VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ IZOLAČNÍ MATERIÁLY M02 TECHNICKÉ IZOLACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ IZOLAČNÍ MATERIÁLY M02 TECHNICKÉ IZOLACE"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ RADEK STEUER, HANA KMÍNOVÁ IZOLAČNÍ MATERIÁLY M02 TECHNICKÉ IZOLACE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

2 Izolační matály Modul M02 Radk Stu, Hana Kmínová, Bno (5) -

3 Úvod OBSAH Úvod...4. Cíl Požadované znalost Doba potřbná k studu Klíčová slova Tcncké zolac Úvod - vymzní pojmu tcncké zolac Náv a povádění tcnckýc tplnýc zolací Někté vybané aspkty odlšující náv tcnckýc zolací od běžnýc stavbníc zolací Gomt zolovanýc objktů Závslost součntl tplné vodvost na tplotě Nbzpčí kondnzac vody Vlvy vysokýc tplot a vlkýc ozdílů tplot na přnos tpla Výpočt návu zolac Doba do zamznutí Přídavné ořívání Zásady a pncpy po náv a povádění zolací Mnmální vzdálnost mz zolovaným objkty Ucycní opěnýc a nosnýc konstukcí a kotvní matálu k podkladu Opláštění zolac Použtí paozábany Pocůzná potubí Izolac zařízní s vysokým tplotam Ocana pot kooz Půmyslové zolac v cladící tcnc Ocana pot luku Další obcné přdpoklady po odboné povádění zolací Závě Snutí Studjní pamny Sznam použté ltatuy Sznam doplňkové studjní ltatuy Odkazy na další studjní zdoj a pamny (5) -

4 Izolační matály Modul M02 Úvod. Cíl Cíl studa obsau tooto výukovéo modulu lz snout do násldujícíc bodů: vymzní okuu poblmatky tcnckýc tplnýc zolací, a jjc užtí v pax, obznámní s pncpy a postupy po vlastní náv typckýc aplkací tcnckýc zolací, obznámní s zásadam, způsoby a nutným přdpoklady po spávné odboné povádění zolací, sznámní s s vlastnostm používanýc zolačníc matálů, ovlvňujícíc jjc volbu a způsoby užtí..2 Požadované znalost Znalost fyzkálníc způsobů šířní tpla a vlkost. Znalost fyzky pobíané na střdníc školác a tcnckýc vysokýc školác. Základní obcné vědomost z stavbně tcnckýc oboů (zjména pozmní stavtlství), souvsjící s užtím tplnýc zolací v stavbác. Znalost střdoškolské matmatky..3 Doba potřbná k studu cca 5 odn.4 Klíčová slova Tplné zolac, tcncké zolac, tplné ztáty, zolac potubí. - 4 (5) -

5 Tcncké zolac kap. č. 2 2 Tcncké zolac 2. Úvod - vymzní pojmu tcncké zolac Snžování ngtcké náočnost stavbníc objktů jako clku nspočívá pouz v omzování ztát tpla skz obvodové kostukc budov. Al také v snžování tplnýc ztát tcnckýc zařízní budov. U budov občanské výstavby s jdná o zolac ngtckýc zařízní zajšťujícíc vytápění a zolac ozvodnýc kanálů, potubí a amatu. Konkétně to jsou např. zolac tubníc ozvodů vody, vzducotcnckýc kanálů, zolac bojlů, zásobníků vody, klmatzačníc a cladícíc systému, atd. U půmyslovýc zařízní a nžnýskýc sítí j použtí tplnýc zolací důlžtým přdpokladm po aconální přpavu ng po ospodánost výoby [5]. Njčastější důvody po použtí těcto zolací jsou: Udžní maxmální, nbo mnmální tploty - o médí dopavovanýc potubím (tplá voda, paovody, cladící směsy), o potřbné k udžní podmínk v výobníc č skladovacíc zařízníc (pc, autoklávy, mazící boxy atd.), nbo nzbytnýc po bzpoucový cod cmckýc pocsů v tancíc č akčníc nádobác. Cánt zaměstnanc a okolní postoy, přd účnky tploty (např. přd popálním, nbzpčím vznícní ořlavýc matálů umístěnýc v blízkost zařízní, nbo přd přřátím vntřnío vzducu v přllýc postoc apod.). Štřt ngtcké a povozní náklady, tím ž s omzí únk ng do okolí. U cladícíc zařízní s naopak bání přjímání ng z okolnío postřdí. Po výš uvdné aplkac tplně-zolačníc matálů s v pax vžl pojm tcncké zolac. Ať jž jd o vytápění, klmatzační zařízní, nbo aktoy v cmckýc továnác, ají zolac stál ostoucí ol př dosaování konomckýc úspo a plnění kologckýc požadavků. Poblmatka řšní a povádění tcnckýc zolací s můž výazně lšt od poblmatky navu běžnýc stavbníc zolací. Tcncké zolac s používají často k zolac ůzně zakřvnýc ploc, takž j potřba řšt otázku šířní tpla př daném gomtckém uspořádání. Jdním z dalšíc aspktů j, ž př vysokýc ozdílc tplot s významně uplatňují způsoby přnosu tpla sáláním a pouděním. Díky vlastnostm vzducu, zjména jo vlkostnímu obsau, j často nutné řšt současně s otázkou šířní tpla záovň poblém možné kondnzac vody a šířní vlkost. - 5 (5) -

6 Izolační matály Modul Náv a povádění tcnckýc tplnýc zolací 2.2. Někté vybané aspkty odlšující náv tcnckýc zolací od běžnýc stavbníc zolací Gomt zolovanýc objktů V dtvé většně případů řšní návu běžnýc stavbníc zolací s stkávám s případm zolac ovnné plocy. Kd stačí úlou řšt jako jdnodmnzonální případ šířní tpla. Vyjádřním tplnéo toku pocázjícío skz ovnnou stěnu složnou z n vstv pak j násldující ovnc: ( ) A Φ n d j λ kd: Φ tplný tok plocou vícvstvé ovnné stěny [W], d j j tplota na vntřní staně stěny [ C], tplota na vnější staně stěny [ C], tloušťka j-té vstvy [m], λ j součntl tplné vodvost j-té vstvy [W.m -.K - ], součntl přstupu tpla na vntřní staně stěny [W.m -2.K - ], součntl přstupu tpla na vnější staně stěny [W.m -2.K - ], A ploca stěny skz ktou pocází zjšťovaný tplný tok [m 2 ]. j () U zakřvnýc ploc s náv spávně řší v spcálníc případc jako dvou-dmnzonální úloa, nbo obcně jako tří-dmnzonální úloa šířní tpla. V případě potřby výpočtu řšní návu zolac složtějšíc tvaů s dns v pax užívá spcalzovaný softwa. Njčastěj s v pax stkávám s válcovou plocou (potubí), po níž j níž uvdn odvozný vzoc. Tplný tok válcovou stěnou j dán: Φ 2π l ( ) n, j ln, j j λ, j, j n kd: Φ tplný tok válcovou vícvstvou stěnou [W],,j,j tplota na vntřní staně válcové stěny [ C], tplota na vnější staně válcové stěny [ C], vntřní půmě j-té vstvy [m], vnější půmě j-té vstvy [m], λ j součntl tplné vodvost j-té vstvy [W.m -.K - ], (2) - 6 (5) -

7 Tcncké zolac kap. č. 2 součntl přstupu tpla na vntřní staně stěny [W.m -2.K - ], součntl přstupu tpla na vnější staně stěny [W.m -2.K - ], l výška válcové stěny [m]. Důlžté j také zoldnt konkétní dtaly uložní zolac, např. tplné mosty vlvm spá a opěnýc konstukcí, ovlvňující zolační scopnost konstukc jako clku a musí s poto zanout do příslušnéo výpočtu [5] Závslost součntl tplné vodvost na tplotě U zolací půmyslovýc zařízní j njdůlžtější vlastností zolačníc mot jjc tplná vodvost v závslost na střdní tplotě. Př řšní návu tcnckýc zolací s často stkávám s tplotam vlm odlšným od návovýc tplot po běžné stavbní zolac, kd mám pouz jdnu odnotu tplné vodvost λ. Potož jsou tcncké zolac používány v větším ozsau tplot, j jm přřazováno několk odnot součntl tplné vodvost v závslost na střdní tplotě. Tuto závslost j nutno v výpočtu zoldnt. Tplná vodvost vlastně přdučuj potřbné tloušťky zolací po dosažní učtýc povcovýc tplot, nbo po požadované omzní tplnýc ztát [5]. Gadnt odnoty součntl tplné vodvost matálu na tplotě ( gadnt λ() ) ost s vzůstající tplotou. Gaf.: Závslost součntl tplné vodvost λ na střdní tplotě na příkladu zolačnío matálu z mnální vlny. [] souč. tp. vodvost λ [W.m -.K - ] Poznámky 0, 0,09 0,07 0,05 0, tplota [ C] Střdní tplota j atmtcký půmě tplot na vnějším a vntřním líc zolac. Výobc můž po své výobky uvádět křvku tplné vodvost, vyplývající z jmnovtýc odnot tplné vodvost v závslost na půměné tplotě. Tyto s učují z laboatoníc měřní na vzocíc zolačnío matálu [4] Nbzpčí kondnzac vody Cladící zařízní, vzducotcncké potubí pocázjící cladným místnostm, al například potubí s studnou vodou musí být opatřna tplnou zola- - 7 (5) -

