Strategický plán

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický plán 2010-2013"

Transkript

1 Svaz paraplegiků občanské sdružení Ovčárská Praha 10 Strategický plán Autoři: Alena Jančíková, David Lukeš, Luděk Carbol Dále spolupracovali: Dana Hradcová, Jan Králík, Zdena Faltýnková, Petr Hubalovský, Zdeněk Žižka, Petra Černá

2 SVAZ PARAPLEGIKŮ (SP) Historie V únoru 1990 založili vozíčkáři po poranění míchy občanské sdružení Svaz paraplegiků, aby hájil jejich práva ve společnosti a přímo pomáhal jednotlivým lidem. V prvních čtyřech letech činnost zajišťovali jeho členové dobrovolníci. Byl zvolen přípravný výbor ve složení: PhDr. A. Brabcová /Kábrtová/, E. Bobek, M. Čiháček, Z. Hanáková, Ing. B. Kábrt, Ing. J. Kadlecová, J. Kašpar, J. Koštejn, L. Nevoral, P. Misík, O. Vojtěch, J. Šisler, J. Osmík, L. Podnecký a L. Panenka proběhly první volby - 13 členů předsednictva /J. Bubla, PhDr. A. Kábrtová, E. Bobek, M. Čiháček, Ing. B. Kábrt, J. Kašpar, J. Koštejn, L. Nevoral, O. Vojtěch, J. Osmík, L. Podnecký, L. Panenka, I. Lukešová/ Charakteristika Svaz paraplegiků je neziskovou organizací lidí po poranění míchy a sdružuje členy z celé České republiky. Toto sdružení vychází z přesvědčení, že člověk na vozíku může a má právo žít kvalitním a aktivním životem v rodině, v zaměstnání, s volným časem vyplněným zájmy a koníčky, stejně jako všichni ostatní lidé. Úspěchy Centrum Paraple V roce 1994 otevřel Svaz paraplegiků s pomocí Zdeňka Svěráka Centrum Paraple. Je to místo, kam se pro radu a pomoc může obrátit každý, kdo se po poranění míchy nebo z jiného důvodu pohybuje pomocí ortopedického vozíku. Zlepšení úrovně zdravotní péče Mnoho lidí s poškozením míchy zažívalo zbytečné strasti při neodborném léčení v zařízeních pro běžné pacienty s méně závažnými problémy. Důsledky často již nešly napravit. Právo na poskytování léčebné a rehabilitační péče v souladu s nejnovějšími poznatky medicíny, psychologie a etiky považuje Svaz paraplegiků za jedno z významných práv lidí po poranění míchy. Od svého vzniku usiluje o zlepšení úrovně zdravotní péče o občany po poranění míchy a o přijetí koncepce jejich léčení Svaz paraplegiků pořádal s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR a skupiny zahraničních paraplegiologů odborné semináře na téma Paraplegie, tetraplegie - léčení a rehabilitace Svaz paraplegiků usiloval o přijetí spinálního programu a otevření tří nových spinálních jednotek center pro léčení pacientů po poranění míchy v prvních týdnech po úrazu. Jediná spinální jednotka v té době byla v Úrazové nemocnici v Brně rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví o tom, že v tomto období budou otevřeny tři nové spinály jednotky a to v Ostravě, v Liberci a v Praze Motole

3 Paraplegiologické fórum V roce 2004 se uskutečnilo setkání zástupců spinálních jednotek, rehabilitačních ústavů a Centra Paraple a bylo rozhodnuto o založení Paraplegiologického fóra skupiny zdravotnických odborníků při občanském sdružení Svaz paraplegiků. V roce 2007 se Paraplegiologické fórum odštěpilo od Svazu paraplegiků a pod Českou lékařskou společností JEP byla ustavena nová odborná společnost - Česká společnost pro míšní léze. Publikace Paraplegie, tetraplegie Mezinárodní semináře 1995, 1996 Paraplegie, tetraplegie základní informace o změnách zdravotního stavu po poranění míchy, rehabilitace, nácviky soběstačnosti Cesta k nezávislosti úvod do problematiky, základní péče po poškození míchy, nácviky soběstačnosti, problematika sexuality, praktické rady v bydlení Poranění míchy pohledem sexuologa sexuální život po poranění míchy, dysfunkce a jejich léčba Vize Svaz paraplegiků sdružuje lidi po poškození míchy, kteří prostřednictvím občanského sdružení usilují o důstojný a aktivní život lidí s omezením pohybu po poškození míchy, hájí práva a zájmy vozíčkářů ve společnosti Občanské sdružení Svazu paraplegiků: spolupracuje s organizacemi zabývající se pomocí lidem po poškození míchy (spinální jednotky, rehabilitační ústavy, Centrum Paraple, Paracentrum Fenix atd.) poskytuje ucelené a aktuální informace vozíčkářům, odborníkům, organizacím v celé ČR seznamuje veřejnost s potřebami vozíčkářů a snaží se podporovat empatický vztah k nim je transparentní a vykazuje efektivní nakládání se zdroji aktivně zlepšuje své služby a přizpůsobuje aktuálním potřebám cílové skupiny zvyšuje odbornost svých zaměstnanců, spolupracuje s dobrovolníky, vytváří pro ně odpovídající pracovní podmínky členové Svazu aktivně přispívají k naplňování poslání a cílů sdružení Poslání Posláním organizace je uchování a zlepšování zdravotního stavu a sociálního postavení občanů s omezením pohybu po poškození míchy, dosažení jejich kvalitního, nezávislého, aktivního života, rovnosti práv, možností a příležitostí ve společnosti. Usilujeme o odstraňování nepříznivých důsledků ochrnutí následkem poškození míchy. Naším cílem je rozvíjet podmínky pro integraci imobilních občanů do všech oblastí společenského života. Pomáháme lidem po poškození míchy, jejich rodinám a přátelům zachovat důstojný život a naplňovat základní lidská práva.

