Jednoduchá lineární závislost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednoduchá lineární závislost"

Transkript

1 Jedoduchá leárí závlot Regreí fuce: ),...,, ( 0 m f Předpolad: Fuce je leárí v parametrech: ) (... ) 0 ( 0 f f m m f 0 ()... f m () regreor 0... m regreí parametr určujeme METODOU NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ Regreí fuce je ted fucí m ezámých parametrů 0,,..., m, jejíž hodot muíme alézt ta, a lo plěo rtérum ejmeších čtverců: m ) (. Etrém této fuce ajdeme ta, že ajdeme prví parcálí dervace potupě podle všech m ezámých parametrů, položíme je rov ule a vzlou outavu leárí ormálích rovc řešíme. Pro vhutí e dervováí vužjeme pravdla, defujícího j-tou ormálí rovc jao m j j j j j f f f 0 0 ) ( ) ( ) ( f f ) (, ) ( f f ) (, ) 0 ( 0 ( ) ( ) Přílad: Př ledováí závlot oahu ílov v mléce (v relatvím vjádřeí) () a ojemu produce v 000 l () l zjště áledující údaje, teré jou uvede v taulce: 3,39 3,4 3,4 3,43 3,44 3,45 3,46 3,47 3,47 3, Setrojte odový dagram (EXCEL, UNISTAT). Zvolte vhodý tp fuce, určete její rovc a záladě MNČ

2 Bodový dagram t. ltrů ,38 3,4 3,4 3,44 3,46 3,48 3,5 proceto ílov Leárí regree Výled regree Platý počet pozorováí: 0, 0 Vechá Závle proměá: ílov Koefcet Směrodatá cha t-tatta Výzam. Dolí 95% Horí 95% Kotata 3,7454 0,006 35,7640 0,0000 3,708 3,7699 t. ltrů -0,0045 0,000-8,6095 0,0000-0,0049-0,004 Rezduálí oučet čtverců 0,000 Směrodatá cha 0,003 Průměr Y 3,440 Směrodatá odchla Y 0,094 Korelačí oefcet 0,995 Čtverec R 0,9903 Upraveé R-vadrát 0,989 F(,8) 88,504 Výzamot F 0,0000 Dur-Watoova tatta,3 Log fce věrohodot 44,6905 Potlačeá tatta 0,000 Ide determace: I ( ) ( ) 0,9903 Ide orelace: I I 0,995

3 Sdružeé regreí přím Setrojte odový graf, vpočtěte ílu závlot a rovce družeých regreích příme pro leárí vztah mez výdaj za mao a maé výro () a výdaj za pečvo () v ouoru vraých domácotí. * průměr 3, průměr průměr 0, průměr Setrojeí odového grafu pro závle a ezávle proměou. Bodový graf Výdaje za mao Výdaje za pečvo Regreí oefcet Aolutí čle a ( ) a ( )

4 080 3, , , 93,478 a 8 93,478 3,3 6, , , a 3,3 0, ,53976 Sdružeé regreí přím: a 6,478 93, 478 a 0, , Pouem počátu ouřadcové outav do odu, de e družeé regreí přím protíají (je to v průměrech a ) dotaeme regreí přím v traformovaém tvaru: 8 93,478( 3,3) ( ) 3,3 0,009788( 8) ( ) Jelož jou regreí oefcet eouměřtelé, provádí e - doažeí rovatelot lou růzých regreích příme ormováí regreích oefcetů jejch áoeím podílem měrodatých odchle: β Vpočetl jme tzv. ormovaý Beta-oefcet, terý je pro oě přím tejý a ezáví a zvoleých měrých jedotách. Dopějeme ěmu ormováím oou velč: Z Y U X

5 Održíme družeé regreí přím v ormovaém tvaru: z β u z 0, 957 u u β z u 0, 957 z Z rozladu rozptlu pro metodu ejmeších čtverců vple oefcet determace, terý je zvláštím případem deu determace pro přímočarou závlot. (Zae může ýt vjádře v procetech.) I β r I 0,957 0,958 K vjádřeí íl přímočaré závlot louží druhá odmoca oefcetu orelace a tou je oefcet orelace: r [ ][ ] ± r 080 3,3 8 [ 5 0 0,89][ ] ,37 0,95654 Sdružeé regreí přím výdaje za mao výdaje za pečvo

6 Závlot lovích (valtatvích) zaů Naším úolem je zjtt, zda etuje závlot (popř. ja je lá) mez dvěma otázam z maretgového průzumu Uplatěí aolvetů eoomcé fault v pra. A. Kde v oučaé doě pracujete?. ve tátím podu. v čeé ouromé frmě 3. v zahračí č adárodí frmě v pracovím poměru 4. v družtvu 5. ouromě podám, oho ezamětávám 6. ouromě podám a zamětávám další oo 7. já forma B. Odpovídáte ve vé fuc za prác jých?. ao. e Na záladě odpovědí repodetů (aolvetů aší fault) la etavea otgečí taula. Odpovědot ANO NE SOUČET ŘÁDKU PRACOVIŠTĚ Součet loupce Kde za A (otáza č. ) aývá omě a až a 7 a můžeme jej považovat apř.za ezávle proměý za, a za B (otáza č. ) aývá omě až a půjde o závle proměý za. K výpočtu uazatele potřeujeme zát romě utečých četotí (zjštěých průzumem) četot teoretcé (vpočítaé za předpoladu ezávlot oou zaů), u terých platí, že čím více e udou lšt od těch utečých tím lější ude závlot oou zaů. j j, de, j jou přílušé orajové četot a je rozah ouoru.

7 Na záladě tohoto vztahu vpočítáme teoretcé četot pro všech četot utečé. Očeávaé ao e četot 7,6596,3404 5,70 5, ,9574 6,046 5,489,85 6 0,7660, ,7660,340 Míru tezt vzájemé závlot dvou lovích zaů v otgečí taulce měří Čtvercová otgece χ. χ r ( j j ) j j Čtvercová otgece může aývat lovolých ezáporých hodot, ejme chop určt pomocí této mír ílu závlot, proto otruujeme růzé mír otgece, teré z í vcházejí: Průměrá čtvercová otgece Φ : Mamálí možá hodota je opět růzá. Φ χ Pearoův oefcet otgece P: P Φ χ Φ χ Naývá hodot z tervalu <0, ), hodot jeda emůže d doáhout. Hodota je závlá a rozměrech taul. Čuprovův oefcet otgece T: T Φ ( r )( ) Je z tervalu <0, > pouze pro čtvercové otgečí taul (r ). Cramérův oefcet otgece C: C m Φ { r ; } Je z tervalu 0 C ez ohledu a velot taul.