8 Izolační matály Modul 02 cí zabaňující poklsu povcové tploty pod tplotu osnéo bodu. Njvětší nbzpčí kondnzac vodníc pa j u zolací cladícíc systémů. Př nspávném návu s můž v půběu doby vlkost somažďovat v matálu zolac, čímž vzůstá jjí tplná vodvost. Výsldkm j jdnak ostoucí ngtcká ztáta, al také pokls povcové tploty zolac. Pokud povcová tplota zolac poklsn pod tplotu osnéo bodu okolnío vzducu dojd k povcové kondnzac [3]. K kondnzac vodníc pa můž docázt př poklsu tploty pod tplotu osnéo bodu na potubí pod zolací nbo v matálu zolac. Navlání zolačnío matálu lz zabánt použtím matálů s vysokým dfúzním odpom. Př povádění takovýc zolací j důlžté dbát na znmožnění dfúz vodníc pa do zolačnío matálu a na důkladné utěsnění spá v zolac Vlvy vysokýc tplot a vlkýc ozdílů tplot na přnos tpla Př vysokýc tplotác a vlkýc ozdílc tplot s v větší míř uplatňuj přnos tpla sáláním a pouděním, nžl j tomu za běžnýc tplot. Poudění vzducu kolm povcu vyštřované stěny a přnos tpla sáláním z povcu stěny lz v výpočtu zoldnt odnotou součntl přstupu tpla. Šířní tpla sáláním s za běžnýc ozdílů tplot mz sálajícím povcy zandbává. Př vysokýc tplotác j třba jj zanout do výpočtu. Př nutnost řšní přnosu tpla sáláním mz ůzným gomtckýcm povcy lz v pax využít spcalzovaný softwa. Poznámka Po uzavřní a zpvnění povcu zolačnío matálu a snížní přnosu tpla sáláním povcu jsou někté tcncké zolac opatřny na povcu lníkovou fólí s nízkou msvtou Výpočt návu zolac Pncpy výpočtu jsou v zásadě sodné s návm běžnýc stavbníc zolací. Výpočt tloušťky zolac s njčastěj povádí podl nutnost splnění jdnoo nbo několka násldujícíc lmtníc požadavků na: - Mnmální nbo maxmální návovou tplotu méda v zolovaném objktu. - Mnmální nbo maxmální návovou povcovou tplotu zolovanéo objktu. - Mnmální (nbo maxmální) tplné ztáty (zsky) objktu. - Doba, po ktou j př volném vycládání nutno udžt v zařízní tplotu takovou, aby ndošlo k zamznutí méda (např. běm odstávky zařízní). - Tak, aby povcová tplota nklsla pod tplotu osnéo bodu a nmolo tak docázt k povcové kondnzac. Jak jž bylo výš zmíněno, výsldný tva návovýc vzoců j závslý na gomt zolované konstukc. U tcnckýc zolací s njčastěj řší zolac ovnné nbo válcové plocy. Po výpočt složtějšíc tvaů lz použít spcalzovaný softwa. Výobc zolačníc matálů často nabízjí, po zjdnodušní návu, tabulky, nbo návové dagamy, z ktýc lz navované odnoty odčíst. V násldující tabulc j uvdn soun vybanýc njčastěj používanýc vzoců po náv tplnýc zolací. - 8 (5) -

9 Tcncké zolac kap. č. 2 Tabulka. Soun zjdnodušnýc odvoznýc výpočtovýc vzoců po jdnovstvé uspořádání Hldaná vlčna Fyzkální ozmě Rovnc Součntl postupu tpla - po ovnou plocu - po potubí (na jdn mt potubí) K m W 2 m K W d U λ R U α λ π ln 2 Hustota tplnéo toku - po ovnou plocu - po potubí (na jdn mt potubí) 2 m W m W ( ) U q ( ) R R U q Povcová tplota - po ovnou plocu - po potubí [ ] C [ ] C ( ) S d λ ( ) s ln λ Tloušťka zolac po zabánění povcové kondnzac - po ovnou plocu - po potubí [ ] m [ ] m k d λ ln k λ λ d Změna tploty poudícío méda - poudící médum - npoudící médum - kokc (podl CEN) [ ] K [ ] K [ ] K m c Φ ' 3600 m R c R c m Φ 3600 ( ) 0 0 xp Doba zamznutí (voda) -po potubí ( 0 0 C, f > 0%) [] q f 4 23, 2 π τ - 9 (5) -

10 Izolační matály Modul 02 Přld v tabulc použtýc vlčn: U součntl postupu tpla [W.m -2.kg - ], U součntl postupu tpla přs válcovou plocu [W.m -.kg - ], součntl přstupu tpla na vntřní staně stěny [W.m -2.K - ], součntl přstupu tpla na vnější staně stěny [W.m -2.K - ], λ součntl tplné vodvost zolačnío matálu [W.m -.K - ], d d tloušťka vstvy zolačnío matálu [m], adální tloušťka vstvy zolačnío matálu na potubí [m], vntřní půmě zolační vstvy [m], vnější půmě zolační vstvy [m], q ustota tplnéo toku [W.m -2 ], q tplný tok z jdnoo mtu potubí [W.m - ], s k 0 Φ tplota na vntřní staně válcové stěny [ C], tplota na vnější staně válcové stěny [ C], tplota na vnějším povcu [ C], tplota osnéo bodu [ C], ozdíl končné a počátční tploty [ C], počátční tplota [ C], tplný tok z potubí [W], m motnostní tok méda potubím [kg. - ], m R motnost potubí [kg], c měná tplná kapacta méda [J.kg -.K - ], c R měná tplná kapacta potubí [J.kg -.K - ], f podíl ojínění [%]. τ doba do zamznutí potubí př počátční tplotě 0 C [] Doba do zamznutí Aby s zabánlo zamznutí potubí a nádží, v ncž j uzavřno médum po dlší dobu v kldu, j třba počítat s jjc odpovídající tplnou zolací. Maxmálně přípustná délka odstávky potubí s příslušnou potřbnou tloušťkou zolac závsí zjména na tplotě méda okolí a půměu potubí [5]. Po takové případy uvádějí často výobc zolací návové dagamy na potřbnou tloušťku zolac Přídavné ořívání Přídavné ořívání j nutné všud tam, kd př skladování, nbo přpavě mot docází k ztátám tpla, ktým nlz zabánt. Cílm j dosánout, nbo udžt optmální tplotu po dané médum. Tloušťku zolac navujm dl t- - 0 (5) -