4 STRATEGICKÉ CÍLE SP SC 01 Rozšíření a podpora aktivního členství ve sdružení (autor: David Lukeš) Svaz paraplegiků je občanské sdružení. Veškerá činnost, iniciativa a budoucnost je zaměřena na cílovou skupinu sdružení. V současné době má SP cca 800 členů, což odpovídá zhruba 10% cílové skupiny v ČR. Jako největší organizace svého typu, a s působností po celé ČR, nebylo v minulosti cílem aktivně nabízet členství. Většinou docházelo k přílivu nových členů při jejich první návštěvě Centra Paraple, během poúrazové nebo následné péče. Bohužel docházelo i dost často k úbytku členů SP, protože nebyl uhrazen členský příspěvek na daný rok (100 Kč v roce 2010). Členové SP nejsou dostatečně motivováni k tomu, aby se o své členství aktivně starali. Výhod spojených se členstvím je nedostatek zapůjčení upraveného motorového vozidla v případě nutné potřeby, 4x za rok bulletin informující o činnosti SP a zlevněné ubytování v Centru Paraple. Kartička vydávaná členům SP nemá mimo Centrum Paraple uplatnění. Další slabou stránkou v této oblasti je míra aktivního zapojení členů do aktivit SP a získávání zpětné vazby od nich. Do roku 2013 plánujeme navýšit členskou základnu a zvýšit tak legitimitu a možnosti Svazu působit na politiku a veřejné mínění ve prospěch zájmů a potřeb cílové skupiny. Nenahraditelné životní zkušenosti členů sdružení jsou jedinečným zdrojem pro pochopení problémů, se kterými se lidé po poškození míchy setkávají. Aktivní účast členů sdružení a vzájemná pomoc při řešení těchto problémů jsou důležitými nástroji při naplňování poslání a strategie. Strategický cíl SP SC 01 Do roku 2013 navýšit členskou základnu minimálně o 100% a zvýšit podíl aktivních členů alespoň na 10%. Výhody spojené se členstvím úzce souvisí s jednotlivými strategickými cíli. V průběhu realizace se budou rýsovat konkrétní výhody pro členy. Členství řádné pouze cílová skupina (může volit orgány Svazu paraplegiků, může využívat výhod spojené s členství Svazu paraplegiků) Členství čestné spřátelené osoby Svazu paraplegiků (nemohou volit orgány Svazu paraplegiků a nesmí být volen) Strategic ký cíl Specifický cíl Popis postupu výstup termín SP SC 01 SP CS 0101 Navýšení členské základny Zajištění více výhod členství partnerské organizace, slevy, informovanost (nový web) apod. Aktivní nabízení členství prostřednictvím PR (média, internet), partnerských organizací spinální jednotky, rehabilitační centra a ambulance, organizace zaměřené na vozíčkáře v oblasti sportu, kultury apod. a také spolupráce s prodejci kompenzačních pomůcek Členská základna 862 členů - vozíčkářů, nová členská základna navýšena o % 2013

5 SP SC 01 SP CS 0102 Udržení stávajících členů Lepší informovanost obecně a i o podmínkách členství (placení členských příspěvků) Úbytek členů maximálně 10% vůči celkové základně SP SC 01 SP CS 0103 Zvýšení podílu aktivních členů na 10% členské základny Prostřednictvím lepší komunikace získávat zpětnou vazbu od klientů fórum, sociální sítě aktivní zapojení členů do nových projektů dle zjištění jejich potřeb nebo zálib Získání aktivních členů pro lepší chod celého svazu 2012 SP SC 02 Ovlivňování legislativy a životních podmínek v zájmu vozíčkářů (autor: Luděk Carbol) Svaz paraplegiků jako významný aktér v oblasti ovlivňování legislativy podává stanovisko ke každému významnému návrhu novely či nové právní normy a aktivně se prosazuje na ministerstvech a parlamentních či vládních výborem. V poslední době přibývá právních norem (např. zákon o sociálních službách) dotýkajících se přímo či nepřímo lidí po poranění míchy, resp. našich členů a naší cílové skupiny a původní právní normy jsou radikálně měněny. Dopady těchto změn se projevují plošně u všech lidí s postižením, ať už jde o sociální příspěvky, zdravotní pomůcky a úhrady za ně, pracovně právní vztahy, či další oblasti. V České republice neexistuje organizace hájící zájmy lidí po poranění míchy (či tělesně postižených) v oblasti legislativy. Existují organizace (např. Liga za práva vozíčkářů), které poskytují mj. právní pomoc svým klientům. Konkrétně Liga za práva vozíčkářů vznikla s posláním pomoci v zařazování osob s postižením do většinové společnosti, zejména pak poskytuje služby v oblasti poradenství, osobní asistence, pomoc při pracovním i lidském uplatnění, nebo odstraňování bariér. Organizací, která ovlivňuje legislativu zdravotně postižených, je Národní rada zdravotně postižených ČR (NRZP ČR), jejímž posláním je spolupráce organizací zdravotně postižených v rámci ČR. NRZP ČR je iniciátorem a koordinačním orgánem pro obhajobu, prosazování a naplňování práv a zájmů zdravotně postižených. Vzhledem k tomu, že spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy v ČR a mezinárodními organizacemi a institucemi, je NRZP ČR nyní největším a nejreprezentativnějším zástupcem organizací osob se zdravotním postižením v ČR. NRZP ČR je hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a zastupuje občany se zdravotním postižením v dalších významných organizacích, jako je např. Svaz měst a obcí ČR. NRZP ČR je připomínkovým místem v rámci legislativních procesu. Problémem se může zdát být skutečnost, že NRZP ČR zastupuje zájmy všech skupin zdravotně postižených a ne vždy je tak v jejich silách vystihnout specifické zájmy lidí po poranění míchy, resp. ne vždy má dost podnětů k prosazování těchto zájmů. Svaz paraplegiků nevykonává soustavně a uceleně činnost směřující k ovlivňování legislativy s dopadem na zlepšování právních a tím i životních podmínek lidí po poranění míchy. Připomínky SP jsou spíše nahodilé, nekoncepční a týkající se jen některých oblastí práva. Strategický cíl SP SC 02 Z těchto důvodů by bylo pro lidi po poranění míchy velkým přínosem, kdyby existovala organizace s celostátní působností výhradně zaměřená na lidi po poranění míchy, která by

