Evropské technické schválení ETA-05/0280

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropské technické schválení ETA-05/0280"

Transkript

1 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ Praha 9 Tel.: Fax: Internet: Authorised and notified according to Article 10 of the Council Directive 89/106/EC of 21 De ce mb er on the a pp r oxi m at i on o f l aw s, regulations and administrative provi sion s of Mem ber S ta te s r el a ti n g t o c o n s t r u c t i o n products L E N E O T A Evropské technické schválení ETA-05/0280 Obchodní název: Trade name: Držitel schválení: Holder of approval: Druh a použití výrobku: Generic type and use of construction product: Platnost od/do: Validity from/to: Výrobna: Manufacturing plant: Toto Evropské technické schválení obsahuje: This European Technical Approval contains: EXCEL THERM EXCEL MIX stavebné materiály, s.r.o. Piešanská ulica 234/ Sokolovce Slovenská republika Vnjší tepeln izolaní kompozitní systém (ETICS) z pnového polystyrenu s omítkou pro použití jako venkovní izolace stn budov. External Thermal Insulation Composite System with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings EXCEL MIX stavebné materiály, s.r.o. Piešanská ulica 234/ Sokolovce Slovenská republika 18 stran 18 pages Toto Evropské technické schválení nahrazuje: This European Technical Approval replaces: ETA-05/0280 platné od do ETA-05/0280 with validity from to European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování

2 Strana 2 z 18 ETA-05/0280 vydaného I. PRÁVNÍ ZÁKLADY A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1 Toto Evropské technické schválení vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. v souladu: - se smrnicí Rady 89/106/EHS z 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních pedpis lenských stát týkajících se stavebních výrobk 1, ve znní smrnice Rady 93/68/EHS 2 ; a Ustanovení Evropského Parlamentu a Rady (EC). 1882/2003 3, - s naízením vlády. 190/2002 Sb. 4, Sbírka zákon eské republiky ze dne se Spolenými pravidly postupu pro podávání žádostí o Evropská technická schválení, jejich pípravu a udlování, která jsou uvedena v píloze rozhodnutí Komise 94/23/ES 5 ; - s ídicím pokynem pro Evropské technické schválení Vnjší tepeln izolaní kompozitní systém s povrchovou úpravou ETAG no. 004, vydání bezen Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. je oprávnn kontrolovat, zda se ustanovení tohoto Evropského technického schválení dodržují. Kontroly se mohou uskuteovat ve výrobním podniku. Odpovdnost za shodu výrobk s Evropským technickým schválením a za jejich vhodnost pro zamýšlené použití však zstává na držiteli Evropského technického schválení. 3 Toto Evropské technické schválení nelze pedávat výrobcm nebo zástupcm výrobc jiným, nežli tm, kteí jsou uvedeni na stran 1, nebo výrobním podnikm jiným než-li tm zmínným v jeho textu. 4 Toto Evropské technické schválení mže být zrušeno Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. zvlášt podle informací komise podle lánku 5 odst. 1 smrnice Rady 89/106/EHS. 5 Rozmnožování tohoto Evropského technického schválení vetn penosu elektronickou cestou musí být v plném znní. Dílí rozmnožování však mže být provádno s písemným souhlasem Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p. V tomto pípad se musí rozmnožovaná ást oznait jako dílí. Texty a nákresy v reklamních brožurách nesmí být v rozporu s Evropským technickým schválením nebo je nesmí zneužívat. 6 Evropské technické schválení vydává schvalovací orgán ve svém úedním jazyku. Tato verze pln odpovídá verzi, kterou EOTA uvedla do obhu. Peklady do jiných jazyk musí být jako takové oznaeny Úední vstník ES. L 40, , str.. 12 Úední vstník ES. L 220, , str. 1 Úední vstník ES L 284, ,str. 1 Sbírka zákon svazek , Úední vstník ES L 17, , str. 34

3 Strana 3 z 18 ETA-05/0280 vydaného II. SPECIFICKÉ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉHO TECHNICKÉHO SCHVÁLENÍ 1 Definice výrobk a zamýšleného použití Vnjší tepeln izolaní kompozitní systém (ETICS) EXCEL THERM v následujícím textu nazývaný ETICS je systém navržený a zhotovený ve shod s návrhem a stavebními postupy držitele schválení ETA, které jsou uloženy u Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p. Tento systém obsahuje následující souásti, které byly prmyslov vyrobeny výrobcem a jeho dodavateli. ETICS je prodáván pod obchodním názvem EXCEL THERM. 1.1 Definice stavebního výrobku (sestavy) Tabulka. 1 Souásti (viz odst. 2.3 s dalšími popisy, vlastnostmi a pedstavením souástí) Spoteba (kg/m 2 ) Tlouška (mm) ásten lepený ETICS s doplkovým mechanickým kotvením Izolaní výrobek*) Desky pnového polystyrenu (EPS) EPS 70F a 100F Stav po dodání: desky / Izolaní materiál a zpsob upevnní Lepicí hmoty: THIN-SET SPECIAL Stav po dodání: prášek Píprava: prášek vyžadující pídavek vody 0,24 l/kg Složení: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,5 mm, speciální písady. TS SPECIAL lepicí hmota shodného složení a shodných vlastností s lepicí hmotou THIN-SET SPECIAL, jak bylo prokázáno identifikaními zkouškami. Stav po dodání: prášek Píprava: prášek vyžadující pídavek vody 0,24 l/kg Složení: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,5 mm, speciální písady. 3,0 5,0 3,0 5,0 Mechanicky kotvicí prvky: Ejotherm STR U, Ejotherm ST U, Ejotherm NT U / / Bravoll PTH-KZ 60/8-La, PTH-KZL 60/8-La, PTH-60/8- La, PTH-L 60/8-La, fischer Schlagdübel TERMOZ 8N *) Pro izolaní materiál zavedený oznaovací kód, jestliže všechny vlastnosti výrobku vyžadované držitelem ETA mohou být popsány díky odpovídajícím EN / /

4 Strana 4 z 18 ETA-05/0280 vydaného Základní vrstva Sklenná síovina Penetraní vrstva Konená povrchová úprava Tmel základní vrstvy: THIN-SET SPECIAL Stav po dodání: prášek Píprava: prášek vyžadující pídavek vody 0,24 l/kg Složení: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,5 mm, speciální písady. TS SPECIAL lepicí hmota shodného složení a shodných vlastností s lepicí hmotou THIN-SET SPECIAL, jak bylo prokázáno identifikaními zkouškami. Stav po dodání: prášek Píprava: prášek vyžadující pídavek vody 0,24 l/kg Složení: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,5 mm, speciální písady. Standardní síovina (sklenná síovina s rozmry mížky 3 až 5 mm): R 117 A101 Vertex R 131 A101 Vertex R 117Sch (OMFA) R 122L (OMFA) LUKOFAS-nátr Použití: penetraní nátr základní vrstvy urený pro konené povrchové úpravy LUKOFAS. Penetraní vrstva pipravená k použití. Píprava: needit SCH 02 PENECO Použití: akrylátový penetrátor základní vrstvy urený pro konené povrchové úpravy ECOLOR. Penetraní vrstva pipravená k použití. Píprava: needit SCH PENSIL O Použití: penetraní nátr základní vrstvy urený pro konené povrchové úpravy SILCOLOR R a SILCOLOR O. Penetraní vrstva pipravená k použití. Píprava: needit LUKOFAS - omítka rýhovaná omítka zrnitost 2mm, 3mm Stav po dodání: pasta pipravená k použití Složení: celulóza, disperze kopolymeru vinylchloridetylenvinylester, mletý a drcený vápenec, kemiitý písek, titanová bloba, biocid, pomocné látky LUKOFAS zatíraná omítka zatíraná omítka - zrnitost 2mm Stav po dodání: pasta pipravená k použití Složení: disperzní sms záhustek (celulóza), disperze kopolymeru vinylchlorid etylenvinylester, mletý a drcený vápenec, titanová bloba, biocid, pomocné látky SCH 82 ECOLOR R akrylátová zatíraná omítka - zrnitost 2mm, 2,5mm, 3mm SCH 83 ECOLOR O akrylátová rýhovaná omítka zrnitost 1,5mm, 2mm, 2,5mm Stav po dodání: pasta pipravená k použití Složení: sms kameniv, pigment a plniv dispergovaná v kopolymeru styrenakrylátové disperze s písadou aditiv. 4,0 Prmr: 3,0 / / 0,25 kg/m 2 0,10-0,20 l/m 2 0,15-0,25 kg/m 2 3,70 5,70 dle zrnitosti 3,80 5,70 dle zrnitosti / 2 3 dle zrnitosti 2 3 dle zrnitosti

