvořeného v aktuální lokalitě. 3.3 Nastavení nebo změna PINu Po stisku tlačítka Nastavit PIN (příp. Změnit PIN ) z informačního okna konkrétního uživatele nebo přímo ze seznamu uživatelů je zobrazen editační formulář pro nastavení či změnu PINu, viz obr Zobrazení tlačítka Nastavit PIN nebo Změnit PIN je závislé na tom, zda uživatel již byl zařazen v roli pochůzkáře (pak je zobrazeno tlačítko Změnit PIN ). Vyplněním a potvrzením PINu je uživatel zařazen do kategorie Pochůzkář. Změna se uloží tlačítkem Uložit nebo je možné se vrátit zpět tlačítkem Zrušit. Povolené znaky pro PIN jsou pouze číslice. 466C N01 11 Administrátorský manuál

12 obr. 3-5 Editační okno pro nastavení PINu 3.4 Nastavení nebo změna hesla Po stisku tlačítka Nastavit heslo (příp. Změnit heslo ) z informačního okna konkrétního uživatele nebo přímo ze seznamu uživatelů je zobrazen editační formulář pro změnu hesla, viz obr Pokud tlačítko u uživatele není zobrazeno, nemá uživatel přístupové právo do systému přes webové rozhraní (není vyplněna ová adresa, viz. kap.3.1). Před změnou je nutno napsat heslo původní, poté doplnit heslo nové. Změna se uloží tlačítkem Uložit nebo je možné se vrátit zpět tlačítkem Zrušit. obr. 3-6 Editační okno pro změnu hesla 3.5 Propagace uživatele do lokalit Pokud chceme, aby uživatel byl dostupný i v podlokalitách lokality, ve které byl vytvořen, klikneme na tlačítko Propagace do lokalit v řádku daného uživatele. Otevře se okno s tabulkou lokalit zavedených v aktuální lokalitě, viz obr obr. 3-7 Propagace uživatele do lokalit 466C N01 12 Administrátorský manuál

13 V řádku každé lokality vidíme, jestli je do ní uživatel propagován, a v závislosti na tom je v posledním sloupci tabulky buď tlačítko pro přiřazení nebo odebrání uživatele. Po stisku tlačítka dojde okamžitě ke změně stavu ve druhém sloupci a změně tlačítka ve třetím sloupci. Když přejdeme do lokality, do které jsme uživatele propagovali, a klikneme zde na záložku Uživatelé, vidíme zde tohoto uživatele (viz obr. 3-8), ale v jeho řádku v tabulce jsou pouze tlačítka Zobrazit a Propagace do lokalit. Je tedy zřejmé, že uživatele lze tímto způsobem propagovat až do nejnižší úrovně podlokalit. Nelze ho však v lokalitě, do které byl propagován, žádným způsobem upravovat. Lokalita, do které byl uživatel propagován Možnost propagace do podlřízené lokality obr. 3-8 Uživatel propagovaný do lokality 3.6 Odstranění uživatele V případě potřeby je možné uživatele odstranit z lokality, ve které byl vytvořen. Provádí se tlačítkem Odstranit, které je zobrazeno v seznamu uživatelů (obr. 3-1). Akci odstranění uživatele je nutno potvrdit, viz následující obrázek. obr. 3-9 Odstranění uživatele 466C N01 13 Administrátorský manuál

14 4 Nastavení Materna účtů Po kliknutí na záložku Nastavení v horním menu se otevře okno pro nastavení pochůzek a Materna účtů v aktuální lokalitě. V tomto dokumentu je popsané nastavení Materna účtů, které je možné po kliknutí na záložku Materna (viz obr. 4-1). V tabulce vidíme účty dostupné v aktuální lokalitě. První dva účty zde byly vytvořeny, protože ve sloupci Vlastník účtu je uvedeno Ano a v řádku těchto účtů jsou tlačítka pro úpravu a odstranění účtu. Poslední účet byl vypropagován z nadřízené lokality, protože ve sloupci Vlastník účtu je Ne a v jeho řádku jsou pouze tlačítka pro zobrazení a použití účtu. Účet, který je na obr. 4-1 uveden v prvním řádku tabulky, je v aktuální lokalitě používán. V tabulce je vidět, že používaný účet má ve svém řádku tlačítko Přestat používat, kterým jej lze vypnout a naopak vypnutý účet lze zaktivnit tlačítkem Použít. Používaný účet obr. 4-1 Materna účty Účet vypropagovaný z nadřízené lokality 4.1 Vytvoření účtu Pro vytvoření nového účtu klikneme na tlačítko Vytvořit nad tabulkou. Otevře se okno, ve kterém zadáme číslo pro nový účet a heslo, které musíme potvrdit (viz obr. 4-2). obr. 4-2 Zadání hesla Po stisku tlačítka Uložit se zobrazí informace o vytvoření účtu, jako na obr Stav vytvořeného účtu je Vypnuto. Pokud chceme tento účet používat, stiskneme tlačítko Použít a otevře se formulář pro zadání klíčového slova, které se bude používat v aktuální lokalitě (obr. 4-4). 466C N01 14 Administrátorský manuál