6 ovlivňovala legislativu (resp. snažila se zasahovat do legislativního procesu) tak, aby se zlepšovaly životní podmínky lidí po poranění míchy. Smyslem a cílem by pak mělo být: monitorovat návrhy nových a novely stávajících právních norem v ČR a EU dávat v rámci legislativního procesu návrhy a připomínky být platným partnerem pro NRZP ČR účastnit se významných jednání organizací a státních orgánů týkajících se právních norem s dopadem na naší cílovou skupinu Tato oblast se netýká právní pomoci lidem po poranění míchy v konkrétních situacích, ani sociálně právního poradenství. V následujících letech plánujeme využít kontaktů přátel SP a CP pro navázání kontaktů s lidmi schopnými pomoci při tvorbě a ovlivňování legislativy a využití pomoci NRZP ČR. NRZP iniciativu v této oblasti vítá a bude cenným partnerem při realizaci. Při realizaci tohoto úkolu bude v počátcích třeba zohlednit nedostatek kvalifikovaných lidí v SP, absenci kontaktů na poslance, senátory, výbory, a nízkou úroveň spolupráce s NRZP ČR. Plnění tohoto strategického cíle je časově zdlouhavý proces bez jistého výsledku a je třeba vzít v úvahu také finanční náročnost na odměnu kvalifikovaného člověka. Strategic ký cíl Specifický cíl SP SC 02 SP SC 0201 odborník SP SC 0202 být významným partnerem NRZP ČR SP SC 02 SP SC 0203 Právní poradenství SP SC 0204 relevantní podněty zdravotním pojišťovnám Popis postupu výstup termín zaměstnání pracovníka na oblast legislativy minimálně na poloviční úvazek s pracovní náplní: - vytvořit přehled relevantní legislativy - navázat kontakt s NRZP ČR - navázat kontakt s vybranými poslanci a politiky - vytvořit systém připomínkování legislativy - vytvořit seznam právních norem s nejvíce neblahým dopadem na klienty vytvořit úzkou spolupráci s NRZP ČR a společně vytvořit a nastavit systém ovlivňování legislativy Monitoring problémů a situací spojené se zdravotním postižením. Svaz paraplegiků bude zastupovat skupinu vozíčkářů (ne jednotlivců) v právní oblasti (rodinné právo, zákoník práce) Ovlivňování legislativy zdravotních pojišťoven na základě podnětů od členů Svazu paraplegiků (např. nárok na ortopedické pomůcky, rehabilitaci) prvotní vytvoření systémů a postupů pro oblast ovlivňování legislativy Úzký vztah s NRZP ČR a Vládním výborem pro zdravotně postižené občany Zastoupení skupiny vozíčkářů v právní oblasti Adekvátní nárok na zdravotní péči, ortopedické pomůcky 3/ 12/2012

7 SP SC 03 Informační a poradenská činnost pro vozíčkáře (autor: Alena Jančíková) Na základě podnětů a potřeb členů poskytuje Svaz paraplegiků ucelené a aktuální informace lidem po poranění míchy. V současné době má vozíčkář po poranění míchy k dispozici informace v tištěné (časopisy, odborné knihy) nebo v elektronické podobě (webové stránky, informační maily z organizací) a nebo také z individuálních konzultací a instruktážních videí v konkrétních organizacích. V ČR je možné v časopisech Vozíčkář (vydává Liga za práva vozíčkářů), Vozka (Ostravská organizace vozíčkářů), Můžeš (Konto Bariéry) a Svět s parapletem (Svaz paraplegiků - Centrum Paraple) naleznout články ohledně problematiky zdravotně postižených osob. Pouze časopis Centra Paraple je zaměřen na problémy a rady vozíčkářům po poranění míchy. V naší zemi chybí profesionální informační webové stránky pro uživatele zabývající se prevencí, osvětou, radami a také diskuzí cílové skupiny. Vznikají amatérské weby např. kde jsou informace na úrovni osobních zkušeností, ne odborných. Po odborné stránce vznikla stránka pro lékaře a odborníky zabývající se primární fází pacientů po poranění míchy, viz. podporuje předávání nových poznatků o léčení a rehabilitaci pacientů s míšním poškozením odborné veřejnosti. Na facebooku vznikají spolky vozíčkářů s jakýmkoliv zaměřením, diskutuje se nad jejich příspěvky a stanovisky, vzájemně se vozíčkáři přátelí, podporují a obohacují svými poznatky. Výhodou tohoto serveru je otevřenost a komunitní anonymita, která se však nedostane do rukou odborníků, lékařů nebo úředníků. Odborná literatura pod hlavičkou Svazu paraplegiků Centra Paraple měla pro vozíčkáře v 90- tých letech 20. stol. silný a ojedinělý informativní charakter. Vzhledem k tomu, že v té době nebyl internet rozšířen, byla to jediná možnost, jak se vozíčkář a odborná veřejnost mohla dočíst o této problematice. V současné době dlouhodobě žádná odborná literatura nebyla vydána. Chybí inovace publikací a také chybí tituly s tématy např. psychologie vozíčkáře a jeho rodiny, partnerství, těhotenství a mateřství žen po poranění míchy, sexualita obecně. Strategický plán SP SC 03 V primární fázi lidé po poranění míchy jsou informováni na spinálních jednotkách, v rehabilitačních ústavech, v organizacích pomáhající lidem po poranění míchy. Pod hlavičkou Svazu paraplegiků by bylo vhodné sjednotit informace pro vozíčkáře a distribuovat literaturu a tiskoviny do těchto zařízení, poskytovat aktuální informace vozíčkářům prostřednictvím webu a tiskovin. Strategic ký cíl Specifický cíl SP SC 03 SP SC 0301 Založit a provozovat web SP SC 03 SP SC 0302 Založit a provozovat komunitní server Popis postupu výstup termín V dnešní digitální době je nutností informovat členy prostřednictvím svých webových stránek, spolupracovat na jejich obsahu s odbornou veřejností a se samotnými uživateli, publikovat odborné články, legislativu týkající se osob po poranění míchy, fotografie, videa O aktualizaci webu budou uživatelé pravidelně informováni přes newsletter, facebook Komunitní server je trendovou záležitostí v dnešním elektronickém světě. Registruje uživatelé, odkazuje na blogy, akce v ČR, vytváří se spolky dle spádovosti, dle postižení, uveřejňují se články autorizovaných uživatelů, diskuzní fórum je řízené moderátorem i neřízené uživateli. Informační portál pro odborníky a uživatelé zvýší zájem o členství v SP platforma zajišťující interakci mezi uživateli zvýší zájem o členství v SP

