Lokality a uživatelé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lokality a uživatelé"

Transkript

1 Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/ Praha 10 tel.: fax.: Datum vydání: 15.října 2013 Číslo dokumentu: 466C N01 Číslo verze SW: 2.9.

2 Obsah 1 Úvod Konfigurace lokalit Vytvoření lokality Editace lokality Zakázání (vypnutí) lokality Vygenerování nového hesla lokality Konfigurace uživatelů Vytvoření uživatele Zobrazení a editace uživatele Nastavení nebo změna PINu Nastavení nebo změna hesla Propagace uživatele do lokalit Odstranění uživatele Nastavení Materna účtů Vytvoření účtu Editace účtu Odstranění účtu Odkazy C N01 2 Administrátorský manuál

3 1 Úvod Tento dokument popisuje ovládání záložek Lokality a Uživatelé a částečně Nastavení v systému SIMPHONY. Nastavené hodnoty se pak používají v Pochůzkovém systému a Svolávacím systému na platformě SIMPHONY. Návod ke spuštění systému SIMPHONY a popis grafického rozhraní je obsažen v [1]. 2 Konfigurace lokalit V systému je možné nadefinovat různé lokality tvořící stromovou strukturu. V manuálu [1] je popsáno, kde je aktuální lokalita uvedena na horní liště a jak se mezi lokalitami pohybovat. V této kapitole je popsán způsob vytváření a editace lokalit. Po kliknutí na záložku Lokality v horním menu se zobrazí seznam lokalit zavedených v aktuální lokalitě. Jsou tedy v úrovni o jednu nižší než aktuální lokalita, jsou to podlokality aktuální lokality. V řádku u každé lokality je několik tlačítek pro správu lokalit, zcela vpravo je tlačítko, které umožní rychle přejít do příslušné podlokality. Nad seznamem je tlačítko Vytvořit pro zavedení nové lokality. Aktuální lokalita Zobrazení struktury lokalit Tlačítko pro vytvoření nové lokality Záložka Lokality Přepnutí do podlokality Zakázaná lokalita obr. 2-1Správa lokalit Po kliknutí na záložku Strom se přihlášenému uživateli zobrazí stromová struktura lokalit, kde nejvýše je lokalita, ve které byl přihlášený uživatel vytvořen, viz obr Lokality, které jsou nadřazené lokalitě, ve které byl přihlášený uživatel vytvořen, se tomuto uživateli nezobrazí. Aktuální lokalita je ve stromové struktuře zobrazena šedou barvou, ostatní modrou. Zakázané lokality jsou zobrazené tmavě šedou barvou a přeškrtnutým jménem. Přesunout se do jiné lokality lze také kliknutím na zobrazení dané lokality ve stromě. 466C N01 3 Administrátorský manuál

4 Aktuální lokalita Zakázaná lokalita obr. 2-2 Strom lokalit 2.1 Vytvoření lokality Po kliknutí na tlačítko Vytvořit se otevře formulář, viz obr Po zadání jména lokality a stisku tlačítka Uložit se zobrazí seznam lokalit zavedených v aktuální lokalitě, který je doplněn o právě vytvořenou lokalitu, viz obr Nad tabulkou je uvedeno heslo vygenerované pro novou lokalitu a ID přidělené lokalitě je zapsáno v prvním sloupci řádku tabulky příslušejícímu nové lokalitě. Obě položky se vytvoří automaticky. Tlačítko Zrušit ve formuláři pro vytvoření lokality slouží k návratu bez uložení údajů. obr. 2-3 Vytvoření lokality 466C N01 4 Administrátorský manuál

5 Heslo pro vytvořenou lokalitu ID nové lokality Nastavení lokality Přiřazení uživatelů obr. 2-4 Vytvořená lokalita Nově vytvořená lokalita Vytvoření lokality pokračuje jejím nastavením. Kliknutím na tlačítko Nastavení v řádku nové lokality otevřeme okno (viz obr. 2-5), ve kterém je aktivní záložka SIVS, ve které je možno v dané lokalitě povolit nebo zakázat příjem výstrah ČHMÚ ze Systému integrované výstražné služby (více informací zde Způsob použití SIVS naleznete v dokumentu [2]. obr. 2-5 Zavedení Systému integrované výstražné služby Pokud ve všech lokalitách nadřazených dané lokalitě je zapnut Optimtalk (Hlasové služby systému SIMPHONY), pak se v okně pro nastavení zobrazí i záložka Optimtalk. Po kliknutí na ni se otevře okno, viz obr. 2-6, ve kterém je možné zapnout nebo vypnout použití Optimtalku v dané lokalitě. Jestliže v nadřazené lokalitě není Optimtalk zapnut, pak se záložka Optimtalk neobjeví a nelze ho zapnout. Toto závisí na objednaných službách. obr. 2-6 Zapnutí Optimtalku Další záložkou v okně pro nastavení lokality je záložka Materna. Po kliknutí na ni se otevře okno se seznamem Materna účtů dostupných pro danou lokalitu, viz obr Tyto Materna účty, které slouží k posílání sms zpráv, byly připraveny v záložce Nastavení z 466C N01 5 Administrátorský manuál