11 Tcncké zolac kap. č. 2 plně tcnckýc a konomckýc ldsk. Výkon topní musí odpovídat tplným ztátám, kté ccm kompnzovat Zásady a pncpy po náv a povádění zolací Mnmální vzdálnost mz zolovaným objkty J třba dodžovat mnmální vzdálnost mz zolovaným zařízním mz těmto zařízním a jným částm stavby [5]. Izolovaný objkt mění vlastnost blízkéo okolí, mění tplotu a yclost poudění vzducu v těsné blízkost objktu a vyzařuj kolm sb tplo sáláním. Př ndodžní mnmálníc vzdálností mz objkty docází v místc mz objkty k sčítání těcto vlvů. Př výpočtu návu zolac s apo přdpokládá ž zolovaný objkt j obklopn vzdušným postřdím o dané návové tplotě, vlkost a yclost poudění vzducu. Aby byl tnto požadovaný přdpoklad splněn musí být dodžny mnmální vzájmné vzdálnost mz zolovaným nzolovaným objkty. Tyto mnmální vzdálnost jsou závslé na gomt, tplotě objktů a vlastnostc okolí, al také na vlastnostc vlastnío matálu zolac. Mnmální vzdálnost po typcké konstukc, jako jsou potubí, nádž a kolony, většnou stanovuj výobc zolačnío matálu v tcncké dokumntac Ucycní opěnýc a nosnýc konstukcí a kotvní matálu k podkladu Úcyty a závěsy tubk, al opěné konstukc zolačnío matálu s musí nutně přpvňovat přímo na objkty, což nutně vd k vznku tplnýc mostů. Tyto tplné mosty způsobují další tplné ztáty, kté j třba bát v úvau př tplně tcnckýc popočtc a návzíc. Něktří výobc zolačníc matálů s vyšší pvností (např. tuýc pěněnýc plastů nbo pěnovéo skla) dodávají k svým zolacím úcyty a podpěy potubí, kté s přpvňují na vnější povc zolačníc tubc, čímž s zamzuj vznku tplnýc mostů. Naopak u zolací s nízkou pvností v tlaku, např. u dsk z mnální vlny o objmovýc motnostc mnšíc nž 75 kg.m -3 a př vysokýc povozníc tplotác cca nad 250 C jsou nutné použít opěné konstukc po vlastní zolační matál. Izolační matál musí být ozděln na vstvy mz nmž j opěná konstukc z pltva nbo poflovanýc plců. U vlákntýc zolací potubí s opěná konstukc skládá z adálníc kamckýc kolíků nsoucí kovové opěné pstnc po zolační matál. Vláknté zolac potubí moou být z vnějšku obalny dátěným pltvm, omotány a stažny dátm, nbo fxovány konstukcí opláštění. Poznámka U lc stlačtlnýc zolací s u dává odnota pvnost v tlaku př 0% dfomac. Podl ČSN j to vlkost tlaku, ktá vyvolává změnu tloušťky výobku o 0% Opláštění zolac Opláštění cání zolac pot mcanckému poškozní, povětnostním vlvy, cmckému napadní agsvním látkam a zlpšuj požáně tcncké vlastnost konstukc. Nasákavé zolac j třba zvlášť důkladně cánt přd možným vnkáním vody do matálu zolac. U potubí v půmyslovýc zařízníc - (5) -

12 Izolační matály Modul 02 s používá opláštění z poznkovanéo plcu, nbo plcu s povlakm z umělé moty [5]. Používají s také plcy oclové, lníkové plátované, nbo austntcké. J třba mít na pamět, ž způsob a matál opláštění do značné míy učuj požáně tcncké vlastnost konstukc Použtí paozábany Pokud j na zolac umístěna paozábana, j třba j př nstalac opláštění cánt přd poškozním. I malá pfoac paozábany můž způsobt jjí vlké funkční poblémy. Poto s mz paozábanu a opláštění umsťuj ocanná podkladní vstva. Izolac objktů u ncž by molo docázt k sážní vody (např. mz opláštěním a paozábanou), s musí konstuovat tak, aby zkondnzovaná voda mola volně odtékat. Někdy s navuj po udžní sucé zolac větaná mza mz opláštěním a zolací. Toto řšní však můž u lc půvzdušnýc zolací znodnocovat tplně zolační účnk zolac vlvm půvzdušnost. Mza s vytváří pomocí dstančníc koužků, nbo opěné konstukc. Základním poblémm př navování paozában j použtá odnota faktou dfúznío odpou. Tato laboatoně získaná odnota přdpokládá dokonalou plošnou clstvost paozábany, bz jakýckol pfoací a ntěsností v stycíc a v okolí postupů nosnýc konstukcí. Zajštění těcto přdpokladů j však př zabudování paozábany do konstukc komplkované. Pomnm-l tcnologckou nkázň, j v pax obtížné dokonal paotěsně vyřšt napojní paozábany na postupující konstukc. Zajstt álnou paotěsnost paozábany j tdy nlké a použtí paotěsné fólové vstvy můž být z tooto poldu skantní Pocůzná potubí Potubí na ncž s přdpokládá pocůzí povoz př nspkcíc s soa opatřují kovovou výztužnou dskou pod otový plášť, ktá zlpší odolnost oní část vůč účnkům pocůzío zatížní Izolac zařízní s vysokým tplotam Po zolac zařízní s vysokým tplotam cca nad 500 C j výodné používat vícvstvou zolac, kd každá vstva vlákntéo zolačnío matálu má jnou objmovou motnost. Vstvy matálů jsou sřazny podl objmové motnost od njvětší po njmnší směm od povcu okéo tělsa. Většnou s používají dvouvstvá řšní. Vláknté matály s vyšší objmovou motností zolují př vyššíc tplotác podstatně lép nž matály s nízkou objmovou motností. Izolační vlastnost obou typů př běžnýc tplotác jsou téměř totožné [2]. Tcncké tplné zolac mívají udávánu tzv. mzní tplotu použtí. J to njvyšší přípustná tplota po tplné namáání zolačnío matálu, zjštěná zkouškou za dfnovanýc podmínk. Př ní nsmí docázt k žádným změnám, kté npřípustně zošují tplně zolační vlastnost zkoušnéo matálu. Př vysokýc tplotác j nutné použít po zolac mcancké upvňovací pvky - 2 (5) -

13 Tcncké zolac kap. č. 2 Poznámka Podl ČSN j mzní tplota použtí danéo matálu, tplota př kté dojd př tlaku 2000 Pa k zmnšní tloušťky výobku o 0% Ocana pot kooz Poklad na ktý s zolac aplkují, nsmí zolační moty koozně napadat. J poto třba dbát na takové matálové vlastnost jako j např. u mnálníc vln působní sulfdů na běžnou ocl a clodů na ocl comnklovou. Izolac z mnální vlny vyáběné po spcální použtí na učtýc oclíc, těmto požadavkům na nulový obsa sulfdů a nízký obsa clodů vyovují [5]. Výobc často vyábějí tyto zolac v tzv. AS-kvaltě. Někté zolační tubc a lamlové oož jsou vybavny vysokou alkaltou, čímž pomáají cánt podkladní ocl přd koozí. Dalším vlastnostm důlžtým po ocanu přd koozí j nízká nasákavost a vysoký dfůzní odpo zolační vstvy zabaňující půcodu vodníc pa do míst kd by moly kondnzovat. Poznámka U nzavějícíc oclí s za učtýc podmínk můž vyskytnout tlnková kooz způsobná pnutím mz jným clodovým ontm. Poto s po takové aplkac často přdpsuj použtí mnální vlny pouz odpovídající tzv. ASkvaltě, u ktýc obsa clodovýc ontů ozpustnýc v vodě ční v půměu maxmálně 6 mg.kg -. Zkouška s povádí dl AGI-Q Půmyslové zolac v cladící tcnc Njdůlžtějším funkcm zolací v cladící tcnc j omzní ngtckýc ztát po clou dobu žvotnost a ocana přd kondnzací vody. Izolační tubc s musí aplkovat na sucé potubí, pokud možno bz styčnýc spá mz tubcm, spáy v tubcíc musí být důkladně utěsněny, pokud s aplkuj víc vstv musjí s spáy opot přdcozí vstvě přsazovat. Zvláštní pozonost j třba věnovat utěsnění spá kolm postupů úcytů a podpěnýc konstukcí. J vodné, aby byly vntly zakyté zolací, avšak musí být k nm vždy zajštěn snadný přístup a musí být vdtlně označna jjc poloa. Dfúzně otvřné matály s musí vzducotěsně uzavřít pomocí paozábany, nbo dvojtéo opláštění. Vodným matálm paozábany jsou např. lníkové fól nbo dvojtá opláštění. Podkladní povc pod paozábanou musí být přd nstalací sucý, postý nčstot, vlké novnost a výčnělky na povcu s musí vyovnat. Po nstalac musí paozábana zolační vstvu pvně obmknout. J potřba použít takové tcnky spojování, kté umožní dosánout vzducotěsné a paotěsné vstvy Ocana pot luku U potubí a vzducotcnckýc zařízní můž tplná zolac záovň plnt funkc ocany pot luku šířícío s potubím. Př potřbě snížt ladnu zvuku na učtou úovň j třba povést zvláštní výpočt návu akustcké zolac. Po účly ocany pot luku jsou vodné zjména lastcké zolační moty s zvýšnou pvnost v tlaku, kté npotřbují žádné podpůné konstukc a u mnšíc půměů lz úcyty a podpěy potubí upínat na vnější povc těcto zolací potubí. Tím ž njsou tyto pvky přímo spojny s potubím nmůž s přnášt luk do ostatníc konstukcí. - 3 (5) -

