Evropské technické schválení ETA-05/0280

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropské technické schválení ETA-05/0280"

Transkript

1 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ Praha 9 Tel.: Fax: Internet: Authorised and notified according to Article 10 of the Council Directive 89/106/EC of 21 De ce mb er on the a pp r oxi m at i on o f l aw s, regulations and administrative provi sion s of Mem ber S ta te s r el a ti n g t o c o n s t r u c t i o n products L E N E O T A Evropské technické schválení ETA-05/0280 Obchodní název: Trade name: Držitel schválení: Holder of approval: Druh a použití výrobku: Generic type and use of construction product: Platnost od/do: Validity from/to: Výrobna: Manufacturing plant: Toto Evropské technické schválení obsahuje: This European Technical Approval contains: EXCEL THERM EXCEL MIX stavebné materiály, s.r.o. Piešanská ulica 234/ Sokolovce Slovenská republika Vnjší tepeln izolaní kompozitní systém (ETICS) z pnového polystyrenu s omítkou pro použití jako venkovní izolace stn budov. External Thermal Insulation Composite System with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings EXCEL MIX stavebné materiály, s.r.o. Piešanská ulica 234/ Sokolovce Slovenská republika 18 stran 18 pages Toto Evropské technické schválení nahrazuje: This European Technical Approval replaces: ETA-05/0280 platné od do ETA-05/0280 with validity from to European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování

2 Strana 2 z 18 ETA-05/0280 vydaného I. PRÁVNÍ ZÁKLADY A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1 Toto Evropské technické schválení vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. v souladu: - se smrnicí Rady 89/106/EHS z 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních pedpis lenských stát týkajících se stavebních výrobk 1, ve znní smrnice Rady 93/68/EHS 2 ; a Ustanovení Evropského Parlamentu a Rady (EC). 1882/2003 3, - s naízením vlády. 190/2002 Sb. 4, Sbírka zákon eské republiky ze dne se Spolenými pravidly postupu pro podávání žádostí o Evropská technická schválení, jejich pípravu a udlování, která jsou uvedena v píloze rozhodnutí Komise 94/23/ES 5 ; - s ídicím pokynem pro Evropské technické schválení Vnjší tepeln izolaní kompozitní systém s povrchovou úpravou ETAG no. 004, vydání bezen Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. je oprávnn kontrolovat, zda se ustanovení tohoto Evropského technického schválení dodržují. Kontroly se mohou uskuteovat ve výrobním podniku. Odpovdnost za shodu výrobk s Evropským technickým schválením a za jejich vhodnost pro zamýšlené použití však zstává na držiteli Evropského technického schválení. 3 Toto Evropské technické schválení nelze pedávat výrobcm nebo zástupcm výrobc jiným, nežli tm, kteí jsou uvedeni na stran 1, nebo výrobním podnikm jiným než-li tm zmínným v jeho textu. 4 Toto Evropské technické schválení mže být zrušeno Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. zvlášt podle informací komise podle lánku 5 odst. 1 smrnice Rady 89/106/EHS. 5 Rozmnožování tohoto Evropského technického schválení vetn penosu elektronickou cestou musí být v plném znní. Dílí rozmnožování však mže být provádno s písemným souhlasem Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p. V tomto pípad se musí rozmnožovaná ást oznait jako dílí. Texty a nákresy v reklamních brožurách nesmí být v rozporu s Evropským technickým schválením nebo je nesmí zneužívat. 6 Evropské technické schválení vydává schvalovací orgán ve svém úedním jazyku. Tato verze pln odpovídá verzi, kterou EOTA uvedla do obhu. Peklady do jiných jazyk musí být jako takové oznaeny Úední vstník ES. L 40, , str.. 12 Úední vstník ES. L 220, , str. 1 Úední vstník ES L 284, ,str. 1 Sbírka zákon svazek , Úední vstník ES L 17, , str. 34

3 Strana 3 z 18 ETA-05/0280 vydaného II. SPECIFICKÉ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉHO TECHNICKÉHO SCHVÁLENÍ 1 Definice výrobk a zamýšleného použití Vnjší tepeln izolaní kompozitní systém (ETICS) EXCEL THERM v následujícím textu nazývaný ETICS je systém navržený a zhotovený ve shod s návrhem a stavebními postupy držitele schválení ETA, které jsou uloženy u Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p. Tento systém obsahuje následující souásti, které byly prmyslov vyrobeny výrobcem a jeho dodavateli. ETICS je prodáván pod obchodním názvem EXCEL THERM. 1.1 Definice stavebního výrobku (sestavy) Tabulka. 1 Souásti (viz odst. 2.3 s dalšími popisy, vlastnostmi a pedstavením souástí) Spoteba (kg/m 2 ) Tlouška (mm) ásten lepený ETICS s doplkovým mechanickým kotvením Izolaní výrobek*) Desky pnového polystyrenu (EPS) EPS 70F a 100F Stav po dodání: desky / Izolaní materiál a zpsob upevnní Lepicí hmoty: THIN-SET SPECIAL Stav po dodání: prášek Píprava: prášek vyžadující pídavek vody 0,24 l/kg Složení: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,5 mm, speciální písady. TS SPECIAL lepicí hmota shodného složení a shodných vlastností s lepicí hmotou THIN-SET SPECIAL, jak bylo prokázáno identifikaními zkouškami. Stav po dodání: prášek Píprava: prášek vyžadující pídavek vody 0,24 l/kg Složení: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,5 mm, speciální písady. 3,0 5,0 3,0 5,0 Mechanicky kotvicí prvky: Ejotherm STR U, Ejotherm ST U, Ejotherm NT U / / Bravoll PTH-KZ 60/8-La, PTH-KZL 60/8-La, PTH-60/8- La, PTH-L 60/8-La, fischer Schlagdübel TERMOZ 8N *) Pro izolaní materiál zavedený oznaovací kód, jestliže všechny vlastnosti výrobku vyžadované držitelem ETA mohou být popsány díky odpovídajícím EN / /