5 Strana 5 z 18 ETA-05/0280 vydaného Píslušenství SCH SILCOLOR R Silikonakrylátová zatíraná omítka zrnitost 2mm SCH SILCOLOR O Silikonakrylátová rýhovaná omítka zrnitost 2mm Stav po dodání: pasta pipravená k použití Složení: sms kameniv, pigment a plniv dispergovaná v silikonové emulzi s pídavkem styrenakrylátové disperze a aditiv. Specifikované v odstavci ETAG. Zstává na odpovdnosti držitele ETA. 3, Zamýšlené použití Tento ETICS EXCEL THERM je uren pro použití jako vnjší tepelná izolace obvodových stn budov. Stny jsou vyzdny ( cihly, bloky, kameny ) nebo zhotoveny z betonu (budované na míst nebo složeny z prefabrikovaných panel) s požární klasifikací A1 nebo A2-s2,d0 podle SN EN a s minimální objemovou hmotností 820 kg/m 3 nebo A1 podle rozhodnutí Evropské komise 96/603/EC. ETICS je navržen tak, aby ze, na níž je aplikován, mla dostatenou tepelnou izolaci. ETICS je vyroben jako nenosný stavební prvek. Nepsobí pímo ke zvýšení stability zdi, na níž je aplikován, ale psobí ke zvýšení odolnosti proti vlivm poasí. ETICS mže být použit jak na nových, tak i na stávajících (rekonstruovaných) vertikálních zdech. Mže být také použit na horizontálních nebo naklonných površích, které nejsou vystaveny dešovým srážkám. ETICS není uren pro zajištní vzduchotsnosti stavební konstrukce. Výbr metody upevnní závisí na vlastnostech podkladu, který potebuje úpravu (viz odstavec ETAG. 004) a musí být proveden ve shod s národními požadavky. Požadavky dle tohoto Evropského technického schválení ETA jsou založeny na pedpokládané životnosti nejmén dvacet pt let za pedpokladu, že podmínky uvedené v ásti 4.2, 5.1, 5.2 pro balení transport, ukládání, instalace, práv tak jako odpovídající užívání, provádní ádné údržby a oprav jsou plnny. Uvedený údaj životnosti však nelze sluovat se zárukou výrobce nebo schvalovací osoby, ale musí být pouze uvažován jako údaj pro volbu vhodných výrobk ve vztahu k oekávané ekonomicky pimené životnosti díla. 2 Charakteristiky výrobku a metody ovování 2.1 Obecn Identifikaní testy a hodnocení vhodnosti ETICSu pro zamýšlené použití bylo provedeno dle základních požadavk ve shod s ETA Guidance. 004 týkající se vnjších tepeln izolaních systém s omítkou (nazývaný ETAG 004 v této ETA). ETA je vydána pro ETICS na základ odsouhlasených dat, uložených u Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha s.p., které identifikují ETICS, který je hodnocen a posuzován. Zmny ve výrobním procesu nebo sestav ETICS, které by mohly zpsobit neplatnost uložených dat, musí být oznámeny Technickému a zkušebnímu ústavu stavebnímu Praha s.p. pedtím, než budou zmny provedeny. Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. rozhodne, zda takové zmny ovlivní nebo neovlivní ETA a následn platnost CE oznaení na základ ETA, a pokud ano, zda bude nezbytné další hodnocení a/nebo zmna ETA.

6 Strana 6 z 18 ETA-05/0280 vydaného Charakteristiky výrobku Reakce na ohe Zkouška byla provedena dle požadavku ETAG (SN EN , SN EN 13823, EN ISO ). Zkoušený vnjší tepeln izolaní kompozitní systém (ETICS) byl zaazen dle reakce na ohe do tídy B pi použití všech výrobk z klasifikované skupiny. Doplková klasifikace dle tvorby koue je s2. Doplková klasifikace dle plamenn hoících kapek/ástic je d0. Sestava Maxim. obsah organických látek v omítkovém systému Deklarovaný obsah retardant v omítkovém systému Evropská klasifikace dle SN EN dle lánku % Bez retardant B s2 d0 Oblast pímé a rozšíené aplikace Klasifikace je platná s následujícím vymezením: Podklad betonové a zdné konstrukce pípadn upravené nátrem, nástikem nebo omítkou, bez dutin, resp. se vzduchovými dutinami, které vzniknou pi neceloplošném lepení (lepicí hmota se nanáší na 40 až 100% plochy izolaního materiálu dle kvality podkladu a zpsobu lepení, v souladu s dokumentací k výrobku); Zpsoby upevnní pipevnní lepením hmotou Thin-Set Special tloušky 10mm, s maximálním obsahem organických látek 1,0% hmot. a s objemovou hmotností 1360 kg/m 3 mechanické kotvení mechanicky kotvicími prvky pro ETICS kombinace lepení hmotou Thin-Set Special a mechanického kotvení Izolaní material jako izolant lze použít EPS: s tídou reakce na ohe E nebo lepší tlouška menší i vtší než 180mm objemová hmotnost 20 kg/m 3 Omítkový systém výztuž sklovláknitá perlinková tkanina o plošné hmotnosti 160 g/m 2 a obsahu organických látek 22,7% hmot. omítkové systémy bez výztuže nad tepeln izolaním materiálem viz tabulka. Tabulka. 2 Vymezení vlastností omítkového sytému bez výztuže. Konfigurace Komponenty ETICS Tlouška (mm) Max.obsah organických látek (hmot.%) Objemová/plošná hmotnost (kg/m 3 or kg/m 2 ) Základní vrstva hmota THIN-SET SPECIAL 3 1,0% 1360 kg/m 3 Konené povrchové úpravy Akrylátová omítkovina rýhovaná i zatíraná 1,5-3,0 10% 5,7 kg/m 2 Silikonakrylátová omítkovina rýhovaná i zatíraná 2,0 10% 3,8 kg/m 2 Poznámka: Rozdílné tloušky vrstev omítkovin musí být dány pouze velikostí zrna.