15 obr. 4-3 Informace o uložení účtu obr. 4-4 Zadání klíčového slova Po zadání klíčového slova a stisku tlačítka Uložit se tento účet stane používaným účtem a ostatní zavedené účty budou ve stavu Vypnuto. 4.2 Editace účtu Editovat je možné pouze účet, který byl v aktuální lokalitě vytvořen. V řádku příslušejímu účtu lze stiskem tlačítka Upravit otevřít okno pro zadání nového hesla (viz obr. 4-2). Pokud použijeme tlačítko Zobrazit, otevře se nejdřív okno s informací o účtu (viz obr. 4-3) a zde je možné použít tlačítko Upravit pro změnu hesla, nebo tlačítko Použít pro zadání klíčového slova, případně Přestat používat, pokud se jedná o používaný účet. Tlačítka Použít nebo Přestat používat jsou k dispozici i přímo v tabulce dostupných účtů na obr Použít lze i účet vypropagovaný z nadřízené lokality. 4.3 Odstranění účtu V případě potřeby je možné účet z lokality, ve které byl vytvořen, odstranit. Provádí se stiskem tlačítka Odstranit v řádku příslušného účtu (obr. 4-1). Akci odstranění účtu je nutno potvrdit. 5 Odkazy [1] Simphony - 466C Uživatelský manuál. [2] Online pochůzkový system - 466C Administrátorský manuál. [3] Online pochůzkový system - 466C Uživatelský manuál. 466C N01 15 Administrátorský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

SMiS Občan. verze 1.3

SMiS Občan. verze 1.3 SMiS Občan verze 1.3 SMiS Občan uživatelská příručka k aplikaci Copyright 2004 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha 9-Libeň tel.: 284 001 284 fax: 284 818 027 e-mail:

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Příprava telefonu a instalace aplikace Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise

Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise Obsah: 1. Spuštění programu 2. Změny údajů v povodňových komisích 3. Další možnost editace změn u osob 4. Zápis nových členů povodňových

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Manuál pro NetDOGs práce s administrací

Manuál pro NetDOGs práce s administrací Manuál pro NetDOGs práce s administrací Po přihlášení se nacházíme v administraci V horní části jsou hlavní ikony značící moduly prezentace - REDAKCE - NOVINKY - OSTATNÍ - ADMINISTRACE (a možná i další

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

GWAVA antispam a antivir

GWAVA antispam a antivir GWAVA antispam a antivir V rámci opatření proti spamu a virům na ČZU byl implementován antispamový a antivirový systém GWAVA. Systém GWAVA zašle uživateli v případě zachycení nevyžádané pošty do jeho schránky

Více

Prezenční stránka tréninkové skupiny v systému CzechTriSeries UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Prezenční stránka tréninkové skupiny v systému CzechTriSeries UŽIVATELSKÝ MANUÁL Prezenční stránka tréninkové skupiny v systému CzechTriSeries UŽIVATELSKÝ MANUÁL Datum: 16. 1. 2014 Verze: 01 OBSAH Obsah... 2 1 Přístup k tréninkové skupině v systému CzechTriSeries... 3 1.1 Přihlášení

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka (1) vložení přihlašovacího jména (2) vložení přihlašovacího hesla (3) vstup do objednávání jídel (4) zobrazení jídelníčku bez přihlášení (5)

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. pro operační systém Android 4.x

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. pro operační systém Android 4.x Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro pro operační systém Android 4.x 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony s operačním Android vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk 1 Obecné informace... 3 1.1 Koncový uživatel... 3 1.2 Založení koncového uživatele... 3 2 Často kladené dotazy... 5 3 Zvýhodněné nabídky tarifů a služeb... 5 4

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Aplikace objednávání svozů

Aplikace objednávání svozů GE MONEY Aplikace objednávání svozů Uživatelská dokumentace IMP spol. s r.o. 14.1.2011 Uživatelská dokumentace k systému pro objednávání a evidenci svozů z poboček GE Money. 1 Přihlášení do aplikace K

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1.1 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze MONITOROVACÍ SYSTÉM Návod na obsluhu webového rozhraní 2015 oficiální verze 1 Obsah Obsah... 1 Přihlášení do webového rozhraní... 3 Ovládací prvky webového rozhraní... 4 Základní obrazovka... 4 a) pole

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu:

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ 1 PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: 1 2 REGISTRACE ÚČTU Pokud jste již stávajícím zákazníkem T-Mobile, můžete využívat spousty výhod! Stačí

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

Při prvním přihlášení Vás program vyzve ke změně úvodního hesla.

