Skládací čtverec Z ADÁNÍ PŘÍKLAD Č. 01 P ŘEDLOHA. Podle předlohy vytvořte tabulku Skládací čtverec.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Skládací čtverec Z ADÁNÍ PŘÍKLAD Č. 01 P ŘEDLOHA. Podle předlohy vytvořte tabulku Skládací čtverec."

Transkript

1 Z ADÁNÍ PŘÍKLAD Č. 01 Podle předlohy vytvořte tabulku Skládací čtverec. 1. Každý očíslovaný čtverec bude v samostatné buňce. Výšku řádků a šířku sloupců upravte tak, aby všechny hodnoty byly stejné. 2. Číselná označení čtverců zarovnejte vodorovně i svisle na střed buňky. 3. Barvu výplně a barvu písma zvolte kontrastní. 4. Tabulku opatřete rámem se stejnou šířkou na všech stranách a graficky ji upravte podle předlohy. 5. Pod tabulku Skládací čtverec vložte plnou šipku z nabídky Automatické tvary a zmenšenou kopii tabulky Skládací čtverec s výslednou ukázkou uspořádaných buněk. 6. Do šipky vepište text podle předlohy. Skládací čtverec

2 Z ADÁNÍ PŘÍKLAD Č. 02 Podle předlohy vytvořte tabulku Přehled zápůjček knih v 1. pololetí. Vypočtěte počet zapůjčených knih a průměry vypůjčených knih za měsíc a celé období. 1. Rozdělení knih a měsíce budou mít samostatné sloupce. Šířku sloupců upravte tak, aby žádný text ve sloupci nebyl delší než šířka sloupce. 2. Text měsíců zarovnejte na střed buňky. 3. Do sloupce Celkem umístěte takové vzorce, které vypočítají počet vypůjčených knih. 4. Do řádku pod zápůjčkami knih umístěte takové vzorce, které vypočítají počet zapůjčených knih a průměr zapůjčených knih v jednotlivých měsících. 5. Pod tabulkou vynechejte jeden řádek. Do následujících dvou řádků umístěte takové vzorce, které vypočítají celkový počet a celkový průměr zápůjček. 6. Tabulku vizuálně upravte podle předlohy. Přehled zápůjček knih v 1. pololetí Zápůjčky knih 1. pololetí Měsíc leden únor březen duben květen červen Celkem: Dobrodružné Sci-fi Naučné Encyklopedie Celkem: Průměr: Celkem zápůjček za pololetí: 9711 Průměr zápůjček za pololetí: 405

3 Z ADÁNÍ PŘÍKLAD Č. 03 Podle předlohy vytvořte tabulku Výsledky závěrečných testů jako podklad pro rozhodování o zvládnutí vyučované problematiky. Vytvořte vzorce, které určí, zda žáci test splnili, budou muset test opakovat, nebo nesplnili. Vypočtěte bodový a celkový průměr a počet získaných bodů. 1. Jméno, příjmení, předměty a dosažené bodové hodnoty budou v samostatných sloupcích. Šířku všech sloupců upravte tak, aby žádný text nebyl delší než šířka sloupce. 2. Známky a text v hlavičkách sloupců zarovnejte na střed buňky. 3. Barvu výplně a barvu písma vizuálně upravte dle předlohy. 4. Do sloupce Průměr vložte takový vzorec, který vypočítá bodový průměr žáka. 5. Do sloupce Celkem vložte takový vzorec, který vypočítá dosažený počet bodů. 6. Do sloupce Hodnocení vložte takový vzorec, který podle stanoveného počtu dosažených bodů zjistí a napíše, zda žák test splnil, má možnost opravy testu, nebo nesplnil. Klíčové hodnoty jsou čísla 43, 35 a 34. Pokud žák dosáhne nejméně 43 bodů, splnil test /Splnil(a)/, pokud získá od 42 do 35 bodů, může si test opravit /Oprava/, a pokud získá 34 bodů a méně, test nesplnil /Nesplnil(a)/. 7. Pod tabulku Výsledky závěrečných testů umístěte takové vzorce, které vypočítají celkový průměr všech žáků a celkový bodový průměr žáků. 8. Pod tabulku Výsledky závěrečných testů vložte tabulku pro zadaná kritéria testu. Výsledky závěrečných testů Jméno Příjmení Znalost HW, SW Textový editor Tabulkový procesor Prezentace Síťová komunikace Průměr Celkem Hodnocení Josef Dlouhý Nesplnil(a) Eva Kosová Oprava Karel Hlaváč Splnil(a) Petra Hrubá Splnil(a) Pavel Vaverka Oprava Průměr v předmětu: Kritérium Splnil(a) Oprava Celkový průměr: a méně Nesplnil(a) Bodový průměr: 39