7 Strana 7 z 18 ETA-05/0280 vydaného Nasákavost (zkouška vzlínavosti) Základní vrstva: THIN-SET SPECIAL - Nasákavost po 1 hodin < 1 kg/m 2 (viz ETAG 004, l ) - Nasákavost po 24 hodinách < 0.5 kg/m 2 (viz ETAG 004, l ) Omítkové systémy Nasákavost po 24 hodinách Tabulka. 3 < 0.5 kg/m 0.5 kg/m² Omítkové systémy: základní vrstva (vetn penetraní vrstvy dle lánku 1.1) + konené povrchové úpravy uvedené dále: LUKOFAS omítka zrnitost 3,0 mm LUKOFAS zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm SCH 82 ECOLOR R, akrylátová omítka zatíraná, zrnitost 3,0 mm SCH 82 ECOLOR O, akrylátová omítka rýhovaná, zrnitost 2,5 mm SCH SILCOLOR R, silikonakrylátová omítka zatíraná, zrnitost 2,0 mm SCH SILCOLOR O, silikonakrylátová omítka rýhovaná, zrnitost 2,0 mm X X X X X X Hygrotermální psobení Zkouška byla provedena na zkušební stn. Pi zkoušce nedošlo k žádné z níže uvedených závad: - odlupování jednotlivých vrstev nebo vznik puchýk jakéhokoliv omítkového systému - trhliny sledující svým prbhem spáry mezi deskami izolantu - oddlování povrchové úpravy - vznik trhlin umožujících pronikání vody do systému Systém je hodnocen jako odolný proti hygrotermálnímu psobení Odolnost proti mrazu Protože všechny zkoušené povrchové úpravy i základní vrstva prokázaly nasákavost menší než 0,5kg/m 2 po 24 hodinách, je možno systém v tchto skladbách považovat za mrazuvzdorný Odolnost proti nárazu Výsledky zkoušky odolnosti proti nárazu tvrdého tlesa (3 J a 10 J) a odolnosti proti proražení umožnily následující kategorizaci systému:

8 Strana 8 z 18 ETA-05/0280 vydaného Tabulka. 4 Omítkové systémy: základní vrstva (vetn penetraní vrstvy dle lánku 1.1) + povrchové úpravy uvedené dále: LUKOFAS omítka, zrnitost 2,0 mm LUKOFAS zatíraná omítka, zrnitost 2,0 mm SCH 82 ECOLOR R, akrylátová omítka zatíraná, zrnitost 2,0 mm SCH 82 ECOLOR O, akrylátová omítka rýhovaná, zrnitost 1,5 mm SCH SILCOLOR R, silikonakrylátová omítka zatíraná, zrnitost 2,0 mm SCH SILCOLOR O, silikonakrylátová omítka rýhovaná, zrnitost 2,0 mm Jednoduchá základní výztuž Kategorie II Kategorie II Kategorie II Kategorie II Kategorie II Kategorie II Propustnost pro vodní páru Tabulka. 5 Omítkové systémy: základní vrstva (vetn penetraní vrstvy dle lánku 1.1) + povrchové úpravy uvedené dále: LUKOFAS omítka, zrnitost 2,0 mm LUKOFAS omítka zrnitost 3,0 mm LUKOFAS zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm SCH ECOLOR R, akrylátová omítka zatíraná, zrnitost 2,0 mm SCH ECOLOR R, akrylátová omítka zatíraná, zrnitost 2,5 mm SCH ECOLOR R, akrylátová omítka zatíraná, zrnitost 3,0 mm SCH ECOLOR O, akrylátová omítka rýhovaná, zrnitost 1,5 mm SCH ECOLOR O, akrylátová omítka rýhovaná zrnitost 2,0 mm SCH ECOLOR O, akrylátová omítka rýhovaná, zrnitost 2,5 mm SCH SILCOLOR R, silikonakrylátová omítka zatíraná zrnitost 2,0 mm SCH SILCOLOR O, silikonakrylátová omítka rýhovaná zrnitost 2,0 mm Ekvivalentní vzduchová vrstv (m) (pro zrnitost 2,0mm: 0,4) (pro zrnitost 3,0mm: 0,4) (pro zrnitost 2,0mm: 0,4) (pro zrnitost 2,0mm: 0,5) (pro zrnitost 2,5mm: 0,6) (pro zrnitost 3,0mm: 0,6) (pro zrnitost 1,5mm: 0,4) (pro zrnitost 2,0mm: 0,5) (pro zrnitost 2,5mm: 0,5) (pro zrnitost 2,0mm: 0,5) (pro zrnitost 2,0mm: 0,5)

9 Strana 9 z 18 ETA-05/0280 vydaného Uvolování nebezpených látek Výrobce vydal písemné prohlášení. Vnjší tepeln izolaní kompozitní systém spluje ustanovení pokynu H ( harmonizovaný pístup k nebezpeným látkám dle naízení o stavebních výrobcích revize srpen 2002 ). V souvislosti s tímto lánkem vztahujícím se k nebezpeným látkám v tomto ETA, v nkterých zemích mohou existovat další požadavky aplikovatelné na ETICS a podléhající jejich psobnosti (nap. transponovaná Evropská legislativa a národní zákony, omezení a administrativní naízení). Aby byla splnna ustanovení Evropského naízení pro stavební výrobky, tyto požadavky potebují doplnit, kdy a kde mají být použity Bezpenost pi užívání Soudržnost Soudržnost mezi základní vrstvou a pnovým polystyrenem Tabulka.6 Kondicionování Poátení stav 0,08 MPa Po hygrotermálních cyklech (na stn) 0,08 MPa Po zmrazovacích cyklech (na vzorcích) Zkouška není požadována, protože zmrazovací cykly nejsou nezbytné Soudržnost mezi lepicí hmotou a podkladem a pnovým polystyrenem (bezpenost pi užívání lepeného ETICS) Tabulka.7 Poátení stav 48 h ponoení ve vod + 2 hod. 23 C/50% rel. vlhkost 48 h ponoení ve vod + 7 dní 23 C/50% rel. vlhkost THIN-SET SPECIAL beton 0,25 MPa 0,08 MPa 0,25 MPa EPS 0,08 MPa 0,03 MPa 0,08 MPa ETICS mže být instalován na podkladu s použitím lepicí hmoty na minimální ploše 30%. Požadavek držitele ETA je nejmén 30% pro lepený ETICS Pevnost upevnní (píný posun) Zkouška není požadována, protože zkoušený systém spluje následující kriteria: - pi tahové zkoušce pi 2% protažení byly zjištny pouze trhliny o šíce menší nebo rovné 0,2mm Odolnost proti zatížení vtrem a) Bezpenost pi užívání mechanicky upevnných ETICS pi použití mechanicky kotvicích prvk Následující hodnoty platí pouze pro kombinaci (obchodní jméno mechanického kotvicího prvku /vlastnosti EPS desky) uvedené v první ádce každé tabulky.

10 Strana 10 z 18 ETA-05/0280 vydaného Tabulka.8 Mechanicky kotvicí prvek pro ETICS Obchodní jméno EJOTHERM STR U (ETA - 04/0023) EJOTHERM ST U (ETA 02/0018) EJOTHERM NT U (ETA - 05/0009) Síla pi porušení (kn) EPS deska Prmr talíe (mm) 60 Tlouška (mm) 50 Pevnost v tahu kolmo na líc desky (kpa) Mechanicky kotvicí prvek neumístný ve spárách panelu (zkouška protažení upevovadel ETAG 004, l , schéma 1a) Mechanicky kotvicí prvek umístný ve spárách panelu (zkouška pnovými bloky) R panel TR100 minimum: 0,491 prmr: 0,511 R joint minimum: 0,443 prmr: 0,466 Tabulka.9 Mechanicky kotvicí prvek pro ETICS Obchodní jméno BRAVOLL PTH-KZ 60/8-L a, PTH-KZL 60/8-L a, PTH-60/8- L a, PTH-L 60/8-L a (ETA 05/0055) Síla pi porušení (kn) EPS deska Prmr talíe (mm) 60 Tlouška (mm) Pevnost v tahu kolmo na líc desky (kpa) Mechanicky kotvicí prvek neumístný ve spárách panelu (zkouška protažení upevovadel ETAG 004, l , schéma 1a) Mechanicky kotvicí prvek umístný ve spárách panelu (zkouška pnovými bloky) R panel 50 TR100 minimum: 0,501 prmr: 0,511 R joint minimum: 0,478 prmr: 0,496 Tabulka.10 Mechanicky kotvicí prvek pro ETICS Síla pi porušení (kn) EPS deska Obchodní jméno fischer TERMOZ 8N (ETA 03/0019) Prmr talíe (mm) 60 Tlouška (mm) Pevnost v tahu kolmo na líc desky (kpa) Mechanicky kotvicí prvek neumístný ve spárách panelu (zkouška protažení upevovadel ETAG 004, l , schéma 1a) Mechanicky kotvicí prvek umístný ve spárách panelu (zkouška pnovými bloky) R panel 50 TR100. minimum: 0,489 prmr: 0,508 R joint minimum: 0,469 prmr: 0,489

