Statistika jako obor. Statistika. Popisná statistika. Matematická statistika TEORIE K MV2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statistika jako obor. Statistika. Popisná statistika. Matematická statistika TEORIE K MV2"

Transkript

1 Statistika jako obor Statistika Statistika je vědní obor zabývající se zkoumáním jevů hromadného charakteru. Tím se myslí to, že zkoumaný jev musí příslušet určité části velkého množství objektů (lidí, předmětů, událostí, ). V některých případech musí být dána možnost mnohokrát opakovat podmínky, za nichž uvažovaný jev může nastat. Popisná statistika Popisná statistika se zabývá popisem stavu nebo vývoje hromadných jevů. Nejprve vymezí soubor objektů, na nichž bude zkoumat uvažovaný jev, neboli vymezí vyšetřovaný soubor (například při sčítání lidu jde o všechny lidi na území konkrétního státu). Potom všechny jednotky vyšetří z hlediska studovaného jevu (na jejich existenci, hodnotu, ). Díky velkým pamětem současných počítačů je to obvykle možné. Nakonec zhuštěním získaných údajů vytvoří číselný obraz zkoumaného hromadného jevu vzhledem k vyšetřovanému souboru. Tento číselný obraz je složen buď z tabulky četností, vhodných grafů nebo z různých charakteristik vyšetřovaného souboru, případně ze všech těchto věcí najednou. Matematická statistika Matematická statistika se vyvinula z popisné statistiky. Jejím základem je teorie pravděpodobnosti. Rozdíl mezi popisnou statistikou a matematickou statistikou je v rozdílném přístupu ke zkoumání jevu. Popisná statistika zkoumá jev na souboru objektů přímo a musí mít tedy celý vyšetřovaný soubor najednou k dispozici. Získání celého souboru může být ovšem velmi náročné až nemožné (cena, organizace a doba sběru dat, ). Matematická statistika zkoumá jevy ve vyšetřovaném souboru nepřímo prostřednictvím výběrů. Výběrem se myslí určitá podmnožina vyšetřovaného souboru. Prvky výběrového souboru jsou vybrány náhodně a nezávisle ze základního souboru. Na získané údaje se pak pohlíží jako na výsledek určitého náhodného pokusu (ve výběru prvků do výběrového souboru hraje podstatnou roli náhoda), který mohl dát i jiné výsledky. Takto se ve zkoumání jevu objeví prvek náhodnosti. Proto mají všechny závěry matematické statistiky pravděpodobnostní charakter. 1

2 Popisná statistika Typy zkoumaných dat V rámci zkoumání souborů se můžeme setkat s různými typy statistických znaků popisujících vyšetřovaný jev. Jde vlastně o následující typy dat: kvantitativní (lze je vyjádřit hodnotou) o diskrétní (obvykle přirozená čísla nebo celá nezáporná čísla počet zaměstnanců, počet obyvatel, ) o spojité (spotřeba pohonných hmot, doba čekání na obsluhu, hmotnost, ) kvalitativní (lze je vyjádřit slovně nebo kódem jde o rozdělení do kategorií, případně jde o pořadí prvku) o nominální alternativní (nula-jedničkový, může nabývat jen dvou hodnot pohlaví, on/off, ) množný (může nabývat více hodnot profese, krevní skupina, ) o pořadové (ordinální míra spokojenosti, platová skupina, ) V některých případech se zkoumaná data vyjadřují v násobku nějaké dohodnuté jednotky, respektive je dostaneme k dispozici sdružená do intervalů (takto jsou často spojitá data převáděna na diskrétní). V takových situacích hovoříme o poměrovém respektive intervalovém typu dat. Z výše uvedeného rozdělení typů dat je zřejmé, že pro kvalitativní data můžeme vyšetřovat v podstatě jen počet výskytů v rámci kategorie či pořadí a jejich poměry. Vyšetřování kvantitativních dat umožňuje podstatně bohatší pohled na tato data. Statistické soubory jednorozměrné V této fázi se budeme zabývat jednorozměrnými statistickými soubory. Tyto soubory jsou tvořeny reálnými čísly,,,, kde je obvykle dost velké číslo. Při zkoumání souboru vypočítáváme různé charakteristiky tohoto souboru za účelem porozumění zkoumanému jevu. V průběhu vývoje statistiky jako oboru byla navržena celá řada různých charakteristik často spojených přímo se zkoumaným jevem. To ovšem neumožňovalo standardizovat statistické metody pro zkoumání jakéhokoliv jevu. Proto v moderní statistice byly takové charakteristiky již opuštěny. Jevy jsou nyní vyšetřovány zásadně standardními charakteristikami. Rozdělení četností Prosté rozdělení četností Zkoumaný soubor setřídíme do rostoucí posloupnosti,,. Při tom vynecháme duplicitní výskyty ve zkoumaném souboru. Ke každé hodnotě přiřadíme počet jejich výskytů v původním souboru nazývaný četnost. Vznikne tabulka rozdělení četností. Často je vhodné vypočítat relativní četnosti = Takto vznikne tabulka relativního rozdělení četností. Poznámka Součet relativních četností je vždy roven hodnotě 1. Často se vyjadřuje v procentech. Prosté rozdělení četností lze rozumně využívat jen pro zpracování statistického znaku s malým počtem různých hodnot. 2

