Lokality a uživatelé

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lokality a uživatelé"

Transkript

1 Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/ Praha 10 tel.: fax.: Datum vydání: 15.října 2013 Číslo dokumentu: 466C N01 Číslo verze SW: 2.9.

2 Obsah 1 Úvod Konfigurace lokalit Vytvoření lokality Editace lokality Zakázání (vypnutí) lokality Vygenerování nového hesla lokality Konfigurace uživatelů Vytvoření uživatele Zobrazení a editace uživatele Nastavení nebo změna PINu Nastavení nebo změna hesla Propagace uživatele do lokalit Odstranění uživatele Nastavení Materna účtů Vytvoření účtu Editace účtu Odstranění účtu Odkazy C N01 2 Administrátorský manuál

3 1 Úvod Tento dokument popisuje ovládání záložek Lokality a Uživatelé a částečně Nastavení v systému SIMPHONY. Nastavené hodnoty se pak používají v Pochůzkovém systému a Svolávacím systému na platformě SIMPHONY. Návod ke spuštění systému SIMPHONY a popis grafického rozhraní je obsažen v [1]. 2 Konfigurace lokalit V systému je možné nadefinovat různé lokality tvořící stromovou strukturu. V manuálu [1] je popsáno, kde je aktuální lokalita uvedena na horní liště a jak se mezi lokalitami pohybovat. V této kapitole je popsán způsob vytváření a editace lokalit. Po kliknutí na záložku Lokality v horním menu se zobrazí seznam lokalit zavedených v aktuální lokalitě. Jsou tedy v úrovni o jednu nižší než aktuální lokalita, jsou to podlokality aktuální lokality. V řádku u každé lokality je několik tlačítek pro správu lokalit, zcela vpravo je tlačítko, které umožní rychle přejít do příslušné podlokality. Nad seznamem je tlačítko Vytvořit pro zavedení nové lokality. Aktuální lokalita Zobrazení struktury lokalit Tlačítko pro vytvoření nové lokality Záložka Lokality Přepnutí do podlokality Zakázaná lokalita obr. 2-1Správa lokalit Po kliknutí na záložku Strom se přihlášenému uživateli zobrazí stromová struktura lokalit, kde nejvýše je lokalita, ve které byl přihlášený uživatel vytvořen, viz obr Lokality, které jsou nadřazené lokalitě, ve které byl přihlášený uživatel vytvořen, se tomuto uživateli nezobrazí. Aktuální lokalita je ve stromové struktuře zobrazena šedou barvou, ostatní modrou. Zakázané lokality jsou zobrazené tmavě šedou barvou a přeškrtnutým jménem. Přesunout se do jiné lokality lze také kliknutím na zobrazení dané lokality ve stromě. 466C N01 3 Administrátorský manuál

4 Aktuální lokalita Zakázaná lokalita obr. 2-2 Strom lokalit 2.1 Vytvoření lokality Po kliknutí na tlačítko Vytvořit se otevře formulář, viz obr Po zadání jména lokality a stisku tlačítka Uložit se zobrazí seznam lokalit zavedených v aktuální lokalitě, který je doplněn o právě vytvořenou lokalitu, viz obr Nad tabulkou je uvedeno heslo vygenerované pro novou lokalitu a ID přidělené lokalitě je zapsáno v prvním sloupci řádku tabulky příslušejícímu nové lokalitě. Obě položky se vytvoří automaticky. Tlačítko Zrušit ve formuláři pro vytvoření lokality slouží k návratu bez uložení údajů. obr. 2-3 Vytvoření lokality 466C N01 4 Administrátorský manuál

5 Heslo pro vytvořenou lokalitu ID nové lokality Nastavení lokality Přiřazení uživatelů obr. 2-4 Vytvořená lokalita Nově vytvořená lokalita Vytvoření lokality pokračuje jejím nastavením. Kliknutím na tlačítko Nastavení v řádku nové lokality otevřeme okno (viz obr. 2-5), ve kterém je aktivní záložka SIVS, ve které je možno v dané lokalitě povolit nebo zakázat příjem výstrah ČHMÚ ze Systému integrované výstražné služby (více informací zde Způsob použití SIVS naleznete v dokumentu [2]. obr. 2-5 Zavedení Systému integrované výstražné služby Pokud ve všech lokalitách nadřazených dané lokalitě je zapnut Optimtalk (Hlasové služby systému SIMPHONY), pak se v okně pro nastavení zobrazí i záložka Optimtalk. Po kliknutí na ni se otevře okno, viz obr. 2-6, ve kterém je možné zapnout nebo vypnout použití Optimtalku v dané lokalitě. Jestliže v nadřazené lokalitě není Optimtalk zapnut, pak se záložka Optimtalk neobjeví a nelze ho zapnout. Toto závisí na objednaných službách. obr. 2-6 Zapnutí Optimtalku Další záložkou v okně pro nastavení lokality je záložka Materna. Po kliknutí na ni se otevře okno se seznamem Materna účtů dostupných pro danou lokalitu, viz obr Tyto Materna účty, které slouží k posílání sms zpráv, byly připraveny v záložce Nastavení z 466C N01 5 Administrátorský manuál