4 Strana 4 z 18 ETA-05/0280 vydaného Základní vrstva Sklenná síovina Penetraní vrstva Konená povrchová úprava Tmel základní vrstvy: THIN-SET SPECIAL Stav po dodání: prášek Píprava: prášek vyžadující pídavek vody 0,24 l/kg Složení: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,5 mm, speciální písady. TS SPECIAL lepicí hmota shodného složení a shodných vlastností s lepicí hmotou THIN-SET SPECIAL, jak bylo prokázáno identifikaními zkouškami. Stav po dodání: prášek Píprava: prášek vyžadující pídavek vody 0,24 l/kg Složení: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,5 mm, speciální písady. Standardní síovina (sklenná síovina s rozmry mížky 3 až 5 mm): R 117 A101 Vertex R 131 A101 Vertex R 117Sch (OMFA) R 122L (OMFA) LUKOFAS-nátr Použití: penetraní nátr základní vrstvy urený pro konené povrchové úpravy LUKOFAS. Penetraní vrstva pipravená k použití. Píprava: needit SCH 02 PENECO Použití: akrylátový penetrátor základní vrstvy urený pro konené povrchové úpravy ECOLOR. Penetraní vrstva pipravená k použití. Píprava: needit SCH PENSIL O Použití: penetraní nátr základní vrstvy urený pro konené povrchové úpravy SILCOLOR R a SILCOLOR O. Penetraní vrstva pipravená k použití. Píprava: needit LUKOFAS - omítka rýhovaná omítka zrnitost 2mm, 3mm Stav po dodání: pasta pipravená k použití Složení: celulóza, disperze kopolymeru vinylchloridetylenvinylester, mletý a drcený vápenec, kemiitý písek, titanová bloba, biocid, pomocné látky LUKOFAS zatíraná omítka zatíraná omítka - zrnitost 2mm Stav po dodání: pasta pipravená k použití Složení: disperzní sms záhustek (celulóza), disperze kopolymeru vinylchlorid etylenvinylester, mletý a drcený vápenec, titanová bloba, biocid, pomocné látky SCH 82 ECOLOR R akrylátová zatíraná omítka - zrnitost 2mm, 2,5mm, 3mm SCH 83 ECOLOR O akrylátová rýhovaná omítka zrnitost 1,5mm, 2mm, 2,5mm Stav po dodání: pasta pipravená k použití Složení: sms kameniv, pigment a plniv dispergovaná v kopolymeru styrenakrylátové disperze s písadou aditiv. 4,0 Prmr: 3,0 / / 0,25 kg/m 2 0,10-0,20 l/m 2 0,15-0,25 kg/m 2 3,70 5,70 dle zrnitosti 3,80 5,70 dle zrnitosti / 2 3 dle zrnitosti 2 3 dle zrnitosti

5 Strana 5 z 18 ETA-05/0280 vydaného Píslušenství SCH SILCOLOR R Silikonakrylátová zatíraná omítka zrnitost 2mm SCH SILCOLOR O Silikonakrylátová rýhovaná omítka zrnitost 2mm Stav po dodání: pasta pipravená k použití Složení: sms kameniv, pigment a plniv dispergovaná v silikonové emulzi s pídavkem styrenakrylátové disperze a aditiv. Specifikované v odstavci ETAG. Zstává na odpovdnosti držitele ETA. 3, Zamýšlené použití Tento ETICS EXCEL THERM je uren pro použití jako vnjší tepelná izolace obvodových stn budov. Stny jsou vyzdny ( cihly, bloky, kameny ) nebo zhotoveny z betonu (budované na míst nebo složeny z prefabrikovaných panel) s požární klasifikací A1 nebo A2-s2,d0 podle SN EN a s minimální objemovou hmotností 820 kg/m 3 nebo A1 podle rozhodnutí Evropské komise 96/603/EC. ETICS je navržen tak, aby ze, na níž je aplikován, mla dostatenou tepelnou izolaci. ETICS je vyroben jako nenosný stavební prvek. Nepsobí pímo ke zvýšení stability zdi, na níž je aplikován, ale psobí ke zvýšení odolnosti proti vlivm poasí. ETICS mže být použit jak na nových, tak i na stávajících (rekonstruovaných) vertikálních zdech. Mže být také použit na horizontálních nebo naklonných površích, které nejsou vystaveny dešovým srážkám. ETICS není uren pro zajištní vzduchotsnosti stavební konstrukce. Výbr metody upevnní závisí na vlastnostech podkladu, který potebuje úpravu (viz odstavec ETAG. 004) a musí být proveden ve shod s národními požadavky. Požadavky dle tohoto Evropského technického schválení ETA jsou založeny na pedpokládané životnosti nejmén dvacet pt let za pedpokladu, že podmínky uvedené v ásti 4.2, 5.1, 5.2 pro balení transport, ukládání, instalace, práv tak jako odpovídající užívání, provádní ádné údržby a oprav jsou plnny. Uvedený údaj životnosti však nelze sluovat se zárukou výrobce nebo schvalovací osoby, ale musí být pouze uvažován jako údaj pro volbu vhodných výrobk ve vztahu k oekávané ekonomicky pimené životnosti díla. 2 Charakteristiky výrobku a metody ovování 2.1 Obecn Identifikaní testy a hodnocení vhodnosti ETICSu pro zamýšlené použití bylo provedeno dle základních požadavk ve shod s ETA Guidance. 004 týkající se vnjších tepeln izolaních systém s omítkou (nazývaný ETAG 004 v této ETA). ETA je vydána pro ETICS na základ odsouhlasených dat, uložených u Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha s.p., které identifikují ETICS, který je hodnocen a posuzován. Zmny ve výrobním procesu nebo sestav ETICS, které by mohly zpsobit neplatnost uložených dat, musí být oznámeny Technickému a zkušebnímu ústavu stavebnímu Praha s.p. pedtím, než budou zmny provedeny. Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. rozhodne, zda takové zmny ovlivní nebo neovlivní ETA a následn platnost CE oznaení na základ ETA, a pokud ano, zda bude nezbytné další hodnocení a/nebo zmna ETA.