3 Intervalové (třídní) rozdělení četností V situaci, kdy ve zkoumaném souboru je velké množství různých hodnot, postupujeme jinak. Rozpětí zkoumaného soboru rozdělíme na konečný a rozumně malý počet intervalů (tříd). Potom zjistíme počet hodnot patřících do tohoto intervalu. Vznikne tak tabulka intervalového rozdělení četností. Přitom je třeba si uvědomit, že při výpočtech statistických charakteristik z takovéto tabulky nahrazujeme všechny hodnoty z jednoho intervalu jedinou hodnotou, za kterou se zpravidla volí střed tohoto intervalu. Následně pak můžeme vytvořit tabulku relativního intervalového rozdělení četností stejným postupem, jako výše. Problémem je volba počtu intervalů (jde o přirozené číslo). V takovém případě je doporučováno, pokud nemáme jiný vhodný způsob pro určení počtu intervalů, volit ho dle Sturgessova pravidla 1+3,3log 1+log Podle tohoto pravidla volíme z tabulky, když má hodnotu v uvedeném rozmezí. n M n M Statistické grafy Je známo, že jeden obrázek vydá za deset tabulek a tisíc slov. Proto je pro prezentaci statistických výsledků velmi často užíváno jejich vyjádření v podobě grafu. Prakticky postačují následující typy. Histogram Jde o grafické vyjádření četnosti v jednotlivých třídách rozdělení četností obdélníkem tak, aby jeho plocha byla úměrná četnosti jevu v daném intervalu. Je vhodné volit intervaly stejné šíře pak výška obdélníku odpovídá četnosti. Liberec 1998 Počet obyvatel Věková skupina 3

4 Výsečový graf Výsečový (koláčový) graf je užíván nejčastěji a nejvhodněji pro vyjádření poměrů jednotlivých tříd. Liberec poměr věkových tříd 2% 15% 23% 30% 30% Poznámka Pro vyjádření charakteristik zkoumaného souboru přidáme později ještě jeden velmi speciální typ grafu boxplot neboli krabičkový diagram. Extrémní hodnoty Někdy je vhodné daný soubor uspořádat podle velikosti do neklesající posloupnosti Odtud snadno dostaneme min, max Charakteristiky polohy Charakteristiky polohy umožňují charakterizovat úroveň zkoumané veličiny jedním číslem. Charakteristika polohy ' zachovává linearitu '( ( ', pro libovolné (, *. Aritmetický průměr 1, Aritmetický průměr bývá často nazýván jen průměr. Jeho slabinou je citlivost na hrubé chyby zkoumaného souboru. Přesto jde o velmi důležitý ukazatel, protože velmi souvisí se souhrnem zkoumaných dat. Pro souhrn dat totiž platí, Průměr je též velmi důležitý v souvislosti s lineární transformací. V případě častého opakování některých hodnot (- je počet výskytů jevu ) lze počítat i vážený aritmetický průměr. - - Geometrický průměr 4 0. / 0 12 Geometrický průměr je používán jen málokdy. Má ale svůj význam při výpočtu průměrného koeficientu růstu časové řady a v podobných úlohách.