11 Strana 11 z 18 ETA-05/0280 vydaného Odolnost ETICS proti zatížení vtrem R d je vypotena dle následujícího vzorce: R d = R R γ panel x n panel + n panel : poet kotev neležících ve spáe (ks/m 2 ) n joint: poet kotev ležících ve spáe (ks/m 2 ) γ: národní bezpenostní koeficient joint x n joint Tepelný odpor Prostup tepla podkladové zdi kryté ETICS je vypoten ve shod s normou SN EN ISO 6946: U = U c + χ p. n Kde: χ p. n je uvažováno do výpotu pouze, pokud je vtší než 0,04 W/(m2.K) U: celkový prostup tepla chránné zdi (W/ (m 2.K)) n: poet mechanicky kotvicích prvk (skrz izolaní materiál) na m 2 χ p : vliv místních teplotních most zpsobený mechanickými kotvicími prvky. Dále uvedené hodnoty jsou brány pro výpoet, není li uvedeno v ETA mechanicky kotvicích prvk jinak: = 0,002 W/K pro kotvicí prvky s nerezovými kovovými šrouby s hlavou potaženou plastickou hmotou a pro kotvy se vzduchovou mezerou nad hlavou šroubu ( χ p. n je zanedbatelné pro n < 20) = 0,004 W/K pro kotvicí prvky s galvanizovanými kovovými šrouby s hlavou potaženou plastickou hmotou ( χ p. n je zanedbatelné pro n < 10) = zanedbatelné pro kotvicí prvky s plastovými šrouby (vyztuženými nebo nevyztuženými sklennými vlákny ) U c : prostup tepla aktuální ástí pokryté zdi (vyjma teplotních most) (W/ (m².k)) urený následovn: 1 Uc = R + R + R + R + R i render substrate se si kde: R i : tepelný odpor izolaního výrobku (viz CE oznaka ve vztahu k EPS EN 13163) v (m 2.K)/W R render : tepelný odpor omítky (okolo 0,02 (m 2.K)/W) R substrate : tepelný odpor podkladu stavby (beton, cihla..) v (m 2.K)/W R se : vnjší povrchový tepelný odpor v (m 2.K)/W R si : vnitní povrchový tepelný odpor v (m 2.K)/W Vlastnosti z pohledu odolnosti a udržovatelnosti Zkušenosti z praxe ETICS (uvedení této ásti není závazné, pokud byly provedeny hygrotermální cykly) Zkoušky hygrotermálních cykl byly provedeny na stn.

12 Strana 12 z 18 ETA-05/0280 vydaného Soudržnost po stárnutí Tabulka.11 Omítkové systémy: základní vrstva (vetn penetraní vrstvy dle lánku 1.1) + povrchové vrstvy uvedené dále: SILCOLOR R, zrnitost 2,0mm LUKOFAS omítka, zrnitost 2,0mm LUKOFAS zatíraná omítka, zrnitost 2,0mm ECOLOR O, zrnitost 2,0mm ECOLOR R, zrnitost 2,0mm SILCOLOR O, zrnitost 2,0mm Zkouška na stn 0,08 MPa 2.3 Vlastnosti souástí Izolaní materiál Desky z pnového polystyrenu pro lepený ETICS nebo mechanicky upevnný ETICS mechanicky kotvicími prvky. Prmyslov vyrábné desky bez povrchové úpravy s rovnými hranami vyrobené z pnového polystyrenu (EPS) podle EN a popisem a vlastnostmi uvedenými dále v tabulce. Tabulka.12 Popis vlastností EPS desky Pro lepený ETICS s mechanicky kotvicími prvky Reakce na ohe / EN Eurotída E s objemovou hmotností max. 20 kg/m 3 a tlouškou mm Tepelný odpor (m 2.K/W) Definovaný v CE oznaení dle SN EN Tlouška (mm) / EN 823 (50-200) ± 1 (EPS-EN T2) Délka (mm) / EN 822 Šíka (mm) / EN ± 2 (EPS-EN L2) 500 ± 2 (EPS-EN W2) Pravoúhlost (mm) / EN 824 ± 2 / 1000 (EPS-EN S2) Rovinnost (mm) / EN 825 ± 5 / 1000 (EPS-EN P4) Vzhled povrchu Rozmrová stálost dle: Pedepsaná teplota a vlhkost / EN 1604 Laboratorní podmínky / EN 1603 Povrch homogenní a bez výnlk ) EPS-EN DS(70,-)1 EPS-EN DS(N)2 Nasákavost / EN 1609 Propustnost vodní páry, factor difuzního odporu (µ) / EN EN < 1 kg/m 2 za 24 hodin 20-70

13 Strana 13 z 18 ETA-05/0280 vydaného Pevnost v tahu kolmo na líc desky za suchých podmínek (kpa) / EN 1607 Pevnost ve smyku (N/mm 2 ) / EN Modul pružnosti ve smyku (N/mm 2 ) / EN (EPS EN TR 100) 0,02 1, Mechanicky kotvicí prvky Mechanicky kotvicí prvek pro pnový polystyren: Plastové vešroubované mechanicky kotvicí prvky s expanzním trnem, talíem 60 mm a nerezovým šroubem s plochou hlavou. Charakteristický odpor v podkladu: dle odpovídajícího ETA mechanicky kotvicích prvk. Tabulka.13 Obchodní název Prmr talíe (mm) Odpor proti vytažení Ejotherm STR U 60 viz ETA 04/0023 Ejotherm ST U 60 viz ETA 02/0018 Ejotherm NT U 60 viz ETA - 05/0009 Bravoll PTH-KZ 60/8-L a, PTH-KZL 60/8-L a, PTH-60/8-L a, PTH-L 60/8-L a 60 viz ETA 05/0055 fischer Schlagdübel TERMOZ 8N 60 viz ETA 03/ Povrchová úprava Prmrná šíka trhliny po tahové zkoušce pásku omítky pi 2% napnutí je menší nebo rovna 0,2 mm. Tabulka.14 Druh výztužné sklovláknité tkaniny Velikost protažení Šíka trhlin (mm) % ve smru osnovy ve smru útku R 117 A101 Vertex 2,0 0,15 0,20 R 131 A101 Vertex 2,0 0,20 0,20 R 117Sch OMFA 2,0 0,20 0,15 R 122L OMFA 2,0 0,20 0, Výztužná sklovláknitá tkanina Tabulka.15 Druh výztužné sklovláknité tkaniny Odolnost alkáliím Pomrná síla po stárnutí proti stavu po dodání: % Síla po stárnutí (N/mm) ve smru osnovy ve smru útku ve smru osnovy ve smru útku R 117 A101 Vertex R 131 A101 Vertex R 117Sch OMFA R 122L OMFA