8 SP SC 03 SP SC 0303 Vydávat časopis SP SC 03 SP SC 0304 Vydávat odbornou literaturu SP SC 03 SP SC 0305 Vydávat instruktážní videa Informace v tištěné podobě pro ty, kteří nemají možnost přístupu k internetu a preferují tištěnou verzi informací. Distribuovaná literatura Svazu paraplegiků do organizací pomáhající vozíčkářům vrátit se zpět do života; literatura týkající se rad pro vozíčkáře, např. praktických přesunů, úpravy bydlení, automobilu, prevence zdravotní, poúrazová psychologie, partnerství vozíčkáře; reálné příběhy konkrétních lidí a jejich vyrovnání se se situací Praktické audio, video záznamy pro vozíčkáře pomohou vozíčkáři zvládat lépe obtížné situace Tištěná podoba informací zvýší zájem o členství v SP Důležité informace pro vozíčkáře Video informace SP SC 04 Informování společnosti o životě vozíčkářů (PR, spoty, kampaně) (autor: David Lukeš, Alena Jančíková) Svaz paraplegiků seznamuje veřejnost s potřebami vozíčkářů a snaží se podporovat empatický vztah k nim. V posledním desetiletí vzniklo pár vtipných spotů na zaměstnávání vozíčkářů, architektonické bariéry a na odstranění předsudků o kvalitním životě vozíčkářů. Tyto spoty byly velmi úspěšné a měly pozitivní odezvy z řad veřejnosti. K tomu, aby veřejnost nebyla lhostejná k vozíčkářům, je zapotřebí spotů a kampaní. Tato trendová osvěta by měla oslovit veřejnost všech generací, musí působit intenzivním dojmem. Forma může být jakákoliv, vtipná, tragická, šokující. Článků v časopisech a na internetu ohledně úrazovosti páteře a následnému životu na vozíku je mnoho. Ročně usedne na vozík po poranění míchy více než 200 lidí. Je pravděpodobné, že v blízkém okolí (rodina, přátelé, školní nebo pracovní kolektiv) se každý může s osobou po úraze setkat. Tyto články jsou motivací nejen pro postiženého, ale i pro jeho blízké. Je důležité, aby tyto články konkrétních osob s jejich životními příběhy se dále uveřejňovaly. Strategický plán SP SC 04 K tomu, aby široká veřejnost vnímala postoj vozíčkáře ve společnosti za rovnocenný, je zapotřebí veřejnost informovat o jejich problematice a vzdělávat jak k lidem po poškození míchy přistupovat a pomoci jim. Strategic ký cíl Specifický cíl SP SC 04 SP SC 0401 protiúrazové spoty, kampaně Popis postupu výstup termín Preventivní spoty a kampaně proti úrazovosti páteře, které se budou promítat v TV, v kinech, na školách Prevence úrazovosti páteře

9 SP SC 0402 Spoty o životě vozíčkářů SP SC 0403 PR aktivity - Pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením - Neparkujte vozíčkářům na jejich parkovacích místech, dodržujte dostatečný odstup od automobilu vozíčkáře! - Jak dlouho vydrží invalidní vozík? - Jak a kdy vozíčkáři pomoci? - Atd. - Články v časopisech, na internetu konkrétních vozíčkářů a jejich osudové příběhy - Reportáže lidí na vozíku a jejich životní příběhy - medializace problémů spojené se zdravotním postižením (nárok na ortopedické pomůcky, stanovení výše příspěvků na péči atd.) Odstranění předsudků Informovat veřejnost SP SC 05 Regionální zástupce Svazu paraplegiků (autor: Alena Jančíková) Působnost Svazu paraplegiků je celorepubliková. Služby Svazu jsou prostřednictvím regionálních zástupců lidem po poškození míchy v regionech blíže a rychleji dochází ke kontaktu člena a Svazu. V evropských zemích se uplatnil projekt klient klientovi nebo také rovný rovnému. Vozíčkář delší dobu po úraze tzv. independent living officer pomáhá a motivuje ve svém regionu, kraji vozíčkáře, který je krátkou dobu po úraze. Pomáhá mu vyřešit otázku sociálního zabezpečení, bezbariérového bydlení, příspěvků, upozorňuje jej na zdravotní komplikace spojené se zdravotním postižením a možnosti prevence, doporučuje v daném regionu vhodnou rehabilitaci a fyzioterapeuty zaměřené na osoby po poškození míchy, lékaře znalé problematiky, doporučuje odborníky na kompenzační pomůcky, ulehčuje navázání kontaktů s úředníky, sportovními kluby. Přidanou hodnotou Independent living officera (dále jen IDF) je detailní znalost regionu, odborníků a úředníků v regionu. Potřebuje ke své práci telefon, počítač, internetové připojení, automobil, a má databázi osob motivátorů tzv. peerů ve svém regionu. IDF tyto motivátory páruje s novými vozíčkáři podle věku, pohlaví, vzdělání, zájmů apod. Dobrovolní motivátoři peeři předávají osobní zkušenosti, prakticky pomáhají novým vozíčkářům navazovat kontakty např. se sportovními kluby, vytvářet komunitu ve svém regionu, baví se o stejných problémech spojené s postižením. Tento systém předávání informací a motivování oficiálně v ČR prozatím neexistuje. V praxi se osvědčilo, že lidé chvíli po úraze přirozeně vyhledávají své potenciální přátelé v rehabilitačních ústavech nebo ve svém regionu a tráví spolu čas. Motivátor působí jako přirozená psychická opora, nový vozíčkář pak nemá pocit, že je svým postižením ojedinělý. Dobrovolníci se s novými vozíčkáři potkávají v rozsahu několika hodin měsíčně. Spolupráce je důležitá i pro motivátory samotné, předání vlastních těžce nabytých zkušeností jim může dodat pocit užitečnosti a uspokojení. Strategický plán SP SC 05 V horizontu tří let zapojit aktivní a motivující vozíčkáře do projektu. Zaměstnat tyto osoby a poskytnout jim finanční zázemí. Ideálním řešením by bylo zapojení všech 12 krajů v ČR, 12 osob. Zvýší se tak i zájem o členství a podpoříme zaměstnanost osob se zdravotním postižením.

10 Strategic ký cíl Specifický cíl Popis postupu výstup Termín SP SC 05 SP SC 0501 Independen t living officer Regionální zaměstnanec Svazu paraplegiků pomáhající novému klientovi vyřídit úřední formality, které vedou k jeho nezávislejšímu životu. Předá odbornou literaturu vydanou SP, poskytne preventivní informace, vede databázi vozíčkářů v kraji, předává informace a zpětnou vazbu centrále Svazu. Rychlejší zapojení nového vozíčkáře do běžného života SP SC 0502 peer counselling Dobrovolná osoba stejného zdravotního stavu bude působit jako motivátor, bude se snažit o zapojení vozíčkáře do aktivního života Přirozená motivace klientům SP SC 06 Chráněné bydlení (autor: Luděk Carbol) Svaz paraplegiků přispívá k důstojnému životu lidem po poranění míchy na vozíku i bez dobrého rodinného zázemí a snaží se jim zprostředkovat možnost chráněného bydlení ve svém regionu. Chráněné bydlení je komplexní residenční služba, která poskytuje klientům podle jejich individuálních potřeb takovou podporu, aby mohli v maximální míře vést běžný způsob života jako jejich vrstevníci. Chráněné bydlení je domácnost velmi podobná běžné domácnosti, která je integrální součástí vesnice nebo města. V současné době neexistuje v ČR forma chráněného bydlení pro lidi po poranění míchy. Chráněným bydlením je myšleno bydlení mimo ústavy sociální péče či jim obdobné zařízení, ale forma bydlení s dosahem asistenční služby. Bydlení bude určeno pro lidi, jejichž zdravotní stav vyžaduje, aby měli asistenci 24 hodin denně. Strategický plán SP SC 06 Dlouhodobým cílem by mělo být zřízení a provozování několika bytů v hlavních regionálních městech tak, aby naši klienti, kteří by takovou formu bydlení potřebovali, měli možnost takto bydlet a nebýt závislými na rodinných příslušnících a na zařízeních nemocničního typu. Realizace chráněného bydlení je uskutečnitelná ve spolupráci se samosprávnými celky (města, obce), s finančním zajištěním z grantů, dotací a sponzorských příspěvků. Financování provozu bude hrazena z příspěvků klientů a např. částečně z grantů nebo od sponzorů. Strategic ký cíl Specifický cíl SP SC 06 SP SC 0601 potřeby zdroje možnosti Popis postupu výstup termín zjištění potřeby bytů v jednotlivých regionech zjištění možností financování přehled o klientech, kteří by potencionál 6/