4 Z ADÁNÍ PŘÍKLAD Č. 04 Podle předlohy vytvořte tabulku Přehled absence, která bude informovat o počtech zameškaných hodin každého žáka za čtvrtletí a zároveň provede sestupné (od nejvyšší hodnoty po nejnižší) seřazení žáků podle počtu zameškaných hodin. 1. Vytvořte tabulku Přehled absence podle předlohy. Tabulka bude obsahovat sloupce pro jméno, příjmení, jednotlivá čtvrtletí a celkovou absenci za rok. 2. Šířku všech sloupců upravte tak, aby žádný text ve sloupci nebyl delší než šířka sloupce. 3. Do sloupce Absence celkem vytvořte takové vzorce, které u každého žáka spočítají celkovou absenci. 4. Pod tabulkou vynechejte jeden řádek. Do následujícího řádku umístěte pod každé čtvrtletí vzorec, který zjistí počet hodin absence za čtvrtletí a celkovou absenci. Do dalšího řádku vložte pod každé čtvrtletí vzorec, který spočítá absenci z předcházejícího období a stávajícího čtvrtletí. Do třetího řádku vytvořte pod každé čtvrtletí vzorec, který zjistí průměrnou absenci žáka za čtvrtletí a ve sloupci Absence celkem průměrnou absenci za celý rok. V posledním řádku do sloupce Absence celkem vložte vzorec, který zjistí, kolik žáků má nadprůměrnou absenci. 5. Ze sloupců Jméno, Příjmení a Absence celkem vytvořte novou tabulku, do které překopírujte data z předchozí tabulky. Data opatřete symbolem $ a podle sloupce Absence je seřaďte sestupně. 6. Graficky tabulku upravte podle předlohy. Přehled absence Jméno Příjmení 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Absence celkem Příjmení Jméno Absence Josef Dlouhý Hrubá Petra 165 Jiří Dobeš Dobeš Jiří 159 Karel Hlaváč Vaverka Pavel 140 Petra Hrubá Kosová Eva 134 Eva Kosová Dlouhý Josef 87 Jana Modrá Modrá Jana 67 Pavel Vaverka Hlaváč Karel 65 Absence za čtvrtletí: Čtvrtletí celkem: Průměr na žáka: 21,29 26,86 42,43 26,14 116,71 Počet žáků s větší absencí než průměr: 4

5 Z ADÁNÍ PŘÍKLAD Č. 05 Podle předlohy vytvořte tabulku Dovoz aut v roce 2003, která bude sloužit k porovnání dovozu aut z jednotlivých zemí a ke stanovení pořadí podle počtu dovezených aut. 1. Vytvořte tabulku podle předlohy. Jeden sloupec tvoří země, druhý počet dovezených aut a třetí určí pořadí zemí podle počtu dovezených aut. 2. Do posledního řádku tabulky vložte vzorec, který vypočte celkový počet dovezených aut. 3. Pod tabulkou vynechejte jeden řádek. Do následujícího řádku umístěte vzorec, který zjistí největšího dovozce aut. Do dalšího řádku vložte vzorec, který zjistí počet aut dovezených největším dovozcem. 4. V tabulce nastavte takový formát buněk, který bude u čísel oddělovat mezerou tisíce. Šířku sloupců upravte tak, aby žádný text ve sloupci nebyl delší než šířka sloupce. 5. Barvu výplně a barvu písma zvolte kontrastní. 6. Pod tabulkou vytvořte trojrozměrný válcový graf se zobrazenými hodnotami, legendou a popisem osy x a y. 7. Vpravo mezi tabulku a graf vložte obrázek z klipartu. 8. Graf i tabulku vizuálně upravte podle předlohy. Dovoz aut v roce 2003 Země Počet dovezených aut Pořadí Francie Itálie Japonsko Jižní Korea Německo Španělsko Celkem Největší dovozce: Francie Počet aut: Dovoz aut v roce 2003 Počet dovezených automobilů Státy dovážející auta Francie Itálie Japonsko Jižní Korea Německo Španělsko

6 Z ADÁNÍ PŘÍKLAD Č. 06 Podle předlohy vytvořte tabulku Převody stupňů, pomocí níž budete převádět hodnoty teplot ve stupních Celsia na stupně Fahrenheita a opačně. Hodnoty promítněte do spojnicového grafu. 1. Vytvořte tabulku převodu teplot ze stupňů Celsia ( C) na stupně Fahrenheita ( F) a opačně. 2. Vytvořte vzorec, který zajistí převod ze stupňů Celsia na stupně Fahrenheita a ze stupňů Fahrenheita na stupně Celsia. 3. Hodnoty teplot zarovnejte na střed a nadefinujte, aby u každé hodnoty byl symbol C nebo F. 4. Vytvořte spojnicový graf vyjadřující rozdíly hodnot teplot jednotlivých teplotních stupnic. V grafu změňte pozadí, zvýrazněte vynášecí čáry a zobrazte číselné hodnoty. Ty vhodně umístěte nad a pod vynášecí čáry. 5. V grafu vytvořte legendu a umístěte ji dolů, vytvořte spojnici extrémů. 6. Upravte číselný formát na ose a změňte barvu mřížky. 7. Tabulku graficky upravte podle předlohy. Převody stupňů Převody stupňů Stupně Celsia -10 C 1 C 10 C 37 C 100 C 212 C Stupně Fahrenheita 14 F 34 F 50 F 99 F 212 F 414 F Stupně Fahrenheita -10 F 1 F 10 F 37 F 100 F 212 F Stupně Celsia -23 C -17 C -12 C 3 C 38 C 100 C 450 PŘEVODY STUPŇŮ F F F 34 F 50 F 99 F 100 C 38 C 0 3 C -12 C C -17 C Stupně Fahrenheita Stupně Celsia