14 Strana 14 z 18 ETA-05/0280 vydaného Hodnocení a prokazování shody a CE oznaení 3.1 Systém prokazování shody V souladu s rozhodnutím Evropské komise 97/556/ES ve znní 2001/596/ES platí systém prokazování shody 2+. Krom toho, dle rozhodnutí Evropské komise 2001/596/ES, se použije systém prokazování shody 1 a 2+ s ohledem na reakci na ohe. Vzhledem k Eurotídám B a F pro reakci na ohe je systém prokazování shody pro ostatní vlastnosti krom reakce na ohe 2+. Tento systém je popsán ve smrnici Rady 89/106/EHS Píloha III, 2 (ii) jako první možnost takto: Prohlášení o shod ETICS vydané výrobcem založené na: a) Úkoly výrobce: (1) Poátení zkoušky typu ETICS a souástí systému, (2) ízení výroby u výrobce (3) Zkoušení vzork odebraných ve výrobn podle pedepsaného plánu zkoušek. b) Úkoly notifikované osoby: (4) Certifikace systému ízení výroby u výrobce na základ: - poátení inspekce v míst výroby a ízení výroby u výrobce, - prbžného dohledu, posuzování a schvalování ízení výroby u výrobce. Vzhledem k Eurotíd B pro reakci na ohe je systém prokazování shody týkající se vlastnosti reakce na ohe systémem 1. Tento systém 1 je popsán ve smrnici Rady 89/106/EHS Píloha III, 2(i) takto: Certifikace shody ETICS notifikovanou osobou na základ: a) Úkoly výrobce: 1 ízení výroby u výrobce (FPC) 2 Další zkoušení vzork odebraných ve výrobn výrobcem podle pedepsaného plánu zkoušek. b) Úkoly notifikované osoby 3 Poátení zkoušky typu ETICS a souástí systému 4 Poátení inspekce v míst výroby a ízení výroby u výrobce 5 Prbžný dohled, posuzování a schvalování ízení výroby u výrobce (FPC) 3.2 Odpovdnosti Úkoly výrobce ízení výroby u výrobce Výrobce musí provádt neustálé vnitní ízení výroby. Všechny údaje, požadavky a opatení pijaté výrobcem musí být systematicky dokumentovány formou písemných instrukcí a postup, vetn záznam všech operací a jejich výsledk. Systém ízení výroby musí zajišovat, že výrobek je ve shod s tímto Evropským technickým schválením. Výrobce mže používat pouze výchozí materiály/suroviny/základní materiály (jako odpovídající) stanovené v technické dokumentaci tohoto Evropského technického schválení.

15 Strana 15 z 18 ETA-05/0280 vydaného Držitel ETA se ujistí, že pro souásti ETICS, které sám nevyrábí a pro provedení celkové sestavy ETICS do stavby, systém ízení výroby (FPC) provádný jinými výrobci dává záruku shody výrobku s Evropským technickým schválením. ízení výroby u výrobce (FPC) a opatení (pedpisy) vydaná držitelem ETA pro souásti, které sám nevyrábí, musí být v souladu s plánem zkoušek 6 z vztahujícímu se k Evropskému technickému schválení ETA 05/0280 vydanému , který je souástí technické dokumentace tohoto Evropského technického schválení. Plán zkoušek 6 je stanoven v kontextu se systémem ízení výroby u výrobce, provádným výrobcem a je uložený v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha, s.p. - poboka eské Budjovice. Výsledky provádní ízení výroby u výrobce musí být zaznamenávány a vyhodnocovány dle ustanovení uvedených v plánu zkoušek Další úkoly výrobce Výrobce musí zapojit, na základ smlouvy, píslušnou osobu (osoby), která je (jsou) notifikována pro úkoly uvedené v sekci 3.1. v oblasti ETICS, aby mohla (mohly) provádt innosti stanovené v sekci 3.3. Za tímto úelem, "plán zkoušek 6 " uvedený v sekci a musí být pedán výrobcem notifikované osob nebo osobám zapojeným. Pro poátení zkoušení typu (v pípad systému 2+) mohou být použity výsledky zkoušek provedených jako souást hodnocení pro Evropské technické schválení, pokud nedošlo ke zmnám ve výrobní lince nebo ve výrobn. V pípad zmn nezbytné poátení zkoušení typu musí být odsouhlaseno mezi Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. - pobokou eské Budjovice a píslušnou notifikovanou osobou. Výrobce musí vydat ES prohlášení o shod, které stanoví, že stavební výrobek je ve shod s ustanoveními Evropského technického schválení ETA-05/0280 vydaného Poátení zkoušení typu uvedené výše mže být výrobcem pevzato pro toto prohlášení Úkoly notifikované osoby Notifikovaná osoba (osoby) musí vykonávat: - poátení zkoušky typu výrobku (pro systém 1) Výsledky zkoušek provádných jako souást hodnocení pro Evropské technické schválení mohou být použity, pokud nedošlo ke zmnám ve výrobní lince nebo ve výrobn. V pípad zmn nezbytné poátení zkoušení typu musí být odsouhlaseno mezi Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. - pobokou eské Budjovice a píslušnou notifikovanou osobou. - poátení inspekce v míst výroby a ízení výroby u výrobce (FPC) Notifikovaná osoba musí zjistit, zda v souladu s plánem zkoušek 6 výrobna (zejména zamstnanci a výrobní zaízení) a systém ízení výroby u výrobce jsou schopny zajistit plynulou a ádnou výrobu souástí podle specifikací uvedených v odstavci 2 tohoto ETA. - prbžný dohled, posuzování a schvalování systému ízení výroby u výrobce Notifikovaná osoba musí provést dohled ve výrobn: nejmén dvakrát za rok. Po zkušební dob mže být po dohod mezi Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. - pobokou eské Budjovice a 6 Plán zkoušek je uložen v TZÚS Praha, s.p. - poboka eské Budjovice a je pedán pouze notifikovaným osobám zapojeným v procesu posuzování shody

16 Strana 16 z 18 ETA-05/0280 vydaného notifikovanou osobou zapojenou v tomto procesu, tato etnost zredukována na jedenkrát ron, nebo nejmén jedenkrát za rok u výrobce, který má systém ízení výroby (FPC) respektující EN ISO 9001 pokrývající výrobu souástí ETICS. Musí být oveno, že systém ízení výroby u výrobce (FPC) a stanovený automatizovaný výrobní proces jsou udržovány v souladu s plánem zkoušek. Tyto úkoly musí být provádny ve shod s opateními stanovenými v "plánu zkoušek" z vztahujícímu se k Evropskému technickému schválení ETA-05/0280 vydanému dne Notifikovaná osoba (osoby) musí zajistit své innosti uvedené výše a obdržené výsledky a závry uvést v písemné zpráv. V pípad systému prokazování shody 1: Notifikovaná osoba zapojená do procesu výrobcem vydá ES certifikát shody výrobku osvdující shodu výrobku s ustanoveními tohoto Evropského technického schválení. V pípad systému prokazování shody 2+: Notifikovaná osoba zapojená do procesu výrobcem vydá certifikát ízení výroby u výrobce (FPC) osvdující shodu s ustanoveními tohoto Evropského technického schválení. V pípadech, kde ustanovení Evropského technického schválení a "plánu zkoušek" nejsou dlouhodob plnna, notifikovaná osoba musí odebrat certifikát shody a neprodlen informovat Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. - poboku eské Budjovice. 3.3 CE oznaení Oznaení CE musí být pipevnno na vlastním výrobku, nebo na štítku pipojeném k nmu, na jeho obalu nebo na obchodních dokladech doprovázejících souásti ETICS. Písmena "CE" musí být doplnna íslem notifikované osoby a následnými doplujícími informacemi: - název nebo identifikaní znaka a adresa držitele ETA, - poslední dv íslovky roku, ve kterém bylo oznaení CE pipojeno, - íslo certifikátu ízení výroby (FPC) (systém 2+) - íslo ES certifikátu shody pro ETICS (systém 1) - íslo Evropského technického schválení, - obchodní název ETICS, - íslo ETAG. 4 Pedpoklady, za kterých byla vhodnost výrobku pro zamýšlené použití pízniv posouzena 4.1 Výroba Evropské technické schválení je vydáno pro ETICS na základ schválených údaj/informací uložených v TZÚS Praha, s.p. poboka eské Budjovice, které identifikují pedmtný ETICS. Zmny ETICS nebo výrobního procesu, jejichž následkem by mohla být nesprávnost tchto uložených údaj/informací, musí být notifikovány TZÚS Praha, s.p. díve než budou zmny provedeny. TZÚS Praha, s.p. rozhodne, zda tyto