8 Vpočítejte uvedeé mír otgece pro aš taulu a vjádřete e o íle závlot mez otázam. (Utat) Statta Chí-vadrát,859 Stupě volot 5,0000 Pravotraá pravděpodoot 0,05 Průměrá čtvercová otgece Fí 0,363 Fí 0,369 Cramerovo V 0,369 Pearoův oefcet otgece 0,3464 Somerova delta (l) -0,3597 Somerova delta (řád) -0,478 Goodma-Krualova Gama -0,507 Kedallovo tau -0,985 Kedallovo tau c -0,3400 Měřeí aocace zvláští případ otgečí závlot pro r, zvláští případ orelačí závlot dvou zaů, z chž aždý aývá pouze dvou hodot ula a jeda. Přílad: V ovocém adě l provede potř ovocých tromů prot červvot ovoce. Ze 450 tromů jch lo potřem ošetřeo 335, eošetřeo zůtalo 5. V aocačí taulce jou uvede výled ošetřeí tromů vzhledem červvot ovoce. Červvot ANO NE Součet Potř 0 ANO 0 33 * 335 NE * 5 Součet N* 65 * Kde * v deu říá, že četot jou čítá pře de zau, terý je ahraze hvězdčou. K měřeí tezt aocačí závlot e používá oefcet aocace, terý je oefcetem orelace v případě ula-jedčových velč (e tejým vlatotm):

9 V * * * 0* * *0 V ,57 Na záladě výledu můžeme mluvt o egatví tředí závlot mez potřem a červvotí ovoce. Staoveí velot výěrového ouoru Klacá úvaha o velot ouoru je, že čím je výěrový ouor větší, tím přeější výled lze zíat. Tato předtava je prává je za podmíe, teré e v pra málod podaří plt:. Podíl utečě prošetřeých výěrových jedote eměl závet a velot výěrového ouoru. Neměla etovat žádá evýěrová, tematcá cha.tet homoget rozptlů Směrodatá cha výěru je to měrodatá odchla výěrové charatert ( µ ) matematcá ú prava σ pro výěr ez opaováí áoíme opravým oefcetem σ N N Směrodatou odchlu záladího ouoru σ pouze odhadujeme: ma m a záladě pravdla 6 gma σ 6 eo pomocí měrodaté odchl výěrového ouoru počítaé ze tupňů volot ( ) potom ( ) ( )

10 Poud máme měrodatou odchlu počítaou z hodot, použjeme opravý oefcet Příputá cha výěru ( ) ouč měrodaté ch a oefcetu polehlvot (ormovaé velč tadardzovaého eo Studetova rozděleí) pro <30 t pro >30 u α α ám říá, jaou pravděpodootí e ude vtovat měrodatá cha Staoveí rozahu výěrového ouoru u α σ t α výěr opaováím: platí, chceme-l odhadovat průměr Stupě volot měří protor (volot) výledů výěrů jedot formací Achom pochopl ázev tupě volot, uvažujme výěr rozahu pozorováí, apř. a 5. Průměr pa ude 8 a odchl 3 a -3. Druhá odchla je záporým evvaletem prví. Zatímco prví odchla je volá, druhá je příě determováa. Je zde ted tupeň volot pro odchl. Oecě pro výěr velot je prvích - odchle volých, zatímco poledí je příě determováa požadavem, že oučet všech odchle je rove 0; ( ) 0. Určete mmálí rozah výěrového ouoru pro odhad artmetcého průměru záladího ouoru, jetlže záte: 9, 0,975 3, 40 u 0,975,960, , vzorů Ta.III - Kvatl u p ormovaého ormálího rozděleí.

11 Určete počet vzorů, teré muíte vrat, jetlže chcete odhadout průměrou hmotot vzoru přeotí p 0,95 a přeotí a),5 g ) g c) 0, g Předvýěr 5 vzoů potl tto výled: 6 g, 0 t 0,975,064 taulová hodota pro 4 t. volot Ta.V - Kvatl t p Studetova rozděleí - přeot a), , ), c), , , vzorů, vzorů , vzorů U rozáhlého ouoru vajec má ýt odhaduta průměrá hmotot přeotí a a) g ) 0,5 g c) 0, g Ja rozáhlý má ýt výěr vajec, a la doažea požadovaá přeot pravděpodootí p 0,99? Předvýěr 5 vajec potl tto výled: 0 g, 58 t 0,995,797 taulová hodota pro 4 t. volot a), ,3 79 ), ,9 33 0,5 vzorů vzorů,797 0 c) 783, , vzorů

12 Bodový odhad odhadujeme záladí charatertu (T) pomocí výěrové charatert (t) jao jedé čílo Pravděpodoot ezchého odhadu je rova 0. Ch e dopouštíme pravděpodootí. Itervalový odhad odhad přílušé charatert (T) záladího ouoru pomocí tervalu odhad je reprezetová tzv. tervalem polehlvot (ofdečím tervalem), terý daou pravděpodootí ude oahovat utečou hodotu odhadovaé charatert záladího ouoru. Tato pravděpodoot e azývá polehlvotí odhadu a začí e - α. Čím větší pravděpodoot, tím je odhad polehlvější. Pravděpodoot opačého jevu, tj - ( - α) α e azývá rzo odhadu. Iterval polehlvot pro tředí hodotu vcházíme z ormálího (>30) eo Studetova ( 30] rozděleí P [ u de: α µ u α ] α příp. P( t α µ t α ) α Iterval polehlvot pro rozptl P ( ) ( ) σ χ α χ α α Iterval polehlvot pro měrodatou odchlu P ( ) ( ) σ χ χ α α α Odhaděte pravděpodootí 0,95 pomocí ooutraého tervalu polehlvot průměrou hmotot žvě arozeých elat, dž u 00 áhodě vraých jedců l zjště tto hmotot: hmotot (g),7,8,9,0,