6 horního menu. Popisu tohoto nastavení je věnována kapitola 4. Do nastavení Materna účtů se lze dostat také po stisku tlačítka Nastavení Materna účtů v horní části okna na obr obr. 2-7 Dostupné Materna účty Jestliže předpokládáme posílání sms zpráv v dané lokalitě, můžeme vybraný účet povolit jen pro danou lokalitu tlačítkem Povolit, nebo tlačítkem Povolit s možností další delegace umožnit povolení účtu i pro podlokality dané lokality. Při vytváření lokality je možné přiřadit do ní uživatele zavedené v aktuální lokalitě. Po stisku tlačítka Přiřadit uživatele v řádku vytvářené lokality v seznamu lokalit (obr. 2-4) se otevře okno viz obr. 2-8, kde jsou vypsáni uživatelé zavedení v aktuální lokalitě. Zde zaškrtneme uživatele, které chceme do vytvářené lokality přiřadit (pro zrychlení výběru jsou k dispozici tlačítka Všichni a Nikdo ) a tlačítkem Uložit výběr přiřadíme do vytvářené lokality. Tlačítkem Zrušit se vrátíme do seznamu lokalit bez uložení uživatelů. obr. 2-8 Přiřazení uživatelů do lokality 2.2 Editace lokality V okně Správa lokalit, kde je zobrazený seznam zavedených lokalit, viz obr. 2-1, je v řádku u každé lokality několik tlačítek. Jestliže stiskneme tlačítko Nastavení, otevře se okno viz obr Zde je možné po otevření záložek SIVS, Optimtalk nebo Materna upravit nastavení těchto systémů pro danou lokalitu (viz výše). Dále lze využít tlačítko Přiřadit uživatele pro přidání uživatelů do existující lokality. 466C N01 6 Administrátorský manuál

7 Kliknutím na tlačítko Přejmenovat v řádku dané lokality se otevře formulář pro úpravu názvu lokality, který je stejný jako při vytváření lokality, s tím rozdílem, že je vyplněné jméno lokality a lze ho upravit. obr. 2-9 Přejmenování lokality 2.3 Zakázání (vypnutí) lokality Jestliže chceme některou lokalitu vyřadit ze systému, stiskneme tlačítko Zakázat v řádku příslušné lokality v okně Správa lokalit, kde je zobrazený seznam zavedených lokalit, viz obr Po stisku tlačítka se zobrazí kontrolní dotaz, viz obr. 2-10, který je nutno potvrdit. obr Zákaz lokality Po potvrzení se obsah okna Správa lokalit obnoví a příslušná lokalita je zde zakázaná, viz obr Místo tlačítka pro zákaz lokality je zde tlačítko Povolit, jehož stiskem se lokalita může opět zařadit do systému. 466C N01 7 Administrátorský manuál

8 Zakázaná lokalita obr Zakázaná lokalita 2.4 Vygenerování nového hesla lokality Stisknutím tlačítka Vygenerovat nové heslo způsobíme pro příslušnou lokalitu vygenerování nového hesla, které se zobrazí nad seznamem lokalit, viz obr Nové heslo obr Vygenerované heslo 3 Konfigurace uživatelů Po kliknutí na záložku Uživatelé v horním menu se zobrazí seznam v aktuální lokalitě dosud zavedených uživatelů s jejich základními údaji (Jméno, Příjmení, Pochůzkář (Ano/Ne)), viz obr V pravé polovině řádku uživatele vytvořeného v této lokalitě je několik tlačítek, umožňujících editaci osobních údajů, hesel, PINu či přímo odstranění uživatele. Jestliže byl uživatel vytvořen v nadřazené lokalitě, má zde pouze tlačítko pro zobrazení a tlačítko Propagace do lokalit (viz kap. 3.5), není možné jej v aktuální lokalitě editovat nebo odstranit, to lze pouze v lokalitě, ve které byl vytvořen. Nad seznamem uživatelů vlevo je tlačítko Vytvořit pro zadání nového uživatele. Každý zavedený uživatel může mít různá oprávnění. Může mít přístup do webového rozhraní, může být typu Pochůzkář, používající mobilní aplikaci (viz [3]) nebo má obojí oprávnění. 466C N01 8 Administrátorský manuál