17 Strana 17 z 18 ETA-05/0280 vydaného zmny ovlivní nebo neovlivní ETA a následn platnost oznaení CE na základ ETA, a pokud ano, jaké další hodnocení nebo úpravy ETA budou nutné. Komponenty ETICSu musí odpovídat, pokud jde o jejich složení a výrobní proces, souástem, které byly pedmtem schvalovacích zkoušek. 4.2 Montáž Obecn Je na zodpovdnosti držitele ETA zaruit, že návrh a montáž ETICS budou provádt pouze proškolené osoby a budou jim k tomu poskytnuty potebné informace. Tyto informace mohou být poskytovány ve form technologických postup a kopií píslušných ástí ETA. Dále by mly být všechny informace ohledn provádní výrobku jasn uvedeny na obalu a/nebo piložených instrukních pokynech za použití jednoho nebo více vyobrazení. V každém pípad musí použití výrobku respektovat národní pedpisy a obzvlášt pedpisy týkající se požární odolnosti, statiky vetn odolnosti pi zatížení vtrem a stavební fyziky. Pro ETICS mohou být použity pouze souásti popsané v odstavci 1.1 s vlastnostmi dle lánku 2 tohoto ETA. Musí být vzaty v úvahu požadavky uvedené v pokynu ETAG 004 kapitola 4. a kapitola Navrhování Budou provádt pouze proškolené osoby. U mechanicky kotveného ETICS s doplkovým lepením musí minimální lepená plocha a metoda lepení odpovídat vlastnostem ETICS (viz l tohoto ETA) stejn tak, jako národním pedpism. V každém pípad, minimální lepená plocha musí být nejmén 30 % pro mechanicky pipevovaný systém. U mechanicky kotveného ETICS výbr a poet kotvení musí být stanoven s ohledem na: - návrhové sání vtru a národní pedpisy (vzít v úvahu národní bezpenostní souinitele, návrhové postupy, ), - odolnost hmoždinek proti vytažení z uvažovaného podkladu (viz montážní parametry efektivní zakotvení, charakteristická odolnost... v ETA pro hmoždinky), - bezpenost pi užívání ETICS (l ) dle zpsobu pipevování Provádní Budou provádt pouze proškolené osoby. Przkum a píprava podkladu a také všeobecné zásady provádní ETICS musí být realizovány v souladu s: - kapitolou 7 pokynu ETAG 004 s povinným odstranním každého stávajícího barevného nátru a každé organické povrchové úpravy, - národními pedpisy. Zvláštnosti pi provádní spojené s odlišnými metodami pipevování a nanášení povrchového systému musí být uplatnny dle pedpis držitele ETA. Zejména je poteba dodržovat množství materiálu (spotebu) nanášených vrstev, stejnomrnost tloušky a pestávky mezi nanášením jednotlivých vrstev.

18 Strana 18 z 18 ETA-05/0280 vydaného Údaje pro výrobce 5.1 Balení, doprava, skladování Balení všech souástí výrobku musí zabezpeovat ochranu ped vlhkostí bhem dopravy a skladování, pokud to výrobce nezajišuje jinak. Souásti systému musí být chránny proti poškození. Je na zodpovdnosti výrobce zajistit, aby tato naízení byla snadno dostupná pro píslušné pracovníky. 5.2 Použití, údržba, opravy Konená povrchová úprava má být udržována tak, aby pln zachovávala funkci ETICS. Údržba by mla zahrnovat nejmén: - opravy místních poškození zpsobených nehodami, - údržbu vzhledu provádnou výrobky, které jsou sluitelné a pizpsobeny ETICS (jen po omytí nebo píprav za tímto úelem). Nezbytné opravy je teba provádt co nejdíve. Je dležité pi údržb používat bžn dostupné výrobky a zaízení bez poškození vzhledu díla. Je na zodpovdnosti výrobce zajistit, aby tato naízení byla snadno dostupná pro píslušné pracovníky a aby byly potebné informace o údržb pedány uživateli. Ing. Jana urdová vedoucí schvalovací osoby

EXCEL THERM mineral 12.10.2006 11.10.2011. 922 31 Sokolovce Slovak Republic. 18 stran. 18 pages

EXCEL THERM mineral 12.10.2006 11.10.2011. 922 31 Sokolovce Slovak Republic. 18 stran. 18 pages TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 412 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus.cz Authorised and notified according to Article 10 of the

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0267

Evropské technické schválení ETA-07/0267 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel. +42 286 019 412 Fax +42 286 883 897 Internet www.tzus.cz Autorizován a notifikován podle článku 10 Směrnice Rady

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel. +42 286 019 412 Fax +42 286 883 897 Internet www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady

Více

Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 2013

Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 2013 Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 201 Výrobce : ARTIS A, a.s. Ve Slatinách 1, 460 15 Liberec 15 IČO : 254199 Distributor : ARTIS A, a.s. Pražákova 52, 619 00 Brno S ohledem na možné změny ve

Více

Viz tabulka 23 a příslušející text

Viz tabulka 23 a příslušející text HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice 13 DOP 329309 1020 ETA 06/0037 WDVS Hasitherm - POL Reakce na oheň B s1, d0 Vodotěsnost NPD 1 Nasákavost < 1 kg/m 2 po 1

Více

Technický list ETICS weber therm standard

Technický list ETICS weber therm standard Technický list ETICS weber therm standard 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm standard je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového polystyrenu

Více

Technický list pro ETICS TOLTHERM 2 prosinec 2013

Technický list pro ETICS TOLTHERM 2 prosinec 2013 Výrobce : Distributor : ARTIS A, a.s. Ve Slatinách 1, 460 15 Liberec 15 IČO : 254199 ARTIS A, a.s. Pražákova 52, 619 00 Brno S ohledem na možné změny ve výrobním programu výrobců komponent systému v dalším

Více

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD 1020 Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060025372 Paulín THERMOKAPPA 2000 Vnější kontaktní systém s izolantem z EPS a s omítkou (ETICS), pro

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1

Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu a zdiva Výrobce STACHEMA CZ s.r.o.,

Více

Zpráva o ovovacích zkouškách pro ETA 05/0280

Zpráva o ovovacích zkouškách pro ETA 05/0280 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 412 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi kován podl e lánku 10 Smrnice Rady

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 105/2013 VIII název výrobku: weber therm klasik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTKEM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VII název výrobku: weber therm klasik E jedinečný identifikační

Více

Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072

Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 1020 Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 10 1020-CPD-020-025265 Den Braven THERM MINERAL, ETA-10/0329 podle ETAG 004:2000 Číslo Prohlášení o vlastnostech

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň 070153 Prohlášení o vlastnostech č. 2014091807/0153 název výrobku: MAMUTTHERM P jedinečný identifikační kód: 070153 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM

Více

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 1020 EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8 922 31 Sokolovce, Slovenská republika IČ: 36270237 05 1020 CPD 020-024047 EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 Číslo výrobku: 0101 Prohlášeni o vlastnostech č: 0101

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Není relevantní Jedinečný identifikační kód: Název výrobku: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Prohlášení o vlastnostech č. PCC_560_03 PUREN 13165T2DS(70,90)4CS(10/Y)150TR150WL(T)3WL(P)0,5WS(P)0,5

Více

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER TECHNICKÝ LIST na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou weber therm TWINNER s izolantem z desek Isover TWINNER Divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize WEBER

Více

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 1020 EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8 922 31 Sokolovce, Slovenská republika IČ: 36270237 05 1020 CPD 020-024047 EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 TECHNICKÁ SPECIFIKACE SPECIFICKÉ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ

Více

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 11/2013 Pobočka 0200 České Budějovice vydává podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067

KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067 1020 DOVA a.s., Kirilovova 115, 739 21 PASKOV, Česká Republika IČ: 41034554 KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067 Číslo výrobku: 0112 Prohlášeni o vlastnostech č: 0112 (v příloze) Vnější tepelná izolace

Více

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. a izolantem z polystyrénu

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. a izolantem z polystyrénu Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou a izolantem z polystyrénu BC Oblasti použití Mapetherm P cz je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou a izolantem z pěnového polystyrenu.