13 počet elat ,,094 90, 4, 363, , 58, 904 3, , 65 0, 0, 00 0,03 Taul: vatl u p ormovaého ormálího rozložeí: u 0,975,960 0,03 0,03 P [,904,96 µ,904,96 ] 0, P (,884 µ,9) 0,95 Odhaděte pravděpodootí 0,95 pomocí ooutraého tervalu polehlvot průměrou hmotot všech jale určté odrůd, dž u 00 vzorů áhodě vraých lo zjštěo: hmotot (g) počet jale , 49, , , 75 45, 065 5, ,07, u 0,975,960 5,07 5,07 P [ 49,75,96 µ 49,75,96 ] 0, P ( 48,76 µ 50,74) 0,95 Odhaděte varaltu hmotot jale pravděpodootí 0,95. v99, χ 0,0573,34 χ 0,9758,45 v00, χ 0,0574,0 χ 0,9759, , 6875 P 8, 45 σ 99 5, , 34 0, 95

14 [ 9,8 34,67] 0, 95 P σ [ σ ] P 4, 45 5, 89 0, 95 Určete ooutraý terval polehlvot artmetcého průměru záladího ouoru, jetlže záte: 5, 50, v 4 t 0,975,064, α 0,05 3,46 3,46 P [ 50,064 µ 50,064 ] 0, P( 48, 57 µ 5, 43) 0, 95

15 Tetováí tattcých hpotéz Stattcá hpotéza - určtý předpolad o tattcých datech vloveý dřív, ež došlo e zoumáí dat. Tetováí - procedura vedoucí zamítutí eo ezamítutí hpotéz v podmíách ejtot. Tet výzamot - mlem tetováí je ověřt, zda rozdíl mez utečou (aměřeou) a předpoládaou hodotou je tattc výzamý. Potup. Formulace hpotéz taoveí ulové hpotéz H 0 apř. H 0 µ µ H 0 µ - µ 0 a la ověřtelá, muí ýt zformulováa v egatvím mlu H alteratví hpotéza přjmeme j, jetlže epřjmeme H 0 už j etetujeme ooutraé jedotraé. Vola hlad výzamot α hlada výzamot - pravděpodoot chého zamítutí pravdvé hpotéz α 0 (α 0,05; α 0,0) 3. Provedeí áhodého výěru, výpočet tetového rtéra T a taoveí jeho rozděleí 4. Vhodoceí tetu T vp < T ta H 0 e ezamítá (rozdíl je tattc evýzamý) T vp > T ta H 0 e zamítá (rozdíl je tattc výzamý eo voce výzamý) Ch př tetováí. Cha prvího druhu (pravděpodoot α) - ché zamítutí H 0. Cha druhého druhu (pravděpodoot β) - ché ezamítutí eprávé H 0 Tet parametrcé - velč v ormálím rozložeí, odhad para-metrů eparametrcé - ezáme záo rozložeí velč, vchází z velotího tříděí jedote podle zoumaých zaů Tetováí homoget rozptlu H 0 σ σ... σ σ σ u dvou rozptlů: H 0 σ

16 tetové rtérum F u více rozptlů: ma o - a - tupích volot m a) výěr mají tejý rozah: Davdův tet V( ), - výěr větším rozptlem - výěr meším rozptlem q ma m Cochraův tet (, ) ma ) výěr mají růzý rozah:,3059 χ log log C evet. B ( ) l ( ) l C, Bartletův tet ( ) ( ) ( ) de (,..., ) je etraý výěrový rozptl ( ),, C 3 ( ) Tetováí průazot rozdílu mez průměr H 0 µ µ... µ µ Předpoladem použtí tetu je potvrzeí ormalt rozděleí a homoget rozptlů.. Tetujeme průměr záladího ouoru (µ) a výěrového ( ): µ, : t( ) µ µ ( ) ( ). Tetujeme průměr výěrových ouorů (, ): a) tejé rozah ( ) t ( ) ( ) ( ) ( )

17 ) růzé rozah ( ) t ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Výpočtový tvar pro čtverec odchle: ( ) 3. Párový t-tet (tetováí průazot rozdílu mez dvěma průměr závlých ouorů) hodoceí a záladě rozdílů mez jedotlvým pár, taže e ze dvou výěrových ouorů původích hodot dotae jedý ouor rozdílů. t ( ) de d d µ d d 0 d d d d ( ) d d ( d d ) d ( ) ( ) d H 0 E(D) 0 Náhodá velča D má ormálí rozložeí e tředí hodotou E(D) a dperzí D (D). Máme rozhodout a (hladě výzamot α 0,05), zda dvě váh pracují e tejou áhodou chou. Máme dpozc vžd 7 měřeí od aždé váh, přčemž 0,98 a 0,098. H 0 σ σ 0, 98 F-tet F 4, 08 0, 098 υ 6, υ 6, α 0,05 F ta 4,8 (př α 0,0 F ta 8,47) F vp < F ta ezamítáme H 0 Rozptl jou homogeí.

18 Předchozí přílad doplíme o další váhu e tejým počtem měřeí a zjštěou 3 0,06. K ověřeí hpotéz H 0 σ σ σ použjeme tet rtéra Q Cochraův tet 0,06 q ( 3,6) 0, 465 0,98 0,098 0, počet rozptlů, υ 6 - tupě volot α 0,05 q ta(3,6) 0,6770 F vp < F ta ezamítáme H 0. Rozptl jou homogeí (áhodá cha měřeí eí závlá a použté váze). Automat má dávovat rmou mě po 00 g. Techcá otrola vrala áhodě 50 vzorů, u terých la zjštěa přeá hmotot. Rozhoděte, zda e hmotot mě tattc průazě elší od požadovaé orm. Hmotot (g) Σ Počet vzorů , , 56 3, 37 upraveo opravým oefcetem 50 ( ) 3, , , ( ) 85, 0, , 5 00 t( 49 ) 5, 496 ** 0, 6 t vp > t ta zamítáme H 0. t ta(0,975),00 t ta(0,995),68 Rozhoděte, zda e průazě lší déla laů odrůd pšece oecé, pětovaé ve tejých podmíách, dž u 00 vzorů aždé odrůd lo zjštěo: 69, 5mm, 4, 8mm 66, mm, 3, 90mm