9 Vytvoření uživatele Uživatel vytvořený v nadřazené lokalitě Uživatelé vytvoření v aktuální lokalitě obr. 3-1 Seznam zavedených uživatelů 3.1 Vytvoření uživatele Po kliknutí na tlačítko Vytvořit (obr. 3-1) se zobrazí prázdný editační formulář, viz obr V zobrazeném formuláři v záložce Detail vyplníme potřebné údaje (jméno, příjmení, , telefon, mobilní telefon, osobní číslo a funkce), povinné položky jsou jméno a příjmení. ová adresa slouží jako přihlašovací jméno, takže pokud ji nevyplníme, nebude mít uživatel přístup do systému přes webové rozhraní. Po kliknutí na záložku Práva se otevře formulář (viz obr. 3-3) pro stanovení oprávnění daného uživatele. Zde je možné oprávnění pro jednotlivé činnosti zadávat postupně zaškrtáváním jednotlivých políček v tabulce nebo lze použít tlačítek Vše a Nic na úrovni řádků nebo dílčích tabulek pro hromadné zaškrtnutí nebo zrušení. Údaje uložíme tlačítkem Uložit, zpět do seznamu zavedených uživatelů bez vytvoření nového záznamu se vrátíme tlačítkem Zrušit. Nezáleží na tom, z které záložky okna pro editaci uživatele (Detail nebo Práva) tato tlačítka použijeme. Přihlašovací jméno obr. 3-2 Editační formulář 466C N01 9 Administrátorský manuál

10 obr. 3-3 Nastavení práv uživatele 466C N01 10 Administrátorský manuál

11 Po stisku tlačítka Uložit se zobrazí informační okno s rekapitulací údajů, viz obr Pro změnu zadaných údajů se lze vrátit do editační obrazovky tlačítkem Upravit, do seznamu uživatelů se dostaneme tlačítkem Zpět. obr. 3-4 Informační okno V informačním okně se objevila další položka Pochůzkář a tlačítko Nastavit PIN. Nastavením PINu (viz kap. 3.3) zařadíme uživatele do kategorie pochůzkář pro Online pochůzkový systém (viz [2] a [3]). V případě, že byl zadán uživatele, objeví se zde i tlačítko pro nastavení hesla pro přístup do systému přes webové rozhraní (viz kap. 3.4). 3.2 Zobrazení a editace uživatele Po stisku tlačítka Zobrazit v řádku příslušného uživatele v seznamu uživatelů na obr. 3-1 se zobrazí informační okno se všemi údaji, vztahující se k danému uživateli, viz obr Stiskem tlačítka Upravit se zobrazí editační formulář (obr. 3-2) se zadanými údaji a je možné údaje upravit. Do stejného formuláře se lze dostat ze seznamu uživatelů stiskem tlačítka Upravit. Uložení změněných údajů se provede tlačítkem Uložit. Stiskem tlačítka Změnit heslo nebo Nastavit PIN (buď z informačního okna konkrétního uživatele nebo přímo ze seznamu uživatelů) lze uvedené údaje změnit (viz dále). Editovat lze pouze uživatele vytvořeného v aktuální lokalitě. 3.3 Nastavení nebo změna PINu Po stisku tlačítka Nastavit PIN (příp. Změnit PIN ) z informačního okna konkrétního uživatele nebo přímo ze seznamu uživatelů je zobrazen editační formulář pro nastavení či změnu PINu, viz obr Zobrazení tlačítka Nastavit PIN nebo Změnit PIN je závislé na tom, zda uživatel již byl zařazen v roli pochůzkáře (pak je zobrazeno tlačítko Změnit PIN ). Vyplněním a potvrzením PINu je uživatel zařazen do kategorie Pochůzkář. Změna se uloží tlačítkem Uložit nebo je možné se vrátit zpět tlačítkem Zrušit. Povolené znaky pro PIN jsou pouze číslice. 466C N01 11 Administrátorský manuál

12 obr. 3-5 Editační okno pro nastavení PINu 3.4 Nastavení nebo změna hesla Po stisku tlačítka Nastavit heslo (příp. Změnit heslo ) z informačního okna konkrétního uživatele nebo přímo ze seznamu uživatelů je zobrazen editační formulář pro změnu hesla, viz obr Pokud tlačítko u uživatele není zobrazeno, nemá uživatel přístupové právo do systému přes webové rozhraní (není vyplněna ová adresa, viz. kap.3.1). Před změnou je nutno napsat heslo původní, poté doplnit heslo nové. Změna se uloží tlačítkem Uložit nebo je možné se vrátit zpět tlačítkem Zrušit. obr. 3-6 Editační okno pro změnu hesla 3.5 Propagace uživatele do lokalit Pokud chceme, aby uživatel byl dostupný i v podlokalitách lokality, ve které byl vytvořen, klikneme na tlačítko Propagace do lokalit v řádku daného uživatele. Otevře se okno s tabulkou lokalit zavedených v aktuální lokalitě, viz obr obr. 3-7 Propagace uživatele do lokalit 466C N01 12 Administrátorský manuál