6 Strana 6 z 18 ETA-05/0280 vydaného Charakteristiky výrobku Reakce na ohe Zkouška byla provedena dle požadavku ETAG (SN EN , SN EN 13823, EN ISO ). Zkoušený vnjší tepeln izolaní kompozitní systém (ETICS) byl zaazen dle reakce na ohe do tídy B pi použití všech výrobk z klasifikované skupiny. Doplková klasifikace dle tvorby koue je s2. Doplková klasifikace dle plamenn hoících kapek/ástic je d0. Sestava Maxim. obsah organických látek v omítkovém systému Deklarovaný obsah retardant v omítkovém systému Evropská klasifikace dle SN EN dle lánku % Bez retardant B s2 d0 Oblast pímé a rozšíené aplikace Klasifikace je platná s následujícím vymezením: Podklad betonové a zdné konstrukce pípadn upravené nátrem, nástikem nebo omítkou, bez dutin, resp. se vzduchovými dutinami, které vzniknou pi neceloplošném lepení (lepicí hmota se nanáší na 40 až 100% plochy izolaního materiálu dle kvality podkladu a zpsobu lepení, v souladu s dokumentací k výrobku); Zpsoby upevnní pipevnní lepením hmotou Thin-Set Special tloušky 10mm, s maximálním obsahem organických látek 1,0% hmot. a s objemovou hmotností 1360 kg/m 3 mechanické kotvení mechanicky kotvicími prvky pro ETICS kombinace lepení hmotou Thin-Set Special a mechanického kotvení Izolaní material jako izolant lze použít EPS: s tídou reakce na ohe E nebo lepší tlouška menší i vtší než 180mm objemová hmotnost 20 kg/m 3 Omítkový systém výztuž sklovláknitá perlinková tkanina o plošné hmotnosti 160 g/m 2 a obsahu organických látek 22,7% hmot. omítkové systémy bez výztuže nad tepeln izolaním materiálem viz tabulka. Tabulka. 2 Vymezení vlastností omítkového sytému bez výztuže. Konfigurace Komponenty ETICS Tlouška (mm) Max.obsah organických látek (hmot.%) Objemová/plošná hmotnost (kg/m 3 or kg/m 2 ) Základní vrstva hmota THIN-SET SPECIAL 3 1,0% 1360 kg/m 3 Konené povrchové úpravy Akrylátová omítkovina rýhovaná i zatíraná 1,5-3,0 10% 5,7 kg/m 2 Silikonakrylátová omítkovina rýhovaná i zatíraná 2,0 10% 3,8 kg/m 2 Poznámka: Rozdílné tloušky vrstev omítkovin musí být dány pouze velikostí zrna.

7 Strana 7 z 18 ETA-05/0280 vydaného Nasákavost (zkouška vzlínavosti) Základní vrstva: THIN-SET SPECIAL - Nasákavost po 1 hodin < 1 kg/m 2 (viz ETAG 004, l ) - Nasákavost po 24 hodinách < 0.5 kg/m 2 (viz ETAG 004, l ) Omítkové systémy Nasákavost po 24 hodinách Tabulka. 3 < 0.5 kg/m 0.5 kg/m² Omítkové systémy: základní vrstva (vetn penetraní vrstvy dle lánku 1.1) + konené povrchové úpravy uvedené dále: LUKOFAS omítka zrnitost 3,0 mm LUKOFAS zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm SCH 82 ECOLOR R, akrylátová omítka zatíraná, zrnitost 3,0 mm SCH 82 ECOLOR O, akrylátová omítka rýhovaná, zrnitost 2,5 mm SCH SILCOLOR R, silikonakrylátová omítka zatíraná, zrnitost 2,0 mm SCH SILCOLOR O, silikonakrylátová omítka rýhovaná, zrnitost 2,0 mm X X X X X X Hygrotermální psobení Zkouška byla provedena na zkušební stn. Pi zkoušce nedošlo k žádné z níže uvedených závad: - odlupování jednotlivých vrstev nebo vznik puchýk jakéhokoliv omítkového systému - trhliny sledující svým prbhem spáry mezi deskami izolantu - oddlování povrchové úpravy - vznik trhlin umožujících pronikání vody do systému Systém je hodnocen jako odolný proti hygrotermálnímu psobení Odolnost proti mrazu Protože všechny zkoušené povrchové úpravy i základní vrstva prokázaly nasákavost menší než 0,5kg/m 2 po 24 hodinách, je možno systém v tchto skladbách považovat za mrazuvzdorný Odolnost proti nárazu Výsledky zkoušky odolnosti proti nárazu tvrdého tlesa (3 J a 10 J) a odolnosti proti proražení umožnily následující kategorizaci systému:

8 Strana 8 z 18 ETA-05/0280 vydaného Tabulka. 4 Omítkové systémy: základní vrstva (vetn penetraní vrstvy dle lánku 1.1) + povrchové úpravy uvedené dále: LUKOFAS omítka, zrnitost 2,0 mm LUKOFAS zatíraná omítka, zrnitost 2,0 mm SCH 82 ECOLOR R, akrylátová omítka zatíraná, zrnitost 2,0 mm SCH 82 ECOLOR O, akrylátová omítka rýhovaná, zrnitost 1,5 mm SCH SILCOLOR R, silikonakrylátová omítka zatíraná, zrnitost 2,0 mm SCH SILCOLOR O, silikonakrylátová omítka rýhovaná, zrnitost 2,0 mm Jednoduchá základní výztuž Kategorie II Kategorie II Kategorie II Kategorie II Kategorie II Kategorie II Propustnost pro vodní páru Tabulka. 5 Omítkové systémy: základní vrstva (vetn penetraní vrstvy dle lánku 1.1) + povrchové úpravy uvedené dále: LUKOFAS omítka, zrnitost 2,0 mm LUKOFAS omítka zrnitost 3,0 mm LUKOFAS zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm SCH ECOLOR R, akrylátová omítka zatíraná, zrnitost 2,0 mm SCH ECOLOR R, akrylátová omítka zatíraná, zrnitost 2,5 mm SCH ECOLOR R, akrylátová omítka zatíraná, zrnitost 3,0 mm SCH ECOLOR O, akrylátová omítka rýhovaná, zrnitost 1,5 mm SCH ECOLOR O, akrylátová omítka rýhovaná zrnitost 2,0 mm SCH ECOLOR O, akrylátová omítka rýhovaná, zrnitost 2,5 mm SCH SILCOLOR R, silikonakrylátová omítka zatíraná zrnitost 2,0 mm SCH SILCOLOR O, silikonakrylátová omítka rýhovaná zrnitost 2,0 mm Ekvivalentní vzduchová vrstv (m) (pro zrnitost 2,0mm: 0,4) (pro zrnitost 3,0mm: 0,4) (pro zrnitost 2,0mm: 0,4) (pro zrnitost 2,0mm: 0,5) (pro zrnitost 2,5mm: 0,6) (pro zrnitost 3,0mm: 0,6) (pro zrnitost 1,5mm: 0,4) (pro zrnitost 2,0mm: 0,5) (pro zrnitost 2,5mm: 0,5) (pro zrnitost 2,0mm: 0,5) (pro zrnitost 2,0mm: 0,5)

9 Strana 9 z 18 ETA-05/0280 vydaného Uvolování nebezpených látek Výrobce vydal písemné prohlášení. Vnjší tepeln izolaní kompozitní systém spluje ustanovení pokynu H ( harmonizovaný pístup k nebezpeným látkám dle naízení o stavebních výrobcích revize srpen 2002 ). V souvislosti s tímto lánkem vztahujícím se k nebezpeným látkám v tomto ETA, v nkterých zemích mohou existovat další požadavky aplikovatelné na ETICS a podléhající jejich psobnosti (nap. transponovaná Evropská legislativa a národní zákony, omezení a administrativní naízení). Aby byla splnna ustanovení Evropského naízení pro stavební výrobky, tyto požadavky potebují doplnit, kdy a kde mají být použity Bezpenost pi užívání Soudržnost Soudržnost mezi základní vrstvou a pnovým polystyrenem Tabulka.6 Kondicionování Poátení stav 0,08 MPa Po hygrotermálních cyklech (na stn) 0,08 MPa Po zmrazovacích cyklech (na vzorcích) Zkouška není požadována, protože zmrazovací cykly nejsou nezbytné Soudržnost mezi lepicí hmotou a podkladem a pnovým polystyrenem (bezpenost pi užívání lepeného ETICS) Tabulka.7 Poátení stav 48 h ponoení ve vod + 2 hod. 23 C/50% rel. vlhkost 48 h ponoení ve vod + 7 dní 23 C/50% rel. vlhkost THIN-SET SPECIAL beton 0,25 MPa 0,08 MPa 0,25 MPa EPS 0,08 MPa 0,03 MPa 0,08 MPa ETICS mže být instalován na podkladu s použitím lepicí hmoty na minimální ploše 30%. Požadavek držitele ETA je nejmén 30% pro lepený ETICS Pevnost upevnní (píný posun) Zkouška není požadována, protože zkoušený systém spluje následující kriteria: - pi tahové zkoušce pi 2% protažení byly zjištny pouze trhliny o šíce menší nebo rovné 0,2mm Odolnost proti zatížení vtrem a) Bezpenost pi užívání mechanicky upevnných ETICS pi použití mechanicky kotvicích prvk Následující hodnoty platí pouze pro kombinaci (obchodní jméno mechanického kotvicího prvku /vlastnosti EPS desky) uvedené v první ádce každé tabulky.

10 Strana 10 z 18 ETA-05/0280 vydaného Tabulka.8 Mechanicky kotvicí prvek pro ETICS Obchodní jméno EJOTHERM STR U (ETA - 04/0023) EJOTHERM ST U (ETA 02/0018) EJOTHERM NT U (ETA - 05/0009) Síla pi porušení (kn) EPS deska Prmr talíe (mm) 60 Tlouška (mm) 50 Pevnost v tahu kolmo na líc desky (kpa) Mechanicky kotvicí prvek neumístný ve spárách panelu (zkouška protažení upevovadel ETAG 004, l , schéma 1a) Mechanicky kotvicí prvek umístný ve spárách panelu (zkouška pnovými bloky) R panel TR100 minimum: 0,491 prmr: 0,511 R joint minimum: 0,443 prmr: 0,466 Tabulka.9 Mechanicky kotvicí prvek pro ETICS Obchodní jméno BRAVOLL PTH-KZ 60/8-L a, PTH-KZL 60/8-L a, PTH-60/8- L a, PTH-L 60/8-L a (ETA 05/0055) Síla pi porušení (kn) EPS deska Prmr talíe (mm) 60 Tlouška (mm) Pevnost v tahu kolmo na líc desky (kpa) Mechanicky kotvicí prvek neumístný ve spárách panelu (zkouška protažení upevovadel ETAG 004, l , schéma 1a) Mechanicky kotvicí prvek umístný ve spárách panelu (zkouška pnovými bloky) R panel 50 TR100 minimum: 0,501 prmr: 0,511 R joint minimum: 0,478 prmr: 0,496 Tabulka.10 Mechanicky kotvicí prvek pro ETICS Síla pi porušení (kn) EPS deska Obchodní jméno fischer TERMOZ 8N (ETA 03/0019) Prmr talíe (mm) 60 Tlouška (mm) Pevnost v tahu kolmo na líc desky (kpa) Mechanicky kotvicí prvek neumístný ve spárách panelu (zkouška protažení upevovadel ETAG 004, l , schéma 1a) Mechanicky kotvicí prvek umístný ve spárách panelu (zkouška pnovými bloky) R panel 50 TR100. minimum: 0,489 prmr: 0,508 R joint minimum: 0,469 prmr: 0,489