11 SP SC 0602 První byt ně mohli bydlení využívat přehled zdrojů zřízení pilotního bydlení 2012 SP SC 0603 další byty zřizování dalších bytů dle potřeby zjišťování potřeb klientů průběžně od r Novým příležitostem vytvořit nové strategické cíle a získat tak finanční obnosy se meze nekladou, pokud to nebude v rozporu s posláním Svazu paraplegiků. Personální obsazení ŘÍZENÍ ORGANIZACE a) na plný úvazek: b) externě: sekretariát (manažer, PR, webmaster, koordinátor akcí, navyšování členské základny, soft fundraising, ) odborník, specialista (na základě podnětů od vozíčkářů a regionálních center ovlivňování a připomínkování legislativy sociální, zdravotní, architektonické; komunikace se spinálními jednotkami, rehabilitačními ústavy, prodejci kompenzačních pomůcek) 1 osoba fundraiser 1 osoba účetní c) dobrovolnická činnost Pokud to finanční možnosti Svazu dovolí, připadá v úvahu navyšování počtu zaměstnanců při nárůstu a rozvíjení činností.

12 PR, VZTAHY S TŘETÍMI STRANAMI Pro Svaz paraplegiků jsou všechny složky pro vztah s třetí stranou velmi důležité, neboť jsou mezi sebou vzájemně provázány. Uvědomujeme si, že každá osoba může být potenciálním partnerem Svazu. Činnost v oblasti PR se zaměřuje na následující cílové skupiny: a) Členská základna cílová skupina (členství řádné) členové, kterým bylo uděleno členství čestné b) Sponzoři a dárci c) Široká veřejnost média laická veřejnost odborníci d) Partnerské organizace zastřešení organizací poskytujících služby pro lidi v primární fázi po poranění míchy (rehabilitační ústavy, spinální jednotky) udržování vztahů k relevantním organizacím (NRZP, svazy, EU úroveň) spolupráce se sportovními svazy, kluby, asociacemi spolupráce s fakultami (ČVUT, stavební, architektonická, sociálních věd) výrobci a prodejci kompenzačních pomůcek Přínos pro Svaz a) členská základna členství zpětná vazba informace o životě, problémech a starostech spojených s poškozením míchy b) sponzoři, dárci finanční podpora materiální podpora partnerství c) široká veřejnost podpora při prosazování práv vozíčkářů a dalších cílů SP d) partnerské organizace zdroje odborných informací podpora při prosazování práv vozíčkářů naplnění potřeb vozíčkářů v praxi Přínos pro cílové skupiny členství prosazování jejich práv zajišťování naplnění jejich potřeb na odborné úrovni přehled o vývoji ve všech oblastech týkající se života po míšní lézi naplnění cílů firemní politiky sociální odpovědnosti možnost využít spolupráci v marketingu a PR firmy předcházení úrazům (prevence) usnadnění komunikace s vozíčkáři odstranění předsudků o vozíčkářích zjednodušení interakce s uživateli služeb těchto organizací a s cílovou skupinou jejich činnosti možnost využívat jednotnou komunikační platformu

13

14

PŘÍJMY SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ

PŘÍJMY SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ PŘÍJMY SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ Problém číslo jedna současného sportovního managementu je získávání finančních prostředků nutných pro úspěšný a zdárný chod sportovní organizace. Existuje řada možností, jak

Více

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti Článek I Název a sídlo 1. Název spolku: Česká evaluační společnost, z.s. 2. Anglický ekvivalent názvu spolku: Czech Evaluation Society, registered association 3. Sídlem spolku je Heřmanova 22, 170 00 Praha

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Návrh úpravy návrhu zákona

Návrh úpravy návrhu zákona Návrh úpravy návrhu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů Svaz paraplegiků navrhuje následující změnu: v l á d n í h o n á v r h u ZÁKONA ze dne 2011,

Více

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Úvod Než jsem se pustil do práce na této koncepci, stále jsem si připomínal, že musí obsahovat/zohledňovat představy, potřeby či požadavky pracovníků

Více

Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů. Odborová organizace a orgány odborového svazu

Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů. Odborová organizace a orgány odborového svazu STANOVY OSZSP ČR I. Poslání a postavení odborového svazu II. Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů A. Vznik členství B. Druhy členství C. Odmítnutí přijetí člena D. Ukončení členství E.

Více

STANOVY Spolek Mateřské centrum Andílci, z. s.

STANOVY Spolek Mateřské centrum Andílci, z. s. STANOVY Spolek Mateřské centrum Andílci, z. s. ČLÁNEK I. Název a sídlo spolku Název spolku: Mateřské centrum Andílci, z. s. Zkrácený název: MC Andílci, z. s. Sídlo spolku: 1. máje 610, 675 55 Hrotovice

Více

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení 1. Úvod Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-421/09-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa: Andělská Hora 215, 793 32 Andělská

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče pro život Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 196/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 173 ze dne 14.03.2016 Akční plán pro rok 2016 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. Zpravodaj projektu RAP Rehabilitace - Aktivace - Práce Číslo 6 * říjen- listopad 2007 Slovo úvodem Vážení

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Schválené valnou hromadou společnosti v Praze dne 9. června 2015 Článek 1 Všeobecná ustanovení 1. Společnost Parkinson,

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2011 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE aktualizace 2011 Dokument Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje

Více

Strategický rámec MAP pro. Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko :

Strategický rámec MAP pro. Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko : Strategický rámec pro Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko Verze 1.0 ze dne 22.6.2016 Řešitelský tým: Ing. Miluše Doležalová Mgr. Jana Fajfrová Mgr. Petr Kulíšek Mgr. Anežka Pavlišová Předsedkyně řídicího

Více

1. Všemi legálními dostupnými prostředky chránit opodstatněné existenční a ekonomické zájmy svých členů.

1. Všemi legálními dostupnými prostředky chránit opodstatněné existenční a ekonomické zájmy svých členů. Sdružení Ambulantních Specialistů České republiky (dříve Sdružení smluvních lékařů ČR) pokračovatel Spolku pokladenských lékařů, založeného v prosinci 1906 190 00 Praha 9 Vysočany, Pod pekárnami 243/6