14 Izolační matály Modul Další obcné přdpoklady po odboné povádění zolací Náoky na odboné povdní zolací doplňuj řada dtalníc požadavků, kté tu po úplnost dál uvádím [5]: - Náv a dtaly tcnckéo povdní j třba povádět v souladu s platným tcnckým nomatvy a přdpsy. - Podklad musí být přd aplkací zolac ladký, bz výstupků a postý vškéo znčštění. - Nátubky a dla na potubí jsou mnmálně tak dloué, aby příubové spoj byly mmo zolac a moly s bz poblémů sšoubovávat. - Aplkac zolací j možno započít až po dokonční svářčskýc pací na potubí a lpní potubí. Kontolní otázky ) Vysvětlt co s v pax míní pod pojmm tplné tcncké zolac? Uvďt příklady jjc použtí. 2) Jaké jsou lavní odlšnost poblmatky výpočtu a návu tcnckýc tplnýc zolací od běžnýc stavbníc tplnýc zolací? 3) Jaká opatřní lz povést po udžní potřbné tploty látky uvntř zolovanéo objktu? 4) Jaké poblémy moou působt úcyty a závěsy tubk a opěné konstukc? 5) Poč a kd j nutné použít opěné konstukc po vlastní zolac? 6) Poč j výodné po zolac zařízní s vysokým tplotam cca nad 500 C používat vícvstvou zolac? 7) Jaká jsou spcfka použtí tplnýc zolací v cladínské tcnc? 8) Jaké zolační matály jsou vodné po použtí v cladínské tcnc? 9) Na co j třba dbát př použtí paozábany a jaká jsou zka jjío použtí? 0) Poč s zolac oplášťují a jaké matály s k tomu používají? - 4 (5) -

15 Závě 3 Závě Tnto studjní modul snuj základní znalost potřbné k spávnému návu a použtí tcnckýc zolací. Upozoňuj na aspkty odlšující náv aplkací tcnckýc zolací od poblmatky běžnýc stavbníc zolací. Dál snuj někté důlžté zásady vlastnío povádění zolací. Autoř s nkladou za cíl zcla vyčpávajícím způsobm popsat všcny aspkty návu a použtí tcnckýc zolací, al pouz snout ty njzákladnější vědomost z tooto obou potřbné po ontac v dané poblmatc. 3. Snutí Na počátku modulu j kátké sznámní s pojmm tcncké zolac. Dál j nastíněna poblmatka návu tcnckýc zolací, jsou zmíněny někté významné aspkty odlšující jjc náv od běžnýc stavbníc zolací a j nastíněn pncp a vlastní postup tplně tcnckýc výpočtů. Dál pak jsou uvdny zásady a postupy po náv a vlastní povádění tcnckýc zolací. 3.2 Studjní pamny 3.2. Sznam použté ltatuy [] Zac, J., Stanovní odnoty součntl tplné vodvost nstaconáním měřdlm, dstační pác, VUT v bně, FAST, 2000 [2] Fmní ltatua Rockwool [3] Fmní ltatua Amstong [4] Fmní ltatua Usa [5] Fmní ltatua GH Isov Sznam doplňkové studjní ltatuy [6] Halayja, M., Stavbná tplná tcnka akustka a osvtln, ALFA, Batslava, 985 [7] Šťastník, S., Zac, J., Zkoušní zolačníc matálů, CERM s..o., Bno, 2002, ISBN X Odkazy na další studjní zdoj a pamny [8] Intntové stánky [9] Intntové stánky [0] Intntové stánky - 5 (5) -

1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty

1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty 1. Okrajové podmínky pro tpln tchncké výpo ty Správné stanovní okrajových podmínk j jdnou z základních součástí jakéhokol tchnckého výpočtu. Výjmkou njsou an tplně tchncké analýzy. V násldující kaptol

Více

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění Vlv prostupů tpla mz byty na spravdlvost rozúčtování nákladů na vytápění Anotac Fnanční částky úhrady za vytápění mz srovnatlným byty rozpočítané frmam používajícím poměrové ndkátory crtfkované podl norm

Více

Příručka pro návrh technických izolací

Příručka pro návrh technických izolací Njšrší nabídka tplných, zvukových a protpožárních zolací Příručka pro návrh tchnckých zolací Včtně vzorových příkladů počítaných programm IsoCal IsoCal výpočtní program pro návrh tchnckých zolací Snžování

Více

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu - 1 - Tato Příloha 307 j součástí článku: ŠKORPÍK, Jří. Enrgtcké blanc lopatkových strojů, Transformační tchnolog, 2009-10. Brno: Jří Škorpík, [onln] pokračující zdroj, ISSN 1804-8293. Dostupné z http://www.transformacn-tchnolog.cz/nrgtckblanc-lopatkovych-stroju.html.

Více

Trivium z optiky 37. 6. Fotometrie

Trivium z optiky 37. 6. Fotometrie Trivium z optiky 37 6. Fotomtri V přdcházjící kapitol jsm uvdli, ž lktromagntické zářní (a tdy i světlo) přnáší nrgii. V této kapitol si ukážm, jakými vličinami j možno tnto přnos popsat a jak zohldnit

Více

Navrhování a realizace stavebních konstrukcí ze zdiva LIAPOR

Navrhování a realizace stavebních konstrukcí ze zdiva LIAPOR zděné a smíšené konstrukce text: Micala Hubertová, Jan Štefánik foto: Lias Vintířov, LSM k.s. Sportovně kulturní a kongresové centrum Karlovy Vary (KV Aréna) poledové zdivo Liapor R195 ukázka z probíající

Více

ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4

ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4 ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4 Ptr Dourmashkin MIT 6, přklad: Vítězslav Kříha (7) Obsah SADA 4 ÚLOHA 1: LIDSKÝ KONDENZÁTO ÚLOHA : UDĚLEJTE SI KONDENZÁTO ÚLOHA 3: KONDENZÁTOY ÚLOHA 4: PĚT KÁTKÝCH

Více

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami Tplo skrz okna pracovní poznámky Jana Hollana Přnos okny s skládá z přnosu zářním, vdním a prouděním. Zářivý přnos Zářivý výkon E plochy S j dl Stfanova-Boltzmannova vyzařovacího zákona kd j misivita plochy

Více

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče 4.3.2 Vlastní a příměsové polovodič Přdpoklady: 4204, 4207, 4301 Pdagogická poznámka: Pokud budt postupovat normální rychlostí, skončít u ngativní vodivosti. Nní to žádný problém, pozitivní vodivost si

Více

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů M ě ř n í o d p o r u r z s t o r ů Ú k o l : Proměřt sadu rzstorů s nznámým odporm různým mtodam a porovnat přsnost jdnotlvých měřní P o t ř b y : Vz sznam v dskách u úlohy na pracovním stol Obcná část:

Více

Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu ČSN EN 12 831 Ing. Petr Horák, Ph.D.

Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu ČSN EN 12 831 Ing. Petr Horák, Ph.D. Tplné soustavy v budovách - Výpočt tplného výkonu ČSN EN 12 831 Ing. Ptr Horák, Ph.D. Platnost normy ČSN 060210 - Výpočt tplných ztrát budov při ústřdním vytápění Pozbyla platnost 1.9 2008. ČSN EN 12 831

Více

REGULACE. Rozvětvené regulační obvody. rozvětvené regulační obvody dvoupolohová regulace regulační schémata typických technologických aparátů

REGULACE. Rozvětvené regulační obvody. rozvětvené regulační obvody dvoupolohová regulace regulační schémata typických technologických aparátů REGULACE (pokračování 2) rozvětvné rgulační obvody dvoupolohová rgulac rgulační schémata typických tchnologických aparátů Rozvětvné rgulační obvody dopřdná rgulac obvod s měřním poruchy obvod s pomocnou

Více

Identifikátor materiálu: ICT 2 58

Identifikátor materiálu: ICT 2 58 Identifikátor materiálu: ICT 58 Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce podpory název materiálu (DUM) Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity

Více

Geometrie. RNDr. Yvetta Bartáková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Geometrie. RNDr. Yvetta Bartáková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Geometie RND. Yvetta Batáková Gymnázium, OŠ a VOŠ Ledeč nad ázavou Objemy a povchy těles otační válec a kužel VY_3_INOVACE_05_3_17_M Gymnázium, OŠ a VOŠ Ledeč nad ázavou 1 Objemy a povchy těles A) Rotační

Více

Výpočet tepelné ztráty budov

Výpočet tepelné ztráty budov Doc Ing Vladmír Jelínek CSc Výpočet tepelné ztráty budov Výpočty tepelných ztrát budov slouží nejčastěj pro stanovení výkonu vytápěcího zařízení, tj výkonu otopné plochy místnost, topného zdroje atd Výpočet

Více

Aplikace VAR ocenění tržních rizik

Aplikace VAR ocenění tržních rizik Aplkac VAR ocnění tržních rzk Obsah: Zdroj rzka :... 2 Řízní tržního rzka... 2 Měřní tržního rzka... 3 Modly... 4 Postup výpočtu... 7 Nastavní modlu a gnrování Mont-Carlo scénářů... 7 Vlčny vyjadřující

Více

Roman.Vavricka@fs.cvut.cz

Roman.Vavricka@fs.cvut.cz TEPLOVODNÍ OTOPNÉ SOUSTAVY Ing. Roman Vavřička, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Složení otopné soustavy Zdroje tepla kotle na pevná, plynná nebo kapalná

Více

Obr.1 Schéma tvaru haly a jejího umístění v terénu

Obr.1 Schéma tvaru haly a jejího umístění v terénu Příklad P1.4 - Zatížní větrm Zadání příkladu Stanovt atížní větrm působící na výrobní halu s plochou střchou. Výška haly h= m, šířka b=18m, délka l=7 m. Hala j umístěna v svažitém trénu u hřbn v okolí

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-F-2006-01 1. Převeďte 37 mm 3 na m 3. a) 37 10-9 m 3 b) 37 10-6 m 3 c) 37 10 9 m 3 d) 37 10 3 m 3 e) 37 10-3 m 3 2. Voda v řece proudí rychlostí 4 m/s. Kolmo

Více

Energie větru Síla větru

Energie větru Síla větru Energie větru Vítr je vzduc proudící v přírodě, jeož směr a ryclost se obvykle neustále mění. Příčinou energie větru je rotace Země a sluneční energie. Například nad zemským povrcem ořátým sluncem vzrůstá

Více

Vytápění systémy součastných vozidel

Vytápění systémy součastných vozidel Vytápěí systémy součastých vozdl. trakčí lok. E,D tplovzdušé vytápěí s výměíkm l. topdlo-vzduch 2. motorové vozy E,D vytápěí tplovzdušé využívaí odpadí tplo dslu - rg dslu -33% a trakc, 33% spaly a 33%

Více

Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody

Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody Laboratorní úloha B/4 Stanovní koncntrac Ca 2+ a tvrdost vody Úkol: A. Stanovt koncntraci iontů Ca 2+ v mg/l v vzorku a určt tvrdost vody. Pomocí indikátoru a barvného přchodu stanovt bod kvivalnc (hodnota

Více

POZNÁMKA OZN. ZÁKL. POPIS NÁKRES A ROZMĚRY OKENNÍ RÁM A KŘÍDLO KOVÁNÍ. včetně dodávky vnějšího a vnitřního parapetu dle výběru investora

POZNÁMKA OZN. ZÁKL. POPIS NÁKRES A ROZMĚRY OKENNÍ RÁM A KŘÍDLO KOVÁNÍ. včetně dodávky vnějšího a vnitřního parapetu dle výběru investora 0 plastohlníkové okno pvné 500 x 500 mn.5 komorový bílý plastový profl z vnější strany hlníkové lšty zasklno zol. 3-sklrm mn. Uokna 0,9W/m² mn. Uskla 0,7 W/m²k třída zvukové zolac (TZI2) 0 včtně dodávky

Více

eská zem d lská univerzita v Praze, Technická fakulta

eská zem d lská univerzita v Praze, Technická fakulta eská zemdlská unvezta v Paze, Techncká fakulta 9. lektcké pole 9. lektcký náboj Každá látka je vytvoena z tzv. elementáních ástc, kteé vytváejí složtjší stuktuy. ástce na sebe vzájemn psobí slam, kteé

Více

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ Učbní txt k přdnáš UFY Tplné zářní. Zářní absolutně črného tělsa Tplotní zářní a Plankův vyzařovaí zákon Intnzita vyzařování (misivita) v daném místě na povrhu zdroj j dfinována jako podíl zářivého toku

Více

Úloha č. 11. H0 e. (4) tzv. Stefanův - Bo1tzmannův zákon a 2. H λ dλ (5)

Úloha č. 11. H0 e. (4) tzv. Stefanův - Bo1tzmannův zákon a 2. H λ dλ (5) pyromtrm - vrz 01 Úloha č. 11 Měřní tplotní vyzařovací charaktristiky wolframového vlákna žárovky optickým pyromtrm 1) Pomůcky: Měřicí zařízní obsahující zdroj lktrické nrgi, optický pyromtr a žárovku

Více

KOTLE PRO VYTÁPĚNÍ RODINNÉHO DOMU

KOTLE PRO VYTÁPĚNÍ RODINNÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE KOTLE PRO VYTÁPĚNÍ RODINNÉHO DOMU BOILERS

Více

- 1 - Druhá přednáška o axiomu jednoty CHYBY NIELSE BOHRA. Ph.M. Kanarev. 1. Úvod

- 1 - Druhá přednáška o axiomu jednoty CHYBY NIELSE BOHRA. Ph.M. Kanarev. 1. Úvod - - Druhá přdnáška o axomu jdnoty 5.0.04. CHYBY NILS BOHRA mal: kanl@mal.ru Ph.M. Kanarv http://kanarv.nnoplaza.nt. Úvod Nyní s pokusím najít zdroj chy Nls Bohra, ktré způsoly chyné přdstavy, týkající

Více

Stanovení koncentrace složky v roztoku potenciometrickým měřením

Stanovení koncentrace složky v roztoku potenciometrickým měřením Laboratorní úloha B/1 Stanovní koncntrac složky v roztoku potnciomtrickým měřním Úkol: A. Stanovt potnciomtrickým měřním koncntraci H 2 SO 4 v dodaném vzorku roztoku. Zjistět potnciomtrickým měřním body

Více

Provedení čerpadel. Materiál V základním provedení pro běžné použití čerpadla na chemicky neaktivní vody s hodnotou ph 6,5 8,5 jsou tělesa vlastního

Provedení čerpadel. Materiál V základním provedení pro běžné použití čerpadla na chemicky neaktivní vody s hodnotou ph 6,5 8,5 jsou tělesa vlastního oužití lavní použití vrtikálníc črpadl CVV j pro vodárnské účly a průmyslové zásobování čistou i mírně znčištěnou užitkovou vodou. Jsou určna pro črpání pitné a užitkové vody do max. tploty 0 C s odnotou

Více

2.1.2 Jaký náboj projde proudovodičem, klesá-li v něm proud z 18 A na nulu tak, že za každou sekundu klesne hodnota proudu na polovinu?

2.1.2 Jaký náboj projde proudovodičem, klesá-li v něm proud z 18 A na nulu tak, že za každou sekundu klesne hodnota proudu na polovinu? . LKTCKÝ POD.. lektický odpo, páce a výkon el. poudu.. Jaké množství el. náboje Q pojde vodičem za t = 0 s, jestliže a) poud = 5 A je stálý, b) poud ovnoměně oste od nuly do A?.. Jaký náboj pojde poudovodičem,

Více

POLYMERNÍ BETONY Jiří Minster Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

POLYMERNÍ BETONY Jiří Minster Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Odborná skupna Mechanka kompoztních materálů a konstrukcí České společnost pro mechanku s podporou frmy Letov letecká výroba, s. r. o. a Ústavu teoretcké a aplkované mechanky AV ČR v. v.. Semnář KOMPOZITY

Více

2. ELEKTRICKÉ OBVODY STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU

2. ELEKTRICKÉ OBVODY STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU VŠB T Ostrava Faklta elektrotechnky a nformatky Katedra obecné elektrotechnky. ELEKTCKÉ OBVODY STEJNOSMĚNÉHO POD.. Topologe elektrckých obvodů.. Aktvní prvky elektrckého obvod.3. Pasvní prvky elektrckého

Více

Stavební fyzika. Železobeton/železobeton. Stavební fyzika. stavební fyzika. TI Schöck Isokorb /CZ/2015.1/duben