11 Strana 11 z 18 ETA-05/0280 vydaného Odolnost ETICS proti zatížení vtrem R d je vypotena dle následujícího vzorce: R d = R R γ panel x n panel + n panel : poet kotev neležících ve spáe (ks/m 2 ) n joint: poet kotev ležících ve spáe (ks/m 2 ) γ: národní bezpenostní koeficient joint x n joint Tepelný odpor Prostup tepla podkladové zdi kryté ETICS je vypoten ve shod s normou SN EN ISO 6946: U = U c + χ p. n Kde: χ p. n je uvažováno do výpotu pouze, pokud je vtší než 0,04 W/(m2.K) U: celkový prostup tepla chránné zdi (W/ (m 2.K)) n: poet mechanicky kotvicích prvk (skrz izolaní materiál) na m 2 χ p : vliv místních teplotních most zpsobený mechanickými kotvicími prvky. Dále uvedené hodnoty jsou brány pro výpoet, není li uvedeno v ETA mechanicky kotvicích prvk jinak: = 0,002 W/K pro kotvicí prvky s nerezovými kovovými šrouby s hlavou potaženou plastickou hmotou a pro kotvy se vzduchovou mezerou nad hlavou šroubu ( χ p. n je zanedbatelné pro n < 20) = 0,004 W/K pro kotvicí prvky s galvanizovanými kovovými šrouby s hlavou potaženou plastickou hmotou ( χ p. n je zanedbatelné pro n < 10) = zanedbatelné pro kotvicí prvky s plastovými šrouby (vyztuženými nebo nevyztuženými sklennými vlákny ) U c : prostup tepla aktuální ástí pokryté zdi (vyjma teplotních most) (W/ (m².k)) urený následovn: 1 Uc = R + R + R + R + R i render substrate se si kde: R i : tepelný odpor izolaního výrobku (viz CE oznaka ve vztahu k EPS EN 13163) v (m 2.K)/W R render : tepelný odpor omítky (okolo 0,02 (m 2.K)/W) R substrate : tepelný odpor podkladu stavby (beton, cihla..) v (m 2.K)/W R se : vnjší povrchový tepelný odpor v (m 2.K)/W R si : vnitní povrchový tepelný odpor v (m 2.K)/W Vlastnosti z pohledu odolnosti a udržovatelnosti Zkušenosti z praxe ETICS (uvedení této ásti není závazné, pokud byly provedeny hygrotermální cykly) Zkoušky hygrotermálních cykl byly provedeny na stn.

12 Strana 12 z 18 ETA-05/0280 vydaného Soudržnost po stárnutí Tabulka.11 Omítkové systémy: základní vrstva (vetn penetraní vrstvy dle lánku 1.1) + povrchové vrstvy uvedené dále: SILCOLOR R, zrnitost 2,0mm LUKOFAS omítka, zrnitost 2,0mm LUKOFAS zatíraná omítka, zrnitost 2,0mm ECOLOR O, zrnitost 2,0mm ECOLOR R, zrnitost 2,0mm SILCOLOR O, zrnitost 2,0mm Zkouška na stn 0,08 MPa 2.3 Vlastnosti souástí Izolaní materiál Desky z pnového polystyrenu pro lepený ETICS nebo mechanicky upevnný ETICS mechanicky kotvicími prvky. Prmyslov vyrábné desky bez povrchové úpravy s rovnými hranami vyrobené z pnového polystyrenu (EPS) podle EN a popisem a vlastnostmi uvedenými dále v tabulce. Tabulka.12 Popis vlastností EPS desky Pro lepený ETICS s mechanicky kotvicími prvky Reakce na ohe / EN Eurotída E s objemovou hmotností max. 20 kg/m 3 a tlouškou mm Tepelný odpor (m 2.K/W) Definovaný v CE oznaení dle SN EN Tlouška (mm) / EN 823 (50-200) ± 1 (EPS-EN T2) Délka (mm) / EN 822 Šíka (mm) / EN ± 2 (EPS-EN L2) 500 ± 2 (EPS-EN W2) Pravoúhlost (mm) / EN 824 ± 2 / 1000 (EPS-EN S2) Rovinnost (mm) / EN 825 ± 5 / 1000 (EPS-EN P4) Vzhled povrchu Rozmrová stálost dle: Pedepsaná teplota a vlhkost / EN 1604 Laboratorní podmínky / EN 1603 Povrch homogenní a bez výnlk ) EPS-EN DS(70,-)1 EPS-EN DS(N)2 Nasákavost / EN 1609 Propustnost vodní páry, factor difuzního odporu (µ) / EN EN < 1 kg/m 2 za 24 hodin 20-70