5 Harmonický průměr Jsou-li všechna kladná, lze uvažovat i 3 = = 4 I harmonický průměr má rovněž omezené použití. Má ale svůj smysl při výpočtu průměrů indexů typu rychlost a podobně. Kvadratický průměr 5 =6 + + = 6 Kvadratický průměr má rovněž velmi řídké použití ve statistické praxi. Později ale v souvislosti s mírami variability uvidíme, že směrodatná odchylka je vlastně kvadratickým průměrem odchylek jednotlivých hodnot od jejich aritmetického průměru. Poznámka Je možné zavést i vážený geometrický, harmonický či kvadratický průměr. Vzhledem k jejich velmi omezenému použití to nebudeme potřebovat. Poznámka je možná si definovat nejrůznější průměry. Uvedené typy průměrů ale mají svůj praktický význam. Navíc zvláště aritmetický průměr má řadu důležitých vlastností. Zvláště významné jsou vlastnosti odchylek od aritmetického průměru. Součet odchylek je nulový a součet čtverců odchylek je minimální. Věta o průměrech Jsou-li všechna kladná, pak platí 3. 5 Rovnost nastane pouze v případě, že všechna jsou si rovna. V opačném případě bude všude ostrá nerovnost. Medián Medián je definován jako prostřední hodnota setříděného souboru, je-li počet jeho prvků lichý, respektive jako aritmetický průměr dvou prostředních hodnot, je-li počet prvků souboru sudý. Medián patří k robustním mírám polohy, protože ani větší změna některého z prvků souboru nezpůsobí výraznou změnu mediánu. Známe-li 7 pak víme, že polovina prvků souboru je menší nebo rovna mediánu a polovina je větší nebo rovna mediánu. Tuto vlastnost pochopitelně nemá žádný z průměrů. Kvantily Podobně jako medián dělí setříděný soubor na stejně velké poloviny, můžeme definovat i další podobné dělení setříděného souboru. Obecně se nazývá kvantil, který dělí setříděný soubor na dvě části jedna je menší nebo rovna než tento kvantil a druhá je větší nebo rovna než tento kvantil. Z toho můžeme odvodit další zajímavá dělení na: kvartily dělení na čtyři stejné části první (dolní), druhý a třetí (horní) kvartil 8 =7,9, 7=7,9, 8 : =7,;9 decily dělení na deset stejných částí první až devátý decil 7,,,7,<, percentily dělení na sto stejných částí první až devětadevadesátý percentil 7,,,7,<<, Poznámka uvažovat druhý kvartil nebo pátý decil nemá obvykle smysl, jedná se o medián. 5

6 Modus Modus = je ta hodnota v souboru, která se vyskytuje nejčastěji. Je zřejmé, že modus není určen jednoznačně. Boxplot Boxplot neboli krabičkový diagram je velmi přehledným grafickým vyjádřením základních charakteristik polohy. Používá se jak ve svislé, tak vodorovné modifikaci. Velmi vhodné je jeho užití pro porovnání dvou souborů popisujících stejný jev v různých obdobích či územích. Boxplot zobrazuje minimum, dolní kvartil, medián, horní kvartil a maximum. V některých případech jsou extrémy (minimum a maximum) nahrazeny nejnižší a nejvyšší rozumnou hodnotou se zvýrazněním takzvaných odlehlých hodnot. Odlehlou hodnotou se myslí hodnoty ležící pod dolním kvartilem nebo nad horním kvartilem ve větší vzdálenosti než 1,5 8 :?8. Rozumnou hodnotou se myslí minimum a maximum souboru, ze kterého jsou odebrány odlehlé hodnoty. Charakteristiky variability Charakteristiky variability umožňují měřit úroveň rozptýlení (proměnlivost, variabilitu) zkoumané veličiny. Charakteristika zachovává multiplikativní část pro libovolné (, *. 1,? 1 A,? B 1 A, B? Rozptyl je aritmetickým průměrem čtverců odchylek jednotlivých hodnot souboru od jejich aritmetického průměru. Máme-li zkoumaný soubor zadaný ve formě rozdělení četností, pak rozptyl můžeme počítat podle 1,? Poznámka v některých případech lze vzorec pro rozptyl najít v literatuře v podobě se jmenovatelem?1. My takový tvar nebudeme používat. Směrodatná odchylka Směrodatná odchylka je kvadratickým průměrem odchylek jednotlivých hodnot souboru od jejich aritmetického průměru. Směrodatná odchylka se vyjadřuje ve stejných jednotkách, jako prvky zkoumaného souboru. 6