13 V řádku každé lokality vidíme, jestli je do ní uživatel propagován, a v závislosti na tom je v posledním sloupci tabulky buď tlačítko pro přiřazení nebo odebrání uživatele. Po stisku tlačítka dojde okamžitě ke změně stavu ve druhém sloupci a změně tlačítka ve třetím sloupci. Když přejdeme do lokality, do které jsme uživatele propagovali, a klikneme zde na záložku Uživatelé, vidíme zde tohoto uživatele (viz obr. 3-8), ale v jeho řádku v tabulce jsou pouze tlačítka Zobrazit a Propagace do lokalit. Je tedy zřejmé, že uživatele lze tímto způsobem propagovat až do nejnižší úrovně podlokalit. Nelze ho však v lokalitě, do které byl propagován, žádným způsobem upravovat. Lokalita, do které byl uživatel propagován Možnost propagace do podlřízené lokality obr. 3-8 Uživatel propagovaný do lokality 3.6 Odstranění uživatele V případě potřeby je možné uživatele odstranit z lokality, ve které byl vytvořen. Provádí se tlačítkem Odstranit, které je zobrazeno v seznamu uživatelů (obr. 3-1). Akci odstranění uživatele je nutno potvrdit, viz následující obrázek. obr. 3-9 Odstranění uživatele 466C N01 13 Administrátorský manuál

14 4 Nastavení Materna účtů Po kliknutí na záložku Nastavení v horním menu se otevře okno pro nastavení pochůzek a Materna účtů v aktuální lokalitě. V tomto dokumentu je popsané nastavení Materna účtů, které je možné po kliknutí na záložku Materna (viz obr. 4-1). V tabulce vidíme účty dostupné v aktuální lokalitě. První dva účty zde byly vytvořeny, protože ve sloupci Vlastník účtu je uvedeno Ano a v řádku těchto účtů jsou tlačítka pro úpravu a odstranění účtu. Poslední účet byl vypropagován z nadřízené lokality, protože ve sloupci Vlastník účtu je Ne a v jeho řádku jsou pouze tlačítka pro zobrazení a použití účtu. Účet, který je na obr. 4-1 uveden v prvním řádku tabulky, je v aktuální lokalitě používán. V tabulce je vidět, že používaný účet má ve svém řádku tlačítko Přestat používat, kterým jej lze vypnout a naopak vypnutý účet lze zaktivnit tlačítkem Použít. Používaný účet obr. 4-1 Materna účty Účet vypropagovaný z nadřízené lokality 4.1 Vytvoření účtu Pro vytvoření nového účtu klikneme na tlačítko Vytvořit nad tabulkou. Otevře se okno, ve kterém zadáme číslo pro nový účet a heslo, které musíme potvrdit (viz obr. 4-2). obr. 4-2 Zadání hesla Po stisku tlačítka Uložit se zobrazí informace o vytvoření účtu, jako na obr Stav vytvořeného účtu je Vypnuto. Pokud chceme tento účet používat, stiskneme tlačítko Použít a otevře se formulář pro zadání klíčového slova, které se bude používat v aktuální lokalitě (obr. 4-4). 466C N01 14 Administrátorský manuál

15 obr. 4-3 Informace o uložení účtu obr. 4-4 Zadání klíčového slova Po zadání klíčového slova a stisku tlačítka Uložit se tento účet stane používaným účtem a ostatní zavedené účty budou ve stavu Vypnuto. 4.2 Editace účtu Editovat je možné pouze účet, který byl v aktuální lokalitě vytvořen. V řádku příslušejímu účtu lze stiskem tlačítka Upravit otevřít okno pro zadání nového hesla (viz obr. 4-2). Pokud použijeme tlačítko Zobrazit, otevře se nejdřív okno s informací o účtu (viz obr. 4-3) a zde je možné použít tlačítko Upravit pro změnu hesla, nebo tlačítko Použít pro zadání klíčového slova, případně Přestat používat, pokud se jedná o používaný účet. Tlačítka Použít nebo Přestat používat jsou k dispozici i přímo v tabulce dostupných účtů na obr Použít lze i účet vypropagovaný z nadřízené lokality. 4.3 Odstranění účtu V případě potřeby je možné účet z lokality, ve které byl vytvořen, odstranit. Provádí se stiskem tlačítka Odstranit v řádku příslušného účtu (obr. 4-1). Akci odstranění účtu je nutno potvrdit. 5 Odkazy [1] Simphony - 466C Uživatelský manuál. [2] Online pochůzkový system - 466C Administrátorský manuál. [3] Online pochůzkový system - 466C Uživatelský manuál. 466C N01 15 Administrátorský manuál