Více

WDVS Hasitherm - POL

WDVS Hasitherm - POL HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice 13 DOP 329309 1020 ETA 06/0037 WDVS Hasitherm - POL eakce na oheň B s1, d0 Vodotěsnost NPD 1 Nasákavost < 1 kg/m 2 po 1

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel. +42 286 019 412 Fax +42 286 883 897 Internet www.tzus.cz Autorizován a no tifikován podle článku 10 Směrnice Rady

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Není relevantní Prohlášení o vlastnostech č. PCC_560_04 Jedinečný identifikační kód: Název výrobku: Zamýšlené použití Výrobce PUR-EN 13165-T2-DS(70,90)4-CS(10/Y)150-TR150-WL(T)3-WL(P)0,5- WS(P)0,5-MU(20)

Více

posouzení z

posouzení z Nominován podle článku 29 předpisu (EU) č. 305/2011 a člen EOTA (Evropská organizace pro technická posouzení) Evropské technické ETA-13/0086 posouzení z 16. 06. 2015 Obecná část Organizace, která provádí

Více

Evropské technické schválení ETA-05/0225

Evropské technické schválení ETA-05/0225 Institut stavební techniky PL 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Autorizovaný a notifikovaný podle článku 10 směrnice Rady ze

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika technická specifikace posuzování

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika technická specifikace posuzování Prohlášení o vlastnostech č. 2014091813/0396 název výrobku: MAMUTTHERM Mu jedinečný identifikační kód: 130396 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM s.r.o.,

Více

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice Autorizovaná osoba 204 rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice vydává ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném

Více

Veejnoprávní instituce

Veejnoprávní instituce Nmecký institut stavební techniky Veejnoprávní instituce DIBt len EOTA Kolonnenstr. 30L 10829 Berlín Nmecko Tel. +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 e-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Zmocnný

Více

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. 1020 Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 15 1020-CPR-020-033584 Den Braven THERM MINERAL, ETA-15/0074 podle ETAG

Více

Technický list. pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV )

Technický list. pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV ) pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV ) 1/ Základní údaje Venkovní tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) slouží na zvýšení tepelného

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů CHARAKTERISTIKA: zateplovací systém z polystyrenu určený na stěny

Více

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-EPS

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-EPS 1020 MONTAKO s.r.o. Lobeček 732 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 25123017 13 VISCO alfa MOETICSEPS01072013 číslo Prohlášení o vlastnostech: MOEPS130701 (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 1020 CPD 060031159

Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 1020 CPD 060031159 1020 Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060031159 Paulín THERMOKAPPA 3000 Vnější kontaktní systém s izolantem z minerální vlny a s omítkou (ETICS),

Více

KVK MINERÁL THERM mw 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená

KVK MINERÁL THERM mw 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - MW 2016/01 1. Jedinečný identifikační kód : KVK MINERÁL THERM mw 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního v souladu Vnější tepelná izolace stěn z betonu

Více

VISCO alfa VNĚJŠÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU S OMÍTKOU

VISCO alfa VNĚJŠÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU S OMÍTKOU Definice výrobků a zamýšleného použití Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS), zvaný ETICS v dalším textu, je navržen a prováděn v souladu s návrhovými a montážními pokyny držitele ETA, uloženými

Více

zateplovací systém z minerální vlny (MW) pro provádění kontaktního zateplení stavebních konstrukcí

zateplovací systém z minerální vlny (MW) pro provádění kontaktního zateplení stavebních konstrukcí TECHNICKÝ LIST ETICS CEMIX THERM M Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: zateplovací systém z minerální vlny (MW) pro provádění kontaktního zateplení

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - EPS 2016/01 KVK MINERÁL THERM eps

Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - EPS 2016/01 KVK MINERÁL THERM eps Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - EPS 2016/01 KVK MINERÁL THERM eps 1. Jedinečný identifikační kód výrobku: 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm DP Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Technický list ETICS weber therm plus ultra

Technický list ETICS weber therm plus ultra Technický list ETICS weber therm plus ultra 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm plus ultra je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového

Více

Zpráva o ověřovacích zkouškách k ETA 11/0241

Zpráva o ověřovacích zkouškách k ETA 11/0241 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 413 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice

Více

EXCEL THERM č. ETA 05/0280

EXCEL THERM č. ETA 05/0280 1020 EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8 922 31 Sokolovce, Slovenská republika IČ: 36270237 05 1301 CPD - 0230 EXCEL THERM č. ETA 05/0280 TECHNICKÁ SPECIFIKACE SPECIFICKÉ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉHO

Více

HASIT Hasitherm-EPS-Light

HASIT Hasitherm-EPS-Light Oblasti použití: Vlastnosti: Zamýšlené použití: Vnější kontaktní zateplovací systém na bázi desek fasádního polystyrenu EPS F, certifikovaný předpisu ETAG 004. Vhodný pro realizaci vnějšího zateplení obvodového

Více

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. 1020 Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 15 1020-CPR-020-033582 Den Braven THERM STYRO-PUR CZ ETA-15/0073 podle ETAG

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby)

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm Ceramic M Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č.

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Vnější tepelně izolační kontaktní zateplovací systém (ETICS) s omítkou s izolantem z minerální vlny (MW)

Vnější tepelně izolační kontaktní zateplovací systém (ETICS) s omítkou s izolantem z minerální vlny (MW) TECHNICKÝ LIST ETICS CEMIX THERM M basic Vnější tepelně izolační kontaktní zateplovací systém (ETICS) s omítkou s izolantem z minerální vlny (MW) VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: zateplovací systém z minerální

Více

DEWALT BSC-PBZ-PRO. DeWalt Black & Decker Str Idstein Germany

DEWALT BSC-PBZ-PRO. DeWalt Black & Decker Str Idstein Germany TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-13/0946//1

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-13/0946//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940946/1 název výrobku: ECOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA13/0946//1 Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Vnější tepelná izolace stěn z betonu

Více

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV 1020 MONTAKO s.r.o. Lobeček 732 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 25123017 13 VISCO beta MOETICSMV01072013 číslo Prohlášení o vlastnostech: MOMV130701 (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW)

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW) Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW) Tento systém ETICS je určen k použití jako vnější izolace stěn budov. Stěny

Více

Prohlášení o vlastnostech výrobku č.:

Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: Typ/Šarže Zamýšlené použití Výrobce Technická Deklarované vlastnosti S13-007 ETA-04/0018 Capatect BASIC LINE podle ETA-04/0018 Uvedeno na obalu /etiketě Vnější tepelně

Více

KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS )

KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Evropské technické schválení ETA 09/0103. Schmid Industrieholding GmbH Friedrich Schmid Str. 165 A-2754 Waldegg Rakousko

Evropské technické schválení ETA 09/0103. Schmid Industrieholding GmbH Friedrich Schmid Str. 165 A-2754 Waldegg Rakousko Technický a zkušební stavební ústav Studená 3 821 04 Bratislava Slovenská republika Tel.: 421 2 49228100 Fa: 421 2 44453617 e-mail: eta@tsus.sk internet: www.tsus.sk Autorizováno a potvrzeno v souladu

Více

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW )

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS

Více

Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III

Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III Profi EPS 13/0947 Prohlášení o vlastnostech č. 00601-CPR-Profi EPS 1 Identifikační kód výrobku 004 2 Typ, série, sériové číslo ETA-13/0947

Více

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW )

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS

Více

Technický list ETICS weber therm klasik mineral

Technický list ETICS weber therm klasik mineral Technický list ETICS weber therm klasik mineral 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm klasik minerál je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou CHARAKTERISTIKA: vyznačuje se pružnou a trvanlivou základní vrstvou vhodný zejména pro větší objekty, ale i rodinné

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifik ován podle článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA-05/0188 ETAG 004. Cemix THERM P

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA-05/0188 ETAG 004. Cemix THERM P 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 05 ETA05/0188 ETAG 004 Cemix THERM P Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál expandovaný polystyren

Více

Evropské technické schválení ETA-11/0157

Evropské technické schválení ETA-11/0157 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Studená 3 821 04 Bratislava Slovenská Republika tel.: +421 2 49228101 fax: +421 2 44453617 e-mail: eta@tsus.sk internet: www.tsus.sk Evropské technické schválení

Více

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000 Evropská organizace pro technické schvalování Vydání z března 2000 ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU EOTA Kunstlaan 40 Avenue des Arts B

Více

Technický list ETICS weber therm clima mineral

Technický list ETICS weber therm clima mineral Technický list ETICS weber therm clima mineral 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm clima minerál je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem z

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby)

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm Ceramic P Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č.