13 Strana 13 z 18 ETA-05/0280 vydaného Pevnost v tahu kolmo na líc desky za suchých podmínek (kpa) / EN 1607 Pevnost ve smyku (N/mm 2 ) / EN Modul pružnosti ve smyku (N/mm 2 ) / EN (EPS EN TR 100) 0,02 1, Mechanicky kotvicí prvky Mechanicky kotvicí prvek pro pnový polystyren: Plastové vešroubované mechanicky kotvicí prvky s expanzním trnem, talíem 60 mm a nerezovým šroubem s plochou hlavou. Charakteristický odpor v podkladu: dle odpovídajícího ETA mechanicky kotvicích prvk. Tabulka.13 Obchodní název Prmr talíe (mm) Odpor proti vytažení Ejotherm STR U 60 viz ETA 04/0023 Ejotherm ST U 60 viz ETA 02/0018 Ejotherm NT U 60 viz ETA - 05/0009 Bravoll PTH-KZ 60/8-L a, PTH-KZL 60/8-L a, PTH-60/8-L a, PTH-L 60/8-L a 60 viz ETA 05/0055 fischer Schlagdübel TERMOZ 8N 60 viz ETA 03/ Povrchová úprava Prmrná šíka trhliny po tahové zkoušce pásku omítky pi 2% napnutí je menší nebo rovna 0,2 mm. Tabulka.14 Druh výztužné sklovláknité tkaniny Velikost protažení Šíka trhlin (mm) % ve smru osnovy ve smru útku R 117 A101 Vertex 2,0 0,15 0,20 R 131 A101 Vertex 2,0 0,20 0,20 R 117Sch OMFA 2,0 0,20 0,15 R 122L OMFA 2,0 0,20 0, Výztužná sklovláknitá tkanina Tabulka.15 Druh výztužné sklovláknité tkaniny Odolnost alkáliím Pomrná síla po stárnutí proti stavu po dodání: % Síla po stárnutí (N/mm) ve smru osnovy ve smru útku ve smru osnovy ve smru útku R 117 A101 Vertex R 131 A101 Vertex R 117Sch OMFA R 122L OMFA

14 Strana 14 z 18 ETA-05/0280 vydaného Hodnocení a prokazování shody a CE oznaení 3.1 Systém prokazování shody V souladu s rozhodnutím Evropské komise 97/556/ES ve znní 2001/596/ES platí systém prokazování shody 2+. Krom toho, dle rozhodnutí Evropské komise 2001/596/ES, se použije systém prokazování shody 1 a 2+ s ohledem na reakci na ohe. Vzhledem k Eurotídám B a F pro reakci na ohe je systém prokazování shody pro ostatní vlastnosti krom reakce na ohe 2+. Tento systém je popsán ve smrnici Rady 89/106/EHS Píloha III, 2 (ii) jako první možnost takto: Prohlášení o shod ETICS vydané výrobcem založené na: a) Úkoly výrobce: (1) Poátení zkoušky typu ETICS a souástí systému, (2) ízení výroby u výrobce (3) Zkoušení vzork odebraných ve výrobn podle pedepsaného plánu zkoušek. b) Úkoly notifikované osoby: (4) Certifikace systému ízení výroby u výrobce na základ: - poátení inspekce v míst výroby a ízení výroby u výrobce, - prbžného dohledu, posuzování a schvalování ízení výroby u výrobce. Vzhledem k Eurotíd B pro reakci na ohe je systém prokazování shody týkající se vlastnosti reakce na ohe systémem 1. Tento systém 1 je popsán ve smrnici Rady 89/106/EHS Píloha III, 2(i) takto: Certifikace shody ETICS notifikovanou osobou na základ: a) Úkoly výrobce: 1 ízení výroby u výrobce (FPC) 2 Další zkoušení vzork odebraných ve výrobn výrobcem podle pedepsaného plánu zkoušek. b) Úkoly notifikované osoby 3 Poátení zkoušky typu ETICS a souástí systému 4 Poátení inspekce v míst výroby a ízení výroby u výrobce 5 Prbžný dohled, posuzování a schvalování ízení výroby u výrobce (FPC) 3.2 Odpovdnosti Úkoly výrobce ízení výroby u výrobce Výrobce musí provádt neustálé vnitní ízení výroby. Všechny údaje, požadavky a opatení pijaté výrobcem musí být systematicky dokumentovány formou písemných instrukcí a postup, vetn záznam všech operací a jejich výsledk. Systém ízení výroby musí zajišovat, že výrobek je ve shod s tímto Evropským technickým schválením. Výrobce mže používat pouze výchozí materiály/suroviny/základní materiály (jako odpovídající) stanovené v technické dokumentaci tohoto Evropského technického schválení.

15 Strana 15 z 18 ETA-05/0280 vydaného Držitel ETA se ujistí, že pro souásti ETICS, které sám nevyrábí a pro provedení celkové sestavy ETICS do stavby, systém ízení výroby (FPC) provádný jinými výrobci dává záruku shody výrobku s Evropským technickým schválením. ízení výroby u výrobce (FPC) a opatení (pedpisy) vydaná držitelem ETA pro souásti, které sám nevyrábí, musí být v souladu s plánem zkoušek 6 z vztahujícímu se k Evropskému technickému schválení ETA 05/0280 vydanému , který je souástí technické dokumentace tohoto Evropského technického schválení. Plán zkoušek 6 je stanoven v kontextu se systémem ízení výroby u výrobce, provádným výrobcem a je uložený v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha, s.p. - poboka eské Budjovice. Výsledky provádní ízení výroby u výrobce musí být zaznamenávány a vyhodnocovány dle ustanovení uvedených v plánu zkoušek Další úkoly výrobce Výrobce musí zapojit, na základ smlouvy, píslušnou osobu (osoby), která je (jsou) notifikována pro úkoly uvedené v sekci 3.1. v oblasti ETICS, aby mohla (mohly) provádt innosti stanovené v sekci 3.3. Za tímto úelem, "plán zkoušek 6 " uvedený v sekci a musí být pedán výrobcem notifikované osob nebo osobám zapojeným. Pro poátení zkoušení typu (v pípad systému 2+) mohou být použity výsledky zkoušek provedených jako souást hodnocení pro Evropské technické schválení, pokud nedošlo ke zmnám ve výrobní lince nebo ve výrobn. V pípad zmn nezbytné poátení zkoušení typu musí být odsouhlaseno mezi Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. - pobokou eské Budjovice a píslušnou notifikovanou osobou. Výrobce musí vydat ES prohlášení o shod, které stanoví, že stavební výrobek je ve shod s ustanoveními Evropského technického schválení ETA-05/0280 vydaného Poátení zkoušení typu uvedené výše mže být výrobcem pevzato pro toto prohlášení Úkoly notifikované osoby Notifikovaná osoba (osoby) musí vykonávat: - poátení zkoušky typu výrobku (pro systém 1) Výsledky zkoušek provádných jako souást hodnocení pro Evropské technické schválení mohou být použity, pokud nedošlo ke zmnám ve výrobní lince nebo ve výrobn. V pípad zmn nezbytné poátení zkoušení typu musí být odsouhlaseno mezi Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. - pobokou eské Budjovice a píslušnou notifikovanou osobou. - poátení inspekce v míst výroby a ízení výroby u výrobce (FPC) Notifikovaná osoba musí zjistit, zda v souladu s plánem zkoušek 6 výrobna (zejména zamstnanci a výrobní zaízení) a systém ízení výroby u výrobce jsou schopny zajistit plynulou a ádnou výrobu souástí podle specifikací uvedených v odstavci 2 tohoto ETA. - prbžný dohled, posuzování a schvalování systému ízení výroby u výrobce Notifikovaná osoba musí provést dohled ve výrobn: nejmén dvakrát za rok. Po zkušební dob mže být po dohod mezi Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. - pobokou eské Budjovice a 6 Plán zkoušek je uložen v TZÚS Praha, s.p. - poboka eské Budjovice a je pedán pouze notifikovaným osobám zapojeným v procesu posuzování shody