7 Z ADÁNÍ PŘÍKLAD Č. 07 Podle předlohy vytvořte tabulku Goniometrické funkce, pomocí níž budete převádět hodnoty ve stupních na hodnoty goniometrických funkcí sinus a kosinus. Hodnoty promítněte do spojnicového grafu. 1. Vytvořte tabulku Goniometrické funkce. 2. Vytvořte vzorec, který zajistí výpočet hodnot goniometrických funkcí sinus a kosinus v různých modifikacích. 3. Hodnoty zarovnejte na střed a nadefinujte, aby u hodnoty stupňů byl symbol a celá čísla aby měla formát bez desetinných míst. Ostatní čísla upravte na dvě desetinná místa. 4. Vytvořte spojnicový graf vyjadřující průběh goniometrických funkcí. V grafu změňte pozadí a upravte vynášecí čáry, popis os a mřížku. 5. V grafu vytvořte legendu a umístěte ji dolů, upravte její pozadí. 6. Tabulku graficky upravte podle předlohy. Goniometrické funkce GONIOMETRICKÉ FUNKCE hodnota "x" ve stupních funkce sin x 0 0,71 1 0,71 0-0, ,71 0 cos x 1 0,71 0-0, ,71 0 0,71 1 2sin x 0 1,41 2 1,41 0-1, ,41 0 2cos x 2 1,41 0-1, ,41 0 1,41 2 sin 2x cos 2x ,5 GONIOMETRICKÉ FUNKCE sin x, cos x 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 -2, sin x cos x 2sin x 2cos x sin 2x cos 2x

8 Z ADÁNÍ PŘÍKLAD Č. 08 Podle předlohy vytvořte tabulku Sněhová pokrývka - lyžařské středisko Vysoká hora, která bude informovat o výšce sněhové pokrývky v jednotlivých týdnech roku a o rozdílu mezi naměřenými a průměrnými hodnotami výšky sněhu. Údaje zobrazte v grafu. 1. Vytvořte tabulku pro hodnoty sněhové pokrývky, kde každému týdnu bude odpovídat jeden sloupec. Pro stanovení data vyjděte ze skutečnosti. 2. Pro vytváření nadpisů týdnů a datových hodnot použijte posloupné řady. 3. V tabulce vytvořte řádek se vzorcem, který spočítá rozdíl naměřených hodnot od průměrných. 4. Hodnoty v tabulce zarovnejte na střed a text v buňkách zalomte. 5. Pod tabulkou naměřených hodnot sněhové pokrývky vynechejte jeden řádek. Na následující řádek umístěte nadpis Naměřené hodnoty a Rozdíl od Ø. 6. Do následujících tří řádků nadefinujte vzorce takto: 7. Nejvyšší sněhová pokrývka vzorec nalezne ze všech hodnot výšky sněhu tu nejvyšší a zobrazí ji. Rozdíl od Ø - vzorec vypočte rozdíl mezi maximální a průměrnou výškou sněhu. 8. Nejnižší sněhová pokrývka vzorec nalezne ze všech hodnot výšky sněhu tu nejnižší a zobrazí ji. Rozdíl od Ø - vzorec vypočte rozdíl mezi minimální a průměrnou výškou sněhu. 9. Průměrná sněhová pokrývka vzorec vypočte průměrnou hodnotu ze všech hodnot výšky sněhu. 10. Vytvořte kombinovaný graf výšky sněhové pokrývky za dané období. Graf vytvořte sloučením sloupcového a spojnicového typu grafu. V grafu pro hodnoty výšky sněhu za každý týden vložte vynášecí čáru. Každou hodnotu výšky sněhu zobrazte v grafu. 11. Změňte pozadí grafu a pozadí nadpisu grafu, upravte formát osy. 12. Do grafu vložte upravený automatický tvar Obdélník znázorňující hranici průměrné výšky sněhu a textové pole s textem průměrná výška sněhu. 13. Do grafu kromě vynášecí čáry vložte také spojnici trendu. Odlište ji od vynášecí čáry stylem, barvou a šířkou. 14. Seskupte graf a automatický tvar Obdélník do jednoho objektu. 15. Tabulku graficky upravte podle předlohy a vložte do ní obrázek.