Více

DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012

DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor sociálních služeb a sociální práce DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012 K REALIZACI ČINNOSTÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBECNÍCH ÚŘADECH TYPU II., TYPU III., ÚJEZDNÍCH A KRAJSKÝCH

Více

Podpora zdravív nemocnici Pelhřimov

Podpora zdravív nemocnici Pelhřimov Podpora zdravív nemocnici Pelhřimov Bc. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov p.o. Efektivní strategie podpory zdraví III. Praha SZÚ 18.6. 2015 Nemocnice Pelhřimov Všeobecná

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

Sociální podnikání v ČR 23.9.2014 Olomouc

Sociální podnikání v ČR 23.9.2014 Olomouc Sociální podnikání v ČR 23.9.2014 Olomouc Proč podnikat sociálně? vztah k práci je deformován hledají se cesty smysluplnosti pracovní činnosti pro pracovníky i společnost rostoucí nezaměstnanost problémy

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

Zápis. ze zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dne 19. března 2015

Zápis. ze zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dne 19. března 2015 Kancelář Zápis ze zasedání dne 19. března 2015 Zasedání se uskutečnilo dne 19. března 2015 od 12:00 do 16:30 hodin v Hrzánském paláci Úřadu vlády ČR (Loretánská 177/9, Praha 1) Přítomni členové: Jiří Dienstbier

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola ekonomická a obchodní akademie. Kollárova 5/271, 186 00 Praha 8. Identifikátor školy: 600 005 976

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola ekonomická a obchodní akademie. Kollárova 5/271, 186 00 Praha 8. Identifikátor školy: 600 005 976 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola ekonomická a obchodní akademie Kollárova 5/271, 186 00 Praha 8 Identifikátor školy: 600 005 976 Termín konání inspekce: 17.

Více

Zakládací listina společnosti. CEROS, Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, o.p.s.

Zakládací listina společnosti. CEROS, Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, o.p.s. Zakládací listina společnosti CEROS, Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, o.p.s. PhDr. Kamila Řasová RČ: 745219/0548 trvalý pobyt: Slezská 2219/130, 130 00 Praha

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Vypracoval: Mgr. Alena Antoszyková, vedoucí oddělení sociálních služeb Datum: 18. března 2015 Obsah:

Více

Obecné informace o veřejné službě Před realizací veřejné služby Organizátor veřejné služby Realizace veřejné služby

Obecné informace o veřejné službě Před realizací veřejné služby Organizátor veřejné služby Realizace veřejné služby Praha 2010 OBSAH Slovo náměstka ministra 5 Slovo úvodem 6 1. Obecné informace o veřejné službě 6 1.1. Co je to veřejná služba? 6 1.2. Na co se veřejná služba zaměřuje? 6 1.3. Kde je institut veřejné služby

Více

Oblastní pracoviště. Inspekční zpráva. Speciálně pedagogické centrum

Oblastní pracoviště. Inspekční zpráva. Speciálně pedagogické centrum ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště LIBEREC Inspekční zpráva Speciálně pedagogické centrum při Soukromé zvláštní a pomocné škole pro žáky s více vadami Alvalída, s. r. o. Hanychovská 743, 460 10

Více

Sdružení rodičů při Gymnáziu Ústavní, z.s.

Sdružení rodičů při Gymnáziu Ústavní, z.s. Sdružení rodičů při Gymnáziu Ústavní, z.s. Stanovy spolku Preambule Rodiče studentů Gymnázia v Ústavní ulici v Praze 8, vědomi si nezastupitelné úlohy podílu rodiny na zvyšování kvality výchovy a vzdělávání

Více

Mediálně komunikační vzdělávání

Mediálně komunikační vzdělávání Mediálně komunikační vzdělávání Základní osnova kurzu Mediálně komunikačního vzdělávání bude pokrývat zejména níže uvedená témata, způsoby vzdělávání a okruhy. Ze zpětné vazby účastníků manažerského a

Více

Bezplatná právní pomoc stav, nedostatky, doporučení základní analýza

Bezplatná právní pomoc stav, nedostatky, doporučení základní analýza Bezplatná právní pomoc stav, nedostatky, doporučení základní analýza Úvod Právo chudých, tedy právo upravující podmínky zajištění právní pomoci sociálně slabým, je součástí právního řádu na našem území

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-558/15-K. Mgr. Šárkou Gabrielovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-558/15-K. Mgr. Šárkou Gabrielovou, ředitelkou školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIK-558/15-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49 753 533 Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy

Více

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Krédo školy - nabídnout žákům a rodičům za minimální náklady kvalitní vzdělávání, pomoc a velkou škálu podnětů ve výchově,

Více

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů České republiky z.s.

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů České republiky z.s. STANOVY Společnosti radiologických asistentů České republiky z.s. Společnost radiologických asistentů ČR z.s. Sekretariát SRLA ČR, Náves Svobody 35/47, 779 00 Olomouc Telefon: +420 602 786 085, +420 775

Více

Úvodní slovo. Výroční zpráva NRZP ČR 2006

Úvodní slovo. Výroční zpráva NRZP ČR 2006 Úvodní slovo Rok 2006 byl pro hnutí zdravotně postižených a tím i pro Národní radu osob se zdravotním postižením ČR rokem přelomovým, protože v tomto roce se podařilo připravit legislativní kroky k transformaci

Více

Vyjádření Klubu psychotroniky a UFO k myšlence založit jednotnou organizaci osob, zabývajících se alternativní medicínou

Vyjádření Klubu psychotroniky a UFO k myšlence založit jednotnou organizaci osob, zabývajících se alternativní medicínou Klub psychotroniky a UFO Sdružení badatelů v psychotronice Borská ul. č. 19, (Hotel Victoria), Plzeň, CZ 320 22 e-mail : kpufo@kpufo.cz * http://www.kpufo.cz sbp@kpufo.cz * http://www.psychotronika.cz

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 30. července 2014 č. 629 Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříž

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříž Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříž Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 Obsah: 1. Základní údaje organizace...... 3 2. Personální zajištění 4 3. Veřejný závazek.. 7 4. Poskytované úkony a úhrady za pečovatelskou

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Taneční sport 2020

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Taneční sport 2020 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Taneční sport 2020 Vážení, Dovoluji si vám představit program a vizi, která má v případě úspěchu našeho týmu v nadcházejících volbách dovést taneční sport do roku 2020. Kde chceme

Více

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020 od myšlenek k aplikacím Hlavní cíl: Hlavním cílem realizace STRATA 2020 je významně přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky a podpořit přechod

Více

LOKÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO MĚSTO BÍLINA

LOKÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO MĚSTO BÍLINA LOKÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO MĚSTO BÍLINA Katalog vznikl během realizace projektu CZ.1.07/1.2.00/27.0024 Tvorba pilotních vzdělávacích koncepcí v sedmi obcích, podporujících rovný přístup ke vzdělávání.