7 Variační koeficient Výhodou variačního koeficientu je nezávislost na jednotce zvolené pro vyjádření prvků zkoumaného souboru (variační rozpětí se nezmění, ať vyjádříme zkoumaný soubor v haléřích či korunách). Rozpětí *? max?min Jde o rozdíl maxima a minima zkoumaného souboru. Mezikvartilové rozpětí * E 8 :?8 7,;9?7,9 Jde o rozdíl třetího a prvního kvartilu. Obdobně lze definovat i další kvantilová rozpětí decilové a percentilové. Pro praxi to však má význam jen pro některá šetření. Střední odchylka Střední odchylka kolem bodu ( se definuje jako F 1,?( Nejčastěji se užívá průměrná odchylka kolem mediánu nebo kolem aritmetického průměru. V případě, že máme k dispozici data ve formě rozdělení četností, používáme vzorec pro střední odchylku kolem bodu ( v podobě F 1,?( Charakteristiky tvaru Charakteristiky tvaru umožňují měřit tvar rozdělení hodnot zkoumaného souboru. Charakteristika tvaru H splňuje H( H, pro libovolné (, *. Centrální moment Centrální moment k-tého řádu je Odtud přímo plyne ' 1,? ' 1,? 1,1 1 1 ' 1,? 1,? 0 ' Šikmost J ' : : L 7

8 Jsou-li prvky zkoumaného souboru rozptýleny symetricky kolem aritmetického průměru, je ( : 0. Je-li ( : M0, je zkoumaný soubor záporně zešikmen (má levý chvost). Při ( : N0, je zkoumaný soubor kladně zešikmen (má pravý chvost). Pro medián a průměr obvykle platí vztah naznačený na obrázku, nemusí tak tomu být ale vždy. Špičatost ( O ' O O L J ( O?3 ' Špičatost vyjadřuje informaci, jakým způsobem se prvky zkoumaného souboru koncentrují kolem jeho průměru. Je-li ( O 3, respektive J 0 (nebo aspoň blízké této hodnotě), pak má soubor normální špičatost. Je-li ( O M3, respektive J M0, je zkoumaný soubor plochý. Při ( O N3, respektive J N0, je zkoumaný soubor špičatý (jeho hodnoty jsou koncentrovány kolem průměru). Poznámka charakteristiky tvaru jsou užitečné pro porovnání s normálním rozdělením (co to je se ukáže později v teorii poravděpodobnosti), které má J 0,J 0. O L?3 Statistické soubory vícerozměrné Jde o soubory obsahující více znaků, které mohou být vyšetřovány. Kromě toho, že můžeme vyšetřovat každý z těchto statistických znaků samostatně, můžeme také zkoumat jejich závislost buď vypočtením hodnoty vhodné charakteristiky, nebo grafickým zobrazením. Grafické znázornění závislostí V případě zkoumání závislosti kvantitativního znaku na kvalitativním můžeme porovnat boxploty pro jednotlivé kategorie. Zkoumáme-li závislost dvou kvantitativních znaků, je vhodné sestavit takzvaný rozptylový diagram. Každý z těchto znaků má svou osu a do plochy se vynáší body odpovídající jednotlivým prvkům zkoumaného souboru. Přitom se mohou objevit jisté korelace a pomocí nich lze určovat trendy závislosti v souboru. Závislost je obvykle hledána v lineárním tvaru, tedy v podobě přímek. Pokud se závislost dat neprojeví, jsou body rozptýlené a nelze jimi rozumně proložit přímku trendu. 8