9 Sněhová pokrývka - lyžařské středisko Vysoká hora 1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 5. týden 6. týden 7. týden 8. týden 9. týden 10. týden Výška sněhu v cm Rozdíl od Ø Naměřené hodnoty Rozdíl od Ø Nejvyšší sněhová pokrývka Nejnižší sněhová pokrývka Průměrná sněhová pokrývka 97 Výška sněhu v cm průměrná výška sněhu cm 48 cm 36 cm 75 cm 88 cm 132 cm 126 cm 119 cm 144 cm 140 cm týden 2. týden 3. týden 4. týden 5. týden 6. týden 7. týden 8. týden 9. týden 10. týden výška sněhu v cm

10 Z ADÁNÍ PŘÍKLAD Č. 09 Podle předlohy vytvořte tabulku Počet připojení k Internetu za 2. pololetí a k ní spojnicový graf zobrazující počet připojení za dané měsíce a průběh celkového připojení. Tabulka bude zobrazovat hodnoty počtu připojení v šesti měsících druhého pololetí po dekádách a celkový počet připojení za dané období. Vzorce definujte tak, aby bylo možno doplňovat pouze počty připojení. Tabulku zformátujte pomocí automatického formátu, graf zformátujte pomocí formátu Vlastní typy. Formát tabulky a grafu navíc vizuálně upravte podle předlohy. Do grafu vložte obrázek a seskupte jej s grafem do jednoho objektu. 1. Vytvořte základní podobu tabulky se sloupci pro měsíce, I. až III. dekádu, připojení v měsíci a připojení celkem. 2. Sloupce I. až III. dekáda bude obsahovat číselné hodnoty počtu připojení. Sloupec připojení v měsíci sečte počet připojení v měsíci a sloupec připojení celkem bude průběžně sčítat počty připojení z minulého měsíce s počty stávajícího měsíce. 3. Tabulku zformátujte pomocí automatického formátu a vizuálně upravte podle předlohy. 4. K tabulce vytvořte spojnicový graf s průběhem připojení za měsíce a celkovým připojením. 5. Graf zformátujte pomocí nabídky Vlastní typy a dále vizuálně upravte podle předlohy. 6. Do grafu vložte obrázek. Graf s obrázkem seskupte do jednoho objektu. Počet připojení k Internetu za 2. pololetí Počet připojení k Internetu za 2. pololetí I. dekáda II. dekáda III. dekáda Připojení v měsíci Připojení celkem Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Počet připojení k Internetu za 2. pololetí Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Připojení v měsíci Připojení celkem

11 Z ADÁNÍ PŘÍKLAD Č. 10 Podle předlohy vytvořte tabulku Kurzovní lístek, která bude obsahovat 8 cizích měn a bude udávat aktuální kurz vůči koruně, požadované množství cizí měny a částku, kterou za ně zaplatíte, částku v korunách a množství cizí měny, které za ni dostanete. Tabulku opatřete podmíněným formátováním, formát tabulky upravte podle předlohy. 1. Vytvořte základní podobu tabulky se sloupci pro Měnu, Kurz, Požadované množství, Převod na Kč, Částku v Kč a Množství v požadované měně. 2. Sloupce s barevnou výplní (zde sloupce A, B, C a E) budou měnit hodnoty, sloupce bez výplně (v našem případě D a F) jsou sloupce konstantní. 3. Do sloupce Převod na Kč nadefinujte vzorec, který přepočte hodnoty cizí měny na Kč. 4. Do sloupce Množství v požadované měně nadefinujte vzorec, který spočítá, jaké množství cizí měny dostanete za určitou částku korun. 5. Sloupce Převod na Kč a Množství v požadované měně zformátujte a upravte tak, aby částky do hodnoty 100, a byly barevně odlišeny. 6. Tabulku vizuálně upravte podle předlohy. Kurzovní lístek Měna Kurz Požadované množství Převod na Kč Částka v Kč Množství v požadované měně CZK 1 EUR 32, ,50 Kč ,- 308,31 USD 26, ,00 Kč ,- $382,85 GPB 48, ,80 Kč ,- 206,58 CHF 20, ,70 Kč ,- SFr. 486,69 SKK 0, ,00 Kč , ,00 Sk PLN 6, ,70 Kč , ,18 zł HRK 4, ,00 Kč , ,14 kn JPY 0, ,90 Kč , ,00 JPY