19 4,8 3, 90 0, 48 0, , 5 66, 3, 4 t ( 98 ) 5, 94 ** 0, 48 0, 39 0, 57 t ta(0,975),960 t ta(0,995),576 t vp > t ta zamítáme H 0. Déla laů e voce průazě lší. Zjtěte, zda etuje průazý rozdíl v hmotot ooových ořechů vpětovaých a růzých mítech otrova. Z aždého míta je ozáme jý počet měřeí. 0 3, 500, 30 ( 0, 350g ) 8, 400 0, 800 ( 0, 300g ) ( ) t( 0 8 ) 0, 350 0, 3 t 6 0, ( ) ( ) 8[ 0, 005 0, 08] , 5 0 8, 3 0, 446 0, 8 3, 4 8 t ta6(0,975), t vp < t ta ezamítáme H 0. Mez hmototí ooových ořechů z růzých mít el proázá rozdíl. Přílad a párový t-tet Je třea porovat metod určováí oahu curu (%) v ulvách curov. Blo áhodě vráo 5 ulev a pro aždou z ch lo oěm metodam taoveo % curu. Rozdíl (dferece) mez oěm metodam l: Čílo vzoru Dferec e 0, 0, 0 0, 0, 5-0, 0, 4 0, - 0,3-0, 0, 0,3-0, Zjtěte, zda etuje průazý rozdíl v určováí % curu mez oěm metodam. d, d 0, 8, d 0, , 0, -0,

20 d aeo 0, 8 5, 54 d ( ) 0, 059 d d , 5,, 4 d d 0, 05 0, 8 0, , t( 4 ), 0 059,, 4 t ta4(0,975),45 t vp < t ta ezamítáme H 0. Neí průazý rozdíl mez metodam.

21 Aalýza rozptlu Model louží tomu, a e jch používalo, ol tomu, a e jm věřlo. Her Thel metoda tetováí průazot rozdílu mez průměr ěola ouorů a oě ezávlých (porováváme dva a více výěrů a chceme zjtt, zda tto výěr mohou vcházet ze polečého záladího ouoru, zda zjštěé odchl lze vvětlt jao áhodé) hodoceí opouů polí pouctví prává vola upořádáí pouu:. louží ověřeí účot ověřovaých záahů, tj. fatorů a ledovaý pouý materál. louží podchceí eotrolovatelých zdrojů promělvot (půdí rozdíl) 3. louží e ížeí vlvu áhodých zdrojů promělvot vzlých eotrolovatelým vlv (počaí, pošozeí, cha). vhodé matematco tattcé zhodoceí úolem je rozčlet celovou varaltu a dílčí lož (podle vlvu jedotlvých ledovaých fatorů) a a ložu rezduálí (elze vvětlt ezámé, áhodé fator) A. Taula upořádáí dat (jedofatorová) Jedofatorová aalýza rozptlu Pozorováí Fator A Celem (jedc) a a a a a j j Součt Y. Y. Y. Y.. Průměr..... Rozptl ( j ) Fator A má počet úroví a, a,, a a. Fator B má počet úroví,,,. Fator R má počet úroví r, r,, r r. Naměřeé hodot e začí, apř.,,3 oecě,j, Součt e začí Y Tečová mola - zajšťuje přeot a výtžot

22 r oučt pro úroveň fatoru A: Y.. j, pro úroveň fatoru B: Y pro opaováí R: Y a.. j j j a. j. r, oučet všech aměřeých hodot: Y j... a r j Odoě (ale malým píme) e začí průměr pro jedotlvá rtéra, apř...,.j.,.., Nemůže dojít záměě, protože aměřeá hodota má vžd všech de vplěé (emá teču) -,j, B. Tetováí homoget rozptlu. Cochraův tet (pro tejý rozah výěrových ouorů) H 0 σ σ... σ σ Q ma Tetové rtérum (, ), porováváme taulovou hodotou q 0,05 (0,0) pro počet výěrů a - tupňů volot. Bartlettův tet (pro růzé rozah ouorů) > 6 H 0 σ σ... σ σ l 0 χ N log log C Tetové rtérum ( ) ( ) ( ) j,, de Taula: ( ) - počet výěrů, rozah χ - Pearoovo rozděleí ( - tupňů volot) (,..., ) je etraý výěrový rozptl C 3 ( ) C. Rozlad rozptlu a tupňů volot Začeí: - počet pozorováí celem - počet pozorováí ve upě a - počet up j - hodota jedoho pozorováí (v -té upě j-tý jedec)

23 Celový Sup Rezduálí a ( j ) j a ( ) a ( j ) j S T S A S e - a - - a υ T υ A υ e Průměrá čvercová odchla MS (Mea Square) průměrý čtverec ( dílčí rozptl) D. Taula aalýz rozptlu Zdroj varalt Součet čtverců Stupě volot Průměrý čtverec Tetové rtérum Sup S A MS A Fator A S A υ A MS A F υ MS Jedc Rezduum e S e υ e MS Celem S T υ T Vhledáme taulovou hodotu F pro α 0,05 eo α 0,0 pro tupě volot čtatele (tj. up) a - a tupě volot jmeovatele (tj. rezdua) - a F vp > F ta H 0 e zamítá E. Výpočtový tvar S K S T a j j ( Y Y Y ) K Y. K... a A a Se ST S A de K Y (orece) Začeí: výzamý rozdíl (α 0,05) voce výzamý rozdíl (α 0,0) F. Metod áledého tetováí. Metoda mmálí průazé dferece MS Středí cha dferece d ( ) d t α d e e A Se υ e e

24 t ta pro - α a tupeň volot rezdua Výpočet mmálího rozdílu, terý můžeme ozačt za průazý. Tueův tet D Q ( ). de.. - tředí cha MS e Q - rtcé hodot q tudetzovaého rozpětí podle počtu úroví fatoru (a) a tupňů volot rezdua ( - a) Výžva a a a 3 a 4 a 5 a 4 a 3 a Vhodotí e v taulce rozdílů průměrů 3. Grafcá metoda Pomocí ofdečích tervalů olem průměru (průazý rozdíl mez těm, teré e epřerývají) 35 Rozdíl mez a 3 malý, mez a 3 průazý Scheffeho metoda otratů ejpřeější metoda a odhaleí průazého rozdílu otrat: ψ(pí) µ µ p µ p, de,,, p jou otat a platí p Př porováí tředích hodot volíme, - Bodový odhad otratu ɵψ je: ψ.. p p Směrodatá cha otratu ɵψ je: Tetová charaterta: 0 MS e p ɵψ

25 t ɵ ψ ɵ S ψ F υ α υ υ > S otrat je průazý A A e (, ), de υ A - tupě volot up υ e - tupě volot rezdua Fα (υa, υe) - taulová hodota F-rozděleí Dvoufatorová aalýza rozptlu Každá pouá jedota je podroea dvěma způoům tříděí oučaě - loupcové a řádové tříděí. V průečíu řádu a loupce: je vžd jedo pozorováí je růzý počet pozorováí je tejý počet pozorováí A.Taula upořádáí vtupích dat A () Fator j Celem a B (j) j j j a j j Součet průměr Y.... Y.... j,, a j,,,, a.. (počet pozorováí celem) (počet pozorováí ve upě) Dílčí promělvot je dáa úrověm fatoru A, fatoru B, (omacem oou fatorů teracem) a rezduálím vlv. Počítáme ANOVU ez terací. B. Rozlad oučtu čtverců a tupňů volot Celem Fator A Fator B Rezduum S T S A S B S e - a (a-)-(-) υ T υ A υ B υ e j Y.j..j. Y.. Y......