9 Charakteristiky závislosti Na každém prvku zkoumaného souboru máme dva kvantitativní znaky, neboli,q,,q Kovariance Kovariance měří směr závislosti, je ovlivněna změnou RS 1,? Q?QT 1 A, Q B? QT Platí, že kovariance kvantitativního znaku sama se sebou je RR S Korelační koeficient (Pearsonův) Pearsonův korelační koeficient je normovanou kovariancí, měří tedy směr i velikost (míru) lineární závislosti. U RS R S S Korelační koeficient nabývá hodnot z intervalu?1,1. Je-li U R,S 0, pak znaky a Q jsou vzájemně nezávislé. Je-li U R,S 1, pak se jedná o silnou kladnou závislost, s rostoucím v průměru roste i Q. Jeli U R,S?1, pak se jedná o silnou zápornou závislost, s rostoucím v průměru klesá Q. Obecně můžeme pro verbální vyjádření úrovně závislosti použít následující tabulku: Korelační koeficient Úroveň závislosti U R,S?1 Pevná záporná závislost?1mu R,S M?0,7 Značně vysoká záporná závislost?0,7mu R,S M?0,5 Vysoká záporná závislost?0,5mu R,S M?0,3 Střední záporná závislost?0,3mu R,S M0 Slabá záporná závislost U R,S 0 Neexistující závislost 0MU R,S M0,3 Slabá kladná závislost 0,3MU R,S M0,5 Střední kladná závislost 0,5MU R,S M0,7 Vysoká kladná závislost 0,7MU R,S M1 Značně vysoká kladná závislost U R,S 1 Pevná kladná závislost 9

10 Korelační matice Korelační matici sestavujeme, máme-li zkoumat soubor s více než dvěma znaky. Korelační matice tak může vyjádřit všechny korelační koeficienty, které v našem souboru připadají v úvahu. Je zřejmé, že platí U R,S U S,R U R 1 R Proto korelační matice symetrická podle hlavní diagonály. Mějme například na každém prvku zkoumaného souboru čtyři kvantitativní znaky Z,,Q,[, Z,,Q,[ Pak korelační matice zkoumaného souboru má tvar U ],] U ],R U ],S U ],^ 1 U ],R U R,] U R,R U R,S U R,^ bu ],R 1 \ U S,] U S,R U S,S U S,^ au ],S U R,S U^,] U^,R U^,S U^,^_ U ],^ U R,^ ` U ],S U ],^ U R,S U R,^ e 1 U S,^ d 1 c U S,^ Statistika a MS Excel Při statistickém zpracování rozsáhlých souborů dat není nutné postupovat jen ručním vyhodnocováním charakteristik podle vzorců a nikdo to ani neočekává. K dispozici jsou různé softwarové nástroje. Jedním z nich je relativně snadno dostupný a hlavně velmi rozšířený MS Excel, který obsahuje krom celé řady statistických funkcí i doplněk Analýza dat. Tento doplněk má v sobě zapracované mnohé statistické metody. Navíc je v tomto programu k dispozici celá řada různých typů grafů. Jediná špatná zpráva klasický boxplot sice v Excelu udělat jde, ale rozhodně to nejde samo. Na Internetu lze najít celou řadu návodů na to, jak v MS Excel udělat boxplot (hledejte též box and whiskers ). Metodu jak lze boxplot vyrobit poměrně jednoduše z burzovního grafu (který je v MS Excel zabudován) uvedu v řešení první úlohy prvního týdne. Tento způsob jsem neviděl nikde publikován. Jeho výhodou je, že jde uložit jako šablona grafu a umožňuje tak opakované využití pro další grafy tohoto typu. Je publikováno i několik jiných postupů pro vytvoření velmi kultivovaných boxplot. Jsou založeny na skládaném sloupcovém grafu s nestandardním využitím chybových úseček. Opakované využití prostřednictvím uložené šablony bývá problematické, ale kopírování vzoru funguje. Viz ukázka. Možnosti MS Excelu nemá smysl zde detailně popisovat. To už udělali jiní. Nicméně v řešeních jednotlivých úloh se budeme k využívání MS Excel opakovaně vracet. 10

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε Základy zpracování dat Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007 tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε ii Skripta vznikla pro potřeby kurzu Základy zpracování dat určeného studentům