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Online pochůzkový systém Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Vyhledávání údajů o materiálu... 2 Porovnávání materiálů... 4 Tvorba a editace... 5 Vytvoření materiálu... 5 Vytvořit nový materiál... 6 Vytvoř z

Více

SMiS Občan. verze 1.3

SMiS Občan. verze 1.3 SMiS Občan verze 1.3 SMiS Občan uživatelská příručka k aplikaci Copyright 2004 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha 9-Libeň tel.: 284 001 284 fax: 284 818 027 e-mail:

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Příprava telefonu a instalace aplikace Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 1. Hlavní okno aplikace: - pod tlačítkem Manuál k OBD 2.5 je ke stažení podrobný manuál pro práci v aplikaci - tabulka vpravo obsahuje seznam

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tel.: 558 646 913 Fax: 558 6626 500 Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová 28. 4. 2011 Obsah 1 Přílohy... 1 1.1 Vložení přílohy... 1 1.2 Smazání přílohy... 2 1.3

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise

Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise Obsah: 1. Spuštění programu 2. Změny údajů v povodňových komisích 3. Další možnost editace změn u osob 4. Zápis nových členů povodňových

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

Zápis Předměty nabízí zápis výsledků obdobným způsobem, na který jsme byli doposud zvyklí.

Zápis Předměty nabízí zápis výsledků obdobným způsobem, na který jsme byli doposud zvyklí. VÝSLEDKY ZKOUŠEK NOVÁ VERZE MODULU Nový modul Výsledky zkoušek nabízí čtyři způsoby zápisu výsledků, zobrazené v horní zelené liště. Zároveň také nabízí možnost evidence propadlých termínů. I. II. III.

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Manuál pro NetDOGs práce s administrací

Manuál pro NetDOGs práce s administrací Manuál pro NetDOGs práce s administrací Po přihlášení se nacházíme v administraci V horní části jsou hlavní ikony značící moduly prezentace - REDAKCE - NOVINKY - OSTATNÍ - ADMINISTRACE (a možná i další

Více

Svolávací systém Administrátorský manuál

Svolávací systém Administrátorský manuál Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15. listopadu

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Obsah Základní informace a nastavení... 3 Nastavení přístupu... 4 Registrace docházky... 5 Editace vlastní docházky... 5 Ovládaní z mobilní aplikace... 6 Konfigurace mobilní aplikace...

Více

Nový modul Výsledky zkoušek nabízí čtyři způsoby zápisu výsledků, zobrazené v horní zelené liště:

Nový modul Výsledky zkoušek nabízí čtyři způsoby zápisu výsledků, zobrazené v horní zelené liště: VÝSLEDKY ZKOUŠEK NOVÁ VERZE MODULU Nový modul Výsledky zkoušek nabízí čtyři způsoby zápisu výsledků, zobrazené v horní zelené liště: I. II. III. IV. I. Zápis výsledků po PŘEDMĚTECH Zápis výsledků po TERMÍNECH

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Questionnaire příručka uživatele

Questionnaire příručka uživatele Questionnaire příručka uživatele Obsah: K čemu aplikace slouží? Popis funkcí Návod k použití o Úvodní dialogové okno o Pro respondenty o Pro administrátory K čemu aplikace slouží? Program questionnaire

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2)

TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2) TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2) K práci s termíny zkoušek slouží modul Termíny zkoušek vypisování, přístupný na hlavní stránce SIS po přihlášení. I. VYPSÁNÍ NOVÉHO TERMÍNU Termín zápočtu nebo zkoušky

Více

Návod na používání webmailu

Návod na používání webmailu Návod na používání webmailu Každý student a zaměstnanec UTB má svoji vlastní školní e-mailovou schránku. K té se lze připojit buď pomocí webového klienta http://webmail.utb.cz, nebo libovolného e-mailového

Více

GPS Loc. Uživatelský manuál. webové rozhraní. pro online přístup do systému GPS Loc přes webové uživatelské rozhraní app.gpsloc.eu

GPS Loc. Uživatelský manuál. webové rozhraní. pro online přístup do systému GPS Loc přes webové uživatelské rozhraní app.gpsloc.eu GPS Loc webové rozhraní Uživatelský manuál pro online přístup do systému GPS Loc přes webové uživatelské rozhraní app.gpsloc.eu Webové rozhraní GPS Loc je virtuální místo na internetu, kde můžete sledovat

Více

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či.