6 horního menu. Popisu tohoto nastavení je věnována kapitola 4. Do nastavení Materna účtů se lze dostat také po stisku tlačítka Nastavení Materna účtů v horní části okna na obr obr. 2-7 Dostupné Materna účty Jestliže předpokládáme posílání sms zpráv v dané lokalitě, můžeme vybraný účet povolit jen pro danou lokalitu tlačítkem Povolit, nebo tlačítkem Povolit s možností další delegace umožnit povolení účtu i pro podlokality dané lokality. Při vytváření lokality je možné přiřadit do ní uživatele zavedené v aktuální lokalitě. Po stisku tlačítka Přiřadit uživatele v řádku vytvářené lokality v seznamu lokalit (obr. 2-4) se otevře okno viz obr. 2-8, kde jsou vypsáni uživatelé zavedení v aktuální lokalitě. Zde zaškrtneme uživatele, které chceme do vytvářené lokality přiřadit (pro zrychlení výběru jsou k dispozici tlačítka Všichni a Nikdo ) a tlačítkem Uložit výběr přiřadíme do vytvářené lokality. Tlačítkem Zrušit se vrátíme do seznamu lokalit bez uložení uživatelů. obr. 2-8 Přiřazení uživatelů do lokality 2.2 Editace lokality V okně Správa lokalit, kde je zobrazený seznam zavedených lokalit, viz obr. 2-1, je v řádku u každé lokality několik tlačítek. Jestliže stiskneme tlačítko Nastavení, otevře se okno viz obr Zde je možné po otevření záložek SIVS, Optimtalk nebo Materna upravit nastavení těchto systémů pro danou lokalitu (viz výše). Dále lze využít tlačítko Přiřadit uživatele pro přidání uživatelů do existující lokality. 466C N01 6 Administrátorský manuál

7 Kliknutím na tlačítko Přejmenovat v řádku dané lokality se otevře formulář pro úpravu názvu lokality, který je stejný jako při vytváření lokality, s tím rozdílem, že je vyplněné jméno lokality a lze ho upravit. obr. 2-9 Přejmenování lokality 2.3 Zakázání (vypnutí) lokality Jestliže chceme některou lokalitu vyřadit ze systému, stiskneme tlačítko Zakázat v řádku příslušné lokality v okně Správa lokalit, kde je zobrazený seznam zavedených lokalit, viz obr Po stisku tlačítka se zobrazí kontrolní dotaz, viz obr. 2-10, který je nutno potvrdit. obr Zákaz lokality Po potvrzení se obsah okna Správa lokalit obnoví a příslušná lokalita je zde zakázaná, viz obr Místo tlačítka pro zákaz lokality je zde tlačítko Povolit, jehož stiskem se lokalita může opět zařadit do systému. 466C N01 7 Administrátorský manuál

8 Zakázaná lokalita obr Zakázaná lokalita 2.4 Vygenerování nového hesla lokality Stisknutím tlačítka Vygenerovat nové heslo způsobíme pro příslušnou lokalitu vygenerování nového hesla, které se zobrazí nad seznamem lokalit, viz obr Nové heslo obr Vygenerované heslo 3 Konfigurace uživatelů Po kliknutí na záložku Uživatelé v horním menu se zobrazí seznam v aktuální lokalitě dosud zavedených uživatelů s jejich základními údaji (Jméno, Příjmení, Pochůzkář (Ano/Ne)), viz obr V pravé polovině řádku uživatele vytvořeného v této lokalitě je několik tlačítek, umožňujících editaci osobních údajů, hesel, PINu či přímo odstranění uživatele. Jestliže byl uživatel vytvořen v nadřazené lokalitě, má zde pouze tlačítko pro zobrazení a tlačítko Propagace do lokalit (viz kap. 3.5), není možné jej v aktuální lokalitě editovat nebo odstranit, to lze pouze v lokalitě, ve které byl vytvořen. Nad seznamem uživatelů vlevo je tlačítko Vytvořit pro zadání nového uživatele. Každý zavedený uživatel může mít různá oprávnění. Může mít přístup do webového rozhraní, může být typu Pochůzkář, používající mobilní aplikaci (viz [3]) nebo má obojí oprávnění. 466C N01 8 Administrátorský manuál