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra matematiky STATISTIKA V SPSS Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček 2014 Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček STATISTIKA V SPSS 1. vydání

Více

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru 0.1 Základy statistického zpracování dat 1 0.1 Základy statistického zpracování dat Statistika se zabývá shromažďováním, tříděním a popisem velkých souborů dat. Někdy se pod pojmem statistika myslí přímo

Více

Základní analýza dat. Úvod

Základní analýza dat. Úvod Základní analýza dat literatura: Hendl, J. 2006: Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál. Macháček, J. 2001: Studie k velkomoravské keramice. Metody, analýzy

Více

ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STUDIJNÍ TEXT. Jana Borůvková

ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STUDIJNÍ TEXT. Jana Borůvková ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STUDIJNÍ TEXT Jana Borůvková 2013 Jana Borůvková ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 1. vydání ISBN 978-80-87035-80-1

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA aneb Krátký průvodce skripty [1] a [2]

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA aneb Krátký průvodce skripty [1] a [2] PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA aneb Krátký průvodce skripty [1] a [2] Použitá literatura: [1]: J.Reif, Z.Kobeda: Úvod do pravděpodobnosti a spolehlivosti, ZČU Plzeň, 2004 (2. vyd.) [2]: J.Reif: Metody matematické

Více

Základy biostatistiky s využitím Excelu

Základy biostatistiky s využitím Excelu Základy biostatistiky s využitím Excelu Karel Hrach Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace vznikla v rámci projektu Posilování kompetencí vysokoškolských pracovníků pro rozvoj

Více

1 Náhodný výběr a normální rozdělení 1.1 Teoretická a statistická pravděpodobnost

1 Náhodný výběr a normální rozdělení 1.1 Teoretická a statistická pravděpodobnost 1 Náhodný výběr a normální rozdělení 1.1 Teoretická a statistická pravděpodobnost Ve světě kolem nás eistují děje, jejichž výsledek nelze předem jednoznačně určit. Například nemůžete předem určit, kolik

Více

Úvod do teorie měření. (stručný výběr otázek a témat)

Úvod do teorie měření. (stručný výběr otázek a témat) Úvod do teorie měření (stručný výběr otázek a témat) Obsah 1. LOGICKÉ SCHÉMA EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE 2. METROLOGIE 3. ZÁKLADNÍ POJMY POČTU PRAVDĚPODOBNOSTI 4. ZÁKLADY TEORIE CHYB 5. NEJISTOTY MĚŘENÍ 6. METODY

Více

Webová aplikace pro zpracování statistických dat

Webová aplikace pro zpracování statistických dat Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Webová aplikace pro zpracování statistických dat Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Haluza, PhD. Josef Jelínek Brno 2015 2 Velmi rád bych

Více

Analýza dat v ekonomii

Analýza dat v ekonomii Vysoká škola ekonomie a managementu Ekonomický institut VŠEM Analýza dat v ekonomii (dříve Statistické metody a demografie) Mgr. Milena Opletalová, VŠEM milena.opletalova@vsem.cz Na základě materiálů Matěje

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta. Statistika II

Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta. Statistika II Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Statistika II distanční studijní opora Marie Budíková Brno 2006 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu SOCRATES

Více

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Zpracování náhodného výběru popisná statistika Ing. Michal Dorda, Ph.D. Základní pojmy Úkolem statistiky je na základě vlastností výběrového souboru usuzovat o vlastnostech celé populace. Populace(základní

Více

Numerické metody. Autoři textu: RNDr. Rudolf Hlavička, CSc.