16 Strana 16 z 18 ETA-05/0280 vydaného notifikovanou osobou zapojenou v tomto procesu, tato etnost zredukována na jedenkrát ron, nebo nejmén jedenkrát za rok u výrobce, který má systém ízení výroby (FPC) respektující EN ISO 9001 pokrývající výrobu souástí ETICS. Musí být oveno, že systém ízení výroby u výrobce (FPC) a stanovený automatizovaný výrobní proces jsou udržovány v souladu s plánem zkoušek. Tyto úkoly musí být provádny ve shod s opateními stanovenými v "plánu zkoušek" z vztahujícímu se k Evropskému technickému schválení ETA-05/0280 vydanému dne Notifikovaná osoba (osoby) musí zajistit své innosti uvedené výše a obdržené výsledky a závry uvést v písemné zpráv. V pípad systému prokazování shody 1: Notifikovaná osoba zapojená do procesu výrobcem vydá ES certifikát shody výrobku osvdující shodu výrobku s ustanoveními tohoto Evropského technického schválení. V pípad systému prokazování shody 2+: Notifikovaná osoba zapojená do procesu výrobcem vydá certifikát ízení výroby u výrobce (FPC) osvdující shodu s ustanoveními tohoto Evropského technického schválení. V pípadech, kde ustanovení Evropského technického schválení a "plánu zkoušek" nejsou dlouhodob plnna, notifikovaná osoba musí odebrat certifikát shody a neprodlen informovat Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. - poboku eské Budjovice. 3.3 CE oznaení Oznaení CE musí být pipevnno na vlastním výrobku, nebo na štítku pipojeném k nmu, na jeho obalu nebo na obchodních dokladech doprovázejících souásti ETICS. Písmena "CE" musí být doplnna íslem notifikované osoby a následnými doplujícími informacemi: - název nebo identifikaní znaka a adresa držitele ETA, - poslední dv íslovky roku, ve kterém bylo oznaení CE pipojeno, - íslo certifikátu ízení výroby (FPC) (systém 2+) - íslo ES certifikátu shody pro ETICS (systém 1) - íslo Evropského technického schválení, - obchodní název ETICS, - íslo ETAG. 4 Pedpoklady, za kterých byla vhodnost výrobku pro zamýšlené použití pízniv posouzena 4.1 Výroba Evropské technické schválení je vydáno pro ETICS na základ schválených údaj/informací uložených v TZÚS Praha, s.p. poboka eské Budjovice, které identifikují pedmtný ETICS. Zmny ETICS nebo výrobního procesu, jejichž následkem by mohla být nesprávnost tchto uložených údaj/informací, musí být notifikovány TZÚS Praha, s.p. díve než budou zmny provedeny. TZÚS Praha, s.p. rozhodne, zda tyto

17 Strana 17 z 18 ETA-05/0280 vydaného zmny ovlivní nebo neovlivní ETA a následn platnost oznaení CE na základ ETA, a pokud ano, jaké další hodnocení nebo úpravy ETA budou nutné. Komponenty ETICSu musí odpovídat, pokud jde o jejich složení a výrobní proces, souástem, které byly pedmtem schvalovacích zkoušek. 4.2 Montáž Obecn Je na zodpovdnosti držitele ETA zaruit, že návrh a montáž ETICS budou provádt pouze proškolené osoby a budou jim k tomu poskytnuty potebné informace. Tyto informace mohou být poskytovány ve form technologických postup a kopií píslušných ástí ETA. Dále by mly být všechny informace ohledn provádní výrobku jasn uvedeny na obalu a/nebo piložených instrukních pokynech za použití jednoho nebo více vyobrazení. V každém pípad musí použití výrobku respektovat národní pedpisy a obzvlášt pedpisy týkající se požární odolnosti, statiky vetn odolnosti pi zatížení vtrem a stavební fyziky. Pro ETICS mohou být použity pouze souásti popsané v odstavci 1.1 s vlastnostmi dle lánku 2 tohoto ETA. Musí být vzaty v úvahu požadavky uvedené v pokynu ETAG 004 kapitola 4. a kapitola Navrhování Budou provádt pouze proškolené osoby. U mechanicky kotveného ETICS s doplkovým lepením musí minimální lepená plocha a metoda lepení odpovídat vlastnostem ETICS (viz l tohoto ETA) stejn tak, jako národním pedpism. V každém pípad, minimální lepená plocha musí být nejmén 30 % pro mechanicky pipevovaný systém. U mechanicky kotveného ETICS výbr a poet kotvení musí být stanoven s ohledem na: - návrhové sání vtru a národní pedpisy (vzít v úvahu národní bezpenostní souinitele, návrhové postupy, ), - odolnost hmoždinek proti vytažení z uvažovaného podkladu (viz montážní parametry efektivní zakotvení, charakteristická odolnost... v ETA pro hmoždinky), - bezpenost pi užívání ETICS (l ) dle zpsobu pipevování Provádní Budou provádt pouze proškolené osoby. Przkum a píprava podkladu a také všeobecné zásady provádní ETICS musí být realizovány v souladu s: - kapitolou 7 pokynu ETAG 004 s povinným odstranním každého stávajícího barevného nátru a každé organické povrchové úpravy, - národními pedpisy. Zvláštnosti pi provádní spojené s odlišnými metodami pipevování a nanášení povrchového systému musí být uplatnny dle pedpis držitele ETA. Zejména je poteba dodržovat množství materiálu (spotebu) nanášených vrstev, stejnomrnost tloušky a pestávky mezi nanášením jednotlivých vrstev.