26 C. Taula aalýz rozptlu dvoufatorové Zdroje varalt Součt čtverců Stupě volot Průměrý čtverec Tetové rtérum FatorA S A υ A MS FatorB S B υ B MS Rezduum S e υ e MS Celem S T υ T A B e S A MS F υ MS A SB MS F υ MS B Se υ e A e B e D. Výpočtový tvar S K S S T A B a j a Y Y a j j K j Se ST S A SB K a Y K orece Vícefatorový pou zachcuje terac fatorů, tz. jejch vzájemé polupůoeí. Např. fator úrově (a) a 3 úrově () 6 omací a a a a a 3 a 3 Úolem aalýz rozptlu: Rozčlet celovou varaltu a dílčí lož (podle vlvu jedotlvých fatorů) a a ložu rezduálí (elze vvětlt). Potup př rozladu rozptlu. vpočítáme celový průměr, tj průměr všech výledů pouu a určíme odchl jedotlvých hodot pozorováí od tohoto průměru, teré umocíme a druhou a ečteme celový oučet čtverců - S T ST ( j ) j

27 . vpočítáme průměr jedotlvých up podle fatorů. Určíme odchl těchto průměrů od celového a jejch čtverce, pro aždý fator dotaeme tzv. vadratcou ložu - S A, S B, ( ) A / S 3. Odečteím všech vadratcých lože od celového oučtu čtverců zůtae loža rezduálí - S e (evvětleá, áhodá) Rozlad oučtu čtverců / / ( j ) ( ) ( j ) j j S T celový S A up S e rezduálí - celový počet prvů - počet pozorováí ve upě - počet up j - hodota aměřeá v -té upě u j-tého jedce čtatelová loža rozptlu jmeovatel tupě volot (υ) υ (-) υ A, υ B, υ e odpovídá celovému počtu pozorováí ( - ) počt tupňů volot jedotlvých up tupě volot rezdua Rozlad tupňů volot St. v. celem St. v. up St. v. rezdua Lze vpočítat průměré čtvercové odchl - MS Tetovým rtérem je hodota Fher-Sedecorova rozděleí F Taula aalýz rozptlu: MS MS A e Zdroj varalt Součet čtverců Fator A S A ( ) S / / Rezduum (e) Se ( j ) j Celem ST ( j ) j Stupě volot υ Průměrý čtverec MS S A MS A MS e Tetové rtérum F MS A F MS Se e H 0 e zamítá F vp > F ta

28 Pratcé pozám: oučet čtverců S emůže ýt záporý orečí čle louží e zjedodušeí výpočtu (moca celového oučtu děleá počtem všech měřeí) Tečová mola - zajšťuje přeot a výtžot Máme rovat výoot 4 odrůd uuřce. Achom mohl použít aalýzu rozptlu, muíme ověřt homogetu rozptlu. Výled pouu: a a a 3 a Σ () 3,5,0 0,4,55 (-) 4,67 0,5,75 ( ) ( ) Bartlettův tet C ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 4, , 5 5, , 9987, 887 [ [ ]] χ ( ) l 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 4 log, log 4, 6 log 5 log 0, 5 9 log, 75,, 887 H 0 e ezamítá rozptl jou homogeí χ ta(3) 7,8 (α 0,05)

29 Jou ledová odrůd ječmee př 3 úrovích výžv. Srovejte počet zr a rotlě. Fator A Fator B Celem up. A a a Celem up. B ,5 06,375 04,375 05,33 a, 3, 4 (a.. ) 4 K , 66 4 S T , , 34 ( ) ( ) S A , , , ,83 668, 66 40,7 ( ) S B , 66 4 ( ) 668, , ,75 668, 66 6,09 8 S e 365, 34 40, 7 6, 08 09, 08

30 . Jedofatorová aalýza Zdroj varalt Součet čtverců S Stupě volot υ Sup (B) výžva 6,09 Průměrý čtverec MS 6, 09 8, ,5 6, Tetové rtérum F 8, 045 0, 48 6, 63 Jedc (e) rezduum 349,5 63 Celem 365,34 3 F ta(,) 3,49/5,85 Neí průazý rozdíl v úrov výžv ječmee.. Dvoufatorová aalýza Zdroj varalt Součet čtverců S Stupě volot υ Sup (A) odrůda 40,7 Sup (B) výžva 6,09 Jedc (e) rezduum 09,08 0 Celem 365,34 3 F A-ta(,0) 4,35/8,0 F B-ta(,0) 3,49/5,85 Voce průazý rozdíl mez odrůdam ječmee. Metod áledého tetováí: 3. Scheffeho metoda otratů p MSe 6063 taula otratů ψ 8 Úroveń výžv. Kotrat ɵψ (rozdíl průměrů) Průměrý čtverec Tetové rtérum F MS 40, 7 40, 7 40, 7 3, 4* * 0, 454 6, 09 8, 045 8, 045 0, 77 0, , 08 0, t ɵ ψ ɵ ψ Výzamot otratu 05, ,375,5 0,55 t < S 3 04,375 0,875 0,43 t < S 06, ,375,000 0,98 t < S

31 Nejou průazé rozdíl (což ám už řela taula aalýz rozptlu) Pouďte, zda e 5 pleme hodoceých v poue odlšuje v mléčé užtovot (př zachováí tejých podmíe chovu). Z aždého plemee lo vráo 0 rav. A. Taula vtupích dat Jedc Sup (plemeo),,, a j,,, Y Y ,0 7,6,6 0,6 9,0.. 9,96 a a j B. Cochraův tet homoget rozptlů: , 3,0, ,,,44, ,, 5,04, ,,,64, 9 5 Q ,,80, 9 ma a (, ) (, ) 5, 6 q 5 9 0, , 8 Taula Cochraova tatta q ta(5,9) 0,44 H 0 ezamítáme, rozptl jou homogeí. 550