9 Vytvoření uživatele Uživatel vytvořený v nadřazené lokalitě Uživatelé vytvoření v aktuální lokalitě obr. 3-1 Seznam zavedených uživatelů 3.1 Vytvoření uživatele Po kliknutí na tlačítko Vytvořit (obr. 3-1) se zobrazí prázdný editační formulář, viz obr V zobrazeném formuláři v záložce Detail vyplníme potřebné údaje (jméno, příjmení, , telefon, mobilní telefon, osobní číslo a funkce), povinné položky jsou jméno a příjmení. ová adresa slouží jako přihlašovací jméno, takže pokud ji nevyplníme, nebude mít uživatel přístup do systému přes webové rozhraní. Po kliknutí na záložku Práva se otevře formulář (viz obr. 3-3) pro stanovení oprávnění daného uživatele. Zde je možné oprávnění pro jednotlivé činnosti zadávat postupně zaškrtáváním jednotlivých políček v tabulce nebo lze použít tlačítek Vše a Nic na úrovni řádků nebo dílčích tabulek pro hromadné zaškrtnutí nebo zrušení. Údaje uložíme tlačítkem Uložit, zpět do seznamu zavedených uživatelů bez vytvoření nového záznamu se vrátíme tlačítkem Zrušit. Nezáleží na tom, z které záložky okna pro editaci uživatele (Detail nebo Práva) tato tlačítka použijeme. Přihlašovací jméno obr. 3-2 Editační formulář 466C N01 9 Administrátorský manuál

10 obr. 3-3 Nastavení práv uživatele 466C N01 10 Administrátorský manuál

11 Po stisku tlačítka Uložit se zobrazí informační okno s rekapitulací údajů, viz obr Pro změnu zadaných údajů se lze vrátit do editační obrazovky tlačítkem Upravit, do seznamu uživatelů se dostaneme tlačítkem Zpět. obr. 3-4 Informační okno V informačním okně se objevila další položka Pochůzkář a tlačítko Nastavit PIN. Nastavením PINu (viz kap. 3.3) zařadíme uživatele do kategorie pochůzkář pro Online pochůzkový systém (viz [2] a [3]). V případě, že byl zadán uživatele, objeví se zde i tlačítko pro nastavení hesla pro přístup do systému přes webové rozhraní (viz kap. 3.4). 3.2 Zobrazení a editace uživatele Po stisku tlačítka Zobrazit v řádku příslušného uživatele v seznamu uživatelů na obr. 3-1 se zobrazí informační okno se všemi údaji, vztahující se k danému uživateli, viz obr Stiskem tlačítka Upravit se zobrazí editační formulář (obr. 3-2) se zadanými údaji a je možné údaje upravit. Do stejného formuláře se lze dostat ze seznamu uživatelů stiskem tlačítka Upravit. Uložení změněných údajů se provede tlačítkem Uložit. Stiskem tlačítka Změnit heslo nebo Nastavit PIN (buď z informačního okna konkrétního uživatele nebo přímo ze seznamu uživatelů) lze uvedené údaje změnit (viz dále). Editovat lze pouze uživatele vytvořeného v aktuální lokalitě. 3.3 Nastavení nebo změna PINu Po stisku tlačítka Nastavit PIN (příp. Změnit PIN ) z informačního okna konkrétního uživatele nebo přímo ze seznamu uživatelů je zobrazen editační formulář pro nastavení či změnu PINu, viz obr Zobrazení tlačítka Nastavit PIN nebo Změnit PIN je závislé na tom, zda uživatel již byl zařazen v roli pochůzkáře (pak je zobrazeno tlačítko Změnit PIN ). Vyplněním a potvrzením PINu je uživatel zařazen do kategorie Pochůzkář. Změna se uloží tlačítkem Uložit nebo je možné se vrátit zpět tlačítkem Zrušit. Povolené znaky pro PIN jsou pouze číslice. 466C N01 11 Administrátorský manuál