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či. 1 Úvod Aplikace XPERA Projects, která je určena pro sběr a řešení požadavků, přináší nový rozměr a efektivity mobilního klienta. Aplikace Xpera Projects pro ios znamená mít řešené případy stále s sebou.

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08 UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Personalizovaná objednávka... 3 3 Jednoduchá... 3 4 Standardní... 4 5 Komplexní... 5 5.1 Párování

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1.1 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky

Více

Prezenční stránka tréninkové skupiny v systému CzechTriSeries UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Prezenční stránka tréninkové skupiny v systému CzechTriSeries UŽIVATELSKÝ MANUÁL Prezenční stránka tréninkové skupiny v systému CzechTriSeries UŽIVATELSKÝ MANUÁL Datum: 16. 1. 2014 Verze: 01 OBSAH Obsah... 2 1 Přístup k tréninkové skupině v systému CzechTriSeries... 3 1.1 Přihlášení

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

1. Obecná konfigurace autentizace osob. 2. Konfigurace klienta Windows Vista

1. Obecná konfigurace autentizace osob. 2. Konfigurace klienta Windows Vista 1. Obecná konfigurace autentizace osob K autentizaci jakéhokoliv bezdrátového klienta k bezdrátové síti ISS-COP v Brně je nutné nastavit následující parametry. SSID pro učitele: ISSCOP_V1 SSID pro studenty:

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk 1 Obecné informace... 3 1.1 Koncový uživatel... 3 1.2 Založení koncového uživatele... 3 2 Často kladené dotazy... 5 3 Zvýhodněné nabídky tarifů a služeb... 5 4

Více

PŘÍSTUP DO PORTÁLU NAMĚŘENÝCH DAT DALŠÍM OSOBÁM

PŘÍSTUP DO PORTÁLU NAMĚŘENÝCH DAT DALŠÍM OSOBÁM PŘÍSTUP DO PORTÁLU NAMĚŘENÝCH DAT DALŠÍM OSOBÁM Tento typ přístupu slouží výhradně k poskytnutí přístupu k naměřeným datům např. externímu energetikovi nebo obchodníkovi. Takový uživatel nemá přístup na

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Při prvním přihlášení Vás program vyzve ke změně úvodního hesla.

Při prvním přihlášení Vás program vyzve ke změně úvodního hesla. Návod na používání helpdeskového systému HELP.i. Požadavky směrované na podporu produktů firmy DATACENTRUM systems & consulting, a.s., jsou evidovány v aplikaci HELP.i. V systému jsou evidovány požadavky,

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb. UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb http://lesycr.bestdrive.cz/ Tento manuál je určen pracovníkům, kteří jsou pověřeni nákupem pneumatik a pneuservisních služeb pro svou OJ.

Více

První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS

První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS 1 Obsah 1 Získání aplikace... 3 2 První spuštění... 3 2.1 Založení uživatelského účtu... 3 2.2 Založení vozidla... 4 3 Ovládání vozidla... 5 3.1 Menu vozidla...

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

Průvodce aplikací GTS Webový portál pro správce

Průvodce aplikací GTS Webový portál pro správce Průvodce aplikací GTS Webový portál pro správce www.centrex.gts.cz Strana 1 z 14 Obsah 1 Přihlášení do portálu Centrex... 3 2 Hlavní stránka aplikace základní popis... 3 3 Použití interaktivní nápovědy...

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

DIPL 2. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce.

DIPL 2. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. DIPL 2 Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. Obsah STUDENTI VYTVOŘENÍ VOLNÉHO TÉMATU VŠKP VÝBĚR TÉMATU VŠKP Z VOLNÝCH TÉMAT KONTROLA ZADÁNÍ TÉMATU FORMÁLNÍ ÚPRAVA VYPLNĚNÍ ÚDAJŮ ELEKTRONICKÉ

Více

Jednoduchý uživatelský manuál k programu Cat s Paradise

Jednoduchý uživatelský manuál k programu Cat s Paradise Jednoduchý uživatelský manuál k programu Cat s Paradise Program spustíte pomocí souboru CatsParadise.jar ze složky kam jste jej nainstalovali. V úvodním okně naleznete 7 tlačítek. Klepnutím na jakékoliv

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Uživatelská příručka epusa. Březen Brojova 16, Plzeň IČO: , DIČ: CZ ,