Numerické metody. Autoři textu: RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Numerické metody Garant předmětu: doc. RNDr. Libor Čermák, CSc. Autoři textu: Mgr. Irena Růžičková RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. Ústav matematiky

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

Manuál k ovládání programu STATISTICA

Manuál k ovládání programu STATISTICA Manuál k ovládání programu STATISTICA Mgr. Petra Beranová Mgr. Lenka Blažková Ing. Miloš Uldrich Copyright StatSoft CR s.r.o. 2012 StatSoft CR s.r.o. Ringhofferova 115/1 155 21 Praha 5 Zličín tel.: +420

Více

Základy pravděpodobnosti poznámky. Jana Klicnarová

Základy pravděpodobnosti poznámky. Jana Klicnarová Základy pravděpodobnosti poznámky Jana Klicnarová 1 V této části připomeneme základní pojmy a vztahy pro práci s náhodou. 0.1 Náhodné jevy Uvažujme situace, které mohou a nemusí nastat a o kterých v nějakém

Více

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro III. Chyby měření a zpracování naměřených výsledků 1. Obecné úvahy Při měření nějaké fyzikální veličiny můžeme zásadně rozlišit dva případy: 1.) několikrát po sobě měříme veličinu, která je konstantní

Více

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Řešení krizových situací metody ajejichaplikace Katarína Jelšovská Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením

Více

Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum

Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum RNDr. Břetislav Fajmon, Ph.D. Mgr. Jan Koláček, Ph.D. ÚSTAV MATEMATIKY Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum 1 Obsah I Statistické metody 7 1 Odhad

Více

TEORIE CHYB A VYROVNÁVACÍ POČET I

TEORIE CHYB A VYROVNÁVACÍ POČET I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF WEIGEL TEORIE CHYB A VYROVNÁVACÍ POČET I GE04_M01 MĚŘICKÉ CHYBY TCHVP Měřické chyby Tento text neprošel jazykovou ani redakční úpravou. Za jazykovou

Více

ADZ základní statistické funkce

ADZ základní statistické funkce ADZ základní statistické funkce Základní statistické funkce a znaky v softwaru Excel Znak Stručný popis + Sčítání buněk - Odčítání buněk * Násobení buněk / Dělení buněk Ctrl+c Vyjmutí buňky Ctrl+v Vložení

Více

Jiří Barilla, Pavel Simr. Microsoft Excel pro techniky a inženýry

Jiří Barilla, Pavel Simr. Microsoft Excel pro techniky a inženýry Jiří Barilla, Pavel Simr Microsoft Excel pro techniky a inženýry Computer Press, a.s. Brno 2008 Microsoft Excel pro techniky a inženýry Jiří Barilla, Pavel Simr Computer Press, a. s., 2008. Vydání první.

Více

Obecny u vod do fysika lnı ch meˇrˇenı

Obecny u vod do fysika lnı ch meˇrˇenı Fysikální měření pro gymnasia I. část Obecný úvod do fysikálních měření Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Liberec 2008 c Jan Voženílek, 2008 ÚVOD Pozorování a experiment jsou důležitými fysikálními metodami

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Statistická analýza dojivosti v programu SAS

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Statistická analýza dojivosti v programu SAS UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Statistická analýza dojivosti v programu SAS Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaroslav

Více

Statistika pro gymnázia

Statistika pro gymnázia Statistika pro gymnázia Pracovní verze učebního textu ZÁKLADNÍ POJMY Statistika zkoumá jevy (společenské, přírodní, technické) ve velkých statistických souborech. Prvky statistických souborů se nazývají

Více

PREPRINT POPISNÁ STATISTIKA A VÝBĚROVÁ ŠETŘENÍ

PREPRINT POPISNÁ STATISTIKA A VÝBĚROVÁ ŠETŘENÍ UNIVERZITA OBRANY KATEDRA EKONOMETRIE UČEBNÍ TEXT PRO DISTANČNÍ STUDIUM PREPRINT POPISNÁ STATISTIKA A VÝBĚROVÁ ŠETŘENÍ RNDr. Oldřich KŘÍŽ Mgr. Jiří NEUBAUER, Ph.D. Mgr. Marek SEDLAČÍK, Ph.D. B r n o 2

Více

Výstupy ze studia Learning Outcomes v jednotlivých kapitolách předmětu ZMAT2

Výstupy ze studia Learning Outcomes v jednotlivých kapitolách předmětu ZMAT2 PROJEKT REFIMAT Výstupy ze studia Learning Outcomes v jednotlivých kapitolách předmětu ZMAT2 Tatiana Gavalcová, Pavel Pražák, Iva vojkůvková, Jiří Haviger, 25.5.2011, revize říjen 2012 Téma 1: Množiny

Více