Při prvním přihlášení Vás program vyzve ke změně úvodního hesla. Návod na používání helpdeskového systému HELP.i. Požadavky směrované na podporu produktů firmy DATACENTRUM systems & consulting, a.s., jsou evidovány v aplikaci HELP.i. V systému jsou evidovány požadavky,

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ 1 OBSAH Instalace 3 Přihlášení 4 Trh 5 Symboly 4 Graf 6 Vlastnosti grafu 7 Nový pokyn okamžitá realizace 7 Nový pokyn čekající 8

Více

Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice

Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice - 1 - Obsah Outlook 2003... - 3 - Outlook 2007... - 5 - Outlook 2010... - 10 - Outlook Express... - 12 - Windows Live Mail... - 16 - Mozilla

Více

Obsah: 1. Přihlašovací okno a přihlášení do systému Zobrazení osobní stránky strávníka a jídelního lístku

Obsah: 1. Přihlašovací okno a přihlášení do systému Zobrazení osobní stránky strávníka a jídelního lístku Obsah: 1. Přihlašovací okno a přihlášení do systému 2. Zobrazení osobní stránky strávníka a jídelního lístku 3. Funkce tlačítek hlavní lišty a jejich popis 3.1 informační lišta uživatel a kredit 3.2 funkce

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

Návod na používání systému pro monitoring FVE

Návod na používání systému pro monitoring FVE Návod na používání systému pro monitoring FVE 0 Obsah: 1. představení monitoringu FVE... strana 2 2. prohlížení dat získaných z měniče... strana 5 3. přihlášení do systému... strana 13 4. nastavení systému...

Více

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12 xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál 1/12 Návod xmobile OS Android Přihlášení... 3 Trh... 3 Symboly... 4 Graf... 5 Vlastnosti grafu... 6 Obchod... 6 Nový pokyn okamžitá realizace... 7 Nový

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

M A N U Á L verze 3.0

M A N U Á L verze 3.0 M A N U Á L verze 3.0 ÚVOD Internetové stránky vám nabízí kompletně vše pro vaši potřebu na úspěšné a efektivní podnikání s Blue Style. Na těchto stránkách naleznete: B2B ON-LINE SYSTEM 1. Výběr dostupných

Více

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři Příručka pro uživatele Zaměstnanci školy a profesoři Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Návod pro užívání systému CRemko

Návod pro užívání systému CRemko Návod pro užívání systému CRemko Obsah 1 Úvodní stránka 2 Horní lišta 3 Projekty 3.1 Nový projekt 4 Firmy 4.1 Editace firmy 5 Kontakty 5.1 Editace kontaktu 6 Kalendář 6.1 Editace kalendáře 7 Zprávy 7.1

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

Návod k obsluze rozhraní RealTimeGPSLocator.com

Návod k obsluze rozhraní RealTimeGPSLocator.com Návod k obsluze rozhraní RealTimeGPSLocator.com 1 Přihlášení do rozhraní...1 1.1 Registrace nového uživatele...1 1.2 Přihlášení uživatele...2 2 Práce s rozhraním...2 2.1 Volba Úvod...3 2.2 Volba Nastavení...3

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Obsah manuálu: 1. Změna hesla... 3 2. Zápis předmětů-učitelé... 4 3. Předměty... 5 4. Zobrazení a export studentů

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ

Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ Obsah 1. Přístup přes webové rozhraní... 1 2. Možnosti nastavení schránky... 1 2.1. Změna hesla... 1 2.2. Pravidla... 2 2.3. Podpis...

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Manuál pokladna A3POS

Manuál pokladna A3POS Manuál pokladna A3POS 1 Obsah 1. Ovládání programu... 3 1.1. Spuštění programu... 3 1.2. Ukončení programu... 3 2. Prodej... 3 2.1. Vyhledání artiklu... 3 2.2. Výběr artiklu... 5 2.3. Sleva... 6 2.4. Nová

Více

Ekoškola - manuál pro správce školy

Ekoškola - manuál pro správce školy Ekoškola - manuál pro správce školy Obsah 1. Registrace 2. Administrace školy 3. Ekoškola - úkol měsíce 1. Registrace Registrace školy se provádí na adrese www.ekolampov.cz/cz/registrace-skoly. Zde zadejte