Stavební fyzika. Železobeton/železobeton. Stavební fyzika. stavební fyzika. TI Schöck Isokorb /CZ/2015.1/duben Stavební fyzika Základní údaje k prvkům Schöck Isokorb Železobeton/železobeton Stavební fyzika 149 Stavební fyzika Tepelné mosty Teplota rosného bodu Teplota rosného bodu θ τ představuje takovou teplotu,

Více

Konstrukční lepidla. Pro náročné požadavky. Proč používat konstrukční lepidla Henkel? Lepení:

Konstrukční lepidla. Pro náročné požadavky. Proč používat konstrukční lepidla Henkel? Lepení: Konstrukční lepidla Pro náročné požadavky Proč používat konstrukční lepidla Henkel? Sortiment konstrukčních lepidel společnosti Henkel zahrnuje širokou nabídku řešení pro různé požadavky a podmínky, které

Více

INOVACE PŘEDNÁŠEK KURZU Fyzikální chemie, KCH/P401

INOVACE PŘEDNÁŠEK KURZU Fyzikální chemie, KCH/P401 Fakulta životního prostřdí v Ústí nad Labm INOVACE PŘEDNÁŠEK KURZU Fyzikální chmi, KCH/P401 - ZAVEDENÍ EXPERIMENTU DO PŘEDNÁŠEK Vypracovala Z. Kolská (prozatímní učbní txt, srpn 2012) K několika kapitolám

Více

Geometrická optika. Aberace (vady) optických soustav

Geometrická optika. Aberace (vady) optických soustav Geometická optika Abeace (vady) optických soustav abeace (vady) optických soustav jsou odchylky zobazení eálné optické soustavy od zobazení ideální optické soustavy v důsledku abeací není obazem bodu bod,

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-11 HLUK A CHVĚNÍ VE VZDUCHOTECHNICE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 7, 8

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 7, 8 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 7, 8 část Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 013 Tento stuijní materiál vznikl za finanční popory Evropského

Více

1.5.9 Zákon zachování mechanické energie III Předpoklady: Dokonale pružný centrální ráz dvou koulí Pedagogická poznámka:

1.5.9 Zákon zachování mechanické energie III Předpoklady: Dokonale pružný centrální ráz dvou koulí Pedagogická poznámka: .5.9 Zákon zacování mecanické energie III Předpoklady: 58 Dokonale pružný centrální ráz dvou koulí v v m m Speciální typ srážky, situace známá z kulečníku: dokonale pružný: při srážce se neztrácí energie,

Více

Zjednodušený výpočet tranzistorového zesilovače

Zjednodušený výpočet tranzistorového zesilovače Přsný výpočt tranzistorového zsilovač vychází z urční dvojbranových paramtrů tranzistoru a pokračuj sstavním matic obvodu a řšním této matic. Při použití vybraných rovnic z matmatických modlů pro programy

Více

ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA. www.ivarcs.cz. Technický katalog

ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA. www.ivarcs.cz. Technický katalog ELEKTRONICKÁ OBĚOVÁ ČERPADLA Tecnický katalog OBSA EVOPLUS (SAN)... pro malé topné, klimatizační a teplovodní systémy... 3 EVOPLUS (SAN)... pro velké topné, klimatizační a teplovodní systémy... 27 2 ELEKTRONICKÁ

Více

LindabConstruline systém obytných staveb, nástaveb

LindabConstruline systém obytných staveb, nástaveb systém obytných staveb, nástaveb Stavby z tenkostěnných ocelových profilů ÚVOD skelet z tenkostěnné pozinkované oceli + tepelná izolace + opláštění TECHNOLOGIE PRO NÍZKOENEGRETICKÉ A PASIVNÍ STAVBY A NÁSTAVBY

Více

Test studijních předpokladů. (c) 2008 Masarykova univerzita. Varianta 18

Test studijních předpokladů. (c) 2008 Masarykova univerzita. Varianta 18 Tst studijních přdpokladů (c) 2008 Masarykova univrzita Varianta 18 Vrbální myšlní 1 2 3 4 5 Čský výraz hodinu označuj délku trvání události a lz ho přidat k něktrým čským větám: např. Ptr psal dopis hodinu.

Více

Křížová válečková ložiska Cross-Roler Ring Kompaktní, velice tuhá válečková ložiska s vynikající přesností otáčení

Křížová válečková ložiska Cross-Roler Ring Kompaktní, velice tuhá válečková ložiska s vynikající přesností otáčení Křížová válečková ložiska Coss-Role Ring Kompaktní, velice tuhá válečková ložiska s vynikající přesností otáčení CATALOG No. 382-1CZ Obsah Křížová válečková ložiska Coss-Role Ring Konstukce a vlastnosti...

Více

PSK1-10. Komunikace pomocí optických vláken I. Úvodem... SiO 2. Název školy:

PSK1-10. Komunikace pomocí optických vláken I. Úvodem... SiO 2. Název školy: Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblast: Předmět: Tematická oblast: PSK1-10 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Ukázka fyzikálních principů, na kterých

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU V souladu s EN 15804 a ISO 14025 ISOVER AKU 70 mm Datum vyhotovení : prosinec 2013 verze : 1.3 Obecné informace Výrobce: Saint-Gobain Construction Products CZ, divize

Více

Ceník. Technické Izolace

Ceník. Technické Izolace Technické Izolace Technické Izolace Duben 0 Revize..0 Klekáme na kolena! PAROC Section Bend AluCoat T PAROC Section Bend AluCoat T - hotové segmenty z kamenné vlny urèené pro termickou a akustickou izolaci

Více

Příklady k opakování TERMOMECHANIKY

Příklady k opakování TERMOMECHANIKY Příklady k opakování TERMOMECHANIKY P1) Jaký teoretický výkon musí mít elektrický vařič, aby se 12,5 litrů vody o teplotě 14 C za 15 minuty ohřálo na teplotu 65 C, jestliže hustota vody je 1000 kg.m -3

Více

FYZIKA 3. ROČNÍK. Nestacionární magnetické pole. Magnetický indukční tok. Elektromagnetická indukce. π Φ = 0. - magnetické pole, které se s časem mění

FYZIKA 3. ROČNÍK. Nestacionární magnetické pole. Magnetický indukční tok. Elektromagnetická indukce. π Φ = 0. - magnetické pole, které se s časem mění FYZKA 3. OČNÍK - magntické pol, ktré s s časm mění Vznik nstacionárního magntického pol: a) npohybující s vodič s časově proměnným proudm b) pohybující s vodič s proudm c) pohybující s prmanntní magnt

Více

Navrhování osvětlení pro interiérové květiny

Navrhování osvětlení pro interiérové květiny Navrhování osvětlní pro intriérové květiny účinky a užití optického zářní Ing. Stanislav Haš, CSc., Agronrgo, Bc. Luci Fikarová, Mndlova univrzita v Brně, Zahradnická fakulta v Ldnici V článku Osvětlní

Více

Požární pásy Technická informace. Požární bezpečnost staveb

Požární pásy Technická informace. Požární bezpečnost staveb Požární pásy Technická informace Požární bezpečnost staveb Požární pásy Požární pásy se zřizují na styku obvodových stěn s vnitřními požárně dělícími konstrukcemi k zabránění šíření požáru požárně otevřenými

Více

Základy optického zobrazení

Základy optického zobrazení Základy optickéo zobazeí. Zákoy geometické optiky Záko odazu větla (ob. ) ři dopadu věteléo papku a ozaí dvou ůzýc potředí dojde k jejic čátečému ebo úplému odazu. dažeý papek zůtává v oviě dopadu (oviě

Více

Fotometrie a radiometrie Důležitou částí kvantitativního popisu optického záření je určování jeho mohutnosti

Fotometrie a radiometrie Důležitou částí kvantitativního popisu optického záření je určování jeho mohutnosti Učbí txt k přášc UFY1 Fotomtri a raiomtri Fotomtri a raiomtri Důlžitou částí kvatitativího popisu optického září j určováí jho mohutosti B, jsou přímo měřitlé, a proto rgtických charaktristik. Samoté vktory

Více

Odolnost teplotním šokům při vysokých teplotách

Odolnost teplotním šokům při vysokých teplotách 1600 C 64 1 6 0 0 C Odolnost teplotním šokům při vysokých teplotách Ohebné tepelně izolační a žárovzdorné výrobky firmy Promat disponují především nízkou akumulací tepla. Díky tomu lze výrazně zkrátit