12 Z ADÁNÍ PŘÍKLAD Č. 11 Podle předlohy vytvořte tabulku Dopravní nehody ve vybraných okresech. K tabulce připojte pruhový graf a mapu okresů. Tabulku, mapu a graf vizuálně upravte podle předlohy. 1. Vytvořte tabulku se sloupci s názvy okresů a sloupci s letopočty 1998 až Tabulky doplňte textovými daty a číselnými hodnotami a vizuálně ji upravte dle předlohy. 2. K tabulce vytvořte dva řádky doplňující tabulku se vzorci, které spočítají průměrný počet a celkový počet dopravních nehod v příslušném roce. 3. Do geodetické mapy okresů promítněte hodnoty roku Legendu mapy upravte podle předlohy, nadefinujte v ní tři rozsahy hodnot, upravte nadpisy a názvy okresů. 5. Vybrané okresy znázorněte stínovanými hodnotami. 6. K tabulce vytvořte pruhový graf s legendou a zobrazenými hodnotami. 7. Graf vizuálně upravte podle předlohy. Dopravní nehody ve vybraných okresech Průměrné hodnoty v letech Praha České Budějovice Plzeň - město Ústí nad Labem Hradec Králové Brno - město Ostrava - město Průměr Celkový počet Ústí nad Labem Dopravní nehody Plzeň - město Praha Hradec Králové Ostrava - m ěsto Brno - město Dopravní nehody okresy 2003 České Budějovice až (2) až (1) až (3) Dopravní nehody Praha České Budějovice Plzeň - město Ústí nad Labem Hradec Králové Brno - město Ostrava - město Průměr

13 Z ADÁNÍ PŘÍKLAD Č. 12 Podle předlohy vytvořte tabulku Stoletý kalendář. K tabulce vložte obrázek. Tabulku a obrázek vizuálně upravte podle předlohy. 1. Vytvořte tabulku se sloupci s názvy podle předlohy. Tabulku doplňte textovými daty a číselnými hodnotami. 2. V tabulce Aktuální datum vytvořte vzorec, který zobrazí aktuální datum. 3. V tabulce Kolik uplynulo dnů od? vytvořte vzorec, který vypočítá počet dnů od zadaného data. 4. V tabulce Kolik let uplynulo - uplyne? vytvořte vzorec, který vypočítá počet let od zadaného data. 5. V tabulce Který je to den v týdnu? vytvořte vzorec, který podle zadaného data zjistí den v týdnu a vypíše jej do buňky. 6. V tabulce Kolik dnů to bude? vytvořte vzorec, který vypočítá počet dnů od zadaného data. 7. V tabulce Kolikátého bude za (počet dnů)? vytvořte vzorec, který vypíše datum podle zadané číselné hodnoty počtu dní. 8. V tabulce Kolik pracovních dnů? vytvořte vzorec, který vypočítá počet pracovních dnů od zadaného data. Vzorec rozkopírujte do následujícího řádku. V jednom řádku používejte data od aktuálního data směrem do minulosti, v druhém řádku směrem do budoucnosti. 9. K tabulce připojte obrázek. 10. Tabulku i obrázek vizuálně upravte podle předlohy.

14 Z ADÁNÍ PŘÍKLAD Č. 13 Podle předlohy vytvořte soubor tabulek Zhotovení fotografií. K tabulkám vložte obrázky, které budou v měřítku 1 : 5 daného formátu fotografií. Tabulky a obrázky vizuálně upravte podle předlohy. 1. Vytvořte tabulky se sloupci a řádky s názvy podle předlohy. Tabulky doplňte textovými daty a číselnými hodnotami. 2. V tabulkách formátů fotografií vytvořte vzorec, který vypočítá cenu fotografie s 5% a 19% DPH. 3. V tabulce Objednávka vytvořte ve třech řádcích vzorec, který vypočítá cenu vybraného počtu fotografií, cenu za fotografie s 5% a 19% DPH. 4. V tabulce Objednávka vytvořte vzorec, který vypočítá celkovou částku za fotografie částka bez daně, s 5% a 19% DPH. 5. V tabulce Objednávka vytvořte vzorec, který zaokrouhlí celkovou částku za fotografie na částky celých Kč nebo na 0,50 Kč. 6. Formát měny opatřete symbolem Kč a v mezisoučtu symbolem,-. 7. Tabulky i obrázek vizuálně upravte podle předlohy.

15 Z ADÁNÍ PŘÍKLAD Č. 14 Podle předlohy vytvořte tabulku Výsledky hospodaření zahrádkářské osady Stříbrný smrk v minulém roce. K tabulce připojte seskupený objekt grafu. 1. Vytvořte tabulku se sloupci a řádky s názvy podle předlohy. Ve sloupcích vklady, výběry, poplatky, daně (kromě posledního řádku) vložte textová data podle předlohy. 2. Ve sloupci roční úrok vypočítejte roční úrok podle vzorce. Úrok bude činit u termínovaného vkladu 1,5 % a u účtu ve spořitelně 1,2 %. 3. Ve sloupci poplatky, daně vytvořte vzorec, který vypočítá daň z hodnoty produkční činnosti. 4. Ve sloupci Zůstatek vytvořte vzorec, který spočítá všechny příjmy a výdaje uvedené na řádku. 5. Ve sloupci Členský podíl vložte vzorec, který spočítá členské podíly z jednotlivých částí hospodaření ZO. Hodnoty vyjádřete v korunách. 6. Ve sloupci Podíl na výsledku hospodaření vložte takový vzorec, který procentuálně určí podíly na výsledcích hospodaření v jednotlivých oblastech. 7. Pod tabulku vložte vzorce, které sečtou hodnoty ve sloupcích do výsledné částky. 8. Tabulku graficky upravte dle předlohy. U čísel nastavte formát měny bez desetinných míst a se symbolem Kč. Záporné hodnoty nadefinujte s formátem písma červené barvy. 9. Pod tabulkou vytvořte seskupený válcový a sloupcový graf zobrazující celkové výsledky hospodaření a členský podíl členů ZO Stříbrný smrk. Graf vizuálně upravte podle předlohy.