Více

PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2014

PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2014 PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2014 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice Téma: Zaměstnanost a podpora podnikání Tento výstup byl financován z prostředků ESF

Více

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření C. STRATEGICKÁ ČÁST 5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření Tato kapitola představuje klíčovou část strategické části SCLLD MAS ORLICKO. V celém procesu zpracování SCLLD se zaměřuje

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou Dokument je zpracován pro období 2016 2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Vzhledem k Vašim faktickým připomínkám měníme v Newsletteru strukturu řazení informací. Věříme, že tyto změny přispějí k větší přehlednosti.

Vzhledem k Vašim faktickým připomínkám měníme v Newsletteru strukturu řazení informací. Věříme, že tyto změny přispějí k větší přehlednosti. :: Newsletter CZEPA č. 07/2012 ze dne 5.4.2012 Vzhledem k Vašim faktickým připomínkám měníme v Newsletteru strukturu řazení informací. Věříme, že tyto změny přispějí k větší přehlednosti. Přejeme Vám,

Více

Stanovy České komory zdravotnických pracovníků

Stanovy České komory zdravotnických pracovníků Stanovy České komory zdravotnických pracovníků Sjezd delegátů České komory zdravotnických pracovníků schvaluje tento Stavovský předpis. Část první Obecná ustanovení 1 (1) Stanovy České komory zdravotnických

Více

KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ MĚSTA SOKOLOVA

KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ MĚSTA SOKOLOVA KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ MĚSTA SOKOLOVA Katalog vznikl během realizace projektu CZ.1.07/1.2.00/27.0024 Tvorba pilotních vzdělávacích koncepcí v sedmi obcích, podporujících rovný

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-484/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-484/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-484/13-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola při FN Motol, Praha 5, V Úvalu 1 Sídlo: V

Více

Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-128952-24/OAM-2013 V Praze dne 13. ledna 2014 PRO SCHŮZI VLÁDY

Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-128952-24/OAM-2013 V Praze dne 13. ledna 2014 PRO SCHŮZI VLÁDY Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-128952-24/OAM-2013 V Praze dne 13. ledna 2014 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití v roce 2014 Důvod předložení

Více

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD 2 Obsah 1. Základní charakteristika školy str. 3 2. Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců, pedagogických a ostatních pracovníků školy str. 4-5 3. Zásady provozu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Rakovník. Nerudova 504, 269 01 Rakovník. Identifikátor školy: 600 028 003

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Rakovník. Nerudova 504, 269 01 Rakovník. Identifikátor školy: 600 028 003 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Rakovník Nerudova 504, 269 01 Rakovník Identifikátor školy: 600 028 003 Termín konání inspekce: 24. - 26. květen 2005 Čj:

Více

Zpráva o konferenci k možnostem elektronických knih v prostředí Akademie věd. a o dalších aktivitách v této oblasti

Zpráva o konferenci k možnostem elektronických knih v prostředí Akademie věd. a o dalších aktivitách v této oblasti Zpráva o konferenci k možnostem elektronických knih v prostředí Akademie věd konané dne 17. října 2012 v Praze a o dalších aktivitách v této oblasti Za projektový board předkládá Michal Rada, Středisko

Více

KONCEPCE ŠKOLY ZŠ a MŠ Ostrava Poruba, Ukrajinská 19 příspěvková organizace

KONCEPCE ŠKOLY ZŠ a MŠ Ostrava Poruba, Ukrajinská 19 příspěvková organizace KONCEPCE ŠKOLY ZŠ a MŠ Ostrava Poruba, Ukrajinská 19 příspěvková organizace Dlouhodobá strategie rozvoje školy Vytvářet výchovně-edukativní prostředí, kde se dětem se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2007, ročník VII, řada stavební

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2007, ročník VII, řada stavební Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2007, ročník VII, řada stavební Abstrakt Vítězslav KUTA 1, František KUDA 2, Martin FERKO 3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA

Více

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky DOKUMENT WHITE PAPER Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky Prosinec 2012 Shrnutí Středně velké podniky se snaží dosáhnout úspěchu v silně konkurenčním prostředí. Být úspěšný

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením v letech 2007 2009

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením v letech 2007 2009 Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením v letech 2007 2009 Cíl: odstranit bariéry dané handicapem zdravotního postižení a zajistit tak dobrou kvalitu života Plán: osvěta

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Leden 2016

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Leden 2016 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Leden 2016 Olomoucký kraj OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Podporované aktivity: Program je určen na podporu záchrany, obnovy, zachování a využití kulturních památek na území Olomouckého

Více

Název a sídlo. 2 Cíl a předmět činnosti Unie

Název a sídlo. 2 Cíl a předmět činnosti Unie S T A N O V Y UNIE VÝROBCŮ A DOVOZCŮ LIHOVIN ČESKÉ REPUBLIKY 1 Název a sídlo 1. Unie výrobců a dovozců lihovin České republiky (dále uváděná jako Unie) vzniká podle 2 zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování

Více

120 00 Praha 2, Londýnská 15

120 00 Praha 2, Londýnská 15 PRACOVNÍ POSTUP Pracovní skupina soudní znalci Vydání: 1. 1. 2009 Revize provedena 25. 2. 2009 Revize provedena 1. 10. 2015 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Odborný garant:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

Nový katalog prací. Ing. Tereza HAVELKOVÁ

Nový katalog prací. Ing. Tereza HAVELKOVÁ Nový katalog prací Ing. Tereza HAVELKOVÁ Ačkoliv současná velmi vzrušená atmosféra, pramenící z nedávno schváleného návrhu na komplexní změnu odměňování v platové sféře, zastiňuje jiné právní předpisy

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Koncepce školního poradenského střediska: pedagogicko psychologické poradenství RaDoSt (Rada dostupná studentům) 8-HP01-028/REV0 Strana 1 (celkem14) Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI SAMARI, O.S. V ROCE 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI SAMARI, O.S. V ROCE 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI SAMARI, O.S. V ROCE 2011 Občanské sdružení Samari Humanitární organizace Samari zprostředkovává pomoc potřebným lidem nejen v České republice ale i v zahraničí. Jejich posláním je poskytnout

Více

STANOVY SPOLKU. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Spolek rodičů a přátel školy při Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, z. s. I. Základní ustanovení I.1. Název spolku je: Spolek rodičů a přátel

Více

M Ě S T O N E R A T O V I C E

M Ě S T O N E R A T O V I C E M Ě S T O N E R A T O V I C E ul. Kojetická 1028 277 11 NERATOVICE Projekt Neratovicko komunitně znamená společně Analýza potřeb pečujících osob o příjemce příspěvku na péči s III. a IV. stupněm závislosti

Více

STANOVY Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů-podkovářů Čech, Moravy a Slezska, živnostenské společenstvo

STANOVY Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů-podkovářů Čech, Moravy a Slezska, živnostenské společenstvo Stanovy společenstva STANOVY Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů-podkovářů Čech, Moravy a Slezska, živnostenské společenstvo OBSAH Název a sídlo (1) Vznik a registrace Společenstva (2)

Více

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV ČÁST PRVNÍ Čl. 1 Základní ustanovení 1. Svaz českých a moravských bytových družstev (dále jen "svaz") je zájmovým sdružením právnických osob podle 20f

Více

PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2015-2017

PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2015-2017 PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky.