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

SD Quick Book Rezervační systém MANUÁL Určeno pro přístupová práva RECEPČNÍ

SD Quick Book Rezervační systém MANUÁL Určeno pro přístupová práva RECEPČNÍ SD Quick Book Rezervační systém MANUÁL Určeno pro přístupová práva RECEPČNÍ OBSAH SD Quick Book Rezervační systém - Správa rezervací 1. Přihlášení do systému 3 2. Vložení rezervace 4 2.1 Vložení rezervace

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

ISWIN X. Evidence osob a aktuálního stavu insolvenčního rejstříku na PC. Princip

ISWIN X. Evidence osob a aktuálního stavu insolvenčního rejstříku na PC. Princip ISWIN X Evidence osob a aktuálního stavu insolvenčního rejstříku na PC Princip Součástí aplikace je databáze, která obsahuje aktuální stav insolvenčního rejstříku, tj. insolvenční věci, osoby dlužníků,

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Teoretická část: Typickým příkladem použití hromadné korespondence je přijímací řízení na školách. Uchazeči si podají přihlášku, škola ji zpracuje a připraví zvací dopis k přijímací

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Akceptační test. Úvod

Akceptační test. Úvod Verze 1.5 Akceptační test Úvod Tento dokument popisuje postup ověření softwaru, ohledně pokrytí požadavků. Obsahuje vstupní a výstupní parametry pro každý test. Testy Aplikace je napsána pro více uživatelských

Více

Spectu CMS. Následující text předpokládá znalost uživatelské dokumentace aplikace Spectu.

Spectu CMS. Následující text předpokládá znalost uživatelské dokumentace aplikace Spectu. Obsah Obecné informace... 1 Přihlášení a zapomenuté heslo... 1 Tvorba nabídek... 2 Kategorie... 2 Produkty... 4 Modifikátory... 6 Stoly... 6 Reklamní spořiče... 6 Jazyky... 7 Parametry... 7 Správa zařízení...

Více

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD ÚVOD Provozní deník slouží jako pomůcka při plánování a organizování pracovních činností jako pracovní kalendář, do kterého je možno vkládat jednorázové a opakované úkoly, provozní

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

xmobile Mobilní telefony iphone Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/14

xmobile Mobilní telefony iphone Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/14 xmobile Mobilní telefony iphone Uživatelský manuál 1/14 Návod xmobile iphone Přihlášení... 3 Trh... 4 Seznam symbolů... 5 Graf... 6 Vlastnosti grafu... 7 Obchod... 8 Nový pokyn - okamžitý... 9 Nový pokyn

Více

Internetové prohlížeče

Internetové prohlížeče Internetové prohlížeče Internetový prohlížeč je software (program), který slouží k zobrazování obsahu internetu (webových stránek) a stahování souborů. Některé prohlížeče mohou mít i další funkce jako

Více

MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012)

MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012) MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012) První přihlášení a úprava profilu, zápis do kurzu Přihlášení do Moodlu Na stránkách školy přejděte vpravo v sekci Pro studenty na

Více

MANUÁL K DATABÁZI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A

MANUÁL K DATABÁZI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A MANUÁL K DATABÁZI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ Oživení, o. s. srpen 2008 za finanční podpory Nadace Open Society Fund Praha WWW.BEZKORUPCE.CZ 1 Obsah: str. Účel a základní charakteristika databáze

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů vyúčtování daně z příjmů na FÚ Systém WAK INTRA - modul Zaměstnanci menu Mzdy / Výsledky výpočtů - seznam Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - volba Vytvořit soubor

Více

Nápověda aplikace ForesterGPS

Nápověda aplikace ForesterGPS Nápověda aplikace ForesterGPS Copyright IterSoft s.r.o. Choceň Začínáme Spodní lišta Menu Mapy Přepínání mezi režimy Režim zákresů Jak vytvořit zákres mapy Další práce se zákresy Režim prohlížení Měření

Více

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 11.11.2013 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 19.11.2013 2 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Modul zásoby

Více

Manuál k online obchodování

Manuál k online obchodování Manuál k online obchodování I. Vyhledání cenného papíru Nejrychlejší vyhledání cenného papíru provedete přímo na hlavní stránce sekce obchodování Moje oblíbené, a to podle názvu, ISINu nebo kódu WKN. Hledaný

Více

Uživatelský manuál k aplikaci Helpdesk

Uživatelský manuál k aplikaci Helpdesk 1. PŘIHLÁŠENÍ K APLIKACI Aplikace Hepldesk je dostupná na adrese: http://helpdesk.envinet.cz Přihlašovací formulář je zobrazen na následujícím obrázku. Přihlašovací jméno zákazníka je vždy jeho email.

Více