16 Z ADÁNÍ PŘÍKLAD Č. 15 Podle předlohy vytvořte tabulku Školní dílna a k ní jednoduchou statistiku. V tabulce vytvořte ruční přehled k usnadnění ovládání dat tabulky v řádcích a sloupcích. K tabulce vytvořte scénář a připojte Zprávu scénáře. 1. Vytvořte tabulku se sloupci a řádky s názvy podle předlohy. Ve sloupcích Druh, Výrobce, Cena, Počet kusů, Vyřazeno kusů vložte textová data a číselné hodnoty podle předlohy. 2. Ve sloupci Zůstatek kusů nářadí vypočítejte podle vzorce zůstatek počtu kusů nářadí. 3. Ve sloupci Cena zůstatku vytvořte vzorec, který vypočítá cenu zůstatku počtu kusů nářadí. K číslu vložte symbol Kč. 4. V položce Statistika v řádku Počet kusů nářadí na začátku školního roku vložte vzorec, který spočítá celkový počet kusů nářadí na začátku školního roku. 5. V řádku Počet vyřazených kusů nářadí vložte vzorec, který sečte vyřazené kusy nářadí. 6. V řádku Hodnota vyřazených kusů nářadí vložte takový vzorec, který spočítá cenu vyřazených kusů nářadí. K číslu vložte symbol Kč. 7. V řádku Celkový počet kusů nářadí vložte vzorec, který sečte zůstatky kusů nářadí. 8. V řádku Celková hodnota nářadí vložte takový vzorec, který vyjádří cenu zůstatku. K číslu vložte symbol Kč. 9. Tabulku graficky upravte dle předlohy. 10. K tabulce vytvořte scénář s hodnotami počtu kusů nářadí na začátku a na konci školního roku a s výslednými hodnotami statistiky. 11. Vytvořte Zprávu scénáře s uvedenými hodnotami.

17 Z ADÁNÍ PŘÍKLAD Č. 16 Podle předlohy vytvořte databázi Školní videotéka. K databázi vytvořte na jiném listu Statistický list školní videotéky. 1. Vytvořte tabulku databáze se sloupci s názvy podle předlohy. Tabulku doplňte textovými daty a číselnými hodnotami. 2. Do sloupce Cena nastavte formát buňky měna. 3. Ve sloupci Zařazení nastavte formát textu úhlopříčně. 4. Ve sloupci Čas nastavte časový formát. 5. Ve sloupci Stav nastavte Podmíněné formátování tak, aby text Používat byl v barvě zelené a text Vyměnit v barvě červené. 6. K listu Školní videotéka vytvořte další list s názvem Statistický list školní videotéky, který bude obsahovat tabulku se statistickými výpočty. 7. Ve statistice určete: - počet videokazet se vzorcem, který vypočítá počet videokazet ve videotéce - celkovou cenu videokazet se vzorcem, který určí cenu všech videokazet - počet nakoupených videokazet se vzorcem, který určí jejich počet - počet vlastních videokazet se vzorcem, který určí jejich počet - počet přehrání se vzorcem, který vypočítá celkový počet přehrání videokazet - průměrný počet přehrání se vzorcem, který stanoví průměrný počet přehrání jedné videokazety - počet použitelných kazet se vzorcem, který zjistí počet málo použitých videokazet - počet kazet k výměně se vzorcem, který zjistí jejich počet - počet kazet k vyřazení se vzorcem, který zjistí počet videokazet určených k vyřazení z videotéky 8. Tabulky vizuálně upravte podle předlohy.

18 Školní videotéka Školní videotéka Zařazení Číslo kazety Nahrávací doba (min.) Název I. Název II. Čas I. Čas II. Cena Získáno Počet přehrání Stav Život lesa 2:58 350,00 Kč nkp 12 Používat České řeky I. České řeky II. 1:45 2:08 vl 33 Vyřadit!! Jesenicko 1:30 420,00 Kč nkp 12 Používat Krkonoše 2:00 435,00 Kč nkp 14 Používat Chráněné přírodní oblasti Česka 2:44 390,00 Kč nkp 6 Používat Zoologickézahrady světa 2:51 628,00 Kč nkp 27 Vyměnit Ptačí říše 1:12 529,00 Kč nkp 18 Používat Cestopisné Cestopisné přírodopisné Putování po Asii 1:50 520,00 Kč nkp 3 Používat Africká cesta 3:40 640,00 Kč nkp 3 Používat Americký kontinent I. Americký kontinent II. 1:11 0:52 580,00 Kč nkp 4 Používat Kamera na cestách 3:44 vl 15 Používat Karneval v Riu 1:36 315,00 Kč nkp 20 Používat Naše školní výlety 2:15 vl 24 Vyměnit Chemické pokusy 1:46 360,00 Kč nkp 22 Vyměnit Jednuduché stroje 1:23 385,00 Kč nkp 8 Používat Počítač a jeho obsluha HW vybavení počítačů 1:02 0:44 490,00 Kč nkp 34 Vyřadit!! Škola Internetu I. 2:55 vl 28 Vyměnit Škola Internetu II. 2:49 vl 26 Vyměnit Internet a počítačové sítě 3:18 vl 11 Používat Výukové Výukové Poznámka: Optimální počet přehrání: 20 Max. počet přehrání: 30 nkp = nákup vl = vlastní nahrávka