Více

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM Vypracoval: ing. Vít Kocourek OBSAH: 1. Pedpoklady

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny V Bytovkách 803, Uhříněves, okres Praha D.1.2.b TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS V Praze 09.2014 Ing. Miroslav Zimmer Obsah A PODKLADY...

Více

Evropské technické schválení ETA 11/0194

Evropské technické schválení ETA 11/0194 Technický a zkušební stavební ústav, n. Studená 3 821 04 Bratislava Slovenská republika Tel.: 421 2 49228101 Fa: 421 2 44453617 E-mail: eta@tsus.sk Internet: www.tsus.sk ČLEN EOTA EOTA MEMBER Evropské

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm XM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

Evropské technické schválení ETA-12/0080

Evropské technické schválení ETA-12/0080 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a notifikován podle článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21. prosince

Více

Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: 09-ETA-04/0105

Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: 09-ETA-04/0105 Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: 09- Capatect MINERA LINE Typ/číslo šarže Zamýšlené použití Výrobce Technická Viz.obal/etikety Vnější tepelně izolační systém s omítkou pro tepelnou izolaci budov Synthesa

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0023

Evropské technické schválení ETA-07/0023 Německý institut pro stavebnictví Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland tel.: +49(0)30 787 30 0 fax: +49(0)30 787 30 320 e-mail: dibt@dibt.de internet: www.dibt.de Zmocňuje a

Více

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ Stránka 1 z 24 Tento dokument slouží jako předpis k navrhování vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (dále jen ETICS nebo systémy) s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a k navrhování

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 2940253/1 název výrobku: SILCOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-08/0253//1

Prohlášení o vlastnostech č. 2940253/1 název výrobku: SILCOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-08/0253//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940253/1 název výrobku: SILCOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-08/0253//1 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu a zdiva Výrobce STACHEMA

Více

ETA 14/0465 ze dne 30/12/2014. Evropské technické posouzení

ETA 14/0465 ze dne 30/12/2014. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 14/0465 ze dne 30/12/2014 I Všeobecná část Subjekt

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Pu Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm DM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS)

vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS) Certifikovaný na bázi polystyrénových desek EPS v souladu s ustanovením 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č.

Více

Speciální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS)

Speciální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS) Obchodní název výrobku: Druh výrobku: Použití: Kotva Spiral Anksys Speciální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS) Kotva Spiral Anksys, typ Spiral Anksys SA15+, je

Více

ÁST 3: OMÍTKY A OMÍTKOVÉ SESTAVY URENÉ PRO POŽÁRN ODOLNÉ APLIKACE

ÁST 3: OMÍTKY A OMÍTKOVÉ SESTAVY URENÉ PRO POŽÁRN ODOLNÉ APLIKACE Evropská organizace pro technická schválení ETAG 018 Vydání leden 2006 ÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ VÝROBKY PRO OCHRANU STAVEBNÍCH PRVK A KONSTRUKCÍ PED POŽÁREM ÁST 3: OMÍTKY A OMÍTKOVÉ

Více

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice. Den Braven THERM MINERAL

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice. Den Braven THERM MINERAL Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Certifikační orgán, Inspekční orgán Accredited Test Laboratory, Authorised Body, Certification Body, Inspection Body Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí

Více

Spiral Anksys. spiralanksys.com. Technologie a aplikace. injektované kotvicí systémy

Spiral Anksys. spiralanksys.com. Technologie a aplikace. injektované kotvicí systémy Spiral Anksys injektované kotvicí systémy Technologie a aplikace ETICS kotvení kontaktních zateplovacích systémů Climasys kotvení bezkontaktních technologií Sanasys ETICS dokotvení a sanace zateplovacích

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Pt Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení (Ověřený překlad z angličtiny) Evropské technické schválení ETA-05/0179 (Anglický překlad připravený DIbt - originální verze je v německém jazyce) Obchodní firma System Dennert Typ A System Dennert Typ

Více

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU THERMOKAPPA 3000 vnější tepelně izolační systém (ETICS) výrobce Paulín CZ s izolantem z minerální vlny

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU THERMOKAPPA 3000 vnější tepelně izolační systém (ETICS) výrobce Paulín CZ s izolantem z minerální vlny TECHNICKÝ LIST VÝROBKU THERMOKAPPA 3000 vnější tepelně izolační systém (ETICS) výrobce Paulín CZ s izolantem z minerální vlny THERMOKAPPA 3000 označený evropskou značkou shody CE v srpnu 2011, vydal Paulín

Více

TP CZB 05-2007 External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS)

TP CZB 05-2007 External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) Vnější tepelně izolační kontaktní systémy (ETICS) TP CZB 05-2007 External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) TECHNICKÁ PRAVIDLA Kritéria pro kvalitativní třídy vnějších tepelně izolačních kontaktních

Více

Zkoušení asfaltových smsí od zkoušky typu po konstrukní vrstvu ROK Nový pístup k návrhu a kontrole asfaltových smsí

Zkoušení asfaltových smsí od zkoušky typu po konstrukní vrstvu ROK Nový pístup k návrhu a kontrole asfaltových smsí Zkoušení asfaltových smsí od zkoušky typu po konstrukní vrstvu Petr Mondschein ROK 2008 Nový pístup k návrhu a kontrole asfaltových smsí Únor bezen 2015 Plze Brno eské Budjovice Olomouc Jihlava Praha Díte

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s.

Centrum stavebního inženýrství a.s. Centrum stavebního inženýrství a.s. Požárně technická laboratoř AUTORIZOVANÁ OZNÁMENÝ OSOBA AO 212 SUBJEKT 190 KLASIFIKACE REAKCE NA OHEŇ V SOULADU S ČSN EN 1501-1+A1:2010 Objednatel: BASF Stavební hmoty

Více

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi EPS System s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS)

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi EPS System s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi EPS System s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) Tento systém ETICS je určen k použití jako vnější izolace stěn budov.

Více

D e a b d e f g d g g f h g f d g I PRÁVNÍ ZÁKLADY A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY y! " # $ y & ' ) * +, -. ' & & / 0 / y 1 / / 2 0 / 3 y ' 4 * & +, 5 y 1,. & &

D e a b d e f g d g g f h g f d g I PRÁVNÍ ZÁKLADY A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY y!  # $ y & ' ) * +, -. ' & & / 0 / y 1 / / 2 0 / 3 y ' 4 * & +, 5 y 1,. & & Evropské tehniké shválení! " # $ QUARZOLITH WDVS ETA-06/0214 & ' ) " * + # * " $ Webersberger QUARZOLITH Fertigputz GesmbH Dorfstraβe 5 A-5101 Bergheim &, -., ' ) # / & 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ; 3 4 < =

Více

Subjekt pro technické posuzování vydává ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku JANSA PTP SR 8/60-L a

Subjekt pro technické posuzování vydává ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku JANSA PTP SR 8/60-L a Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 15/0214 12/05/2015 Subjekt pro technické posuzování

Více

KVK THERM eps ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS )

KVK THERM eps ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM eps ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 1 2 Význam použitých zkratek Správná laboratorní praxe SLP Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD Testovací zaízení TZ Vedoucí testovacího zaízení VTZ Zabezpeování jakosti QA Vedoucí studie

Více