Více

SROVNÁNÍ KOLORIMETRICKÝCH ZKRESLENÍ SNÍMACÍCH SOUSTAV XYZ A RGB Jan Kaiser, Emil Košťál xkaiserj@feld.cvut.cz

SROVNÁNÍ KOLORIMETRICKÝCH ZKRESLENÍ SNÍMACÍCH SOUSTAV XYZ A RGB Jan Kaiser, Emil Košťál xkaiserj@feld.cvut.cz SROVNÁNÍ KOLORIMETRICKÝCH ZKRESLENÍ SNÍMACÍCH SOUSTAV XYZ A RGB Jan Kaisr, Emil Košťál xkaisrj@fld.cvut.cz ČVUT, Fakulta lktrotchnická, katdra Radiolktroniky Tchnická 2, 166 27 Praha 6 1. Úvod Článk s

Více

Příklady výpočtů částí strojů

Příklady výpočtů částí strojů T E C H N C K Á U N V E R Z T A V L B E R C AKULTA TROJNÍ KATERA VÝROBNÍCH YTÉŮ A AUTOATZACE Příkldy výpočtů částí stojů g. Pt Zlý Ph.. 05 Poděkováí Vytvoří vydáí skipt bylo podpořo pojktm OPVK Zvýší

Více

NOBASIL LSP 35, 50, 65, 90

NOBASIL LSP 35, 50, 65, 90 Rolovaný výrobek z minerální vlny ve tvaru lamel lepených na AL fólii NOBASIL LSP 35, 50, 65, 90 Technické osvědčení: TO-06/0072 Certifikát SK04-ZSV-0460 LSP Popis NOBASIL LSP lamelový rolovatelný pás

Více

Kabely plastové pro distribuční sítě o jmenovitém napětí 0,6/1 kv Oddíl 5: Kabely s XLPE izolací bez koncentrického jádra

Kabely plastové pro distribuční sítě o jmenovitém napětí 0,6/1 kv Oddíl 5: Kabely s XLPE izolací bez koncentrického jádra PNE 34 76595 ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, PRE distribuce, ZSE Oznámení o scválení Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Definitivní znění červenec 2006 Kabely plastové pro

Více

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles Stejně jako celé soustavy vytápění, tak i otopná tělesa dělíme na lokální tělesa a tělesa ústředního vytápění. Lokální tělesa přeměňují energii v teplo a toto předávají

Více

9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI

9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI Měřicí potřeby 9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI 1) střídavý zdroj s regulačním autotransformátorem 2) elektromagnetická míchačka 3) skleněná kádinka s olejem 4) zařízení k měření tepelné vodivosti se třemi

Více

Ing. Ondrej Panák, ondrej.panak@upce.cz Katedra polygrafie a fotofyziky, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice

Ing. Ondrej Panák, ondrej.panak@upce.cz Katedra polygrafie a fotofyziky, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice 1 ěřní barvnosti studijní matriál Ing. Ondrj Panák, ondrj.panak@upc.cz Katdra polygrafi a fotofyziky, Fakulta chmicko-tchnologická, Univrzita Pardubic Úvod Abychom mohli či už subjktivně nbo objktivně

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ GB02 FYZIKA II MODUL M01 ELEKTŘINA A MAGNETISMUS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ GB02 FYZIKA II MODUL M01 ELEKTŘINA A MAGNETISMUS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PROF. ING. BOHUMIL KOKTAVÝ, CSC., DOC. ING. PAVEL KOKTAVÝ, CSC., PH.D. GB FYZIKA II MODUL M1 ELEKTŘINA A MAGNETISMUS STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY

Více

Ceník 2011 STAVEBNÍcH A TEcHNickÝcH izolací

Ceník 2011 STAVEBNÍcH A TEcHNickÝcH izolací Ceník 2011 STAVEBNÍcH A TEcHNickÝcH izolací Platnost ceníku od 1. 4. 2011 1. vydání ceny jsou uvedeny v kč bez DPH. Tento ceník uší platnost předchozích ceníků. Udží teplo ochání před ohněm Tlumí hluk

Více

LINEÁRNÍ MOTORY. Typ Type Typ. 1.3.1. T y p e L1S L1SK L2SK L3S L3SK LTSK LNS. 1.1. Úvod. v problémech technického rázu : větší rychlost posuvu;

LINEÁRNÍ MOTORY. Typ Type Typ. 1.3.1. T y p e L1S L1SK L2SK L3S L3SK LTSK LNS. 1.1. Úvod. v problémech technického rázu : větší rychlost posuvu; 1. Obcně 1.1. Úvod LINEÁRNÍ MOTORY K vlkému rozvoji výrob a k praktickému uplatnění linárních motorů a pohonů došlo až v posldních dsti ltch,přstož princip jjich konstrukc jsou znám stjně dlouhou dobu

Více

Tepelně vlhkostní mikroklima. Vlhkost v budovách

Tepelně vlhkostní mikroklima. Vlhkost v budovách Tepelně vlhkostní mikroklima Vlhkost v budovách Zdroje vodní páry stavební vlhkost - vodní pára vázaná v materiálech v důsledku mokrých technologických procesů (chemicky nebo fyzikálně vázaná) zemní vlhkost

Více

tyrkysová tepelná izolace z

tyrkysová tepelná izolace z tyrkysoá tepelná izolace z TECHNICKÉ ÚDAJE FIBRANxps K ódoé označení dle normy EN 13164 Jednotk y 300 - L 400 - L 500 - L 600 - L 700 - L 300 - I MAESTRO E TICS GF E TICS BT FABRIC Norma Předchozí náze

Více

. Maximální rychlost lze určit z brzdného napětí V. je náboj elektronu.

. Maximální rychlost lze určit z brzdného napětí V. je náboj elektronu. Učební text k přednášce UFY8 Vnější fotoefekt a Entenovo pojetí fotonu Fotoelektrcký jev (fotoefekt) byl objeven na základě zjštění, že e znek po ovětlení ultrafalovým zářením nabíjí kladně. Čaem e ukázalo,

Více

,",150 kg/m3, trída reakce na ohen A1, bod tání;;: 1000ce

,,150 kg/m3, trída reakce na ohen A1, bod tání;;: 1000ce ,:.lu. "" -.']í'r., E90 až E180 Techncké masvní stena d 150 mm, objemová hmotnost 650 kg/m3 lehká prícka d ;;;;0 mm $ šachtová prícka d 95 mm masvní strop d 150 mm, objemová hmotnost 650 kg/m3 e prostupující

Více

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K zvuk každé mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat v lidském uchu sluchový vjem akustika zabývá se fyzikálními ději spojenými se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením a vnímáním

Více

POVRCH A OBJEM KOULE A JEJÍCH ČÁSTÍ

POVRCH A OBJEM KOULE A JEJÍCH ČÁSTÍ Pojekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí egistační číslo pojektu: CZ..07/.5.00/4.0948 IV- Inoace a zkalitnění ýuky směřující k ozoji matematické gamotnosti žáků středníc škol POVRCH A OBJEM KOULE

Více

I. Statické elektrické pole ve vakuu

I. Statické elektrické pole ve vakuu I. Statické elektické pole ve vakuu Osnova:. Náboj a jeho vlastnosti 2. Coulombův zákon 3. Intenzita elektostatického pole 4. Gaussova věta elektostatiky 5. Potenciál elektického pole 6. Pole vodiče ve

Více

Literatura. Obsah MECHANIKA IDEÁLNÍCH KAPALIN. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku

Literatura. Obsah MECHANIKA IDEÁLNÍCH KAPALIN. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Liteatua [1] Bdička, M. Samek, L. Sopko, B.: Mecamika kontinua. Academia, Paa,. [] Halliday, D. Resnick, R. Walke, J.: Fyzika, část : Mecanika Temodynamika. VUTIUM, Pometeus, Bno,. [3] Hoák, Z. Kupka,

Více

ČSN EN 1991-1-3 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Zatížení sněhem. Praha : ČNI, 2003.