12 obr. 3-5 Editační okno pro nastavení PINu 3.4 Nastavení nebo změna hesla Po stisku tlačítka Nastavit heslo (příp. Změnit heslo ) z informačního okna konkrétního uživatele nebo přímo ze seznamu uživatelů je zobrazen editační formulář pro změnu hesla, viz obr Pokud tlačítko u uživatele není zobrazeno, nemá uživatel přístupové právo do systému přes webové rozhraní (není vyplněna ová adresa, viz. kap.3.1). Před změnou je nutno napsat heslo původní, poté doplnit heslo nové. Změna se uloží tlačítkem Uložit nebo je možné se vrátit zpět tlačítkem Zrušit. obr. 3-6 Editační okno pro změnu hesla 3.5 Propagace uživatele do lokalit Pokud chceme, aby uživatel byl dostupný i v podlokalitách lokality, ve které byl vytvořen, klikneme na tlačítko Propagace do lokalit v řádku daného uživatele. Otevře se okno s tabulkou lokalit zavedených v aktuální lokalitě, viz obr obr. 3-7 Propagace uživatele do lokalit 466C N01 12 Administrátorský manuál

13 V řádku každé lokality vidíme, jestli je do ní uživatel propagován, a v závislosti na tom je v posledním sloupci tabulky buď tlačítko pro přiřazení nebo odebrání uživatele. Po stisku tlačítka dojde okamžitě ke změně stavu ve druhém sloupci a změně tlačítka ve třetím sloupci. Když přejdeme do lokality, do které jsme uživatele propagovali, a klikneme zde na záložku Uživatelé, vidíme zde tohoto uživatele (viz obr. 3-8), ale v jeho řádku v tabulce jsou pouze tlačítka Zobrazit a Propagace do lokalit. Je tedy zřejmé, že uživatele lze tímto způsobem propagovat až do nejnižší úrovně podlokalit. Nelze ho však v lokalitě, do které byl propagován, žádným způsobem upravovat. Lokalita, do které byl uživatel propagován Možnost propagace do podlřízené lokality obr. 3-8 Uživatel propagovaný do lokality 3.6 Odstranění uživatele V případě potřeby je možné uživatele odstranit z lokality, ve které byl vytvořen. Provádí se tlačítkem Odstranit, které je zobrazeno v seznamu uživatelů (obr. 3-1). Akci odstranění uživatele je nutno potvrdit, viz následující obrázek. obr. 3-9 Odstranění uživatele 466C N01 13 Administrátorský manuál

14 4 Nastavení Materna účtů Po kliknutí na záložku Nastavení v horním menu se otevře okno pro nastavení pochůzek a Materna účtů v aktuální lokalitě. V tomto dokumentu je popsané nastavení Materna účtů, které je možné po kliknutí na záložku Materna (viz obr. 4-1). V tabulce vidíme účty dostupné v aktuální lokalitě. První dva účty zde byly vytvořeny, protože ve sloupci Vlastník účtu je uvedeno Ano a v řádku těchto účtů jsou tlačítka pro úpravu a odstranění účtu. Poslední účet byl vypropagován z nadřízené lokality, protože ve sloupci Vlastník účtu je Ne a v jeho řádku jsou pouze tlačítka pro zobrazení a použití účtu. Účet, který je na obr. 4-1 uveden v prvním řádku tabulky, je v aktuální lokalitě používán. V tabulce je vidět, že používaný účet má ve svém řádku tlačítko Přestat používat, kterým jej lze vypnout a naopak vypnutý účet lze zaktivnit tlačítkem Použít. Používaný účet obr. 4-1 Materna účty Účet vypropagovaný z nadřízené lokality 4.1 Vytvoření účtu Pro vytvoření nového účtu klikneme na tlačítko Vytvořit nad tabulkou. Otevře se okno, ve kterém zadáme číslo pro nový účet a heslo, které musíme potvrdit (viz obr. 4-2). obr. 4-2 Zadání hesla Po stisku tlačítka Uložit se zobrazí informace o vytvoření účtu, jako na obr Stav vytvořeného účtu je Vypnuto. Pokud chceme tento účet používat, stiskneme tlačítko Použít a otevře se formulář pro zadání klíčového slova, které se bude používat v aktuální lokalitě (obr. 4-4). 466C N01 14 Administrátorský manuál