32 E. Výpočtový tvar K Y , S K , 08 89, 9 S T A a j j ( ) a Y. K , 08 38, 7 0 Se ST S A 89, 9 38, 7 5, D.Taula aalýz rozptlu Zdroj varalt Součet čtverců Stupě volot Průměrý čtverec Tetové S υ MS rtérum F Sup 38,7 4 34,68 0,3** (plemeo) Jedc (e) 5, 45 3,36 Celem 89,9 49 F ta(4,45),6 / 3,8 **Voce průazý rozdíl. F. Metod áledého tetováí a) mmálí průazá dferece (Leat Square Dfferece - LSD) MSe 3, 36 0, 898 d ( d ) t α 0 d t 0,975(45),0 (d),0. 0,898,65 porováme taulou t 0,995(45),68 (d),68. 0,898,0 porováme taulou Taula rozdílů průměrů a a a 3 a 4 a,00,4 3,6,6 a 3 0,6 3,0,0 a 4,6 5 a 5,4 ) Tueův tet MSe 3,36 0,5797. D Q. 0. Q 5,45(0,05) 4,0 Q 5,45(0,0) 4,90 Q - hodot tudetzovaého rozpětí podle počtu úroví fatoru D (0,05) 4,0. 0,5797,33 porováme taulou D (0,05) 4,90. 0,5797,84 porováme taulou

33 podle tupňů volot rezdua Taula rozdílů průměrů a a a a 3 a 4 a,00,4 3,6,6 a 3 0,6 3,0,0 a 4,6 5 a 5,4 Tet je příější! c) Scheffeho metoda otratů p MS e, ɵ ψ, S F υ α υ υ A A e (, ), de υ A - tupě volot up F 0,05(4,45),6 S 4,6 3, porováme taulou F 0,0(4,45) 3,8 S 4 3, 8 3, 90 porováme taulou t ɵ ψ ɵ ψ > S t > S 0,05 otrat je výzamý t > S 0,0 otrat je voce výzamý, -, ɵψ rozdíl průměrů! Taula otratů t a a a 3 a 4 a 5,,7 4,39,95 a 4 0,73 3,66,44 a 3 3,7 6, a,93 Je ejpříější ze všech metod! SHRNUTÍ Rozdíl up Hodoceí průazot rozdílu LSD Tue Scheffe

34 d 9.4 (FYTO) Ověřte, zda mez 5 odrůdam rév vé etuje průazý rozdíl v cueratot. (0 vzorů od aždé odrůd) A. Taula vtupích dat Čílo vzoru Fator A (odrůd),,, a Jedc j,,, Součet (Σ)Y Y Průměr. 6,5 9,5,5 7,0 9,3 a a j 8955 B. Cochraův tet homoget rozptlu Q ,,,65, ,,6, ,,,45, ,,,05, ,0 0 0,,0, 9 ma a (, ) (, ) q 83, 0, , 5 Taula Cochraova tatta q ta(5,9) 0,44 H 0 ezamítáme, rozptl jou homogeí.

35 E. Výpočtový tvar K Y ,5 ( a. 50 ) S K , 5 330, 5 S T A a j j ( ) a Y. K , Se ST S A 330, , 5 D.Taula aalýz rozptlu Zdroj varalt Součet čtverců Stupě volot Průměrý čtverec Tetové S υ MS rtérum F Odrůd (A) ,75 43,83** Jedc (e) 67,5 45,5 Celem 330,5 49 F ta(4,45),6 / 3,8 **Voce průazý rozdíl. F. Metod áledého tetováí a) mmálí průazá dferece (Leat Square Dfferece - LSD) d MSe, t 0,975(45),06 t 0,995(45),693, ( ) d t d α (d),06. 0,55,088 porováme taulou (d),693. 0,55,48 porováme taulou Taula rozdílů průměrů d a a a 3 a 4 a 5 0,5 4,5 5,5 a 4 6,5 3 a 3 3,5 a 4,5 ) Tueův tet MSe,5 0,39 D Q.. 0. Q 5,45(0,05) 4,03 D (0,05) 4,03. 0,39,573 porováme taulou Q 5,45(0,0) 4,90 D (0,05) 4,90. 0,39,9 porováme taulou Q - hodot tudetzovaého rozpětí (Ta. 8,9) podle počtu úroví fatoru

36 podle tupňů volot rezdua Taula rozdílů průměrů a a a a 3 a 4 a 5 a 4 a 3 a Tet je příější! c) Scheffeho metoda otratů p MS e, ɵ ψ, S υ A Fα ( υ A, υ e ) de υ A - tupě volot up F 0,05(4,45),6 S 4,6 3, porováme taulou F 0,0(4,45) 3,8 S 4 3, 8 3, 90 porováme taulou t ɵ ψ ɵ ψ > S t > S 0,05 otrat je výzamý t > S 0,0 otrat je voce výzamý, -, ɵψ rozdíl průměrů! Taula otratů t a a a 3 a 4 a 5 0,9 7,7 4,55 0 a 4 0,9,73 5,45 a 3 5,45,73 a 8,8 Je ejpříější ze všech metod! SHRNUTÍ Rozdíl up Hodoceí průazot rozdílu LSD Tue Scheffe

37 d) ofdečí terval olem průměrů up α ± t 0, 83 0, 48 0, 78 0, 4 3 0, 6 0, , 7 0, , 0, 333 MS e 5,54 < µ < 7,47 5, < µ < 7,80 0,65 < µ <,95 9,63 < µ <,37 8,59 < µ 3 < 0,4 8,0 < µ 3 < 0,80,73 < µ 4 < 3,7,39 < µ 4 < 3,6 6,5 < µ 5 < 7,75 5,9 < µ 5 < 8,08 t 0,975(9),6 t 0,995(9) 3,50 95% 99% Grafcé zázorěí ofdečích tervalů