Více

Výroční zpráva 2007. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných

Výroční zpráva 2007. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Výroční zpráva 2007 Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných SLOVO ÚVODEM Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu SYMPATHEA, o.p.s. - celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných.

Více

mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák.

mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák. Centrum Kociánka Kociánka 2, 612 47 Brno-Královo Pole tel.: 515 504 216 e-mail: kocianka@volny.cz http://www.kocianka.cz NÁZEV POSKYTOVATELE: Centrum Kociánka DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: osobní asistence

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace - Hodnocení: Dotyk Indikátor Aktuální stav k 20.8.2015 Plánovaný stav k 30.6.2016 1. řízení

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014)

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) Obec Chrást zahájila ke dni 1.4.2003 poskytování pečovatelské služby na území obce Chrást vlastními zaměstnanci. V současné době zde pracují

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský sociální

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Sociální činnost Most 75-41-M/01, Sociální činnost

Více

ST STANOVY. Cechu elektrické požární signalizace České republiky. Základní ustanovení

ST STANOVY. Cechu elektrické požární signalizace České republiky. Základní ustanovení ST STANOVY Cechu elektrické požární signalizace České republiky Základní ustanovení Cech elektrické požární signalizace České republiky (dále jen Cech EPS ČR) je dobrovolným zájmovým sdružením založeným

Více

1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK

1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK příloha č. 1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK 2016. Priority a aktivity v oblasti protidrogové prevence dle přijatých koncepčních materiálů. 1. Úvod Plán preventivních aktivit

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy zdravotnické, o.p.s.

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy zdravotnické, o.p.s. Zpráva Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy zdravotnické, o.p.s. duben 2016 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2015 ve dnech 14. 16. září 2015, že bude v souladu

Více

Vnitřní řád Asociace regionálních značek, o.s. znění platné od 26. 8. 2011

Vnitřní řád Asociace regionálních značek, o.s. znění platné od 26. 8. 2011 Vnitřní řád Asociace regionálních značek, o.s. znění platné od 26. 8. 2011 Preambule Asociace regionálních značek, o.s. (dále jen ARZ) sdružuje právnické i fyzické osoby, které se podílejí na zavádění,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Citace pův. předpisu: 518/2004 Sb.

Více

Úrazy způsobené třetí osobou v systému zdravotního pojištění.

Úrazy způsobené třetí osobou v systému zdravotního pojištění. UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb. Institut postgraduálního vzdělávání

Více

Podnikání a živnosti. Obor státní služby č. 42. Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky

Podnikání a živnosti. Obor státní služby č. 42. Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky Podnikání a živnosti Obor státní služby č. 42 Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky Seznam otázek ke zvláštní části úřednické zkoušky 1. Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (regulatory

Více

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Listopad 2012 OBECNÉ CÍLE Cíl 1: USILOVAT O DOSTATEČNOU INFORMOVANOST.

Více

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, podruhé Vám předáváme Katalog sociálních služeb poskytovaných v Kopřivnici. Tento katalog nabízí cestu z tíživé situace, ve které se může ocitnout každý z nás. Věk, zdravotní

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-213/09-08. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-213/09-08. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-213/09-08 Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec - příspěvková organizace Adresa: Fučíkova 430, 463

Více

za rok 2007 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR - AVAZ

za rok 2007 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR - AVAZ za rok 2007 2007 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR - AVAZ Obsah: Úvod Právní postavení Poslání AVAZ Přehled činnosti Rozpis dílčí činnosti AVAZ Pracovníci AVAZ

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 1 Obsah Úvod... 3 A. Analytická část... 4 A. 1 Východiska zpracování, podklady a vstupy... 4 A. 2 Základní demografické a socioekonomické

Více

Stanovy Česko-korejské společnosti, z.s. Článek I Název, charakter a sídlo spolku

Stanovy Česko-korejské společnosti, z.s. Článek I Název, charakter a sídlo spolku Stanovy Česko-korejské společnosti, z.s. Článek I Název, charakter a sídlo spolku 1. Česko-korejská společnost, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobu ve smyslu 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Strategie řešení sociální inkluze vyloučených romských komunit/lokalit města Velká Bystřice pro léta 2014-2016

Strategie řešení sociální inkluze vyloučených romských komunit/lokalit města Velká Bystřice pro léta 2014-2016 Strategie řešení sociální inkluze vyloučených romských komunit/lokalit města Velká Bystřice pro léta 2014-2016 Popis výchozí, současné situace sociálně vyloučených romských lokalit Město Velká Bystřice

Více

Asociace sommelierů ČR, o. s. Poděbradova 443, 252 63 Roztoky STANOVY. Tyto stanovy vymezuje charakter, postavení, zásady, principy a úkoly AS ČR

Asociace sommelierů ČR, o. s. Poděbradova 443, 252 63 Roztoky STANOVY. Tyto stanovy vymezuje charakter, postavení, zásady, principy a úkoly AS ČR Asociace sommelierů ČR, o. s. Poděbradova 443, 252 63 Roztoky STANOVY Tyto stanovy vymezuje charakter, postavení, zásady, principy a úkoly AS ČR 1 Charakter a postavení AS ČR I. AS ČR je výběrová, dobrovolná,

Více

OBSAH SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...3 SLOVNÍK POJMŮ 4 ÚVOD.. 6 1. CÍLA OPATŘENÍ 10 2. PLNĚNÍ OPATŘENÍ.. 14 3. SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE..

OBSAH SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...3 SLOVNÍK POJMŮ 4 ÚVOD.. 6 1. CÍLA OPATŘENÍ 10 2. PLNĚNÍ OPATŘENÍ.. 14 3. SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE.. ii. Zpráva o plnění systémových opatření v oblasti Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální

Více