15 obr. 4-3 Informace o uložení účtu obr. 4-4 Zadání klíčového slova Po zadání klíčového slova a stisku tlačítka Uložit se tento účet stane používaným účtem a ostatní zavedené účty budou ve stavu Vypnuto. 4.2 Editace účtu Editovat je možné pouze účet, který byl v aktuální lokalitě vytvořen. V řádku příslušejímu účtu lze stiskem tlačítka Upravit otevřít okno pro zadání nového hesla (viz obr. 4-2). Pokud použijeme tlačítko Zobrazit, otevře se nejdřív okno s informací o účtu (viz obr. 4-3) a zde je možné použít tlačítko Upravit pro změnu hesla, nebo tlačítko Použít pro zadání klíčového slova, případně Přestat používat, pokud se jedná o používaný účet. Tlačítka Použít nebo Přestat používat jsou k dispozici i přímo v tabulce dostupných účtů na obr Použít lze i účet vypropagovaný z nadřízené lokality. 4.3 Odstranění účtu V případě potřeby je možné účet z lokality, ve které byl vytvořen, odstranit. Provádí se stiskem tlačítka Odstranit v řádku příslušného účtu (obr. 4-1). Akci odstranění účtu je nutno potvrdit. 5 Odkazy [1] Simphony - 466C Uživatelský manuál. [2] Online pochůzkový system - 466C Administrátorský manuál. [3] Online pochůzkový system - 466C Uživatelský manuál. 466C N01 15 Administrátorský manuál

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky:

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky: Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...3 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

Manuál pro práci s programem EndNote

Manuál pro práci s programem EndNote Manuál pro práci s programem EndNote František Chmelík & Karel Frömel 2013 Tento manuál byl vytvořen v rámci řešení projektu FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 693/2013 Obsah Co je program EndNote a k čemu slouží?...

Více

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Téma: Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Vypracovali: Radim Kopal, Tomáš Vrba Tento dokument popisuje

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Výpočtový program armatur DiVent

Výpočtový program armatur DiVent Obsah Výpočtový program armatur DiVent Instalace a první kroky KAPITOLA 1...2 Úvod...2 1.1 Návrh regulační armatury...2 KAPITOLA 2...3 Instalace a první spuštění...3 2.1 Instalace programu DiVent...3 2.2

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Jak začít s FlexiBee...

Jak začít s FlexiBee... Jak začít s FlexiBee... 1. Obecný úvod... 2 Obsah 2. Jak založit novou firmu v systému FlexiBee... 4 3. Základní ovládání systému FlexiBee... 12 4. Nastavení číselníků pro práci se systémem FlexiBee...

Více

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Kontrola č. 4_AMbezDBv.01 Strana

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout Pokyny pro práci s internetovými formuláři pro vstup žádostí o dotaci v Programu obnovy venkova Pardubického kraje na r. 2014 (vkládání v červenci-září 2013) 1. Organizační informace Žádosti o dotaci z

Více

Využití Exchange Serveru pro skupinovou spolupráci

Využití Exchange Serveru pro skupinovou spolupráci Využití Exchange Serveru pro skupinovou spolupráci KAPITOLA 6 V této kapitole se dozvíte: Plánování událostí pomocí kalendářů Delegování přístupu do kalendáře pro jiného uživatele Firemní kontakty Využití

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz

Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz Dnes bych Vás chtěl seznámit s pro mne nepřekonatelným genealogickým programem Legacy Family

Více

Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S

Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S Vážený zákazníku, vítáme Vás v síti T-Mobile. Velmi si vážíme Vaší volby využívat službu Hlasová linka Premium a věříme, že s veškerými našimi službami

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Uživatelská příručka Vydáno: 2014-05-07 SWD-20140507094804675 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením... 7 Čím se zařízení

Více

Tvorba prezentace v SMART Notebooku

Tvorba prezentace v SMART Notebooku Tvorba prezentace v SMART Notebooku Učební text pro autory materiálů a učitele dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt: Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro

Více

Vozidlová stanice FXM 20

Vozidlová stanice FXM 20 Vozidlová stanice FXM 20 Datum vydání: říjen 2007 Návod k obsluze 1998, RADOM s.r.o. Jiřího Potůčka 259 530 09 Pardubice tel.: 466 414 211 fax: 466 413 315 Internet: www.radom.eu Autor: Ing. Kamil Pipek,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Návod ke službě Era smartbanking

Návod ke službě Era smartbanking Návod ke službě Era smartbanking Obsah 1 Všeobecné informace 2 Zřízení a aktivace služby 3 Přihlášení a odhlášení 4 Přehled funkcí a služeb 5 Widgety na úvodní obrazovce 6 Bezpečnost 7 Doporučené minimální

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

OPERAČNÍ SYSTÉM. aneb Kdo to všechno řídí?

OPERAČNÍ SYSTÉM. aneb Kdo to všechno řídí? OPERAČNÍ SYSTÉM aneb Kdo to všechno řídí? Představte si například letiště, na kterém je téměř všechno, jak má být odbavovací hala, letadla na ranveji, kontrolní věž se zapnutými radary, tankovací a naváděcí

Více

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál JOYCE ČR, s.r.o., Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, IČ: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010 Fax: +420 539 088 000, E-mail: joyce@joyce.cz, Web: www.joyce.cz WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

Více