38 Výled z programu UNISTAT ver F-tet Datová proměá: dojvot Dílčí výěr vrá: plemeo plemeo Příp. Průměr Směrodatá odchla Směrodatá cha H 30 39,5333,9447 0,5376 CS 0 30,500,9967 0,4465 Celem 50 35,800,609 0,369 F(9,9),750 Pravotraá pravděpodoot 0, % Kofdečí terval 0,9055 <> 4,8530 Datová proměá: dojvot Dílčí výěr vrá: plemeo plemeo Příp. Průměr Směrodatá odchla Směrodatá cha H 30 39,5333,9447 0,5376 J 8,667,6967 0,4898 Celem 4 33,486,6605 0,405 F(9,) 3,0 Pravotraá pravděpodoot 0,087 95% Kofdečí terval 0,9638 <> 7,4556 Datová proměá: dojvot Dílčí výěr vrá: plemeo plemeo Příp. Průměr Směrodatá odchla Směrodatá cha CS 0 30,500,9967 0,4465 J 8,667,6967 0,4898 Celem 3 5,788,89 0,3345 F(9,),3849 Pravotraá pravděpodoot 0,947 95% Kofdečí terval 0,47 <> 3,886 t-tet (pol.rozptl) Datová proměá: dojvot Dílčí výěr vrá: plemeo plemeo Příp. Průměr Směrodatá odchla Směrodatá cha CS 0 30,500,9967 0,4465 J 8,667,6967 0,4898 Celem 3 5,788,89 0,3345 t-tatta 7,488 Stupě volot 30,0000 dvoutraá pravděpodoot 0,0000 Rozdíl mez průměr, % Kofdečí terval 0,67 <> 3,4944

39 t-tet (růzé rozptl) Datová proměá: dojvot Dílčí výěr vrá: plemeo plemeo Příp. Průměr Směrodatá odchla Směrodatá cha H 30 39,5333,9447 0,5376 CS 0 30,500,9967 0,4465 Celem 50 35,800,609 0,369 t-tatta 3,838 Stupě volot 47,9695 dvoutraá pravděpodoot 0,0000 Rozdíl mez průměr 9,833 95% Kofdečí terval 7,7679 <> 0,7988 Datová proměá: dojvot Dílčí výěr vrá: plemeo plemeo Příp. Průměr Směrodatá odchla Směrodatá cha H 30 39,5333,9447 0,5376 J 8,667,6967 0,4898 Celem 4 33,486,6605 0,405 t-tatta 9,3787 Stupě volot 34,4860 dvoutraá pravděpodoot 0,0000 Rozdíl mez průměr, % Kofdečí terval 9,508 <> 3,5 Tet homoget rozptlů Pro dojvot Tetovací tatta Výzam. tříděo podle plemeo Bartlettův tet chí-vadrát 5,875 0,0545 Bartlett-Boův F tet,96 0,0537 Cochraovo C (ma var/um var) 0,558 0,09 Hartleovo F (ma var/m var ) 3,0 Leveův F tet,58 0,0884 Aalýza rozptlu Přítup: Klacý epermet Závle proměá: dojvot Zdroj varalt Součet čtverců St. vol. Průměrý čtverec Stat F Výzam. Hlaví efet 4050,036 05,08 33,9 0,0000 plemeo 4050,036 05,08 33,9 0,0000 Vvětleo 4050,036 05,08 33,9 0,0000 Cha 358, ,083 Celem 4408,99 6 7,77

40 Mohoáoá porováváí Tue-HSD Pro dojvot, tříděo podle plemeo Středí vadratcá cha: 6, , Stupě volot: 59 ** ozačuje výzamě odlšé pár. Párový tet je výzamý, poud q hodota je větší ež taulová hodota q. Supa Příp. Průměr J CS H J 8,667 ** ** CS 0 30,500 ** ** H 30 39,5333 ** ** Srováí Rozdíl Směrodatá cha q Stat Taula q Výzam. Dolí 95% Horí 95% Výlede H - J,3667 0,844 35,8697 3,400 0,0000 9,343 3,390 ** CS - J,0833 0,9006 8,9750 3,400 0,0000 9,98 4,485 ** H - CS 9,833 0,70 8,4399 3,400 0,0000 7,576 0,995 ** Deí dojvot tří pleme rav Deí dojvot Holt CS Jere

41 JEDNODUCHÁ NELINEÁRNÍ KORELAČNÍ ZÁVISLOST Adtví tp: 0 leárí (příma) vadratcý (paraola.t.) ucý (paraola 3.t.) lomeý.t. (hperola.t.) lomeý.t. (hperola.t.) odmocý 0 log logartmcý Multplatví tp: 0 ( log log 0 log ) epoecálí 0 mocý ( log log 0 log )

1 STATISTICKÁ ŠETŘENÍ

1 STATISTICKÁ ŠETŘENÍ STATISTICKÁ ŠETŘENÍ Záladem aždého tattcého zoumáí jou údaje (data). Lze je zíat v záadě dvěma způoby. Buď je převzít z ějaého zdroje ebo je am zjtt. Seudárí data údaje, teré převezmeme z růzých zdrojů;

Více

STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH BOHUMIL MINAŘÍK

STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH BOHUMIL MINAŘÍK STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH BOHUMIL MINAŘÍK 04 prof. Ig. Bohuml Mařík, CSc. STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH.

Více

1 Popis statistických dat. 1.1 Popis nominálních a ordinálních znaků

1 Popis statistických dat. 1.1 Popis nominálních a ordinálních znaků 1 Pops statstcých dat 1.1 Pops omálích a ordálích zaů K zobrazeí rozděleí hodot omálích ebo ordálích zaů lze použít tabulu ebo graf rozděleí četostí. Tuto formu zobrazeí lze dooce použít pro číselé zay,

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Statstka I dstačí studjí opora Mla Křápek Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo Dube 3 Statstka I Vydala Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo. vydáí Zojmo, 3 ISBN

Více

Základy teorie chyb a zpracování fyzikálních měření Jiří Novák

Základy teorie chyb a zpracování fyzikálních měření Jiří Novák Zálad eore chb a zpracováí zálích měřeí Jří ová Teo e je zamýšle jao pomůca pro vpracováí laboraorích úloh z z Je urče pouze pro sudjí účel a jeho účelem je objas meod zpracováí měřeí Chb měřeí Druh chb

Více

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT (OPRAVENÁ VERZE 006) Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 00 Obsah: Úvod... 3 Programové prostředky pro statstcké výpočty... 4. Tabulkový

Více

ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY

ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 00 OBSAH: ÚVOD... 4. CO JE STATISTIKA?... 4. STATISTICKÁ DATA... 5.3 MĚŘENÍ

Více

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I JIŘÍ ENGLICH ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ Jede z epermetů, které změly vývoj fyzky v mulém století. V roce 9 prof. H. Kamerlgh Oes ve své laboratoř v Leydeu měřl teplotí závslost

Více

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt Medelova uverzta v Brě Statstka projekt Vypracoval: Marek Hučík Obsah 1. Úvod... 3. Skupové tříděí... 3 o Data:... 3 o Počet hodot:... 3 o Varačí rozpětí:... 3 o Počet tříd:... 4 o Šířka tervalu:... 4

Více

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu.