19 Z ADÁNÍ PŘÍKLAD Č. 17 Podle předlohy vytvořte tabulku Videopůjčovna, ve které uveďte titul, jméno a datové údaje datum výpůjčky, datum vrácení výpůjčky a skutečný stav vrácení výpůjčky. K databázi vytvořte na jiném listě kontingenční tabulky a tyto údaje do ní promítněte. 1. Vytvořte tabulku databáze se sloupci s názvy podle předlohy. Kromě sloupců Vrátit do a Stav opište textová data a číselné hodnoty. 2. Do sloupce Vrátit vložte takový vzorec, který zjistí datum vrácení výpůjčky za 14 dnů, a nastavte formát buňky datovým formátem 14. březen Upravte formát ve sloupci Skutečně vráceno ve tvaru datového formátu Tabulku vizuálně upravte podle předlohy. 5. Na druhém listu vytvořte kontingenční tabulku podle průvodce. 6. Stránkové pole bude tvořit Jméno. 7. Sloupcové pole bude zobrazovat stav výpůjček. 8. Řádkové pole bude zobrazovat tituly videokazet ve videopůjčovně. 9. Datové pole bude využívat datové položky ze sloupce Stav.

Podle předlohy vytvořte tabulku žáků třídy 3.B a vytvořte přehled jejich známek na vysvědčení.

Podle předlohy vytvořte tabulku žáků třídy 3.B a vytvořte přehled jejich známek na vysvědčení. Z ADÁNÍ PŘ ÍKLAD Č.:01 Podle předlohy vytvořte tabulku žáků třídy 3.B a vytvořte přehled jejich známek na vysvědčení. 1. Jméno, příjmení a každý předmět bude mít samostatný sloupec. Šířku všech sloupců

Více

Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY

Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY Autor: Lukáš Polák Příklady MS Excel 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft Partneři ve vzdělávání.

Více

Aktualizovaná cvičebnice textového editoru, tabulkového kalkulátoru a prezentačního programu

Aktualizovaná cvičebnice textového editoru, tabulkového kalkulátoru a prezentačního programu KRAJSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A INFORMAČNÍ CENTRUM, NOVÝ JIČÍN, příspěvková organizace, IČ: 62330403 ředitelství organizace, Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín, 595-538-000,

Více

Excel 2007-2010 v příkladech

Excel 2007-2010 v příkladech Excel 2007-2010 v příkladech Zdeněk Matúš Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah 1. Pojmy a prvky požité v textu, slovo autora... 6 2. Formátování buněk, vzorce, funkce... 7

Více

(zarovnání, ohraničení, barva buňky apod.) nebo typem zobrazovaných dat např. měna, desetinné číslo atd.

(zarovnání, ohraničení, barva buňky apod.) nebo typem zobrazovaných dat např. měna, desetinné číslo atd. (zarovnání, ohraničení, barva buňky apod.) nebo typem zobrazovaných dat např. měna, desetinné číslo atd. Při práci v buňkách Excel nabízí urychlovací funkce. Základní je tzv. úchyt malý čtvereček u každé

Více

Ekonomické výpočty. Obsah. Ekonomické výpočty

Ekonomické výpočty. Obsah. Ekonomické výpočty Ekonomické výpočty Ekonomické výpočty vypracoval kolektiv autorů: Mgr. Zdislava Chmelová, Ing. Terezie Kolářová, Ing. Eva Nováková, Mgr. Václav Votruba Projekt Elektronické materiály a sbírka příkladů

Více

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Excel 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům

Více

Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU

Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU Obsah a formát buňky Každá buňka má svůj obsah a formát (styl). Obsahem buňky je: a) Konstanta - hodnota, kterou zapisujeme přímo

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 15 MS EXCEL

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 15 MS EXCEL V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 15 MS EXCEL Lektor: Jan Vostatek Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 Smyslem projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly

Více

Tabulkový kalkulátor MS Excel

Tabulkový kalkulátor MS Excel 1. Ovládání programu MS Excel Obrázek č. 1 Okno MS Excel 7. hodina Tabulkový kalkulátor MS Excel IT pro čínská studia, LS 2009 Zadávání příkazů a nabídky příkazů (myší, klávesnicí) Použití panelů s ikonami

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY VYUŽITÍ VYBRANÝCH FUNKCÍ MS EXCEL DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. ZdeňkaPuhanová Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, obor VT-Te Vedoucí

Více

Nápověda pro Expert Lotto

Nápověda pro Expert Lotto Nápověda pro Expert Lotto Table of Contents Záložka Schránka... 13 Záložka Schránka Graficky... 14 Záložka Výhra schránky... 18 Záložka Vylosovaná čísla... 20 Vylosovaná čísla graficky... 21 Záložka Statistiky...