ČSN EN 1991-1-3 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Zatížení sněhem. Praha : ČNI, 2003. ZATÍŽENÍ SNĚHEM ČSN EN 1991-1-3 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí. Praa : ČNI, 2003. OBECNĚ: se považuje za proměnné pevné zatížení a uvažují se trvalé a dočasné návrové situace. Zpravidla se posuzují 2

Více

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku 1 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel do pevnostních tříd se uskutečňují na základě

Více

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY NÁSTAVBA OBJEKTU E II.ETAPA DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 5.NP na pozemku p.č.25/2 v katastrálním území České Budějovice 7 D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY

Více

Technický katalog 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: Systém JB-D

Technický katalog 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: Systém JB-D Tecnický katalog 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: Systém J-D Montáž oken a dveří v souladu s "Montážní směrnicí RL" Upevňovací systém J-D firmy SFS intec umožňuje

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů Thákurova 7, 166 29 Praha 6 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 3. OL 132

Více

Vzduchotechnic zařízení

Vzduchotechnic zařízení Promat Vzduchotechnic zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení 0 ká Vzduchotechnická zařízení Protipožární ochrana ventilačních zařízení Požadavky kladené na vzduchotechnická zařízení se týkají nejen

Více

D1 - detail ETICS v místě stropu nad částečně vytápěným prostorem - svislý řez. min. d /2 3. Tloušťky d, d, d se stanoví tepelně technickým výpočtem

D1 - detail ETICS v místě stropu nad částečně vytápěným prostorem - svislý řez. min. d /2 3. Tloušťky d, d, d se stanoví tepelně technickým výpočtem D - tal ETICS v místě stropu na částčně vytápěným prostorm - svslý řz řšní ETICS 3 mn. 500 nbo l TT posouzní mn. /2 3 mn. 500 nbo l TT posouzní 2 g 2c mn 30 2 g Prostor s nžší návrhovou vntřní tplotou

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka. Konstrukční řešení POROTHERM Katalog výrobků human touch Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH POROTHERM CB str. 4 5 broušené cihly CB malty POROTHERM Si str. 6 7 superizolační cihly POROTHERM P+D str. 8

Více

Promat. Ucpávky. Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů

Promat. Ucpávky. Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů Promat Ucpávky Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a stropů 0 Ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn

Více

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi OBSAH ŠKOLENÍ 1) základy stavební tepelné techniky pro správné posuzování skladeb 2) samotné školení práce v aplikaci TEPELNÁ TECHNIKA 1D Internet DEK netdekwifi 1 Základy TEPELNÉ OCHRANY BUDOV 2 Legislativa

Více

Základní vlastnosti elektrostatického pole, probrané v minulých hodinách, popisují dvě diferenciální rovnice : konzervativnost el.

Základní vlastnosti elektrostatického pole, probrané v minulých hodinách, popisují dvě diferenciální rovnice : konzervativnost el. Aplikace Gaussova zákona ) Po sestavení základní ovnice elektostatiky Základní vlastnosti elektostatického pole, pobané v minulých hodinách, popisují dvě difeenciální ovnice : () ot E konzevativnost el.

Více

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNCKÉ V PRAE FAKULTA ELEKTROTECHNCKÁ magisterský studijní program nteligentní budovy ELEKTRCKÉ SVĚTLO Řešené příklady Prof. ng. Jiří Habel DrSc. a kolektiv Praha Předmluva Předkládaná

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univrzita omáš Bati v Zlíně LABORAORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY II Názv úlohy: Voltampérová charaktristika polovodičové diody a žárovky Jméno: Ptr Luzar Skupina: I II/1 Datum měřní: 14.listopadu 7 Obor: Informační

Více

Zákazové značky. Název, význam a užití. Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech. Zákaz vjezdu všech vozidel

Zákazové značky. Název, význam a užití. Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech. Zákaz vjezdu všech vozidel Příloha č. 3 k vyhlášc č. 294/2015 Sb. Zákazové značky Číslo Bl Vyobrazní o Zákaz vjzdu všch vozidl v obou směrch Značka zakazuj vjzd všm druhům vozidl. B2 B3 B4 Zákaz vjzdu všch vozidl Značka zakazuj

Více

Obousměrná bezdrátová zabezpečovací ústředna Instalační manuál

Obousměrná bezdrátová zabezpečovací ústředna Instalační manuál Obousměrná bezdrátová zabezpečovací ústředna Instalační manuál Modely: PC9155-433/868 PC9155G-433/868 PC9155D-433/868 Používané s: WT5500-433/868 WT5500P-433/868 Obousměrné bezdrátové klávesnce UPOZORNĚNÍ:

Více

Soustruh na dřevo. Technická fakulta ČZU Praha Autor: Václav Číhal Školní rok: 2008/2009 (letní semestr) Popis:

Soustruh na dřevo. Technická fakulta ČZU Praha Autor: Václav Číhal Školní rok: 2008/2009 (letní semestr) Popis: Technická fakulta ČZU Praha Autor: Václav Číhal Školní rok: 008/009 (letní semestr) Soustruh na dřevo Popis: Jednoduchý soustruh na dřevo s použítím běžně dostupných materiálů. Soustruh by měl být vzhledem

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace Specifikace dezinfekčních přípravků a předpokládaná množství spotřeby

Příloha č. 1 zadávací dokumentace Specifikace dezinfekčních přípravků a předpokládaná množství spotřeby Příloha č. 1 zadávací dokumntac Spcifikac ch přípravků a přdpokládaná množství spotřby Zadávací dokumntac CEDEZ0313 příloha č. 1 Stránka 1 z 9 Názv Barvnost Účinná látka Spktrum účinku Oblast použití Přpokládaná

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.15 Konstrukční materiály Kapitola 21 Desky

Více

poznámky ke 3. přednášce volitelného předmětu PG na FCHI VŠCHT Martina Mudrová březen 2005

poznámky ke 3. přednášce volitelného předmětu PG na FCHI VŠCHT Martina Mudrová březen 2005 Úvod do gomtického modlování v G ponámk k. přdnášc volitlného přdmětu G n FCHI VŠCHT Mtin Mudová břn 5 Osnov přdnášk I. Zákldní pojm modlování tp modlů postup II. III. Zákldní pojm gomtického modlování

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Číso pojeku Název pojeku Číso a název šabony kíčové akvy Dgání učební maeá CZ..7/.5./34.8 Zkvanění výuky posředncvím ICT III/ Inovace a zkvanění výuky posředncvím ICT Příjemce podpoy Gymnázum, Jevíčko,

Více

První vydání Srpen 2014 NOVÁ GENERACE IZOLACÍ

První vydání Srpen 2014 NOVÁ GENERACE IZOLACÍ I zo l a ce První vydání Srpen 2014 NOVÁ GENERACE IZOLACÍ Úvod Výzva Energetická účinnost je rozhodujícím faktorem pro ekonomické, energetické, ekologické a sociálně politické cíle většiny evropských zemí.

Více

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Samozřejmě lépe izolovat

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Samozřejmě lépe izolovat Stavb matiály z a štné k životmu střdí Přhld výobků staám s o vaš zdaví a hodlí Samozřjmě lép ilat Samozřjmě lép ilat DŘVO A KONOPÍ - DARY PŘÍRODY Dřo jako příod oblný stavb matiál j oblíbn svoj vynikající

Více

Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí

Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí Název projektu: Improvizované ukrytí, varování a informování obyvatelstva v prostorech staveb pro shromažďování většího

Více

1.7.2 Moment síly vzhledem k ose otáčení

1.7.2 Moment síly vzhledem k ose otáčení .7. oment síly vzhledem k ose otáčení Předpoklady 70 Pedagogická poznámka Situaci tochu komplikuje skutečnost, že žáci si ze základní školy pamatují součin a mají pocit, že se pouze opakuje notoicky známá

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Riegrova 44, 612 00 Brno Sdružení tel. 541 245 286, 605 323 416 email: zak.apk@arch.cz Investor : Stavba : Objekt : Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ

Více

Elektromagnetické vlny, antény a vedení

Elektromagnetické vlny, antény a vedení FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Eletomagneticé vlny, antény a vedení Přednášy Gaant předmětu: Doc. Ing. Zdeně Nováče, CSc. Auto textu: Doc. Ing. Zdeně

Více

DYNAMICKÉ MODULY PRUŽNOSTI NÁVOD DO CVIČENÍ

DYNAMICKÉ MODULY PRUŽNOSTI NÁVOD DO CVIČENÍ DYNAMICKÉ MODUY PRUŽNOSTI NÁVOD DO CVIČNÍ D BI0 Zkušebnctví a technologe Ústav stavebního zkušebnctví, FAST, VUT v Brně 1. STANOVNÍ DYNAMICKÉHO MODUU PRUŽNOSTI UTRAZVUKOVOU IMPUZOVOU MTODOU [ČSN 73 1371]

Více