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu. KVALIMETRIE Miloslav Sucháek 16. Statistické metody v metrologii a aalytické chemii Řešeé příklady a CD-ROM v Excelu Eurachem ZAOSTŘENO NA ANALYTICKOU CHEMII V EVROPĚ Kvalimetrie 16 je zatím posledí z

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

Determinanty Opakování: Permutace na n prvcích je zobrazení p:{1,..., n} {1,..., n}, které je prosté a na.

Determinanty Opakování: Permutace na n prvcích je zobrazení p:{1,..., n} {1,..., n}, které je prosté a na. Li algebra determiaty, polyomy, vlast čísla a vetory, charateristicý mohočle, salárí souči, posdef matice, bilieárí a vadraticé formy Lieárí algebra II láta z II semestru iformatiy MFF UK dle předáše Jiřího

Více

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Záadočesá uverzta FKULT PLIKOVNÝCH VĚD Obsah: Pravděodobostí modelováí očítačových systémů geerováí a využtí áhodých čísel (Mote Carlo metody), matematcé (marovsé) modely 3 Zálady teore systémů hromadé

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

Úvod do analýzy časových řad

Úvod do analýzy časových řad Úvod do aalýz časových řad Doc.Ig. Jaa Hačlová, CSc. Kaedra maemaických meod v ekoomice Ig. Lubor Tvrdý Kaedra regioálí ekoomik Ekoomická fakula, VŠB-TU Osrava Osrava, 003 - - Úvod do aalýz časových řad

Více

Úvod do analýzy časových řad

Úvod do analýzy časových řad Úvod do aalýzy časových řad Obsah Úvod... Teoreické základy pro aalýzu časových řad.... Základí pojmy..... Druhy časových řad..... Grafická aalýza.....3 Popisé charakerisiky... 4. Základí úpravy časových

Více

Leonhard EULER. F. KOUTNÝ, Zlín (15. 04. 1707 18. 09. 1783)

Leonhard EULER. F. KOUTNÝ, Zlín (15. 04. 1707 18. 09. 1783) Leohad EULER F. KOUTNÝ, Zlí (5. 4. 77 8. 9. 78) (asi 756) Kompilace sestaveá z liteáích pameů a webových stáe o životě a díle jedoho z ejvýzamějších matematiů všech dob. Histoicé téma Euleova života je

Více

ANALÝZA NÁKLADOVÝCH A CENOVÝCH VZTAHŮ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ ČR ANALYSIS OF COST AND PRICE RELATIONSHIPS IN WASTE MANAGEMENT OF THE CZECH REPUBLIC

ANALÝZA NÁKLADOVÝCH A CENOVÝCH VZTAHŮ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ ČR ANALYSIS OF COST AND PRICE RELATIONSHIPS IN WASTE MANAGEMENT OF THE CZECH REPUBLIC ANALÝZA NÁKLADOVÝCH A CENOVÝCH VZTAHŮ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ ČR ANALYSIS OF COST AND PRICE RELATIONSHIPS IN WASTE MANAGEMENT OF THE CZECH REPUBLIC Jří HŘEBÍČEK, Mchal HEJČ, Jaa SOUKOPOVÁ ECO-Maagemet,

Více

Petr Otipka Vladislav Šmajstrla

Petr Otipka Vladislav Šmajstrla VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Petr Otipka Vladislav Šmajstrla Vytv ořeo v rámci projektu Operačího programu Rozv oje lidských zdrojů CZ.04..03/3..5./006

Více

Beta faktor a ekvitní prémie z cizího trhu: přenositelnost a statistická spolehlivost

Beta faktor a ekvitní prémie z cizího trhu: přenositelnost a statistická spolehlivost Beta fakto a ekvtí péme z czího thu: přeostelost a statstcká spolehlvost Veze 15. 4. 014 chal Dvořák Abstakt Cílem textu je lustovat že český buzoví th eobsahuje dostatečý počet ttulů ke koektímu staoveí

Více

TEORIE CHYB A VYROVNÁVACÍ POČET I

TEORIE CHYB A VYROVNÁVACÍ POČET I VYSOKÉ UČNÍ CHNICKÉ V BRNĚ FAKUA SAVBNÍ JOSF WIG ORI CHYB A VYROVNÁVACÍ POČ I G4_ ĚŘICKÉ CHYBY SUDIJNÍ OPORY PRO SUDIJNÍ PROGRAY S KOBINOVANOU FOROU SUDIA CHVP ěřcé chb eto tet eroše jazovou a redačí úravou.

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

Numerické metody řešení diferenciálních rovnic

Numerické metody řešení diferenciálních rovnic Numerické metod řešeí diereciálíc rovic Numerical metods or solvig dieretial equatios Bc. Zdeěk Blata Diplomová práce 009 ABSTRAKT Tato práce se zabývá umerickými metodami řešeí občejýc diereciálíc rovic.

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

SH = BH*( 1 + i) n nebo

SH = BH*( 1 + i) n nebo PEKS 2 Literatura Syek PEK 4. vydáí Faktor času v peěžím vyjádřeí Peěží jedotka Kč přijata ebo vyplacea v růzých časových okamžicích má rozdílou hodotu. Deší korua je ceější, ež korua získaá později apř.

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Disertační práce AKUMULACE TEPLA VE VÝPOČTU TEPELNÉ ZÁTĚŽE KLIMATIZOVANÝCH PROSTORŮ

Disertační práce AKUMULACE TEPLA VE VÝPOČTU TEPELNÉ ZÁTĚŽE KLIMATIZOVANÝCH PROSTORŮ České vysoké učeí techické v Praze Fakulta stroí Ústav techiky prostředí Disertačí práce AKUMULACE TEPLA VE VÝPOČTU TEPELNÉ ZÁTĚŽE KLIMATIZOVANÝCH PROSTORŮ Ig. Michal Duška Studií obor: Techika prostředí

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více