Více

Jiří Barilla, Pavel Simr. Microsoft Excel pro techniky a inženýry

Jiří Barilla, Pavel Simr. Microsoft Excel pro techniky a inženýry Jiří Barilla, Pavel Simr Microsoft Excel pro techniky a inženýry Computer Press, a.s. Brno 2008 Microsoft Excel pro techniky a inženýry Jiří Barilla, Pavel Simr Computer Press, a. s., 2008. Vydání první.

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Informatika

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Informatika Informatika Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Karel Antoš, Jiří Jelínek 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU

1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU 1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU 1.1 K ČEMU JE TABULKOVÝ PROCESOR ke tvorbě tabulek k řešení opakujících se početních úloh ke grafickému znázornění závislostí a empirických hodnot k jednoduchým databázovým

Více

NEBOJME SE POČÍTAČE. Radek Raška. Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice. Ing. Petr Vinkler externí expert

NEBOJME SE POČÍTAČE. Radek Raška. Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice. Ing. Petr Vinkler externí expert NEBOJME SE POČÍTAČE Radek Raška Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Ing. Petr Vinkler externí expert Hranice 2012 1 Nebojme se počítače METODIKA Radek Raška Soukromá střední

Více

Práce se seznamy. V té to ka pi to le:

Práce se seznamy. V té to ka pi to le: 8 Práce se seznamy V té to ka pi to le: Vytvoření seznamu a jeho koncepce Seřazení seznamu Vyhledávání údajů a prohlížení seznamu Filtrování dat Vytváření souhrnů Vytváření skupin Převod seznamu na tabulku

Více

Textová pole. Kapitola 5

Textová pole. Kapitola 5 Kapitola 5 Vedle obrázků je hlavní součástí prezentace text. Na rozdíl od textového editoru nelze vložit text přímo na plochu snímku, vždy je třeba nejdříve vytvořit textové pole. Pro vytvoření textového

Více

MS EXCEL - PŘEHLED FUNKCÍ K MATURITĚ NA OAUH

MS EXCEL - PŘEHLED FUNKCÍ K MATURITĚ NA OAUH EXCEL MS EXCEL - PŘEHLED FUNKCÍ K MATURITĚ NA OAUH Které funkce požadujeme po studentech k praktické maturitě na naší škole. MATEMATICKĚ FCE SUMA, ABS, CELÁ.ČÁST, NÁHČÍSLO, POWER, SOUČIN, ZAOKROUHLIT,

Více

MS ACCESS 2010 relační databáze

MS ACCESS 2010 relační databáze MS ACCESS 2010 relační databáze Elektronická učebnice Zuzana Žárská Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic OBSAH 1 Základní pojmy databáze...

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ŘEZNÍČKOVÁ BLANKA. Katedra matematiky APLIKACE MS EXCEL VE VÝUCE MATEMATIKY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ŘEZNÍČKOVÁ BLANKA. Katedra matematiky APLIKACE MS EXCEL VE VÝUCE MATEMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky ŘEZNÍČKOVÁ BLANKA III. ročník - prezenční studium BAKALÁŘSKÁ PRÁCE APLIKACE MS EXCEL VE VÝUCE MATEMATIKY Vedoucí práce: Mgr. David

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku. Microsoft Excel 2010. Učební text pro předmět U054. Ing. Helena Benáčanová, CSc.

Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku. Microsoft Excel 2010. Učební text pro předmět U054. Ing. Helena Benáčanová, CSc. Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Microsoft Excel 2010 Učební text pro předmět U054 Ing. Helena Benáčanová, CSc. Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze

Více

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word.

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word. 1 Textové editory Textový editor je vlastně program, který udělá z počítače psací stroj. Nebude to ale psací stroj jen tak obyčejný. Můžete pomocí něj nejen napsat a vytisknout dopisy, pozvánky, objednávky

Více

MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY. 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269

MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY. 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269 MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269 Obsah Popis základního okna MS Excel... 3 Buňka... 4 Zadávání hodnot... 5 Editace hodnot...

Více

Excel 2007 v příkladech

Excel 2007 v příkladech Excel 2007 v příkladech řešené úlohy 2., aktualizované vydání Josef Pecinovský Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3758. publikaci Odpovědný redaktor Dušan Mikeš Sazba Dušan Mikeš

Více