18 Strana 18 z 18 ETA-05/0280 vydaného Údaje pro výrobce 5.1 Balení, doprava, skladování Balení všech souástí výrobku musí zabezpeovat ochranu ped vlhkostí bhem dopravy a skladování, pokud to výrobce nezajišuje jinak. Souásti systému musí být chránny proti poškození. Je na zodpovdnosti výrobce zajistit, aby tato naízení byla snadno dostupná pro píslušné pracovníky. 5.2 Použití, údržba, opravy Konená povrchová úprava má být udržována tak, aby pln zachovávala funkci ETICS. Údržba by mla zahrnovat nejmén: - opravy místních poškození zpsobených nehodami, - údržbu vzhledu provádnou výrobky, které jsou sluitelné a pizpsobeny ETICS (jen po omytí nebo píprav za tímto úelem). Nezbytné opravy je teba provádt co nejdíve. Je dležité pi údržb používat bžn dostupné výrobky a zaízení bez poškození vzhledu díla. Je na zodpovdnosti výrobce zajistit, aby tato naízení byla snadno dostupná pro píslušné pracovníky a aby byly potebné informace o údržb pedány uživateli. Ing. Jana urdová vedoucí schvalovací osoby

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice Autorizovaná osoba 204 rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice vydává ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném

Více

D.1.1 a) Technická zpráva

D.1.1 a) Technická zpráva Zakázka íslo: 2014-000813-LisO D.1.1 a) Technická zpráva PROJEKT OPATENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁRONOSTI OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLA LHOTECKÁ. P. 270, 271 257 08 NAERADEC Zpracováno v období: únor 2014 Vypracoval:

Více

Plastová okna a dvee

Plastová okna a dvee Montážní píruka Plastová okna a dvee íjen 2005 Spolenost pro kvalitu plastových okenních systém v rámci Svazu pro kvalitu plastových výrobk (zapsaná spolenost) znaka kvality plastových výrobk Montážní

Více

ZDNÉ KONSTRUKCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ FAKULTA STAVEBNÍ

ZDNÉ KONSTRUKCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ ZDNÉ KONSTRUKCE M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Zdné

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

Deutsches Institut für Bautechnik

Deutsches Institut für Bautechnik Deutsches Institut für Bautechnik Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Německo Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Ermächtigt und

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

Pokyny pro navrhování ETICS

Pokyny pro navrhování ETICS Pokyny pro navrhování ETICS Tyto pokyny slouží jako předpis k navrhování vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (dále jen ETICS) MAMUT-THERM P, MAMUT-THERM C s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) Evropské

Více

DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD

DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD OBSAH produkty a příslušenství pro ETICS OBSAH OBSAH OBSAH montážní návod OBSAH str. ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ...11 1 SKLADBA SYSTÉMU ETICS...13 15

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS P Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 13 Tento dokument slouţí jako předpis k provádění (montáţi) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostedí a zdraví Ozznámeení í zzámrru dlee zzákona.. 100/ /2001 Sb..,, o possuzzovvání í vvl livvu na žži ivvot tníí

Více

TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY REVCO TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS TECHNICKÉ DETAILY PŘÍLOHY

TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY REVCO TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS TECHNICKÉ DETAILY PŘÍLOHY TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY REVCO REVCOVER P a REVCOVER M TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS TECHNICKÉ DETAILY PŘÍLOHY Obsah 1. Kompozitní tepelně izolační systémy (ETICS) REVCOVER 1.1. Použití systémů 1.2. Popis systémů

Více

KAPITOLA 18 BETON PRO KONSTRUKCE

KAPITOLA 18 BETON PRO KONSTRUKCE MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 18 BETON PRO KONSTRUKCE Schváleno: MD-OPK č. j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29. 8. 2005 s

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY KVK THERM TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZATEPLOVACÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY KVK THERM TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZATEPLOVACÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY KVK THERM TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZATEPLOVACÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY KvK therm obsah 1. pokyny pro montáž zateplovacího systému KvK therm eps a KvK therm mw... 4 1.1 Obecné podmínky

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System . Technologický předpis Pro kontaktní zateplovací systém Murexin ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál Murexin Energy Saving System 1 Obsah 1. Všeobecné údaje 1.1. Definice a názvosloví 3 1.2. Druhy zateplovacích

Více

Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ

Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ 1 Tento technologický postup je obecně závazný pro navrhování a aplikaci kontaktních zateplovacích systémů EKO-STZ a stanovuje rozsah

Více

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci e s k é d r á h y D Op l6 Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci Schváleno rozhodnutím generálního editele eských drah, a.s. dne 26. 10. 2005.j. 59 875/2005-O10 Úinnost od 1. 4. 2006 OBSAH 2 strana

Více

Montážní návod pro vnější kontaktní zateplovací systém

Montážní návod pro vnější kontaktní zateplovací systém Montážní návod pro vnější kontaktní zateplovací systém MISTRAL TECTOTHERM EPS 2012 a MISTRAL TECTOTHERM MW 2012 Pokyny výrobce ETICS pro montáž systémů MISTRAL TECTOTHERM EPS 2012 s izolantem z expandovaného

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT CENY BYTU Z

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více