Uživatelská příručka epusa. Březen Brojova 16, Plzeň IČO: , DIČ: CZ , Uživatelská příručka epusa Březen 2009 1 NAVIGACE 1.1 NAVIGACE V RÁMCI ÚZEMNÍHO ČLENĚNÍ Základním způsobem pro zobrazení údajů konkrétního subjektu veřejné správy na portálu epusa je navigace podle územního

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Aktivace poskytování naměřených dat v Distribučním portále pro další osobu

Aktivace poskytování naměřených dat v Distribučním portále pro další osobu PŘÍSTUP DO PORTÁLU NAMĚŘENÝCH DAT DALŠÍM OSOBÁM Tento typ přístupu slouží výhradně k poskytnutí přístupu k naměřeným datům např. externímu energetikovi nebo obchodníkovi. Takový uživatel nemá přístup na

Více

GWAVA antispam a antivir

GWAVA antispam a antivir GWAVA antispam a antivir V rámci opatření proti spamu a virům na ČZU byl implementován antispamový a antivirový systém GWAVA. Systém GWAVA zašle uživateli v případě zachycení nevyžádané pošty do jeho schránky

Více

Aplikace objednávání svozů

Aplikace objednávání svozů GE MONEY Aplikace objednávání svozů Uživatelská dokumentace IMP spol. s r.o. 14.1.2011 Uživatelská dokumentace k systému pro objednávání a evidenci svozů z poboček GE Money. 1 Přihlášení do aplikace K

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25 UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Personalizovaná objednávka... 3 3 Jednoduchá... 3 4 Standardní... 4 5 Komplexní... 5 5.1 Párování

Více

Návod k ovládání aplikace

Návod k ovládání aplikace Návod k ovládání aplikace Tento návod se zabývá ovládáním aplikace PDF Annotation 1, která je založena na aplikaci AVP PDF Viewer a umožňuje nejen PDF dokumenty prohlížet, ale také do těchto dokumentů

Více

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce na personálním webu Atraktivni-prace.cz Verze 8.01/2013 Autor: Petr Kliment Obsah: 1. Úvod 2. Registrace uživatelského účtu 3. Přihlášení na uživatelský

Více

Nastavení a ovládání aplikace ifoxtrot

Nastavení a ovládání aplikace ifoxtrot Nastavení a ovládání aplikace ifoxtrot A - obrazovka po spuštění a/nebo při neaktivním připojení Úvodní obrazovka s nakonfigurovaným a vybraným připojením s názvem Chata. Při prvním spuštění je v seznamu

Více

Informační manuál ZVEŘEJŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU STUDENT.CZU.CZ

Informační manuál ZVEŘEJŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU STUDENT.CZU.CZ Informační manuál ZVEŘEJŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU STUDENT.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Aplikace STUDENT Úvod Tento manuál je určen jako návod pro zpřístupňování

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

KONTO OBČANA. Uživatelský manuál Verze

KONTO OBČANA. Uživatelský manuál Verze KONTO OBČANA Uživatelský manuál Verze 0512013 Obsah I. Registrace a přihlášení ke kontu občana...- 2-1. Registrace...- 3-2. Přihlášení ke kontu občana...- 6 - II. Práce s kontem občana...- 7-1. Formuláře

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Nápověda aplikace Patron-Pro

Nápověda aplikace Patron-Pro Nápověda aplikace Patron-Pro 1. Popis aplikace Aplikace Patron-Pro slouží k zobrazení souboru zálohy mobilní aplikace Patron-Pro se záznamy o povolených kartách. Dále umožňuje tyto záznamy editovat, vytvářet

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+

Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+ Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+ 1 Tento uživatelský manuál slouží pro lektory e-learningového portálu MAFIDIS+ (http://elearning.mafidis-plus.info/). Manuál obsahuje popsané

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

Návod na nastavení klienta pro připojení k WiFi síti SPŠE Brno

Návod na nastavení klienta pro připojení k WiFi síti SPŠE Brno Návod na nastavení klienta pro připojení k WiFi síti SPŠE Brno V Brně dne 20.září 2009 Bc. Jiří Žiška, Ing. Jan Šafář 1. Obecná konfigurace autentizace osob K autentizaci jakéhokoliv bezdrátového klienta

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Instalace ArcGIS Pro krok za krokem

Instalace ArcGIS Pro krok za krokem Instalace ArcGIS Pro krok za krokem Tento dokument Vás provede instalací desktopové aplikace ArcGIS Pro. V návodu jsou postupně popsány tyto kroky: Stažení instalačního media pro ArcGIS Pro Instalace ArcGIS

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

Výtisk č.: Počet listů 12. Přílohy: 0 ÚZIS ČR. Příručka pro aktivaci účtu

Výtisk č.: Počet listů 12. Přílohy: 0 ÚZIS ČR. Příručka pro aktivaci účtu ÚZIS ČR Palackého nám. 4 128 01 Praha 2 - Nové Město Výtisk č.: Počet listů 12 Přílohy: 0 ÚZIS ČR Příručka pro aktivaci účtu Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka (1) vložení přihlašovacího jména (2) vložení přihlašovacího hesla (3) vstup do objednávání jídel (4) zobrazení jídelníčku bez přihlášení (5)

Více

Autorizační systém Uživatelská příručka pro Samoobslužnou aplikaci

Autorizační systém Uživatelská příručka pro Samoobslužnou aplikaci Autorizační systém Uživatelská příručka pro Samoobslužnou aplikaci Obsah 1 Základní informace o aplikaci... 2 2 Uživatelský účet... 2 2.1 Dodatečná autentizace... 2 2.2 Aktivace nově založeného uživatelského

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Ministerstvo zemědělství České republiky únor

Více

GIS Mikroregionu Telčsko

GIS Mikroregionu Telčsko GIS Mikroregionu Telčsko Spuštění aplikace v internetu http.//www.bnhelp.cz Tato adresa je pouze dočasná nově se bude do mapy přistupovat ze stránek www.telcsko.cz nebo www.telc-etc.cz. Skrze odkaz Přihlášení

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice

Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice - 1 - Obsah Outlook 2003... - 3 - Outlook 2007... - 5 - Outlook 2010... - 10 - Outlook Express... - 12 - Windows Live Mail... - 16 - Mozilla

Více

Návod na použití univerzitní aplikace

Návod na použití univerzitní aplikace Page 1 of 19 Návod na použití univerzitní aplikace WHOIS viz jednotlivé kapitoly Stránky: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta Kurz: Návod pro použití aplikace Whois Kniha: Návod na použití univerzitní

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

Car Control. Rychlý průvodce nastavením aplikace pro Administrátora Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Obsah I

Car Control. Rychlý průvodce nastavením aplikace pro Administrátora Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Obsah I Car Control Rychlý průvodce nastavením aplikace pro Administrátora 2013 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Obsah I Obsah RYCHLÝ PRŮVODCE NASTAVENÍM APLIKACE O 2 CAR CONTROL PRO ADMINISTRÁTORA 3 1. Přihlášení

Více

MOBILNÍ VERZE SYSTÉMU ASJA (dostupná od 7. září 2016)

MOBILNÍ VERZE SYSTÉMU ASJA (dostupná od 7. září 2016) MOBILNÍ VERZE SYSTÉMU ASJA (dostupná od 7. září 2016) MOBILNÍ VERZE SYTÉMU ASJA V současné době bylo možné systém ASJA spustit na mobilních telefonech nebo na tabletech, ale prakticky jen v podobě jak

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu:

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ 1 PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: 1 2 REGISTRACE ÚČTU Pokud jste již stávajícím zákazníkem T-Mobile, můžete využívat spousty výhod! Stačí

Více

Návod pro použití aplikace crisp [vyjádření]

Návod pro použití aplikace crisp [vyjádření] Návod pro použití aplikace crisp [vyjádření] 2014 Českomoravská telekomunikační s. r. o. 1. Co je crisp [vyjádření] a k čemu slouží? Aplikace slouží k vyřizování Žádostí o vyjádření k existenci sítí zaslaných

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Přihlášení do Agendového informačního systému Registru práv a povinností

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Přihlášení do Agendového informačního systému Registru práv a povinností Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Přihlášení do Agendového informačního systému Registru práv a povinností Vytvořeno dne: 15. 11. 2011 Aktualizováno: 15. 11. 2011 Verze: 0.2 2011 MVČR Obsah

Více

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308 E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platí od 08.2012 www.dhlfreight.cz 840 111 308 Obsah 1. E-BILLING 1.1 Úvod... 3 2. Registrační proces 2.1 Registrace do DHL E-BILLING... 4 2.2 Postup registrace do DHL E-BILLING...

Více

Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci

Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci Držitel certifikátu jakosti ISO 9001:2001 Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci Stránka 1/44 Obsah 1.Redakční systém...4 1.1. Povolené jazykové mutace...4 5.2.1 Překlad

Více

TransKlim ver.1.13 Uživatelská příručka pro verzi 1.13

TransKlim ver.1.13 Uživatelská příručka pro verzi 1.13 TransKlim v.1.0 Program pro zaznamenávání a vyhodnocování hodnot z měření teplot a vlhkosti v objektech kulturních památek s přenosem po síti nn 230V/50Hz. Uživatelská příručka pro verzi 1.13 Uživatelská

Více